Engedéllyel rendelkezők száma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Engedéllyel rendelkezők száma"

Átírás

1 A hitelintézetek, befektetési vállalkozások és a befektetési alapkezelők felkészültsége a MiFID alkalmazására Az érintettek körében végzett kérdőíves felmérés eredménye november 1

2 I. ELŐZMÉNYEK A Felügyelet május hónapban kérdőívet küldött ki a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző intézményeknek, hogy felmérje, milyen lehetőségeket, kihívásokat, nehézségeket jelent az intézmények számára a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK (a továbbiakban: MiFID) és annak végrehajtási irányelve (2006/73/EK bizottsági irányelv), valamint végrehajtási rendelete (1287/2006/EK bizottsági rendelet), együttesen a MiFID rezsim alkalmazása. Az eltelt egy évben a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző intézmények szembesültek azzal, hogy a MiFID releváns változásokat generálhat, illetve az intézményekkel folytatott folyamatos kommunikáció során a MiFID számos olyan témakörével, előírásával foglalkoztunk, melyek alkalmazása gyakorlati nehézségeket vet fel. A Felügyelet annak érdekében, hogy a MiFID rezsim alkalmazási határidejének közeledtével reális képet kapjon az intézmények felkészültségi állapotáról, újabb kérdőíves felmérést végzett a MiFID rezsim hatálya alá tartozó intézményi körben. Célunk a kérdőíves felméréssel az volt, hogy helyzetképet kapjunk az egyes intézmények esetében a MiFID által indukált követelmények teljesítésének állapotáról, továbbá információkat szerezzünk a gyakorlati problémákról, a piaci szereplők MiFID-del kapcsolatos reakciójáról. Tekintettel arra, hogy a MiFID-et implementáló jogszabály megalkotása a kérdőív elkészítésekor folyamatban volt és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvénytervezet (továbbiakban: Bsztv.) még nem állt rendelkezésünkre, ezért a kérdőív alapvetően az uniós joganyag alapul vételével készült. A kérdőívre beérkezett válaszok kiértékelése során a Bsztv. tervezetében foglalt rendelkezéseket is figyelembe vettük, mivel időközben ennek szövege az Országgyűlés honlapján közzétételre került. Jelen tanulmány I. mellékletét képező kérdőív alapvetően öt, a MiFID pilléreit jelentő témakörben tekinti át a válaszadók felkészültségét. A felmérés mintavétele, módszere A kérdőívek a befektetési szolgáltatási tevékenységi engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozásoknak, hitelintézeteknek és az érintett (egyéni portfoliókezelési szolgáltatást, illetve befektetési tanácsadást végző) befektetési alapkezelőknek kerültek kiküldésre. A hitelintézetek esetében négy társaság válasza nem volt értékelhető, vagy azért mert engedéllyel rendelkezik, de még nem folytatja a befektetési szolgáltatási tevékenységet vagy a kérdőíves felmérés idején volt folyamatban a befektetési szolgáltatási tevékenység megszüntetése. Az említett intézményeket a mintavételi körben nem szerepeltettük. A kérdőívek visszaküldési arányát az alábbi táblázat mutatja be. 1. táblázat Engedéllyel rendelkezők száma Válaszadók száma Értékelhető intézmények száma Mintavételi arány Befektetési vállalkozások % befektetési társaság % értékpapír-kereskedő % értékpapír-bizományos % Hitelintézetek % Nagybankok % Középbankok % Kisbankok % Befektetési alapkezelők % A táblázatból látható, hogy néhány intézménytől (egy hitelintézet és két befektetési alapkezelő) eltekintve szinte mindenki visszaküldte a kérdőívet és a mintavételi arány mind a három intézménytípus esetében jelentős. Elemzésünkben a három pénzügyi szervezeti formát (befektetési vállalkozás, hitelintézet, befektetési alapkezelő) elkülönítetten kezeljük és elemezzük az eltérő méretnagyság, a végezhető tevékenységek jellege és számossága, illetve a szabályozásban foglalt eltérések miatt. 2

3 Az egyes témakörök kapcsán dőlten szedve röviden összefoglaltuk a MiFID rendelkezéseit, követelményeit, illetve a Bsztv. tervezetében foglalt előírásokat, mely a kérdőív kiértékelése idején már rendelkezésünkre állt. II. SZERVEZETI KÖVETELMÉNYEK Szervezeti követelmények A MiFID és a Bsztv. a prudens működés biztosítása érdekében a compliance, a kockázatkezelési és a belső ellenőrzési funkciók független kialakítása vonatkozásában arányos elvárásokat támaszt az intézményekkel szemben. E funkciókkal szemben a hatékony működés a követelmény; a szervezeti megoldások vonatkozásában a Bsztv. megfelelési vezető (compliance officer), illetve kockázatkezelésért felelős szervezeti egység alkalmazását írja elő, az arányosság szempontjainak figyelembevételével. A fenti követelmények teljesítése vonatkozásában elsődlegesen a compliance funkció, illetve a megfelelési vezetői státusz kialakítását jelöli ki jövőbeni feladatként a Bsztv. a befektetési vállalkozások és a hitelintézetek számára, a befektetési alapkezelők esetében még értelmezési kérdést jelent, hogy a szervezeti követelményekre vonatkozó előírásokat milyen mértékben kell alkalmazni ezen intézményi körre vonatkozóan. A belső ellenőrzésre és a kockázatkezelésre a jelenleg hatályos a tőkepiacról szóló évi törvény (továbbiakban: Tpt.) már megfogalmazza a hatékony működés követelményeit, melynek már jelenleg is meg kell, hogy feleljenek az intézmények. A 2. táblázat adataiból látható, hogy a hitelintézetek esetében, szinte kivétel nélkül mind a három funkció szervezeti elkülönítése már megoldott. Összesen két kisméretű hitelintézet jelezte, hogy a compliance funkció nem elkülönült szervezeti egység keretében valósul meg, de maga a funkció működik. A befektetési vállalkozások esetében már árnyaltabb a kép. A belső ellenőrzési funkció minden intézménynél működik a Tpt. előírásai szerint viszont három kishatású intézménynél nincs elkülönítve a funkció. A kockázatkezelés egy kishatású intézmény esetében nem működik, de ez a tevékenység végzése jellegéből is fakad, ugyanakkor az intézmények döntő többségénél a kockázatkezelés nem önálló szervezeti egységként működik. A Bsztv. hatályba lépésével az arányosság figyelembevételével elsősorban a jelenlegi értékpapírkereskedők esetében szükséges lesz kialakítani az önálló kockázatkezelést. A befektetési vállalkozások döntő része arról adott számot, hogy a compliance funkció egyáltalán nem működik önálló szervezeti keretek között. 2. táblázat Befektetési vállalkozások Hitelintézetek Elkülönült szervezeti egység igen nem igen nem belső ellenőrzés 88% 12% 100% 0% kockázatkezelés 25% 75% 100% 0% compliance 12% 88% 88% 12% A 3. táblázat adataiból látható, hogy a válaszadó befektetési vállalkozások 19%-ánál (3 intézmény) még nem működik a compliance funkció, ami a évi 41%-hoz képest javulást jelent, s mutatja, hogy a felkészülésben előrehaladottabb állapotban vannak. Megjegyezzük azonban, hogy a Bsztv. a szervezeti követelmények, így az önálló szervezeti egységek kialakítására legkésőbb június 30. napját jelöli meg. Azon hitelintézetek, akik ténylegesen végzik a befektetési szolgáltatási tevékenységet, ott működik a compliance funkció és compliance officert is alkalmaznak. A befektetési alapkezelők esetében összetettebb képet kapunk a három funkció vizsgálatakor. Jelenleg a Tpt. a befektetési alapkezelők esetében nem írja elő belső ellenőr alkalmazását, így ezen intézményi kör döntő többségénél nincs önálló belső ellenőr, de ettől függetlenül a funkció elsősorban a hitelintézeti hátterű alapkezelők esetében működik, méghozzá az alapkezelőnél az anyavállalat belső ellenőrzési szervezeti egysége látja el a funkciót. Hasonló a helyzet a compliance funkció esetében is. Az alapkezelők egyik sem működtet önálló kockázatkezelési egységet, viszont a funkció az intézmények döntő többségében ellátásra kerül. 3

4 Compliance funkció működése Befektetési vállalkozások Hitelintézetek 3. táblázat Compliance funkció működik, compliance officert alkalmaznak 18% 13% 83% 100% Compliance funkció működik, compliance officert nem alkalmaznak 41% 69% 17% 0% Compliance kialakítása jövőbeli feladat 41% 19% 0% 0% Kiszervezés A Bsztv. lehetőséget biztosít a kritikus funkciók 1 és befektetési-, és kiegészítő szolgáltatások kiszervezésére, vagyis a Tptnél engedékenyebb a kiszervezhető tevékenységek körét illetően. (A Bsztv. ugyanakkor előírja a kiszervezett tevékenység szigorú kontroll alatt tartását, a tevékenységet végző megbízott folyamatos értékelését és minden évben kötelező vizsgálat elvégzését a megbízott tevékenységére vonatkozóan.) A válaszadó befektetési vállalkozások 29%-a, a hitelintézetek 31%-a jelenleg nem szervez ki a befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt tevékenységeket. A Tpt. keretein belül a felügyelt intézmények körében az informatika, a könyvvezetés-számvitel, az irattárolás, iratkezelés valamint számlakivonatok nyomtatásának, postázásának kiszervezése a leggyakoribb. A kérdőívre adott válaszok arra utalnak, hogy az intézmények döntő többsége egyelőre nem tervezi a MiFID által kiszervezhetővé tett a Tpt. rendelkezésein túlmutató funkciók vállalkozáson kívüli ellátását. 4. táblázat Értékelt intézmények száma Jelenleg kiszervezést igénybe nem vevők száma és aránya MiFID szerinti kiszervezést nem tervezők száma és aránya Befektetési vállalkozások % 14 88% Hitelintézetek % 16 94% Befektetési alapkezelők % 9 83% A befektetési vállalkozások közül két értékpapír-bizományos említette, hogy a compliance és a belső ellenőrzési funkciót a jövőben kiszervezné. A válaszadó hitelintézetek közül összesen egy intézmény tartja megfontolandónak a kiszervezés lehetőségét, a csoporton belüli szinergia kihasználása végett. A jelenlegi felmérés során a válaszadók korántsem olyan optimistán ítélték meg a kiszervezés lehetőségét, mint 2006-ban. Míg a 2006-os felmérés idején a portfoliókezelés, ügyfél- és értékpapírszámla vezetés, letétkezelés, befektetési tanácsadási tevékenységek kiszervezésében gondolkodtak, a mostani felmérés során már egyértelműen az mutatkozott, hogy a jövőben nem kívánják a befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenységeket kiszervezni, azokat maguk kívánják végezni. Szabályzatok és politikák A MiFID és végrehajtási intézkedései számos szabályzat módosítását, átalakítását, továbbá új szabályzatok, politikák elkészítését teszik szükségessé. A válaszadó intézmények kivétel nélkül arról számoltak be, hogy a szabályzatok felülvizsgálata és átalakítása folyamatban van, szinte minden egyes intézmény a Bsztv. elfogadására vár, ennek tükrében tudják véglegesíteni szabályzataikat. A felmérés szerint a hitelintézetek a szabályzatok és politikák elkészítésére saját részükre a november 1. napja határidőt jelölték meg, míg a befektetési vállalkozások és alapkezelők ugyanezt az időpontot többségében december 1. napjára teszik. III. ÜGYVITELI KÖVETELMÉNYEK, MEGBÍZÁSOK FELVÉTELE ÉS VÉGREHAJTÁSA Legkedvezőbb teljesítés (Best execution) A Bsztv. egyik legfontosabb alapelve, hogy a befektetési vállalkozás az ügyfél megbízását az ügyfél számára legkedvezőbb módon hajtja végre, mely a költségek, az ár és a gyorsaság mentén való optimalizálást jelent. A legkedvezőbb módon történő végrehajtás kapcsán végrehajtási politikát kell készíteni, mely többek között tartalmazza a végrehajtási helyszínek 1 Kritikus fontosságúnak minősül minden olyan funkció, amelynek végrehajtásában tapasztalható hiányosság vagy eltérés kétségessé teszi a befektetési vállalkozás Bsztv.-ben előírt kötelezettségeinek teljesítését, és a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésének folyamatosságát. 4

5 jegyzékét, a megbízás teljesítésének módját. A végrehajtási politikában foglaltak érvényesülését folyamatosan figyelemmel kell kísérni és legalább évente egyszer felül kell vizsgálni. A válaszadó intézmények kivétel nélkül arról számoltak be, hogy az ügyfél megbízásának legkedvezőbb módon történő teljesítéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése folyamatban van, azt a Bsztv. által előírt határidőre teljesítik. Az intézmények döntő többségében a végrehajtási helyszínek kijelölése és a megbízások teljesítésének módjáról már döntés született. A végrehajtási politika folyamatos monitoringjának kialakítása, az ehhez szükséges személyi, szervezeti keretek kialakítása folyamatban van. Alapvetően minden intézmény a jelenlegi végrehajtási helyszíneken fog működni, a jelenleg is alkalmazott megbízás végrehajtási módozattal. Internalizáció A Bsztv. lehetővé teszi a befektetési vállalkozások számára, hogy szabályozott piacra bevezetett likvid 2 részvények esetében ügyfeleik megbízását saját számláról teljesítsék a tőzsde, illetve az MTF közvetítését kihagyva (internalizáció). A rendszeres internalizálónak folyamatosan vételi és eladási árfolyamot kell jegyeznie 3. A válaszadók közül összesen egy hitelintézet tervezi a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett likvid részvények tekintetében a folyamatos internalizálást. IV. BEFEKTETŐ VÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS, TÁJÉKOZÓDÁS Ügyfélminősítés A Bsztv. az ügyfeleket az eltérő (befektető) védelmet jelentő lakossági, szakmai ügyfél, illetve elfogadható partner kategóriába sorolja. Lehetőséget ad ugyanakkor bizonyos feltételek mellett az ügyfél által, valamint a befektetési vállalkozás által kezdeményezett átsorolásra. A befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatást végzőknek minden egyes ügyfél besorolását el kell végezniük és erről értesíteniük kell az ügyfelet. A befektetési vállalkozások mindegyike esetében folyamatban van az ügyfél minősítési szabályzat kidolgozása és ennek alapján az ügyfelek besorolása. A befektetési alapkezelők közül két, míg a hitelintézetek közül négy intézmény jelezte, hogy a MiFID szerinti ügyfélbesorolást már végrehajtotta. Minden egyes válaszadó jelezte, hogy a Bsztv. elfogadására vár és ezt követően véglegesíti az ügyfélbesorolást. Az ügyfelek kiértesítésére a véglegesítést követően kerül sor. Ügyfelek tájékoztatása A befektető-védelem mértéke, így a tájékoztatás mélysége is az ügyfélbesorolástól függ; a MiFID által előírt szigorú tájékoztatási követelmények elsődleges célcsoportja a lakossági szegmens. A befektetési vállalkozásnak a szolgáltatásnyújtás előtt informálnia kell az ügyfelét az általa nyújtott szolgáltatásokról, az igénybe venni kívánt szolgáltatás (ügylet) kockázatairól, a kapcsolódó díjtételekről, továbbá a MiFID-ben meghatározott feltételek szerint értesíti az ügyfelet a számára megkötött ügyletekről. A tájékoztatási kötelezettségnek írásban, tartós adathordozó és a befektetési vállalkozás által meghatározott honlapon keresztül lehet eleget tenni. A befektetési vállalkozások és hitelintézetek esetében a szerződéskötés előtti információkat alapvetően írásban és a honlapon keresztül kívánják elérhetővé tenni. A szerződéskötés utáni tájékoztatási kötelezettségnek (pl. végrehajtott ügylet) pedig szintén írásban és az ügyfél igényeinek megfelelően elektronikus úton ( , korlátozott hozzáférésű intranetes felület, SMS, CD) kívánnak eleget tenni. A válaszadó befektetési alapkezelők kivétel nélkül írásban, a portfoliókezelési szerződésben foglaltaknak megfelelően kívánnak eleget tenni tájékoztatási kötelezettségeiknek. Két alapkezelő jelezte, hogy a jövőben megfontolandónak ítéli a honlapon keresztüli tájékoztatást. Az ügyfelek szerződéskötés előtti és utáni tájékoztatási kötelezettsége kapcsán megjelenő új előírások alapvetően az információs rendszerek módosítását, fejlesztését, az írásos nyomtatványok, teljesítési visszaigazolások átalakítását igényelik. Szükséges ezentúl még a honlapon szereplő információk frissítése, az új információk megjelenítése. Ezek a változások a nagy ügyfélkörrel rendelkező intézmények esetében 2 Azon részvények (piaca) minősül likvidnek, melyekkel naponta kereskednek, a közkézhányad meghaladja az 500 M EUR-t, valamint az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: (a) átlagos napi tranzakciószám 500-nál nagyobb vagy (b) az átlagos napi forgalom eléri a 2 M EUR-t. A BÉT évre vonatkozó kereskedési adatai alapján a MOL, az OTP, a Magyar Telekom és a Richter részvények piaca tekinthető likvidnek. 3 Az árjegyzési kötelezettség nem vonatkozik azokra a rendszeres internalizálókra, amelyek kizárólag a szokásos piaci értéket meghaladó nagyságrendekben kereskednek. 5

6 jelentős költségekkel járnak, újra le kell gyártani a formanyomtatványokat, az ügyfeleket minősítési besorolásukról írásban tájékoztatni szükséges, amely jelentős nyomdaköltségekkel jár. Míg a lakossági ügyfelek esetén a megbízás végrehajtását követő tájékoztatással kapcsolatos elvárások részleteiben kerültek rögzítésre, addig a szakmai ügyfelek, illetve elfogadható partnerek tájékoztatására vonatkozó feltételek általánosak: tartós adathordozón, késedelem nélkül, az ügylet lényeges paramétereiről kell információt nyújtani. A kérdőíves felmérésben tájékoztatást kértünk az intézményektől, hogy a szakmai ügyfeleket milyen adattartalommal kívánják a jövőben tájékoztatni. A válaszadók többsége a lakossági ügyfelekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget kívánja alkalmazni a szakmai ügyfelek esetében, lényegi változtatást nem terveznek. Előzetes tájékozódási kötelezettség Az ügyfelek számára leginkább megfelelő szolgáltatások nyújtása érdekében a befektetési vállalkozásoknak meg kell győződniük arról, hogy az ügyfél megfelelő ismeretekkel, illetve tapasztalattal rendelkezik az adott pénzügyi eszköz kockázatának, jellemzőinek megítéléshez (megfelelési teszt appropriateness test). Ez alól kivételt képez az ún. execution only szolgáltatás. Befektetési tanácsadási, illetve, portfoliókezelési szolgáltatás nyújtása esetén a befektetési vállalkozásnak további információt kell szereznie az ügyfél vagyoni-pénzügyi helyzetéről, illetve befektetési céljairól, hogy a megfelelő szolgáltatást nyújthassa, tranzakciót köthesse, ajánlhassa (alkalmassági teszt suitability test). A megfelelési és az alkalmassági teszt elvégzése kapcsán tájékozódtunk, hogy az ügyfélre vonatkozó információkat (ügyfél ismerete, kockázatviselő képessége, jövedelmi helyzete, befektetési célja, stb.) az intézmények milyen módon kívánják beszerezni. A legtöbb válaszadó a pénzügyi helyzet, a befektetési célok, ügyfél tapasztalatainak felmérésére kérdőív kitöltését tervezi. Néhány intézmény nyilatkozott úgy, hogy ügyfélnyilatkozat kér az ügyfeleitől a megfelelési és alkalmassági teszt részeként. Az ügyfél tapasztalatairól történő tájékozódás kapcsán többen jelezték, hogy az ügyfél tranzakciós történetét is fel kívánják használni. V. TRANSZPARENCIA KÖVETELMÉNYEK A befektető-védelem alapköve a MiFID-ben az információs aszimmetria megszüntetése, a piac átláthatóságának biztosítása. Ennek érdekében a Direktíva előírja a részvények vonatkozásában (equity market) egyfelől a kereskedés előtt a szabályozott piacok, illetve alternatív kereskedési platformok (MTF) folyó vételi és eladási árfolyamának, s azok vonatkozásában a kereskedési érdeklődés mértékének folyamatos, piaci kereskedési időn belüli, valamint a rendszeres internalizálók által jegyzett árfolyamoknak, másfelől a megkötött ügyletek árfolyamának és nagyságrendjének valós időhöz képest legkorábbi nyilvánosságra hozatalát. A befektetési vállalkozásoknak az MTF-en, illetve szabályozott piacon kívül végrehajtott (megbízói és saját számlás) ügyletekre vonatkozóan kell közzé tenniük a megkötött ügyletek nagyságrendjét és árfolyamát saját nyilvánosságra hozatali mechanizmus alkalmazásával, illetve azon szabályozott piac vagy MTF rendszerén keresztül, melyre az adott részvényt bevezették vagy harmadik személyen keresztül. A kérdőíves felmérésben megkérdeztük az intézményeket, hogy a közzétételi módok közül a jövőben melyik alternatívát kívánják alkalmazni. Az alábbi táblázat mutatja az egyes közzétételi módozatok támogatottságát. 6. táblázat Közzétételi módok "támogatottsága" 6 Befektetési vállalkozások Hitelintézetek Befektetési alapkezelők Közzététel szabályozott piac, illetve multilaterális kereskedési platform (MTF) létesítményein keresztül Közzététel harmadik fél közreműködésével Közzététel saját mechanizmus útján Még nem döntötte el Tevékenysége folytán nem érzi magára nézve irányadónak ezt a rendelkezést Összesen: A hitelintézetek 41%-ka, a befektetési vállalkozások 19%-ka nyilatkozott úgy, hogy szabályozott piacra bevezetett részvényre vonatkozó megbízásokat illetve saját számlás ügyleteket csak szabályozott piacon vagy MTF-en hajtja végre, így nem vonatkozik rá a közzétételi kötelezettség. A befektetési alapkezelők döntő többsége (67%) nyilatkozott úgy, hogy eddig sem kötött a MiFID közzétételi kötelezettsége hatálya alá tartozó szabályozott piacra bevezetett részvényre vonatkozó, befektetési szolgáltató igénybe vétele nélkül szabályozott piacon vagy MTF-en kívül végrehajtott tranzakció ügyleteket, és a jövőben sem kíván ilyet kötni.

7 A közzétételi kötelezettség alá tartozók nagyjából ugyanannyian kívánnak a szabályozott piacon, illetve MTFen eleget tenni kötelezettségüknek, mint ahányan inkább a saját mechanizmus útján történő közzétételt preferálják. A harmadik fél közreműködésével történő közzétételt a válaszadók elenyésző száma támogatta. Tranzakciós jelentés A MiFID 25. cikke alapján a befektetési vállalkozások az általuk végrehajtott, szabályozott piacra bevezetett pénzügyi eszközökre vonatkozó pénz- és tőkepiaci tranzakciók (függetlenül attól, hogy a szabályozott piacon, MTF-en vagy OTC piacon kerültek megkötésre) vonatkozásában jelentést küldenek a Felügyelet felé. A transzparencia követelményeknek való megfelelés egyik pillére a tranzakciós jelentések Felügyeletnek történő megküldése. Kérdőívünkben megkérdeztük az intézményeket, hogy november 5. napjától képesek lesznek-e megfelelni a tranzakciós jelentési kötelezettségüknek. Az intézmények döntő többsége az előírt határidőben november 5. napjától eleget fog tenni jelentési kötelezettségének. A transzparencia követelmények teljesítése jelentős informatikai fejlesztést igényel a cégek többségénél, de a fejlesztések és a működtetés költsége a MiFID-nek történő megfelelés összes költségvonzatának becslések szerint mindössze 20 %-át teszi ki. VI. EGYÉB Határon átnyúló szolgáltatások A Single European Passport elv a cross-border tevékenység korlátainak megszűnését jelenti; a székhely szerinti tagállamban engedélyezett befektetési vállalkozás az Unió egész területén jogosult befektetési szolgáltatások nyújtására, illetve befektetési tevékenységek végzésére anélkül, hogy külön engedélyt kellene kérnie azon tagállam illetékes hatóságától, ahol a fenti szolgáltatást, illetve tevékenységet végezni kívánja. A következő táblázat az intézmények határon átnyúló szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos terveit mutatja be. 6. táblázat Határon átnyúló szolgáltatásokkal kapcsolatos stratégia Befektetési Befektetési Hitelintézetek vállalkozások alapkezelők Tervezi Nem tervezi Jelenleg is nyújt határon átnyúló szolgáltatást Összesen: A táblázatból látható, hogy az intézmények döntő többsége (befektetési vállalkozások 75%-a, hitelintézetek 82%-a) a jövőben nem tervezi határon átnyúló tevékenység végzését. Fejlesztési költségek A MiFID által indukált új követelményrendszer költségvonzatával kapcsolatban tettünk fel kérdést az intézményeknek. A válaszadók egyelőre még nehezen tudták megítélni a pontos költségeket, sokan még megbecsülni sem tudták, mivel a fejlesztések jelenleg is folyamatban vannak, azok végleges költsége csak a fejlesztések befejeztével válik ismerté. Akik megpróbálták a költségeket számszerűsíteni (összesen a válaszadók 40%-a) igen tág értékhatárok közötti költségekről számoltak be, ez többek között az intézmények és az ügyfelek számának eltérő nagyságából ered. A jelzések alapján az összes költség legnagyobb hányada az ügyfelek szerződéskötés előtti és utáni tájékoztatásához, a megfelelési és alkalmassági teszt elvégzéséhez, az ügyfelek minősítéséhez kapcsolódik. Tekintettel arra, hogy a válaszadók eltérő nagyságú költségekről adtak számot, ezért nehéz volt átlagos költséget akár intézménytípusonként meghatározni. Csak érzékeltetjük, hogy a kis ügyfélszámmal rendelkező befektetési vállalkozások is legalább 5-10 millió forintos költséggel számolnak, míg a nagy ügyfélszámú nagybankok esetében ez a szám elérheti akár a 100 millió forintot is. VII. FELMERÜLT PROBLÉMÁK, NEHÉZSÉGEK Az intézményeket megkérdeztük, hogy véleményük szerint milyen problémák, nehézségek jelentkeznek a MiFID implementálása kapcsán. Az alábbi felsorolás tartalmazza a válaszadók által a MiFID alkalmazása kapcsán leggyakrabban felmerült kihívásokat, nehézségeket: 7

8 Általános észrevételek: Mivel nincsen elfogadott végleges jogszabály, ez a teljes felkészülés során nehézségeket okozott. További nehézséget jelent, hogy a Bsztv. tervezet végrehajtási rendeletei, melyek a részletszabályokat fogják tartalmazni még tervezet szintjén sem állnak rendelkezésre. Ez nagyban befolyásolja a Bsztv. hatályba léptető rendelkezéseiben meghatározott határidők tarthatóságát. Kérdéseket vet fel, hogy az egyes jogszabály általi kötelezettségek miatt szükségessé váló üzletszabályzat és ügyfelekkel kötendő szerződések módosításának Felügyeleti jóváhagyása mennyire befolyásolja majd a fentiekben meghatározott határidőket. A MIFID jogszabály ismert tervezete több lényeges rendelkezést nem tartalmaz az EU szabályozásból, valamint több lényeges helyen eltér ettől. Nem világos, hogy a MiFID előírásaiból mit kell alkalmazni a portfoliókezelési tevékenységre. Problémát okozhat a jövőben a befektetési tanácsadási tevékenység gyakorlatban történő egységes értelmezése. Compliance funkció értelmezése, kialakítása, szabályzatok elkészítése. Ösztönzések értelmezése. Adatszolgáltatás: Felügyelet részére történő adatszolgáltatás nem tisztázott a mostani adatszolgáltatási rendszer és az irányelv által támasztott adatszolgáltatás viszonya. A tranzakciós jelentésekkel kapcsolatos elvárásoknak való megfelelés jelentős rendszerfejlesztést igényel. Ügyfélbesorolás, megfelelési és alkalmassági teszt: A vagyoni helyzetet firtató alkalmassági teszt problémát fog okozni. Jelenlegi pénzügyi kultúránk mellett az ügyfelek számára a vagyoni helyzetre vonatkozó kérdések inkább tolakodónak tűnnek, mintsem az ügyfelek védelmét erősítenék. A tesztelés mélységének egyes szolgáltatók közötti eltérő értelmezése a szigorúbb tesztelést alkalmazó vállalkozásoknál ügyfélvesztést okozhat, piactorzító hatást kelthet. Nagy gondot jelent a tesztek feldolgozása. Ezzel kapcsolatban semmilyen előírás vagy elvárás nem ismert, így a tesztek eredményét az intézmények eltérőképpen értékelhetik. Nagy segítség lenne, ha tesztekkel és értékelésükkel kapcsolatban lennének egységes elvárások és javaslatok. Gondot jelenthet a megfelelési és alkalmassági teszt írásos kitöltése és begyűjtése a már meglévő ügyfeleinktől. Az on-line brókercégeknél az Ügyfelekkel való kapcsolattartás elsődlegesen elektronikusan történik, nehéz olyan módon tájékoztatni őket, hogy az megfeleljen a törvényi előírásoknak. Nem lehet berendelni akár több ezer ügyfelet az irodába, hogy kitöltsék az alkalmassági tesztet, így megfelelő megoldást kell találnunk. Best execution: A policy teljesülésének tesztelése, igazolása: a mai pénz és tőkepiaci megoldások mellett (pl. MTF) gyakorlatilag a világon bármelyik piac elérhető a befektetők számára. Ennek eredményeképpen az adatok tárolása gyakorlatilag kivitelezhetetlen, kizárólag erre vonatkozó külső (pl. Reuters) szolgáltatás igénybevétele mellett oldható meg, amelynek költségigénye horribilis lehet. A szabályozás tekintetében tőzsdei megbízások esetében rákényszerülnek arra, hogy az igénybe vehető kereskedési csatornák számát korlátozzák. 8

9 Melléklet I. melléklet K É R D Ő Í V a MiFID és végrehajtási intézkedései előírásainak gyakorlatba való átültetéséről, a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző intézmények felkészülési folyamatáról I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1. Az alábbi táblázatban a MiFID szerinti befektetési szolgáltatási, valamint befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatásokat tüntettük fel. Kérjük, jelölje meg, mely tevékenységeket végzi jelenleg a Társaság! Befektetési szolgáltatási tevékenységek Megbízások felvétele és továbbítása Megbízás végrehajtása az ügyfél javára Saját számlás kereskedés Portfoliókezelés 4 Befektetési tanácsadás Pénzügyi eszköz forgalomba hozatala az eszköz vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) Pénzügyi eszköz forgalomba hozatala kötelezettségvállalás nélkül Multilaterális kereskedési rendszer működtetése Befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatások Pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása Letétkezelés Befektetési hitel nyújtása Tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával kapcsolatos tanácsadás Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódóan valutával, illetve devizával történő saját számlás kereskedés Befektetési kutatás és pénzügyi elemzés Jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás Származtatott árualapú pénzügyi eszközök mögöttes eszközéhez kapcsolódó befektetési szolgáltatási tevékenység vagy befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatás. 2. Induló tőkekövetelményhez kapcsolódó információk A Társaság jegyzett tőkéjének nagysága június 30. napján: A Társaság saját tőkéjének nagysága június 30. napján:.. 3. Az arányosság érvényesítéséhez irányadó információk(szervezeti követelményekhez) Hány főt foglalkoztat a Társaság (hitelintézet esetében a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző üzletág)?.. Hány ügyfele van a Társaságnak (hitelintézet esetében a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző üzletágnak? I. félévében havonta befektetési szolgáltatási tevékenység keretében végrehajtott ügyletek átlagos száma:... II. SZERVEZETI KÖVETELMÉNYEK Kiemelt funkciók 4 A portfoliókezelésbe beleértendő a jelenlegi Tpt. szerinti vagyonkezelési tevékenység is. 9

10 A 2006/73/EK bizottsági irányelv (továbbiakban: vhi) három kiemelt funkció, a kockázatkezelés, a belső ellenőrzés és a compliance szervezeti kialakítása, független működése vonatkozásában tartalmaz előírásokat az intézmény tevékenységének mérete, komplexitásának figyelembe vételével. 1. Az alábbiakban felsorolt funkciók (feladatkörök) a MiFID szervezeti követelményeinek alappilléreit jelentik. A Társaság működteti-e ha igen, milyen szervezeti megoldással az egyes feladatköröket? Független, elkülönült szervezeti egység Nincs külön szervezeti egység, de a funkció ellátásra kerül A funkció jelenleg nem kerül ellátásra Belső ellenőrzés Kockázatkezelés Compliance 2. A MiFID előírja a hatékony és független compliance funkció kialakítását és compliance officer alkalmazását. 5 Kérjük, jelölje meg a Társaságra jelenleg jellemző állítást! A Társaság kialakította a compliance funkciót, és compliance officert is alkalmaz. A compliance funkció működik, de a Társaság nem alkalmaz compliance officert. A compliance funkciót a Társaság a jövőben alakítja ki (határidő megjelölésével). Kiszervezés 3. Végeztet-e jelenleg valamilyen tevékenységet kiszervezés keretében? Nem Igen, az alábbi tevékenységeket kiszerveztük: 4. A MiFID rendelkezései lehetőséget biztosítanak a kritikus operatív funkciók 6 és befektetési szolgáltatási tevékenységek kiszervezésére is, amennyiben az nem eredményezi a vezető állású személyek hatáskörének átadását, illetve nem jelent változást az ügyfél és a befektetési vállalkozás szerződéses viszonyában. Élve ezzel a lehetőséggel, mely tevékenység(ek)et szervezné ki a Társaság (az előző pontban felsoroltakon, illetve a hatályos Tpt. által megengedett körön kívül)? Nem szerveznénk ki további tevékenységeket. Az alábbi tevékenységek kiszervezését megfontolandónak tartjuk: 5 Az arányosság elve a compliance funkció esetén a compliance tevékenységet végző alkalmazottak javadalmazása, illetve a felügyelt tevékenység végzésében való részvétele tekintetében érvényesíthető. 6 Kritikus fontosságú a funkció, ha annak teljesítményében bekövetkezett drasztikus romlás (hiba) veszélyeztetné az engedélyezés feltételeinek való folyamatos megfelelőséget. Nem tartozik a kritikus funkciók közé: a tanácsadási tevékenység és egyéb szolgáltatások (legal advice, training of the personnel, billing services, security). 10

11 Szabályzatok, politikák 5. A MiFID és végrehajtási intézkedései számos szabályzat módosítását, átalakítását szükségessé teszik. Az alábbi táblázat összefoglalja azokat a szabályzatokat, politikákat, melyek meglétét a szabályozás (első) három szintje előírja, tartalmazza. Kérjük jelölje meg, hogy a szabályzatok elkészítése, illetve átalakítása megtörtént-e (MiFID-konform-e a szabályzat), vagy jelölje meg annak tervezett dátumát! Politika, szabályzat megnevezése Végrehajtási politika Hiv. MiFID 21. cikk (2), (3), Vhi. 46. cikk. MiFID (ill. Vhi.) követelmény A szabályzat alappillérei: ügyfelek csoportjai, illetve a megbízásaik teljesítése során figyelembe vett faktorok, valamint a pénzügyi eszközök csoportjai, melyekre a befektetési vállalkozás megbízásokat vesz fel, és az alkalmazott teljesítési csatornák (illetve befektetési vállalkozások). A tartalmát, lényegét meg kell ismertetni az ügyféllel (appropriate information), illetve a lakossági ügyfelek esetén az információk körét a 46. cikk (2) bekezdés rögzíti. A végrehajtási politikáról nyújtott tájékoztatás képezheti az üzletszabályzat részét (mellékletét), illetve bizonyos feltételek mellett a honlapon való ismertetés is elfogadható. Ügyfél hozzájárulását meg kell szerezni (ez lehet hallgatólagos is, de erről is rendelkeznie kell bizonyítékkal a befektetési vállalkozásnak). Szabályzat elkészítése, átalakításának stádiuma, egyéb megjegyzések Ügyfélbesorolási szabályzat A MiFID II. mellékletének rendelkezései mentén a befektetési vállalkozás rögzíti, ki minősül, illetve ki minősíthető szakmai ügyfélnek. Mivel az ügyfél kérheti az átsorolását, illetve azt a befektetési vállalkozás is kezdeményezheti, szükséges ezen eljárásrendek rögzítése mely történhet az üzletszabályzatban. Kockázatkezelési politika Vhi. 7. cikk Általános követelmény: a befektetési vállalkozás olyan kockázatkezelési politikákkal (elvekkel) és procedúrákkal rendelkezik, melyek azonosítják a befektetési vállalkozás tevékenysége során felmerült kockázatokat, illetve meghatározzák azok elfogadható szintjét. A rendszeres internalizálók kockázatkezelési politikája tartalmazza az árfolyamjegyzéshez való hozzáférés feltételeit, ill. megkülönböztetés-mentes szabályait. Kockázatkezelés és kiszervezés Vhi. preambulum (14) A MiFID-rezsim a kiszervezés feltételeit alapjaiban megváltoztatja, amennyiben lehetővé teszi alaptevékenységek, illetve kritikus fontosságú operatív funkciók kiszervezését, így a befektetési vállalkozásnak a kiszervezés kapcsán amennyiben az releváns megfelelő eljárásrenddel (kockázatkezelési politikával) kell rendelkeznie. Összeférhetetlenségi politika, szabályzat Vhi. 22. cikk A politika tartalmazza azon körülményeket, melyek fennállása esetén felmerül a kockázata az ügyfélérdek-sérelemnek, illetve azok kezelésére alkalmazott eljárásokat. Ügyletalapú megközelítés! Ösztönzésekkel való kapcsolat (értékhatár az ajándékok elfogadására) Az ügyfelek szolgáltatásnyújtás előtti tájékoztatásának részét képezi az összeférhetetlenségi elvek ismertetése; összevontan is (kivonat) lehet Üzletfolytonossági terv Vhi. 5. cikk (3) bekezdés A rendszerekben, illetve eljárásokban bekövetkező hibák esetén a lényeges adatok és funkciók megőrzését, illetve a befektetés szolgáltatások és tevékenységek folytatását lehetővé teszi, vagy a megfelelő időben történő helyreállítást elősegíti. Számviteli szabályzat (könyvvezetés) Összevont megbízások teljesítésének eljárásrendje Kereskedelmi politika Vhi. 5. cikk (4) bekezdés Vhi. 48. cikk (1) bekezdés c) pont Utalás MiFID 27. cikk (5) Megbízható, valós képet biztosít, lehetővé teszi, hogy a pénzügyi jelentést a felügyeletnek időben meg tudja küldeni. Összevont megbízások teljesítésének eljárásrendje. Tartalmazza, hogy a megbízások volumene, illetve a megjelölt ár hogyan befolyásolja az allokációt, illetve a részteljesítés esetén alkalmazott eljárást. 11

12 Díjszabályzat Személyes tevékenységről szóló szabályzat Üzletszabályzat SZMSZ Vhi. 26. cikk Vhi. 33. cikk MiFID 13. cikk (2) bek. Vhi. 5. cikk (1) bekezdés f) pont A befektetési vállalkozás tájékoztatja az ügyfelet a befektetési vállalkozáson keresztül fizetendő díjakról, jutalékokról, fizetendő adókról, valamint jelzi, ha az ügylettel kapcsolatban egyéb, nem a befektetési vállalkozáson keresztül fizetendő költség merülhet fel. A Díjszabályzat kiegészítésre kell kerüljön a harmadik féltől kapott, illetve harmadik félnek fizetett díjakkal, jutalékokkal, megfelelve a Vhi. ösztönzésekről szóló 26. cikke b) pontjának. A szabályzat tartalma tükrözi a Vhi. 12. cikkének rendelkezéseit. (tiltott tranzakciók, személyes ügyletek bejelentése, illetve identifikációs mechanizmus, nyilvántartása) Vonatkozási alapja: releváns személyek! A szabályzat tartalmát meg kell ismertetni a releváns személyekkel (nyilatkozat kitöltetése) Többek között az alábbiaknak kell megjelenniük az üzletszabályzatban: Szolgáltatásnyújtás feltételei appropriateness, suitability tesztek Tájékoztatás módja Ügyfélbesorolás Tájékoztatás a végrehajtási politikáról Kiszervezett tevékenységek köre Szervezeti felépítés, hatás- és feladatkörök, belső jelentési rendszer (különös tekintettel a szervezeti követelményekre) III. ÜGYVITELI KÖVETELMÉNYEK, MEGBÍZÁSOK FELVÉTELE ÉS VÉGREHAJTÁSA Legjobb teljesítés A MiFID egyik legfontosabb alapelve, hogy a befektetési vállalkozás az ügyfelek megbízása tekintetében legjobb teljesítési kötelezettséggel (best execution) rendelkezik mely a költségek, az ár és a gyorsaság mentén való optimalizálást jelent. 6. Az alábbiakban a legjobb végrehajtás követelmény teljesítéséhez szükséges feladatokat sorolunk fel (a teljesség igénye nélkül). Kérjük, jelölje meg, milyen stádiumban van ezek elvégzése! Feladat megjelölése 1. Az execution policy kidolgozása 1.a. Az egyes pénzügyi eszközök, illetve pénzügyi eszköz csoportok kapcsán alkalmazni kívánt teljesítési csatornák körének kijelölése, rögzítése 1.b. A teljesítés módja faktorok meghatározása 2. Monitoring, felülvizsgálat 2.a. Felelősök, határidők, lépések megjelölése, eljárásrend elkészítése 2.b. Monitoringhoz, felülvizsgálathoz, illetve az ügyfél kérésére a policy szerinti teljesítés igazolásához szükséges adatok biztosítása, tárolása (árinformációk stb.) Folyamat állapota, kitűzött határidő Megjegyzés Internalizáció A MiFID lehetővé teszi a befektetési vállalkozások számára, hogy bármely pénzügyi eszköz vonatkozásában ügyfeleik megbízását saját számláról teljesítsék a tőzsde, illetve az MTF közvetítését kihagyva ( internalizáció). A rendszeres internalizálóknak a likvid 7 részvények vonatkozásában vételi és eladási árfolyamot kell jegyezniük Kíván-e élni az internalizáció lehetőségével? 7 Azon részvények (piaca) minősül likvidnek, melyekkel naponta kereskednek, a közkézhányad meghaladja az 500 M EUR-t, valamint az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: (a) átlagos napi tranzakciószám 500-nál nagyobb vagy (b) az átlagos napi forgalom eléri a 2 M EUR-t. A BÉT évre vonatkozó kereskedési adatai alapján a MOL, az OTP, a Magyar Telekom és a Richter részvények piaca tekinthető likvidnek. 8 Az árjegyzési kötelezettség nem vonatkozik azokra a rendszeres internalizálókra, amelyek kizárólag a szokásos piaci értéket meghaladó nagyságrendekben kereskednek. 12

13 Nem. Igen, az alábbi pénzügyi eszközök-, instrumentumtípusok vonatkozásában: IV. BEFEKTETŐVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS, TÁJÉKOZÓDÁS Ügyfélbesorolás A MiFID az ügyfeleket az eltérő (befektető)védelmet jelentő lakossági, szakmai ügyfél, illetve elfogadható partner kategóriába sorolja. Lehetőséget ad ugyanakkor bizonyos feltételek mellett az ügyfél által, valamint a befektetési vállalkozás által kezdeményezett átsorolásra. 8. Kérjük jelölje meg, hogy az alább felsorolt, ügyfélbesoroláshoz kapcsolódó feladatok teljesítése milyen fázisban van a Társaságnál! Feladat megjelölése Teljesült Folyamatban van (tervezett határidő megjelölésével) Ügyfélbesorolási szabályzat elkészítése (különös tekintettel a MiFID II. mellékletében foglalt eljárásrendre) Ügyfelek besorolása a MiFID szerinti kategóriákba (lakossági, szakmai ügyfél, elfogadható partner) Ügyfelek értesítése annak besorolásáról, illetve az átsoroláshoz kapcsolódó eljárásról, jogokról és következményekről Ügyfelek tájékoztatása A befektető-védelem mértéke, így a tájékoztatás mélysége is az ügyfélbesorolástól függ; a MiFID által előírt szigorú tájékoztatási követelmények elsődleges célcsoportja a lakossági szegmens. A befektetési vállalkozásnak a szolgáltatásnyújtás előtt informálnia kell az ügyfelét az általa nyújtott szolgáltatásokról, az igénybe venni kívánt szolgáltatás (ügylet) kockázatairól, a kapcsolódó díjtételekről, továbbá a MiFID-ben meghatározott feltételek szerint értesíti az ügyfelet a számára megkötött ügyletekről. (A befektetési vállalkozás tájékoztatási kötelezettségeiről lásd az 1. és 2. sz. mellékleteket.) 9. Az 1. sz. és 2. sz. melléklet tartalmazza a befektetési vállalkozás szolgáltatás előtti tájékoztatási, illetve a megbízás teljesítéséről az ügyfél felé történő riportolási kötelezettségét, mely írásban, illetve egyéb tartós adathordozón teljesíthető, illetve a szerződéskötést megelőző tájékoztatás bizonyos feltételek esetén a befektetési vállalkozás honlapján való közzététellel teljesíthető. Kérjük, az alábbiakban jelölje meg, hogy az egyes információkat milyen médium (tartós adathordozó 9 ) használatával közli az ügyfelekkel. Pl. szerződéskötés előtti információk: honlapon, szerződésben stb. Míg a lakossági ügyfelek esetén a megbízás végrehajtását követő tájékoztatással kapcsolatos elvárások részleteiben kerültek rögzítésre, addig a szakmai ügyfelek, illetve elfogadható partnerek tájékoztatására vonatkozó feltételek általánosak: tartós adathordozón, késedelem nélkül, az ügylet lényeges paramétereiről kell információt nyújtani. 10. A Társaság milyen tartalommal kívánja megtölteni a szakmai befektetőkkel szemben megjelenő tájékoztatási kötelezettségét? 9 Az 2002/65/EK MiFID preambulumának (20) bekezdése értelmében a tartós adathordozónak minősül különösen a floppy, CD, DVD, az adatfogadó hard disk-je, melyen a mailek tárolásra kerülnek, ide nem értve a feltételeket nem teljesítő honlapokat. 13

14 11. A Társaságnak milyen átalakítást kell (kellett) végrehajtania a szolgáltatásnyújtás előtti, illetve utáni tájékoztatási kötelezettsége vonatkozásában? Appropriateness (megfelelőség), suitability (alkalmasság) teszt A befektető-védelem alapköve a MiFID-ben az információs aszimmetria megszüntetése. Az ügyfelek számára leginkább megfelelő szolgáltatások nyújtása érdekében a befektetési vállalkozásoknak meg kell győződniük arról, hogy az ügyfél megfelelő ismeretekkel, illetve tapasztalattal rendelkezik az adott befektetési eszköz kockázatának, jellemzőinek megítéléshez (megfelelési teszt appropriateness test). Ez alól kivételt képez az ún. execution only szolgáltatás. Befektetési tanácsadási, illetve, portfoliókezelési szolgáltatás nyújtása esetén a befektetési vállalkozásnak további információt kell szereznie az ügyfél vagyoni-pénzügyi helyzetéről, illetve befektetési céljairól, hogy a megfelelő szolgáltatást nyújthassa, tranzakciót köthesse, ajánlhassa (alkalmassági teszt suitability test). 12. Kérjük, jelölje meg az alábbi táblázatban, hogy az egyes tesztekhez tartozó információkat milyen módon, milyen alátámasztó dokumentumok (pl. kérdőív kitöltetése, ügyletkötési történet stb.) bekérésével szerzi meg! Megnevezés Beszerzendő információ Bekérendő, kitöltendő dokumentum stb. Pénzügyi helyzet értékelése* Befektetési célok* Tapasztalatok, ismeretek Rendszeres bevételek forrása és nagysága Eszközök (likvid eszközök, befektetések, ingatlanok) Rendszeres pénzügyi kötelezettség-vállalás A befektetési pozíció tartásának kívánt időtartama Kockázatvállalási hajlandóság; kockázati profil A befektetés célja Azon ügylettípusok, melyekben az ügyfél jártas Az ügyfél számára végrehajtott tranzakciók volumene, jellege, gyakorisága Képzettség, szakma (illetve korábbi szakma ha releváns) *Azon szolgáltatók esetében szükséges kitölteni, akik portfoliókezelést (ideértve a kollektív portfoliók kezelését), illetve befektetési tanácsadást végeznek. V. KERESKEDÉS ELŐTTI ÉS KERESKEDÉS UTÁNI TRANSZPARENCIA KÖVETELMÉNYEK A befektető-védelem alapköve a MiFID-ben az információs aszimmetria megszüntetése, a piac átláthatóságának biztosítása. Ennek érdekében a MiFID előírja a szabályozott piacokra bevezetett részvények vonatkozásában (equity market) egyfelől a kereskedés előtt a szabályozott piacok, illetve alternatív kereskedési platformok (MTF) folyó vételi és eladási árfolyamának, s azok vonatkozásában a kereskedési érdeklődés mértékének folyamatos, piaci kereskedési időn belüli, valamint a rendszeres internalizálók által jegyzett árfolyamoknak, másfelől a megkötött ügyletek árfolyamának és nagyságrendjének valós időhöz képest legkorábbi nyilvánosságra hozatalát. (A MiFID mentességeket tartalmaz, illetve halasztott közzétételt tesz lehetővé 10.) 10 Szabályozott piac, illetve MTF kereskedés előtti transzparencia követelményének vonatkozásában a MiFID 29. cikk (2) bekezdése, 44. cikk (2) bekezdése, valamint a végrehajtási intézkedés (rendelet) cikke (piaci modell vagy a 14

15 13. Befektetési szolgáltatási tevékenysége üzleti forgalmának átlagosan mekkora hányadát bonyolítja tőzsdén kívül a részvényügyletek vonatkozásában (2007. I. félév)? Tőzsdén kívül:... % Ebből: Tőzsdén kívüli bizományosi: % Tőzsdén kívüli saját számlás:... % 14. Befektetési szolgáltatási tevékenysége üzleti forgalmából átlagosan mekkora nagyságot képviselnek a tőzsdén kívüli részvényügyletek (2007. I. félév napi átlagos forgalmi adatai alapján)? Tőzsdén kívül lebonyolított részvényügyletek átlagos napi forgalma:.. ezer Ft. Ebből: Tőzsdén kívüli bizományosi:.. ezer Ft. Tőzsdén kívüli saját számlás:.. ezer Ft. 15. Kérjük, jelölje meg, a MiFID-ben rögzített mely csatornán keresztül tervez eleget tenni a MiFID 28. cikkében foglalt (kereskedés utáni transzparencia) vonatkozásában. Közzététel szabályozott piac, illetve alternatív kereskedési platform (MTF) létesítményein keresztül Közzététel harmadik fél közreműködésével Közzététel saját mechanizmus útján Tranzakciós jelentés A MiFID 25. cikke alapján a befektetési vállalkozások az általuk végrehajtott, szabályozott piacra bevezetett pénzügyi eszközökre vonatkozó pénz- és tőkepiaci tranzakciók (függetlenül attól, hogy a szabályozott piacon, MTF-en vagy OTC piacon kerültek megkötésre) vonatkozásában jelentést küldenek a Felügyelet felé. A tranzakciós jelentés a végrehajtási rendelet mellékletében foglalt 23 mezőt, továbbá a megbízó ügyfélazonosítóját tartalmazza. 16. A tranzakciós jelentéssel kapcsolatban a Társaság nyilvántartási rendszerében szükségessé váló fejlesztések milyen fázisban vannak? Kérjük vázlatosan foglalja össze a kapcsolódó fejlesztési projekt ütemezését (megtett, megteendő intézkedések, határidők)? Feladatok Pl. kapacitásbővítés Pl. rendszerspecifikáció. Határidő VI. EGYÉB KÉRDÉSEK Határon átnyúló szolgáltatások 17. Szándékozik-e a közeljövőben a Társaság más tagállamban is befektetési szolgáltatási tevékenységet nyújtani? Igen, az alábbi befektetési szolgáltatás(ok)at:.. Nem. Már jelenleg is nyújtunk más tagállamban befektetési szolgáltatást, a nyújtott befektetési szolgáltatás(ok): megbízások típusa, nagyságrendje alapján). Halasztott közzététel lehetősége szabályozott piacok és MTF-ek számára a létrejött ügyletek vonatkozásában: MiFID 30. cikk (2) bekezdése, 45. cikk (2) bekezdése. Továbbá lásd 5. végjegyzet. 15

16 Fejlesztésekhez kapcsolódó költségek 18. Kérjük az alábbi táblázatban tüntesse fel, hogy a MiFID (és végrehajtási intézkedései) egyes rendelkezéseinek megvalósítása (kapcsolódó fejlesztések) nagyságrendileg mekkora költséget generált, illetve jelent a továbbiakban a Társaság számára! Szervezeti követelmények Legjobb végrehajtás Ügyfelek tájékoztatási kötelezettsége Tájékozódási kötelezettség (megfelelési és alkalmassági teszt) Kereskedés előtti és utáni átláthatósági követelmények Tranzakciós jelentések Egyszeri, induló költség Jövőben várhatóan felmerülő költségek 19. Kérjük az alábbiakban foglalja össze, illetve tüntesse fel azon MiFID által generált feladatokat, melyek megvalósítása jelentős nehézséget okoz, okozott a Társaságnak! Válaszait köszönjük! 16

17 1. melléklet: A befektetési vállalkozások szolgáltatásnyújtás előtti tájékoztatási kötelezettségei Tájékoztatási kötelezettség esetei Tájékoztatási kötelezettség tartalma - a befektetési vállalkozás neve, címe, elérhetősége; - a szolgáltatás nyújtásánál használt nyelv; 1. a Általános tájékoztatás a befektetési vállalkozásról lakossági ügyfelek, illetve potenciális lakossági ügyfelek számára (Vhi. 30. cikk (1) bekezdés) - a befektetési vállalkozással való kommunikáció módja (beleértve a megbízások adását); - a kompetens hatóság címe és elérhetősége, a befektetési vállalkozás engedélyéről szóló nyilatkozat; - ügynökök (meghatalmazottak) alkalmazásának jelzése; - a befektetési szolgáltatás teljesítményéről készített jelentések természete, gyakorisága, időzítése; - az ügyfelek eszközeinek kezelése (azok feletti rendelkezés) esetén a vagyonvédelmi eljárás, módszer, alkalmazott garancia, betétvédelmi rendszerek; - összeférhetetlenségi politika (összefoglaló formában is megadható). - a kezelt portfolióban lévő eszközök értékelésének módjáról és gyakorisága; 1. b További tájékoztatási kötelezettség portfoliókezelési szolgáltatás nyújtásakor lakossági ügyfelek, illetve potenciális lakossági ügyfelek számára (Vhi. 30. cikk (3) bekezdés) - a portfolió diszkrecionális kezelésének esetleges delegálása; - a benchmark specifikációja, - valamint a megkötött szerződés szerint az alábbi információkat szükséges biztosítani: - a portfolióban szerepeltethető eszközök, a végrehajtható tranzakciók; - a kockázat szintje, melyet a portfoliómenedzser a gyakorlatban követ - a pénzügyi eszközök természete, illetve a kapcsolódó kockázatok - az instrumentumhoz kapcsolódó tőkeáttétel és annak hatásai, a teljes befektetett összeg elvesztésének kockázata 2.a Tájékoztatási kötelezettség pénzügyi eszközökről, az ügyfél-besorolást figyelembe véve; az ügyfél ismereteinek figyelembe vételével (Vhi. 31. cikk (1)-(2) bekezdés) 2.b Tájékoztatási kötelezettség összetett termékek esetén az ügyfél besorolásától függően (Vhi. 31. cikk (4) bekezdés) 3. Tájékoztatási kötelezettség harmadik fél által nyújtott garanciával kibocsátott eszközök esetén az ügyfél besorolásától függően (Vhi. 31. cikk (5) bekezdés) - az árfolyam volatilitása, illetve az instrumentum piacának elérhetősége (likviditási kockázatok) - az instrumentumhoz kapcsolódó pénzügyi és egyéb kötelezettségvállalások (függő is!) - fedezeti-letéti követelmények; - alkalmazott esetleges garanciák. Lakossági ügyfelek esetén (Vhi. 31. cikk (3) bekezdés): Ha az instrumentum nyilvános vételi ajánlat tárgyát képezi, melynek keretében arról tájékoztató (prospektus) készült, az ügyfél tájékoztatása a prospektus elérhetőségéről (helyéről). Ha az összetett termék kockázata valószínűsíthetően meghaladja bármely összetevő instrumentum kockázatát, az összetett terméket alkotó instrumentumok pontos leírása, és azok egymásra hatása - Garantőr megfelelő részletességű adatai - Garancia jellemzői (megfelelő részletezettséggel) 17

18 4. Tájékoztatási kötelezettség az ügyfelek eszközeinek védelmével kapcsolatban lakossági (ill. potenciális lakossági ügyfelek esetén) (Vhi. 32. cikk) 5. Tájékoztatási kötelezettség díjakról és költségekről, lakossági és potenciális lakossági ügyfelek számára (Vhi. 33. cikk) Ha az ügyfél pénzeszközeit vagy pénzügyi eszközeit a befektetési vállalkozás nevében harmadik fél kezelheti; a befektetési vállalkozást terhelő felelősség; illetve a harmadik fél fizetésképtelenségének következményei; Ha az ügyfél eszközei harmadik félnél vezetett gyűjtő számlán kerülhetnek elhelyezésre, erről a tényről, illetve a kapcsolódó kockázatokról tájékoztatás; Ha a harmadik félnél elhelyezett ügyfél-eszközök szegregációja nem biztosítható (nem azonosítható elkülönítve a harmadik fél, illetve a befektetési vállalkozás eszközeitől) ha a számlá(k)ra, melyeken az ügyfélnek eszközei kerültek elhelyezésre nem valamely tagállam jogrendszere irányadó. Fel kell tüntetni azt is, hogy ebből adódóan az ügyfél, illetve potenciális ügyfél jogai az eszközöket illetően különbözhetek. Annak feltüntetése, ha a befektetési vállalkozásnak biztosítéki vagy beszámítási joga van vagy lehet az ügyfél eszközén. Ha alkalmazható, a letétkezelő ezen jogait is fel kell tüntetni. Ha az ügyfél-eszközök értékpapír-finanszírozási ügyletekbe bevonásra kerülnek vagy a befektetési vállalkozás azokat saját számlájára vagy az ügyfél számlájára használja, tájékoztatás a befektetési vállalkozás felelősségéről és kötelezettségeiről (beleértve a kártérítés feltételeit, a kapcsolódó kockázatokat). - A pénzügyi eszközzel, illetve a befektetési vagy kiegészítő szolgáltatással kapcsolatban fizetendő teljes ár, beleértve a befektetési vállalkozáson keresztül fizetendő a jutalékokat, díjakat, a fizetendő adót 11 - Ha a teljes ár valamely összetevője devizában kerül meghatározásra, az érintett devizanem és az alkalmazott átváltási árfolyam feltüntetése - Annak jelzése, ha az adott ügylettel kapcsolatban egyéb, nem a befektetési vállalkozáson keresztül fizetendő költség (pl. adó) merülhet fel. - Fizetés feltételei (eszköze) 11 Ha nem adható meg pontos ár, a számítás alapját kell megadni. 18

19 2. melléklet: A befektetési vállalkozások szolgáltatásnyújtás utáni jelentéstételi kötelezettségei az ügyfelek felé Jelentési kötelezettség Információnyújtás a megbízások végrehajtásáról az ügyfélnek (provide information) Részletek Késedelem nélkül (promptly) Tartós adathordozón (durable medium) Az ügylet lényeges paraméterei (essential information) Lakossági ügyfeleknek értesítés küldése a végrehajtás visszaigazolásáról (Send notice) Minél előbb, legkésőbb a teljesítést követő munkanapon (ha a visszaigazolás harmadik féltől származik, a harmadik féltől való átvételt követő első munkanap) Tartós adathordozón (durable medium) Tartalmi követelményekről lásd a 2.sz. mellékletet Mező azonosító A jelentést küldő befektetési vállalkozás azonosítása Leírás Az ügyletet végrehajtó vállalkozás azonosítására szolgáló egyedi kód. Az ügyfél neve és székhelye A kereskedés napja A kereskedés időpontja Az ügylet végrehajtásának kereskedési napja. Az ügylet végrehajtásának időpontja az ügylet bejelentését fogadó illetékes hatóság helyi idejében megadva, és az időzóna, ahol az ügyletet bejelentették, a greenwichi időhöz képest való eltérésben kifejezve. A megbízás típusa Vétel/eladás jelzése A megbízás jellege, ha nem vétel, ill. eladás A pénzügyi eszköz azonosítása Egységár Mennyiség A kereskedési hely azonosítása Meghatározza, hogy a bejelentő befektetési vállalkozás vagy ügyfélnek tett jelentés esetén az ügyfél szempontjából az ügylet vétel vagy eladás volt-e. Ha a megbízás nem vételre, illetve eladásra irányult. Ennek a következőből kell állnia: az ügylet tárgyát képező pénzügyi eszköz azonosítására szolgáló egyedi kód, amelyről a bejelentést fogadó illetékes hatóság (ha van ilyen) határoz; amennyiben az adott pénzügyi eszköz nem rendelkezik egyedi azonosító kóddal, a jelentésnek tartalmaznia kell az eszköz nevét vagy származtatott ügylet esetén a szerződés jellemzőit. Az értékpapíronkénti vagy származtatott ügyletenkénti ár a jutalékon és a felhalmozott kamaton kívül. Adósságeszköz esetén az ár pénznemben vagy százalékban fejezhető ki. Ha a megbízás részenként került teljesítésre, az átlagár vagy a részteljesítések árfolyamai. (Ha az átlagár kerül feltüntetésre, az ügyfél kérésére meg kell adni az egyedi árfolyamokat is.) A pénzügyi eszközök egységeinek száma, a kötvények névértéke vagy az ügyletben részt vevő származtatott ügyletek száma. Az ügylet végrehajtására szolgáló helyszín azonosítása. Az azonosítás a következőkből áll: ha a helyszín kereskedési helyszín: egyedi azonosító kódja; 19

20 más esetben: az OTC -kód Total consideration A felszámított díjak és jutalékok összege Az ügyfél felelőssége a pénzügyi - szállítási teljesítés vonatkozásában Partner megjelölése Teljes ár; teljes költség Ha az ügyfél kéri, részletes bontásban Időlimit Számlainformáció (amennyiben azt még nem közölték az ügyféllel) Annak jelzése, ha a megbízást a befektetési vállalkozás saját számláról teljesítette, vagy az ügyletben résztvevő másik fél a befektetési vállalkozás csoportjába tartozó intézmény vagy a befektetési vállalkozás egy ügyfele, kivéve, ha olyan kereskedési rendszeren keresztül kötötték az ügyletet, ahol a kereskedés anonim módon történik. 20

Tőkepiacra vonatkozó szabályzás változása 2008. január 1. napját követően. dr. Török Ilona torok.ilona@pszaf.hu

Tőkepiacra vonatkozó szabályzás változása 2008. január 1. napját követően. dr. Török Ilona torok.ilona@pszaf.hu Tőkepiacra vonatkozó szabályzás változása 2008. január 1. napját követően dr. Török Ilona torok.ilona@pszaf.hu 2007, november 28. A MiFID irányelv és végrehajtási jogszabályai Első szintű szabályozás:

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt-nek (a továbbiakban: Bank), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a befektetési vállalkozások és a befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetek nyilvántartási kötelezettségeivel összefüggésben A CESR (Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága)

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya Tájékoztató a KBC Securities végrehajtási politikájáról lakossági ügyfelek részére 1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya A KBC Securities összhangban az EU pénzügyi eszközök piacairól szóló

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. február 1-től TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 1. Preambulum 3 2. A szabályzat célja 3 3. A szabályzat

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2016. szeptember

Részletesebben

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVET TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkör en M köd Részvénytársaság b) Székhely: H 1052 Budapest,

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika 1. oldal A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

Általános Ügyféltájékoztató

Általános Ügyféltájékoztató Commerzbank Zrt. Általános Ügyféltájékoztató 1. Bevezető A Commerzbank Zrt. (továbbiakban: Bank) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: május 31.

KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: május 31. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 31. A jelen szabályzatot a GlobalFX Investment Zrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi Bíróság

Részletesebben

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ ERSTE BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az Erste Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Törvény)

Részletesebben

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 London, 2012.07.27. Az iránymutatás jogállása 1. Az e dokumentumban szereplő iránymutatásokat az

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Kiadás: 02 Ügyfélminősítési szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2011. 03. 01. Módosítás: Hivatkozás 1 A Solar

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika 1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás

Részletesebben

Összefoglaló (A harmadik fél letétkezelők bemutatása a harmadik fél országa, és a harmadik fél típusa szerint)

Összefoglaló (A harmadik fél letétkezelők bemutatása a harmadik fél országa, és a harmadik fél típusa szerint) TÁJÉKOZTATÓ A magyarországi székhelyű befektetési vállalkozások által igénybe vett harmadik fél letétkezelők közreműködésével kapcsolatos kockázatok feltérképezéséről Előzmény Az MF Global UK Limited (valamint

Részletesebben

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2008. év. hónap... napján elfogadta.

Részletesebben

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája

Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája 4. sz. melléklet az OTP Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzatához Az OTP Alapkezelő Zrt. Összeférhetetlenségi Politikája Hatályos: 2016. június 10. napjától 1. A politika célja Az OTP Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő

Részletesebben

Befektetési szolgáltatások

Befektetési szolgáltatások Bank - Tőkepiaci alaptan Befektetési szolgáltatások Tőkepiac szerepe Tőkepiac szabályozása Tőkepiaci tevékenység Tőkepiac felügyelete 2014 ősz MsC képzés 1 Bank Pénzügyi közvetités Fizetések bonyolítása

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

Belsőszabályzat a Társaság tájékoztatási, tájékozódási kötelezettségeiről

Belsőszabályzat a Társaság tájékoztatási, tájékozódási kötelezettségeiről Belsőszabályzat a Társaság tájékoztatási, tájékozódási kötelezettségeiről Oldal: 9 A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt MAGÁNSZEMÉLYEKNEK MAGÁNSZEMÉLYEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r. Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g.

A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r. Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g. A C O D E X T ı z s d e ü g y n ö k s é g é s É r t é k t á r Z á r t k ö r ő e n M ő k ö d ı R é s z v é n y t á r s a s á g Szabályzata Az Alkalmassági/Megfelelési Teszt kezeléséhez Hatályba lépés: 2014.08.18

Részletesebben

TŐKEPIACI INTÉZMÉNYEK FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYA. Internalizáció. Avagy a tőzsdekényszer megszűnése. Konzultációs anyag. 2006. október

TŐKEPIACI INTÉZMÉNYEK FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYA. Internalizáció. Avagy a tőzsdekényszer megszűnése. Konzultációs anyag. 2006. október TŐKEPIACI INTÉZMÉNYEK FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYA Internalizáció Avagy a tőzsdekényszer megszűnése Konzultációs anyag 2006. október Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. Internalizáció vs. rendszeres internalizáció

Részletesebben

A piaci szereplő részletes adatai

A piaci szereplő részletes adatai A piaci szereplő részletes adatai Lekérdezés dátuma: 2014.10.01. Utolsó szinkronizálás dátuma: 2014.10.01. 1 / 22 Intézmény alapadatai év: Intézmény típus: Székhely: Privat Investment Pro Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT

HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR ZRT MIFID ÉRTÉKELÉSI POLITIKA I. Értékelési politika célja A Hungária Értékpapír Zrt. Alkalmassági és Megfelelőségi kérdőívei (Kérdőív magánszemély részére, ill. Kérdőív Jogi személyek

Részletesebben

ENGEDÉLYEZÉSI FŐOSZTÁLY A BIZOTTSÁG 926/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE. (2014. augusztus 27.)

ENGEDÉLYEZÉSI FŐOSZTÁLY A BIZOTTSÁG 926/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE. (2014. augusztus 27.) ENGEDÉLYEZÉSI FŐOSZTÁLY A BIZOTTSÁG 926/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. augusztus 27.) a letelepedés jogának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának gyakorlásával kapcsolatos, a 2013/36/EU európai

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 115 A üzletszabályzata 4.SZ. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA ÉS ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT 1. ELŐZMÉNYEK ÉS A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA 1.1. A (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek?

Mit jelent az EMIR a nem-pénzügyi ügyfeleknek? Jelen tájékoztató az ESMA (European Securities and Markets Authority) által készített, 2013 márciusa során közzétett összefoglaló nem hivatalos, magyar nyelvű fordítása, melynek eredeti angol nyelvű változata

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 London, 2012.07.27. Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA Biztosító neve: Eszközalap neve: Az ellenőrző lista készítésének időpontja: Az ellenőrző lista készítője: 1. ESZKÖZALAP ELNEVEZÉSE

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat

Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Random Capital Zrt. Ügyfélbesorolási szabályzat Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALMOMJEGYZÉK: 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS -

Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - Megbízások teljesítésére vonatkozó politika - FORDÍTÁS - 1 1. Általános elvek A Pénzügyi Eszközök Piacairól szóló 2004/39/EK Irányelv ("MiFID") elıírja, hogy 2007. november 1-tıl minden befektetési vállalkozás

Részletesebben

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA G. MELLÉKLET: A SOPRON BANK VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA 1. Általános alapelvek A pénzügyi eszközökre vonatkozó megbízások Ügyfelek számára következetesen legjobb végrehajtása érdekében a Bank az itt bemutatott

Részletesebben

KELER Csoport Bemutatkozó előadás

KELER Csoport Bemutatkozó előadás KELER Csoport Bemutatkozó előadás Práger Ádám KELER Zrt. Marketing és Ügyfélkapcsolati igazgató 2010. április 26., Budapest KELER Tájékoztató Hotel Carat Budapest 1 Az előadás tartalma 1. KELER Csoport

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A évi CXXXVIII. törvény 44. alapján. Személyes adatok

ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A évi CXXXVIII. törvény 44. alapján. Személyes adatok ALKALMASSÁGI KÉRDŐÍV Magánszemély részére A 2007. évi CXXXVIII. törvény 44. alapján Személyes adatok Kérjük, hogy az alábbi adatokat nyomtatott betűvel töltse ki! Név: Lakcím: E-mail cím: Telefonszám:

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 20164. december

Részletesebben

Ügyfél minősítési belsőszabályzat

Ügyfél minősítési belsőszabályzat Ügyfél minősítési belsőszabályzat Oldal: 22 Társaságunk a befektetési szolgáltatási tevékenysége és a befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítőszolgáltatása keretében, a szerződéskötést megelőzően

Részletesebben

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához

Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Útmutató kockázati tőkealapok kezelési szabályzatának, valamint a kezelési szabályzat módosításának jóváhagyásához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Utolsó frissítés: 2012. November 29. A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Társaság a hatályos jogszabályoknak, továbbá a nyilvánosság

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Jogszabályok, felügyeleti módszerek, ajánlások Előadó: Seregdi László igazgató Szakmai fórum 2007. október 30-31. Legfontosabb témák 1. Az új tőkeszabályozás alapelvei

Részletesebben

A KELER KSZF Zrt. Befektetési politika v1.4.

A KELER KSZF Zrt. Befektetési politika v1.4. A KELER KSZF Zrt. Befektetési politikája A file megnevezése: Befektetési politika v1.4. Felelős szervezeti egység: Kockázatkezelési Osztály Szabályozó irat száma: 3-06 Hatályba lépés dátuma: 2016. január

Részletesebben

Aktualitások az EMIR-rel kapcsolatos kötelezettségekről

Aktualitások az EMIR-rel kapcsolatos kötelezettségekről Aktualitások az EMIR-rel kapcsolatos kötelezettségekről Sándor Benedek Főosztályvezető Tőkepiaci felügyeleti főo. Piacfelügyeleti igazgatóság 2014. Február 5. 1 Tartalom 1. Bevezetés 2. Jelentéstételi

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő.

Mielőtt befektetne. Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Mielőtt befektetne Egy kecsegtető befektetési ajánlat nem mindig kifizetődő. Tanulmányozza át tájékoztató füzetünket, készüljön fel körültekintően döntésére, mielőtt befektetne! BEFEKTETÉSEK 9 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról Hirdetmény F. melléklet: A Végrehajtási politikáról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. december 4. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 OTP BANK NYRT. VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

Tájékoztató az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó új, egységes európai adatszolgáltatásról

Tájékoztató az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó új, egységes európai adatszolgáltatásról Tájékoztató az alternatív befektetési alapkezelőkre vonatkozó új, egységes európai adatszolgáltatásról Szeles Angelika Felügyeleti statisztikai önálló osztály 2014. november 25. Tartalom I. Jogszabályi

Részletesebben

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra

Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. V/ 1.4 02/2013 sz. vezérigazgatói utasítás Végrehajtási politika befektetési szolgáltatásokra A Üzletszabályzatának 1.sz. melléklete Felelős Felelős terület Készítette

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

Hatékony legjobb teljesítés (best execution) a MiFID rezsimben

Hatékony legjobb teljesítés (best execution) a MiFID rezsimben TŐKEPIACI INTÉZMÉNYEK FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYA Hatékony legjobb teljesítés (best execution) a MiFID rezsimben Konzultációs anyag 2006. október Tartalomjegyzék 1. A követelmény tartalma... 3 1.1 Minden ésszerű

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásból törléséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Alkalmassági és megfelelési teszt

Alkalmassági és megfelelési teszt Commerzbank Zrt. Alkalmassági és megfelelési teszt Név:.. Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Bank a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) szerinti alkalmassági és megfelelési tesztet a jelen

Részletesebben

Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére

Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére Ügyfélminősítés lakossági ügyfélnek minősülő társaságok részére A Bszt. előírásai szerint a lakossági ügyfél kategóriába sorolt ügyfeleknek a portfólió-kezelési befektetési szolgáltatási tevékenység nyújtása

Részletesebben

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA

LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA LEGKEDVEZŐBB VÉGREHAJTÁSI( BEST EXECUTION ) POLITIKA A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. figyelemmel a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

könyvvizsgálatának specialitásai, a gyakorlati problémák, kérdések és válaszok - Kerekasztal vitaindító előadás

könyvvizsgálatának specialitásai, a gyakorlati problémák, kérdések és válaszok - Kerekasztal vitaindító előadás A befektetési vállalkozások könyvvizsgálatának specialitásai, a gyakorlati problémák, kérdések és válaszok - Kerekasztal vitaindító előadás Kónya Zsolt Manager Ernst & Young Az előadás tartalma és a hozzátartozó

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2014. június 1. TARTALOM 1. Az eljárásrend

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL ELJÁRÁSI REND A MAGYAR ÁLLAMPAPÍRPIACI REFERENCIAHOZAMOK KÉPZÉSÉRŐL Hatályba lép: 2012. április 18. Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) mint az

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika A szabályzat típusa: A szabályzat jóváhagyója: A szabályzat hatályba léptetője: Ügyviteli utasítás Strategon Zrt. Igazgatósága Üzleti Területek Ügyvezetője Végrehajtási politika Szabályzat száma: 25/2010

Részletesebben

Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP

Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP Nemzetközi elvárások a belső ellenőrzés területén IAIS ICP Butyka Edit Biztosításfelügyeleti főosztály 2005. május 24. IAIS (International Association of Insurance Supervisors) 1994-ben alapították, 180

Részletesebben

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Befektetési Alapkezelı Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Végrehajtási Politikája és Allokációs Szabályzata Hatályos: 2012. április 30. - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 3 2. Az üzletkötésre

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK Jóváhagyta: A Pénztár Igazgatótanácsa 2016. április 14-én Hatályos : 2016. április 28. A Pénztár befektetési tevékenysége során 2016. április

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

AZ EBH IRÁNYMUTATÁSAI A HITELKÉPESSÉGI VIZSGÁLATRÓL EBA/GL/2015/ Az EBH iránymutatásai. a hitelképességi vizsgálatról

AZ EBH IRÁNYMUTATÁSAI A HITELKÉPESSÉGI VIZSGÁLATRÓL EBA/GL/2015/ Az EBH iránymutatásai. a hitelképességi vizsgálatról EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Az EBH iránymutatásai a hitelképességi vizsgálatról 1 Tartalom 1. szakasz Megfelelési és adatszolgáltatási kötelezettségek 3 2. szakasz Tárgy, hatály és fogalommeghatározások

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról

HIRDETMÉNY A Kormány 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletében szabályozott fizetési számlaváltásáról A Kormány a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben foglalt felhatalmazása alapján megalkotta a 263/2016. (VIII. 31.) Korm. rendeletét a fizetési számla váltásáról (továbbiakban:

Részletesebben