Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 7 Cash-Flow kimutatás. Füredi-Fülöp Judit

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek. IAS 7 Cash-Flow kimutatás. Füredi-Fülöp Judit"

Átírás

1 Nemzetközi Számviteli Beszámolási Rendszerek IAS 7 Cash-Flow kimutatás Füredi-Fülöp Judit

2 7. számú melléklet a évi C. törvényhez Cash flow-kimutatás I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, sorok) 1. Adózás előtti eredmény + 2. Elszámolt amortizáció + 3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás + 4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete + 5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye + 6. Szállítói kötelezettség változása + 7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása + 8. Passzív időbeli elhatárolások változása + 9. Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -

3 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, sorok) 14. Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék, részesedés +

4 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, sorok) 17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása + IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +

5 CASH FLOW kimutatás január 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakokra vonatkozó pénzügyi kimutatások tekintetében lép hatályba; A CF kimutatás önálló, integráns része a pénzügyi kimutatásoknak (IAS 1) MINDEN gazdálkodóra vonatkozik

6 CF kimutatás célja, előnyei Információt nyújt: Pénzügyi helyzetről (likviditás, szolvencia); CF összegének és időzítésének befolyásolási képességéről; A pénzeszközök és egyenértékeseik generálására való képességről; A pénzeszközök és egyenértékesek felhasználásáról; A változó árak hatásairól Lehetővé teszi a kimutatások felhasználóinak: Modellek kialakítását a jövőbeni CF-ek PV-jének megállapítását; Különböző vállalkozások teljesítményének összehasonlítását;

7 A cash flow kimutatás főbb elemei CASH FLOW A vállalkozás pénzeszközeiben és pénzegyenértékeseiben bekövetkezett változásokat (ki- és beáramlásokat) foglalja össze, különböző kategóriákba sorolva a változásokat okozó tételeket; Nem tartalmazhatja azokat a befektetési és finanszírozási tranzakciókat, amelyekhez nincs szükség pénzeszközök és pénzeszközegyenértékesek használatára: eszközök megszerzése közvetlenül kapcsolódó kötelezettségek átvállalásával, vagy pénzügyi lízinggel; más gazdálkodó megszerzése tőkekibocsátással; tartozás átváltása tőkévé Csoportjai működési tevékenység cash flowja (közvetett vagy közvetlen) befektetési tevékenység cash flowja (közvetlen) finanszírozási tevékenység cash flowja (közvetlen)

8 Cash Flow részei és összeállításuk módszere CF kimutatás működési tevékenység cash flowja befektetési tevékenység cash flowja finanszírozási tevékenység cash flowja Közvetett módszer Nyereség/veszteség kiigazítása Közvetlen módszer Bruttó pénz ki- és beáramlások 8

9 A cash flow kimutatás főbb elemei Pénzeszközök pénztári készpénzállomány, látra szóló betéteket, Pénzeszköz-egyenértékesek: rövid lejáratú, magas likviditású befektetések, amelyek könnyen ismert összegű készpénzre válthatók át, és amelyeknél elhanyagolható az értékváltozás kockázata, alapvetően rövid lejáratú kötelezettségek teljesítéséhez tartják Tartalmazza: a bármikor visszakövetelhető folyószámlahiteleket Nem tartalmazza: a mozgásokat a pénzeszközök és az egyenértékesek között (de részei a cash-managementnek)

10 Működési tevékenység cash-flowja Információt nyújt: a vállalkozás mennyire tudja finanszírozni saját működését a fő üzleti tevékenységének cash-flow termelő képessége mennyire elegendő további beruházásokra idegen források bevonása nélkül hitelek törlesztésére osztalék fizetésre Működési tevékenység: a gazdálkodó fő bevétel-termelő tevékenységei és azok az egyéb tevékenységei, amelyek nem befektetési vagy finanszírozási tevékenységek Példák: Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás pénzbevétele, royalty-k, díjak, jutalékok és egyéb pénzbevételek; Kifizetések szállítóknak, munkavállalóknak; Társasági adó (általában); Pénzbevételek és kiadások kereskedési célú szerződésekből, értékpapírokból;

11 Működési tevékenységből származó cash flow indirekt módszerrel Direkt módszer: amellyel a bruttó készpénzbevételek és a bruttó készpénzkifizetések főbb kategóriáit mutatja be; (javasolt:több információt nyújt) PÉLDÁUL + Vevőktől kapott pénzeszköz + Kapott kamat és osztalék - Szállítóknak és munkavállalóknak fizetett pénzeszköz - Fizetett kamatok - Fizetett nyereségadók Káreseményekből származó bevételek +/- Működéssel összefüggő egyéb pénzbevételek és pénzkiadások =Működési tevékenységből származó nettó cash flow

12 Működési tevékenységből származó cash flow indirekt módszerrel Indirekt módszer: az időszaki nettó nyereséget vagy veszteséget kell korrigálni (gyakorlatban elterjedtebb) pénzmozgással járó, de az eredménykimutatásban el nem számolt tételek: Készletek állományváltozása követelések és kötelezettségek állományváltozása pénzmozgással nem járó tételek: értékcsökkenés, céltartalékok, halasztott adók, nem realizált árfolyam nyereségek és -veszteségek, társult vállalkozások fel nem osztott nyeresége, kisebbségi részesedések; és egyéb korrekciók: minden olyan tétel, amelyhez kapcsolódó pénz hatások befektetési vagy finanszírozási cash flow-k.

13 Működési tevékenységből származó cash flow indirekt módszerrel PÉLDA Adózás előtti eredmény Módosító tételek + Értékcsökkenési leírás +/- Külföldi pénznemre jutó árfolyamnyereség/veszteség +/- Befektetési tevékenység nyeresége/vesztesége + Kamat ráfordítások +/- Követelések állományváltozása +/- Készletek állományváltozása +/- Szállítói állományváltozása Működési tevékenységből származó cash flow - Fizetett kamatok - Fizetett nyereségadó Működési tevékenységből származó nettó cash flow

14 Befektetési tevékenység cash-flowja Információt nyújt: A vállalkozás milyen mértékben volt képes olyan kiadásokat finanszírozni, amelyek a jövőbeni cash-flowk termelését megalapozzák Befektetési tevékenységek a hosszú lejáratú eszközök és a pénzeszköz-egyenértékesek között nem szereplő egyéb befektetések vásárlása és értékesítése tárgyi eszközökhöz, immateriális javak, és befektetett eszközök kifizetett értéke, pénzbevételek ezek értékesítéséből saját előállítású tárgyi eszközökkel vagy aktivált kísérleti fejlesztéssel kapcsolatos CF-k; pénz-kifizetések és bevételek egyéb gazdálkodók tőke- vagy hitelinstrumentumainak és közös vállalkozásban lévő érdekeltségeknek a megszerzése érdekében egyéb feleknek nyújtott pénzelőlegek és kölcsönök, bevételek törlesztés formájában (!!!) futures, forward, opciós és swap szerződésekre vonatkozó pénzkifizetések/bevételek, kivéve, ha a szerződéseket forgatási vagy kereskedési célból kötötték (MCF), vagy ha a kifizetések pénzügyi tevékenységnek minősülnek (FCF)

15 Finanszírozási tevékenység cash-flowja Információt nyújt: A tulajdonosok és a vállalkozás hitelezői milyen jövőbeli cash-flow igényeket támaszthatnak a vállalkozással szemben Finanszírozási tevékenységek olyan tevékenységek, amelyek eredményeképpen változások állnak be a gazdálkodó saját tőkéjének és felvett kölcsöneinek nagyságában és összetételében a részvények vagy egyéb tőkeinstrumentumok kibocsátásából befolyó pénzbevételek tulajdonosoknak történt kifizetések a gazdálkodó részvényeinek megszerzésére vagy visszavásárlására; adóslevelek, kölcsönök, kötelezvények, kötvények, jelzáloglevelek és egyéb rövid vagy hosszú lejáratú kölcsönök kibocsátásából származó pénzbevételek; kölcsönvett összegek visszafizetése; lízingbevevő által a pénzügyi lízingre kötelezettség törlesztése;

16 Cash flow-k nettó módon történő bemutatása Bármely cash flow kategória esetében ha: a vevők nevében történő pénzbevételek és -kifizetések, ha a cash flow inkább a vevő, mint a gazdálkodó tevékenységeit tükrözi; és látra szóló letétek elfogadása és visszafizetése egy banknál; ingatlantulajdonosok nevében beszedett és számukra továbbutalt bérleti díjak. az olyan tételekre vonatkozó pénzbevételek és kifizetések esetében, amelyekben a forgalom gyors, az összegek nagyok, és a lejáratok rövidek. a hitelkártya-ügyfelekkel kapcsolatos hitelösszegek; rövid lejáratú, például három hónapos vagy annál rövidebb futamidejű kölcsönök.

17 Deviza alapú pénzáramok Rögzítés a funkcionális pénznemben; A pénzáram időpontjában érvényes átváltási árfolyam alkalmazása mellett; Megközelítő (átlag) árfolyam alkalmazható; A nem realizált árfolyamkülönbözetek nem cash-flow-k (de egyeztetés miatt az elkülönített bemutatásuk megkövetelt)

18 Kapott, fizetett kamatból és osztalékokból származó cash flow elkülönülten kell közzétenni következetes módon kell besorolni (az egymást követő években a besorolás nem változhat) a kamatok és osztalékok megjelenhetnek akár a működési, befektetési vagy finanszírozási tevékenység részeként: a kapott (az aktivált kamatok is!), fizetett kamat a pénzintézeteknél általában működési cash flow-ként egyéb gazdálkodóknál nincs teljesen egységes alkalmazás: besorolhatók működési cash flow-ként, mivel a nettó nyereség vagy veszteség meghatározásában kerülnek figyelembevételre. finanszírozási és befektetési cash flow-ként is besorolhatók, finanszírozási források megszerzésének ráfordításai (fizetett) befektetések hozamai (kapott)

19 a kifizetett osztalékok: finanszírozási cash flow-ként, mivel finanszírozási források beszerzésének költségei vagy a működési tevékenységből származó cash flowként, hogy segítséget nyújtsanak a felhasználóknak a gazdálkodó működési cash flow-ból történő osztalékfizetési képességének meghatározásában a kapott osztalékok: működési tevékenységből származó cash flow-ként befektetési cash flow-ként: befektetések hozama

20 Kapott és fizetett tételeket külön kell kimutatni Kamat Kapott Működési vagy befektetési Fizetett Finanszírozási vagy működési Osztalék Működési vagy befektetési Finanszírozási vagy működési Következetesség a besorolásnál!

21 Nyereségadók a nyereségadókból származó cash flow tételeket elkülönítetten kell közzétenni, és alapvetően a működési tevékenységből származó cash flowként: nehéz egy tranzakció adóhatásának egyértelmű számszerűsítése, gyakran eltérő időszakban jelentkezik az adóhatás és az alaptranzakció hatása. ha azonban kifejezetten a finanszírozási és befektetési tevékenységhez kapcsolódik a nyereségadó, akkor lehetőség van a finanszírozási vagy befektetési cash flow elemeként szerepeltetni;

22 Nem kerülhetnek a CF-be A pénzmozgással nem járó tételek: Eszközbeszerzés pénzügyi lízing útján; Adósság/ tőke konverzió; Részvényosztalék; Részvénykibocsátással történő vásárlás; Elkülönített bemutatásuk szükséges

23 Közzéteendő információk Pénzeszközök,pénzeszköz-egyenértékesek összetevői, összege Alkalmazott számviteli politikát, illetve ennek változását Cash flow kimutatásban és a mérlegben összevetése Fel nem használható, korlátozott pénzeszközök, pénzeszköz-egyenértékesek Ki nem használt hitelkeretek és a felhasználásukra vonatkozó korlátozások Leányvállalatok vagy egyéb üzleti egységek adott időszak alatt történt megvásárlása vagy elidegenítése miatti cash-flowk;

24 IAS 7 Cash-flow kimutatás Téma IFRS MSZSZ Pénzügyi kimutatás Bemutatás Pénzeszközök definiciója Kötelezően elkülönült pénzügyi kimutatás Működési, befektetési és finanszírozási cash-flow kötelező megbontása Pénzeszközök és pénz egyenértékes (3 hónapon belüli ) Kiegészítő melléklet része (csak éves beszámoló) Kötött sorok, kötött tartalommal Csak pénzeszköszök IFRS-MSZSZ főbb eltérések 24

25 IFRS működési tevékenység cash flow-ja finanszírozási tevékenység cash flow-ja MSZSZ szokásos tevékenységből származó pénzeszközváltozás pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozása : finanszírozáshoz kapcsolódó tranzakciók a gazdálkodó befektetett pénzügyi és a szabad pénzeszközeivel történő gazdálkodás hatását is (pl. hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek és annak törlesztése, beváltása).

26 Téma IFRS MSZSZ Direkt vagy indirekt forma Pénzeszközök bemutatása Kamatok, osztalékok kezelése Nyereségadók Javasolt: közvetlen Megengedett: közvetett Pénzeszközök összetételének bemutatása Konzisztensen kell, de választási lehetőségek vannak Általában működési, kivéve ha közvetlenül kapcsolódik Kötött (közvetett, közvetlen, közvetlen) Nem kötelező kamat = működési, osztalék = működési; befektetési Működési Akviziciók, cégeladások Külön kell kimutatni Nincs szabályozva Cash flowk nettó módon történő kimutatása Könyvvezetés nemétől eltérő devizában lévő pénzeszközök átértékelése Nevesített esetekben Külön soron Nem szabályozott Nincs szabályozva IFRS-MSZSZ főbb eltérések 26

27 Feladat Sorolja be a megfelelő cash flow kategóriákba a következő tételeket, eseményeket! Válaszát indokolja is meg! A gazdálkodó szabad pénzeszköz állományát tartósan leköti hitelviszonyt megtestesítő értékpapírban (devizásban), valamint ezen befektetésből származik hozam, valamint árfolyam-nyereség. Befektetési célú ingatlan értékesítéséből származó pénzügyileg realizálódó bevétel. Fizetett osztalék. Pénzügyi lízing ügyletben működési célra használt gépjármű kamat, tőketörlesztés és járulékos fenntartási költségei. Operatív lízing ügyleten működési célra használt gépjármű lízingdíja és járulékos fenntartási költségei. Visszavásárolt saját részvények értéke, amelyet a gazdálkodó menedzsment opciók kiírása céljából vásárolt meg. Átváltoztatható kötvények kibocsátásából származó pénzbevétel. három hónapnál rövidebb hátralévő futamidejű állampapír kifizetett ellenértéke.

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Leányvállalatai NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

Konszolidált mérleg. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA

Konszolidált mérleg. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1. A FORRÁS Nyrt. 2014. DECEMBER 31-FORDULÓNAPPAL KÉSZÍTETT Konszolidált mérleg adatok ezer forintban, kivéve ha másképp van feltüntetve Melléklet 2014.12.31. 2013.12.31. ESZKÖZÖK Éven túli eszközök Ingatlanok,

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2010. április 26-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1047 Budapest, Baross utca 91-95. investor.relations@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Vállalati pénzügyek tantárgyból BA, II. évf. alapszakok számára Az Pénzügyi és Számviteli Intézetbe

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai ifj.

Részletesebben

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Az EU által befogadott nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok alapján készített konszolidált pénzügyi kimutatások 2010. Konszolidált Pénzügyi Helyzet Kimutatás megj. 2010. 2009. Biztosítási díjak

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk!

Tisztelt felhasználó! Sikeres kitöltést kívánunk! Tisztelt felhasználó! Ön a további lapokon található kitölthető beszámolósémák segítségével könnyebben tehet eleget beszámolókészítési és közzétételi kötelezettségének. A sémák használata során szükséges

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

PLOTINUS HOLDING NYRT.

PLOTINUS HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2014. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatóság tagjai Zsiday Viktor (igazgatóság elnöke)

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

NUTEX Bef ekt et ési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. Leányvállalat ai

NUTEX Bef ekt et ési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. Leányvállalat ai NUTEX Bef ekt et ési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság és Leányvállalat ai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói Jelentéssel

Részletesebben

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

11342319-5510-114-20. 1/6. oldal. T.S.Apartman Club NyRt. Statisztikai számjel. 20-10-040053 Cégjegyzék száma A MÉRLEG Eszközök (aktívák) T.S.Apartman Club NyRt. 11342319-5510-114-20 Statisztikai számjel 1/6. oldal 20-10-040053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sorszám Beszámolási időszak 2014.01.01-2014.12.31 A tétel megnevezése

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - 2013 Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - 2013 Eszközök (aktívák) Vállalkozás neve: Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: A mérleg fordulónapja: GÁZKÖR BT. 2724331271211719 19651632 213.12.31 A KÖZZÉTETT ADATOK KÖNYVVIZSGÁLATTAL NINCSENEK ALÁTÁMASZTVA Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

APPENINN HOLDING NYRT.

APPENINN HOLDING NYRT. APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2013. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai Károly

Részletesebben

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Minta pénzügyi kimutatások 2009

Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Minta pénzügyi kimutatások 2009 Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Minta pénzügyi kimutatások 2009 Szakértőink Amennyiben kiadványunkkal, vagy az IFRS-sel kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, szakértőink készséggel állnak

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2012. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint

KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2012. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint APPENINN HOLDING NYRT. KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK a 2012. december 31-én végződő évre a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint Általános információk Igazgatótanács tagjai Székely

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2013. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. 2013. április 30-án megtartandó évi rendes közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. 1191 Budapest, Vak Bottyán u. 75. a-c II. emelet. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2010. évi Éves beszámoló Budapest, 2010. március

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz

Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz Jegyzetek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz 2014. december 31. 1. Általános A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (a továbbiakban MOL Nyrt.,

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre IFRS szerinti konszolidált, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2014. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2014. évi Éves beszámoló Budapest, 2015. március

Részletesebben

2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM

2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2010/2011. ÉVES JELENTÉS TARTALOM I. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített 2010/2011. éves konszolidált beszámoló 1. Könyvvizsgálói jelentés 2.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014

Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014 Richter Gedeon konszolidált pénzügyi beszámolók 2014 Konszolidált pénzügyi beszámolók Tartalomjegyzék Konszolidált eredménykimutatás 6 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 6 Konszolidált mérleg 7 Konszolidált

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS 2012. december 31. KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Konszolidált éves beszámoló

Részletesebben