HÁZIREND TISZAVASVÁRI, 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND TISZAVASVÁRI, 2013."

Átírás

1 HÁZIREND TISZAVASVÁRI, 2013.

2 Tartalomjegyzék A házirend oldal A Házirend célja, feladata, hatálya oldal A tanulók jogai oldal A tanuló kötelességei oldal Az intézmény munkarendje oldal A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata oldal Tanórán kívüli foglalkozások rendje oldal A tanulók tantárgy választásának rendje oldal Csengetési és szünetek rendje oldal Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje oldal Az ügyeletesek általános feladatai: oldal Étkezések rendje, napközi, tanulószoba munkarendje oldal Létesítmények és helyiségek használati rendje oldal Kapcsolattartás a szülőkkel oldal Tanulók közösségei oldal Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje oldal A mindennapi testedzés formái, az iskolai sportkör és az iskolavezetés közötti kapcsolat rendje és formái oldal A tanulók felvételének, iskolaváltásának, átvételének és mentesítésének szabályai oldal A tanítási óráról és tanórán kívüli foglalkozásról való távolmaradás szabályozása oldal A tanulók jutalmazása oldal A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések oldal Kártérítés szabályai oldal Szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei oldal Térítési és tandíjbefizetés oldal A tanulók által készített dolgok értékesítése oldal A könyvtárak működési rendje oldal Az intézmény rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátási rendszere oldal Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az intézménybe oldal Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás oldal A tizenhat óráig tartó kötelező foglalkozások szervezésének elvei oldal A Házirend nyilvánossága: oldal A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai oldal

3 A Házirend tartalmazza a Tiszavasvári Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit a magasabb jogszabály előírásai alapján A házirend a következő jogszabályok alapján készült: A közoktatásról szóló, többször módosított évi LXXIX. tv évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1. Az intézmény jogi státusa, adatai: Intézmény neve: Intézmény székhelye: Tiszavasvári Általános Iskola Kabay János Iskolai Egység Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. Telephelyei: Vasvári Pál Iskolai Egység 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 97/A Napközi otthon Tiszavasvári, Vasvári Pál u A Házirend hatályba lépésének időpontja: Egyetértési jogot gyakorol: Diákönkormányzat Intézményi Szülői közösség 4. Elfogadja: Az intézmény nevelőtestülete 2

4 A Házirend célja, feladata: 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. A Házirend hatálya: 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Az iskolai élet szabályai A tanulók jogai: A tanulói jogviszony a tanuló beiratkozásának napjával kezdődik, jogait ez időponttól gyakorolhatja a tanulói jogviszony megszűnésének napjáig. A tanulónak joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák. Iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. A tanulónak joga továbbá, hogy - képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 3

5 - képességeihez mérten tovább tanuljon, illetve alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében, - nemzeti, illetőleg etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, - egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásban vegyen részt, - részére a tanítás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjen, - személyiségi jogait, így különösen személyiségének kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az iskola tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti társai, az intézmény alkalmazottai valamint saját egészségét, testi épségét, illetve a tanuláshoz, művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, megtartását, - állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, - indokolt esetben, az aktuális törvényi előírások figyelembevételével magántanulóként folytathassa tanulmányait, - kérdést intézhessen az iskola vezetőihez, és pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított 15 napon belül érdemi választ kell kapnia, - a diákönkormányzat szervezésében egy tanítás nélküli munkanap programjáról döntsön, - tanulmányi munkájukhoz a tanítási órán kívül is minden segítséget megkapjon, - igénybe vegye és a védő - óvó előírások (balesetvédelem, tűzvédelem) betartásával rendeltetésszerűen használja az iskola könyvtárát, más kulturális szolgáltatásait, sportfelszereléseit, létesítményeit, - minden tanulónak joga van ahhoz, hogy bármilyen problémájával nevelőit, osztályfőnökét, a diákönkormányzatot, az iskola igazgatóját, az igazgatóhelyetteseket megkeresse, érdekei védelmében segítség kérjen és kapjon, - az iskola tanulója szervezetten (felügyelettel) használhassa az iskola-sportudvarát, ha az ott folyó szakmai munkát, a napközi délutáni foglalkozásait nem zavarja, - ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tankönyvellátásban részesüljön a Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott módon, - indokolt esetben, ösztöndíjban, illetve szociális támogatásban részesüljön. 4

6 A tanuló joga különösen, hogy: napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön, válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül, igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, létesítményeket, rendszeres egészségügyi felügyeletben, ellátásban részesüljön, hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, részt vegyen a tanórán kívüli foglalkozásokon, programokon, a diákkörök munkájában, vélemény nyilvánítson, és tájékoztatást kapjon az iskola működéséről, valamint a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, személyesen, vagy képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntésben, választó és választható legyen a diákképviseletbe, a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, szülői vagy szaktanári kérelemre indokolt esetben kérhesse a tanórai foglalkozások alóli felmentését, jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adhasson számot tudásáról. A tanuló kötelességei: A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja, eleget tegyen tanulmányi kötelezettségének, magatartása fegyelmezett legyen, választott tisztségét, megbízatását lelkiismeretesen teljesítse, megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait, minden tanítási órára elhozza tájékoztató füzetét, ellenőrzőjét, a tanuláshoz szükséges eszközöket, óvja saját és társai testi épségét, egészségét, tartsa be a Házirend előírásait, a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat, fertőző betegség esetén a szülőnek kötelessége orvoshoz vinni a gyereket. A betegség után a tanuló a Közösségbe mehet orvosi igazolással jöhet újra az iskolába. 5

7 a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak, vagy elérhető alkalmazottnak, ha saját magát, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, sérülést észlel, a gyermekfelelősök utasításait, kéréseit figyelembe vegye, és azok szerint cselekedjen az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, valamint tanulótársai emberi méltóságát és jogait tartsa tiszteletben, az előírásoknak megfelelően kezelje az oktatás során rábízott eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. A tanév rendje: Az intézmény munkarendje A tanév rendjét az oktatási miniszter évenként kiadott rendeletével szabályozza. A tanév helyi rendjét az iskolai munkaterv határozza meg, amely tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat, a tanítás nélküli munkanapokat. Erről az osztályfőnök ad tájékoztatást a tanulóknak, az osztályfőnöki órán, a szülőknek az első szülői értekezleten. Nyitvatartási rend: Az intézmény a tanulók számára szorgalmi időben, munkanapokon: 6 30 órától óráig tart nyitva. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt eseti kérelmek alapján. A tanulók szervezett programokon tanári, edzői felügyelettel, ettől eltérő időpontban is részt vehetnek a foglalkozásokon. A tanítás rendje: A tanítás 8 órakor kezdődik, a Vasvári Pál Iskolai Egység alsó tagozatán pedig, ez az időpont A tanítási órák 45 percesek. Rendkívül indokolt esetben, az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. 6

8 A tanítás megkezdése előtt, 7 30 órától 8 00 óráig, a délutáni foglalkozások után óráig, valamint a szünetekben biztosítani kell a tanulók nevelői felügyeletét. A pedagógusnak és tanulónak is az óra és egyéb iskolai program kezdete előtt legkésőbb 15 perccel kell megérkeznie a tanítás, illetve a program helyszínére. A változó telephelyen dolgozó pedagógus ettől eltérhet, amennyiben az előző órája nem azon a telephelyen volt, de az órát pontosan meg kell kezdenie. A tantermi cserék miatt a következő órákra való felkészülés zökkenőmentessége érdekében a tanítási órákat pontosan kell kezdeni és befejezni. A tanítási órákat csak rendkívül indokolt esetben, az igazgató, az általános igazgatóhelyettes, a székhely vagy a telephely igazgatóhelyettes, valamint a telephely tagozatvezető engedélyével lehet megzavarni. A tanítási órán külső személy csak az igazgató, az általános igazgatóhelyettes, a székhely vagy a telephely igazgatóhelyettes, valamint a telephely tagozatvezető engedélyével tartózkodhat. Az órát tartó pedagógus megérkezéséig a hetesek kötelesek az osztály rendjéről, az ésszerű fegyelemről gondoskodni. Ha a tanár nem érkezik meg 5 perccel a becsengetés után a tanterembe, a hetes kötelessége ezt jelenteni a tanáriban, az igazgatónak vagy igazgatóhelyettesnek. A naplókat csak a pedagógus viheti be az osztályterembe. Tanítási órákon a mobiltelefon használata számolásra is tilos. A tiltás ellenére, az órán használt telefont, a nevelő elveheti és csak a szülőnek köteles visszaadni. Tilos a tanítási órákon étkezni, rágózni és innivalót fogyasztani. A testnevelés órán felmentett tanulók kötelesek jelen lenni az órán. A tanórán elvárás a tevékeny, fegyelmezett részvétel. Az órát elhagyni csak a tanár engedélyével szabad. A tanórai munka zavarása fegyelmi vétség. Az utolsó óra után a tanulók kötelesek a székeket a padokra feltenni, a szemetet a padokból kivenni. A tanár feladata figyelni arra, hogy a tanteremben ne maradjon égve a villany. Az órát tartó pedagógus feladata, hogy az étkező gyerekeket az ebédlő ajtajáig elkísérje. A hiányzó pedagógus köteles a tanítás anyagát az érintett igazgatóhelyetteshez időben (egy nappal előtte) eljuttatni, tartós hiányzás esetén tanmeneteit átadni. Ez alól kivétel az előre nem látható ok miatti hiányzás. A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése 7

9 érdekében szakszerű helyettesítést kell tartani, tanmenet szerint előre haladni, ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a foglalkozás megkezdése előtt megbízták. A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli a nevelő-oktató munkával összefüggő vagy esetenkénti feladatokra a megbízást az igazgató adja. A tanítási órák napi és heti elosztását az órarend, a csengetési rendet e dokumentum tartalmazza. A tanulók az iskola területét csak pedagógus engedélyével hagyhatják el. A kötelező orvosi vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett időpontban és módon történnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást ne zavarják. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata: A vizsgaszabályzat célja: A vizsgaszabályzat célja a 20/2012. EMMI rendelet és a bekezdésben foglaltak alapján a tanulók tanulmányok alatt tett vizsgái lebonyolítási rendjének szabályozása. A vizsgaszabályzat hatálya: Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozó vizsgákra, különbözeti vizsgákra, javítóvizsgákra pótló vizsgákra vonatkozik. Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: aki osztályozó vizsgára jelentkezik, akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít, aki számára az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő, aki pótló vizsgát tesz. Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 8

10 A vizsgatárgyak részei: Tantárgy Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Gyakorlati vizsga Magyar nyelv és irodalom x x Történelem x x Idegen nyelv x x Matematika x x Fizika x x Természetismeret x x Kémia x x Biológia x x Földrajz x x Testnevelés x Ének - zene x x Informatika x x x Rajz x x Technika életvitel x x x Erkölcstan/Hit és Erkölcstan x Egészségtan (6. évfolyam) x Hon-és népismeret (5. évfolyam) x A tanulmányok alatti vizsgák rendje: Azok a tanulók, akiket felmentettek a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, a törvényben meghatározott időnél többet hiányoztak, s a tanulmányi előmenetelüket a tantestület nem (értékelte), osztályozta, osztályozóvizsgát tesznek. Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során félévkor és évvégén szervez. Iskola-, osztályváltáskor a két tanítási nyelvű oktatásban, az idegen nyelven oktatott tantárgyakból szóbeli és írásbeli különbözeti vizsgát kell tenni. Iskolaváltás esetén a tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie abból a tantárgyból, amelyet előző iskolájában nem tanult. A különbözeti vizsga esetén tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni. A különbözeti vizsgára jelentkezni az intézmény igazgatója számára benyújtott írásbeli 9

11 kérelem alapján lehet. Javítóvizsgát tehet a tanuló, - ha a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, - az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. A tanuló javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, augusztus 15. és augusztus 31. közötti időszakban tehet. Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, ha ennek feltételei megteremthetők. A vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig a vizsgakérdésekre adott válaszait értékelni kell. Osztályozó, különbözeti és javítóvizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót írásban tájékoztatni kell. A vizsgázó egy vizsganapon maximum 3 írásbeli és 3 szóbeli vizsgát tehet. A tanulmányok alatti vizsgák értékelésének rendje: Az írásbeli vizsga feladatlapját, valamint a szóbeli kérdéssort a helyi tanterv követelményei alapján az adott szaktanár állítja össze. A kérdező szaktanár a helyi tanterv által meghatározott követelmények teljesítése alapján, a bizottság egyetértésével osztályzatot ad, első évfolyamon szövegesen értékel. A vizsgázó teljesítményének értékelése a helyi tanterv követelményei alapján történik. Tanórán kívüli foglalkozások rendje: Az iskola - a tanórai foglalkozások mellett - a tanulók érdeklődése, a diákkörök igényei szerint tanórán kívüli foglalkozásokat szervez 16 óráig. 10

12 A szülő kérésére, az igazgató indokolt esetben engedélyezheti a tanuló távolmaradását a délutáni tanórán kívüli foglalkozásokról. A foglalkozások szervezését behatárolják az intézmény tárgyi és személyi feltételei, az erre fordítható pénzügyi kerete is. A foglalkozások helyét, időtartamát a székhely és a telephely igazgatóhelyettes rögzíti egyeztetés után. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. Ennek tartalmaznia kell a résztvevők névsorát, osztályát, az elvégzett munka témáját, időtartamát, időpontját. A foglalkozási naplókat az igazgatóhelyettesek ellenőrzik és igazolják az elszámolható órák számát. Amennyiben tanórán kívüli foglalkozásokat a tanuló napközis foglalkozásának idejére szervezték, akkor a napközis nevelő csak a szülő írásbeli kérelmére engedheti el napközis tanulmányi időből. A kérelmet az ellenőrzőben kell rögzíteni. A foglalkozásra való pontos érkezés a tanuló feladata. A tanórán kívüli foglalkozásokra történt jelentkezés egy tanévre szól. A foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A szülőnek írásban kell bejelentenie, ha a tanuló a következő tanítási évben már nem kíván részt venni az adott évben választott tanórán kívüli foglalkozáson. Az intézményben rendszeresen működő tanórán kívüli foglalkozások: napközi, tanulószoba szakkörök érdeklődést felkeltő programok énekkarok sportági foglalkozások tömegsport foglalkozások gyógytestnevelés könyvtári foglalkozások úszásoktatás lovaglásoktatás tehetségműhelyek művészeti csoportok Időszakonként szervezett tanórán kívüli foglalkozások: DÖK által szervezett programok, rendezvények tanulmányi séták, kirándulások 11

13 tanulmányi versenyek sportversenyek iskolai ünnepségek múzeumi foglalkozások természetvédelmi hét Egészség nap kulturális bemutatók testvériskolai látogatások határon túli kirándulások családi napok jeles napokhoz kapcsolódó projektnapok Színházlátogatások bérletes hangversenyek író olvasó találkozók nyári és téli táborok A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái és feladatai Napközi, egész napos iskolai és tanulószobai foglalkozások a tanórára való felkészülés és a szabadidő hasznos, kulturált és egészséges eltöltésének színterei. A foglalkozást vezető feladata a tanulás irányítása, segítése, felzárkóztató, korrepetálás jellegű segítségadás. A fő feladat mellett igénybe lehet venni a kulturális és sport lehetőségeket is. A szakköröket, a tehetségműhelyeket, érdeklődésfelkeltő programokat a magasabb szintű érdeklődés és a speciális igények kielégítése, a tehetséggondozás érdekében szervezzük. Az énekkart a közös éneklés örömének, az iskolai ünnepélyek magasztosságának, színvonalának emelése, kórustalálkozókon való versenyszerű vagy bemutató jellegű részvétel érdekében hozzuk létre. Felzárkóztatás, egyéni fejlesztés fő célja, hogy a valamely okból /családi okok, személyiségzavarok, részképességek hiánya, hosszabb ideig tartó hiányzás stb./ lemaradókat szintre hozzuk, ezáltal biztosítva fejlődésüket, továbbhaladásukat. Az egyéni fejlesztésekre tervet kell készíteni. A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni fejlesztése a szakértői bizottság szakvéleménye alapján történik. 12

14 A tömegsport, diáksport egyesületi foglalkozások, úszásoktatás és lovaglásoktatás a testnevelési órákat egészítik ki, hozzájárulnak a mindennapi testedzés kiterjesztéséhez, a tanulók mozgásigényének kielégítéséhez, és a versenyekre való felkészülést is szolgálják. Tanulmányi, kulturális és sportversenyek helyi szervezése a felmenő rendszerű versenyekre, vetélkedőkre való továbbjutást szolgálja. Az intézmény tanulóközösségei, diákönkormányzata saját programja szerint és kezdeményezésére különböző rendezvények megszervezésére vállalkozhat, melyeket az igazgatóval és az igazgatóhelyettesekkel egyeztetni kell /vetélkedők, diszkó, kulturális gála, iskolanapok stb./. A tanulók tantárgy választásának rendje: Az iskola igazgatója minden tanév áprilisában az osztályfőnökök közreműködésével szülői értekezleteken, illetve osztályfőnöki órákon értesíti a szülőket és a tanulókat a következő tanévben választható tantárgyakról, tanórán kívüli foglalkozásokról. A szülő minden év május 20-ig az iskola által kiadott nyomtatványon jelezheti döntését a tantárgyválasztással kapcsolatosan. A napközis, a tanulószobai és a tanórán kívüli foglalkozásokra is hasonló módon jelezheti igényét. A nyilatkozat a következő tanévre szól. Az leendő 1. osztályos tanulók szülei beiratkozáskor tájékozódnak a kötelező és a szabadon válaszható tanítási órák rendjéről, s annak tudomásul vételét aláírásukkal igazolják. Az iskolába újonnan beiratkozó tanuló, illetve a szülő a beiratkozáskor írásban adhatja le a tantárgyválasztással kapcsolatos döntését iskola igazgatójának. A napközis, a tanórán kívüli foglalkozások igénylése szintén írásban beiratkozáskor történik. A tanuló, illetve a szülő az adott tanév végén módosíthatja előző évi döntését a tantárgyválasztással és a tanórán kívüli foglalkozásokkal kapcsolatosan. Erkölcstan hit- és erkölcstan tantárgy választás rendje: Március 1. és március 14. közötti időpontban az egyházi jogi személy képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstanoktatást milyen módon szervezi meg vagy papíralapú tájékoztatót biztosít számukra. 13

15 Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő a hit- és erkölcstanoktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy valamely, a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstanoktatást, vagy az erkölcstanoktatást igényli a gyermeke számára. Ha a szülő nem tesz nyilatkozatot, az iskola a tanuló számára erkölcstanoktatást szervez. Ha a szülő valamelyik egyház hit- és erkölcstan oktatását választja, az erről szóló nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi személynek átadja. Csengetési és szünetek rendje: Kabay János Iskolai Egység: 1. óra óra óra óra óra óra Ebédszünet: Tanórán kívüli foglalkozás: Vasvári Pál Iskolai Egység: Alsó tagozat: Felső tagozat: 1. óra: óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra: Ebédszünet: óra: Tanórán kívüli foglalkozás:

16 9. óra: Mindkét iskolai egységben az ebédszünet utáni foglalkozások órakor is kezdődhetnek, ha tanulók erre az időpontra befejezik az ebédet. 15

17 Az intézménybe való belépés és benntartózkodás rendje: Az intézménybe külön engedély nélkül léphetnek be a tanulók, a dolgozók, a szülő gyermeke ügyeinek intézése érdekében. Az iskolába érkezéskor a szülők a gyermekeiket az iskolai egység által meghatározott helyig kísérhetik. Amennyiben a tanítás, napközi vagy más foglalkozás befejezésére várakoznak, meghatározott helyen tartózkodhatnak. Mindenki más csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettesek szóbeli vagy írásbeli engedélyével léphet be az iskolába, - illetve a portaszolgálat kíséretével - és tartózkodhat bent a neki szóló program idejére. Az iskolai ünnepélyeken /tanévnyitó, tanévzáró, ballagás, farsang, iskolai napok / minden érdeklődő részt vehet. Az ügyeletesek általános feladatai: Az ügyeletes nevelő irányításával az adott terület rendjét, tisztaságát vigyázza, társait figyelmezteti a rendellenességek megszüntetésére, súlyosabb esetekben a nevelő segítségét kéri. A portai ügyeletesek feladatai Az ügyelet ig tart. Az iskolába belépő idegeneket köszöntsék, kérdezzék meg jövetelük célját, és a következőképpen járjanak el, miután az ügyeletesi füzetbe ezt beírták: - Amennyiben az igazgatót, helyetteseit vagy az iskolatitkárt, pénztárost keresik, az ügyeletes kísérje fel a megfelelő irodába. - Amennyiben szülő vagy más felnőtt tanárral kíván beszélni, az ügyeletes kísérje fel a tanári szoba elé, és érdeklődje meg, hol található a nevelő. Ha órája van a keresett tanárnak, kérje meg a vendéget, hogy a tanári előtti folyosón várja meg a kicsengetést. - Ha a szülő vagy felnőtt az iskola tanulójával szeretne beszélni, akkor kicsengetésig az ügyeletesi asztal előtt várakozzon, a beszélgetés is ott történjen meg a szünetben. A keresett tanulót az ügyeletes hívja le a tanteremből. Más iskola tanulója is csak így beszélhet iskolánk tanulójával. - A továbbképzésre illetve bemutatókra érkező vendégeknek útbaigazítást kell adni, illetve kérésük esetén el kell kísérni őket az esemény helyszínére. - Ha az épületben idegen személy tartózkodik, és jövetelének céljáról nem ad tájékoztatást, az ügyeletes haladéktalanul tájékoztassa erről az ügyeletes tanárt, az igazgatót, az igazgatóhelyetteseket vagy a gondnokot. 16

18 A földszinten tapasztalt bármilyen rendellenesség, a házirenddel összeegyeztethetetlen tanulói magatartás, baleset stb. észlelése esetén azonnal értesítik a földszinten ügyeletet teljesítő tanárokat. Postai, vagy egyéb küldeményt nem lehet átvenni, a kézbesítőt az iskolatitkárhoz kell küldeni. Ha a portásfülkében csörög a telefon, akkor azt fel kell venni és illendően fogadni kell a hívást. Az ügyeletes tanulókon kívül a portás asztalnál más tanuló nem tartózkodhat! Az ügyelet végén a füzetet aláírják és beteszik a portásfülkébe. Ha a portai ügyeletes teendőit nem teljesíti a tanuló, akkor, az osztályfőnök vonja felelősségre a fegyelmi szabályzat alapján! Étkezések rendje: Az étkezés ideje alatt az étteremben csak az ott étkezők és az étkeztetést felügyelő felnőttek tartózkodhatnak. Tanulók csak az ebédlőben és a tantermekben étkezhetnek. Ebédelés előtt a táskát az erre kijelölt helyen hagyhatja a tanuló. Egyéb helyeken az iskola rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében táskát nem lehet hagyni. Étkezni csak kultúráltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az étterem rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az éttermet. A napközi munkarendje: A napközi az utolsó tanítási óra után kezdődik óráig ebéd, szabadidő, levegőzés ig tanulmányi munka, ig uzsonnaszünet. Ha az osztálynak hatodik órája is van, ettől a beosztástól a nevelő eltérhet. A tanulószoba munkarendje: A tanulmányi munka ig tart. Uzsonna ig tart. Azok a tanulók, akik az iskolában étkeznek az utolsó órájuk után a szabadidőt az iskola udvarán, folyosóján vagy a könyvtárban tölthetik pedagógusi felügyelet mellett. Az iskola területét nem hagyhatják el. 17

19 Létesítmények és helyiségek használati rendje: Az intézmény helyiségeit: tantermeit, udvarát, tornatermét az intézmény tanulói és pedagógusai tanítási órán kívüli foglalkozásokra (DSE sportcsoport, szakkör, diákönkormányzat, könyvtár, énekkar,), értekezletekre (pl.: szakszervezeti értekezlet, munkaközösségi megbeszélés, szülői közösségi megbeszélés, stb.) ingyenesen használhatják felügyelet mellett. A felelősség a foglalkozás vezetőjét, az értekezlet tartóját terheli. Az intézmény területén csak a tanulók nevelésével-oktatásával összefüggő, azt nem zavaró üzleti tevékenységet szabad folytatni (pl.: büfé üzemeltetése, könyvárusítás, tankönyv-, taneszköz árusítás, stb.). Informatika termek használati rendje: Néhány fontos szabály, amelyek betartása minden tanulóra nézve kötelező: a géptermekben tanár felügyelete nélkül tartózkodni tilos; a gépeket bekapcsolni csak a tanár kifejezett utasítására lehet; a termekben található elektromos, csatlakozásokhoz, vezetékekhez, a gép kábeleihez nyúlni, a gépek burkolatát kinyitni, eltávolítani tilos; a tanárok és más iskolai dolgozók által használt gépeket (tanári szoba, titkárság, igazgatói szoba, gazdasági iroda, szaktanári szobák gépeit) tanuló nem használhatja; a géptermekben elhelyezett szerverekhez, tanári gépekhez nyúlni szigorúan tilos; a munkaállomásokhoz csak a tanuláshoz feltétlenül szükséges felszerelés vihető (füzet, könyv, írószer), a kabátokat, táskákat az arra kijelölt helyen kell tárolni; a gépterembe ételt, italt, bármilyen élelmiszert bevinni tilos; a tanórák alatt történő bármilyen rendellenes működést, sérülést, rongálást azonnal jelenteni kell a tanárnak; tilos a számítógépek vagy bármely, az Informatika Rendszerhez tartozó berendezés engedély nélküli megbontása, ki-vagy bekapcsolása, beállításainak megváltoztatása; tilos bármilyen szoftver-beállítás engedély nélküli megváltoztatása; baleset, rosszullét esetén azonnal értesíteni kell a felügyelő tanárt! vírusgyanú esetén a munkát fel kell függeszteni és azonnal értesíteni a szaktanárt; minden esetben (szakóra, illetve szabad gépidő esetén) a számítógépeket csak úgy szabad használni, hogy ezzel a többi felhasználó munkáját nem zavarhatja! (Hangszórók hangos üzemeltetése, zavaró, céltalan levelek, üzenetek küldése, stb.!) 18

ELŐTERJESZTÉS. A Tiszavasvári Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának módosítása

ELŐTERJESZTÉS. A Tiszavasvári Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának módosítása ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási és Kulturális Bizottságának 2011. augusztus 24-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári Általános

Részletesebben

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013

A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola. Há zirendje 2013 A Hunyadi M á tyá s Általá nos I s kola Há zirendje 2013 1 TAR TAL O M Oldal A köznevelési intézmények házirendjére vonatkozó jogszabályi előírások 3 Az iskolai házirend célja és feladata 3 A házirend

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola 2014. HÁZIREND. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) HÁZIREND Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola (2030 Érd, Fácán köz 1.) OM azonosító: 037319 2013. Kiegészítve: 2014. 10.28. - 1 - A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirend célja és feladata

Részletesebben

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Házirend 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja, és feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága Az iskola által elvárt viselkedés szabályai, a tanulók kötelességei

Részletesebben

HÁZIREND. A diákkörök... 8 Az iskolai diákönkormányzat... 8 Az iskolai diákközgyűlés... 9

HÁZIREND. A diákkörök... 8 Az iskolai diákönkormányzat... 8 Az iskolai diákközgyűlés... 9 HÁZIREND Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 4 II. A házirend hatálya... 4 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók jogai... 5 V. A tanuló kötelessége, hogy... 5 VI. Az iskola által

Részletesebben

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Laborc Utcai Általános Iskola 1037 Budapest, Laborc u 2. /b OM: 201037 Tel: 436 0118, Fax: 436 0119 Email: laborc.suli@gmail.com Web: www.laborciskola.t-online.hu A LABORC UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

Részletesebben

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE

2. ISKOLÁNK MUNKARENDJE HÁZIREND mely a Békefi Antal Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A HÁZIREND CÉLJA,

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE A Budapest XIV. Kerületi Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 2. SZÁMÚ MELLÉKLET...33... 3 ÚTMUTATÓ AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANULÓI SZÁMÁRA... 3 1.1 AZ ISKOLA ADATAI:...

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) OM: 201604

ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA. (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) OM: 201604 A SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5919 Pusztaföldvár Táncsics u. 65.) ISKOLAI HÁZIRENDJE 2013 TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

HÁZIREND. Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola. Őcsény, 2014-12-19. Ősze Józsefné intézményvezető

HÁZIREND. Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola. Őcsény, 2014-12-19. Ősze Józsefné intézményvezető Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu OM: 036345 Ikt.sz.: 1-2/2015. Ügyintéző: Ősze Józsefné Ügyintézés helye:

Részletesebben

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete

Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola. Házirend. Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola Házirend Készítette: A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola nevelőtestülete Tisztelt Szülők! Önök a gyermeküknek választott iskola Házirendjét

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje

A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje A Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium Házirendje Jóváhagyva a tantestület által: 2013. a fenntartó által: 2013. I. Általános házirend mely a Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium tanulói jogviszonyra

Részletesebben

A BENKA GYULA EVANGÉLIKUS ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Iskolai Házirendje OM: 028287

A BENKA GYULA EVANGÉLIKUS ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Iskolai Házirendje OM: 028287 Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a seregek ura. (Zak. 4.6) A BENKA GYULA EVANGÉLIKUS ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Iskolai Házirendje OM: 028287 Szarvas,

Részletesebben

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 4 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 4 1.3. Az intézmény adatai 5 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközössége

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a

HÁZIREND. KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620. mely a HÁZIREND mely a KIRÁLY ENDRE IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Naszály út 8. OM azonosító: 032620 tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok

Részletesebben

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015.

Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola. 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 HÁZIREND 2015. Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2015. Tartalom Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly... 0 1039 BUDAPEST... 0 I. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK...

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata

1. PREAMBULUM. A házirend célja és feladata 1. PREAMBULUM Ez a szabályzat a törökbálinti Zimándy Ignác Általános Iskola (2045 Törökbálint, Dózsa György utca 15.; OM azonosítója: 032 456) házirendje, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola

2013. HÁZIREND. A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 2013. HÁZIREND A Ganz Ábrahám és Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola 1 Tartalom A házirend célja és feladata... 4 A házirend jogforrásai... 5 Preambulum... 5 A házirend hatálya... 6 A házirend

Részletesebben

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4300 Nyírbátor, Zrínyi u. 48. HÁZIREND Általános Iskolai Tagintézmény A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola H Á Z I R E N D Tartalomjegyzék I. A házirend

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM azonosító: 032551 H Á Z I R E N D Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett Tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Vörösmarty Mihály 1 Az érdi Vörösmarty

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben