Fenntarthatósági jelentés természetesen szólva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fenntarthatósági jelentés 2005. természetesen szólva"

Átírás

1 Fenntarthatósági jelentés 2005 természetesen szólva

2 Elnöki és vezérigazgatói levél Kedves Olvasó! Örömmel nyújtjuk át a MOL-csoport harmadik integrált fenn tarthatósági jelentését, mely lefedi regionális gaz da sági, társadalmi és környezetvédelmi teljesítményünket, valamint a korábbiaknál részletesebben mutatja be si ke re inket és az előttünk álló kihívásokat. A 2005-ös esztendő nem csupán pénzügyi vonatkozás ban és az integráció, illetve a hatékonyságnövelés te kin te tében volt sikeres, hanem azért is, mert fontos lépéseket tettünk a fenntartható fejlődést érintő hosszú távú el kép ze lése ink megfogalmazásában. Részletes cse lek vé si tervünket ban már a közötti időszakra vonatkozó új üz leti stratégiánkkal összhangban dolgozzuk ki. Várakozásaink szerint 2006-ban is a jelenleg kedvező ipar ági környezetben folytathatjuk munkánkat, és tovább ra is kitartunk azon elkötelezettségünk mellett, hogy kézzelfogható előnyöket biztosítunk az érdekelt felek számára. A fenntarthatóság nem különállóan kezelt kérdés, hanem hosszú távú üzleti sikerünk szerves része. A vállalatok fele lős ség vál la lá sa messze túl mu tat a tár sa dal mi, etikai és mar ke ting megfontoláso kon, hiszen in teg rált formában keze li a környezeti, gaz da sá gi és tár sa dal mi szempontokat. Ez számunkra sokkal töb bet jelent egy sze rű jogszabályi meg fe le lés nél vagy szpon zo rá ci ós feladatok teljesítésénél. Cé lunk, hogy továbblépjünk, gyakran olyan feladatokat is vállalva, amelyek túl mu tat nak köz vet len tevékenységünk határain. Mi köz ben a MOL-csoport a részvényesi érték folyamatos nö ve lé sé re tö rek szik, egyre nagyobb hangsúlyt fektet a fenn tart ha tó fejlődés alapvető értékeire így többek kö zött a többoldalú párbeszédre, az elővigyázatosság el vére, az átláthatóságra és a hatékony koc ká zat ke ze lés re. A MOL-csoport alaptevékenységeit tekintve vezető sze re - pet tölt be piacain. A évre kitűzött gazdasági, kör nye - zet vé del mi és társadalmi cél jaink teljesültek, illetve né hány e set ben még túl is teljesí tet tük azokat. Ez az e red mény többek kö zött a hatékonyságnövelést és az in teg rá ci ót előtérbe he lye ző stratégiánknak köszönhető. Ez zel összhangban ben biokomponens-tartalmú ü zem a nyag forgalmazásába kezdtünk, jú li us tól kezdődően ki zá ró lag kénmentes üzemanyagokat ál lítunk elő és for gal ma zunk, és tovább vizsgáltuk egy geo termikus erőmű megvalósítási lehetőségeit. Továbbá fenn tudtuk tartani ja vu ló teljesítményünket az egészség és biz ton ság terén, va la mint teljesítettük a veszélyes hul ladékok ke let ke zé sé vel és kezelésével kapcsolatos céljainkat. Bár továbbra sem könnyű számszerűsíteni a fenntart ha tóság érdekében tett erőfeszítéseink közvetlen előnyeit, valamint azt, hogy ezek milyen mértékben járulnak hozzá a részvényesi érték növeléséhez, egyre több nemzetközi dokumentum áll a vállalatok rendelkezésére az ezen a téren nyújtott teljesít mé nye ik értékeléséhez. A befektetői körök egyre inkább egyet ér te nek abban, hogy ezek a te vé keny ségek növekvő mér ték ben befolyásolják a bevételek jövőbeni alakulását, és kedvezően hatnak a vállalatok hosszú távú piaci értékére an nak ellenére, hogy a téma összetett, és az általa érintett té nye zők szerteágazóak. Végül, de semmiképpen sem utolsósorban szeretnénk köszö ne tet mondani mindazoknak, akik napi munkájukkal köz vet ve vagy közvetlenül segítették e jelentés elkészültét és a fenn tart ha tó fejlődés terén elért eredményeinket. Bízunk abban, hogy ezek az erőfeszítések további sikereket hoznak ezen a területen. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató Mosonyi György vezérigazgató M O L F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S 1

3 Tartalom I. Kiemelt eredmények és feladatok 3 A tettek mezején A évi teljesítmények áttekintése II. Bemutatkozunk 4 A MOL-csoport Alkalmazási terület III. Eredmények és célkitűzések évi teljesítményünk A jövő kihívásai IV. Céljaink megvalósítása 8 Jövőképünk és értékeink Politikák és stratégiák Vállalatirányítási rendszerek Menedzsmentrendszerek Külső elkötelezettségek V. Üzleti modellünk fenntarthatósága 20 Üzletfejlesztés Korszerűsítés és ellátás Teljesítményjelzők VI. Környezetünk védelme 26 Levegőtisztaság-védelem Éghajlatváltozás Vízgazdálkodás Hulladékgazdálkodás Környezeti kármentesítés Megújulókban gondolkodva Teljesítményjelzők VII. Középpontban az ember 36 Társadalmi felelősségvállalás Munkavédelem Tűzvédelem Egészségvédelem Munkaügyi gyakorlat, munkakörülmények Társadalmi célú befektetések Teljesítményjelzők VIII. Szószedet 44

4 Kiemelt eredmények és feladatok A tettek mezején A évi teljesítmények áttekintése A MOL-csoport számára a 2005-ös év nem csupán pénzügyi tekintetben, de a társaság fenntartható fejlődésre irányuló tevékenységeinek fejlődése terén is az eddigi legjobb esztendő volt. A nemzetközi gyakorlattal összevetve meggyőződésünk, hogy jelentős lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés alapelvei mindennapi működésünk szerves részévé váljanak. Hoszszú távú célkitűzésként folytattuk egy olyan új vállalati keretrendszer kialakítását, amely hatékony és világos alapot biztosít jelenlegi erőfeszítéseinkhez és jövendő célkitűzéseink megvalósításához. Ezen terv gyakorlati megvalósításához feltétlenül szükséges a rendelkezésünkre álló szakmai tapasztalatok lehető leghatékonyabb hasznosítása, a meglévő tevékenységek integrálása és új intézkedések végrehajtása. Ennek megfelelően a MOL-csoport felső vezetése 2006-ban jóváhagyta egy fenntarthatósági keretrendszer kialakítását, biztosítva az ehhez szükséges világos célokat, eszközöket, feladatokat és felelősségi köröket. Ezzel egy olyan integrált, csoportszintű rendszer jön létre, mely a megfogalmazott stratégiák hatékony megvalósítását és a kitűzött célok teljesítését hivatott biztosítani, valamint támogatja a MOL-csoport egészében és az egységek szintjén zajló kutatás-fejlesztési munkát. Az alább felsorolt főbb eredmények és kihívások alátámasztják azt a tényt, hogy helyes stratégiai irányvonalat jelöltünk ki, és hogy a fenntartható fejlődést érintő feladatok végrehajtása, valamint az elővigyázatosság elvének alkalmazása rövid és hosszabb távon egyaránt megtérül. A gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi területeken kijelölt évi célok teljesülése Kiemelkedő pénzügyi eredmények és megerősödött nemzetközi piaci pozíció A megvásárolt romániai töltőállomás-hálózat működésének integrációja Új, csoportszintű, közötti időszakot felölelő üzleti stratégia A teljes polimerkapacitás 41 százalékos növelése Az EU 2009-től hatályos üzemanyag-minőségi előírásait már jelenleg is kielégítő kénmentes üzemanyagok előállítása Bioüzemanyag-előállítás elindítása Jelentős előrelépés a geotermikus erőmű létesítésére irányuló pilotprojekt megvalósításában A Dunai Finomítóban a szennyvíztisztító és hulladékégető rendszer korszerűsítésének befejezése 8,4 milliárd forint céltartalék felhasználása a környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésére Az EU foglalkoztatási program elindítása a szakszervezetekkel együttműködve Utánpótlás program elindítása a MOL kutatás-termelési, finomítási és logisztikai egységeinél Új, csoportszintű angol képzési program elindítása Csatlakozás az ENSZ Globális Megállapodás magyarországi hálózatához Részvétel a katasztrófa sújtotta területek helyreállításában A Segíthetek? támogatási programok elindítása M O L F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S 2 3

5 A MOL-csoport A MOL leányvállalataival együtt Közép-Európa vezető integrált olaj- és gázipari vállalata. Csaknem főt foglalkoztat, és két finomítót üzemeltet. A Csoport tagja a MOL Nyrt., a Slovnaft a.s., a TVK Nyrt., valamint leányvállalataik. A Csoport 834 töltőállomást felölelő hálózattal rendelkezik a régió hét országában. A Kutatás-Termelés Divízió tevékenysége a régión belüli működésen kívül a FÁK országaira, a Közel-Keletre, Közép-Ázsiára és Észak- Afrikára összpontosul. A MOL-csoport Magyarországon és Szlovákiában valamennyi alaptevékenységében piacvezető. Fő célkitűzésünk a kimagasló részvényhozam biztosítása piaci lehetőségeink teljes kiaknázásával, dinamikus fejlesztési és terjeszkedési stratégia megvalósításával és a belső hatékonyság további javításával. A MOL-részvényeket jegyzik a Budapesti és a Varsói Értéktőzsdén, értékpapírjait jegyzik a Luxemburgi Értéktőzsdén, ez utóbbiak kereskedése folyik a londoni International Order Book rendszerében. Árbevétele alapján a MOL a térség egyik legnagyobb vállalata. Alaptevékenységei között megtalálható a kőolaj-, földgáz- és gáztermékek kutatása és termelése, finomítása, szállítása és tárolása, a kőolajtermékek szállítása, tárolása és forgalmazása a kis- és nagykereskedelmi piacokon egyaránt, a földgáz- és más gáztermékek importja, szállítása, tárolása és nagykereskedelme, valamint az olefinek és poliolefinek előállítása és értékesítése. A Kutatás-Termelés Divízió nemzetközi viszonylatban is versenyképes költségszinten végzett kutatási, mezőfejlesztési tevékenységeivel, valamint a meglévő és az új szénhidrogénkészletek megszerzésével és kitermelésével járul hozzá a Csoport jövedelmezőségéhez. A Termékelőállítás és Kereskedelem Divízió a kőolaj és egyéb finomítói alapanyagok beszerzését, finomítását, szállítását és nagykereskedelmi forgalmazását végzi. Az üzleti szegmens fő célja a hatékonyság és értékesítés növelése a teljesen integrált ellátáslánc menedzsmentrendszerének hasznosítása, a magas termékminőség, a kiváló eszközpark és a régióbeli piacok földrajzi helyzetének kihasználása révén. A Lakossági Szolgáltatások Divízió a termékek és szolgáltatások kiskereskedelmi értékesítését végzi a hazai és nemzetközi töltőállomás-hálózat működtetésével. Célja a hálózat hatékonyságának javítása, a vevőkre irányuló figyelem és a vásárlói lojalitás növelése, valamint a hálózat szelektív bővítése a régióban. A MOL-csoport Kenőanyag Divíziója Magyarországon és Szlovákiában piacvezető, szinte valamennyi fontosabb kenőanyagfajtát többek között motorolajokat, ipari olajokat, speciális kenőanyagokat, fémmegmunkálási segédanyagokat, kenőzsírokat, adalékanyagokat és autóápolási termékeket gyárt és forgalmaz. A Földgáz Divízió felel a földgáz importjáért, szállításáért, tárolásáért, a magyar piacra történő nagykereskedelemért és a stratégiailag fontos külpiacokra történő szállításért. MOL Nyrt. tulajdonosi szerkezete 6,7% 10% 1,7% MOL Nyrt. saját részvény 10% Magyar állam (ÁPV Zrt.) OMV BNP Paribas 8,6% Magnolia Finance 5,5% Külföldi intézményi befektetők 57,5% Hazai vagy hazai letétkezelő június 30-i állapot szerint

6 Bemutatkozunk Termelőkapacitását tekintve a MOL-csoport Petrolkémia Divíziója a nyolcadik legnagyobb szereplő az európai polietilén- és polipropilén-piacon, a TVK Nyrt. és a Slovnaft a.s. petrolkémiai üzleteit foglalja magában. Európa számos műanyag-feldolgozó vállalatát látja el alapanyaggal, és termékeivel több mint negyven országban van jelen. További információk a MOL-csoport tag- és leányvállalatairól: Alkalmazási terület A jelentés tartalma és terjedelme A MOL-csoport évente készít fenntarthatósági jelentést tagvállalatainak teljesítményéről és eredményeiről, mely során az elmúlt évek gyakorlatát folytatva a Global Reporting Initiative 2002 (GRI-kézikönyv) ajánlásait követte, sajátos piaci helyzetéhez és működéséhez igazított formában. Emellett figyelembe vettük az új G3 kézikönyv tervezetét is, így a nyilvánosság tájékoztatásának érdekében tett erőfeszítéseink megfelelnek a legutóbbi jelentéskötelezettségi elvárásoknak is. A MOL-csoport mostani, harmadik Fenntarthatósági jelentése a Csoport tagvállalatainak a 2005-ös naptári évben elért teljesítményét, fejlődését és eredményeit mutatja be. Az összesített adatok működési területre való tekintet nélkül a MOL-csoport irányítása alatt álló vállalatokra (MOL Nyrt., Slovnaft a.s., TVK Nyrt. és leányvállalataik) vonatkoznak. Az általános szabálytól való eltérést a jelentésben mindenütt jelezzük. Nyomtatásban csak egy, angol nyelvű, integrált változatot jelentetünk meg, helyi jelentéseinket pedig elektronikus formában, a világhálón adjuk közre. Emellett a 2006-ban bevezetett új, csoportszintű honlapunkon megtalálhatóak a vállalattal kapcsolatos legfrissebb hírek, valamint az éves fenntarthatósági jelentésben tárgyalt témakörökre vonatkozó részletesebb információk. Jelentéskészítési irányelvek Tisztában vagyunk azzal, hogy felelősek vagyunk mindazért az információért, amelyet vállalatunk az érdekelt felekkel oszt meg. Ilyen irányú tevékenységeink proaktív stratégián alapulnak, törekszünk tehát az általános és egyedi tájékoztatási igények kielégítésére, a rendkívüli események kapcsán folytatott kommunikációra, valamint folyamatosan naprakész információval látjuk el az érdekelt feleket. Az elvárható legnagyobb átláthatóság biztosítása érdekében elkötelezettek vagyunk minden olyan információ nyílt kommunikációja iránt, amely tényleges teljesítményünket tükrözi és értékeli. A GRI-kézikönyvben megfogalmazott ajánlások mellett számos további irányelvet is figyelembe vettünk a Fenntarthatósági jelentés elkészítése során. A lehető legtöbb, részletes és pontos iparág-specifikus információ biztosításával a lehető legnagyobb mértékű átláthatóságra törekszünk a gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi téren várható változásokkal és fejlesztésekkel kapcsolatos kockázatok minimalizálása érdekében. Miközben teljeskörűségre törekszünk, egyszersmind kerüljük a kevésbé lényeges kérdések és területek kimerítő tárgyalását, mivel ez csökkentené az áttekinthetőséget, valamint munkánk és a megtett intézkedések bemutatásának hatékonyságát. M O L F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S 4 5

7 2005. évi teljesítményünk Gazdasági Cél Eredmény EBITDA 1 milliárd USD 2,1 milliárd USD ROACE 17,0% 27,6% Hatékonyságnövelés 260 millió USD 305 millió USD Környezetvédelmi Cél Eredmény Veszélyes hulladék Savgyanta Szennyezett talaj Környezetvédelmi kötelezettségek A keletkezett veszélyes hulladék teljes mennyisége ne érje el a tonnát. Az ártalmatlanított savgyanta mennyisége érje el a tonnát. Az ártalmatlanított szennyezett talaj mennyisége érje el a tonnát. A MOL-csoport 2004 végén fennálló környezetvédelmi kötelezettségeinek csökkentése 8,7 milliárd forinttal tonna tonna tonna 8,4 milliárd Ft Társadalmi Cél Eredmény Halálesetek Ne legyenek halálos kimenetelű balesetek a MOL-csoportnál* és a beszállítók körében. Az összes munkabaleset száma a MOL-csoporton belül ne haladja meg a 48-at. 1 haláleset a MOL Nyrt.-nél 33 Balesetek A munkabalesetek száma az Explant Kft.-nél ne haladja meg a 12-t. 12 A munkabalesetek száma a Petrolszolg Kft.-nél ne haladja meg a 6-ot. 5 A munkabalesetek száma a SMaO Kft.-nél ne haladja meg az 5-öt. 2 Tűzesetek Az összes tűzeset száma a MOL-csoporton belül ne haladja meg a 15-öt. 11 Társadalmi célú befektetési programok A Segíthetek? támogatási program elindítása tavasza Helyi közösségek A helyi közösségek támogatásával kapcsolatos erőforrások 40%-os növelése. 60% * MOL-csoport: MOL Nyrt., TVK Nyrt., Slovnaft a.s., MOL-LUB Kft., Földgázszállító Zrt., Földgázellátó Zrt., Földgáztároló Zrt. Értékesítés nettó árbevétele (millió dollár)

8 Eredmények és célkitűzések A jövő kihívásai Hosszú távú gazdasági teljesítménycélok A gázüzlet részleges értékesítéséből származó tőke értékteremtő befektetése az alaptevékenységet képező Kutatás-Termelés, valamint Termékelőállítás és Kereskedelem üzletágakba. Az új Európában rejlő növekedési lehetőségek maximalizálása, s egyben kiemelkedő megtérülés biztosítása a részvényeseknek. A MOL-csoport fejlesztésének folytatása, különös tekintettel a növekedésre és hatékonyságnövelésre, kézben tartva a felmerülő kockázatokat re 3,5 milliárd dollárt meghaladó Csoport-EBITDA, 15%-os (NOPLAT-alapú) Csoport-ROACE és 285 millió dollárt elérő hatékonyságjavítás. Felkészülés a biodízel-komponens előállítására/bekeverésére és forgalmazására os környezetvédelmi célok A normál üzemi működés, illetve rendkívüli események során keletkező veszélyes hulladék teljes mennyisége ne érje el a tonnát. Az ártalmatlanított savgyantával szennyezett talaj menynyisége érje el a tonnát. A MOL-csoport 2005 végén fennálló környezetvédelmi kötelezettségének csökkentése 7,5 milliárd forinttal. A projektalapú szén-dioxid-kibocsátás csökkentési lehetőségeinek feltárása a kiosztásra került kvóta mennyiségéből adódó hiány 20%-os csökkentéséhez os társadalmi teljesítménycélok MOL-csoportszintű elektronikus munkaerő-felvételi rendszer bevezetése. A MOL-csoport üzleti céljait támogató, ig terjedő időszakra vonatkozó új HR-stratégia kidolgozása. Pénzügyi források biztosítása az Üzemi Tanács jóléti keretéhez. Alkalmazottanként Ft biztosítása a szervezetek társadalmi rendezvényeire. Ne legyenek halálos kimenetelű balesetek a MOL-csoportnál, a beszállítók vagy harmadik fél körében. Az összes jelentésköteles foglalkozási megbetegedés frekvenciája (TROIF) 0 legyen. A munkaidő-kieséssel járó munkabalesetek frekvenciája (LTIF) ne haladja meg a 2,8-at. A közúti járműbalesetek aránya (RAR) ne haladja meg a 3,0-at. Az összes tűzeset száma ne haladja meg a 15-öt. Minden egyes üzleti egység használja a rendkívüli EBK (egészségvédelem-biztonságtechnika-környezetvédelem) események kivizsgálási arányát és módszerét jellemző ún. incident inquiry teljesítménymutatót. Minden egyes üzleti egység határozzon meg és használjon további legalább egy ún. előrejelző EBK-teljesítménymutatót. M O L F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S 6 7

9

10 Céljaink megvalósítása A MOL-csoport hatékony mű kö dést és pénzügyi meg - té rü lést biztosító politikákkal és stra té giákkal összhangban foly tat ja te vé keny sé ge it. Folyamatainkat szabályozzuk, világos cé lo kat, feladatokat és felelősségi köröket határozunk meg, be - a zo no sít juk a szükséges erőforrásokat, valamint mű ködésün ket a minőség és kiválóság elveire alapozzuk.

11 Jövőképünk és értékeink A MOL vállalati kultúrája részeként az etikus gondolkodásmód, a világos vállalati értékek és magatartás legszigorúbb normáit alakította ki, ezzel lehetővé téve, hogy hatékonyan törekedjen a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság céljainak megvalósítására. Jövőképünk Fő célkitűzésünk az, hogy Közép-Európa legjelentősebb multinacionális olajvállalatává váljunk, és piaci lehetőségeink maradéktalan kihasználásával, dinamikus fejlesztési és terjeszkedési stratégiáink követésével, valamint a belső hatékonysági tartalékok feltárásával kimagasló szintű hozamot biztosítsunk részvényeseink számára. Kiemelten fontos értékeink Jövőképünk megvalósítása során szem előtt tartjuk a vállalat alapvető értékeit. Fenntarthatóság szempontjából a MOL-csoport legfontosabb értékei: Az értékteremtő növekedés részvényeseink számára alapvető fontosságú tényező, és új lehetőségeket teremt munkavállalóink és üzletfeleink részére egyaránt. Annak érdekében, hogy eleget tegyünk a munkavállalóink, a nekünk otthont adó közösségek és általában a társadalom iránti kötelezettségeinknek, a jogszabályi követelményeken túlmutató teljesítményre törekszünk. Kiváló minőséget nyújtunk versenyképes áron. Termékeink és szolgáltatásaink révén minőségre, napi munkánk során pedig szakszerűségre törekszünk. Üzleti tevékenységünket a legmagasabb szintű integritás és átláthatóság jellemzi tisztességes és etikus működés mellett. Felelősségünkből adódóan folyamatosan felülvizsgáljuk és csökkentjük az üzleti tevékenységünkkel természetes módon együtt járó kockázatokat. A legkiválóbbakkal dolgozunk, egyenlő esélyeket biztosítva mindenki számára. A karrierlehetőségeket és versenyképes jövedelmet a teljesítmény határozza meg. Tiszteletben tartjuk a különféle helyi és nemzeti kultúrákat és értékeket, amelyek multinacionális vállalati kultúránk alapját alkotják. A fenntartható fejlődés alapelvei iránti elkötelezettségünk Interdiszciplináris megközelítés Felismertük a gazdaság, a környezet és a társadalom kapcsolatának és egymástól való kölcsönös függésének jelentőségét. Vállalati értékeinket és alapelveinket ezeken a területeken interdiszciplináris megközelítést alkalmazva érvényesítjük tevékenységeinkben. Felelős tevékenység Tudatában vagyunk a környezet és a társadalom, valamint a MOL-csoport munkavállalói és az érintett felek iránti felelősségünknek. Ezért minden téren a fejlődés maximalizálására törekszünk a működésünkből adódó esetleges negatív hatások minimálisra csökkentése mellett. Folyamatos fejlődés Versenyképességünk és piaci pozíciónk leginkább teljesítményünk függvénye. Magas szintű működési hatékonyságot, valamint versenyképesebb termékeket és szolgáltatásokat csupán teljesítményünk minden területen való folyamatos javításával érhetünk el. Új internetes portál A MOL egy új, csoportszintű internetes portált fejlesztett ki annak érdekében, hogy az érdekelt felek magas színvonalú szabad hozzáférést kapjanak a különböző információkhoz. Itt kapott helyet egy rendszeresen frissített, vállalati felelősségvállalással kapcsolatos, a fenntartható fejlődés témaköreit bemutató oldal. A portál segítségével a felhasználó több lehetőség közül választva fogalmazhatja meg véleményét. Az ilyen módon kapott visszajelzéseket elemezzük, és figyelembe vesszük a jövőbeli folyamatok kialakításánál.

12 Céljaink megvalósítása Átláthatóság biztosítása auditok és jelentések Független auditorok rendszeresen vizsgálják gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi tevékenységeinket. Teljesítményeinkről weboldalunkon, Éves jelentésünkben, a Fenntarthatósági jelentésben és számos egyéb csoportszintű kiadványban számolunk be. A lényegesség elvének betartására, valamint tárgyilagosságra és szabatosságra törekszünk. A többoldalú párbeszéd A MOL-csoport kiemelkedő teljesítményét befolyásolja az érdekelt felek véleménye, társadalmi helyzete és részvételi szintje. Ennek megfelelően folyamatosan fejlesztjük és felülvizsgáljuk a velük kialakított kapcsolatainkat, ezzel maximalizálva a részvételükből fakadó lehetőségeket. Termékfelelősség A MOL-csoport vállalja a termékeivel és működésével kapcsolatos környezetterhelésből eredő felelősségét. Ennek megfelelően elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy a termékfelelősség koncepcióját irányítási és termelési folyamataink szerves részévé tegyük. Az érdekelt felek bevonása A többoldalú párbeszéd folyamata valamennyi érintett fél bevonását és együttműködését igényli, és elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresen alakítsunk ki közös álláspontot a fenntartható fejlődés kérdéseiről, és annak alapelveit a mindennapi gyakorlatban alkalmazzuk. Ezek a folyamatok lehetőséget nyújtanak a résztvevők számára érdekeik kifejtésére és képviseletére is. Részvényesek, vásárlók, munkavállalók, üzletfelek, társadalmi és helyi szervezetek, közösségek jelentik a MOL-csoport legfontosabb érdekelt feleit, bizalmuk és hitelességünk alapja, hogy jó vállalati polgár módjára végezzük tevékenységeinket. Részvényeseink Egy modern vállalat legfontosabb küldetése a részvényesi érték megteremtése. Részvényeseink alkalmazottai vagyunk, akiket biztosítanunk kell arról, hogy a vállalati szerkezet és működés a lehető legnagyobb értéket biztosítja számukra. A MOL-csoport vezetése tudatában van annak, hogy alapvető feladata a részvényesi érdekek képviselete és támogatása, és hogy köteles elszámolni a vállalat teljesítményével és tevékenységeivel. Ennek megfelelően folyamatosan elemezzük és értékeljük a teljesítményt és a fejlődést a tágabb értelemben vett külső környezet, valamint a MOL-csoporton belüli működés tekintetében. Részvényeseink elsősorban intézményi befektetők az Egyesült Államokból és az Egyesült Királyságból, de az egyéni részvényesek is jelentős számban képviseltetik magukat. A részvénykönyvünket vezető KELER Zrt. által készített, a részvényesek megoszlását és összetételét bemutató rendszeres jelentéseken túlmenően rendszeresen végzünk részvényes-azonosítási felméréseket. Részvényeseinkkel különböző csatornákon keresztül tartunk kapcsolatot. A MOL éves közgyűlésén bemutatjuk a társaság teljesítményét és stratégiáit, ahol a legutóbbi pénzügyi jelentést és az osztalék szintjét a részvényesek hagyják jóvá. Ezenkívül negyedéves gyorsjelentéseket is készítünk, melyeket konferenciabeszélgetések követnek a legfontosabb befektetőkkel és piaci elemzőkkel. M O L F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S 10 11

13 Április végén publikáljuk Éves jelentésünket, mely tartalmazza a MOL-csoport auditált pénzügyi beszámolóját, valamint a lezárt üzleti év vezetőségi áttekintését és elemzését. A MOL mindig elsődleges fontosságúnak tartotta a pénzügyi világgal folytatott folyamatos kommunikációt. Részvényeseinkkel rendszeresen találkozunk személyes megbeszéléseken és ún. roadshow-k keretében is. Az internetet is fontos kommunikációs csatornának tekintjük a részvényeseink felé, ezért valamennyi közleményünket és jelentésünket a honlapon is közzétesszük. Munkavállalóink A Humán erőforrás szervezet felelős a munkavállalók bevonásáért és a velük folytatott kommunikációért. A szakszervezetek, üzemi tanácsok, az Etikai Bizottság, valamint a már évek óta működő call-center segítik a munkavállalói vélemények és érdekek társaságon belüli képviseletét és érvényesítését. Emellett a 2004-ben életre hívott Európai Üzemi Tanács lehetőséget biztosít arra, hogy a munkavállalók részt vegyenek a MOL-csoport vezetésével folytatott közvetlen tárgyalásokon és a döntéshozatali folyamatokban. Így a MOL munkavállalói folyamatos tájékoztatást kapnak a meghozott döntésekről. A MOL Dunai Finomítóban megrendezett EBK-nap és a TVK-nál szintén éves gyakorisággal megrendezett biztonsági hónap hosszú múltra tekintenek vissza. A vetélkedőkön részt vevő csapatoknak egészség-, munka- és környezetvédelmi feladatok megoldásával kell bizonyítaniuk rátermettségüket. A rendezvények célja, hogy elmélyítse a munkavállalók tudatosságát, képezze és motiválja őket, valamint a napi munkavégzés során tanúsított viselkedésüket kedvezően befolyásolja. A vetélkedők győztesei díjazásban részesülnek. Vevőink A kérelmek, a véleménynyilvánítás és segítségkérés kezelése a MOL Vevőszolgálatán keresztül valósul meg, mely nemcsak a társaság külső arca, hanem kiemelt fontosságú vevői információs eszköz is. A Vevőszolgálat az információkérések tekintetében napi 24 órában, az év 365 napján ügyfeleink rendelkezésére áll, és számos csatornán keresztül elérhető: személyesen, telefonon, ben, faxon vagy postai úton. Valamennyi vevőszolgálati munkatárs naprakész információval rendelkezik a MOL által forgalmazott termékekkel és az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Emellett a vevői elégedettség növelése és a szolgáltatás minőségének javítása érdekében a hívásokat rögzítjük és elemezzük. A vevőszolgálati munkatársak az igényeknek megfelelően és azonnal reagálnak a vevői megkeresésekre. Beszállítóink A beszállítóinkkal kialakított hatékony együttműködés hosszú távú üzleti sikerünk szerves része. Ennek érdekében évente beszállítói fórumot szervezünk, mely eredményeink javításának és az üzleti tapasztalatcserének mára már hagyományossá vált, hatékony eszköze. Emellett rendszeres találkozók keretében mutatjuk be a termékekkel és szolgáltatásokkal szemben támasztott EBK-követelményeket jelentősebb beszállítóink számára. Ezek a követelmények a szerződések szerves részét képezik, és honlapjainkon is megtalálhatóak. További információk a Beszállítói Központról: MOL-csoport EBK-nap elején második alkalommal rendeztük meg a MOL-csoport EBK-napját a MOL és leányvállalatai felső és középvezetőinek részvételével. E rendszeres találkozó célja az EBK-kultúra és -tudatosság támogatása és elterjesztése a vezetők körében, illetve e kultúra beépítése valamennyi üzleti és funkcionális egység napi gyakorlatába. Az EBK-nap előadói bemutatták a évi EBK-teljesítményeket, a főbb célokat, az elkövetkező év kilátásait, illetve az új, csoportszintű EBKirányítási rendszert. A kiemelkedő teljesítmények elismerésére létrehozott EBK-díjak nyertesei részletesen beszámoltak tapasztalataikról.

14 Céljaink megvalósítása Termékfelelősség A termékfelelősség folyamatos feladat, mely valamenynyi, a termékek életciklusában érintett féltől megköveteli, hogy felelősséget vállaljon termékek környezeti hatásainak csökkentéséért. Ennek segítségével közelebb jutunk a termékek hatásainak kezelését bölcsőtől a sírig biztosító életciklus-kezelés megvalósításához. Politikák és stratégiák Stratégiai célok A sikeres regionális fejlesztéseknek, a kedvező iparági környezetnek, valamint a hatékonyság és a szinergia területén elért eredményeknek köszönhetően a MOLcsoport jóval a határidő előtt teljesítette 2005-re kitűzött stratégiai célkitűzéseit. Az elmúlt esztendők alatt a MOL a régió egyik legjobban teljesítő integrált energiatársaságává vált. Az új, 2006 és 2010 közötti ötéves időszakot felölelő stratégiánk célja, hogy maximalizálja az új Európában rejlő növekedési lehetőségeket, s egyben kiemelkedő megtérülést biztosítson vállalatunk részvényeseinek. A MOL-csoport a termék-előállításban és kereskedelemben is érintett vállalatként vállalja a termékeivel kapcsolatos környezetterhelésből eredő felelősségét. Ennek megfelelően elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a termékfelelősség koncepcióját irányítási és termelési folyamataink szerves részévé tegyük. Termékeink és termék-előállítási folyamataink jellemzőinek, valamint az ellátási lánchoz és a végfelhasználókhoz fűződő kapcsolatainknak az újragondolásával csökkentett környezetterhelés mellett jobb minőségű termékeket és szolgáltatásokat nyújtunk vevőink számára. Ugyanakkor a tényleges változás feltétele, hogy a piac és a társadalom valamennyi szereplője kölcsönösen vállalja a rá eső felelősséget. További információk a termékfelelősségről: Növekedés A MOL új növekedési céljait az üzleti portfólió egyensúlyának figyelembevételével tűzte ki. Ennek keretében megháromszorozza szénhidrogén-termelését, és megkétszerezi finomított termékeinek eladását, ezzel biztosítva a kutatás-termelés és feldolgozás integrációját. A társaság robusztus növekedési céljai elérése érdekében 5,4 milliárd dollárt kíván meglévő eszközeinek korszerűsítésére és bővítésére fordítani, valamint befektetéseinél következetesen alkalmazza szigorú pénzügyi és megtérülési követelményrendszerét. Hatékonyság Célunk, hogy 2010-re éves szinten 285 millió dollárral javítsuk működési hatékonyságunkat. Ez magába foglalja a költségek csökkentését és az eszközök jobb kihasználását. Pénzügyi rugalmasság Az eladósodottsági mutatót 30% alatt kívánjuk tartani, befektetési kategóriájú hitelminősítésünket megőrizve. A társaság az osztalék abszolút értékének fokozatos növelését tervezi, és 2010-re az osztalékkifizetési arányát a régiós iparági versenytársak szintjére kívánja emelni (jelenleg 30%). M O L F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S 12 13

15 Képességek A már bizonyított tranzakciós tapasztalatok és integrációs képességek alapján a MOL-csoport folytatja a növekedést és a hatékonyságjavítást, kézben tartva a felmerülő kockázatokat. Továbbá változatlanul meghatározó szerepet kívánunk betölteni az új Európában a társaságirányítás és a fenntartható fejlődés területén. További információk a MOL-csoport stratégiai célkitűzéseiről: hu/hu/a_molrol/befektetoknek/prezentaciok/strategia_ / Az EBK-politika és -programok a MOL-vezetés határozott irányítása alatt, a munkavállalók részvételével és a megfelelő technológia alkalmazásával valósulnak meg a teljes ellátási lánc mentén. Ennek megfelelően ben további erőfeszítéseket tettünk az EBK-szervezet és az üzleti egységek közötti együttműködés megerősítésére, különös hangsúlyt fektetve partnereink EBK-irányításának támogatására. További információk az EBK-politikáról: tarsasagunkrol/vallalatiranyitas/szabalyozas_strategia/ Csoportszintű EBK-politika A csoportszintű EBK-politika a legmagasabb szintű elkötelezettséget képviseli az egészségvédelem, a biztonságtechnika és a környezetvédelem terén, mely minden üzleti egység és leányvállalat EBK-céljainak, -stratégiájának és -akcióprogramjainak alapja. Ezenfelül egyértelműen tükrözi a fenntartható fejlődés elveinek alkalmazásából származó előnyöket azáltal, hogy kihangsúlyozza a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkakörülmények, a tiszta környezet és a folyamatos fejlődés fontosságát, valamint minden tevékenységi területre előírja az elővigyázatosság elvének alkalmazását. A 2005-ös évtől kezdve alkalmazzuk a 2004-ben elfogadott MOL-csoportszintű EBK-politikát. Az új politikát fokozatosan vezetjük be, a hosszú távú stratégiai célokat és feladatokat csoport-, illetve alacsonyabb szintű éves EBK-célkitűzésekre és -stratégiákra, valamint üzletiegység-szintű EBK-célokra és -feladatokra bontjuk le, így biztosítva, hogy az egyes egységek erőfeszítései a MOL-csoport alapelveihez igazodjanak. Etikai kódex 1992-ben készült el a MOL Etikai kódexének első változata. Ezt a belső és külső változások figyelembevételével folyamatosan frissítjük. A jelenlegi, 2001-ben megjelent harmadik változat az első dokumentum, mely csoportszinten határozta meg céljainkat, jövőképünket és értékeinket. Jelenlegi három egymástól független etikai testület működik a MOL-csoporton belül, mivel a MOL Nyrt., a TVK Nyrt. és a Slovnaft a.s. is saját Etikai Bizottsággal rendelkezik. A bizottságokat bárki megkeresheti, ha a Csoport elveivel ellentétes esetről szerez tudomást, vagy saját jogai sérülnek. A csoportszintű kódexnek két változata készült el: A MOL-csoport Etikai kódexe a nagyközönség számára íródott, és a MOL-csoport nevében eljáró minden vállalat és megbízott megkapta. Ez tartalmazza a MOL-csoport etikai elveit, melyek betartását a Csoport minden üzleti partnerétől elvárja.

16 Céljaink megvalósítása A MOL-csoport etikai nyilatkozata belső használatra készült, melyet minden munkavállaló köteles betartani. Ez a dokumentum is ismerteti a munkavállalók szempontjából fontosabb etikai elveket és a vezetői felelősségeket. További információk az Etikai kódexről: tarsasagunkrol/vallalatiranyitas/jovokepunk_ertekeink/etikai_kodex/ A MOL-csoport beszerzéseit kiszámítható, következetes és egyértelmű szabályok alkalmazásával végzi. Beszállítóinkat folyamatosan értékeljük, valamint tájékoztatjuk a változásokról és az értékelés eredményéről. További információk a beszállítói politikáról: Beszállítói politika A termékfelelősségi koncepcióval összhangban felelősségünk nemcsak a MOL-csoport termékeire és szolgáltatásaira terjed ki, hanem azokra is, melyekre beszerzési folyamatainkon keresztül teszünk szert. Ennélfogva beszállítóinktól is elvárjuk, hogy megfeleljenek az általunk is betartott, magas szintű normáknak. Beszállítói politikánk rögzíti a felek által kölcsönösen elfogadott alapelveket. Beszállítóinktól elvárjuk, hogy: termékeik, szolgáltatásaik és folyamataik kiváló minőséget képviseljenek, működésük során megbízható minőség-ellenőrzési módszereket alkalmazzanak; a nemzetközi piacokon versenyképesek legyenek, és folyamatosan törekedjenek ennek növelésére; legyenek innovatívak, termékeik és szolgáltatásaik feleljenek meg a nemzetközi környezetvédelmi, biztonságtechnikai és egészségvédelmi előírásoknak; megbízható szolgáltatást nyújtsanak, és vállaljanak teljes körű felelősséget termékeikért, szolgáltatásaikért; szakszerű munkamódszerekkel és etikailag kifogástalan módon végezzék munkájukat; hosszú távú partnerségre törekedjenek; magas szintű kommunikációs módszereket és technikákat alkalmazzanak. Vállalatirányítási rendszerek Alapvető működési elvek A MOL-csoport működési modellje az üzleti és funkcionális egységek, valamint a tagvállalatok összehangolt működését jelenti. Ennek megfelelően irányítási és szabályozási rendszere az alábbi követelményeken alapul: A MOL-csoport irányítása integrált mátrixmodellben történik, amelyet a MOL-csoport folyamatalapú szabályozási rendszere támogat. Az integrált vállalatirányítást az irányítási feladatokat ellátó funkcionális egységek által kialakított rendszerek és folyamatok támogatják. A túlszabályozást kerülni kell, viszont biztosítani kell a kulcsfunkciók központi ellenőrzését. Az irányítási és szabályozási rendszernek rugalmasnak kell lennie, hogy a MOL azt az új tagvállalatokra is kiterjeszthesse. A folyamatalapú szabályozási rendszernek támogatnia kell a MOL ERP (vállalati erőforrások tervezése) és a működéshez kapcsolódó egyéb informatikai rendszereinek működését is. A működési folyamatok teljes dokumentációját a szabályozási rendszerbe kell integrálni. M O L F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S 14 15

17 Vállalatirányítási szerkezet Az éves közgyűlés mint fő döntéshozó testület lehető vé teszi, hogy a részvénytulajdonosok döntéseket hozza nak a MOL-csoport napi működését illető fontos kérdé sek ben, gyakorolják irányító és ellenőrzési jo ga i kat. A tulajdonosok által választott Igazgatóság felel a részvé nye sek nek az integrált irányítás megvalósításáért, valamint bizottságokat működtet az Igazgatóság hatékonyabb működése és a döntéshozatalhoz szükséges megfe le lő szakértői háttér biztosítása érdekében. Külön szabályzat rögzíti az Igazgatóság tevékenységi körét, célkitűzéseit, feladatait és működési feltételeit, valamint az elnök és az alelnök jogait és kötelességeit. Az Igaz gatóság határozza meg az Ügyvezető Testület (EB) feladatait és kötelességeit, létrehozza a szerve ze ti és működési szabályzatok egységes rendszerét, to vábbá célkitűzési, beszámolói és felügyeleti rendszert hoz lét re. Az EB elsődleges feladata a MOL-csoport stra té giá já nak megvalósítása és működésének irányí tá sa. További információk a társaságirányításról: Integrált szervezet A MOL-csoport irányítását a gyakorlatban két pár huza mo san működő és egymás munkáját kiegészítő csoport végzi, egyfelől az üzleti, másfelől a funkcionális irányító egységek. Munkájukat az EB hangolja össze. A MOL-csoport üzleti célkitűzéseivel összhangban az üzleti egy sé gek szerepe az értéknövelő, versenyképes stratégiák kidolgozása és megvalósítása, valamint a belső és külső szabályozások és jogszabályi követelmények érvényre juttatása. A funkcionális egységek viszont az üzleti folyamatok hatékony működtetésének támogatására látnak el hasonló feladatokat. Munkabizottságok Az egyes bizottságok a meghatározott üzleti tevékenysé gek összehangolásáért és támogatásáért felelősek, időn ként előre meghatározott akciók és ütemterv alapján döntéshozó szerepet is vállalnak. A bizottságok gondos kod nak továbbá az egyes témákhoz kapcsolódó hát tér a nya gok alapján történő, szakszerű döntés-előkészí tés ről, ezzel is hozzájárulva a gyors és hatékony döntés ho za tal hoz. A bizottságok tagjai közé tartoznak az érin tett üzleti és funkcionális egységek vezetői. A munka cso por tok felállíthatók egy szervezeti egységen belül vagy több szervezeti egységgel közösen is, specifi kus rész fe la da tok ra és tevékenységekre vagy egyedi prob lémák megoldására. A szabályozási rendszer elemei A vállalatirányítás fő dokumentumai (Működési és Szerve ze ti Szabályzat MSZSZ; a Feladat- és Fe le lős ségmeg osz tási Szabályzat FFSZ; Döntési Hatásköri Lista DHL) az üzleti és funkcionális egységekkel közösen, fo lya ma tos konzultáció során alakultak ki. A csoportszintű irányelveket a vállalatirányítás fő dokumentumaival együtt a Vállalatirányítási kézikönyv tartalmazza. A MOL-csoport hatékony integrációja magában fog lal ja a csoportszintű üzleti és funkcionális egységek eredményes összehangolását. Az MSZSZ valamennyi, erre vonatkozó elvet összegez és részletesen kifejt. Az üzleti és funkcionális egységeket az adott terület integrált Belső szabályozási rendszer MSZSZ FFSZ DHL Csoportszintű irányelvek folyamatszabályozás rendelkezések szabályozási terület munkautasítások

18 Céljaink megvalósítása működtetéséért felelős vezetők irányítják. A Csoport integrált szervezeti modelljét az FFSZ írja le. A DHL a csoportszintű döntéshozatal részletes szabályait tartalmazza. A leányvállalati szintű döntéseknek is a DHL-ben lefektetett szabályokhoz kell igazodniuk. A döntési és aláírási jogok a vállalatirányítási rendszerben világosan különválnak. A vállalatirányítás fő dokumentumai mellett a működési folyamatok képezik a könnyen aktualizálható szabályozási rendszer és a folyamatok állandó fejlesztésének (azaz a folyamatmenedzsment) alapját. A folyamatok három fő csoportra (irányító, üzleti és támogató) tagolódnak, és a részletes folyamatleírások is e kategóriák alapján készülnek. Az üzleti folyamatstruktúrát az ipari értéklánc elemei mentén bontjuk alá. A csoportszintű irányelvek általános jellegű, a csoportszintű integrált folyamatstruktúra fő folyamatcsoportjaira vonatkozó útmutatásokat tartalmaznak. A folyamatszabályozások mentén meghatározzák a szervezeti felelősségeket, dokumentálják a támogató informatikai rendszerek kapcsolatát a folyamatok egyes lépéseinél, és további információkat tartalmaznak a hatékony végrehajtásra vonatkozóan. A folyamatszabályzatokhoz kapcsolódó munkautasítások tartalmazzák a részletes módszertani és technikai leírásokat. A rendelkezések olyan általános, például számviteli normákra vonatkozó utasításokat tartalmaznak, melyek nem kapcsolódnak konkrét folyamatokhoz. További információk a vállalatirányítási rendszerekről: a_molrol/tarsasagunkrol/vallalatiranyitas/vallalatiranyitasi_rendszerek/ Menedzsmentrendszerek Üzleti kiválóság A működési kiválóság elérése érdekében a MOL az EFQM (Európai Minőségfejlesztési Alapítvány) nemzetközileg elfogadott üzleti kiválóság modelljét választotta ki abból a célból, hogy világos és egységes rendszert alakítson ki, vezessen be és alkalmazzon fejlesztési intézkedéseihez és programjaihoz kapcsolódóan. Az üzleti kiválósági modellen alapuló szervezeti önértékelés a szervezetek különböző szintjein érvényesülő menedzsmentmódszerekre összpontosít. Ez erősíti a vezetési gyakorlatot, valamint méri és építi a szervezeti kultúrát. A fejlődés elősegítőjeként egyúttal olyan elérhető üzleti előnyöket hoz létre, amelyek hozzájárulnak a versenyképesség javításához. Emellett a modell növeli az érdekelt felek tevékenységeinek társadalmi, környezeti és gazdasági hatásával kapcsolatos tudatosságát, segíti a teljesítmények javítását, a releváns kérdések azonosítását, ezek politika- és stratégiaszintű integrálódását és a napi vezetői gyakorlat szintjén való megjelenítését. A kiválósági modell alapul szolgálhat a más szervezetekkel való összehasonlítás folyamatában, valamint iránymutató szerepe van a fejlesztési területek meghatározása során. A MOL-csoport felismerte, hogy a kiválósági modell a szervezetfejlesztési programok összehangolására és a különféle menedzsmenteszközök és fejlesztési projektek hatékonyságának mérésére a leginkább alkalmas keretrendszer. M O L F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S 16 17

19 A projekt munkájában 2005-ben részt vevő egységek elkészítették önértékelésüket. Az ily módon elkészült szervezeti tükör alapján minden egység fejlesztési akciókat fogalmazott meg, és kialakította a fejlesztési kultúra megalapozásához szükséges kereteket. Jelenleg zajlik a folyamatos fejlesztés kereteinek kialakítása. A kijelölt üzleti és funkcionális egységek által elvégzett önértékelés mellett a MOL annak érdekében hozta létre az évente megrendezett MOL-csoport Elnöki Minőség Díj pályázati rendszert, hogy ezzel is bátorítsa és támogassa a kézzelfogható fejlesztési erőfeszítéseket, valamint elismerje a Csoporton belül a kimagasló teljesítményeket. Az Elnöki Minőség Díj olyan rangos elismerés, mely a munkavállalókat arra serkenti, hogy elsajátítsák vállalatunk alapvető értékeit, és elismeri az abban élenjárók érdemeit. Ez a díjrendszer az Európai Minőségi Díjhoz hasonlít, mely Európa legelismertebb, szervezeti kiválóságot elismerő kitüntetése. Az Elnöki Minőség Díj pályázaton önkéntes alapon részt vevő egységek az üzleti kiválósági modell alapján elkészítik önértékelésüket, majd közülük kerülnek kiválasztásra a kiemelkedő teljesítményt nyújtó szervezetek, amelyek a MOL-csoport elnök-vezérigazgatójától vehetik át a díjakat. A legjobb eredmények demonstrálják a szakmai, csapatépítési erőfeszítések, pénzügyi ráfordítások és az alkalmazott munkamódszerek sikerét, ezzel másokat is arra ösztönöznek, hogy hasonló megoldásokat alkalmazzanak. További információk az üzleti kiválóságról: tarsasagunkrol/vallalatiranyitas/uzleti_kivalosag/ Minőségirányítás A minőségmenedzsment széles körű eszközeinek alkalmazása hozzájárul a stratégiai célként megfogalmazott kiválóság és dinamizmus eléréséhez, támogatja a működés hatékonyságának növelését és a költségek csökkentését az optimálisan szabályozott és megbízható folyamatok kialakításával, valamint az egyenletes termék- és szolgáltatásminőség biztosításával. A minőségmenedzsment a vállalatirányítás szintjén, a MOL-csoportszintű minőségpolitika a mindenkori minőségmenedzsment-irányelvek és -követelmények mentén, valamint a megvalósításukra indított programok és akciók végrehajtásával érvényesül. Társasági szintű projektek keretében valósítjuk meg az olyan stratégiai törekvéseinket, mint a tanúsított rendszerek fejlesztése, a beszállítói menedzsmentrendszer fejlesztése vagy az EFQM üzleti kiválósági modell alapján történő önértékelésre való felkészülés. Tanúsított szabványos irányítási rendszereket működtetünk minden területen, ahol azt a vevők elvárják, vezetőink szükségesnek és megvalósíthatónak ítélik, vagy jogszabályok írják elő számunkra. A rendszerek integrált működtetése alapkövetelmény ott, ahol a minőségirányítási rendszeren (ISO 9001) kívül egyéb szakmai szabványos irányítási például környezetközpontú irányítási (ISO 14001), egészségvédelmi és biztonságtechnikai (OHSAS 18001), élelmiszer-higiénés (HACCP) stb. rendszert is működtetünk. Minden vizsgálólaboratóriumunk rendelkezik a vonatkozó követelmények szerinti (ISO/IEC 17025) akkreditációval.

20 Céljaink megvalósítása A MOL-csoport működési integrációs folyamataival és szabályozásával párhuzamosan, illetve ezek alapján zajlik a szabványalapú irányítási rendszerek átalakítása, mely hosszú távú fejlesztési tervünk első szakasza. További információk a minőségirányításról: tarsasagunkrol/vallalatiranyitas/minosegiranyitas/ Beszállítói Minősítési Rendszer A Beszállítói Minősítési Rendszer (BMR) a MOL-on belül egységesen alkalmazott intranetes informatikai támogató eszköz, mely a beszállítókra és teljesítményeikre vonatkozó általános és specifikus adatok értékelését támogatja. A rendszer támogatja a különböző minőségirányítási rendszereket, folyamatokat, a beszállítók kiválasztását, valamint a teljesítmények elemzését. A Beszállítói Minősítési Rendszer három eleme: előminősítés; rendszeres értékelés; az eredmények feldolgozása, elemzése és a visszacsatolás. További információk a beszállítók minősítéséről: molrol/beszallitoi_kozpont/beszallitoi_minositesi_rendszer/ Külső elkötelezettségek Biztonságos Világ koalíció 2005 novemberében a MOL-csoport a Biztonságos Világ Nyilatkozat aláírásával csatlakozott a világ különböző vállalatait összefogó, egyre szélesedő koalícióhoz, a biztonságos munkahelyek megteremtése érdekében. A XVII. Munkahelyi Biztonság és Egészség Világkongresszuson 2005 szeptemberében kiadott nyilatkozat felszólítja a tagvállalatokat, hogy a tényleges változások előmozdításért a fokozott biztonság és a balesetek számának csökkenése érdekében megfogalmazott reális célokat valósítsák meg. A Nyilatkozat egyik legfőbb célja annak elismertetése, hogy a munkahelyi és a lakókörnyezet biztonságának növelése reális célkitűzés, mely a földrajzi és környezeti különbségektől függetlenül meghatározható, értékelhető és mérhető. Ezek a célkitűzések összhangban vannak a MOL munkahelyi biztonság és egészség növelése érdekében tett erőfeszítéseivel és elkötelezettségével. ENSZ Globális Megállapodás A MOL-csoport 2005 júniusában csatlakozott az ENSZ Globális Megállapodásának magyar hálózatához, melynek célja, hogy a közép-kelet-európai országok előtt álló legfontosabb fejlesztési kihívásokkal foglalkozzon. A MOL-csoport elkötelezett a Megállapodás tíz legfontosabb alapelve iránt, azaz kiáll az emberi jogok, a munkavállalói jogok és a környezet védelme mellett, valamint felveszi a harcot a korrupció ellen. Továbbá beépíti ezeket stratégiájába és vállalati kultúrájába, valamint támogatja ezen elvek széles körű elterjedését. Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) Az EU új tagországaiban működő vállalatok közül a TVK Nyrt. volt az első, mely felkérést kapott az Európai Vegyipari Tanácshoz való csatlakozásra. Ennélfogva a MOLcsoport már közvetlenül részt vehet a döntéshozatali és jogszabály-alkotási folyamatokban, valamint közvetlenül tudja képviselni a petrolkémiai üzletág érdekeit is. A Tanács célja az európai vegyipar fejlődésének előmozdítása, valamint a lehető legjobb gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi teljesítmény folyamatos javítása és támogatása. M O L F E N N T A R T H A T Ó S Á G I J E L E N T É S 18 19

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. MOL-csoport Beszállítói Politikája Beszállítók értékelése 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, karbantartás, indirekt és Jónásné

Részletesebben

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek

Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőkép, Küldetés, Stratégia és Értékek Jövőképünk Vezető szerepet kívánunk betölteni a bevonatok területén, mindenkor kiváló minőségű, innovatív és fenntartható megoldásokat kínálunk, amelyekben ügyfeleink

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX

Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX Synergon Informatikai Rendszereket Tervező és Kivitelező Nyilvános Részvénytársaság (Synergon Informatika Nyrt.) és leányvállalatai ETIKAI KÓDEX 6. kiadás 2009 04 08 Synergon Informatika Nyrt. vezérigazgató

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, Erdős karbantartás, P éterné dr., MOL indirekt és segédanyagok, EBK és kútmunkálatok,

Részletesebben

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30.

Szomolányi Katalin. Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály. VII. Környezetvédelmi kerekasztal-beszélgetés Budapest, 2004. március 30. Szomolányi Katalin Csoport Környezetvédelmi Koordinációs Osztály Tartalom Csoport Működés Környezetvédelmi Stratégiai eredmények Csoport Környezetvédelmi Politika Csoport Környezetvédelmi Stratégia Csoport

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS

JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS JOGI, MEGFELELŐSÉGI ELEMZÉS A compliance szerepe az Állami Számvevőszék tevékenységében Előadó: Dr. Farkasinszki Ildikó szervezési vezető, Állami Számvevőszék Compliance szervezeti integritás A compliance

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben

A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben A könyvvizsgálat kihívásai a változó világgazdasági helyzetben Gion Gábor, Deloitte vezérigazgató Balatonalmádi, 2012. szeptember 6. Könyvvizsgálói szakma kilátásai A jelen és jövő kihívásai Az auditált

Részletesebben

High Quality. Results Driven.

High Quality. Results Driven. Környezetvédelem és Nyomtatás Szimpózium 2011. november 24-25. Paks Tengelic, Tánczos Lajos Üzletfejlesztési Igazgató Környezetvédelem és Nyomtatás Szimpózium Cégünkről A vállalat Az International Cert

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése ELEMZŐ KAPACITÁS FEJLESZTÉSE, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA Előadó: Szentesi Fekete

Részletesebben

Információbiztonság irányítása

Információbiztonság irányítása Információbiztonság irányítása Felső vezetői felelősség MKT szakosztályi előadás 2013.02.22 BGF Horváth Gergely Krisztián, CISA CISM gerhorvath@gmail.com Találós kérdés! Miért van fék az autókon? Biztonság

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről

197. sz. Ajánlás a munkavédelemről 197. sz. Ajánlás a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én kilencvenötödik

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága

Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Vállalati honlapok és jelentések átláthatósága Alexa Noémi Közép-európai Egyetem Etikus vállalati megjelenés és kommunikáció Hungarian Business Leaders Forum 2016. május 27. Internetes felületek Honlap

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 0. évi integritásjelentése III.. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap) Az integritás menedzsment táblázat

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei

A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei A Magyar Telekom fenntarthatósági stratégiájának (2011-2015) első évi eredményei XIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés Szomolányi Katalin Vállalati Fenntarthatósági Központ 2012.06.01. 1 Arthur

Részletesebben

Termékkereskedelem, termékek felhasználása

Termékkereskedelem, termékek felhasználása Termékkereskedelem, termékek felhasználása Ki tud többet t a kőolaj-feldolgozásról? ld l Vetélkedő általános iskolák 7-8. osztályos csapatai számára Éber Anna Magyarország Kereskedelem Vezető Százhalombatta,

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt.

ETIKAI KÓDEX. Rába Járműipari Holding Nyrt. Rába Járműipari Holding Nyrt. ETIKAI KÓDEX 9027 Győr, Martin u. 1. Postacím: 9002 Győr, Pf.: 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 909 E-mail: raba@raba.hu www.raba.hu Tartalomjegyzék A kódex hatálya...3

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés PKF Könyvvizsgáló Kft, 2017. Tartalom Bemutatkozás Tulajdonosi szerkezet Cégvezetés Könyvvizsgálat minőségbiztosítása Könyvvizsgálói függetlenség Egyéb tájékoztazás Közérdeklődésre

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Tájékoztatás a SPARK programról

Tájékoztatás a SPARK programról Hoippj^j Bnln jjjjkkk Társadalompolitikai Programok Értékelésének Támogatása Európában Tájékoztatás a SPARK programról Scharle Ágota/Váradi Balázs Vezető kutató, Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Hélène

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára

FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉS 2015. A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára Stratégia és analízis G4-1 A legmagasabb beosztású döntéshozó nyilatkozata a fenntarthatóság fontosságáról a szervezet és stratégiája számára 3-4. Szervezeti profil G4-3 A szervezet neve 52. G4-4 Elsődleges

Részletesebben

EU Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer (EMAS III.) 3. EMAS KEREKASZTAL (2009. május 29.) EMAS EMAS I. rendelet (1993.) Új szabályozási megközelítés: önkéntes eszköz Alternativa a szokásos

Részletesebben

Szervezetfejlesztési Program

Szervezetfejlesztési Program Szervezetfejlesztési Program ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0064 CAF (Common Assessment Framework) minőségmenedzsment modell bemutatása és gyakorlati alkalmazásának lépései I. Általános tudnivalók a CAF szervezeti

Részletesebben

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján Köszöntjük a Nap Napja konferencia résztvevőit Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető RS Komplex szolgáltatás Piaci igény RS Komplex szolgáltatás A szolgáltatás háttere Részvételi feltételek 1.

Részletesebben

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád

Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Az ISO 9001:2015 szabványban szereplő új fogalmak a tanúsító szemszögéből. Szabó T. Árpád Bevezetés Az új fogalmak a TQM ből ismerősek? ISO 9001:2015 új fogalmainak az érdekelt felek általi értelmezése

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

Európai Helyes Gyakorlat Díjak

Európai Helyes Gyakorlat Díjak A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Együtt a kockázatok megelőzéséért www.healthy-workplaces.eu NEVEZÉSI FELHÍVÁS Európai

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére.

KÉRDŐÍV. Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. KÉRDŐÍV Az iskolarendszerű szakképzést folytató intézményekben történő minőségfejlesztési tevékenység felmérésére. Kedves Kollégák! Az NSZI az iskolarendszerű szakképzést folytató intézmények körében reprezentatív

Részletesebben

Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere

Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere Tracon Budapest Kft ISO 9001 szerinti minőségbiztosítási rendszere Vitvera László 2013.március Tracon Electric 1 Tanúsító cég, audit Folyamatosan bizonyítani kell, hogy a cég jól működik Tanúsító audit

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon

Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Compliance szerepe és felelőssége a magyar bank/tőke és biztosítási piacon Szabó Katalin Csilla felügyelő Tőkepiaci felügyeleti főosztály Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság 2015. november 27. 1 A

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE

MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE MINTA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. FELMÉRÉS EREDMÉNYE Jelen dokumentációban található bizalmas és szerzői jog által védett információk védelmében az anyag harmadik személy részére történő akár közvetlen

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

Környezetvédelem (KM002_1)

Környezetvédelem (KM002_1) (KM002_1) 11. Fenntartható erőforrásgazdálkodás és fejlődés 2007/2008-as tanév I. félév Dr. Zseni Anikó egyetemi docens SZE, MTK, BGÉKI, Környezetmérnöki Tanszék Fenntartható fejlődés a fenntartható fejlődés

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Nyári á Eszter EMAS Nyilvántartó Hivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség Új szervezeteink HU-000016: Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. HU-000017:

Részletesebben

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok

Legjobb Munkahely Felmérés 2014. Trendek és tanulságok Legjobb Munkahely Felmérés 2014 Trendek és tanulságok A vállalatokat egyre gyakrabban állítják kihívás elé a következő trendek, amelyek a munkaerőpiac teljes átalakulását eredményezik Idősödő társadalom

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Fenntarthatósági. jelentés. Tovább a megkezdett úton

Fenntarthatósági. jelentés. Tovább a megkezdett úton Fenntarthatósági jelentés Tovább a megkezdett úton MOL-csoport 2004 Kedves Olvasó! Az elmúlt évben elhatároztuk, hogy nagyot lépünk elôre a fenntartható fejlôdés útján. A vállalat életében elôször, csoportszintû

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. 4. SZAKMAI SZEKCIÓ E gészségvédelem, 1. SZAKMAI biztonságtechnika, SZEKCIÓ Beruházás, környezetvédelem karbantartás,

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

EU / UNDP projekt a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának, mint a harmonizáció, versenyképesség és szociális kohézió eszköze, felgyorsítása az EU hat új tagállamában és két tagjelölt országban 2007.

Részletesebben

TM Magyarország. Nehezített pálya

TM Magyarország. Nehezített pálya TM Magyarország Nehezített pálya Tematika Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara köszöntője Bemutatkozás Miért vagyunk itt? Működés optimalizálás és kríziskezelés projekt bemutatása SZÜNET Vendég előadó

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Átláthatósági jelentés

Átláthatósági jelentés Átláthatósági jelentés 2012 RSM DTM AUDIT Átláthatósági jelentés 2012 Tartalomjegyzék Gazdálkodási forma és tulajdonosi struktúra 2 Cégcsoport bemutatása 3 RSMi hálózat 3 Irányító struktúra leírása 4 Belső

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben

Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában, stratégiájában és a menedzsmenti tevékenységekben TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Klinikai audit-rendszer helye a szervezetek irányításában,

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE?

HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? HOGYAN FOGJA BEFOLYÁSOLNI A HULLADÉK SORSÁT AZ ÚJ ISO 14001 SZABVÁNY ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETE? Bárczi István a Fenntarthatósági Divízió vezetője 2014. szeptember 23. A KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI RENDSZER ÚJABB KAPCSOLÓDÁSI

Részletesebben

Tartalom és mutatók 1/1

Tartalom és mutatók 1/1 Tartalom és mutatók 1/1 1/1 Tartalom 1 Tartalom és mutatók 1/1 Tartalom 1/2 Szerzôk 1/3 Ellenôrzô lap 2013. február 2 A vállalati stratégia, rendszer és folyamat minôségtudatos fejlesztése 2/1 Tartalom

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI INTÉZET MINŐSÉGÜGYI DOKUMENTUMAINAK GYŰJTEMÉNYE 2016 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11. Tel: (1) 432-9000 Email: NKE_KVI@uni-nke.hu

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben