Fenntarthatósági jelentés természetesen szólva

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntarthatósági jelentés 2005. természetesen szólva"

Átírás

1 Fenntarthatósági jelentés 2005 természetesen szólva

2 Elnöki és vezérigazgatói levél Kedves Olvasó! Örömmel nyújtjuk át a MOL-csoport harmadik integrált fenn tarthatósági jelentését, mely lefedi regionális gaz da sági, társadalmi és környezetvédelmi teljesítményünket, valamint a korábbiaknál részletesebben mutatja be si ke re inket és az előttünk álló kihívásokat. A 2005-ös esztendő nem csupán pénzügyi vonatkozás ban és az integráció, illetve a hatékonyságnövelés te kin te tében volt sikeres, hanem azért is, mert fontos lépéseket tettünk a fenntartható fejlődést érintő hosszú távú el kép ze lése ink megfogalmazásában. Részletes cse lek vé si tervünket ban már a közötti időszakra vonatkozó új üz leti stratégiánkkal összhangban dolgozzuk ki. Várakozásaink szerint 2006-ban is a jelenleg kedvező ipar ági környezetben folytathatjuk munkánkat, és tovább ra is kitartunk azon elkötelezettségünk mellett, hogy kézzelfogható előnyöket biztosítunk az érdekelt felek számára. A fenntarthatóság nem különállóan kezelt kérdés, hanem hosszú távú üzleti sikerünk szerves része. A vállalatok fele lős ség vál la lá sa messze túl mu tat a tár sa dal mi, etikai és mar ke ting megfontoláso kon, hiszen in teg rált formában keze li a környezeti, gaz da sá gi és tár sa dal mi szempontokat. Ez számunkra sokkal töb bet jelent egy sze rű jogszabályi meg fe le lés nél vagy szpon zo rá ci ós feladatok teljesítésénél. Cé lunk, hogy továbblépjünk, gyakran olyan feladatokat is vállalva, amelyek túl mu tat nak köz vet len tevékenységünk határain. Mi köz ben a MOL-csoport a részvényesi érték folyamatos nö ve lé sé re tö rek szik, egyre nagyobb hangsúlyt fektet a fenn tart ha tó fejlődés alapvető értékeire így többek kö zött a többoldalú párbeszédre, az elővigyázatosság el vére, az átláthatóságra és a hatékony koc ká zat ke ze lés re. A MOL-csoport alaptevékenységeit tekintve vezető sze re - pet tölt be piacain. A évre kitűzött gazdasági, kör nye - zet vé del mi és társadalmi cél jaink teljesültek, illetve né hány e set ben még túl is teljesí tet tük azokat. Ez az e red mény többek kö zött a hatékonyságnövelést és az in teg rá ci ót előtérbe he lye ző stratégiánknak köszönhető. Ez zel összhangban ben biokomponens-tartalmú ü zem a nyag forgalmazásába kezdtünk, jú li us tól kezdődően ki zá ró lag kénmentes üzemanyagokat ál lítunk elő és for gal ma zunk, és tovább vizsgáltuk egy geo termikus erőmű megvalósítási lehetőségeit. Továbbá fenn tudtuk tartani ja vu ló teljesítményünket az egészség és biz ton ság terén, va la mint teljesítettük a veszélyes hul ladékok ke let ke zé sé vel és kezelésével kapcsolatos céljainkat. Bár továbbra sem könnyű számszerűsíteni a fenntart ha tóság érdekében tett erőfeszítéseink közvetlen előnyeit, valamint azt, hogy ezek milyen mértékben járulnak hozzá a részvényesi érték növeléséhez, egyre több nemzetközi dokumentum áll a vállalatok rendelkezésére az ezen a téren nyújtott teljesít mé nye ik értékeléséhez. A befektetői körök egyre inkább egyet ér te nek abban, hogy ezek a te vé keny ségek növekvő mér ték ben befolyásolják a bevételek jövőbeni alakulását, és kedvezően hatnak a vállalatok hosszú távú piaci értékére an nak ellenére, hogy a téma összetett, és az általa érintett té nye zők szerteágazóak. Végül, de semmiképpen sem utolsósorban szeretnénk köszö ne tet mondani mindazoknak, akik napi munkájukkal köz vet ve vagy közvetlenül segítették e jelentés elkészültét és a fenn tart ha tó fejlődés terén elért eredményeinket. Bízunk abban, hogy ezek az erőfeszítések további sikereket hoznak ezen a területen. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató Mosonyi György vezérigazgató M O L F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S 1

3 Tartalom I. Kiemelt eredmények és feladatok 3 A tettek mezején A évi teljesítmények áttekintése II. Bemutatkozunk 4 A MOL-csoport Alkalmazási terület III. Eredmények és célkitűzések évi teljesítményünk A jövő kihívásai IV. Céljaink megvalósítása 8 Jövőképünk és értékeink Politikák és stratégiák Vállalatirányítási rendszerek Menedzsmentrendszerek Külső elkötelezettségek V. Üzleti modellünk fenntarthatósága 20 Üzletfejlesztés Korszerűsítés és ellátás Teljesítményjelzők VI. Környezetünk védelme 26 Levegőtisztaság-védelem Éghajlatváltozás Vízgazdálkodás Hulladékgazdálkodás Környezeti kármentesítés Megújulókban gondolkodva Teljesítményjelzők VII. Középpontban az ember 36 Társadalmi felelősségvállalás Munkavédelem Tűzvédelem Egészségvédelem Munkaügyi gyakorlat, munkakörülmények Társadalmi célú befektetések Teljesítményjelzők VIII. Szószedet 44

4 Kiemelt eredmények és feladatok A tettek mezején A évi teljesítmények áttekintése A MOL-csoport számára a 2005-ös év nem csupán pénzügyi tekintetben, de a társaság fenntartható fejlődésre irányuló tevékenységeinek fejlődése terén is az eddigi legjobb esztendő volt. A nemzetközi gyakorlattal összevetve meggyőződésünk, hogy jelentős lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés alapelvei mindennapi működésünk szerves részévé váljanak. Hoszszú távú célkitűzésként folytattuk egy olyan új vállalati keretrendszer kialakítását, amely hatékony és világos alapot biztosít jelenlegi erőfeszítéseinkhez és jövendő célkitűzéseink megvalósításához. Ezen terv gyakorlati megvalósításához feltétlenül szükséges a rendelkezésünkre álló szakmai tapasztalatok lehető leghatékonyabb hasznosítása, a meglévő tevékenységek integrálása és új intézkedések végrehajtása. Ennek megfelelően a MOL-csoport felső vezetése 2006-ban jóváhagyta egy fenntarthatósági keretrendszer kialakítását, biztosítva az ehhez szükséges világos célokat, eszközöket, feladatokat és felelősségi köröket. Ezzel egy olyan integrált, csoportszintű rendszer jön létre, mely a megfogalmazott stratégiák hatékony megvalósítását és a kitűzött célok teljesítését hivatott biztosítani, valamint támogatja a MOL-csoport egészében és az egységek szintjén zajló kutatás-fejlesztési munkát. Az alább felsorolt főbb eredmények és kihívások alátámasztják azt a tényt, hogy helyes stratégiai irányvonalat jelöltünk ki, és hogy a fenntartható fejlődést érintő feladatok végrehajtása, valamint az elővigyázatosság elvének alkalmazása rövid és hosszabb távon egyaránt megtérül. A gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi területeken kijelölt évi célok teljesülése Kiemelkedő pénzügyi eredmények és megerősödött nemzetközi piaci pozíció A megvásárolt romániai töltőállomás-hálózat működésének integrációja Új, csoportszintű, közötti időszakot felölelő üzleti stratégia A teljes polimerkapacitás 41 százalékos növelése Az EU 2009-től hatályos üzemanyag-minőségi előírásait már jelenleg is kielégítő kénmentes üzemanyagok előállítása Bioüzemanyag-előállítás elindítása Jelentős előrelépés a geotermikus erőmű létesítésére irányuló pilotprojekt megvalósításában A Dunai Finomítóban a szennyvíztisztító és hulladékégető rendszer korszerűsítésének befejezése 8,4 milliárd forint céltartalék felhasználása a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésére Az EU foglalkoztatási program elindítása a szakszervezetekkel együttműködve Utánpótlás program elindítása a MOL kutatás-termelési, finomítási és logisztikai egységeinél Új, csoportszintű angol képzési program elindítása Csatlakozás az ENSZ Globális Megállapodás magyarországi hálózatához Részvétel a katasztrófa sújtotta területek helyreállításában A Segíthetek? támogatási programok elindítása M O L F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S 2 3

5 A MOL-csoport A MOL leányvállalataival együtt Közép-Európa vezető integrált olaj- és gázipari vállalata. Csaknem főt foglalkoztat, és két finomítót üzemeltet. A Csoport tagja a MOL Nyrt., a Slovnaft a.s., a TVK Nyrt., valamint leányvállalataik. A Csoport 834 töltőállomást felölelő hálózattal rendelkezik a régió hét országában. A Kutatás-Termelés Divízió tevékenysége a régión belüli működésen kívül a FÁK országaira, a Közel-Keletre, Közép-Ázsiára és Észak- Afrikára összpontosul. A MOL-csoport Magyarországon és Szlovákiában valamennyi alaptevékenységében piacvezető. Fő célkitűzésünk a kimagasló részvényhozam biztosítása piaci lehetőségeink teljes kiaknázásával, dinamikus fejlesztési és terjeszkedési stratégia megvalósításával és a belső hatékonyság további javításával. A MOL-részvényeket jegyzik a Budapesti és a Varsói Értéktőzsdén, értékpapírjait jegyzik a Luxemburgi Értéktőzsdén, ez utóbbiak kereskedése folyik a londoni International Order Book rendszerében. Árbevétele alapján a MOL a térség egyik legnagyobb vállalata. Alaptevékenységei között megtalálható a kőolaj-, földgáz- és gáztermékek kutatása és termelése, finomítása, szállítása és tárolása, a kőolajtermékek szállítása, tárolása és forgalmazása a kis- és nagykereskedelmi piacokon egyaránt, a földgáz- és más gáztermékek importja, szállítása, tárolása és nagykereskedelme, valamint az olefinek és poliolefinek előállítása és értékesítése. A Kutatás-Termelés Divízió nemzetközi viszonylatban is versenyképes költségszinten végzett kutatási, mezőfejlesztési tevékenységeivel, valamint a meglévő és az új szénhidrogénkészletek megszerzésével és kitermelésével járul hozzá a Csoport jövedelmezőségéhez. A Termékelőállítás és Kereskedelem Divízió a kőolaj és egyéb finomítói alapanyagok beszerzését, finomítását, szállítását és nagykereskedelmi forgalmazását végzi. Az üzleti szegmens fő célja a hatékonyság és értékesítés növelése a teljesen integrált ellátáslánc menedzsmentrendszerének hasznosítása, a magas termékminőség, a kiváló eszközpark és a régióbeli piacok földrajzi helyzetének kihasználása révén. A Lakossági Szolgáltatások Divízió a termékek és szolgáltatások kiskereskedelmi értékesítését végzi a hazai és nemzetközi töltőállomás-hálózat működtetésével. Célja a hálózat hatékonyságának javítása, a vevőkre irányuló figyelem és a vásárlói lojalitás növelése, valamint a hálózat szelektív bővítése a régióban. A MOL-csoport Kenőanyag Divíziója Magyarországon és Szlovákiában piacvezető, szinte valamennyi fontosabb kenőanyagfajtát többek között motorolajokat, ipari olajokat, speciális kenőanyagokat, fémmegmunkálási segédanyagokat, kenőzsírokat, adalékanyagokat és autóápolási termékeket gyárt és forgalmaz. A Földgáz Divízió felel a földgáz importjáért, szállításáért, tárolásáért, a magyar piacra történő nagykereskedelemért és a stratégiailag fontos külpiacokra történő szállításért. MOL Nyrt. tulajdonosi szerkezete 6,7% 10% 1,7% MOL Nyrt. saját részvény 10% Magyar állam (ÁPV Zrt.) OMV BNP Paribas 8,6% Magnolia Finance 5,5% Külföldi intézményi befektetők 57,5% Hazai vagy hazai letétkezelő június 30-i állapot szerint

6 Bemutatkozunk Termelőkapacitását tekintve a MOL-csoport Petrolkémia Divíziója a nyolcadik legnagyobb szereplő az európai polietilén- és polipropilén-piacon, a TVK Nyrt. és a Slovnaft a.s. petrolkémiai üzleteit foglalja magában. Európa számos műanyag-feldolgozó vállalatát látja el alapanyaggal, és termékeivel több mint negyven országban van jelen. További információk a MOL-csoport tag- és leányvállalatairól: Alkalmazási terület A jelentés tartalma és terjedelme A MOL-csoport évente készít fenntarthatósági jelentést tagvállalatainak teljesítményéről és eredményeiről, mely során az elmúlt évek gyakorlatát folytatva a Global Reporting Initiative 2002 (GRI-kézikönyv) ajánlásait követte, sajátos piaci helyzetéhez és működéséhez igazított formában. Emellett figyelembe vettük az új G3 kézikönyv tervezetét is, így a nyilvánosság tájékoztatásának érdekében tett erőfeszítéseink megfelelnek a legutóbbi jelentéskötelezettségi elvárásoknak is. A MOL-csoport mostani, harmadik Fenntarthatósági jelentése a Csoport tagvállalatainak a 2005-ös naptári évben elért teljesítményét, fejlődését és eredményeit mutatja be. Az összesített adatok működési területre való tekintet nélkül a MOL-csoport irányítása alatt álló vállalatokra (MOL Nyrt., Slovnaft a.s., TVK Nyrt. és leányvállalataik) vonatkoznak. Az általános szabálytól való eltérést a jelentésben mindenütt jelezzük. Nyomtatásban csak egy, angol nyelvű, integrált változatot jelentetünk meg, helyi jelentéseinket pedig elektronikus formában, a világhálón adjuk közre. Emellett a 2006-ban bevezetett új, csoportszintű honlapunkon megtalálhatóak a vállalattal kapcsolatos legfrissebb hírek, valamint az éves fenntarthatósági jelentésben tárgyalt témakörökre vonatkozó részletesebb információk. Jelentéskészítési irányelvek Tisztában vagyunk azzal, hogy felelősek vagyunk mindazért az információért, amelyet vállalatunk az érdekelt felekkel oszt meg. Ilyen irányú tevékenységeink proaktív stratégián alapulnak, törekszünk tehát az általános és egyedi tájékoztatási igények kielégítésére, a rendkívüli események kapcsán folytatott kommunikációra, valamint folyamatosan naprakész információval látjuk el az érdekelt feleket. Az elvárható legnagyobb átláthatóság biztosítása érdekében elkötelezettek vagyunk minden olyan információ nyílt kommunikációja iránt, amely tényleges teljesítményünket tükrözi és értékeli. A GRI-kézikönyvben megfogalmazott ajánlások mellett számos további irányelvet is figyelembe vettünk a Fenntarthatósági jelentés elkészítése során. A lehető legtöbb, részletes és pontos iparág-specifikus információ biztosításával a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságra törekszünk a gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi téren várható változásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos kockázatok minimalizálása érdekében. Miközben teljeskörűségre törekszünk, egyszersmind kerüljük a kevésbé lényeges kérdések és területek kimerítő tárgyalását, mivel ez csökkentené az áttekinthetőséget, valamint munkánk és a megtett intézkedések bemutatásának hatékonyságát. M O L F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S 4 5

7 2005. évi teljesítményünk Gazdasági Cél Eredmény EBITDA 1 milliárd USD 2,1 milliárd USD ROACE 17,0% 27,6% Hatékonyságnövelés 260 millió USD 305 millió USD Környezetvédelmi Cél Eredmény Veszélyes hulladék Savgyanta Szennyezett talaj Környezetvédelmi kötelezettségek A keletkezett veszélyes hulladék teljes mennyisége ne érje el a tonnát. Az ártalmatlanított savgyanta mennyisége érje el a tonnát. Az ártalmatlanított szennyezett talaj mennyisége érje el a tonnát. A MOL-csoport 2004 végén fennálló környezetvédelmi kötelezettségeinek csökkentése 8,7 milliárd forinttal tonna tonna tonna 8,4 milliárd Ft Társadalmi Cél Eredmény Halálesetek Ne legyenek halálos kimenetelű balesetek a MOL-csoportnál* és a beszállítók körében. Az összes munkabaleset száma a MOL-csoporton belül ne haladja meg a 48-at. 1 haláleset a MOL Nyrt.-nél 33 Balesetek A munkabalesetek száma az Explant Kft.-nél ne haladja meg a 12-t. 12 A munkabalesetek száma a Petrolszolg Kft.-nél ne haladja meg a 6-ot. 5 A munkabalesetek száma a SMaO Kft.-nél ne haladja meg az 5-öt. 2 Tűzesetek Az összes tűzeset száma a MOL-csoporton belül ne haladja meg a 15-öt. 11 Társadalmi célú befektetési programok A Segíthetek? támogatási program elindítása tavasza Helyi közösségek A helyi közösségek támogatásával kapcsolatos erőforrások 40%-os növelése. 60% * MOL-csoport: MOL Nyrt., TVK Nyrt., Slovnaft a.s., MOL-LUB Kft., Földgázszállító Zrt., Földgázellátó Zrt., Földgáztároló Zrt. Értékesítés nettó árbevétele (millió dollár)

8 Eredmények és célkitűzések A jövő kihívásai Hosszú távú gazdasági teljesítménycélok A gázüzlet részleges értékesítéséből származó tőke értékteremtő befektetése az alaptevékenységet képező Kutatás-Termelés, valamint Termékelőállítás és Kereskedelem üzletágakba. Az új Európában rejlő növekedési lehetőségek maximalizálása, s egyben kiemelkedő megtérülés biztosítása a részvényeseknek. A MOL-csoport fejlesztésének folytatása, különös tekintettel a növekedésre és hatékonyságnövelésre, kézben tartva a felmerülő kockázatokat re 3,5 milliárd dollárt meghaladó Csoport-EBITDA, 15%-os (NOPLAT-alapú) Csoport-ROACE és 285 millió dollárt elérő hatékonyságjavítás. Felkészülés a biodízel-komponens előállítására/bekeverésére és forgalmazására os környezetvédelmi célok A normál üzemi működés, illetve rendkívüli események során keletkező veszélyes hulladék teljes mennyisége ne érje el a tonnát. Az ártalmatlanított savgyantával szennyezett talaj menynyisége érje el a tonnát. A MOL-csoport 2005 végén fennálló környezetvédelmi kötelezettségének csökkentése 7,5 milliárd forinttal. A projektalapú szén-dioxid-kibocsátás csökkentési lehetőségeinek feltárása a kiosztásra került kvóta mennyiségéből adódó hiány 20%-os csökkentéséhez os társadalmi teljesítménycélok MOL-csoportszintű elektronikus munkaerő-felvételi rendszer bevezetése. A MOL-csoport üzleti céljait támogató, ig terjedő időszakra vonatkozó új HR-stratégia kidolgozása. Pénzügyi források biztosítása az Üzemi Tanács jóléti keretéhez. Alkalmazottanként Ft biztosítása a szervezetek társadalmi rendezvényeire. Ne legyenek halálos kimenetelű balesetek a MOL-csoportnál, a beszállítók vagy harmadik fél körében. Az összes jelentésköteles foglalkozási megbetegedés frekvenciája (TROIF) 0 legyen. A munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek frekvenciája (LTIF) ne haladja meg a 2,8-at. A közúti járműbalesetek aránya (RAR) ne haladja meg a 3,0-at. Az összes tűzeset száma ne haladja meg a 15-öt. Minden egyes üzleti egység használja a rendkívüli EBK (egészségvédelem-biztonságtechnika-környezetvédelem) események kivizsgálási arányát és módszerét jellemző ún. incident inquiry teljesítménymutatót. Minden egyes üzleti egység határozzon meg és használjon további legalább egy ún. előrejelző EBK-teljesítménymutatót. M O L F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S 6 7

9

10 Céljaink megvalósítása A MOL-csoport hatékony mű kö dést és pénzügyi meg - té rü lést biztosító politikákkal és stra té giákkal összhangban foly tat ja te vé keny sé ge it. Folyamatainkat szabályozzuk, világos cé lo kat, feladatokat és felelősségi köröket határozunk meg, be - a zo no sít juk a szükséges erőforrásokat, valamint mű ködésün ket a minőség és kiválóság elveire alapozzuk.

11 Jövőképünk és értékeink A MOL vállalati kultúrája részeként az etikus gondolkodásmód, a világos vállalati értékek és magatartás legszigorúbb normáit alakította ki, ezzel lehetővé téve, hogy hatékonyan törekedjen a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság céljainak megvalósítására. Jövőképünk Fő célkitűzésünk az, hogy Közép-Európa legjelentősebb multinacionális olajvállalatává váljunk, és piaci lehetőségeink maradéktalan kihasználásával, dinamikus fejlesztési és terjeszkedési stratégiáink követésével, valamint a belső hatékonysági tartalékok feltárásával kimagasló szintű hozamot biztosítsunk részvényeseink számára. Kiemelten fontos értékeink Jövőképünk megvalósítása során szem előtt tartjuk a vállalat alapvető értékeit. Fenntarthatóság szempontjából a MOL-csoport legfontosabb értékei: Az értékteremtő növekedés részvényeseink számára alapvető fontosságú tényező, és új lehetőségeket teremt munkavállalóink és üzletfeleink részére egyaránt. Annak érdekében, hogy eleget tegyünk a munkavállalóink, a nekünk otthont adó közösségek és általában a társadalom iránti kötelezettségeinknek, a jogszabályi követelményeken túlmutató teljesítményre törekszünk. Kiváló minőséget nyújtunk versenyképes áron. Termékeink és szolgáltatásaink révén minőségre, napi munkánk során pedig szakszerűségre törekszünk. Üzleti tevékenységünket a legmagasabb szintű integritás és átláthatóság jellemzi tisztességes és etikus működés mellett. Felelősségünkből adódóan folyamatosan felülvizsgáljuk és csökkentjük az üzleti tevékenységünkkel természetes módon együtt járó kockázatokat. A legkiválóbbakkal dolgozunk, egyenlő esélyeket biztosítva mindenki számára. A karrierlehetőségeket és versenyképes jövedelmet a teljesítmény határozza meg. Tiszteletben tartjuk a különféle helyi és nemzeti kultúrákat és értékeket, amelyek multinacionális vállalati kultúránk alapját alkotják. A fenntartható fejlődés alapelvei iránti elkötelezettségünk Interdiszciplináris megközelítés Felismertük a gazdaság, a környezet és a társadalom kapcsolatának és egymástól való kölcsönös függésének jelentőségét. Vállalati értékeinket és alapelveinket ezeken a területeken interdiszciplináris megközelítést alkalmazva érvényesítjük tevékenységeinkben. Felelős tevékenység Tudatában vagyunk a környezet és a társadalom, valamint a MOL-csoport munkavállalói és az érintett felek iránti felelősségünknek. Ezért minden téren a fejlődés maximalizálására törekszünk a működésünkből adódó esetleges negatív hatások minimálisra csökkentése mellett. Folyamatos fejlődés Versenyképességünk és piaci pozíciónk leginkább teljesítményünk függvénye. Magas szintű működési hatékonyságot, valamint versenyképesebb termékeket és szolgáltatásokat csupán teljesítményünk minden területen való folyamatos javításával érhetünk el. Új internetes portál A MOL egy új, csoportszintű internetes portált fejlesztett ki annak érdekében, hogy az érdekelt felek magas színvonalú szabad hozzáférést kapjanak a különböző információkhoz. Itt kapott helyet egy rendszeresen frissített, vállalati felelősségvállalással kapcsolatos, a fenntartható fejlődés témaköreit bemutató oldal. A portál segítségével a felhasználó több lehetőség közül választva fogalmazhatja meg véleményét. Az ilyen módon kapott visszajelzéseket elemezzük, és figyelembe vesszük a jövőbeli folyamatok kialakításánál.

12 Céljaink megvalósítása Átláthatóság biztosítása auditok és jelentések Független auditorok rendszeresen vizsgálják gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi tevékenységeinket. Teljesítményeinkről weboldalunkon, Éves jelentésünkben, a Fenntarthatósági jelentésben és számos egyéb csoportszintű kiadványban számolunk be. A lényegesség elvének betartására, valamint tárgyilagosságra és szabatosságra törekszünk. A többoldalú párbeszéd A MOL-csoport kiemelkedő teljesítményét befolyásolja az érdekelt felek véleménye, társadalmi helyzete és részvételi szintje. Ennek megfelelően folyamatosan fejlesztjük és felülvizsgáljuk a velük kialakított kapcsolatainkat, ezzel maximalizálva a részvételükből fakadó lehetőségeket. Termékfelelősség A MOL-csoport vállalja a termékeivel és működésével kapcsolatos környezetterhelésből eredő felelősségét. Ennek megfelelően elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a termékfelelősség koncepcióját irányítási és termelési folyamataink szerves részévé tegyük. Az érdekelt felek bevonása A többoldalú párbeszéd folyamata valamennyi érintett fél bevonását és együttműködését igényli, és elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresen alakítsunk ki közös álláspontot a fenntartható fejlődés kérdéseiről, és annak alapelveit a mindennapi gyakorlatban alkalmazzuk. Ezek a folyamatok lehetőséget nyújtanak a résztvevők számára érdekeik kifejtésére és képviseletére is. Részvényesek, vásárlók, munkavállalók, üzletfelek, társadalmi és helyi szervezetek, közösségek jelentik a MOL-csoport legfontosabb érdekelt feleit, bizalmuk és hitelességünk alapja, hogy jó vállalati polgár módjára végezzük tevékenységeinket. Részvényeseink Egy modern vállalat legfontosabb küldetése a részvényesi érték megteremtése. Részvényeseink alkalmazottai vagyunk, akiket biztosítanunk kell arról, hogy a vállalati szerkezet és működés a lehető legnagyobb értéket biztosítja számukra. A MOL-csoport vezetése tudatában van annak, hogy alapvető feladata a részvényesi érdekek képviselete és támogatása, és hogy köteles elszámolni a vállalat teljesítményével és tevékenységeivel. Ennek megfelelően folyamatosan elemezzük és értékeljük a teljesítményt és a fejlődést a tágabb értelemben vett külső környezet, valamint a MOL-csoporton belüli működés tekintetében. Részvényeseink elsősorban intézményi befektetők az Egyesült Államokból és az Egyesült Királyságból, de az egyéni részvényesek is jelentős számban képviseltetik magukat. A részvénykönyvünket vezető KELER Zrt. által készített, a részvényesek megoszlását és összetételét bemutató rendszeres jelentéseken túlmenően rendszeresen végzünk részvényes-azonosítási felméréseket. Részvényeseinkkel különböző csatornákon keresztül tartunk kapcsolatot. A MOL éves közgyűlésén bemutatjuk a társaság teljesítményét és stratégiáit, ahol a legutóbbi pénzügyi jelentést és az osztalék szintjét a részvényesek hagyják jóvá. Ezenkívül negyedéves gyorsjelentéseket is készítünk, melyeket konferenciabeszélgetések követnek a legfontosabb befektetőkkel és piaci elemzőkkel. M O L F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S 10 11

13 Április végén publikáljuk Éves jelentésünket, mely tartalmazza a MOL-csoport auditált pénzügyi beszámolóját, valamint a lezárt üzleti év vezetőségi áttekintését és elemzését. A MOL mindig elsődleges fontosságúnak tartotta a pénzügyi világgal folytatott folyamatos kommunikációt. Részvényeseinkkel rendszeresen találkozunk személyes megbeszéléseken és ún. roadshow-k keretében is. Az internetet is fontos kommunikációs csatornának tekintjük a részvényeseink felé, ezért valamennyi közleményünket és jelentésünket a honlapon is közzétesszük. Munkavállalóink A Humán erőforrás szervezet felelős a munkavállalók bevonásáért és a velük folytatott kommunikációért. A szakszervezetek, üzemi tanácsok, az Etikai Bizottság, valamint a már évek óta működő call-center segítik a munkavállalói vélemények és érdekek társaságon belüli képviseletét és érvényesítését. Emellett a 2004-ben életre hívott Európai Üzemi Tanács lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavállalók részt vegyenek a MOL-csoport vezetésével folytatott közvetlen tárgyalásokon és a döntéshozatali folyamatokban. Így a MOL munkavállalói folyamatos tájékoztatást kapnak a meghozott döntésekről. A MOL Dunai Finomítóban megrendezett EBK-nap és a TVK-nál szintén éves gyakorisággal megrendezett biztonsági hónap hosszú múltra tekintenek vissza. A vetélkedőkön részt vevő csapatoknak egészség-, munka- és környezetvédelmi feladatok megoldásával kell bizonyítaniuk rátermettségüket. A rendezvények célja, hogy elmélyítse a munkavállalók tudatosságát, képezze és motiválja őket, valamint a napi munkavégzés során tanúsított viselkedésüket kedvezően befolyásolja. A vetélkedők győztesei díjazásban részesülnek. Vevőink A kérelmek, a véleménynyilvánítás és segítségkérés kezelése a MOL Vevőszolgálatán keresztül valósul meg, mely nemcsak a társaság külső arca, hanem kiemelt fontosságú vevői információs eszköz is. A Vevőszolgálat az információkérések tekintetében napi 24 órában, az év 365 napján ügyfeleink rendelkezésére áll, és számos csatornán keresztül elérhető: személyesen, telefonon, ben, faxon vagy postai úton. Valamennyi vevőszolgálati munkatárs naprakész információval rendelkezik a MOL által forgalmazott termékekkel és az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Emellett a vevői elégedettség növelése és a szolgáltatás minőségének javítása érdekében a hívásokat rögzítjük és elemezzük. A vevőszolgálati munkatársak az igényeknek megfelelően és azonnal reagálnak a vevői megkeresésekre. Beszállítóink A beszállítóinkkal kialakított hatékony együttműködés hosszú távú üzleti sikerünk szerves része. Ennek érdekében évente beszállítói fórumot szervezünk, mely eredményeink javításának és az üzleti tapasztalatcserének mára már hagyományossá vált, hatékony eszköze. Emellett rendszeres találkozók keretében mutatjuk be a termékekkel és szolgáltatásokkal szemben támasztott EBK-követelményeket jelentősebb beszállítóink számára. Ezek a követelmények a szerződések szerves részét képezik, és honlapjainkon is megtalálhatóak. További információk a Beszállítói Központról: MOL-csoport EBK-nap elején második alkalommal rendeztük meg a MOL-csoport EBK-napját a MOL és leányvállalatai felső és középvezetőinek részvételével. E rendszeres találkozó célja az EBK-kultúra és -tudatosság támogatása és elterjesztése a vezetők körében, illetve e kultúra beépítése valamennyi üzleti és funkcionális egység napi gyakorlatába. Az EBK-nap előadói bemutatták a évi EBK-teljesítményeket, a főbb célokat, az elkövetkező év kilátásait, illetve az új, csoportszintű EBKirányítási rendszert. A kiemelkedő teljesítmények elismerésére létrehozott EBK-díjak nyertesei részletesen beszámoltak tapasztalataikról.

14 Céljaink megvalósítása Termékfelelősség A termékfelelősség folyamatos feladat, mely valamenynyi, a termékek életciklusában érintett féltől megköveteli, hogy felelősséget vállaljon termékek környezeti hatásainak csökkentéséért. Ennek segítségével közelebb jutunk a termékek hatásainak kezelését bölcsőtől a sírig biztosító életciklus-kezelés megvalósításához. Politikák és stratégiák Stratégiai célok A sikeres regionális fejlesztéseknek, a kedvező iparági környezetnek, valamint a hatékonyság és a szinergia területén elért eredményeknek köszönhetően a MOLcsoport jóval a határidő előtt teljesítette 2005-re kitűzött stratégiai célkitűzéseit. Az elmúlt esztendők alatt a MOL a régió egyik legjobban teljesítő integrált energiatársaságává vált. Az új, 2006 és 2010 közötti ötéves időszakot felölelő stratégiánk célja, hogy maximalizálja az új Európában rejlő növekedési lehetőségeket, s egyben kiemelkedő megtérülést biztosítson vállalatunk részvényeseinek. A MOL-csoport a termék-előállításban és kereskedelemben is érintett vállalatként vállalja a termékeivel kapcsolatos környezetterhelésből eredő felelősségét. Ennek megfelelően elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a termékfelelősség koncepcióját irányítási és termelési folyamataink szerves részévé tegyük. Termékeink és termék-előállítási folyamataink jellemzőinek, valamint az ellátási lánchoz és a végfelhasználókhoz fűződő kapcsolatainknak az újragondolásával csökkentett környezetterhelés mellett jobb minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtunk vevőink számára. Ugyanakkor a tényleges változás feltétele, hogy a piac és a társadalom valamennyi szereplője kölcsönösen vállalja a rá eső felelősséget. További információk a termékfelelősségről: Növekedés A MOL új növekedési céljait az üzleti portfólió egyensúlyának figyelembevételével tűzte ki. Ennek keretében megháromszorozza szénhidrogén-termelését, és megkétszerezi finomított termékeinek eladását, ezzel biztosítva a kutatás-termelés és feldolgozás integrációját. A társaság robusztus növekedési céljai elérése érdekében 5,4 milliárd dollárt kíván meglévő eszközeinek korszerűsítésére és bővítésére fordítani, valamint befektetéseinél következetesen alkalmazza szigorú pénzügyi és megtérülési követelményrendszerét. Hatékonyság Célunk, hogy 2010-re éves szinten 285 millió dollárral javítsuk működési hatékonyságunkat. Ez magába foglalja a költségek csökkentését és az eszközök jobb kihasználását. Pénzügyi rugalmasság Az eladósodottsági mutatót 30% alatt kívánjuk tartani, befektetési kategóriájú hitelminősítésünket megőrizve. A társaság az osztalék abszolút értékének fokozatos növelését tervezi, és 2010-re az osztalékkifizetési arányát a régiós iparági versenytársak szintjére kívánja emelni (jelenleg 30%). M O L F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S 12 13

Fenntarthatósági Jelentés 2007

Fenntarthatósági Jelentés 2007 Fenntarthatósági Jelentés 2007 kutatás-termelés 1 4 6 7 9 14 15 16 18 19 Elnöki és Vezérigazgatói levél Bemutatkozunk A MOL-csoport Céljaink megvalósítása Eredmények és célkitűzések 2007. évi teljesítményünk

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton...

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS. Tovább az úton... FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS Tovább az úton... n TVK RT. 2004 Tisztelt Partnereink! Az elmúlt néhány évben olvasható Környezetvédelmi Jelentésünket szélesebb körre kiterjeszt ve tavaly tettük közzé első,

Részletesebben

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9

Tartalom. Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 Fenntarthatósági jelentés 2014 Tartalom Az elnök levele 5 Bevezetés a fenntarthatósági jelentésről 7 A tigáz csoport 8 Az eni 9 A fenntarthatóság irányítási rendszere 12 Felelős vállalatirányítás: igazgatóság,

Részletesebben

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. Fenntarthatósági terv Samsonite Hungária Bőrönd Kft. 2014-2015. BEVEZETŐ... 4 A TERV CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KERETEI... 4 A FENNTARTHATÓSÁGI TERV HATÁLYA... 5 IDŐBELI... 5 TÁRGYI... 5 SZEMÉLYI... 5 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés Samsonite Hungária Bőrönd Kft.

Fenntarthatósági jelentés Samsonite Hungária Bőrönd Kft. Fenntarthatósági jelentés Samsonite Hungária Bőrönd Kft. 2010. IGAZGATÓI LEVÉL... 4 BEVEZETŐ... 6 A JELENTÉS CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KERETEI... 6 A JELENTÉS HATÁLYA... 6 AZ ÉRINTETTEK BEVONÁSA... 7 KÜLDETÉSÜNK

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt.

Társadalmi felelősségvállalási jelentés Szerencsejáték Zrt. Tartalomjegyzék 1 FELELŐS JÁTÉKSZERVEZÉS, KÖZSZOLGÁLATI SZEREPVÁLLALÁS 2 BEVEZETŐ 4 JELENTÉSTÉTELI ELVEINK 5 1. TEVÉKENYSÉGÜNK 6 2. KÜLDETÉSÜNK ÉS ÉRTÉKEINK 8 3. VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI STRUKTÚRA 9 4. FELELŐS

Részletesebben

Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk. TVK Éves jelentés. a mol-csoport tagja

Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk. TVK Éves jelentés. a mol-csoport tagja 2012 Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk TVK Éves jelentés a mol-csoport tagja Tartalom Éves áttekintés 5 A TVK-ról röviden 8 Kiemelt pénzügyi és üzleti adataink 9 Elnöki levél 11 Környezeti

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2007

Fenntarthatósági Jelentés 2007 Fenntarthatósági Jelentés 2007 Együtt. Veled A GRI G3 irányelveinek megfelelően Tartalom GRI tartalommutató 4 Az elnök-vezérigazgató levele 6 A Jelentésről 8 1. Fenntarthatóság a működési folyamatokban

Részletesebben

MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés

MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés MOL-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően A MOL mindig is elkötelezett híve volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási

Részletesebben

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál SUSTAINABILITY SERVICES Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál A 2008 2009-es jelentések tükrében ADVISORY Felelősségvállalás és fenntarthatóság a magyarországi nagyvállalatoknál

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2009

Fenntarthatósági Jelentés 2009 Fenntarthatósági Jelentés 2009 Felelős vállalatirányítás és kockázatmenedzsment Magyar Telekom Fenntarthatósági jelentés 2009 1 Tartalom GRI-tartalommutató 3 Az elnök-vezérigazgató levele 5 A jelentésről

Részletesebben

1138 Budapest, Váci út 76. telefon: 06 1 238 2210 fax: 06 1 238 2219 www.sinergy.hu. Fenntarthatósági jelentés 2010-2011

1138 Budapest, Váci út 76. telefon: 06 1 238 2210 fax: 06 1 238 2219 www.sinergy.hu. Fenntarthatósági jelentés 2010-2011 1138 Budapest, Váci út 76. telefon: 06 1 238 2210 fax: 06 1 238 2219 www.sinergy.hu Fenntarthatósági jelentés 2010-2011 Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék 4 Köszöntő 7 Legjobb gyakorlataink 11 Cégbemutatás

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2014 1 TARTALOM A TVK-ról röviden... 4 Fő tevékenységünk... 4 Fő célkitűzéseink versenyképesség, hatékonyság, eredményesség... 5

Részletesebben

Vállalati felelôsségvállalási jelentés

Vállalati felelôsségvállalási jelentés Vállalati felelôsségvállalási jelentés 2010 1 Vállalati felelôsségvállalási jelentés 2010 4 OTP Bank vállalati felelôsségvállalási jelentés 2010 Tartalom Tartalom...5 Elnöki köszöntô...7 1. Az OTP Csoport...8

Részletesebben

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés

2010-12. Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés 2010-12 Telenor Magyarország Zrt. fenntarthatósági jelentés tartalomjegyzék 1. Vezérigazgatói köszöntő 4 2. A jelentésről 6 3. Cégbemutatás 7 3.1. Telenor Magyarország 8 3.2. Irányító testületek 10 3.3.

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2011

Fenntarthatósági Jelentés 2011 Fenntarthatósági Jelentés 2011 GRI tartalommutató 3 Megfelelés az ENSZ Globális Megállapodás alapelveinek 5 Az elnök-vezérigazgató levele 6 A jelentésről 8 I. A vállalatcsoportról 9 II. Jövőkép, küldetés,

Részletesebben

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008

ÚJ UTAKON JÁRUNK. Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 ÚJ UTAKON JÁRUNK Pannon GSM Távközlési Zrt. fenntarthatósági jelentés 2008 Köszöntő 3g 6 6g 8g 12 12g 14g 18g 22g 24g 24g 30g 30g 32g 41g 46 47g 48g 49g 50g 51g 54 55g 56g 56g 56g 57g 58g 59g 60g 62g 2.

Részletesebben

TVK Éves jelentés 2010. Gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi teljesítmény

TVK Éves jelentés 2010. Gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi teljesítmény TVK Éves jelentés 2010 TVK Éves Jelentés Gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi teljesítmény 10 Tartalom Éves áttekintés 4 A TVK-ról röviden 8 Kiemelt pénzügyi és üzleti adataink 10 Elnöki levél 12

Részletesebben

Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2008. Good Food, Good Life

Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2008. Good Food, Good Life Nestlé Hungária Kft. Fenntarthatósági és Közös Értékteremtés Jelentés 2008 Good Food, Good Life 1. Köszöntô 2 Tartalom 2. A jelentésrôl 2 3. A cégrôl 4 3.1. Küldetés és értékek 9 3.2. Szervezeti ábra és

Részletesebben

Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk

Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk 2012 MOL-csoport éves jelentés Gazdasági, társadalmi és környezeti teljesítményünk Tartalomjegyzék Az Éves jelentés nyomtatóbarát változata szándékosan üres ezen a helyen A MOL-CSOPORT JELENTÉSTÉTELÉRŐL

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon

Fenntarthatósági jelentés 2009. Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2009 Szilárd, megbízható alapokon Bevezetô 2 Kedves Olvasó! Mennyire fenntarthatóak a fenntarthatósági törekvéseink a válság idején? Minden bizonnyal ez a leggyakrabban elhangzó

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2013

Telenor Magyarország Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2013 Telenor Magyarország Zrt. Fenntarthatósági jelentés 2013 Tartalomjegyzék 2 1. Vezérigazgatói köszöntő 3 2. A jelentésről 4 2.1. Jelentéstételi rendszerünk 5 2.2. Aktuális jelentésünk 5 2.3. A jelentés

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2012 TARTALOM GRI-tartalommutató....3 Megfelelés az ENSZ Globális Megállapodás alapelveinek...5 A vezérigazgató levele....6 A jelentésről....8 I. A VÁLLALATCSOPORTRÓL...9 II.

Részletesebben

tvk éves jelentés 2009 éves jelentés 2009 Gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi teljesítmény a mol-csoport tagja

tvk éves jelentés 2009 éves jelentés 2009 Gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi teljesítmény a mol-csoport tagja tvk éves jelentés 2009 2009 2009 éves jelentés 2009 Gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi teljesítmény a mol-csoport tagja A TVK-ról röviden 4 A TVK-ról röviden 7 Kiemelt pénzügyi és üzleti adataink

Részletesebben

társadalmi felelősségvállalási jelentés

társadalmi felelősségvállalási jelentés társadalmi felelősségvállalási jelentés 1 társadalmi felelősségvállalási jelentés Tartalom 1. Jelentésünk alapvetô jellemzôi 1 3 5 6 8 10 12 15 20 20 24 28 28 30 31 35 42 42 44 48 52 54 56 Összefoglaló

Részletesebben

Tartalom. A TVK-ról röviden 2. Elnöki levél 4. Gazdasági környezet 6. Kiemelt stratégiai célok 7. Társasági áttekintés 9. Társasági értékek 14

Tartalom. A TVK-ról röviden 2. Elnöki levél 4. Gazdasági környezet 6. Kiemelt stratégiai célok 7. Társasági áttekintés 9. Társasági értékek 14 Tartalom A TVK-ról röviden 2 Elnöki levél 4 Gazdasági környezet 6 Kiemelt stratégiai célok 7 Társasági áttekintés 9 Társasági értékek 14 A vezetõség beszámolója a 2004-es év gazdasági és pénzügyi folyamatairól

Részletesebben

Fenntarthatósági jelentés 2010

Fenntarthatósági jelentés 2010 Szilárd, megbízható alapokon Fenntarthatósági jelentés 2010 Fotó: Gerecsi Zoltán Kedves Olvasó! Köszöntô Bevezetô szabványos dokumentációs rendszert vezettünk be magyarországi vállalkozásainkban, melynek

Részletesebben

A TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. 2012/2013. ÉVI VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉSE

A TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. 2012/2013. ÉVI VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉSE A TESCO GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. 2012/2013. ÉVI VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI JELENTÉSE TARTALOMJEGYZÉK TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. 2013 Vezérigazgatói köszöntő 5 Jelentésünkről 8 1 Működési környezetünk 9

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak megfelelően A TVK mindig is elkötelezett volt a legmagasabb színvonalú társaságirányítási

Részletesebben

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről

TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TVK-csoport Felelős Társaságirányítási Jelentése a 2013. évről TARTALOMJEGYZÉK Az Igazgatóság... 3 Az Igazgatóság és az Ügyvezetés kapcsolata... 5 Felső vezetés, vezető állású személyek... 6 Felügyelő

Részletesebben