TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI HÁZIREND. Készült: Budapest, március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI HÁZIREND. Készült: Budapest, 2013. március"

Átírás

1 TANULÓI Készült: Budapest, március

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TANULÓ JOGAI A TANULÓ KÖTELESSÉGEI AZ ISKOLAI TARTALMI ELEMEI AZ ISKOLAI LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATÁRÓL A DIÁKJOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME, A CSALÁDI ÉLETHEZ ÉS MAGÁNÉLETHEZ VALÓ JOG A TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A MAGÁNTANULÓ TANTÁRGY-, SZAKKÖR-, DIÁKKÖR-, SPORTKÖRVÁLASZTÁS JOGA INGYENES, VAGY KEDVEZMÉNYES ÉTKEZÉS, TANKÖNYV, TANSZERELLÁTÁS ÜGYÉBEN A DÖNTÉS MECHANIZMUSA, SEGÉLYEK, JUTTATÁSOK ANYAGI SZABÁLYOZÁSA A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI A TANULÓKRA VONATKOZÓ FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK, ANYAGI KÁRTÉRÍTÉS A GYERMEKRE, TANULÓRA VONATKOZÓ VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK A FAKULTATÍV HIT - ÉS VALLÁSOKTATÁSRÓL A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 BEVEZETÉS Házirendünk célja: Meghatározza a szabályokat, az intézményben és azon kívül, ahol pedagógiai munka folyik, biztosítja az érvényes jogszabályok érvényesülését, a KTV és érvényes rendeletei alapján. Házirend hatálya: Kiterjed a Török Flóris Általános Iskola (1237. Bp. Dinnyehegyi köz 2.) mint nevelésioktatási intézményben folyó iskolai életre, valamint az intézmény területén kívüli az intézmény által szervezett - rendezvényekre (osztálykirándulás, erdei iskola, stb.) Időbeli hatálya: A tanítási idő és a tanításon kívüli idő. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik. 2) A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes. 3) Folyamatosan az iskola területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt. 4) Az iskola tanulóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan iskolai belső szabályzat, ami rájuk egyébként is fennáll. Különösen érvényes rájuk az iskola szervezeti és működési szabályzata, valamint pedagógiai programja. 5) Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat. 6) A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. Ennek ellenére az iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára vonatkozik a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása az iskola területén is. Így különösen érvényes rájuk a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 3

4 2. TANULÓ JOGAI A tanuló jogait a köznevelési törvény 46. -a tartalmazza. A tanuló jogai különösen, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák személyiségi jogait különösen tiszteletben tartsák pedagógiai szakszolgálathoz forduljon segítségért családja anyagi helyzetétől függően a jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkeztetésben, tanszerellátásban részesüljön napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül tanári felügyelettel, a lehetőségekhez mérten igénybe vegye az iskolában a rendelkezésre álló eszközöket; használja az iskola létesítményeit (pl.: könyvtár, számítástechnikai központ, szabadidő- létesítmények) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról részt vegyen, tagja legyen az iskolai művészeti, ismeretterjesztő és sportköröknek az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról; tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, e közben javaslatot tegyen; kérdést intézzen az intézmény vezetőihez, pedagógusaihoz és arra legkésőbb a megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ kapjon vallási, világnézeti meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságot tiszteletben tartsák, feltéve, hogy ez a jog nem ütközik jogszabályba, nem sérti, nem korlátozza társai tanulásához való jogának gyakorlását jogai megsértése esetén eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot személyesen, vagy képviselője útján- jogszabályban meghatározottak szerint- részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában magántanuló legyen, kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését kérelmére (jogszabályban meghatározott eljárás szerint) független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról 4

5 kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési- oktatási intézménybe választó és választható legyen a diákképviseletbe diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért az iskola döntése, vagy intézkedése ellen a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást indíthat- kiskorú esetén a szülő- kivéve a magatartás, szorgalom, valamint a tanulmányok értékelését, minősítését az iskola által nyilvántartott személyes adatait a szülő, vagy osztályfőnök jelenlétében megtekinthesse, illetve a megfelelő dokumentumok benyújtásával azt módosíthatja, töröltetheti A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 3. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással (képességeinek megfelelően) tanulmányi kötelezettségének közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskolához tartozó területek használati rendjét óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, haladéktalanul jelentse a felügyeletet ellátó pedagógusnak, vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet illetve balesetet észlelt, továbbá ha megsérült (amennyiben állapota lehetővé teszi) megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa megtartsa az iskolai szervezeti és működési szabályzatban továbbá a házirendben foglaltakat 5

6 4. AZ ISKOLAI TARTALMI ELEMEI 4.1. A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉNEK ÉS A TANULÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI, ELJÁRÁSI RENDJE A leendő első osztályos tanulók tanulói jogviszonya a beíratás napján jön létre, és tart a nyolcadik évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállítása napjáig, illetve annak a tanévnek az utolsó napjáig, melyben még tanköteles. Eljárási rend: az első osztályosok beiratkozása a jegyző által meghirdetett napokon történik, minden év áprilisában. Beiratkozás helye: az iskolatitkári iroda. A szülő kötelessége a megfelelő iratokkal történő megjelenés, ami a beiratkozáshoz szükséges (iskolába lépéshez szükséges fejlettségről szóló igazolás, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat). A tankötelezettség teljesítésének megkezdését a 20/2012. EMMI rendelet szabályozza. A felvétel során keletkezhet olyan helyzet, hogy a beiratkozó, felvételt kérő tanulólétszám magasabb a felvehető tanulók létszámánál. Ha az EMMI rendelet 24. által megadott sorrend szerint az intézmény az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolás lebonyolításának szabályai: A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás törvényességét biztosító tankerületi vezetőnek vagy képviselőjének is jelen kell lennie. A sorsolandó tanulók nevét lepecsételt, A/2-es papírra kék tintával írja fel az intézmény vezetője. Ezt hitelesíti aláírásával a tankerületi igazgató vagy kép-viselője. Az így elkészített papírokat összehajtogatva egy gyűjtő dobozba helyezik. Ezután a Tankerület illetékese kiemel annyi cédulát, amennyi tanuló még felvehető. Ezen tanulók neveit hivatalos, az iskola pecsétjével ellátott papírra rögzítik, miután hangosan felolvasták a jelenlévőknek. A felvettek névsorát tartalmazó listát a jelen lévő hivatalos személyek aláírják. Ezzel a sorsolás befejezettnek tekintendő. 6

7 A tanulói jogviszony átvétel útján is keletkezik. Átvételről az iskola igazgatója dönt. Ha a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében található, a tanulót köteles átvenni, illetve felvenni. Hely hiányában elutasítható. Az átvételi kérelmet az iskola igazgatójának nyújtja be a szülő. A kedvező döntést követően az iskola a befogadó nyilatkozatot az iskolatitkár útján küldi át a másik intézménynek A tanuló osztályba vagy csoportba való beosztásáról (a nevelők véleményének kikérésével) az igazgató dönt A tanulói jogviszony megszűnése ha a tanulót a másik iskola átvette, az átvétel napján az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján 4.2. A TANÉV RENDJÉNEK, A TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI a tanév rendjét az Oktatási Miniszter rendelete határozza meg a tanév kezdete: szeptember 1. (hétvégére kerülése esetén az első munkanap), utolsó napja: június 15. felhasználható tanítás nélküli munkanap: 5. Ezeken a napokon a tanulóknak- szülői igény szerint- ügyeletet kell biztosítani az iskolában. Intézményi rendezvények, ünnepek rendje, szabályai Az iskola tanévnyitó, tanévzáró és ballagás az egész iskolát érintő nagy ünnepélyek. Ezek a rendezvények az iskola területén tartandók ünnepélyes külsőségek között. Tanévnyitón, tanévzárón kötelező a teljes tanuló ifjúság részvétele ünnepi öltözékben (sötét nadrág vagy szoknya és fehér felső). Szülők megjelenése a tisztelet jele. Ballagáson az alsó tagozatos tanulók részvétele nem kötelező A MUNKARENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A tanítás 8:00 órától általában 13:30-ig tart, ezt követik az egyéb foglalkozások. A tanórák 45 percesek. A napközis foglalkozások időtartama 60 perc. A napközis nevelő a tanórát követő kicsengetéskor veszi át a napközis tanulókat. 7

8 Az iskolaotthonos tanulók egész napos nevelés oktatásban részesülnek. A tanulók a tanítás kezdete előtt fél órával gyülekezhetnek az iskola udvarán. Legkésőbb 7:50-ig ide kell érniük. Eső esetén a gyülekező az iskola földszintjén történik. Jelző csöngetésnél, 7:50-kor indulnak az osztályok a tantermeik elé. A tanterembe az első órát tartó tanár engedi be őket. A csengetés rendje, és a tanórák közti szünetek időtartama 1. óra 8:00-8:45 1 szünet 15 perces 2. óra 9:00-9:45 2. szünet 15 perces 3. óra 10:00-10:45 3. szünet 10 perces 4. óra 10:55-11:40 4. szünet 10 perces 5. óra 11:50-12:35 5. szünet 10 perces 6. óra 12:45-13:30 A szünetekben a tanulók az iskolaudvaron tartózkodnak, kivétel az tízórai szünet, amikor a tanulók tanári felügyelettel az osztályban fogyasztják ennivalójukat. A nyitva tartás alatti folyamatos felügyelet, ügyelet biztosításának szabályai Az iskolából a tanuló engedély nélkül - míg számára foglalkozás van - nem távozhat. Az iskola portása tanítás közben csak igazgatói vagy tanári engedéllyel engedheti ki (a zárt kapukat kinyitja) a tanulót, illetve, ha a szülő érte jön. Napközis foglalkozás idejére ugyanez a rend vonatkozik. Reggeli ügyelet: reggel 6:30-tól felügyeletet biztosítunk. Délutáni napközis ügyelet 16:30-17:00-ig tart TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK RENDJE A szülők csak az udvarig kísérjék gyermeküket, és az iskolai foglalkozás után az iskola vagy a porta előtt várják meg őket. A tanulót a portás szólítja a hangosbemondón keresztül. Tanórákra és napközis foglalkozásokra a szülők csak igazgatói engedéllyel mehetnek be. Tanulók kabátjaikat az osztályteremben tartják. A felügyelet nélküli tantermeket szünetekben, illetve ha a tanulóknak más teremben van órájuk, zárva kell tartani. 8

9 Rendkívüli esetben (tűz, víz, bombariadó) a tanulók a vészt jelző csengéskor azonnal fegyelmezetten sorakoznak, és a tanárok fegyelmezett irányításával a lehető leggyorsabb ütemben az udvarra, vagy az iskolát elhagyva kb m-re távoznak. Az óra elején a tanulók felállással köszöntik a tanárt, tanítót. A tanórai ülésrendet az osztályfőnök vagy a szaktanár alakítja ki. A jelzőcsengő az óra befejezése előtt 5 perccel szól. Az utolsó óra után a székeket felrakják, termet rendben hagyják A TANULÓK MEGJELENÉSE Ruházatuk életkoruknak megfelelő legyen, ne öltözködjenek kirívóan, feltűnően. Kerülendő a szexualitásra utaló, a testből a kelleténél többet mutató, szeméremsértő öltözködés. Az iskola területén iskolai foglalkozásokon illetlenség a smink, a kirívó színű körömlakk és műköröm használata. Kerülendőek: testékszerek, tetoválás, kirívó hajviselet A HETES FELADATA A tanuló részt vesz a tanítási órák előkészítésében hetesi teendői révén. Kiválasztása névsor szerint történik, heti váltásban 2 fő látja el a feladatokat. Szellőzteti a termet, locsolja a virágot, letörli a táblát, krétáról gondoskodik, tanítás után ellenőrzi, hogy a terem rendben maradjon, a feladata alsó tagozatban, hogy elhozza az ebédlőből a tejet és a kiflit 4.7. A TANÓRÁN ÉS A TANÓRÁN KÍVÜLI ISKOLA ÁLTAL SZRVEZETT RENDEZVÉNYEKEN TILTOTT MAGATARTÁS FORMÁI Magatartásformák, amelyek jogellenesek és veszélyesnek minősülnek: agresszió másik tanuló megverése, bántalmazása, megalázása személyiségi jogok durva megsértése, zsarolás csúnya beszéd, káromkodás gyógyszer, vegyszer, kábítószer, veszélyes anyag és eszköz behozatala, terjesztése dohányzás, szeszesital fogyasztása tanításhoz nem szükséges nagy értékű technikai eszközök (rádió, MP. változatai, mobiltelefon) használata a tanórán és tanórán kívül tilos (behozataluk saját felelősségre történhet) 9

10 a dohányzás, kábítószer, az italozás, a káromkodás és csúnya beszéd, tiszteletlen viselkedés, szándékos károkozás (utazási járműveken) tilos gördeszkával, rollerrel, görkorcsolyával iskolába jönni, valamint behozni az iskola területére, ezek a tárgyak veszélyeztetik saját és társaik testi épségét tilos bármilyen balesetveszélyes játék behozatala az iskola területére az iskolába tilos behozni lőfegyvert, szúró vágó fegyvert, eszközt, gázsprayt, öngyújtót, boxert nemesfémből készült értékes ékszerek, nagy összegű pénz és technikai eszközök behozatala nem ajánlott, elveszítése esetén a kár a tanulót terheli 4.8. AZ ISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT, ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEKEN ELVÁRT TANULÓI MAGATARTÁS ezen alkalmakkor a tanuló a Török Flóris Általános Iskola által szervezett kötelező foglalkozáson vesz részt az intézmény területén kívül (ez lehet iskolai kirándulás, szervezett múzeumlátogatás, színházlátogatás, állatkerti séta, sportrendezvény, iskolán kívüli versenyek) elítélendő ezen alkalmakkor minden olyan cselekedet, amely az átlagos családi nevelés körében is tiltott lenne A TANULÓK ÁLTAL AZ INTÉZMÉNYBE BEVITT DOLGOK ELHELYEZÉSE, MEGŐRZÉSE A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelességek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok behozataláért az iskola nem tud felelősséget vállalni. Mobiltelefont a tanuló az intézménybe saját felelősségére hozhat be, eltűnése, megrongálása esetén az iskola nem vállalja fel a kárt. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanórát, a tanulási időt (napközi, iskolaotthon), a tanuló köteles azt kikapcsolva tartani. Nem ajánlott drága óra és ékszerek viselése, öltözőben hagyása, mert eltulajdonításra ingerlő, illetve testnevelés órán balesetveszélyes. Ha a tanuló mégis behozta az intézménybe, felelősséget nem vállalunk érte. Nem ajánlott a különféle technikai eszközök behozatala, mert elvonja a diák figyelmét az óráról és zavarja társait is. Használatuk az órán tilos. Felelősséget nem tud az intézmény vállalni NAPKÖZIS, ISKOLAOTTHONOS, TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁSOK RENDJE, ÉTKEZÉS BEFIZETÉSE Iskolaotthon működik az alsó tagozaton minden évfolyamon két osztályban. Napközibe 1-6. évfolyamig kérhetik a tanulók a felvételüket. 10

11 A évfolyam tanulói tanulószobai foglalkozáson vehetnek részt. A foglalkozások az utolsó óra után kezdődnek. Tanulási idő: 14:30-15:30, vagy 16:00 óráig tart, nem zavarható. Ebédelés csoportbeosztás szerint nevelői kísérettel történik. A foglalkozásról a tanulót a szülők kérhetik el, írásban. Különórákról a szülő írásban tájékoztatja a csoportvezetőt. Étkezések befizetésének módja: Az időpontokról fél évre előre, illetve hónap közepén a következő havi befizetésről és a fizetendő napok számáról tájékoztatást kap a szülő. A tájékoztatás a befizetés előtt egy héttel az osztályokban és a bejárati ajtókon kerül kifüggesztésre. Az első osztályosok az üzenő füzeten keresztül is értesítést kapnak. A szülők az információkat a honlapon megtalálják. Havi egy alkalommal pótbefizetésre van lehetőség. Tartós hiányzás esetén a lemondás 9:00 óráig lehetséges telefonon, a lemondás a következő naptól érvényes. 5. AZ ISKOLAI LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATÁRÓL 5.1. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK a tanítási órák intézményünkben délelőtt és délután folynak az iskola helységeit a tanulók tanórán kívüli foglalkozásra 16:30-ig vehetik igénybe, kivétel a tornaterem, ahol 21:00 óráig van iskolán kívüli sportegyesületi edzés, amelyek közül többen tanulóink is részt vesznek szülői beleegyezéssel a tanulók délutáni szakkörökön (önként jelentkezéssel történik), sportkörökön, énekkaron is tanári felügyelettel, órarendben rögzítve használhatják az iskola helyiségeit az iskola udvarát, sportpályáját csak tanári, illetve edzői felügyelettel lehet használni Az iskola portásainak kell az engedély nélkül tartózkodó személyeket kiküldeni az intézmény területéről Az iskola helységei, udvara és más létesítményei csak a tanév első napjától használhatók A létesítmény használat korlátai A létesítményt tanítási szünetekben (téli, tavaszi, őszi, nyári szünet) csak külön igazgatói engedéllyel lehet használni. 11

12 A létesítmény használattal kapcsolatos védő-óvó szabályok Az iskola tantermeit, szertárait, tornatermét a tanuló csak tanári, vagy edzői felügyelettel használhatják. Mindenhol tilos: az ajtókat, berendezési tárgyakat rongálni! A tantermekben tilos: futkározni, az ablakpárkányra felkapaszkodni, a konnektorba benyúlni, a széken hintázni, padokat, székeket, linóleumot, iskolai szemléltető anyagokat rongálni, felvágni, bármilyen kárt szándékosan okozni. Ezért a károkozó anyagi felelősséggel tartozik. Tilos a tornateremben a bordásfalon felmászni, a galériára és vissza (a galériáról a tornaterembe lemászni), labdáért felmászni az ablakokhoz. Tilos a köteleket és torna rudat hintáztatni, tanári felügyelet nélkül a tornaszereket használni, gyűrűre felugrani zsákolás céljából. Tornacipő használata a tornateremben kötelező! Tornafolyosón tilos: a lerögzített kapun hintázni, labdázni. használni, falakat rugdosni, firkálni. Ebédlőben tilos: rongálni az asztalterítőt, az evőeszközöket nem rendeltetésszerűen használni, engedély nélkül tartózkodni, ételt kivinni, kulturálatlanul viselkedni, órára való becsengetés után ott tartózkodni. Folyosón: (1. 2. emelet) tilos és életveszélyes korlátra felugrálni, áthajolni, lecsúszni, futkosni, labdázni, tablókat, szemléltető anyagokat rongálni, a folyosón étellel, itallal közlekedni. Tanári ajtaján tilos durván kopogni, engedély nélkül belépni, illetve bent tartózkodni. Baleset esetén a gazdasági irodában történik az elsősegélynyújtás, mentő hívása, a szülő értesítése. Az iskola minden helyisége csak rendeltetésszerűen és a kulturált viselkedés szabályainak megfelelően használható A létesítmény használatával összefüggő esetleges bevételekről Az iskola bérleti szerződést köt az iskola létesítményeinek külső használóival. Ezek a bevételek a fenntartó bevételei A létesítmény diákönkormányzat általi használatáról A DÖK a létesítményt tagjai révén folyamatosan használja. A DÖK üléseire helységet használhat. A tornatermet szombatonként is használhatja, amennyiben az intézmény vezetője ezt engedélyezi, és biztosított a felnőtt (pedagógus) felügyelet. 12

13 6. A DIÁKJOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 6.1. A TANULÓI ÉRDEKKÉPVISELET, ÉRDEKVÉDELEM, ÉRDEKEGYEZTETÉS ISKOLAI RENDSZERE a tanuló joga, hogy a diákönkormányzathoz forduljon érdekképviseletért a DÖK saját működéséről maga dönt ha a tanulót vélt vagy valós érdeksérelem éri, az osztály DÖK képviselőjéhez fordul, aki az érdekében a DÖK-öt segítő felnőtt képviselő segítségét kéri az ügyben való eljáráshoz Amennyiben ezen fórumok nem orvosolják a tanuló problémáját, a DÖK-öt segítő tanár ( felnőtt ) támogatásával a nevelőtestülethez és az igazgatóhoz fordulhat problémája megoldásáért Diákképviselet joga: Diákképviselő megválasztása: az osztályok választják meg maguk közül az erre legalkalmasabb tanulókat A véleménynyilvánítás, a tájékoztatás, véleményezés, információhoz jutás formái, rendje A szabad véleménynyilvánítás jogával a tanuló a tanítási órán az órát vezető pedagógus által irányított keretek között élhet, alkalmazkodva az óra menetéhez és felépítéséhez. A tanuló szabad véleménynyilvánításakor nem sérülhet az iskola alkalmazottainak, illetve tanulóinak személyiségi joga, illetőleg emberi méltósága. Ennek érdekében: ha saját emberi méltóságának megsértését érzékeli (tanulótársa, vagy tanára részéről) forduljon segítségért osztályfőnökéhez, a DÖK felnőtt vezetőjéhez, vagy az iskola igazgatójához A tájékoztatás rendje A tanuló a házirendről a tájékoztatást megkapja tanév elején. Személyét és tanulmányait érintő kérdésekben az iskolai SZMSZ szabályai szerint szülője révén fogadóórákon, szülői értekezleteken kaphat tájékoztatást Az információhoz jutás A tanulónak jogában áll megismerni az iskola dokumentumait, a pedagógiai programot, a szervezeti és működési szabályzatot, illetőleg a házirendet. Ezen dokumentumok az iskola könyvtárában nyitvatartási időben megtekinthetők. A dokumentumok megtekintését az iskola könyvtárosa segíti. A házirend az iskola honlapján mindenki számára elérhető. 13

14 Közreműködés az iskola rendben tartásában A saját környezet és a tanuló által alkalmazott eszközök rendben tartásának kötelezvénye nem lépheti túl azt a keretet, amit életkorához igazodva általában el kell végeznie. A tanuló köteles tisztán tartani az asztalát, a széket, amelyen részt vesz a tanítási órákon. Nem firkálhatja, rongálhatja az iskola egyéb berendezési tárgyait sem. Szándékos rongálás kártérítési kötelezettséggel jár. Az iskola területén napraforgó, rágógumi, dohány, alkohol, kábítószer fogyasztása tilos A különleges gondozáshoz való jog A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján, vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól. Ezen tanulók számára a nevelési tanácsadó munkatársai beosztásuk szerint egyéni foglalkozást szerveznek, egyéni fejlesztési terv alapján segítik a tanulót a felzárkóztatásban. Az iskola tanítói, tanárai jelzése alapján az igazgatóhelyettes összegyűjti a tanulási nehézséggel küzdő tanulók neveit, a Nevelési Tanácsadóhoz irányítja őket, a szakemberek vizsgálat után javaslatot tesznek a további terápiára, foglalkozás módjára. A tanulók szüleinek a logopédus és a fejlesztő pedagógus jelzi a foglalkozások idejét. Helye: az iskola orvosi rendelője, és az erre kijelölt termek. A szülő a megfelelő nyomtatvány aláírásával engedélyezi gyermeke részvételét a foglalkozásokon. 7. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME, A CSALÁDI ÉLETHEZ ÉS MAGÁNÉLETHEZ VALÓ JOG 7.1. Tilos minden olyan megnyilvánulás, amely az egyes tanulók családi életének megkérdőjelezésére, kigúnyolására irányulnak Tanórákon a többi tanuló jogainak védelme érdekében- nem szabad levelezni. A levelet a tanórán a tanár elkobozza, kidobhatja,vagy óra végén visszaadja a tanulónak, vagy szükség esetén a szülőnek Az önazonossághoz való jog Az iskola nem korlátozhatja a tanulók különböző vallási, világnézeti meggyőződését. 14

15 7.4. A tanulmányok folytatásához való jog A tanulók számára már osztályban osztályfőnöki órákon tájékoztatás történik a továbbtanulást illetően. Az iskola minden év október elején pályaválasztási szülői értekezletet tart, ahová meghívja azon iskolák képviselőit, akiket a tanulók jeleztek célintézményként. Ezen az alkalmon teljes tájékoztatást kapnak a szülők a miniszteri rendeletről, mely szabályozza minden tanévben a beiskolázás rendjét. A tanév folyamán a határidőket betartva értesítjük a szülőket a felvételi lapok aláírásának időpontjáról, az iskolaválasztás módosításáról. Írásbeli tájékoztatót adunk az előzetes írásbeli felvételt tartó középfokú intézményekről, és az írásbeli időpontjáról. A tanuló a tanév folyamán 3 intézményt látogathat meg tanítási időben Ezeket a hiányzásokat a szülő és a fogadó iskola is igazolhatja. 8. A TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 8.1. A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi írással igazolni. A szülő tanévenként három tanítási napról való távolmaradást igazolhat. A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként öt napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, eddigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben hiányozhat. A szülő ilyenkor is köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek. Amennyiben ez elmarad, az osztályfőnök kötelessége a mulasztás okának felderítése a mulasztás megkezdésétől számított 3 napon belül. Amennyiben a felderítés során igazolatlan mulasztásra utaló jeleket észlel, köteles 5 napon belül a szülőkkel felvenni a kapcsolatot (családlátogatás, telefon) a mulasztás okairól. Amennyiben a szülő nem tudja érdemben igazolni gyermeke mulasztását, úgy az igazolatlan mulasztásnak minősül A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 5 napon belül 3 napot szülői, ezt követően orvosi igazolással igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. 15

16 8.4. Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos teendők ellátása az osztályfőnök feladata, ezeket dátummal ellátva az osztálynapló jegyzet rovatában, írásban rögzíteni kell. Az igazolatlan mulasztót a házirendben meghatározott büntetésben kell részesíteni, és az ellenőrzőn keresztül a szülő tudomására kell hozni. Első ízben történt igazolatlan mulasztás esetén a szülőt az erre a célra rendszeresített nyomtatványon értesíteni kell a mulasztásról és következményéről. Másod ízben történt igazolatlan mulasztás esetén az osztályfőnök az igazolatlan mulasztás észlelésének napján köteles Feljelentés igazolatlan iskolai mulasztás miatt című nyomtatványt kitölteni, és az igazgatónak leadni, valamint a gyermekvédelmi felelőst értesíteni. A gyermekvédelmi felelős megkeresi a szülőket. A kötelező tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell Ha a tanköteles tanuló egy tanítási évben 10 óránál igazolatlanul többet mulaszt, az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, azt igazolnia kell. A késések ideje összeadható. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét a késés egy igazolt, vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról Az a tanuló, akinek igazolt hiányzása eléri a 250 órát, tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja, kivéve, ha a nevelőtestület hozzájárul, hogy a tanuló osztályozó vizsgát tegyen. 9. A MAGÁNTANULÓ Ha a tanuló tankötelezettségének magántanulóként tesz eleget, és halmozottan hátrányos helyzetű, erről való bejelentést követő három napon belül az iskola igazgatója beszerzi az illetékes gyermekjóléti szolgálat véleményét, aki 15 napon belül köteles megküldeni a véleményét. Ha a tanuló a szülő döntése alapján teljesíti a tanulmányait magántanulóként, felkészítéséről a szülő gondoskodik. A magántanulót ugyanazok a jogok illetik meg, mint a többi tanulót. A magántanulót az iskola írásban tájékoztatja a félévi és tanév végi osztályozó vizsgáról., előtte legalább kétszeri konzultálást tartanak az érintett tanárok a vizsga követelményeiről, módjáról a tanulóval és annak szüleivel. 16

17 10. TANTÁRGY-, SZAKKÖR-, DIÁKKÖR-, SPORTKÖRVÁLASZTÁS JOGA Minden tanuló az 1. évfolyamtól kezdve angol nyelvet tanulhat. 5. osztálytól a plusz óraszám felvétele tanulmányi eredményhez és szintfelmérő vizsgához kötött. Az átjárhatóság a felső tagozatban ezután az emelt szintű angol osztályból a környezetvédelmi osztályba lehet szintfelmérés nélkül. Fordítva akkor lehetséges, ha a tanuló a tanév kezdése előtt az osztályozóvizsgák időpontjában sikeres szintfelmérő vizsgát tesz. A szintfelmérő vizsga kötelezettsége a tanulók átvételekor is érvényes Diákkörök Szakkörök, érdeklődési kör, énekkar, sportkör, művészeti csoportok alakulása a tanulók igényeit figyelembe véve a lehetőségekhez mérten történik. A DÖK támogatása: papírgyűjtésből történő bevétel a DÖK-öt illeti. A diákönkormányzat a bevételt a tanulókra fordítja, ösztönzi a háziversenyeken való részvételre a tanulókat, jutalmazza ezen alkalmakon résztvevőket Az iskolai diákmédia szerepe Iskolánkban lehetőség van iskolaújság elektronikus formában való megjelentetésére, melyet az ezt vállaló pedagógus a tanulók segítségével szerkeszt és ír. Az iskolai faliújságon az aktuális ünnepek, kiválóságaink és a DÖK hírei jelennek meg. Az aktuális hírekről tanulóink az iskolarádión keresztül értesülhetnek. 11. INGYENES, VAGY KEDVEZMÉNYES ÉTKEZÉS, TANKÖNYV, TANSZERELLÁTÁS ÜGYÉBEN A DÖNTÉS MECHANIZMUSA, SEGÉLYEK, JUTTATÁSOK ANYAGI SZABÁLYOZÁSA Tankönyvtámogatás: Az ingyenes tankönyvellátás biztosítása: A törvényben leírtaknak megfelelően az előző tanév februárjában felmérjük az igazolás alapján ingyenességre jogosultak számát. Tanév végén az ingyenes tankönyveket a tankönyvfelelős visszaszedi, és azokat az iskolai könyvtár állományába vesszük. Augusztus végén az ingyenességre jogosultak a könyvtárból vehetik fel a használt könyveket az új könyvek mellett. 17

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIREND

FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIREND FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIREND Készült: Győr, 2004. november Intézményi adatok Fekete István Általános Iskola és Óvoda 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31. OM azonosító: 030537 Telefon:

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1028 Budapest Máriaremetei út 71. OM: 034800 HÁZIRENDJE 2014. Tartalom 1. Intézményi adatok 1 2. Bevezető rendelkezések 2 2.1.Házirend jogszabályi háttere 2.2.Házirend

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND 2012 Tartalomjegyzék I. Preambulum... 5 II. Tanulói jogok gyakorlásának

Részletesebben

Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Tolnai Utcai Általános Iskola Székesfehérvár, Tolnai u. 41. TOLNAI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja és feladata; A házirend hatálya; A házirend nyilvánossága 3. oldal

Részletesebben

H Á Z I R E N D A N T A L T A G I N T É Z M É N Y E

H Á Z I R E N D A N T A L T A G I N T É Z M É N Y E H Á Z I R E N D C H Á Z Á R A N D R Á S T C K I S I M O N A N T A L T A G I N T É Z M É N Y E 2 6 0 0 V Á C N A S Z Á L Y Ú T 2 9. H a t á l y b a l é p é s d á t u m a : a n e v e lőtestületi jóváhagyás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D DABASI KOSSUTH LAJOS. Dabas, Iskola utca l. 2370 Tel.: 29-360-396 www.klai.hu. Tamás Roland intézményvezető

ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D DABASI KOSSUTH LAJOS. Dabas, Iskola utca l. 2370 Tel.: 29-360-396 www.klai.hu. Tamás Roland intézményvezető DABASI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D 2015 Dabas, Iskola utca l. 2370 Tel.: 29-360-396 www.klai.hu Tamás Roland intézményvezető T A R T A L O M J E G Y Z É K Házirend... 3 Az iskola alapadatai...

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) OM: 201604

ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) OM: 201604 A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) ISKOLAI HÁZIRENDJE 2013 TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

HÁZIREND SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉNA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉNA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND SZÉKESFEHÉRVÁRI SZÉNA TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SZÉNA TÉR 10. OM azonosító: 030048 Szervezeti egység: 072031 2014. Tartalom 1 INTÉZMÉNYI ADATOK:... 3 2 BEVEZETÉS... 3 2.1 A HÁZIREND

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Gimnázium és Gazdasági Szakközépiskola és Kollégium Székesfehérvár HÁZIREND 2013 A házirend jogszabályi alapjai - A közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 4 1.3. Az intézmény adatai 5 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközössége

Részletesebben

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a HÁZIREND mely a KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620 tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Vörösmarty Mihály Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium HÁZIREND A nevelőtestület elfogadta: 2008. augusztus 29..... a nevelőtestület részéről... az SZV részéről... a DÖK részéről... az iskolavezetés részéről 1 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2014 HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HÁZIREND. A diákkörök... 8 Az iskolai diákönkormányzat... 8 Az iskolai diákközgyűlés... 9

HÁZIREND. A diákkörök... 8 Az iskolai diákönkormányzat... 8 Az iskolai diákközgyűlés... 9 HÁZIREND Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 4 II. A házirend hatálya... 4 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók jogai... 5 V. A tanuló kötelessége, hogy... 5 VI. Az iskola által

Részletesebben

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv: I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Házirendje

Tatabányai Árpád Gimnázium. Házirendje A Tatabányai Árpád Gimnázium Házirendje 2013 Ezt a Házirendet a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat

Részletesebben

Házirend. Intézmény neve: Felsővárosi Általános Iskola Címe: Gyöngyös, Martinovics u. 2. OM azonosító: 031470 Bélyegző lenyomat:

Házirend. Intézmény neve: Felsővárosi Általános Iskola Címe: Gyöngyös, Martinovics u. 2. OM azonosító: 031470 Bélyegző lenyomat: Házirend Intézmény neve: Felsővárosi Általános Iskola Címe: Gyöngyös, Martinovics u. 2. OM azonosító: 031470 Bélyegző lenyomat: I. A házirend célja és feladata: A köznevelésről szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. TARTALOM I. Bevezető II III. IV. A tanulók jogai A tanulók kötelezettségei Késés-, mulasztás-, távolmaradás

Részletesebben

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola H Á Z I R E N D Tartalomjegyzék I. A házirend

Részletesebben