GULYÁS JÁNOS RÁCZ MIHÁLY TOMCSÁNYI PÉTER VARGA ANTAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GULYÁS JÁNOS RÁCZ MIHÁLY TOMCSÁNYI PÉTER VARGA ANTAL"

Átírás

1 GULYÁS JÁNOS RÁCZ MIHÁLY TOMCSÁNYI PÉTER VARGA ANTAL J / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /. -F, -F2 Panem-Akkord

2 Gulyás-Rácz-Tomcsányi-Varga FIZIKA Ennyit kell(ene) tudnod

3 Gulyás János-Rácz Mihály-Tomcsányi Péter-Varga Antal FIZIKA Ennyit kell(ene) tudnod AKKORD PANEM

4 Harmadik kiadás Lektorálta: dr. Honyek Gyula, dr. Fejős Csaba A borítót tervezte: Vaisz György Felelős szerkesztő: Koloszár Olga Műszaki szerkesztő: Érdi Júlia Gulyás János, Rácz Mihály, Tomcsányi Péter, Varga Antal, 1994 Ez a könyv az Akkord Kiadó Kft. és a Panem Kft. közö^ kiadásában készült A kiadásért felel a Panem Kft. ügyvezetője Budapest, 1995 A PANEM-könyvek megrendelhetők a 06-30/ hívószámú W ESTEL 900 GSM mobiltelefonon, illetve az 1385 Budapest, Pf. 809 levélcímen is. Postacím: Panem Kft Budapest, Pf. 809 ISBN X

5 TARTALOM Bevezetés Mechanika A tömegpont kinematikája A mozgások leírása Az egyenes vonalú egyenletes mozgás Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás A szabadesés N em nulla kezdősebességű, egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás A tömegpont dinamikája Erőmérő készítése Newton I. törvénye Newton II. törvénye Newton III. törvénye Nevezetes eróliatások Súrlódási jelenségek Az impulzus Összetett mozgások Az egyenes vonalú egyenletes mozgások összetétele Munka és az energia A munka fogalma Speciális munkavégzések A teljesítmény Az energia A hatásfok A pontrendszerek mozgásának leírása A pontrendszer...53

6 TARTALOM A pontrendszer impulzusa, az impulzusmegmaradás tétele A pontrendszer tömegközéppontja Ütközések Munkatétel a pontrendszerre A tömegvonzás Kepler törvényei A bolygómozgás dinamikai leírása Az általános tömegvonzás törvénye A tehetetlen és súlyos töm eg A gravitációs erőtérben mozgó test Merev testek egyensúlya A merev test fogalma A forgatónyomaték Merev testre ható erők összegzése Merev test egyensúlyának feltétele Egyszerű gépek Egyensúlyi helyzetek A forgómozgás Rögzített tengely körül forgó merev te st A forgómozgás alaptörvénye A forgási energia A perdület A haladó és a forgómozgás analógiája Deformálható testek mechanikája Rugalmas nyújtás és összenyomás Hajlítás, nyírás, csavarás Folyadékok és gázok mechanikája A nyomás egyenletes terjedése folyadékokban A hidrosztatikai nyomás A felhajtóerő és Arkhimédész törvénye Folyadékok és gázok áram lása A közegellenállás A rezgőmozgás A rezgőmozgás kitérés-idő függvénye, kapcsolat a körmozgással Egyirányú rezgések összetétele Egymásra merőleges rezgések összetétele

7 TARTALOM A rezgőmozgás dinamikai leírása A csillapított rezgés A kényszerrezgés és a rezonancia Csatolt rezgések Hullámok Mechanikai hullámok ÁllóhuUámok A hang Hőtan A hőmérséklet fogalma és mérése Hőmérők, hőmérsékleti skálák, hőtágulás Gáztörvények Gay-Lussac első törvénye Gay-Lussac második törvénye Boyle-Mariotte törvény Általános gáztörvény, ideális gázok állapotegyenlete Ideális gázok állapotváltozásai A kinetikus gázelmélet A hőmérséklet molekuláris értelmezése, a gázok belső energiája A termodinamika első főtétele A hő mértéke, a hőmennyiség, a hőkapacitás Halmazállapot-változások, fázisátalakulás A hőfolyamatok iránya, a termodinamika második és harmadik főtétele Elefctromágnességtan Az elektromos m ező Alapjelenségek Az elektromos tér és a térerősség Kapacitás, kondenzátorok Az elektromos áram fogalma, az áramerősség A vezetők ellenállása, Ohm törvénye Feszültségforrás, rövidzárási áram Az elektromos munka és a teljesítmény A mágneses mező...:

8 TARTALOM Amágnesség Mágneses törvények és összefüggések A váltakozó áram A feszültségrezonancia Az áramrezonancia A rezgőkörök vizsgálata A változó elektromos mező Elektromágneses hullámok Geometriai optika Hullámoptika Atom- és magfizika Atomfizika Az atomos felépítésre utaló megfigyelések Az elektron felfedezése Az energiakvantum megjelenése Az elektromágneses hullám adagossága Az elektron mint hullám A részecske-hullám kettősség Atommodellek Kémiai kötések Magfizika Az atommag létezése Az atommag felépítése Energiaviszonyok a magban A tömegdefektus A héjmodell (1934) A cseppmodell (1936) A fajlagos kötési energia A radioaktivitás A radioaktív sugárzás A radioaktív sugárzások jellemzői A természetes radioaktivitás Az indukált radioaktivitás A magenergia felhasználása A hasadásos reaktor A fúziós energia

9 TARTALOM 5. Részecskefizika Az elemi részecskék természete Hullám és részecske Vizsgálati eljárások A nagy energiák Az első részecskék felfedezése Az elektron és a fo to n A pro to n A neutron A kozmikus sugárzás Antirészecskék M ezonok Részecskegyorsítók A felfedezések sokasága A rendszerezés lehetősége Relativitáselmélet A klasszikus relativitás A fénysebesség állandóságának elv e Az egyidejűség relativitásának elv e A speciális relativitás elmélete A speciális relativitás néhány követelménye Az energia és a tömeg ekvivalenciája Az általános relativitáselmélet alapja Csillagászat A csillagászat rövid története A Naprendszer A Nap, a legközelebbi csillag A csillagok keletkezése és fejlődése Galaxisunk és szomszédai A világegyetem kialakulásának elmélete...340

10

11 BEVEZETÉS Ebben a könyvben a középiskolában oktatott fizikai ismeretanyag tömör összefoglalását kívánjuk közreadni. A szigorúan vett törzsanyag mellett kitérünk olyan kiegészítésekre, elméleti megfontolásokra is, amelyek a felsőfokú intézményekbe jelentkező, illetve az átlagosnál jobban érdeklődő diákok igényeit is kielégítik. Fontosnak tartjuk a középiskolai tananyagból való kitekintést is, éppen az igényesebb olvasók érdekében. Az ismeretanyagot ugyanakkor a kísérleti fizika szemszögéből dolgozzuk fel, így olvasmányosabb, szemléletesebb, közérthetőbb a tárgyalás. Az elméleti levezetések főleg magyarázatként, hipotézisként szerepelnek. A könyv segítséget kíván nyújtani mind a nappali, mind az esti, illetve a levelező középiskolai tanulóknak az aktuális órai anyag megtanulásához, a korábban tanult ismeretek felfrissítéséhez, valamint az érettségi és felvételi vizsgára való felkészüléshez, sőt az elsőéves főiskolai és egyetemi hallgatók i hasznát vehetik. A kötet jellege megkövetelte, hogy a kísérleti és gyakorlati előzményeket, a hozzákapcsolódó definíciókat, törvényeket tömören fogalmazzuk meg. A kísérleteket E, a definíciókat [5], a törvényeket [t ], a példákat B, a levezetéseket B jelöléssel láttuk el. A definíciók, a tételek és a levezetések mellett függőleges vonal található.

12

13 1. MECHANIKA MECHANIKA A mechanika a mozgások jelenségeivel foglalkozik. Két fő része a KINEMATIKA és a DINAMIKA. A kinematika a mozgások leírásával, a dinamika pedig a mozgások megvalósulásának feltételeivel foglalkozik. A statika, amely az egyensúly feltételeit tárgyalja, a dinamika speciális eseteként fogható fel. Először a pontszerű, majd a kiterjedt testek mozgását vizsgáljuk. I Egy testet pontszerűnek tekintünk, ha a mozgás leírásakor lényeges távolságokhoz képest a test mérete elhanyagolható. [E A Föld pontszerűnek tekinthető, ha a Nap körüli keringését vizsgáljuk, saját forgása szempontjából viszont kiterjedt testként kell kezelnünk. A pontszerű testet szokás tömegpontnak vagy anyagi pontnak is nevezni A TÖMEGPONT KINEMATIKÁJA A MOZGÁSOK LEÍRÁSA A mozgások leírásához vonatkoztatási rendszert használunk, amelyben megadjuk a test helyét az időben. [H Mozgásról akkor beszélünk, ha a test helye változik az időben. Egy test mozgását akkor ismerjük, ha bármely pillanatban meg tudjuk adni a helyét.

14 14 1. MECHANIKA Mozgása során a test a vonatkoztatási rendszer különböző pontjaiban található. Ezek a pontok alkotják a test mozgásának pályáját. [d] a mozgás pályája az a görbe, amelyen a test mozgása során halad. I Legyen a mozgás során a test egy adott pillanatban a pálya A pontjában, míg Aí idő múlva a pálya B pontjában. I I [U Az A pontból a B pontba mutató vektort a test As elmozdulásának nevezzük. 1 ] A megtett út a pályagörbe egy adott darabjának í hosszúsága (1.1. ábra). A mozgásokat a pálya alakjától, illetve időbeli lefolyásuktól függően különböző csoportokba soroljuk, pl.: egyenes vonalú, periodikus, egyenletes, harmonikus stb. mozgások. Az elmozdulás és az út hosszúság dimenziójú fizikai mennyiségek. Mértékegységük nemzetközi megegyezések alapján a méter (m). A hosszúság mérésére - a nagyságtól függően - különböző mérőeszközeink vannak. A legközismertebb a méterrúd, a mérőszalag, a tolómérő és a csavarmikrométer. Az idő a természetben szabályosan ismétlődő jelenségek alapján mérhető. Ilyenek például a Föld forgása vagy az inga lengése. Az idő alapegysége a másodperc (s), de használjuk a percet, az órát, a napot és az évet is.

15 1. MECHANIKA AZ EGYENES VONALÚ EGYENLETES MOZGÁS 'T ^ y / 1.2. ábra [k] a Mikola-cső vízzel töltött, megdöntött zárt üvegcső (1.2. ábra), amelyben egy légbuborék mozog. Ha megmérjük a buborék által megtett utat és a megtételéhez szükséges időt, azt tapasztaljuk, hogy hányadosuk állandó,, tehát egyenesen arányosak. A Mikola-csőben a légbuborék egyenes vonalú egyenletes mozgást végez. dl Egyenes vonalú egyenletes mozgást végez egy test, ha mozgáspályája egyenes, és az általa megtett út egyenesen arányos az út megtételéhez szükséges idővel. A megtett út és a megtételéhez szükséges idő hányadosa állandó, amely a buborék mozgására jellemző adat. I A megtett út (s) és a megtételéhez szükséges idő (t) hányadosa a sebesség, jele v. s Mértékegységét a hosszúság és idő alapmennyiségeiből származtatjuk, ezért dimenziója hosszúság/idő. A gyakorlatban használt néhány sebességmértékegység: 1 m /l 8 = 1 m/s 1 km /l h = 1 km/h 1 km /l s = 1 km/s A sebesség mérőszáma megmutatja az egységnyi idő alatt megtett út hosszát. Egyik mértékegységből a másikba a következő példa szerint válthatunk át: 72 km/h = 72-1 km/h = 72(1000 m/3600 s) = = 72(1/3.6) m/s = 20 m/s

16 16 1. MECHANIKA A mozgások matematikai leírásakor elengedhetetlenül fontos, hogy ismerjük a test (testek) mozgásállapotát (helyét, sebességét) az időmérés kezdetén, a í = 0 időpontban. I A kezdeti feltételek megadása azt jelenti, hogy megadjuk a test mozgásállapotát a í = 0 időpontban. Ha a kezdeti feltételek szerint a v sebességű egyenes vonalú egyenletes mozgást végző test a í = 0 időpontban az s = íq helyen van, akkor mozgását áz S - So + v t összefüggés íija le. Ennek speciális esete, ha az időmérés kezdetekor a test az origóban van, vagyis sq = 0- Ekkor az előbbi öszszefüggés az s vt alakra egyszerűsödik. A fizikában éppúgy, mint a matematikában, a függvénykapcsolatban lévő mennyiségek közötti viszony grafikus ábrázolással tehető szemléletessé. Egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén az út-idő grafikont az 1.3.a ábra mutatja, míg a sebességidő diagram az 1.3.b ábrán látható. Az út-idő diagram egyenesének meredeksége a test sebességének felel meg. A sebesség-idő diagramon látható, hogy a görbe és az időtengely által határolt terület a test által megtett út nagyságát adja meg. Érdemes megjegyeznünk, hogy ez a megállapítás bármely mozgás sebesség-idő.diagramja esetén érvényes a ábra 1.3.b ábra

17 1. MECHANIKA 17 Az átlag- és a pillanatnyi sebesség A környezetünkben létrejövő mozgások gyakran nem egyenletesek, a sebességük változó. A nem egyenletes, változó mozgások indokolják az átlag- és a pillanatnyi sebesség bevezetését. Im A mozgást végző test t idő alatti átlagsebessége a t idő alatt megtett teljes út és a t idő hányadosa: ^ö; t Az átlagsebesség az a sebesség, amellyel a testnek mozognia kellene ahhoz, hogy egy adott utat adott idő alatt, egyenletesen mozogva fusson be. Igen fontos kiemelni, hogy az átlagsebességet általában nem a sebességek átlaga adja. Mozgás közben a test sebessége változhat, ezért a fizikában használatos a pillanatnyi sebesség, mint a mozgás egyik jellemző mennyisége (ezt mutatja pl. az autó sebességmérő műszere). A pillanatnyi sebesség általánosságban a következő módon adható meg, nem csak egyenes vonalú mozgásokra szorítkozva. A változó mozgást végző test a t időpillanatban pályájának A pontjában található, míg Aí idővel később a B pontban ábra Ezen idő dlatt elmozdulása As (1.4. ábra). m Az A pontbeli pillanatnyi sebességet a As V = -7- At hányados adja, ha a Aí tart 0-hoz. A definícióból következik, hogy a pillanatnyi sebesség vektormennyiség, amely a pálya érintőjével párhuzamos.

18 18 1. MECHANIKA AZ EGYENES VONALÚ EGYENLETESEN VÁLTOZÓ MOZGÁS [k] Vizsgáljuk egy lejtőn legördülő golyó mozgását! Ha nyugalmi helyzetből indítva, a különböző hosszúságú utakat és a megtételükhöz szükséges időket mérjük, azt tapasztaljuk, hogy a megtett út és a megtételéhez szükséges idő négyzetének hányadosa állandó, tehát egyenesen arányosak. ^ =,áll, 111. s ~ Azt is megfigyelhetjük, hogy a golyó egyre gyorsabban mozog. A lejtő hajlásszögét változtatva azt tapasztaljuk, hogy nagyobb hajlásszögnél gyorsabban változik a sebesség, és az s/f' hányados értéke is nagyobb. Változó mozgásról lévén szó, vizsgáljuk meg a pillanatnyi sebességet az idő függvényében! E Jelölje A az s /f hányados értékét! így a t és a t+at idő közötti elmozdulás nagysága; Ebből A Aí/Aí nagysága: As = «2 si = A(t At)^ At^ As = A(2í Aí + Aí^) As V = = A{2t + At) Mivel Aí tart nullához. v^2at Láthatjuk, hogy a pillanatnyi sebesség nagysága arányos az eltelt idővel. Ennek alapján könnyen meggyőződhetünk arról, hogy a Av sebességváltozás és a közben eltelt idő is egyenesen arányosak:

19 1. MECHANIKA 19 Av ~ A t m Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgásról beszélünk, ha a mozgás pályája egyenes és a sebességváltozás nagysága egyenesen arányos a közben eltelt idővel. Láttuk, hogy az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgást végző test pillanatnyi sebessége változik az időben. A sebességváltozás gyorsaságának mértékéül vezetjük be a gyorsulást. [H Az hányados a gyorsulás. Av Aí A definícióból következik, hogy a gyorsulás vektormennyiség. Mértékegysége a sebesség és az idő mértékegységéből származtatható: m/s^. Alkalmazva a definíciót, a pillanatnyi sebességre kapott 2A állandó a test gyorsulásával egyenlő. Av 2A(t + At) -2At, a = = ^ = 2A At At A kapott eredményeket fölhasználva a megtett útra, a sebességre és a gyorsulásra, a következő összefüggésekhez jutunk: CLn s = -t ] V = at] a = konstans Megjegyzendő, hogy ezek az összefüggések csak akkor igazak, ha a kezdeti feltételek a í 0 időpontban: í = 0 és v = 0. A nem nulla kezdősebességű esettel később foglalkozunk. Az út-idő, sebesség-idő és gyorsulás-idő grafikonok az 1.5. ábrán láthatók.

20 20 1. MECHANIKA 1.5. ábra A gyorsulás-idő grafikon görbéje és a t tengely által bezárt terület a t idő alatt elért sebesség, míg a sebesség-idő grafikon görbéje és a t tengely által bezárt terület a t idő alatt megtett út számértékét adja (1.6. ábra).-a sebesség-idő grafikon egyenesének meredeksége a gyorsulás értékével egyezik meg ábra A SZABADESÉS I Hl A nyugalmi állapotban elengedett testek tömegvonzás okozta mozgása a szabadesés. A szabadesés az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás speciális esete.

21 1. MECHANIKA 21 IH] Ha nem lenne légellenállás, a különböző testek a Föld egy adott pontján azonos gyorsulással esnének a Föld felé. Ma már tudjuk, hogy ez nemcsak a Földön, hanem minden égitesten igaz. A Földön szabadon eső test gyorsulását nehézségi gyorsulásnak nevezzük, jele: g. Értéke függ a földrajzi helytől és a tengerszint feletti magasságtól. Például Budapesten g = m/s^. Feladatok megoldása során gyakran 10 m/s^-re kerekítjük, bár helyesebb lenne ag = 9.8 m/s^. Galilei foglalkozott először helyesen a szabadon eső testek mozgásával, és megállapította, hogy a szabadon eső testek által az egymást követő azonos időtartamok alatt befutott utak úgy aránylanak egymáshoz, mint az egymást követő páratlan számok. Ez kísérletileg könnyen igazolható egy ejtőzsínór segítségével. 1 ] Az ejtőzsinór egy kb. 2 m hosszú vékony zsineg, amelyre egymástól egyszeres, háromszoros, ötszörös stb. távolságokra apró, nehéz tárgyakat kötöttünk (1.7. ábra). Ha az ejtőzsinórt úgy emeljük föl, hogy az alsó vége érintkezzék a talajjal, majd elengedjük, azt tapasztaljuk, hogy a leeső tárgyak egyenletes ritmusban kopognak, amikor a talajra esnek. Galilei ezen állítása igaz az összes nulla kezdősebességű egyenes vonalú egyenletesen változó mozgást végző testre. A sebesség-idő grafikonnal kapcsolatban említettek alapján Galilei megállapítása egyszerűen ellenőrizhető (1.8. ábra). v=ot V ábra y \K / / / 1.8. ábra

22 22 1. MECHANIKA A nehézségi gyorsulás mérésére különböző niódszereket dolgoztak ki, amelyek közül az egyik nagyon szellemes módszert röviden ismertetjük. Mivel szabadesésnél nagyon rövid időtartamokat kell mérnünk, ezért minden esetben az időmérés okoz problémát. Ebben a kísérletben egy lengő lécet, mint ingát használunk óraként. Megmérjük az inga lengésidejét, majd az 1.9. ábrának megfelelően összeállítjuk az eszközt. A lengő részre két papírt ragasztunk, közöttük indigóval. A fonalat elégetve a golyó leesik, a lengő rész pedig nekicsapódik, így a golyó nyomot hagy az indigós papíron. A golyó által hagyott nyomból tudjuk meghatározni az általa megtett utat, míg az inga lengésidejének negyede ad- ja meg az esési időt, amelyekből g VZ Z^V/ értéke számítható ábra NEM NULLA KEZDŐSEBESSÉGŰ, EGYENES VONALÚ EGYENLETESEN VÁLTOZÓ MOZGÁS Az egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás vizsgálatára szolgáló kísérletben vegyük fel az út-idő diagramot általános kezdeti feltételek mellett úgy, hogy az órát akkor indítjuk, amikor a test már sq utat megtett és már vq sebességgel mozog. Az út-idő és sebesség-idő diagram felvétele szempontjából ez azt jelenti, hogy a koordinátarendszer origóját illesztjük máshová (1.10. ábra). A mozgás fizikai lényegét tekintve ugyanaz, mint a nulla kezdősebességű, egyenes vonalú egyenletesen gyorsuló mozgás, csak a megfigyelés kezdetének eltolódása miatt a vonatkoztatási rendszerben a görbék is eltolódnak.

23 1. MECHANIKA ábra Ennek megfelelő helyzettel a mindennapi gyakorlatban akkor találkozhatunk, ha a megfigyelés kezdete nem az indulás pillanata, például, ha a gépkocsi előzésbe kezd vagy sportversenyen ún. repülőrajttal indulnak. Ilyen esetekben a v - t diagram nem egyenes arányt, hanem lineáris függvénykapcsolatot mutat az ábra szerint, ahol az egyenes meredekségének számértéke most is a gyorsulás értékével egyezik meg. Az ábráról leolvasható a sebesség időfüggése. A megtett utat a sebességgrafikon egyenese és a í tengely által bezárt terület adja (1.11. ábra): A megtett utat és a sebességet megadó összefüggések tehát a következők:

24 24 1. MECHANIKA a 9 s = Voí + - r ; v = Vo + aí A sebesség és a gyorsulás vektormennyiség. Az egyenes vonalú mozgásoknál irányukat a megfelelő előjelek alkalmazásával vesszük figyelembe az elólíbi egyenletekben A TÖMEGPONT DINAMIKÁJA A fizika által vizsgált kölcsönhatásokban rendszeresen tapasztaljuk, hogy a testeket valamilyen erótiatás éri. Két elektromosan töltött test vonzza vagy taszítja egymást, a mágnesek esetében ugyancsak megfigyelhetünk vonzó- vagy taszítóerőt. Egy összenyomott rugó mozgásba hozhat egy tárgyat vagy egy mozgó tárgy összenyomhat egy rugót. Számtalan példát sorolhatnánk a fizikai jelenségek közül, amikor testek között valamilyen erótiatás lép föl. Valahányszor egy testet erótiatás ér, megfigyelhető, hogy a test alakja, mozgásállapota, esetleg mindkettő megváltozik. Az erótiatás tulajdonképpen a kölcsönhatások kísérője, amelynek mértéke az erő. in Azt a fizikai hatást, amely a külcsönhatásban lévő test mozgásállapotát vagy alakját megváltoztatja, erőhatásnak nevezzük.'az erő az erőhatás mértéke. Az erő jele; F A továbbiakban nem különböztetjük meg az erőt és az erőhatást, hanem csak erőről beszélünk. Ahhoz hogy az erőknek és a mozgásoknak a kapcsolatát leírhassuk, valamilyen módon mérnünk kell az erőt. Erre kétféle lehetőség kínálkozik: a) Az erő hatására bekövetkező mozgásállapot-változásból definiálhatjuk az erő mértékét. b) A z erő hatására bekövetkező alakváltozást fölhasználva adhatunk mérési eljárást. Mi a második módszer szerint járunk el. Az erő vektormennyiség, mindkét hatása alapján erre következtetünk.

25 1. MECHANIKA ERŐMÉRŐ KÉSZÍTÉSE Erőmérő készítéséhez valamilyen rugalmas anyagot használunk, mely az erőhatás megszűnte után visszanyeri eredeti alakját. Tapasztalatból tudjuk, hogy nagyobb erőhatással nagyobb alakváltozás idézhető elő. Ez a két tulajdonsága teszi alkalmassá a rugalmas anyagokat az erő mérésére. Könyvünkben a rugós erőmérő elvét ismertetjük, amelynek skálája lineáris. Természetesen készíthető nem lineáris skálájú erőmérő is. [k] Felfüggesztünk egy spirálrugót és az aljára azonos méretű azonos anyagból készült testeket akasztunk. A rugó mellé egy skálát helyezünk, hogy mérni tudjuk a megnyúlást (1.12. ábra). Azt tapasztaljuk, hogy bármelyik testet akasztjuk föl, a rugó minden esetben ugyanannyit nyúlik meg. Az egy test által kifejtett erőt önkényesen erőegységnek választhatjuk. Ha két, három vagy több testet akasztunk föl, a rugó megnyúlása mindig annyiszorosa az egy test által előidézett megnyúlásnak, ahány testet a rugóra akasztottunk. Azt mondhatjuk, hogy két test kétszer, három test háromszor, n db test n- szer akkora erővel húzza a rugót. Itt az erőhatások függetlenségének elvét használjuk ki, amellyel késól^b foglalkozunk részletesen. m Ha két különböző erő a rugót azonos mértékben nyújtja I meg, a két erő nagysága megegyezik. I [d] Ha egy erő a rugót n-szer akkor mértékben nyújtja meg, mint az egységnyi erő, akkor az erő nagysága az egység n-szerese. Az előzőek ismeretében már tudunk erőt mérni. Az erő mérésének definíciójából következik, hogy a rugót megnyújtó erő és a rugó megnyúlása egyenesen arányos, azaz hányadosuk állandó. Ezen állandó jelölésére mind a k, mind a D betű haszná

26 26 1. MECHANIKA latos, és rugóállandónak vagy direkciós erőnek nevezik. A rugóállandó megmutatja, hogy egy adott rugó mennjdre kemény, milyen nehéz megnyújtani vagy összenyomni. E Az F = kx vagy F = D \ összefüggés a rugó erőtörvénye, ahol x a rugó megnyúlása az F erő hatására NEWTON I. TÖRVÉNYE [k] Végezzük el a következő gondolatkísérletet! Egy, a jégkorongozásban használt korongot lökjünk meg adott sebességgel, először egy park sétaútján, majd sima aszfaltúton, végül a Balaton tükörsima jegén. Mindenki érzi, hogy a korong leghamarabb a sétaúton fog megállni, míg a Balaton jegén jut a legmesszebb. Folj^atva ezt a gondolatmenetet: ha létre tudnánk hozni olyan felületet, amelyen nem lenne súrlódás és légellenállással sem kellene számolnunk, akkor a korong nem állna meg, hanem egyenes vonalú egyenletes mozgást végezne. Ebből az következik, hogy az erő nem a mozgásállapot fenntartásához, hanem a megváltoztatásához szükséges. I [HA testeknek az a tulajdonsága, hogy mozgásállapotuk csak erő hatására változik meg, a testek tehetetlensége. E Newton I. törvénye, a tehetetlenség törvénye: Minden test megmarad a nyugalom vagy az egyenes vonalú egyenletes mozgás állapotában mindaddig, amíg valamilyen erőhatás ennek elhagyására nem kényszeríti. Mivel a bennünket körülvevő világban nincs olyan test, amelyre semmilyen erő nem hat, ezért ezt a törvényt kísérletileg nem lehet igazolni. Ehelyett olyan körülményeket teremthetünk, hogy a testre ható erólc eredője nagy pontossággal nulla legyen. Tapasztalataink szerint ekkor szintén nem változik a tömegpont mozgásállapota.

27 1. MECHANIKA 27 [d] Az olyan vonatkoztatási rendszereket, amelyekben teljesül a tehetetlenség törvénye, inerciarendszereknek nevezzük. I Nem minden vonatkoztatási rendszer inerciarendszer. Például a hirtelen induló vagy a fékező járművekben az az utas, aki nem kapaszkodik, magára van hagyva, nagyon könnyen eleshet, azaz a buszhoz mint vonatkoztatási rendszerhez képes változik a mozgásállapota. Az ilyen rendszereket gyorsuló vonatkoztatási rendszereknek nevezzük. Az inerciarendszerek jelentősége az, hogy megadják a Newton-törvények érvényességi körét. A Newton-törvények csak inerciarendszerekben érvényesek. Könnyen belátható, ha egy vonatkoztatási rendszer inerciarendszer, akkor minden más, hozzá képest egyenes vonalú egyenletes mozgást végző vonatkoztatási rendszer is inerciarendszer NEWTON II. TÖRVÉNYE [k] A z ábra szerinti kísérleti összeállításban mérjük a kiskocsira ható erőt és a kiskocsi gyorsulását! ábra A mérési eredmények azt mutatják, hogy állandó erő állandó gyorsulást hoz létre. Változtatva az erő nagyságát, a gyorsulás is változik, mégpedig az erő nagyságával egyenesen arányosan. H] Newton II. törvénye: a dinamika alaptörvénye: A tömegpontot a fellépő erő a saját irányába gyorsítja, a létrejövő gyorsulás egyenesen arányos az erővel. F ~ a

28 28 1. MECHANIKA A testre ható erő és a gyorsulás hányadosát a test tehetetlen tömegének nevezük, jele: m. A tömeg alapmennyiség, önkényesen választott mértékegysége az 1 kg, amely a Párizs melletti Sevre-ben található platina-irídium ötvözetből készült mintahenger tömege. A mindennapi életben megfigyelt mozgások esetén a testek tehetetlen tömege állandó, de a fénysebességhez közeli sebességének esetén a tömeg megnövekszik. Newton II. törvényéből kapjuk az erő fizikában használatos mértékegységét: Az ^z erő mértékegysége a tömeg és a gyorsulás egységének szorzata, 1 kg 1 m/s = 1 N (newton) I m 1 N az az erő, amely az 1 kg tömegű testet 1 m/s^ gyorsulással mozgatja. A dinamika alapegyenlete Az erőmérő készítésénél láttuk, hogy az erő deformáló hatásánál az egyes erők egymástól függetlenül hatnak. Hl Elvégezhető a következő kísérlet: gyorsítsunk egy testet különböző erőlckel különböző irányokba (1.14. ábra)! ábra

29 1. MECHANIKA 29 Először az egyes erők külön-külön, majd egyszerre hassanak a testre. Megmérve az egyes erők által létrehozott gyorsulásokat, majd azokat vektoriálisan összegezve azt a gyorsulást kapjuk, amit akkor mérünk, amikor az erők egyszerre hatnak a testre. A kísérlet alapján mondhatjuk ki a következő törvényeket. I [T] A testre ható erők egymástól függetlenül fejtik ki hatásukat. [t]a tömegpontra ható erők eredője egyenlő a test tömegének és gyorsulásának szorzatával. A gyorsulás az eredő erő irányába mutat. SF = ma Ez a tétel a dinamika alapegyenlete. (A görög szigma: S jel, amit szummának ejtünk, az összegzést jelenti.) NEWTON III. TÖRVÉNYE E Tegyünk mindkét végén alátámasztott hajlékony lemezre egy vízzel töltött léggömböt! A lemez lehajlik, a léggömb belapul (1.15. ábra) ábra Nagyon sok hasonló kísérletet mutathatunk be annak szemléltetésére, hogy a kölcsönhatásban részt vevő mindkét test erővel hat a másikra.

30 30 1. MECHANIKA H] Newton III. törvénye, a hatás-ellenhatás törvénye Ha az egyik test erőt fejt ki a másikra, a másik is erőt fejt ki az előzőre, tehát az erők mindig párosával lépnek fel. Ezek az erők egyenlő nagyságúak és ellentétes irányúak. Az erő és az ellenerő mindig más-más testre hat. A törvényből következik, hogy erőhatás létrejöttéhez mindig két test és a közöttük létrejövő kölcsönhatás szükséges. Nem mindig nyilvánvaló azonban a másik test jelenléte, amint ezt következő példánk is mutatja. [p] Adjuk meg a talajon nyugvó ládára ható erőket és azok ellenerejeit! Az ábrán N jelöli a nehézségi erőt, míg F a talaj által a ládára kifejtett nyomóerőt. Az F ellenereje az az erő, amivel a láda nyomja a talajt. Mi az ellenereje a nehézségi erőnek? Az N erő a Föld vonzásából származik, tehát ellenereje a Földre hat, ugyanis a test is vonzza a Földet. Az erő-ellenerő párokat, tehát mindig a kölcsönhatás természete alapján találhatjuk meg ábra NEVEZETES ERŐHATÁSOK A nehézségi erő A szabadon eső test gyorsulását a testre ható nehézségi erő hozza létre, amely a test és a Föld között föllépő gravitációs erő következménye. Newton II. törvénye szerint a nehézségi erő F e/t = mg A test tömege állandó, g értéke a földrajzi helytől függően változhat. Budapesten az 1 kg tömegű testre ható nehézségi erő közelítőleg 9,81 N.

31 1. MECHANIKA 31 A súly és a súlytalanság Ha egy testet felfüggesztünk vagy egy vízszintes felületre helyezünk, akkor az egy függőlegesen ható erőt fejt ki a felfüggesztésre, ill. az alátámasztásra. dl A test súlya az az erő, amellyel a test a hozzá képest nyugalomban lévő felfüggesztést húzza vagy a vízszintes alátámasztást nyomja. Jele: G ábra Egy test súlya nem állandó. Például a liftben álló ember a lift fölfelé indulásakor nehezebb, míg lefelé indulásakor könnyebb. Ha az ábrának megfelelően berajzoljuk a rá ható erőket és alkalmazzuk a dinamika alapegyenletét, a súly nagyságára a következő eredményt kapjuk: ha fölfelé indul, ha lefelé indul. G = m(g H- a) G = m(g - a) Látható, hogy ha a test szabadon esik, akkor a súlya nulla. Ez az állapot a súlytalanság. A kényszererő A kényszererők általános definíciója nagyon bonyolult, meghaladja ennek a könyvnek a kereteit, így csak néhány példát vizsgálunk. A felfüggesztett testre a felfüggesztés, az alátámasztott testre az alátámasztás fejt ki erőt. Ezek az erők mindig olyan nagyságúak és irányúak, hogy megakadályozzák a testnek a felfüggesz

FIZIKA I. Mechanika, Hõtan.

FIZIKA I. Mechanika, Hõtan. Table of Contents FIZIKA I. Mechanika, Hõtan...1 Pontmechanikai alapok...3 Kinematika...5 Dinamika...18 Newton törvényei....19 A dinamika tételei...28 Impulzustétel...29 A munka, munkatétel...29 Perdületi

Részletesebben

Integrál a relativisztikus kvantummechanikában

Integrál a relativisztikus kvantummechanikában EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR Integrál a relativisztikus kvantummechanikában Szakdolgozat Témavezető: Mezei István adjunktus ELTE TTK Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai

Részletesebben

Fizika munkafüzet. 9. osztály. Készítette: Horváthné Hadobás Olga. Lektor: Rózsa Sándor

Fizika munkafüzet. 9. osztály. Készítette: Horváthné Hadobás Olga. Lektor: Rózsa Sándor Fizika munkafüzet 9. osztály Készítette: Horváthné Hadobás Olga Lektor: Rózsa Sándor A pályázat neve: TÁMOP 3.1.3 Természettudományos oktatás komplex megújítása a Móricz Zsigmond Gimnáziumban Karakterszám

Részletesebben

Mechanika Készül jegyzet a Fizika 1M tárgyhoz

Mechanika Készül jegyzet a Fizika 1M tárgyhoz Mechanika Készül jegyzet a Fizika 1M tárgyhoz Szerzk: Farkas Henrik, Wittmann Marian és Márkus Ferenc A jegyzet csak most készül, ez nem végleges változat. Észrevételeket, hibajelzéseket köszönettel fogadunk:

Részletesebben

KINEMATIKA 1. A mechanikai mozgás... 12 2. Egyenes vonalú egyenletes mozgás... 16

KINEMATIKA 1. A mechanikai mozgás... 12 2. Egyenes vonalú egyenletes mozgás... 16 Előszó... 3 Bevezetés... 5 Tartalom KINEMATIKA 1. A mechanikai mozgás... 12 2. Egyenes vonalú egyenletes mozgás... 16 3. Változó mozgások: átlagsebesség, pillanatnyi sebesség 20 4. Egyenes vonalú egyenletesen

Részletesebben

AZ ESTI ÉS A LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

AZ ESTI ÉS A LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA FIZIKA JEGYZET AZ ESTI ÉS A LEVELEZŐ TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Készítette: Bagosi Róbert 2010.10.01 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 KINEMATIKA... 5 SKALÁR ÉS VEKTORMENNYISÉGEK... 5 A TESTEK MOZGÁSÁNAK

Részletesebben

FIZIKA. Tantárgyi programja és követelményei

FIZIKA. Tantárgyi programja és követelményei FIZIKA Tantárgyi programja és követelményei 1 9-11. évfolyam Célok és feladatok A fizikatanítás célja a felnőttek középiskolájában a korszerű, az általános műveltség részét képező fizikai világkép kialakítása,

Részletesebben

Természetismeret. Bevezető

Természetismeret. Bevezető Természetismeret Bevezető Valamikor réges-régen, amikor az ember teste még nem forrott eggyé, hanem valamennyi testrésznek megvolt a saját véleménye, méltatlankodni kezdett valahány, hogy övé a gond, a

Részletesebben

Fizika döcögőknek I. év, Mechanika

Fizika döcögőknek I. év, Mechanika Hódi Gyula Fizika döcögőknek I. év, Mechanika v.4 (rövid változat) Köszönöm egykori tanáromnak, Barthos Zoltánnénak, akit te is bírnál. Értsd meg a jelenségeket, vágd be a képleteket és törvényeket...

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLA Általános Gépészeti Tanszék Dr. Iró Béla Dr. Zsenák Ferenc ÁLTALÁNOS GÉPTAN KÉZIRAT GYŐR, 000 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 1. A mechanikai munka és átvitele...4 1.1 Egyenes vonalú

Részletesebben

FIZIKA EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS

FIZIKA EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy utca 3. FIZIKA EMELTSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE VALÓ FELKÉSZÍTÉS Helyi tanterv 2013 Készítette: Balogh Judit 1 Fizika a szakközépiskolák 11 12. évfolyama számára. Ezen

Részletesebben

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer

FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer FIZIKA helyi tanterv tematika és követelményrendszer M mechanika H termikus kölcsönhatások E elektromos és mágneses kölcsönhatás MF modern fizika + emelt szintű képzés Piarista Iskola Kecskemét Piarista

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. melléklet 3.2.08.2 (B) változatához Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára Célok és feladatok

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: fizika 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: fizika 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: fizika 11-12. évfolyam 2 11. évfolyam: 72 óra/év; 2 óra/hét 12. évfolyam: 60 óra/év; 2 óra/hét Gimnáziumunk fizikatanításának

Részletesebben

Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Fizika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára (2+2+2)

Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Fizika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára (2+2+2) Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Fizika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára (2+2+2) Célok és feladatok A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet

Részletesebben

FIZIKA HELYI TANTERV B változat

FIZIKA HELYI TANTERV B változat FIZIKA HELYI TANTERV B változat A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány

Részletesebben

Kinematikai feladatok grafikus értelmezése és megoldása

Kinematikai feladatok grafikus értelmezése és megoldása Juhász András, Szegeczky Tibor Kinematikai feladatok grafikus értelmezése és megoldása Módszertani segédanyag a 9. évfolyam fizika kerettantervi anyagához Öveges József Tanáregylet Katolikus Pedagógiai

Részletesebben

Célok és feladatok. Fejlesztési feladatok

Célok és feladatok. Fejlesztési feladatok FIZIKA 2-2-2 A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a természet működésének a tudomány által feltárt legalapvetőbb

Részletesebben

Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László

Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László Elektrotechnika I. dr. Hodossy, László Elektrotechnika I. írta dr. Hodossy, László Publication date 2012 Szerzői jog 2012 dr. Hodossy László Kézirat lezárva: 2012. január 31. Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1

Részletesebben

JAVASOLT SZÓBELI TÉTELEK A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ FIZIKÁBÓL

JAVASOLT SZÓBELI TÉTELEK A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ FIZIKÁBÓL JAVASOLT SZÓBELI TÉTELEK A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ FIZIKÁBÓL Kedves Kollégák! Mint eddig minden alkalommal, most is segítséget szeretnénk nyújtani Önöknek munkájuk sok területen megújulást igénylő

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára

A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára A Baktay Ervin Gimnázium alap fizika tanterve a 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 9. 10. 11. 12. heti óraszám 2 2 2 1 éves óraszám 72 72 72 30 9-10. évfolyam A természettudományos kompetencia középpontjában

Részletesebben

Pere Balázs. a fizikában

Pere Balázs. a fizikában Pere Balázs Variációs elvek és módszerek a fizikában Győr, 1998 2 3 Tartalomjegyzék Előszó 5 1. Variációszámítás 7 1.1. A brachisztochron-probléma................... 7 1.2. A legegyszerűbb variációs probléma...............

Részletesebben

TERMÉSZETTAN. Debreceni Egyetem, 2014/2015. tanév I. félév, leadta és lejegyezte Végh László. 2014. november 17.

TERMÉSZETTAN. Debreceni Egyetem, 2014/2015. tanév I. félév, leadta és lejegyezte Végh László. 2014. november 17. TERMÉSZETTAN Debreceni Egyetem, 2014/2015. tanév I. félév, leadta és lejegyezte Végh László 2014. november 17. 0.1. Tudnivalók a vizsgázásról Szinte valamennyi munkanapon lesz vizsga, a Neptunon kell jelentkezni.

Részletesebben

Kiadandó feladatok, Fizika 1.

Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kiadandó feladatok, Fizika 1. Kinematika 1. Egy követ h = 125m magasról kezdősebesség nélkül leejtünk. Ezután 1 másodperccel utána dobunk egy másik követ függőlegesen lefelé irányuló v o kezdősebességgel.

Részletesebben

Helyi tanterv a reál osztály (biológia-kémia) csoport számára (2x2x2)

Helyi tanterv a reál osztály (biológia-kémia) csoport számára (2x2x2) Helyi tanterv a reál osztály (biológia-kémia) csoport számára (2x2x2) 1.2. A helyitanterv az OFI oldalán lévő Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára oldaláról letöltött kerettanterv alapján

Részletesebben

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra

3. melléklet Emelt szint. A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra 3. melléklet Emelt szint Biológia 11. évfolyam A növények felépítése Szövetek, szervek rendszerezés 20 óra fénymikroszkóp használata Vizsgálatok fénymikroszkóppal Növényhatározás Az állatvilág főbb csoportjai,

Részletesebben

FIZIKA B VÁLTOZAT (gimnázium, 2 + 2 + 2 óra) Célok és feladatok

FIZIKA B VÁLTOZAT (gimnázium, 2 + 2 + 2 óra) Célok és feladatok FIZIKA B VÁLTOZAT (gimnázium, 2 + 2 + 2 óra) Célok és feladatok A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő ember áll. A fizika tantárgy a

Részletesebben

FIZIKA 9. Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter. Műszaki Kiadó, Budapest

FIZIKA 9. Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter. Műszaki Kiadó, Budapest Ádám Péter Egri Sándor Elblinger Ferenc Honyek Gyula Horányi Gábor Simon Péter FIZIKA 9. Négyévfolyamos gimnázium alap A, hatévfolyamos gimnázium alap A, nyolcévfolyamos gimnázium alap A, szakközépiskola

Részletesebben

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. Emeltszintű érettségi.

A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban. Munkafüzet FIZIKA. Emeltszintű érettségi. A természettudományos oktatás komplex megújítása a Révai Miklós Gimnáziumban és Kollégiumban Munkafüzet FIZIKA Emeltszintű érettségi Bognár Gergely TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0031 TARTALOMJEGYZÉK Előszó...

Részletesebben

FIZIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Gimnázium B változat

FIZIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Gimnázium B változat FIZIKA HELYI TANTERV Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium Gimnázium B változat A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet működését megismerni igyekvő

Részletesebben