TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI HÁZIREND. Készült: Budapest, március

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI HÁZIREND. Készült: Budapest, 2013. március"

Átírás

1 TANULÓI Készült: Budapest, március

2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TANULÓ JOGAI A TANULÓ KÖTELESSÉGEI AZ ISKOLAI TARTALMI ELEMEI AZ ISKOLAI LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATÁRÓL A DIÁKJOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME, A CSALÁDI ÉLETHEZ ÉS MAGÁNÉLETHEZ VALÓ JOG A TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK A MAGÁNTANULÓ TANTÁRGY-, SZAKKÖR-, DIÁKKÖR-, SPORTKÖRVÁLASZTÁS JOGA INGYENES, VAGY KEDVEZMÉNYES ÉTKEZÉS, TANKÖNYV, TANSZERELLÁTÁS ÜGYÉBEN A DÖNTÉS MECHANIZMUSA, SEGÉLYEK, JUTTATÁSOK ANYAGI SZABÁLYOZÁSA A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI A TANULÓKRA VONATKOZÓ FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK, ANYAGI KÁRTÉRÍTÉS A GYERMEKRE, TANULÓRA VONATKOZÓ VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK A FAKULTATÍV HIT - ÉS VALLÁSOKTATÁSRÓL A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 BEVEZETÉS Házirendünk célja: Meghatározza a szabályokat, az intézményben és azon kívül, ahol pedagógiai munka folyik, biztosítja az érvényes jogszabályok érvényesülését, a KTV és érvényes rendeletei alapján. Házirend hatálya: Kiterjed a Török Flóris Általános Iskola (1237. Bp. Dinnyehegyi köz 2.) mint nevelésioktatási intézményben folyó iskolai életre, valamint az intézmény területén kívüli az intézmény által szervezett - rendezvényekre (osztálykirándulás, erdei iskola, stb.) Időbeli hatálya: A tanítási idő és a tanításon kívüli idő. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik. 2) A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes. 3) Folyamatosan az iskola területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt. 4) Az iskola tanulóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan iskolai belső szabályzat, ami rájuk egyébként is fennáll. Különösen érvényes rájuk az iskola szervezeti és működési szabályzata, valamint pedagógiai programja. 5) Az iskola házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai tanulói munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat. 6) A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. Ennek ellenére az iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, dolgozójára vonatkozik a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, és kötelességük ezek megtartása az iskola területén is. Így különösen érvényes rájuk a 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. 3

4 2. TANULÓ JOGAI A tanuló jogait a köznevelési törvény 46. -a tartalmazza. A tanuló jogai különösen, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák személyiségi jogait különösen tiszteletben tartsák pedagógiai szakszolgálathoz forduljon segítségért családja anyagi helyzetétől függően a jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkeztetésben, tanszerellátásban részesüljön napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül tanári felügyelettel, a lehetőségekhez mérten igénybe vegye az iskolában a rendelkezésre álló eszközöket; használja az iskola létesítményeit (pl.: könyvtár, számítástechnikai központ, szabadidő- létesítmények) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról részt vegyen, tagja legyen az iskolai művészeti, ismeretterjesztő és sportköröknek az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról; tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, e közben javaslatot tegyen; kérdést intézzen az intézmény vezetőihez, pedagógusaihoz és arra legkésőbb a megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ kapjon vallási, világnézeti meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságot tiszteletben tartsák, feltéve, hogy ez a jog nem ütközik jogszabályba, nem sérti, nem korlátozza társai tanulásához való jogának gyakorlását jogai megsértése esetén eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot személyesen, vagy képviselője útján- jogszabályban meghatározottak szerint- részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában magántanuló legyen, kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését kérelmére (jogszabályban meghatározott eljárás szerint) független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról 4

5 kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési- oktatási intézménybe választó és választható legyen a diákképviseletbe diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért az iskola döntése, vagy intézkedése ellen a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást indíthat- kiskorú esetén a szülő- kivéve a magatartás, szorgalom, valamint a tanulmányok értékelését, minősítését az iskola által nyilvántartott személyes adatait a szülő, vagy osztályfőnök jelenlétében megtekinthesse, illetve a megfelelő dokumentumok benyújtásával azt módosíthatja, töröltetheti A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. 3. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással (képességeinek megfelelően) tanulmányi kötelezettségének közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskolához tartozó területek használati rendjét óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, haladéktalanul jelentse a felügyeletet ellátó pedagógusnak, vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet illetve balesetet észlelt, továbbá ha megsérült (amennyiben állapota lehetővé teszi) megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa megtartsa az iskolai szervezeti és működési szabályzatban továbbá a házirendben foglaltakat 5

6 4. AZ ISKOLAI TARTALMI ELEMEI 4.1. A TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉNEK ÉS A TANULÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSÉNEK SZABÁLYAI, ELJÁRÁSI RENDJE A leendő első osztályos tanulók tanulói jogviszonya a beíratás napján jön létre, és tart a nyolcadik évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállítása napjáig, illetve annak a tanévnek az utolsó napjáig, melyben még tanköteles. Eljárási rend: az első osztályosok beiratkozása a jegyző által meghirdetett napokon történik, minden év áprilisában. Beiratkozás helye: az iskolatitkári iroda. A szülő kötelessége a megfelelő iratokkal történő megjelenés, ami a beiratkozáshoz szükséges (iskolába lépéshez szükséges fejlettségről szóló igazolás, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat). A tankötelezettség teljesítésének megkezdését a 20/2012. EMMI rendelet szabályozza. A felvétel során keletkezhet olyan helyzet, hogy a beiratkozó, felvételt kérő tanulólétszám magasabb a felvehető tanulók létszámánál. Ha az EMMI rendelet 24. által megadott sorrend szerint az intézmény az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolás lebonyolításának szabályai: A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni. A sorsolás törvényességét biztosító tankerületi vezetőnek vagy képviselőjének is jelen kell lennie. A sorsolandó tanulók nevét lepecsételt, A/2-es papírra kék tintával írja fel az intézmény vezetője. Ezt hitelesíti aláírásával a tankerületi igazgató vagy kép-viselője. Az így elkészített papírokat összehajtogatva egy gyűjtő dobozba helyezik. Ezután a Tankerület illetékese kiemel annyi cédulát, amennyi tanuló még felvehető. Ezen tanulók neveit hivatalos, az iskola pecsétjével ellátott papírra rögzítik, miután hangosan felolvasták a jelenlévőknek. A felvettek névsorát tartalmazó listát a jelen lévő hivatalos személyek aláírják. Ezzel a sorsolás befejezettnek tekintendő. 6

7 A tanulói jogviszony átvétel útján is keletkezik. Átvételről az iskola igazgatója dönt. Ha a tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola körzetében található, a tanulót köteles átvenni, illetve felvenni. Hely hiányában elutasítható. Az átvételi kérelmet az iskola igazgatójának nyújtja be a szülő. A kedvező döntést követően az iskola a befogadó nyilatkozatot az iskolatitkár útján küldi át a másik intézménynek A tanuló osztályba vagy csoportba való beosztásáról (a nevelők véleményének kikérésével) az igazgató dönt A tanulói jogviszony megszűnése ha a tanulót a másik iskola átvette, az átvétel napján az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján 4.2. A TANÉV RENDJÉNEK, A TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI a tanév rendjét az Oktatási Miniszter rendelete határozza meg a tanév kezdete: szeptember 1. (hétvégére kerülése esetén az első munkanap), utolsó napja: június 15. felhasználható tanítás nélküli munkanap: 5. Ezeken a napokon a tanulóknak- szülői igény szerint- ügyeletet kell biztosítani az iskolában. Intézményi rendezvények, ünnepek rendje, szabályai Az iskola tanévnyitó, tanévzáró és ballagás az egész iskolát érintő nagy ünnepélyek. Ezek a rendezvények az iskola területén tartandók ünnepélyes külsőségek között. Tanévnyitón, tanévzárón kötelező a teljes tanuló ifjúság részvétele ünnepi öltözékben (sötét nadrág vagy szoknya és fehér felső). Szülők megjelenése a tisztelet jele. Ballagáson az alsó tagozatos tanulók részvétele nem kötelező A MUNKARENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A tanítás 8:00 órától általában 13:30-ig tart, ezt követik az egyéb foglalkozások. A tanórák 45 percesek. A napközis foglalkozások időtartama 60 perc. A napközis nevelő a tanórát követő kicsengetéskor veszi át a napközis tanulókat. 7

8 Az iskolaotthonos tanulók egész napos nevelés oktatásban részesülnek. A tanulók a tanítás kezdete előtt fél órával gyülekezhetnek az iskola udvarán. Legkésőbb 7:50-ig ide kell érniük. Eső esetén a gyülekező az iskola földszintjén történik. Jelző csöngetésnél, 7:50-kor indulnak az osztályok a tantermeik elé. A tanterembe az első órát tartó tanár engedi be őket. A csengetés rendje, és a tanórák közti szünetek időtartama 1. óra 8:00-8:45 1 szünet 15 perces 2. óra 9:00-9:45 2. szünet 15 perces 3. óra 10:00-10:45 3. szünet 10 perces 4. óra 10:55-11:40 4. szünet 10 perces 5. óra 11:50-12:35 5. szünet 10 perces 6. óra 12:45-13:30 A szünetekben a tanulók az iskolaudvaron tartózkodnak, kivétel az tízórai szünet, amikor a tanulók tanári felügyelettel az osztályban fogyasztják ennivalójukat. A nyitva tartás alatti folyamatos felügyelet, ügyelet biztosításának szabályai Az iskolából a tanuló engedély nélkül - míg számára foglalkozás van - nem távozhat. Az iskola portása tanítás közben csak igazgatói vagy tanári engedéllyel engedheti ki (a zárt kapukat kinyitja) a tanulót, illetve, ha a szülő érte jön. Napközis foglalkozás idejére ugyanez a rend vonatkozik. Reggeli ügyelet: reggel 6:30-tól felügyeletet biztosítunk. Délutáni napközis ügyelet 16:30-17:00-ig tart TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK RENDJE A szülők csak az udvarig kísérjék gyermeküket, és az iskolai foglalkozás után az iskola vagy a porta előtt várják meg őket. A tanulót a portás szólítja a hangosbemondón keresztül. Tanórákra és napközis foglalkozásokra a szülők csak igazgatói engedéllyel mehetnek be. Tanulók kabátjaikat az osztályteremben tartják. A felügyelet nélküli tantermeket szünetekben, illetve ha a tanulóknak más teremben van órájuk, zárva kell tartani. 8

9 Rendkívüli esetben (tűz, víz, bombariadó) a tanulók a vészt jelző csengéskor azonnal fegyelmezetten sorakoznak, és a tanárok fegyelmezett irányításával a lehető leggyorsabb ütemben az udvarra, vagy az iskolát elhagyva kb m-re távoznak. Az óra elején a tanulók felállással köszöntik a tanárt, tanítót. A tanórai ülésrendet az osztályfőnök vagy a szaktanár alakítja ki. A jelzőcsengő az óra befejezése előtt 5 perccel szól. Az utolsó óra után a székeket felrakják, termet rendben hagyják A TANULÓK MEGJELENÉSE Ruházatuk életkoruknak megfelelő legyen, ne öltözködjenek kirívóan, feltűnően. Kerülendő a szexualitásra utaló, a testből a kelleténél többet mutató, szeméremsértő öltözködés. Az iskola területén iskolai foglalkozásokon illetlenség a smink, a kirívó színű körömlakk és műköröm használata. Kerülendőek: testékszerek, tetoválás, kirívó hajviselet A HETES FELADATA A tanuló részt vesz a tanítási órák előkészítésében hetesi teendői révén. Kiválasztása névsor szerint történik, heti váltásban 2 fő látja el a feladatokat. Szellőzteti a termet, locsolja a virágot, letörli a táblát, krétáról gondoskodik, tanítás után ellenőrzi, hogy a terem rendben maradjon, a feladata alsó tagozatban, hogy elhozza az ebédlőből a tejet és a kiflit 4.7. A TANÓRÁN ÉS A TANÓRÁN KÍVÜLI ISKOLA ÁLTAL SZRVEZETT RENDEZVÉNYEKEN TILTOTT MAGATARTÁS FORMÁI Magatartásformák, amelyek jogellenesek és veszélyesnek minősülnek: agresszió másik tanuló megverése, bántalmazása, megalázása személyiségi jogok durva megsértése, zsarolás csúnya beszéd, káromkodás gyógyszer, vegyszer, kábítószer, veszélyes anyag és eszköz behozatala, terjesztése dohányzás, szeszesital fogyasztása tanításhoz nem szükséges nagy értékű technikai eszközök (rádió, MP. változatai, mobiltelefon) használata a tanórán és tanórán kívül tilos (behozataluk saját felelősségre történhet) 9

10 a dohányzás, kábítószer, az italozás, a káromkodás és csúnya beszéd, tiszteletlen viselkedés, szándékos károkozás (utazási járműveken) tilos gördeszkával, rollerrel, görkorcsolyával iskolába jönni, valamint behozni az iskola területére, ezek a tárgyak veszélyeztetik saját és társaik testi épségét tilos bármilyen balesetveszélyes játék behozatala az iskola területére az iskolába tilos behozni lőfegyvert, szúró vágó fegyvert, eszközt, gázsprayt, öngyújtót, boxert nemesfémből készült értékes ékszerek, nagy összegű pénz és technikai eszközök behozatala nem ajánlott, elveszítése esetén a kár a tanulót terheli 4.8. AZ ISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT, ISKOLÁN KÍVÜLI RENDEZVÉNYEKEN ELVÁRT TANULÓI MAGATARTÁS ezen alkalmakkor a tanuló a Török Flóris Általános Iskola által szervezett kötelező foglalkozáson vesz részt az intézmény területén kívül (ez lehet iskolai kirándulás, szervezett múzeumlátogatás, színházlátogatás, állatkerti séta, sportrendezvény, iskolán kívüli versenyek) elítélendő ezen alkalmakkor minden olyan cselekedet, amely az átlagos családi nevelés körében is tiltott lenne A TANULÓK ÁLTAL AZ INTÉZMÉNYBE BEVITT DOLGOK ELHELYEZÉSE, MEGŐRZÉSE A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelességek gyakorlásához, teljesítéséhez nem szükséges dolgok behozataláért az iskola nem tud felelősséget vállalni. Mobiltelefont a tanuló az intézménybe saját felelősségére hozhat be, eltűnése, megrongálása esetén az iskola nem vállalja fel a kárt. A mobiltelefon nem zavarhatja a tanórát, a tanulási időt (napközi, iskolaotthon), a tanuló köteles azt kikapcsolva tartani. Nem ajánlott drága óra és ékszerek viselése, öltözőben hagyása, mert eltulajdonításra ingerlő, illetve testnevelés órán balesetveszélyes. Ha a tanuló mégis behozta az intézménybe, felelősséget nem vállalunk érte. Nem ajánlott a különféle technikai eszközök behozatala, mert elvonja a diák figyelmét az óráról és zavarja társait is. Használatuk az órán tilos. Felelősséget nem tud az intézmény vállalni NAPKÖZIS, ISKOLAOTTHONOS, TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁSOK RENDJE, ÉTKEZÉS BEFIZETÉSE Iskolaotthon működik az alsó tagozaton minden évfolyamon két osztályban. Napközibe 1-6. évfolyamig kérhetik a tanulók a felvételüket. 10

11 A évfolyam tanulói tanulószobai foglalkozáson vehetnek részt. A foglalkozások az utolsó óra után kezdődnek. Tanulási idő: 14:30-15:30, vagy 16:00 óráig tart, nem zavarható. Ebédelés csoportbeosztás szerint nevelői kísérettel történik. A foglalkozásról a tanulót a szülők kérhetik el, írásban. Különórákról a szülő írásban tájékoztatja a csoportvezetőt. Étkezések befizetésének módja: Az időpontokról fél évre előre, illetve hónap közepén a következő havi befizetésről és a fizetendő napok számáról tájékoztatást kap a szülő. A tájékoztatás a befizetés előtt egy héttel az osztályokban és a bejárati ajtókon kerül kifüggesztésre. Az első osztályosok az üzenő füzeten keresztül is értesítést kapnak. A szülők az információkat a honlapon megtalálják. Havi egy alkalommal pótbefizetésre van lehetőség. Tartós hiányzás esetén a lemondás 9:00 óráig lehetséges telefonon, a lemondás a következő naptól érvényes. 5. AZ ISKOLAI LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATÁRÓL 5.1. AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK a tanítási órák intézményünkben délelőtt és délután folynak az iskola helységeit a tanulók tanórán kívüli foglalkozásra 16:30-ig vehetik igénybe, kivétel a tornaterem, ahol 21:00 óráig van iskolán kívüli sportegyesületi edzés, amelyek közül többen tanulóink is részt vesznek szülői beleegyezéssel a tanulók délutáni szakkörökön (önként jelentkezéssel történik), sportkörökön, énekkaron is tanári felügyelettel, órarendben rögzítve használhatják az iskola helyiségeit az iskola udvarát, sportpályáját csak tanári, illetve edzői felügyelettel lehet használni Az iskola portásainak kell az engedély nélkül tartózkodó személyeket kiküldeni az intézmény területéről Az iskola helységei, udvara és más létesítményei csak a tanév első napjától használhatók A létesítmény használat korlátai A létesítményt tanítási szünetekben (téli, tavaszi, őszi, nyári szünet) csak külön igazgatói engedéllyel lehet használni. 11

12 A létesítmény használattal kapcsolatos védő-óvó szabályok Az iskola tantermeit, szertárait, tornatermét a tanuló csak tanári, vagy edzői felügyelettel használhatják. Mindenhol tilos: az ajtókat, berendezési tárgyakat rongálni! A tantermekben tilos: futkározni, az ablakpárkányra felkapaszkodni, a konnektorba benyúlni, a széken hintázni, padokat, székeket, linóleumot, iskolai szemléltető anyagokat rongálni, felvágni, bármilyen kárt szándékosan okozni. Ezért a károkozó anyagi felelősséggel tartozik. Tilos a tornateremben a bordásfalon felmászni, a galériára és vissza (a galériáról a tornaterembe lemászni), labdáért felmászni az ablakokhoz. Tilos a köteleket és torna rudat hintáztatni, tanári felügyelet nélkül a tornaszereket használni, gyűrűre felugrani zsákolás céljából. Tornacipő használata a tornateremben kötelező! Tornafolyosón tilos: a lerögzített kapun hintázni, labdázni. használni, falakat rugdosni, firkálni. Ebédlőben tilos: rongálni az asztalterítőt, az evőeszközöket nem rendeltetésszerűen használni, engedély nélkül tartózkodni, ételt kivinni, kulturálatlanul viselkedni, órára való becsengetés után ott tartózkodni. Folyosón: (1. 2. emelet) tilos és életveszélyes korlátra felugrálni, áthajolni, lecsúszni, futkosni, labdázni, tablókat, szemléltető anyagokat rongálni, a folyosón étellel, itallal közlekedni. Tanári ajtaján tilos durván kopogni, engedély nélkül belépni, illetve bent tartózkodni. Baleset esetén a gazdasági irodában történik az elsősegélynyújtás, mentő hívása, a szülő értesítése. Az iskola minden helyisége csak rendeltetésszerűen és a kulturált viselkedés szabályainak megfelelően használható A létesítmény használatával összefüggő esetleges bevételekről Az iskola bérleti szerződést köt az iskola létesítményeinek külső használóival. Ezek a bevételek a fenntartó bevételei A létesítmény diákönkormányzat általi használatáról A DÖK a létesítményt tagjai révén folyamatosan használja. A DÖK üléseire helységet használhat. A tornatermet szombatonként is használhatja, amennyiben az intézmény vezetője ezt engedélyezi, és biztosított a felnőtt (pedagógus) felügyelet. 12

13 6. A DIÁKJOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 6.1. A TANULÓI ÉRDEKKÉPVISELET, ÉRDEKVÉDELEM, ÉRDEKEGYEZTETÉS ISKOLAI RENDSZERE a tanuló joga, hogy a diákönkormányzathoz forduljon érdekképviseletért a DÖK saját működéséről maga dönt ha a tanulót vélt vagy valós érdeksérelem éri, az osztály DÖK képviselőjéhez fordul, aki az érdekében a DÖK-öt segítő felnőtt képviselő segítségét kéri az ügyben való eljáráshoz Amennyiben ezen fórumok nem orvosolják a tanuló problémáját, a DÖK-öt segítő tanár ( felnőtt ) támogatásával a nevelőtestülethez és az igazgatóhoz fordulhat problémája megoldásáért Diákképviselet joga: Diákképviselő megválasztása: az osztályok választják meg maguk közül az erre legalkalmasabb tanulókat A véleménynyilvánítás, a tájékoztatás, véleményezés, információhoz jutás formái, rendje A szabad véleménynyilvánítás jogával a tanuló a tanítási órán az órát vezető pedagógus által irányított keretek között élhet, alkalmazkodva az óra menetéhez és felépítéséhez. A tanuló szabad véleménynyilvánításakor nem sérülhet az iskola alkalmazottainak, illetve tanulóinak személyiségi joga, illetőleg emberi méltósága. Ennek érdekében: ha saját emberi méltóságának megsértését érzékeli (tanulótársa, vagy tanára részéről) forduljon segítségért osztályfőnökéhez, a DÖK felnőtt vezetőjéhez, vagy az iskola igazgatójához A tájékoztatás rendje A tanuló a házirendről a tájékoztatást megkapja tanév elején. Személyét és tanulmányait érintő kérdésekben az iskolai SZMSZ szabályai szerint szülője révén fogadóórákon, szülői értekezleteken kaphat tájékoztatást Az információhoz jutás A tanulónak jogában áll megismerni az iskola dokumentumait, a pedagógiai programot, a szervezeti és működési szabályzatot, illetőleg a házirendet. Ezen dokumentumok az iskola könyvtárában nyitvatartási időben megtekinthetők. A dokumentumok megtekintését az iskola könyvtárosa segíti. A házirend az iskola honlapján mindenki számára elérhető. 13

14 Közreműködés az iskola rendben tartásában A saját környezet és a tanuló által alkalmazott eszközök rendben tartásának kötelezvénye nem lépheti túl azt a keretet, amit életkorához igazodva általában el kell végeznie. A tanuló köteles tisztán tartani az asztalát, a széket, amelyen részt vesz a tanítási órákon. Nem firkálhatja, rongálhatja az iskola egyéb berendezési tárgyait sem. Szándékos rongálás kártérítési kötelezettséggel jár. Az iskola területén napraforgó, rágógumi, dohány, alkohol, kábítószer fogyasztása tilos A különleges gondozáshoz való jog A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulót a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján, vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól. Ezen tanulók számára a nevelési tanácsadó munkatársai beosztásuk szerint egyéni foglalkozást szerveznek, egyéni fejlesztési terv alapján segítik a tanulót a felzárkóztatásban. Az iskola tanítói, tanárai jelzése alapján az igazgatóhelyettes összegyűjti a tanulási nehézséggel küzdő tanulók neveit, a Nevelési Tanácsadóhoz irányítja őket, a szakemberek vizsgálat után javaslatot tesznek a további terápiára, foglalkozás módjára. A tanulók szüleinek a logopédus és a fejlesztő pedagógus jelzi a foglalkozások idejét. Helye: az iskola orvosi rendelője, és az erre kijelölt termek. A szülő a megfelelő nyomtatvány aláírásával engedélyezi gyermeke részvételét a foglalkozásokon. 7. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME, A CSALÁDI ÉLETHEZ ÉS MAGÁNÉLETHEZ VALÓ JOG 7.1. Tilos minden olyan megnyilvánulás, amely az egyes tanulók családi életének megkérdőjelezésére, kigúnyolására irányulnak Tanórákon a többi tanuló jogainak védelme érdekében- nem szabad levelezni. A levelet a tanórán a tanár elkobozza, kidobhatja,vagy óra végén visszaadja a tanulónak, vagy szükség esetén a szülőnek Az önazonossághoz való jog Az iskola nem korlátozhatja a tanulók különböző vallási, világnézeti meggyőződését. 14

15 7.4. A tanulmányok folytatásához való jog A tanulók számára már osztályban osztályfőnöki órákon tájékoztatás történik a továbbtanulást illetően. Az iskola minden év október elején pályaválasztási szülői értekezletet tart, ahová meghívja azon iskolák képviselőit, akiket a tanulók jeleztek célintézményként. Ezen az alkalmon teljes tájékoztatást kapnak a szülők a miniszteri rendeletről, mely szabályozza minden tanévben a beiskolázás rendjét. A tanév folyamán a határidőket betartva értesítjük a szülőket a felvételi lapok aláírásának időpontjáról, az iskolaválasztás módosításáról. Írásbeli tájékoztatót adunk az előzetes írásbeli felvételt tartó középfokú intézményekről, és az írásbeli időpontjáról. A tanuló a tanév folyamán 3 intézményt látogathat meg tanítási időben Ezeket a hiányzásokat a szülő és a fogadó iskola is igazolhatja. 8. A TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 8.1. A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülői vagy orvosi írással igazolni. A szülő tanévenként három tanítási napról való távolmaradást igazolhat. A tanuló számára előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként öt napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, eddigi mulasztásainak mennyiségét és azok okait A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben hiányozhat. A szülő ilyenkor is köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek. Amennyiben ez elmarad, az osztályfőnök kötelessége a mulasztás okának felderítése a mulasztás megkezdésétől számított 3 napon belül. Amennyiben a felderítés során igazolatlan mulasztásra utaló jeleket észlel, köteles 5 napon belül a szülőkkel felvenni a kapcsolatot (családlátogatás, telefon) a mulasztás okairól. Amennyiben a szülő nem tudja érdemben igazolni gyermeke mulasztását, úgy az igazolatlan mulasztásnak minősül A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 5 napon belül 3 napot szülői, ezt követően orvosi igazolással igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. 15

16 8.4. Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos teendők ellátása az osztályfőnök feladata, ezeket dátummal ellátva az osztálynapló jegyzet rovatában, írásban rögzíteni kell. Az igazolatlan mulasztót a házirendben meghatározott büntetésben kell részesíteni, és az ellenőrzőn keresztül a szülő tudomására kell hozni. Első ízben történt igazolatlan mulasztás esetén a szülőt az erre a célra rendszeresített nyomtatványon értesíteni kell a mulasztásról és következményéről. Másod ízben történt igazolatlan mulasztás esetén az osztályfőnök az igazolatlan mulasztás észlelésének napján köteles Feljelentés igazolatlan iskolai mulasztás miatt című nyomtatványt kitölteni, és az igazgatónak leadni, valamint a gyermekvédelmi felelőst értesíteni. A gyermekvédelmi felelős megkeresi a szülőket. A kötelező tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell Ha a tanköteles tanuló egy tanítási évben 10 óránál igazolatlanul többet mulaszt, az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, azt igazolnia kell. A késések ideje összeadható. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét a késés egy igazolt, vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról Az a tanuló, akinek igazolt hiányzása eléri a 250 órát, tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja, kivéve, ha a nevelőtestület hozzájárul, hogy a tanuló osztályozó vizsgát tegyen. 9. A MAGÁNTANULÓ Ha a tanuló tankötelezettségének magántanulóként tesz eleget, és halmozottan hátrányos helyzetű, erről való bejelentést követő három napon belül az iskola igazgatója beszerzi az illetékes gyermekjóléti szolgálat véleményét, aki 15 napon belül köteles megküldeni a véleményét. Ha a tanuló a szülő döntése alapján teljesíti a tanulmányait magántanulóként, felkészítéséről a szülő gondoskodik. A magántanulót ugyanazok a jogok illetik meg, mint a többi tanulót. A magántanulót az iskola írásban tájékoztatja a félévi és tanév végi osztályozó vizsgáról., előtte legalább kétszeri konzultálást tartanak az érintett tanárok a vizsga követelményeiről, módjáról a tanulóval és annak szüleivel. 16

17 10. TANTÁRGY-, SZAKKÖR-, DIÁKKÖR-, SPORTKÖRVÁLASZTÁS JOGA Minden tanuló az 1. évfolyamtól kezdve angol nyelvet tanulhat. 5. osztálytól a plusz óraszám felvétele tanulmányi eredményhez és szintfelmérő vizsgához kötött. Az átjárhatóság a felső tagozatban ezután az emelt szintű angol osztályból a környezetvédelmi osztályba lehet szintfelmérés nélkül. Fordítva akkor lehetséges, ha a tanuló a tanév kezdése előtt az osztályozóvizsgák időpontjában sikeres szintfelmérő vizsgát tesz. A szintfelmérő vizsga kötelezettsége a tanulók átvételekor is érvényes Diákkörök Szakkörök, érdeklődési kör, énekkar, sportkör, művészeti csoportok alakulása a tanulók igényeit figyelembe véve a lehetőségekhez mérten történik. A DÖK támogatása: papírgyűjtésből történő bevétel a DÖK-öt illeti. A diákönkormányzat a bevételt a tanulókra fordítja, ösztönzi a háziversenyeken való részvételre a tanulókat, jutalmazza ezen alkalmakon résztvevőket Az iskolai diákmédia szerepe Iskolánkban lehetőség van iskolaújság elektronikus formában való megjelentetésére, melyet az ezt vállaló pedagógus a tanulók segítségével szerkeszt és ír. Az iskolai faliújságon az aktuális ünnepek, kiválóságaink és a DÖK hírei jelennek meg. Az aktuális hírekről tanulóink az iskolarádión keresztül értesülhetnek. 11. INGYENES, VAGY KEDVEZMÉNYES ÉTKEZÉS, TANKÖNYV, TANSZERELLÁTÁS ÜGYÉBEN A DÖNTÉS MECHANIZMUSA, SEGÉLYEK, JUTTATÁSOK ANYAGI SZABÁLYOZÁSA Tankönyvtámogatás: Az ingyenes tankönyvellátás biztosítása: A törvényben leírtaknak megfelelően az előző tanév februárjában felmérjük az igazolás alapján ingyenességre jogosultak számát. Tanév végén az ingyenes tankönyveket a tankönyvfelelős visszaszedi, és azokat az iskolai könyvtár állományába vesszük. Augusztus végén az ingyenességre jogosultak a könyvtárból vehetik fel a használt könyveket az új könyvek mellett. 17

18 Tanév elején az ingyenességre jogosultak írásban lemondhatnak jogosultságukról. Tankönyvtámogatás, azoknak a családoknak adható, akik az államilag meghatározott normák szerint ingyenes tankönyvtámogatásban nem részesülhetnek, amennyiben erre a fenntartó keretet biztosít. Formája: A szülők írásbeli kérése és az osztályfőnökök javaslata alapján, a tankönyvcsomag árát figyelembe véve állapítjuk meg. Gyakoriság: Minden tanév elején, amennyiben a fenntartó szerv ezt az összeget az iskola rendelkezésére bocsájtja Étkezési támogatás Formája: írásbeli kérés Adhatóság: az írásbeli kérés tartalmazza az anyagi rászorultságot rászorultság tényét az osztályfőnök és a napközis nevelő is igazolja a leginkább rászorult tanulóinknak kedvezményes étkezést biztosítunk Gyakoriság: Havi rendszerességgel, amennyiben a fenntartó szerv ezt az összeget az iskola rendelkezésére bocsátja Rendszeres és rendkívüli segélyek: Formája: az Önkormányzat által kiadott formanyomtatványokon javaslatunkkal támogatjuk a szülőket. Gyakoriság: egyedi kérések alapján A normatív kedvezményezettek körét törvényben rögzítették. Ezeket a jogosultságokat igazolni kell (tartósan beteg, 3 vagy több gyermek, rendszeres gyermekvédelmi támogatás) a szükséges dokumentumokat az osztályfőnöknek kell leadni, majd továbbítja a tankönyvek árusításáért felelősnek. 12.A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti,illetve jutalmazza. Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki eredményes kulturális tevékenységet folytat kimagasló sportteljesítményt ér el a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez. 18

19 Kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben is lehet részesíteni. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomba részesítheti Jutalmazás formái: Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: szaktanári napközi-vezetői osztályfőnöki igazgatói nevelőtestületi diákönkormányzat-vezetői. Az egész évben kiemelkedő munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba kell bevezetni. Ezek a tanulók a tanév végén könyvvel és oklevéllel jutalmazhatók. A jutalmak odaítéléséről- a pedagógusok vagy az osztályközösség javaslatának meghallgatása után- az osztályfőnök dönt. Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt, nyilvánosan veszi át. A jutalmazásokat az intézmény faliújságján és az iskolarádióban kihirdetjük. Az iskolai szintű versenyek első három helyezettje oklevelet és könyvjutalmat kaphatnak, melyet az iskola közössége előtt vehetnek át. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. A felsorolt dicséretek, jutalmak adására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A jutalmak adására az arra jogosult nevelő dönt. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni. 19

20 13. A TANULÓKRA VONATKOZÓ FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK, ANYAGI KÁRTÉRÍTÉS Büntetésben lehet részesíteni azt a tanuló, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti a tanulói házirend előírásait megszegi igazolatlanul mulaszt bármely módon árt az iskola hírnevének A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől nagyon indokolt esetben- a vétség súlyára tekintettel- el lehet térni A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedés hozható: osztályfőnöki figyelmeztetés osztályfőnöki intés osztályfőnöki megrovás igazgatói figyelmeztetés igazgatói intés igazgatói megrovás tantestületi figyelmeztetés tantestületi intés tantestületi megrovás A tanulóval szemben a következő fegyelmi büntetés hozható: áthelyezés másik osztályba, vagy iskolába Az Áthelyezés másik iskolába büntetés akkor alkalmazható, ha a tanuló átvételéről az igazgatók megállapodtak. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója dönt. A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a szülője, gondviselője, vagy jogi képviselője a legmagasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét az iskola igazgatója határozza meg. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben, a tett súlyosságától függően el lehet térni. A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A büntetés adásáról az arra jogosult nevelő dönt. A büntetést írásba kell foglalni, és a szülő tudomására hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni. 20

TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA. TANULÓl HÁZIREND

TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA. TANULÓl HÁZIREND TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓl HÁZIREND Készült: Budapest, 2013.március TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND BEVEZETÉS... 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2. TANULÓ JOGAI... 3.A TANULÓ KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Házirend. Pedagógiai Program

Házirend. Pedagógiai Program Házirend Pedagógiai Program 2016 Tartalomjegyzék I. A házirenddel kapcsolatos alapelvek 3 1.1. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola házirendjének célja 3 1.2. A házirend hatálya 3 1.3. A házirend

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje

Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje Tanulmányok szüneteltetése és magántanulói jogviszony eljárásrendje 2013. szeptember 1. 1. 1. Tanulói jogviszony szüneteltetése, tanulói jogviszony külföldön A köznevelési törvény hatályos előírásai az

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A tanuló a beiratkozástól számítva a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban iskola) növendéke, így vonatkoznak rá a Házirend

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája

DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Kaposszekcsői Általános Iskolája DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Cím: 7361 Kaposszekcső, Táncsics Mihály u. 22. Telefon: +36-74-565-653 Fax: +36-74-466-537 E-mail: kaposkola@freemail.hu OM-azonosító: 036393

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Tartalom 1. Törvényi hivatkozások... 2 2. A nem körzetünkbe lakó tanulók a következőképpen juthatnak

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 21-én megtartott- rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének szeptember 21-én megtartott- rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 21-én megtartott- rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 207/2011.(IX.21.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat

Részletesebben

II. 2. Tanév helyi rendje

II. 2. Tanév helyi rendje II. 2. Tanév helyi rendje Idő, időpont Esemény Felelős Keletkezett dokumentumok 2013. szeptember 2 - június Szorgalmi idő: 180 tanítási nap 13. 2013. szeptember 2-2014. Első félév január 17. 2014. január

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D Az iskola adatai

KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D Az iskola adatai KÉZMŰVES SZAKISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BÉKÉSCSABA, OROSHÁZI ÚT 32. H Á Z I R E N D 2007. Az iskola adatai Az intézmény név: Kézműves Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola Cím: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8.

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. 2014 HÁZIREND Nagykállói Általános Iskola 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben