Diáksport egyesület Budapest. Fax: Dr. Molnár Sándor ügyvezető elnök

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Diáksport egyesület. 1 1 2 3 Budapest. Fax: 36-1-356-6337 www.tf.hu. Dr. Molnár Sándor ügyvezető elnök"

Átírás

1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete TFSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet Hivatásos sportszervezet Közhasznú alapítvány Diáksport egyesület Sportiskola Adószám: A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) (helység) Budapest (út, utca) Alkotás u. (házszám) 44. A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) (helység) Budapest (út, utca) Alkotás u. (házszám) 44. Hivatalos honlap: Telefon: Fax: A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Mobiltelefonszám: Dr. Molnár Sándor ügyvezető elnök cím: A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Mobiltelefonszám: Dr. Sterbenz Tamás cím: Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja TF kosárlabda csarnok E-terem Semmelweis Egyetem Semmelweis Egyetem TSK 80 / 40 SEMMELWEIS EGYETEM Gyakorló XII. ker. Általános Önkormányzat Iskola és Gimnázium Semmelweis Egyetem Gyakorló 60 Iskola / 30 felkészülés és versenyeztetés felkészülés és versenyeztetés A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Budapest Kar Egyetemista hallgatók sportoltatása - sportszakember képzés fejles Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult 1. A jó váhagyást vé gző sze rve ze t tö lti ki! 2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö zte stüle t e se té n: 549, alapítvány e se té n: 569, Spo rtisko la e se té n: 000, DSE Ame nnyibe n a ké re lme ző diák spo rte gye süle t fe ladatait e llátó spo rtsze rve ze t é s ne m ve sz ré szt vagy sze rze tt indulási jo go t a ké re le mme l é rinte tt szakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sztályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro sztályban, akko r a ké re le mhe z csato lni szüksé ge s a Magyar Diákspo rt Szö ve tsé g (MDSZ) nyilatko zatát arró l, ho gy a diák spo rte gye süle t az MDSZ vagy a Magyar Egye te mi-fő isko lai Spo rtszö ve tsé g (MEFS ) által sze rve ze tt ve rse nye ke n ré szt ve sz, vagy arra indulási jo go t sze rze tt. Ame nnyibe n a ké re lme ző fe lső o ktatási spo rtban műkö dő spo rtsze rve ze t, é s ne m ve sz ré szt vagy sze rze tt indulási jo go t a ké re le mme l é rinte tt szakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sztályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás ko ro sztályban, akko r a ké re le mhe z csato lni szüksé ge s a Magyar Egye te mi-fő isko lai Spo rtszö ve tsé g nyilatko zatát arró l, ho gy a ké re lme ző spo rtsze rve ze t ré szt ve sz a fő isko lai-e gye te mi ve rse nyre ndsze rbe n, vagy arra indulási jo go t sze rze tt.

2 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 2.1 A kérelmező / évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át. Bevétel Önkormányzati támogatás Állami támogatás Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel Egyéb támogatás összesen: 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt 0 MFt MFt 6.9 MFt 4 MFt MFt 40 MFt 197 MFt 22 MFt 22.7 MFt 22 MFt MFt 69.6 MFt 223 MFt Kiadások alakulása az egyes éveadokban Kiadás Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) Működési költségek (rezsi) Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatás Egyéb, máshova nem sorolható kiadások összesen: MFt 36 MFt 40 MFt MFt MFt 0.2 MFt 0 MFt 11 MFt 0 MFt 22 MFt 8.1 MFt 10 MFt MFt 0.44 MFt 0.2 MFt MFt MFt 50.4 MFt Egyéb tájékoztató jellegű adatok Utánpótlásra fordított összeg Működési költségek (rezsi) MFt MFt 50.4 MFt MFt MFt 0.2 MFt

3 Sportf ejlesztési program kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad Mely jogcímekre adja be a kérelmet? Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Versenyeztetés költségei Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportf ejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 4 A sportszervezet sportf ejlesztési programja a es évadra vonatkozóan Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Az MKOSZ Új pályán stratégiája az Utánpótlás és szakemberképzés című fejezetében kiemeli, hogy szükséges a szövetség és a TF együttműködése. A TF sportegyesületeként a TFSE az utánpótlás nevelés mellett felelős az ország kosárlabda szakembereinek képzéséért és továbbképzéséért, ehhez szükséges, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő létesítményháttérrel rendelkezzen. A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának létesítmény és infrastrukturális helyzete folyamatosan amortizálódik, viszont nagyobb volumenű létesítményfejlesztésekre a karnak nincsen költségkerete. Az Egyetem és a TFSE a megalakulásuk óta együttműködve, szinergiában tevékenykednek egymással, és ezt kihasználva szeretné az Egyesület a TAO pályázat segítségével felújítani a kosárlabda csarnokot és annak kiszolgálási egységeit (öltözők, mellékhelyiség, nézőtér, játékvezetői öltöző, taktikai szoba). Az első és második sportágfejlesztési programunkban is szerepelt már a létesítményfelújítás, viszont Örökségvédelmi Hivatal engedélyének hiányában, inaktív maradt a jogcímünk. Az engedély megszerzése érdekében, idén már egy kész építési tervvel rendelkezünk, folyamatos az egyeztetés a tervező és az egyesület vezetői között. Az MKOSZ Új pályán stratégiája az Utánpótlás és szakemberképzés című fejezetében kiemeli, hogy szükséges a szövetség és a TF együttműködése. A TF sportegyesületeként a TFSE az utánpótlás nevelés mellett felelős az ország kosárlabda szakembereinek képzéséért és továbbképzéséért, ehhez szükséges, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő létesítményháttérrel rendelkezzen. A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának létesítmény és infrastrukturális helyzete folyamatosan amortizálódik, viszont nagyobb volumenű létesítményfejlesztésekre a karnak nincsen költségkerete. Az Egyetem és a TFSE a megalakulásuk óta együttműködve, szinergiában tevékenykednek egymással, és ezt kihasználva szeretné az Egyesület a TAO pályázat segítségével felújítani a kosárlabda csarnokot és annak kiszolgálási egységeit (öltözők, mellékhelyiség, nézőtér, játékvezetői öltöző, taktikai szoba). Az első és második sportágfejlesztési programunkban is szerepelt már a létesítményfelújítás, viszont Örökségvédelmi Hivatal engedélyének hiányában, inaktív maradt a jogcímünk. Az engedély megszerzése érdekében, idén már egy kész építési tervvel rendelkezünk, folyamatos az egyeztetés a tervező és az egyesület vezetői között. Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése kosárlabda csarnokunk legégetőbb problémája a tető helytelen állapota. Évek óta beázik, mely ellehetetleníti a folyamatos edzést és versenyeztetést csakúgy, mint a versenytér felújítását. A padló újraburkolása fontos szakmai szempont, rengeteg sérülés megelőzhető egy modernebb és ízületkímélőbb parketta meglétével. Rendszerváltás előtti belső-építészeti motívumok is újításra szorulnak, illetve egy igényes, több nézőt befogadni képes nézőteret szeretnénk csarnokunkban. A szabadidősport fejlesztésének szellemében szeretnénk a Diana utcai, Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium kültéri kosárlabda pályáját teljes mértékben felújítani, elősegítve az edzésen kívüli testmozgást és a sportág egyéb formáinak (streetball, FIBA33) megismerésének és elsajátításának a lehetőségét. Az egyik fő célunk az egyetemi sportélet újbóli fellendítése, a szakmaiság elmélyítése és a TFSE versenyképességének javítása. A TF és TFSE közös stratégiája teszi lehetővé, hogy napjainknak megfelelő módszertani központtá váljon az intézmény. Legyen szó testnevelőről, kosárlabda edzőről, sportmenedzserről vagy humánkineziológusról, tökéletes helyszín a TF-en szerzett elméleti tanulmányok mellett a gyakorlat megszerzésére a TFSE. Szeretnénk ha a TF-en az egyetemi élet egyik üde színfoltja lenne újra a kosárlabda mérkőzésre járás, akár játékosként, edzőként, egyéb sportszakemberként vagy nézőként. A kosárlabda csarnokunk legégetőbb problémája a tető helytelen állapota. Évek óta beázik, mely ellehetetleníti a folyamatos edzést és versenyeztetést csakúgy, mint a versenytér felújítását. A padló újraburkolása fontos szakmai szempont, rengeteg sérülés megelőzhető egy modernebb és ízületkímélőbb parketta meglétével. Rendszerváltás előtti belső-építészeti motívumok is újításra szorulnak, illetve egy igényes, több nézőt befogadni képes nézőteret szeretnénk csarnokunkban. A szabadidősport fejlesztésének szellemében szeretnénk a Diana utcai, Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium kültéri kosárlabda pályáját teljes mértékben felújítani, elősegítve az edzésen kívüli testmozgást és a sportág egyéb formáinak (streetball, FIBA33) megismerésének és elsajátításának a lehetőségét. Az egyik fő célunk az egyetemi sportélet újbóli fellendítése, a szakmaiság elmélyítése és a TFSE versenyképességének javítása. A TF és TFSE közös stratégiája teszi lehetővé, hogy napjainknak megfelelő módszertani központtá váljon az intézmény. Legyen szó testnevelőről, kosárlabda edzőről, sportmenedzserről vagy humánkineziológusról, tökéletes helyszín a TF-en szerzett elméleti tanulmányok mellett a gyakorlat megszerzésére a TFSE. Szeretnénk ha a TF-en az egyetemi élet egyik üde színfoltja lenne újra a kosárlabda mérkőzésre járás, akár játékosként, edzőként, egyéb sportszakemberként vagy nézőként. A Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve Jelen pályázat benyújtásával a TFSE Kosárlabda Szakosztálya a 2013/2014-es szezonra sportágfejlesztési programjára készül júliusától szeretnénk megvalósítani a programot. Utánpótlás csapataink az idei szezonban folyamatosan jó teljesítményt nyújtanak. A játékosok mellett fiatal edzőink is szakmai tapasztalatot gyűjtenek, sportszervezős hallgatók pedig részt vesznek a mérkőzések szervezésében és hirdetésében a hallgatók számára. Fejlődésükhöz a lehető legtöbbet kíván az egyesület nyújtani. Amennyiben a létesítmények felújítására rendelkezésünkre áll az elegendő forrás, úgy minél előbb szeretnénk ha megkezdődne a csarnok felújítása. Az eddigiekhez hasonló szellemben és folyamatos fejlődés és tanulás mellett szeretnénk folytatni a sportszakmai munkát annak a reményében, hogy a TFSE ismét elismert egyesület lesz országszerte. Jelen pályázat benyújtásával a TFSE Kosárlabda Szakosztálya a 2013/2014-es szezonra sportágfejlesztési programjára készül júliusától szeretnénk megvalósítani a programot. Utánpótlás csapataink az idei szezonban folyamatosan jó teljesítményt nyújtanak. A játékosok mellett fiatal edzőink is szakmai tapasztalatot gyűjtenek, sportszervezős hallgatók pedig részt vesznek a mérkőzések szervezésében és hirdetésében a hallgatók számára. Fejlődésükhöz a lehető legtöbbet kíván az egyesület nyújtani. Amennyiben a létesítmények felújítására rendelkezésünkre áll az elegendő forrás, úgy minél előbb szeretnénk ha megkezdődne a csarnok felújítása. Az eddigiekhez hasonló szellemben és folyamatos fejlődés és tanulás mellett szeretnénk folytatni a sportszakmai munkát annak a reményében, hogy a TFSE ismét elismert egyesület lesz országszerte. A sportf ejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportf ejlesztési program és a jelen sportf ejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) Az MKOSZ stratégiájához fűződően szeretne a TFSE részt venni a 2020-ig megnevezett stratégiai célok között legfőképpen az utánpótlás és sportszakemberképzésben. Lehetőséget akarunk biztosítani a fiatal tehetségeknek, hallgatóknak, hogy minél jobb, minél megfelelőbb körülmények között tudjanak versenyezni a játékosok, szakmai tapasztalatot szerezni az edzők, sportmenedzser és humánkineziológus hallgatók. Minden tekintetben támogatjuk az országos mentori hálózat kiépítését és az MKOSZ és a SE-TSK együttműködését illetve a nemzetközi mesterképzés bevezetését is. A kosárlabda sportág versenyképesség fejlesztésének talán egyik alapköve az edzők és sportmenedzserek új generációja, és a TFSE gondoskodni szeretne arról, hogy tényleges és értékes gyakorlati, szakmai tapasztalat megszerzése után kerülnek ki a sportpiacra, friss diplomásként. Idén a képzés jogcímmel szeretnénk bővíteni sportágfejlesztési programunkat, melynek célja magyar és nemzetközi edzőtovábbképzések tartása a TF intézményében. Szeretnénk a marketing kommunikáció fejlesztésben is a szövetséghez hasonlóan fejlődni, teljesen új arculatot akarunk az egész egyesületnek, valamint az egyes szakosztályoknak is. A mai követelményeknek megfelelő, modern kommunikációs eszközöket akarjuk integrálni a mindennapi használatba, különös hangsúlyt fektetve az online és közösségi médiára. Az MKOSZ stratégiájához fűződően szeretne a TFSE részt venni a 2020-ig megnevezett stratégiai célok között legfőképpen az utánpótlás és sportszakemberképzésben. Lehetőséget akarunk biztosítani a fiatal tehetségeknek, hallgatóknak, hogy minél jobb, minél megfelelőbb körülmények között tudjanak versenyezni a játékosok, szakmai tapasztalatot szerezni az edzők, sportmenedzser és humánkineziológus hallgatók. Minden tekintetben támogatjuk az országos mentori hálózat kiépítését és az MKOSZ és a SE-TSK együttműködését illetve a nemzetközi mesterképzés bevezetését is. A kosárlabda sportág versenyképesség fejlesztésének talán egyik alapköve az edzők és sportmenedzserek új generációja, és a TFSE gondoskodni szeretne arról, hogy tényleges és értékes gyakorlati, szakmai tapasztalat megszerzése után kerülnek ki a sportpiacra, friss diplomásként. Idén a képzés jogcímmel szeretnénk bővíteni sportágfejlesztési programunkat, melynek célja magyar és nemzetközi edzőtovábbképzések tartása a TF intézményében. Szeretnénk a marketing kommunikáció fejlesztésben is a szövetséghez hasonlóan fejlődni, teljesen új arculatot akarunk az egész egyesületnek, valamint az egyes szakosztályoknak is. A mai követelményeknek megfelelő, modern kommunikációs eszközöket akarjuk integrálni a mindennapi használatba, különös hangsúlyt fektetve az online és közösségi médiára. A sportf ejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése társadalmi gazdasági hatások széleskörűek, az eredmények rövid és hosszú távú formában is megjelenhetnek. Rövid távú hatások: a csapatok versenyeztetése során a célunk, hogy a tagdíj mértéke jelképes legyen, ezzel szemben a szakmai tapasztalat megszerzéséhez a A

4 maximumot tudjuk nyújtani. A hosszú távú hatások: Számos betegséget, egészségügyi probléma kialakulását előzhetik meg az emberek sportolással illetve a sportos életmód képviselésével. Minden TF-es hallgatónak meghatározó szerepet tölt be az életében a sportolás, és ezt a hallgatók fogják továbbadni a jövő generációinak. Az MKOSZ stratégiához hűen szeretnénk az utánpótlás és sportszakemberképzésben részt venni, teljes körűen támogatni azt tevékenységünkkel. Terveink között szerepel további, kezdő és magasan képzett nevelők foglalkoztatása, illetve a jelenlegi szakmai stáb állandó továbbképzése a munka minőségének folyamatos javítása érdekében. Az edzői életpálya-modell kialakítása is egyesületünk célja, melynek értelmében a folyamatos minőségjavulással, tapasztalatszerzéssel párhuzamosan edzőink anyagi megbecsülését is javítani kívánjuk. A társadalmi gazdasági hatások széleskörűek, az eredmények rövid és hosszú távú formában is megjelenhetnek. Rövid távú hatások: a csapatok versenyeztetése során a célunk, hogy a tagdíj mértéke jelképes legyen, ezzel szemben a szakmai tapasztalat megszerzéséhez a maximumot tudjuk nyújtani. A hosszú távú hatások: Számos betegséget, egészségügyi probléma kialakulását előzhetik meg az emberek sportolással illetve a sportos életmód képviselésével. Minden TF-es hallgatónak meghatározó szerepet tölt be az életében a sportolás, és ezt a hallgatók fogják továbbadni a jövő generációinak. Az MKOSZ stratégiához hűen szeretnénk az utánpótlás és sportszakemberképzésben részt venni, teljes körűen támogatni azt tevékenységünkkel. Terveink között szerepel további, kezdő és magasan képzett nevelők foglalkoztatása, illetve a jelenlegi szakmai stáb állandó továbbképzése a munka minőségének folyamatos javítása érdekében. Az edzői életpálya-modell kialakítása is egyesületünk célja, melynek értelmében a folyamatos minőségjavulással, tapasztalatszerzéssel párhuzamosan edzőink anyagi megbecsülését is javítani kívánjuk. 4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

5 5 Személyi jellegű ráf ordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért f elelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából) Támogatási időszak 6 Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Végzettsé g Adózás módja Havi munka óra Kif. hó Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) 0 0 Tervezett összes személyi költség alakulása a és közötti időszakban Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: 5. A 107/2011. (VI. 30.) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. (1) be ke zdé s 4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s 11. po ntjának i) alpo ntjára. 6. Az utánpótlás -nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás -nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

6 7 8 Tárgyi eszköz beruházások/f elújítások (Az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!) Támogatási időszak Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb indoklás Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 2013/14 Informatikai eszközök Honlap Információportál, hírek az összes kosárlabda csapatról, az egyetemi kosárlabda sportéletről. Nem Ft 2013/14 Informatikai eszközök Laptop Informatikai háttér Nem Ft 2013/14 Sporteszköz, sportfelszerelés Hivatalos FIBA palánkok szükségesek a tervezett Kosárállvány mobil FIBA palánkkal 2 felújítás db után Nem Ft Ft Tervezett sportcélú, nem ingatlanf ejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, f elújítások az építési beruházással, f elújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével értéke számított alakulása a és közötti időszakban: Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás Támogatási időszak 2013/14 TEF 9 Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése Tető Beruházás helyszíne 1123 Budapest Helyrajzi szám Beruházás, felújítás tervezett kezdete Beruházás, felújítás tervezett befejezése Üzembe helyezés tervezett időpontja Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) Alkotás utca / Ft U.f. 2013/14 TEF 2013/14 TEF Padlóburkolat Üvegfal 1123 Budapest Alkotás utca / Ft 1123 Budapest Alkotás utca / Ft 2013/14 TEF 2013/14 TEF 2013/14 TEF 2013/14 TEF 2013/14 TEB 1123 Budapest Alkotás utca Alagsori blokk belső felújítás / Ft 1123 Budapest Alkotás utca Fogadószint előcsarnok 44. közösségi vizesblokk bírói 7676/7675 öltöző Ft 1123 Budapest Alkotás utca Emeletráépítés játékvezetői 44. és versenzői öltözők 7676/7675 kialakítása vizesblokk kiépítés oktatási egység kialakítás Ft 1123 Budapest Alkotás utca Akadálymentes lift új bejárat / Ft 1123 Budapest Alkotás utca Kiviteli tervek elkészítése / Ft 1123

7 2013/14 TEF Oktatási blokk Budapest Alkotás utca / Ft 2013/14 BTI 2013/14 TEF 1123 Budapest Alkotás utca Előkészítés műszaki ellenőrzés / Ft 1125 Budapest Diana utca Kültéri kosárlabda pálya / Ft Ft Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját): a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé si fe ladatké nt e lszámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni. 8. A Re nde le t 2. (1) 9. po nt s z e rint 9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés : BTI 10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI tv. 22/C (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

8 11 Utánpótlás-nevelés f ejlesztés költségei Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő) Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt! 2013/14-es bajnoki évad Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő) Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db) Bajnokság szintje (legmagasabb) U16 U18 U20 U Országos Országos Megyei Nincs Nincs Nincs Országos Országos *MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma 11. A Re nde le t 2. (1) 11. po ntja s z e rint

9 Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése Évad 12 Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória 2013/14 Kosárlabda mez/nadrág szett Ft Ft Sportfelszerelés 2013/14 Melegítő alsó/felső szett 0 0 Ft 0 Ft Sportfelszerelés 2013/14 Kosárlabda cipő pár Ft Ft Sportfelszerelés 2013/14 Bemelegítő mez db 0 0 Ft 0 Ft Sportfelszerelés 2013/14 Eurotape karton 0 0 Ft 0 Ft Diagnosztikai eszközök 2013/14 Szivacs karton 0 0 Ft 0 Ft Diagnosztikai eszközök 2013/14 Kinesiotape karton 0 0 Ft 0 Ft Diagnosztikai eszközök 2013/14 Bemelegítő krém csomag 0 0 Ft 0 Ft Diagnosztikai eszközök 2013/14 gyógyszer szivacs tape stb. csomag Ft Ft Diagnosztikai eszközök 2013/14 Háló db Ft Ft Sporteszköz 2013/14 Térdvédő pár 0 0 Ft 0 Ft Sportfelszerelés 2013/14 Bokavédő pár 0 0 Ft 0 Ft Sportfelszerelés 2013/14 Kosárlabda versenylabda 6-os db 0 0 Ft 0 Ft Sporteszköz 2013/14 Kosárlabda versenylabda 7-es db 0 0 Ft 0 Ft Sporteszköz 2013/14 Jelzőmez db Ft Ft Sportfelszerelés 2013/14 Kosárlabda mez/nadrág szett 0 0 Ft 0 Ft Sportfelszerelés 2013/14 Kosárlabda mez/nadrág szett 0 0 Ft 0 Ft Sportfelszerelés 2013/14 Melegítő alsó/felső szett 0 0 Ft 0 Ft Sportfelszerelés 2013/14 Ragasztó csomag 0 0 Ft 0 Ft Diagnosztikai eszközök 2013/14 Labdatároló acélból 380 l-es db 0 0 Ft 0 Ft Pályatartozék Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése Évad Korosztály Ingatlan megnevezése Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban (hónap) Igénybevett órák száma / évad Éves&nbspköltség 2013/ / /14 U23 Kosárlabda pálya Ft Ft Kosárlabda pálya Ft Ft Kosárlabda pálya Ft Ft Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése Évad Sportszakember beosztása 2013/14 Vezető edző 2013/14 Vezető edző 2013/14 Edző 2013/14 Erőnléti edző Sportszakember neve 2012/13-as idény működési engedély száma Fogl. kor. H.ó. Kif. Hó Bruttó juttatások (Ft/hó) Munkáltatói járulékok (Ft/hó) Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) Dr. Farkas Péter U Ft Ft Ft Lukasz Trzaskoma U Ft Ft Ft U23 Krasznai György Ft Ft Ft Németh Kata U Ft Ft Ft

10 2013/14 Egyéb 2013/14 Egyéb 2013/14 Edző 2013/14 Edző 2013/14 Vezető edző 2013/14 Egyéb 2013/14 Egyéb 2013/14 Edző 2013/14 Edző Szalai Dóra U Ft Ft Ft Fogarasi György U Ft Ft Ft U23 Döbörhegyi Balázs Ft Ft Ft Németh Nóra U Ft Ft Ft Novák Judit U Ft Ft Ft Dr. Sterbenz Tamás U Ft Ft Ft Gősi Zsuzsa U Ft Ft Ft Kerényi Gergő U Ft Ft Ft Rónaszéki Szilvia U Ft Ft Ft Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei Jogcím 2013/ /15 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök Személyszállítási költségek Nevezési költségek Rendezési, felkészítési, képzési költségek Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Logisztikai költségek (csak bérlet) kivéve személygépkocsi és motorkerékpár összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a és közötti időszakra (Ft) Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/ /15 összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft 1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember 2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám

11 4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma 8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén. 9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

12 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei Évad Képzés címe Képzés típusa Oktatók várható személyi költségei (Ft) Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft) Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft) Egyéb folyó költségek (Ft) Amortizáció (Ft) Tanácsadói szolgáltatások (Ft) Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft) Összesen 0 Ft 0 Ft Tervezett képzési költség számított alakulása a és közötti időszakban Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft) 2013/14 Á 2013/14 SZ 2014/15 Á 2014/15 SZ összesen: 14. a Rendelet 2 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a) e ) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

TFSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9-2 - 4 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 1 2 0 0 4-2 0 0 1 0 9 2 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Dr. Molnár Sándor. ügyv.

TFSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 0 7 9-2 - 4 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 1 2 0 0 4-2 0 0 1 0 9 2 2-0 0 0 0 0 0 0 0. Dr. Molnár Sándor. ügyv. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete TFSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea

Diáksport egyesület. 7 6 3 3 Pécs. Vári Attila vezérigazgató. Dr. Istók Tímea 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 114 Pécsi Sport Nonprofit Zrt. PSN Zrt. 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 9 2 5 4 1 3 5-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 8 0 0 7-2 0 9 0 7 8 3 7-0 0 0 0 0 0 0 0. Szentessy Balázs.

Sportiskola. Adószám: 1 9 2 5 4 1 3 5-1 - 1 9. Bankszámlaszám: 1 1 7 4 8 0 0 7-2 0 9 0 7 8 3 7-0 0 0 0 0 0 0 0. Szentessy Balázs. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Veszprémi Egyetemi Sport Club Veszprémi Egyetemi SC. 3 A szakszövetség

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 9 5 9 0 9 5-1 - 2 0. Bankszámlaszám: 7 5 0 0 0 2 4 6-1 0 0 9 7 3 3 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Flórek Zsolt. elnök.

Sportiskola. Adószám: 1 8 9 5 9 0 9 5-1 - 2 0. Bankszámlaszám: 7 5 0 0 0 2 4 6-1 0 0 9 7 3 3 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Flórek Zsolt. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 569 Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Zalakaros Sportjáért

Részletesebben

Diáksport egyesület. 8 7 4 9 Zalakaros. Flórek Zsolt elnök. Tóth Melinda

Diáksport egyesület. 8 7 4 9 Zalakaros. Flórek Zsolt elnök. Tóth Melinda 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 569 Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány Zalakaros Sportjáért

Részletesebben

DF DSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 2 0 2 3 9-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 3 7-2 0 0 0 7 3 3 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Balogh Bertalan.

DF DSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 2 0 2 3 9-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 1 7 3 6 0 3 7-2 0 0 0 7 3 3 9-0 0 0 0 0 0 0 0. Balogh Bertalan. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 001 Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesület DF DSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület. 6 5 0 0 Baja. Fax: 00-00-000-000 www.sugovicase.hu. Kovács Péter DSE elnök. Kovács Péter

Diáksport egyesület. 6 5 0 0 Baja. Fax: 00-00-000-000 www.sugovicase.hu. Kovács Péter DSE elnök. Kovács Péter 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 001 Sugovica Diáksport Egyesület Sugovica DSE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

RADO KSE. Sportiskola

RADO KSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 RADO KOSÁRLABDA SPORTEGYESÜLET RADO KSE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

KOKEC SE. Sportiskola

KOKEC SE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kosárlabdát Kedvelők Clubja Sportegyesület KOKEC SE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Fürge Gyík DSE. Sportiskola

Fürge Gyík DSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Fürge Gyík Diáksport Egyesület Fürge Gyík DSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

MNDSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 5 5 0 4 3 1-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 3 2-2 9 3 6 0 0 0 3. Kovács Lajos.

MNDSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 5 5 0 4 3 1-1 - 0 3. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 3 2-2 9 3 6 0 0 0 3. Kovács Lajos. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 001 Magyarországi Németek Diáksport Egyesülete MNDSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

GYKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 5 2 5 0 8 9-2 - 0 8. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 8 0-8 0 6 8 0 0 0 8. Hoffmann Gergely.

GYKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 5 2 5 0 8 9-2 - 0 8. Bankszámlaszám: 1 0 9 1 8 0 0 1-0 0 0 0 0 0 8 0-8 0 6 8 0 0 0 8. Hoffmann Gergely. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Győri Kosárlabda Club GYKC 3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai

Részletesebben

Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-3224/2014 Ügyintéző: Szabari János Rákóczi út 49-53 E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 8900

Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-3224/2014 Ügyintéző: Szabari János Rákóczi út 49-53 E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu 8900 Iktatószám: ki/jh01-3224/2014 Zalaegerszegi Kölcsey Gimnázium Diák Sportegyesület Ügyiratszám: be/sfp-3224/2014 Zalaegerszeg Ügyintéző: Szabari János Rákóczi út 49-53 E-mail: sporttamogatas@hunbasket.hu

Részletesebben

Diáksport egyesület 2 0 4 0 BUDAÖRS

Diáksport egyesület 2 0 4 0 BUDAÖRS 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 RADO KOSÁRLABDA SPORTEGYESÜLET RADO KSE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

JKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 1 6 6 8 3 7-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 0 1 0 0 4-2 0 1 9 9 6 4 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Gerő Zoltán. elnök.

JKC. Sportiskola. Adószám: 1 8 1 6 6 8 3 7-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 1 7 0 1 0 0 4-2 0 1 9 9 6 4 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Gerő Zoltán. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Józsefvárosi Kosárlabda Club JKC 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 7 9 1 2 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 4 6 3-5 0 5 2 6 5 5 2-7 6 8 9 1 0 0 5. Boda Gábor. Elnök.

Sportiskola. Adószám: 1 8 2 7 9 1 2 8-1 - 0 7. Bankszámlaszám: 1 0 4 0 0 4 6 3-5 0 5 2 6 5 5 2-7 6 8 9 1 0 0 5. Boda Gábor. Elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda Sportegyesület Dunaújvárosi Sárkányok

Részletesebben

Gyaxi DSE. Sportiskola

Gyaxi DSE. Sportiskola 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Gyaxi Diáksport Egyesület Gyaxi DSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Diáksport egyesület. 9 4 0 0 Sopron. Pojbics Szabolcs

Diáksport egyesület. 9 4 0 0 Sopron. Pojbics Szabolcs 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 F.K.L. Sportszolgáltató Kft. FKL Kft 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

BKGDSE. Sportiskola. Adószám: 1 8 1 3 8 8 2 5-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 6 1 2 0 0 4 0 5-1 5 0 2 1 9 9 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Kiss István.

BKGDSE. Sportiskola. Adószám: 1 8 1 3 8 8 2 5-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 6 1 2 0 0 4 0 5-1 5 0 2 1 9 9 5-0 0 0 0 0 0 0 0. Kiss István. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület BKGDSE 3 A szakszövetség

Részletesebben

Diáksport egyesület. 9 7 0 0 Szombathely. Dr. Gál László SE elnök. Dr. Gál László

Diáksport egyesület. 9 7 0 0 Szombathely. Dr. Gál László SE elnök. Dr. Gál László 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület SZoESE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

Diáksport egyesület. 2 3 4 0 Kiskunlacháza. Mayering Viktor

Diáksport egyesület. 2 3 4 0 Kiskunlacháza. Mayering Viktor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kiskunlacházi Ifjú Kosarasok Köre KLIKK Zsiráfok SE 3 A szakszövetség

Részletesebben

PCSLE. Sportiskola. Adószám: 1 8 6 8 4 5 0 8-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 2 1 4 3-6 7 6 0 6 1 9 1-5 1 1 0 0 0 0 5. Kiss Antal. elnök.

PCSLE. Sportiskola. Adószám: 1 8 6 8 4 5 0 8-1 - 1 3. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 2 1 4 3-6 7 6 0 6 1 9 1-5 1 1 0 0 0 0 5. Kiss Antal. elnök. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Piliscsabai Cserkész Lovas Kulturális Szabadidős és Sport Egyesület

Részletesebben

Diáksport egyesület. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor

Diáksport egyesület. 6 0 4 1 Kerekegyháza. Balla Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Kerekegyházi SportEgyesület Kerekegyházi SE 3 A szakszövetség vagy

Részletesebben

BHSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 5 6 7-2 - 4 1. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 2 0 1 9-2 5 5 3 1 7 0 1-5 3 4 0 0 0 0 2. Molnár Imre.

BHSE. Sportiskola. Adószám: 1 9 8 0 6 5 6 7-2 - 4 1. Bankszámlaszám: 1 0 7 0 2 0 1 9-2 5 5 3 1 7 0 1-5 3 4 0 0 0 0 2. Molnár Imre. 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Budapesti Honvéd Sportegyesület BHSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show...

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2013/admin?todo=show... / 18 2013.12.17. 9:51 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: BEAC Női Kosárlabda Utánpótlásért Alapítvány

Részletesebben

Diáksport egyesület. 4 4 8 4 Ibrány. Móré Zoltán elnök. Gégény Tibor

Diáksport egyesület. 4 4 8 4 Ibrány. Móré Zoltán elnök. Gégény Tibor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Ibrány Sportegyesület Ibrány SE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

Diáksport egyesület. 5 7 0 0 Gyula. Szabó Andrea

Diáksport egyesület. 5 7 0 0 Gyula. Szabó Andrea 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 113 Gyulasport Sportlétesítményeket MűködtetőUtánpótlás Nevelő SportiskolaS

Részletesebben

Diáksport egyesület. 6 5 0 0 Baja. Nagypál Gábor elnök. Nagypál Gábor

Diáksport egyesület. 6 5 0 0 Baja. Nagypál Gábor elnök. Nagypál Gábor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 Bajai Női Kosárlabda Klub Bajai NKK 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1

http://kosarkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: 521 KANIZSAI VADMACSKÁK SE Kanizsai VSE 3 A szakszövetség vagy a Magyar

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... 1 / 19 2012.08.28. 11:24 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben