FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND"

Átírás

1 FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND március 31.

2 Tartalomjegyzék A házirend hatálybalépése, érvényessége A tanulói jogok gyakorlása A jogorvoslati jog gyakorlása A tanulói jogok megismeréséhez és gyakorlásához szükséges információk megszerzése A hit- és vallásoktatásban való részvételi jog érvényesülése Érdekegyeztetés, érdekképviselet, a diákönkormányzat A véleménynyilvánítási jog gyakorlása A diákkörök létrehozásának rendje a tanulók közös tevékenységének megszervezésére (szakkörök, sportkörök ) A tájékoztatás rendje; a közérdekű információkhoz való hozzájutás formái A vagyoni jog Az egészséghez való jog Az ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátáshoz, az étkezéshez, a juttatásokhoz, a szociális ösztöndíjkérelem benyújtásához való jog érvényesülése és az iskolai étkezésben való részvétel joga Egyéb, a házirendben nem szabályozott jogok érvényesülése A tanulói kötelességek teljesítése A tanuló kötelezettségei: A magatartási szabályok A taneszközökre és felszerelésekre vonatkozó felelősség szabályai Az iskola tanítási rendje Késések, hiányzások, igazolások A számonkérés formái és rendje Dicséretek és büntetések A tanulók jutalmazásának elvei A jutalmazás formái Térítési díjak A Házirend módosítása Záró rendelkezések

3 A Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola tanulóinak és pedagógusainak munkáját, értékrendjét, iskolához fűződő viszonyát az intézmény múltjából következő hagyományok és az iskolával szemben támasztott mai követelmények határozzák meg: az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a szolidaritás és a tolerancia, egymás tisztelete, a tudás és birtokosai iránti tisztelet, a világra való nyitottság és a tudás megszerzéséért való áldozatvállalás, az alkotó aktivitás és a Bevezetés szabálykövető magatartás együtt létezése, az iskola jó hírnevének öregbítése, hagyományainak ápolása. A házirend elkészítésénél a hatályos törvények, rendeletek és jogszabályok előírásait tekintettük kötelező érvényűnek: A házirend hatálybalépése, érvényessége Jelen házirend március 4.-én lép hatályba, az eddigi házirendi szabályozás egyidejűleg hatályát veszti. Jelen házirendet az intézményi közösség hozta létre, a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat véleményezési jogát gyakorolta, a nevelőtestület elfogadta. Jelen házirend érvényes, amíg: nem történnek annak tartalmát érintő törvényi változások, a fenntartó felülvizsgálatát nem kéri, bármely érintett fél felülvizsgálatát nem kéri, az iskola életében jelentős változás nem történik. 1. A tanulói jogok gyakorlása A házirendbe foglalt jogok az iskola valamennyi tanulóját megilletik a tanuló által a Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola között létrejött tanulói jogviszony első napjától az iskolánkkal fennálló tanulói jogviszony utolsó napjáig A jogorvoslati jog gyakorlása Ha a tanuló vagy kiskorú tanuló szülője, gondviselője úgy ítéli meg, hogy a házirendben megfogalmazott valamelyik joga sérült, akkor szóban vagy írásban panasszal élhet az alábbi személyek bármelyikénél, a jogsérelem alapjául szolgáló ügy illetékességének és a korrekt eljárás követelményének megfelelően: az ügyben érintett szaktanárnál, a tanuló osztályfőnökénél, az igazgatóhelyetteseknél, az iskola igazgatójánál, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott személynél. A tanulónak vagy a szülőnek észrevételére nyolc napon belül választ kell kapnia. Az osztályfőnök köteles segíteni a tanulót jogorvoslati jogának gyakorlásában A tanulói jogok megismeréséhez és gyakorlásához szükséges információk megszerzése A szülőknek és a tanulóknak joguk van megtekinteni az iskola belső életét irányító szabályzatokat: A hatályos törvényt és módosításait az iskola pedagógiai programját, az iskola szervezeti és működési szabályzatát, a házirendet, a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát. 2

4 Ezen dokumentumok megtekinthetők az iskola titkárságán, a könyvtárban és az iskola honlapján (http://www.vajdaj-bicske.sulinet.hu). A házirendet az iskola minden tanulója beiratkozáskor megkapja, egy-egy példányát az osztálytermek hirdetőtábláján kifüggesztjük A hit- és vallásoktatásban való részvételi jog érvényesülése A tanulókat megilleti a gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadsághoz való jog, amely az iskola rendjét nem zavarhatja Érdekegyeztetés, érdekképviselet, a diákönkormányzat A diákönkormányzatot a diákok nagyobb közösségét érintő intézményi döntésekbe véleményezési joggal az intézményvezetés bevonja. A tanulók nagyobb csoportjának az osztály, vagy a diákok 75%-át kell tekinteni, kivéve a diákönkormányzat vezetőségét, mivel ennek létszáma kisebb. A véleménynyilvánítás módja a diákönkormányzat tevékenységét segítő pedagógus közvetítésével történik. Az iskolavezetést a diákönkormányzat képviselői havi rendszerességgel szerdán óráig kereshetik fel. A diákönkormányzat működését a köznevelési törvény a működés helyi rendjét a diákönkormányzat szervezeti és működési Szabályzata tartalmazza. A diákélet legfontosabb fóruma a közgyűlés, melyet évente egyszer kell összehívni. Ennek időpontját az éves munkatervben meg kell határozni. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt a) saját működéséről, b) a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, c) hatáskörei gyakorlásáról, d) egy tanítás nélküli munkanap programjáról, e) az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint f) amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen belül működő tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról. A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a jóváhagyásra történő beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolai diákönkormányzat véleményét az Nkt. 48. (4) bekezdésben meghatározottakon túl a) a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, b) a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, c) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, d) az iskolai sportélet működési rendjének megállapításához, e) az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, f) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, g) az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni A véleménynyilvánítási jog gyakorlása A tanulónak joga, hogy véleményt nyilváníthasson bármely, az iskolát érintő kérdésben, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, valamint az iskola működéséről. A 3

5 véleménynyilvánítási jog gyakorlásának módja a diákönkormányzat, az osztályfőnök illetve az igazgató megkeresése. E jog gyakorlása során csak a korrekt, tényeken alapuló, az iskola valamennyi dolgozója és tanulója személyiségi jogait, méltóságát tiszteletben tartó magatartás fogadható el A diákkörök létrehozásának rendje a tanulók közös tevékenységének megszervezésére (szakkörök, sportkörök ) A tanuló joga, hogy diákkörök létrehozását kezdeményezze, és azok munkájában részt vegyen. Diákok és tanárok egyaránt javasolhatják diákkör létrehozását a tanulmányi munka elősegítésére, tehetséggondozás céljából, a szabadidő hasznos eltöltésére vagy az iskolai közélet minőségének emelésére. Az erre vonatkozó szándékot az iskola igazgatójának kell bejelenteni. Az iskola anyagi lehetőségeinek függvényében szakköröket, sportköri foglalkozásokat szervez. A tanulónak joga, hogy érdeklődésének és képességének megfelelően válasszon a tanórán kívüli foglalkozások nyújtotta lehetőségek közül. Azoknak a tanulóknak, akik ezekre a foglalkozásokra szeptemberben jelentkeztek, a foglalkozásokon való részvététel az adott tanév folyamán kötelező. Minden tanuló indulhat tanulmányi versenyen, szaktárgyi pályázatokon, vetélkedőkön. Igénybe veheti az iskola könyvtárát, tagja az iskolai sportkörnek. A tanulók jogosultak minden olyan tevékenységet vállalni, amely személyiségük, képességeik fejlesztését szolgálja. Abban az esetben, ha az iskolai és az iskolán kívüli tevékenység ugyanarra az időre esik, az iskolai feladatot kell teljesíteni. Kivételes esetben, ha a közösségi és egyéni érdekek indokolttá teszik, a szervezeti és működési szabályzatban megfogalmazottak szerint az igazgató, az igazgatóhelyettesek előzetes írásbeli kérés alapján felmentést adhatnak az iskolai kötelezettség teljesítése alól A tájékoztatás rendje; a közérdekű információkhoz való hozzájutás formái A tanulónak joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához, kötelességei teljesítéséhez szükséges információkhoz, tájékozódhasson a vele szembeni elvárásokról. A diákok és szülők (gondviselők) tájékoztatásáért az őket érintő lényeges kérdésekről az iskolavezetés felelős. A tájékoztatás formái és helyszínei a faliújságok (beindítása után az iskolarádió), az iskola levelező rendszerén keresztül közzétett , az osztályfőnök, az osztályban tanító pedagógus vagy diákönkormányzati képviselő által az osztályokhoz eljuttatott írásos tájékoztató anyag vagy szóbeli üzenet, az iskola honlapja, a tájékoztatásért felelős személyek, illetve felelős szervezet által összehívott fórum, értekezlet, röpgyűlés. A diákönkormányzat tájékoztatási kötelezettsége a szabad véleménynyilvánításról és a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekről való felvilágosításra, valamint a saját munkájával összefüggő információadás területére terjed ki A vagyoni jog Szervezett iskolai foglalkozásokon a tanuló által előállított termék az iskola tulajdonát képezi. Az bármikor felhasználható, kiállítható Az egészséghez való jog A tanuló joga, hogy amennyiben rosszul érzi magát, vagy valami olyan esemény történt vele a nap során, amely gátolja a munkában való részvételét, azt jelezheti az órát tartó szaktanárnak, osztályfőnöknek, végső esetben az igazgatónak, igazgatóhelyetteseknek. 4

6 1.10. Az ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátáshoz, az étkezéshez, a juttatásokhoz, a szociális ösztöndíjkérelem benyújtásához való jog érvényesülése és az iskolai étkezésben való részvétel joga a) A tanórákon a pedagógiai programban meghatározott könyveket használják a tanulók. Az iskola minden tanév végén közzé teszi a tankönyvlistát. Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolaoktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek tartósan beteg (szakorvos igazolja), sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja), három-vagy többgyermekes családban élő (a megállapított családi pótlék igazolja), nagykorú, és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja), rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az erről szóló határozat igazolja). A jogosultsági kör meghatározása mindig a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik. Az iskola a családok anyagi terheinek további csökkentése érdekében a tanulók részére egyes tankönyveket és oktatási segédleteket adhat használatra. Ezek a könyvtár tulajdonát képzik, melyekre a kölcsönzés szabályai az irányadók. A tartós tankönyvekben okozott károkat a tanuló a könyvtárszabályzat szerint köteles megtéríti. A tanulónak joga van térítéses iskolai ebédszolgáltatásban részesülni. A tanulónak (szülőnek, gondviselőnek) joga van családja anyagi helyzete vagy a családban bekövetkezett, annak pillanatnyi anyagi helyzetét meghatározó mértékben befolyásoló rendkívüli esemény miatt osztályfőnökéhez vagy a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz segítségért fordulni. Az iskola jogszabályi kötelezettségeinek teljesítésén túl közbenjár az anyagi támogatás érdekében külső szervezeteknél (pl. Családsegítő gyermekjóléti szolgálat) Egyéb, a házirendben nem szabályozott jogok érvényesülése Azon tanulói jogok érvényesítésében, amelyekről az pontok nem rendelkeznek, a Bevezetőben említett hatályos törvények és rendeletek előírásai szerint járunk el. Ezek pl.: A tanulónak joga van valamely szervezet (iskolafenntartó, lakóhelye szerinti önkormányzat, civil szervezetek, sportegyesületek stb.) által kiírt pályázaton részt venni, a pályázati anyagához iskolai véleményt kérni. a független vizsgabizottság előtti vizsgázás kérelmezése, átvételi kérelem benyújtásának joga (más intézményből), egyes tantárgyak alóli felmentés iránti kérelem benyújtása, a választás és választhatóság jogának érvényesítése. 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2.1. A tanuló kötelezettségei: a) Minden tanuló kötelessége valamennyi előírt foglalkozáson részt venni, a tanítási órákra felkészülni, iskolai feladatait és iskolán kívüli munkáját lelkiismeretesen ellátni. b) A tanuló kötelessége, hogy legjobb tudása és képessége szerint járuljon hozzá az iskola önálló arculatának megteremtéséhez, a közösség hagyományteremtő törekvéseihez, alkotó szellemű iskolai élet formálásához. c) A tanuló az iskola helyiségeit, az iskolai eszközöket rendeltetésszerűen, a helyiségek és eszközök használatára vonatkozó szabályok betartásával használhatja. d) A szaktantermek, sportlétesítmények, könyvtár és az udvar használatára vonatkozó szabályzatok a házirend mellékleteit képezik. 5

7 2.2. A magatartási szabályok a) Mindenkinek tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola többi dolgozójának emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi és magánélethez való jogát. b) A tanuló a tanórai vagy az iskolai szervezésű tanórán kívüli foglalkozásokon magatartásával nem akadályozhatja társai tanulmányi munkáját, a foglalkozásban való részvételét. c) A tanulók külleme tiszta, ápolt legyen. Öltözködésükben, megjelenésükben kerüljék a szélsőségeket. Nem hordható és nem viselhető tiltott önkényuralmi jelképeket ábrázoló ruhadarab, más tárgy vagy testfestés. d) A tanórákon, iskolai foglalkozásokon a mobiltelefon, walkman, discman, Mp3 lejátszó, MP4 lejátszó, Ipod stb. bárminemű használata tilos, minden óra elején, kikapcsolt állapotban az iskolapadra ki kell tenni. e) Az iskola számítógépes szerverén keresztül adatforgalomban csak olyan tartalmú anyag megnyitása, futtatása engedélyezett, amely összhangban van a törvény által a tanulók erkölcsi fejlődésére vonatkozó rendelkezéseivel. Ennek teljesülése érdekében az iskola korlátozza azon oldalak le- és feltöltését, amelyek a törvényi elvárásoknak nem felelnek meg. E szabály megszegése fegyelmi büntetést von maga után. f) A tanuló nem veszélyeztetheti önmaga és társai testi épségét, ezért tilos lőfegyver, bárminemű szúró- és vágó / támadó vagy önvédelmi/ eszköz behozatala az intézmény területére. g) Az iskolai ünnepeken minden diák köteles ünneplő ruhát viselni. Lányok számára matrózblúz, fekete szoknya vagy fekete szövetnadrág hozzáillő cipővel, fiúk részére fekete nadrág, fehér ing nyakkendővel vagy öltöny az ünnepi öltözet. A es tanévtől az ünneplő öltözet lányoknak: fehér blúz, fekete szoknya vagy szövetnadrág. Fiúknak: fehér ing, sötét szövetnadrág és nyakkendő. Az iskolai ünnepségekről vagy diákönkormányzati rendezvényekről való hiányzást igazolni kell. h) Tanítási órát megzavarni nem lehet, kivételes esetben azonban az igazgató vagy helyettesei engedélyt adhatnak erre. A belépő felnőttet a tanulók felállással köszöntik, kivételt képeznek ez alól a számítástechnika termek, ahol a tanulóknak tanóra közben nem kell felállni. i) Tanítási időben csak igazgatói, helyettesi, osztályfőnöki vagy szaktanári engedéllyel hagyhatja el a tanuló az iskola területét. j) Az iskola felelősségi köre kiterjed a tanórákra, a menzára és minden iskolai (például tanulmányi kirándulás stb.) rendezvényre. A házirendet megsértő tanulóval szemben megfelelő fokozatú eljárás kezdeményezhető az ügy súlyosságától függően. k) Súlyosan elítélendő tanulói magatartás az agresszió, bántalmazás, mások megalázása, a lopás, mások egészségének veszélyeztetése, kábítószer terjesztés vagy -fogyasztás, italterjesztés és -fogyasztás, valamint a dohányzás. Az intézményben a BTK-ba ütköző cselekedetek esetén az ügy tisztázására a rendőrség segítségét kell kérni (kábítószer terjesztés vagy -fogyasztás, lopás, nem megengedett eszközök behozatala stb.) l) A testnevelés órán mindenkinek Vajda-póló, legalább combközépig érő sportnadrág, fehér zokni és sportcipő viselete kötelező. A testi épség megőrzésének érdekében a foglalkozás ideje alatt ékszereket viselni tilos. m) Tanórán rágógumizni tilos! n) Az iskolában okozott károk térítési kötelezettsége. A szándékos rongálás és a lopás az okozott kár értékétől függetlenül valamint a tettleges bántalmazás, verekedés elkövetőinek, résztvevőinek szüleit az intézmény vezetése köteles értesíteni A taneszközökre és felszerelésekre vonatkozó felelősség szabályai a) A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit és az épület tisztaságát. 6

8 b) A szándékos károkozás fegyelmi büntetést von maga után. Szándékos károkozás esetén a szülőknek anyagi felelősséget is kell vállalniuk gyermekük tettéért. Ennek mértékét fegyelmi eljárás keretében állapítjuk meg. c) Az iskola eszközeit a tanuló az előírásoknak és a pedagógus utasításainak megfelelően kezelje. A tanuló kérésre saját célra igénybe veheti az iskola erre kijelölt vagyontárgyait, melyek átvételkor aláírásával tudomásul veszi, hogy egyúttal vagyonvédelmi felelősséget is vállalt. Az esetleges kárt ez esetben is meg kell téríteni. d) Ha a tanuló a terem vagy a folyosó berendezésében, felszerelésében bármilyen rendellenességet tapasztal, haladéktalanul köteles jelezni az alábbi személyek egyikének: órát tartó tanár, folyosóügyeletes tanár, gondnok, az igazgatóhelyettesek, igazgató. e) Az ellenőrző iskolai dokumentum, annak épségéről, tisztaságáról a tanulónak kell gondoskodnia, mindig magával kell hoznia, rendszeresen kell vezetnie, havonta egyszer szüleivel alá kell íratnia. Annak megrongálódása, elvesztése esetén az intézmény vezetőjéhez címzett levélben kérhet a tanuló másikat, melynek árát köteles kifizetni az iskola titkárságán. f) A hatályos törvény értelmében a tanulónak részt kell vállalnia az iskola rendben tartásában. Ennek megfelelően köteles: - a foglalkozás végeztével asztalát, székét, padját, illetve az öltözőt, zuhanyozót tisztán, rendben hagyni, - a foglalkozás után a helyükről elmozdított bútorokat (székeket, asztalokat, padokat) a helyükre visszatenni, - tanári felszólításra a tanórán használt szemléltető- és segédeszközöket köteles a szertárból, tanári szobából a terembe és onnan a helyére visszavinni. g) Nagy értékű, az iskolai munkához közvetlenül nem kapcsolódó tárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat be: azok megrongálódásáért vagy elveszítéséért kártérítési felelősséget nem vállal az iskola. h) Az iskolában a tanulók tanári felügyelettel szervezhetnek különböző rendezvényeket 20 óráig: sportprogramokat, klubdélutánokat, vetélkedőket, versenyeket, előadásokat. i) Minden iskolahasználó kötelessége a munkavédelmi, tűzvédelmi, baleset megelőzési szabályokat ismerni és betartani. Minden év kezdetekor a tűzvédelmi és balesetvédelmi felelős oktatást tart. Veszélyhelyzet, baleset észlelése esetén a tanulók kötelesek a legrövidebb időn belül bejelenteni minden rendkívüli eseményt - tűz, baleset stb. - a szaktanárnak, szünetben az ügyeletes tanárnak vagy az igazgatóhelyetteseknek igazgatónak. Szükség esetén a titkárságon keresztül hívható segítség. 3. Az iskola tanítási rendje A tanítás 7.55-kor kezdődik. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az óraközi szünetek 10 percesek, kivéve a nagyszünetet amely ig tart. A tanulók - a tömegközlekedési eszközök érkezésére való tekintettel ig kötelesek megérkezni az iskolába. 3 reggeli vagy óraközi késés /maximum 15 perc/ után a tanuló egy igazolatlan órát kap. Délután csak iskolai és diákönkormányzati szervezésű foglalkozás céljából tartózkodhatnak a tanulók az aulában után a tanulóknak el kell hagyniuk az épületet. Kivételt képeznek az iskola vagy a diákönkormányzat által szervezett foglalkozások, amelyeket azonban az igazgatónak vagy a helyetteseknek előzőleg be kell jelenteni. 7

9 A tanítási órák rendje 1.óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: Késések, hiányzások, igazolások Az előre nem látható események kivételével a tanuló csak előzetes engedéllyel maradhat távol az iskolai foglalkozásokról. Három vagy több napra, az igazgató vagy a helyettesek adhatnak engedélyt. Az előre nem látható események esetében a szülők telefonon értesítik az osztályfőnököt. Egyéb tárgyból előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulóknak a tanórán való megjelenés kötelező a házirend betartásával. Annak a diáknak, aki előrehozott érettségi vizsgát tett valamely tantárgyból, lehetősége van az adott szaktanárral való megegyezés alapján részt venni más tanórán a házirend szabályai szerint. Amennyiben a tanuló zavarja a tanórát, a szaktanárnak jogában áll visszaküldenie a saját osztálya szerinti tanórára. Ha a tanuló a foglalkozásokról tartósan távol marad, köteles hiányzását egy héten belül igazolni. A tanév utolsó 5 tanítási napjáról való távolmaradását az osztályozó értekezlet megkezdéséig köteles igazolni. Igazolatlannak számít az óra, ha a mulasztást a fenti módon az ellenőrzőben nem igazolják. Az orvosi igazolás elfogadásának feltétele a szülői aláírás. A késések és hiányzások következményei: Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolni kel. A késések idejét össze kell adni, 45 perc után egy igazolatlan órát kap a tanuló. Hiányzás esetén: Tanköteles tanuló esetében: első igazolatlan óra után: a szülő értesítése; tízedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése; a 10. igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság valamint a gyermekjóléti szolgálat értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni); a 30. igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat valamint az általános szabálysértési hatóság értesítése. 50. igazolatlan óra után: a tanuló tényleges lakóhely szerinti illetékes gyámhatóság értesítése. Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Nem tanköteles kiskorú tanuló esetében: első igazolatlan óra után: a szülő értesítése; 10 óra után: szülő értesítése 30. igazolatlan óra elérésekor: a tanulói jogviszony megszüntetése. Az értesítést a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább két alkalommal postai úton is ki kell küldeni, ebben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. 8

10 A hetes feladatai: egy héten keresztül vigyáz a tanterem rendjére, tisztaságára, gondoskodik a szellőztetésről, krétáról, jelenti a hiányzó tanulókat, óra után a táblát letöröli, becsengetés után a tanulók azonnal bemennek a tanterembe. becsengetés után 5 perccel köteles jelenteni az iskolavezetésnek, ha az órát tartó tanár nem érkezett meg a tanterembe. 4. A számonkérés formái és rendje A közoktatás egészéhez igazodva félévkor az ellenőrző könyvben 1-5-ig számmal, év végén a bizonyítványban betűvel (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen) értékeljük a tanulók előmenetelét. Az iskola írásbeli beszámoltatásnak formái, rendje, korlátai, és a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya: Témazáró dolgozat egy napon csak egy legyen. A témazáró dolgozat idejét legalább 1 héttel előbb be kell jelenteni, valamint a z osztálynaplóban beírni. Minimum 3 témazáró dolgozatnak kell lenni egy évben. A témazáró dolgozat egy tanéven keresztül megőrzendő dokumentum, a diák tanórán, a szülő a szaktanárnál megtekintheti. A félév során mindenkinek rendelkeznie kell legalább a tantárgy heti óraszámánál kettővel több jeggyel Röpdolgozatot előre nem kell bejelenteni, és a diákoktól nem kell visszaszedni. Érdemjegye a szóbeli felelettel egyenértékű. Otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása: A házi feladat feladásában alapvető szempont, hogy elvégezhető és ellenőrizhető legyen. Az egyes tantárgyak követelményrendszerét a tanárok év elején az első órán közlik a tanulókkal (szóbeli, írásbeli számonkérés rendje, házi feladat, felszerelés hiánya, javítási, pótlási lehetőségek a Házirendben nem szereplő jegyek súlyozottsága a félévi, év végi jegyek kialakításakor). Az írásbeli feleleteket a szaktanár két héten belül, a témazáró dolgozatokat 3 héten belül köteles értékelni, az érdemjegyeket ismertetni. Amennyiben a határidő letelt, a tanuló dönthet az érdemjegy beírásáról A tanulmányok alatti vizsgák követelményei A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akinek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei alapján a jogszabályok és az iskola pedagógiai programja alapján nem lehetett megállapítani, ezért a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít (pl. magántanuló, mulasztás miatt nem osztályozható, stb.) aki a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni, ezért osztályozó vizsgára jelentkezik, aki részére az igazgató különbözeti vizsgát ír elő, akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. Osztályozó vizsga Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőzően, ha hiányzásának mértéke eléri a 250 órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák több mint 30 %-át és emiatt nem osztályozható, 9

11 felmentést kapott a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól sajátos helyzete miatt, engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, ha előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az iskola helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Javítóvizsga Ha a tanuló tanév végén elégtelen osztályzatot kap, legfeljebb három tantárgyból, javítóvizsgát tehet. Különbözeti vizsga Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az iskola igazgatója a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az iskola a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbtanulásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek. A különbözeti vizsga tantárgyait, tartalmát, időpontját az igazgató határozza meg, a határozatot írásban megküldi a tanulónak és szüleinek. A határozatról tájékoztatja az érintett szaktanárokat. Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó /javító/ különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató jelöli ki. Pótló vizsga A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapokon, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, amelynek bekövetkezése nem vezethet vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató engedélyezheti,hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. Vizsgára való jelentkezés módja, ideje: Ha a vizsgát a tanuló kéri, a vizsgákra írásban kell jelentkezni, legkésőbb a vizsgát megelőző 30. napig. Az igazgató vagy a nevelőtestület által előírt különbözeti, osztályozó/javítóvizsgákra nem kell jelentkezést benyújtani. A vizsgák időpontjait az iskola munkaterve tartalmazza, ettől eltérő időpontot írásos kérelemre az igazgató engedélyezhet. 5. Dicséretek és büntetések 5.1. A tanulók jutalmazásának elvei Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az intézmény dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan együttes helytállást tanúsító tanulói közösségeket csoportos jutalomban lehet részesíteni A jutalmazás formái Iskolánkban elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret. 10

12 Az egész félévben kiemelkedő munkát végző tanuló tantárgyi, tantestületi dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni. Ezek a tanulók félévkor és a tanév végén jutalmazhatók. Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi versenyek győztesei, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért kiemelkedő társadalmi munkát végző tanuló stb.) jutalmát a tanévzáró ünnepélyen vagy az iskolaközösség előtt nyilvánosan veszi át. A jutalmazást a tantestület dönti el az osztályozó értekezleten. Az osztályszintű jutalmak odaítéléséről a pedagógusok és az osztályközösség véleményének meghallgatása után az osztályfőnök dönt. Rendszeres díjaink: Béres Díj: A Béres Alapítvány ítéli oda a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulónak ( Ft.+ Emléklap) Kitartás Díj: Az iskola Alapítványa és iskolaközössége adományozza annak a tanulónak, aki középiskolai tanulmányai során nagyobb erőfeszítéseket tett, a helyzetéből adódóan. Önzetlenül a Vajdáért Díj: emlékplakett azon tanulóknak, akik közösségi munkájukkal élen járnak. Jó tanuló- Jó sportoló Cím: Iskola alapítványa ezzel a címmel ismeri el a tanév végén 3-3 kiváló teljesítményt nyújtó diák munkáját ( Ft) Büntetések A szaktanári figyelmeztetések fokozatosságának elve: 3 szaktanári figyelmeztetés után osztályfőnöki figyelmeztetés jár újabb 3 szaktanári figyelmeztetés után osztályfőnöki intő újabb 3 szaktanári figyelmeztetés után osztályfőnöki rovó újabb 3 szaktanári figyelmeztetés után igazgatói figyelmeztetés újabb 3 szaktanári figyelmeztetés után igazgatói intő újabb 3 szaktanári figyelmeztetés után igazgatói rovó újabb 3 szaktanári figyelmeztetés után tantestületi figyelmeztetés újabb 3 szaktanári figyelmeztetés után tantestületi intő újabb 3 szaktanári figyelmeztetés után tantestületi rovó Súlyos vétség elkövetése esetén a tantestület a fokozatosságtól eltérő határozatot hozhat. A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A büntetés adásáról az erre jogosult nevelő, illetve súlyos vétség esetén - a tantestület dönt. A büntetést írásba kell foglalni és a szülő tudomására hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés rovatába bejegyezni. Azonnali osztályfőnöki figyelmeztetés jár az első bizonyítható dohányzásért az iskola területén. Sorozatos vétségek elkövetése esetén a fegyelmi eljárás lefolytatása előtt meditációs üléseket (maximum három) kérhet a diák Fegyelmi intézkedések Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 1. A fegyelmi büntetés lehet a) megrovás, b) szigorú megrovás, c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, f) kizárás az iskolából. Tanköteles tanulóval szemben a (1) bekezdés e)-f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában, történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére 11

A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE

A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE A HŐGYES ENDRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 1. (1) A Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola Házirendje a 2011. évi, a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 2014-2015-ös tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 2014-2015-ös tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014-2015-ös tanév Készítette: Donka Péter igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. A házirendről...

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

E hagyományok és elvárások alakítják értékrendünket, amelynek legfontosabb elemei:

E hagyományok és elvárások alakítják értékrendünket, amelynek legfontosabb elemei: A GVADÁNYI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ISKOLÁBAN ELFOGADOTT ÉRTÉKREND ALAPJÁN, AZ ÉRVÉNYBEN LÉVŐ TÖRVÉNYEK ÉS RENDELETEK ELŐÍRÁSAINAK MEGFELELŐEN KÉSZÜLT. A házirend jogi háttere Magyarország

Részletesebben

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a HÁZIREND mely a KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620 tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) OM: 201604

ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) OM: 201604 A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) ISKOLAI HÁZIRENDJE 2013 TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. H Á Z I R E N D 2013. 2 1. A házirenddel kapcsolatos szabályozás A házirend az iskola diákjainak alkotmánya, melyet az iskola igazgatója készíti el, a nevelőtestület fogad el. Elfogadásakor, illetve módosításakor

Részletesebben

BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND

BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND BAJZA JÓZSEF GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND 2013. Hatvan Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. A TANULÓI JOGOK... 4 3. A TANULÓI KÖTELESSÉGEK... 11 4. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI... 14 5. A

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2014 HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 4 1.3. Az intézmény adatai 5 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközössége

Részletesebben

GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 037 328. Házirend. 2014. december 31.

GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 037 328. Házirend. 2014. december 31. GÖDÖLLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 037 328 Házirend 2014. december 31. 1 Tartalom I. rész... 5 1. Bevezető rendelkezések... 5 1.1. Törvényi háttér:... 5 1.2. A házirend hatálya... 5 1.3. A házirend

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től

HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA és SZAKISKOLA 1091 Budapest, Ifjúmunkás u.31. HÁZIRENDJE Hatályos: 2013. augusztus 29-től 1 Tartalomjegyzék I. A házirend hatálya, érvényessége... 3 1.1. A házirend hatálya...

Részletesebben

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája

Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Középiskolája és Szakiskolája 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 34. Tel.: 76/462-155 Fax: 76/560-120 www.kfsz.hu e-mail: titkarsag@kossuth-felegyhaza.sulinet.hu HÁZIREND Célja: a házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

Készítette: Kovács Árpádné igazgató

Készítette: Kovács Árpádné igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kovács Árpádné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1.1.A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HÁZIRENDJÉRE

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Házirend 2015.május 01-től

Házirend 2015.május 01-től Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2015.május 01-től Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 3 II. Bevezetés... 4 1. Általános rendelkezések... 4 2. A házirend

Részletesebben

Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata; A házirend hatálya; A házirend nyilvánossága 3. oldal

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA

HÁZIREND. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA HÁZIREND Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata... 4 2. A házirend hatálya... 5 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend

Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2013 Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai... 4 II. Bevezetés... 5 1. Általános rendelkezések... 5 2. A házirend jogszabályi

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM E G E R, 2013

H Á Z I R E N D J E EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM E G E R, 2013 AZ EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM H Á Z I R E N D J E E G E R, 2013 Érvényes: Véleményezte: Elfogadta: Nyilvánosságra hozatal helye: Jogszabályi változás

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Általános alapelvek

H Á Z I R E N D. I. Általános alapelvek 1 HÁZIREND 2 H Á Z I R E N D A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium házirendje az Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. I. Általános

Részletesebben

SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND

SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND SZMSZIK Savaria Szakképző Iskolája HÁZIREND 2013. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Savaria Szakképző Iskolája 9700 Szombathely, Hadnagy utca 1. OM-azonosító: 036744

Részletesebben

HÁZIREND SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉNA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉNA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉNA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SZÉNA TÉR 10. OM azonosító: 030048 Szervezeti egység: 072031 2014. Tartalom 1 INTÉZMÉNYI ADATOK:... 3 2 BEVEZETÉS... 3 2.1 A HÁZIREND

Részletesebben

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013.

A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium. Házirendje 2013. A Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium Házirendje 2013. Tartalom 1. A házirend célja és feladata; törvényi háttere... 2 2. A házirend hatálya... 2 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A tanulók jogai... 3

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2013 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások

Részletesebben