LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM VESZPRÉM. INFORMATIKA tantárgy helyi tanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM VESZPRÉM. INFORMATIKA tantárgy helyi tanterve"

Átírás

1 LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM VESZPRÉM INFORMATIKA tantárgy helyi tanterve Készítette: Dr.Öveges Ferenc és Báder Anikó 2004.

2 Bevezetés Az informatikaoktatás intézményi szerkezete Az el készít évfolyamok felfutásával a következ oktatási szerkezet alakul ki: A matematika speciális tanterv osztály, a német nemzetiségi osztály az angol speciális tanterv osztály a NAT által 10. évfolyamig el írt és a kerettantervben körvonalazott tananyagot és a középszint érettségi követelményeire épül tananyagot tanulja évfolyamon. Ezeknél a csoportoknál a középszint érettségire való felkészítést kell megvalósítani az informatika tanítása során. Az Arany János Tehetséggondozó Program tanulócsoportjai esetében a középszint érettségire való felkészítés a hátrányos kiinduló helyzetre való tekintettel a rendelkezésre álló óraszámban nem oktatási cél. A középszint érettségire való felkészítés befejezése külön órakeretben történhet. Az informatika speciális tanterv tanulócsoportok az emelt szint érettségire felkészít tananyagot tanulnak évfolyamon. Az emelt szint érettségi követelményeire épül tananyagon túl ezeknek a csoportoknak a helyi tanterve az értelmi képességek fejlesztésére irányuló speciális tananyagot is tartalmaz. Tantárgyi sajátosságok Tapasztalataink szerint az informatika oktatásában az elmélet és a gyakorlat szoros összekapcsolása és az oktatás egészének gyakorlati orientáltsága a leghatékonyabb. Ez azt is jelenti, hogy a tanítás során nem célszer nagy elméleti egységeket el re bocsátani, hanem arra kell törekedni, hogy amint lehet, az elméleti ismereteket gyakorlati tapasztalatokkal meger sítsük. Az elméletinek és a gyakorlatinak ez az ötvözése természetesen sokféleképpen megoldható, és a megoldás er sen függ a tanár egyéni elképzeléseit l, s egészében hangsúlyozottan nem a tanterv szintjén, hanem a tanmenetkészítés során megoldandó probléma. Ezért a továbbiakban a tanterv csak az egyes évfolyamokon tanítandó nagy tematikus egységeket jelöli ki, de minden egyebet a tanmenetkészítéshez utal. A gyakorlat-orientált jellegnek a tanulói munka értékelésében is tükröz dnie kell. Az a helyes, ha a tanuló min sítését nagyobb részt az határozza meg, hogy képes-e a gyakorlatban megoldani a problémákat. Ez az elv nem jelenti az elméleti megalapozás szükségességének lebecsülését, hanem éppen annak elismerését tükrözi, hogy a gyakorlati feladatok általában akkor oldhatók meg sikeresen, ha a diák az elméleti alapokkal is rendelkezik. A gyakorlati teljesítmény tehát jó feladatok összeállítása esetén eleve komplex jelleg, amelyet nagyobb súllyal kell figyelembe venni. Az értékelésr l Az értékelés általános elveit az informatika tantárgyi programja tartalmazza. Itt ezt néhány megvalósítási módszer ajánlásával egészítjük ki. A z e l m é l e t i t u d á s é r t é k e l é s é r e a j á n l o t t k o n k r é t m ó d s z e r e k : szóbeli felelet

3 Bevezetés 3 írásbeli felelet, teszt házi dolgozat (pl. szakirodalmi anyaggy jtés valamely témához) önálló felkészülés alapján tartott tanulói elõadás A g y a k o r l a t i t u d á s é r t é k e l é s é r e a j á n l o t t m ó d s z e r e k : algoritmizálási-kódolási feladat önálló megoldása részben vagy egészben otthoni munkával megoldott programozási feladat valamely alkalmazással megoldandó, gyakran mintával, feladatlappal definiált feladat (pl. egy levél, egy körlevél, egy grafikon, egy adatbázis tabláinak definíciója stb.) egy operációs rendszer parancsainak használatát igénylõ feladatsor, amelyet a tanórán kell elõírt idõ alatt megoldani megadott témához információgy jtés informatikai eszközökkel (pl. információgy jtés az Internet-rõl, a könyvtár adatbázisából) tanórán vagy házi feladat jelleggel Az oktatás személyi és tárgyi feltételei Az informatika alapvet en technikai jelleg tantárgy. Eredményes oktatása feltételezi a technikai eszközök egy minimális mennyiségét és m szaki színvonalát. Ez utóbbi feltétel biztosítása különösen nehéz probléma, mivel a technikai fejl dés rendkívül gyors. Egy olyan szaktanterem amely beruházása pillanatában élvonalbeli színvonalat képvisel, a mai körülmények között 3 év alatt elavulttá válik ha id közben nem fordítanak a fejlesztésére. Ezért a megfelel technikai színvonal biztosítása feltételezi, hogy a fenntartó rendszeresen gondoskodik megfelel anyagi eszközökr l, illetve feltételezi az iskolában dolgozó informatikai szakemberek céltudatos fejleszt -értékmeg rz munkáját. Napjainkban a következ feltételeket kell biztosítani az informatika tanterv eredményes megvalósításához: S z e r v e z e t i f e l t é t e l e k : Tanulócsoportos oktatás, a szaktantermekben rendelkezésre álló munkahelyek számához igazodó létszámmal. Azokon az évfolyamokon, amelyeken heti két órás a tantárgy, az órarendben két egymást követ tanórát kell biztosítani. S z e m é l y i f e l t é t e l e k : A megfelelõ számú számítástechnika tanári szakos egyetemi végzettség tanáron túl szükség van teljes állású iskolainformatikusra, aki a hardver és szoftver eszközök karbantartását elvégzi, részt vesz a számítógép-hálózat adminisztrálásában, valamint segítséget nyújt a szaktanároknak a tanórák elõkészítésében. T e c h n i k a i f e l t é t e l e k : a párhuzamos csoportok számára külön számítástechnikai szaktantermek; minden tanuló számára külön munkahely a szaktanteremben;

4 Bevezetés 4 a munkahely legyen alkalmas a legelterjedtebb operációs rendszer és azon a legelterjedtebb alkalmazások használatára a munkahelyek helyi hálózatba kapcsolódjanak legalább egy elterjedt hálózati operációs rendszer alatt; minden munkahely rendelkezzen hozzáféréssel minden Internet szolgáltatáshoz az Internet szolgáltatások igénybevételéhez az iskola rendelkezzen megfelel sávszélesség Internet kapcsolattal, legalább egy megfelel teljesítmény , WWW és proxy szerverrel; az iskola rendelkezzen az említett operációs rendszer szoftvereken túl a következ szoftverek korszer verzióival, legálisan a megfelel példányszámban: o adott platformon a legelterjedtebb irodai szövegszerkeszt o adott platformon a legelterjedtebb táblázatkezel o adott platformon egy elterjedt grafikai programcsomag o adott platformon egy elterjedt bemutatókészít o adott platformon egy elterjedt adatbázis-kezel o HTML szerkeszt o elektronikus levelez program o WEB böngész o programozáshoz megfelel fordítóprogramok, illetve fejleszt eszközök szaktantermenként egy hálózati nyomtató szaktantermenként egy színes szkenner szaktantermenként egy korszer írásvetít és projektor szaktantermenként egy filctollas tábla az iskolában legalább egy jó min ség színes nyomtató iskolakönyvtár és számítógépes könyvtári informatikai rendszer szemléltet eszközök az informatikai eszközök témaköréhez kapcsolódó gyakorlati feladatok megoldásához a felsoroltakon kívül a következ eszközök szükségesek 12 db szerel készlet kapuáramkörökkel 6 db számítógépes munkahely hardver és szoftver installációkhoz (nem szükséges korszer gépekb l kialakítani) 2 db mér kártya (az el bb említett gépekbe szerelve) 2 db modem (az el bb említett gépekbe szerelve)

5 Bevezetés 5 A tankönyvekr l Meglehet sen nehéz az informatika helyi tantervünkhöz tankönyveket megjelölni. Az érettségire való felkészítéshez eddig meglehet sen sz kös a tankönyvkínálat, s a megjelent tankönyvek alkalmazhatóságáról sincs még elég tapasztalat ahhoz, hogy hosszabb távon használandó tankönyveket adhassunk meg. Az alább felsorolt tankönyvek ezért a pillanatnyi helyzetnek megfelel választások, amit évente vizsgál felül a munkaközösség. Rozgonyi-Borus Ferenc Dr. Kokas Károly: Informatika középiskolásoknak (Számítástechnika és könyvtárhasználat) Mozaik Kiadó - Szeged, Reményi Zoltán Siegler Gábor Szalayné Tahy Zsuzsanna: Érettségire felkészít feladatgy jtemény: Informatika Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Csak az informatika tagozatos csoportok számára: Angster Erzsébet: Programozási tankönyv I. és II. Kiadja: Angster Erzsébet

6 AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE (KÖZÉPSZINT ÉRETTSÉGIHEZ) 9. évfolyam Heti óraszám: Tanítási hetek száma: 37 Összes óraszám egy tanévben Témák 4 óra 148 óra Óraszám 1. Informatikai alapismeretek Operációs rendszerek Szövegszerkesztés Információs hálózati szolgáltatások, Internet Bemutatókészítés és grafika 28 Összesen 148 Témák T é m a : I n f o r m a t i k a i a l a p f o g a l m a k A kommunikáció A kommunikáció általános modellje Az információs és kommunikációs technológiák és rendszerek. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban. Kommunikáció a hálózaton. A hálózatok csoportosítása kiterjedés és hierarchia szerint. Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Az iskolai informatikai rendszer szolgáltatásai és használati rendje. A felhasználói azonosítók, jelszavak. A bejelentkezés folyamata. Jogosultságok. Saját e- mail cím. Jelátalakítás és kódolás Az információ fogalma és mértékegységei. Az adat és az adatmennyiség. Analóg és digitális jelek fogalma. Kép és hang digitalizálása. A számítógép felépítése Az informatika fejl déstörténete. A Neumann-elv számítógépek A (személyi) számítógép részei és jellemz ik: Központi feldolgozó egység, memória, buszrendszer, interfészek (illeszt ), ház, tápegység, alaplap A perifériák típusai és f bb jellemz ik: bemeneti eszközök, kimeneti eszközök, bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése. Korszer eszközök és jellemz ik. Hálózatok.

7 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve 7 A tanuló legyen tisztában, az alapvet informatikai fogalmakkal. Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat (kommunikációs rendszereket) bemutatni értelmezni. Ismerje a használatos (tele)kommunikációs rendszereket (pl. telefon, TV, ). Ismerje az informatika fejl déstörténetének f bb fázisait, eseményeit. Ismerje az analóg és a digitális jel fogalmát, különböz ségeit. Tudja, hogy minden érzékelhet jel jó közelítéssel digitalizálható. Ismerje a Neumann elvek jelent ségét és azt, hogy más elven felépül és m köd számítógépek is léteznek.. Ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit és fontosabb jellemz it. Tudjon csatlakoztatni az alapvet perifériákat. Ismerje az informatika fejl désének f bb állomásait, fontosabb személyiséget! Ismerje a helyi és távhálózatok felépítését és fontosabb jellemz it. T é m a : O p e r á c i ó s r e n d s z e r Az operációs rendszerek fajtái, feladatai Az operációs rendszer feladatai. Az operációs rendszerek csoportosítása a felhasználói felületek valamint a szimultán kiszolgált felhasználók és a futtatott programok száma szerint. Az operációs rendszer részei és az egyes részek funkciói. Az operációs rendszer felhasználói felülete Az operációs rendszer felhasználói felülete. Alkalmazások indítása, váltás az alkalmazások között. Az operációs rendszer tulajdonságainak beállításai. Felhasználók csoportjai, felhasználók kezelésének alapjai. Az operációs rendszer súgójának használata. Az operációs rendszer fájlrendszere Meghajtók, fájlok, könyvtárak (mappák). A könyvtárak és állományok jellemz i. A nevekre vonatkozó szabályok. Helyi és hálózati meghajtók. Lemezek formázása, címkézése, tulajdonságainak megállapítása. Könyvtárkezel m veletek: létrehozás, másolás, áthelyezés, törlés, átnevezés. Állományok típusai. Fájlkezel m veletek: létrehozás, másolás, áthelyezés, átnevezés, törlés, megnyitás. Szöveges állományok szerkesztése, mentése, nyomtatása. Törölt állományok, könyvtárak visszaállítása. Tartalomjegyzék listák kezelése. Könyvtárak és fájlok keresése háttértárakon különböz információk alapján. A keresés mentése. Parancsikonok létrehozása, használata. Az adatkezelés eszköze A tömörítés lényege, célja. Könyvtárak és állományok tömörítése, tömörített állományok kibontása. Adatok archiválása, biztonsági másolatok. Az adatok védelme adatvesztés és illetéktelen hozzáférés ellen. Az operációs rendszer hardver és szoftver karbantartó segédprogramjai. A vírus fogalma, terjedési módjai, víruskeresés és irtás, víruspajzs. Az alkalmazások telepítésének alapjai

8 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve 8 A telepítés fogalma. A szoftvertelepítés folyamata általában. A szokásos beállítási lehet ségek a telepítés során. Hálózatok A hálózatok m ködésének alapelvei. Hozzáférési jogok. Adatvédelem. Ismerje az operációs rendszerek fajtáit, f részeit és legfontosabb feladatait. Legyen képes a rendszer megjelenését, néhány tulajdonságát beállítani. Ismerje az operációs rendszer felhasználói felületét. Tudjon tájékozódni a helyi és a hálózaton elérhet er források között. Ismerje a könyvtárszerkezet felépítését, tudja használni. Ismerje a könyvtárm veleteket, tudjon könyvtárakat létrehozni, átnevezni, törölni. Tudjon állományokat megkeresni különböz szempontok szerint. Ismerje és tudja használni az állománykezel funkciókat. Tudjon állományokat kijelölni, másolni, mozgatni, adott könyvtárban rendezni. Értse a tömörítés lényegét, az archiválás és az adatvédelem szükségességét. Tudjon tömöríteni és kicsomagolni. Ismerje a vírus fogalmát, a leggyakoribb vírusok terjedési módját, valamint a védekezés eszközeit, módszereit. Tudja ellátni a lemezkarbantartás feladatait: lemez törlése, új lemez használatba vétele, formázása. Tudjon a hálózatba be- és kijelentkezni. Ismerje a (helyi) hálózati szolgáltatásokat és a felhasználói jogosultságokat. T é m a : S z ö v e g s z e r k e s z t é s Szövegszerkesztési alapfogalmak A szövegszerkesztés célja. Az irat szerkezete, az egyes részek fontosabb tulajdonságai. A szövegszerkeszt kezelése A program indítása. A munkakörnyezet alapvet beállításai (nézet, nagyítás, vonalzó, eszköztárak használata, alapértelmezett mentési könyvtár beállítása). A szövegszerkeszt menürendszere. Szövegszerkesztési alapok Alapvet gépelési szabályok: szövegbevitel, javítás. Szövegkijelölési módszerek. Dokumentum megnyitása, mentése. Mentés és megnyitás különböz formátumokból. Karakter és bekezdésformázás. Szimbólumok beszúrása. Felsorolás és számozás. Tabulátorok használata, típusaik, kitöltés tabulátorokkal, aláíráshely készítése. Szegélyezés (egyéni szegélyezés is), mintázat használata. Oldalbeállítás. Él fej, él láb, lapszámozás, margók. Szövegjavítás Szövegrészlet keresése cseréje. Helyesírás ellen rzés, szinonima szótár, elválasztás. Blokkm veletek: másolás és mozgatás, törlés. Táblázatok, grafikák és egyéb objektumok a szövegben Táblázat beillesztése és formázása. Tabulálás a táblázatban. Adatok sorba rendezése. Képek, ábrák és más objektumok (diagramok és egyenletek) beszúrása pozícionálása, formázása. Alakzatok rajzolása. A rajz eszköztár használata.

9 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve 9 Szakaszok, hasábok1 A szakasz fogalma. Az irat szakaszonként változtatható tulajdonságai. Többhasábos iratok szerkesztése. Töréspontok. Kördokumentumok A kördokumentum fogalma, fajtái. A körlevélkészítés folyamata. Nyomtatás A nyomtatási kép megtekintése. Nyomtatási beállítások. Tudja az általa tanult szövegszerkeszt programot indítani. Ismerje a szövegszerkeszt kezel felületét. Tudjon szöveget bevinni, javítani, törölni. Tudjon többféle formátumú dokumentumot megnyitni, menteni és nyomtatni. Tudjon fontosabb típusdokumentumokat (pl. meghívó, levél, ) önállóan készíteni. Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait (karakter, szó, sor, bekezdés, blokk, szakasz, oldal). Legyen képes karakterek bet típusát, méretét, stílusát, színét megadni. Tudjon bekezdéseihez behúzást és térközt állítani, szövegbeosztást megadni, szegélyt, mintázatot megadni. Készítsen felsorolást, sorszámozott felsorolást. Tudjon különböz fajtájú tabulátorokat használni. Legyen tisztában az oldalbeállítás alapjaival (él fej, él láb, lapszámozás, margók, ) Ismerje a szövegszerkeszt keresési, cserélési funkcióit. Tudjon kijelölni bet t, szót, bekezdést, szövegblokkot, legyen képes ezeket másolni, mozgatni, törölni. Tudjon ilyet más dokumentumból is beilleszteni. Használja a szövegszerkeszt nyelvi segédeszközeit Tudjon szöveges dokumentumokban táblázatokat szerkeszteni (sorokat, oszlopokat, cellákat beszúrni, törölni). Tudja a sorokat adott oszlop szerint sorba rendezni. Tudjon kördokumentumot készíteni. Legyen képes szimbólumokat és egyéb objektumokat beilleszteni a szövegbe, s azokat esztétikusan elhelyezni. T é m a : I n f o r m á c i ó s h á l ó z a t i s z o l g á l t a t á s o k, I n t e r n e t Kommunikáció az Interneten Az Internet fogalma, fontosabb szolgáltatásai. Az címek felépítése. Elektronikus levelezési rendszer használata. Levelek fogadása, írása, továbbítása, válaszadás. Állományok csatolása. Állományok átvitele. Egy böngész használata. A World Wide Web. Keres rendszerek használata: kulcsszavas és tematikus keres k. Távoli adatbázisok használata Ismerje az Internet fontosabb szolgáltatásait, alkalmazza a szolgáltatások fontosabb használati szabályait. Ismerjen egy levelezési rendszert. Tudjon levelet küldeni, fogadni, megválaszolni, továbbítani és törölni. Ismerje az elektronikus levél részeit és a levél jellemz it. Tudjon a levélhez csatolást készíteni és fogadni. Ismerjen és tudjon alkalmazni egy állomány átviteli segédprogramot. Ismerje az állomány átvitel szolgáltatást. Tudjon Internetr l állományokat letölteni. Tudjon egy böngész t használni. 1 Nem része az érettségi követelményeknek

10 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve 10 Ismerje a böngész programok navigációs eszközeit. Tudjon kulcsszavas és tematikus keres t használni. Tudjon egyszer és összetett keresési feladatokat megoldani. Tudjon on-line adatbázisokat használni. T é m a : b e m u t a t ó é s g r a f i k a Bemutató A bemutató fogalma, alkalmazási területei. A bemutató-készít program indítása. A bemutató-készít program kezel felületének alapvet beállításai: nézet, nagyítás. A program menürendszere. Bemutatók megnyitása, mentése különböz formátumokban (rtf, html, korábbi változat, gif, jpg). Bemtató nyomtatása. Diák tervezése: háttérmintázat megadása, szövegdoboz elhelyezése és formázása dián, képek, ábrák, hang, táblázat, diagram beszúrása, pozícionálása és formázása. Beépítetett diaelrendezések. Több diából álló bemutató létrehozása. Diaminta használata. Él fej él láb. Jegyzet készítése diához. Diarendez nézet: diák másolása, mozgatása bemutatón belül és bemutatók között. Bemutatók vetítése. Kirakati és él szó melletti bemutató. Átt nés, diákon lév elemek animációja. : Ismerje a bemutató fogalmát, lássa a különbséget egy digitális és egy hagyományos bemutató között! Tudja elindítani a bemutató-készít programot. Ismerje a program kezel felületét. Tudjon bemutatót megnyitni illetve menteni (nem alapértelmezett formátumban is). Tudjon önállóan több diából álló bemutatót készíteni. Tudja beállítani a hátteret, tudjon a diákon szöveges és grafikai elemeket elhelyezni és pozícionálni. Tudja a bemutatót levetíteni különböz módokon. Tudja kinyomtatni a bemutatót. Grafika Grafikai program indítása. A program menürendszere, a munkakörnyezet beállításai. A grafikai program alapvet funkcióinak megismertetése: képállományok megnyitása, mentése különböz formátumokban. Elemi ábrák rajzolása, módosítása. Képek transzformációja: forgatás, tükrözés. Képek beillesztése, formázása. Tudja az általa tanult grafikai programot indítani. Ismerje a program kezel felületét. Tudjon grafikát, illetve képállományokat megnyitni, menteni és nyomtatni. Tudjon elemi ábrákat rajzolni, javítani, transzformálni. Tudjon képeket képfeldolgozó programmal kezelni, módosítani, min ségét javítani. Grafikus ábráit, képeit tudja szöveges környezetben esztétikusan elhelyezni. A továbbhaladás feltételei Ismerje a kommunikáció alapfogalmait, Tudjon példákat mondani az információs és kommunikációs technológiák és rendszerek alkalmazására az élet különböz területein. Ismerje az analóg és a digitális jel közötti különbségeket. Legyen tisztában az információ és az adat fogalmával, mértékegységeivel. Ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit és fontosabb jellemz it.

11 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve 11 A tanuló rendelkezzen jártassággal a könyvtár és állománym veletek végzésében. Tudjon szövegfájlokat megnyitni, szerkeszteni, menteni és nyomtatni. Tudjon szöveget bevinni, javítani, törölni. Tudjon dokumentumot menteni és megnyitni. Legyen képes karakterek bet típusát, méretét, stílusát, színét megadni. Tudjon bekezdéseihez behúzást és térközt állítani, szövegbeosztást megadni, szegélyt megadni. Tudjon kijelölni bet t, szót, bekezdést, szövegblokkot, legyen képes ezeket másolni, mozgatni, törölni. Tudjon ilyet más dokumentumból is beilleszteni. Tudjon szöveges dokumentumokban táblázatokat szerkeszteni. Ismerje az Internet fontosabb szolgáltatásait, alkalmazza a szolgáltatások fontosabb használati szabályait. Ismerjen egy levelezési rendszert. Tudjon levelet küldeni, fogadni, megválaszolni, továbbítani és törölni. Tudjon egy böngész t használni. Ismerje a böngész programok navigációs eszközeit. Tudjon kulcsszavas és tematikus keres t használni.. Tudja elindítani a bemutató-készít programot. Ismerje a program kezel felületét. Tudjon bemutatót megnyitni illetve menteni. Tudja beállítani a hátteret, tudjon a diákon szöveges és grafikai elemeket elhelyezni és pozícionálni. Tudja a bemutatót levetíteni. Tudja az általa tanult grafikai programot indítani. Ismerje a program kezel felületét. Tudjon grafikát, illetve képállományokat megnyitni, menteni és nyomtatni. Tudjon elemi ábrákat rajzolni, javítani.

12 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve évfolyam Heti óraszám: Tanítási hetek száma: 37 Összes óraszám egy tanévben Témák 2 óra 74 óra Óraszám 1. Könyvtárhasználat 6 2. Programozás, algoritmizálás Táblázatkezelés A weblapkészítés Ismétlés 5 Összesen 74 Témák T é m a : K ö n y v t á r h a s z n á l a t A könyvtár fogalma, típusai. Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet. A helyben használható és a kölcsönözhet könyvtári állomány. A könyvtári szolgáltatások Nyomtatott dokumentumok. Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, CD, mágneslemez, DVD). Katalógusok. Adatbázisok. Közhasznú információs források (pl. telefonkönyv, menetrend, térkép) : Ismerje a könyvtár fogalmát, típusait: hagyományos és elektronikus könyvtárak. Tudja kiválasztani a dokumentumokat és használni az eszközöket. Ismerje és tudja használni a gyakoribb könyvtári szolgáltatásokat. Tudja használni a kézikönyveket és a közhasznú információs forrásokat. Tudja használni a gyakoribb nem nyomtatott dokumentumokat. Tudjon keresni a bet rendes leíró katalógusban. Tudjon adatokat gy jteni számítógépes adatbázisból. Tudjon információt keresni az Interneten, ismert keres -programokat használni. Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. T é m a : P r o g r a m o z á s, a l g o r i t m i z á l á s Algoritmizálás Algoritmusok leírása, kódolása. Egy programozási nyelv néhány utasításának ismerete. Számítógéppel segített problémamegoldás Folyamatok modellezése, optimalizálás. meglév programok módosítása, finomítása a problémamegoldás érdekében. : Egyszer algoritmusok pontos megfogalmazása, programjainak megírása (felszínszámítás, függvény értéktáblázatának elkészítése,

13 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve 13 kirajzolása; a legnagyobb elem kiválasztása, sorba rendezés; prímszám, oszthatóság.) A tervezés, kódolás, tesztelés, javítás folyamata. Visszacsatolásos tevékenység, a paraméterek közötti kapcsolatok vizsgálata (átlagsebesség; ferdehajítás; bankkölcsön részleteinek kiszámítása, populációk együttélése, életjáték). T é m a : T á b l á z a t k e z e l é s A táblázatkezel használata A program indítása. A munkakörnyezet beállítása. A táblázatkezel menürendszere. A táblázat megnyitása, mentése. Megnyitás különböz formátumú fájlokból. Táblázat nyomtatása. Oldalbeállítások, él fej, él láb. A táblázatok felépítése, az adatok szerkesztése Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap. Mozgás a táblázatban. Adatbevitel. Javítási és törlési lehet ségek. Automatikus kitöltés. Sorok és oszlopok kijelölése, beszúrása, törlése. Összefügg és nem összefügg tartományok. M veletek tartományokkal (kijelölés, másolás, áthelyezés, törlés). M veletek munkalapokkal (beszúrás, törlés, átnevezés, áthelyezés). Adatok a táblázatban Adattípusok. Konstansok. Cella- és tartományhivatkozások. A hivatkozások típusai. Képletek. Függvények. Matematikai és statisztikai függvények. Adatbázis függvények és keres függvények. Logikai függvények. Dátumfüggvények. Szövegkezel függvények. Táblázatformázás Karakterformázás. Cella- és tartományformázás. Háttérmintázat. Igazítás. Szegélyezés. Sormagasság, oszlopszélesség, cellák összevonása, kijelölés közepére igazítás. Számformátumok, egyéni számformátumok. Diagramok és egyéb objektumok Diagramtípus kiválasztása. Diagram beszúrása. Feliratok, rácsok formázása, jelmagyarázat elhelyezése, színek megváltoztatása. Kép, szövegdoboz, egyenlet beszúrása. Excel diagramok beszúrás Word dokumentumokba! Problémamegoldás táblázatkezel vel Tantárgyi feladatok megoldása. A mindennapi életben el forduló problémák megoldása. Sz rések és rendezések A táblázat adatainak rendezése. Autosz rés. A sz rt adatok másolása. Irányított sz rés. Tudja az általa tanult táblázatkezel programot indítani. Ismerje a program kezel felületét. Tudjon adatokat bevinni, illetve azokat törölni. Tudjon a megjelenítési üzemmódok között váltani. Tudjon többféle formátumú táblázatot megnyitni, menteni és nyomtatni. Ismerje a cella, az oszlop, a sor, az aktív cella és a tartomány, valamint a munkalap fogalmát. Tudjon cellát, sort és oszlopot beilleszteni, illetve, törölni.

14 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve 14 Ismerje a szöveg, a szám és dátum adattípusokat. Tudjon egyszer képleteket és függvényeket használni (összeg, átlag, maximum, minimum, darabszám, feltételek a képletben, keresés stb.) Tudja a táblázat összetartozó adatait adott szempont szerint rendezni. Tudjon hivatkozást használni munkalapon belül. Tudjon hivatkozást használni munkalapokon keresztül. Ismerje a címzési módokat: relatív, abszolút és vegyes címzést Tudja alkalmazni a karakterformázás és a cellaformázás lehet ségeit. Tudja alkalmazni a cellán, illetve a tartományon belüli igazítás lehet - ségeit. Tudja beállítani az oszlopszélességet és a sormagasságot. Tudja alkalmazni a szegélyezés és mintázat készítés lehet ségeit. Tudjon fejlécet és láblécet készíteni. Tudjon egyszer táblázatot létrehozni. Ismerje a kapcsolatot a táblázatkezel és a szövegszerkeszt rendszerek között. Tudja alkalmazni az oldalbeállításhoz kapcsolódó formázási lehet ségeket (tájolás, margó). Ismerje a diagramok és grafikonok szerkesztésének, módosításának lépéseit. Tudjon az ábrázolandó adatoknak és a bel le levonandó következtetéseknek megfelel grafikontípust választani (pont, vonal, oszlop, kör). Tudjon grafikont és más objektumot beilleszteni. Tudjon statisztikai problémákat megoldani táblázatkezel vel. Tudjon egyszer és jól áttekinthet nyilvántartást készíteni. Tudjon táblázatot tervezni szöveges feladat alapján. T é m a : W e b l a p k é s z í t é s Hálózati dokumentumok szerkezete. Weblap készítése Webszerkeszt vel. Formázási lehet ségek : Ismerje a Weblap jellemz elemeit. A címsor, háttérszín, háttérkép, különböz szín, méret, igazítású szöveg, listák, táblázatok, képek, animációk, hivatkozások elhelyezése egy grafikus webszerkeszt vel. Tudjon egyszer weblap szerkesztési feladatot elvégezni. A továbbhaladás feltételei Ismerje a könyvtár fogalmát, típusait. Tudja kiválasztani a dokumentumokat, ismerje és tudja használni a gyakoribb könyvtári szolgáltatásokat. Tudja használni a gyakoribb nem nyomtatott dokumentumokat. Legyen képes egyszer algoritmusok megértésére, a tanult algoritmusok kódolására. Tudjon létrehozni egyszer bb számolótáblákat. Ennek során tudjon alkalmazni egyszer bb képleteket, alapvet függvényeket (pl. szum, átlag, min, max). Ismerje az abszolút és a relatív hivatkozás közötti különbséget, ki tudja választani a megfelel hivatkozási módot. Tudja a bet formázás és a szegélyezés formázási lehet ségeit használni. Tudjon egyszer (egy adatsorból álló) diagramokat létrehozni. Legyen képes a feladatnak megfelel diagram alaptípust kiválasztani. Tudjon alapértelmezett formátumú táblázatot menteni, megnyitni. Tudjon táblázatot nyomtatni.

15 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve 15 Ismerje a WWW m ködésének alapelveit. Tudjon. egyszer weblap szerkesztési feladatot elvégezni webszerkeszt vel.

16 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve évfolyam Heti óraszám: Tanítási hetek száma: 37 Összes óraszám egy tanévben Témák 1 óra 37 óra Óraszám 1. Informatikai alapfogalmak Adatbázis-kezelés 27 Összesen 37 Témák T é m a : I n f o r m a t i k a i a l a p f o g a l m a k Információ és társadalom A modern információs társadalom jellemz i. Informatika és etika. Jogi ismeretek Jelek kódolása Bináris számábrázolás. Bináris karakterábrázolás. Bináris kép- és színkódolás. Bináris hangkódolás : Legyen elképzelése a legújabb információs és kommunikációs technológiák társadalmi hatásairól. Ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat személyiségromboló, egészségkárosító hatását. Ismerje a helyi és a távhálózatok netikettjét. Tudja, hogy a vírusok a szoftverben és hardverben károkat okozhatnak. Legyen tisztában azzal, hogy az adat, az információ áru, jelent s értéket képviselhet. Ismerje a szerz i jog fogalmát. Tudja csoportosítani a szoftvereket felhasználói szerz dés szerint (freeware, shareware, üzleti). T é m a : A d a t b á z i s - k e z e l é s Adatmodellezés Adatbázis-kezelési alapfogalmak. Adatbázis. Egyedtípus. Tulajdonság. Kapcsolatok. Adatbázisok alapvet típusai. Táblák, rekordok, mez k és kulcsok. Indexelés. Hivatkozási integritás. Az adatbázis-kezel program interaktív használata Adattípusok. Adatbázis létrehozása. Táblák és kapcsolatok létrehozása. Karbantartási m veletek (adatbevitel, adatok módosítása, törlése). Táblák rendezése, rekordok keresése. Adatbázis importálása, exportálása Alapvet adatbázis-kezelési m veletek Kifejezések használata, függvények. Sz rés. Választó lekérdezések. Összesít lekérdezések. Kereszttáblás lekérdezések. Módosító lekérdezések. Képerny és nyomtatási formátumok

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program 2010. Tartalom BEVEZETÉS 1 A tantárgy tanításának céljai és feladatai 1 Az informatika tanításának intézményi

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE

AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE 9. évfolyam Heti óraszám: 3 óra Tanítási hetek száma: 36 Összes óraszám egy tanévben 108 Témák Óraszám 1. Informatikai alapfogalmak 24 2. Operációs rendszer 10 3.

Részletesebben

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ * Mivel a kerettanterv szerint a 12. évfolyamon nincs informatika, ez a dokumentum a teljes érettségi követelményrendszert

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/Ny., 9/AJTP

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat INFORMATIKA Alapelvek, célok Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök alkotó használata és az informatikai

Részletesebben

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

INFORMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MŰVELTSÉGI TERÜLET 4-11. évfolyam Bevezetés Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok Az informatika oktatásának fő célkitűzései

INFORMATIKA Célok és feladatok Az informatika oktatásának fő célkitűzései INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való függőségi viszonynak komoly veszélyei

Tudatosodjon a tanulókban, hogy a számítógépes játékoktól illetve internet használattól való függőségi viszonynak komoly veszélyei Informatika tanterv 5-8. évfolyam Bevezetés Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok

INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes

Részletesebben

Karinthy Frigyes Gimnázium informatika tanterv. Informatika tanterv. Bevezetés

Karinthy Frigyes Gimnázium informatika tanterv. Informatika tanterv. Bevezetés Informatika tanterv Bevezetés Az informatikaoktatás intézményi szerkezete a Karinthy Frigyes Gimnáziumban Iskolánkban kétféle tantervű osztály indul. Egy hagyományos, négy évfolyamos osztály mellett három

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Osztályozóvizsga követelményei Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

IV. A SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERVE

IV. A SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERVE HELYI TANTERV IV. A SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI TANTERVE 1 IV.1. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ... 3 IV.1.1. A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM CÉLJAI ÉS FELADATAI:... 3 IV.1.1.1. Idegen Nyelv (ANGOL)... 4 IV. 1.1.2. Idegen Nyelv

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok

Informatika. Célok és feladatok Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási,

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 0,5+0,5 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok A mai információs társadalomban az IKT

Részletesebben

Informatika 6-8. évfolyam

Informatika 6-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Informatika 6-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az informatika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM

INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 253 INFORMATIKA 1 8. ÉVFOLYAM INFORMATIKA 254 CÉLOK ÉS FELADATOK A mai információs társadalomban az IKT (információs és kommunikációs technológia) hardver és szoftver eszközeinek gyors fejlıdésével

Részletesebben

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc

INFORMATIKA MOZAIK. 5-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 INFORMATIKA 5-8. évfolyam Készítette: Rozgonyi-Borus Ferenc A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

HELYI TANTERV / Nyelvi előkészítő évfolyam

HELYI TANTERV / Nyelvi előkészítő évfolyam IV.2.13. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM Bevezetés A közoktatási törvény 2003. júniusi módosítása alapján középiskolákban beindítható nyelvi előkészítő évfolyamon (NyEK) biztosított intenzív nyelvoktatás az

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8. INFORMATIKA EMELT Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse,

Részletesebben

Informatika. 5-8. osztály

Informatika. 5-8. osztály Informatika 5-8. osztály INFORMATIKA 5-8. ÉVFOLYAM 1. Informatikai feladatokhoz kapcsolódó kulcskompetenciák fejlesztése Fejlesztési feladatok Kulcskompetenciák Fejlesztési területek 1. Az informatikai

Részletesebben

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Készült a 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 11. melléklete alapján

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam Ez a helyi tanterv az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 2. melléklete: 2.2.15 Informatika 5 8. alapján készült Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak

Részletesebben

BONI Széchenyi István Általános Iskola

BONI Széchenyi István Általános Iskola BONI Széchenyi István Általános Iskola NAT MŰVELTSÉGTERÜLET: Informatika KERETTANTERV /átvett, adaptált/ EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EM- MI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.15.változatához ÉVFO-

Részletesebben

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok

Helyi tanterv. Bevezető. Kerettantervi megfelelés. Alapelvek, célok és feladatok Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.15, a 4. melléklet 4.2.17 és 5. melléklet 5.2.21 változatához Informatika 5 8. évfolyam számára Bevezető Az informatika

Részletesebben

Informatika. 1. Az informatikai eszközök használata

Informatika. 1. Az informatikai eszközök használata 5. évfolyam (32+4) Informatika 1. Az informatikai eszközök használata 6 óra Ismert alkalmazások futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül. Adott informatikai

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben