Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam as tanév 1. félév programjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai"

Átírás

1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező I. évfolyam as tanév 1. félév programjai

2 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete as tanév 1. félév Regisztrációs nap (nappali) Első tanítási nap (nappali) Nyílt napok időpontjai ; ; 01.22; órától Tanévnyitó értekezlet (14 óra) Szorgalmi időszak Őszi szünet Gólyabál november 10. Vizsgaidőszak Záróvizsga időszak Munkanap: október 27; november 10; december 15. Munkaszüneti nap: október 22; november 2; december 24. Nappali on elmélet és szakmai gyakorlat Elmélet és nyelv Gyakorlat Ápolás és betegellátás szak szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány IV. évfolyam Levelező on konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Gyakorlat Ápolás és betegellátás szak szakirány I. évfolyam Nincs külső klinikai gyakorlat Ápolás és betegellátás szak szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak (Jászberény) szakirány I- II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak szakirány IV. évfolyam Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Záróvizsga szóbeli Diplomaátadó ünnepség Egyéni időpontokban

3 TANTÁRGYFELOSZTÁS Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány as tanév, 1. félév I. évfolyam ak i Nappali Levelező i Értékód ea. gy. Kr. ea. gy. Kr. kód kelés felelős/oktató Elsősegélynyújtás I. EAPBES162EN EAPBES162EL Gyj Kárász László Szociológia és szociálpolitikai K Homoki Andrea EAPBSO113SN EAPBSO113SL alapok I. Orvosi latin I. EAPBLA122EN EAPBLA122EL Gyj Dr. Beke Szilvia Idegen nyelv I Gyj Bozóné Dubla Éva (angol) EAPBID120EN - Gábor Gabriella (angol) Hegedűs Krisztina (angol) Bordásné Jánszki Ildikó (német) Informatika I. EAPBIN122EN EAPBIN122EL Gyj Borbola Gábor Élettan- kórélettan I. EAPBEL144EN EAPBEL144EL K Dr. Dankó Miklós Anatómia I. EAPBAN143EN EAPBAN143EL K Dr. Várkonyi Tibor Biológia- genetika EAPBBI112EN EAPBBI112EL Gyj Dr. Csomós Péter Biokémia K Dr. Csomós Péter (nappali) EAPBBK142EN EAPBBK142EL Dr. Pintér Miklós (levelező) Pszichológia I. (Általános és Gyj Balda György EAPBPS112HN EAPBPS112HL személyiség pszichológia) Ápolástan alapjai I. EAPBAP144EN EAPBAP144EL K Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Alapozó klinikai gyakorlat I. EAPBAP132EN EAPBAP132EL Gyj Dr. Párduczné Szöllősi Andrea 6 fő szakoktató X 30 óra 6 csop. X 30 óra gyakorlat Munka és balesetvédelem EAPBMB111EN EAPBMB111EL Gyj Dr. Beke Szilvia (N:5, L:3 óra) Dr. Párduczné Szöllősi Andrea (N:5, L:2 óra) Viselkedéskultúra EAPBVI111EN EAPBVI111EL Gyj Dr. Rozsnyai Katalin

4 neve: felelős neve: Nappali Levelező onként Elsősegélynyújtás I. B B Kárász László nappali : EAPBES162EN felelős beosztása: Összes óraszám EAPBES162EL Számonkérés módja mentőtiszt Kreditpont Gyj Gyj 2 2. A félév érvényességének feltétele: A gyakorlati foglalkozások 90%-án való aktív részvétel és a kijelölt feladatok megfelelő szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele : Legalább elégséges gyakorlati jegy elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma : A felnőtt alapszintű és kiterjesztett újraélesztése. Csecsemő és gyermek újraélesztése. Tömeges balesetek, katasztrófák. Mellkasi fájdalom. Belgyógyászati balesetek. Leggyakoribb mérgezések. Sebellátás, sérülések ellátása. Műfogások, stabil oldalfektetés gyakorlása. A felnőtt alapszintű újraélesztés gyakorlata. Lélegeztetés eszköz nélkül és eszközzel. A félautomata külső defibrillátor (AED) használata. 5. Számonkérés módja : Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Az Országos Mentőszolgálat évi Alap- és Emeltszintű Újraélesztési Módszertani Ajánlása OMSZ Szervezési és Módszertani Osztálya (témafelelős: Dr. Tóth Zoltán), Gőbl G.: Oxiológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Resuscitatio Hungarica A Magyar Resusciatatiós Társaság hivatalos lapja, 2006/ Resuscitatio Hungarica A Magyar Resusciatatiós Társaság hivatalos lapja, 2006/

5 neve: Szociológia és szociálpolitikai alapok I. Oktató neve: Homoki Andrea onként nappali : EAPSO113SN Oktató beosztása: Összes óraszám EAPSO113SL Számonkérés módja adjunktus Kreditpont Nappali B K 3 Levelező B K 3 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali on: Aktív órai részvétel. Levelező on: 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A szociológia tárgya, funkciói és ágazatai - Az egyetemes szociológia rövid története - A magyar szociológia története - A szociológia módszertana - Társadalmi egyenlőtlenség, szegénység - Társadalmi szerkezet és rétegződés. - Társadalmi mobilitás és vándorlás - A család fogalma és funkciói - Oktatás, iskolai végzettség és műveltség - Életmód, életstílus, családi életstílusok - Kultúra, értékek és normák, szocializáció - Deviáns viselkedés - Vallás 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök a fenti témakörökkel megegyeznek.

6 6. Irodalom: Kötelező: - Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris Kiadó, Budapest, Ajánlott: - A kultúra szociológiája. (szerk.: Wessely Anna) Osiris-Láthatatlan Kollégium. Budapest, Albert J. Farkas J.: Környezetszociológia. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, Andorka R.: Merre tart a magyar társadalom? Lakitelek, Antológia Kiadó, Anthony G.: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, Artner A.: Globalizáció alulnézetben. Napvilág Kiadó, Budapest, Az ifjúság helyzete és jövőképe. Adalékok az ifjúságszociológia elemzéséhez. (szerk.: Szretykó György) Comenius Bt. Kiadó, Pécs, Berey K. Farkas J. Krémer A.- Virányi P.: Település és városszociológia. Műegyetem Kiadó, Budapest, Bogár L.: Magyarország és a globalizáció. Osiris Kiadó, Budapest, Charles P.: Szervezetszociológia. Osiris Századvég Kiadó, Budapest, Ferge Zs.: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Gazsó F. Laki L.: Fiatalok az újkapitalizmusban. Napvilág Kiadó, Budapest, Kolosi T.: A terhes babapiskóta. Osiris Kiadó, Budapest, Kozma T.: Bevezetés a nevelésszociológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Ladányi J.: Szociális és etnikai konfliktusok. Tanulmányok a piacgazdasági átmenet időszakából ( ). Új Mandátum Kiadó, Budapest, Lengyel Gy. Szántó Z.: A gazdasági élet szociológiája. Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, Pierre B.: A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat Kiadó, Budapest, Pikó B.: Egészségszociológia. Új Mandátum Kiadó, Budapest, Spéder Zs.: A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Századvég Kiadó, Budapest, Szalai E.: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. Aula Kiadó, Budapest, Szelényi I.: Városi társadalmi egyenlőtlenségek. Akadémiai Kiadó, Budapest, Szretykó Gy.: Változások a magyar társadalomban ( ). Szociológiai, politológiai tanulmányok. Villányi úti könyvek, Budapest, Utasi Á.: A bizalom hálója. Mikrotársadalmi kapcsolatok, szolidaritás. Új Mandátum Kiadó, Budapest, Tömegkultúra és tömegmanipuláció a modern társadalomban. A média és a művelődésszociológia új aspektusai. (szerk.: Szretykó Gy.) Comenius Bt. Kiadó, Pécs, 2005.

7 neve: felelős neve: onként Orvosi latin I. Dr. Beke Szilvia nappali : EAPBLA222EN EAPBLA222EL felelős beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj. 2 Nincs 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, az otthoni írásbeli feladatok elvégzése. Zárthelyi dolgozat órai dolgozatok eredményes teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja: A latin nyelvi alapismeretek elsajátítása, az érdeklődés felkeltése a latin nyelv szépsége és értéke iránt. Felkészítés az anatómia, élettan, tantárgyak könnyebb "befogadására." A tantárgy rövid tartalma: Történeti bevezetés mind a latin, mind az orvosi latin nyelvről. - Latinos szókeverékek, helytelen szóhasználatok. - Hangtan, kiejtés, olvasás. - Corpus humanum, emberi test. - Apparatus locomotorius, mozgásrendszer. - Systema circulationis, keringési rendszer. - Nyelvtani anyag: - latin főnevek szótári alakja - főnevek ragozása - birtokos jelzős szerkezet - melléknevek és azok főnévből való képzése Nyelvtani összefoglaló. Valamennyi szervrendszer esetében a nyelvtani ismeretek gyakorlása, bővítése, a hallgatók ösztönzése az önálló munkára. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Nagy J.: Orvosi latin nyelvi ismeretek. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Nagy J.: Orvosi latin szógyűjtemény. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Brencsán Orvosi Szótár szerk. Benjámin Katalin

8 neve: felelős neve: onként Informatika I. Borbola Gábor nappali : EAPBIN122EN EAPBIN122EL felelős beosztása: informatika tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali on: Év közben két zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. Levelező on: Egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Az elégséges gyakorlati jegy megszerzése, ehhez a zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítményszint szükséges. 4. A tantárgy rövid tartalma: A bevezető Informatika I. kurzus az Operációs rendszerek és az Internet szolgáltatásainak használatával ismerteti meg a hallgatót. Operációs rendszerek: Az operációs rendszer fogalma, feladatai; csoportosításuk. Grafikus felületű operációs rendszerek gyakorlati használata. A munkaasztal és az ablakok részei, alapvető beállítások. Háttértárak és könyvtárak kezelése (létrehozása, másolása, mozgatása, törlése, átnevezése). Állományok jellemzői és állományműveletek (létrehozás, mentés-megnyitás, másolás, mozgatás, törlés, visszaállítás, átnevezés, nyomtatás, keresés, attribútumok, jogosultságok). Adatok biztonságos kezelése (lemezkarbantartás, tömörítés, archiválás, vírusok vírusvédelem). Egyszerű szövegszerkesztési ismeretek. Internet: Internet fontosabb szolgáltatásai, hálózati alapfogalmak. Internetes böngésző programok használata (navigáció, letöltés). Kulcsszavas és tematikus keresés az Interneten. Levelező rendszer felépítése, egy elterjedt levelezési rendszer működtetése, használata (levél küldés, fogadás, válasz küldése, továbbítás, törlés, mellékletek kezelése, címjegyzék kezelése).

9 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Bodnár Zs.-Bodnár I.-Magyary Gy.: Az Internet használata. Kiskapu, Budapest, Csórián S.: Információ és kommunikáció. Kossuth Könyvkiadó Rt., Budapest, Kovácsné Cohner J.-G. Nagy J.-Ozsváth M.: Mit kell az ECDL vizsgához? Computerbooks, Budapest, Móricz A.: Levelezés az Interneten. Computerbooks, Budapest, Váradi Zs.: Az Európai Számítógép-használói Jogosítvány Vizsgafeladatai. Kossuth Kiadó, Budapest, 2003.

10 neve: felelős neve: onként Élettan-kórélettan I. Dr. Dankó Miklós nappali : EAPBEL144EN EAPBEL144EL felelős beosztása: főiskolai tanár Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 4 Levelező B K 4 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali on: Három, értékelhetően megírt évközi dolgozat. Levelező on: 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése szóbeli vizsga keretében. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az ember és környezetét érintő hatásokra adott fiziológiás és kóros válaszreakciók élettani alapjainak sajátságai. A fiziológiás és kóros szabályozás sajátosságainak megismerése. A sejthártya szerkezete és működése. Az ingerlékeny struktúrák felépítése és működésük szabályozása. Az egyes szervek szerepe a szervezet homeosztázisának fenntartásában. A szervezet egyes rendszereinek: a vér, a nedvkeringés, a szervezet védekező rendszere és az immunrendszer, a kardiovaszkuláris rendszer, a légző szervrendszer, a kiválasztó szervrendszer felépítése és működésének szabályozása. 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: - Ormai S.: Élettan-kórélettan. Főiskolai tankönyv. Semmelweis Kiadó, Budapest, Dankó M. Élettan-kórélettan. Főiskolai előadás jegyzet - belső használatra - az és betegellátás szak hallgatói számára. Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézete, Gyula, Silbernagl S., Despopoulos A.: Élettan SH atlasz, Springer Kiadó, Budapest, 1994.

11 neve: felelős neve: onként Anatómia I. Dr. Várkonyi Tibor nappali : EAPBAN143EN felelős beosztása: Összes óraszám EAPBAN143EL Számonkérés módja szakvezető Kreditpont Nappali B K 3 Levelező B K 3 1. A félév érvényességének feltétele: Nappali on: Két, értékelhetően megírt évközi dolgozat. Levelező on: 2. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 3. A tantárgy rövid tartalma: Az anatómia rövid története, tárgya, felosztása és vizsgáló módszerei. Az emberi test főbb szerkezeti elvei. Sejttan - cytológia. Humángenetikai alapismeretek. Ontogenezis - egyedfejlődés. Szövettan - hisztológia. Mozgásrendszer. Keringési rendszer. Légzőrendszer (gátorüreg, mellhártya). Emésztőrendszer. Hashártya. Vizeleti rendszer. A hasüreg tájékai. Nemi szervek (menstruációs ciklus, gát, emlő). Belső elválasztású mirigyek. Az APUD-rendszer. Idegrendszer. Érzékszervek. Bőr.

12 4. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 5. Irodalom: Az előadáson elhangzottak. Hadházy Cs.: Szövettani gyakorlatok.. Jegyzet I. éves védőnő- és diplomás ápoló szakos hallgatók számára. DOTE, Egészségügyi Főiskolai Kar, Debrecen- Nyíregyháza-Gyula, Sobotta: Az ember anatómiájának atlasza 1-2. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest, Tarsoly E.: Funkcionális anatómia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Vajda J.-Csányi K.: Sectiones corporis humani Metszetanatómia. Abaevo Kiadó, Budapest, 1994.

13 neve: felelős neve: onként Biológia-genetika Dr. Csomós Péter nappali : EAPBBI112EN EAPBBI112EL felelős beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 2. A félév érvényességének feltétele: Szóbeli beszámoló. A hallgató citológia és genetika témakörből egy-egy tételt húz. Mindkét témakörből teljesítenie kell az elégséges szintet. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Citológia A sejt általános jellemzése. A sejt membránrendszere. Sejthártya, sejtfal. Transzportfolyamatok, citózisok. A citoplazma. Az endoplazmatikus membránok, sejtorganellumok. A sejtmag szerkezete és szerepe. A sejtek osztódása, mitózis, meiózis. Replikáció, transzkripció, transzláció. Ivarsejtek kialakulása, megtermékenyítés. Genetika Genetikai alapfogalmak, törvények. Az öröklésmenetek típusai. Nemhez kötött öröklődés, kapcsoltság, rekombináció. Mutáció. Humán genetika. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Csaba Gy.: Orvosi biológia. Semmelweis Kiadó, Budapest, Csaba Gy.: Sejtbiológia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1990.

14 Fischer E.: A funkcionális sejttan alapjai. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, Fischer E.: Sejtbiológia. Tankönyvkiadó, Budapest, Robert F. Weaver Philip W. Hedrick: Genetika. Panem Kiadó, Budapest, Szeberényi J.: Molekuláris sejtbiológia. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, Megjegyzés: A felsoroltakon kívül használható bármilyen a témához kapcsolódó tankönyv vagy jegyzet.

15 neve: Oktató neve: onként Biokémia Dr. Csomós Péter Dr. Pintér Miklós nappali : EAPBBK142EN Oktató beosztása: Összes óraszám EAPBBK142EL főiskolai docens címzetes egyetemi tanár Számonkérés Kreditmódja pont Nappali B K 2 Levelező B K 2 2. A félév érvényességének feltétele: Egy zárthelyi dolgozat megírása 50%-os eredménnyel. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Nappali on: A tantárgy általános célja: A tanulmányokhoz szervesen illeszkedő, az egészséges és kóros működések megértését segítő molekuláris szemlélet kialakítása. Biogén elemek és biomolekulák Fehérjék (aminosavak, peptidek, fehérjék felosztása, fehérjeanyagcsere zavarai) Lipidek (zsírsavak, triglicerid, koleszterin, lipoproteinek, zsírok emésztése és felszívódása) Máj biokémiai feladatai, hemosztázis Sav- bázis egyensúly szabályozása Vitaminok A klinikai laporatóriumi diagnosztika biokémiai háttere Levelező on: Az élőlények kémiai felépítése; biogén elemek és biomolekulák. Aminosavak és fehérjék; fehérjék diagnosztikai jelentősége. Szénhidrátok kémiai felépítése és felosztásuk; a sejtek energiatermelése; szénhidrátanyagcsere és kóros formái. Lipidek kémiai felépítése és felosztásuk; lipidanyagcsere és kóros formái. Nukleotidok (DNS, RNS) felépítése és élettani szerepük. Enzimek biokémiai szerepe; enzimvizsgálatok diagnosztikai jelentősége. Vitaminok biokémiai szerepe. A hemosztázis mechanizmusa és vizsgálata. A sav-bázis egyensúly kémiai alapjai és vizsgálata.

16 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök: A tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: Ábrahám S.: Funkcionális biokémia I-II. Veszprémi Egyetem, Veszprém, Ádám V.: Orvosi biokémia. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Gaál Ö.: Biokémiai előadásvázlatok. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, Budapest, Sümegi B.: Biokémiai praktikum. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, Felkészülés az előadások alapján, illetve az előadásokon megadott tankönyvrészletekből

17 neve: Pszichológia I. (Általános és személyiség pszichológia) felelős neve: Balda György onként nappali : EAPBPS112HN EAPBPS112HL felelős beosztása: Diplomás ápoló Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 Nincs 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező on: - Nappali on a tanórák legalább 85%-án való részvétel, levelező on legalább 60%-án. - Egy félévközi zárthelyi dolgozat legalább elégséges szinten történő teljesítése (minimum 60%). - A kurzust záró zárthelyi dolgozat legalább elégséges szinten történő teljesítése (minimum 60%) 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: A 2. pontban leírtak szerint. 4. A tantárgy rövid tartalma: A stúdium keretében az általános és kísérleti lélektan valamint a személyiséglélektan részterületeinek ismeretanyagát sajátítják el a hallgatók. - Általános és kísérleti lélektan tudományterület: - A pszichológia tárgya, kialakulása, helye a tudományok rendszerében és szakterületei. - A pszichológia módszerei, az egészségügyi szakemberek számára legfontosabb eljárások. - A Figyelem percepcióban betöltött szerepe. - Érzékelés-észlelés - Emlékezet - Gondolkodás-Problémamegoldás - Az érzelmek és az agresszió jelenségköre. - Az intelligencia - Kreativitás - Alvásmedicina - Személyiséglélektan tudományterület: - A személyiség fogalma. A személyiségpszichológia tárgya és kutatási módszerei. - Típustanok és vonáselméletek. - Rotter külső-belső kontroll attitűd elmélete.

18 - Biológiai perspektíva. - Sigmund Freud pszichoanalitikus elmélete, főbb elhárító mechanizmusok. - Jung perszonológiája. - A fenomenológiai perspektíva főbb képviselői. - A pozitív pszichológia). - Kognitív viselkedésterápia gyakorlati alkalmazásának modellezése (PTSD terápiájának bemutatásán keresztül). 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Az órán elhangzott anyagok (PPT-k, filmek, órai jegyzetek). Atkinson, R. L., Atkinson R. C., Smith, E. E., Bem, D. J. (2005). Pszichológia. Budapest, Osiris Kiadó. Carver, C. S., Scheier M. F. (1998). Személyiségpszichológia. Budapest, Osiris Kiadó. Ajánlott: - Baddeley, A. (2005). Az emberi emlékezet. Budapest, Osiris Kiadó. - Csépe V., Győri M., Ragó A. (2008). Általános pszichológia 3. Nyelv, tudat, gondolkodás. Budapest, Osiris Kiadó. - Forgács J. (2003). Az érzelmek pszichológiája. Budapest, Kairosz Kiadó. - Kállai J., Bende I., Karádi K., Racsmány M. (2008). Bevezetés a neuropszichológiába. Budapest, Medicina Kiadó. - Pinker, S. (2006). A nyelvi ösztön. Hogyan hozza létre az elme a nyelvet? Test és lélek. Budapest, Typotex Kiadó. - Pinker, S. (2002). Hogyan működik az elme. Budapest, Osiris Kiadó. - Sekuler, R., Blake, R. (2004). Észlelés. Budapest, Osiris Kiadó.

19 neve: Ápolástan alapjai I. felelős neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea onként nappali : EAPBAP144EN EAPBAP144EL felelős beosztása: főiskolai tanársegéd Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 4 Levelező B K 4 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali on: Év közben két zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatokban 60 %-os teljesítmény elérése. A demonstrációs gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Levelező on: 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Az ápolás fogalmi rendszere: ember, környezet, egészség, ápolás; Az ápolási rendszerek és szervezeti formák alakulása a betegápolás története folyamán; Az ápolás meghatározása, filozófiája; Az egészségügyi ellátás rendszere; Ápoláselméletek, ápolási modellek; Az ápolási folyamat, mint munkamódszer; Az ápolás tervezése, végrehajtása, értékelése; Az ápolási dokumentáció; Az alapvető emberi szükségletek; A beteg megfigyelése. Szubjektív, objektív tünetek; Pihenés és mozgás szükséglete és kielégítése; A vizeletürítés szükséglete és kielégítése; A székletürítés szükséglete és kielégítése; Higiénés szükségletek és kielégítésük; Decubitus.

20 5. Számonkérés módja: Kollokvium. 6. Irodalom: 1. Bokor N. (szerk.): Általános ápolástan és gondozástan. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Buda J.: A betegápolás története. POTE, Pécs, Nosza M. (szerk.): Ápolástani alapismeretek. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Budapest, Pearson A.,Vaughan B.: Az ápolási gyakorlat modelljei. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Potter, P. A. Perry, A. G.: Az ápolás elméleti és gyakorlati alapjai. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Walsh M.: Modellek a klinikai betegápolásban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, Linda J. C.: Ápolási diagnózisok. Medicina, Budapest, Szakmai folyóiratok: Ápolásügy. Nővér. Nővér praxis.

21 neve: Alapozó klinikai gyakorlat I. felelős neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea onként nappali : EAPBAP132EN EAPBAP132EL felelős beosztása: főiskolai tanársegéd Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj 2 Levelező B Gyj 2 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali on: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel, legalább elégséges osztályzat elérése a gyakorlóterületen. Egy ápolási anamnézis és 10 ápolási diagnózis elkészítése. Leadási határidő: december 14. Levelező on: Egy ápolási anamnézis és egy rövidtávú ápolási terv elkészítése. Leadási határidő: november A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A gyakorlat célja: A hallgató fel tudja ismerni az ápoló felelősségét az alapvető egészségügyi ellátáson belül. Képes felismerni és értelmezni a páciens számára szükséges igényt, és önállóan, együttműködve reagálni, cselekedni. Képes az elméleti ismeretek gyakorlattá való átalakítására. Tegye alkalmassá a hallgatókat az ápolási- gondozási tevékenység pontos, szakszerű dokumentálására, az ápolási folyamatnak megfelelően. A gyakorlatok témakörei: - Az ápolási folyamat, mint munkamódszer: fázisai, alkalmazásának előnyei. - Az ápolás tervezése, végrehajtása, értékelése. - Az alapvető emberi szükségletek felmérése. - szubjektív, objektív tünetek, - a beteg megfigyelése, - ápolási probléma meghatározása. - Pihenés és mozgás szükséglete, kielégítése. - Táplálkozás, folyadék elektrolit egyensúly szükségletének kielégítése. - Higiénés szükségletek és kielégítésük. - Decubitus. - Az ápolási dokumentáció.

22 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik az Ápolástan alapjai I. tantárgynál felsorolt kötelező ill. ajánlott irodalommal.

23 neve: Oktató neve: Munka- és balesetvédelem Dr. Beke Szilvia Dr. Párduczné Szöllősi Andrea nappali : EAPBMB111EN Oktató beosztása: EAPBMB111EL főiskolai docens főiskolai tanársegéd onként Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont Nappali B K 1 Levelező B 5 5 K 1 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező on: egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése(60%). 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Nappali és levelező on: egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése(60%). 4. A tantárgy rövid tartalma: - A legfontosabb munkavédelmi és balesetelhárítási szabályok - Az elektromos berendezések érintésvédelmének ismerete, tűz-, üzemi baleset esetén elvégzendő teendők. - Betegmozgatás során betartandó szabályok - Toxikus anyagok, munkavédelem - Saját testi és lelki egészségmegőrzés, Burn-out és annak megelőzése 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy, zárthelyi dolgozat. 6. Irodalom: Munkavédelmi törvény, vonatkozó jogszabályok Ungvári Gy. : munkaegészségtan, Medicina Könyvkiadó, 2000 Lemon sorozat 10. füzet

24 neve: Oktató neve: onként Viselkedéskultúra Dr. Rozsnyai Katalin nappali : EAPBVI111HN oktató beosztása: Összes óraszám EAPBVI111HL Számonkérés módja főiskolai docens Kreditpont Nappali B Gyj 1 Levelező B Gyj 1 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező on: Megadott szempontok szerinti szakmai önéletrajz, valamint hivatalos levél és egy zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: - A viselkedéskultúra alapfogalmai. - Kapcsolatteremtési formák - köszöntési és megszólítási formák; - ismerkedési szabályok, bemutatkozás és bemutatás; - névjegy használata; - a meghívás protokollja; - telefonhasználat; - internetezés. - A megjelenés kultúrája. - Egyetemi hallgatók viselkedéskultúrája. - az alapvető intézményi, gyakorlati és rendezvényi magatartási elvárások. - Hivatalos szóbeli és írásos megnyilvánulások - önéletrajz készítése; - állás megpályázása; - hivatalos levél szerkesztése. - Munkahelyi és szabadidős viselkedéskultúra - viselkedési és illemszabályok munkahelyeken; - minimális magatartási elvárások étteremben, fogadáson, kulturális- és sportrendezvényen, szakrális helyszíneken. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy.

25 6. Irodalom: Kötelező: - Lőcsei J. (2001): Etikett és protokoll alapjai. Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest. - Ottlik K. (2004): Protokoll. Viselkedéskultúra. Panoráma, Budapest. Ajánlott: - Bácskai I. (szerk.) (2002): Protokoll. Egyetemi jegyzet. Magyar Protokollosok Klubja Országos Egyesület, Budapest. - Görög, I. (2000): Mindennapi maceráink. Athenum Kiadó, Budapest. - Görög I. (2000): Protokoll- az életem. Athenum Kiadó, Budapest. - Gyarmati I. (2000): Egyházi protokoll. Athenum Kiadó, Budapest. - HVG Karrier Plusz hvgonline Szakmai Kiadványok, jobline.hu. - Karrier Plusz. A hatékony álláskeresés és a karrierépítés titkai. HVG kiadványok, Morrison, T. Conaway, W. A. Borden, G. A. (2002): Meghajlás vagy kézfogás? Alexandra, Pécs.

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2013/2014-es tanév 1. félévének

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009.

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak Védőnő Szakirány 2008/2009. Debrecenii Egyetem Orvos- és Egészségtudományii Centrum Egészségügyii Kar Egészségügyii Gondozás és Prevenciió Allapszak Védőnő Szakiirány 2008/2009. 1 "Jön hozzád, ha esik, ha hó szakad, s mondja, hogy

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

Tantárgy neve: Közgazdaságtan. Gazdaságtudományi

Tantárgy neve: Közgazdaságtan. Gazdaságtudományi Tantárgy neve: Közgazdaságtan Kódja: Intézet: Gazdaságtudományi Tantárgyfelelős neve: Dr. Nagy Rózsa Oktatók neve: Dr. Nagy Rózsa, Gödör Zsuzsanna Szak megnevezése Tantárgy jellege Nemzetközi szállítmányozási

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL

Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Tantárgy neve: Filozófiatörténet Kódja: GA_FIT2KTVN GA_FIT2KTVL Intézet: Társadalom- és Vezetéstudományi Tantárgyfelelős neve: Fekete László Oktatók neve: Fekete László Tantárgyfelelős beosztása: óraadó

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez

Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MŰTŐTECHNIKUS szakképesítéshez 2011. Ne Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-8/2011/EAHUF MŰTŐTECHNIKUS

Részletesebben

Központi program a RADIOGRÁFUS szakképesítéshez

Központi program a RADIOGRÁFUS szakképesítéshez NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a RADIOGRÁFUS szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-11/2011/EAHUF RADIOGRÁFUS szakképesítés

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-6/2011/EAHUF MASSZŐR szakképesítés

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI SPORTKOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Kommunikációelmélet modelljei és törvényei SK1001 Meghirdetés féléve: 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.): 1+0 kollokvium Előfeltétel:

Részletesebben