5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK A jutalmazás tartalma, formái A jutalmazás formái A TANULÓK FEGYELMEZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK... 14 5.1 A jutalmazás tartalma, formái... 14 5.2 A jutalmazás formái... 14 6 A TANULÓK FEGYELMEZÉS... 15 6."

Átírás

1 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK Bevezetés Általános elvárások A házirend célja A házirend feladata A házirend szabályinak alapja A házirend jogi háttere: A házirend egyéb forrásai A házirend mellékletei (a házirend végén található) A házirend hatálya A házirend elfogadásának szabályai Házirend készítése, elfogadása A házirend felülvizsgálata, módosítása Módosítás A felülvizsgálat ideje Tanulói közösségek meghatározása a véleményezési jog szemszögéből Az iskolával jogviszonyban lévő tanulók az alábbi közösségekben vehetnek részt: Diákönkormányzat szabályzata TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA A tanuló jogai Az iskolával létrejött tanulói jogviszonytól kezdve a tanuló joga hogy: Az iskolai alapdokumentumokkal kapcsolatosan a tanulónak és szülőjének joga van: Egyéb jogok. A tanulónak joga van: Vélemény-nyilvánítás, informálódás joga. A tanulónak joga van: A tanulói jogok iskolai érvényesítése Tanuló egyéni érdeksérelme esetén joga van Egyéb érdeksérelmek. A tanulónak joga van A TANULÓ KÖTELESSÉGE A tanuló kötelessége, hogy: Öltözködés: a tanuló köteles Iskola felszerelése, balesetvédelem: a tanuló köteles AZ ISKOLA MUNKARENDJE Nyitvatartás, tanítási idő, tanóra hossza Ebédelés rendje Hiányzások igazolásának rendje

2 5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK A jutalmazás tartalma, formái A jutalmazás formái A TANULÓK FEGYELMEZÉS A fegyelmezés tartalma, formái A fegyelmezés formái Fegyelmi büntetés A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE Tanórán kívüli foglalkozások formái A tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel, hiányzás Tanítási idő utáni időre vonatkozó szabályok AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, TERÜLETEINEK HASZNÁLATA Jogok Használat szabályai Szaktermek használati rendje Az iskola helyiségei bérbeadása A TANULÓ SZOCIÁLIS JOGOSULTSÁGA Szociális juttatások Az iskola által biztosított juttatások A kölcsönzött könyvekkel kapcsolatos eljárások EGYÉB RENDELKEZÉSEK Hivatalos ügyintézés Rendvédelmi szabályok Iskolai ütemterv ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... Hiba! A könyvjelző nem létezik Záró rendelkezések... Hiba! A könyvjelző nem létezik A házirend nyilvánosságra hozatala, közzététele,... Hiba! A könyvjelző nem létezik Közzététel helye, formája... Hiba! A könyvjelző nem létezik A Házirend hatályba lépése... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 12 MELLÉKLETEK Csengetési rend: Könyvtári nyitvatartás: Iskolaorvos rendelési ideje Ebédeltetés rendje

3 DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1 Bevezetés A Dózsa György Általános Iskola házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. Jelen házirendet a Dózsa György Általános Iskola nevelőtestülete és diákönkormányzata javaslatai alapján az intézmény igazgatója készítette el, és terjesztette elfogadásra a diákönkormányzat véleményének kikérésével a nevelőtestülete elé. Az aláírásokkal hitelesített házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójára és dolgozójára kötelező Általános elvárások Az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja, hogy az intézmény valamennyi tanulója ismerje iskolája múltját és ápolja annak hagyományait az iskola használói ismerjék meg, és tartsák be az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott célokat, normákat tanulóink fegyelmezett, eredményes munkával, tanulással erősítsék iskolánk jó hírnevét, és tartsák be a kulturált viselkedés szabályait az iskolai élet minden területén mindenki vigyázzon maga és mások testi épségére, tulajdonára az iskola épületére és vagyonára A házirend célja Iskolánk házirendje helyi jogforrás, melynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amely az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő- oktató munka végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítja. 3

4 1.1.3 A házirend feladata A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a megfogalmazása, melyek biztosítják az intézmény törvényes működését a közösen elfogadott szabályok és normák megtartásával, közösségi életének szervezését, pedagógiai programjában megfogalmazott célok megvalósítását, oktató nevelő munkájának maradéktalan ellátását, szabályozzák az iskolahasználók, de főként a tanulók egymással való kapcsolatát, azon belső rendszabályait, melyek megtartása biztosítja az egyéni és a kollektív jogok érvényesülését az iskola munkájával összhangban. 1.2 A házirend szabályinak alapja A házirend jogi háttere: a közoktatásról szóló évi Köznevelés törvény 2. (4), 46. (1) c, h 48. (1), (4), 58. (1), 72. (5) a, az oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r.5. (1) a, b, c, d, e, f, g, h, 5. (2) a, b, c, d, e, f, g, 16. (3) (1) e, c, (10), 82. (1), (4), 129. (1), A házirend egyéb forrásai az intézmény korábbi házirendje az intézmény pedagógiai programja SZMSZ 1.3 A házirend mellékletei (a házirend végén található) Eszköz és felszerelések leltára Csengetési rend alsós ebédeltetés rendje könyvtár nyitvatartási rendje iskolaorvos rendelési ideje 4

5 1.4 A házirend hatálya ez a házirend vonatkozik minden iskolahasználóra, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra, és miden, az iskolában dolgozó felnőttre. A házirend szabályai csak az iskola területére, a tanulók iskolai tevékenységeire, illetve az iskola által szervezett tanítási időn kívüli programokra (pl. múzeumlátogatás, színház, kirándulás stb.). vonatkozik. A házirend szabályai arra az időszakra alkalmazhatók, amikor az iskola ellátja az intézménybe járó tanulók felügyeletét. 1.5 A házirend elfogadásának szabályai Házirend készítése, elfogadása A házirend tervezetét a nevelőtestület és a diákönkormányzat javaslatai alapján az iskola igazgatója készíti el. a tervezetet a nevelőtestület és a diákönkormányzat megvitatja, az iskola igazgatója a fenti vita, vélemények alapján elkészíti a házirend végleges változatát. A végleges változatot a nevelőtestület fogadja el, kiegészítve a DÖK véleményével. A házirendet aláírással hitelesítjük. (igazgató, diákönkormányzat képviselője). 1.6 A házirend felülvizsgálata, módosítása Módosítás jogszabályi változás esetén kötelező a házirend módosítása a házirendet akkor is módosítani kell, ha erre a nevelőtestület, diákönkormányzat együttesen igényt tart A felülvizsgálat ideje Az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását minden tanév november30-ig lehet kérni (igazgató, nevelőtestület, diákönkormányzat) és ezt követően 30 munkanapon belül be kell fejezni. 5

6 1.7 Tanulói közösségek meghatározása a véleményezési jog szemszögéből Az iskolával jogviszonyban lévő tanulók az alábbi közösségekben vehetnek részt:. osztály és napközis csoport diákönkormányzat szakkör sportkör Diákönkormányzat szabályzata diákönkormányzat szervezeti és működési rendjét az iskola SZMSZ-e tartalmazza diákönkormányzatot a tanulók a diákönkormányzatot segítő tanár segítségével hozzák létre, az iskola igazgatója támogatásával és engedélyével. 6

7 2 TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA A) 2.1 A tanuló jogai Az iskolával létrejött tanulói jogviszonytól kezdve a tanuló joga hogy: képességének, adottságainak megfelelő oktatásban részesüljön, személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák és védelmet biztosítsanak számára, kulturált formában tájékozódjon tanulmányi előmeneteléről, érdemjegyeiről, tanulmányi munkája értékeléséről, az iskolai élettel összefüggő kérdésekről (írásban, szóban), kérdéseire legkésőbb 15 napon belül választ kapjon, kérje, adott tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem írjon, véleményt mondjon az iskola működésével, kapcsolatos kérdésekben, de oly módon, hogy a vélemény nem sértheti mások emberi méltóságát, javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatosan a diákokat érintő kérdésekben (DÖK üléseken), részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken, részt vegyen napközi otthonos ellátásban (szülői kérelem alapján), ha azonban a fenti közösségi formák szabályait nem tartja be, megsérti, a közösségi programokról, napköziből kizárható Az iskolai alapdokumentumokkal kapcsolatosan a tanulónak és szülőjének joga van: tájékozódni az iskola pedagógiai programjáról, nevelési tervéről, iskolába történő beiratkozáskor a lehetőségekhez képest választani az iskolában tanított két idegen nyelv közül ha fenntartja a beiratkozási szándékát, akkor aláírásával igazolja a fenti dokumentumok elfogadását joga van megismerni a választható órák, szakkörök listáját és választását aláírásával fogadja el, a döntés egy tanévre szól. A választható tantárgyakról az iskola minden évben március 15-éig tájékoztatót tesz közzé. A tanuló május 20-áig adhatja le a tantárgyválasztási szándékát csak a szülő írásos kérelme alapján, minden tanév június hónapjában, igazgatói engedéllyel módosíthatja. 7

8 Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra, akkor az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne Egyéb jogok. A tanulónak joga van: vallása gyakorlásához, de ezzel nem sérthet másokat, nem akadályozhatja az iskolában folyó oktató- nevelő munkát vallásoktatás csak a tanítás után történhet, az oktatásra az iskola termet biztosít rendszeres egészségügyi ellátásban, felügyeletben részesülni az egészséges életmódhoz, erre vonatkozóan ismereteket kap az osztályfőnöki órákon, a biológia órákon joga van az óra közi szüneteket, jó idő esetén, az iskolaudvaron tölteni előzetes egyeztetés után- szaktanár, osztályfőnök, igazgató- az iskola létesítményeit, felszereléseit használni. Szükség esetén tanári felügyelet mellett (sportpálya, tornaterem) Vélemény-nyilvánítás, informálódás joga. A tanulónak joga van: a szabad vélemény-nyilvánításhoz, kulturált formában, eszközei: faliújság, osztályfőnöki óra, plakát, diákrádió informálódni, az őt érintő. illetve iskolai témákban. eszközei: iskola honlapja, osztályfőnöki óra, faliújság, hirdetmény, plakát vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérni az osztályfőnökétől, tanáraitól, ifjúságvédelmi felelős tanártól ha a feltételeknek megfelel, ingyenes tankönyvellátásban részesülni, illetve jogosultsága mértéke szerint kedvezményes, vagy ingyenes étkezésben részesülni. A jogosultságról az érvényes igazolást a szülő köteles bemutatni legkésőbb a tankönyvosztás napján. 8

9 B) 2.2 A tanulói jogok iskolai érvényesítése Tanuló egyéni érdeksérelme esetén joga van írásbeli panasz benyújtására felülvizsgálat kérése céljából (tényekkel alátámasztott panasz!) 15 munkanapon belül érdemi válaszhoz jogszabálysértés esetén a tanuló törvényes képviselőjének törvényességi kérelmet beadni az igazgatóhoz. Az elbírálás joga a fenntartó hatásköre Egyéb érdeksérelmek. A tanulónak joga van minden egyéb, az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyben a diákönkormányzathoz fordulni. Az intézkedés módja, rendje a diákönkormányzat szabályzata szerint történik. 9

10 3 A TANULÓ KÖTELESSÉGE 3.1 A tanuló kötelessége, hogy: tisztelje az iskola vezetőit, pedagógusait, dolgozóit, tanulótársait úgy éljen jogaival, hogy azzal az iskola közösségének érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogai gyakorlásában szorgalmasan tanuljon, és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen részt vegyen a tanítási órákon, és iskolán kívüli foglalkozásokon. Kulturált, udvarias, korának megfelelő viselkedést várunk el ezeken a foglalkozásokon. a tanítási órákon szükséges taneszközöket, felszereléseket, ellenőrző könyvet mindig hozza magával. Más eszközt, ami nem tartozik a tanítási órákhoz, ne hozzon magával. A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet (pl. étkezés), amely a tanulás folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. Az iskolában a diákok számára audio-eszközök, és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. Mobiltelefonját a tanuló csak kikapcsolt állapotban tarthatja magánál a tanítási idő alatt, ha mégis megszólal a mobilja, akkor azt a nevelő elveszi, az iskola páncélszekrényébe bezáratja, és a készülék csak a szülőnek adható vissza. A diákok rendkívüli ügyeik intézése érdekében a pedagógusokat a nagyszünetekben, vagy a tanítási órák után kereshetik föl. A tanári szobában tanuló csak a pedagógusok engedélyével tartózkodhat!. Az iskola épületét tanulóink sem lyukasórában, sem szünetekben nem hagyhatják el. Rendkívüli esetekben az iskola elhagyása kizárólag az osztályfőnök vagy az igazgatóhelyettesek engedélyével történhet. ha vizsgáznia kell osztályozó vizsga, javító vizsga a vizsga tervezett időpontjáról tájékozódjon (iskola honlapja, osztályfőnök, szaktanár). Osztályfőnökén keresztül intézze a szükséges teendőket: vizsgára jelentkezés, írásban, legalább 10 munkanappal, a vizsga előtt. ha tartósan külföldön van ben, osztályfőnökén keresztül jelentkezzen be a vizsgára ismerje meg a tantárgyi vizsga követelményeit (a továbbhaladás tantárgyankénti követelményei az iskola honlapján elérhető) készüljön fel a számára kijelölt vizsgára legjobb tudása szerint! 10

11 3.1.1 Öltözködés: a tanuló köteles ízléses, ápolt, korának és az évszaknak, valamint az alkalomnak megfelelő ruházatot viselni. az iskolai ünnepély viselete: fehér felső sötét alj, Dózsa-jelvény egyéb iskolai rendezvény viselete: Dózsa-póló. tartózkodni a kozmetikumok túlzott használatától (erős smink, körömlakk, hajfestés) Iskola felszerelése, balesetvédelem: a tanuló köteles az iskola felszerelésére vigyázni, a berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen használni óvni saját és társai testi épségét betartani a baleset és tűzvédelmi szabályokat betartani a közlekedési szabályokat szólni egy felnőttnek, ha saját, vagy társait veszélyeztető dolgot, balesetet észlel egészségét, biztonságát védő eljárásokat, szabályokat megismerni, elemi elsősegély nyújtási ismereteket elsajátítani tartózkodni a dohányzástól, szeszesital és kábító hatású szerek fogyasztásától! 11

12 4 AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4.1 Nyitvatartás, tanítási idő, tanóra hossza Az iskolaépülete tanítási időben hétfőtől péntekig 7 órától 17 óráig tart nyitva. Az iskolát szombaton és vasárnap, valamint egyéb munkaszüneti napokon - az iskola igazgatója által engedélyezett rendezvények kivételével - zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az iskola igazgatója adhat engedélyt írásbeli eseti kérelem alapján. A tanítás reggel 7:45 kor kezdődik. A tanulónak legkésőbb 7:35-ig meg kell érkezni az iskolába. A tanítási óra hossza 45 perc. Az iskola csengetési rendje a házirend mellékletében található. A tanuló a tanítási órákra köteles pontosan érkezni. Ha a tanuló mégis késik, a kését az órát tartó tanár bejegyzi a naplóba. A késéseket az osztályfőnök összesíti, és ha ez eléri a 45 percet, akkor ez egy igazolatlan óra. Erről az osztályfőnök értesíti a szülőt. A késés okát meg kell nevezni. Ha a késés a tanulón kívül álló okból következik be (pl. baleset, sűrű havazás), akkor a késést igazoltnak kell tekinteni (szülő igazolja). A tanuló a szüneteket a folyosón illetve az iskola udvarán tölti a kulturált magatartás szabályait megtartva, az ügyeletes nevelők felügyelete mellett, vigyázva saját, és társai testi épségére. A második és a harmadik óra között van a tízórai szünet, melynek hossza 20perc. A többi szünet hossza 10 perc. A tízórai szünetben ha jó az idő - a tanulónak le kell mennie az udvarra. A heteseket minden héten az osztályfőnök jelöli ki. A hetesi feladatok ellátása kötelező. A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő írásbeli (ellenőrző könyvbe beírt) kérésére, az osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola területét. A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, sürgős esetben pedig időpont-egyeztetés után a megbeszélt időpontban kereshetik föl az iskola tanárait. Idegen személyek az épületben csak a beléptető rendszerben történő bejelentkezést követően tartózkodhatnak. 4.2 Ebédelés rendje Az alsó tagozat külön beosztás alapján, mely a házirend mellékletében található ½ 12-kor kezdi az ebédeltetést és 14 óráig ebédeltet. 12

13 A felső tagozat az órarendje szerinti utolsó óra után mehet ebédelni, és 14 óráig ebédelhet. Ha az iskola programja (pl. ünnepség) úgy kívánja, a fenti rendtől értelemszerűen eltérés lehetséges. A változást időben közzé kell tenni. 4.3 Hiányzások igazolásának rendje A tanulónak a tanórákról, vagy tanórán kívüli foglalkozásokról történő hiányzását szülői, vagy orvosi igazolással kell igazolni. A szülő egy tanévben legfeljebb 3 napot igazolhat, előre bejelentve, az ellenőrző könyvbe beírva. Utólagos igazolás nem fogadható el. Egyéb távolmaradásra, indokolt esetben, a szülő írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt. Az engedélyezett távolmaradás alatt mulasztott tananyagot a tanuló köteles pótolni a tanárai által megszabott időn belül. A hiányzás első napján a szülőnek értesíteni kell az osztályfőnököt, illetve ha a gyerek napközis az élelmezésvezetőt is a hiányzásról Betegség esetén a hiányzás igazolását is az ellenőrző könyvbe kell beíratni az orvossal. A hiányzásokról az igazolást a tanuló az osztályfőnökének köteles bemutatni legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán. Ha ez nem történik meg, akkor a hiányzást igazolatlannak kell tekinteni. Az igazolt és igazolatlan órákat havonta az osztályfőnök összesíti. A hiányzások mértéke nem haladhatja meg az évi 250 órát. Ha mégis meghaladja, akkor a nevelőtestület dönt - törvény értelmében az évismétlésről, vagy az osztályozó vizsgára bocsájtásról. 13

14 5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK 5.1 A jutalmazás tartalma, formái Azt a tanulót. aki példamutató magatartást tanúsít, vagy képességeihez mérten folyamatosan jól teljesít, vagy önmagához mérten képességei fölött teljesít, vagy az osztálya, illetve az iskola érdekében kiemelkedő közösségi munkát végez, vagy iskolai, iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön eredményesen szerepel, illetve bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. A jutalmazás történhet szóban és írásban a jutalmazás tartalma szerint. 5.2 A jutalmazás formái tanítói, tanári dicséret szaktanári dicséret osztályfőnöki dicséret igazgatói dicséret diákönkormányzati dicséret nevelőtestületi dicséret A tanuló kiemelkedő teljesítményét a tanév végén be kell jegyezni a bizonyítványba. Az iskolai szinten elismert, kiemelkedő teljesítményt az iskola igazgatói és nevelőtestületi dicséret mellett oklevéllel is jutalmazza Az a tanuló, aki 8 éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el. az évzárón veszi át az iskola plakettjét kiváló munkájáért. 14

15 6 A TANULÓK FEGYELMEZÉS 6.1 A fegyelmezés tartalma, formái Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a házirendet megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely más módon árt iskolája jó hírnevének, büntetésben kell részesíteni. A büntetés történhet írásban és szóban. 6.2 A fegyelmezés formái tanári figyelmeztetés szóban/írásban osztályfőnöki figyelmeztetés szóban/írásban osztályfőnöki intés vagy megrovás igazgatói figyelmeztetés nevelőtestületi intés vagy megrovás 6.3 Fegyelmi büntetés Ha a tanuló súlyosan megszegi kötelezettségeit, vele szemben fegyelmi eljárás indítható. A kiszabható fegyelmi büntetés fokozatai a következők: szigorú megrovás áthelyezés másik osztályba, másik intézménybe Súlyos, jogellenes cselekmény esetén el kell tekinteni a büntető fokozatoktól, ebben az esetben a büntetésről a nevelőtestület dönt. Súlyos cselekménynek tekintendő: a súlyos agresszivitás, alkohol-, drogfogyasztás, cigarettázás. A fegyelmi eljárás szabályait az iskolai SZMSZ tartalmazza. 15

16 7 A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE 7.1 Tanórán kívüli foglalkozások formái Az iskola a tanórák mellett - igény szerint tanórán kívüli foglalkozásokat is szervez. Ezek a következők lehetnek: napközi, szakkörök, tehetséggondozás, énekkar, sportkörök, könyvtár, korrepetálás, tanulmányi kirándulás, múzeumlátogatás, színház-, mozilátogatás, iskolai programok. A könyvtár állománya és olvasótermi szolgáltatásai a könyvtár nyilvántartási idejében rendeltetésszerűen használhatók. Sportlétesítményeink a tanulók rendelkezésére állnak az iskolai munkaterv és órarend szerint. Az egyéni és közösségi igényeket a testnevelő tanárokkal és az érintett szaktanárokkal kell egyeztetni. minden tanórán kívüli program, foglalkozás csak pedagógusi felügyelettel szervezhető, más iskola tanulói nem látogathatják ezeket a programokat. 7.2 A tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel, hiányzás A tanórán kívüli foglalkozásokra írásbeli szülői kérelemmel jelentkeznek a tanulók. Ha a jelentkezést az iskola elfogadta, akkor a foglalkozásokon való részvétel év végéig kötelező. A tanórán kívüli foglalkozásokról való hiányzást, eltávozást a tanórákra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. 7.3 Tanítási idő utáni időre vonatkozó szabályok Tanítási idő után, ha nincs délutáni foglalkozása a tanulónak, haza kell menni. A tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat az iskola területén. Indokolt esetben, ha várakoznia kell. akkor jó idő esetén csatlakozhat az udvaron a felsős napközisekhez, illetve a várakozási időt a könyvtárban töltheti el. 16

17 8 AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, TERÜLETEINEK HASZNÁLATA 8.1 Jogok Az iskola minden dolgozójának, tanulójának joga van az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen használni. A használat során fokozottan kell vigyázni a rendre, tisztaságra, balesetvédelemre. 8.2 Használat szabályai A szaktermeket, egyéb helyiségeket minden távozás után be kell zárni. Vagyonvédelmi okokból az iskola helyiségeit az utolsó óra, foglalkozás után kulccsal be kell zárni. A bezárt termek kulcsát a tanári szobába kell leadni, egyéb helyiségek kulcsát pedig a portára kell beadni. 8.3 Szaktermek használati rendje Az alábbi szaktermek használatához szaktanár, vagy erre kijelölt személy felügyelete szükséges: tornaterem számítástechnikai terem szertár (kémiai, torna) könyvtár tankonyha biológia terem kémiai előadó ének-rajz terem 8.4 Az iskola helyiségei bérbeadása Az intézmény helyiségei bérbe adhatók, ha ez a tanulmányi munkát nem zavarja. A bérbeadásról a fenntartó dönt. A bevétel hasznosításáról is a fenntartó dönt. 17

18 9 A TANULÓ SZOCIÁLIS JOGOSULTSÁGA 9.1 Szociális juttatások Az iskolával tanulói jogviszonyban lévő tanuló, ha a feltételeknek megfelel, szociális célú juttatásban részesülhet. A jogosultságot a megfelelő szakirányú szervek állapítják meg 9.2 Az iskola által biztosított juttatások ingyenes tankönyv könyvtári kölcsönzés kedvezményes étkezés tanulmányi kirándulás támogatása 9.3 A kölcsönzött könyvekkel kapcsolatos eljárások A kölcsönzött tankönyv a tanuló részére kérésére értékesíthető, ára a beszerzési árral azonos. A tankönyv elvesztése, megrongálása esetén a tanulót, illetve szülőjét kártérítési kötelezettség terheli, amelynek összege a könyv beszerzési ára. A kártérítési kötelezettség a tanuló, illetve szülője írásos kérésére határozatban mérsékelhető. 18

19 10 EGYÉB RENDELKEZÉSEK 10.1 Hivatalos ügyintézés Tanítási időben a tanulói hivatalos ügyintézés az iskolatitkári irodában történik Tanítási szünetben a hivatalos ügyintézést az iskola külön ügyeleti rendben szabályozza. A szülők a szünidei ügyeleti rendről az iskola honlapján tájékozódhatnak Rendvédelmi szabályok A tanulók, iskolai dolgozók a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat az iskolai SZMSZ mellékletében szereplő szabályzatokban leírt módon kötelesek érvényesíteni, megtartani. Ezeket a szabályokat minden tanév elején osztályfőnöki órán, illetve az iskola dolgozóival a tanévnyitó értekezleten ismertetni kell. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozóinak az iskola épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető, rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel közölni Iskolai ütemterv Az iskolai rendezvények rendjét és félévre meghatározott pontos időpontját az iskolai ütemterv tartalmazza. Iskolai rendezvények: iskolai ünnepélyek: tanévnyitó, tanévzáró, ballagás, kihívás napja. Nemzeti ünnepek: október 6., október 23., március 15. Nemzeti összetartozás napja. Helyi hagyományok: Dózsa-nap, karácsonyi hét, farsang, Idősek napja, ötödikes avatás, diák- és sportnapok, tanulmány kirándulás, tematikus kirándulások, nyílt napok 19

20 20

21 11 MELLÉKLETEK 11.1 Csengetési rend: Az iskolában a csengetési rend a következő: 1. óra 7:45 8:30 2. óra 8:40-9:25 3. óra 9:45 10:30 4. óra 10:40-11:25 5. óra 11:35-12:20 6. óra :15 7. óra 13:20-14:05 8. óra 14:10-14: Könyvtári nyitvatartás: hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: Iskolaorvos rendelési ideje Az iskolaorvos minden héten, kedden: 8-11 óra között rendel A védőnő minden héten, kedden: 8-16 óra között rendel Fogadóóra, minden héten, kedden: 8-10 óra között 21

22 11.4 Ebédeltetés rendje Alsó tagozat: Az alsó tagozat minden nap ½ 12-től kezdi az ebédeltetést és 14 óráig ebédeltet a tanévre vonatkozó beosztás szerint. Felső tagozat: A felső tagozatosok az órarendjük szerinti utolsó órájuk után mehetnek ebédelni és 14 óráig ebédelhetnek. 22

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013.

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. HÁZIREND Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend célja... 1 3. A házirend hatálya... 1

Részletesebben

FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E

FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E Az intézmény házirendje a bevezetőben említett közös szabályokon kivűl összetevődik az ÁMK (6. oldaltól a 17. oldalig) és az óvoda házirendjéből (18. oldaltól a 26.

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 1.1. A házirend célja... 3 1.2. Általános elvárások... 3 1.3. A házirend feladata... 3 1.4. A

Részletesebben

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013 A házirend célja A diákokkal közösen megalkotott házirend rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola HÁZIREND 2013 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK MÓDJA... 5 II.1. A tanuló jogai... 5 II.2.

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 2014-2015-ös tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje. 2014-2015-ös tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014-2015-ös tanév Készítette: Donka Péter igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. A házirendről...

Részletesebben

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény

A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény 1 Minden tanulónak tisztában kell lenni kötelezettségeivel, hogy jogait gyakorolhassa. Iskolai házirend a Pécsi Utcai Általános Iskola tanulói és dolgozói számára Bevezető A házirend határozza meg a tanulói

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én 2014. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat. 3700

Részletesebben

Székhelye: 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé u. 3..

Székhelye: 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé u. 3.. Házirend 2014 Az intézmény adatai Neve: LIA Alapítványi Óvoda és Szakképző Iskola OM azonosító: 200064 Székhelye:. Telephelyei: LIA Alapítványi Óvoda és Szakképző Iskola (9025 Győr, Türr István u. 5.)

Részletesebben

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola HÁZIREND Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

Készítette: Kovács Árpádné igazgató

Készítette: Kovács Árpádné igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kovács Árpádné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1.1.A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK HÁZIRENDJÉRE

Részletesebben

MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. Házirend 2008.

MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. Házirend 2008. MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Házirend 2008. T a r t a l o m Bevezető rendelkezések... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 4 A házirend hatálya...

Részletesebben

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. TARTALOM I. Bevezető II III. IV. A tanulók jogai A tanulók kötelezettségei Késés-, mulasztás-, távolmaradás

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola. Házirend Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakiskola Házirend 2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 Az iskola egyházi jellege és a nevelés irányultsága... 3 A házirend elfogadásának és módosításainak

Részletesebben

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014

A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 A GUNDEL KÁROLY VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE 2013/2014 1097 Budapest, Ecseri út 7. Tel.: 280-6820, 347-2301, 280-6810 Fax.: 347-2302, 348-0171 E-mail: titkarsag@gundeliskola.hu

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. Általános alapelvek

H Á Z I R E N D. I. Általános alapelvek 1 HÁZIREND 2 H Á Z I R E N D A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium házirendje az Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. I. Általános

Részletesebben

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM LAKATOS MENYHÉRT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1086 BUDAPEST, BAUER SÁNDOR U. 6-8. Házirend Hatálybalépési ideje: 2013. június 28. TARTALOM 1. A házirend célja, feladata...3 2. Általános rendelkezések...3

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS HÁZIREND Készítette: Szántó Zoltán igazgató Átdolgozva: 2013. március 27. Hatálybalépés: 2013.szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA...

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM E G E R, 2013

H Á Z I R E N D J E EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM E G E R, 2013 AZ EGRI KERESKEDELMI, MEZŐGAZDASÁGI, VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM H Á Z I R E N D J E E G E R, 2013 Érvényes: Véleményezte: Elfogadta: Nyilvánosságra hozatal helye: Jogszabályi változás

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELY/TAGINTÉZMÉNYEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK... 4 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 3. A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE

THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE 1 THÁLIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY TATABÁNYA HÁZIRENDJE A THÁLIA Alapfokú Művészeti Iskola Házirend módosítását a nevelőtestület és az iskola vezetősége készítette,.. számú határozatával döntött

Részletesebben

Gábor Zsuzsanna. igazgató. Készült: 2013. március 12. Módosítva: 2013. szeptember 15. Módosítva: 2014. szeptember 01.

Gábor Zsuzsanna. igazgató. Készült: 2013. március 12. Módosítva: 2013. szeptember 15. Módosítva: 2014. szeptember 01. Gábor Zsuzsanna igazgató Készült: 2013. március 12. Módosítva: 2013. szeptember 15. Módosítva: 2014. szeptember 01. Bevezető rendelkezések A Házirend a Gyermelyi Általános Iskola belső életét szabályozza.

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.)

HÁZIREND. Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) HÁZIREND Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola (3525 Miskolc, Dayka Gábor u. 4.) 2013 Tartalomjegyzék A. rész: Az általános iskola intézményegységre vonatkozó

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján

HÁZIREND. mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján HÁZIREND mely a Radnóti Miklós Gimnázium tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza jogszabályok előírásai alapján Magasabb szintű jogszabályok: Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait.

A házirend hatálya. 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. Iskolánk diákjai kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsák be mindenkor a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályait, viselkedjenek méltóan intézményünk hírnevéhez! Védjék az iskola

Részletesebben

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948

Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Jakob Bleyer Deutsche Nationalitäten Grundschule Hatályos 2014.szeptember 1. Budaörs Iskola tér 1. OM: 038948 Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola H Á Z I R E N D Tartalomjegyzék I. A házirend

Részletesebben