A Liszt Ferenc Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény H Á Z I R E N D J E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Liszt Ferenc Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény H Á Z I R E N D J E"

Átírás

1 A Liszt Ferenc Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény H Á Z I R E N D J E Mecseknádasd, Liszt F. u. 75/1.

2 I. A házirenddel kapcsolatos általános alapelvei Bevezetı Általános elvárások A házirend hatálya A házirend felülvizsgálata, módosítása A tanulók közösségeinek meghatározása A házirend nyilvánosságra hozatala 4. II. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 1. A tanulók jogai A tanulói jogok érvényesítése az iskolában diákproblémák kezelése A tanulók kötelességei 5. III. Az iskolánk munkarendje 6. IV. A tanulói jutalmazás, büntetés Jutalmazások, büntetések formái Fegyelmi eljárás, kártérítés és vagyonvédelem Tantárgyi elismerés Magatartás, szorgalom értékelése 10. Dicséretek 11. V. A tanórán kívüli tevékenységek rendje 11. VI. Az intézmény helyiségeinek, területeinek használata 12. VII. Egyéb rendelkezések 12. VIII. Záró rendelkezések

3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezetı A Liszt Ferenc ÁMK Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Mecseknádasd egységes házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. Jelen házirendet az intézmény igazgatója készítette el, s terjesztette elfogadásra a nevelıtestület elé. A hitelesített házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójára és dolgozójára kötelezı. 2. Általános elvárások - az iskola használói ismerjék meg, s tartsák be az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott célokat, normákat. - Tanulóink fegyelmezett eredményes munkával, tanulással erısítsék iskolánk jó hírnevét, s tartsák be a kultúrált viselkedés szabályait. - Az iskolai élet minden területén mindenki vigyázzon maga és mások testi épségére, tulajdonára, az iskola épületére és vagyonára. 3. A házirend hatálya - Ez a házirend vonatkozik minden iskolahasználóra (iskolába járó tanulókra, pedagógusokra, és iskolai alkalmazottakra) - A házirend elıírásai, szabályai csak az iskola területére, illetve az ahhoz kapcsolódó területekre, valamint az iskola által szervezett tanítási idın kívüli programokra, és a tanulók iskolai tevékenységére vonatkoznak. 4. A házirend felülvizsgálata, módosítása Az érvényben lévı házirendet kötelezı felülvizsgálni, módosítani, ha - jogszabályi változások következnek be, - az igazgató, a nevelıtestület, a diákönkormányzat igényt tartanak erre. Az érvényben lévı házirend felülvizsgálatát, módosítását javasolhatja (nem kötelezı jellegő): - az iskola igazgatója, - a nevelıtestület, - a Szülıi Munkaközösség - a diákönkormányzat iskolai vezetısége. A felülvizsgálat elindítása írásban történik, melyet a kezdeményezı fél nyújt be az igazgatónak. -3 -

4 5. A tanulók közösségeinek meghatározása, véleményezési, egyetértési jog gyakorlása szempontjából Az iskolában a tanulók a következı tanulási közösségek munkájában vehetnek részt: - diákönkormányzat, - osztály, -és napközis csoport, - szakkör, - sportkör, - alapfokú mővészeti oktatás szakágai 6. A házirend nyilvánosságra hozatala A házirendet az elfogadástól számított 7 napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyrıl az intézmény igazgatója köteles intézkedni. A házirendet az alábbi helyekre jól láthatóan ki kell függeszteni: - tanári szoba - tantermek - iskola honlapja A házirendbıl 1-1 példányt kapnak: - diákönkormányzat vezetıje - szülıi munkaközösség - osztályfınökök - egyéb: iskolavezetés A házirendet minden tanév elején ismertetni kell: - osztályfınöki óra keretében a tanulókkal, - illetve szülıi értekezleten a szülıkkel - Szülıi Munkaközösség vezetıivel -4 -

5 II. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 1. A tanulók jogai: - Adottságaik, képességeik és állapotuknak megfelelı nevelésben és oktatásban, napközi otthoni ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljenek - Javaslatot tehetnek a magatartás és a szorgalom osztályzatokra - Joguk van javaslatot tenni az iskola mőködésével kapcsolatos és a diákokat érintı kérdésekben. - Az iskola különbözı programjai (szakkörök, rendezvények, könyvtár, versenyek) mindannyiuk számára nyitottak. - Joguk van kérni, hogy egy napon egy témazárónál többet ne írassanak velük tanáraik és a megírt témazárót két héten belül értékeljék. - Joguk, hogy az osztálynaplóba bekerülı érdemjegyekrıl, bejegyzésekrıl (pl. késés, mulasztás) folyamatosan értesüljenek. - Vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérhetnek osztályfınöküktıl, az iskola igazgatóságától. 2. Diákproblémák kezelése: - vitás ügyekben elıször az osztályfınökhöz kell fordulni - ha ez nem lehetséges, az iskolavezetés tagjaihoz 3. A tanulók kötelességei: - Tiszteletben tartani az intézmény vezetıit, pedagógusait, dolgozóit és tanulótársainkat. - Úgy éljenek jogainkkal, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértsék és másokat ne akadályozzák jogainak gyakorlásában. - Szorgalmasan tanulni, képességeiknek megfelelı tanulmányi eredményt elérni. - Figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen részt venni a tanítási órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon. - Minden órára magukkal hozni a felszerelést, ellenırzıt. - Vállalt feladataikat lelkiismeretesen végzik. Az Alapfokú Mővészeti Oktatásba és az angol fakultatív nyelvoktatásba beiratkozott tanuló köteles az egész tanévben a foglalkozásokon részt venni. - Egészséget, testi épséget veszélyeztetı eszközöket, tárgyakat nem hozhatnak az iskolába. A legkisebb sérülést is azonnal jelentik a legközelebbi nevelınek. - Óvják maguk és társaik egészségét és testi épségét, betartják a közlekedési, balesetvédelmi és tőzrendészeti szabályokat. - Ha kerékpárral érkeznek az iskolába, azt a tanítás befejezéséig a kijelölt helyen tartják. Az iskola egész területén kerékpárral, egyéb eszközzel (gördeszka, körkorcsolya) közlekedni tanítási idıben tilos! -5 -

6 - Mobiltelefonokat az iskola foglalkozásokon kikapcsolt állapotban kell tartani, azok órákon semmilyen célból nem használhatók (szünetben is csak telefonálásra). - Óvják az iskola és környékének rendjét, tisztaságát, felszerelését, az elıírásoknak megfelelıen kezelik az oktatás során használt eszközöket. nem szemetelnek, a szemétgyőjtıt használják a tantermekben a folyosókon, az aulában tilos labdázni, rohangálni. takarékoskodnak a vízzel, villannyal, krétával az iskola épületében a váltócipı használata kötelezı ügyelnek a mosdók, mellékhelységek tisztaságára is - A felnıtteknek érthetıen és tisztelettudóan köszönnek. - Ünnepélyeken az alkalomnak megfelelı öltözetben kötelesek megjelenni: sötét szoknya, illetve nadrág, fehér blúz illetve ing. Testnevelés órán fehér póló, fehér zokni, tornanadrág, tornacipı a viselet. A sportcsarnokba, öltözıkbe ételt bevinni tilos! - A tanári szobába csak nagyon indokolt esetben mennek be, ha problémájukat az ügyeletes nevelıvel, osztályfınökkel közlik. III.Az iskolánk munkarendje Az iskola épülete tanítási idıben hétfırıl-péntekig 7 órától 17 óráig tart nyitva. Az iskolát szombat, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon az iskola igazgatója által engedélyezett rendezvények kivételével zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtıl való eltérésre az iskola igazgatója adhat engedélyt. A tanulóknak tanítás elıtt 5 perccel az iskola épületébe meg kell érkezni Az iskolában a csengetési rend az alábbi: 1. óra 7,45 órától 8.25 óráig 10 perc szünet 2. óra 8.35 órától 9.15 óráig 10 perc szünet 3. óra 9,25 órától óráig 20 perc szünet 4. óra órától óráig 10 perc szünet 5. óra órától 11,55 óráig 10 perc szünet 6. óra órától 12,45 óráig 5 perc szünet 7. óra 12,50 órától 13,30 óráig A tanítási órák ideje: 40 perc Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelık utasítása szerint a folyosókon vagy az udvaron töltik a kultúrált magatartás szabályait megtartva, ügyelve saját és társaik testi épségére. A tanítási óra kezdetén a tanulóknak fegyelmezetten kell várniuk a tanárt az osztályteremben. Az óra megkezdése után érkezı tanuló késését az osztálynaplóba a tanár köteles bejegyezni. Az órakezdés után 10 perccel indokolatlanul késıbb érkezı tanuló egy igazolatlan órával büntethetı. Az elkésı tanuló nem zárható ki a tanóráról -6 -

7 - A tanítási órákon a tanuló köteles - tanfelszerelését, füzeteit, könyveit elıkészíteni, - tanórán figyelni és képességeinek megfelelıen aktívan részt venni a tanórai munkában, - ha szólni kíván, kézfelemeléssel jelezni, - felszólításra állva felelni. Az iskolai érdemjegyek, tájékoztatások, közlések céljára rendszeresített ellenırzı könyvet a tanuló köteles naponta magával hozni. A tanuló köteles az érdemjegyeket a nevelıi bejegyzéseket, s egyéb közléseket a következı osztályfınöki óráig otthon szüleivel aláíratni. Egy tanítási napon az osztályközösség csak 1 témazáró dolgozatot írhat, melynek idıpontját a tanár köteles már elızı hét péntekig bejegyezni az osztálynaplóba. A tanuló a tanítás idıtartama alatt csak tanári engedéllyel hagyhatja el az iskola területét. Az iskolai foglalkozásokhoz nem szükséges tárgyak: zene lejátszására alkalmas eszköz csak szülıi engedéllyel, a szülı és a tanuló felelısségére hozható az iskolába. Pirotechnikai illetve szúró és vágóeszközök iskolába hozatala tilos! Rágógumizni és szotyolázni az iskolában tilos! Tanévenként egy tanításnélküli munkanap programjára a diákönkormányzat tesz javaslatot. Az iskolában az alábbi tanulói felelısök mőködnek: - hetesek - szaktárgyi felelısök A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól, az osztályfınökök kijelölése alapján. A hetesek nevét az osztálynaplóban fel kell tüntetni. A hetesek feladatai az alábbiak: - gondoskodnak a tanterem elıkészítésérıl a tanórákra (tábla, kréta stb.) - a szünetben a termet kiszellıztetik, - a szünetben a tanulókat a folyosóra, vagy az udvarra kiküldik, - az óra kezdetén a nevelı megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik. - Az órát tartó nevelınek az óra elején jelentik a hiányzó tanulók nevét, - Ha az órát tartó nevelı a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg, jelentik az igazgatóságnak, - Az óra végén gondoskodnak az osztály rendjérıl, tisztaságáról (letörlik a táblát, bezárják az ablakokat, leoltják a villanyt, összeszedik a szemetet, a tanítás végén felrakatják társaikkal a padokra a székeket, stb.). A szaktárgyi felelıs feladatait az adott szaktanár határozza meg. -7 -

8 A hiányzások igazolása: - A szülı a tanév során háromszor 1 napot igazolhat. - Testnevelés órán szülıi felmentés egy tanévben 8 alkalommal kérhetı az ellenırzıbe történı beírással. A többi esetben orvosi igazolás szükséges. - Ennél hosszabb idıre történı távolmaradásra a szülı írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt. A hiányzásokról szóló szülıi igazolást a tanuló ellenırzı könyvébe kell beírni. - A szülınek a betegség vagy más rendkívüli ok miatt történı hiányzás elsı napján értesíteni kell az iskolát és az élelmezésvezetıt. - Az igazolást az osztályfınöknek legkésıbb a mulasztást követı elsı osztályfınöki órán kell bemutatni. - A távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a tanár által megszabott határidın belül. - Amennyiben a tanuló tanulmányi, mővészeti és sport rendezvényeken az iskolát képviseli, távolmaradása nem számít mulasztásnak. - Három igazolatlan késés egy igazolatlan órát von maga után. - Amennyiben a tanuló huzamosabb ideig hiányzik két hét után a szülı kötelessége gondoskodni arról, hogy a két hetes idıtartamokra szóló igazolást eljuttassa az iskolába, amennyiben ez elmarad a hiányzás igazolatlannak minısül. Az igazolatlan mulasztások következményei: 1-3 óra osztályfınöki figyelmeztetés, szülı levélben történı értesítése. 4-8 óra osztályfınöki intı, szülı levélben történı értesítése óra igazgatói figyelmeztetés, szülı levélben történı értesítése. 10 óra igazolatlan hiányzás esetén tanköteles tanulóról a lakóhely szerinti jegyzı levélben történı értesítése óra - igazgatói intı óra fegyelmi eljárás megindítása. - Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 250 óra illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhetı, a tanítási év végén nem osztályozható. Kérésére a nevelıtestület engedélyével a tanuló osztályozó vizsgát tehet. -8 -

9 IV. A tanulói jutalmazás, büntetés Iskolánk dicséretben részesíti illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: o tanulmányi munkáját kiemelkedıen végzi, o kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, o eredményes alapfokú mővészeti és kulturális tevékenységet folytat, o kimagasló sportteljesítményt ér el, o tanulmányi és sportversenyeken való eredményes szereplésért Iskolánk büntetésben részesíti azt a tanulót aki a házirendet megszegi. 1. A jutalmazások, büntetések formái Jutalmazás formái: szaktanári dicséret osztályfınöki dicséret igazgatói dicséret nevelıtestületi dicséret (oklevél, tárgyjutalom) A büntetések formái: - szaktanári figyelmeztetés szóban, írásban o osztályfınöki figyelmeztetés, o osztályfınöki intés vagy megrovás o igazgatói figyelmeztetés o igazgatói megrovás o nevelıtestületi figyelmeztetés o nevelıtestületi intés vagy megrovás o kedvezmények, juttatások csökkentése, illetıleg megvonása, 2. Fegyelmi eljárás, kártérítés Fegyelmi eljárás: Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesítendı. Iskolánkban a fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelıtestület megbízásából a Fegyelmi Bizottság jogosult. A közoktatási törvény alapján fegyelmi büntetések a következık: - megrovás - szigorú megrovás, - kedvezmények, juttatások csökkentése, illetıleg megvonása, -9 -

10 Kártérítés és vagyonvédelem A vagyonvédelem miatt a tanulók az elıírásoknak megfelelıen kezeljék, óvják az iskola eszközeit, bútorait és berendezési tárgyait. Az üres tantermeket, és a szekrényeket mindig zárva kell tartani! A tantermek, öltözık zárásáról a hetes gondoskodik. Az intézmény az elveszett tárgyakért nem vállal felelısséget. Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz a kár értékének megállapítása után a kárt meg kell térítenie. A kártérítés mértéke: gondatlan károkozásnál a kötelezı legkisebb munkabér egy havi összegének 50 %-át, - szándékos károkozás esetén a kötelezı legkisebb munkabér öthavi összegét nem haladhatja meg. 3. Tantárgyi elismerés - a szaktanár szóbeli dicsérete - a szaktanár írásbeli dicsérete - több tantárgyból kiemelkedıen teljesítı tanuló részére nevelıtestületi dicséret - kimagasló eredmény esetén igazgató dicséret és jutalomkönyv a tanév végén a tanulók, a nevelık és a szülık közössége elıtt - a háziversenyek gyızteseinek jutalmazása iskolai ünnepélyeken, iskolagyőlésen a nevelık és a tanulók közössége elıtt - az egész évben tartó házi sportbajnokságok, tanulmányi versenyek eredményeirıl, az iskolai faliújságokon (az iskolarádión keresztül) folyamatosan tájékoztatjuk tanulóinkat. - Tabló: akikre büszkék vagyunk 4. Magatartás, szorgalom értékelése A. a.) Szaktanári figyelmeztetı adható ha a tanuló: - felszerelése hiányzik 3 alkalommal - zavarja társait b.) Osztályfınöki figyelmeztetı, intı adható: - házirend megszegése - verekedés, durvaság - ellenırzı hiánya (3 napon) - az ellenırzı elvesztése és rongálása - 3 óra igazolatlan hiányzás (következmény: rossz magatartás az adott hónapban) - intı (a fentiek ismétlıdésekor) - két szaktanári figyelmeztetés után c.) Igazgatói figyelmeztetı, intı, megrovás d.) Tantestületi megrovás -10 -

11 B. Dicséretek 1. Szaktanári dicsérettel értékelhetı: - szaktárgyi verseny - vetélkedı - szaktárgyi munka (két szaktárgyi dicséret után osztályfınöki dicséret) - Alapfokú Mővészeti munka - sportmunka 2.) Osztályfınöki dicséret adható - közösségi munka - példamutató magatartás - iskolai tanulmányi versenyek - kulturális munka (ünnepélyek) 3.) Igazgatói dicséret jár - megyei, területi, országos versenyen elért eredményért - az iskola hírnevét öregbítı, kiemelkedı tanulmányi, alapfokú mővészeti, kulturális és sport munkáért 4.) Nevelıtestületi dicséret adható (év végén) - példamutató magatartásért, kiemelkedı tanulmányi, alapfokú mővészeti, kulturális és sportmunkáért 5.) Jó tanuló, jó sportoló cím jár a kiemelkedı tanulmányi és sportmunkáért, példamutató magatartásért (Nevelıtestületi döntés alapján) 6.) Az év tanulója 8. év végén nevelıtestületi döntés alapján 7.) Mővészeti díj (szakáganként) V. A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE - Az iskola a tanórai foglalkozások mellett igény szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. - A tanórán kívüli foglalkozások formái a következık: napközi, szakkör, sportkör, korrepetálás, könyvtár, tanulmányi kirándulás, múzeum, színház, mozi látogatások, iskolai rendezvények, versenyek, alapfokú mővészeti oktatás szakágai. - Minden a 2. pontban részletezett iskolai rendezvény, foglalkozás csak pedagógusi részvétellel szervezhetı és bonyolítható. - A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulók szülıi írásos engedéllyel jelentkezhetnek

12 - Ha a tanulót kérelme alapján felvették, akkor az ezeken a foglalkozásokon való részvétel a tanítási év végéig kötelezı (alapfokú mővészeti oktatás, úszás és angol fakultatív oktatás) - A tanórán kívüli foglalkozások a tantervi órákon túl kerülnek megrendezésre. A beiratkozott tanulóknak a részvétel kötelezı. - A tanórán kívüli foglalkozásokról való eltávozásra, valamint az igazolt és igazolatlan távollétre a tanórákra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. - Tanítási idı után a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskola területén. - Hitoktatás a törvényi elıírásoknak megfelelıen szervezetten történik. VI. AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGEINEK, TERÜLETEINEK HASZNÁLATA - Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény helyiségét, létesítményét rendeltetésszerően használja. - A tantermeket és az egyéb termeket, helyiségeket mindenki köteles rendeltetésszerően, balesetmentesen használni, fokozottan ügyelve a rendre, tisztaságra. - Vagyonvédelmi okokból az iskola helyiségeit, tantermeit az utolsó óra foglalkozás után kulccsal be kell zárni. - Az intézmény egész területén dohányozni tilos! VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK - Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: - Az iskolaorvos rendelési ideje alatt az intézmény valamennyi tanulója felkeresheti. - Tanítási idıben a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8 óra és 15 óra között. - A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. - A tanulók, iskolai dolgozók a munkavédelmi balesetvédelmi, tőzvédelmi szabályokat az iskolai SZMSZ mellékletében szereplı szabályzatokban leírt módon kötelesek érvényesíteni, megtartani. Ezeket a szabályzatokat minden tanév elején osztályfınöki órán (szülıi értekezleten) a tanulókkal és a szülıkkel ismertetni kell. - Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét, vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegetı rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelıs vezetıvel. - Az iskolai rendezvények rendjét az iskolai munkaterv foglalja össze. - Iskolai rendezvénynek minısül: - iskolai ünnepélyek - nemzeti ünnepek - helyi rendezvények - diák és sport napok - iskolai kirándulások -12 -

13 VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen Házirend január 20-án lép életbe, s ezzel egyidejőleg a korábbi Házirend szabályai hatályon kívül kerülnek. Mecseknádasd, január 16. Kófiás Endre Igazgató Diákönkormányzat Elnöke Szülı Munkaközösség képviselıje -13 -

Általános Iskola, Torony HÁZIREND. I. A tanulók jogai

Általános Iskola, Torony HÁZIREND. I. A tanulók jogai 1 Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. A tanulók jogai Az elsı tanév megkezdésétıl a tanuló joga, hogy adottságainak és képességeinek megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön, személyiségét, emberi

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Általános Iskola, Torony HÁZIREND

Általános Iskola, Torony HÁZIREND Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. Általános alapelvek 1. Bevezető Az Általános Iskola egységes házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

BAKÁTS TÉRI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, IX. KERÜLET BAKÁTS TÉR 12. HÁZIREND

BAKÁTS TÉRI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, IX. KERÜLET BAKÁTS TÉR 12. HÁZIREND Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola Házirend 2010 BAKÁTS TÉRI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1092. BUDAPEST, IX. KERÜLET BAKÁTS TÉR 12. HÁZIREND I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. BEVEZETÔ

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA OM:

MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 031135 4137 MAGYARHOMOROG MIKSZÁTH U.6. Tel.: 06-54/704-533 Fax: 06-54/704-534 homorogisuli@gmail.com, http://homorogisuli.hu KLIK 081011 Adószám: 15799658-2-41

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE 1 A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE A tanuló jogai 1. A tanulónak jogában áll: - részt venni az osztály és az iskola életének alakításában - részt venni az iskolagyűlésen, a diáktanács ülésén.

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika.

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika. Házirend Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika Igazgató Tápiószentmárton, 2013. Tartalomjegyzék Kubinyi Ágoston Általános

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje HÁZIREND Az iskola mőködési rendje 1. Az iskola épületei szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel hét órától délután tizennyolc óráig vannak nyitva. 2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola :7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. : 82 / 585-001 :somssich@gmail.com. A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje

Somssich Imre Általános Iskola :7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. : 82 / 585-001 :somssich@gmail.com. A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje A Házirenddel kapcsolatos alapelvek: A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje 1. Bevezető: A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma I. TANULÓI MUNKAREND 1. A házirend célja és tartalma 1. A házirend célja A tanulói házirendet az intézményvezető előterjesztésére a nevelőtestülete fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit:

Részletesebben

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013.

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. HÁZIREND Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend célja... 1 3. A házirend hatálya... 1

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola HÁZIREND. A házirend célja és feladata

Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola HÁZIREND. A házirend célja és feladata Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola HÁZIREND I. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról *

Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * Mórahalom város Képviselıtestülete 4/1994. (III. 11.) Ör rendelet a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény helyi végrehajtásáról * A Képviselıtestület a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7625 Pécs, Cserző köz 2. H Á Z I R E N D J E (Pécs, 2013.) A házirend a Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulóira vonatkozik. Érvényes: a tanév

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 52. Ócsai Halászy Károly Általános Iskola. Házirend

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 52. Ócsai Halászy Károly Általános Iskola. Házirend 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 52. Ócsai Halászy Károly Általános Iskola Házirend Az iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

2014/2015. tanév rendje

2014/2015. tanév rendje A tanulók bolti gyakorlati napjai: Eladóképzés 10. évfolyam: csütörtök, péntek 11. évfolyam: hétfı, kedd Kereskedıképzés 13. évfolyam: péntek 2014. szeptember 1. évnyitó 2014/2015. tanév rendje 2014. október

Részletesebben

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A tanuló a beiratkozástól számítva a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban iskola) növendéke, így vonatkoznak rá a Házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom 1. A tanulók jogai:... 3 2. A tanulók kötelességei:... 3 3. A tanulók értékelése... 4 4. Az iskola munkarendje... 5 5. Tanulói felelősök...

Részletesebben

A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A házirend fejezetei 1. Bevezetı rendelkezések 2. A tanulók jogai és kötelességei 3. Az iskola munkarendje 4. Mulasztások és igazolásuk 5. Magatartás és szorgalom

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Somogyi TISZK 11.2 sz. melléklet HÁZIREND A Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézményére vonatkozó külön szabályok 1. A tanulói jogviszony: A beiratkozáskor a tanulónak meg kell venni

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E (módosított)

H Á Z I R E N D J E (módosított) 1 A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola H Á Z I R E N D J E (módosított) Készítette: Tóth Imre igazgató Hatályba lépés idıpontja: 2009. január 01. 2 Az Intézmény

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA HÁZIREND 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA HÁZIREND 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. HÁZIREND 2012. 1 TARTALOM 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ALAPELVEK... 3 1.1. A házirend jogi

Részletesebben

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet. Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.hu Érvényes: visszavonásig HÁZIREND Minden közösség akkor működik megfelelően,

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék: Preambulum. Házirend Garay Általános Iskola. Házirend Sióagárd. Házirend Zeneiskola. Házirend Óvoda

HÁZIREND. Tartalomjegyzék: Preambulum. Házirend Garay Általános Iskola. Házirend Sióagárd. Házirend Zeneiskola. Házirend Óvoda Házirend HÁZIREND Tartalomjegyzék: Preambulum Házirend Garay Általános Iskola Házirend Sióagárd Házirend Zeneiskola Házirend Óvoda Házirend PREAMBULUM Többszörös intézményi összevonás után az intézmény

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 9113 Koroncó, Rákóczi Ferenc u. 41. OM azonosító száma: H Á Z I R E N D. Koroncó, 2007.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 9113 Koroncó, Rákóczi Ferenc u. 41. OM azonosító száma: H Á Z I R E N D. Koroncó, 2007. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 9113 Koroncó, Rákóczi Ferenc u. 41. OM azonosító száma: 030598 H Á Z I R E N D Koroncó, 2007. 2 Tartalom: I. Preambulum (Bevezetés) II. Az iskola működési rendje, a

Részletesebben

A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ

A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E 2 0 1 3 SZIGETVÁR, Zárda u. 2. A házirend hatálya: A Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola házirendje kiterjed az iskolával

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

Z S Á M B É K I K E R E S Z T E L Ő S Z E N T J Á N O S I S K O L A K Ö P O N T H Á Z I R E N D J E

Z S Á M B É K I K E R E S Z T E L Ő S Z E N T J Á N O S I S K O L A K Ö P O N T H Á Z I R E N D J E 1 ZSÁMBÉKI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ISKOLAKÖPONT HÁZIRENDJE A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

HÁZIREND. I. Tanulói jogok

HÁZIREND. I. Tanulói jogok HÁZIREND Intézmény neve, székhelye: MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŐVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Debrecen, Holló László sétány 6. OM 031202 Tel.: Porta: 428-251 Titkárság/fax: 413-326 Honlap: www.medgyessy-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16.

Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, október 16. Diákönkormányzat és jogok az iskolában Eger, 2008. október 16. A diákönkormányzat jogszabályi háttere Gyermekek jogairól szóló ENSZ egyezmény a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény (Ktv.) 11/1994.

Részletesebben

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 52. A Halászy Károly Általános Iskola. Házirend

2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 52. A Halászy Károly Általános Iskola. Házirend 2364 Ócsa, Bajcsy-Zs. u. 52. A Halászy Károly Általános Iskola Házirend Az iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola Házirendje

A Hétvezér Általános Iskola Házirendje 1. A tanulói jogok gyakorlása A Hétvezér Általános Iskola Házirendje 1.1 A tanulói jogviszony a beiratkozás napjától lép életbe. A tanulók felvétele, osztályba sorolása és a jogviszony megszüntetése a

Részletesebben

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola HÁZIRENDJE. Székhelye: 5082 Tiszatenyő, Petőfi Sándor út 6-8.

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola HÁZIRENDJE. Székhelye: 5082 Tiszatenyő, Petőfi Sándor út 6-8. TISZATENYŐI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 5082 Tiszatenyő, Petőfi út 6-8. Telefon: (56) 335-003 Fax: (56) 579-009 E-mail: szisuli@gmail.com A Tiszatenyői Szent István Általános Iskola HÁZIRENDJE Intézményi

Részletesebben

BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1) Bevezető A Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. Tartalomjegyzék 1. HATÁLY, ALAPELVEK... 4 1.1 A házirend hatálya... 4 1.2 A személyiségi jogok és

Részletesebben

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 Házirend 2014 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 Házirend 2014 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 2 TARTALOMJEGYZÉK A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola, házirendjének

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

1. A Házirend személyileg érvényes az iskola valamennyi. 2. A Házirend területileg érvényes az iskola teljes

1. A Házirend személyileg érvényes az iskola valamennyi. 2. A Házirend területileg érvényes az iskola teljes Kölcsey Ferenc Általános Iskola Novajidrány Béke tér 4. OM azonosító:029029 HÁZIREND 1. A Házirend személyileg érvényes az iskola valamennyi tanulójára és dolgozójára. 2. A Házirend területileg érvényes

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

Ádám Jenı Zeneiskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje

Ádám Jenı Zeneiskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje Az Ádám Jenı Zeneiskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje 1 1.) Bevezetés A házirend területi hatálya A házirendben foglalt rendelkezések megtartása az intézmény területén, valamennyi tanítási

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK... 14 5.1 A jutalmazás tartalma, formái... 14 5.2 A jutalmazás formái... 14 6 A TANULÓK FEGYELMEZÉS... 15 6.

5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK... 14 5.1 A jutalmazás tartalma, formái... 14 5.2 A jutalmazás formái... 14 6 A TANULÓK FEGYELMEZÉS... 15 6. Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1 Általános elvárások... 3 1.1.2 A házirend célja... 3 1.1.3 A házirend feladata... 4 1.2 A házirend szabályinak

Részletesebben

Házirend Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola Zsombó 2014.

Házirend Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola Zsombó 2014. Házirend Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola Zsombó 2014. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2. A házirend célja és feladata... 3 2. A tanuló kötelességei, jogai... 4 2.1.

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

2366 Kakucs, Hősök tere 7. 29 376 055 H Á Z I R E N D

2366 Kakucs, Hősök tere 7. 29 376 055 H Á Z I R E N D 2366 Kakucs, Hősök tere 7. 29 376 055 H Á Z I R E N D 1 AZ ISKOLÁNK CÉLJA, HOGY KULCSOT ADJON A TUDÁSHOZ. A HÁZIRENDÜNK CÉLJA, HOGY KULCSOT ADJON A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉHEZ ÉS A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁHOZ.

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI... 7 1.

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én 2014. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat. 3700

Részletesebben