Információs társadalom alapismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Információs társadalom alapismeretek"

Átírás

1 Tantárgy neve Információs társadalom alapismeretek Tantárgy kódja ITM1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Óraszám 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tanyiné dr. Kocsis Anikó Tantárgyfelelős egység kódja MI A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatót az információs társadalom alapvető kérdéseibe, megismertesse az információs társadalom jogi, etikai és egyéb vonatkozásaival. Az információs társadalom fogalmi megközelítése: információ, globalizáció, lokalizáció. A tudásalapú és információs társadalom jellemzői: ember-számítógép kapcsolat, popularizáció, az Internet-jelenség. Az informatika fejlődéstörténete. A számítógépesítés fejlődésének történeti korszakai. Információs és kommunikációs technológiák elterjedése a társadalomban. Adatbiztonság, személyes adatok védelme: jogi, etikai, pszichológiai és szociológiai vonatkozások. Információs társadalom és könyvtárak NIIF program, koncepciók a könyvtárak fejlesztésére. Infokommunikációs technológiák és használatuk (www, , blog, fórum stb.). Az infokommunikációs szektor általános áttekintése: konvergencia, liberalizáció, szabályozási kérdések; az infokommunikációs szektor szereplői. Információs és kommunikációs technológiák a társadalomban. Az információs polgár új szerepköre az információs társadalomban informatikai közhasználatú felületek, információs hálózati szolgáltatások. Zárthelyi dolgozat. Kollokvium. Írásbeli, szóbeli beszámoló. segédanyagok: - 1. Az információs társadalom, szerk. Glatz Ferenc. - Bp.: MTA, , Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. -Bp.: Kossuth K., Információs társadalom A-tól Z-ig sorozat. - Bp.: Typotex Kft, Komenczi Bertalan: Információ és társadalom. - Eger: Líceum K., Az információs társadalom: az elmélettől a politikai gyakorlatig. Szerk. és bev. Pintér Róbert. - Bp.: Gondolat - Új Mandátum,

2 Informatikai versenyfeladatok ITM1002 Meghirdetés féléve: 2 Kreditpont: 3 Óraszám: 0+2 Előfeltétel: Dömösi Pál Béla A hallgatók megismertetése a hazai és nemzetközi informatikai versenyek feladataival, s a versenyeken történő részvétel előkészítése. Középiskolai versenyfeladatok áttekintése (Nemes Tihamér OKTV, Közép-Európai Informatikai Diákolimpia, Nemzetközi Informatikai Diákolimpia.) Egyetemisták és főiskolások számára kiírt hazai és nemzetközi versenyekre való felkészítés (ACM International Collegiate Programming Contest, 24 órás programozói csapatverseny; Imagine Cup Student Competition, Microsoft; Aizu International Programming Contest, 24 órás programozói és weblap készítő verseny, Aizu-Wakamatsu, Japán), a versenyeken történő részvétel menedzselése. A legjobb hallgatók részvétele országos informatikai versenyek lebonyolításában. Feladatmegoldás gyakorlatokon, zárthelyi dolgozatok. Az évközi gyakorlatokon való szereplés és a zárthelyi dolgozatok alapján. segédanyagok: - 1. Zsakó László: programozási feladatok tára I-III (NJSZT ). 2. D. Marx, B. Benedek: International 24-hour Programming Contest Problem Sets - BME, T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest: Algoritmusok. - Műszaki Kiadó, Ivanyos G., Rónyai L., Szabó R.: Algoritmusok. - TypoTex,

3 Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása ITM1003 Meghirdetés féléve: 2 Kreditpont: 4 Óraszám: 2+2 Kollokvium Dömösi Pál Béla A közoktatásban kialakítandó algoritmikus szemlélet, adatmodellezés, problémamegoldási stratégiák elsajátítása. A számítógépes problémamegoldás elméleti és gyakorlati megalapozásának, az alapalgoritmusok és alapvető adatszerkezetek megismertetésének módszerei. A közoktatás különböző szintjein, más műveltségi területekhez tartozó ismeretek algoritmikus megközelítése. Programozási alapfogalmak kialakításnak, bevezetésének módszerei. A számítógépes problémamegoldás. A programkészítés folyamata a közoktatásban. Az algoritmusok tervezését és leírását segítő eszközök (folyamatábra, struktogram, mondatszerű leírás ) alkalmazásának módszertani vonatkozásai. Programozási feladattípusok a közoktatásban, a feladatmegoldás speciális kérdései. A rekurzió szerepe a feladatmegoldásban. Minőségi, hatékonysági szempontok a programkészítésben. Zárthelyi dolgozatok. Kollokvium. Félévi aláírást csak sikeres zárthelyi dolgozatok esetén lehet kapni. Az értékelés ennek alapján, s a kollokviumi vizsga alapján történik. segédanyagok: - 1. Csőke L., Garamhegyi G, A számítógép-programozás logikai alapjai - Nemzeti Tankönyvkiadó, Hack F., Számítógéppel támogatott problémamegoldás - ELTE IK, Lengyel L., Tóth Bálint, Programozás, algoritmusok - Typotex E. Kiadó, Szlávi P., Zsakó L., Módszeres programozás: Programozási bevezető - ELTE IK, Szlávi P., Temesvári T., Zsakó L., Módszeres programozás: A programkészítés technológiája - ELTE IK,

4 Programozási nyelvek a közoktatásban ITM1004 Meghirdetés féléve: 1 Kreditpont: 4 Óraszám: 2+2 Bajalinov Erik Az adott tantárgy főcélja a programozás tárgy közoktatásban való tanításához szükséges programozási ismeretek megszerzése. A hallgatók megismertetése az általános célú programozási nyelvek alapvető eszközeit, használatuk előnyeiről, hátrányairól. Továbbá, a hallgatók képesek legyenek önállóan eredményesen oktatni programozási nyelveket. A közoktatásban használt programozási nyelvek áttekintése, alkalmazási lehetőségeinek megismerése (Pascal/Delphi, Visual Basic/VBA, C-féle nyelvek, Script nyelvek, stb). A fejlesztés útja a problémafelvetéstől, a specifikáción, tervezésen, kódoláson, tesztelésen, dokumentáláson keresztül. A különböző szoftver-fejlesztési módszerek (imperatív magasszintű, objektum-orientált, funkcionális, stb.) közötti hasonlóságok és különbségek. A különböző szoftverfejlesztési platformok közötti különbségek feltárása. Az algoritmus és a kódolás közötti különbségek. A programozási nyelvek alapelemei, szintaktika, szemantika. Típusrendszer, típusképzés, konstansok, literálok, változók. Élettartam és hatáskör. Típuskonverziók. Programvezérlési szerkezetek. Függvények és eljárások készítése. Dinamikus memóriakezelés. Több modul és több programozási nyelv alkalmazása egyetlen projektben. Hibajelzés és hibakezelés. Kivételkezelés. Felhasználói felületek tervezési szabályai. Az input és output kezelése. Moduláris programozás, objektumorientált programozás alapjai, egyszerű alkalmazások fejlesztése. Gyakorlati feladatok kidolgozása, megoldása. Példaprojekt készítése. a kiadott feladatok és a példaprojekt bemutatása alapján. segédanyagok: A Nyíregyházi Főiskolán rendelkezésre álló szoftverek, továbbá Internetről ingyen letölthető fejlesztői környezetek (pl. Dev-Pascal, Dev-C++, stb.) 1. Kovács E., Hernyák Z., Radványi T., Király R.: A C# programozási nyelv a felsőoktatásban (Programozási tankönyv), (elektronikusan 4

5 oldalon) 2. Nyékiné Gaizler J. (szerk.): Programozási nyelvek - Kiskapu, R.W. Sebesta: Concepts of Programming Languages - Addison-Wesley, Szlávi Péter, Zsakó L., Programozási nyelvek: Alapfogalmak, ELTE IK, Benkő T-né, Tóth B.: Együtt könnyebb a programozás, Free Pascal ComputerBooks,

6 Információs technológiák ITM1005 Meghirdetés féléve: 4 Kreditpont: 2 Óraszám: 0+2 Iszáj Ferenc Ismerjék meg a hallgatók az információs technológiák alapjait, annak használatát, valamint az oktatóprogramok fejlődését, típusait, kiválasztásának, tervezésének szempontjait, a korszerű oktatóprogramokkal szemben támasztott követelményeket, a szoftverergonómia, a tipográfia tervezésének főbb kérdéseit. Legyenek képesek konkrét oktatási program megtervezésére, és kivitelezésére programozási nyelv, Flash keretrendszer, valamint prezentációs programrendszer felhasználásával. Infokommunikáció: információs technológiák szerepe a kommunikációban. Informatikai közhasználatú felületek, információs hálózati szolgáltatások, információs technológiák alapjainak ismerete, használata. Oktatóprogramok típusai, jellemzőjük. A programozott oktatás gyökerei. A programok kiválasztásának főbb szempontjai. A korszerű oktatóprogramokkal szemben támasztott követelmények. Szoftverergonómiai követelmények oktatóprogram esetében. Az elektromos kiadványok készítésének irányelvei, tipográfiai tervezése. A képernyő tervének, a betűtípus és betűméret, a szinek, színsémák, képek használatának meghatározása. Oktatóprogram tervezése, készítése. A Macromedia Flash Mx használata. Multimédiás oktatási prezentáció készítése. Gyakorlati feladatok megoldása. Beadandó program, feladat, zárthelyi dolgozat megírása. segédanyagok: digitális oktatási segédanyag, mintaprogramok. 1. Elek E., Forgó S., Hauser Z., Kis Tóth L., Tóthné P.L.: Oktatástechnológia - EKF, Eger, Líceum Kiadó, Phillip Kerman: Tanuljuk meg a Macromedia Flash MX 2004 használatát 24 óra alatt - Kiskapu Kft

7 3. Cserjés Á.: A szoftver ergonómia alapvető problémái. - VI. Ergonómiai Konferencia Budapest, Dr. Iszáj Ferenc, Kató Gábor, Dr. Nagy Mihály: Az alapoktól az Internetig - Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza,

8 Informatika oktatása ITM1006 Meghirdetés féléve: 2 Kreditpont: 4 Óraszám: 0+3 Iszáj Ferenc A hallgatók felkészítése a közép- (és általános) iskolai tanítási gyakorlatokra. Legyenek képesek az iskolai informatikai anyag tanítására, a pedagógiai hitvallás gyakorlására, a szakmai, a módszertani, és a pedagógusi ismeretek folyamatos megújítására, az alapképzésben és az informatikai szakképzésben is. Az informatika fogalmak, eszközök, ismeretek tanítási módszereinek és a NAT megismerése. Fontos cél a tanári munka előkészítése, az értékelési módszerek elsajátítása. (Érettségi, tantárgyi versenyek.) Az informatika oktatásának célja, feladata, ismeretkörei. A Nemzeti Alaptanterv informatikai témakörei. Érettségi követelmények. Az informatika oktatási formái. Tananyag felépítés, tantárgyfelépítés informatikából. Informatikai tantervek, tankönyvek elemzése. A helyi tanterv készítésénak, a tanmenet, az óravázlat készítésének szempontjai, tartalmi, formai követelményei. Az informatika alapfogalmainak, a programozási nyelvek, a programozás, az operációs rendszerek, az alkalmazói rendszerek (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbáziskezelés, prezentációkészítés, weboldal készítés) tanításának módszerei, eszközei. Informatikai feladatsorok összeállítása. Bemutató órák tartása, elemzése. A programozási feladatok megoldási metodikája. Optimalizálás. Számonkérési formák a számítástechnikában. Gépvásárlás, számítástechnikai tanterem kialakítása, szoftver rendszer összeállítás. Informatika az iskolában tanórákon kívül. Tehetséggondozás informatikából. Gyakorlati feladatok megoldása. Beadandó feladat, zárthelyi dolgozat megírása, óratervezet készítése. segédanyagok: Digitális oktatási segédanyag, feladatlapok 1. Zsakó László: Az informatika ismeretkörei - ELTE.IK Dr. Iszáj Ferenc, Kató Gábor, Dr. Nagy Mihály: Az alapoktól az Internetig - Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, Bárdos A., Lőcs Gy., Rácz L., Sályi J.: A programozás alapjai - Számalk

9 Alkalmazói rendszerek ITM1007 Meghirdetés féléve: 1 Kreditpont: 2 Óraszám: 0+3 Vályi Sándor A hardver- és szoftver alapismeretek áttekintése, valamint az alapvető, a mai világban mindennapi munkaeszköznek tekinthető alkalmazói szoftverek használatának kialakítása, ellenőrzése. Cél az, hogy a hallgatók ezeket a szoftvereszközöket rutinszerűen tudják használni, de összetett műveletek megtervezésére és elvégzésére is képesek legyenek a következő területeken: dokumentumkészítés, prezentációkészítés és -kivitelezés, táblázatkezelés, adatbáziskezelés. A személyi számítógép és az iskolában használatos más hardverelemek és alkatrészek. A számítógép belső architektúrája: memória, vezérmű, processzor, I/O rendszer, busz, csatorna, periféria, háttértároló, hálózati elemek. Hardver-illesztő programok (driverek). Az operációs rendszer funkciói. Az operációs rendszer magja (kernel), típusai. A többfeladatos, többfelhasználós operációs rendszerek jellemzői: feladatkezelés (taszk menedzsment), jogosultsági rendszer, háttérben futó programok, időzített programok használata. Fájlrendszer, fájlkezelő szoftverek. Virtuális gépek használata. Az operációs rendszer parancssori programozása: burok (shell), szűrő- és átalakító programok, script-nyelvek. Intranetes és internetes szolgáltatások használatát biztosító programok. A gyakorlaton egy modern Windows és Linux operációs rendszer példáját veszik. A szerkeszthető dokumentumok típusai: HTML, XML (sémák és transzlációk), XML-alapú dokumentumformátumok (ODF, stb.), LaTeX; valamint az elterjedt kereskedelmi formátum: DOC (Microsoft), és az ezeket szerkesztő szoftverek áttekintése. PDF készítése dokumentumból. Prezentációs és táblázatos dokumentumok formátumai. A gyakorlaton a legelterjedtebb irodai programcsomag mellett legalább egy másik szövegszerkesztő rendszer használatát tanulják meg. A szövegszerkesztés alapfogalmai: karakter, bekezdés, szakasz, dokumentum. Karakterszintű formázási lehetőségek: szimbólumok, fontkészletek használata. Bekezdésszintű formázás, térközök, tabulátorok, szegély és mintázat, felsorolások. Szakaszszintű formázás, tördelés több hasábba, oldalformátum. Képek beillesztése. Hivatkozások: lábjegyzet, képaláírás, hiperlink. Automatikus tartalomjegyzék- és tárgymutató készítés. Képletek szerkesztése. Sablonok használata. A prezentációkészítés alapfogalmai: bemutató, dia, animáció. Multimédia a prezentációban. Animációk készítése. Szintaxis-érzékeny szövegszerkesztők lehetőségei. HTML-szerkesztő szoftverek. Ingyenes honlap-tárhelyek használata. A táblázatkezelés alapfogalmai: cella, tartomány, munkalap. Adattípusok, hivatkozások, képletek és függvények (matematikai, logikai, dátum, szöveg, kereső, statisztikai). Sorozatok képzése. Automatikus és feltételes formázás. Adatbázis-jellegű függvények. Diagramok. Tömbműveletek. Makrók készítése és futtatása. Kimutatások készítése. Űrlapok összeállítása. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai: relációs adatmodell, relációk típusai. Kulcs, funkcionális függőség. M:N kapcsolat leképezése a relációs adatmodellbe. Normalizálás, normálformák. Az adatbázis hivatkozási integritása. Indexek használata. Az SQL nyelv adatdefiniáló utasításai. 9

10 Adatbázis létrehozása, megnyitása. Egyedi adatmanipuláció, keresés, rendezés. Választó lekérdezések, módosító lekérdezések. Összetett lekérdezések és hatékonyságuk. Jogosultságkezelés. Nézetek, űrlapok és jelentések. A gyakorlaton egy ingyenes adatbázis-kezelő kiegészítéséül egy modern felhasználói interfésszel rendelkező adatbázis-kezelő szoftvert is használják (pl. phpmyadmin). Gyakorlati feladatok kidolgozása, megoldása (operációs rendszer, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés), otthoni feladatmegoldás (prezentáció-készítés, honlapszerkesztés). A kiadott feladatok és az otthoni munka alapján. segédanyagok: Az aktuálisan használt szoftverek leírásai. 1. Sikos László: Bevezetés a Linux használatába - BBS-INFO Kiadó, Horváth Sándor: OpenOffice.org BBS-INFO Kiadó, Perry, Greg: Microsoft Office 2007: minden egyben - Kiskapu, Devecz Ferenc és tsai: Irány az ECDL - a középszintű érettségi - Nemzeti Tankönyvkiadó, Meloni, Julie C.: Tanuljuk meg a MySQL használatát 24 óra alatt - Kiskapu,

11 Oktatási alkalmazások ITM1008 Meghirdetés féléve: 4 Kreditpont: 2 Óraszám: 0+2 Bajalinov Erik A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal az aktuális közforgalomban lévő oktatással kapcsolatos szoftvereket (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentációkészítés, , Web-böngészés, multimédia szoftverek, különböző feladatok megoldására fejlesztett kisebb programok), továbbá kielemezni azokat, mind számítástechnikai mind pedagógiai szempontból. Ezenkívül, fontos cél, hogy hallgatók képesek legyenek különböző egyszerűbb oktatási problémák önálló számítógépes megoldására, megvalósítására. A kurzus során a hallgatók a vezető tanár segítségével kielemzik a rendelkezésre álló oktatási alkalmazásokat, mind felhasználói mind tantárgy pedagógiai szempontból. Továbbá kisebb előadások keretében hallgatók bemutatják az általuk kifejlesztett alkalmazásokat, amelyek lehetőleg kapcsolódnak a hallgató más szakjához, vagy általános problémák megoldására irányulnak. A különböző (főleg az általános és középiskolai tananyaghoz szorosan kapcsolódó) számítógépes oktatóprogramok összefoglaló értékelése. Az oktatóprogramok fejlesztéséhez használható programozási nyelvek és környezetek rövid áttekintése. A felhasználói interfész tervezése és fő elemei. Az oktatóprogramok fejlesztésének szempontjai. A számítógépes oktatás nemzetközi eredményei. A számítógépes oktatás előnyei, hátrányai, elvarásai. Gyakorlati feladatok kidolgozása, megoldása. Példaprojekt készítése. A kiadott feladatok és a példaprojekt bemutatása alapján. segédanyagok: A Nyíregyházi Főiskolán rendelkezésre álló szoftverek, továbbá webhelyről letölthető oktatásban használható szoftverek. 1. Kárpáti Andrea: Oktatási szoftverek minőségének vizsgálata (Elektronikus formában: 2. Forgó S., Hauser Z., Kis-Tóth L.: Médiainformatika - Lyceum Kiadó Microsoft Office (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés, grafikai alkalmazások) felhasználói könyvek Horváth Sándor: OpenOffice.org BBS-INFO Kiadó (2009) 5. Pallay Ferenc: Az OpenOffice.org Calc használata - Táblázatkezelés az alapoktól - 11

12 Mesterséges intelligencia* ITM1009 Meghirdetés féléve: 1 Kreditpont: 4 Óraszám: 2+2 Számonkérés módja: Kollokvium Tantárgyfelelős neve: Vályi Sándor Tantárgyfelelős egység kódja MI * Alapozó tárgy csak az 50 kredites második tanári szakot megalapozó ismeretekkel érkezőknek! A mesterséges intelligencia alapvető reprezentációs technikáinak és megoldáskereső eljárásainak a megismerése, programozása. A mesterséges intelligencia kutatási területei, módszerei, eredményei. Problémák reprezentálása állapottéren, példák. A gráfreprezentáció. Megoldást kereső rendszerek felépítése, csoportosítása. Nem módosítható stratégiák. A backtrack algoritmus. Gráfkereső eljárások: szélességi, mélységi, optimális keresések. Heurisztikus gráfkeresők: a best-first és az A algoritmusok. Az A algoritmus teljessége. Probléma-redukciós feladatmegoldás, reprezentálása ÉS/VAGY gráffal. Megoldás az ÉS/VAGY gráfban. Keresési stratégiák ÉS/VAGY gráfban: szélességi, mélységi, AO algoritmus. A terminálás figyelése címkézéssel. Kétszemélyes játékok, ábrázolásuk játékfával. A nyerő stratégia létezése. A minimax eljárás, az alfa-béta vágás. A Prolog programozási nyelv elemei, ezek deklaratív és procedurális jelentése. Prolog példák. Évközben a hallgatók néhány MI feladatot számítógépes program segítségével megoldanak és dokumentálva benyújtanak. Kollokválni a feladatmegoldások elfogadása után lehet. Vizsgajegy. A vizsga értékelése. segédanyagok: - 1. Futó Iván (szerk.): Mesterséges intelligencia - Aula Kiadó,Budapest, Stuart J. Russell, Peter Norvig: Mesterséges intelligencia modern megközelítésben - Panem-Prentice Hall, Budapest, Fekete I., Gregorics T., Nagy S.: Bevezetés a Mesterséges Intelligenciába. Heurisztikus gráfkeresés, kétszemélyes játékok, automatikus tételbizonyítás - LSI Oktatóközpont,

13 Tantárgy neve Numerikus analízis* Tantárgy kódja ITM1010 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Óraszám 1+3 Félévi követelmény Előfeltétel - Tantárgyfelelős Gát György Tantárgyfelelős tanszék kódja MI * Alapozó tárgy csak az 50 kredites második tanári szakot megalapozó ismeretekkel érkezőknek! A tárgy célja, hogy rálátást nyújtson a numerikus analízis legtöbbször alkalmazott algoritmusaira, betekintést adjon ezekbe a módszerekbe és gyakorlati alkalmazásaikba, a hallgató tájékozódni tudjon a gyakorlatban előforduló numerikus problémák megoldására szolgáló módszerek között és ki tudja választani az adott feladathoz illeszkedő legmegfelelőbb módszert. Betekintés a hibaszámítás általános elméletébe. Taylor sorok és approximáció, a Lagrange-féle maradéktag. Interpoláció általános alapfüggvény-rendszer esetén, Lagrange interpoláció, iterált (Neville) interpoláció, inverz interpoláció, hibaképletek. Spline-ok, a köbös spline és fajtái. Legkisebb négyzetek módszere; általános módszer, normál egyenletrendszer, polinomiális és exponenciális regresszió. A Banach-féle fixpont-tétel és következményei; klasszikus iterált módszer egyenletek közelítő megoldására, hibaképletek. Picard-Lindelöf tétel és a szukcesszív approximáció. További módszerek egyenletek közelítő megoldására; intervallumfelezési eljárás, húr-, szelő-, Newton- és módosított Newton-módszer és hibatagjai. Numerikus differenciálás és integrálás; Newton-Cotes formulák; trapéz, érintő és Simpson formula, hibaképletek. Fourier-sorok általános elmélete, approximáció klasszikus (trigonometrikus) és Walsh-Fourier sorokkal. Fejér közepek. Két dolgozat, melynek eredménye adja a gyakorlati jegyet A gyakorlati jegy értékelése. segédanyagok: 1. Stoyan Gisbert: Numerikus módszerek I. - Typotex Kiadó, Budapest, Móricz Ferenc: Numerikus analízis I. - Tankönyvkiadó, Budapest, A. A. Szamarszkij: Bevezetés a numerikus módszerek elméletébe - Tankönyvkiadó, Budapest, N. Sz. Bahvalov: A gépi matematika numerikus módszerei - Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Szidarovszky Ferenc: Bevezetés a numerikus módszerekbe - Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,

14 Iskolai tanítási gyakorlat ITM9000 Meghirdetés féléve: 3. vagy 4. Kreditpont: 3 Óraszám: heti 3 óra csoportos iskolai gyakorlat, félévi 15 egyéni tanítási óra Félévi követelmény: Dr. Szabó G. Ferenc Tantárgyfelelős egység kódja: TK A megszerzett szaktudományi és szakmódszertani ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása. A csoportos iskolai gyakorlatra heti 1 alkalommal 3 órában 5 fős csoportokban kerül sor. Ez a hármas egység a tanítást, az óraelemzést és a következő órára való felkészülést foglalja magában. A kurzus két szakvezetői bemutató órával kezdődik, amelyet a hallgatókkal közösen elemeznek, majd előkészítik a következő órát. A félév során a szakvezető által meghatározott sorrendben folyamatosan tanítanak a hallgatók. Az óra elemzésében és a következő órára való felkészülésben minden hallgató részt vesz. A tanítás, az elemzés, és az óravázlat a félévi értékelés alapja. Minden csoportnapra minden hallgatónak óravázlatot kell készíteni, amit a szakvezető értékel. A csoportnapokon a tantárgy módszertanosa képviseli a felsőoktatási intézményt. Az önállóan megtartandó 15 órát a csoport tagjai a csoport szakvezetőjénél teljesítik az év elején megállapított sorrendben. Naponta legfeljebb két órát tarthat a hallgató. Minden órára tanítási tervezettel kell a hallgatónak készülnie, és minden megtartott órát elemzés követ, amit a szakvezető irányít. A szakvezetőnek ügyelni kell arra is, hogy lehetőleg sokféle órát tartson a hallgató. (Új ismeret szerzése, gyakorlás, ellenőrzés, ismétlés stb.) Az osztályzás alapja az óratervezet minősége és a tanítási tevékenység. (Szakmai ismeretek, módszerek, munkaformák, tanári attitűdök stb.) Az iskolai gyakorlatokat az egyik szakból általános iskolában (5-8. osztály), a másik szakból középiskolában (9-12. osztály) kell teljesíteni. A csoportos iskolai gyakorlaton minden hallgatónak minden órára vázlatot, vagy tervezetet kell írnia, amit 3 nappal a tanítás előtt el kell juttatni a szakvezetőhöz. A szakvezető értékeli a beadott munkákat. A csoport tagjainak előre kiadott megfigyelési szempontok alapján fel kell készülni az óraelemzésre, és az elemzésen aktívan részt kell venni. Az egyéni tanítási gyakorlatra óratervezetet kell a hallgatónak készíteni, s azt a tanítás előtt meg kell beszélni a szakvezetővel. A beadott óravázlatok, óratervezetek, a tanítás, illetve az elemzéseken való aktív részvétel alapján gyakorlati jegyet kap a hallgató. segédanyagok: Az adott tantárgy tankönyvei, tanári kézikönyvei, minta óratervezetek, óraelemzési szempontok, szaktárgyi programok, szemléltető és munkaeszközök. 14

15 1. Tóth Péter: Gondolkodásfejlesztés az informatika oktatásában - Ligatura Kiadó, Budapest, Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás - Osiris Kiadó, Budapest, Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Mogyoród,

16 Távoktatás ITM2001 Meghirdetés féléve: 3 Kreditpont: 2 Óraszám: 0+2 Simon Béláné A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a távoktatáshoz szükséges feltétel rendszert, beleértve a hardver és szoftver környezetet. Megtanulják az e-learning célját és módszereit, hogy aztán képesek legyenek egy tananyag ilyen módszerekkel történő feldolgozására. A távoktatás fogalma. A távoktatási keretrendszer fogalma. Az e-learning és típusai. A hardver környezet. A távoktatási rendszer hálózati és munkaállomás (lokális környezeti) jellemzői. A jó távoktatási anyagok speciális vonásai. A Moodle rendszer. A távoktatási programok fejlesztésének fázisai. A probléma-elemzés folyamata. Tervezési és fejlesztési feladatok. Adatelőkészítés, tárolás, segédeszközök. Oldalak tartalmi és formai tervezése, elemzése, készítése. Multimédia fejlesztő eszközök. Az előállításhoz felhasználható programcsomagok. A multimédia alkalmazások kezelése távoktatási keretrendszerben. Multimédia elemek összeállítása a távoktatási tananyagokhoz. Alkalmazási mintapéldák elemzése. Távoktató tananyag projekterv készítés. Szóbeli beszámoló. segédanyagok: A BME Távoktatás Központ E-módszerTAN rendszere. Evaluation of web-based course platforms (learning environments). 1. Horváth Katalin: Távoktatási tananyagok fejlesztésének módszertani kérdései Doktori értekezés - disszertcik adatbzisa/attachments/41/horvath_katalin_tezisek_hu.pdf 2. Hegyesi Franciska: A kommunikációs interakciók szerepe egy keretrendszeren belül. - Multimédia az oktatásban konferencia Budapest: BMF, 3. Kovács Ilma: Új út a távoktatásban - Magyar Elektronikus Könyvtár, 16

17 Multimédia az oktatásban ITM2002 Meghirdetés féléve: 3 Kreditpont: 4 Óraszám: 0+2 Iszáj Ferenc Ismerjék meg a hallgatók a médiainformatika, a képfeldolgozás, a grafikai alkalmazások elméleti hátterét, gyakorlati megvalósításuk hardver és szoftver elemeit, lehetőségeit. Legyenek tisztában a multimédia alapjaival, lássák a jelentőségét, szerepét az oktatásban, a számítástechnika különböző területein, a mindennapi életben. Ismerjék a hangszerkesztő, fotóés képszerkesztő, videószerkesztő programok funkcióit, főbb lehetőségeit, alapvető alkalmazásukat. Legyenek képesek multimédiás (hang, kép és videó) elemeket is tartalmazó oktatási prezentáció készítésére. A multimédia fogalma, története, alkalmazásai, fajtái. A multimédiás alkalmazások jellemzői. Grafikai elemek, színek, szöveges elemek, lapelrendezés, film és videó, animációs technikák. A multimédia hardver elemei (hangkártyák, monitorkártyák, stb.). Fájlformátumok, főbb jellemzőik, a multimédiás programmal szemben támasztott követelmények. Operációs rendszerek multimédiás lehetőségei. Grafikai elemek (2D raszteres és vektorgrafika, 3D modellezés, képek tömörítése). Digitális fényképek, fényképezőgép és képolvasó kezelése. Multimédia az oktatásban. Multimédia szerkesztő programok kezelése. Multimédia az Interneten. Multimédiás oktatási prezentáció készítése. A Macromedia Authorware 7 multimédiás szoftver felépítése, szerkezete és működése. Interaktív multimédiás anyagok tervezése, összeállítása, rögzítése. Gyakorlati feladatok megoldása. Beadandó feladat, zárthelyi dolgozat megírása. segédanyagok: digitális oktatási segédanyag, feladatlapok 1. Csánky Lajos: Multimédia PC-s környezetben - LSI Oktatóközpont, Budapest, Andreas Holzinger: A multimédia alapjai, Kiskapu Kiadó,

18 3. Petrezselyem N.: Authorware 7 felhasználói ismeretek - Kossuth Kiadó, Budapest, Dr. Iszáj Ferenc, Kató Gábor, Dr. Nagy Mihály: Az alapoktól az Internetig - Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza,

19 Szabad szoftverek az oktatásban ITM2003 Meghirdetés féléve: 4 Kreditpont: 3 Óraszám: 0+2 Blahota István A hallgatók megismertetése a szoftverek használatának alapvető jogi kérdéseivel, oktatásban használható szabad szoftverekkel, azok fejlesztésének elveivel, részleteivel, használatuk előnyeiről, hátrányairól. Cél, hogy tudjanak bekapcsolódni mások fejlesztésébe, önálló fejlesztésű oktatóprogramjukat pedig képesek legyenek a nyílt forráskódú programok (GPL-es) licencének megfelelően publikálni, gondoskodva azok közösségi továbbfejlesztésének lehetőségéről. A szoftverjog alapvető kérdései. Történeti áttekintés, elméleti háttér, gazdasági modell. Szabad licencek. Szabad szoftveres szervezetek. Szabad szoftveres sikertörténetek. A nyílt és zárt forráskódú szoftverek általános összehasonlítása. Minőségi nyílt forráskódú programok áttekintése az oktatás igényeinek figyelembevételével nyílt és zárt rendszereken. Általános felhasználói szoftverek szabad szoftverekkel: dokumentum-szerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció-készítés, adatbáziskezelés (OpenOffice.org, MySQL), képszerkesztés (Gimp), rajzolás. Multimédiás szoftverek. Hálózati kliensprogramok. Oktatószoftverek. Nyílt forráskódú operációs rendszerek. Az iskolai rendszeradminisztráció lehetőségének áttekintése nyílt forráskódú alapokon. Alapvető információk szabad szoftverek fejlesztésének segítéséhez, tesztelés, bugreport, a honosítás alapjai, lehetőségek a fejlesztésbe való becsatlakozáshoz. Önálló program publikálása, közös munka, verziókövetés. Gyakorlati feladatok kidolgozása, megoldása. Példaprojekt készítése. A kiadott feladatok és a példaprojekt bemutatása alapján. segédanyagok: - 1. Eric S. Raymond: A katedrális és a bazár - Kiskapu kiadó, Sikos László: Bevezetés a Linux használatába - BBS-INFO Kiadó, Horváth Sándor: OpenOffice.org BBS-INFO Kiadó, Lawrence Lessig: Szabad kultúra - Kiskapu kiadó, Torma László: Az Ubuntu világa, Ad Librum kiadó,

20 Kiadványszerkesztés ITM2004 Meghirdetés féléve: 3 Kreditpont: 4 Óraszám: 0+2 Simon Béláné A tantárgy keretében a hallgatók az egyszerűbb és a professzionális kiadványok tervezéséhez és a nyomdai előkészítő munkák elvégzéséhez szükséges ismereteket sajátíthatják el. Gyakorlati feladatokon keresztül a számítógépes kiadványszerkesztés és tördelés képességét szerezhetik meg. A kurzus elvégzésével a hallgatók képesek lesznek szórólapok, vagy akár több oldalas kiadványok például prospektusok, újságok, könyvek előállítására. Alapismeretek: tipográfiai alapismeretek, alapfokú színtan, a szövegszerkesztő, képszerkesztő és kiadványszerkesztő szoftverek kapcsolata, alapvető fájltípusok ismertetése. Adobe InDesign és a Scribus kiadványszerkesztő használata. A szoftverek kezelőfelülete, fájl műveletek (új dokumentum létrehozása, mentése, megnyitása), a dokumentumra vonatkozó beállítások, mesteroldalak létrehozása, szerkesztése, egyéb beállítások. Több oldalas dokumentum kezelése, pontosságot növelő eszközök: segédvonalak, vonalzók használata. A szöveg megjelenésének beállítása. Interaktív dokumentum létrehozása: könyvjelző, hivatkozás Könyvek definiálása: könyvfájl létrehozása, oldalszámozás, tartalomjegyzék, tárgymutató, indexhivatkozások létrehozása. Nyomdai előkészítés: színrebontás, levilágítás folyamata. Exportálás PDF dokumentumba. Kiadványterv készítése. Alkalmazási feladat megoldása és készítésének szóbeli megvédése. segédanyagok: A programok súgója, valamint az irodalom. 1. Robin Williams: Tervezz bátran! Oldaltervezés és tipográfia egyszerűen és azon túl - Scolar Kiadó, Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve - OZIRISZ Kiadó, Adobe InDesign CS tanfolyam a könyvben - Perfact kiadó,

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős intézet kódja MII TANTÁRGYLEÍRÁS

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős intézet kódja MII TANTÁRGYLEÍRÁS Programozási nyelvek I. INO1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Alapvető programozási készségek

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. Általános gazdasági és menedzsment ismeretek Tantárgy kódja. kollokvium Tantárgy neve Általános gazdasági és menedzsment ismeretek AIB1011 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - kollokvium Dr. Egri Imre, főiskolai tanár GTI A hallgatók megismerik

Részletesebben

SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

SZÁMÍTÁSTECHNIKA-TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT SZÁMÍTÁSTECHNIKATANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Bevezetés az informatikába ST1101 Meghirdetés féléve 1 Óraszám (elm.+gyak.) 1+0 kollokvium Tantárgyfelelős neve Tóthné Dr. Szűcs Etelka Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, PhD Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Mohácsi Márta főiskolai

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanév 9/Ny., 9/AJTP

Részletesebben

INFORMATIKA (2-2 óra)

INFORMATIKA (2-2 óra) INFORMATIKA (2-2 óra) Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKCSOPORT AL. Informatika I. modul : ECDL felkészítés. Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS SZAKCSOPORT AL. Informatika I. modul : ECDL felkészítés. Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés. Informatika I. modul : ECDL felkészítés Információtechnológiai alapismeretek, szövegszerkesztés. ST1001L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 6 Összóraszám (elm+gyak) 0+40 K Tantárgyfelelős neve Dr. Iszáj

Részletesebben

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 7 12. évfolyam Célok és feladatok Az információs és kommunikációs kultúrát minden gyermek számára hozzáférhetővé kell tenni. Az informatikai nevelésnek meg kell mutatnia, hogy a természetes

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8.

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Informatika emelt szint 5-8. INFORMATIKA EMELT Célok, feladatok A felsőtagozatba lépő gyermekek már rendelkeznek számítógép alapszintű felhasználói ismeretekkel. Az Informatika tantárgy feladata, hogy ezeket az ismereteket bővítse,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Informatika 11 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat INFORMATIKA Alapelvek, célok Mindennapi életünkben megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. Az informatikai eszközök alkotó használata és az informatikai

Részletesebben

Informatika tantárgyi program

Informatika tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Informatika tantárgyi program 2010. Tartalom BEVEZETÉS 1 A tantárgy tanításának céljai és feladatai 1 Az informatika tanításának intézményi

Részletesebben

HELYI TANTERV INFORMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK (2+2+1)

HELYI TANTERV INFORMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK (2+2+1) HELYI TANTERV INFORMATIKA GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK (2+2+1) 1 Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson.

Részletesebben

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Informatika tantárgy helyi kerettanterve (informatika real osztály) (9-12. évfolyam) Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom

Részletesebben

INFORMATIKA HELYI TANTERV

INFORMATIKA HELYI TANTERV INFORMATIKA HELYI TANTERV Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Kollokvium Filozófia KÖB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. habil. Kiss Lajos András főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap informatika tanterve a NYEK-es gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap informatika tanterve a NYEK-es gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap informatika tanterve a NYEK-es gimnáziumi osztályok számára 9. Ny 9. 10. heti óraszám 3,5 1 1 éves óraszám 126 36 36 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Vizsgajegy.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy) Vizsgajegy. Analízis III. MTM1001 Meghirdetés féléve 2. reditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 3+2 Dr. habil Lajkó ároly PhD, főiskolai tanár A hallgatók megismertetése a többváltozós függvények elméletének

Részletesebben

INFORMATIKA Célok és feladatok

INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Célok és feladatok Az egyén alapvető érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és

Részletesebben

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS

HELYI TANTERVI AJÁNLÁS HELYI TANTERVI AJÁNLÁS Informatika a gimnáziumok és szakközépiskolák 9-12. évfolyamai számára Előszó A MOZAIK Kiadó informatika tankönyvcsaládja tartalmában és megjelenésében 16 éve igyekszik nemcsak követni,

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam óraszám: heti 1 évi 37 heti 0,5+0,5 évi 37 heti 1 évi 37 heti 1 évi 37 Célok és feladatok A mai információs társadalomban az IKT

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára

Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az informatika tantárgy helyi tanterve a szakiskolát végzett szakközépiskolások számára Készült a 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 11. melléklete alapján

Részletesebben

Informatika 6-8. évfolyam

Informatika 6-8. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Informatika 6-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: az informatika tantárgy oktatása a Sarkadi Általános

Részletesebben

Informatika Célok, feladatok:

Informatika Célok, feladatok: Informatika Célok, feladatok: Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

INFORMATIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA

INFORMATIKA 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Az informatika tantárgy lényegét tekintve a mindennapi élethez szükséges informatika ismereteket, a folyamatosan változó informatikai kultúra jelenlegi állapotát igyekszik

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap informatika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára. 9. évfolyam

A Baktay Ervin Gimnázium alap informatika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára. 9. évfolyam A Baktay Ervin Gimnázium alap informatika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 9. 10. heti óraszám 2 2 éves óraszám 72 72 9. évfolyam Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép

Részletesebben

A Fóti Népművészeti Szakközép,- Szakiskola és Gimnázium helyi tanterve informatika tárgyból Szakközépiskola Kézműves szak9-12 évfolyam INFORMATIKA

A Fóti Népművészeti Szakközép,- Szakiskola és Gimnázium helyi tanterve informatika tárgyból Szakközépiskola Kézműves szak9-12 évfolyam INFORMATIKA INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok

INFORMATIKA. 5-8. évfolyam. Célok és feladatok INFORMATIKA 5-8. évfolyam Célok és feladatok A történelem során minden társadalomban lényeges szerep jutott bizonyos információs folyamatoknak, például a társadalom önszervezéséhez és irányításához elengedhetetlen

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok

Informatika. Célok és feladatok Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási,

Részletesebben