A WICHERN ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A WICHERN ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 A WICHERN ALAPÍTVÁNY A MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA (A szeptember 20-án kelt eredeti Alapító Okirat módosításokkal egybefoglalt szeptember 28-án hatályos szövege) Az Evangelisches Johannesstift Berlin (Schönwalder Allee 26, Berlin, Spandau) mint alapító (a továbbiakban: Alapító), tekintettel a társadalom egészének a hátrányos helyzetű ifjúság egészséges fejlődése iránti felelősségére; tekintettel a hátrányos helyzetű ifjúság jogos igényére, hogy hazájában egyenlő eséllyel hozzáférjen az európai kultúra általános eredményeihez, végül tekintettel arra, hogy a hátrányos helyzetű ifjúság készségei kifejlesztésének, kötelességtudata megerősítésének, valamint a keresztény etika és erkölcs megőrzésének nélkülözhetetlen eszköze az iskolai képzésen túl a megfelelő nevelési háttér megteremtése, a Magyar Köztársaság Alkotmányában és Polgári Törvénykönyvében biztosított joggal élve, Dr. Johann Heinrich Wichern keresztény emberképének szellemi örökségéből merítve, és János Első levelének gondolatai alapján: Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. (János ), az alábbi közhasznú alapítványt alapítja. I. AZ ALAPÍTVÁNY ALAPADATAI Az Alapítvány Neve: Wichern Alapítvány a Magyarországi Szociális Munkáért és Ifjúságvédelemért Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 21/1. Célja: 1. A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és azok családjai a./ egészséges testi és szellemi fejlődésének elősegítése, a keresztény szellemiség jegyében b./ oktatási, szakképzési, kulturális esélyegyenlőségének biztosítása, c./ készségei kifejlesztéséhez, erkölcsei megőrzéséhez és kötelességtudata megerősítéséhez az iskolai képzésen túli nevelési háttér megteremtése. 2. Gyermek-, ifjúságvédelem és családsegítés. 3. Szociális területen dolgozók számára tréningek, továbbképzések tartása, szervezése. 4. Fogyatékkal élők és idősek segítése, gondozása 5. A népek közötti megértés és együttműködés erősítése az oktatás és a szociális munka területén. 1

2 Közhasznúsága: Az Alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény (a továbbiakban: Kszt.) szerinti közhasznú szervezet. II. AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE Az Alapítvány a céljai elérését részben közvetlenül, saját, elsősorban önkéntes munkatársainak közreműködésével, részben pedig a cél eléréséhez szükséges tevékenységet folytató más szervezetek támogatása útján biztosítja. Ennek során az Alapítvány - megszervezi és összefogja az alapítványi célok megvalósításában közreműködő személyek és szervezetek tevékenységét, - céljaival összhangban gondoskodik az alapítványi vagyon felhasználásáról, a többi között ösztöndíj és támogatási rendszer kialakításával és működtetésével, valamint az ezt szolgáló tárgyi feltételrendszer megteremtésével és fenntartásával. Az Alapítvány közhasznú tevékenységei a következők: - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása - tudományos tevékenység, kutatás - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - gyermek- és ifjúságvédelem - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - egészségmegőrzés, egészségvédelem, egészséges életmódra nevelést célzó programok szervezése - szenvedélybetegek ellátása és gondozása, drog prevenciós programok szervezése, ezzel összefüggő tanácsadás Az Alapítvány e tevékenységeinek megvalósítása során - az alapítványi célok megvalósítására pályázatokat ír ki, - az Alapítvány alapcélkitűzéseit segítő szervezeteket működtethet: valamint - kapcsolatot tart a céljait támogató külföldi szervezetekkel, mindenekelőtt az azonos célok mellett elkötelezett Alapítóval, - tapasztalatcsere céljából tudományos és ismeretterjesztő konferenciákon vesz részt, illetve konferenciákat szervez. Az Alapítvány együttműködik minden állami, önkormányzati, civil, valamint egyházi szervvel és keresztény szervezettel, amely az Alapítvány céljainak megvalósításához hozzájárul, vagy az Alapítvány céljaival összeegyeztethető célok érdekében az Alapítvány támogatását kéri. A célok között említett anyagi (pénzügyi és más dologi) támogatás a Kuratórium döntése szerint valósul meg, ideértve a folyamatos, illetve pályázati (tartós vagy időszakonként visszatérő, illetve eseti) díjazást is. 2

3 Az Alapítvány - közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi célok körében bárki részesülhet, - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez - gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azokat a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja, - közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai kérdésben állást nem foglal, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, és azoknak anyagi támogatás nem nyújt. III. AZ ALAPÍTVÁNY INDULÓ VAGYONA Az Alapítvány indul vagyona ,- Ft, azaz Ötmillió forint. Az induló vagyont az Alapító az Alapító Okirat aláírását és az Alapítvány nyilvántartásba vételét követő 15 (tizenöt) napon belül bocsátja az Alapítvány rendelkezésére, oly módon, hogy azt az Alapítvány bankszámlájára befizeti. Az Alapító tudomásul veszi, hogy a jelen Alapító Okiratban foglaltakon túl az induló vagyon körében már rendelkezést nem tehet. Az Alapító az Alapítvány céljára felajánlott összegeket és más adományokat nem vonhatja vissza. IV. AZ ALAPÍTVÁNYHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS Az Alapítvány nyílt, ahhoz az alapítványi célok és a jelen Alapító Okiratban foglalt csatlakozási és működési feltételek elfogadása mellett bármely természetes vagy jogi személy csatlakozhat, ha tevékenysége összeegyeztethető az Alapítvány tevékenységével. Csatlakozónak tekintendő, aki - csatlakozási szándékát az Alapítvány képviselőjéhez nevének, és egyéb azonosítási adatainak megjelölése mellett bejelenti, - saját tevékenységébe az összeférhetetlenség kizárására alkalmas betekintést enged, - nyilatkozik az Alapító Okiratban foglalt célok, működési- és csatlakozási feltételek elfogadásáról, és - az Alapítvány javára legalább az induló vagyon inflációval növelt mindenkori összegének 50 %-át kitevő értékű támogatást ajánl fel, feltéve, hogy a Kuratórium a csatlakozást a fenti feltételek vizsgálatával elfogadja és a csatlakozó a vállalt támogatást ténylegesen az Alapítvány rendelkezésére bocsátja. A csatlakozó jogosult arra, hogy - nevét az Alapítvány támogatói körében feltüntessék, - a Kuratórium üléseire személy szerint meghívják, és azokon tanácskozási joggal részt vegyen, - a támogatás konkrét felhasználását ellenőrizze. 3

4 V. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA Az Alapítvány gazdálkodásának forrásai: - az Alapítvány induló vagyona - a csatlakozók és más támogatók felajánlásai, amelynek tárgya lehet: - pénz, különösen tőke, kamat, járadék, vagy értékpapír, - dolog, különösen ingatlan és ingó vagyontárgy, műtárgy, átruházása - jog, különösen vagyoni értékű jog, használati jog átruházása, engedélyezése - az Alapítvány munkatársainak és külső segítőinek személyes közreműködése, - pályázatok bevételei, - az Alapítványi vagyonnal való gazdálkodás, illetve az alapítványi tevékenység esetleges működési bevételei. Az adományozókról és az adományokról nyilvántartás készül, amelyet az Alapítvány Kuratóriuma jogosult ha azt az adományozó nem zárta ki a sajtóban közzétenni. VI. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE Az Alapítvány szervezeti felépítése: - a Kuratórium - a Kuratórium elnöke és elnökhelyettese - az igazgató Az Alapítvány ügydöntő és kezelő szerve a Kuratórium. A Kuratórium 5 (öt) természetes személy tagból áll, akik közül egy-egy személy a Kuratórium elnöke, elnökhelyettese és igazgatója, és akiket az Alapító mindenkor 5 éves időtartamra jelöl ki. Az 5 tag közül legfeljebb kettő lehet egyidejűleg az Alapítónál is tisztségviselő, vagy munkavállaló, a többi tag nem lehet az Alapítóval személyi függőségben. Az Alapító a Kuratórium 1-1 tagját a Kuratórium elnökének, illetve elnökhelyettesének nevezi ki. VII. A KURATÓRIUMI TAGSÁG KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE A kuratóriumi tagság az Alapító részéről történő írásbeli kijelöléssel és annak a tag által történő írásbeli elfogadásával jön létre. A VI. fejezetben meghatározott korlátozásokon túlmenően nem jelölhető ki, illetve nem fogadhat el kijelölést olyan személy, aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, vagy akivel szemben a Kszt. 9. -ában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn. A Kuratórium első tagjai: - Andreas Gerhard Lorch (anyja neve: Christl Allgayer, született: április 25., lakcíme: Berlin, Schönwalder Alle 26, Németország) a Kuratórium elnöke - Norbert Schröder-Michelczak (anyja neve: Gerda Barth, született: május 30., lakcíme: Fürstenberg, Buchengartenweg 1., Németország) a Kuratórium elnökhelyettese 4

5 - Lehr Emma Erzsébet (anyja neve: Fülöp Erzsébet, született: december 26., lakcíme: 2049 Diósd, Tó u. 27.) igazgató - Detlef Horn-Wagner (anyja neve: Vera Müller, született: október 23., lakcíme: Berlin, Philippistr. 14, Németország) tag - Roszik Gábor (anyja neve: Glazewszki Melitta, született: augusztus 15., lakcíme: 2100 Gödöllő, Lumniczer u. 4/A.) tag A Kuratóriumi tag tisztsége megszűnik: - a megbízás időtartamának lejártával, ha azt nem hosszabbítják meg - a tag lemondásával - a kijelölés visszavonásával - a tag felmentésével - a tag halálával. A tag a kuratóriumi tagságáról bármikor lemondhat, amit írásban a Kuratórium elnökénél, vagy elnökhelyettesénél jelenthet be. Az elnök, vagy elnökhelyettes a bejelentés az Alapítóhoz továbbítja és lehetőség szerint egyúttal javaslatot tesz az új tag személyére. Ha a tag tevékenységével az Alapítvány céljait veszélyezteti, tisztségéhez méltatlan magatartást tanúsít, vagy utóbb kiderül, hogy a tag közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, továbbá, ha a Kszt. 9. -ában foglalt összeférhetetlenségi ok folytán kuratóriumi taggá nem lett volna jelölhető, az Alapító a kijelölést visszavonja. Ha a tag a kuratóriumi tagsággal járó feladatait betegsége, vagy egyéb akadályoztatása miatt huzamosabb időn át nem tudja ellátni, vagy ismeretlen helyre költözik, őt az Alapító tagsága alól felmenti. Ugyanígy jár el akkor, ha a VI. fejezet szerint az Alapítótól független személyként kijelölt kuratóriumi tag utóbb az Alapítóval személyi függőségbe kerül. A visszavonást, illetve a felmentést a taggal haladéktalan közölni kell. A tagok a Kuratóriumban betöltött tisztségüket csak személyesen láthatják el. A tagok kötelesek értesítési címük megváltozását a Kuratóriumnak legkésőbb 8 (nyolc) napon belül bejelenteni. VIII. A KURATÓRIUM MŰKÖDÉSE A Kuratórium hatásköre A Kuratórium dönt az Alapítvány céljainak megvalósításáról, és annak érdekében vagyona felhasználásáról. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az éves működési terv elfogadása - az éves beszámoló jóváhagyása, - a közhasznúsági jelentésnek a Kszt. 19. (3) bekezdése szerinti alkalommal történő elfogadása, - a döntés az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról, 5

6 - a döntés az Alapítvány céljait elősegítő vállalkozási tevékenység folytatásáról, - az Alapítvány munkaszervezetét és a Kuratórium működésének részletes rendjét meghatározó szervezeti és működési szabályzat létrehozása, - az igazgató megválasztása, - döntés minden olyan kérdésben, amelyben a Ptk. az Alapítvány kezelő szervének, a Kszt. pedig a közhasznú szervezet legfőbb szervének döntését írja elő. A Kuratórium ülései A Kuratórium évente legalább egy ülést köteles tartani, amelyre az elnök, vagy az elnökhelyettes a tagokat az ülést megelőzően legalább 15 nappal írásban, a hely, az időpont és a napirend megjelölésével köteles meghívni. Az ülésre az Alapító képviselőjét és a csatlakozókat is meg kell hívni, akik az ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt. Az összehívás levélben, telefaxon, vagy ben történhet, ez utóbbi két esetben azonban a szabályszerű meghívás feltétele, hogy a címzett a vételt visszaigazolja. A szavazás rendje A kuratórium tisztségviselői és tagjai a Kuratórium ülésein jogaikat csak személyesen gyakorolhatják. A Kuratórium az eredeti napirend kérdéseiben akkor határozatképes, ha döntésénél tagjainak több, mint fele jelen van. A Kuratórium az eredeti napirenden nem szereplő kérdésekben csak akkor határozatképes, ha ülésén valamennyi tagja jelen van, és a kérdés utólagos napirendre tűzésével minden tag egyetért. A Kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésén minden tagnak egy szavazata van. A szavazásban nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b/ pont), vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Jegyzőkönyvvezetés A kuratóriumi ülésekről írásos jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az elnök, vagy elnökhelyettes és egy jelenlévő kuratóriumi tag hitelesít. A jegyzőkönyveknek tartalmaznia kell a napirendet, a napirenden kívül felvett kérdéseket és keletkezésük sorrendjében a meghozott határozatokat. A Kuratórium határozatait írásba kell foglalni, és azokat sorszámozással kell ellátni. A döntések tartalmán kívül a jegyzőkönyvnek fel kell tüntetnie a határozat keltét és hatályát, a mellette és ellene szavazó kuratóriumi tagok számarányát és személyét. Tolmácsolás A kuratóriumi üléseken az elnök, vagy az elnökhelyettes köteles a magyar nyelvet nem beszélő tagok részére megfelelő tolmácsolásról gondoskodni. A jegyzőkönyvekről az Alapítvány költségére német nyelvű fordítást kell készíteni és azt az Alapítónak meg kell küldeni. 6

7 Nyilvánosság A Kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyvek és a meghívottak által előterjesztett egyéb írásbeli vélemények nyilvánosak. A kuratóriumi tagok ülésen kívüli tevékenysége A Kuratórium tagjai a Kuratórium ülésein kívül is jogosultak az Alapítvány ügyeiben eljárni, javaslatot, indítványt tenni, az Alapítvány működését érintő kérdésekben az elnöktől, az elnökhelyettestől, vagy az Alapítvány bármely munkavállalójától felvilágosítást kérni, illetve a képviseleti jog korlátai között az Alapítvány nevében kötelező nyilatkozatot tenni. A Kuratórium tagjai képviseleti jogukat az elnök és az elnökhelyettes akadályoztatása esetén, halaszthatatlan intézkedést igénylő ügyekben gyakorolhatják. Költségtérítés, díjazás A Kuratórium elnöke, elnökhelyettese és tagjai tevékenységükért az Alapító által meghatározott mértékű költségtérítésben és tiszteletdíjban részesíthetők. Az elnöki és elnökhelyettesi tisztség megszűnésének esetei Az elnöki és elnökhelyettesi tisztség megszűnésének esetei azonosak a kuratóriumi tagság megszűnésével, azzal a különbséggel, hogy az elnöki és elnökhelyettesi tisztségről való lemondásnak, illetve az e tisztség alóli felmentésnek a kuratóriumi tagság fenntartása mellett is helye van. IX. A KURATÓRIUM ELNÖKÉNEK ÉS ELNÖKHELYETTESÉNEK FELADATAI A Kuratórium ülései közötti időszakban a Kuratórium hatáskörét az elnök, illetve annak az Alapítvány székhelyéről való távolléte esetén az elnökhelyettes gyakorolja, kivéve a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket. A Kuratórium elnöke, illetve távollétében elnökhelyettese: - gondoskodik a Kuratórium üléseinek összehívásáról és levezetéséről, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről és a határozatok nyilvántartásáról, - figyelemmel kíséri, ellenőrzi az igazgató tevékenységét és jelzi a Kuratóriumnak, ha a jelen Alapító Okirat, vagy a jogszabályok rendelkezéseinek, vagy a Kuratórium határozatainak a megsértését tapasztalja, - átmenetileg ellátja az igazgató feladatkörét, ha az igazgató megbízatása megszűnt, vagy tevékenységében akadályoztatva van. 7

8 X. AZ IGAZGATÓ Az igazgatót a Kuratórium saját tagjai közül legfeljebb a kuratóriumi tagság idejére, tehát legfeljebb 5 éves időtartamra választja Az igazgatói tisztségre történő megválasztás annak elfogadásától függően hatályos. Az igazgató feladatai: - irányítja az Alapítvány operatív tevékenységét, - gyakorolja a munkavállalók felett a munkáltatói jogokat - biztosítja az Alapítvány tevékenységének nyilvánosságát, lehetővé teszi az Alapítvány részére nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzését - gondoskodik a kuratóriumi döntések végrehajtásáról Az igazgató e tevékenységéért a Kuratórium által meghatározott mértékű díjazásban részesül. Az igazgatói tisztség megszűnésének esetei azonosak a kuratóriumi tagság megszűnésével, azzal a különbséggel, hogy az igazgatói tisztségről való lemondásnak, illetve az igazgatói tisztség alóli felmentésnek a kuratóriumi tagság fenntartása mellett is helye van. XI. ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE Az Alapítványt a Kuratórium elnöke, vagy az igazgató önállóan, vagy két másik kuratóriumi tag együttesen képviseli. Az Alapítványt a képviselők akként jegyzik, hogy az Alapítvány géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott neve alá, vagy mellé nevüket a Kuratórium elnöke, vagy az igazgató önállóan, a Kuratórium más tagjai pedig együttesen írják alá. Ilyen módon történik az Alapítvány bankszámlájáról való rendelkezés is. XII. KÖZHASZNÚ NYILVÁNOSSÁG Az Alapítvány elsősorban internetes honlap és a helyi sajtó útján biztosítja működésének nyilvánosságát. A Kuratórium ülésein annak rendjének megzavarása nélkül bárki jogosult részt venni. Az Alapítvány rendezvényei és az általa szervezett konferenciák, tréninek nyilvánosak azzal, hogy az Alapítvány a részvételt technikai okokból előzetes bejelentkezéshez és a felmerülő kiadások részbeni fedezéséhez kötheti. Az Alapítvány által nyújtott szolgáltatásokról és támogatási lehetőségekről az érintetteket internetes honlap és ajtó útján, szükség esetén egyéb, közvetlen kapcsolatfelvétel formájában tájékoztatja. A kuratóriumi határozatokat a személy szerint érintettekkel az őket érintő részükben szó szerinti kivonatban a keletkezéstől számított 8 napon belül ajánlott levél útján, vagy más írásos formában kell közölni. 8

9 Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokat az Alapítvány székhelyén egyegy eredeti példányban kell elhelyezni. Ezekbe a székhelyen az igényének igazolt jelzését követő 15 napon belül az adat- és titokvédelmi szabályok megtartásával bárki betekinthet, a közhasznúsági jelentésről vagy annak egyes részeiről pedig saját költségére másolatot készíthet. Az Alapítvány a nyilvánosság biztosítása keretében a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait. XIII. AZ ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Az Alapítvány javára minden magán- és jogi személy szabadon felajánlásokat tehet. A felajánlások az Alapítvány számlájára történő pénzbeli befizetésekkel, vagy az anyagoknak, eszközöknek az átadásával történhetnek. Ezt követően a felajánlások nem vonhatók vissza. Az Alapítvány az adományozó kérésére amennyiben azt a jogszabály lehetővé teszi az adományról igazolást állít ki. XIV. AZ ALAPÍTVÁNY LÉTREJÖTTE, IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE A jelen Alapítvány az illetékes megyei bíróság nyilvántartásába való bejegyzéssel nyeri el jogi személyiségét, és határozatlan időre szól. Az Alapítványt a bíróság a Ptk. 74/E. (3) és (4) bekezdései alapján megszüntetheti. Az Alapító fenntartja a jogait arra, hogy az Alapítvány Alapító Okiratát a jogszabály által megengedett kerete között módosítsa, amennyiben ezt az alapítványi célok jobb elérésének lehetősége, vagy jogszabályváltozás indokolja. Az Alapítvány bármely okból való megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyonát az Alapítvány tevékenységéhez a leginkább hasonló feladatokat ellátó más magyarországi protestáns egyházi alapítvány részére kell átadni. XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A jelen alapító okiratban nem rögzített kérdésekben a magyar jog rendelkezései, különösen az évi IV. tv. (Ptk.) valamint a civil és közhasznú szervezetekről szóló jogszabályok hatályos rendelkezései az irányadók. Ennek keretében jelen alapító okirat általános értelmezése során, valamint a nem szabályozott kérdésekben a Ptk., míg a közhasznúsági kérdések értelmezése során, valamint a közhasznúság körében nem szabályozott kérdésekben a civil és közhasznú szervezetekről szóló jogszabályok hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 9

10 A jelen Alapító Okirat magyar és német nyelven készült. A két változat egyaránt érvényes. Ha azonban a rendelkezések tartalmát illetően értelmezési vita támad, úgy eltérés esetén a magyar szöveg az irányadó. A jelen Alapító Okiratot, az Alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt, ezennel helybenhagyólag aláírja. Berlin, szeptember 28. Berlin, 28. September 2012 Az Alapító képviseletében: Martin von Essen sk. Andreas Arentzen sk. Tanúsítom, hogy jelen Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az okiratokban foglaltaknak. Készítettem és ellenjegyzem: Székesfehérvár, szeptember 28. (:Dr. Vári Kovács József:) ügyvéd 10

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata

Angyali Szolgálat Alapítvány. Alapító Okirata Angyali Szolgálat Alapítvány Alapító Okirata tanítások átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet kialakulásához. II.-6. Az alapítvány munkájában résztvev k

Részletesebben

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Ceglédiek a Ceglédiekért Közalapítvány 1 15. 1 számú módosításaival egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 117/1995. (V. 4.) számú határozatával

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre.

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről. A Széchenyi István Általános Iskola dányi iskolásokért alapítványt hoz létre. MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapítvány a dányi Iskolásokért létesítéséről A 2008. január 03-i keltű alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás dőlt betűvel. A Széchenyi István Általános Iskola

Részletesebben

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A

A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A A BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI FŐISKOLA SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPÍTVÁNYÁNAK A L A P Í T Ó O K I R A T A 2 A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola tartós, közérdekű célt szolgáló szociálpolitikai Alapítványt

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott alapítók a PTK-ban meghatározottak szerint tartós közérdekû célra ALAPÍTVÁNYT hozunk létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: Simonyi Károly Szakközépiskola és

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány

Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Hunyadi Mátyás Általános Iskoláért és Tanulóiért Alapítvány Módosított Alapító Okirata Amely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény, a Polgári törvénykönyv

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt)

Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Szociális Otthoni Idősekért Alapítvány 1173 Budapest, Pesti út 117. Alapító okirat (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 2013 A Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (1173 Bp., Pesti út 117.) jelen

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan. Kovács Gábor Személyi szám: 1 591020 1141 Lakcím: 2854 Dad, Badacsonyi utca 14. Fülöp Pál Személyi szám: 1 610920

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től)

ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) ALAPÍTÓ OKIRAT (3. sz. módosítással egységes szerkezetben, a 3. sz. módosítás dőlt betűvel szedve Hatályos: 2014. április 1-től) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete (cím: Kerekegyháza, Fő

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged

A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged 1 A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged alapító okirata szóló 2011. évi 1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, : Dr. Gyémánt Iván egyetemi docens

Részletesebben

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16

SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.61.716/1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: 18824924 1 16 Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv. 69800016-15102878

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A TAMÁSI GIMNÁZIUMÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) A Tamási Város Önkormányzatának Képvisel -testülete /a továbbiakban: Alapító/ a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata

Jövő Záloga Alapítvány. A jövő záloga Alapítvány. egységes szerkezetű alapító okirata Jövő Záloga Alapítvány A jövő záloga Alapítvány egységes szerkezetű alapító okirata A Kerekegyházán 1991. június 6-án alapított és a Bács-Kiskun Megyei Bíróságnál 162. sorszám alatt nyilvántartásba vett

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján Imre

Részletesebben

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni:

3.2 Az oktatás, tájékoztatás eszközrendszerének felhasználásával bemutatni: A L A P Í T Ó O K I R A T A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1134 Budapest, Lehel út 41.) (továbbiakban HODOSZ, mint alapító) által létrehozott, HODOSZ Európáért Alapítvány egységes szerkezetbe

Részletesebben

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra

Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra 1 RUMI RAJKI ISTVÁN ALAPÍVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dr. Horváthné Farkas Ibolya, Kraft László, Móricz Ivánné a jelen alapító okirattal a Ptk. 74/A-F. -ban foglaltak szerint tartós közérdekű célra ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben

TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. módosításokkal egységes szerkezetben TATAI MECÉNÁS KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott alapító, az 1993. április 21-én kelt, Pk.60.159/1993/12. számú végzéssel 414. sorszám alatt bejegyzett, kiemelkedően

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesterétől Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt.sz.: I. 236/2004. NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az Alapítók 2008. március 7-ei, 2008. május 8-ai módosításával egységes szerkezetbe foglalva.(a változások dőlt betűvel jelölve.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Az Alapítók 2008. március 7-ei, 2008. május 8-ai módosításával egységes szerkezetbe foglalva.(a változások dőlt betűvel jelölve. 135/2008. (V. 08.) számú Ökt. határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapítók 2008. március 7-ei, 2008. május 8-ai módosításával egységes szerkezetbe foglalva.(a változások dőlt betűvel jelölve.) Az alapító

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról

Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Partnerségi információs nap a civil szervezetek előtt álló feladatokról Főbb jogszabályok Alaptörvény Ptk. Az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y ALAPÍTÓ OKIRAT Amelyet a jelen okirat 4./ pontjában megnevezett alapító a Ptk. rendelkezései alapján jogi személyiséggel működő A L A P Í T VÁ N Y létrehozása és működése érdekében hoz létre. 1./ Az alapítvány

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A Vitéz Hadnagy Egyesület (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) A Zrínyi Miklós Bajtársi Egyesület (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) valamint a HODOSZ ZMKA alapszervezete (1101

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján

Részletesebben

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés -

Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - Szervezeti és működési kérdések - civil szervezetek, közhasznúság és változásbejegyzés - NOSZA Egyesület 2014. február 28. Új jogszabályi környezet 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

A LOGOS-HUNGARY Alapítvány. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2006. december 8. napján és 2007. március 5. napján elfogadott módosításokkal)

A LOGOS-HUNGARY Alapítvány. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2006. december 8. napján és 2007. március 5. napján elfogadott módosításokkal) A LOGOS-HUNGARY Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetben a 2006. december 8. napján és 2007. március 5. napján elfogadott módosításokkal) Az alapító okiratban nevezett alapító tagok a Polgári

Részletesebben

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA

VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY. (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.) ALAPÍTÓ OKIRATA A Fővárosi Bíróság által a Pk.66.371 sz. ügyszámmal ellátott és 1991. augusztus 8. napján hozott 1. sorszámon hozott

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okirata az alapító által

Részletesebben

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett. VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett. VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány 2014. május 14-i módosításokkal (dőlt) egységes szerkezetbe foglalta ALAPÍTÓ OKIRATA A Polgári

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Tatabányai Evangélikus Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. - többszöri módosítás után egységes szerkezetbe foglaltan -

Tatabányai Evangélikus Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. - többszöri módosítás után egységes szerkezetbe foglaltan - A Tatabányai Evangélikus Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA - többszöri módosítás után egységes szerkezetbe foglaltan - A Tatabányai Evangélikus Egyházközség elnöksége az egyházközségi presbitérium felhatalmazása

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat Alapító okirat amely készült a Ptk. 74/A.-74/F. -ai, valamint az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján létrejött Reménytadó Alapítvány ként, melyet a természetes személy Alapító az alábbiak szerint

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen okiratot az 1./ pontban megjelölt abból a célból készítette, hogy az 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

"NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

NYÁRIDŐ KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "NYÁRIDŐ" KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a munkanélküli szülő gyermeke üdültetésére, valamint

Részletesebben