Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam as tanév 1. félév programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai"

Átírás

1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező I. évfolyam as tanév 1. félév programjai

2 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete as tanév 1. félév Regisztrációs nap (nappali) Első tanítási nap (nappali) Nyílt napok időpontjai ; ; 01.22; órától Tanévnyitó értekezlet (14 óra) Szorgalmi időszak Őszi szünet Gólyabál november 10. Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Munkanap: október 27; november 10; december 15. Munkaszüneti nap: október 22; november 2; december 24. Nappali on elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat Ápolás és betegellátás szak szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány IV. évfolyam Levelező on konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Gyakorlat Ápolás és betegellátás szak szakirány I. évfolyam Nincs külső klinikai gyakorlat Ápolás és betegellátás szak szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak (Jászberény) szakirány I- II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány IV. évfolyam Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Záróvizsga szóbeli Diplomaátadó ünnepség Egyéni időpontokban

3 TANTÁRGYFELOSZTÁS Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány as tanév, 1. félév I. évfolyam ak i Nappali Levelező i Értékód ea. gy. Kr. ea. gy. Kr. kód kelés felelős/oktató Elsősegélynyújtás I. EAPBES162EN EAPBES162EL Gyj Kárász László Szociológia és szociálpolitikai K Homoki Andrea EAPBSO113SN EAPBSO113SL alapok I. Orvosi latin I. EAPBLA122EN EAPBLA122EL Gyj Dr. Beke Szilvia Idegen nyelv I Gyj Bozóné Dubla Éva (angol) EAPBID120EN - Gábor Gabriella (angol) Hegedűs Krisztina (angol) Bordásné Jánszki Ildikó (német) Informatika I. EAPBIN122EN EAPBIN122EL Gyj Borbola Gábor Élettan- kórélettan I. EAPBEL144EN EAPBEL144EL K Dr. Dankó Miklós Anatómia I. EAPBAN143EN EAPBAN143EL K Dr. Várkonyi Tibor Biológia- genetika EAPBBI112EN EAPBBI112EL Gyj Dr. Csomós Péter Biokémia K Dr. Csomós Péter (nappali) EAPBBK142EN EAPBBK142EL Dr. Pintér Miklós (levelező) Pszichológia I. (Általános és Gyj Balda György EAPBPS112HN EAPBPS112HL személyiség pszichológia) Ápolástan alapjai I. EAPBAP144EN EAPBAP144EL K Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Alapozó klinikai gyakorlat I. EAPBAP132EN EAPBAP132EL Gyj Dr. Párduczné Szöllősi Andrea 6 fő szakoktató X 30 óra 6 csop. X 30 óra gyakorlat Munka és balesetvédelem EAPBMB111EN EAPBMB111EL Gyj Dr. Beke Szilvia (N:5, L:3 óra) Dr. Párduczné Szöllősi Andrea (N:5, L:2 óra) Viselkedéskultúra EAPBVI111EN EAPBVI111EL Gyj Dr. Rozsnyai Katalin

4 neve: felelős neve: Nappali Levelező onként Elsősegélynyújtás I. B B Kárász László nappali : EAPBES162EN felelős beosztása: Összes óraszám EAPBES162EL Számonkérés módja mentőtiszt Kreditpont Gyj Gyj 2 2. A félév érvényességének feltétele: A gyakorlati foglalkozások 90%-án való aktív részvétel és a kijelölt feladatok megfelelő szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele : Legalább elégséges gyakorlati jegy elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma : A felnőtt alapszintű és kiterjesztett újraélesztése. Csecsemő és gyermek újraélesztése. Tömeges balesetek, katasztrófák. Mellkasi fájdalom. Belgyógyászati balesetek. Leggyakoribb mérgezések. Sebellátás, sérülések ellátása. Műfogások, stabil oldalfektetés gyakorlása. A felnőtt alapszintű újraélesztés gyakorlata. Lélegeztetés eszköz nélkül és eszközzel. A félautomata külső defibrillátor (AED) használata. 5. Számonkérés módja : Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Az Országos Mentőszolgálat évi Alap- és Emeltszintű Újraélesztési Módszertani Ajánlása OMSZ Szervezési és Módszertani Osztálya (témafelelős: Dr. Tóth Zoltán), Gőbl G.: Oxiológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Resuscitatio Hungarica A Magyar Resusciatatiós Társaság hivatalos lapja, 2006/ Resuscitatio Hungarica A Magyar Resusciatatiós Társaság hivatalos lapja, 2006/

5 neve: Szociológia és szociálpolitikai alapok I. Oktató neve: Homoki Andrea onként nappali : EAPSO113SN Oktató beosztása: Összes óraszám EAPSO113SL Számonkérés módja adjunktus Kreditpont Nappali B K 3 Levelező B K 3 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali on: Aktív órai részvétel. Levelező on: 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A szociológia tárgya, funkciói és ágazatai - Az egyetemes szociológia rövid története - A magyar szociológia története - A szociológia módszertana - Társadalmi egyenlőtlenség, szegénység - Társadalmi szerkezet és rétegződés. - Társadalmi mobilitás és vándorlás - A család fogalma és funkciói - Oktatás, iskolai végzettség és műveltség - Életmód, életstílus, családi életstílusok - Kultúra, értékek és normák, szocializáció - Deviáns viselkedés - Vallás 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök a fenti témakörökkel megegyeznek.

6 6. Irodalom: Kötelező: - Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, Ajánlott: - A kultúra szociológiája. (szerk.: Wessely Anna) Osiris-Láthatatlan Kollégium. Budapest, Albert J. Farkas J.: Környezetszociológia. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, Andorka R.: Merre tart a magyar társadalom? Lakitelek, Antológia Kiadó, Anthony G.: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, Artner A.: Globalizáció alulnézetben. Napvilág Kiadó, Budapest, Az ifjúság helyzete és jövőképe. Adalékok az ifjúságszociológia elemzéséhez. (szerk.: Szretykó György) Comenius Bt. Kiadó, Pécs, Berey K. Farkas J. Krémer A.- Virányi P.: Település és városszociológia. Műegyetem Kiadó, Budapest, Bogár L.: Magyarország és a globalizáció. Osiris Kiadó, Budapest, Charles P.: Szervezetszociológia. Osiris Századvég Kiadó, Budapest, Ferge Zs.: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Gazsó F. Laki L.: Fiatalok az újkapitalizmusban. Napvilág Kiadó, Budapest, Kolosi T.: A terhes babapiskóta. Osiris Kiadó, Budapest, Kozma T.: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ladányi J.: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából ( ). Új Mandátum Kiadó, Budapest, Lengyel Gy. Szántó Z.: A gazdasági élet szociológiája. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Pierre B.: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat Kiadó, Budapest, Pikó B.: Egészségszociológia. Új Mandátum Kiadó, Budapest, Spéder Zs.: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Századvég Kiadó, Budapest, Szalai E.: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. Aula Kiadó, Budapest, Szelényi I.: Városi társadalmi egyenlőtlenségek. Akadémiai Kiadó, Budapest, Szretykó Gy.: Változások a magyar társadalomban ( ). Szociológiai, politológiai tanulmányok. Villányi úti könyvek, Budapest, Utasi Á.: A bizalom hálója. Mikrotársadalmi kapcsolatok, szolidaritás. Új Mandátum Kiadó, Budapest, Tömegkultúra és tömegmanipuláció a modern társadalomban. A média és a művelődésszociológia új aspektusai. (szerk.: Szretykó Gy.) Comenius Bt. Kiadó, Pécs, 2005.

7 neve: felelős neve: onként Orvosi latin I. Dr. Beke Szilvia nappali : EAPBLA222EN EAPBLA222EL felelős beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj. 2 Nincs 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, az otthoni írásbeli feladatok elvégzése. Zárthelyi dolgozat órai dolgozatok eredményes teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja: A latin nyelvi alapismeretek elsajátítása, az érdeklődés felkeltése a latin nyelv szépsége és értéke iránt. Felkészítés az anatómia, élettan, tantárgyak könnyebb "befogadására." A tantárgy rövid tartalma: Történeti bevezetés mind a latin, mind az orvosi latin nyelvről. - Latinos szókeverékek, helytelen szóhasználatok. - Hangtan, kiejtés, olvasás. - Corpus humanum, emberi test. - Apparatus locomotorius, mozgásrendszer. - Systema circulationis, keringési rendszer. - Nyelvtani anyag: - latin főnevek szótári alakja - főnevek ragozása - birtokos jelzős szerkezet - melléknevek és azok főnévből való képzése Nyelvtani összefoglaló. Valamennyi szervrendszer esetében a nyelvtani ismeretek gyakorlása, bővítése, a hallgatók ösztönzése az önálló munkára. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Nagy J.: Orvosi latin nyelvi ismeretek. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Nagy J.: Orvosi latin szógyűjtemény. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Brencsán Orvosi Szótár szerk. Benjámin Katalin

8 neve: felelős neve: onként Informatika I. Borbola Gábor nappali : EAPBIN122EN EAPBIN122EL felelős beosztása: informatika tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali on: Év közben két zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. Levelező on: Egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ehhez a zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítményszint szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A bevezető Informatika I. kurzus az Operációs rendszerek és az Internet szolgáltatásainak használatával ismerteti meg a hallgatót. Operációs rendszerek: Az operációs rendszer fogalma, feladatai; csoportosításuk. Grafikus felületű operációs rendszerek gyakorlati használata. A munkaasztal és az ablakok részei, alapvető beállítások. Háttértárak és könyvtárak kezelése (létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése). Állományok jellemzői és állományműveletek (létrehozás, mentés-megnyitás, másolás, mozgatás, törlés, visszaállítás, átnevezés, nyomtatás, keresés, attribútumok, jogosultságok). Adatok biztonságos kezelése (lemezkarbantartás, tömörítés, archiválás, vírusok vírusvédelem). Egyszerű szövegszerkesztési ismeretek. Internet: Internet fontosabb szolgáltatásai, hálózati alapfogalmak. Internetes böngésző programok használata (navigáció, letöltés). Kulcsszavas és tematikus keresés az Interneten. Levelező rendszer felépítése, egy elterjedt levelezési rendszer működtetése, használata (levél küldés, fogadás, válasz küldése, továbbítás, törlés, mellékletek kezelése, címjegyzék kezelése).

9 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Bodnár Zs.-Bodnár I.-Magyary Gy.: Az Internet használata. Kiskapu, Budapest, Csórián S.: Információ és kommunikáció. Kossuth Könyvkiadó Rt., Budapest, Kovácsné Cohner J.-G. Nagy J.-Ozsváth M.: Mit kell az ECDL vizsgához? Computerbooks, Budapest, Móricz A.: Levelezés az Interneten. Computerbooks, Budapest, Váradi Zs.: Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány Vizsgafeladatai. Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.

10 neve: felelős neve: onként Élettan-kórélettan I. Dr. Dankó Miklós nappali : EAPBEL144EN EAPBEL144EL felelős beosztása: főiskolai tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 4 Levelező B K 4 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali on: Három, értékelhetően megírt évközi dolgozat. Levelező on: 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése szóbeli vizsga keretében. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az ember és környezetét érintő hatásokra adott fiziológiás és kóros válaszreakciók élettani alapjainak sajátságai. A fiziológiás és kóros szabályozás sajátosságainak megismerése. A sejthártya szerkezete és működése. Az ingerlékeny struktúrák felépítése és működésük szabályozása. Az egyes szervek szerepe a szervezet homeosztázisának fenntartásában. A szervezet egyes rendszereinek: a vér, a nedvkeringés, a szervezet védekező rendszere és az immunrendszer, a kardiovaszkuláris rendszer, a légző szervrendszer, a kiválasztó szervrendszer felépítése és működésének szabályozása. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: - Ormai S.: Élettan-kórélettan. Főiskolai tankönyv. Semmelweis Kiadó, Budapest, Dankó M. Élettan-kórélettan. Főiskolai előadás jegyzet - belső használatra - az és betegellátás szak hallgatói számára. Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézete, Gyula, Silbernagl S., Despopoulos A.: Élettan SH atlasz, Springer Kiadó, Budapest, 1994.

11 neve: felelős neve: onként Anatómia I. Dr. Várkonyi Tibor nappali : EAPBAN143EN felelős beosztása: Összes óraszám EAPBAN143EL Számonkérés módja szakvezető Kreditpont Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A félév érvényességének feltétele: Nappali on: Két, értékelhetően megírt évközi dolgozat. Levelező on: 2. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 3. A tantárgy rövid tartalma: Az anatómia rövid története, tárgya, felosztása és vizsgáló módszerei. Az emberi test főbb szerkezeti elvei. Sejttan - cytológia. Humángenetikai alapismeretek. Ontogenezis - egyedfejlődés. Szövettan - hisztológia. Mozgásrendszer. Keringési rendszer. Légzőrendszer (gátorüreg, mellhártya). Emésztőrendszer. Hashártya. Vizeleti rendszer. A hasüreg tájékai. Nemi szervek (menstruációs ciklus, gát, emlő). Belső elválasztású mirigyek. Az APUD-rendszer. Idegrendszer. Érzékszervek. Bőr.

12 4. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 5. Irodalom: Az előadáson elhangzottak. Hadházy Cs.: Szövettani gyakorlatok.. Jegyzet I. éves védőnő- és diplomás ápoló szakos hallgatók számára. DOTE, Egészségügyi Főiskolai Kar, Debrecen- Nyíregyháza-Gyula, Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza 1-2. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest, Tarsoly E.: Funkcionális anatómia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Vajda J.-Csányi K.: Sectiones corporis humani Metszetanatómia. Abaevo Kiadó, Budapest, 1994.

13 neve: felelős neve: onként Biológia-genetika Dr. Csomós Péter nappali : EAPBBI112EN EAPBBI112EL felelős beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 2. A félév érvényességének feltétele: Szóbeli beszámoló. A hallgató citológia és genetika témakörből egy-egy tételt húz. Mindkét témakörből teljesítenie kell az elégséges szintet. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Citológia A sejt általános jellemzése. A sejt membránrendszere. Sejthártya, sejtfal. Transzportfolyamatok, citózisok. A citoplazma. Az endoplazmatikus membránok, sejtorganellumok. A sejtmag szerkezete és szerepe. A sejtek osztódása, mitózis, meiózis. Replikáció, transzkripció, transzláció. Ivarsejtek kialakulása, megtermékenyítés. Genetika Genetikai alapfogalmak, törvények. Az öröklésmenetek típusai. Nemhez kötött öröklődés, kapcsoltság, rekombináció. Mutáció. Humán genetika. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Csaba Gy.: Orvosi biológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, Csaba Gy.: Sejtbiológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1990.

14 Fischer E.: A funkcionális sejttan alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, Fischer E.: Sejtbiológia. Tankönyvkiadó, Budapest, Robert F. Weaver Philip W. Hedrick: Genetika. Panem Kiadó, Budapest, Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, Megjegyzés: A felsoroltakon kívül használható bármilyen a témához kapcsolódó tankönyv vagy jegyzet.

15 neve: Oktató neve: onként Biokémia Dr. Csomós Péter Dr. Pintér Miklós nappali : EAPBBK142EN Oktató beosztása: Összes óraszám EAPBBK142EL főiskolai docens címzetes egyetemi tanár Számonkérés Kreditmódja pont Nappali B K 2 Levelező B K 2 2. A félév érvényességének feltétele: Egy zárthelyi dolgozat megírása 50%-os eredménnyel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Nappali on: A tantárgy általános célja: A tanulmányokhoz szervesen illeszkedő, az egészséges és kóros működések megértését segítő molekuláris szemlélet kialakítása. Biogén elemek és biomolekulák Fehérjék (aminosavak, peptidek, fehérjék felosztása, fehérjeanyagcsere zavarai) Lipidek (zsírsavak, triglicerid, koleszterin, lipoproteinek, zsírok emésztése és felszívódása) Máj biokémiai feladatai, hemosztázis Sav- bázis egyensúly szabályozása Vitaminok A klinikai laporatóriumi diagnosztika biokémiai háttere Levelező on: Az élőlények kémiai felépítése; biogén elemek és biomolekulák. Aminosavak és fehérjék; fehérjék diagnosztikai jelentősége. Szénhidrátok kémiai felépítése és felosztásuk; a sejtek energiatermelése; szénhidrátanyagcsere és kóros formái. Lipidek kémiai felépítése és felosztásuk; lipidanyagcsere és kóros formái. Nukleotidok (DNS, RNS) felépítése és élettani szerepük. Enzimek biokémiai szerepe; enzimvizsgálatok diagnosztikai jelentősége. Vitaminok biokémiai szerepe. A hemosztázis mechanizmusa és vizsgálata. A sav-bázis egyensúly kémiai alapjai és vizsgálata.

16 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: Ábrahám S.: Funkcionális biokémia I-II. Veszprémi Egyetem, Veszprém, Ádám V.: Orvosi biokémia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Gaál Ö.: Biokémiai előadásvázlatok. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, Sümegi B.: Biokémiai praktikum. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, Felkészülés az előadások alapján, illetve az előadásokon megadott tankönyvrészletekből

17 neve: Pszichológia I. (Általános és személyiség pszichológia) felelős neve: Balda György onként nappali : EAPBPS112HN EAPBPS112HL felelős beosztása: Diplomás ápoló Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 Nincs 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező on: - Nappali on a tanórák legalább 85%-án való részvétel, levelező on legalább 60%-án. - Egy félévközi zárthelyi dolgozat legalább elégséges szinten történő teljesítése (minimum 60%). - A kurzust záró zárthelyi dolgozat legalább elégséges szinten történő teljesítése (minimum 60%) 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: A 2. pontban leírtak szerint. 4. A tantárgy rövid tartalma: A stúdium keretében az általános és kísérleti lélektan valamint a személyiséglélektan részterületeinek ismeretanyagát sajátítják el a hallgatók. - Általános és kísérleti lélektan tudományterület: - A pszichológia tárgya, kialakulása, helye a tudományok rendszerében és szakterületei. - A pszichológia módszerei, az egészségügyi szakemberek számára legfontosabb eljárások. - A Figyelem percepcióban betöltött szerepe. - Érzékelés-észlelés - Emlékezet - Gondolkodás-Problémamegoldás - Az érzelmek és az agresszió jelenségköre. - Az intelligencia - Kreativitás - Alvásmedicina - Személyiséglélektan tudományterület: - A személyiség fogalma. A személyiségpszichológia tárgya és kutatási módszerei. - Típustanok és vonáselméletek. - Rotter külső-belső kontroll attitűd elmélete.

18 - Biológiai perspektíva. - Sigmund Freud pszichoanalitikus elmélete, főbb elhárító mechanizmusok. - Jung perszonológiája. - A fenomenológiai perspektíva főbb képviselői. - A pozitív pszichológia). - Kognitív viselkedésterápia gyakorlati alkalmazásának modellezése (PTSD terápiájának bemutatásán keresztül). 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Az órán elhangzott anyagok (PPT-k, filmek, órai jegyzetek). Atkinson, R. L., Atkinson R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. (2005). Pszichológia. Budapest, Osiris Kiadó. Carver, C. S., Scheier M. F. (1998). Személyiségpszichológia. Budapest, Osiris Kiadó. Ajánlott: - Baddeley, A. (2005). Az emberi emlékezet. Budapest, Osiris Kiadó. - Csépe V., Győri M., Ragó A. (2008). Általános pszichológia 3. Nyelv, tudat, gondolkodás. Budapest, Osiris Kiadó. - Forgács J. (2003). Az érzelmek pszichológiája. Budapest, Kairosz Kiadó. - Kállai J., Bende I., Karádi K., Racsmány M. (2008). Bevezetés a neuropszichológiába. Budapest, Medicina Kiadó. - Pinker, S. (2006). A nyelvi ösztön. Hogyan hozza létre az elme a nyelvet? Test és lélek. Budapest, Typotex Kiadó. - Pinker, S. (2002). Hogyan működik az elme. Budapest, Osiris Kiadó. - Sekuler, R., Blake, R. (2004). Észlelés. Budapest, Osiris Kiadó.

19 neve: Ápolástan alapjai I. felelős neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea onként nappali : EAPBAP144EN EAPBAP144EL felelős beosztása: főiskolai tanársegéd Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 4 Levelező B K 4 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali on: Év közben két zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítmény elérése. A demonstrációs gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Levelező on: 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az ápolás fogalmi rendszere: ember, környezet, egészség, ápolás; Az ápolási rendszerek és szervezeti formák alakulása a betegápolás története folyamán; Az ápolás meghatározása, filozófiája; Az egészségügyi ellátás rendszere; Ápoláselméletek, ápolási modellek; Az ápolási folyamat, mint munkamódszer; Az ápolás tervezése, végrehajtása, értékelése; Az ápolási dokumentáció; Az alapvető emberi szükségletek; A beteg megfigyelése. Szubjektív, objektív tünetek; Pihenés és mozgás szükséglete és kielégítése; A vizeletürítés szükséglete és kielégítése; A székletürítés szükséglete és kielégítése; Higiénés szükségletek és kielégítésük; Decubitus.

20 5. Számonkérés módja: Kollokvium. 6. Irodalom: 1. Bokor N. (szerk.): Általános ápolástan és gondozástan. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Buda J.: A betegápolás története. POTE, Pécs, Nosza M. (szerk.): Ápolástani alapismeretek. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Budapest, Pearson A.,Vaughan B.: Az ápolási gyakorlat modelljei. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Potter, P. A. Perry, A. G.: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Walsh M.: Modellek a klinikai betegápolásban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Linda J. C.: Ápolási diagnózisok. Medicina, Budapest, Szakmai folyóiratok: Ápolásügy. Nővér. Nővér praxis.

21 neve: Alapozó klinikai gyakorlat I. felelős neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea onként nappali : EAPBAP132EN EAPBAP132EL felelős beosztása: főiskolai tanársegéd Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali on: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel, legalább elégséges osztályzat elérése a gyakorlóterületen. Egy ápolási anamnézis és 10 ápolási diagnózis elkészítése. Leadási határidő: december 14. Levelező on: Egy ápolási anamnézis és egy rövidtávú ápolási terv elkészítése. Leadási határidő: november A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A gyakorlat célja: A hallgató fel tudja ismerni az ápoló felelősségét az alapvető egészségügyi ellátáson belül. Képes felismerni és értelmezni a páciens számára szükséges igényt, és önállóan, együttműködve reagálni, cselekedni. Képes az elméleti ismeretek gyakorlattá való átalakítására. Tegye alkalmassá a hallgatókat az ápolási- gondozási tevékenység pontos, szakszerű dokumentálására, az ápolási folyamatnak megfelelően. A gyakorlatok témakörei: - Az ápolási folyamat, mint munkamódszer: fázisai, alkalmazásának előnyei. - Az ápolás tervezése, végrehajtása, értékelése. - Az alapvető emberi szükségletek felmérése. - szubjektív, objektív tünetek, - a beteg megfigyelése, - ápolási probléma meghatározása. - Pihenés és mozgás szükséglete, kielégítése. - Táplálkozás, folyadék elektrolit egyensúly szükségletének kielégítése. - Higiénés szükségletek és kielégítésük. - Decubitus. - Az ápolási dokumentáció.

22 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik az Ápolástan alapjai I. tantárgynál felsorolt kötelező ill. ajánlott irodalommal.

23 neve: Oktató neve: Munka- és balesetvédelem Dr. Beke Szilvia Dr. Párduczné Szöllősi Andrea nappali : EAPBMB111EN Oktató beosztása: EAPBMB111EL főiskolai docens főiskolai tanársegéd onként Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Nappali B K 1 Levelező B 5 5 K 1 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező on: egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése(60%). 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Nappali és levelező on: egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése(60%). 4. A tantárgy rövid tartalma: - A legfontosabb munkavédelmi és balesetelhárítási szabályok - Az elektromos berendezések érintésvédelmének ismerete, tűz-, üzemi baleset esetén elvégzendő teendők. - Betegmozgatás során betartandó szabályok - Toxikus anyagok, munkavédelem - Saját testi és lelki egészségmegőrzés, Burn-out és annak megelőzése 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy, zárthelyi dolgozat. 6. Irodalom: Munkavédelmi törvény, vonatkozó jogszabályok Ungvári Gy. : munkaegészségtan, Medicina Könyvkiadó, 2000 Lemon sorozat 10. füzet

24 neve: Oktató neve: onként Viselkedéskultúra Dr. Rozsnyai Katalin nappali : EAPBVI111HN oktató beosztása: Összes óraszám EAPBVI111HL Számonkérés módja főiskolai docens Kreditpont Nappali B Gyj 1 Levelező B Gyj 1 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező on: Megadott szempontok szerinti szakmai önéletrajz, valamint hivatalos levél és egy zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A viselkedéskultúra alapfogalmai. - Kapcsolatteremtési formák - köszöntési és megszólítási formák; - ismerkedési szabályok, bemutatkozás és bemutatás; - névjegy használata; - a meghívás protokollja; - telefonhasználat; - internetezés. - A megjelenés kultúrája. - Egyetemi hallgatók viselkedéskultúrája. - az alapvető intézményi, gyakorlati és rendezvényi magatartási elvárások. - Hivatalos szóbeli és írásos megnyilvánulások - önéletrajz készítése; - állás megpályázása; - hivatalos levél szerkesztése. - Munkahelyi és szabadidős viselkedéskultúra - viselkedési és illemszabályok munkahelyeken; - minimális magatartási elvárások étteremben, fogadáson, kulturális- és sportrendezvényen, szakrális helyszíneken. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy.

25 6. Irodalom: Kötelező: - Lőcsei J. (2001): Etikett és protokoll alapjai. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest. - Ottlik K. (2004): Protokoll. Viselkedéskultúra. Panoráma, Budapest. Ajánlott: - Bácskai I. (szerk.) (2002): Protokoll. Egyetemi jegyzet. Magyar Protokollosok Klubja Országos Egyesület, Budapest. - Görög, I. (2000): Mindennapi maceráink. Athenum Kiadó, Budapest. - Görög I. (2000): Protokoll- az életem. Athenum Kiadó, Budapest. - Gyarmati I. (2000): Egyházi protokoll. Athenum Kiadó, Budapest. - HVG Karrier Plusz hvgonline Szakmai Kiadványok, jobline.hu. - Karrier Plusz. A hatékony álláskeresés és a karrierépítés titkai. HVG kiadványok, Morrison, T. Conaway, W. A. Borden, G. A. (2002): Meghajlás vagy kézfogás? Alexandra, Pécs.

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév 1.

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Ápolástan CG1005 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye adja. Zárthelyi dolgozat,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2014-2015-ös tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2014-2015-ös tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. Heti óraszám elmélet MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdetı tanszék, tanszékvezetı/kurzushirdetı Heti óraszám elmélet Heti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

12. évfolyam esti, levelező

12. évfolyam esti, levelező 12. évfolyam esti, levelező I. ÖKOLÓGIA EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 1. A populációk jellemzése, növekedése 2. A populációk környezete, tűrőképesség 3. Az élettelen környezeti tényezők: fény hőmérséklet,

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2013/2014-es tanév 1. félévének

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

A modulok oktatási programja. II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA

A modulok oktatási programja. II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA A modulok oktatási programja II. fejezet A MODULOK OKTATÁSI PROGRAMJA 49 Ápoló képzés 50 A modulok oktatási programja TÁRSADALOMISMERETEK (0.1.1.2.) A modul célja A tanuló megismertetése a társadalom,

Részletesebben

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből.

Felkészülés: Berger Józsefné Az ember című tankönyvből és Dr. Lénárd Gábor Biologia II tankönyvből. Minimum követelmények biológiából Szakkközépiskola és a rendes esti gimnázium számára 10. Évfolyam I. félév Mendel I, II törvényei Domináns-recesszív öröklődés Kodomináns öröklődés Intermedier öröklődés

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306

SPB1305 3 3 3 2+1 : SPB1306 Tantárgy neve: Szociológia 3 Tantárgy kódja: SPB1305 Meghirdetés féléve 3 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám: (elm.+gyak.) 2+1 Félévi követelmény: k Előfeltétel : SPB1306 Tantárgyfelelős neve és beosztása:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Takács Tamara főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja SP KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A jóléti ellátások rendszere IS1356 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) IS1351 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába

Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába Bevezetés a pszichológia néhány alapfogalmába (Készítette: Osváth Katalin tanácsadó szakpszichológus) Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. ÁPRILIS. 01. TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

CSALÁDSZOCIOLÓGIA. Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11

CSALÁDSZOCIOLÓGIA. Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11 Универзитет у Нобом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица Штросмајерова 11 Újvidéki Tudományegyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Szabadka Strossmayer utca 11. CSALÁDSZOCIOLÓGIA

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business alapjai. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és Menedzsment Szak, Vállalkozásszervező Szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése:

Részletesebben

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz

TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz TANSZÉKI TÁJÉKOZTATÓ a KONTROLLING tantárgyhoz Nappali tagozat Pénzügy és számvitel szak Budapest, 2015. február A TANTÁRGY OKTATÁSÁNAK CÉLJA A tantárgy oktatásának célja az alkalmazott számviteli eljárásokból

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA SZAK (NAKPS) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA. Félévi óraszám

PSZICHOLÓGIA SZAK (NAKPS) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA. Félévi óraszám Kód Tanegység Heti óraszám PSZICHOLÓGIA SZAK (NAKPS) KREDITES TANEGYSÉGLISTÁJA Félévi óraszám Jelleg Beszámolá s Kredit Megjegyzés Elıfeltétel Alapozó képzési szakasz I. Biológiai alapok BPS-101- Anatómia

Részletesebben

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév

II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. 2012/2013 I. félév II. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai 2012/2013 I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Számvitel alapjai Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó modul része Kontaktórák

Részletesebben

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2390-06 Masszázs alapozás követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Ön azt a feladatot kapta a munkahelyén, hogy készítsen kiselőadást a sejtek működésének anatómiájáról - élettanáról! Előadása legyen szakmailag alátámasztva, de a hallgatók számára érthető!

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet. Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ Miskolci Egyetem Kémiai Intézet Kockázatbecslés TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ 1. TANTÁRGYLEÍRÁS A tantárgy/kurzus címe: A tantárgy/kurzus száma: Félév: Kockázatbecslés MAKKEM253M II. A kurzus típusa

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. E-business. tanulmányokhoz II. évfolyam Gazdaságinformatikus Szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ E-business tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 Tanév I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: E-business Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A tanulói személyiség megismerése. Meghirdetés féléve 3 Kreditpont 2 Konzultációs óraszám: 6 A tanulói személyiség megismerése TKM1011L Meghirdetés féléve 3 Konzultációs óraszám: 6 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001L Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens A konzultáción való

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a Miskolci

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2015/2016) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

11. évfolyam esti, levelező

11. évfolyam esti, levelező 11. évfolyam esti, levelező I. AZ EMBER ÉLETMŰKÖDÉSEI II. ÖNSZABÁLYOZÁS, ÖNREPRODUKCIÓ 1. A szabályozás információelméleti vonatkozásai és a sejtszintű folyamatok (szabályozás és vezérlés, az idegsejt

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM

MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM MINIMUM KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL Felnőtt oktatás nappali rendszerű képzése 10. ÉVFOLYAM I. félév Az élőlények rendszerezése A vírusok Az egysejtűek Baktériumok Az eukariota egysejtűek A gombák A zuzmók

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK I. évfolyam 2007/2008-as tanév I. félév

EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK I. évfolyam 2007/2008-as tanév I. félév EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ SZAK I. évfolyam 2007/2008-as tanév I. félév Pszichológia I.(történet) Pszichológia I. (személyiséglélektan) Biológia-sejtbiológia Életkorok humánbiológiája Filozófia

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék

TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék TEMATIKA Államháztartástan 2. Pénzügyi Jog és Közmenedzsment Tanszék Tárgy neve: Államháztartástan 2. Szak: IGAZGATÁSSZERVEZŐ Tárgy besorolása: kötelező Kreditértéke: 3 Helye a mintatantervben: BA III.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

BIOLÓGIA TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT

BIOLÓGIA TANÁRI SZAK. NAPPALI TAGOZAT Táplálkozás biológiája Tantárgy kódja BI 3101 Meghirdetés féléve 7 Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1 + 0 Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve Kalucza Lajosné dr. Tantárgyfelelős beosztása

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének programterve

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tevékenységmenedzsment. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tevékenységmenedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Tevékenységmenedzsment Tanszék: Vállalkozások

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Számonkérés Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás Gyak. EKEE-104-02N, EKEE-109-01N. K Dk 28 0. a 0 EKKE-106-03N Kr Tsz 0 0 160

Számonkérés Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás Gyak. EKEE-104-02N, EKEE-109-01N. K Dk 28 0. a 0 EKKE-106-03N Kr Tsz 0 0 160 Az Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány nappali képzés automatikusan felmentést kap az OKJ-s ápoló 54 723 01 10000000 végzettséggel rendelkező hallgató Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I.

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények Cím: Épületszerkezettan I. Tárgykód: PMRESNE037B, PMRESNE037P Heti óraszám: 3/4/0, Kreditpont: 7 Szak(ok)/ típus: Tagozat: Követelmény: Meghirdetés féléve: Nyelve:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia IV. Tantárgy kódja TAB 1313 Meghirdetés féléve 5. Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 1óra előadás (a teljes évfolyamnak)

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató.

Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest. Számvitel mesterszak. Vezetéselmélet és módszertan. Tantárgyi útmutató. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest Számvitel mesterszak Vezetéselmélet és módszertan Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése: Vezetéselmélet

Részletesebben

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév

Üzleti kommunikáció TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. I. évfolyam. 2013/2014 I. félév I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció 2013/2014 I. félév 1. sz. táblázat Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Üzleti kommunikáció Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Üzleti alapozó

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ TANÍTÓKÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2006 KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ÉS TANTÁRGYELEMEIK PSZICHOLÓGIA A TANTÁRGY CÉLJA: A pszichológia oktatása

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2014/2015. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére

N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2014/2015. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére N Ö V É N Y É L E T T A N tantárgy programja az 2014/2015. tanév II. félévére nappali és levelező tagozatos hallgatók részére NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (NEPTUN tantárgykódok: MANABNN2723, MKNABNN2825,

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben