Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 17-én megtartott testületi ülésének jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 17-én megtartott testületi ülésének jegyzőkönyve"

Átírás

1 Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 17-én megtartott testületi ülésének jegyzőkönyve 116/2015. (III.17.) határozata a Védőnői Szolgálat évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 117/2015. (III.17.) határozata a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 118/2015. (III.17.) határozata a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 119/2015. (III.17.) határozata Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programjáról ( ) 120/2015. (III.17.) határozata a közterület használat szabályairól, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaság fenntartásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról 121/2015. (III.17.) határozata a Dédestapolcsányi Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány Alapító Okirata felülvizsgálatáról, módosításáról és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadásáról 122/2015. (III.17.) határozata a Dédestapolcsányi Napközi Otthonos Óvoda Mályinkai Tagóvodája felújítása közbeszerzéséről 123/2015. (III.17.) határozata Boros Eszter és Tóth Sándor részére a Fiatalok Garzonházában lévő önkormányzati bérlakás bérbeadásáról 124/2015. (III.17.) határozata Nagy Zoltán dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adása iránti kérelméről 125/2015. (III.17.) határozata Lukács Ádám dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adása iránti kérelme elfogadásáról szóló 128/2014.(VIII.26.) határozat módosításáról 126/2015. (III.17.) határozata külterületi ingatlanvásárlásról közfoglalkoztatás és településfejlesztés/birtokösszevonás céljából (0118/2., 0118/215. hrsz.) 127/2015. (III.17.) határozata Molnár Gábor miskolci lakos külterületi ingatlan vásárlás iránti kérelméről 128/2015. (III.17.) határozata a Dédes Szolgáltató Nonprofit Kft-nek a végelszámolási nyitó mérleghez nyitó leltár és korrigált nyitó mérleg elfogadásáról 129/2015. (III.17.) határozata a Dédestapolcsányi Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány (IKSZT) közművelődési, kulturális tevékenysége támogatására vonatkozó megállapodás elfogadásáról 130/2015. (III.17.) határozata a Dédestapolcsányi Sportegyesület támogatására vonatkozó megállapodás elfogadásáról 131/2015. (III.17.) határozat Balogi Miklós és neje dédestapolcsányi lakosok önkormányzati terület bérbeadása iránti kérelméről 1

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének március 17-én 15 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Dédestapolcsány Község Önkormányzata tanácsterme 3643 Dédestapolcsány, Petőfi S. u. 21. Jelen vannak: Lukács László Hegyiné Dr. Gólya Ibolya Molnár Béla Herczeg Csaba Gór Ivánné Németh Attila polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő Igazoltan maradt távol: Győrfi András képviselő Tanácskozási joggal jelenlévő meghívott az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző távollétében és megbízásából Turócziné Fazekas Magdolna aljegyző Meghívottak: Megjelentek: Kakszi Barnáné Galicz Szilvia Fehérné Balogi Erzsébet Kakszi Barnáné Galicz Szilvia Fehérné Balogi Erzsébet óvodavezető védőnő főmunkatárs óvodavezető védőnő főmunkatárs Lukács László Polgármester köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, Aljegyző asszonyt és a vendégeket. Megállapította, hogy a testületből 6 fő jelen van, így a testület határozatképes, a testületi ülést megnyitotta. Felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy a testületi ülésről kép-, hangfelvétel és jegyzőkönyv készül. Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy a mai testületi ülést a meghívóban szereplő napirendi pontokkal tárgyalja úgy, hogy az 5. napirendi pontot elhalasztja a testület a következő testületi ülésre, mert a napirend tárgyalásához szükséges árajánlatok nem érkeztek be. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúan elfogadta a napirendet a következők szerint: NAPIREND: 1. Beszámoló a védőnői szolgálat évi tevékenységéről Előterjesztő: Védőnő 2. Beszámoló a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi munkájáról Előterjesztő: Polgármester 3. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évben végzett tevékenységéről 2

3 Előterjesztő: Polgármester 4. Az Önkormányzat évekre szóló Gazdasági Programja elfogadása Előterjesztő: Polgármester 5. A közterület használat szabályairól, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaság fenntartásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Előterjesztő: Aljegyző 6. A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Előterjesztő: Aljegyző 7. A Dédestapolcsányi Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány Alapító Okirata felülvizsgálata, módosítása Előterjesztő: Aljegyző 8. A Dédestapolcsányi Napközi Otthonos Óvoda Mályinkai Tagóvodája felújítása közbeszerzése Előterjesztő: Polgármester 9. Egyebek (Pályázat Fiatalok Garzonházában lévő bérlakás igénylésére, föld haszonbérlet iránti kérelmek, földvásárlás.) NAPIREND TÁRGYALÁSA 1. Beszámoló a védőnői szolgálat évi tevékenységéről Előterjesztő: Védőnő Lukács László Polgármester elmondta, a napirendi pont tárgyalásánál köszöntöm Galicz Szilvia védőnőt. Van-e kiegészítése a beszámolóhoz? Galicz Szilvia Védőnő elmondta, én ennyit gondoltam leírni, ennyi volt az újdonság a évben, de ha felmerül kérdés, szívesen válaszolok. Lukács László Polgármester elmondta, én azt látom, hogy rendben van minden, azon kívül, hogy kevés a gyerek, de a feltételek biztosítottak. Van-e valakinek kérdése az első napirenddel kapcsolatban? Kérdés nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 képviselővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot egyhangúan elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2015.(III.17.) határozata a Védőnői Szolgálat évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a Védőnői Szolgálat évi tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a hozott határozatról a védőnőt tájékoztassa. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 2. Beszámoló a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évi munkájáról 3

4 Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, a beszámolót a Kazincbarcikai Szociális Központ igazgatója készítette el, aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi ülésen. A kiküldött anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Az én észrevételem, hogy sajnos már csak két jelzőrendszeres ápoltja van a községünknek. Én próbálok mindenkit rábeszélni, hogy vegye igénybe, mert nagyon jó szolgáltatás. Hegyiné Dr. Gólya Ibolya Alpolgármester elmondta, én azt gondolom, hogy újra kellene tájékoztatni a lakosságot, hogy van ez a lehetőség, éljenek ezzel a lehetőséggel, mert lehet, hogy vannak olyanok, akik kapcsolódnának ehhez a szolgáltatáshoz, de még nem tudnak róla. Érdemes átgondolni, kik azok az egyedülállók, akiknek ez nagyon jó lenne. Én úgy gondolom, hogy lennének új igények, de ez mostanra nem került előtérbe. Lukács László Polgármester megkérdezte, egyéb észrevétel, javaslat? Egyéb észrevétel, javaslat nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 képviselővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot egyhangúan elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2015.(III.17.) határozata a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a hozott határozatról a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ igazgatóját tájékoztassa. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 3. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évben végzett tevékenységéről Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, a részletes beszámolót megkaptuk. Ahogy a megbízott vezető is megírta, novembertől megbízott vezető, ezért túl sok dolgot nem tudunk tőle számon kérni, de a beszámoló alapján, elfogadásra javaslom a beszámolót. Van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Molnár Béla Képviselő elmondta, a házi segítségnyújtásról kell majd egyre többet beszélnünk, mert a lakosság öregszik, ezért egyre többen fogják ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni. A házi segítségnyújtásról tudnak az emberek, mégsem használják ki. Mindemellett a nappali szociális ellátást is igénybe vehetnék a helyiek, mert a Nyugdíjasházban nagyon jó programok vannak az időseknek. Nagyon jónak tartom a házi segítségnyújtást, mert biztonságot ad az időseknek, akik egyedül vannak. Elfogadásra javaslom a beszámolót. Lukács László Polgármester elmondta, én is úgy gondolom, hogy feladatához képest jól ellátja ezt a 4

5 munkát a Szolgálat. Több észrevétel nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 képviselővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot egyhangúan elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 118/2015.(III. 17.) határozata a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a hozott határozatról a Sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat mb. vezetőjét tájékoztassa. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 4. Az Önkormányzat évekre szóló Gazdasági Programja elfogadása Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, ez idáig módosító indítvány nem érkezett. Van-e valakinek az előterjesztéssel kapcsolatban észrevétele, kérdése, javaslata? Herczeg Csaba Képviselő elmondta, gyakorlati jelentősége van inkább, mint tervi ennek a gazdasági programnak, így írott formában. Láttam benne, hogy területmérési jegyzőkönyvként szerepel az agrár környezetgazdálkodási, mezőgazdasági program, ami lehet 5 éves, 10 éves. Az 5 éves célprogramokban január 1-től lehet belépni. Ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy dupla pénz vagy több, mint, dupla pénz jár rá, mint a forintos alaptámogatás. Az alaptámogatásban változások lesznek, 145 euró körül lesz, nem pedig 224 euró, ahogy eddig volt, és ehhez jön még a zöldítés. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, hogy esetlegesen beviszi-e az önkormányzat a területeit ilyen programokba. Ennek van költségvonzata is, területmérési jegyzőkönyv, talajvizsgálat, amelyek pár százezer forintos tételek, viszont sokkal több jönne vissza belőle, mert van egy 21 hektáros legelő és van egy 25 hektáros, a tavalyi kérelem alapján. Mindkettő bevihető lenne ebbe a programba, viszont ehhez a kezdő lépéseket szükséges megtenni. Ennek fedezetéül szolgálhatnak a mezőgazdaságból származó gázolaj jövedéki adó visszatérítés összege. Lukács László Polgármester elmondta, a gazdasági programba minden bevihető, amit a testület javasol. Herczeg Csaba Képviselő elmondta, van még időnk átgondolni, de azért mondtam időben, hogy foglalkozzunk ezzel is. Lukács László Polgármester elmondta, elvileg a gazdasági program is módosítható közben is, de ha erre most konkrét javaslatod van, akkor most ezt beletehetjük. 5

6 Herczeg Csaba Képviselő elmondta, az önkormányzat nincs kitiltva ebből a pályázati rendszerből. Én nem találkoztam olyannal, hogy önkormányzatként pályázott volna ilyen programban, ezért lehetnénk vállalkozóként úttörők ebben a témában például. Értelmes közfoglalkoztatott munka keretében a gyümölcsültetvény telepítés lehetne egy perspektíva. Lukács László Polgármester elmondta, a 11. oldalon, közfoglalkoztatás startmunka programon belül, vannak a mezőgazdasági programok. Amennyiben gondolod, abba be lehetne tenni. Herczeg Csaba Képviselő megkérdezte, van-e ennek jelentősége, mert a gyakorlati megvalósítása lenne a lényeg, nem pedig az írott szöveg. Ezekből a dolgokból mindent úgysem fogunk betartani. Lukács László Polgármester elmondta, ez a gazdasági program arra szolgál, hogy egy irányt mutasson a Képviselő-testületnek, merre akar haladni. Lehetnek benne konkrét célok és általános célok is. Én úgy gondolom, hogy az általános célok között szerepel, hogy az önkormányzat földjeit rendezni kell, és amit lehet ki kell belőle venni. Herczeg Csaba Képviselő elmondta, az a két nagy legelő terület már csak az önkormányzat használatában van tudomásom szerint. Lukács László Polgármester elmondta, én azt szeretném kérni, ha ilyen lehetőségek vannak, akkor azt mindenképpen a testület elé kell vinni, hogy a szükséges lépéseket megtudjuk tenni. Szerintem akár benne van a gazdasági programban, akár nincs, a testület támogatni fogja, mert ha plusz bevételünk származik belőle, akkor miért ne. Herczeg Csaba Képviselő elmondta, még egy dolgot szeretnék említeni, a falu saját túrája. Nagyon jó indulási útvonal lenne a falu turisztikájához hozzáadni és még ehhez kapcsolni különböző dolgokat, mint például a helyben készült tönkölylepény, helyi szilvalekvárfőzés, stb. Ez elsősorban az Élmények Völgye Turisztika Egyesület feladatkörét kell, hogy képezze, de írott formába is bele lehet tenni. Lukács László Polgármester elmondta, az idegenforgalom-turizmusnál turistaútvonalak, tanösvények karbantartása, fejlesztése. Egyébként az 5.17-esbe a földterületek erdőgazdálkodásnál "A földterületek haszonbérleti díjából és a támogatásból befolyó bevételt további mezőgazdasági gépek beszerzésére fordítjuk. A Képviselő-testület támogatja a birtok-összevonási célú földcserét. Az önkormányzat jelenleg 120 hektár területen folytat erdőgazdálkodást. Cél az erdőgazdálkodásba bevont erdőterület nagyságának növelése. A kitermelt fát az intézmények fűtésére használja fel, a fölösleget a lakosság részére értékesíti. És itt vannak a további feladatok a földdel, erdővel kapcsolatban, itt lehet kiegészíteni, ha van erre vonatkozó indítvány javaslat. Kell módosítani vagy nem a gazdasági programot? Herczeg Csaba Képviselő elmondta, ez egy célkitűzés, és azt bele lehetne írni, hogy az agrárkörnyezetgazdálkodási programba történő becsatlakozás január 1-től. Lukács László Polgármester megkérdezte, van-e még valakinek más módosító javaslata a gazdasági programmal kapcsolatban? Molnár Béla Képviselő elmondta, javaslatom nincs, véleményem az, hogy ez a gazdasági program nagy szerepet játszik a testületi munkában. Amennyiben, ha az elmúlt ciklust nézem, ezeket a célokat többé-kevésbe tudta a testület teljesíteni. Amikor 50 millió fölött volt a hiányunk, akkor is működőképes tudott maradni az önkormányzat. Mindig tudott az önkormányzat fejlesztésekről, beruházásokról beszámolni. Szerintem ez az egyik mércéje és legfontosabb mutatója a testületi munkának. Ez a legfontosabb, akkor ezt kell tovább vinni, éppen ezért kell a jövőben ezeket a dolgokat is véghezvinni. Ebben a gazdasági programban minden össze van szedve, de minden program annyit ér, amennyi megvalósul belőle. Nagyon fontosnak tartom az óvodai és iskolai oktatás elősegítését. 6

7 Elsősorban azokat a célokat kell véghezvinni, még akkor is, ha az iskola állami kézben van, hiszen ők a jövő nemzedékei. Én elfogadásra javaslom a gazdasági programot. Lukács László Polgármester elmondta, még egyszer átnéztem ezeket a mezőgazdasági és földterületekkel kapcsolatos pontokat, mert emlékeztem, hogy Herczeg képviselő úr még az előkészületek alatt tett javaslatokat és szó szerint benne van, amit ő javasolt. Idézem: A zöldségtermesztés szakszerű megtervezése (precízen - helyszínrajzszerűen), kapacitásnövelés (fűszernövények is). Piackutatás: potenciális piacok kutatása a zöldség nyers és porított formában történő értékesítéséhez. stb. A földterületeknél ugyancsak szó szerint: Az önkormányzat gyepterületei esetében a magasabb támogatási szinthez a feltételek előkészítése (pl. területmérési jegyzőkönyv, esetlegesen földhasználati terv, stb.) Tehát ezek az 5.17-es pontban szerepelnek. Ettől függetlenül nincs akadálya annak, hogy belekerüljön az az egy mondat, amit képviselő úr javasolt. Van-e még más javaslat? Németh Attila Képviselő elmondta, van néhány dolog ahol ellentéteket vélek felfedezni. Nagyon jól össze van állítva, látszik, hogy a múltban miket valósított meg az önkormányzat és még mi az, amit meg kell valósítani, csak a sorrendet kellene valahogyan felállítani, hogy mi a legfontosabb. Az önkormányzat a falu központja és felújításra szorul, ezért meg kellene nézni, hogy mire van lehetőség. A 7. oldalon van egy táblázat, ahol nem tudom megállapítani, hogy az bevétel vagy kiadás. Lukács László Polgármester elmondta, a kiadásnak és a bevételnek minden esetben egyezni kell. Németh Attila Képviselő elmondta, tudom, hogy ennek egyeznie kell, de ez lehetetlen. Vannak benne ilyenek, hogy többletfeladatok ellátása, megszervezése, egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, gyermekorvosi rendelés, kötelező szűrővizsgálatok, vérvételi minták helyben történő levétele, leletek lekérdezése, tájékoztató előadások az egészségügyet érintő változásokról. Erre doktornő már válaszolt és mégis benne van a gazdasági programban. Akkor milyen stádiumban lesz, megoldható, nem megoldható a helyben történő vérvétel például? Illetve vannak még ilyen kis szösszenetek, am nekem nem tetszik, mint például, hogy az önkormányzat ad el földterületeket, közben a gazdasági programban benne van, hogy a földek folyamatos felvásárlása közmunkaprogramhoz stb. Melyik az az irány, amit követnünk kell? Az rendben van, hogy tömbösíteni kell. Meg van határozva, hogy mennyi bevétel lesz a földterületek eladásából, de számszakilag nincs leírva a földek nagysága és elhelyezkedése. Jó lenne látni azt, hogy mi az ami értékesíthető az önkormányzat részéről és mi az, ami nem. Lukács László Polgármester elmondta, amennyiben a sorrendre kapunk javaslatot, hogy milyen sorrendbe próbáljuk ütemezni, akkor azt belevehetjük ebbe, de a sorrendet mindig a pénzügyi lehetőségek határozzák meg, mert lehet, hogy a jövő hónapban kiírnak hivatal felújításra pályázatot, de az is lehet, hogy csak 5 év múlva írják ki. Ilyen formán hiába szeretnénk ezt legelőször megcsinálni. Legelőször meg kell csinálni azt, hogy ne ázzunk be pályázat nélkül is. Meglehet határozni egy sorrendet, de betartani biztosan nem lehet, mert az önkormányzat ki van téve a pályázati lehetőségeknek, mert a munkák nagy részét csak abból lehet elvégezni. Az egészségüggyel kapcsolatban, képviselői indítványra kerültek bele ezek a pontok szó szerint a képviselő úr javaslata alapján. Ebből mit tudunk megvalósítani és mikor, az majd megint 5 év múlva derül ki, hogy a gazdasági programunkból mi az, amit sikerült elérni és mi az amit nem. A lényeg az, hogy ilyen törekvés van bennünk, ezt szeretnénk, és ennek mentén próbáljunk meg haladni, ha elfogadjuk így ezt a gazdasági programot. Bennem felmerült, hogy beletegyük-e a gazdasági programba, mert szerintem a leghalványabb remény sincs arra, hogy Dédestapolcsányban gyermekorvosi rendelés legyen, mert nagyobb városokban sem tudják megoldani, nem pedig ilyen kis településeken. Ugyanez vonatkozik a szakorvosi rendelésre. Ettől függetlenül a törekvésünk lehet ez, mert adódhat egy olyan alkalom, lehetőség, amikor azt mondják, hogy a 3000 fő alatti településeken is gyermekorvosi ellátást kell biztosítani. A földeladással kapcsolatban már korábban is mondtam, hogy vannak olyan földterületeink, amelyek az önkormányzat részére teljesen haszontalan. Amikor már a körülötte lévő földterületek mind magánszemélyek tulajdonában vannak, így csak egy csík föld, amin sem gazdálkodni nem tudunk rajta, 7

8 sem erdőt telepíteni nem tudunk rá, tehát nem tudjuk hasznosítani. A Képviselő-testületnek korábban volt egy olyan döntése, hogy a földeladásból származó bevételt visszaforgatjuk a földekre, részben földet vagy erdőt vásárolunk, vagy a birtokösszevonás célú földcseréket finanszírozzuk belőle, illetve a következő testületi ülésre fogok hozni egy olyan határozati javaslatot, hogy nagyobb birtokokat alakítsunk ki, mert az előbb említett 15 illetve 21 hektáros területeknek kb. 200 helyrajzi száma van, ezt így nehéz adminisztrálni, pályázatot beadni rá, és a földműlésügyi tárca támogatja ezeknek a nadrágszíj parcelláknak az összevonását, így kevesebb költséggel járhat az összevonás a gazdálkodóknak. Tehát a földeladásnak és a földvásárlásnak nagyjából egyensúlyban kellene lenni, úgy nem veszítünk a vagyonunkból, hanem inkább értékesebb vagyont hozunk létre. A 3.2 az önkormányzat költségvetésének kiadásai és bevételei mindenféleképpen egyensúlyba kell lennie év elején is és év végén is. Lehet, hogy a kiadás tartalékban van, de hiány nem lehet. Molnár Béla Képviselő elmondta, azt kell megérteni, hogy tömbösíteni kell és támogatni a gazdálkodókat. A munkahelyteremtésnél jelenleg a mezőgazdaságban tudunk valami célt elérni. Úgy kell támogatni a gazdálkodókat, hogy ők is jól járjanak és az önkormányzat is tudjon tömbösíteni. Azokban a programokban, amit Herczeg képviselőtársam említett, január 1-jén lehet belépni, de utána 5 évig nem lehet csatlakozni a programhoz. A földekkel kapcsolatban az a javaslatom, hogy el kell dönteni mely földterületekre nincs szüksége az önkormányzatnak. A településen már nagyjából kialakult, hogy melyik földterületen/blokkban, melyik gazda gazdálkodik. Gór Ivánné Képviselő elmondta, egy kiegészítő javaslatom lenne a lakásgazdálkodáshoz. A legutóbbi bejárásnál is elhangzott, illetve már többször is, a Nyugdíjasháznál a külső lépcsőnek a fontossága, természetesen a gazdaságpolitika függvényében. Lukács László Polgármester elmondta, jogos a javaslat, elfelejtkeztem róla, pedig az nagyon fontos. Van-e még egyéb javaslat? Hegyiné Dr. Gólya Ibolya Alpolgármester elmondta, hasonlóképpen kimaradt az iskolától a tornaterem beázásának a megszüntetése. Tudom, hogy a terv nem azt jelenti, hogy ezek 100 %-osan sikerülnek, hanem nyilván egy kis vágyakozás, ábránd is van benne, de azt gondolom, hogy annak valami alapjának is kell lenni. Például beleírtuk a bölcsödét úgy, hogy annak bármilyen feltételét ismernénk, vagy forrását látnánk. Úgy, hogy az óvoda fenntartása is kicsit döcögősen megy. Jó lenne konkrétumokat látni, hogy milyen ellátást akarunk, hány gondozóval és az esetleg egy pályázattal is mennyibe kerülne az önkormányzatnak, stb. Nem tartom célszerűnek beleírni a földtől elrugaszkodott dolgokat, amelyek inkább csak ábrándozások, aminek nem igazán van alapja, nem néztünk utána, hogy mik a feltételei. Utána nézni, hogy van-e apró realitása az egésznek. Ez az amit én hiányoltam, mert volt róla szó, hogy megkapjuk a választ arra, hogy milyen feltételek kellenek például egy bölcsőde kialakításához. Én elsősorban az egészségüggyel kapcsolatban szeretnék elmondani néhány gondolatot. Van benne egy mondat, ami a munkánknak a legalapvetőbb feladatait vonja kérdőre, amikor ezt olvasom, hogy figyelemmel kell kísérni az egészségügyi alapellátást biztosító háziorvossal és fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződések teljesülését. A feladat-ellátási szerződést van, akinek kötelessége ellenőrizni, és ezt nem a Képviselő-testület tudja ellenőrizni. Mindemellett kérdésem, hogy mit jelent az, hogy kötelezős szűrővizsgálat? Mert, ha csak dobálunk kifejezéseket, akkor nem tudok vele mit kezdeni. Attól, hogy ez az önkormányzat gazdasági programja, az egészségügyi alapellátásnak illik teljesíteni. Mit csináljak a kötelező szűrővizsgálaton? Mire gondolt, aki ezt írta, mert így nincs értelme. Mivel nem tudom értelmezni, ezért nem tudom, hogyan fogom teljesíteni a következő 5 évben. Azt sem tudom, hogy az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése mit takar, hiszen a szakma meghatározza, hogy mik a feladataink. Milyen szolgáltatást fejlesszünk? Mit ért ez alatt a javaslat írója tájékoztató előadások az egészségügyet érintő változásokról? Egy sor hagytam ki, méghozzá a vérvételi minták helyben történő levétele, leletek lekérdezése. A vérvételi minták helyben történő levételével kapcsolatban már elmondtam, hogy milyen vonzata van. A leletek lekérdezése már évek óta működik itt helyben is. A lekérdezett eredmények alapján az elmúlt fél évben a vérvételen megjelent betegeim 482 megjelenés, amelyből 150 vérhígító miatt. Azért mondtam el, hogy ezt kell átgondolni, 8

9 hogy ennek a kivitelezését hogyan tudjuk megoldani. A vérhígítós betegek legalább fele nehezen mozgatható, ezért őket háznál kellene ellátni, ahol a körülmények nem mindig adottak a vérvételhez. Az egészségbiztosító nem támogatja, mivel amit mi itt helyben csinálunk, azt a pénzt a labor kapja meg, mert ez nem a mi dolgunk. Sok olyan dolgot teszünk, ami nem elsősorban a mi feladatunk, de a személyiségünkből fakadóan megteszünk és hozzásegítjük a betegeinket. Ennél többet nem tudunk tenni. Lukács László Polgármester elmondta, a gazdasági program úgy készült, hogy ami olyan volt, és ahogy a képviselők javasolták, szó szerint úgy építettük be. Az Alpolgármester asszony által feltett kérdések éppen azok a kérdések, amelyeket az a képviselőtársam javasolt, aki most nincs itt, ezért én helyette nem tudok válaszolni. Abban igaza van, hogy valami realitásnak lenni kellene, de én meg azt mondom, ha a falu szeretné, hogy legyen megoldva a helyben történő vérvétel, akkor hátha az 5 év alatt lesz valami realitása. Továbbra is azt mondom, amit a képviselők szeretnének, maradjon benne a gazdasági programban, aztán majd lesz valahogy. Hegyiné Dr. Gólya Ibolya Alpolgármester elmondta, azt, hogy kiszeretné a helyben történő vérvételt egy jó példa jut eszembe. Mályinkában, a tardonai körzetben, a helyben való vérvétel megoldott, ennek ellenére a lakosság nagyobb része tartozik hozzám a heti egyszeri rendeléssel, mint a heti többszöri rendeléssel ahhoz az orvoshoz, ahol a vérvétel megoldott. Lukács László Polgármester elmondta, a hozzászólásokból is látszik, hogy a mezőgazdasági témákhoz a mezőgazdasági szakember ért legjobban, az egészségügyi témákhoz az egészségügyi dolgozó ért jobban. A képviselői javaslatokat mindet beletettem. Természetesen, ha van olyan javaslat, hogy ki kell venni vagy be kell tenni, akkor a szakembereket fogom támogatni. Hegyiné Dr. Gólya Ibolya Alpolgármester elmondta, maradjunk abban, hogy szabad álmodozni, akkor kivenni azokat javasolnám, ami teljesen értelmetlen és nem értem a kérdést. Milyen kötelező vizsgálatokat végezzen a háziorvosi szolgálat itthon? Egyetlen kötelező szűrővizsgálat van, a tüdőszűrés. Amennyiben az egészségnevelő vizsgálatokra gondolt a javaslatot tevő, mint például ami tavaly is volt a gyógytornával, egészséges étkezéssel, vércukorméréssel, akkor az nem kötelező, de az idén is tervezzük a Művelődési Házban megvalósítani. Lukács László Polgármester elmondta, javaslatot kérek. Az én javaslatom ennyi volt Az önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. A Képviselő-testület a gazdasági program időtartama alatt fenntartja és továbbfejleszti: a háziorvosi és fogorvosi alapellátást, a védőnői ellátást. A többi mind képviselői indítvány volt, ezért nem tudom az alapját és a miértjét sem. Hegyiné Dr. Gólya Ibolya Alpolgármester elmondta, tájékoztató az egészségügyet érintő változásokról, ezt kinek, mikor és miért kell tartani? Németh Attila Képviselő elmondta, amennyiben ez a felvétel kimegy a tévébe, akkor a doktornő megfelelő tájékoztatást adott bizonyos lehetőségekről. Ezt a mondatot csak át kellene fogalmazni, hogy nem az egészségügyről kell tájékoztatást adni, hanem az adott lehetőségekről és a változásokról. A lakosságnak nincs köze az egészségügyet érintő változásokhoz. Lukács László Polgármester elmondta, én mindenre nyitott vagyok, azt fogom beírni, amit a testület megszavaz. Molnár Béla Képviselő elmondta, az lényeg benne van, az egészségügy fejlesztése és mindig az aktuális dolgokat kell előtérbe helyezni. Lukács László Polgármester megkérdezte, van-e még módosító indítvány a gazdasági programmal kapcsolatban? 9

10 Több módosító indítvány nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta az első módosító indítványt az 5.10-es ponthoz, a Nyugdíjasházban további feladatként külső lépcső és előtető beépítése. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 képviselővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot egyhangúan elfogadta. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a második módosító indítvány az 5.17-es pont kiegészítése, agrár-környezetgazdálkodási programba történő becsatlakozás január 1-től. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 képviselővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot egyhangúan elfogadta. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a harmadik módosító indítvány az 5.6-os pontból kihúzásra kerül A fenti elvárásokkal összhangban figyelemmel kell kísérni az egészségügyi alapellátást biztosító háziorvossal és fogorvossal kötött feladat-ellátási szerződések teljesülését. Többletfeladatok ellátása, megszervezése: egészségügyi szolgáltatások fejlesztése, gyermekorvosi rendelés, kötelező szűrővizsgálatok, vérvételi minták helyben történő levétele, leletek lekérdezése; tájékoztató előadások az egészségügyet érintő változásokról. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 képviselővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot egyhangúan elfogadta. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a negyedik módosító indítvány az 5.5-ös pontban, a tornaterem beázásának helyreállítása. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 képviselővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a módosító javaslatot egyhangúan elfogadta. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta az elfogadott módosító indítványokkal együtt a határozatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 képviselővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot egyhangúan elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2015.(III.17.) határozata Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Programjáról ( ) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény ában foglaltakra úgy határoz, hogy a Képviselő-testület hosszú távú évekre szóló - fejlesztési elképzeléseit a határozat melléklete szerinti Gazdasági Programban fogadja el. A Gazdasági Program végrehajtásához szükséges forrásokat az éves költségvetés készítésekor kell biztosítani. Felelős: Polgármester Határidő: értelemszerűen 5. A közterület használat szabályairól, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a 10

11 településtisztaság fenntartásáról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Előterjesztő: Aljegyző Lukács László Polgármester elmondta, képviselőtársaim véleményezték a rendelet-terveztet. Van-e valakinek kérdése? Indítványa, javaslata, módosító indítványa van-e valakinek a rendelettel kapcsolatban? A rendelet-tervezetet véleményezésre kell megküldenünk, amiről határozatot kell hoznia a Képviselő-testületnek. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 képviselővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot egyhangúan elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 120/2015.(III.17.) határozata a közterület használat szabályairól, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaság fenntartásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 48. -ának (3) bekezdésében foglaltakra - úgy határoz, hogy a közterület használat szabályairól, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaság fenntartásáról szóló rendelet tervezetet a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja, a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségnek, valamint a vízügyi hatáskört illetően a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak véleményezésre megküldi. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a hozott határozattal kapcsolatban a szükséges intézkedést tegye meg. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 6. A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának rendjéről szóló rendelet-tervezet megtárgyalása Előterjesztő: Aljegyző Lukács László Polgármester megkérdezte, kérdés van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatban? Gór Ivánné Képviselő elmondta, azzal egyetértek, hogy korlátozásra szükség van, hogy megóvjuk az útjainkat, értékeinket, de ezzel a formában, hogy megint a helyi vállalkozásokat sújtsuk fizetési kötelezettséggel nem igazán értek egyet. Ezek a vállalkozók már valamilyen adó formában már befizetik a kötelezettségüket. Az a javaslatom, hogy mindenképpen szelektálni kellene, és azokra a vállalkozókra kivetni a behajtási engedély megfizetését, akik nem Dédestapolcsányba fizetik meg a fenti adókat. Hegyiné Dr. Gólya Ibolya Alpolgármester megkérdezte, milyen jelentőséggel bír ez az egész? Milyen bevételi forrás lesz ez az önkormányzatnak? Milyen mértékben fordul elő a községben ilyen súlyt meghaladó gépjárműveknek a közlekedése? Mennyire lehet ezt ellenőrizni? Tehát mennyire van realitása? Nyilván csak annak van értelme, amit tudunk ellenőrizni, be tudunk hajtani, merthogy valakit 11

12 rajta kapunk a másik 10 elszalad, ilyennek nincs értelme. Amennyiben áruszállítás történik, akkor azt tovább terhelik a lakosra. Németh Attila Képviselő elmondta, valójában én tengelyterhelést javasoltam, és az nem ez a fajta súlykorlátozás, mert az jobban szűri az egészet. Azon kívül, én inkább a visszatartó erejére gondoltam, hogy a nagy járművek tönkre tegyék az aszfaltot, az lenne a lényege az egésznek. Molnár Béla Képviselő elmondta, amennyiben bármelyik utcába egy évben egyszer nagyobb teherautóval kell bemenni, azt nem zárhatjuk ki. Ezeket a korlátozásokat eltörölném, de meghagynám a hidaknál, mert balesetveszélyes és egyéb biztonsági szempontokból a tonnaterhelésnél a lehetőségeket meg kellene nézni. A legnagyobb forgalma a Tó utcának van, hiszen az erdészeti autók fával megpakolva közlekednek rajta és a súlykorlátozást teljes egészében túllépik. Amennyiben elzárjuk az erdészet elől az utat, akkor ők is kitilthatnak az Upponyig vezető szakaszról. A mellékutakat a helyiek használják inkább, mert az idegenek inkább a főúton közlekednek, ezért megint a helyieket súlytaná az önkormányzat költséggel. Visszatartó erőnek jó lenne, de lehetetlenség kiszűrni. Németh Attila Képviselő elmondta, vegyük figyelembe a jelenlegi javaslatot, ami 7,5 tonna. A helyi lakosok 7,5 tonna alatti járművel járnak, tehát őket nem is sújtja ez a rendelet. Balogi Csaba és Németh Sanyi leteszi az áruját és a kisautóval viszi tovább, így a helyieket ez nem érinti. 7,5 tonna az nagy, én ettől kisebbet javasoltam. A településen kb. 5 ilyen autó van, de ők nem járnak be a faluba. Viszont busszal végig mennek a Gagarinon és a Radnótin is. Sőt nem egyszer találkoztam 36 tonnással, ami itt ment keresztül. Azon kívül a fiatalok háza mellett is ott állt a 36 tonnás. A település belterületén lévő utak 3,5 tonnára vannak tervezve, nem pedig 7, tonnára. Lukács László Polgármester elmondta, a legnagyobb baj az, hogy kell foglalkoznunk ezzel a dologgal. Azzal is egyetértek, hogy a helyi vállalkozókat, akik egyébként is súlyadót fizetnek be az önkormányzatnak, nem szabad tovább súlytanunk, meg egyébként is áthárítanák a lakosságra. Leginkább azokat kellene kiszűrni, akik semmilyen adót nem fizetnek a településnek, újonnan megépített úton kamionnal járnak-parkolnak, autóbuszokkal járnak-parkolnak és tönkre teszik az útpadkát és az utat. Az önkormányzat azért építette meg a faluvégén a parkolót, hogy ott tudjanak a nagysúlyú járművek parkolni. A benzinkútnál felajánlották, hogy küldjük oda a nagy járműveket, mert parkolhatnak ott. Ennek ellenére mégis van olyan, aki a saját útját teszi tönkre, mert ott lakik az utcában. Az ott lakóknak kellene szem előtt tartani, hogy az útjaikra vigyázzanak, de ez nem így történik, ezért mondom azt, hogy valami korlátozás kellene. Sok bevételre nem számítok és nem is a bevétel a lényeg, hanem az volna a lényeg, hogy ne tegyék tönkre az útjainkat. Azokat a nagysúlyú autókat kellene kiszorítani a mellékutcáinkból, amelyeknek nem feltétlenül muszáj ott parkolni, és akik meg tudnák oldani, hogy máshol parkoljanak. Molnár Béla Képviselő elmondta, a buszokra hozott az önkormányzat rendeletet. A falu végén a buszfordulónál azért van a nagy parkoló, hogy a buszok ott parkoljanak, Tapolcsányban a buszfordulónál kért a volán engedélyt a parkolásra. A buszoknak megvan a törvény, aki ezt nem tartja be, azt kell felelősségre vonni. Lukács László Polgármester elmondta, nem volánbuszokról van szó. Molnár Béla Képviselő elmondta, a volánbuszosokkal ez a megállapodás született. A maszek buszokra is volt kiadva utasítás, hogy hová nem lehet bemenni nekik. A maszek buszosok kényelmi szempontból nem állnak az erre kialakított parkolóba, hogy ne kelljen nekik gyalogolni. Németh Attila Képviselő elmondta, tehát én nem tudok itt olyan helyi lakost, akinek 7,5 tonnától nagyobb járműve lenne. Az iskolai szállítás a jogszabály szerint kivételt képez. Az önkormányzatnak sincsenek ilyen járművei. Én kettőről tudok, akik nem járnak be ezekbe a mellékutcákba. Azok, akiket ez érint, az valahol, valakinek az alkalmazottja, valamilyen cégnek a sofőrje és azok jönnek be. Például a 12

13 volánbuszosok a Radnótira, Martosra stb. Tehát helyi lakos ezzel biztos, hogy nincs sújtva. Molnár Béla Képviselő elmondta, táblát se tehetünk ki, mert véletlen a helyi egyszer 1 évben végig megy, a KRESZ tábla rá is ugyanúgy vonatkozik. Lukács László Polgármester elmondta, máshonnan közelítem meg a dolgot, meddig fogják így bírni az útjaink? Tudunk-e a mai testületi ülésen ebben dönteni vagy halasszuk egy későbbi testületi ülésre? Szándékosan nem írtam bele hatályba lépési időt sem, mert valami kifutási időt hagyni kell. Nem írtam bele az utcákat, mert úgy gondoltam, hogy ezt közösen kellene meghatároznunk, illetve csak kellene egy olyan lehetőség, hogy a súlykorlátozó táblákat meg ki kellene tenni legalább azokba az utcákba, ahol tudjuk, hogy bejárnak, például Radnóti utca, már most látszik, hogy össze van repedezve az út, talán az összes út közül annak a leggyengébb az alapja és viszonylag nagy forgalma van. Tehát valami intézkedést tennünk kell úgy, hogy ne a helyi vállalkozókat sújtsuk. Németh Attila Képviselő elmondta, ha lakó-pihenő övezetté alakítódik az utcák nagy része? Lukács László Polgármester elmondta, most is az, csak nem tartják be. Németh Attila Képviselő megkérdezte, a kivitelező, aki csinálta az utakat, milyen minősítést adott az utakhoz? Tehát mit bír el, mire vállal garanciát? Lukács László Polgármester elmondta, amiket most megcsináltunk utakat, azokat 7,5 tonnára kellett neki méretezni. A régi utakat már nem tudom, lehet, hogy azt is. Herczeg Csaba Képviselő elmondta, egyet értek azzal, amit Polgármester úr mondott, hogy a táblákat minél hamarabb ki lehetne rakni figyelmeztetésképpen mindenkinek. Németh Attila Képviselő megkérdezte, polgárőrséggel nem lehet beszélni erről, hogyan járőröznek ők? Vagy esetleg a rendőrséggel? Lukács László Polgármester elmondta, a lakó-pihenő övezetnél lenne miért megbüntetni azokat, akik oda bemennek, de a többi egyéb utjainkon semmi szankció nem lehet, mert nincs semmi tiltás rá. Nyilván, ha kiteszünk egy súlykorlátozó táblát és a rendőr ott találja, akkor már van szankcionálási lehetősége, a polgárőrnek csak jelzési lehetősége van. Németh Attila Képviselő elmondta, bőven elég. Lukács László Polgármester elmondta, úgy látom, hogy túl sok a kérdés ebben a rendelettervezetben, ezért még egy picit csiszolni kellene. Azt javaslom, hogy gondolják át képviselőtársaim, hogy az útjainkat is megvédjük, a vállalkozóinkat se sújtsuk, de a településen lakók nyugalmát se háborgassuk azzal, hogy tönkre teszik a nagy járművek az útjainkat. Azt javaslom, hogy vegyük le a napirendről ezt a kérdést és áprilisban térjünk vissza újra erre. Molnár Béla Képviselő elmondta, amennyiben 7,5 tonnától nagyobb nincs helyi, akkor gyakorlatilag elfogadható, mert a helyieket nem sújtjuk. Ha a 7,5 tonnás táblát kitesszük, akkor nem kell elnapolni ezt a kérdést. Lukács László Polgármester elmondta, azért mondtam, hogy halasszuk el 1 hónappal, mert az 1-es mellékletet is, ahol fel vannak sorolva azok az utcák, amelyeket szeretnénk korlátozni, azokra is kérnék majd javaslatot és a következő testületi ülésen visszatérünk erre a témára. Aki így ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 képviselővel, 6 igen szavazattal, 13

14 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot határozathozatal nélkül jóváhagyólag elfogadta. 7. A Dédestapolcsányi Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány Alapító Okirata felülvizsgálata, módosítása Előterjesztő: Aljegyző Lukács László Polgármester elmondta, az anyagot kiküldtük. Van-e szóbeli kiegészítés aljegyző asszony részéről? Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző elmondta, különösebb kiegészíteni valóm nincs, az előterjesztésben részletesen leírtam, illetve megküldtem a Miskolci Törvényszék javaslatát. Amennyiben kérdés van, akkor szívesen válaszolok. Lukács László Polgármester megkérdezte, kérdése van-e? Kérdés nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 képviselővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot egyhangúan elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 121/2015.(III.17.) határozata a Dédestapolcsányi Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány Alapító Okirata felülvizsgálatáról, módosításáról és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat elfogadásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dédestapolcsányi Kulturális, Bűnmegelőzési és Környezetvédelmi Közalapítvány (székhely: Dédestapolcsány, Petőfi S. u. 21. szám, képviseli: Szaniszló Lajos Elnök) Alapító Okiratát figyelemmel a Miskolci Törvényszék 15.Pk.1513/1998/41. számú, február 18. napján kelt felhívásában foglaltakra - felülvizsgálta, a felhívásnak megfelelően módosította és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot a határozat melléklete szerint, azzal egyezően elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal 8. A Dédestapolcsányi Napközi Otthonos Óvoda Mályinkai Tagóvodája felújítása közbeszerzése Előterjesztő: Polgármester Lukács László Polgármester elmondta, ennél a napirendi pontnál meg kell neveznünk a három vállalkozót, akit megszeretnénk hívni a közbeszerzésre. Szakemberekkel és a mályinkai polgármesterrel történt egyeztetés alapján az előterjesztésben szereplő három vállalkozó meghívását javaslom. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 14

15 Németh Attila Képviselő megkérdezte, ezek a cégek mennyire megbízhatóak, le lettek-e informálva? Ismerős vagy van referencia munkája? Lukács László Polgármester elmondta, ahogy mondtam, részben a lebonyolítónak a javaslata alapján, a mályinkai polgármesterrel egyeztetve. A mályinkai önkormányzat határozatban támogatta ezt a három kivitelezőt. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 képviselővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot egyhangúan elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.17.) határozata a Dédestapolcsányi Napközi Otthonos Óvoda Mályinkai Tagóvodája felújítása közbeszerzéséről Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és - a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény, valamint az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglaltakra figyelemmel úgy határoz, hogy a Dédestapolcsányi Napközi Otthonos Óvoda Mályinkai Tagóvodája felújítása beruházás kapcsán a meghívásos eljárásban az alábbi ajánlattevők vehetnek részt: 1. SZAVA Kft Sajószentpéter, Élmunkás u. 5. szám Képviseli: Kalász László ügyvezető 2. Tengely Közmű Kft Eger, Kőlyuktető 0715/3. hrsz. Képviseli: Szabó Sándor ügyvezető igazgató 3. MIDESTONE Kft Budapest, Szinyei u. 10. szám Telephely: Forró, Petőfi u. 25. szám Képviseli: Miczán Zoltán ügyvezető A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a hozott határozattal kapcsolatban a szükséges intézkedést tegye meg. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 9. Egyebek (Pályázat Fiatalok Garzonházában lévő bérlakás igénylésére, föld haszonbérlet iránti kérelmek, földvásárlás.) - Boros Eszter és Tóth Sándor pályázata a Fiatalok Garzonházában lévő önkormányzati bérlakás bérbeadására Turócziné Fazekas Magdolna Aljegyző elmondta, különösebb kiegészítenivalóm nincs. A lakásrendeletben foglaltaknak megfelelnek. Annyiban változik, mint más bérlőkijelölésnél, hogy augusztusban szeretnének esküvőt tartani. Jelenleg költségalapon bérlik a lakást, amit hosszabbítani kértek és augusztustól szeretnék az előterjesztésben leírt feltételekkel bérelni a házassági anyakönyvi kivonat bemutatása mellett. 15

16 Lukács László Polgármester megkérdezte, kérdés, észrevétel van-e? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 képviselővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot egyhangúan elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 123/2015. (III.17.) határozata Boros Eszter és Tóth Sándor részére a Fiatalok Garzonházában lévő önkormányzati bérlakás bérbeadásáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal összefüggő pályázatot megtárgyalta, s figyelemmel az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 2/2007.(I.17.) rendelet és az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról szóló 19/2006.(XII.18.) rendelet előírásaira úgy határoz, hogy Boros Eszter Dédestapolcsány, Lajos Á. u. 4. 2/1. szám és Tóth Sándor Tardona, Rákóczi F. u. 35. szám alatti lakosok részére a Dédestapolcsány, Lajos Á. u. 4. II. emelet 1. szám alatt lévő, összkomfortos komfortfokozatú, 36,16 m 2 alapterületű, konyha, fürdőszoba, szoba, előszobából álló - önkormányzati tulajdonú bérlakást költségalapon meghatározott lakbérű lakásként március 1. napjától bérbe adja. A bérleti jogviszony 5 éves időtartamra, határozott időre szól. A lakásbérleti jogviszony jogfolytonossága fennáll, mert a bérlők jelenleg is a fenti címen lévő bérlakásban laknak. A Képviselő-testület egyidejűleg úgy határoz, hogy amennyiben a pályázók házasságkötésére év augusztus hónapjában sor kerül, úgy a házassági anyakönyvi kivonat Önkormányzatnál történő bemutatását követő hónap első napjától a bérlők részére a 2/2007.(I.17.) rendelet 8. -ában meghatározott Fiatalok elhelyezésére szolgáló garzonházban lévő lakások bérbeadása feltételei szerint adja bérbe a fentiekben megjelölt önkormányzati bérlakást. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a lakásbérleti szerződés aláírására. Felelős: Polgármester, aljegyző Határidő: azonnal - Nagy Zoltán dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adás iránti kérelme Lukács László Polgármester elmondta, a területeket korábban nem dédestapolcsányi vállalkozó bérelte. Az önkormányzat ezeket a területeket nem kívánja használni, ezért javaslom a bérbeadását. Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 képviselővel, 6 igen szavazattal, 16

17 ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot egyhangúan elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2015. (III.17.) határozata Nagy Zoltán dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adása iránti kérelméről Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Zoltán 3643 Dédestapolcsány, Vásártér u. 3. szám alatti lakos kérelmét megtárgyalta és úgy határoz, hogy az önkormányzat tulajdonában álló külterületi földeket a kérelmező részére haszonbérbe adja a következők szerint: Helyrajzi Terület Tulajdoni Művelési szám nagysága hányad ág 0103/ /1 szántó 0103/ /1 szántó 0103/ /1 szántó 0103/ /1 szántó 0103/ /1 szántó 0103/ /1 szántó 0118/ /1 szántó 0118/ /1 szántó 0118/ /1 szántó 0118/ /1 szántó 0118/ /1 szántó 0118/ /36 szántó 0118/ /1 szántó 0118/ /1 szántó Összesen A Képviselő-testület a haszonbérlet feltételeit az alábbiak szerint határozza meg: A haszonbérlet időtartama: 5 év. Összességében 1 (egy) hektárt elérő vagy meghaladó földterület esetén a haszonbérlet díja, a mindenkor érvényes földalapú támogatás mértéke x hektár/év, mely díjból a helyi lakost 50 %-os kedvezmény illeti meg. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a hasznon-bérlő összességében 2 hektár 7872 m 2 földterületet bérel az önkormányzattól, ennek megfelelően a jelen határozatban foglalt földterületetek haszonbérleti díja: 2,7872 hektár x x 50% = Ft/év. A haszonbérbe vett terület éves bérleti díját a haszonbérlő a haszonbérbe adó rendelkezése szerint fizeti meg - készpénzzel vagy átutalással minden év december 31. napjáig. A testület kiköti, hogy a haszonbérleti szerződés a haszonbérlőnek vadászati jogot nem biztosít, a földterületeket rendeltetésének megfelelően kell használni. A földterület alhaszonbérbe nem adható. 17

18 Jelen haszonbérlettel érintett területekből kimaradtak a magántulajdonban lévő ingatlanok és a más személyek által bérelt földterületek. A határozatban foglaltak annak kézhezvételétől számított 60 napig érvényesek. A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozattal kapcsolatban a szükséges intézkedést tegye meg, az évi CXXII. törvény 49. -ában foglalt eljárást követően a haszonbérleti szerződést aláírja. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal - Lukács Ádám dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adása iránti kérelme elfogadásáról szóló 128/2014.(VIII.26.) határozat módosításáról Lukács László Polgármester elmondta, ahogy az előterjesztésből is kitűnik, két olyan föld került bele, ami másnak már bérbe lett adva, ezért a bérleti szerződés módosítása szükséges. Mivel személyesen érintett vagyok, ezért a vitában és a szavazásban nem veszek részt. Van-e valakinek kérdése, észrevétele? Németh Attila Képviselő megkérdezte, melyek ezek a területek? Lukács László Polgármester elmondta, az alsó tábla, Nagyvisnyó felé a bal oldalon. A saját tulajdonú földjei melletti területekről van szó. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 képviselővel, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2015. (III.17.) határozata Lukács Ádám dédestapolcsányi lakos önkormányzati földterületek haszonbérbe adása iránti kérelme elfogadásáról szóló 128/2014.(VIII.26.) határozat módosításáról Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy a hivatkozott határozatát a földhasználati nyilvántartás felülvizsgálata során észrevett hibák miatt - az alábbiak szerint módosítja: - a 0175/28. hrsz-ú, 621 m 2 nagyságú 1/1 terület és a 0175/29. hrsz-ú, 532 m 2 nagyságú 1/1 terület helyett - a 0175/96. hrsz-ú, 691 m 2 nagyságú 1/1 területet és a 0175/100. hrsz-ú, 406 m 2 nagyságú 1/1 területet adja nevezett részére haszonbérbe. A haszonbérlet díja ( a kerekítésre tekintettel) változatlan marad. A Képviselő-testület egyidejűleg úgy határoz, hogy a hivatkozott határozat módosítással nem érintett részeit egyebekben változatlanul fenntartja. Jelen határozatban foglaltak annak kézhezvételétől számított 60 napig érvényesek. A Képviselő-testület felhatalmazza az Alpolgármestert a módosított haszonbérleti szerződés aláírására. Felelős: Alpolgármester 18

19 Határidő: azonnal - Külterületi ingatlanvásárlás közfoglalkoztatás és településfejlesztés/birtokösszevonás céljából Lukács László Polgármester elmondta, 0118/3. és 0118/4. már most is önkormányzati terület, Tapolcsányban a temető mellett, a pincesor alatti terület. Azzal, hogy ezeket megvásároljuk, egybefüggő területe lesz az önkormányzatnak, így ez jobban használható földterület lesz majd a későbbiekben. A 0118/216. és 0118/217. már eddig is önkormányzati terület volt, ez a Jókai utca végén található. A 0118/215. hrsz-nek már a ¾ része önkormányzati földterület volt. Ugyancsak egy egybefüggő földterülete lesz az önkormányzatnak, amennyiben ezt megvásároljuk. Kérdés, észrevétel van-e? Kérdés, észrevétel nem hangzott. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 képviselővel, 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a javaslatot egyhangúan elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 126/2015. (III.17.) határozata külterületi ingatlanvásárlásról közfoglalkoztatás és településfejlesztés/birtokösszevonás céljából (0118/2., 0118/215. hrsz.) Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy közfoglalkoztatás és településfejlesztés/birtokösszevonás céljából Dr. Lőrincz Ottó Gyula Miskolc, András u. 7. szám alatti lakos tulajdonában és résztulajdonában álló Dédestapolcsány külterületi 0118/2. helyrajzi számú, 1145 m2 nagyságú, 1/1. tulajdoni hányadú, szántó művelési ágú és a 0118/215. helyrajzi számon nyilvántartott, 6268 m2 nagyságú, ¼. tulajdoni hányadú (1567 m2), szántó művelési ágú földterületeket 50.-Ft/m2 vételáron a tulajdonostól megvásárolja. A vételár összesen: Ft (2712 m2 x 50.-Ft/m2) A vételár megfizetése az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg készpénzben történik. Az adás-vétellel összefüggő mindennemű eljárás (szerződés készítése, Földhivatali ügyintézés stb.) és járulékos költség a Vevőt terheli. Jelen határozatban foglaltak annak kézhezvételétől számított 120 napig érvényesek. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hozott határozattal kapcsolatos intézkedés megtételére és az adás-vételi szerződés aláírására. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal - Molnár Gábor miskolci lakos külterületi ingatlan vásárlás iránti kérelméről Lukács László Polgármester elmondta, a mellette lévő területek már a Molnár Gábor tulajdonában vannak. Ezek a területek Nekézseny felé a dombtető és domboldalon találhatóak. Az önkormányzatnak nincs terve vele, ezért javaslom az eladást. Kérdés, észrevétel van-e? 19

20 Kérdés, észrevétel nem hangzott el. Lukács László Polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 képviselővel, 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül a javaslatot elfogadta és a következő határozatot hozta: Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 127/2015. (III.17.) határozata Molnár Gábor miskolci lakos külterületi ingatlan vásárlás iránti kérelméről Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárggyal összefüggő előterjesztést megtárgyalta, s úgy határoz, hogy Molnár Gábor Miskolc, Sellő u. 45. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, s részére értékesíti az Önkormányzat tulajdonát képező külterületi ingatlanokat az alábbiak szerint: Helyrajzi szám Terület nagysága Tulajdoni hányad m2 Önkormányzat 0225/ /1 0225/ /1 0225/ /1 0225/ /1 Összesen 3881 (3881 m 2 x 50 Ft= Ft) Eladási ár 50.- Ft/m 2, összesen Ft, azaz Egyszázkilencvennégyezer-ötven forint, melynek megfizetése az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg készpénzben történik. Az adás-vétellel összefüggő mindennemű eljárás (szerződés készítése, Földhivatali ügyintézés stb.) és járulékos költség a Vevőt terheli. Az Önkormányzatnak az érintett területekre sem közfoglalkoztatási, sem területfejlesztési célból nincs szüksége. Jelen határozatban foglaltak annak kézhezvételétől számított 120 napig érvényesek. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a évi CXXII. törvény 21. -ában foglalt eljárást követően az adás-vételi szerződést aláírja. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal - Dédes Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolása, a végelszámolási nyitó mérleghez nyitó leltár és korrigált nyitó mérleg elfogadása Lukács László Polgármester elmondta, szerettem volna, ha itt van a könyvelő, de egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni. Miután nincs más választásom, meg kell, hogy bízzak benne és ezért javaslom, hogy így fogadjuk el, ahogy ő beterjesztette nekünk. Kérdés, észrevétel van-e? Kérdés, észrevétel nem hangzott el. 20

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2014. február 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-án tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete. Ügyrendi Bizottsága. 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5/2015. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 2015. április 27.-én (hétfőn) de. 10 órakor megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve 5 5 5

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05-én 15,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat száma, tárgya: HATÁROZAT

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készük: M ályinka Község Önkorm ányzat K épviselő-testületének 2015. m ájus 26-án 16.00 órakor m egtartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készük: M ályinka Község Önkorm ányzat K épviselő-testületének 2015. m ájus 26-án 16.00 órakor m egtartott testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Készük: M ályinka Község Önkorm ányzat K épviselő-testületének 2015. m ájus 26-án 16.00 órakor m egtartott testületi üléséről Jelen vannak: Győrfi G ábor polgárm ester M ihály Eszter Laura

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2011. október 24-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről Ikt.szám:..-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajtai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 22-én 16,30 órai kezdettel tartott rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2013. július 25-én a Városháza tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: - Zsombok Lajos polgármester, - Jozó Tamás, dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása

2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása Módosított határozati javaslatok 2011. december 12-i ülésre 2./ Hulladékgazdálkodási rendelet módosítása A PVB javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a XII.16-i ülésen a szolgáltatóval történt egyeztetést

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 11-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 89/2015.(XI.11.) Pedagógiai asszisztens álláshely 90/2015.(XI.11.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 53-20/2013. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 557, 558, 559, 560/2013. (IX. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013.SZEPTEMBER 2.-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 57-59/2013./IX.2./ ÖK. sz. RENDELETE 10./2013./IX.9./

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 29-én megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. november 6-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 128. Száma: 3-45/2012. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 23-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 44/2015. (VI. 23.) számú TKt 45/2015. (VI. 23.) számú TKt 46/2015. (VI. 23.) számú

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben