A WICHERN ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A WICHERN ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 A WICHERN ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA (A szeptember 20-án kelt eredeti Alapító Okirat módosításokkal egybefoglalt szeptember 28-án hatályos szövege) Az Evangelisches Johannesstift Berlin (Schönwalder Allee 26, Berlin, Spandau) mint alapító (a továbbiakban: Alapító), tekintettel a társadalom egészének a hátrányos helyzetű ifjúság egészséges fejlődése iránti felelősségére; tekintettel a hátrányos helyzetű ifjúság jogos igényére, hogy hazájában egyenlő eséllyel hozzáférjen az európai kultúra általános eredményeihez, végül tekintettel arra, hogy a hátrányos helyzetű ifjúság készségei kifejlesztésének, kötelességtudata megerősítésének, valamint a keresztény etika és erkölcs megőrzésének nélkülözhetetlen eszköze az iskolai képzésen túl a megfelelő nevelési háttér megteremtése, a Magyar Köztársaság Alkotmányában és Polgári Törvénykönyvében biztosított joggal élve, Dr. Johann Heinrich Wichern keresztény emberképének szellemi örökségéből merítve, és János Első levelének gondolatai alapján: Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. (János ), az alábbi közhasznú alapítványt alapítja. I. AZ ALAPÍTVÁNY ALAPADATAI Az Alapítvány Neve: Wichern Alapítvány a Magyarországi Szociális Munkáért és Ifjúságvédelemért Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 21/1. Célja: 1. A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és azok családjai a./ egészséges testi és szellemi fejlődésének elősegítése, a keresztény szellemiség jegyében b./ oktatási, szakképzési, kulturális esélyegyenlőségének biztosítása, c./ készségei kifejlesztéséhez, erkölcsei megőrzéséhez és kötelességtudata megerősítéséhez az iskolai képzésen túli nevelési háttér megteremtése. 2. Gyermek-, ifjúságvédelem és családsegítés. 3. Szociális területen dolgozók számára tréningek, továbbképzések tartása, szervezése. 4. Fogyatékkal élők és idősek segítése, gondozása 5. A népek közötti megértés és együttműködés erősítése az oktatás és a szociális munka területén. 1

2 Közhasznúsága: Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény (a továbbiakban: Kszt.) szerinti közhasznú szervezet. II. AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE Az Alapítvány a céljai elérését részben közvetlenül, saját, elsősorban önkéntes munkatársainak közreműködésével, részben pedig a cél eléréséhez szükséges tevékenységet folytató más szervezetek támogatása útján biztosítja. Ennek során az Alapítvány - megszervezi és összefogja az alapítványi célok megvalósításában közreműködő személyek és szervezetek tevékenységét, - céljaival összhangban gondoskodik az alapítványi vagyon felhasználásáról, a többi között ösztöndíj és támogatási rendszer kialakításával és működtetésével, valamint az ezt szolgáló tárgyi feltételrendszer megteremtésével és fenntartásával. Az Alapítvány közhasznú tevékenységei a következők: - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása - tudományos tevékenység, kutatás - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - gyermek- és ifjúságvédelem - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - egészségmegőrzés, egészségvédelem, egészséges életmódra nevelést célzó programok szervezése - szenvedélybetegek ellátása és gondozása, drog prevenciós programok szervezése, ezzel összefüggő tanácsadás Az Alapítvány e tevékenységeinek megvalósítása során - az alapítványi célok megvalósítására pályázatokat ír ki, - az Alapítvány alapcélkitűzéseit segítő szervezeteket működtethet: valamint - kapcsolatot tart a céljait támogató külföldi szervezetekkel, mindenekelőtt az azonos célok mellett elkötelezett Alapítóval, - tapasztalatcsere céljából tudományos és ismeretterjesztő konferenciákon vesz részt, illetve konferenciákat szervez. Az Alapítvány együttműködik minden állami, önkormányzati, civil, valamint egyházi szervvel és keresztény szervezettel, amely az Alapítvány céljainak megvalósításához hozzájárul, vagy az Alapítvány céljaival összeegyeztethető célok érdekében az Alapítvány támogatását kéri. A célok között említett anyagi (pénzügyi és más dologi) támogatás a Kuratórium döntése szerint valósul meg, ideértve a folyamatos, illetve pályázati (tartós vagy időszakonként visszatérő, illetve eseti) díjazást is. 2

3 Az Alapítvány - közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi célok körében bárki részesülhet, - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez - gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azokat a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja, - közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai kérdésben állást nem foglal, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, és azoknak anyagi támogatás nem nyújt. III. AZ ALAPÍTVÁNY INDULÓ VAGYONA Az Alapítvány indul vagyona ,- Ft, azaz Ötmillió forint. Az induló vagyont az Alapító az Alapító Okirat aláírását és az Alapítvány nyilvántartásba vételét követő 15 (tizenöt) napon belül bocsátja az Alapítvány rendelkezésére, oly módon, hogy azt az Alapítvány bankszámlájára befizeti. Az Alapító tudomásul veszi, hogy a jelen Alapító Okiratban foglaltakon túl az induló vagyon körében már rendelkezést nem tehet. Az Alapító az Alapítvány céljára felajánlott összegeket és más adományokat nem vonhatja vissza. IV. AZ ALAPÍTVÁNYHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS Az Alapítvány nyílt, ahhoz az alapítványi célok és a jelen Alapító Okiratban foglalt csatlakozási és működési feltételek elfogadása mellett bármely természetes vagy jogi személy csatlakozhat, ha tevékenysége összeegyeztethető az Alapítvány tevékenységével. Csatlakozónak tekintendő, aki - csatlakozási szándékát az Alapítvány képviselőjéhez nevének, és egyéb azonosítási adatainak megjelölése mellett bejelenti, - saját tevékenységébe az összeférhetetlenség kizárására alkalmas betekintést enged, - nyilatkozik az Alapító Okiratban foglalt célok, működési- és csatlakozási feltételek elfogadásáról, és - az Alapítvány javára legalább az induló vagyon inflációval növelt mindenkori összegének 50 %-át kitevő értékű támogatást ajánl fel, feltéve, hogy a Kuratórium a csatlakozást a fenti feltételek vizsgálatával elfogadja és a csatlakozó a vállalt támogatást ténylegesen az Alapítvány rendelkezésére bocsátja. A csatlakozó jogosult arra, hogy - nevét az Alapítvány támogatói körében feltüntessék, - a Kuratórium üléseire személy szerint meghívják, és azokon tanácskozási joggal részt vegyen, - a támogatás konkrét felhasználását ellenőrizze. 3

4 V. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA Az Alapítvány gazdálkodásának forrásai: - az Alapítvány induló vagyona - a csatlakozók és más támogatók felajánlásai, amelynek tárgya lehet: - pénz, különösen tőke, kamat, járadék, vagy értékpapír, - dolog, különösen ingatlan és ingó vagyontárgy, műtárgy, átruházása - jog, különösen vagyoni értékű jog, használati jog átruházása, engedélyezése - az Alapítvány munkatársainak és külső segítőinek személyes közreműködése, - pályázatok bevételei, - az Alapítványi vagyonnal való gazdálkodás, illetve az alapítványi tevékenység esetleges működési bevételei. Az adományozókról és az adományokról nyilvántartás készül, amelyet az Alapítvány Kuratóriuma jogosult ha azt az adományozó nem zárta ki a sajtóban közzétenni. VI. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE Az Alapítvány szervezeti felépítése: - a Kuratórium - a Kuratórium elnöke és elnökhelyettese - az igazgató Az Alapítvány ügydöntő és kezelő szerve a Kuratórium. A Kuratórium 5 (öt) természetes személy tagból áll, akik közül egy-egy személy a Kuratórium elnöke, elnökhelyettese és igazgatója, és akiket az Alapító mindenkor 5 éves időtartamra jelöl ki. Az 5 tag közül legfeljebb kettő lehet egyidejűleg az Alapítónál is tisztségviselő, vagy munkavállaló, a többi tag nem lehet az Alapítóval személyi függőségben. Az Alapító a Kuratórium 1-1 tagját a Kuratórium elnökének, illetve elnökhelyettesének nevezi ki. VII. A KURATÓRIUMI TAGSÁG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE A kuratóriumi tagság az Alapító részéről történő írásbeli kijelöléssel és annak a tag által történő írásbeli elfogadásával jön létre. A VI. fejezetben meghatározott korlátozásokon túlmenően nem jelölhető ki, illetve nem fogadhat el kijelölést olyan személy, aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, vagy akivel szemben a Kszt. 9. -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn. A Kuratórium első tagjai: - Andreas Gerhard Lorch (anyja neve: Christl Allgayer, született: április 25., lakcíme: Berlin, Schönwalder Alle 26, Németország) a Kuratórium elnöke - Norbert Schröder-Michelczak (anyja neve: Gerda Barth, született: május 30., lakcíme: Fürstenberg, Buchengartenweg 1., Németország) a Kuratórium elnökhelyettese 4

5 - Lehr Emma Erzsébet (anyja neve: Fülöp Erzsébet, született: december 26., lakcíme: 2049 Diósd, Tó u. 27.) igazgató - Detlef Horn-Wagner (anyja neve: Vera Müller, született: október 23., lakcíme: Berlin, Philippistr. 14, Németország) tag - Roszik Gábor (anyja neve: Glazewszki Melitta, született: augusztus 15., lakcíme: 2100 Gödöllő, Lumniczer u. 4/A.) tag A Kuratóriumi tag tisztsége megszűnik: - a megbízás időtartamának lejártával, ha azt nem hosszabbítják meg - a tag lemondásával - a kijelölés visszavonásával - a tag felmentésével - a tag halálával. A tag a kuratóriumi tagságáról bármikor lemondhat, amit írásban a Kuratórium elnökénél, vagy elnökhelyettesénél jelenthet be. Az elnök, vagy elnökhelyettes a bejelentés az Alapítóhoz továbbítja és lehetőség szerint egyúttal javaslatot tesz az új tag személyére. Ha a tag tevékenységével az Alapítvány céljait veszélyezteti, tisztségéhez méltatlan magatartást tanúsít, vagy utóbb kiderül, hogy a tag közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, továbbá, ha a Kszt. 9. -ában foglalt összeférhetetlenségi ok folytán kuratóriumi taggá nem lett volna jelölhető, az Alapító a kijelölést visszavonja. Ha a tag a kuratóriumi tagsággal járó feladatait betegsége, vagy egyéb akadályoztatása miatt huzamosabb időn át nem tudja ellátni, vagy ismeretlen helyre költözik, őt az Alapító tagsága alól felmenti. Ugyanígy jár el akkor, ha a VI. fejezet szerint az Alapítótól független személyként kijelölt kuratóriumi tag utóbb az Alapítóval személyi függőségbe kerül. A visszavonást, illetve a felmentést a taggal haladéktalan közölni kell. A tagok a Kuratóriumban betöltött tisztségüket csak személyesen láthatják el. A tagok kötelesek értesítési címük megváltozását a Kuratóriumnak legkésőbb 8 (nyolc) napon belül bejelenteni. VIII. A KURATÓRIUM MŰKÖDÉSE A Kuratórium hatásköre A Kuratórium dönt az Alapítvány céljainak megvalósításáról, és annak érdekében vagyona felhasználásáról. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az éves működési terv elfogadása - az éves beszámoló jóváhagyása, - a közhasznúsági jelentésnek a Kszt. 19. (3) bekezdése szerinti alkalommal történő elfogadása, - a döntés az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról, 5

6 - a döntés az Alapítvány céljait elősegítő vállalkozási tevékenység folytatásáról, - az Alapítvány munkaszervezetét és a Kuratórium működésének részletes rendjét meghatározó szervezeti és működési szabályzat létrehozása, - az igazgató megválasztása, - döntés minden olyan kérdésben, amelyben a Ptk. az Alapítvány kezelő szervének, a Kszt. pedig a közhasznú szervezet legfőbb szervének döntését írja elő. A Kuratórium ülései A Kuratórium évente legalább egy ülést köteles tartani, amelyre az elnök, vagy az elnökhelyettes a tagokat az ülést megelőzően legalább 15 nappal írásban, a hely, az időpont és a napirend megjelölésével köteles meghívni. Az ülésre az Alapító képviselőjét és a csatlakozókat is meg kell hívni, akik az ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt. Az összehívás levélben, telefaxon, vagy ben történhet, ez utóbbi két esetben azonban a szabályszerű meghívás feltétele, hogy a címzett a vételt visszaigazolja. A szavazás rendje A kuratórium tisztségviselői és tagjai a Kuratórium ülésein jogaikat csak személyesen gyakorolhatják. A Kuratórium az eredeti napirend kérdéseiben akkor határozatképes, ha döntésénél tagjainak több, mint fele jelen van. A Kuratórium az eredeti napirenden nem szereplő kérdésekben csak akkor határozatképes, ha ülésén valamennyi tagja jelen van, és a kérdés utólagos napirendre tűzésével minden tag egyetért. A Kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésén minden tagnak egy szavazata van. A szavazásban nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b/ pont), vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Jegyzőkönyvvezetés A kuratóriumi ülésekről írásos jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az elnök, vagy elnökhelyettes és egy jelenlévő kuratóriumi tag hitelesít. A jegyzőkönyveknek tartalmaznia kell a napirendet, a napirenden kívül felvett kérdéseket és keletkezésük sorrendjében a meghozott határozatokat. A Kuratórium határozatait írásba kell foglalni, és azokat sorszámozással kell ellátni. A döntések tartalmán kívül a jegyzőkönyvnek fel kell tüntetnie a határozat keltét és hatályát, a mellette és ellene szavazó kuratóriumi tagok számarányát és személyét. Tolmácsolás A kuratóriumi üléseken az elnök, vagy az elnökhelyettes köteles a magyar nyelvet nem beszélő tagok részére megfelelő tolmácsolásról gondoskodni. A jegyzőkönyvekről az Alapítvány költségére német nyelvű fordítást kell készíteni és azt az Alapítónak meg kell küldeni. 6

7 Nyilvánosság A Kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyvek és a meghívottak által előterjesztett egyéb írásbeli vélemények nyilvánosak. A kuratóriumi tagok ülésen kívüli tevékenysége A Kuratórium tagjai a Kuratórium ülésein kívül is jogosultak az Alapítvány ügyeiben eljárni, javaslatot, indítványt tenni, az Alapítvány működését érintő kérdésekben az elnöktől, az elnökhelyettestől, vagy az Alapítvány bármely munkavállalójától felvilágosítást kérni, illetve a képviseleti jog korlátai között az Alapítvány nevében kötelező nyilatkozatot tenni. A Kuratórium tagjai képviseleti jogukat az elnök és az elnökhelyettes akadályoztatása esetén, halaszthatatlan intézkedést igénylő ügyekben gyakorolhatják. Költségtérítés, díjazás A Kuratórium elnöke, elnökhelyettese és tagjai tevékenységükért az Alapító által meghatározott mértékű költségtérítésben és tiszteletdíjban részesíthetők. Az elnöki és elnökhelyettesi tisztség megszűnésének esetei Az elnöki és elnökhelyettesi tisztség megszűnésének esetei azonosak a kuratóriumi tagság megszűnésével, azzal a különbséggel, hogy az elnöki és elnökhelyettesi tisztségről való lemondásnak, illetve az e tisztség alóli felmentésnek a kuratóriumi tagság fenntartása mellett is helye van. IX. A KURATÓRIUM ELNÖKÉNEK ÉS ELNÖKHELYETTESÉNEK FELADATAI A Kuratórium ülései közötti időszakban a Kuratórium hatáskörét az elnök, illetve annak az Alapítvány székhelyéről való távolléte esetén az elnökhelyettes gyakorolja, kivéve a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket. A Kuratórium elnöke, illetve távollétében elnökhelyettese: - gondoskodik a Kuratórium üléseinek összehívásáról és levezetéséről, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről és a határozatok nyilvántartásáról, - figyelemmel kíséri, ellenőrzi az igazgató tevékenységét és jelzi a Kuratóriumnak, ha a jelen Alapító Okirat, vagy a jogszabályok rendelkezéseinek, vagy a Kuratórium határozatainak a megsértését tapasztalja, - átmenetileg ellátja az igazgató feladatkörét, ha az igazgató megbízatása megszűnt, vagy tevékenységében akadályoztatva van. 7

8 X. AZ IGAZGATÓ Az igazgatót a Kuratórium saját tagjai közül legfeljebb a kuratóriumi tagság idejére, tehát legfeljebb 5 éves időtartamra választja Az igazgatói tisztségre történő megválasztás annak elfogadásától függően hatályos. Az igazgató feladatai: - irányítja az Alapítvány operatív tevékenységét, - gyakorolja a munkavállalók felett a munkáltatói jogokat - biztosítja az Alapítvány tevékenységének nyilvánosságát, lehetővé teszi az Alapítvány részére nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzését - gondoskodik a kuratóriumi döntések végrehajtásáról Az igazgató e tevékenységéért a Kuratórium által meghatározott mértékű díjazásban részesül. Az igazgatói tisztség megszűnésének esetei azonosak a kuratóriumi tagság megszűnésével, azzal a különbséggel, hogy az igazgatói tisztségről való lemondásnak, illetve az igazgatói tisztség alóli felmentésnek a kuratóriumi tagság fenntartása mellett is helye van. XI. ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE Az Alapítványt a Kuratórium elnöke, vagy az igazgató önállóan, vagy két másik kuratóriumi tag együttesen képviseli. Az Alapítványt a képviselők akként jegyzik, hogy az Alapítvány géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott neve alá, vagy mellé nevüket a Kuratórium elnöke, vagy az igazgató önállóan, a Kuratórium más tagjai pedig együttesen írják alá. Ilyen módon történik az Alapítvány bankszámlájáról való rendelkezés is. XII. KÖZHASZNÚ NYILVÁNOSSÁG Az Alapítvány elsősorban internetes honlap és a helyi sajtó útján biztosítja működésének nyilvánosságát. A Kuratórium ülésein annak rendjének megzavarása nélkül bárki jogosult részt venni. Az Alapítvány rendezvényei és az általa szervezett konferenciák, tréninek nyilvánosak azzal, hogy az Alapítvány a részvételt technikai okokból előzetes bejelentkezéshez és a felmerülő kiadások részbeni fedezéséhez kötheti. Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásokról és támogatási lehetőségekről az érintetteket internetes honlap és ajtó útján, szükség esetén egyéb, közvetlen kapcsolatfelvétel formájában tájékoztatja. A kuratóriumi határozatokat a személy szerint érintettekkel az őket érintő részükben szó szerinti kivonatban a keletkezéstől számított 8 napon belül ajánlott levél útján, vagy más írásos formában kell közölni. 8

9 Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokat az Alapítvány székhelyén egyegy eredeti példányban kell elhelyezni. Ezekbe a székhelyen az igényének igazolt jelzését követő 15 napon belül az adat- és titokvédelmi szabályok megtartásával bárki betekinthet, a közhasznúsági jelentésről vagy annak egyes részeiről pedig saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány a nyilvánosság biztosítása keretében a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait. XIII. AZ ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Az Alapítvány javára minden magán- és jogi személy szabadon felajánlásokat tehet. A felajánlások az Alapítvány számlájára történő pénzbeli befizetésekkel, vagy az anyagoknak, eszközöknek az átadásával történhetnek. Ezt követően a felajánlások nem vonhatók vissza. Az Alapítvány az adományozó kérésére amennyiben azt a jogszabály lehetővé teszi az adományról igazolást állít ki. XIV. AZ ALAPÍTVÁNY LÉTREJÖTTE, IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE A jelen Alapítvány az illetékes megyei bíróság nyilvántartásába való bejegyzéssel nyeri el jogi személyiségét, és határozatlan időre szól. Az Alapítványt a bíróság a Ptk. 74/E. (3) és (4) bekezdései alapján megszüntetheti. Az Alapító fenntartja a jogait arra, hogy az Alapítvány Alapító Okiratát a jogszabály által megengedett kerete között módosítsa, amennyiben ezt az alapítványi célok jobb elérésének lehetősége, vagy jogszabályváltozás indokolja. Az Alapítvány bármely okból való megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonát az Alapítvány tevékenységéhez a leginkább hasonló feladatokat ellátó más magyarországi protestáns egyházi alapítvány részére kell átadni. XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen alapító okiratban nem rögzített kérdésekben a magyar jog rendelkezései, különösen az évi IV. tv. (Ptk.) valamint a civil és közhasznú szervezetekről szóló jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadók. Ennek keretében jelen alapító okirat általános értelmezése során, valamint a nem szabályozott kérdésekben a Ptk., míg a közhasznúsági kérdések értelmezése során, valamint a közhasznúság körében nem szabályozott kérdésekben a civil és közhasznú szervezetekről szóló jogszabályok hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 9

10 A jelen Alapító Okirat magyar és német nyelven készült. A két változat egyaránt érvényes. Ha azonban a rendelkezések tartalmát illetően értelmezési vita támad, úgy eltérés esetén a magyar szöveg az irányadó. A jelen Alapító Okiratot, az Alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt, ezennel helybenhagyólag aláírja. Berlin, szeptember 28. Berlin, 28. September 2012 Az Alapító képviseletében: Martin von Essen sk. Andreas Arentzen sk. Tanúsítom, hogy jelen Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az okiratokban foglaltaknak. Készítettem és ellenjegyzem: Székesfehérvár, szeptember 28. (:Dr. Vári Kovács József:) ügyvéd 10

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, kinyilvánítja azon elhatározását, hogy az alábbiakban részletezett közhasznú célra, jogi személyiséggel rendelkező a l a p

Részletesebben

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat Alapító okirat amely készült a Ptk. 74/A.-74/F. -ai, valamint az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján létrejött Reménytadó Alapítvány ként, melyet a természetes személy Alapító az alábbiak szerint

Részletesebben

Sorsváltoztatás Alapítvány

Sorsváltoztatás Alapítvány Sorsváltoztatás Alapítvány Alapító Okirata Alapítva: 2014. április 29. ALAPÍTÓ OKIRAT I. Általános rendelkezések 1. Az Alapítvány elnevezése: Sorsváltoztatás Alapítvány 2. Az Alapítvány székhelye: 1027

Részletesebben

A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapító Okirata. közalapítványt

A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapító Okirata. közalapítványt A Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Alapító) a jelen Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet)

IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) IFJÚSÁGI LOKÁLPATRIÓTA és KULTURÁLIS EGYESÜLET (közhasznú társadalmi szervezet) ALAPSZABÁLYA (a 2014. május 20-ai módosításokkal egységes szerkezetben) Nyilvántartásba vétel száma: 8338 Budapest, 2014.

Részletesebben

A BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 2009. november

A BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 2009. november 1 A BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2009. november 2 A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV.

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület

Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Tisza-Tarna-Rima-Mente Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület Alapszabálya Alapítva: 2008. október 3. Alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú

Részletesebben

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.)

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Az alapítók a Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány 2003. december 07. napján kelt Alapító

Részletesebben

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály 1 Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály A Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM

HATÁROZATOK. L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. MÁRCIUS 13. TARTALOM oldal HATÁROZATOK 3/2006. (I. 13.) ME h. Fõiskolai tanárok kinevezésérõl... 521 6/2006. (I. 19.) ME h. Fõiskolai tanár felmentésérõl... 521 1006/2006.

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y ALAPÍTÓ OKIRAT Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y létrehozása és működése érdekében hoz létre. 1./ Az alapítvány

Részletesebben

A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület. Alapszabálya

A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület. Alapszabálya A Veszprém Megyei Civil Hálózatért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (A 2014.05.23. és 2014.09.03. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben) Amely abból a célból készült, hogy megfeleljen

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T DUNAPATAJÉRT Közalapítvány 6328 Dunapataj A L A P Í T Ó O K I R A T Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Alapító) a jelen Alapító okirattal a Polgári Törvénykönyv (Ptk.)

Részletesebben

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi

Részletesebben

Human Harmony Alapítvány

Human Harmony Alapítvány Human Harmony Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Liptákné Oláh Éva ( an. Újlaki Ilona Éva) Cím: 2151 Fót, Bokor u. 19-b. mint Alapító, jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz létre az alábbiak szerint: I.

Részletesebben

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2.

AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. AZ YBL ALAPOKTATÁSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2012. JÚLIUS 2. 2 PREAMBULUM Alulírott, Alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy az informatikához

Részletesebben