A Liszt Ferenc Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény H Á Z I R E N D J E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Liszt Ferenc Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény H Á Z I R E N D J E"

Átírás

1 A Liszt Ferenc Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény H Á Z I R E N D J E Mecseknádasd, Liszt F. u. 75/1.

2 I. A házirenddel kapcsolatos általános alapelvei Bevezetı Általános elvárások A házirend hatálya A házirend felülvizsgálata, módosítása A tanulók közösségeinek meghatározása A házirend nyilvánosságra hozatala 4. II. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 1. A tanulók jogai A tanulói jogok érvényesítése az iskolában diákproblémák kezelése A tanulók kötelességei 5. III. Az iskolánk munkarendje 6. IV. A tanulói jutalmazás, büntetés Jutalmazások, büntetések formái Fegyelmi eljárás, kártérítés és vagyonvédelem Tantárgyi elismerés Magatartás, szorgalom értékelése 10. Dicséretek 11. V. A tanórán kívüli tevékenységek rendje 11. VI. Az intézmény helyiségeinek, területeinek használata 12. VII. Egyéb rendelkezések 12. VIII. Záró rendelkezések

3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezetı A Liszt Ferenc ÁMK Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Mecseknádasd egységes házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. Jelen házirendet az intézmény igazgatója készítette el, s terjesztette elfogadásra a nevelıtestület elé. A hitelesített házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójára és dolgozójára kötelezı. 2. Általános elvárások - az iskola használói ismerjék meg, s tartsák be az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott célokat, normákat. - Tanulóink fegyelmezett eredményes munkával, tanulással erısítsék iskolánk jó hírnevét, s tartsák be a kultúrált viselkedés szabályait. - Az iskolai élet minden területén mindenki vigyázzon maga és mások testi épségére, tulajdonára, az iskola épületére és vagyonára. 3. A házirend hatálya - Ez a házirend vonatkozik minden iskolahasználóra (iskolába járó tanulókra, pedagógusokra, és iskolai alkalmazottakra) - A házirend elıírásai, szabályai csak az iskola területére, illetve az ahhoz kapcsolódó területekre, valamint az iskola által szervezett tanítási idın kívüli programokra, és a tanulók iskolai tevékenységére vonatkoznak. 4. A házirend felülvizsgálata, módosítása Az érvényben lévı házirendet kötelezı felülvizsgálni, módosítani, ha - jogszabályi változások következnek be, - az igazgató, a nevelıtestület, a diákönkormányzat igényt tartanak erre. Az érvényben lévı házirend felülvizsgálatát, módosítását javasolhatja (nem kötelezı jellegő): - az iskola igazgatója, - a nevelıtestület, - a Szülıi Munkaközösség - a diákönkormányzat iskolai vezetısége. A felülvizsgálat elindítása írásban történik, melyet a kezdeményezı fél nyújt be az igazgatónak. -3 -

4 5. A tanulók közösségeinek meghatározása, véleményezési, egyetértési jog gyakorlása szempontjából Az iskolában a tanulók a következı tanulási közösségek munkájában vehetnek részt: - diákönkormányzat, - osztály, -és napközis csoport, - szakkör, - sportkör, - alapfokú mővészeti oktatás szakágai 6. A házirend nyilvánosságra hozatala A házirendet az elfogadástól számított 7 napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyrıl az intézmény igazgatója köteles intézkedni. A házirendet az alábbi helyekre jól láthatóan ki kell függeszteni: - tanári szoba - tantermek - iskola honlapja A házirendbıl 1-1 példányt kapnak: - diákönkormányzat vezetıje - szülıi munkaközösség - osztályfınökök - egyéb: iskolavezetés A házirendet minden tanév elején ismertetni kell: - osztályfınöki óra keretében a tanulókkal, - illetve szülıi értekezleten a szülıkkel - Szülıi Munkaközösség vezetıivel -4 -

5 II. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 1. A tanulók jogai: - Adottságaik, képességeik és állapotuknak megfelelı nevelésben és oktatásban, napközi otthoni ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljenek - Javaslatot tehetnek a magatartás és a szorgalom osztályzatokra - Joguk van javaslatot tenni az iskola mőködésével kapcsolatos és a diákokat érintı kérdésekben. - Az iskola különbözı programjai (szakkörök, rendezvények, könyvtár, versenyek) mindannyiuk számára nyitottak. - Joguk van kérni, hogy egy napon egy témazárónál többet ne írassanak velük tanáraik és a megírt témazárót két héten belül értékeljék. - Joguk, hogy az osztálynaplóba bekerülı érdemjegyekrıl, bejegyzésekrıl (pl. késés, mulasztás) folyamatosan értesüljenek. - Vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérhetnek osztályfınöküktıl, az iskola igazgatóságától. 2. Diákproblémák kezelése: - vitás ügyekben elıször az osztályfınökhöz kell fordulni - ha ez nem lehetséges, az iskolavezetés tagjaihoz 3. A tanulók kötelességei: - Tiszteletben tartani az intézmény vezetıit, pedagógusait, dolgozóit és tanulótársainkat. - Úgy éljenek jogainkkal, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértsék és másokat ne akadályozzák jogainak gyakorlásában. - Szorgalmasan tanulni, képességeiknek megfelelı tanulmányi eredményt elérni. - Figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen részt venni a tanítási órákon, tanórán kívüli foglalkozásokon. - Minden órára magukkal hozni a felszerelést, ellenırzıt. - Vállalt feladataikat lelkiismeretesen végzik. Az Alapfokú Mővészeti Oktatásba és az angol fakultatív nyelvoktatásba beiratkozott tanuló köteles az egész tanévben a foglalkozásokon részt venni. - Egészséget, testi épséget veszélyeztetı eszközöket, tárgyakat nem hozhatnak az iskolába. A legkisebb sérülést is azonnal jelentik a legközelebbi nevelınek. - Óvják maguk és társaik egészségét és testi épségét, betartják a közlekedési, balesetvédelmi és tőzrendészeti szabályokat. - Ha kerékpárral érkeznek az iskolába, azt a tanítás befejezéséig a kijelölt helyen tartják. Az iskola egész területén kerékpárral, egyéb eszközzel (gördeszka, körkorcsolya) közlekedni tanítási idıben tilos! -5 -

6 - Mobiltelefonokat az iskola foglalkozásokon kikapcsolt állapotban kell tartani, azok órákon semmilyen célból nem használhatók (szünetben is csak telefonálásra). - Óvják az iskola és környékének rendjét, tisztaságát, felszerelését, az elıírásoknak megfelelıen kezelik az oktatás során használt eszközöket. nem szemetelnek, a szemétgyőjtıt használják a tantermekben a folyosókon, az aulában tilos labdázni, rohangálni. takarékoskodnak a vízzel, villannyal, krétával az iskola épületében a váltócipı használata kötelezı ügyelnek a mosdók, mellékhelységek tisztaságára is - A felnıtteknek érthetıen és tisztelettudóan köszönnek. - Ünnepélyeken az alkalomnak megfelelı öltözetben kötelesek megjelenni: sötét szoknya, illetve nadrág, fehér blúz illetve ing. Testnevelés órán fehér póló, fehér zokni, tornanadrág, tornacipı a viselet. A sportcsarnokba, öltözıkbe ételt bevinni tilos! - A tanári szobába csak nagyon indokolt esetben mennek be, ha problémájukat az ügyeletes nevelıvel, osztályfınökkel közlik. III.Az iskolánk munkarendje Az iskola épülete tanítási idıben hétfırıl-péntekig 7 órától 17 óráig tart nyitva. Az iskolát szombat, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon az iskola igazgatója által engedélyezett rendezvények kivételével zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtıl való eltérésre az iskola igazgatója adhat engedélyt. A tanulóknak tanítás elıtt 5 perccel az iskola épületébe meg kell érkezni Az iskolában a csengetési rend az alábbi: 1. óra 7,45 órától 8.25 óráig 10 perc szünet 2. óra 8.35 órától 9.15 óráig 10 perc szünet 3. óra 9,25 órától óráig 20 perc szünet 4. óra órától óráig 10 perc szünet 5. óra órától 11,55 óráig 10 perc szünet 6. óra órától 12,45 óráig 5 perc szünet 7. óra 12,50 órától 13,30 óráig A tanítási órák ideje: 40 perc Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelık utasítása szerint a folyosókon vagy az udvaron töltik a kultúrált magatartás szabályait megtartva, ügyelve saját és társaik testi épségére. A tanítási óra kezdetén a tanulóknak fegyelmezetten kell várniuk a tanárt az osztályteremben. Az óra megkezdése után érkezı tanuló késését az osztálynaplóba a tanár köteles bejegyezni. Az órakezdés után 10 perccel indokolatlanul késıbb érkezı tanuló egy igazolatlan órával büntethetı. Az elkésı tanuló nem zárható ki a tanóráról -6 -

7 - A tanítási órákon a tanuló köteles - tanfelszerelését, füzeteit, könyveit elıkészíteni, - tanórán figyelni és képességeinek megfelelıen aktívan részt venni a tanórai munkában, - ha szólni kíván, kézfelemeléssel jelezni, - felszólításra állva felelni. Az iskolai érdemjegyek, tájékoztatások, közlések céljára rendszeresített ellenırzı könyvet a tanuló köteles naponta magával hozni. A tanuló köteles az érdemjegyeket a nevelıi bejegyzéseket, s egyéb közléseket a következı osztályfınöki óráig otthon szüleivel aláíratni. Egy tanítási napon az osztályközösség csak 1 témazáró dolgozatot írhat, melynek idıpontját a tanár köteles már elızı hét péntekig bejegyezni az osztálynaplóba. A tanuló a tanítás idıtartama alatt csak tanári engedéllyel hagyhatja el az iskola területét. Az iskolai foglalkozásokhoz nem szükséges tárgyak: zene lejátszására alkalmas eszköz csak szülıi engedéllyel, a szülı és a tanuló felelısségére hozható az iskolába. Pirotechnikai illetve szúró és vágóeszközök iskolába hozatala tilos! Rágógumizni és szotyolázni az iskolában tilos! Tanévenként egy tanításnélküli munkanap programjára a diákönkormányzat tesz javaslatot. Az iskolában az alábbi tanulói felelısök mőködnek: - hetesek - szaktárgyi felelısök A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól, az osztályfınökök kijelölése alapján. A hetesek nevét az osztálynaplóban fel kell tüntetni. A hetesek feladatai az alábbiak: - gondoskodnak a tanterem elıkészítésérıl a tanórákra (tábla, kréta stb.) - a szünetben a termet kiszellıztetik, - a szünetben a tanulókat a folyosóra, vagy az udvarra kiküldik, - az óra kezdetén a nevelı megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik. - Az órát tartó nevelınek az óra elején jelentik a hiányzó tanulók nevét, - Ha az órát tartó nevelı a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg, jelentik az igazgatóságnak, - Az óra végén gondoskodnak az osztály rendjérıl, tisztaságáról (letörlik a táblát, bezárják az ablakokat, leoltják a villanyt, összeszedik a szemetet, a tanítás végén felrakatják társaikkal a padokra a székeket, stb.). A szaktárgyi felelıs feladatait az adott szaktanár határozza meg. -7 -

8 A hiányzások igazolása: - A szülı a tanév során háromszor 1 napot igazolhat. - Testnevelés órán szülıi felmentés egy tanévben 8 alkalommal kérhetı az ellenırzıbe történı beírással. A többi esetben orvosi igazolás szükséges. - Ennél hosszabb idıre történı távolmaradásra a szülı írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt. A hiányzásokról szóló szülıi igazolást a tanuló ellenırzı könyvébe kell beírni. - A szülınek a betegség vagy más rendkívüli ok miatt történı hiányzás elsı napján értesíteni kell az iskolát és az élelmezésvezetıt. - Az igazolást az osztályfınöknek legkésıbb a mulasztást követı elsı osztályfınöki órán kell bemutatni. - A távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a tanár által megszabott határidın belül. - Amennyiben a tanuló tanulmányi, mővészeti és sport rendezvényeken az iskolát képviseli, távolmaradása nem számít mulasztásnak. - Három igazolatlan késés egy igazolatlan órát von maga után. - Amennyiben a tanuló huzamosabb ideig hiányzik két hét után a szülı kötelessége gondoskodni arról, hogy a két hetes idıtartamokra szóló igazolást eljuttassa az iskolába, amennyiben ez elmarad a hiányzás igazolatlannak minısül. Az igazolatlan mulasztások következményei: 1-3 óra osztályfınöki figyelmeztetés, szülı levélben történı értesítése. 4-8 óra osztályfınöki intı, szülı levélben történı értesítése óra igazgatói figyelmeztetés, szülı levélben történı értesítése. 10 óra igazolatlan hiányzás esetén tanköteles tanulóról a lakóhely szerinti jegyzı levélben történı értesítése óra - igazgatói intı óra fegyelmi eljárás megindítása. - Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása 250 óra illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhetı, a tanítási év végén nem osztályozható. Kérésére a nevelıtestület engedélyével a tanuló osztályozó vizsgát tehet. -8 -

9 IV. A tanulói jutalmazás, büntetés Iskolánk dicséretben részesíti illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: o tanulmányi munkáját kiemelkedıen végzi, o kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, o eredményes alapfokú mővészeti és kulturális tevékenységet folytat, o kimagasló sportteljesítményt ér el, o tanulmányi és sportversenyeken való eredményes szereplésért Iskolánk büntetésben részesíti azt a tanulót aki a házirendet megszegi. 1. A jutalmazások, büntetések formái Jutalmazás formái: szaktanári dicséret osztályfınöki dicséret igazgatói dicséret nevelıtestületi dicséret (oklevél, tárgyjutalom) A büntetések formái: - szaktanári figyelmeztetés szóban, írásban o osztályfınöki figyelmeztetés, o osztályfınöki intés vagy megrovás o igazgatói figyelmeztetés o igazgatói megrovás o nevelıtestületi figyelmeztetés o nevelıtestületi intés vagy megrovás o kedvezmények, juttatások csökkentése, illetıleg megvonása, 2. Fegyelmi eljárás, kártérítés Fegyelmi eljárás: Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesítendı. Iskolánkban a fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelıtestület megbízásából a Fegyelmi Bizottság jogosult. A közoktatási törvény alapján fegyelmi büntetések a következık: - megrovás - szigorú megrovás, - kedvezmények, juttatások csökkentése, illetıleg megvonása, -9 -

10 Kártérítés és vagyonvédelem A vagyonvédelem miatt a tanulók az elıírásoknak megfelelıen kezeljék, óvják az iskola eszközeit, bútorait és berendezési tárgyait. Az üres tantermeket, és a szekrényeket mindig zárva kell tartani! A tantermek, öltözık zárásáról a hetes gondoskodik. Az intézmény az elveszett tárgyakért nem vállal felelısséget. Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz a kár értékének megállapítása után a kárt meg kell térítenie. A kártérítés mértéke: gondatlan károkozásnál a kötelezı legkisebb munkabér egy havi összegének 50 %-át, - szándékos károkozás esetén a kötelezı legkisebb munkabér öthavi összegét nem haladhatja meg. 3. Tantárgyi elismerés - a szaktanár szóbeli dicsérete - a szaktanár írásbeli dicsérete - több tantárgyból kiemelkedıen teljesítı tanuló részére nevelıtestületi dicséret - kimagasló eredmény esetén igazgató dicséret és jutalomkönyv a tanév végén a tanulók, a nevelık és a szülık közössége elıtt - a háziversenyek gyızteseinek jutalmazása iskolai ünnepélyeken, iskolagyőlésen a nevelık és a tanulók közössége elıtt - az egész évben tartó házi sportbajnokságok, tanulmányi versenyek eredményeirıl, az iskolai faliújságokon (az iskolarádión keresztül) folyamatosan tájékoztatjuk tanulóinkat. - Tabló: akikre büszkék vagyunk 4. Magatartás, szorgalom értékelése A. a.) Szaktanári figyelmeztetı adható ha a tanuló: - felszerelése hiányzik 3 alkalommal - zavarja társait b.) Osztályfınöki figyelmeztetı, intı adható: - házirend megszegése - verekedés, durvaság - ellenırzı hiánya (3 napon) - az ellenırzı elvesztése és rongálása - 3 óra igazolatlan hiányzás (következmény: rossz magatartás az adott hónapban) - intı (a fentiek ismétlıdésekor) - két szaktanári figyelmeztetés után c.) Igazgatói figyelmeztetı, intı, megrovás d.) Tantestületi megrovás -10 -

11 B. Dicséretek 1. Szaktanári dicsérettel értékelhetı: - szaktárgyi verseny - vetélkedı - szaktárgyi munka (két szaktárgyi dicséret után osztályfınöki dicséret) - Alapfokú Mővészeti munka - sportmunka 2.) Osztályfınöki dicséret adható - közösségi munka - példamutató magatartás - iskolai tanulmányi versenyek - kulturális munka (ünnepélyek) 3.) Igazgatói dicséret jár - megyei, területi, országos versenyen elért eredményért - az iskola hírnevét öregbítı, kiemelkedı tanulmányi, alapfokú mővészeti, kulturális és sport munkáért 4.) Nevelıtestületi dicséret adható (év végén) - példamutató magatartásért, kiemelkedı tanulmányi, alapfokú mővészeti, kulturális és sportmunkáért 5.) Jó tanuló, jó sportoló cím jár a kiemelkedı tanulmányi és sportmunkáért, példamutató magatartásért (Nevelıtestületi döntés alapján) 6.) Az év tanulója 8. év végén nevelıtestületi döntés alapján 7.) Mővészeti díj (szakáganként) V. A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE - Az iskola a tanórai foglalkozások mellett igény szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. - A tanórán kívüli foglalkozások formái a következık: napközi, szakkör, sportkör, korrepetálás, könyvtár, tanulmányi kirándulás, múzeum, színház, mozi látogatások, iskolai rendezvények, versenyek, alapfokú mővészeti oktatás szakágai. - Minden a 2. pontban részletezett iskolai rendezvény, foglalkozás csak pedagógusi részvétellel szervezhetı és bonyolítható. - A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulók szülıi írásos engedéllyel jelentkezhetnek

12 - Ha a tanulót kérelme alapján felvették, akkor az ezeken a foglalkozásokon való részvétel a tanítási év végéig kötelezı (alapfokú mővészeti oktatás, úszás és angol fakultatív oktatás) - A tanórán kívüli foglalkozások a tantervi órákon túl kerülnek megrendezésre. A beiratkozott tanulóknak a részvétel kötelezı. - A tanórán kívüli foglalkozásokról való eltávozásra, valamint az igazolt és igazolatlan távollétre a tanórákra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. - Tanítási idı után a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskola területén. - Hitoktatás a törvényi elıírásoknak megfelelıen szervezetten történik. VI. AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGEINEK, TERÜLETEINEK HASZNÁLATA - Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény helyiségét, létesítményét rendeltetésszerően használja. - A tantermeket és az egyéb termeket, helyiségeket mindenki köteles rendeltetésszerően, balesetmentesen használni, fokozottan ügyelve a rendre, tisztaságra. - Vagyonvédelmi okokból az iskola helyiségeit, tantermeit az utolsó óra foglalkozás után kulccsal be kell zárni. - Az intézmény egész területén dohányozni tilos! VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK - Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: - Az iskolaorvos rendelési ideje alatt az intézmény valamennyi tanulója felkeresheti. - Tanítási idıben a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8 óra és 15 óra között. - A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. - A tanulók, iskolai dolgozók a munkavédelmi balesetvédelmi, tőzvédelmi szabályokat az iskolai SZMSZ mellékletében szereplı szabályzatokban leírt módon kötelesek érvényesíteni, megtartani. Ezeket a szabályzatokat minden tanév elején osztályfınöki órán (szülıi értekezleten) a tanulókkal és a szülıkkel ismertetni kell. - Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét, vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegetı rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelıs vezetıvel. - Az iskolai rendezvények rendjét az iskolai munkaterv foglalja össze. - Iskolai rendezvénynek minısül: - iskolai ünnepélyek - nemzeti ünnepek - helyi rendezvények - diák és sport napok - iskolai kirándulások -12 -

13 VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen Házirend január 20-án lép életbe, s ezzel egyidejőleg a korábbi Házirend szabályai hatályon kívül kerülnek. Mecseknádasd, január 16. Kófiás Endre Igazgató Diákönkormányzat Elnöke Szülı Munkaközösség képviselıje -13 -

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013.

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. HÁZIREND Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend célja... 1 3. A házirend hatálya... 1

Részletesebben

A Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje

A Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje 1 A Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje homo noster intus est renovatus de die in diem a mi belsı emberünk napról napra megújul A házirend célja, hogy

Részletesebben

HÁZIREND. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt.6.

HÁZIREND. Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt.6. HÁZIREND Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 1192 Budapest, Gutenberg krt.6. 2008 A házirend tartalma és hatálya A házirendet az intézményvezetı elıterjesztésére a nevelıtestület fogadja el, a Diákönkormányzat

Részletesebben

A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 A REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A házirend fejezetei 1. Bevezetı rendelkezések 2. A tanulók jogai és kötelességei 3. Az iskola munkarendje 4. Mulasztások és igazolásuk 5. Magatartás és szorgalom

Részletesebben

FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E

FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E Az intézmény házirendje a bevezetőben említett közös szabályokon kivűl összetevődik az ÁMK (6. oldaltól a 17. oldalig) és az óvoda házirendjéből (18. oldaltól a 26.

Részletesebben

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium. 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképzı Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Baross u. 19. HÁZIRENDJE Hatályba lépés idıpontja:. Tartalomjegyzék Bevezetı rendelkezések... 4 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma I. TANULÓI MUNKAREND 1. A házirend célja és tartalma 1. A házirend célja A tanulói házirendet az intézményvezető előterjesztésére a nevelőtestülete fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit:

Részletesebben

PESTSZENTLİRINCI KÖZGAZDASÁGI és INFORMATIKAI SZAKÖZÉPISKOLA HÁZIREND 2008.

PESTSZENTLİRINCI KÖZGAZDASÁGI és INFORMATIKAI SZAKÖZÉPISKOLA HÁZIREND 2008. A PESTSZENTLİRINCI KÖZGAZDASÁGI és INFORMATIKAI SZAKÖZÉPISKOLA HÁZIREND 2008. 1. A h á z i r e n d s z e m é l y i h a t á l y a Alapvetıen a diákokra vonatkozik, de érinti a tanárokat, az iskola vezetését

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága)

H Á Z I R E N D. Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) H Á Z I R E N D Bevezetés: Általános tudnivalók a házirendrıl (hatálya és nyilvánossága) A Vegyipari Szakközépiskola házirendje az érvényben lévı törvények és rendeletek alapján, az iskola helyi pedagógiai

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten und Schülerwohnheim OM: 200406 H - 7624 Pécs / Fünfkirchen Tiborc u. 28/1. Tel.: +36 72 514

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND mint a víz mellé ültetett fa (Jeremiás 17,8) Intézmény: Arany János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon Székhelye: 2750 Nagykırös, Hısök tere 6. Telephelyek: 2750 Nagykırös, Széchenyi

Részletesebben

MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. Házirend 2008.

MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. Házirend 2008. MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Házirend 2008. T a r t a l o m Bevezető rendelkezések... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 4 A házirend hatálya...

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító:

NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: NEBULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3531 MISKOLC, GYŐRI KAPU 27/b. OM. azonosító: HÁZIRENDJE Felügyeleti szerv: I. A házirend hatálya 1. Az intézmény neve: Nebuló Általános Iskola Székhelye: 3531 Miskolc, Győri kapu

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE. (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.)

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE. (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 ISKOLAI HÁZIRENDJE TARTALOM 1. Bevezet... 1.1. Jogszabályi háttér... 1.2. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013 A házirend célja A diákokkal közösen megalkotott házirend rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

A Virányos Általános Iskola Házirendje

A Virányos Általános Iskola Házirendje A Virányos Általános Iskola Házirendje 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. Szülők... 5 II. A tanulók jogai és azok gyakorlása... 5 III. A tanulók kötelességei... 6 IV. A tanulók jutalmazása... 7 Kik részesülnek jutalomban?...7

Részletesebben

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola H Á Z I R E N D Tartalomjegyzék I. A házirend

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és EGYMI 2230 Gyömrő, Teleki kastély HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Készítette:

Részletesebben

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések HÁZIREND 1. Általános információk az iskoláról Az iskola neve: Kerek Világ Általános Iskola Az iskola OM azonosítója: 101204 Székhelye: 7627 Pécs, Gesztenyés utca 2. igazgatója: Bergmann Éva ( elérhetı

Részletesebben

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ SZMSZ HATÁLYA Az intézmény meghatározása: A Hansági Ferenc

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) OM: 201604

ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) OM: 201604 A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) ISKOLAI HÁZIRENDJE 2013 TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

A kaposvári BARTÓK BÉLA ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A kaposvári BARTÓK BÉLA ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A kaposvári BARTÓK BÉLA ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 I. BEVEZETŐ Az intézmény neve: Bartók Béla Úti Általános Iskola Az intézmény címe: 7400 Kaposvár, Bartók Béla u. 10. Célja: Iskolánkban mindenki

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2014 HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM E G E R, 2013

H Á Z I R E N D J E EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM E G E R, 2013 AZ EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM H Á Z I R E N D J E E G E R, 2013 Érvényes: Véleményezte: Elfogadta: Nyilvánosságra hozatal helye: Jogszabályi változás

Részletesebben

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola HÁZIRENDJE Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola : 1033 Bp., Szérűskert u. 40. /Fax: 367-3399; 367-1429 @: szeruskert-a@kszki.obuda.hu : www.drszentgyorgyi.hu

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben