A MENEDZSMENT ELMÉLETE. Marketing, fogyasztói társadalom és hedonizmus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MENEDZSMENT ELMÉLETE. Marketing, fogyasztói társadalom és hedonizmus"

Átírás

1 A MENEDZSMENT ELMÉLETE Marketing, fogyasztói társadalom és hedonizmus A fogyasztói társadalmat hedonista életszemlélettel vádolják és ezért sokan a marketinget okolják. Az alábbiak e nézetek megalapozottságát teszik vizsgálat tárgyává. Más szóval a következők a marketinget ért szóban forgó vádak igazságtartalmát kívánják tisztázni. A VÁD Sokak véleménye szerint napjaink fogyasztói társadalmának hedonista életszemlélete nagyrészt a modern fogyasztás marketinggyakorlatának következménye. E vélemény vallói arra alapozzák meggyőződésüket, hogy sokak számára az élet értelmét az anyagi javak szerzése és hedonista gyűjtése képezi. Mindez összefügg azzal, hogy napjainkban a fogyasztás kultúrájáról, a fogyasztói társadalomról sokan elítélően vélekednek. A javak birtoklásának társadalmi státuszt meghatározó szerepe e vélekedők szerint elnyomja más társadalmi értékek, pl. a családi értékek megbecsülését. A hirdetések is egyre több vásárlásra ösztökélnek és ily módon a nem anyagi javak, pl. a házasság, a vallás tisztelete háttérbe szorul. E szemléletet vallók számára a fogyasztás, a vásárlás megvetendő. A hedonista fogyasztás elítélésével párhuzamosan a globalizációt is elvetik. Véleményük szerint a fogyasztás és a globalizáció ellentétpárt alkotnak mindazzal, ami lelki szellemi természetű és erkölcsös. E szemléletnek már hagyománya van a történelemben: ez az antimaterializmus. A világ vallásainak többsége antimaterialista, híveik azt vallják, hogy a materializmus ellensége a szellemi értékeknek. A fogyasztói társadalmat felhalmozással jellemzik, mégpedig elítélő hangsúllyal és ezt összekapcsolják a hedonizmus fogalmával. A hedonizmus viszont a hús örömeit testesíti meg és ily módon a puritanizmus ellenpárja. E vádak vallói úgy vélik, hogy mindezt a bűnt elősegíti a vásárlásra csábító marketing. E nézetek kapcsán azonban a vádlók figyelmen kívül hagyják azt, hogy a marketing legfőbb feladatköreiben a piaci igények, vásárlói szükségletek feltárásában nyújt segítséget, tájékoztatja a vásárlókat, ill. elősegíti a vásárlók helyes döntéseit. A marketing vádlóinak nincs mondanivalójuk a marketingnek a vállalatközi kereskedelemben vagy a non-profit szervezetek tevékenységében betöltött szerepéről sem. A vádlók a hirdetéseket is kizárólag a fogyasztói ideológia eszközének tekintik.

2 A HEDONIZMUS A fogyasztói marketing elleni legnagyobb vád az, hogy egy hedonista társadalom kialakulását segíti elő. A hedonizmus fogalmát az értelmező szótárak a görög hedon -szóból származtatják, ami örömet, élvezetet jelent. A hedonizmus elmélete szerint az öröm az életben az egyetlen igazán jó dolog. A hedonizmus nézetei szerint minden embernek hosszú távon arra kell törekednie, hogy önmagának a legnagyobb örömet szerezze, mert az ember életét az öröm formálja. A mindennapi szóhasználatban a hedonizmus filozófiai értelmezése elvész, helyette egyszerűen olyan önzést kifejező formává módosul, amely örömre, ill. a fájdalom elkerülésére tör. Megjegyzendő, hogy a hedonizmus fogalma nem fogja át az örömök összes formáját: pl. még népszerű értelmezésben sem nevezné senki a zenehallgatást hedonista tapasztalatnak. Tulajdonképpen csak az önzéssel párosuló örömszerzést tekinti a népnyelv hedonizmusnak. A fogyasztói társadalmat érintő bírálatok körében a hedonizmust függőséget okozó, a fogyasztókat áldozattá alacsonyító jelenségként említik. A vádak szerint a társadalom hedonista ösztönei rövid élettartamúak és bizonytalanok: pl. a fogyasztók örömmel fogadnak egy új terméket, de ezek az újdonságok az előzetes várakozásokat soha nem teljesítik be. A remény és a csalódás folyamatossá válik; e magatartást példázza a ragaszkodás bizonyos márkákhoz. A valóságban e nézetekkel szemben nem lehet a vásárlások okául kizárólagosan az örömszerzési vágyat tekinteni. Önzésre vagy önérdekre sem szűkíthető le a vásárlási szándék. A fogyasztói társadalom, ill. a hedonizmus vádjai valójában szónoki fogások, nem kellően tisztázott fogalmak, inkább egy ideológiai háború eszköztárába tartoznak. De mégis foglalkozni kell e témával, mert hatásuk a marketing értelmezésére hátrányos; a marketing fontossága indokolja a vitábaszállást ezekkel a nézetekkel. HEDONIZMUS ÉS FOGYASZTÁS A vádlók szerint a fogyasztásra ösztönzés a marketing-irányultságú hedonizmus legkézzelfoghatóbb kifejezése. E vonatkozásban a marketinget társadalmi következményekkel is vádolják, pl. a fogyasztói társadalomban a szülőknek kevesebb idejük jut gyermekeik nevelésére, mert pénzt kell keresniük pl. a gyermekeik kívánsága szerinti, túlhirdetett termékek megvételére. Az alábbiak csokorba szedik a fogyasztói társadalom kapcsán említett vádakat a velük kapcsolatos véleményekkel együtt. ANYAGI JAVAK GYŰJTÉSE, BIRTOKLÁSA A vád: az egyes állampolgárok életét a fogyasztói életstílus és a tömegfogyasztás irányítják. E váddal szembe állítható az, hogy az anyagi javak gyűjtését egyszerűen a jólét indokolja, mind a jelenben, mind a múltban, márcsak azért is, mert ez pl. társadalmi státusz-információt is közvetít. A vásárlás egyébként az állampolgárok szabad akaratából történik, ami az egyéni szabadságjogok érvényesülését is bizonyítja.

3 MESTERSÉGES ÉS ÁTMENETI IGÉNYTEREMTÉS A hirdetések által gerjesztett vágyak csak rövid időre nyújtanak kielégülést. Pl. egy jobb lakásba költözés öröme csak addig tart, amíg megszokottá nem válik, vagy csak addig, amíg a szomszéd nem költözik el egy még szebb és jobb lakásba. Az új lakás öröme ugyanis viszonylagos, a megítélés a szomszédokhoz való viszonyításban történik. Ezen állítással, vagyis azzal, hogy az örömérzet átmeneti, csakis egyetérteni lehet. Fontos azonban tudomásul venni azt is, hogy a hirdetések nem teremtenek vágyakat; a vágyak a tudat alatt talán elrejtve, de léteznek. Vagyis a vásárlók nem a hirdetési manipulációk áldozatai, hanem arról van szó, hogy a vásárlók rejtett vágyaik aktiválása útján segítséget kapnak a hirdetőktől. Amire egy vásárló nem vágyik, azt nem is veszi meg. TÁRSADALMI STÁTUSZT NYÚJTÓ JAVAKAT HIRDETNEK A polgárok, amikor a ritka, nehezen elérhető javak birtoklására törnek, akkor valamilyen csoporthoz tartozásra, csoporttagságra áhítoznak. E nézet szerint a társadalmi rang javakhoz kötődik. A vádlók szerint a hirdetések is ezt az ideológiát táplálják. Így aztán az élet céljává válik a különböző javak kiválasztása, megvétele, elhasználása, eldobása. Egy elképzelt és vágyott státusz jegyében pl. síruhába öltöznek olyanok is, akik soha nem síeltek. Az ilyen közösségeket márkák kötik össze, és ezek a márkák vonzó szimbólumok. E nézetek szerint tehát az élet egy színpad, amelyen szerepet kell kapni, és az jelenti a hedonista örömet, hogy a színész társadalmilag irigyeltté és csodálttá válik. Mindez a csoporttagság érzetét kölcsönzi és a barátságok szerzését is biztosítja. A társadalmi összetartozást e szerint javak szimbolizálják, pedig mindez csak egy gyökértelen társadalom kommunikációs igényeinek torz megjelenési formája. Ezt az igényt a marketing-alapú hedonizmus elégíti ki. A jelek szerint azonban a fogyasztók valóban vágynak arra, hogy társadalmi környezetükben befogadást nyerjenek, és az is valóság, hogy ehhez bizonyos javak birtoklása segítséget nyújt nekik. Még a legelmaradottabb társadalmakban is vágynak az emberek a különböző státusz-szimbólumokra, meg akarják azokat szerezni. Vásárolni akarnak, és ezért nem lehet őket elítélni. Ha ez a törekvés elítélést váltana ki, akkor az ítélet demokráciaellenes lenne. Ezeket az érthető és nem elítélhető igényeket a marketing nem megteremti, hanem szolgálja. AZ ANYAGI JAVAK HATÁROZZÁK MEG A SZEMÉLYISÉGET Egyes szociológusok a személyiség anyagi szimbólumának tekintik az anyagi javak tulajdonlását. Ha e nézetek helytállóak lennének, akkor a társadalom beteg lenne! A javak mellett ugyanis a személyiséget még számtalan elem határozza meg, így pl. a személyes életút, a társadalmi-gazdasági helyzet, a vallási,

4 etnikai hovatartozás, a munkakör, az életben betöltött szerep stb. Egy ember egyébként a különböző alkalmak során különböző személyiségjegyeket hordoz. Az semmiképpen nem elítélendő, hogy az emberek a társadalmi illeszkedés során bizonyos javakat is felhasználnak arra, hogy azokkal hovatartozásukat kifejezzék, esetleg segítségükkel másoktól megkülönböztessék magukat. Gyakran hallani olyan véleményeket is, hogy személyiségünk napjainkban inkább a saját választás, mint a társadalmi meghatározottság eredménye. Ez a nézet azonban figyelmen kívül hagyja a környezet és más emberek befolyását, formáló hatását. A birtokolt javaknak is van hatásuk a személyiség kialakulására, de semmilyen tárgy nem képes valakinek a személyiségjegyeit alapvetően megmásítani. A FOGYASZTÁSI SZOKÁSOK ELMOSSÁK A TÁRSADALMI KÜLÖNB- SÉGEKET A fogyasztás társadalmi megoszlását napjainkban elsősorban a fogyasztási szokások határozzák meg, míg a múltban inkább a társadalmi osztályok voltak meghatározóak. Pl. a ruhaviseletet ma inkább a személyi ízlés dönti el, és ezért a ruházkodási szokások a korábbiaknál kevésbé tükrözik a társadalmi hovatartozást. Ez a jelenség bizonyítja a társadalmi osztályok fontosságának csökkenését. E körülménynek a marketing gyakorlatára is jelentős a hatása, ui. korábban a társadalmi osztályokat meghatározónak vélték a hirdetések, ill. a piaci szegmensek célközönségének kiválasztásánál. Ha a társadalmi osztályok jelentősége e vonatkozásban csökken, akkor más alapokra kell helyezni e döntéseket. Mindazonáltal az emberek jövedelmi színvonalukat tükröztetni kívánják javaikban, és ez elkerülhetetlenné teszi azt, hogy a társadalmi osztályok közötti látható különbségek fennmaradjanak. A FANTÁZIA, A KÉPZELŐERŐ A VÁSÁRLÁS ÖSZTÖNZÉSÉT TÚLZOT- TAN SZOLGÁLJA A témához kapcsolódó szakirodalom a modern hedonizmust nappali álmodozással, hamis illúziókkal jellemzi. Hasonló meggondolásokból fakadtak a fogyasztói társadalom ismérvei, amelyek szerint a fogyasztás örömkeltő ugyan, de egyúttal a társadalmi különbségek kialakulásának jelentős tényezője. A fogyasztási marketinggel foglalkozók egyetértenek abban, hogy a szimbólumoknak, pl. a márkáknak nagy a jelentőségük. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fogyasztók álomvilágban élnek. Még az sem bizonyított, hogy a vásárlók gyakran csupán a márkaimázs befolyása alatt döntenek, az is lehetséges, hogy a márkaimázs időtakarékossági szempontból befolyásolja a vásárló döntését, aki gyorsabban dönthet az ismert márkák esetében. TALMI ÉRTÉKEK KERÜLNEK ELŐTÉRBE Kritikusai szerint a marketing az életnek csak az anyagi felületével foglalkozik és alkalmazásával háttérbe szorulnak az emberi méltóság kérdései. A hirdetések világában nem szere

5 pelnek az intelligencia, a bölcsesség, az egyéni teljesítmények. A reklám a tulajdonra, nem pedig az emberre koncentrál. Talmi értékeket, háztartási divatcsodákat hirdetnek és nem foglalkoznak a lényeggel. A személyes tulajdonságok körében a reklám szempontjából az a fontos, hogy légy szexi, erős, hatalmas, akciókész. Önzetlenség, elkötelezettség, az öregekkel szemben a segítőkészség témái nem szerepelnek a hirdetések világában. Nem foglalkoznak vallással, kreativitással, intelligenciával, általában semmi olyannal, ami az intellektuális és lelki-erkölcsi erőfeszítések világába tartozik. A hirdetések szinte torzító tükrök, amelyek csak a hedonista értékeket tükrözik és ezzel erősítik és terjesztik e nézeteket. Az egyik felmérés pl. azt bizonyította, hogy 500 képes hetilap hirdetéseiben soha nem szerepeltek az öreg, szegény, beteg vagy rossz megjelenésű emberek. A hirdetések nem valóságot, hanem álmokat tükröznek. Hasonlóképpen illúziókat tükröznek bizonyos termékek hirdetései is. E termékeknél a különböző gyártók műszakilag vagy a teljesítményértékek, ill. szervizlehetőségek tekintetében lényegében azonosat kínálnak, vagyis kizárólag az imázs az egyetlen, ami az egymástól való megkülönböztetést szolgálja. A hirdetésekben ezt az imázst a hedonista értékekhez kapcsolják. E vádakkal kapcsolatban annyit kell ismerni, hogy a hirdetések meggyőzésre törekednek, így pl. a márkahirdetések célja valóban a vásárlásra ösztönzés. De ehhez az ösztönzéshez megfelelő tájékoztatást, felhasználási információkat kell csatolni. A hirdetéseket többnyire valójában csak a hirdetett márka kiválóságának magyarázatával kellene kiegészíteni, vagyis arra kellene rámutatni, hogy miért választ jól az a vásárló, aki a hirdetett márkát választja. VÁSÁRLÁSI KÉNYSZER EGY IMÁZZSAL TELÍTETT VILÁGBAN A marketing-kritikák körében középponti szerepet kap az, hogy túl sok a marketingüzenet, a környezet telített velük. Ez az üzenetözön vásárlásra késztet, sőt, kényszerít. Irigyelhető életstílust sugallnak a csábító képek, a vonzó csomagolások. Ez az elitista rendszer marketing-irányítású környezetet teremt, de ugyanakkor irigységgel tölti el azokat, akik nem engedhetik meg maguknak az áhított javak megvásárlását. Ez vezethet aztán növekvő kriminalitáshoz, a bűnözés növekedéséhez. Az igazság mármost az, hogy bár napjaink környezete valóban üzenetekkel terhelt és vásárlásra csábít a vásárlók mégis csak arra figyelnek, ami érdekli őket. Ráadásul a hirdetések tájékoztatnak is, felhívják a figyelmet az új termékekre, szolgáltatásokra. A közönség veszteségként értékelné, ha a hirdetések egy szép napon eltűnnének életünkből. A FOGYASZTÁSI SZELLEM A GLOBALIZÁCIÓ ÚTJÁN TERJED Kritikusai szerint a hedonista marketing elhalványítja a hagyományos társadalom kulturális értékeit, megfosztja azokat tartalmuktól és helyükre a kifényesített

6 materializmust ülteti. A marketinget a hirdetések segítségére hivatkozva párosítják a hedonizmussal, mégpedig világméretekben. A sajtó nemrégiben sokat foglalkozott a globális kapitalizmussal és az azt kísérő fogyasztási társadalommal. Példaként a Nike-esetet említették, amely szerint Michael Jordan hírnevét és az USA-ban honos életmódot arra használta a Nike cég, hogy világméretekben befolyást gyakoroljon az étkezési, ruházkodási, tv-nézési stb. szokásokra mindezt a Nike-termékek terjesztése érdekében. Pedig egyes szerzők véleménye szerint a fogyasztói társadalom globalizálása nemcsak más kultúrák lebecsülésével járhat, hanem az Amerika-ellenes érzelmek világméretű terjedésével is. A nyugati társadalmak globalizáló gyakorlata a nemzeti kormányok gyengüléséhez vezethet. Kiváló nemzeti iparágak mehetnek tönkre, mert a globális vállalatok a maguk óriási hatalmával termelő rendszereket költöztetnek át az egyik országból a másikba. Ezeken a részvényügyletekkel is összefüggő globális folyamatokon elsősorban a szegény országok veszíthetnek. Pl. a gyógyszeripar imperializmusát példázzák az AIDS gyógyításának afrikai gondjai; szinte az ellehetetlenüléshez vezetnek a magas gyógyszerárak. Hindu írók arra mutatnak rá, hogy a nyugati kultúra importját Indiában nem Pascal vagy Mozart jelenti, hanem pl. a Coca-Cola importja. A világszintű terjedést bizonyítja, hogy még a leghangosabban USA-ellenes országokban is teret kapott a McDonald s. A marketing elleni legfőbb globális szintű vád az, hogy rossz, hedonista értékeket népszerűsít. Természetszerű az, hogy egy társadalom kultúrájához hozzátartoznak az értékek, az eszmék, a művészetek, a zene, az irodalom, de az is érthető, hogy a kereskedelem és a nemzetközi kapcsolatok hatással vannak a nemzeti kultúrára is. A világ nemzetei szegényebbek lennének a technológiák, könyvek, gyógyszerek Nyugatról való importja nélkül. A különböző nemzetek találmányaiból, innovációiból minden országnak jut haszon. Az az igazán fontos nemzeti döntés, hogy egy nemzetnek mit helyes importálnia, illetve mi az, amit nem. Pl. Franciaország számára értékes importtermékek az USA-ban előállított számítógépek, de nem képviselnek értéket az amerikai filmek vagy a gyorséttermek, mert ezeknél értékesebbek a francia kultúrának, izlésnek megfelelő filmek, ill. ételek, ételfogyasztási szokások. Sok ország a maga jövőjét véli tükröződni az USA jelenében és attól tart, hogy végül a befogadó országban nem az amerikai dinamizmus honosodik meg, hanem az amerikai individualizmus. A etnikai és soviniszta érzelmek könnyen felkorbácsolhatóak, és sokan úgy látják, hogy a globalizáció árnyékában életre kel a provincializmus. Mindazonáltal az is tapasztalható, hogy pl. az ázsiai országok kulturális értékeik feladása nélkül is képesek a legjobb nyugati eljárások importjára. A keleti kultúrákban az iszlám, a hinduizmus, a konfucianizmus világában az erkölcsi szabályoknak a betartását a társadalmi nyomás is elősegíti, és ennek következtében nem terjed a hedonizmus, és a család szétbomlása sem kísérő jelensége a keletiek modernizálódásának. Ezekben a kultúrákban a szégyenérzet, a bűnösségtudat erős. Japánban a hagyományos szégyenérzet vezetett a harakirihez. Urduban a szégyen igen

7 erős kifejezés, a tisztelet még erősebb. A keleti társadalmakban a modernség együttjár a szégyenérzettel. A nyugati társadalmakban pedig bűntudat kíséri a fogyasztói társadalom javainak élvezetét. E bűntudat abból származik, hogy a kereskedelem képes arra, hogy károsan befolyásolja az emberek, csoportok érdekeit. E nézetekkel szemben néhány szociológusnak az a véleménye, hogy a fogyasztói társadalom felsőbbrendűsége a növekvő egyéni szabadság igényéből fakad. E személyi szabadság következtében a globalizáció végül is világszerte a nyitott társadalomhoz vezethet. A világméretű személyes szabadság kialakulását az internet, mint világszintű információs forrás is elősegíti. Nem világszintű azonban a tőkéhez való hozzáférés lehetősége. A piacgazdaság és a szabad piacok léte nem azonos a demokratikus társadalom létével. A globalizációs folyamatnak vannak nyertesei is, vesztesei is. A HEDONIZMUS ÖRÖMSZERZŐ CÉLJÁNAK KÖZELEBBI VIZSGÁLATA A marketing számára túl szűk játékteret jelentene az, ha pusztán a hedonista célkitűzések szolgálatában állna, hiszen az emberi törekvéseknek még számos más oka és célja van. Pl. altruizmus vagy fantázia útján is lehet örömet szerezni. A vásárlás is lehet örömszerző, de hasonlóképpen valamilyen erkölcsi kötelezettség teljesítése is. Örömforrás lehet egy esztétikai élmény vagy az erkölcsös önimázs. A szélesebb értelmű érzelmek pl. a boldogság felülmúlhatják az örömérzetet, sőt, az egyszerű örömszerzés nem feltétlenül vezet el a boldogsághoz. Egyes nézetek szerint a hedonista nem minden cselekedetével tör örömre. Örömre csak teljes szívvel, tartózkodás nélkül lehet törekedni. E nézetnek a marketingre gyakorolt hatása egyrészt abban testesül meg, hogy örömet szerez maga a vásárlás is, másrészt az emberek habzsolva is vásárolnak, visszatartás, tartózkodás nélkül. A marketingnek tehát meg kell mozgatnia a vásárló fantáziáját, és ha ez megtörténik, akkor ez sürgetés a vásárlásra. Az így szerzett örömérzet egy szabadon választott, mert vágyott tevékenységből, a vásárlásból fakad. Az emberek a legkülönbözőbb módon szereznek maguknak örömet; ha kötelességeik eredményes teljesítése örömet okozhat, miért ne lehetne vásárlás útján is örömet szerezni magunknak? Sokféle oka lehet valamilyen cselekedetnek. Pl. egy anya a gyerekeit vallásosságból kifolyólag is elviheti a templomba, de esetleg azért is, mert a közösség tagjaként jó polgárokat akar nevelni belőlük. Hasonlóképpen valamilyen vásárlásnak is sokféle oka lehet; pl. a legkülönfélébb okok vezethetnek el egy autómárka megvásárlásához. Történhet a vásárlás elképzelések alapján (pl. mert a kiválasztott tárgy megfelel majd bizonyos elvárásoknak). Történhet valamilyen vágyból (azaz valamilyen érzelmi ösztönzésből). Egyes esetekben az elképzelés, máskor a vágy az inkább vásárlásra ösztönző tényező, mindamellett valójában mindkettő szükséges ahhoz, hogy a vásárlás megtörténjék. A pusztán vágyból végzett, hedonista vásárlás a valóságban

8 ritka jelenség. Inkább helytálló az a nézet, hogy a vásárlókat a jó minőségű javak birtoklásának a szándéka vezérli. Az emberek kerülik a vesztes helyzeteket, és ez a vágy sokkal erőteljesebben motiválja vásárlásaikat, mint valamilyen vágy vezérelte hirtelen örömszerzés szándéka. A társadalom tagjai a zavart, szégyent, bűntudatot is kerülni kívánják: az egészséges önértékelést az erkölcsös magatartás, a morális szabályokhoz való ragaszkodás biztosítja. Bűntudatot kelt e szabályok megsértése. Pl. egyre inkább figyelembe veszi a vásárló közönség az egészséges környezet követelményeit és ezért a társadalmi felelősségtudattal működő gyártók termékeit keresi, pl. olyanokéit, amelyek nem foglalkoztatnak kiskorúakat, vagy nem szennyezik a környezetet. Az inkorrekt üzleti aktusok is visszatetszést szülnek. Vagyis a vásárlók bizonyos objektív értékekre vágynak és nem szubjektív értékítéletük az elsődleges szempont, amikor vásárlási döntéseket hoznak. Összefoglalva: a fogyasztó vásárlók érzelmileg motiváltak ugyan, de érzelmeiket többnyire nem a birtoklás hedonista vágyai vezérlik, hanem ennél felsőbbrendű szempontok. A MARKETING FELELŐSSÉGE A HEDONISTA ÉLETSTÍLUSÉRT A nyugati világ hedonista életstílusát többen azzal vádolják, hogy ez bizonytalanságot, veszélyt, a családi élet hanyatlását idézi elő, mégpedig annak következtében, hogy az emberek elhagyják hagyományos életstílusukat. Pedig a társadalom nem érdemel bírálatot azért, hogy nagyobb választékot kíván az önkifejezésre. Főleg a marketinget éri kritika amiatt, hogy különböző vágyak felkeltésével elősegíti a hedonista életszemlélet terjedését. A vád szerint a hirdetések teremtik a vágyakat. E vád azonban képtelenség! A hirdetések csak azt tárják elénk, amivel életünket gazdagítani lehetne, azaz latens kívánságainkat aktiválják. Ismeretes olyan elmélet is, amely szerint az emberek egyrészt izgalmakra vágynak, hogy unalmukat elűzzék, másrészt feladatokat kívánnak, hogy félelmüket elűzhessék. E vágyak felváltva érvényesülhetnek, egyszer a félelem elűzésének vágya érvényesül hosszasabban, máskor inkább az izgalmak, örömök kergetése az uralkodó. A marketing okozta hedonizmus kritikája többnyire túlzás, hiszen a fogyasztókat nem is könnyű meggyőzni, a hamis szirénhangokat hamar kiszűrik! Nem a fogyasztói társadalom találta fel az anyagi javak kergetését sem, a szexet sem. A marketing mindenki számára nyitott és bár gyakran alkalmaz hedonista szólamokat, valójában értéksemleges. A marketing nem dicsőíti, nem is ünnepli a hedonizmust, bár ambivalens módon el sem utasítja ugyan. Kérdéses az, hogy mi lehetne a fogyasztói társadalom alternatívája akkor, ha az emberek ragaszkodnak szabad választásuk lehetőségének a megőrzéséhez? A kommunista tervgazdaság ugyan ismeri a szükségletek logikáját, de a vágyakét nem érti. A kelet-európai szocialista államok összeomlását

9 is főleg az okozta, hogy a bürokratikus szocializmust nem lehetett összeegyeztetni a korszerű társadalom igényeivel. A kommunista államokban talán ki lehet elégíteni az emberek alapvető szükségleteit, de az ilyen államok arra képtelenek, hogy megbirkózzanak a fogyasztók szegmentált és kifinomult igényeivel, amelyek a jövedelmek növekedésével párhuzamosan jelentkeznek. Bármely társadalmi berendezkedésnek vannak előnyei és hátrányai; a fogyasztói társadalom sem kivétel. Az USA-ban működik egy szervezet, amelynek szlogenje: Legyen olyan nap, amikor semmit nem vásárolsz!. E szervezet azt hirdeti, hogy a túlzott fogyasztás károsítja a környezetet és rontja az élet minőségét. Az Economist is rámutat arra, hogy az USA-ban a jövedelmekre vetített személyi hitelállomány az évi 26%-ról 2000-re 34%-ra nőtt. Ugyanezen időtartam alatt a bankcsődök száma megnégyszereződött. De mindezekért nem vádolható a marketingtevékenység, annál is kevésbé, mert a marketing szolgálhatná a fogyasztás csökkenését is, nemcsak annak növelését. A túlzott fogyasztás túl sok hulladékot teremt. Ilyen körülmények között eldobásra, selejtezésre kerülnek a még használható termékek, pusztán azért, mert a piacon újabbak jelennek meg. A marketinghirdetések kétségtelenül elősegítik az ilyen fogyasztást. Egyes szerzők azt állítják, hogy gondokhoz vezet az anyagi javakkal, a pénzügyi sikerekkel való túlzott törődés. E nézeteket alátámasztják az olyan riportok, amelyekben a riportalanyok arról számolnak be, hogy boldogabbá teszi őket, ha érdekes feladatokat kapnak, mintha csak passzívan fogyasztanak vagy ha szórakozással töltik idejüket. A felsoroltak valóságtartalmát elismerve mégis azt kell megállapítani, hogy csak a fogyasztói társadalom kínál választási lehetőséget, éspedig azzal, hogy az új javak vásárlásával nagyobb kényelmet, több örömet nyújt. VÉGKÖVETKEZTETÉSEK Határozottan leszögezhető, hogy a marketing semmi esetre sem teremti a hedonista fogyasztói társadalmat. A nyugati társadalomban az emberek szabadságot követelnek életmódjuk megválasztásában. A társadalom értékei változhatnak, a marketing azonban nem törekszik arra, hogy megváltoztasson értékeket. Legfeljebb az értékelést kívánja befolyásolni bizonyos szempontok bemutatásával. Pl. Kaliforniában hatalmas és sikeres hirdetési kampány volt a dohányzás csökkentése érdekében. E kampány különleges jelentősége abban áll, hogy a marketing elleni legsúlyosabb (és leginkább igaztalan) vádak egyike éppen az, hogy éleszti a dohányzási szenvedélyt. A hedonista fogyasztásra vonatkozó vádak egy komplex problémakör túlzott egyszerűsítésének tekinthetőek. A marketing nem teremt vágyakat, csak tükrözi azokat. Az emberek már ősidők óta gyűjtik az anyagi javakat mindenféle társadalomban. Így tettek már jóval a hirdetések megjelenése előtt. Pl. Indiában találtak római tárgyakat, a föníciai kereskedők bejártak messzi földe

10 ket; a japán dzsunkák már a XVII. sz. első éveiben megjelentek Dél- Amerikában. A fentiekből éppúgy hiányoznak az adatok, mint ahogyan hiányoztak a korábbi kritikai állításokból is. Talán majd a jövőbeni kutatások megerősítik a fentiekben kifejtett véleményt, bár nehéz mérni, magyarázni az olyan elméleteket, mint pl. a hedonizmusról szólót. Hasonlóképpen nehéz illetékes fogyasztói mintahalmazt összeállítani és a fogyasztók szempontjait, igényeiket ennek tükrében értelmezni. A kritikák, a vádak mégsem maradhatnak válasz nélkül. Megfelelő érvekkel kell mindamellett válaszolni, és az érveket a társadalomtudományokra és a kollektív tapasztalatokra kell alapozni. (Huszti Vera) O'Shaughnessy, J.; O'Shaughnessy, N. J.: Marketing, the consumer society and hedonism. = European Journal of Marketing, 36. k. 5/6. sz p Gestern, A.: Wiazanie firmy z klientem. = Rzeczpospolita, márc. 29. p. D2. HIRDESSEN! A BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár a Műszaki Gazdasági Kiadványok Osztálya gondozásában megjelenő folyóiratokban megrendelésre megjelentet hirdetéseket is. A szakma szerint kiválasztott kiadványban megjelenő hirdetések célzottan a potenciális felhasználókhoz jutnak el. A hirdetések ára: Ft/oldal + 25% ÁFA A kiadványok formátuma: A/5. Tükörméret: 106 x 152 mm. Raszterszám: 35. Szórólap: max. A5-ös méretben, 25 g-ig Ft + ÁFA, 25 g felett egyedi megállapodás szerint. Felvilágosítás és hirdetésfelvétel: BME OMIKK Értékesítési és Marketing Csoport 1011 Budapest, Gyorskocsi u Levélcím: 1255 Bp., Pf.: 207. Tel.: Fax:

MARKETINGKÓDEX jägermeister

MARKETINGKÓDEX jägermeister MARKETINGKÓDEX jägermeister Bevezetés A szeszes italok kulturális örökségünk részét alkotják, fogyasztásuk több évszázados hagyománynak örvend: a felelősségteljes alkoholfogyasztás felnőttek milliói számára

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel

A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS. 7. tétel A VÁSÁRLÓI DÖNTÉS ÉS VEVŐTÍPUSOK 7. tétel A vásárlási döntés folyamata A kereskedelmi vállalkozások létérdeke a forgalom folyamatosságának fenntartása, növelés. Ehhez nem elegendő csupán alkalmazkodniuk

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése

Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek. Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Diszpozícionális perspektíva 2.: Szükséglet-, és motívum elméletek Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése Vonások, mint szükségletek és motívumok megközelítése A diszpozíciókat úgy is elképzelhetjük,

Részletesebben

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA

REKLÁM PSZICHO- LÓGIA REKLÁM PSZICHO- LÓGIA Ű Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés, bevésés,

Részletesebben

TÁRSADALMI MARKETING 2. ELŐADÁS

TÁRSADALMI MARKETING 2. ELŐADÁS MARKETING MESTERSZAK TÁRSADALMI MARKETING 2. ELŐADÁS 2015. 11. 06-07. Magyar Mária FONTOS TUDNIVALÓK 2 MINITESZT: Következő órán 2. MINITESZT (4. fejezet társ. kom.) Összesen 4 MINITESZT, 50%-os súllyal

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Dg:_ KESZONBETEGSÉG. Sas István. KommunikációsAkadémia

Dg:_ KESZONBETEGSÉG. Sas István. KommunikációsAkadémia Dg:_ KESZONBETEGSÉG Sas Sas István István Kommunikációs KommunikációsAkadémia Akadémia AA fogyasztói fogyasztóikeszonbetegség keszonbetegség olyan olyantünetegyüttes, tünetegyüttes, amit amitaafogyasztót

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

A TÁRSADALMI BEFOGADÁS

A TÁRSADALMI BEFOGADÁS A TÁRSADALMI BEFOGADÁS JAVÍTÁSA IKT-ESZKÖZÖK SEGÍTSÉGÉVEL MOLNÁR SZILÁRD NEMZETI HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TANÁCS TÁMOP 4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0005 JÓL-LÉT AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMBAN A HATALMI VISZONYOKBAN

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1

c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az Információs Társadalom fogalma, kialakulása Dr. Bakonyi Péter c. Fıiskolai tanár 2010.02.25. IT fogalma, kialakulása 1 Az információs társadalom fogalma Az információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN

KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A HÉTKÖZNAPOKBAN KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK Kump Edina ÖKO-Pack Nonprofit Kft. E-mail: edina@okopack.hu Web: www.okopack.hu Dunaújváros, 2015. február 6. KÖRNYEZETTUDATOS PRAKTIKÁK A Föld több, mint 7 milliárd lakosának

Részletesebben

Technológia és felelősség

Technológia és felelősség Technológia és felelősség Napjaink emberisége folyamatosan önmaga alkotásaival konfrontálódik, miközben egyre kevesebb köze k lesz a természethez, de megőrzi a természethez hasonló törékenységét. Mittelstrass

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Értékesítési beszélgetés

Értékesítési beszélgetés Gyakorlat. Műhely. Marketing Értékesítési beszélgetés Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 GYAKORLAT. MŰHELY Értékesítési beszélgetés Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra

Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A MARKETING TERÜLETEI Az e-kereskedelem hatása a termékmárkákra A márka jelentősége az e-kereskedelemben kisebb, mint a hagyományosban. Főleg a fogyasztási javak előállítói védtelenek a márkarombolással

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld rendezvényekről szóló tájékoztatója A zöld rendezvények néhány szóban A zöld rendezvények erősítik, demonstrálják a házigazda szervezet fenntarthatóság

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában

Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Az emlőszűrés helye a Szűrőprogramok Országos Kommunikációja című kiemelt projektben, a projekt bemutatója az emlőszűrés vonatkozásában Kedvezményezett: Országos Tisztifőorvosi Hivatal Dr. Bicsák Krisztina

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN

REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN REKLÁM PSZICHOLÓGIA 2. MÓDSZERTAN Reklámpszichológia Módszertan, Történet, Feladatkörök A befogadás kapui Érzékelés, észlelés, figyelem A feldolgozás lélektana (kognitív szakasz) A hatás lélektana Emlékezés,

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről

ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről AZ ÜGYFÉLÉLMÉNY SZEREPE AZ AUTÓKERESKEDELEMBEN ÖSSZEFOGLALÓ A Hotel Boscolóbantartott DEVELOR rendezvényről KIHÍVÁS #1 JELENTŐS VÁLTOZÁS A VÁSÁRLÁSI SZOKÁSOKBAN! 7,8 1,3 83% NISSAN EUROPE STUDY 2013, WWW.MASHABLE.COM

Részletesebben

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet

A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Közösségi vállalkozás szociális szövetkezet A Székelygyümölcs közösségi vállalkozás modellje, és annak lehetséges továbbgondolása Kolumbán Gábor Civitas Alapítvány, MÜTF, Székelyudvarhely Vállalkozni

Részletesebben

Elektronikus kereskedelem

Elektronikus kereskedelem Elektronikus kereskedelem (m-kereskedelem) A jelen és közeljövő mobil információs technológiái és kereskedelmi alkalmazásai http://uni-obuda.hu/sers/kutor/ EK-2/17/1 Mobil elektronikus kereskedelem m-kereskedem

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

1/14/2013. Reklámkommunikáció. Webdesign 4. Bujdosó Gyöngyi http://www.inf.unideb.hu/~bujdoso. Márka. Webdesign 4

1/14/2013. Reklámkommunikáció. Webdesign 4. Bujdosó Gyöngyi http://www.inf.unideb.hu/~bujdoso. Márka. Webdesign 4 Reklámkommunikáció Bujdosó Gyöngyi http://www.inf.unideb.hu/~bujdoso Márka 2 1 3 márka márkavagyon márkaérték márkaimázs márka márkavagyon márkaérték márkaimázs márka márkavagyon márkaérték márkaimázs

Részletesebben

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció

Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Program címe: Függetlenül szabadon Dohányzás prevenció Tanúsítvány száma: 6/2015. Tanúsítvány érvényességi ideje: 2017. július 23. Kérelmező neve: Független Egyesület (Nonprofit civil Szervezet) Program

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Közösség által támogatott mezőgazdaság. Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet

Közösség által támogatott mezőgazdaság. Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet Közösség által támogatott mezőgazdaság Sarbu-Simonyi Borbála Védegylet A közösség által támogatott mezőgazdaság egy olyan mezőgazdasági kezdeményezés, melyben a közösség átvállalja a gazdálkodótól a gazdálkodással

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

ismeret és elfogadottság

ismeret és elfogadottság A fenntartható fejlődés ismeret és elfogadottság 2010 június 21. Nobody s Unpredictable Percepciók a fenntarthatóságról 2 Fenntarthatóság és fenntartható fejlődés de mit is jelent a fogalom? A fenntarthatóság

Részletesebben

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok Legjobb Munkahely Felmérés 2014 Trendek és tanulságok A vállalatokat egyre gyakrabban állítják kihívás elé a következő trendek, amelyek a munkaerőpiac teljes átalakulását eredményezik Idősödő társadalom

Részletesebben

Turizmus rendszerszintű megközelítése

Turizmus rendszerszintű megközelítése 01.0.17. Turizmus rendszerszintű megközelítése Formádi Katalin formadi@turizmus.uni-pannon.hu A turizmus a szereplők tevékenységeiből és kapcsolataiból felépülő rendszer Az egyes szereplők egyedi döntéseik

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus 1 Asszertivitás (Sam R. Lloyd alapján) Jelentése: Pozitívan gondolkodunk Önérvényesítő módon viselkedünk Önbizalmat érzünk 2 Önmagunk és

Részletesebben

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon

Marketing Megfeleljen a vásárlók igényeinek nyereséges módon Marketing Marketinget gyakran tekintik mint a munka létrehozása, a termékek és szolgáltatások promóciója és szállítása az egyéni fogyasztók vagy más cégek, az úgynevezett üzleti ügyfelek számára. (A legrövidebb

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói reakciók. Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Budapest, 2014. május 21. Dr.

A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói reakciók. Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Budapest, 2014. május 21. Dr. A védjegyekkel kapcsolatos fogyasztói reakciók Kiváló minőségű pálinkák megkülönböztetése a piacon Budapest, 2014. május 21. Dr. Totth Gedeon A téma aktualitása - környezetváltozás változik a fogyasztói

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

Sik Endre: Adalékok a menekültek, a menekülés és a menekültügyi rendszer születésének szociológiai jellemzőihez Magyarország, 1988-1991 80-90% magyar származású Reprezentatív kutatás (1989) Átlagéletkor:

Részletesebben

Szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szeretettel köszöntelek Benneteket! Házaspáros alkalom Szeretettel köszöntelek Benneteket! Siklósiné Földvári Gabi. 2012-10-28 1 Téma 2012-10-28-án A gyermekcentrikus házasság 2 Ismételjünk egy picit Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az

Részletesebben

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap:

Kommunikáció. langer.katalin@gtk.szie.hu. Telefon: Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet 2037sz. szoba. E-mail: Honlap: Kommunikáció Telefon: 522 000/ 1989 mellék Mobil: 06 30 297 86 56 E-mail: langer.katalin@gtk.szie.hu Honlap: www.marketing.szie.hu ww.doktori.hu Személyesen :SZIE GTK Marketing Intézet t 2037sz. szoba

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA

7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA REKLÁMPSZICHOLÓGIA 7a. AZ ATTITŰD- ÉS MOTIVÁCIÓKUTATÁS MÓDSZERTANA Kérdőívek A fogyasztó a motívumai alapján határoz és cselekszik. Ha így van, akkor a reklámokkal ezeket a fogyasztói késztetéseket, szükségleteket

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Sportismeret-terjesztő és matricás gyűjtőalbum. Médiaajánló

Sportismeret-terjesztő és matricás gyűjtőalbum. Médiaajánló Sportismeret-terjesztő és matricás gyűjtőalbum Médiaajánló A projekt ars poeticája és célja A gyermek a mi mai befektetésünk a holnap társadalmába. WHO TÁMOGASSA Mellyel nem csupán fontos szerepet vállalhat

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás

Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás Oktatók, stratégiák, motiváció tanulás 1 A felnőttképző oktatóval szemben támasztott követelmények 1.Tanácsadó szerep szakmai felkészültség oktatási módszerek ismerete és alkalmazása a tudás átadásának

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Globalizáció, regionalizáció és világrend http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Bevezetés Mi az a globalizáció? Mi a globalizáció? Az áru-, a tőke- és a munkaerőpiacok nemzetközi integrálódása (Bordo

Részletesebben

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot

60 perc. 11-14 év. Előkészületek. Tárgy. Célkitűzések. Az oktatás megváltoztatja a világot Az oktatás megváltoztatja a világot 1.o. Az oktatás alapjog, nem kiváltság. Szeretném megértetni a gyermekekkel az oktatás hatalmát, mellyel képes megváltoztatni az életünket. Ayswarrya Ganapathiraman

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

Mit is jelent a cafeteria?

Mit is jelent a cafeteria? Cafeteria praktikák I. Mit is jelent a cafeteria? A cafeteria elnevezés a kávéház nemzetközi elnevezéséből ered. Képzeljünk el egy olyan kávéházi étlapot, melyen a béren kívüli, dolgozói juttatásokat soroljuk

Részletesebben

Fejezet 4. Modul 2 Marketingtervezés. Az ár. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Fejezet 4. Modul 2 Marketingtervezés. Az ár. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Modul 2 Marketingtervezés Fejezet 4 Az ár Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger TARTALOM 2 MODUL 2 MARKETINGTERVEZÉS Fejezet 4: Az ár Szerzők: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESSZUM A tartalomért

Részletesebben

Mikroökonómia - 8. elıadás

Mikroökonómia - 8. elıadás Mikroökonómia - 8. elıadás VÁLLALATOK A NEMZETKÖZI PIACOKON 1 HOGYAN VISELKEDIK EGY NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKRA TÖREKVİ VÁLLALAT? PIAC: - gazdasági szereplık - szokások - kultúra, nyelv - jogrendszer, piaci

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

Szolgáltatások tervezése I.

Szolgáltatások tervezése I. Szolgáltatások tervezése I. A szolgáltatásmarketing tárgya Kétféle megközelítés Szolgáltatások alapsajátosságai Szolgáltatások minősége A szolgáltatásmarketing eszközrendszere: a 7 P A szolgáltatások a

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Eurobarometer: először a kulturális értékekről

Eurobarometer: először a kulturális értékekről 34. Eurobarometer: először a kulturális értékekről Eurobarometer: először a kulturális értékekről - a 2007 szeptemberében publikált felmérés összefoglalása - 2007 szeptember végén tette közzé az Eurobarometer

Részletesebben

Zöld rendezvényszervezés

Zöld rendezvényszervezés zöld beszerzé s ökocímkék környezetmene dzsment zöld rendezvény Zöld rendezvényszervezés A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft zöld rendezvényekről szóló tájékoztatójának kivonata A zöld rendezvények néhány szóban

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben