LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM VESZPRÉM. INFORMATIKA tantárgy helyi tanterve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM VESZPRÉM. INFORMATIKA tantárgy helyi tanterve"

Átírás

1 LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM VESZPRÉM INFORMATIKA tantárgy helyi tanterve Készítette: Dr.Öveges Ferenc és Báder Anikó 2004.

2 Bevezetés Az informatikaoktatás intézményi szerkezete Az el készít évfolyamok felfutásával a következ oktatási szerkezet alakul ki: A matematika speciális tanterv osztály, a német nemzetiségi osztály az angol speciális tanterv osztály a NAT által 10. évfolyamig el írt és a kerettantervben körvonalazott tananyagot és a középszint érettségi követelményeire épül tananyagot tanulja évfolyamon. Ezeknél a csoportoknál a középszint érettségire való felkészítést kell megvalósítani az informatika tanítása során. Az Arany János Tehetséggondozó Program tanulócsoportjai esetében a középszint érettségire való felkészítés a hátrányos kiinduló helyzetre való tekintettel a rendelkezésre álló óraszámban nem oktatási cél. A középszint érettségire való felkészítés befejezése külön órakeretben történhet. Az informatika speciális tanterv tanulócsoportok az emelt szint érettségire felkészít tananyagot tanulnak évfolyamon. Az emelt szint érettségi követelményeire épül tananyagon túl ezeknek a csoportoknak a helyi tanterve az értelmi képességek fejlesztésére irányuló speciális tananyagot is tartalmaz. Tantárgyi sajátosságok Tapasztalataink szerint az informatika oktatásában az elmélet és a gyakorlat szoros összekapcsolása és az oktatás egészének gyakorlati orientáltsága a leghatékonyabb. Ez azt is jelenti, hogy a tanítás során nem célszer nagy elméleti egységeket el re bocsátani, hanem arra kell törekedni, hogy amint lehet, az elméleti ismereteket gyakorlati tapasztalatokkal meger sítsük. Az elméletinek és a gyakorlatinak ez az ötvözése természetesen sokféleképpen megoldható, és a megoldás er sen függ a tanár egyéni elképzeléseit l, s egészében hangsúlyozottan nem a tanterv szintjén, hanem a tanmenetkészítés során megoldandó probléma. Ezért a továbbiakban a tanterv csak az egyes évfolyamokon tanítandó nagy tematikus egységeket jelöli ki, de minden egyebet a tanmenetkészítéshez utal. A gyakorlat-orientált jellegnek a tanulói munka értékelésében is tükröz dnie kell. Az a helyes, ha a tanuló min sítését nagyobb részt az határozza meg, hogy képes-e a gyakorlatban megoldani a problémákat. Ez az elv nem jelenti az elméleti megalapozás szükségességének lebecsülését, hanem éppen annak elismerését tükrözi, hogy a gyakorlati feladatok általában akkor oldhatók meg sikeresen, ha a diák az elméleti alapokkal is rendelkezik. A gyakorlati teljesítmény tehát jó feladatok összeállítása esetén eleve komplex jelleg, amelyet nagyobb súllyal kell figyelembe venni. Az értékelésr l Az értékelés általános elveit az informatika tantárgyi programja tartalmazza. Itt ezt néhány megvalósítási módszer ajánlásával egészítjük ki. A z e l m é l e t i t u d á s é r t é k e l é s é r e a j á n l o t t k o n k r é t m ó d s z e r e k : szóbeli felelet

3 Bevezetés 3 írásbeli felelet, teszt házi dolgozat (pl. szakirodalmi anyaggy jtés valamely témához) önálló felkészülés alapján tartott tanulói elõadás A g y a k o r l a t i t u d á s é r t é k e l é s é r e a j á n l o t t m ó d s z e r e k : algoritmizálási-kódolási feladat önálló megoldása részben vagy egészben otthoni munkával megoldott programozási feladat valamely alkalmazással megoldandó, gyakran mintával, feladatlappal definiált feladat (pl. egy levél, egy körlevél, egy grafikon, egy adatbázis tabláinak definíciója stb.) egy operációs rendszer parancsainak használatát igénylõ feladatsor, amelyet a tanórán kell elõírt idõ alatt megoldani megadott témához információgy jtés informatikai eszközökkel (pl. információgy jtés az Internet-rõl, a könyvtár adatbázisából) tanórán vagy házi feladat jelleggel Az oktatás személyi és tárgyi feltételei Az informatika alapvet en technikai jelleg tantárgy. Eredményes oktatása feltételezi a technikai eszközök egy minimális mennyiségét és m szaki színvonalát. Ez utóbbi feltétel biztosítása különösen nehéz probléma, mivel a technikai fejl dés rendkívül gyors. Egy olyan szaktanterem amely beruházása pillanatában élvonalbeli színvonalat képvisel, a mai körülmények között 3 év alatt elavulttá válik ha id közben nem fordítanak a fejlesztésére. Ezért a megfelel technikai színvonal biztosítása feltételezi, hogy a fenntartó rendszeresen gondoskodik megfelel anyagi eszközökr l, illetve feltételezi az iskolában dolgozó informatikai szakemberek céltudatos fejleszt -értékmeg rz munkáját. Napjainkban a következ feltételeket kell biztosítani az informatika tanterv eredményes megvalósításához: S z e r v e z e t i f e l t é t e l e k : Tanulócsoportos oktatás, a szaktantermekben rendelkezésre álló munkahelyek számához igazodó létszámmal. Azokon az évfolyamokon, amelyeken heti két órás a tantárgy, az órarendben két egymást követ tanórát kell biztosítani. S z e m é l y i f e l t é t e l e k : A megfelelõ számú számítástechnika tanári szakos egyetemi végzettség tanáron túl szükség van teljes állású iskolainformatikusra, aki a hardver és szoftver eszközök karbantartását elvégzi, részt vesz a számítógép-hálózat adminisztrálásában, valamint segítséget nyújt a szaktanároknak a tanórák elõkészítésében. T e c h n i k a i f e l t é t e l e k : a párhuzamos csoportok számára külön számítástechnikai szaktantermek; minden tanuló számára külön munkahely a szaktanteremben;

4 Bevezetés 4 a munkahely legyen alkalmas a legelterjedtebb operációs rendszer és azon a legelterjedtebb alkalmazások használatára a munkahelyek helyi hálózatba kapcsolódjanak legalább egy elterjedt hálózati operációs rendszer alatt; minden munkahely rendelkezzen hozzáféréssel minden Internet szolgáltatáshoz az Internet szolgáltatások igénybevételéhez az iskola rendelkezzen megfelel sávszélesség Internet kapcsolattal, legalább egy megfelel teljesítmény , WWW és proxy szerverrel; az iskola rendelkezzen az említett operációs rendszer szoftvereken túl a következ szoftverek korszer verzióival, legálisan a megfelel példányszámban: o adott platformon a legelterjedtebb irodai szövegszerkeszt o adott platformon a legelterjedtebb táblázatkezel o adott platformon egy elterjedt grafikai programcsomag o adott platformon egy elterjedt bemutatókészít o adott platformon egy elterjedt adatbázis-kezel o HTML szerkeszt o elektronikus levelez program o WEB böngész o programozáshoz megfelel fordítóprogramok, illetve fejleszt eszközök szaktantermenként egy hálózati nyomtató szaktantermenként egy színes szkenner szaktantermenként egy korszer írásvetít és projektor szaktantermenként egy filctollas tábla az iskolában legalább egy jó min ség színes nyomtató iskolakönyvtár és számítógépes könyvtári informatikai rendszer szemléltet eszközök az informatikai eszközök témaköréhez kapcsolódó gyakorlati feladatok megoldásához a felsoroltakon kívül a következ eszközök szükségesek 12 db szerel készlet kapuáramkörökkel 6 db számítógépes munkahely hardver és szoftver installációkhoz (nem szükséges korszer gépekb l kialakítani) 2 db mér kártya (az el bb említett gépekbe szerelve) 2 db modem (az el bb említett gépekbe szerelve)

5 Bevezetés 5 A tankönyvekr l Meglehet sen nehéz az informatika helyi tantervünkhöz tankönyveket megjelölni. Az érettségire való felkészítéshez eddig meglehet sen sz kös a tankönyvkínálat, s a megjelent tankönyvek alkalmazhatóságáról sincs még elég tapasztalat ahhoz, hogy hosszabb távon használandó tankönyveket adhassunk meg. Az alább felsorolt tankönyvek ezért a pillanatnyi helyzetnek megfelel választások, amit évente vizsgál felül a munkaközösség. Rozgonyi-Borus Ferenc Dr. Kokas Károly: Informatika középiskolásoknak (Számítástechnika és könyvtárhasználat) Mozaik Kiadó - Szeged, Reményi Zoltán Siegler Gábor Szalayné Tahy Zsuzsanna: Érettségire felkészít feladatgy jtemény: Informatika Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Csak az informatika tagozatos csoportok számára: Angster Erzsébet: Programozási tankönyv I. és II. Kiadja: Angster Erzsébet

6 AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE (KÖZÉPSZINT ÉRETTSÉGIHEZ) 9. évfolyam Heti óraszám: Tanítási hetek száma: 37 Összes óraszám egy tanévben Témák 4 óra 148 óra Óraszám 1. Informatikai alapismeretek Operációs rendszerek Szövegszerkesztés Információs hálózati szolgáltatások, Internet Bemutatókészítés és grafika 28 Összesen 148 Témák T é m a : I n f o r m a t i k a i a l a p f o g a l m a k A kommunikáció A kommunikáció általános modellje Az információs és kommunikációs technológiák és rendszerek. Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban. Kommunikáció a hálózaton. A hálózatok csoportosítása kiterjedés és hierarchia szerint. Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Az iskolai informatikai rendszer szolgáltatásai és használati rendje. A felhasználói azonosítók, jelszavak. A bejelentkezés folyamata. Jogosultságok. Saját e- mail cím. Jelátalakítás és kódolás Az információ fogalma és mértékegységei. Az adat és az adatmennyiség. Analóg és digitális jelek fogalma. Kép és hang digitalizálása. A számítógép felépítése Az informatika fejl déstörténete. A Neumann-elv számítógépek A (személyi) számítógép részei és jellemz ik: Központi feldolgozó egység, memória, buszrendszer, interfészek (illeszt ), ház, tápegység, alaplap A perifériák típusai és f bb jellemz ik: bemeneti eszközök, kimeneti eszközök, bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése. Korszer eszközök és jellemz ik. Hálózatok.

7 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve 7 A tanuló legyen tisztában, az alapvet informatikai fogalmakkal. Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat (kommunikációs rendszereket) bemutatni értelmezni. Ismerje a használatos (tele)kommunikációs rendszereket (pl. telefon, TV, ). Ismerje az informatika fejl déstörténetének f bb fázisait, eseményeit. Ismerje az analóg és a digitális jel fogalmát, különböz ségeit. Tudja, hogy minden érzékelhet jel jó közelítéssel digitalizálható. Ismerje a Neumann elvek jelent ségét és azt, hogy más elven felépül és m köd számítógépek is léteznek.. Ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit és fontosabb jellemz it. Tudjon csatlakoztatni az alapvet perifériákat. Ismerje az informatika fejl désének f bb állomásait, fontosabb személyiséget! Ismerje a helyi és távhálózatok felépítését és fontosabb jellemz it. T é m a : O p e r á c i ó s r e n d s z e r Az operációs rendszerek fajtái, feladatai Az operációs rendszer feladatai. Az operációs rendszerek csoportosítása a felhasználói felületek valamint a szimultán kiszolgált felhasználók és a futtatott programok száma szerint. Az operációs rendszer részei és az egyes részek funkciói. Az operációs rendszer felhasználói felülete Az operációs rendszer felhasználói felülete. Alkalmazások indítása, váltás az alkalmazások között. Az operációs rendszer tulajdonságainak beállításai. Felhasználók csoportjai, felhasználók kezelésének alapjai. Az operációs rendszer súgójának használata. Az operációs rendszer fájlrendszere Meghajtók, fájlok, könyvtárak (mappák). A könyvtárak és állományok jellemz i. A nevekre vonatkozó szabályok. Helyi és hálózati meghajtók. Lemezek formázása, címkézése, tulajdonságainak megállapítása. Könyvtárkezel m veletek: létrehozás, másolás, áthelyezés, törlés, átnevezés. Állományok típusai. Fájlkezel m veletek: létrehozás, másolás, áthelyezés, átnevezés, törlés, megnyitás. Szöveges állományok szerkesztése, mentése, nyomtatása. Törölt állományok, könyvtárak visszaállítása. Tartalomjegyzék listák kezelése. Könyvtárak és fájlok keresése háttértárakon különböz információk alapján. A keresés mentése. Parancsikonok létrehozása, használata. Az adatkezelés eszköze A tömörítés lényege, célja. Könyvtárak és állományok tömörítése, tömörített állományok kibontása. Adatok archiválása, biztonsági másolatok. Az adatok védelme adatvesztés és illetéktelen hozzáférés ellen. Az operációs rendszer hardver és szoftver karbantartó segédprogramjai. A vírus fogalma, terjedési módjai, víruskeresés és irtás, víruspajzs. Az alkalmazások telepítésének alapjai

8 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve 8 A telepítés fogalma. A szoftvertelepítés folyamata általában. A szokásos beállítási lehet ségek a telepítés során. Hálózatok A hálózatok m ködésének alapelvei. Hozzáférési jogok. Adatvédelem. Ismerje az operációs rendszerek fajtáit, f részeit és legfontosabb feladatait. Legyen képes a rendszer megjelenését, néhány tulajdonságát beállítani. Ismerje az operációs rendszer felhasználói felületét. Tudjon tájékozódni a helyi és a hálózaton elérhet er források között. Ismerje a könyvtárszerkezet felépítését, tudja használni. Ismerje a könyvtárm veleteket, tudjon könyvtárakat létrehozni, átnevezni, törölni. Tudjon állományokat megkeresni különböz szempontok szerint. Ismerje és tudja használni az állománykezel funkciókat. Tudjon állományokat kijelölni, másolni, mozgatni, adott könyvtárban rendezni. Értse a tömörítés lényegét, az archiválás és az adatvédelem szükségességét. Tudjon tömöríteni és kicsomagolni. Ismerje a vírus fogalmát, a leggyakoribb vírusok terjedési módját, valamint a védekezés eszközeit, módszereit. Tudja ellátni a lemezkarbantartás feladatait: lemez törlése, új lemez használatba vétele, formázása. Tudjon a hálózatba be- és kijelentkezni. Ismerje a (helyi) hálózati szolgáltatásokat és a felhasználói jogosultságokat. T é m a : S z ö v e g s z e r k e s z t é s Szövegszerkesztési alapfogalmak A szövegszerkesztés célja. Az irat szerkezete, az egyes részek fontosabb tulajdonságai. A szövegszerkeszt kezelése A program indítása. A munkakörnyezet alapvet beállításai (nézet, nagyítás, vonalzó, eszköztárak használata, alapértelmezett mentési könyvtár beállítása). A szövegszerkeszt menürendszere. Szövegszerkesztési alapok Alapvet gépelési szabályok: szövegbevitel, javítás. Szövegkijelölési módszerek. Dokumentum megnyitása, mentése. Mentés és megnyitás különböz formátumokból. Karakter és bekezdésformázás. Szimbólumok beszúrása. Felsorolás és számozás. Tabulátorok használata, típusaik, kitöltés tabulátorokkal, aláíráshely készítése. Szegélyezés (egyéni szegélyezés is), mintázat használata. Oldalbeállítás. Él fej, él láb, lapszámozás, margók. Szövegjavítás Szövegrészlet keresése cseréje. Helyesírás ellen rzés, szinonima szótár, elválasztás. Blokkm veletek: másolás és mozgatás, törlés. Táblázatok, grafikák és egyéb objektumok a szövegben Táblázat beillesztése és formázása. Tabulálás a táblázatban. Adatok sorba rendezése. Képek, ábrák és más objektumok (diagramok és egyenletek) beszúrása pozícionálása, formázása. Alakzatok rajzolása. A rajz eszköztár használata.

9 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve 9 Szakaszok, hasábok1 A szakasz fogalma. Az irat szakaszonként változtatható tulajdonságai. Többhasábos iratok szerkesztése. Töréspontok. Kördokumentumok A kördokumentum fogalma, fajtái. A körlevélkészítés folyamata. Nyomtatás A nyomtatási kép megtekintése. Nyomtatási beállítások. Tudja az általa tanult szövegszerkeszt programot indítani. Ismerje a szövegszerkeszt kezel felületét. Tudjon szöveget bevinni, javítani, törölni. Tudjon többféle formátumú dokumentumot megnyitni, menteni és nyomtatni. Tudjon fontosabb típusdokumentumokat (pl. meghívó, levél, ) önállóan készíteni. Ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait (karakter, szó, sor, bekezdés, blokk, szakasz, oldal). Legyen képes karakterek bet típusát, méretét, stílusát, színét megadni. Tudjon bekezdéseihez behúzást és térközt állítani, szövegbeosztást megadni, szegélyt, mintázatot megadni. Készítsen felsorolást, sorszámozott felsorolást. Tudjon különböz fajtájú tabulátorokat használni. Legyen tisztában az oldalbeállítás alapjaival (él fej, él láb, lapszámozás, margók, ) Ismerje a szövegszerkeszt keresési, cserélési funkcióit. Tudjon kijelölni bet t, szót, bekezdést, szövegblokkot, legyen képes ezeket másolni, mozgatni, törölni. Tudjon ilyet más dokumentumból is beilleszteni. Használja a szövegszerkeszt nyelvi segédeszközeit Tudjon szöveges dokumentumokban táblázatokat szerkeszteni (sorokat, oszlopokat, cellákat beszúrni, törölni). Tudja a sorokat adott oszlop szerint sorba rendezni. Tudjon kördokumentumot készíteni. Legyen képes szimbólumokat és egyéb objektumokat beilleszteni a szövegbe, s azokat esztétikusan elhelyezni. T é m a : I n f o r m á c i ó s h á l ó z a t i s z o l g á l t a t á s o k, I n t e r n e t Kommunikáció az Interneten Az Internet fogalma, fontosabb szolgáltatásai. Az címek felépítése. Elektronikus levelezési rendszer használata. Levelek fogadása, írása, továbbítása, válaszadás. Állományok csatolása. Állományok átvitele. Egy böngész használata. A World Wide Web. Keres rendszerek használata: kulcsszavas és tematikus keres k. Távoli adatbázisok használata Ismerje az Internet fontosabb szolgáltatásait, alkalmazza a szolgáltatások fontosabb használati szabályait. Ismerjen egy levelezési rendszert. Tudjon levelet küldeni, fogadni, megválaszolni, továbbítani és törölni. Ismerje az elektronikus levél részeit és a levél jellemz it. Tudjon a levélhez csatolást készíteni és fogadni. Ismerjen és tudjon alkalmazni egy állomány átviteli segédprogramot. Ismerje az állomány átvitel szolgáltatást. Tudjon Internetr l állományokat letölteni. Tudjon egy böngész t használni. 1 Nem része az érettségi követelményeknek

10 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve 10 Ismerje a böngész programok navigációs eszközeit. Tudjon kulcsszavas és tematikus keres t használni. Tudjon egyszer és összetett keresési feladatokat megoldani. Tudjon on-line adatbázisokat használni. T é m a : b e m u t a t ó é s g r a f i k a Bemutató A bemutató fogalma, alkalmazási területei. A bemutató-készít program indítása. A bemutató-készít program kezel felületének alapvet beállításai: nézet, nagyítás. A program menürendszere. Bemutatók megnyitása, mentése különböz formátumokban (rtf, html, korábbi változat, gif, jpg). Bemtató nyomtatása. Diák tervezése: háttérmintázat megadása, szövegdoboz elhelyezése és formázása dián, képek, ábrák, hang, táblázat, diagram beszúrása, pozícionálása és formázása. Beépítetett diaelrendezések. Több diából álló bemutató létrehozása. Diaminta használata. Él fej él láb. Jegyzet készítése diához. Diarendez nézet: diák másolása, mozgatása bemutatón belül és bemutatók között. Bemutatók vetítése. Kirakati és él szó melletti bemutató. Átt nés, diákon lév elemek animációja. : Ismerje a bemutató fogalmát, lássa a különbséget egy digitális és egy hagyományos bemutató között! Tudja elindítani a bemutató-készít programot. Ismerje a program kezel felületét. Tudjon bemutatót megnyitni illetve menteni (nem alapértelmezett formátumban is). Tudjon önállóan több diából álló bemutatót készíteni. Tudja beállítani a hátteret, tudjon a diákon szöveges és grafikai elemeket elhelyezni és pozícionálni. Tudja a bemutatót levetíteni különböz módokon. Tudja kinyomtatni a bemutatót. Grafika Grafikai program indítása. A program menürendszere, a munkakörnyezet beállításai. A grafikai program alapvet funkcióinak megismertetése: képállományok megnyitása, mentése különböz formátumokban. Elemi ábrák rajzolása, módosítása. Képek transzformációja: forgatás, tükrözés. Képek beillesztése, formázása. Tudja az általa tanult grafikai programot indítani. Ismerje a program kezel felületét. Tudjon grafikát, illetve képállományokat megnyitni, menteni és nyomtatni. Tudjon elemi ábrákat rajzolni, javítani, transzformálni. Tudjon képeket képfeldolgozó programmal kezelni, módosítani, min ségét javítani. Grafikus ábráit, képeit tudja szöveges környezetben esztétikusan elhelyezni. A továbbhaladás feltételei Ismerje a kommunikáció alapfogalmait, Tudjon példákat mondani az információs és kommunikációs technológiák és rendszerek alkalmazására az élet különböz területein. Ismerje az analóg és a digitális jel közötti különbségeket. Legyen tisztában az információ és az adat fogalmával, mértékegységeivel. Ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit és fontosabb jellemz it.

11 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve 11 A tanuló rendelkezzen jártassággal a könyvtár és állománym veletek végzésében. Tudjon szövegfájlokat megnyitni, szerkeszteni, menteni és nyomtatni. Tudjon szöveget bevinni, javítani, törölni. Tudjon dokumentumot menteni és megnyitni. Legyen képes karakterek bet típusát, méretét, stílusát, színét megadni. Tudjon bekezdéseihez behúzást és térközt állítani, szövegbeosztást megadni, szegélyt megadni. Tudjon kijelölni bet t, szót, bekezdést, szövegblokkot, legyen képes ezeket másolni, mozgatni, törölni. Tudjon ilyet más dokumentumból is beilleszteni. Tudjon szöveges dokumentumokban táblázatokat szerkeszteni. Ismerje az Internet fontosabb szolgáltatásait, alkalmazza a szolgáltatások fontosabb használati szabályait. Ismerjen egy levelezési rendszert. Tudjon levelet küldeni, fogadni, megválaszolni, továbbítani és törölni. Tudjon egy böngész t használni. Ismerje a böngész programok navigációs eszközeit. Tudjon kulcsszavas és tematikus keres t használni.. Tudja elindítani a bemutató-készít programot. Ismerje a program kezel felületét. Tudjon bemutatót megnyitni illetve menteni. Tudja beállítani a hátteret, tudjon a diákon szöveges és grafikai elemeket elhelyezni és pozícionálni. Tudja a bemutatót levetíteni. Tudja az általa tanult grafikai programot indítani. Ismerje a program kezel felületét. Tudjon grafikát, illetve képállományokat megnyitni, menteni és nyomtatni. Tudjon elemi ábrákat rajzolni, javítani.

12 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve évfolyam Heti óraszám: Tanítási hetek száma: 37 Összes óraszám egy tanévben Témák 2 óra 74 óra Óraszám 1. Könyvtárhasználat 6 2. Programozás, algoritmizálás Táblázatkezelés A weblapkészítés Ismétlés 5 Összesen 74 Témák T é m a : K ö n y v t á r h a s z n á l a t A könyvtár fogalma, típusai. Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet. A helyben használható és a kölcsönözhet könyvtári állomány. A könyvtári szolgáltatások Nyomtatott dokumentumok. Nem nyomtatott dokumentumok, illetve adathordozók (kazetta, diakép, film, CD, mágneslemez, DVD). Katalógusok. Adatbázisok. Közhasznú információs források (pl. telefonkönyv, menetrend, térkép) : Ismerje a könyvtár fogalmát, típusait: hagyományos és elektronikus könyvtárak. Tudja kiválasztani a dokumentumokat és használni az eszközöket. Ismerje és tudja használni a gyakoribb könyvtári szolgáltatásokat. Tudja használni a kézikönyveket és a közhasznú információs forrásokat. Tudja használni a gyakoribb nem nyomtatott dokumentumokat. Tudjon keresni a bet rendes leíró katalógusban. Tudjon adatokat gy jteni számítógépes adatbázisból. Tudjon információt keresni az Interneten, ismert keres -programokat használni. Ismerjen számítógépes katalógusokat és adatbázisokat. T é m a : P r o g r a m o z á s, a l g o r i t m i z á l á s Algoritmizálás Algoritmusok leírása, kódolása. Egy programozási nyelv néhány utasításának ismerete. Számítógéppel segített problémamegoldás Folyamatok modellezése, optimalizálás. meglév programok módosítása, finomítása a problémamegoldás érdekében. : Egyszer algoritmusok pontos megfogalmazása, programjainak megírása (felszínszámítás, függvény értéktáblázatának elkészítése,

13 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve 13 kirajzolása; a legnagyobb elem kiválasztása, sorba rendezés; prímszám, oszthatóság.) A tervezés, kódolás, tesztelés, javítás folyamata. Visszacsatolásos tevékenység, a paraméterek közötti kapcsolatok vizsgálata (átlagsebesség; ferdehajítás; bankkölcsön részleteinek kiszámítása, populációk együttélése, életjáték). T é m a : T á b l á z a t k e z e l é s A táblázatkezel használata A program indítása. A munkakörnyezet beállítása. A táblázatkezel menürendszere. A táblázat megnyitása, mentése. Megnyitás különböz formátumú fájlokból. Táblázat nyomtatása. Oldalbeállítások, él fej, él láb. A táblázatok felépítése, az adatok szerkesztése Cella, oszlop, sor, aktív cella, tartomány, munkalap. Mozgás a táblázatban. Adatbevitel. Javítási és törlési lehet ségek. Automatikus kitöltés. Sorok és oszlopok kijelölése, beszúrása, törlése. Összefügg és nem összefügg tartományok. M veletek tartományokkal (kijelölés, másolás, áthelyezés, törlés). M veletek munkalapokkal (beszúrás, törlés, átnevezés, áthelyezés). Adatok a táblázatban Adattípusok. Konstansok. Cella- és tartományhivatkozások. A hivatkozások típusai. Képletek. Függvények. Matematikai és statisztikai függvények. Adatbázis függvények és keres függvények. Logikai függvények. Dátumfüggvények. Szövegkezel függvények. Táblázatformázás Karakterformázás. Cella- és tartományformázás. Háttérmintázat. Igazítás. Szegélyezés. Sormagasság, oszlopszélesség, cellák összevonása, kijelölés közepére igazítás. Számformátumok, egyéni számformátumok. Diagramok és egyéb objektumok Diagramtípus kiválasztása. Diagram beszúrása. Feliratok, rácsok formázása, jelmagyarázat elhelyezése, színek megváltoztatása. Kép, szövegdoboz, egyenlet beszúrása. Excel diagramok beszúrás Word dokumentumokba! Problémamegoldás táblázatkezel vel Tantárgyi feladatok megoldása. A mindennapi életben el forduló problémák megoldása. Sz rések és rendezések A táblázat adatainak rendezése. Autosz rés. A sz rt adatok másolása. Irányított sz rés. Tudja az általa tanult táblázatkezel programot indítani. Ismerje a program kezel felületét. Tudjon adatokat bevinni, illetve azokat törölni. Tudjon a megjelenítési üzemmódok között váltani. Tudjon többféle formátumú táblázatot megnyitni, menteni és nyomtatni. Ismerje a cella, az oszlop, a sor, az aktív cella és a tartomány, valamint a munkalap fogalmát. Tudjon cellát, sort és oszlopot beilleszteni, illetve, törölni.

14 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve 14 Ismerje a szöveg, a szám és dátum adattípusokat. Tudjon egyszer képleteket és függvényeket használni (összeg, átlag, maximum, minimum, darabszám, feltételek a képletben, keresés stb.) Tudja a táblázat összetartozó adatait adott szempont szerint rendezni. Tudjon hivatkozást használni munkalapon belül. Tudjon hivatkozást használni munkalapokon keresztül. Ismerje a címzési módokat: relatív, abszolút és vegyes címzést Tudja alkalmazni a karakterformázás és a cellaformázás lehet ségeit. Tudja alkalmazni a cellán, illetve a tartományon belüli igazítás lehet - ségeit. Tudja beállítani az oszlopszélességet és a sormagasságot. Tudja alkalmazni a szegélyezés és mintázat készítés lehet ségeit. Tudjon fejlécet és láblécet készíteni. Tudjon egyszer táblázatot létrehozni. Ismerje a kapcsolatot a táblázatkezel és a szövegszerkeszt rendszerek között. Tudja alkalmazni az oldalbeállításhoz kapcsolódó formázási lehet ségeket (tájolás, margó). Ismerje a diagramok és grafikonok szerkesztésének, módosításának lépéseit. Tudjon az ábrázolandó adatoknak és a bel le levonandó következtetéseknek megfelel grafikontípust választani (pont, vonal, oszlop, kör). Tudjon grafikont és más objektumot beilleszteni. Tudjon statisztikai problémákat megoldani táblázatkezel vel. Tudjon egyszer és jól áttekinthet nyilvántartást készíteni. Tudjon táblázatot tervezni szöveges feladat alapján. T é m a : W e b l a p k é s z í t é s Hálózati dokumentumok szerkezete. Weblap készítése Webszerkeszt vel. Formázási lehet ségek : Ismerje a Weblap jellemz elemeit. A címsor, háttérszín, háttérkép, különböz szín, méret, igazítású szöveg, listák, táblázatok, képek, animációk, hivatkozások elhelyezése egy grafikus webszerkeszt vel. Tudjon egyszer weblap szerkesztési feladatot elvégezni. A továbbhaladás feltételei Ismerje a könyvtár fogalmát, típusait. Tudja kiválasztani a dokumentumokat, ismerje és tudja használni a gyakoribb könyvtári szolgáltatásokat. Tudja használni a gyakoribb nem nyomtatott dokumentumokat. Legyen képes egyszer algoritmusok megértésére, a tanult algoritmusok kódolására. Tudjon létrehozni egyszer bb számolótáblákat. Ennek során tudjon alkalmazni egyszer bb képleteket, alapvet függvényeket (pl. szum, átlag, min, max). Ismerje az abszolút és a relatív hivatkozás közötti különbséget, ki tudja választani a megfelel hivatkozási módot. Tudja a bet formázás és a szegélyezés formázási lehet ségeit használni. Tudjon egyszer (egy adatsorból álló) diagramokat létrehozni. Legyen képes a feladatnak megfelel diagram alaptípust kiválasztani. Tudjon alapértelmezett formátumú táblázatot menteni, megnyitni. Tudjon táblázatot nyomtatni.

15 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve 15 Ismerje a WWW m ködésének alapelveit. Tudjon. egyszer weblap szerkesztési feladatot elvégezni webszerkeszt vel.

16 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve évfolyam Heti óraszám: Tanítási hetek száma: 37 Összes óraszám egy tanévben Témák 1 óra 37 óra Óraszám 1. Informatikai alapfogalmak Adatbázis-kezelés 27 Összesen 37 Témák T é m a : I n f o r m a t i k a i a l a p f o g a l m a k Információ és társadalom A modern információs társadalom jellemz i. Informatika és etika. Jogi ismeretek Jelek kódolása Bináris számábrázolás. Bináris karakterábrázolás. Bináris kép- és színkódolás. Bináris hangkódolás : Legyen elképzelése a legújabb információs és kommunikációs technológiák társadalmi hatásairól. Ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat személyiségromboló, egészségkárosító hatását. Ismerje a helyi és a távhálózatok netikettjét. Tudja, hogy a vírusok a szoftverben és hardverben károkat okozhatnak. Legyen tisztában azzal, hogy az adat, az információ áru, jelent s értéket képviselhet. Ismerje a szerz i jog fogalmát. Tudja csoportosítani a szoftvereket felhasználói szerz dés szerint (freeware, shareware, üzleti). T é m a : A d a t b á z i s - k e z e l é s Adatmodellezés Adatbázis-kezelési alapfogalmak. Adatbázis. Egyedtípus. Tulajdonság. Kapcsolatok. Adatbázisok alapvet típusai. Táblák, rekordok, mez k és kulcsok. Indexelés. Hivatkozási integritás. Az adatbázis-kezel program interaktív használata Adattípusok. Adatbázis létrehozása. Táblák és kapcsolatok létrehozása. Karbantartási m veletek (adatbevitel, adatok módosítása, törlése). Táblák rendezése, rekordok keresése. Adatbázis importálása, exportálása Alapvet adatbázis-kezelési m veletek Kifejezések használata, függvények. Sz rés. Választó lekérdezések. Összesít lekérdezések. Kereszttáblás lekérdezések. Módosító lekérdezések. Képerny és nyomtatási formátumok

17 A középszint érettségi el készít csoportok tanterve 17 rlapok használata. Jelentések használata Ismerje az adatbázis fogalmát. Tudjon különbséget tenni adattábla és adatbázis között. A rendelkezésére álló adathalmazból tudjon adatrekordokat összeállítani. Legyen tisztában az adattábla és a kulcs fogalmával, tudjon kulcsmez t kiválasztani. Ismerje az adatbáziskezel ben használatos fontosabb mez típusokat (szöveg, különböz számtípusok, dátum, logikai); milyen adat tárolására alkalmasak, mik a velük végezhet m veletek. Tudjon létez adatbázist megnyitni, abból az adatokat a képerny n megjeleníteni. Tudjon rekordokat vagy egyes mez ket kitörölni, vagy a benne lev adatokat újakkal felülírni. Tudja a módosított adatokat kimenteni. Tudjon megadott szerkezet adattáblát létrehozni. Képes legyen az adattábla mez it helyesen kiválasztani, a kulcsmez t meghatározni, az új táblát feltölteni. Tudjon a létez adatbázisban adott feltételeknek megfelel rekordokat megjeleníteni és azokkal m veletet végezni. Tudja kiválasztani, hogy a kérdéshez mely mez k megjelenítése szükséges. Tudjon az adattáblákból számítandó információkat megjeleníteni. Tudjon adott mez k felhasználásával jelentést kialakítani és nyomtatni. A továbbhaladás feltételei Legyen elképzelése a legújabb információs és kommunikációs technológiák társadalmi hatásairól. Legyen tisztában azzal, hogy az adat, az információ áru, jelent s értéket képviselhet. Ismerje a hálózatok használatának fontosabb etikai szabályait. Legyen tisztában az információ és az adat fogalmával, mértékegységeivel. Tudjon kettes számrendszerben ábrázolni egész számokat. Tudjon különbséget tenni adattábla és adatbázis között. A rendelkezésére álló adathalmazból tudjon adatrekordokat összeállítani. Legyen tisztában az adattábla és a kulcs fogalmával, tudjon kulcsmez t kiválasztani. Tudjon létez adatbázist megnyitni, abból az adatokat a képerny n megjeleníteni. Tudjon rekordokat vagy egyes mez ket kitörölni, vagy a benne lev adatokat újakkal felülírni. Tudjon megadott szerkezet adattáblát létrehozni, az új táblát feltölteni. Tudjon a létez adatbázisban adott feltételeknek megfelel rekordokat megjeleníteni és azokkal m veletet végezni. Tudja kiválasztani, hogy a kérdéshez mely mez k megjelenítése szükséges. Tankönyvek Reményi Zoltán-Siegler Gábor-Szalayné Tahy Zsuzsanna: Érettségire felkészít feladatgy jtemény. Informatika Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Rozgonyi-Borus Ferenc Dr. Kokas Károly: Informatika középiskolásoknak (Számítástechnika és könyvtárhasználat) Mozaik Kiadó - Szeged, 2003.

18 AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE 9. évfolyam Heti óraszám: Tanítási hetek száma: 37 4 óra Összes óraszám egy tanévben 148 Témák Óraszám 1. Informatikai alapfogalmak Operációs rendszer Algoritmusok és adatszerkezetek Programozási nyelvek és módszerek Ismétlés 10 Összesen 148 Témák T é m a : I n f o r m a t i k a i a l a p f o g a l m a k A kommunikáció A kommunikáció általános modellje Az információs és kommunikációs technológiák és rendszerek Számítógépes információs rendszerek az iskolában és a gazdaságban. Kommunikáció a hálózaton. A hálózatok csoportosítása kiterjedés és hierarchia szerint. Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Az iskolai informatikai rendszer szolgáltatásai és használati rendje. A felhasználói azonosítók, jelszavak. A bejelentkezés folyamata. Jogosultságok. Saját e- mail cím. Információ és társadalom Az informatika fejl déstörténete Jelátalakítás és kódolás Analóg és digitális jelek. Az információ fogalma és mértékegységei. Az adat és az adatmennyiség. Bináris számábrázolás. Bináris karakterábrázolás. Bináris kép és színkódolás. Bináris hangkódolás. Kép és hang digitalizálása. A számítógép felépítése A Neumann-elv számítógépek A (személyi) számítógép részei és jellemz ik: Központi feldolgozó egység, memória, buszrendszer, interfészek (illeszt ), ház, tápegység, alaplap A perifériák típusai és f bb jellemz ik: bemeneti eszközök, kimeneti eszközök, bemeneti/kimeneti eszközök, háttértárak A (személyi) számítógép részeinek összekapcsolása és üzembe helyezése. Korszer eszközök és jellemz ik.

19 Az informatika tagozat tanterve 19 Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat (kommunikációs rendszereket) bemutatni értelmezni. Ismerje a használatos (tele)kommunikációs rendszereket (pl. telefon, TV, ). Ismerje a hálózatok fontosabb típusait és az iskola helyi hálózatának használatát. Ismerje az informatika fejl déstörténetének f bb fázisait, eseményeit. Ismerje az analóg és a digitális jel fogalmát, különböz ségeit. Tudja, hogy minden érzékelhet jel jó közelítéssel digitalizálható. Ismerje a Neumann-elvet és azt, hogy más elven felépül és m köd számítógépek is léteznek. Ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit és fontosabb jellemz it. T é m a : O p e r á c i ó s r e n d s z e r Az operációs rendszerek fajtái, feladatai Az operációs rendszer feladatai. Az operációs rendszerek csoportosítása a felhasználói felületek valamint a szimultán kiszolgált felhasználók és a futtatott programok száma szerint. Az operációs rendszer részei és az egyes részek funkciói. Az operációs rendszer felhasználói felülete Az operációs rendszer felhasználói felülete. Alkalmazások indítása, váltás az alkalmazások között. Az operációs rendszer tulajdonságainak beállításai. Felhasználók csoportjai, felhasználók kezelésének alapjai. Az operációs rendszer súgójának használata. Az operációs rendszer fájlrendszere Meghajtók, fájlok, könyvtárak (mappák). A könyvtárak és állományok jellemz i. A nevekre vonatkozó szabályok. Helyi és hálózati meghajtók. Lemezek formázása, címkézése, tulajdonságainak megállapítása. Könyvtárkezel m veletek: létrehozás, másolás, áthelyezés, törlés, átnevezés. Állományok típusai. Fájlkezel m veletek: létrehozás, másolás, áthelyezés, átnevezés, törlés, megnyitás. Szöveges állományok szerkesztése, mentése, nyomtatása. Törölt állományok, könyvtárak visszaállítása. Tartalomjegyzék listák kezelése. Könyvtárak és fájlok keresése háttértárakon különböz információk alapján. A keresés mentése. Parancsikonok létrehozása, használata. Az adatkezelés eszköze A tömörítés lényege, célja. Könyvtárak és állományok tömörítése, tömörített állományok kibontása. Adatok archiválása, biztonsági másolatok. Az adatok védelme adatvesztés és illetéktelen hozzáférés ellen. Az operációs rendszer hardver és szoftver karbantartó segédprogramjai. A vírus fogalma, terjedési módjai, víruskeresés és irtás, víruspajzs. Az alkalmazások telepítésének alapjai

20 Az informatika tagozat tanterve 20 A telepítés fogalma. A szoftvertelepítés folyamata általában. A szokásos beállítási lehet ségek a telepítés során. Ismerje az operációs rendszerek fajtáit, f részeit és legfontosabb feladatait. Legyen képes a rendszer megjelenését, néhány tulajdonságát beállítani. Ismerje az operációs rendszer felhasználói felületét. Tudjon tájékozódni a helyi és a hálózaton elérhet er források között. Ismerje a könyvtárszerkezet felépítését, tudja használni. Ismerje a könyvtárm veleteket, tudjon könyvtárakat létrehozni, átnevezni, törölni. Tudjon állományokat megkeresni különböz szempontok szerint. Ismerje és tudja használni az állománykezel funkciókat. Tudjon állományokat kijelölni, másolni, mozgatni, adott könyvtárban rendezni. Értse a tömörítés lényegét, az archiválás és az adatvédelem szükségességét. Tudjon tömöríteni és kicsomagolni. Ismerje a vírus fogalmát, a leggyakoribb vírusok terjedési módját, valamint a védekezés eszközeit, módszereit. Tudja ellátni a lemezkarbantartás feladatait: lemez törlése, új lemez használatba vétele, formázása. T é m a : A l g o r i t m u s o k é s a d a t s z e r k e z e t e k Az algoritmusok alapvet elemei Az algoritmus fogalma. Adatok tárolása a programban. Konstansok és változók. Az adattípus fogalma. Elemi adattípusok: számok (egész és valós illetve el jeles és el jel nélküli) A logikai adattípus. Logikai m veletek. A karakter adattípus. Összetett adatszerkezetek: tömbök Elemi utasítások és vezérlési szerkezetek Értékadás. I/o utasítások. Szekvenciák. Elágazások. Ismétlés ciklusokkal. Alprogramok használata. A programozási feladatok megoldásának elvei és módszerei A programkészítés lépései (áttekintés). Az algoritmustervezés eszközei: mondatszer leírás és pszeudokód. A folyamatábra. A feladatmegoldás és a strukturált programozás alapelvei. A felülr l lefelé kifejtés (Top Down) és a lépésenkénti finomítás elve. Feladatmegoldás pszeudokóddal. Elemi algoritmusok Összegzés, eldöntés, kiválasztás, maximum- és minimumkiválasztás megszámlálás, lineáris keresés, kiválogatás. Alapvet halmazm veletek megvalósítása. Egyszer matematikai algoritmusok. Ismerje az adattípusok osztályozásának lehetséges fajtáit. Feladatokban tudja alkalmazni a tanult adattípusokat, tudja, mi a különbség közöttük az asszociált m veletekben. Tudjon tömbb l elemet kiválasztani indexével. Ismerje a strukturált programozás alapelveit, a lehetséges programszerkezeteket. Tudja a szükséges változókat kiválasztani, és programbeli használatukat szabatosan megfogalmazni. Tudja pontosan leírni az egyes típusfeladatok kiinduló állapotát (azaz felsorolni az értékkel

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver

Informatika. Középszintű érettségi vizsga témakörök. 1. Információs társadalom. 2. Informatikai alapismeretek hardver Informatika Középszintű érettségi vizsga témakörök 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Az emelt szintű képzés célja, hogy a diákokat felkészítse az emelt szintű érettségire.

Az emelt szintű képzés célja, hogy a diákokat felkészítse az emelt szintű érettségire. Az emelt szintű képzés célja, hogy a diákokat felkészítse az emelt szintű érettségire. 11. évfolyam 10. Algoritmizálás; adatmodellezés, programozási ismeretek (csak emelt szinten) Algoritmus fogalmának

Részletesebben

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika

Informatika-érettségi_emelt 11.-12. évfolyam Informatika 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat (kommunikációs rendszereket) bemutatni értelmezni.

Ismerje a kommunikáció modelljét és tudjon gyakorlati példákat (kommunikációs rendszereket) bemutatni értelmezni. 10. évfolyam Óraszámok VIZSGASZINTEK TÉMÁK Középszint Emelt szint 20 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák

Részletesebben

Közismereti informatika tantárgy. (sportiskola) helyi tanterve. Készítette: Könye Attila munkaközösség vezetı

Közismereti informatika tantárgy. (sportiskola) helyi tanterve. Készítette: Könye Attila munkaközösség vezetı Közismereti informatika tantárgy (sportiskola) helyi tanterve Készítette: Könye Attila munkaközösség vezetı Tantárgyi sajátosságok Tapasztalataink szerint az informatika oktatásában az elmélet és a gyakorlat

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS

INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS INFORMATIKA ÉRETTSÉGIVIZSGA-FELKÉSZÍTÉS Az informatika vizsga - a többi tantárgyhoz hasonlóan - központi kidolgozású részletes vizsgakövetelményekre épül. Az érettségi vizsgára való felkészítést ez a vizsgakövetelményrendszer

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Informatika osztály. Írásbeli vizsga. Az írásbeli témaköre megegyezik az írásbeli érettségi témaköreivel.

Osztályozó vizsga. Informatika osztály. Írásbeli vizsga. Az írásbeli témaköre megegyezik az írásbeli érettségi témaköreivel. Osztályozó vizsga Informatika 11-12. osztály Írásbeli vizsga Az írásbeli témaköre megegyezik az írásbeli érettségi témaköreivel. A tanulóknak 120 perc alatt kell megoldani egy feladatsort. A témakörök:

Részletesebben

Érettségi előkészítő - középszint 11-12. évf. Informatika. 11. évfolyam

Érettségi előkészítő - középszint 11-12. évf. Informatika. 11. évfolyam 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés. Az informatikai eszközök témakörén belül a tanuló legyen tájékozott a jelek és kódok világában; értse és tudja használni a gyakorlatban

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

Informatika-érettségi_közép 11. évfolyam Informatika. 11. évfolyam

Informatika-érettségi_közép 11. évfolyam Informatika. 11. évfolyam 11. évfolyam A tanév célja a középszintű érettségire való felkészítés, az emelt szintű érettségire való felkészülésnek a megalapozása. A középszintű érettségi elősegíti az eligazodást és a munkába állást

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVEI

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVEI AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVEI 2007. Lovassy László Gimnázium Veszprém Tartalom BEVEZETÉS 3 AZ INFORMATIKA TANTÁRGY HELYI TANTERVE KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ CSOPORTOK SZÁMÁRA 7 9. évfolyam

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben

9. évfolyam (nyelvi előkészítő

9. évfolyam (nyelvi előkészítő AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE 9. évfolyam (nyelvi előkészítő Heti óraszám: Tanítási hetek száma: 36 4 óra Összes óraszám egy tanévben 144 Óraszám 1. Informatikai alapfogalmak 30 2. Operációs rendszer

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája

Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája Az MS Word szövegszerkesztés modul részletes tematika listája A szövegszerkesztés alapjai Karakter- és bekezdésformázás Az oldalbeállítás és a nyomtatás Tabulátorok és hasábok A felsorolás és a sorszámozás

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANTERV 7-10. ÉVFOLYAM

SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANTERV 7-10. ÉVFOLYAM SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANTERV 7-10. ÉVFOLYAM 1 CÉLOK A tanuló ismerje meg és tartsa be a számítógépes munka szabályait, különös tekintettel a balesetek megelőzésére. A berendezésekkel fegyelmezetten, a használati

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszint, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga a többi tantárgyhoz

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY Éves óraszám: 36 óra 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép és biztonság. Informatikai eszközök 2. Hardvereszközök A számítógép és a perifériák

Részletesebben

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján.

6.1.1.2 Új prezentáció létrehozása az alapértelmezés szerinti sablon alapján. 6. modul Prezentáció A modul a prezentációkészítéshez szükséges ismereteket kéri számon. A sikeres vizsga követelményei: Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban A

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV a PEDELLUS NOVITAS Kiadó informatikai tankönyvcsaládjához A tankönyvek szerzői: Csontó Béla-Kasza János-Seressné Barta Ibolya- Simon Gyula- Weinémer Sándor,Kiss Albert-Ludányiné

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA Tanmenet Az Informatika műveltségi terület INFORMATIKA tantárgy tanításához a 7.a és 7.b osztályokban. Tantárgyat tanító tanárok: Kassitzky Tamás Tantárgy éves óraszáma: 37 óra (heti 1 óra) Használt segédanyag:

Részletesebben

TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV AZ ECDL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ. Alkalmazott képzési módszer

TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV AZ ECDL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ. Alkalmazott képzési módszer 1. nap 1. Téma: A Windows használata 1.1 Résztéma: A számítógépek erőforrásai (áttekintés) Az erőforrások felsorolása. Hardver: központi egység, beviteli, kiviteli, háttértárak. A PC-k fajtáinak bemutatása

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program 2010. Tartalom BEVEZETÉS 1 A tantárgy tanításának céljai és feladatai 1 Az informatika tanításának intézményi

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés - 1-3. modul - Szövegszerkesztés Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés -

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés - INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - hat osztályos képzés - A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Vizsga Időtartam Gyakorlati JAVÍTÓ

Részletesebben

Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam

Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása - Szövegszerkesztés A

Részletesebben

Széchenyi István Szakképző Iskola

Széchenyi István Szakképző Iskola A SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKMACSOPORTOS ALAPOZÓ OKTATÁS EMELT SZINTŰ ISKOLAI PROGRAMJA 11-12. évolyam Érvényes a 2003-2004-es tanévtől felmenő rendszerben Átdolgozva, utolsó módosítás: 2004. április 26. Az

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Általános kompetenciák tól elvárjuk, hogy az érettségi vizsgán az alábbi általános kompetenciák meglétét bizonyítsa - alkalmazói készség;

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE

AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE AZ INFORMATIKA TAGOZAT HELYI TANTERVE 9. évfolyam Heti óraszám: 3 óra Tanítási hetek száma: 36 Összes óraszám egy tanévben 108 Témák Óraszám 1. Informatikai alapfogalmak 24 2. Operációs rendszer 10 3.

Részletesebben

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját.

A tananyag. Témakörök. Optimum. Tudja meghatározni a numerikus, és karakteres adtok tárolt alakját. Informatika helyi tanterv a PEDELLUS NOVITAS Kiadó Informatika 9-10. tankönyvéhez Szerzők: Kiss Albert,Ludányiné Prém Judit tankönyv+munkafüzet - kerettantervre épülő A tananyag Óraszám: 2 éves tantárgy

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

Szakmai program 2015

Szakmai program 2015 2015 Célok és feladatok a szakközépiskolai képzésben A szakközépiskolában folyó nevelés-oktatás továbbépíti, kiszélesíti és elmélyíti az általános iskolai tantárgyi követelményeket. A szakközépiskolában

Részletesebben

1. A kompetenciákat érintő változások 2017 január 1-étől, eltérések az előző évekhez képest Információs társadalom:

1. A kompetenciákat érintő változások 2017 január 1-étől, eltérések az előző évekhez képest Információs társadalom: 1. A kompetenciákat érintő változások 2017 január 1-étől, eltérések az előző évekhez képest Információs társadalom: ismerje az információs társadalomban való részvétel lehetőségeit(új) Informatikai alapok

Részletesebben

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ

INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ INFORMATIKA * Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ * Mivel a kerettanterv szerint a 12. évfolyamon nincs informatika, ez a dokumentum a teljes érettségi követelményrendszert

Részletesebben

Informatika középszintű érettségire felkészítő tantárgyi program

Informatika középszintű érettségire felkészítő tantárgyi program Informatika középszintű érettségire felkészítő tantárgyi program 1 A tantárgy tanításának céljai és feladatai Az informatika tanításának elsődleges célja az, hogy az információs technológia alapjainak

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2 tanóra (90 perc) 2. Szöveg

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet

Szövegszerkesztés Word XP-vel. Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel Tanmenet Szövegszerkesztés Word XP-vel TANMENET- Szövegszerkesztés Word XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés a Word XP használatába 2. Szöveg bevitele és módosítása

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Vizsgakövetelmények: A 9. évfolyamon a tanulóknak több kisebb feladatot kell megoldaniuk a számítógép felhasználásával 45 perc alatt. Felsőbb

Részletesebben

INFORMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ

INFORMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ INFORMATIKA Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény Vizsgafejlesztő Központ I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintű, egységes informatika érettségi vizsga részletes

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

4. modul - Táblázatkezelés

4. modul - Táblázatkezelés 4. modul - Táblázatkezelés Az alábbiakban ismertetjük a 4. modul (Táblázatkezelés) syllabusát, amely a gyakorlati modulvizsga követelményrendszere. A modul célja Ez a modul a táblázatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése

ECDL Táblázatkezelés. www.nomina3p.hu 1. 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései. 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1 Az alkalmazás 4.1.1 A táblázatkezelés első lépései 4.1.2 Beállítások elvégzése 4.1.1.1 A táblázatkezelő alkalmazás megnyitása és bezárása. 4.1.1.2 Egy és több munkafüzet (dokumentum) megnyitása. 4.1.1.3

Részletesebben

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 12.E OSZTÁLY A) Magas szintű táblázatkezelés Adatok rendezése, autó és irányított szűrése. Adatbázisfüggvények használata. B) Adatbázis kezelés Adatok importálása Űrlapok

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI - INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI - INFORMATIKA 5. évfolyam OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI - INFORMATIKA Nyolc évfolyamos képzés Informatikai alapismeretek Rajzoló program használata Imagine Logo Számítástechnikai alapfogalmak Programok indítása Perifériák

Részletesebben

Haladó irodai számítógépes képzés tematika

Haladó irodai számítógépes képzés tematika Haladó irodai számítógépes képzés tematika Word haladó Haladó szövegszerkesztés Szöveg effektusok alkalmazása Az automatikus javítási beállítások használata Szöveg körbefuttatása, szövegtörés A szövegirány

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 4 tanóra (180 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja

Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja 2014 ECDL Alapítvány Jogi nyilatkozat A modul célja Táblázatkezelés Syllabus 5.0 A syllabus célja Az alábbiakban ismertetjük a Táblázatkezelés modul követelményeit, amely a modulvizsga alapját is képezi. 2014 ECDL Alapítvány A syllabus az ECDL Alapítvány

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam

Informatika. Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve. 9. évfolyam Informatika Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály tanterve Óratervi táblázat: Évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. Heti óraszám 2 1 2 - - Éves óraszám 74 37 74 - - Belépő tevékenységformák 9. évfolyam Hardver

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny)

A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Témák: A magyar pénz A magyar vasíút Bármelyik téma választható. Versenykövetelmények: A 23. FIAT (Fővárosi Informatika Alkalmazói Verseny) Általános tudnivalók A verseny során a tanulók a számítógépes

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYE ÉS A VIZSGA LEÍRÁSA. I. Részletes érettségi vizsgakövetelmény

AZ INFORMATIKA TANTÁRGY RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYE ÉS A VIZSGA LEÍRÁSA. I. Részletes érettségi vizsgakövetelmény AZ INFORMATIKA TANTÁRGY RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYE ÉS A VIZSGA LEÍRÁSA TARTALOM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY... 1 A) KOMPETENCIÁK... 2 Általános kompetenciák... 2 Tartalomorientált kompetenciák...

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 6. OSZTÁLY Éves óraszám: 74 óra (Heti óraszám: 2) Budapest, 2015. szeptember 20. Látta: (Munkaközösség-vezető) Készítette: Várkonyi János 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép alkalmazási

Részletesebben

L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M TANTÁRGYI PROGRAM. Készítette: Dr. Öveges Ferenc 2004.

L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M TANTÁRGYI PROGRAM. Készítette: Dr. Öveges Ferenc 2004. L O V A S S Y L Á S Z L Ó G I M N Á Z I U M INFORMATIKA TANTÁRGYI PROGRAM 2004. Készítette: Dr. Öveges Ferenc ad 1.3.4. Hagyományos kapcsolataink * Veszprém és környéke általános iskoláival többrét kapcsolat

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

2 Excel 2016 zsebkönyv

2 Excel 2016 zsebkönyv 2 Excel 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Excel 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Összetett ügyviteli írásbeli feladat elkészítése

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Összetett ügyviteli írásbeli feladat elkészítése ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK 1.1. Feladatértelmezés 1. Összetett ügyviteli írásbeli feladat elkészítése Összetett ügyviteli írásbeli feladat értelmezése

Részletesebben

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv

2 PowerPoint 2016 zsebkönyv 2 PowerPoint 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 PowerPoint 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

TANMENET INFORMATIKA (orientációs képzés) 9.C1 csoport

TANMENET INFORMATIKA (orientációs képzés) 9.C1 csoport TANMENET INFORMATIKA (orientációs képzés) 9.C1 csoport 3 óra/hét 1. Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás, teremhasználati rend I. INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM, INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA A kommunikáció 2. A jelek

Részletesebben

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. december 6.

PC-Kismester verseny első forduló feladatai. Beküldési határidő: 2014. december 6. PC-Kismester XVIII. informatikai verseny feladatok 1. oldal, összesen: 5 5-8. osztály PC-Kismester verseny első forduló feladatai Beküldési határidő: 2014. december 6. Informatikai alapismeretek 1. A felsoroltak

Részletesebben

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével

Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével Ismerkedés az Office 2007 felhasználói felületével A szalag kezelése Az új Fájl File menü A Gyorselérési eszköztár Az új nézetvezérlő elemek Összefoglalás Tudnivalók a Windows XP-t használó olvasók számára

Részletesebben

2 Access 2016 zsebkönyv

2 Access 2016 zsebkönyv 2 Access 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Access 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/Ny., 9/AJTP

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet

Táblázatkezelés Excel XP-vel. Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel Tanmenet Táblázatkezelés Excel XP-vel TANMENET- Táblázatkezelés Excel XP-vel Témakörök Javasolt óraszám 1. Bevezetés az Excel XP használatába 3 tanóra (135 perc) 2. Munkafüzetek

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok

INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. KÖTET HELYI TANTERVEK SZAKKÖZEPISKOLAI KÉPZÉS RÉSZÉRE II.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. KÖTET HELYI TANTERVEK SZAKKÖZEPISKOLAI KÉPZÉS RÉSZÉRE II. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. KÖTET HELYI TANTERVEK SZAKKÖZEPISKOLAI KÉPZÉS RÉSZÉRE II. RÉSZ 2012. JÚNIUS 13. Tartalomjegyzék Szakközépiskola tantervei

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

1 1 2 3 4 1 a.) Alapfogalmak, alapismeretek Az információs technológia alapjai A számítógépek alkalmazási területei Információ és adat fogalma Információ feldolgozás folyamata b.) Mutassa be, hogy az Ön

Részletesebben

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY INFORMATIKA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY E dokumentum a kétszintő, egységes informatika érettségi vizsga részletes követelményeit és a vizsga leírását tartalmazza. Az informatika vizsga - a

Részletesebben