BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7."

Átírás

1 BÉKÉSCSABA MEGfEJ JOGÚ VAROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent Jstván tér 7. Ikl. sz.: IV 290/2013. Előadó: Marik Tibor, Czigléczkiné L iszkai Edil Mell.: 1 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 1J2. Telefon: (66) J Telefax: (66) /. E-maii: NYIL VANOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy:,,A Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület székházának épületenergetikai fej lesztése" tárgyú beruházás támogatási igénye (Pályázat kódszáma: KEOP /A) Előkészítő: Véleményező: Stratégiai-Fejlesztési Osztály PénzÜgyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülésének január 25-én tm1andó nyilvános ülésére Tisztelt J(özgyíílés! A NL:1llzeli Fejles/lt'si ngynökseg Ca továbbiakban: NfU) meghirdette a KornYf'7.~t és Energia Operatív Program (a továbbiakban: KEOP) keretében az "Épiiletenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" címü KEOP /A. kódszámú pályázati felhívást. A pályázati konstrukció célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése. elosztása, szállítása és - a ve11ikum leghitikusabbnak ítélhető szegmense - a végfelhasználás területén. Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának a növeléséhez, az igen magas (75 %-ot is meghaladó) energiaimport-függőség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez, ezzel pedig az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak teljesítéséhez. A konstrukció hozzájárul az épületek (különös tekintettel a helyi költségvetési szervek épületeire és az egyéb középületekre, valamint a vállalkozások üzemi és irodaépületeire is) energiatakarékosság, -hatékonyság fokozására irányuló beruházásainak megvalósításához, vissza nem térítendő támogatás f0l111ájábm1. A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 1 millió, maximum 50 millió Ft lehet. A támogatás mértéke: költségvetési szervek és intézményeik, közoktatási intézmények és önkormányzati közfeladatot ellátó nonprofit szervezet esetében maximum 85 %.

2 A pályázatok benyújtása legkorábban a meghirdetéstől lehetséges. A meghirdetés napja: december számított 40. napot követően Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni: I. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén. II. Intézmények fütési. hütési és használatimelegvíz-rendszereinek korszerüsítése, illetve a vállalkozások nem termelési célú fütési, hütési és használati melegvíz rendszereinek korszerüsítése: Javasolt projekt: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által tulajdonolt sportlétesítmények épületei abban az időszakban épültek, amikor még az építészeti és gépészeti teclmológiák csak kis mértékben vették figyelembe az energiatakarékosság lehetőségeit. Az akkori megoldások mára elavultak. Az évek során az épületekben csak állagjavító felújítások, illetve halaszthatatlan hibaelhárítások történtek. Az épületek fütési rendszerei, nyílászárói korszerütlenek, az ablakok több helyen vetemedettek, szigetelésük elavult, a falak állaga és állapota lepusztult, elektromos rendszere a szabvány előírásainak nem felel meg. Összességében elmondható, hogy az épületek energetikai állapota korszerütlen, nem felel meg az előírásoknak, korszerüsítésük régóta várat magára. A pályázati felhíváshoz igazodó energetikai fejlesztés az Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület székházának korszerüsítését célozza meg. Tervezett műszaki tartalom: Külső homlokzati hőszigetelés, amely komoly megtakarításokat eredményez, megszüntethetők a beázások a tető szigetelésével. A nyílászárók már javíthatatlan állapotban vannak. azok cseréje is megvalósul. A fütéskorszerüsítés korszerü ViessmaIm kondenzációs kazánokkal valósulna meg a melegvíz-előkészítéssel, amely rendszer biztosítaná a tornaterem hltéset es a szoclahs egysegek meleg víz ellátá3át i3. Az évcs átlag 4,2 millió rt kidjá~ 4J-JO %-kal csökkenthető. A tervezett projekt teljes beruházási költsége, illetve a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége a pályázattal megegyezően ,- Ft. A pályázatban feltüntetett önkormányzati saját erő számszerü összege: ,- Ft, amelyet a Békéscsaba Vagyonk.ezelő Zlt. és a Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület %-os megosztásban megtérít az önkormányzat számára. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege, a pályázattal megegyezően: ,- Ft. A megvalósítás tervezett időszaka: június szeptember 30. A Békéscsaba 1912 Előre SpOltegyesület székháza a 820 hrsz.-ú ingatlanon található, amelyet jelenleg megbízási szerződés alapján a Békéscsaba Vagyonk.ezelőZrt. üzemeltet és hasznosít. A pályázati elszámolásokhoz kapcsolódóan - amennyiben támogatásban részesül a beadott pályázat - szükség lesz a Békéscsabán szeptember 26. napján kelt, a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által megkötött megbízási szerződés és mellékletének módosítására a 820 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan és ezzel egyidejüleg az adott ingatlanra egy bérleti szerződés megkötésére. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság az előteljesztést tárgyalja, a bizottsági ülés jegyzőkönyvi kivonata a közgyűlési előteljesztés mellékletét képezi.

3 '1.J A döntés végrehajtásában közremüködő felelős hivatali egységek: Stratégiai-Fejlesztési Osztály, Pénzügyi és Gazdasági Osztály. Kérem a Tisztelt Közgyülést, hogy az alábbi határozati javaslat alapján hozza meg döntését. HATÁROZATI JAVASLAT: I. l. Békéscsaba Megyei.Togú Város Önkormányzat Közgyülése jóváhagyja a KEOP-20l /A pályázat benyújtását"a Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület székházának épületenergetikai fejlesztése" CÍmmel egyfordulós pályázati konstrukció keretében megvalósítandó projekt támogatására a következő adatokkal: 1.1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos CÍme: 5600 Békéscsaba, Kórház utca, hrsz A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: Békéscsaba, A projekt megnevezése a pályázati anyagban megjelölttel összhangban: A Békéscsaba 1912 Előre Spo."tegyesület székházának épületenergetikai fejlesztése A pályázati konstrukció száma: KEOP /A 1.5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően: ,- Ft A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége) a pályázattal megegyezően: ,- Ft. l.7. Az önkormányzati saját erő számszerü összege: ,- Ft. Az önkormányzat saját forrása (fejlesztési hitel) a pályázattal megegyezően: a évi és a évi költségvetésben a pályázatok és egyéb fejlesztések soron tervezni szükséges A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően: ,- Ft. 2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogya KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a költségvetésében elkülöníti. II. III. Békéscsaba Megyei.Togú Város Önkormányzat Közgyülése felkéri a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-t és a Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesületet, hogy a projekt megvalósításához szükséges saját erőt ,- Ft-ot, %-os mértékben térítse meg az önkormányzat számára. l. Békéscsaba Megyei.Togú Város Önkormányzat Közgyülése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. által Békéscsabán, szeptember 26-án megkötött megbízási szerződést és annak mellékletét módosítja a jelen határozat mellékletének megfelelően, amelmyiben a KEOP /A pályázati felhívásra 'la Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület székházának épületenergetikai fejlesztése" CÍmmel beadott pályázat támogatásban részesül, és a pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés megkötésre kerül. 2. Békéscsaba Megyei.Togú Város Önkormányzat Közgyülése - amennyiben a KEOP 20l /A pályázati felhívásra "A Békéscsaba 1912 Előre SpOliegyesület székházának épületenergetikai fejlesztése" CÍmmel beadott pályázat támogatásban részesül és a pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződés megkötésre kerül - a 820

4 4 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan bérleti szerződést köt a Békéscsaba Vagyonkezelő211. vel az alábbiak szerint: a bérlet tárgya: 3,6490 ha kivett sporttelep, a felek a bérleti jogviszonyt határozatlan időtm1amra kötik, 3 hónapos felmondási idő kikötése mellett, a bérleti díj: ,- Ft + áfa / hó, amelyet a bérlő előre, minden tárgyhónap 10-ig köteles megfizetni, a bérbeadó a bérleti díjat évente, a KSH által közölt fogyasztói árindex (infláció) mértékével azonos mértékkel növeli, a bérleti díjon felül a bérlőt rezsiköltsége, terheli a bérlemény valamennyi közüzemi és az ingatlanon található létesítményekkel kapcsolatos müködési, üzemeltetési, karbantm1ási feladatok ellátása és annak költségei a bérlőt terhelik, a bérlő köteles a bérleményben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, a sportcélú helyiségek és létesítmények továbbhasznosításánál a bérlő köteles figyelembe venni Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése sportügyekkel foglalkozó bizottságának igényeit, továbbá a bérbeadót évi 40 nap időtartamban ingyenes használat illeti meg, a bérlő köteles a létesítményeket a kijelölt szervezetek spol1tevékenységének folytatásához rendelkezésre bocsátani, a bérlőnek a létesítmény rendeltetésszerí.í használatát, üzemeltetését és karbantartá3át a ha3zno::;ítá::;ból nármazó bevételeiből é3 az üzleti tervében jóváhagyott pénzügyi keretből kell biztosítania. o 3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyülése felhatalmazza Vm1tm a Gyula polgármestert a megbízási szerződés módosítása, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés, valamint a bérleti szerződés aláírására. Felelős: Vantara Gyula polgármester Kozma János vezérigazgató Határidő: december 31. Békéscsaba, január 17. Ellenj egyzés: JOgt:.~,.. ' ~~/ penzugy1: o. /v~ I Vantara Gyula polgármester.

5 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli: Vantara Gyula polgármester) mint megbízó (a továbbiakban: megbízó) és a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6., Cg.: , képviseli: Kozma János vezérigazgató) mint megbízott (a továbbiakban: megbízott) az általuk Békéscsabán, szeptember 26. napján megkötött megbízási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) az alábbiak szerint módosítják: 1. A Szerződés IV.1. pontjának 1.1 alpontjában a "I(órluíz litca 4-6." szövegrész a "I(órház ll. 4. " szövegre módosul. 2. A Szerződés mellékiete II. pontjának 8. sora törlésre kerül. 3. A jelen szerződésmóclosítás az aláírását követő napon lép hatályba, a Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. 4. A jelen szerződésmódosítás a Szerződéssel együtt hatályos, annak elválaszthatatlan részét képezi. Jelen szerződésmódosító okiratot a felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratuld(al mindenben megegyezőtjóváhagyólag Ílják alá. Békéscsaha. 201:1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata (megbízó) képviseli: Vantara Gyula polgármester Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. (megbízott) képviseli: Kozma János vezérigazgató Ellenjegyzem: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE. Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE. Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu. Vissza Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu Vissza Cím: Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása / KEOP-2012-5.5.0/A Kiíró:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49112015. Előadó: Edit Mell.: 1 db Hiv.: - Czigléczkiné L iszkai NYILVANOS ÜLÉS napirendje Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL VANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL VANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 63112015. Előadó: Csizmadia Bernadett, dr. László Jenő Csaba Mell.: l db rendelettervezet; l db pályázatifelhívás Hiv.

Részletesebben

2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17.

2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17. 2010. Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/A Érvényes: 2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/8/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 25-i ülésére Tárgy: Döntés az Önkormányzatok és intézményeik

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGl'EIJOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szem István lér 7. Ikl. so.: I 8nI2009. Elóadó: dr. László Jenó: Lowls-Bortók Viktória Mell.: / db rendelettene:et, I db levél Hiv. s:.: Postacím: 560/

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: I!I340/2015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó Mell.: 1 db Támogatási program Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66)

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály

J a v a s l a t. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály J a v a s l a t a Bolyky Tamás Általános Iskola, Vasvár Úti Általános Iskola és a Katona József Úti Óvoda energia megtakarítást eredményező KEOP pályázatok benyújtására Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 08-án megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés a Helyi hő

Részletesebben

NYILVANOS ÜLÉS napirendje

NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 38912013. Előadó: Túriné Kovács Márta, Tarné Stuber Éva, Varga Tamás, dr. Csernus Ibolya Mell.: 2 db Hiv. sz.:-

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. IGAZGATÓSÁGA BÉKÉSCSABA, IRÁNYI U. 4-6. Ikt.sz.: 11/2015. Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Január 10-ei nyílt ülés 1/2013. (I. 10.)Kt.hat.: 2013. évi HATÁROZATAI Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. január 10-én

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 1-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 1-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 143/2014.(X.01.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a 2014. október 1-ei rendkívüli ülésének napirendjét: Nyílt ülés: 1. Javaslat a Gyál Közvilágítás

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Önkormányzata Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Hajdúhadház Város Önkormányzat

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V.ÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: VI. 887/20J3. Előadó: Fábián Imréné Mell.: l db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. december 14-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 850/2011. Előadó: Krattingerné Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVIII. (XLVI.) évfolyam 2. szám 2008. április 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK RENDELETEI 9/2008. (IV. 2.) rendelet A Veszprém

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. sz.: I 287-612011. Előadó: Opauszki Zoltán; dr. László Jenő Csaba Mell.: 2 db szerződéstervezet; 2 db állásfoglalás Postacím:

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE MG BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi indítvány

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. 14/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 8-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2012-5.5.0/B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2012-5.5.0/B Érvényes:

Részletesebben