FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND"

Átírás

1 FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIREND március 31.

2 Tartalomjegyzék A házirend hatálybalépése, érvényessége A tanulói jogok gyakorlása A jogorvoslati jog gyakorlása A tanulói jogok megismeréséhez és gyakorlásához szükséges információk megszerzése A hit- és vallásoktatásban való részvételi jog érvényesülése Érdekegyeztetés, érdekképviselet, a diákönkormányzat A véleménynyilvánítási jog gyakorlása A diákkörök létrehozásának rendje a tanulók közös tevékenységének megszervezésére (szakkörök, sportkörök ) A tájékoztatás rendje; a közérdekű információkhoz való hozzájutás formái A vagyoni jog Az egészséghez való jog Az ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátáshoz, az étkezéshez, a juttatásokhoz, a szociális ösztöndíjkérelem benyújtásához való jog érvényesülése és az iskolai étkezésben való részvétel joga Egyéb, a házirendben nem szabályozott jogok érvényesülése A tanulói kötelességek teljesítése A tanuló kötelezettségei: A magatartási szabályok A taneszközökre és felszerelésekre vonatkozó felelősség szabályai Az iskola tanítási rendje Késések, hiányzások, igazolások A számonkérés formái és rendje Dicséretek és büntetések A tanulók jutalmazásának elvei A jutalmazás formái Térítési díjak A Házirend módosítása Záró rendelkezések

3 A Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola tanulóinak és pedagógusainak munkáját, értékrendjét, iskolához fűződő viszonyát az intézmény múltjából következő hagyományok és az iskolával szemben támasztott mai követelmények határozzák meg: az önmagunkkal és környezetünkkel szembeni igényesség, a szolidaritás és a tolerancia, egymás tisztelete, a tudás és birtokosai iránti tisztelet, a világra való nyitottság és a tudás megszerzéséért való áldozatvállalás, az alkotó aktivitás és a Bevezetés szabálykövető magatartás együtt létezése, az iskola jó hírnevének öregbítése, hagyományainak ápolása. A házirend elkészítésénél a hatályos törvények, rendeletek és jogszabályok előírásait tekintettük kötelező érvényűnek: A házirend hatálybalépése, érvényessége Jelen házirend március 4.-én lép hatályba, az eddigi házirendi szabályozás egyidejűleg hatályát veszti. Jelen házirendet az intézményi közösség hozta létre, a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat véleményezési jogát gyakorolta, a nevelőtestület elfogadta. Jelen házirend érvényes, amíg: nem történnek annak tartalmát érintő törvényi változások, a fenntartó felülvizsgálatát nem kéri, bármely érintett fél felülvizsgálatát nem kéri, az iskola életében jelentős változás nem történik. 1. A tanulói jogok gyakorlása A házirendbe foglalt jogok az iskola valamennyi tanulóját megilletik a tanuló által a Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola között létrejött tanulói jogviszony első napjától az iskolánkkal fennálló tanulói jogviszony utolsó napjáig A jogorvoslati jog gyakorlása Ha a tanuló vagy kiskorú tanuló szülője, gondviselője úgy ítéli meg, hogy a házirendben megfogalmazott valamelyik joga sérült, akkor szóban vagy írásban panasszal élhet az alábbi személyek bármelyikénél, a jogsérelem alapjául szolgáló ügy illetékességének és a korrekt eljárás követelményének megfelelően: az ügyben érintett szaktanárnál, a tanuló osztályfőnökénél, az igazgatóhelyetteseknél, az iskola igazgatójánál, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott személynél. A tanulónak vagy a szülőnek észrevételére nyolc napon belül választ kell kapnia. Az osztályfőnök köteles segíteni a tanulót jogorvoslati jogának gyakorlásában A tanulói jogok megismeréséhez és gyakorlásához szükséges információk megszerzése A szülőknek és a tanulóknak joguk van megtekinteni az iskola belső életét irányító szabályzatokat: A hatályos törvényt és módosításait az iskola pedagógiai programját, az iskola szervezeti és működési szabályzatát, a házirendet, a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát. 2

4 Ezen dokumentumok megtekinthetők az iskola titkárságán, a könyvtárban és az iskola honlapján (http://www.vajdaj-bicske.sulinet.hu). A házirendet az iskola minden tanulója beiratkozáskor megkapja, egy-egy példányát az osztálytermek hirdetőtábláján kifüggesztjük A hit- és vallásoktatásban való részvételi jog érvényesülése A tanulókat megilleti a gondolat-, lelkiismeret- és vallásszabadsághoz való jog, amely az iskola rendjét nem zavarhatja Érdekegyeztetés, érdekképviselet, a diákönkormányzat A diákönkormányzatot a diákok nagyobb közösségét érintő intézményi döntésekbe véleményezési joggal az intézményvezetés bevonja. A tanulók nagyobb csoportjának az osztály, vagy a diákok 75%-át kell tekinteni, kivéve a diákönkormányzat vezetőségét, mivel ennek létszáma kisebb. A véleménynyilvánítás módja a diákönkormányzat tevékenységét segítő pedagógus közvetítésével történik. Az iskolavezetést a diákönkormányzat képviselői havi rendszerességgel szerdán óráig kereshetik fel. A diákönkormányzat működését a köznevelési törvény a működés helyi rendjét a diákönkormányzat szervezeti és működési Szabályzata tartalmazza. A diákélet legfontosabb fóruma a közgyűlés, melyet évente egyszer kell összehívni. Ennek időpontját az éves munkatervben meg kell határozni. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt a) saját működéséről, b) a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, c) hatáskörei gyakorlásáról, d) egy tanítás nélküli munkanap programjáról, e) az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről, valamint f) amennyiben az intézményben működik, a nevelési-oktatási intézményen belül működő tájékoztatási rendszer szerkesztősége tanulói vezetőjének, felelős szerkesztőjének, munkatársainak megbízásáról. A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az SZMSZ jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértő vagy ellentétes az iskola SZMSZ-ével, házirendjével. Az SZMSZ jóváhagyásáról a nevelőtestületnek a jóváhagyásra történő beterjesztést követő harminc napon belül nyilatkoznia kell. Az SZMSZ-t vagy annak módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni, ha a nevelőtestület harminc napon belül nem nyilatkozik. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolai diákönkormányzat véleményét az Nkt. 48. (4) bekezdésben meghatározottakon túl a) a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál, b) a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, c) a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, d) az iskolai sportélet működési rendjének megállapításához, e) az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához, f) a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, g) az intézményi SZMSZ-ben meghatározott ügyekben ki kell kérni A véleménynyilvánítási jog gyakorlása A tanulónak joga, hogy véleményt nyilváníthasson bármely, az iskolát érintő kérdésben, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, valamint az iskola működéséről. A 3

5 véleménynyilvánítási jog gyakorlásának módja a diákönkormányzat, az osztályfőnök illetve az igazgató megkeresése. E jog gyakorlása során csak a korrekt, tényeken alapuló, az iskola valamennyi dolgozója és tanulója személyiségi jogait, méltóságát tiszteletben tartó magatartás fogadható el A diákkörök létrehozásának rendje a tanulók közös tevékenységének megszervezésére (szakkörök, sportkörök ) A tanuló joga, hogy diákkörök létrehozását kezdeményezze, és azok munkájában részt vegyen. Diákok és tanárok egyaránt javasolhatják diákkör létrehozását a tanulmányi munka elősegítésére, tehetséggondozás céljából, a szabadidő hasznos eltöltésére vagy az iskolai közélet minőségének emelésére. Az erre vonatkozó szándékot az iskola igazgatójának kell bejelenteni. Az iskola anyagi lehetőségeinek függvényében szakköröket, sportköri foglalkozásokat szervez. A tanulónak joga, hogy érdeklődésének és képességének megfelelően válasszon a tanórán kívüli foglalkozások nyújtotta lehetőségek közül. Azoknak a tanulóknak, akik ezekre a foglalkozásokra szeptemberben jelentkeztek, a foglalkozásokon való részvététel az adott tanév folyamán kötelező. Minden tanuló indulhat tanulmányi versenyen, szaktárgyi pályázatokon, vetélkedőkön. Igénybe veheti az iskola könyvtárát, tagja az iskolai sportkörnek. A tanulók jogosultak minden olyan tevékenységet vállalni, amely személyiségük, képességeik fejlesztését szolgálja. Abban az esetben, ha az iskolai és az iskolán kívüli tevékenység ugyanarra az időre esik, az iskolai feladatot kell teljesíteni. Kivételes esetben, ha a közösségi és egyéni érdekek indokolttá teszik, a szervezeti és működési szabályzatban megfogalmazottak szerint az igazgató, az igazgatóhelyettesek előzetes írásbeli kérés alapján felmentést adhatnak az iskolai kötelezettség teljesítése alól A tájékoztatás rendje; a közérdekű információkhoz való hozzájutás formái A tanulónak joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához, kötelességei teljesítéséhez szükséges információkhoz, tájékozódhasson a vele szembeni elvárásokról. A diákok és szülők (gondviselők) tájékoztatásáért az őket érintő lényeges kérdésekről az iskolavezetés felelős. A tájékoztatás formái és helyszínei a faliújságok (beindítása után az iskolarádió), az iskola levelező rendszerén keresztül közzétett , az osztályfőnök, az osztályban tanító pedagógus vagy diákönkormányzati képviselő által az osztályokhoz eljuttatott írásos tájékoztató anyag vagy szóbeli üzenet, az iskola honlapja, a tájékoztatásért felelős személyek, illetve felelős szervezet által összehívott fórum, értekezlet, röpgyűlés. A diákönkormányzat tájékoztatási kötelezettsége a szabad véleménynyilvánításról és a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekről való felvilágosításra, valamint a saját munkájával összefüggő információadás területére terjed ki A vagyoni jog Szervezett iskolai foglalkozásokon a tanuló által előállított termék az iskola tulajdonát képezi. Az bármikor felhasználható, kiállítható Az egészséghez való jog A tanuló joga, hogy amennyiben rosszul érzi magát, vagy valami olyan esemény történt vele a nap során, amely gátolja a munkában való részvételét, azt jelezheti az órát tartó szaktanárnak, osztályfőnöknek, végső esetben az igazgatónak, igazgatóhelyetteseknek. 4

6 1.10. Az ingyenes vagy kedvezményes tanszerellátáshoz, az étkezéshez, a juttatásokhoz, a szociális ösztöndíjkérelem benyújtásához való jog érvényesülése és az iskolai étkezésben való részvétel joga a) A tanórákon a pedagógiai programban meghatározott könyveket használják a tanulók. Az iskola minden tanév végén közzé teszi a tankönyvlistát. Igénylés esetén ingyenes tankönyvellátást (normatív kedvezmény) köteles az iskola biztosítani a nappali rendszerű iskolaoktatásban résztvevő tanuló számára, ha a gyermek tartósan beteg (szakorvos igazolja), sajátos nevelési igényű (szakértői és rehabilitációs bizottság igazolja), három-vagy többgyermekes családban élő (a megállapított családi pótlék igazolja), nagykorú, és saját jogán családi pótlékra jogosult (a megállapított családi pótlék igazolja), rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az erről szóló határozat igazolja). A jogosultsági kör meghatározása mindig a hatályos jogszabályok figyelembevételével történik. Az iskola a családok anyagi terheinek további csökkentése érdekében a tanulók részére egyes tankönyveket és oktatási segédleteket adhat használatra. Ezek a könyvtár tulajdonát képzik, melyekre a kölcsönzés szabályai az irányadók. A tartós tankönyvekben okozott károkat a tanuló a könyvtárszabályzat szerint köteles megtéríti. A tanulónak joga van térítéses iskolai ebédszolgáltatásban részesülni. A tanulónak (szülőnek, gondviselőnek) joga van családja anyagi helyzete vagy a családban bekövetkezett, annak pillanatnyi anyagi helyzetét meghatározó mértékben befolyásoló rendkívüli esemény miatt osztályfőnökéhez vagy a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz segítségért fordulni. Az iskola jogszabályi kötelezettségeinek teljesítésén túl közbenjár az anyagi támogatás érdekében külső szervezeteknél (pl. Családsegítő gyermekjóléti szolgálat) Egyéb, a házirendben nem szabályozott jogok érvényesülése Azon tanulói jogok érvényesítésében, amelyekről az pontok nem rendelkeznek, a Bevezetőben említett hatályos törvények és rendeletek előírásai szerint járunk el. Ezek pl.: A tanulónak joga van valamely szervezet (iskolafenntartó, lakóhelye szerinti önkormányzat, civil szervezetek, sportegyesületek stb.) által kiírt pályázaton részt venni, a pályázati anyagához iskolai véleményt kérni. a független vizsgabizottság előtti vizsgázás kérelmezése, átvételi kérelem benyújtásának joga (más intézményből), egyes tantárgyak alóli felmentés iránti kérelem benyújtása, a választás és választhatóság jogának érvényesítése. 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2.1. A tanuló kötelezettségei: a) Minden tanuló kötelessége valamennyi előírt foglalkozáson részt venni, a tanítási órákra felkészülni, iskolai feladatait és iskolán kívüli munkáját lelkiismeretesen ellátni. b) A tanuló kötelessége, hogy legjobb tudása és képessége szerint járuljon hozzá az iskola önálló arculatának megteremtéséhez, a közösség hagyományteremtő törekvéseihez, alkotó szellemű iskolai élet formálásához. c) A tanuló az iskola helyiségeit, az iskolai eszközöket rendeltetésszerűen, a helyiségek és eszközök használatára vonatkozó szabályok betartásával használhatja. d) A szaktantermek, sportlétesítmények, könyvtár és az udvar használatára vonatkozó szabályzatok a házirend mellékleteit képezik. 5

7 2.2. A magatartási szabályok a) Mindenkinek tiszteletben kell tartania tanulótársainak, tanárainak és az iskola többi dolgozójának emberi méltóságát, személyiségi jogait, családi és magánélethez való jogát. b) A tanuló a tanórai vagy az iskolai szervezésű tanórán kívüli foglalkozásokon magatartásával nem akadályozhatja társai tanulmányi munkáját, a foglalkozásban való részvételét. c) A tanulók külleme tiszta, ápolt legyen. Öltözködésükben, megjelenésükben kerüljék a szélsőségeket. Nem hordható és nem viselhető tiltott önkényuralmi jelképeket ábrázoló ruhadarab, más tárgy vagy testfestés. d) A tanórákon, iskolai foglalkozásokon a mobiltelefon, walkman, discman, Mp3 lejátszó, MP4 lejátszó, Ipod stb. bárminemű használata tilos, minden óra elején, kikapcsolt állapotban az iskolapadra ki kell tenni. e) Az iskola számítógépes szerverén keresztül adatforgalomban csak olyan tartalmú anyag megnyitása, futtatása engedélyezett, amely összhangban van a törvény által a tanulók erkölcsi fejlődésére vonatkozó rendelkezéseivel. Ennek teljesülése érdekében az iskola korlátozza azon oldalak le- és feltöltését, amelyek a törvényi elvárásoknak nem felelnek meg. E szabály megszegése fegyelmi büntetést von maga után. f) A tanuló nem veszélyeztetheti önmaga és társai testi épségét, ezért tilos lőfegyver, bárminemű szúró- és vágó / támadó vagy önvédelmi/ eszköz behozatala az intézmény területére. g) Az iskolai ünnepeken minden diák köteles ünneplő ruhát viselni. Lányok számára matrózblúz, fekete szoknya vagy fekete szövetnadrág hozzáillő cipővel, fiúk részére fekete nadrág, fehér ing nyakkendővel vagy öltöny az ünnepi öltözet. A es tanévtől az ünneplő öltözet lányoknak: fehér blúz, fekete szoknya vagy szövetnadrág. Fiúknak: fehér ing, sötét szövetnadrág és nyakkendő. Az iskolai ünnepségekről vagy diákönkormányzati rendezvényekről való hiányzást igazolni kell. h) Tanítási órát megzavarni nem lehet, kivételes esetben azonban az igazgató vagy helyettesei engedélyt adhatnak erre. A belépő felnőttet a tanulók felállással köszöntik, kivételt képeznek ez alól a számítástechnika termek, ahol a tanulóknak tanóra közben nem kell felállni. i) Tanítási időben csak igazgatói, helyettesi, osztályfőnöki vagy szaktanári engedéllyel hagyhatja el a tanuló az iskola területét. j) Az iskola felelősségi köre kiterjed a tanórákra, a menzára és minden iskolai (például tanulmányi kirándulás stb.) rendezvényre. A házirendet megsértő tanulóval szemben megfelelő fokozatú eljárás kezdeményezhető az ügy súlyosságától függően. k) Súlyosan elítélendő tanulói magatartás az agresszió, bántalmazás, mások megalázása, a lopás, mások egészségének veszélyeztetése, kábítószer terjesztés vagy -fogyasztás, italterjesztés és -fogyasztás, valamint a dohányzás. Az intézményben a BTK-ba ütköző cselekedetek esetén az ügy tisztázására a rendőrség segítségét kell kérni (kábítószer terjesztés vagy -fogyasztás, lopás, nem megengedett eszközök behozatala stb.) l) A testnevelés órán mindenkinek Vajda-póló, legalább combközépig érő sportnadrág, fehér zokni és sportcipő viselete kötelező. A testi épség megőrzésének érdekében a foglalkozás ideje alatt ékszereket viselni tilos. m) Tanórán rágógumizni tilos! n) Az iskolában okozott károk térítési kötelezettsége. A szándékos rongálás és a lopás az okozott kár értékétől függetlenül valamint a tettleges bántalmazás, verekedés elkövetőinek, résztvevőinek szüleit az intézmény vezetése köteles értesíteni A taneszközökre és felszerelésekre vonatkozó felelősség szabályai a) A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit és az épület tisztaságát. 6

8 b) A szándékos károkozás fegyelmi büntetést von maga után. Szándékos károkozás esetén a szülőknek anyagi felelősséget is kell vállalniuk gyermekük tettéért. Ennek mértékét fegyelmi eljárás keretében állapítjuk meg. c) Az iskola eszközeit a tanuló az előírásoknak és a pedagógus utasításainak megfelelően kezelje. A tanuló kérésre saját célra igénybe veheti az iskola erre kijelölt vagyontárgyait, melyek átvételkor aláírásával tudomásul veszi, hogy egyúttal vagyonvédelmi felelősséget is vállalt. Az esetleges kárt ez esetben is meg kell téríteni. d) Ha a tanuló a terem vagy a folyosó berendezésében, felszerelésében bármilyen rendellenességet tapasztal, haladéktalanul köteles jelezni az alábbi személyek egyikének: órát tartó tanár, folyosóügyeletes tanár, gondnok, az igazgatóhelyettesek, igazgató. e) Az ellenőrző iskolai dokumentum, annak épségéről, tisztaságáról a tanulónak kell gondoskodnia, mindig magával kell hoznia, rendszeresen kell vezetnie, havonta egyszer szüleivel alá kell íratnia. Annak megrongálódása, elvesztése esetén az intézmény vezetőjéhez címzett levélben kérhet a tanuló másikat, melynek árát köteles kifizetni az iskola titkárságán. f) A hatályos törvény értelmében a tanulónak részt kell vállalnia az iskola rendben tartásában. Ennek megfelelően köteles: - a foglalkozás végeztével asztalát, székét, padját, illetve az öltözőt, zuhanyozót tisztán, rendben hagyni, - a foglalkozás után a helyükről elmozdított bútorokat (székeket, asztalokat, padokat) a helyükre visszatenni, - tanári felszólításra a tanórán használt szemléltető- és segédeszközöket köteles a szertárból, tanári szobából a terembe és onnan a helyére visszavinni. g) Nagy értékű, az iskolai munkához közvetlenül nem kapcsolódó tárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat be: azok megrongálódásáért vagy elveszítéséért kártérítési felelősséget nem vállal az iskola. h) Az iskolában a tanulók tanári felügyelettel szervezhetnek különböző rendezvényeket 20 óráig: sportprogramokat, klubdélutánokat, vetélkedőket, versenyeket, előadásokat. i) Minden iskolahasználó kötelessége a munkavédelmi, tűzvédelmi, baleset megelőzési szabályokat ismerni és betartani. Minden év kezdetekor a tűzvédelmi és balesetvédelmi felelős oktatást tart. Veszélyhelyzet, baleset észlelése esetén a tanulók kötelesek a legrövidebb időn belül bejelenteni minden rendkívüli eseményt - tűz, baleset stb. - a szaktanárnak, szünetben az ügyeletes tanárnak vagy az igazgatóhelyetteseknek igazgatónak. Szükség esetén a titkárságon keresztül hívható segítség. 3. Az iskola tanítási rendje A tanítás 7.55-kor kezdődik. A tanítási órák időtartama 45 perc. Az óraközi szünetek 10 percesek, kivéve a nagyszünetet amely ig tart. A tanulók - a tömegközlekedési eszközök érkezésére való tekintettel ig kötelesek megérkezni az iskolába. 3 reggeli vagy óraközi késés /maximum 15 perc/ után a tanuló egy igazolatlan órát kap. Délután csak iskolai és diákönkormányzati szervezésű foglalkozás céljából tartózkodhatnak a tanulók az aulában után a tanulóknak el kell hagyniuk az épületet. Kivételt képeznek az iskola vagy a diákönkormányzat által szervezett foglalkozások, amelyeket azonban az igazgatónak vagy a helyetteseknek előzőleg be kell jelenteni. 7

9 A tanítási órák rendje 1.óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: Késések, hiányzások, igazolások Az előre nem látható események kivételével a tanuló csak előzetes engedéllyel maradhat távol az iskolai foglalkozásokról. Három vagy több napra, az igazgató vagy a helyettesek adhatnak engedélyt. Az előre nem látható események esetében a szülők telefonon értesítik az osztályfőnököt. Egyéb tárgyból előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulóknak a tanórán való megjelenés kötelező a házirend betartásával. Annak a diáknak, aki előrehozott érettségi vizsgát tett valamely tantárgyból, lehetősége van az adott szaktanárral való megegyezés alapján részt venni más tanórán a házirend szabályai szerint. Amennyiben a tanuló zavarja a tanórát, a szaktanárnak jogában áll visszaküldenie a saját osztálya szerinti tanórára. Ha a tanuló a foglalkozásokról tartósan távol marad, köteles hiányzását egy héten belül igazolni. A tanév utolsó 5 tanítási napjáról való távolmaradását az osztályozó értekezlet megkezdéséig köteles igazolni. Igazolatlannak számít az óra, ha a mulasztást a fenti módon az ellenőrzőben nem igazolják. Az orvosi igazolás elfogadásának feltétele a szülői aláírás. A késések és hiányzások következményei: Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolni kel. A késések idejét össze kell adni, 45 perc után egy igazolatlan órát kap a tanuló. Hiányzás esetén: Tanköteles tanuló esetében: első igazolatlan óra után: a szülő értesítése; tízedik igazolatlan óra után: a szülő iktatott postai levélben történő értesítése; a 10. igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság valamint a gyermekjóléti szolgálat értesítése (a másodpéldányt az irattárban kell őrizni); a 30. igazolatlan óra után: a lakóhely szerint illetékes gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat valamint az általános szabálysértési hatóság értesítése. 50. igazolatlan óra után: a tanuló tényleges lakóhely szerinti illetékes gyámhatóság értesítése. Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Nem tanköteles kiskorú tanuló esetében: első igazolatlan óra után: a szülő értesítése; 10 óra után: szülő értesítése 30. igazolatlan óra elérésekor: a tanulói jogviszony megszüntetése. Az értesítést a tanulói jogviszony megszűnését megelőzően legalább két alkalommal postai úton is ki kell küldeni, ebben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. 8

10 A hetes feladatai: egy héten keresztül vigyáz a tanterem rendjére, tisztaságára, gondoskodik a szellőztetésről, krétáról, jelenti a hiányzó tanulókat, óra után a táblát letöröli, becsengetés után a tanulók azonnal bemennek a tanterembe. becsengetés után 5 perccel köteles jelenteni az iskolavezetésnek, ha az órát tartó tanár nem érkezett meg a tanterembe. 4. A számonkérés formái és rendje A közoktatás egészéhez igazodva félévkor az ellenőrző könyvben 1-5-ig számmal, év végén a bizonyítványban betűvel (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen) értékeljük a tanulók előmenetelét. Az iskola írásbeli beszámoltatásnak formái, rendje, korlátai, és a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya: Témazáró dolgozat egy napon csak egy legyen. A témazáró dolgozat idejét legalább 1 héttel előbb be kell jelenteni, valamint a z osztálynaplóban beírni. Minimum 3 témazáró dolgozatnak kell lenni egy évben. A témazáró dolgozat egy tanéven keresztül megőrzendő dokumentum, a diák tanórán, a szülő a szaktanárnál megtekintheti. A félév során mindenkinek rendelkeznie kell legalább a tantárgy heti óraszámánál kettővel több jeggyel Röpdolgozatot előre nem kell bejelenteni, és a diákoktól nem kell visszaszedni. Érdemjegye a szóbeli felelettel egyenértékű. Otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása: A házi feladat feladásában alapvető szempont, hogy elvégezhető és ellenőrizhető legyen. Az egyes tantárgyak követelményrendszerét a tanárok év elején az első órán közlik a tanulókkal (szóbeli, írásbeli számonkérés rendje, házi feladat, felszerelés hiánya, javítási, pótlási lehetőségek a Házirendben nem szereplő jegyek súlyozottsága a félévi, év végi jegyek kialakításakor). Az írásbeli feleleteket a szaktanár két héten belül, a témazáró dolgozatokat 3 héten belül köteles értékelni, az érdemjegyeket ismertetni. Amennyiben a határidő letelt, a tanuló dönthet az érdemjegy beírásáról A tanulmányok alatti vizsgák követelményei A tanulmányok alatti vizsgák célja azon tanulók osztályzatainak megállapítása, akinek félévi vagy év végi osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei alapján a jogszabályok és az iskola pedagógiai programja alapján nem lehetett megállapítani, ezért a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít (pl. magántanuló, mulasztás miatt nem osztályozható, stb.) aki a pedagógiai programban meghatározottaknál rövidebb idő alatt (tanév összevonással) szeretné a követelményeket teljesíteni, ezért osztályozó vizsgára jelentkezik, aki részére az igazgató különbözeti vizsgát ír elő, akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. Osztályozó vizsga Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és év végi jegyek lezárását megelőzően, ha hiányzásának mértéke eléri a 250 órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák több mint 30 %-át és emiatt nem osztályozható, 9

11 felmentést kapott a kötelező tanórai foglalkozások látogatása alól sajátos helyzete miatt, engedélyt kapott arra, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, ha előrehozott érettségi vizsgát kíván tenni olyan tantárgyból, amelynek a tanítása az iskola helyi tanterve szerint csak magasabb évfolyamon fejeződik be. Javítóvizsga Ha a tanuló tanév végén elégtelen osztályzatot kap, legfeljebb három tantárgyból, javítóvizsgát tehet. Különbözeti vizsga Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az iskola igazgatója a különbözeti vizsga letételét. Abból a tantárgyból kell különbözeti vizsgát tennie a tanulónak, amelyet az iskola a megkezdeni tervezett évfolyamtól alacsonyabb évfolyamon tanított, s amely tantárgy, tananyag ismerete feltétele a sikeres továbbtanulásnak, a magasabb évfolyamra lépésnek. A különbözeti vizsga tantárgyait, tartalmát, időpontját az igazgató határozza meg, a határozatot írásban megküldi a tanulónak és szüleinek. A határozatról tájékoztatja az érintett szaktanárokat. Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül nem tudja teljesíteni az osztályozó /javító/ különbözeti vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészből pótló vizsgát tehet. Időpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató jelöli ki. Pótló vizsga A vizsgázó pótló vizsgát tehet az igazgató által meghatározott vizsganapokon, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, amelynek bekövetkezése nem vezethet vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató engedélyezheti,hogy a vizsgázó a pótló vizsgát az adott vizsganapon tegye le, ha ennek a feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. Vizsgára való jelentkezés módja, ideje: Ha a vizsgát a tanuló kéri, a vizsgákra írásban kell jelentkezni, legkésőbb a vizsgát megelőző 30. napig. Az igazgató vagy a nevelőtestület által előírt különbözeti, osztályozó/javítóvizsgákra nem kell jelentkezést benyújtani. A vizsgák időpontjait az iskola munkaterve tartalmazza, ettől eltérő időpontot írásos kérelemre az igazgató engedélyezhet. 5. Dicséretek és büntetések 5.1. A tanulók jutalmazásának elvei Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az intézmény dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan együttes helytállást tanúsító tanulói közösségeket csoportos jutalomban lehet részesíteni A jutalmazás formái Iskolánkban elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi dicséret. 10

12 Az egész félévben kiemelkedő munkát végző tanuló tantárgyi, tantestületi dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni. Ezek a tanulók félévkor és a tanév végén jutalmazhatók. Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi versenyek győztesei, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért kiemelkedő társadalmi munkát végző tanuló stb.) jutalmát a tanévzáró ünnepélyen vagy az iskolaközösség előtt nyilvánosan veszi át. A jutalmazást a tantestület dönti el az osztályozó értekezleten. Az osztályszintű jutalmak odaítéléséről a pedagógusok és az osztályközösség véleményének meghallgatása után az osztályfőnök dönt. Rendszeres díjaink: Béres Díj: A Béres Alapítvány ítéli oda a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulónak ( Ft.+ Emléklap) Kitartás Díj: Az iskola Alapítványa és iskolaközössége adományozza annak a tanulónak, aki középiskolai tanulmányai során nagyobb erőfeszítéseket tett, a helyzetéből adódóan. Önzetlenül a Vajdáért Díj: emlékplakett azon tanulóknak, akik közösségi munkájukkal élen járnak. Jó tanuló- Jó sportoló Cím: Iskola alapítványa ezzel a címmel ismeri el a tanév végén 3-3 kiváló teljesítményt nyújtó diák munkáját ( Ft) Büntetések A szaktanári figyelmeztetések fokozatosságának elve: 3 szaktanári figyelmeztetés után osztályfőnöki figyelmeztetés jár újabb 3 szaktanári figyelmeztetés után osztályfőnöki intő újabb 3 szaktanári figyelmeztetés után osztályfőnöki rovó újabb 3 szaktanári figyelmeztetés után igazgatói figyelmeztetés újabb 3 szaktanári figyelmeztetés után igazgatói intő újabb 3 szaktanári figyelmeztetés után igazgatói rovó újabb 3 szaktanári figyelmeztetés után tantestületi figyelmeztetés újabb 3 szaktanári figyelmeztetés után tantestületi intő újabb 3 szaktanári figyelmeztetés után tantestületi rovó Súlyos vétség elkövetése esetén a tantestület a fokozatosságtól eltérő határozatot hozhat. A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A büntetés adásáról az erre jogosult nevelő, illetve súlyos vétség esetén - a tantestület dönt. A büntetést írásba kell foglalni és a szülő tudomására hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés rovatába bejegyezni. Azonnali osztályfőnöki figyelmeztetés jár az első bizonyítható dohányzásért az iskola területén. Sorozatos vétségek elkövetése esetén a fegyelmi eljárás lefolytatása előtt meditációs üléseket (maximum három) kérhet a diák Fegyelmi intézkedések Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelező, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú tanuló esetén e jogot a szülő gyakorolja. 1. A fegyelmi büntetés lehet a) megrovás, b) szigorú megrovás, c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától, f) kizárás az iskolából. Tanköteles tanulóval szemben a (1) bekezdés e)-f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés csak rendkívüli vagy ismétlődő fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülő köteles új iskolát keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában, történő elhelyezése a szülő kezdeményezésére 11

13 tizenöt napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik iskolát, kijelölni számára. A (1) bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha az iskola igazgatója a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával megállapodott. A (1) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható. (2) A szakképző iskola tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha a tanuló tanulószerződést kötött, be kell vonni a területileg illetékes kamarát. (3) A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Az iskolai, diákönkormányzat véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni. A felelősségre vonási eljárás módjára és formájára nézve a hatályos törvény rendelkezései az irányadók. 6. Térítési díjak Az intézményben befizetésre kerülő térítési díjakról, a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28) Korm. rendelet alapján a KLIK Járási Hivatalának határozata alapján tanulói szerződésben kapnak tájékoztatást a tanulók. 7. A Házirend módosítása A rendszeres évenkénti felülvizsgálat és módosítás eljárási szabályai: Bármelyik érintett fél (tantestület, diákönkormányzat, szülői munkaközösség, fenntartó) írásban kezdeményezheti a módosítást az intézményvezetőnél. A benyújtott kérelem alapján az intézmény vezető megszervezi a házirend felülvizsgálatát, módosítását, beszerzi a szükséges egyetértési nyilatkozatokat és a fenntartó elé terjeszti jóváhagyásra (erre minden év szeptember 15-ig van lehetőség). 8. Záró rendelkezések A házirend személyi hatálya kiterjed az iskolával tanulói jogviszonyban álló diákokra, és az iskolában foglalkoztatott közalkalmazottra. Bicske, március

14 13

15 14

16 15

17 16

18 17

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Tanulmányok alatti vizsgák

Tanulmányok alatti vizsgák Tanulmányok alatti vizsgák A vizsgaszabályzat célja. Általános szabályok A vizsgaszabályzat célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 1.1. A vizsgaszabályzat célja Vizsgaszabályzatunk célja a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása, illetve a saját hatáskörben

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT

TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TISZALÖK VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az intézmény vizsgaszabályzata a Pedagógiai Programban meghatározott vizsgák rendjét és eljárási módszereit

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei A tanév alatti vizsgák rendje a pedagógiai program alapján: 2.9 A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint középfokú iskola esetében a szóbeli felvételi vizsga követelményei

Részletesebben

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium

KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium KATONA JÓZSEF Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. A szervezet neve: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Katona József Műszaki,

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A magántanulói jogviszony

A magántanulói jogviszony Magántanulói jogviszony jellemzői: A magántanulói jogviszony Beiratkozási kötelezettség. Félévkor és év végén osztályozóvizsga. A magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Megilletik ugyanazok

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje 2013. szeptember 1. 1. 1. Tanulói jogviszony szüneteltetése, tanulói jogviszony külföldön A köznevelési törvény hatályos előírásai az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola!!!!! Házirend 2014.! 1 Tartalom " Házirendje Preambulum!!!!!!!!!!! 4 1. Tanulói jogok!!!!!!!!!! 6 " 1.1. Jogorvoslati jog gyakorlása!!!!!!!! 6! 1.2. A tanulói

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM JE Budapest, 2014. március Tápai Ildikó Anikó igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 3 II. Általános rendelkezések... 3 III. A tanuló kötelességei és jogai...

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata

Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata 2016. 0 Szervezeti és működési szabályzat Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzata A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának SzMSz-e tartalmazza a diákönkormányzat szervezeti felépítését

Részletesebben

A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013.

A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013. A Gödöllői Szakképző Magániskola Idegenforgalmi és Vendéglátó ipari Szakképző Iskola Házirendje 2013. A Házirendet a tantestület 2013. március 28-i tantestületi értekezleten megismerte, véleményezte és

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2013 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Budapesti Tagintézménye 1037 Budapest, Bécsi út 324. 2016/2017. (a 229/2012. (VIII.

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2016. szeptember 1. 1 2 A Diákönkormányzat jogi háttere: A Diákönkormányzat a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola A főiskola hallgatóinak fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és működési szabályzat melléklete 2012. szeptember T A R T A L O M J E G

Részletesebben

A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741

A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741 A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741 vizsgaszabályzata A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21. SZÁMÚ MELLÉKLET ISKOLÁNKBAN AZ INGYENESEN IGÉNYBEVEHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Az iskolában folyó felnőttoktatás

Az iskolában folyó felnőttoktatás Az iskolában folyó felnőttoktatás Munkarend A 2015/2016-os tanévben esti és levelező munkarendben kezdjük meg a felnőttoktatási tevékenységünket. Egy tanévben 36, - végzős okon 32 - tanítási héttel számolunk.

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND

Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola (Kaposvár, Nagy Imre tér 2.) HÁZIREND Készült: 2015. szeptember 1 Bevezetés Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A nevelési- oktatási

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE 1 A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE A tanuló jogai 1. A tanulónak jogában áll: - részt venni az osztály és az iskola életének alakításában - részt venni az iskolagyűlésen, a diáktanács ülésén.

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. Tartalomjegyzék 1. HATÁLY, ALAPELVEK... 4 1.1 A házirend hatálya... 4 1.2 A személyiségi jogok és

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A tanuló a beiratkozástól számítva a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban iskola) növendéke, így vonatkoznak rá a Házirend

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben