KONTROLL IRÁNYELVEK 3. kiadás. MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KONTROLL IRÁNYELVEK 3. kiadás. MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003"

Átírás

1 KONTROLL IRÁNYELVEK 3. kiadás MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003

2 COBIT AZ INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA IRÁNYÍTÁSÁHOZ, KONTROLLJÁ HOZ ÉS ELLEN RZÉSÉHEZ IT GOVERNANCE INSTITUTE

3 IT GOVERNANCE INSTITUTE COBIT 3. kiadás Kontroll irányelvek július A COBIT Irányító Bizottsága és az IT Governance Institute TM gondozásában A COBIT küldetése: Mértékadó, naprakész és nemzetközi érvény, általánosan elfogadott informatikai kontroll irányelvek kutatása, kidolgozása, publikálása és támogatása, amelyeket napi munkájuk során tudnak használni az üzletemberek, ellen rök és könyvvizsgálók 3

4 INFORMATION SYSTEMS AUDIT AND CONTROL ASSOCIATION Egyedülálló nemzetközi forrás az informatikai ellen rzés területén Az Information Systems Audit and Control Association (Információs Rendszer Ellen rzési és Kontroll Egyesület) olyan meghatározó jelent ség nemzetközi szakmai szervezet, amely több mint 100 ország szakembereit tömöríti, az információ-technológia minden szintjén fels - és közép-vezet ket valamint gyakorló felhasználókat egyaránt. Az Egyesület pozíciójából ered en egyedülálló szerepet tölt be az informatikai ellen rzési szabványok harmonizációjában. Más pénzügyi, számviteli, ellen rzési és informatikai csoportokkal kialakított stratégiai együttm ködésének köszönhet en egyedülálló módon képes összefogni az üzleti folyamatok irányításában érdekelt feleket. Az Egyesület programjai és szolgáltatásai Az Egyesület magas színvonalú programokat és szolgáltatásokat kínál a nemzetközi szakképesítés, a szabványok, a továbbképzés és a szakmai kiadványok terén: Szakképesítési programja (Okleveles információs rendszer ellen r képzés) az egyetlen olyan, amely nemzetközi képesítést nyújt az informatikai kontroll és ellen rzés területén. Az Egyesület által kidolgozott nemzetközi szabványok az informatika területéhez kapcsolódó ellen rzési és kontroll eljárások min ségi mércéjeként szolgálnak. Továbbképz programjai keretében szakmai és vezet i konferenciákat és szemináriumokat szervez a világ öt földrészén, így segítve azt, hogy az ellen rzési szakemberek a világ minden részén magas szint továbbképzésben részesüljenek. Szakmai kiadványai hivatkozási forrásként és kutatási anyagként szolgálnak, tovább növelve a különböz programok és szolgáltatások értékét. Az Information Systems Audit and Control Association 1969 ben alakult meg azzal a céllal, hogy kielégítse az akkor még gyerekcip ben járó informatikai ágazat egyedi, sokrét és magas szint technológiai igényeit. Az ISACA lépést tart a nemzetközi üzleti közösség és az informatikai szakma igényeinek fejl désével egy olyan ágazatban, ahol nano szekundumokban mérik az el relépéseket. További információk További felvilágosításért hívja a ös telefonszámot, írjon e mail címünkre vagy keressen fel minket az Internet-en az alábbi oldalakon:

5 EK TARTALOMJEGYZÉK Köszönetnyilvánítás Vezet i összefoglaló A COBIT keretrendszer A keretrendszer alapelvei COBIT történelem és el zmények Kontroll irányelvek Összefoglaló táblázat A kontroll irányelvek alapelvei Kontroll irányelvek navigációs áttekintése Kontroll irányelvek közötti kapcsolat: Terület, eljárások és kontroll irányelvek Kontroll irányelvek I. Melléklet II. Melléklet Tervezés és szervezet Beszerzés és bevezetés Informatikai szolgáltatás és támogatás Felügyelet Informatikai irányításhoz kapcsolódó vezet i útmutató COBIT projekt ismertetés III. Melléklet Els dleges COBIT hivatkozási források IV. Melléklet Index Szójegyzék 5

6 EK A kiadók megjegyzése Az Information Systems Audit and Control Foundation (Információs Rendszerek Ellen rzésével és Vizsgálatával foglalkozó Alapítvány), az IT Governance Institute és a COBIT: Control Objectives for Information and Related Technology (Információ technológiai Kontroll Irányelvek) támogatói els sorban azzal a céllal dolgozták ki az Összefoglaló áttekintés, a Keretrendszer, az Ellen rzési irányelvek, a Vezet i útmutató, az Auditálási útmutató és az Alkalmazási módszerek elnevezés kiadványokat (együttesen a Termék ), hogy forrásanyagot biztosítnak az ellen rzési szakemberek számára. Az Information Systems Audit and Control Foundation, az IT Governance Institute és a támogatók nem állítják azt, hogy a jelen Termékben leírtak alkalmazása garanciát jelent a sikeres eredményre. A kiadók nem állítják azt, hogy a jelen Termék minden megfelel eljárást és tesztet tartalmaz illetve azt, hogy a benne szerepl eljárásokon és teszteken kívül más eljárások és tesztek nem hozhatnak hasonló eredményeket. Az egyes konkrét eljárások illetve tesztek megfelel ségének meghatározásakor az ellen rzési szakembereknek saját szakmai megítélésük alapján kell dönteniük, a konkrét rendszerek illetve ellen rzési környezet függvényében. Közzététel és szerz i jog Copyright 1996, 1998, 2000 by Information Systems Audit and Control Foundation (ISACF). A termék kereskedelmi célú kiadásához az ISACF el zetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Az Összefoglaló áttekintés, a Keretrendszer, a Kontroll irányelvek, a Vezet i útmutató és az Alkalmazási módszerek c. részek nem üzleti célú, bels használatra történ másolása, beleértve azok adatkeres rendszerben történ tárolását és bármilyen eszközön elektronikus, mechanikus, hangfelvétel, vagy más keresztül történ továbbítását, engedélyezett. Az Összefoglaló áttekintés, a Keretrendszer, a Kontroll irányelvek, a Vezet i útmutató és az Alkalmazási módszerek részekr l készített másolatokban az alábbi szerz i jogi nyilatkozatot kell feltüntetni: Copyright 1996, 1998, 2000 by Information Systems Audit and Control Foundation. Az Information Systems Audit and Control Foundation és az IT Governance Institute engedélyével. Az Auditálási útmutató cím rész felhasználása, másolása, reprodukálása, módosítása, terjesztése, adatkeres rendszerben történ tárolása és bármilyen formában, bármilyen eszközön (elektronikus, mechanikus, fénymásolt, hangfelvétel, vagy más) keresztül történ továbbítása nem engedélyezett az ISACF el zetes írásbeli hozzájárulása nélkül; azzal a kikötéssel, hogy az Auditálási útmutató kizárólag bels, nem-kereskedelmi célú felhasználása engedélyezett. A fentiekben jelzetteken kívül semmilyen más jog illetve engedély nem került átadásra a jelen termékkel kapcsolatban. A termékkel kapcsolatos minden jog fenntartva. Information Systems Audit and Control Foundation IT Governance Institute 3701 Algonquin Road, Suite 1010 Rolling Meadows, IL USA Telefon: Fax: E mail: Internet: ISBN ISBN (Összefoglaló áttekintés) X (a 6 teljes könyv CD ROM-mal együtt) Készült az Amerikai Egyesült Államokban. 6

7 EK KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS COBIT IRÁNYÍTÓ BIZOTTSÁG Erik Guldentops. S.W.I.F.T. sc. Belgium John Lainhart, PricewaterhouseCoopers, USA Eddy Schuermans, PricewaterhouseCoopers, Belgium John Beveridge, State Auditor s Office, Massachusetts, USA Michael Donahue, PricewaterhouseCoopers, USA Gary Hardy, Arthur Andersen, Egyesült Királyság Ronald Saull, Great-West Life Assurance, London Life And Investors Group, Kanada Mark Stanley, Sun America Inc., USA KÜLÖN KÖSZÖNET az ISACA Bostoni és Nemzeti F városi részlegeinek a COBIT Kontroll irányelvek elkészítésében történt közrem ködésükért. KÜLÖN KÖSZÖNET az Information Systems Audit and Control Association Igazgatóságának tagjainak és az Information Systems Audit and Control Foundation vagyonkezel inek, élükön Paul Williams Nemzetközi Elnökkel, a COBIT iránti elkötelezettségükért és folyamatos támogatásukért. 7

8 EK VEZET I ÖSSZEFOGLALÓ A szervezetek sikere és továbbélése szempontjából kritikus fontosságú az információk és az ahhoz kapcsolódó információ-technológia (IT) eredményes alkalmazása. Napjaink globális információs társadalmában ahol az információ id -, távolsági- és sebesség-korlátok nélkül száguld a kibertérben az alábbi tényez k miatt vált rendkívül fontossá az információk hatékony feldolgozása: a szervezetek egyre nagyobb mértékben függnek az információktól és az azokat feldolgozó és továbbító rendszerekt l; egyre nagyobb mérték a szervezetek sebezhet sége és veszélyeztetettsége, a világhálón keresztül megjelen veszélyek és az információs hadviselés következtében; az informatikai beruházások volumene és költségei jelent s mértékben növekedtek és fognak növekedni a jöv ben; továbbá bizonyos új technológiák radikálisan képesek befolyásolni a szervezeti m ködést és az üzleti gyakorlatot, új lehet ségeket teremtenek és csökkentik a költségeket. Sok szervezet esetében az információ és az azt feldolgozó technológia jelenti a szervezet legértékesebb vagyontárgyait. Mindezek mellett napjaink versenycentrikus és gyorsan változó üzleti környezetében az üzletemberek egyre fokozottabb elvárásokat fogalmaznak meg az információ-technológiával szemben: a vezetés magasabb min séget, funkcionalitást és könnyen használható szolgáltatásokat, egyre gyorsabb kiszolgálást és folyamatosan javuló szolgáltatási színvonalat igényel, ugyanakkor ezeket a célokat sokkal alacsonyabb költségek mellett kívánja megvalósítani. Sok szervezet felismerte, hogy milyen potenciális el nyöket kínál a technológiai fejlesztés. A sikeres szervezetek azonban azzal is tisztában vannak, hogy milyen kockázatok kapcsolódnak az új technológiák bevezetéséhez és hogyan lehet kezelni azokat. Számos olyan változás történt az informatikában és annak m ködési környezetében, amelyek szükségessé teszik az informatikával kapcsolatos kockázatok hatékonyabb kezelését. Az elektronikus információk és az informatikai rendszerek jelent s szerepet játszanak a kulcsfontosságú üzleti folyamatok támogatásában. Emellett a szabályozási környezet egyre szigorúbb el írásokat fogalmaz meg az információk ellen rzésére vonatkozóan. Ezt a folyamatot a napvilágra kerül informatikai katasztrófák és elektronikus csalások csak meger sítik. Az informatikához kapcsolódó kockázatok kezelése a vállalat-irányítás kulcsfontosságú részévé vált napjainkra. A vállalat-irányításon belül egyre jelent sebbé válik az ún. informatikai irányítás. Az informatikai irányítás a vállalat-irányítási és ellen rzési kapcsolatok és eljárások olyan struktúrájaként határozható meg, amely új érték hozzáadásával, ugyanakkor a 8

9 EK kockázatok és az informatika által kínált el nyök együttes mérlegelésével kívánja megvalósítani a vállalkozás célkit zéseit. Az informatikai irányítás meghatározó szerepet játszik a vállalat-irányítás sikerességében azáltal, hogy hatékony, eredményes és mérhet javulást biztosít a kapcsolódó vállalati folyamatokban. Az informatikai irányítás jelenti azt a struktúrát, amely összekapcsolja az informatikai folyamatokat, az informatikai er forrásokat és az információkat a szervezet stratégiájával és célkit zéseivel. Emellett az informatikai irányítás integrálja és intézményesíti a tervezésre és szervezetre, a beszerzésre és üzembe állításra, az informatikai szolgáltatásokra és támogatásra valamint az informatikai teljesítmény felügyeletére vonatkozó követend (vagy legjobb) gyakorlatokat annak érdekében, hogy a vállalkozás információs- és kapcsolódó technológiái segítsék a szervezet üzleti célkit zéseinek megvalósítását. Az informatikai irányítás tehát lehet vé teszi a vállalat számára, hogy teljes mértékben kihasználja a birtokában lév információk által kínált el nyöket és ezáltal maximális hasznot érjen el, megragadja a kínálkozó üzleti lehet ségeket és piaci versenyel nyhöz jusson. Informatikai irányítás A vállalat-irányítási és ellen rzési kapcsolatok és eljárások olyan struktúrája, amely új érték hozzáadásával, ugyanakkor a kockázatok és az informatika által kínált el nyök együttes mérlegelésével kívánja megvalósítani a vállalkozás célkit zéseit. A szervezeteknek az információk kapcsán is, akárcsak a szervezet minden vagyona esetében, figyelembe kell venniük bizonyos min ségi, fiduciáris és biztonsági követelményeket. A vezetésnek emellett gondoskodnia kell a rendelkezésre álló er források ideértve az adatokat, az alkalmazási rendszereket, a technológiát, a berendezéseket és az emberi er forrásokat optimális kihasználásáról. A fenti feladatok teljesítése valamint kit zött céljai megvalósítása érdekében a vezetésnek tisztában kell lennie saját informatikai rendszereinek státuszával és döntenie kell arról, hogy milyen biztonsági és ellen rzési mechanizmusokat kíván kialakítani. A COBIT immár harmadik kiadásában az üzleti kockázatok, az ellen rzési igények és a technikai jelleg kérdések között húzódó szakadékok áthidalása révén segítséget nyújt a vezetés sokrét igényeinek kielégítéséhez. Megfelel gyakorlati megoldásokat kínál, ugyanakkor kezelhet és logikus struktúrában mutatja be a szükséges teend ket. A COBIT által megfogalmazott követend gyakorlatok olyan eljárásokat jelentenek, amelyek kapcsán konszenzusra jutottak a szakért k abban, hogy ezek az eljárások segítik az informatikai beruházások optimalizálását és támpontot kínálnak annak eldöntéséhez, hogy jól mennek-e a dolgok, vagy sem. A vezetésnek egy olyan bels ellen rzési rendszert kell kialakítania, amely támogatja az üzleti folyamatokat, világosan meghatározza, hogy az egyes ellen rzési tevékenységek hogyan járulnak hozzá az információkra vonatkozó követelmények teljesítéséhez és kihatnak az informatikai er forrásokra is. Az informatikai 9

10 EK rendszerek er forrás-igényeivel valamint az információk eredményességével, hatékonyságával, bizalmas jellegével, sértetlenségével, hozzáférhet ségével, megfelel ségével és megbízhatóságával kapcsolatos üzleti követelményekkel a COBIT Keretrendszer része foglalkozik részletesebben. Az ellen rzés, amely magában foglalja az irányelveket, a szervezeti struktúrát és a gyakorlati eljárásokat is, a vezetés felel sségi körébe tartozik. A vezetésnek kell gondoskodnia arról, a vállalat-irányítás keretében, hogy az információs rendszerek irányításában, használatában, tervezésében, fejlesztésében, karbantartásában és üzemeltetésében részt vev személyek felel sségteljes magatartást tanúsítsanak. Az informatikai kontroll irányelvek azt fogalmazzák meg, hogy az egyes konkrét informatikai területeken a kontroll-eljárások alkalmazása révén milyen kívánt eredmények illetve célok valósíthatóak meg. Az üzleti szemléletmód a COBIT egyik f jellemz je. A COBIT nemcsak a felhasználók és az ellen rök számára készült, hanem, ami talán még ennél is fontosabb, átfogó hivatkozási forrásként szolgál az üzleti folyamatokért felel s vezet k és a vállalati menedzsment számára. Napjainkban egyre elterjedtebb az a szemléletmód, hogy az üzletpolitika részeként az egyes üzleti folyamatokért felel s vezet k teljes felhatalmazást kapnak, tehát teljes felel sséggel tartoznak az adott üzleti terület m ködéséért, annak minden aspektusát beleértve. Ehhez hozzátartozik a megfelel kontroll-funkciók, ellen rzési mechanizmusok kialakítása is. A COBIT Keretrendszer segítséget nyújt az üzleti folyamatokért felel s vezet knek fentebb említett feladataik teljesítéséhez. A Keretrendszer egy egyszer és pragmatikus alaptételb l indul ki: A szervezeti célkit zések teljesítéséhez szükséges információk biztosítása érdekében az informatikai er forrásokat bizonyos természetszer leg összetartozó eljárások keretében kell kezelni. A Keretrendszerben bemutatásra kerül 34 ún. általános Kontroll Irányelv, az egyes informatikai folyamatokhoz kapcsolódóan, amelyek négy területre csoportosíthatóak: tervezés és szervezet; beszerzés és üzembe állítás; informatikai szolgáltatás és támogatás valamint felügyelet. Ez a struktúra az információk és az azok feldolgozásához kapcsolódó technológia minden aspektusát lefedi. A fenti 34 általános Kontroll Irányelv segítségével az üzleti folyamatokért felel s vezet k megfelel ellen rzési rendszert alakíthatnak ki az informatikai környezetre vonatkozóan. A COBIT Keretrendszer ugyanakkor informatikai irányítási útmutatót is kínál. Az informatikai irányítás biztosítja azt a struktúrát, amely összekapcsolja az informatikai folyamatokat, az informatikai er forrásokat és az információkat a szervezet stratégiájával és célkit zéseivel. Az informatikai irányítás összehangolja a tervezés és szervezet, a beszerzés és üzembe állítás, az informatikai szolgáltatás és támogatás valamint az informatikai teljesítmény felügyeletének optimális módjait. Az informatikai irányítás lehet vé teszi a vállalat számára, hogy teljes mértékben kihasználja a birtokában lév információk által kínált el nyöket és ezáltal maximális 10

11 EK hasznot érjen el, megragadja a kínálkozó üzleti lehet ségeket és piaci versenyel nyhöz jusson. Mindezek mellett mind a 34 általános Kontroll Irányelvhez kapcsolódóan kidolgozásra került egy Auditálási útmutató is, amelynek segítségével ellen rizni lehet, hogy az informatikai eljárások megfelelnek e a COBIT által javasolt 318 részletes kontroll követelménynek, amelyek egyúttal az esetleges javításokra vonatkozóan is tartalmaznak tanácsokat. A Vezet i útmutató a COBIT termék-család legújabb tagja, további segítséget és újabb eszközt kínál a vállalat-vezetés részére az informatikai irányításhoz kapcsolódó igények és követelmények még hatékonyabb kezeléséhez. Az útmutató, amely tevékenység-központú és általános jelleg, javaslatokat ad a vállalatvezetésnek arra vonatkozóan, hogy hogyan alakíthatóak ki megfelel ellen rzési eljárások a vállalkozás információs rendszereire és az azokhoz kapcsolódó eljárásokra vonatkozóan, hogyan kísérhet figyelemmel a szervezeti célok teljesítésének alakulása, hogyan kísérhet figyelemmel az egyes informatikai eljárások teljesítményének alakulása és hogyan mérhet küls összehasonlítások alapján a szervezet teljesítménye. A COBIT ún. Érettségi Modelleket kínál az informatikai folyamatok kontrolljához, amelyek alapján a vezetés meg tudja határozni azt, hogy éppen hol tart a szervezet az iparág legjobbjaihoz képest, a nemzetközi szabványokhoz viszonyítva, illetve ahhoz képest, ahol szeretne tartani; ún. Kritikus sikertényez ket kínál, amelyek meghatározzák a vezetés számára az informatikai folyamatok fölötti és azokon belüli kontroll megvalósításához szükséges legfontosabb végrehajtási irányelveket; ún. Kritikus cél indexeket kínál, amelyek meghatározzák azokat a mér számokat, amelyek - a megvalósítást követ en - megmondják a vezetésnek, hogy vajon megfelelnek-e az egyes informatikai eljárások az üzleti követelményeknek; továbbá ún. Kritikus teljesítmény indexeket is meghatároz, amelyek a legfontosabb mutatók azoknak a mér számoknak a meghatározásához, amelyek alapján megválaszolható az a kérdés, hogy az egyes informatikai eljárások milyen mértékben járulnak hozzá a célok teljesítéséhez. A COBIT Vezet i útmutató -jában szerepl ajánlások tevékenység-központúak és általános jelleg ek, amelyek a vezetésnél felmerül alábbi típusú kérdések megválaszolásához nyújtanak segítséget: Meddig érdemes elmennünk és indokoljáke a költségeket az el nyök? Melyek a jó teljesítmény mutatói? Melyek a kulcsfontosságú sikertényez k? Milyen kockázatokkal jár az, ha nem sikerül teljesíteni a célkit zéseket? Mit csinálnak mások? Hogyan mérjük a teljesítményünket és hogyan hasonlítsuk azt össze mások teljesítményével? A COBIT csomaghoz hozzátartozik egy Alkalmazási módszereket ismertet rész is, amely összefoglalja a COBIT-ot már sikeresen alkalmazó szervezeteknél összegy lt tapasztalatok tanulságait. Az alkalmazási útmutató két hasznos módszert kínál 11

12 EK Vezet i ismeretek diagnosztizálása és Informatikai kontroll diagnosztizálása a szervezetek informatikai kontroll környezetének felméréséhez és elemzéséhez. Az elkövetkez évek során a vállalatok és szervezetek magasabb szint biztonság és kontroll kialakítására fognak kényszerülni. A COBIT olyan eszköz, amely lehet vé teszi a vezet k számára az ellen rzési követelmények, a technikai jelleg kérdések és az üzleti kockázatok közötti szakadékok áthidalását, továbbá azt, hogy igazolják az adott szint kontroll m ködését a döntéshozók felé. A COBIT a szervezet egészére kiterjed, világos informatikai kontroll irányelvek és eljárások kidolgozását teszi lehet vé, a világ minden részén. A COBIT tehát egy olyan úttör jelent ség informatikai irányítási eszköz, amely az információkhoz és az információ technológiához kapcsolódó kockázatok és el nyök megértéséhez és kezeléséhez nyújt segítséget. 12

13 EK A COBIT ÁLTAL MEGHATÁROZOTT INFORMATIKAI ELJÁRÁSOK NÉGY TERÜLETRE BONTVA F1 folyamatok felügyelete F2 bels ellen rzés megfelel ségének felmérése F3 független értékelés szerzése F4 független ellen rzés (audit) biztosítása ÜZLETI CÉLOK INFORMATIKAI IRÁNYÍTÁS COBIT INFORMÁCIÓ eredményesség hatékonyság bizalmas jelleg sértetlenség hozzáférhet ség szabályosság megbízhatóság TSZ1 informatikai stratégiai terv kidolgozása TSZ2 információs struktúra meghatározása TSZ3 technológiai irány meghatározása TSZ4 IT szervezet és kapcsolatok meghat. TSZ5 IT befektetések kezelése TSZ6 vezet i célok és irányvonal kommunikációja TSZ7 emberi er források kezelése TSZ8 küls követelmények betartásának biztosítása TSZ9 kockázat-becslés TSZ10 projekt-irányítás TSZ11 min ség kezelése FELÜGYELET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁS ÉS TÁMOGATÁS IT1 szolgáltatási szintek meghatározása és kezelése IT2 küls szolgálttaások kezelése IT3 teljesítmény és kapacitás kezelése IT4 folyamatos m ködés biztosítása IT5 rendszer biztonságának biztosítása IT6 költségek felmérése és felosztása IT7 felhasználók képzése IT8 IT ügyfelek segítése IT9 konfiguráció kezelése IT10 problémák kezelése IT11 adatok kezelése IT12 technikai környezet kezelése IT13 m ködés irányítása IT ER FORRÁSOK emberek alkalmazási rendsz. k technológia technikai környezet adatok TERVEZÉS ÉS SZERVEZET BESZERZÉS ÉS BEVEZETÉS BB1 automatizált megoldások keresése BB2 alkalmazási szoftverek beszerzése és karbantartása BB3 technológiai infrastruktúra beszerzése és karbantartása BB4 IT eljárások kialakítása és karbantartása BB5 rendszerek kiépítése és jóváhagyása BB6 változások kezelése 13

14 EK A COBIT KERETRENDSZER A KONTROLL SZÜKSÉGESSÉGE AZ INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIÁBAN Az utóbbi években egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy szükség van valamilyen hivatkozási keretrendszerre az informatikához kapcsolódó biztonsági és ellen rzési kérdések terén. A szervezet sikeressége szempontjából elengedhetetlenül szükséges az, hogy a vállalkozáson belül minden szinten tisztában legyenek az informatikához kapcsolódó kockázatokkal és korlátokkal, mert csak így lehet megfelel en és hatékonyan teljesíteni az irányítási és ellen rzési feladatokat. A VEZETÉSNEK kell döntenie arról, hogy milyen befektetéseket érdemes eszközölni az információs rendszerek biztonsága és kontrollja érdekében és arról, hogy hogyan lehet ellensúlyozni a kockázatokat és kontrollálni a befektetéseket olyan informatikai környezetben, amelyre gyakran a kiszámíthatatlanság jellemz. Bár igaz, hogy az információs rendszerek védelme és kontrollja segít a kockázatok kezelésében, nem tudja kiküszöbölni azokat. Mindemellett a kockázatok pontos szintjét soha nem lehet tudni, mivel mindig van bizonyos mérték bizonytalanság. Tehát végs soron a vezetésnek arról kell döntenie, hogy milyen kockázati szintet hajlandó elfogadni. Az elviselhet kockázati szint megítélése, különösen ha mérlegelni kell a kapcsolódó költségeket is, nehéz döntési helyzet elé állíthatja a vezetést. Szükségük van tehát egy olyan, az információ-technológiához kapcsolódó általánosan elfogadott biztonsági és kontroll irányelveket meghatározó keretrendszerre, amelynek segítségével értékelni tudják meglév és tervezett információs rendszereiket. Az informatikai szolgáltatások FELHASZNÁLÓI számára is egyre fontosabb szempont az, hogy megfelel biztonsági és kontroll eljárások legyenek életben, amely a bels illetve küls felek által nyújtott informatikai szolgáltatások akkreditálásán és auditálásán keresztül biztosítható. Jelenleg azonban az információs rendszerekhez kapcsolódó megfelel kontroll-funkciók kialakítását, legyen szó akár üzleti, non profit vagy kormányzati szervezetekr l, gyakran akadályozza az ezen a területen megfigyelhet z rzavar. Ez a z rzavar a különböz értékelési módszerekb l ered: ITSEC, TCSEC, ISO 9000 értékelések, COSO bels ellen rzési normák, stb.. A felhasználóknak tehát szükségük van egy olyan általános alapra, amelyr l kiindulva megtehetik az els lépést. Gyakran maguk az ELLEN RÖK és KÖNYVVIZSGÁLÓK állnak a nemzetközi szabványosítás folyamatának élére, mivel k nap mint nap szembesülnek azzal az igénnyel, hogy a bels ellen rzéssel kapcsolatos véleményüket alá kell támasztaniuk valamilyen norma-rendszerre hivatkozva a vezetés felé. Egy megfelel keretrendszer hiányában ez rendkívül nehéz feladat. Emellett egyre gyakrabban el fordul, hogy a vezetés az információs rendszerek biztonsági és ellen rzési kérdéseivel kapcsolatban el zetes konzultációra és tanácsadásra kéri fel a könyvvizsgálókat és ellen röket. 14

15 EK AZ ÜZLETI KÖRNYEZET: VERSENY, VÁLTOZÁS ÉS KÖLTSÉG A globális verseny korszakába léptünk. A szervezetek folyamatosan racionalizálják m ködésüket, ugyanakkor megpróbálják kihasználni az informatika által kínált el nyöket versenypozíciójuk javítása érdekében. A szerkezet-átalakítás, a karcsúsítás, a küls szolgáltatók alkalmazása (outsourcing), a részlegek önállósítása és a megosztott feldolgozás mind olyan változások, amelyek befolyásolják az üzleti és a kormányzati szervezetek m ködésének módját. Ezek a fejlemények alapvet változásokat idéztek el és fognak még el idézni a szervezetek irányítási struktúrájában és m ködésének ellen rzésében. A költséghatékonyság és a versenyel nyök kihasználásának el térbe kerülése nyomán a legtöbb szervezet stratégiájában egyre fontosabb szerepet kap a technológia. A szervezeti funkciók automatizálása, természetéb l adódóan, megköveteli, hogy hatékonyabb kontroll-mechanizmusok kerüljenek beépítésre a számítógépekbe és hálózatokba, mind hardver, mind szoftver szinten. Mindemellett az ilyen kontroll-mechanizmusok alapvet strukturális jellemz i ugyanolyan ütemben és ugyanolyan bakugrás jelleggel változnak és fejl dnek, ahogy maga a számítógépes és hálózati technológia. Ebben a gyorsuló változással jellemezhet környezetben a vezet k, az információs rendszer szakért k és az ellen rök csak akkor tudják hatékonyan ellátni feladataikat, ha képességeiket és ismereteiket állandóan fejlesztve lépést tartanak a technológia fejl désével és a környezet változásaival. Aki megalapozott és józan értékelést akar készíteni az üzleti illetve kormányzati szervezeteknél alkalmazott ellen rzési eljárásokról, annak tisztában kell lennie az ellen rzési eljárások technológiájával és azok változó jellegével. A VÁLLALAT-IRÁNYÍTÁS ÉS AZ INFORMATIKAI IRÁNYÍTÁS KAPCSOLATA Napjaink ún. információs gazdaságában a sikeres vállalatok már nem kezelhetik különálló és egymástól különválasztható területekként a vállalat-irányítást és az informatikai irányítást. A hatékony vállalat-irányítás arra a területre koncentrálja az egyéni és csoportos szaktudást és tapasztalatokat, ahol azok a leghatékonyabban hasznosíthatóak, figyelemmel kíséri és méri a teljesítményt és állást foglal a kritikus kérdésekkel kapcsolatban. Az informatika, amelyet régebben a vállalati stratégia megvalósítását segít eszközként kezeltek, mára a stratégia elválaszthatatlan részévé vált. Az informatikai irányítás jelenti azt a struktúrát, amely összekapcsolja az informatikai folyamatokat, az informatikai er forrásokat és az információkat a szervezet stratégiájával és célkit zéseivel. Az informatikai irányítás összehangolja a tervezés és szervezet, a beszerzés és üzembe állítás, az informatikai szolgáltatás és támogatás valamint az informatikai teljesítmény felügyeletének optimális módjait. Az informatikai irányítás meghatározó szerepet játszik a vállalat-irányítás sikerességében azáltal, hogy hatékony, eredményes és mérhet javulást biztosít a kapcsolódó vállalati folyamatokban. Az informatikai irányítás lehet vé teszi a vállalat számára, hogy teljes mértékben kihasználja a birtokában lév információk 15

16 EK által kínált el nyöket és ezáltal maximális hasznot érjen el, megragadja a kínálkozó üzleti lehet ségeket és piaci versenyel nyhöz jusson. Ha közelebbr l megvizsgáljuk a vállalat-irányítás és az informatikai irányítás egymáshoz való viszonyát, kiderül, hogy a vállalat-irányítás, vagyis az a rendszer, amely az egyes egységeket irányítja és kontrollálja, befolyással és hatással van az informatikai irányításra. Ugyanakkor az informatika kritikus inputokat biztosít és fontos alkotóeleme a stratégiai terveknek. A gyakorlatban az informatika befolyásolhatja a vállalkozás által meghatározott stratégiai lehet ségeket. (ábra) Vállalatirányítás befolyás és hatás Informatikai irányítás Az üzleti célkit zések teljesítéséhez a vállalati tevékenységek során szükség van az informatikai tevékenységekb l származó információkra. A sikeres szervezetek olyan rendszert alakítanak ki, amely biztosítja a stratégiai tervezés és az informatikai tevékenységek egymástól való függetlenségét. Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy annak segítségével a vállalkozás teljes mértékben ki tudja használni a birtokában lév információk által kínált el nyöket és ezáltal maximális hasznot tudjon elérni, meg tudja ragadja a kínálkozó üzleti lehet ségeket és piaci versenyel nyhöz jusson. (ábra) Vállalati tevékenységek információ igény Informatikai tevékenységek A vállalat-irányításra vonatkozóan érvényben vannak olyan általánosan elfogadott, ún. követend (vagy legjobb) gyakorlatok, amelyek gondoskodnak arról, hogy a vállalkozás teljesítse céljait ezek megvalósítását bizonyos kontroll eljárások garantálják. A vállalat-irányítás ezekb l a célokból kiindulva határozza meg a szükséges vállalati tevékenységeket, a vállalat er forrásainak felhasználásával. A vállalati tevékenységek eredményeit mérik és értékelik, amelynek alapján folyamatosan módosítják és korrigálják a kontroll eljárásokat, újra kezdve ezzel a ciklust. 16

17 EK (ábra) Célok KONTROLL Vállalat-irányítás KÖZVETLEN Vállalati tevékenységek Er források JELENTÉS FELHASZNÁLÁS Az informatikára vonatkozóan is érvényben vannak olyan ún. követend (vagy legjobb) gyakorlatok, amelyek biztosítják azt, hogy a vállalkozás információi és az azokhoz kapcsolódó technológia támogassák az üzleti célkit zéseket, az er források hatékony felhasználását és a kockázatok megfelel kezelését. Ezek a gyakorlatok illetve normák szolgálnak az informatikai tevékenységek irányításának alapjául, amely tevékenységek az alábbi területekre bonthatóak a kockázatok kezelése (úm. a biztonság, megbízhatóság és szabályosság megvalósítása) és az el nyök elérése (úm. a hatékonyság és eredményesség növelése) szempontjából: tervezés és szervezet, beszerzés és bevezetés/üzembe állítás, informatikai szolgáltatás és támogatás, és felügyelet. Az informatikai tevékenységek eredményeir l jelentéseket készítenek, amelyeket összevetnek a különböz gyakorlatokkal, normákkal és kontroll eljárásokkal, és a ciklus elölr l kezd dik újra. (ábra) Informatikai irányítás Célok Közvetlen Informatikai tevékenységek Szükséges igazodik és támo- TERV Tervezés és szerv. gatja az üzleti cé- CSELEKVÉS Beszerz. és bevez. lokat és maxima- ELLEN RZÉS M ködt. és támog. lizálja az el nyö- KORREKCIÓ Felügyelet ket - Az informatikai Kockázater El nyök elérése forrásokat KONTROLL kezelés hatékonyan hasz- biztonság Automatizá- Költségek nálják fel megbízhatóság ció növelése - csökkentése - Az informatiká- szabályosság eredményesség - hatékonyság hoz kapcsolódó kockázatokat megfelel en Jelentés kezelik 17

ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS. 3. kiadás

ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS. 3. kiadás ÖSSZEFOGLALÓ ÁTTEKINTÉS 3. kiadás MTA Információtechnológiai Alapítvány 2003 COBIT AZ INFORMÁCIÓ TECHNOLÓGIA IRÁNYÍTÁSÁHOZ, KONTROLLJÁ HOZ ÉS ELLEN RZÉSÉHEZ IT GOVERNANCE INSTITUTE 1 IT GOVERNANCE INSTITUTE

Részletesebben

Stratégia, irányítás, innováció

Stratégia, irányítás, innováció Stratégia, irányítás, innováció 3. Molnár Bálint: Az informatika irányításának alapelvei MOLNÁR BÁLINT, PHD Corvinus Egyetem, Információrendszerek Tanszék, docens molnar@informatika.bkae.hu ABSTRACT IT

Részletesebben

Fontosabb fogalmak, definíciók

Fontosabb fogalmak, definíciók Fontosabb fogalmak, definíciók Adatbiztonság Aktív marketing Alkalmazások tervezése Alkotótechnikák Állandó költségek Állandó szervezetek Általános költségek Befejezési id pont Befejezési sorrend Befektetett

Részletesebben

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat

AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat AZ EUSCCCIP-Modell Magyar változat NSZI 2002 El szó Az Európai Épít ipar az Európai Unió legnagyobb ipari szektora ( a Közösség GDP-jének 11%-át adja), s felülmúlja Japán és az Egyesült Államok épít ipari

Részletesebben

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea

Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Információrendszerek auditálása Az informatika és az információrendszerek ellenőrzési és irányítási módszerei Molnár Bálint Kő Andrea Corvinno Technology Transfer Kft Copyright Hungarian edition Corvinno

Részletesebben

VÁLLALATI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI VÁLASZOK

VÁLLALATI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI VÁLASZOK VÁLLALATI KIHÍVÁSOK STRATÉGIAI VÁLASZOK Lektorálta: Dr. Czabán János Szerkesztette: Dr. Szakály Dezs Miskolci Egyetem 2012 Vállalati kihívások Stratégiai válaszok A tankönyv szerz i: Fülöp Gyula, Kádárné

Részletesebben

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV Kirner Attila (CISA) és Pichler Attila (CISA) INFORMATIKA ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV avagy GYAKORLATI TANÁCSOK AZ INFORMATIKAI KONTROLLOK MŰKÖDTETÉSÉHEZ 2007 Szerzők: Kirner Attila, Pichler Attila, Lektor:

Részletesebben

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK

PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K PROJEKTMENEDZSMENT ISMERETEK A projektszemlélet ersítése OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés

Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Tudatos mûködés, ösztönzô vezetés, növekedés Foglalkoztatási ismeretek mikrovállalkozóknak és (leendô) alkalmazottaiknak SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Impresszum Szerz : Horváth Anna A tananyag

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-1. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1

A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 BORDÁNÉ RABÓCZKI Mária a VERSENYKÉPESSÉG ÉS A TÁRSASÁGOK BELSÔ ELLENÕRZÉSE 1 A cikk a belső ellenőrzésnek a hatékony társaságirányításhoz való hozzájárulását és ennek a versenyképességre gyakorolt hatását

Részletesebben

JAVASLAT. a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadására

JAVASLAT. a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-95 /2010. JAVASLAT a Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiájának elfogadására Készült: a

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság. európai térsége felé. a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra

A közúti közlekedésbiztonság. európai térsége felé. a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra A közúti közlekedésbiztonság európai térsége felé a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos politikai iránymutatás a 2011 és 2020 közötti időszakra ON THE MOVE Az európai közúti közlekedés biztonságáért Lakossági

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése

Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskola Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztési Program Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése Doktori értekezés

Részletesebben

BIZTONSÁGSZERVEZÉSI MÓDSZERTAN INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM ORGANISATION METHODOLOGY. ISMS I. kötet KOCKÁZAT MENEDZSMENT

BIZTONSÁGSZERVEZÉSI MÓDSZERTAN INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM ORGANISATION METHODOLOGY. ISMS I. kötet KOCKÁZAT MENEDZSMENT VASVÁRI GYÖRGY CISM BIZTONSÁGSZERVEZÉSI MÓDSZERTAN INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM ORGANISATION METHODOLOGY ISMS I. kötet B I Z T O N S Á G I P R O G R A M P L A N D O C H E C K KOCKÁZAT MENEDZSMENT

Részletesebben

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához

Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási rendszerének vizsgálatához Oldal: 1/69 Útmutató a köztulajdonban álló társaságok vállalatirányítási Készítette: Trusted Business Partners Kft. www.trusted.hu 2014. július Oldal: 2/69 Tartalom 1. A TULAJDONOSI KONTROLL ÉRVÉNYESÍTÉSE...

Részletesebben

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató

CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató CAF 2013 modell FEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN Szervezeti önértékeléshez kapcsolódó módszertani útmutató 2013. április 30. Készítette: A 6/A. Minőségmenedzsment CAF 2013 modell módszertani kézikönyve munkacsoport

Részletesebben

Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4

Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Az egészségtervezés és társadalmi egészségfejlesztés néhány elméleti összefüggése (Girán János)... 4 1.1. Az egészségfejlesztési tervezés módszere... 9 1.1.1. Az

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés

Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2009 Tartalom Anders Jensen Köszönt 3 Cégbemutatás 5 A Pannonról 5 A Telenor Csoportról 5 Irányító testületek, szervezeti felépítés 6 Díjak és elismerések

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM AZ IPARI PARKOK KÖZÉP- ÉS HOSSZÚ TÁVÚ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKRA ÉS AZ AZOKHOZ KAPCSOLÓDÓ VÁRHATÓ EU TÁMOGATÁSOKRA A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei

A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei 442 HITELINTÉZETI SZEMLE TÓTH JÓZSEF A Bázeli Bizottság banki belső ellenőrzésre vonatkozó alapelvei A Bázeli Bizottság 2012 júniusában publikálta a banki belső ellenőrzési funkcióra vonatkozó alapelveit.

Részletesebben

Stratégia Tudásból származó versenyel ny

Stratégia Tudásból származó versenyel ny Stratégia Tudásból származó versenyel ny PARAG ANDREA Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Gazdaságelmélet tanszék egyetemi tanársegéd, Ph.D. hallgató paraga@ktk.pte.hu ABSTRACT Catching up

Részletesebben

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL

A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Zárda Nóra A VEZETŐI SZÁMVITEL ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSE A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁSOKNÁL DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS

Részletesebben

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés

Korai fejlesztés. Az európai helyzet elemzése. Kulcstényez k és ajánlások. Összefoglaló jelentés Korai fejlesztés Az európai helyzet elemzése Kulcstényez k és ajánlások Összefoglaló jelentés Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért A jelentés a Korai fejlesztés

Részletesebben

1.1. Célok és szervezeti felépítés

1.1. Célok és szervezeti felépítés BEVEZETŐ Előzmények 2009-ben az államháztartási belső kontrollrendszerek működéséről szóló akkori visszajelzések alapján időszerűvé vált a 2003-ban, az Európai Unió által elvárt módon átalakított államháztartási

Részletesebben

Környezetvédelmi stratégiák

Környezetvédelmi stratégiák Környezetvédelmi stratégiák A környezet védelmével kapcsolatban a nemzetközi és hazai szakirodalomban egyaránt az egyik leggyakrabban alkalmazott elképzelés a fenntartható fejlodés gondolata, melynek elveit

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

MINŐSÉGKULTÚRA A SZAKOKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉHEZ

MINŐSÉGKULTÚRA A SZAKOKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉHEZ MINŐSÉGKULTÚRA A SZAKOKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉHEZ Projekt címe: Tanulási kimenetek a minőségügyben, az oktatásban és a képzésben Projekt száma: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Támogató program : LLP Innováció

Részletesebben

Irányelvek a belső kontroll standardokhoz a közszférában

Irányelvek a belső kontroll standardokhoz a közszférában INTOSAI GOV 9100 A legfőbb ellenőrzési intézmények nemzetközi standardjai (ISSAI); kiadja a legfőbb ellenőrzési intézmények nemzetközi szakmai szervezete (INTOSAI). További információ: www.issai.org Irányelvek

Részletesebben