5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK A jutalmazás tartalma, formái A jutalmazás formái A TANULÓK FEGYELMEZÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK... 14 5.1 A jutalmazás tartalma, formái... 14 5.2 A jutalmazás formái... 14 6 A TANULÓK FEGYELMEZÉS... 15 6."

Átírás

1 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK Bevezetés Általános elvárások A házirend célja A házirend feladata A házirend szabályinak alapja A házirend jogi háttere: A házirend egyéb forrásai A házirend mellékletei (a házirend végén található) A házirend hatálya A házirend elfogadásának szabályai Házirend készítése, elfogadása A házirend felülvizsgálata, módosítása Módosítás A felülvizsgálat ideje Tanulói közösségek meghatározása a véleményezési jog szemszögéből Az iskolával jogviszonyban lévő tanulók az alábbi közösségekben vehetnek részt: Diákönkormányzat szabályzata TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA A tanuló jogai Az iskolával létrejött tanulói jogviszonytól kezdve a tanuló joga hogy: Az iskolai alapdokumentumokkal kapcsolatosan a tanulónak és szülőjének joga van: Egyéb jogok. A tanulónak joga van: Vélemény-nyilvánítás, informálódás joga. A tanulónak joga van: A tanulói jogok iskolai érvényesítése Tanuló egyéni érdeksérelme esetén joga van Egyéb érdeksérelmek. A tanulónak joga van A TANULÓ KÖTELESSÉGE A tanuló kötelessége, hogy: Öltözködés: a tanuló köteles Iskola felszerelése, balesetvédelem: a tanuló köteles AZ ISKOLA MUNKARENDJE Nyitvatartás, tanítási idő, tanóra hossza Ebédelés rendje Hiányzások igazolásának rendje

2 5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK A jutalmazás tartalma, formái A jutalmazás formái A TANULÓK FEGYELMEZÉS A fegyelmezés tartalma, formái A fegyelmezés formái Fegyelmi büntetés A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE Tanórán kívüli foglalkozások formái A tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel, hiányzás Tanítási idő utáni időre vonatkozó szabályok AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, TERÜLETEINEK HASZNÁLATA Jogok Használat szabályai Szaktermek használati rendje Az iskola helyiségei bérbeadása A TANULÓ SZOCIÁLIS JOGOSULTSÁGA Szociális juttatások Az iskola által biztosított juttatások A kölcsönzött könyvekkel kapcsolatos eljárások EGYÉB RENDELKEZÉSEK Hivatalos ügyintézés Rendvédelmi szabályok Iskolai ütemterv ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... Hiba! A könyvjelző nem létezik Záró rendelkezések... Hiba! A könyvjelző nem létezik A házirend nyilvánosságra hozatala, közzététele,... Hiba! A könyvjelző nem létezik Közzététel helye, formája... Hiba! A könyvjelző nem létezik A Házirend hatályba lépése... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 12 MELLÉKLETEK Csengetési rend: Könyvtári nyitvatartás: Iskolaorvos rendelési ideje Ebédeltetés rendje

3 DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1 Bevezetés A Dózsa György Általános Iskola házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. Jelen házirendet a Dózsa György Általános Iskola nevelőtestülete és diákönkormányzata javaslatai alapján az intézmény igazgatója készítette el, és terjesztette elfogadásra a diákönkormányzat véleményének kikérésével a nevelőtestülete elé. Az aláírásokkal hitelesített házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójára és dolgozójára kötelező Általános elvárások Az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja, hogy az intézmény valamennyi tanulója ismerje iskolája múltját és ápolja annak hagyományait az iskola használói ismerjék meg, és tartsák be az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott célokat, normákat tanulóink fegyelmezett, eredményes munkával, tanulással erősítsék iskolánk jó hírnevét, és tartsák be a kulturált viselkedés szabályait az iskolai élet minden területén mindenki vigyázzon maga és mások testi épségére, tulajdonára az iskola épületére és vagyonára A házirend célja Iskolánk házirendje helyi jogforrás, melynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amely az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő- oktató munka végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítja. 3

4 1.1.3 A házirend feladata A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a megfogalmazása, melyek biztosítják az intézmény törvényes működését a közösen elfogadott szabályok és normák megtartásával, közösségi életének szervezését, pedagógiai programjában megfogalmazott célok megvalósítását, oktató nevelő munkájának maradéktalan ellátását, szabályozzák az iskolahasználók, de főként a tanulók egymással való kapcsolatát, azon belső rendszabályait, melyek megtartása biztosítja az egyéni és a kollektív jogok érvényesülését az iskola munkájával összhangban. 1.2 A házirend szabályinak alapja A házirend jogi háttere: a közoktatásról szóló évi Köznevelés törvény 2. (4), 46. (1) c, h 48. (1), (4), 58. (1), 72. (5) a, az oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r.5. (1) a, b, c, d, e, f, g, h, 5. (2) a, b, c, d, e, f, g, 16. (3) (1) e, c, (10), 82. (1), (4), 129. (1), A házirend egyéb forrásai az intézmény korábbi házirendje az intézmény pedagógiai programja SZMSZ 1.3 A házirend mellékletei (a házirend végén található) Eszköz és felszerelések leltára Csengetési rend alsós ebédeltetés rendje könyvtár nyitvatartási rendje iskolaorvos rendelési ideje 4

5 1.4 A házirend hatálya ez a házirend vonatkozik minden iskolahasználóra, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra, és miden, az iskolában dolgozó felnőttre. A házirend szabályai csak az iskola területére, a tanulók iskolai tevékenységeire, illetve az iskola által szervezett tanítási időn kívüli programokra (pl. múzeumlátogatás, színház, kirándulás stb.). vonatkozik. A házirend szabályai arra az időszakra alkalmazhatók, amikor az iskola ellátja az intézménybe járó tanulók felügyeletét. 1.5 A házirend elfogadásának szabályai Házirend készítése, elfogadása A házirend tervezetét a nevelőtestület és a diákönkormányzat javaslatai alapján az iskola igazgatója készíti el. a tervezetet a nevelőtestület és a diákönkormányzat megvitatja, az iskola igazgatója a fenti vita, vélemények alapján elkészíti a házirend végleges változatát. A végleges változatot a nevelőtestület fogadja el, kiegészítve a DÖK véleményével. A házirendet aláírással hitelesítjük. (igazgató, diákönkormányzat képviselője). 1.6 A házirend felülvizsgálata, módosítása Módosítás jogszabályi változás esetén kötelező a házirend módosítása a házirendet akkor is módosítani kell, ha erre a nevelőtestület, diákönkormányzat együttesen igényt tart A felülvizsgálat ideje Az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását minden tanév november30-ig lehet kérni (igazgató, nevelőtestület, diákönkormányzat) és ezt követően 30 munkanapon belül be kell fejezni. 5

6 1.7 Tanulói közösségek meghatározása a véleményezési jog szemszögéből Az iskolával jogviszonyban lévő tanulók az alábbi közösségekben vehetnek részt:. osztály és napközis csoport diákönkormányzat szakkör sportkör Diákönkormányzat szabályzata diákönkormányzat szervezeti és működési rendjét az iskola SZMSZ-e tartalmazza diákönkormányzatot a tanulók a diákönkormányzatot segítő tanár segítségével hozzák létre, az iskola igazgatója támogatásával és engedélyével. 6

7 2 TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA A) 2.1 A tanuló jogai Az iskolával létrejött tanulói jogviszonytól kezdve a tanuló joga hogy: képességének, adottságainak megfelelő oktatásban részesüljön, személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák és védelmet biztosítsanak számára, kulturált formában tájékozódjon tanulmányi előmeneteléről, érdemjegyeiről, tanulmányi munkája értékeléséről, az iskolai élettel összefüggő kérdésekről (írásban, szóban), kérdéseire legkésőbb 15 napon belül választ kapjon, kérje, adott tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem írjon, véleményt mondjon az iskola működésével, kapcsolatos kérdésekben, de oly módon, hogy a vélemény nem sértheti mások emberi méltóságát, javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatosan a diákokat érintő kérdésekben (DÖK üléseken), részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken, részt vegyen napközi otthonos ellátásban (szülői kérelem alapján), ha azonban a fenti közösségi formák szabályait nem tartja be, megsérti, a közösségi programokról, napköziből kizárható Az iskolai alapdokumentumokkal kapcsolatosan a tanulónak és szülőjének joga van: tájékozódni az iskola pedagógiai programjáról, nevelési tervéről, iskolába történő beiratkozáskor a lehetőségekhez képest választani az iskolában tanított két idegen nyelv közül ha fenntartja a beiratkozási szándékát, akkor aláírásával igazolja a fenti dokumentumok elfogadását joga van megismerni a választható órák, szakkörök listáját és választását aláírásával fogadja el, a döntés egy tanévre szól. A választható tantárgyakról az iskola minden évben március 15-éig tájékoztatót tesz közzé. A tanuló május 20-áig adhatja le a tantárgyválasztási szándékát csak a szülő írásos kérelme alapján, minden tanév június hónapjában, igazgatói engedéllyel módosíthatja. 7

8 Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra, akkor az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne Egyéb jogok. A tanulónak joga van: vallása gyakorlásához, de ezzel nem sérthet másokat, nem akadályozhatja az iskolában folyó oktató- nevelő munkát vallásoktatás csak a tanítás után történhet, az oktatásra az iskola termet biztosít rendszeres egészségügyi ellátásban, felügyeletben részesülni az egészséges életmódhoz, erre vonatkozóan ismereteket kap az osztályfőnöki órákon, a biológia órákon joga van az óra közi szüneteket, jó idő esetén, az iskolaudvaron tölteni előzetes egyeztetés után- szaktanár, osztályfőnök, igazgató- az iskola létesítményeit, felszereléseit használni. Szükség esetén tanári felügyelet mellett (sportpálya, tornaterem) Vélemény-nyilvánítás, informálódás joga. A tanulónak joga van: a szabad vélemény-nyilvánításhoz, kulturált formában, eszközei: faliújság, osztályfőnöki óra, plakát, diákrádió informálódni, az őt érintő. illetve iskolai témákban. eszközei: iskola honlapja, osztályfőnöki óra, faliújság, hirdetmény, plakát vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérni az osztályfőnökétől, tanáraitól, ifjúságvédelmi felelős tanártól ha a feltételeknek megfelel, ingyenes tankönyvellátásban részesülni, illetve jogosultsága mértéke szerint kedvezményes, vagy ingyenes étkezésben részesülni. A jogosultságról az érvényes igazolást a szülő köteles bemutatni legkésőbb a tankönyvosztás napján. 8

9 B) 2.2 A tanulói jogok iskolai érvényesítése Tanuló egyéni érdeksérelme esetén joga van írásbeli panasz benyújtására felülvizsgálat kérése céljából (tényekkel alátámasztott panasz!) 15 munkanapon belül érdemi válaszhoz jogszabálysértés esetén a tanuló törvényes képviselőjének törvényességi kérelmet beadni az igazgatóhoz. Az elbírálás joga a fenntartó hatásköre Egyéb érdeksérelmek. A tanulónak joga van minden egyéb, az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyben a diákönkormányzathoz fordulni. Az intézkedés módja, rendje a diákönkormányzat szabályzata szerint történik. 9

10 3 A TANULÓ KÖTELESSÉGE 3.1 A tanuló kötelessége, hogy: tisztelje az iskola vezetőit, pedagógusait, dolgozóit, tanulótársait úgy éljen jogaival, hogy azzal az iskola közösségének érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogai gyakorlásában szorgalmasan tanuljon, és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen részt vegyen a tanítási órákon, és iskolán kívüli foglalkozásokon. Kulturált, udvarias, korának megfelelő viselkedést várunk el ezeken a foglalkozásokon. a tanítási órákon szükséges taneszközöket, felszereléseket, ellenőrző könyvet mindig hozza magával. Más eszközt, ami nem tartozik a tanítási órákhoz, ne hozzon magával. A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet (pl. étkezés), amely a tanulás folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. Az iskolában a diákok számára audio-eszközök, és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. Mobiltelefonját a tanuló csak kikapcsolt állapotban tarthatja magánál a tanítási idő alatt, ha mégis megszólal a mobilja, akkor azt a nevelő elveszi, az iskola páncélszekrényébe bezáratja, és a készülék csak a szülőnek adható vissza. A diákok rendkívüli ügyeik intézése érdekében a pedagógusokat a nagyszünetekben, vagy a tanítási órák után kereshetik föl. A tanári szobában tanuló csak a pedagógusok engedélyével tartózkodhat!. Az iskola épületét tanulóink sem lyukasórában, sem szünetekben nem hagyhatják el. Rendkívüli esetekben az iskola elhagyása kizárólag az osztályfőnök vagy az igazgatóhelyettesek engedélyével történhet. ha vizsgáznia kell osztályozó vizsga, javító vizsga a vizsga tervezett időpontjáról tájékozódjon (iskola honlapja, osztályfőnök, szaktanár). Osztályfőnökén keresztül intézze a szükséges teendőket: vizsgára jelentkezés, írásban, legalább 10 munkanappal, a vizsga előtt. ha tartósan külföldön van ben, osztályfőnökén keresztül jelentkezzen be a vizsgára ismerje meg a tantárgyi vizsga követelményeit (a továbbhaladás tantárgyankénti követelményei az iskola honlapján elérhető) készüljön fel a számára kijelölt vizsgára legjobb tudása szerint! 10

11 3.1.1 Öltözködés: a tanuló köteles ízléses, ápolt, korának és az évszaknak, valamint az alkalomnak megfelelő ruházatot viselni. az iskolai ünnepély viselete: fehér felső sötét alj, Dózsa-jelvény egyéb iskolai rendezvény viselete: Dózsa-póló. tartózkodni a kozmetikumok túlzott használatától (erős smink, körömlakk, hajfestés) Iskola felszerelése, balesetvédelem: a tanuló köteles az iskola felszerelésére vigyázni, a berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen használni óvni saját és társai testi épségét betartani a baleset és tűzvédelmi szabályokat betartani a közlekedési szabályokat szólni egy felnőttnek, ha saját, vagy társait veszélyeztető dolgot, balesetet észlel egészségét, biztonságát védő eljárásokat, szabályokat megismerni, elemi elsősegély nyújtási ismereteket elsajátítani tartózkodni a dohányzástól, szeszesital és kábító hatású szerek fogyasztásától! 11

12 4 AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4.1 Nyitvatartás, tanítási idő, tanóra hossza Az iskolaépülete tanítási időben hétfőtől péntekig 7 órától 17 óráig tart nyitva. Az iskolát szombaton és vasárnap, valamint egyéb munkaszüneti napokon - az iskola igazgatója által engedélyezett rendezvények kivételével - zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az iskola igazgatója adhat engedélyt írásbeli eseti kérelem alapján. A tanítás reggel 7:45 kor kezdődik. A tanulónak legkésőbb 7:35-ig meg kell érkezni az iskolába. A tanítási óra hossza 45 perc. Az iskola csengetési rendje a házirend mellékletében található. A tanuló a tanítási órákra köteles pontosan érkezni. Ha a tanuló mégis késik, a kését az órát tartó tanár bejegyzi a naplóba. A késéseket az osztályfőnök összesíti, és ha ez eléri a 45 percet, akkor ez egy igazolatlan óra. Erről az osztályfőnök értesíti a szülőt. A késés okát meg kell nevezni. Ha a késés a tanulón kívül álló okból következik be (pl. baleset, sűrű havazás), akkor a késést igazoltnak kell tekinteni (szülő igazolja). A tanuló a szüneteket a folyosón illetve az iskola udvarán tölti a kulturált magatartás szabályait megtartva, az ügyeletes nevelők felügyelete mellett, vigyázva saját, és társai testi épségére. A második és a harmadik óra között van a tízórai szünet, melynek hossza 20perc. A többi szünet hossza 10 perc. A tízórai szünetben ha jó az idő - a tanulónak le kell mennie az udvarra. A heteseket minden héten az osztályfőnök jelöli ki. A hetesi feladatok ellátása kötelező. A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő írásbeli (ellenőrző könyvbe beírt) kérésére, az osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola területét. A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, sürgős esetben pedig időpont-egyeztetés után a megbeszélt időpontban kereshetik föl az iskola tanárait. Idegen személyek az épületben csak a beléptető rendszerben történő bejelentkezést követően tartózkodhatnak. 4.2 Ebédelés rendje Az alsó tagozat külön beosztás alapján, mely a házirend mellékletében található ½ 12-kor kezdi az ebédeltetést és 14 óráig ebédeltet. 12

13 A felső tagozat az órarendje szerinti utolsó óra után mehet ebédelni, és 14 óráig ebédelhet. Ha az iskola programja (pl. ünnepség) úgy kívánja, a fenti rendtől értelemszerűen eltérés lehetséges. A változást időben közzé kell tenni. 4.3 Hiányzások igazolásának rendje A tanulónak a tanórákról, vagy tanórán kívüli foglalkozásokról történő hiányzását szülői, vagy orvosi igazolással kell igazolni. A szülő egy tanévben legfeljebb 3 napot igazolhat, előre bejelentve, az ellenőrző könyvbe beírva. Utólagos igazolás nem fogadható el. Egyéb távolmaradásra, indokolt esetben, a szülő írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt. Az engedélyezett távolmaradás alatt mulasztott tananyagot a tanuló köteles pótolni a tanárai által megszabott időn belül. A hiányzás első napján a szülőnek értesíteni kell az osztályfőnököt, illetve ha a gyerek napközis az élelmezésvezetőt is a hiányzásról Betegség esetén a hiányzás igazolását is az ellenőrző könyvbe kell beíratni az orvossal. A hiányzásokról az igazolást a tanuló az osztályfőnökének köteles bemutatni legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán. Ha ez nem történik meg, akkor a hiányzást igazolatlannak kell tekinteni. Az igazolt és igazolatlan órákat havonta az osztályfőnök összesíti. A hiányzások mértéke nem haladhatja meg az évi 250 órát. Ha mégis meghaladja, akkor a nevelőtestület dönt - törvény értelmében az évismétlésről, vagy az osztályozó vizsgára bocsájtásról. 13

14 5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK 5.1 A jutalmazás tartalma, formái Azt a tanulót. aki példamutató magatartást tanúsít, vagy képességeihez mérten folyamatosan jól teljesít, vagy önmagához mérten képességei fölött teljesít, vagy az osztálya, illetve az iskola érdekében kiemelkedő közösségi munkát végez, vagy iskolai, iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön eredményesen szerepel, illetve bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. A jutalmazás történhet szóban és írásban a jutalmazás tartalma szerint. 5.2 A jutalmazás formái tanítói, tanári dicséret szaktanári dicséret osztályfőnöki dicséret igazgatói dicséret diákönkormányzati dicséret nevelőtestületi dicséret A tanuló kiemelkedő teljesítményét a tanév végén be kell jegyezni a bizonyítványba. Az iskolai szinten elismert, kiemelkedő teljesítményt az iskola igazgatói és nevelőtestületi dicséret mellett oklevéllel is jutalmazza Az a tanuló, aki 8 éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el. az évzárón veszi át az iskola plakettjét kiváló munkájáért. 14

15 6 A TANULÓK FEGYELMEZÉS 6.1 A fegyelmezés tartalma, formái Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a házirendet megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely más módon árt iskolája jó hírnevének, büntetésben kell részesíteni. A büntetés történhet írásban és szóban. 6.2 A fegyelmezés formái tanári figyelmeztetés szóban/írásban osztályfőnöki figyelmeztetés szóban/írásban osztályfőnöki intés vagy megrovás igazgatói figyelmeztetés nevelőtestületi intés vagy megrovás 6.3 Fegyelmi büntetés Ha a tanuló súlyosan megszegi kötelezettségeit, vele szemben fegyelmi eljárás indítható. A kiszabható fegyelmi büntetés fokozatai a következők: szigorú megrovás áthelyezés másik osztályba, másik intézménybe Súlyos, jogellenes cselekmény esetén el kell tekinteni a büntető fokozatoktól, ebben az esetben a büntetésről a nevelőtestület dönt. Súlyos cselekménynek tekintendő: a súlyos agresszivitás, alkohol-, drogfogyasztás, cigarettázás. A fegyelmi eljárás szabályait az iskolai SZMSZ tartalmazza. 15

16 7 A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE 7.1 Tanórán kívüli foglalkozások formái Az iskola a tanórák mellett - igény szerint tanórán kívüli foglalkozásokat is szervez. Ezek a következők lehetnek: napközi, szakkörök, tehetséggondozás, énekkar, sportkörök, könyvtár, korrepetálás, tanulmányi kirándulás, múzeumlátogatás, színház-, mozilátogatás, iskolai programok. A könyvtár állománya és olvasótermi szolgáltatásai a könyvtár nyilvántartási idejében rendeltetésszerűen használhatók. Sportlétesítményeink a tanulók rendelkezésére állnak az iskolai munkaterv és órarend szerint. Az egyéni és közösségi igényeket a testnevelő tanárokkal és az érintett szaktanárokkal kell egyeztetni. minden tanórán kívüli program, foglalkozás csak pedagógusi felügyelettel szervezhető, más iskola tanulói nem látogathatják ezeket a programokat. 7.2 A tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel, hiányzás A tanórán kívüli foglalkozásokra írásbeli szülői kérelemmel jelentkeznek a tanulók. Ha a jelentkezést az iskola elfogadta, akkor a foglalkozásokon való részvétel év végéig kötelező. A tanórán kívüli foglalkozásokról való hiányzást, eltávozást a tanórákra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. 7.3 Tanítási idő utáni időre vonatkozó szabályok Tanítási idő után, ha nincs délutáni foglalkozása a tanulónak, haza kell menni. A tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat az iskola területén. Indokolt esetben, ha várakoznia kell. akkor jó idő esetén csatlakozhat az udvaron a felsős napközisekhez, illetve a várakozási időt a könyvtárban töltheti el. 16

17 8 AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, TERÜLETEINEK HASZNÁLATA 8.1 Jogok Az iskola minden dolgozójának, tanulójának joga van az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen használni. A használat során fokozottan kell vigyázni a rendre, tisztaságra, balesetvédelemre. 8.2 Használat szabályai A szaktermeket, egyéb helyiségeket minden távozás után be kell zárni. Vagyonvédelmi okokból az iskola helyiségeit az utolsó óra, foglalkozás után kulccsal be kell zárni. A bezárt termek kulcsát a tanári szobába kell leadni, egyéb helyiségek kulcsát pedig a portára kell beadni. 8.3 Szaktermek használati rendje Az alábbi szaktermek használatához szaktanár, vagy erre kijelölt személy felügyelete szükséges: tornaterem számítástechnikai terem szertár (kémiai, torna) könyvtár tankonyha biológia terem kémiai előadó ének-rajz terem 8.4 Az iskola helyiségei bérbeadása Az intézmény helyiségei bérbe adhatók, ha ez a tanulmányi munkát nem zavarja. A bérbeadásról a fenntartó dönt. A bevétel hasznosításáról is a fenntartó dönt. 17

18 9 A TANULÓ SZOCIÁLIS JOGOSULTSÁGA 9.1 Szociális juttatások Az iskolával tanulói jogviszonyban lévő tanuló, ha a feltételeknek megfelel, szociális célú juttatásban részesülhet. A jogosultságot a megfelelő szakirányú szervek állapítják meg 9.2 Az iskola által biztosított juttatások ingyenes tankönyv könyvtári kölcsönzés kedvezményes étkezés tanulmányi kirándulás támogatása 9.3 A kölcsönzött könyvekkel kapcsolatos eljárások A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére kérésére értékesíthető, ára a beszerzési árral azonos. A tankönyv elvesztése, megrongálása esetén a tanulót, illetve szülőjét kártérítési kötelezettség terheli, amelynek összege a könyv beszerzési ára. A kártérítési kötelezettség a tanuló, illetve szülője írásos kérésére határozatban mérsékelhető. 18

19 10 EGYÉB RENDELKEZÉSEK 10.1 Hivatalos ügyintézés Tanítási időben a tanulói hivatalos ügyintézés az iskolatitkári irodában történik Tanítási szünetben a hivatalos ügyintézést az iskola külön ügyeleti rendben szabályozza. A szülők a szünidei ügyeleti rendről az iskola honlapján tájékozódhatnak Rendvédelmi szabályok A tanulók, iskolai dolgozók a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat az iskolai SZMSZ mellékletében szereplő szabályzatokban leírt módon kötelesek érvényesíteni, megtartani. Ezeket a szabályokat minden tanév elején osztályfőnöki órán, illetve az iskola dolgozóival a tanévnyitó értekezleten ismertetni kell. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozóinak az iskola épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető, rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel közölni Iskolai ütemterv Az iskolai rendezvények rendjét és félévre meghatározott pontos időpontját az iskolai ütemterv tartalmazza. Iskolai rendezvények: iskolai ünnepélyek: tanévnyitó, tanévzáró, ballagás, kihívás napja. Nemzeti ünnepek: október 6., október 23., március 15. Nemzeti összetartozás napja. Helyi hagyományok: Dózsa-nap, karácsonyi hét, farsang, Idősek napja, ötödikes avatás, diák- és sportnapok, tanulmány kirándulás, tematikus kirándulások, nyílt napok 19

20 20

21 11 MELLÉKLETEK 11.1 Csengetési rend: Az iskolában a csengetési rend a következő: 1. óra 7:45 8:30 2. óra 8:40-9:25 3. óra 9:45 10:30 4. óra 10:40-11:25 5. óra 11:35-12:20 6. óra :15 7. óra 13:20-14:05 8. óra 14:10-14: Könyvtári nyitvatartás: hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: Iskolaorvos rendelési ideje Az iskolaorvos minden héten, kedden: 8-11 óra között rendel A védőnő minden héten, kedden: 8-16 óra között rendel Fogadóóra, minden héten, kedden: 8-10 óra között 21

22 11.4 Ebédeltetés rendje Alsó tagozat: Az alsó tagozat minden nap ½ 12-től kezdi az ebédeltetést és 14 óráig ebédeltet a tanévre vonatkozó beosztás szerint. Felső tagozat: A felső tagozatosok az órarendjük szerinti utolsó órájuk után mehetnek ebédelni és 14 óráig ebédelhetnek. 22

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Iskola, Torony HÁZIREND

Általános Iskola, Torony HÁZIREND Általános Iskola, Torony HÁZIREND I. Általános alapelvek 1. Bevezető Az Általános Iskola egységes házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete november 22-én

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete november 22-én 2012. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. november 22-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat.

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én 2014. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat. 3700

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje

Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Farkas Edit Római Katolikus Szakközépiskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA

I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA I.TANULÓI MUNKAREND 1, A HÁZIREND CÉLJA ÉS TARTALMA 1/1. A házirend célja A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához,

Részletesebben

BAKÁTS TÉRI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, IX. KERÜLET BAKÁTS TÉR 12. HÁZIREND

BAKÁTS TÉRI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, IX. KERÜLET BAKÁTS TÉR 12. HÁZIREND Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola Házirend 2010 BAKÁTS TÉRI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1092. BUDAPEST, IX. KERÜLET BAKÁTS TÉR 12. HÁZIREND I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. BEVEZETÔ

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma Végzettsége Szakképzettsége

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai TARTALOM NYITVATARTÁS RENDJE... 3 CSENGETÉSI REND NAPPALI TAGOZAT... 3

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013.

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. HÁZIREND Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend célja... 1 3. A házirend hatálya... 1

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

-1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

-1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai -1- A nyitva tartás rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai -2- Tartalom Nyitva tartás rendje... 3 Csengetési rend nappali tagozat...

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ

A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ A SZIGETVÁRI WEINER LEÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E 2 0 1 3 SZIGETVÁR, Zárda u. 2. A házirend hatálya: A Szigetvári Weiner Leó Alapfokú Művészeti Iskola házirendje kiterjed az iskolával

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE A ZALAEGERSZEGI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ISKOLAI HÁZIRENDJE KÉSZÍTETTE: Domján István intézményvezető megbízásából Kolozsi-Gángó Ildikó DMS PEDAGÓGUS ELFOGADTA: A Zalaegerszegi Öveges József Általános

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje

A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A HAGYOMÁNYŐRZŐ Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje A tanuló a beiratkozástól számítva a Fantázia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (továbbiakban iskola) növendéke, így vonatkoznak rá a Házirend

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE 1 A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE A tanuló jogai 1. A tanulónak jogában áll: - részt venni az osztály és az iskola életének alakításában - részt venni az iskolagyűlésen, a diáktanács ülésén.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

Vecsési Zeneiskola. Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

Vecsési Zeneiskola. Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje Iktatószám:.../2013 A Vecsési Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje OM azonosító: 040033 Székhely: 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1. 1 Bevezetés A házirend szabályozza a jogok és kötelességek gyakorlásának

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Szolnok, szeptember

Szolnok, szeptember A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó helyi értékelési szabályzat Szolnok, 2016. szeptember A 326/2013. (VIII. 30.)

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje:

Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u. 2.szám alatti telephelyen: A Sinay Miklós utcai telephely nyitvatartási ideje: Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája nyitvatartási rendje, a 2016/2017-es tanévre tervezett jelentősebb események Az iskola nyitvatartási ideje a Vénkert u.

Részletesebben

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7625 Pécs, Cserző köz 2. H Á Z I R E N D J E (Pécs, 2013.) A házirend a Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulóira vonatkozik. Érvényes: a tanév

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Házirend A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Érvényességi terület: Az iskola területén, és minden iskolai rendezvényen. Érvényességi kör: Az iskola minden

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Mátészalkai Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 40 (7) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév A tanév célja, rendje, feladatai A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 1. TÁMOP 3.1.4 fenntartása 2. TÁMOP 3.1.7.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom 1. A tanulók jogai:... 3 2. A tanulók kötelességei:... 3 3. A tanulók értékelése... 4 4. Az iskola munkarendje... 5 5. Tanulói felelősök...

Részletesebben

A SZEREPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A SZEREPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A SZEREPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK I. A házirend célja, feladata kiterjedésének hatálya II. A tanulói jogok és kötelességek III. A tanulói jogok gyakorlásához szükséges eszközrendszer

Részletesebben