Nevelőtestületi elfogadás dátuma: április 6. Fenntartói jóváhagyás dátuma: június 4. Érvényesség: nevelőtestületi döntés szerint

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2009. április 6. Fenntartói jóváhagyás dátuma: 2009. június 4. Érvényesség: nevelőtestületi döntés szerint"

Átírás

1 HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola Nevelőtestületi elfogadás dátuma: április 6. Fenntartói jóváhagyás dátuma: június 4. Érvényesség: nevelőtestületi döntés szerint Tervezett felülvizsgálat dátuma: jogszabályi előírás, fenntartói döntés szerint

2 Tartalomjegyzék 1. Adatok A Házirend célja és rendeltetése Általános rendelkezések meghatározása Az iskola nagyobb tanuló közösségei A tanulói jogok A tanulói jogviszony keletkezésének és megszüntetésének szabályai A tanulói jogviszony létesítése Az első évfolyamra jelentkező tanulók felvételének módja A tanulói jogviszony és a Házirend Az intézmény beiskolázási körzete A beiratkozáshoz szükséges feltételek az iskola magasabb évfolyamaira Adminisztratív formai feltételek Teljesítmény- és képességfeltételek A belépési követelmények során alkalmazásra kerülő eljárások Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai A tanulói jogviszony megszűnésének esetei Az egyes tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos iskolai szabályok,... 8 módszerek, eljárások Tanulók jogai Az emberi méltósághoz való jog érvényesülését segítő eljárások Információhoz jutás, kérdezés, érdemi válasz rendje Szabad véleménynyilvánítás módja A hit- és vallásoktatáshoz való jog Érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés iskolai rendszere A véleményezési jog gyakorlásának szempontjából a tanulók nagyobb... 9 közösségének minősülnek A jogorvoslati jog gyakorlása A tanuló által előállított termékek, dolgok, alkotások tulajdonjoga A tantárgyválasztással és a pedagógus megválasztásával összefüggő eljárás A tanulók jutalmazásának rendje A tanulók jutalmazásának formái Tantárgyi elismerés Eredményes kulturális tevékenység elismerése Kimagasló sportteljesítmény A közösségi életben kiemelkedő munkát végző tanulók jutalmazása Az iskola díszpolgára cím Az elismerés egyéb formái A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei Helyi önkormányzati és intézményi támogatások A támogatások elbírálásának alapjául szolgáló kritériumok Az eljárásrend Az étkezéshez szükséges térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó szabályok A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje A tankönyvigényléssel, -kölcsönzéssel, -értékesítéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével illetve elengedésével kapcsolatos szabályok A tankönyvigénylés

3 A tankönyvkölcsönzés A tankönyv-értékesítés A tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítése A kártérítési kötelezettség mérséklése illetve elengedése Tanulói kötelességek A tanuló kötelességei A dolgozatírás szabályozása A hetes kötelességei A diákügyelet A foglalkozásokon való részvétel, a távolmaradással kapcsolatos szabályok A tanuló foglalkozásokon való részvételének kötelezettsége A hiányzások rendje A távolmaradás kérése, az engedélyezés rendje A nem kötelező (választható) foglalkozásokra történő jelentkezés módja, az elbírálás elvei, a kijelentkezés módja Eszközök, felszerelések védelme, felelősségvállalás, a rendben tartás szabályai Súlyos jogellenes magatartás, illetve annak megelőzési és szankcionálási eljárásai A tanórai foglalkozások során tiltott tanulói magatartás Az iskola által szervezett, a Pedagógiai Program megvalósításához kapcsoló- 19 dó, kötelező iskolán kívüli rendezvényeken elvárt és tiltott tanulói magatartás A tanulók által az iskolába bevitt dolgok bejelentését illetve megőrzőben való 19 elhelyezését érintő eljárás A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitele A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái, rendje, a fegyelmi eljárás és az anyagi kártérítés szabályai Az egyeztető eljárás rendje Fizetési kötelezettséggel kapcsolatos eljárás Az iskolai diákközösségek és a diákönkormányzat jogainak gyakorlásával kapcsolatos szabályok A diákkörök létrehozásának rendje, iskolai támogatása A diákönkormányzat létrehozásának rendje, iskolai támogatása, a diákközgyűlés és összehívásának a rendje A diákönkormányzat, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje A tanulók szervezett véleménynyilvánításának formái A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása A diáksport egyesület intézményes támogatása A tanítás nélküli munkanapok programjának meghatározásával kapcsolatos eljárás Diákmédia, iskolarádió, iskolaújság támogatása, a diákönkormányzati tájékoztatási rendszer működtetésével kapcsolatos eljárások Az iskolai munkarend, a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozások rendje A tanítás munkarendje Az iskolába érkezés rendje A tanítási órák rendje Tanulói munkarend Csengetési rend

4 Az óraközi szünetek rendje Az iskolából való távozás rendje A napközi otthoni, tanulószobai és az iskolaotthonos foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei A tanórán kívüli foglalkozások munkarendje A napközi otthon és a tanulószoba A napközi otthoni és tanulószobai foglalkozások napirendje Az iskolaotthon Az ebédlői étkezés rendje A tanórán kívüli egyéb foglalkozások rendje Az Iskolarádió működése, hangos bemondó használata Ünnepi viselet, váltócipő, testnevelés felszerelés használata Iskolai védő-óvó előírások Védő-óvó előírások, amelyeket a tanulók egészsége, testi épsége védelmében. 30 az iskolában való tartózkodás során meg kell tartani A tanulókat érintő rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái, megszervezésükkel kapcsolatos eljárás A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot ellátó személy és elérhetőségének meghatározása, közzététele Baleset-megelőzési előírások, baleset esetén teendő intézkedések Az iskola és az iskolához tartozó területek használatának szabályai Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához tartozó területek használatának, kezelésének, megóvásának rendje Speciális létesítmények, helyiségek használata A Házirenddel kapcsolatos szabályok A Házirend elfogadása A Házirend módosítása A Házirend nyilvánosságra hozatala A Házirend érvényességi ideje A Házirend hatályba lépése Melléklet A fizika-kémia szaktantermek használati rendje Az informatikatermek használati rendje A tornatermek, aulák, öltözők, iskolaudvar és a sportpályák használati rendje

5 1. Adatok 1.1. Az intézmény Házirendje az iskola alapító okiratában meghatározott feladatellátási egységeire vonatkozik: székhely: 1032 Budapest, Zápor utca 90. telephely: 1035 Budapest, Váradi utca 15/B. 2. A Házirend célja és rendeltetése 2.1. Általános rendelkezések meghatározása A Házirend szabályozza a közoktatásról szóló (többször módosított) évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közoktatási Törvény [Kt.]) és a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet vonatkozó részei alapján az iskola munkarendjét, a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásának illetve végrehajtásának módját Ahol a Házirend szülőt említ, az alatt a tanuló törvényes gondviselőjét kell érteni Az iskola nagyobb tanuló közösségei A tanulók nagyobb közössége: a tanulólétszám 20 %-a A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi és a szülői munkaközösségi értekezleteken való részvételüket. 3. A tanulói jogok 3.1. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszüntetésének szabályai A tanulói jogviszony létesítése A tanulói jogviszony létesítését, annak feltételeit a Közoktatási Törvény 66. -a és a kapcsolódó jogszabályi rendelkezések szabályozzák Az első évfolyamra jelentkező tanulók felvételének módja Az első évfolyamra történő felvétel (beíratás) módját a fenntartó a felvételi tájékoztató kiadásával a tanév rendjében meghatározott időben nyilvánosságra hozza Az elsős tanulók beiratkozásáról az iskola honlapján is valamennyi információ közlésre kerül A tanulói jogviszony és a Házirend A tanuló a beiratkozással létrejövő jogviszony létesítésének időpontjától annak tartama alatt köteles az intézmény Házirendjének szabályait betartani Az intézmény beiskolázási körzete Az Óbudai Nagy László Általános Iskola beiskolázási körzetéhez a következő, Budapest, III. kerületében található közterületek tartoznak: Ágoston utca 2 4, 1 3, Ágoston utca 6 10 ig. Árpád fejedelem útja 50 68, Bécsi út ,

6 Bécsi út Bécsi út , Bécsi út 58 92, Beszterce utca Bokor utca Calvin köz Csatárka utca Csemete utca Dereglye utca Dévai Bíró Mátyás tér Doberdő utca Dugovits Titusz tér Érc utca Erdőhát utca Eső utca Evező utca Fekete salak Fényes Adolf utca Fergeteg utca Flóra utca Folyóka utca Folyondár köz Folyondár utca Föld utca 48 54, Galagonya utca Guckler Károly utca Gyenes utca Gyík utca Haránt köz Haránt utca Hegyoldal utca Hortenzia köz Ilonka utca Jolsva utca Jószerencse utca Judit utca Kecske utca Kenyeres utca Kiscelli köz Kiscelli lejtő Kiscelli utca 2 106, 1 3, Kiskorona utca Kolostor utca Kolosy tér Kőzet utca Lajos utca , Mátyáshegyi köz Mátyáshegyi út Mikoviny utca Mókus utca Nagybátonyi utca Nagyszombat utca 6, 3 27, Nyereg utca Óbuda utca Pacsirtamező utca16 44, 3 67.(volt Korvin utca) Pálvölgyi köz Perc utca Perényi köz Perényi út Podolin utca Reménység utca Remetehegyi árok San Marco utca 2 72, San Marco utca 74, Selmeci utca Selyem utca Seregély köz Seregély utca Solymár utca Szélvész utca Szépvölgyi út Szomolnok utca Szőlő köz Szőlő utca 6 66, 68 94, Táborhegyi lépcső Táborhegyi út Tanuló utca Tégla utca Tél utca Teszársz Károly utca Textilgyár utca Tímár utca 2 40, Toboz utca Törzs utca Uszály utca Üde utca Vályog utca Váradi utca 22 34, 15/B 19. Végvár utca Viador utca Virág Benedek utca Vörösvári út Zápor utca 2 72, 74 90, 1 51,

7 A beiratkozáshoz szükséges feltételek az iskola magasabb évfolyamaira Az iskola beiskolázási körzetébe tartozó gyermeket az intézmény a jogszabályban meghatározott módon veszi fel Egyéb esetekben a felvételről a tanulmányi eredmények és a tanuló magatartása, valamint a tanuló sajátos helyzetéről szóló dokumentumok (szakvélemény, szakértői vélemény stb.) alapján az iskola igazgatója dönt megkülönböztetett figyelmet fordítva a magatartás és szorgalom osztályzatokra Adminisztratív formai feltételek Az előző iskolából hozott iskolaváltoztatási igazolás Az előző iskolából hozott bizonyítvány Ha a tanuló tanév közben érkezik, az előző iskolából hozott értesítő füzet vagy ellenőrző könyv (tájékoztató füzet) Szükség esetén információ kérése az előző iskolától Teljesítmény- és képességfeltételek Tantárgyanként meg kell vizsgálni, hogy a belépő tanuló előző iskolájában tanultak mennyire adekvátak az iskola helyi tantervével. Az idegen nyelv tanulásával kapcsolatban fel kell mérni, hogy a tanuló melyik nyelvi csoportba kerüljön A belépési követelmények során alkalmazásra kerülő eljárások A belépést követő két héten belül a szaktanárok (tanítók) a gyermekkel folytatott tájékozódó beszélgetések segítségével eldöntik, hogy a tanuló ismeretei elegendőek-e az adott évfolyamon a tanulmányok folytatására. Tapasztalataikról és javaslataikról az igazgatót és az igazgatóhelyetteseket tájékoztatják A szülőkkel való megbeszélés után az igazgató dönt: o a tanulmányok folytatásáról; o az évfolyam megismétléséről (Kt. 71. ); o felzárkóztatás egyes tantárgyakból, o az osztályba sorolásról stb Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai Az iskolánkba beiratkozó első osztályosokat a szülőkkel egyeztetve, a gyermekekről szóló szakvélemény, ill. szakértői vélemény alapján az igazgató sorolja osztályokba Az újonnan érkező tanulóknál elsősorban az osztály létszámát, a gyermek érdeklődését vesszük figyelembe Az emelt szintű nyelvoktatást azok a szülők kérhetik, akiknek gyermekei az első két évben jó eredményeket értek el magyar nyelv és irodalomból, illetve a választott tantárgyból megfelelő szinten teljesítettek Az osztályba, csoportba való besorolásról az igazgatóhelyettesek, illetve a tanítók és a szaktanárok meghallgatása után az igazgató dönt A tanulói jogviszony megszűnésének esetei A tanuló a nyolcadik évfolyam tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett A nem körzetes tanulóval szemben olyan fegyelmi határozat születik, hogy tanulmányait más iskolában kell folytatnia, amennyiben az igazgató megállapodott a fogadó iskola vezetőjével és egyeztetett a szülővel. 7

8 A szülő gyermekét más iskolába íratja át Az egyes tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos iskolai szabályok, módszerek, eljárások Tanulók jogai A Házirend szabályai alapján használhatja az iskola termeit, létesítményeit, felszerelését Közreműködhet a tanórán kívüli programok tervezésében, szervezésében Érdeklődésének megfelelően képezheti magát: bekapcsolódhat a különböző szakkörök munkájába. A szakkörök a tanulók érdeklődésének előzetes felmérése alapján szerveződnek a tantárgyfelosztás adta órakeretek lehetőségei szerint. A szakkörökbe való jelentkezés önkéntes alapon történik, s a foglalkozásokon való részvétel a jelentkezés után kötelező. A részvétel alól eseti felmentést csak a szülő adhat írásban Részt vehet a tanulmányi, kulturális és sportversenyeken, pályázatokon, egyéb iskolai programokon Vállalhat időszakos, illetve állandó megbízatásokat, ügyeleti munkát Választó és választható a diákönkormányzatba Igénybe veheti a napközi otthont és a korrepetálásokat Tagja lehet az iskola diák sportegyesületének, sportköreinek, melyekre a jelentkezés önkéntesen történik a testnevelő tanárnál Tanulmányaihoz igénybe veheti az iskolai könyvtárat a kölcsönzési határidő betartásával, melynek rendjét a könyvtár ajtajára kifüggesztett kölcsönzési rend tartalmaz Minden tanuló joga, hogy bármilyen személyes problémájával, gondjával és érdekeinek védelmében tanáraitól, osztályfőnökétől és az iskola igazgatójától, igazgatóhelyetteseitől segítséget kérjen, a tanulói jogviszonyt és az iskolát érintő kérdéseire érdemi választ kapjon Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók jogaikat a tanulói jogviszony létrejöttétől annak megszűnéséig gyakorolhatják A személyes adatok védelme érdekében az iskola titkosan kezeli a tanulói adatokat a Közoktatási Törvény 2. sz. mellékletében foglaltak alapján Az emberi méltósághoz való jog érvényesülését segítő eljárások A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák. Ha úgy érzi, hogy erkölcsi mivoltában megsértették, érdekeinek védelmében segítséget kérhet osztályfőnökétől, tanáraitól, illetve írásban panaszt tehet az iskola igazgatójánál, és kérheti az őt ért sérelem orvoslását Információhoz jutás, kérdezés, érdemi válasz rendje A tanulót tájékoztatás illeti meg a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről A tanulónak joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz és tájékozódhasson az ahhoz elengedhetetlen eljárásokról. Erről felvilágosítást kérhet az őt tanító pedagógusoktól és az iskolavezetéstől kérhet A tanuló jogában áll, hogy az iskolai élettel kapcsolatos tájékoztatást gondviselőjével együtt megkapja Kérdéseikre a szülők érdemi válaszhoz a fogadóórákon, szülői értekezleteken, a szülői fórumon és levél útján, a tanulók osztályfőnöki órákon, a 8

9 pedagógusokkal történő személyes beszélgetések során, iskolagyűlésen, valamint az iskola honlapja révén juthatnak Szabad véleménynyilvánítás módja Az emberi méltóság tiszteletben tartásával a tanuló szabadon véleményt mondhat az iskola életéről, az őt tanító pedagógusok munkájáról. A megfelelő fórumokon, osztályfőnöki órákon, diákönkormányzati üléseken, iskolagyűléseken a megfelelő formában gyakorolhatja ezt a jogát A tanuló véleményét kulturált, másokat nem sértő módon, megfelelő formában kell elmondania úgy, hogy társait véleményalkotási jogukban ne korlátozza A tanulót véleménynyilvánítása miatt hátrányos megkülönböztetés nem érheti, megítélésének alapjául kizárólag teljesítménye és viselkedése szolgálhat A hit- és vallásoktatáshoz való jog A tanuló joga, hogy az iskola által biztosított keretek között hitoktatásban vegyen részt A tanulók vallási hovatartozásuk miatt egymást nem sérthetik meg, s kötelesek egymás vallási meggyőződését, etnikai hovatartozását tiszteletben tartani Érdekképviselet, érdekvédelem, érdekegyeztetés iskolai rendszere A diákok joga, hogy jogszabályban meghatározottak szerint személyesen vagy képviselő útján részt vegyenek az érdekeiket érintő döntések meghozatalában. E jog érvényesítésének szervezeti formája az iskolában működő diákönkormányzat A tanuló javaslatait, véleményét elmondhatja az őt érintő ügyekben, javaslattal élhet társai értékelésénél, jutalmazásánál A tanuló választó és választható a diákönkormányzatba A véleményezési jog gyakorlásának szempontjából a tanulók nagyobb közösségének minősülnek A Közoktatási Törvényben meghatározott esetekben véleményezési jog gyakorlásának szempontjából az évfolyamok, az alsó és felső tagozat, és az iskola teljes tanulói közösségének 70 %-a minősül nagyobb tanulói közösségnek A jogorvoslati jog gyakorlása A diákproblémák feltárásában, az iskolai konfliktusok kezelésében a pedagógusok, különösen az osztályfőnökök, a gyermekvédelmi felelős és az iskolapszichológus segítik a tanulókat. A személyes konfliktusaikat a tanulók az osztályfőnökök a szaktanárok és a napközis nevelők segítségével rendezik, míg az iskolai konfliktusok megoldásában a diákönkormányzat, ha szükséges az iskolavezetés segít Információs táblák (faliújságok) és az iskolai honlap tájékoztatják a diákokat az őket érintő kérdésekről A tanuló által előállított termékek, dolgok, alkotások tulajdonjoga A nevelési-oktatási intézmény és a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, 9

10 illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a vagyoni jogokat másra ruházza át A megfelelő díjazásban a tanuló tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha a vagyoni jog átruházása alkalomszerűen, egyedileg elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a megfelelő díjazást a teljes oktatási folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani A tanuló abban az esetben, ha az iskola a nyereségről lemond az alkotását felajánlhatja a GÁT Alapítványnak A tantárgyválasztással és a pedagógus megválasztásával összefüggő eljárás A tanuló joga, hogy érdeklődésének megfelelően tanulmányi munkájának elvégzése mellett válasszon a tanórán kívüli szervezett foglalkozások (korrepetálások, szakkörök, sportkörök stb.) közül, e foglalkozásokban részt vehessen A tanuló közreműködhet a tanórán kívüli programok tervezésében, szervezésében A tanuló választhat a helyi tantervben megjelölt választható tantárgyak közül iskolába lépéskor és szükség esetén évfolyamváltáskor A tanuló tagja lehet az iskolai diák sportegyesületnek, igénybe veheti az iskolai könyvtárat A tanulók jutalmazásának rendje A tanulók jutalmazásának formái A jogszabályban, illetőleg az iskola Házirendjében megfogalmazott tanulmányi, magatartási és szorgalmi követelményeket kiemelkedően teljesítő, az iskola hírnevét erősítő tanulókat az intézmény jutalomban részesíti A jutalmazás egyéni formái intézményünkben: szóbeli dicséret; szaktanári, napközis nevelői, osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi írásbeli dicséret; az év tanulója, az év sportolója cím; az iskola díszpolgára cím; Nagy László-díj; Tantárgyi elismerés alapítványi jutalmazás; egyéb igazgatói ill. nevelőtestületi döntés által meghatározott egyéni illetve csoportos jutalom A tantárgyi tanulmányok során végzett kiemelkedő munkáért szaktanári dicséret adható. A tanuló félévkor és év végén tantárgyi tanulmányainak értékeléseként kitűnő minősítést kaphat A tanuló a tanulmányi versenyeken elért eredményéért szaktanári illetve igazgatói dicséretben részesülhet, melyet dicsérő oklevél kíséretében kerül átadásra az iskolagyűlésen. 10

11 Több tantárgyból kiemelkedően teljesítő tanuló részére nevelőtestületi dicséret adható, amelyet be kell vezetni a törzskönyvbe és a bizonyítványba Kimagasló eredményért igazgatói dicséret, oklevél és jutalomkönyv a tanév végén, a tanulók, nevelők és szülők közössége előtt adható át a tanévzáró ünnepélyen Eredményes kulturális tevékenység elismerése Házi versenyeken, kerületi és más intézmények által szervezett versenyeken való eredményes szereplést iskolagyűlés keretében díjazzuk (oklevél, jutalomkönyv, egyéb jutalom, osztályfőnöki vagy igazgatói dicséret) Kimagasló sportteljesítmény Házi, kerületi, fővárosi, országos vagy nemzetközi sportversenyeken illetve rendezvényeken való sikeres szereplésért oklevelet, jutalomkönyvet, szaktanári, osztályfőnöki vagy igazgatói dicséretet kaphat a tanuló A közösségi életben kiemelkedő munkát végző tanulók jutalmazása A jó szervező és irányító tevékenységet végző vagy kiváló eredménnyel záruló közösségi munkát végző tanulók elismeréseképpen oklevél, jutalomkönyv, osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret vagy más igazgatói, ill. nevelőtestületi döntésben meghatározott egyéb jutalom adható Kiemelkedő eredménnyel végzett közösségi munkát, példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösségeket csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni, melyek lehetnek: jutalomkirándulás, kulturális hozzájárulás stb Az a tanuló, aki intézményi szinten is kiemelkedő közösségi munkát végez, jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt, nyilvánosan veszi át az intézmény vezetőjétől Az iskola díszpolgára cím A díszpolgári cím feltétele az intézményben elvégzett minimum két tanév, jeles vagy jó tanulmányi eredmény, kiemelkedő iskolai közösségért végzett tevékenység, illetve kimagasló sport vagy művészeti teljesítmény A díszpolgári cím az iskola tanulóközössége előtt a tanév végén ünnepélyes keretek között adományozható Az iskola díszpolgára cím nevelőtestületi határozattal visszavonható, ha a díszpolgár tanulmányi és közösségi munkája, magatartása miatt méltatlanná válik ahhoz A díszpolgárok a belépőjegyes rendezvényeken ingyen vehetnek részt, az iskola emblémájával ellátott kitűzőt hordhatnak. Az iskolai ünnepségeken az első sorban ülhetnek Az elismerés egyéb formái A Nagy László-díjat az a nyolcadik osztályos tanuló kaphatja, aki minimum hat tanéven keresztül minden évben jeles bizonyítványt és legalább jó magatartást szerzett, és iskolai tevékenységével erősítette az intézmény hagyományait, jó hírét Újfajta jutalmazási kategóriákra a pedagógusok és az iskolai diákönkormányzat tehet javaslatot. 11

12 3.6. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei Helyi önkormányzati és intézményi támogatások A támogatás a mindenkori jogszabályok alapján kiadható a következő esetekben: önhibáján kívül alacsony keresetű családban élő gondviselőnek; látható jegyek alapján (fogyasztási szint; rossz állagú, vagy nem komfortos lakás; öltözködési hiányosságok stb.) valószerűsíthetően szerény körülmények között élő gondviselőnek; önhibáján kívül munkanélküli, egyébként keresőképesnek minősíthető családfenntartónak; munkaképtelen (rokkantság, testi vagy szellemi fogyatékosság stb.) vagy csökkent munkaképességű (leszázalékolt) családfenntartónak; három vagy többgyermekes családban élő gondviselőnek; kettő vagy több gyermekét egyedül nevelő szülőnek (pl. főállású anya); ingyenes étkeztetésre, rendszeres gyermekvédelmi támogatásra jogosult gyermek szüleinek; eltérő jogosultsági helyzeteknek megfelelően differenciáltan A tankönyvi támogatás 25%-a tartós tankönyv címén kerül felhasználásra a könyvtári állományban A felsorolt elvek, szempontok alapján a rászorultság megállapítása az osztályfőnök véleményének kikérésével történik A szociális juttatások elbírálását és elosztását a fenntartó Önkormányzat szociális ügyekért felelős főosztálya végzi. A javaslattételt a szülő kezdeményezi, majd a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök véleményezi A javaslat elfogadása esetén a fenntartó Önkormányzat különféle szociális juttatásban részesítheti az igénylőket, melyek a következők: étkezési támogatás; rendszeres neveltetési hozzájárulás; egyszeri támogatás (pl.: beiskolázás); rendkívüli támogatás megítélése A támogatások elbírálásának alapjául szolgáló kritériumok az egy főre eső havi nettó jövedelem összege; a törvényben előírt szülői kötelezettségek teljesítése a család egyéb szociális körülményei Az eljárásrend A fenntartó Önkormányzat szociális ügyekért felelős főosztálya az általa megítélt kedvezményekről illetve annak mértékéről a szülőt és az iskolát írásban értesíti. A kedvezményezettség időtartama általában fél év pl.: étkezési kedvezményeknél A kérelemre való rászorultságot megalapozó információk a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök szülővel való kapcsolattartásának tapasztalataiból adódnak (családlátogatás, környezettanulmány stb.) Az elosztható összegről a fenntartó Önkormányzat döntésre jogosult szervezeti egysége illetve testülete határoz. 12

13 3.7. Az étkezéshez szükséges térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó szabályok A Közoktatási Törvény ában meghatározott térítési díjak befizetésének időpontjairól az iskola a tanév során folyamatosan ad tájékoztatást (plakát, faliújság, iskola honlapja, szülői levél) Az ingyenes étkezésben részesülő gyermek szülei (gondviselője) hiányzás esetén kötelesek a mulasztás várható időtartamára az étkezést lemondani, melyet mindkét épület gazdasági irodájában lehet eszközölni Az igénybe nem vett, de előre befizetett étkezési díjat az iskola túlfizetésként a következő hónapra elszámolhatja, és abban az esetben, ha a szolgáltatást a szülő a titkárságon telefonon vagy személyesen lemondja, az iskola visszafizeti azt. Az étkezési díjat lemondani reggel 9 óráig a következő naptól kezdődően lehet A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elosztásának rendjéről évente a nevelőtestület dönt E támogatás elosztásának elsődleges elve a család anyagi és szociokulturális helyzete, valamint az igénylés jogosultságának egyéb az osztályfőnökök és a gyermekvédelmi felelős által megítélt speciális körülmények A tankönyvigényléssel, -kölcsönzéssel, -értékesítéssel, a tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével, a kártérítési kötelezettség mérséklésével illetve elengedésével kapcsolatos szabályok A tankönyvigénylés A tankönyvigénylés rendjét a hatályos jogszabályok alapján az éves iskolai munkatervben foglaltak alapján a nevelőtestület határozza meg A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és mértékéről évente a nevelőtestület dönt. Amennyiben e támogatás a szociális elvek figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei című fejezetben megfogalmazottakat kell figyelembe venni A tankönyvkölcsönzés A tankönyvet (beleértve a szótárt, a szöveggyűjteményt és az atlaszt) az iskola tankönyvkölcsönzés útján is kiadhatja a normatív kedvezményre jogosult tanulónak Arról, hogy a normatív kedvezményre jogosult tanuló tankönyvkölcsönzés útján jut-e a tankönyvhöz az adott évben a normatív kedvezményre, illetve egyéb kedvezményre jogosult tanulók száma és a rendelkezésre álló anyagi források alapján a nevelőtestület a szülői szervezet egyetértésével minden év december 15-ig dönt A tankönyvkölcsönzési jogosultság, ezzel a tankönyvhasználat joga a tanulói jogviszony fennállása alatt addig tart, amíg a tanuló felkészítését az adott tantárgyból a helyi tanterv szerint kell végezni, illetve amíg az adott tantárgyból vizsgát tehet A kölcsönözhető tankönyvek jegyzéke minden év június 10-ig közzétételre kerülnek. A közzététel módja: iskolai faliújságon és a honlapon való közlés A tankönyvkölcsönzés az iskolai könyvtár közreműködésével történik. 13

14 Kölcsönzött tankönyvenként a tankönyvkölcsönzés tényéről, a kölcsönzés időtartamáról, a tankönyv visszaadásának feltételeiről a könyvtáros dokumentumot készít, melynek egy példányát a tanuló, illetve a szülő részére átadja A tankönyv-értékesítés A kölcsönzött tankönyvet a normatív kedvezményre jogosult tanuló az iskolai könyvtárból megvásárolhatja A megvásárlás feltétele, hogy a tanuló a tankönyvet legalább 3 hónapig használja; a tankönyv áraként a tanuló, illetve a szülő a tankönyv rendeltetésszerű elhasználódási fokát alapul vevő árat kifizesse A tankönyv csökkentett árára a könyvtáros tesz javaslatot írásos feljegyzés formájában, melyet az iskolaigazgató hagy jóvá A tankönyv árát a szülő közvetlenül az iskolának fizeti meg A tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítése A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv elvesztésével, megrongálódásával az iskolának okozott kárt megtéríteni A tankönyv elvesztése esetében a kártérítés összege: - nem lehet kevesebb, az adott tankönyv tényleges beszerzési árának 50 %-ánál; - nem lehet több a tényleges beszerzési áránál A tankönyv megrongálódása esetében vizsgálni kell azt, hogy továbbra is lehete azt rendeltetésszerűen használni Ha a megrongálódott tankönyv rendeltetésszerű használatra még alkalmas, illetve alkalmassá tehető, kártérítésként a könyv beszerzési árának maximum 50 % át lehet a tanulótól, illetve a tanuló szülőjétől követelni Ha a megrongálódott tankönyv rendeltetésszerű használatra nem alkalmas, illetve arra alkalmassá tenni nem lehet, a tankönyv elvesztésénél a leírt kártérítési összeget lehet kérni A tankönyv állapotát, használatra való alkalmassá tételének megítélését, valamint a kártérítési összegre javaslatot a könyvtáros tesz írásos feljegyzés formájában, melyet az iskolaigazgató hagy jóvá A kártérítési kötelezettség mérséklése illetve elengedése A kártérítési összeget csökkenteni, mérsékelni lehet, illetve el lehet tekinteni a kártérítéstől akkor, ha a tanuló anyagi és szociális helyzete indokolja Különösen indokolt eltekinteni a kártérítési kötelezettségtől, ha a tankönyv megrongálódásával, illetve elvesztésével kapcsolatban nem feltételezhető, illetve nem igazolható a tanuló szándékossága A gondatlanságból okozott károkozás esetén az előző cím alatti tételek - 50 %-kal mérsékelhetők illetve - elengedhetőek A kártérítési összeg elengedésről, illetve mérsékléséről az igazgató a könyvtáros javaslatára, az osztályfőnök véleményének kikérése után dönt. 14

15 4. Tanulói kötelességek 4.1. A tanuló kötelességei A Házirend, a tanulók etikai kódexe, a tűz- és balesetvédelmi szabályok ismerete és betartása, melyekről a tanév elején tájékoztatást kap Tartsa meg az iskolai, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola és a helyiségeihez tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait Tegyen eleget képességeinek megfelelő rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással, tanulmányi kötelezettségeinek A pedagógussal az illendő viselkedés szabályait megtartva, tisztelettudóan kommunikáljon az egyes foglalkozásokon, s oda nem illő viselkedéssel ne zavarja azokat Képességei szerint vegyen részt a szaktárgyi, kulturális és a sportversenyeken Tanúsítson tiszteletet a pedagógusok, diáktársai, valamint más iskolai dolgozók személye és munkája iránt Minden felnőttel és gyermektársával kulturáltan és tisztelettudóan kommunikáljon A pedagógus utasításait (tanórákon, óraközi szünetekben, a tanórán kívüli foglalkozások során) pontosan hajtsa végre Vegye figyelembe az ügyeletes tanulók figyelmeztetéseit Hozza el taneszközeit, a tájékoztató és üzenő füzetét a tanítási órákra, azokat a tanórák, napközis foglalkozások kezdetekor a pedagógussal megbeszélt módon kezelje Készítse el hiánytalanul a házi feladatát, a szóbeli és írásbeli feladatainak teljesítésével rendszeresen készüljön a foglalkozásokra Óvja saját és társai testi épségét, sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, valamint amennyiben állapota lehetővé teszi tájékoztassa a nevelőjét sérülése esetén Őrizze meg, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja a közösségi tulajdont (az iskola épületét, bútorzatát, a taneszközöket stb.) Magatartásával, munkájával erősítse az iskola jó hírét, védje becsületét, gazdagítsa hagyományait Saját és társai egészségének védelmében ápolja és tartsa meg személye és környezete tisztaságát Védje és segítse a gyengébbeket, óvja saját maga és társai egészségét, lépjen fel a közösségellenes megnyilvánulások, a tiszteletlenség, a durvaság, az agresszió, a tudatmódosító szerek használata ellen A dolgozatírás szabályozása A témazáró dolgozatok megíratását egy héttel az esemény előtt kell bejelenteni A tanulót a várható írásbeli feleletekről is tájékoztatni kell Egy osztályban naponta két témazáró dolgozatnál több nem íratható. A témazáró dolgozat megírása általában egy teljes tanórát vesz igénybe A kijavított dolgozatot a tanulónak 10 munkanapon belül meg kell kapnia. Ez alól 15

16 a pedagógus hosszabb hiányzása képezhet kivételt. Amennyiben az adott dolgozatot az előbb leírt időn belül a tanuló nem kapja meg, az adott érdemjegyet nem köteles elfogadni. Amíg a pedagógus nem osztja ki a dolgozatot, addig nem lehet az egész osztállyal újabb írásos felmérést íratnia A hetes kötelességei Minden tanítási óra előtt számba veszi a hiányzó tanulókat, és a hiányzásról jelentést tesz az órát tartó pedagógusnak A tanár hiányzását a becsöngetés után maximum 5 perccel köteles jelenteni a tanári szobában Gondoskodik a tábla tisztaságáról, a megfelelő krétamennyiségről, a tanterem szellőztetéséről és tisztaságáról Amennyiben a tanterem berendezési tárgyaiban rongálásra utaló jeleket észlel, jelenti a szaktanárnak vagy az iskolavezetésnek A hetesek munkáját az osztályfőnökök értékelik, a jó munkát jutalmazzák, a hanyag ellátást büntetik A diákügyelet Az ügyeletes tanulók munkáját az ügyeletvezető tanár szervezi meg. Feladata az elvégzett munka értékelése is Az ügyeletes tanulók 7 30 kor kezdik munkájukat az ügyeletes tanár vezetésével Feladatuk az ügyeletes tanárok munkájának segítése, az óraközi szünetek rendjének, az iskolai folyosók és az udvar tisztaságának biztosítása Munkájuk kiterjed valamennyi óraközi szünetre A legkitartóbb és legszorgalmasabb diákügyeletesek félévkor és tanév végén jutalomban részesülhetnek A foglalkozásokon való részvétel, a távolmaradással kapcsolatos szabályok A tanuló foglalkozásokon való részvételének kötelezettsége A tanuló alapvető kötelessége, hogy vegyen részt a tanórákon, a nevelési tanácsadó és a szakértői bizottság javaslata által előírt foglalkozásokon, a tanórán kívüli kötelező foglalkozásokon és rendezvényeken, valamint azokon a tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéb foglalkozásokon, amelyekre önként jelentkezett A hiányzások rendje Az osztályfőnököt a távolmaradás első napjának reggelén a hiányzás okáról, illetve várható időtartamáról telefonon vagy személyesen a szülőnek tájékoztatni kell A kötelező foglalkozások alóli hiányzást szülői, orvosi vagy más hivatalos igazolással 3 napon belül kell írásban igazolni A szülő (gondviselő) tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat A hiányzás nem igazolható, ha az igazolást nem a meghatározott időn belül mutatja be a tanuló; tanítási idő alatt engedély nélkül távozott az iskola területéről; bebizonyosodik, hogy az igazolás formai és tartalmi szempontból nem hiteles illetve hamis A becsöngetés után érkezett tanuló későnek számít. A késések dokumentálása 16

17 az osztálynapló hiányzási rovatában történik a késés időtartamának (a becsöngetéstől eltelt percek számának) beírásával. A késésről a pedagógus köteles a szülőt tájékoztatni. Az osztályfőnök hetente összesíti az adatokat, és amennyiben a késések időtartama eléri a 45 percet, a tanuló igazolatlan órát kap Ha a késésekből és/vagy a tanóráról való távolmaradás miatti hiányzások száma eléri a 1 igazolatlan órát, a tanuló szülőjét az osztályfőnök a tájékoztató füzet útján értesíti. A mulasztás ténye jelentkezik a tanuló havi magatartás osztályzatában is igazolatlan óra után az osztályfőnök a szülő felé a felhívás nyomtatványon jelzi a tanuló igazolatlan hiányzásait igazolatlan óra esetén az iskola igazgatója a jegyzőnél és a gyermekjóléti szolgálatnál hivatalos eljárást kezdeményez az osztályfőnök és gyermekvédelmi felelős jelzése alapján A hiányzások és késések eljárásrendjének alkalmazása során melynek jogszabályi hátterét a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 20. -a adja az osztályfőnök együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel és az intézményegység-vezető igazgatóhelyettessel A távolmaradás kérése, az engedélyezés rendje Ha a tanuló előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra: 1 3 óráról szaktanár, 1 3 napról osztályfőnök, ennél több napról történő távolmaradásra az igazgató adhat engedélyt. A távolmaradásról az előzetes engedélyt a szülőnek kell kérni a tájékoztató vagy üzenő füzeten keresztül. Más formában és esetekben a távolmaradás nem engedélyezhető. A döntés során figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi előmenetelét, magatartását, addigi mulasztásainak számát, és azok okait. Megtagadható a tanítási napról való hiányzás engedélyezése akkor, ha a tanuló 3 vagy több órát igazolatlanul mulasztott A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolai foglalkozásokról betegség, hivatalos idézés, közlekedési nehézségek miatt. A tanuló gondviselője ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztást az osztályfőnöknek, a napközi illetve az iskolaotthon felelős tanárának lehetőleg még a hiányzás első napján A mulasztott tananyagot pótolni kell. Felelés, dolgozatírás alól felmentés csak a hiányzást követő napon adható, azokból a tantárgyakból, melyek óráin nem volt jelen a tanuló Hosszabb hiányzás esetén a tanuló a tananyag pótlása céljából kérheti napközis illetve tanulószobai részvételét az intézményvezetéstől A nem kötelező (választható) foglalkozásokra történő jelentkezés módja, az elbírálás elvei, a kijelentkezés módja A tanuló a tantervi tananyagon túlmenően tudományos-, technikai-, művészeti és sport érdeklődésének kielégítésére, alkotó képességeinek fejlesztése céljából részt vehet nem kötelező iskolai foglalkozásokon (sportkör, énekkar, felzárkóztatás, tehetséggondozás, tagozatos nyelvoktatás) A nem kötelező foglalkozások (a tagozatos nyelvi órák kivételével) október elsején kezdik meg a munkájukat, és a tanév végéig tartanak. 17

18 A foglalkozásokról a szülőket minden tanév elején írásban és a szülői értekezleten, illetve az iskola honlapján tájékoztatjuk A nem kötelező foglalkozásokra való jelentkezés elbírálása az igazgató hatásköre A nem kötelező foglalkozásokra való jelentkezés elfogadása után a tanuló e foglalkozásokon egész tanévben köteles részt venni A szülő gyermekének a nem kötelező foglalkozásról történő kijelentkezését (az idegen nyelvi tagozatos óra kivételével) írásban a tanév folyamán bármikor kérheti Az a tanuló, aki fegyelmezetlen magatartásával vagy közösségellenes fellépéseivel rendszeresen zavarja a nem kötelező foglalkozásokat, az igazgató döntésének megfelelően e foglalkozások alól a tagozatos nyelvi órák kivételével a szülővel történő megbeszélést követően kizárható Eszközök, felszerelések védelme, felelősségvállalás, a rendben tartás szabályai Az iskolával jogviszonyban álló személyek kötelesek az intézmény épületének állagát óvni, eszközeit rendeltetésszerűen, takarékosan használni A tanuló meghatározott szervezésben, felnőtt felügyelettel igénybe veheti az iskola létesítményeit, használhatja azokat a berendezéseket, eszközöket, amelyek felkészülését előmozdítják, érdeklődését kielégítik. Az egyes feladatellátási helyek eszközhasználatának közös használatra vonatkozó szabályait az iskolavezetés külön döntésben határozza meg, melyről a tanulókat tájékoztatja A tanítói, tanári demonstrációs eszközök tárolása szertárakban történik Szándékos károkozás esetén a kár okozója (kiskorú személy esetén annak gondviselője) anyagi felelősséggel tartozik Súlyos jogellenes magatartás, illetve annak megelőzési és szankcionálási eljárásai Az a magatartás, amely az iskolával jogviszonyban álló személy emberi méltóságát és jogait veszélyezteti, továbbá vele szemben fizikai vagy lelki erőszakot, testi fenyítést alkalmaz, jogellenes magatartásnak minősül Mindazok a cselekedetek, melyek az iskola Házirendjének előírásaival ellentétesek és súlyos hátrányt okozhatnak mások számára, büntetést vonnak maguk után Ha a tanuló úgy érzi, hogy erkölcsi mivoltában megsértették személyesen vagy képviselője útján segítségért fordulhat osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az iskola igazgatójához, illetve írásban panaszt tehet az intézmény vezetőjénél, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását Az a tanuló aki az iskola területén illetve iskolai rendezvények alatt dohányzik vagy a tudatmódosító szerek használója, beszerzője, birtoklója, terjesztője fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesül. Az iskola szükség esetén büntetőeljárást kezdeményez a hatóságoknál A tanórai foglalkozások során tiltott tanulói magatartás Az iskola egész területén tilos szemetelni, tökmagot, szotyolát fogyasztani A tanítási órákon, foglalkozásokon étkezni és innivalót fogyasztani tilos. Kivételt képeznek azok a tanulók, akiknek egészségi állapota ezt indokolttá teszi A tanítási órákon tilos rágógumizni. 18

19 Tanítási órákon, iskolai foglalkozásokon és a szünetekben a mobiltelefon használata, valamint más technikai eszközökkel zene hallgatása amennyiben nem tartozik a foglalkozás kötelező anyagához tilos. Ha a tanuló telefonjának továbbá más technikai eszközének (walkman, discman, MP3, MP4 stb.) hangja a tanórát vagy az iskolai foglalkozást mégis zavarja, a pedagógus fegyelmező intézkedést tesz (figyelmeztetés, intő, rovó), és elveszi a készüléket, melyet csak a foglalkozást követően ad vissza a tanulónak Amennyiben többször előfordul a mobiltelefon tanulótól történő elvétele, a készüléket a pedagógus csak a szülőnek adja vissza Az iskola épületében közlekedni csak gyalogos formában lehet, szigorúan tilos gördeszka, korcsolya és más eszközök használata Az iskola által szervezett, a Pedagógiai Program megvalósításához kapcsolódó, kötelező iskolán kívüli rendezvényeken elvárt és tiltott tanulói magatartás Az iskola által szervezett, kötelező iskolán kívüli rendezvényeken a programon résztvevőknek a kulturált viselkedés szabályai szerint kell tevékenységüket végezni. A nevelőkkel megbeszélt szabályokat a tanulóknak kötelességük betartani, annak elmulasztása vagy megszegése esetén a tanuló kizárható a programokból, és fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető Az alábbi szabályok betartása valamennyi tanulóra nézve alapvetően elvártak az iskolán kívüli kötelező rendezvényeken: Fogadjon szót az őt kísérő felnőtteknek. Tartsa be a közlekedési szabályokat. Alkalomhoz és helyhez illő ruházatot és felszerelést használjon. Felszerelését, ruházatát tartsa rendben Az alábbi magatartások valamennyi tanulóra nézve tiltottak az iskola által szervezett, kötelező iskolán kívüli rendezvényeken: Nyilvános helyeken (közlekedési eszközökön, közterületen, szálláshelyen, vendéglátó-ipari egységekben stb.) való hangoskodás, udvariatlan magatartás. Durva, trágár szavak használata. Tudatmódosító szerek beszerzése, használata, terjesztése, ezek hatása alatti megjelenés. Megbeszélt időpontokról történő késés. Rongálás, mások eszközeiben, tulajdonában, vagyontárgyaiban, a természeti és történelmi értékekben tett szándékos károkozás Minden tanulóval szemben támasztott alapvető elvárás, hogy iskolán kívüli magatartásával ne csorbítsa az iskola hírnevét A tanulók által az iskolába bevitt dolgok bejelentését illetve megőrzőben való elhelyezését érintő eljárás A tanuló az iskolába érkezéskor eldöntheti, hogy értéktárgyait megőrzésre leadja-e az osztályfőnöknek illetve az iskolatitkárságon hagyja megőrzésre Az elhagyott, elveszített tárgyakért az iskola anyagi felelősséget nem vállal Csak az osztályfőnököknek vagy az iskolatitkárságon leadott, illetve testnevelés órán a testnevelés szertárban elzárt értékekért vállal az intézmény anyagi felelősséget. 19

20 4.12. A tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek gyakorlásához nem szükséges dolgok bevitele Balesetveszélyt okozó tárgyakat, egészségre ártalmas szereket az iskola területére behozni tilos. Ezek behozatala fegyelmező intézkedést, súlyosabb esetben fegyelmi büntetést von maga után Vagyonvédelem érdekében tilos az öltözőszekrényekben, tornaöltözőkben értéktárgyakat tartani. A folyosói szekrényeket szünetekben és a tanítás után lehetőség szerint zárni kell A tanuló az iskolába csak az iskolai oktatáshoz feltétlenül szükséges eszközöket hozza magával. A behozott értékekért az iskola csak a Házirend pontjában leírtak esetén vállal kártérítési felelősséget A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái, rendje, a fegyelmi eljárás és az anyagi kártérítés szabályai Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, fegyelmező intézkedésben részesíthető, amely a súlyosabb fegyelemsértések megelőzésére szolgál nevelési eszközként Az írásos fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: osztálytanítói, szaktanári, napközis nevelői figyelmeztetés, osztálytanítói, szaktanári, napközis nevelői intés, osztálytanítói, szaktanári, napközis nevelői megrovás, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki megrovás igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intés, igazgatói megrovás Az igazgatói írásbeli intézkedést bármelyik pedagógus kezdeményezheti, ha a tanuló súlyosan vét a Házirend szabályai ellen Kirívóan súlyos esetekben a fegyelmező intézkedések egyes fokozatai (szaktanári, napközis nevelői, osztálytanítói) kihagyhatók Az elmarasztalás fokozatainak megállapítása elsősorban az osztályfőnök feladata, mely az osztályban tanító pedagógusok véleményének figyelembe vételével történik A nem szabályozott kérdések az igazgató döntési jogkörébe tartoznak Az írásos intések előtt szóbeli fegyelmező intézkedésben vagy írásos figyelmeztetésben kell részesíteni a tanulót, kivéve, ha a cselekmény súlya azonnali írásos intést tesz szükségessé. A fegyelmező intézkedéseket a tanuló tájékoztatató füzetébe és az osztálynaplóba be kell írni Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesítendő. A Közoktatási Törvény 76. -a és 77. -a szabályozza a tanulók fegyelmi és kártérítési felelősségét Ennek alapján a fegyelmi büntetések a következők lehetnek: megrovás, szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, 20

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND

GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA. (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA (2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.) OM azonosító:201038 HÁZIREND 2013 Tartalom 1. A Házirend célja és feladata, hatálya... Hiba! A könyvjelző nem 1.1.A házirend hatálya...

Részletesebben

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND

Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND Platthy József ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KARANCSKESZI HÁZIREND 2009 ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI MÖZPONT HÁZIRENDJE 1. A tanítás és az iskola rendje 1.1 A tanulók iskolába érkezésének időpontja legkésőbb tíz

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014.

LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA. H á z i r e n d 2013/2014. LUCFALVI ÁLTALÁNOS ISKOLA H á z i r e n d 2013/2014. A házirend célja A nevelőtestület és a tanulókat képviselő diákönkormányzat által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Házirend A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Érvényességi terület: Az iskola területén, és minden iskolai rendezvényen. Érvényességi kör: Az iskola minden

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje

A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje A Zrínyi Miklós-Bolyai János Általános Iskola tankönyvellátásának helyi rendje Az iskolai tankönyvellátás rendjének jogszabályi háttere: 1. A 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14.

Házirend. Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Házirend Dorozsmai Felnőttoktatási Gimnázium 2013/14. Általános szabályok A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium. Házirend. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium.

Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium. Házirend. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2013. szeptember 1. 1 Mezőberényi Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E

A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA H Á Z I R E N D J E A PÉCSI MARTYN FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7625 Pécs, Cserző köz 2. H Á Z I R E N D J E (Pécs, 2013.) A házirend a Pécsi Martyn Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola tanulóira vonatkozik. Érvényes: a tanév

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE

38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2004. (VIII. 31.) RENDELETE a Bocskai István Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola tanulói által fizetendő térítési és tandíjak fizetéséről és

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (IX.12.) SZ. KT RENDELETE az oktatási térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól Mikepércs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE 1 A Hunyadi János Általános Iskola HÁZI R E N D JE A tanuló jogai 1. A tanulónak jogában áll: - részt venni az osztály és az iskola életének alakításában - részt venni az iskolagyűlésen, a diáktanács ülésén.

Részletesebben

Bakonyoszlop HÁZIREND

Bakonyoszlop HÁZIREND Bakonyoszlop Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon HÁZIREND Az biztosítja a város fennmaradását, ha valamennyi polgára egy akaratom van (Démoszthenész) 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/324 808 www.eszeg.sulinet.hu A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata

Csongrád és Térsége Általános Iskola. Tankönyvellátási szabályzata Csongrád és Térsége Általános Iskola Tankönyvellátási szabályzata 2014. Összeállította: Váradi Gáborné intézményvezető A tankönyvellátással kapcsolatos legfontosabb hatályos jogszabályi előírások A 2001.

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu H Á Z I R E

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

VALKÓI MÓIRA FERENC AILTALAINÓS ISKÓLA ÓM: Valkói Móra Ferenc Általános Iskola. Házirendje HAIZIREND 1

VALKÓI MÓIRA FERENC AILTALAINÓS ISKÓLA ÓM: Valkói Móra Ferenc Általános Iskola. Házirendje HAIZIREND 1 Valkói Móra Ferenc Általános Iskola Házirendje 2015 HAIZIREND 1 I. Bevezető A Valkói Móra Ferenc Általános Iskola házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

Közgazdasági Szakgimnáziuma

Közgazdasági Szakgimnáziuma Az iskola munkarendje Az iskola éves munkatervét a nevelőtestület határozza meg a Szülői Szervezet és a Diákönkormányzat véleménye alapján. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait az éves munkaterv tartalmazza.

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban

VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE. A pedagógus létszám szükséglet meghatározása a berhidai általános iskolákban VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA MUNKASZERVEZETE 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660/166 (88) 592-660/ 225 e-mail: varpalota.tobbcelu.tarsulas@varpalota.hu Iktatószám: 204-2/2012 Ügyintéző:

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL

TÉRÍTÉSI DÍJ ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL Kolping Katolikus Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök tere 10., Telefon: 88/476-211, fax: 88/476-042 Adószám: 18926631-1-19 OM 100522 E-mail: kolping@kolpingpet.hu TÉRÍTÉSI

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

OM azonosító: 029695

OM azonosító: 029695 OM azonosító: 029695 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend nyilvánossága... 6 III. Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 7 IV. Jogok és kötelességek... 8 IV.1. A tanulók jogai... 8 IV.2.

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere

Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere 1. Az ellenőrzés Az iskola értékelési-ellenőrzési rendszere Nevelő-oktató munkánk fontos feladatának tekintjük a tanulók tanulmányi munkájának, iskolai teljesítményének folyamatos ellenőrzését és értékelését.

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend valamennyi iskolapolgár (pedagógus, tanuló) számára szabályozza az együttműködés formáit. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket,

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. Jogi szabályozás 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben