Információs társadalom alapismeretek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Információs társadalom alapismeretek"

Átírás

1 Tantárgy neve Információs társadalom alapismeretek Tantárgy kódja ITM1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Óraszám 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tanyiné dr. Kocsis Anikó Tantárgyfelelős egység kódja MI A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatót az információs társadalom alapvető kérdéseibe, megismertesse az információs társadalom jogi, etikai és egyéb vonatkozásaival. Az információs társadalom fogalmi megközelítése: információ, globalizáció, lokalizáció. A tudásalapú és információs társadalom jellemzői: ember-számítógép kapcsolat, popularizáció, az Internet-jelenség. Az informatika fejlődéstörténete. A számítógépesítés fejlődésének történeti korszakai. Információs és kommunikációs technológiák elterjedése a társadalomban. Adatbiztonság, személyes adatok védelme: jogi, etikai, pszichológiai és szociológiai vonatkozások. Információs társadalom és könyvtárak NIIF program, koncepciók a könyvtárak fejlesztésére. Infokommunikációs technológiák és használatuk (www, , blog, fórum stb.). Az infokommunikációs szektor általános áttekintése: konvergencia, liberalizáció, szabályozási kérdések; az infokommunikációs szektor szereplői. Információs és kommunikációs technológiák a társadalomban. Az információs polgár új szerepköre az információs társadalomban informatikai közhasználatú felületek, információs hálózati szolgáltatások. Zárthelyi dolgozat. Kollokvium. Írásbeli, szóbeli beszámoló. segédanyagok: - 1. Az információs társadalom, szerk. Glatz Ferenc. - Bp.: MTA, , Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. -Bp.: Kossuth K., Információs társadalom A-tól Z-ig sorozat. - Bp.: Typotex Kft, Komenczi Bertalan: Információ és társadalom. - Eger: Líceum K., Az információs társadalom: az elmélettől a politikai gyakorlatig. Szerk. és bev. Pintér Róbert. - Bp.: Gondolat - Új Mandátum,

2 Informatikai versenyfeladatok ITM1002 Meghirdetés féléve: 2 Kreditpont: 3 Óraszám: 0+2 Előfeltétel: Dömösi Pál Béla A hallgatók megismertetése a hazai és nemzetközi informatikai versenyek feladataival, s a versenyeken történő részvétel előkészítése. Középiskolai versenyfeladatok áttekintése (Nemes Tihamér OKTV, Közép-Európai Informatikai Diákolimpia, Nemzetközi Informatikai Diákolimpia.) Egyetemisták és főiskolások számára kiírt hazai és nemzetközi versenyekre való felkészítés (ACM International Collegiate Programming Contest, 24 órás programozói csapatverseny; Imagine Cup Student Competition, Microsoft; Aizu International Programming Contest, 24 órás programozói és weblap készítő verseny, Aizu-Wakamatsu, Japán), a versenyeken történő részvétel menedzselése. A legjobb hallgatók részvétele országos informatikai versenyek lebonyolításában. Feladatmegoldás gyakorlatokon, zárthelyi dolgozatok. Az évközi gyakorlatokon való szereplés és a zárthelyi dolgozatok alapján. segédanyagok: - 1. Zsakó László: programozási feladatok tára I-III (NJSZT ). 2. D. Marx, B. Benedek: International 24-hour Programming Contest Problem Sets - BME, T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest: Algoritmusok. - Műszaki Kiadó, Ivanyos G., Rónyai L., Szabó R.: Algoritmusok. - TypoTex,

3 Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása ITM1003 Meghirdetés féléve: 2 Kreditpont: 4 Óraszám: 2+2 Kollokvium Dömösi Pál Béla A közoktatásban kialakítandó algoritmikus szemlélet, adatmodellezés, problémamegoldási stratégiák elsajátítása. A számítógépes problémamegoldás elméleti és gyakorlati megalapozásának, az alapalgoritmusok és alapvető adatszerkezetek megismertetésének módszerei. A közoktatás különböző szintjein, más műveltségi területekhez tartozó ismeretek algoritmikus megközelítése. Programozási alapfogalmak kialakításnak, bevezetésének módszerei. A számítógépes problémamegoldás. A programkészítés folyamata a közoktatásban. Az algoritmusok tervezését és leírását segítő eszközök (folyamatábra, struktogram, mondatszerű leírás ) alkalmazásának módszertani vonatkozásai. Programozási feladattípusok a közoktatásban, a feladatmegoldás speciális kérdései. A rekurzió szerepe a feladatmegoldásban. Minőségi, hatékonysági szempontok a programkészítésben. Zárthelyi dolgozatok. Kollokvium. Félévi aláírást csak sikeres zárthelyi dolgozatok esetén lehet kapni. Az értékelés ennek alapján, s a kollokviumi vizsga alapján történik. segédanyagok: - 1. Csőke L., Garamhegyi G, A számítógép-programozás logikai alapjai - Nemzeti Tankönyvkiadó, Hack F., Számítógéppel támogatott problémamegoldás - ELTE IK, Lengyel L., Tóth Bálint, Programozás, algoritmusok - Typotex E. Kiadó, Szlávi P., Zsakó L., Módszeres programozás: Programozási bevezető - ELTE IK, Szlávi P., Temesvári T., Zsakó L., Módszeres programozás: A programkészítés technológiája - ELTE IK,

4 Programozási nyelvek a közoktatásban ITM1004 Meghirdetés féléve: 1 Kreditpont: 4 Óraszám: 2+2 Bajalinov Erik Az adott tantárgy főcélja a programozás tárgy közoktatásban való tanításához szükséges programozási ismeretek megszerzése. A hallgatók megismertetése az általános célú programozási nyelvek alapvető eszközeit, használatuk előnyeiről, hátrányairól. Továbbá, a hallgatók képesek legyenek önállóan eredményesen oktatni programozási nyelveket. A közoktatásban használt programozási nyelvek áttekintése, alkalmazási lehetőségeinek megismerése (Pascal/Delphi, Visual Basic/VBA, C-féle nyelvek, Script nyelvek, stb). A fejlesztés útja a problémafelvetéstől, a specifikáción, tervezésen, kódoláson, tesztelésen, dokumentáláson keresztül. A különböző szoftver-fejlesztési módszerek (imperatív magasszintű, objektum-orientált, funkcionális, stb.) közötti hasonlóságok és különbségek. A különböző szoftverfejlesztési platformok közötti különbségek feltárása. Az algoritmus és a kódolás közötti különbségek. A programozási nyelvek alapelemei, szintaktika, szemantika. Típusrendszer, típusképzés, konstansok, literálok, változók. Élettartam és hatáskör. Típuskonverziók. Programvezérlési szerkezetek. Függvények és eljárások készítése. Dinamikus memóriakezelés. Több modul és több programozási nyelv alkalmazása egyetlen projektben. Hibajelzés és hibakezelés. Kivételkezelés. Felhasználói felületek tervezési szabályai. Az input és output kezelése. Moduláris programozás, objektumorientált programozás alapjai, egyszerű alkalmazások fejlesztése. Gyakorlati feladatok kidolgozása, megoldása. Példaprojekt készítése. a kiadott feladatok és a példaprojekt bemutatása alapján. segédanyagok: A Nyíregyházi Főiskolán rendelkezésre álló szoftverek, továbbá Internetről ingyen letölthető fejlesztői környezetek (pl. Dev-Pascal, Dev-C++, stb.) 1. Kovács E., Hernyák Z., Radványi T., Király R.: A C# programozási nyelv a felsőoktatásban (Programozási tankönyv), (elektronikusan 4

5 oldalon) 2. Nyékiné Gaizler J. (szerk.): Programozási nyelvek - Kiskapu, R.W. Sebesta: Concepts of Programming Languages - Addison-Wesley, Szlávi Péter, Zsakó L., Programozási nyelvek: Alapfogalmak, ELTE IK, Benkő T-né, Tóth B.: Együtt könnyebb a programozás, Free Pascal ComputerBooks,

6 Információs technológiák ITM1005 Meghirdetés féléve: 4 Kreditpont: 2 Óraszám: 0+2 Iszáj Ferenc Ismerjék meg a hallgatók az információs technológiák alapjait, annak használatát, valamint az oktatóprogramok fejlődését, típusait, kiválasztásának, tervezésének szempontjait, a korszerű oktatóprogramokkal szemben támasztott követelményeket, a szoftverergonómia, a tipográfia tervezésének főbb kérdéseit. Legyenek képesek konkrét oktatási program megtervezésére, és kivitelezésére programozási nyelv, Flash keretrendszer, valamint prezentációs programrendszer felhasználásával. Infokommunikáció: információs technológiák szerepe a kommunikációban. Informatikai közhasználatú felületek, információs hálózati szolgáltatások, információs technológiák alapjainak ismerete, használata. Oktatóprogramok típusai, jellemzőjük. A programozott oktatás gyökerei. A programok kiválasztásának főbb szempontjai. A korszerű oktatóprogramokkal szemben támasztott követelmények. Szoftverergonómiai követelmények oktatóprogram esetében. Az elektromos kiadványok készítésének irányelvei, tipográfiai tervezése. A képernyő tervének, a betűtípus és betűméret, a szinek, színsémák, képek használatának meghatározása. Oktatóprogram tervezése, készítése. A Macromedia Flash Mx használata. Multimédiás oktatási prezentáció készítése. Gyakorlati feladatok megoldása. Beadandó program, feladat, zárthelyi dolgozat megírása. segédanyagok: digitális oktatási segédanyag, mintaprogramok. 1. Elek E., Forgó S., Hauser Z., Kis Tóth L., Tóthné P.L.: Oktatástechnológia - EKF, Eger, Líceum Kiadó, Phillip Kerman: Tanuljuk meg a Macromedia Flash MX 2004 használatát 24 óra alatt - Kiskapu Kft

7 3. Cserjés Á.: A szoftver ergonómia alapvető problémái. - VI. Ergonómiai Konferencia Budapest, Dr. Iszáj Ferenc, Kató Gábor, Dr. Nagy Mihály: Az alapoktól az Internetig - Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza,

8 Informatika oktatása ITM1006 Meghirdetés féléve: 2 Kreditpont: 4 Óraszám: 0+3 Iszáj Ferenc A hallgatók felkészítése a közép- (és általános) iskolai tanítási gyakorlatokra. Legyenek képesek az iskolai informatikai anyag tanítására, a pedagógiai hitvallás gyakorlására, a szakmai, a módszertani, és a pedagógusi ismeretek folyamatos megújítására, az alapképzésben és az informatikai szakképzésben is. Az informatika fogalmak, eszközök, ismeretek tanítási módszereinek és a NAT megismerése. Fontos cél a tanári munka előkészítése, az értékelési módszerek elsajátítása. (Érettségi, tantárgyi versenyek.) Az informatika oktatásának célja, feladata, ismeretkörei. A Nemzeti Alaptanterv informatikai témakörei. Érettségi követelmények. Az informatika oktatási formái. Tananyag felépítés, tantárgyfelépítés informatikából. Informatikai tantervek, tankönyvek elemzése. A helyi tanterv készítésénak, a tanmenet, az óravázlat készítésének szempontjai, tartalmi, formai követelményei. Az informatika alapfogalmainak, a programozási nyelvek, a programozás, az operációs rendszerek, az alkalmazói rendszerek (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbáziskezelés, prezentációkészítés, weboldal készítés) tanításának módszerei, eszközei. Informatikai feladatsorok összeállítása. Bemutató órák tartása, elemzése. A programozási feladatok megoldási metodikája. Optimalizálás. Számonkérési formák a számítástechnikában. Gépvásárlás, számítástechnikai tanterem kialakítása, szoftver rendszer összeállítás. Informatika az iskolában tanórákon kívül. Tehetséggondozás informatikából. Gyakorlati feladatok megoldása. Beadandó feladat, zárthelyi dolgozat megírása, óratervezet készítése. segédanyagok: Digitális oktatási segédanyag, feladatlapok 1. Zsakó László: Az informatika ismeretkörei - ELTE.IK Dr. Iszáj Ferenc, Kató Gábor, Dr. Nagy Mihály: Az alapoktól az Internetig - Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza, Bárdos A., Lőcs Gy., Rácz L., Sályi J.: A programozás alapjai - Számalk

9 Alkalmazói rendszerek ITM1007 Meghirdetés féléve: 1 Kreditpont: 2 Óraszám: 0+3 Vályi Sándor A hardver- és szoftver alapismeretek áttekintése, valamint az alapvető, a mai világban mindennapi munkaeszköznek tekinthető alkalmazói szoftverek használatának kialakítása, ellenőrzése. Cél az, hogy a hallgatók ezeket a szoftvereszközöket rutinszerűen tudják használni, de összetett műveletek megtervezésére és elvégzésére is képesek legyenek a következő területeken: dokumentumkészítés, prezentációkészítés és -kivitelezés, táblázatkezelés, adatbáziskezelés. A személyi számítógép és az iskolában használatos más hardverelemek és alkatrészek. A számítógép belső architektúrája: memória, vezérmű, processzor, I/O rendszer, busz, csatorna, periféria, háttértároló, hálózati elemek. Hardver-illesztő programok (driverek). Az operációs rendszer funkciói. Az operációs rendszer magja (kernel), típusai. A többfeladatos, többfelhasználós operációs rendszerek jellemzői: feladatkezelés (taszk menedzsment), jogosultsági rendszer, háttérben futó programok, időzített programok használata. Fájlrendszer, fájlkezelő szoftverek. Virtuális gépek használata. Az operációs rendszer parancssori programozása: burok (shell), szűrő- és átalakító programok, script-nyelvek. Intranetes és internetes szolgáltatások használatát biztosító programok. A gyakorlaton egy modern Windows és Linux operációs rendszer példáját veszik. A szerkeszthető dokumentumok típusai: HTML, XML (sémák és transzlációk), XML-alapú dokumentumformátumok (ODF, stb.), LaTeX; valamint az elterjedt kereskedelmi formátum: DOC (Microsoft), és az ezeket szerkesztő szoftverek áttekintése. PDF készítése dokumentumból. Prezentációs és táblázatos dokumentumok formátumai. A gyakorlaton a legelterjedtebb irodai programcsomag mellett legalább egy másik szövegszerkesztő rendszer használatát tanulják meg. A szövegszerkesztés alapfogalmai: karakter, bekezdés, szakasz, dokumentum. Karakterszintű formázási lehetőségek: szimbólumok, fontkészletek használata. Bekezdésszintű formázás, térközök, tabulátorok, szegély és mintázat, felsorolások. Szakaszszintű formázás, tördelés több hasábba, oldalformátum. Képek beillesztése. Hivatkozások: lábjegyzet, képaláírás, hiperlink. Automatikus tartalomjegyzék- és tárgymutató készítés. Képletek szerkesztése. Sablonok használata. A prezentációkészítés alapfogalmai: bemutató, dia, animáció. Multimédia a prezentációban. Animációk készítése. Szintaxis-érzékeny szövegszerkesztők lehetőségei. HTML-szerkesztő szoftverek. Ingyenes honlap-tárhelyek használata. A táblázatkezelés alapfogalmai: cella, tartomány, munkalap. Adattípusok, hivatkozások, képletek és függvények (matematikai, logikai, dátum, szöveg, kereső, statisztikai). Sorozatok képzése. Automatikus és feltételes formázás. Adatbázis-jellegű függvények. Diagramok. Tömbműveletek. Makrók készítése és futtatása. Kimutatások készítése. Űrlapok összeállítása. Az adatbázis-kezelés alapfogalmai: relációs adatmodell, relációk típusai. Kulcs, funkcionális függőség. M:N kapcsolat leképezése a relációs adatmodellbe. Normalizálás, normálformák. Az adatbázis hivatkozási integritása. Indexek használata. Az SQL nyelv adatdefiniáló utasításai. 9

10 Adatbázis létrehozása, megnyitása. Egyedi adatmanipuláció, keresés, rendezés. Választó lekérdezések, módosító lekérdezések. Összetett lekérdezések és hatékonyságuk. Jogosultságkezelés. Nézetek, űrlapok és jelentések. A gyakorlaton egy ingyenes adatbázis-kezelő kiegészítéséül egy modern felhasználói interfésszel rendelkező adatbázis-kezelő szoftvert is használják (pl. phpmyadmin). Gyakorlati feladatok kidolgozása, megoldása (operációs rendszer, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés), otthoni feladatmegoldás (prezentáció-készítés, honlapszerkesztés). A kiadott feladatok és az otthoni munka alapján. segédanyagok: Az aktuálisan használt szoftverek leírásai. 1. Sikos László: Bevezetés a Linux használatába - BBS-INFO Kiadó, Horváth Sándor: OpenOffice.org BBS-INFO Kiadó, Perry, Greg: Microsoft Office 2007: minden egyben - Kiskapu, Devecz Ferenc és tsai: Irány az ECDL - a középszintű érettségi - Nemzeti Tankönyvkiadó, Meloni, Julie C.: Tanuljuk meg a MySQL használatát 24 óra alatt - Kiskapu,

11 Oktatási alkalmazások ITM1008 Meghirdetés féléve: 4 Kreditpont: 2 Óraszám: 0+2 Bajalinov Erik A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal az aktuális közforgalomban lévő oktatással kapcsolatos szoftvereket (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis-kezelés, prezentációkészítés, , Web-böngészés, multimédia szoftverek, különböző feladatok megoldására fejlesztett kisebb programok), továbbá kielemezni azokat, mind számítástechnikai mind pedagógiai szempontból. Ezenkívül, fontos cél, hogy hallgatók képesek legyenek különböző egyszerűbb oktatási problémák önálló számítógépes megoldására, megvalósítására. A kurzus során a hallgatók a vezető tanár segítségével kielemzik a rendelkezésre álló oktatási alkalmazásokat, mind felhasználói mind tantárgy pedagógiai szempontból. Továbbá kisebb előadások keretében hallgatók bemutatják az általuk kifejlesztett alkalmazásokat, amelyek lehetőleg kapcsolódnak a hallgató más szakjához, vagy általános problémák megoldására irányulnak. A különböző (főleg az általános és középiskolai tananyaghoz szorosan kapcsolódó) számítógépes oktatóprogramok összefoglaló értékelése. Az oktatóprogramok fejlesztéséhez használható programozási nyelvek és környezetek rövid áttekintése. A felhasználói interfész tervezése és fő elemei. Az oktatóprogramok fejlesztésének szempontjai. A számítógépes oktatás nemzetközi eredményei. A számítógépes oktatás előnyei, hátrányai, elvarásai. Gyakorlati feladatok kidolgozása, megoldása. Példaprojekt készítése. A kiadott feladatok és a példaprojekt bemutatása alapján. segédanyagok: A Nyíregyházi Főiskolán rendelkezésre álló szoftverek, továbbá webhelyről letölthető oktatásban használható szoftverek. 1. Kárpáti Andrea: Oktatási szoftverek minőségének vizsgálata (Elektronikus formában: 2. Forgó S., Hauser Z., Kis-Tóth L.: Médiainformatika - Lyceum Kiadó Microsoft Office (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés, grafikai alkalmazások) felhasználói könyvek Horváth Sándor: OpenOffice.org BBS-INFO Kiadó (2009) 5. Pallay Ferenc: Az OpenOffice.org Calc használata - Táblázatkezelés az alapoktól - 11

12 Mesterséges intelligencia* ITM1009 Meghirdetés féléve: 1 Kreditpont: 4 Óraszám: 2+2 Számonkérés módja: Kollokvium Tantárgyfelelős neve: Vályi Sándor Tantárgyfelelős egység kódja MI * Alapozó tárgy csak az 50 kredites második tanári szakot megalapozó ismeretekkel érkezőknek! A mesterséges intelligencia alapvető reprezentációs technikáinak és megoldáskereső eljárásainak a megismerése, programozása. A mesterséges intelligencia kutatási területei, módszerei, eredményei. Problémák reprezentálása állapottéren, példák. A gráfreprezentáció. Megoldást kereső rendszerek felépítése, csoportosítása. Nem módosítható stratégiák. A backtrack algoritmus. Gráfkereső eljárások: szélességi, mélységi, optimális keresések. Heurisztikus gráfkeresők: a best-first és az A algoritmusok. Az A algoritmus teljessége. Probléma-redukciós feladatmegoldás, reprezentálása ÉS/VAGY gráffal. Megoldás az ÉS/VAGY gráfban. Keresési stratégiák ÉS/VAGY gráfban: szélességi, mélységi, AO algoritmus. A terminálás figyelése címkézéssel. Kétszemélyes játékok, ábrázolásuk játékfával. A nyerő stratégia létezése. A minimax eljárás, az alfa-béta vágás. A Prolog programozási nyelv elemei, ezek deklaratív és procedurális jelentése. Prolog példák. Évközben a hallgatók néhány MI feladatot számítógépes program segítségével megoldanak és dokumentálva benyújtanak. Kollokválni a feladatmegoldások elfogadása után lehet. Vizsgajegy. A vizsga értékelése. segédanyagok: - 1. Futó Iván (szerk.): Mesterséges intelligencia - Aula Kiadó,Budapest, Stuart J. Russell, Peter Norvig: Mesterséges intelligencia modern megközelítésben - Panem-Prentice Hall, Budapest, Fekete I., Gregorics T., Nagy S.: Bevezetés a Mesterséges Intelligenciába. Heurisztikus gráfkeresés, kétszemélyes játékok, automatikus tételbizonyítás - LSI Oktatóközpont,

13 Tantárgy neve Numerikus analízis* Tantárgy kódja ITM1010 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Óraszám 1+3 Félévi követelmény Előfeltétel - Tantárgyfelelős Gát György Tantárgyfelelős tanszék kódja MI * Alapozó tárgy csak az 50 kredites második tanári szakot megalapozó ismeretekkel érkezőknek! A tárgy célja, hogy rálátást nyújtson a numerikus analízis legtöbbször alkalmazott algoritmusaira, betekintést adjon ezekbe a módszerekbe és gyakorlati alkalmazásaikba, a hallgató tájékozódni tudjon a gyakorlatban előforduló numerikus problémák megoldására szolgáló módszerek között és ki tudja választani az adott feladathoz illeszkedő legmegfelelőbb módszert. Betekintés a hibaszámítás általános elméletébe. Taylor sorok és approximáció, a Lagrange-féle maradéktag. Interpoláció általános alapfüggvény-rendszer esetén, Lagrange interpoláció, iterált (Neville) interpoláció, inverz interpoláció, hibaképletek. Spline-ok, a köbös spline és fajtái. Legkisebb négyzetek módszere; általános módszer, normál egyenletrendszer, polinomiális és exponenciális regresszió. A Banach-féle fixpont-tétel és következményei; klasszikus iterált módszer egyenletek közelítő megoldására, hibaképletek. Picard-Lindelöf tétel és a szukcesszív approximáció. További módszerek egyenletek közelítő megoldására; intervallumfelezési eljárás, húr-, szelő-, Newton- és módosított Newton-módszer és hibatagjai. Numerikus differenciálás és integrálás; Newton-Cotes formulák; trapéz, érintő és Simpson formula, hibaképletek. Fourier-sorok általános elmélete, approximáció klasszikus (trigonometrikus) és Walsh-Fourier sorokkal. Fejér közepek. Két dolgozat, melynek eredménye adja a gyakorlati jegyet A gyakorlati jegy értékelése. segédanyagok: 1. Stoyan Gisbert: Numerikus módszerek I. - Typotex Kiadó, Budapest, Móricz Ferenc: Numerikus analízis I. - Tankönyvkiadó, Budapest, A. A. Szamarszkij: Bevezetés a numerikus módszerek elméletébe - Tankönyvkiadó, Budapest, N. Sz. Bahvalov: A gépi matematika numerikus módszerei - Műszaki Könyvkiadó, Budapest, Szidarovszky Ferenc: Bevezetés a numerikus módszerekbe - Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest,

14 Iskolai tanítási gyakorlat ITM9000 Meghirdetés féléve: 3. vagy 4. Kreditpont: 3 Óraszám: heti 3 óra csoportos iskolai gyakorlat, félévi 15 egyéni tanítási óra Félévi követelmény: Dr. Szabó G. Ferenc Tantárgyfelelős egység kódja: TK A megszerzett szaktudományi és szakmódszertani ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása. A csoportos iskolai gyakorlatra heti 1 alkalommal 3 órában 5 fős csoportokban kerül sor. Ez a hármas egység a tanítást, az óraelemzést és a következő órára való felkészülést foglalja magában. A kurzus két szakvezetői bemutató órával kezdődik, amelyet a hallgatókkal közösen elemeznek, majd előkészítik a következő órát. A félév során a szakvezető által meghatározott sorrendben folyamatosan tanítanak a hallgatók. Az óra elemzésében és a következő órára való felkészülésben minden hallgató részt vesz. A tanítás, az elemzés, és az óravázlat a félévi értékelés alapja. Minden csoportnapra minden hallgatónak óravázlatot kell készíteni, amit a szakvezető értékel. A csoportnapokon a tantárgy módszertanosa képviseli a felsőoktatási intézményt. Az önállóan megtartandó 15 órát a csoport tagjai a csoport szakvezetőjénél teljesítik az év elején megállapított sorrendben. Naponta legfeljebb két órát tarthat a hallgató. Minden órára tanítási tervezettel kell a hallgatónak készülnie, és minden megtartott órát elemzés követ, amit a szakvezető irányít. A szakvezetőnek ügyelni kell arra is, hogy lehetőleg sokféle órát tartson a hallgató. (Új ismeret szerzése, gyakorlás, ellenőrzés, ismétlés stb.) Az osztályzás alapja az óratervezet minősége és a tanítási tevékenység. (Szakmai ismeretek, módszerek, munkaformák, tanári attitűdök stb.) Az iskolai gyakorlatokat az egyik szakból általános iskolában (5-8. osztály), a másik szakból középiskolában (9-12. osztály) kell teljesíteni. A csoportos iskolai gyakorlaton minden hallgatónak minden órára vázlatot, vagy tervezetet kell írnia, amit 3 nappal a tanítás előtt el kell juttatni a szakvezetőhöz. A szakvezető értékeli a beadott munkákat. A csoport tagjainak előre kiadott megfigyelési szempontok alapján fel kell készülni az óraelemzésre, és az elemzésen aktívan részt kell venni. Az egyéni tanítási gyakorlatra óratervezetet kell a hallgatónak készíteni, s azt a tanítás előtt meg kell beszélni a szakvezetővel. A beadott óravázlatok, óratervezetek, a tanítás, illetve az elemzéseken való aktív részvétel alapján gyakorlati jegyet kap a hallgató. segédanyagok: Az adott tantárgy tankönyvei, tanári kézikönyvei, minta óratervezetek, óraelemzési szempontok, szaktárgyi programok, szemléltető és munkaeszközök. 14

15 1. Tóth Péter: Gondolkodásfejlesztés az informatika oktatásában - Ligatura Kiadó, Budapest, Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás - Osiris Kiadó, Budapest, Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Mogyoród,

16 Távoktatás ITM2001 Meghirdetés féléve: 3 Kreditpont: 2 Óraszám: 0+2 Simon Béláné A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a távoktatáshoz szükséges feltétel rendszert, beleértve a hardver és szoftver környezetet. Megtanulják az e-learning célját és módszereit, hogy aztán képesek legyenek egy tananyag ilyen módszerekkel történő feldolgozására. A távoktatás fogalma. A távoktatási keretrendszer fogalma. Az e-learning és típusai. A hardver környezet. A távoktatási rendszer hálózati és munkaállomás (lokális környezeti) jellemzői. A jó távoktatási anyagok speciális vonásai. A Moodle rendszer. A távoktatási programok fejlesztésének fázisai. A probléma-elemzés folyamata. Tervezési és fejlesztési feladatok. Adatelőkészítés, tárolás, segédeszközök. Oldalak tartalmi és formai tervezése, elemzése, készítése. Multimédia fejlesztő eszközök. Az előállításhoz felhasználható programcsomagok. A multimédia alkalmazások kezelése távoktatási keretrendszerben. Multimédia elemek összeállítása a távoktatási tananyagokhoz. Alkalmazási mintapéldák elemzése. Távoktató tananyag projekterv készítés. Szóbeli beszámoló. segédanyagok: A BME Távoktatás Központ E-módszerTAN rendszere. Evaluation of web-based course platforms (learning environments). 1. Horváth Katalin: Távoktatási tananyagok fejlesztésének módszertani kérdései Doktori értekezés - disszertcik adatbzisa/attachments/41/horvath_katalin_tezisek_hu.pdf 2. Hegyesi Franciska: A kommunikációs interakciók szerepe egy keretrendszeren belül. - Multimédia az oktatásban konferencia Budapest: BMF, 3. Kovács Ilma: Új út a távoktatásban - Magyar Elektronikus Könyvtár, 16

17 Multimédia az oktatásban ITM2002 Meghirdetés féléve: 3 Kreditpont: 4 Óraszám: 0+2 Iszáj Ferenc Ismerjék meg a hallgatók a médiainformatika, a képfeldolgozás, a grafikai alkalmazások elméleti hátterét, gyakorlati megvalósításuk hardver és szoftver elemeit, lehetőségeit. Legyenek tisztában a multimédia alapjaival, lássák a jelentőségét, szerepét az oktatásban, a számítástechnika különböző területein, a mindennapi életben. Ismerjék a hangszerkesztő, fotóés képszerkesztő, videószerkesztő programok funkcióit, főbb lehetőségeit, alapvető alkalmazásukat. Legyenek képesek multimédiás (hang, kép és videó) elemeket is tartalmazó oktatási prezentáció készítésére. A multimédia fogalma, története, alkalmazásai, fajtái. A multimédiás alkalmazások jellemzői. Grafikai elemek, színek, szöveges elemek, lapelrendezés, film és videó, animációs technikák. A multimédia hardver elemei (hangkártyák, monitorkártyák, stb.). Fájlformátumok, főbb jellemzőik, a multimédiás programmal szemben támasztott követelmények. Operációs rendszerek multimédiás lehetőségei. Grafikai elemek (2D raszteres és vektorgrafika, 3D modellezés, képek tömörítése). Digitális fényképek, fényképezőgép és képolvasó kezelése. Multimédia az oktatásban. Multimédia szerkesztő programok kezelése. Multimédia az Interneten. Multimédiás oktatási prezentáció készítése. A Macromedia Authorware 7 multimédiás szoftver felépítése, szerkezete és működése. Interaktív multimédiás anyagok tervezése, összeállítása, rögzítése. Gyakorlati feladatok megoldása. Beadandó feladat, zárthelyi dolgozat megírása. segédanyagok: digitális oktatási segédanyag, feladatlapok 1. Csánky Lajos: Multimédia PC-s környezetben - LSI Oktatóközpont, Budapest, Andreas Holzinger: A multimédia alapjai, Kiskapu Kiadó,

18 3. Petrezselyem N.: Authorware 7 felhasználói ismeretek - Kossuth Kiadó, Budapest, Dr. Iszáj Ferenc, Kató Gábor, Dr. Nagy Mihály: Az alapoktól az Internetig - Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza,

19 Szabad szoftverek az oktatásban ITM2003 Meghirdetés féléve: 4 Kreditpont: 3 Óraszám: 0+2 Blahota István A hallgatók megismertetése a szoftverek használatának alapvető jogi kérdéseivel, oktatásban használható szabad szoftverekkel, azok fejlesztésének elveivel, részleteivel, használatuk előnyeiről, hátrányairól. Cél, hogy tudjanak bekapcsolódni mások fejlesztésébe, önálló fejlesztésű oktatóprogramjukat pedig képesek legyenek a nyílt forráskódú programok (GPL-es) licencének megfelelően publikálni, gondoskodva azok közösségi továbbfejlesztésének lehetőségéről. A szoftverjog alapvető kérdései. Történeti áttekintés, elméleti háttér, gazdasági modell. Szabad licencek. Szabad szoftveres szervezetek. Szabad szoftveres sikertörténetek. A nyílt és zárt forráskódú szoftverek általános összehasonlítása. Minőségi nyílt forráskódú programok áttekintése az oktatás igényeinek figyelembevételével nyílt és zárt rendszereken. Általános felhasználói szoftverek szabad szoftverekkel: dokumentum-szerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció-készítés, adatbáziskezelés (OpenOffice.org, MySQL), képszerkesztés (Gimp), rajzolás. Multimédiás szoftverek. Hálózati kliensprogramok. Oktatószoftverek. Nyílt forráskódú operációs rendszerek. Az iskolai rendszeradminisztráció lehetőségének áttekintése nyílt forráskódú alapokon. Alapvető információk szabad szoftverek fejlesztésének segítéséhez, tesztelés, bugreport, a honosítás alapjai, lehetőségek a fejlesztésbe való becsatlakozáshoz. Önálló program publikálása, közös munka, verziókövetés. Gyakorlati feladatok kidolgozása, megoldása. Példaprojekt készítése. A kiadott feladatok és a példaprojekt bemutatása alapján. segédanyagok: - 1. Eric S. Raymond: A katedrális és a bazár - Kiskapu kiadó, Sikos László: Bevezetés a Linux használatába - BBS-INFO Kiadó, Horváth Sándor: OpenOffice.org BBS-INFO Kiadó, Lawrence Lessig: Szabad kultúra - Kiskapu kiadó, Torma László: Az Ubuntu világa, Ad Librum kiadó,

20 Kiadványszerkesztés ITM2004 Meghirdetés féléve: 3 Kreditpont: 4 Óraszám: 0+2 Simon Béláné A tantárgy keretében a hallgatók az egyszerűbb és a professzionális kiadványok tervezéséhez és a nyomdai előkészítő munkák elvégzéséhez szükséges ismereteket sajátíthatják el. Gyakorlati feladatokon keresztül a számítógépes kiadványszerkesztés és tördelés képességét szerezhetik meg. A kurzus elvégzésével a hallgatók képesek lesznek szórólapok, vagy akár több oldalas kiadványok például prospektusok, újságok, könyvek előállítására. Alapismeretek: tipográfiai alapismeretek, alapfokú színtan, a szövegszerkesztő, képszerkesztő és kiadványszerkesztő szoftverek kapcsolata, alapvető fájltípusok ismertetése. Adobe InDesign és a Scribus kiadványszerkesztő használata. A szoftverek kezelőfelülete, fájl műveletek (új dokumentum létrehozása, mentése, megnyitása), a dokumentumra vonatkozó beállítások, mesteroldalak létrehozása, szerkesztése, egyéb beállítások. Több oldalas dokumentum kezelése, pontosságot növelő eszközök: segédvonalak, vonalzók használata. A szöveg megjelenésének beállítása. Interaktív dokumentum létrehozása: könyvjelző, hivatkozás Könyvek definiálása: könyvfájl létrehozása, oldalszámozás, tartalomjegyzék, tárgymutató, indexhivatkozások létrehozása. Nyomdai előkészítés: színrebontás, levilágítás folyamata. Exportálás PDF dokumentumba. Kiadványterv készítése. Alkalmazási feladat megoldása és készítésének szóbeli megvédése. segédanyagok: A programok súgója, valamint az irodalom. 1. Robin Williams: Tervezz bátran! Oldaltervezés és tipográfia egyszerűen és azon túl - Scolar Kiadó, Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve - OZIRISZ Kiadó, Adobe InDesign CS tanfolyam a könyvben - Perfact kiadó,

Információs társadalom alapismeretek

Információs társadalom alapismeretek Tantárgy neve Információs társadalom alapismeretek Tantárgy kódja ITM1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 2 Óraszám 2+0 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tanyiné

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra

Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti 2 óra Informatika tanterv nyelvi előkészítő osztály heti Számítógép feladata és felépítése Az informatikai eszközök használata Operációs rendszer Bemeneti egységek Kijelző egységek Háttértárak Feldolgozás végző

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Informatika tanári mesterszak

Informatika tanári mesterszak Informatika tanári mesterszak Az informatika tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményei a szak szerkezetét a következőképp határozzák meg: Iskolai tanítási gyakorlat informatikából (3 5 ): A NAT,

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - négy osztályos képzés. nyelvi és matematika speciális osztályok INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - négy osztályos képzés nyelvi és matematika speciális osztályok A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ

Részletesebben

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2010-2011. tanévtől Informatika tanár szakmai diszciplináris tantárgyai (40 kredit) neve felelős Kötelező tárgyak

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36

A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 A tananyag beosztása, informatika, szakközépiskola, 9. évfolyam 36 1. Az informatikai eszközök használata 5 4. Infokommunikáció, 5. Az információs társadalom 1 4.1. Információkeresés, információközlési

Részletesebben

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra)

Vetési Albert Gimnázium, Veszprém. Didaktikai feladatok. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI ALAPISMERETEK (10 óra) Tantárgy: INFORMATIKA Készítette: JUHÁSZ ORSOLYA Osztály: nyelvi előkészítő évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 3 óra Éves óraszám: 108 óra Tankönyv: dr. Dancsó Tünde Korom Pál: INFORMATIKA

Részletesebben

HELYI TANTERV. Informatika

HELYI TANTERV. Informatika HELYI TANTERV Informatika 9. évfolyam Témák Új Tananyag feldolgozása Gyakorlás, helyi felhasználás Összefoglalás, ellenőrzés, hiánypótlás Összóraszám Az informatikai eszközök használata 7 1 8 Információs

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY Éves óraszám: 36 óra 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép és biztonság. Informatikai eszközök 2. Hardvereszközök A számítógép és a perifériák

Részletesebben

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA

Tanmenet Az. Informatika. műveltségi terület INFORMATIKA Tanmenet Az Informatika műveltségi terület INFORMATIKA tantárgy tanításához a 7.a és 7.b osztályokban. Tantárgyat tanító tanárok: Kassitzky Tamás Tantárgy éves óraszáma: 37 óra (heti 1 óra) Használt segédanyag:

Részletesebben

Informatika tanári mesterszak

Informatika tanári mesterszak Informatika tanári mesterszak Az informatika tanári mesterszak képzési és kimeneti követelményei a szak szerkezetét a következképp határozzák meg: Iskolai tanítási gyakorlat informatikából (3 5 ): A NAT,

Részletesebben

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA

R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA R ENDŐRTISZTI F ŐISKOLA SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS INFORMATIKAI KÖZPONT T ÁJÉKOZTATÓ ÉS T EMATIKA Számítástechnika és informatika, Robotzsaru tantárgyakból a nappali tagozat részére 2009/2010 tanévtől A hallgatói

Részletesebben

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak.

A számítógépes feladatok a várt megoldáshoz egyértelmű utalásokat tartalmazzanak. A szóbeli tételsor tartalmi és formai jellemzői Szóbeli tételek: Minden tétel két feladatból ( A és B ) áll: Az A feladat az adott témakör általános bemutatását és a témakör meghatározott részeinek részletesebb

Részletesebben

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

2006. szeptemberétől. kódja

2006. szeptemberétől. kódja - Programtervező informatikus Programtervező informatikus alapszak - Tanári szakirányok mintatanterve 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantágy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu

Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel. farkascs@jos.hu Informatikaoktatás a Jedlik Oktatási Stúdió tankönyveivel farkascs@jos.hu Miről lesz szó? A JOS tankönyvcsaládjának bemutatása tervezési koncepciók Informatikai ismeretek a középiskolák részére Az informatikatanítás

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED

kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED kodolosuli.hu: Interaktív, programozást tanító portál BALLA TAMÁS, DR. KIRÁLY SÁNDOR NETWORKSHOP 2017, SZEGED A közoktatásban folyó informatika oktatásával kapcsolatos elvárások Állami szereplő: Az informatikaoktatás

Részletesebben

IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz, TTK Operációkutatás Tsz. A LEMON C++ gráf optimalizálási könyvtár használata

IK Algoritmusok és Alkalmazásaik Tsz, TTK Operációkutatás Tsz. A LEMON C++ gráf optimalizálási könyvtár használata IKP-9010 Számítógépes számelmélet 1. EA IK Komputeralgebra Tsz. IKP-9011 Számítógépes számelmélet 2. EA IK Komputeralgebra Tsz. IKP-9021 Java technológiák IK Prog. Nyelv és Ford.programok Tsz. IKP-9030

Részletesebben

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base)

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) 1. Kinek ajánljuk Munkavállalóknak: ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) A PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantáltan megszerezhetik. Biztosan nyújtja a munkakör ellátásához szükséges

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: levelező Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben

A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben A programozó matematikus szak kredit alapú szakmai tanterve a 2004/2005. tanévtől, felmenő rendszerben Szak neve: programozó matematikus szak Tagozat: nappali Képzési idő: 6 félév Az oktatás nyelve: magyar

Részletesebben

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében): Követelményrendszer 1. Tantárgynév, kód, kredit, választhatóság: Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K 2. Felelős tanszék: Informatika Szakcsoport 3. Szak, szakirány, tagozat: Műszaki

Részletesebben

SZOFTVERES SZEMLÉLTETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA OKTATÁSÁBAN _ Jeszenszky Péter Debreceni Egyetem, Informatikai Kar jeszenszky.peter@inf.unideb.

SZOFTVERES SZEMLÉLTETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA OKTATÁSÁBAN _ Jeszenszky Péter Debreceni Egyetem, Informatikai Kar jeszenszky.peter@inf.unideb. SZOFTVERES SZEMLÉLTETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA OKTATÁSÁBAN _ Jeszenszky Péter Debreceni Egyetem, Informatikai Kar jeszenszky.peter@inf.unideb.hu Mesterséges intelligencia oktatás a DE Informatikai

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0101G. gyakorlat A tantárgyelem jellege: A tantárgyelem oktatásának ajánlott 1. félév

A tantárgyelem kódja: KIT0101G. gyakorlat A tantárgyelem jellege: A tantárgyelem oktatásának ajánlott 1. félév A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: 1 A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika I.; A tantárgyelem kredit-értéke: 2 A tantárgyelem teljesítési formája:

Részletesebben

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. TANMENET Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2004. 09.

Részletesebben

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés -

INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. - hat osztályos képzés - INFORMATIKA - VIZSGAKÖVETELMÉNYEK - hat osztályos képzés - A vizsgák lebonyolítása A tanuló előre elkészített feladatkombinációkból húz véletlenszerűen. OSZTÁLYOZÓ VIZSGA Vizsga Időtartam Gyakorlati JAVÍTÓ

Részletesebben

AZ INFORMATIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁN

AZ INFORMATIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁN AZ INFORMATIKA TANTÁRGYPEDAGÓGIA OKTATÁSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI A II.RÁKÓCZI FERENC KÁRPÁTALJAI MAGYAR FŐISKOLÁN Beregszászi István adjunktus, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Bevezető Az informatikai

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

A tantárgyelem kódja: KIT0402G

A tantárgyelem kódja: KIT0402G A mérföldkő megnevezése: A tantárgy megnevezése: A mérföldkő kódja: A tantárgy kódja: A tantárgyelem megnevezése: Számítástechnika az egészségügyben ápolóknak A tantárgyelem kredit-értéke: 1 A tantárgyelem

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március

Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag. 2011. március Nemzeti Alaptanterv Informatika műveltségterület Munkaanyag 2011. március 1 Informatika Alapelvek, célok Az információ megszerzése, megértése, feldolgozása és felhasználása, vagyis az információs műveltség

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN

A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN A MATEMATIKAI SZOFTVEREK ALKALMAZÁSI KÉSZSÉGÉT, VALAMINT A TÉRSZEMLÉLETET FEJLESZTŐ TANANYAGOK KIDOLGOZÁSA A DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KARÁN Dr. Kocsis Imre DE Műszaki Kar Dr. Papp Ildikó DE Informatikai

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

Haladó irodai számítógépes képzés tematika

Haladó irodai számítógépes képzés tematika Haladó irodai számítógépes képzés tematika Word haladó Haladó szövegszerkesztés Szöveg effektusok alkalmazása Az automatikus javítási beállítások használata Szöveg körbefuttatása, szövegtörés A szövegirány

Részletesebben

2015. május-júniusi vizsgaidőszak (középszint)

2015. május-júniusi vizsgaidőszak (középszint) 2015. május-júniusi vizsgaidőszak (középszint) közismereti tárgy általános műveltség részét képező informatikai ismeretek nem összetévesztendő az informatikai alapismeretek tárggyal, ami szakmai tárgy!

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

TOP SCHOOL KÉPZÉSI AJÁNLATOK

TOP SCHOOL KÉPZÉSI AJÁNLATOK TOP SCHOOL KÉPZÉSI AJÁNLATOK TOP SCHOOL OKTATÓKÖZPONT Akkreditációs lajstromszám: AL 1975 Felnőttképzési nyilvántartási szám 13-0544-06, 01002-2008 www.topschool.hu TOP SCHOOL OKTATÓKÖZPONT Informatikai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA 7. évfolyam 1. Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése

Részletesebben

A könyvvizsgálat számítógépes támogatása

A könyvvizsgálat számítógépes támogatása PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK A könyvvizsgálat számítógépes támogatása Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Mérnök informatikus alapképzési szak

Mérnök informatikus alapképzési szak Dunaújvárosi Főiskola Mérnök informatikus alapképzési szak Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Szakleírás:... 7 Óraterv:... 10 Mérnök informatikus alapképzési szak tantárgyainak rövid ismertetése...

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

Az ECDL vizsgapéldatár megújítása, nemzetközi követelmények és frissítés. Ziegler Tünde

Az ECDL vizsgapéldatár megújítása, nemzetközi követelmények és frissítés. Ziegler Tünde Az ECDL vizsgapéldatár megújítása, nemzetközi követelmények és frissítés Ziegler Tünde Minőségellenőrző látogatások tapasztalatai a legtöbb hiba a látogatások során a vizsga feladatok javításával kapcsolatban

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Logisztika Tárgy Neptun kódja: LOGI1K0MPZC

Részletesebben

Nyilvántartási Rendszer

Nyilvántartási Rendszer Nyilvántartási Rendszer Veszprém Megyei Levéltár 2011.04.14. Készítette: Juszt Miklós Honnan indultunk? Rövid történeti áttekintés 2003 2007 2008-2011 Access alapú raktári topográfia Adatbázis optimalizálás,

Részletesebben

Az RFID technológiai ismeretek beépülése az informatika tanár MA képzésbe. Radványi Tibor 1, Kovács Emőd 2

Az RFID technológiai ismeretek beépülése az informatika tanár MA képzésbe. Radványi Tibor 1, Kovács Emőd 2 Az RFID technológiai ismeretek beépülése az informatika tanár MA képzésbe Radványi Tibor 1, Kovács Emőd 2 Eszterházy Károly Főiskola Matematikai és Informatikai Intézet radvanyi.tibor@ektf.hu, emod@ektf.hu

Részletesebben

Programozás. Bevezetés. Fodor Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék

Programozás. Bevezetés. Fodor Attila. Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék Programozás Fodor Attila Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék foa@almos.vein.hu 2010. február 11. Tantárgy célja, szükséges ismeretek Tantárgy célja,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Designer képzés tematika oktatott modulok

Designer képzés tematika oktatott modulok Designer képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált módon használ

Részletesebben

PÉTERY KRISTÓF PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE

PÉTERY KRISTÓF PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE PÉTERY KRISTÓF PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉKE Tudományos folyóiratok 1. Az áteresztőképességi együttható meghatározása és értékének változásai Mélyépítéstudományi Szemle, Budapest, XXXII.évfolyam 11.szám, 1982.,

Részletesebben

Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam

Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam Osztályozó vizsgák követelményei informatikából IX. évfolyam Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása - Szövegszerkesztés A

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Döntési módszerek III. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Döntési módszerek TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II- félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Döntési módszerek Tanszék: Matematika-Statisztika Tantárgyfelelős

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. Informatika szakmacsoport TANMENET Informatika szakmacsoport Programozási gyakorlatok III. tantárgy 12. évfolyam A osztály 2013/2014 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 96 óra Készítette: Szikszai Gusztáv tanár Ellenőrizte:.

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

A szemantikus világháló oktatása

A szemantikus világháló oktatása A szemantikus világháló oktatása Szeredi Péter Lukácsy Gergely Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számítástudományi és Információelméleti Tanszék ➀ A szemantikus világháló... c. tárgy ➁ A tananyag

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

2 Access 2016 zsebkönyv

2 Access 2016 zsebkönyv 2 Access 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Access 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok

E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok E-learning tananyagfejlesztő képzés tematika oktatott modulok 1142-06 - Számítógépkezelés, szoftverhasználat, munkaszervezés o Hardvert üzemeltet, szoftvert telepít o Irodai programcsomagot egyedi és integrált

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős intézet kódja MII TANTÁRGYLEÍRÁS

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős intézet kódja MII TANTÁRGYLEÍRÁS Programozási nyelvek I. INO1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Alapvető programozási készségek

Részletesebben

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja MI

Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja MI Programozási nyelvek I. INO1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Bajalinov Erik, egyetemi docens Alapvető programozási készségek

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése

Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Az ECDL 44 távoktatási rendszer értékelése Informatika a Nemzetvédelmi Képzésben Alapítvány Cím: 1101. Budapest, Hungária krt. 9-11. 1581. Budapest, Pf. 15. Tel: 1 432-9130 Fax: 1 432-9121 e-mail: tamaska@zmne.hu

Részletesebben

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata

4. évfolyam. Tematikai egység/ Fejlesztési cél. Órakeret 4 óra. 1. Az informatikai eszközök használata 4. évfolyam Tematikai egység/ nevelési-fejlesztési 1. Az informatikai eszközök használata Alkalmazások megismerése, futtatása számítógépen. Kapcsolattartás a számítógéppel ismert programokon keresztül.

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam

INFORMATIKA. Kerettantervi. 2. évfolyam Az informatikai eszközök használata. órakeret évfolyam INFORMATIKA A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 1. melléklet 1.3.3 Informatika 1-4. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon tervezhető

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Vizsgakövetelmények: A 9. évfolyamon a tanulóknak több kisebb feladatot kell megoldaniuk a számítógép felhasználásával 45 perc alatt. Felsőbb

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban

A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Csapó Benő http://www.staff.u-szeged.hu/~csapo A digitális korszak kihívásai és módszerei az egyetemi oktatásban Interdiszciplináris és komplex megközelítésű digitális tananyagfejlesztés a természettudományi

Részletesebben

TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV AZ ECDL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ. Alkalmazott képzési módszer

TEMATIKA ÉS ÜTEMTERV AZ ECDL VIZSGÁKRA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMHOZ. Alkalmazott képzési módszer 1. nap 1. Téma: A Windows használata 1.1 Résztéma: A számítógépek erőforrásai (áttekintés) Az erőforrások felsorolása. Hardver: központi egység, beviteli, kiviteli, háttértárak. A PC-k fajtáinak bemutatása

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 12.E OSZTÁLY A) Magas szintű táblázatkezelés Adatok rendezése, autó és irányított szűrése. Adatbázisfüggvények használata. B) Adatbázis kezelés Adatok importálása Űrlapok

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Logisztika. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy-Számvitel szak, Számvitel szakirány Gazdálkodás és Menedzsment szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Logisztika tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2016/2017 tanév II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy

Részletesebben