BESZÁMOLÓ A ÉVI PIACFELÜGYELETI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL. A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa. által jóváhagyva: március 24-én.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A 2008. ÉVI PIACFELÜGYELETI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL. A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa. által jóváhagyva: 2009. március 24-én."

Átírás

1 BESZÁMOLÓ A ÉVI PIACFELÜGYELETI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa által jóváhagyva: március 24-én.

2 TARTALOM I. BEVEZETÉS A hatóság hivatalból végzett piacfelügyeleti tevékenysége A piacfelügyeleti terv végrehajtásának eljárási rendszere Az ellenőrzés alá vont szolgáltatók kiválasztása Az alkalmazható hatósági eszközök Statisztikai adatok A piacfelügyeleti terv végrehajtásának összefoglaló értékelése 13 II. A TANÁCS ÁLTAL ELŐÍRT KÖTELEZETTSÉGEK ELLENŐRZÉSE 22 T1/ A referenciaajánlat készítésére kötelezett jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat terhelő kötelezettségek teljesítésének vizsgálata a 8. és 9. számú piacon T2/ A referenciaajánlat készítésére nem kötelezett jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók vizsgálata a 9. sz. piacon T3/ Az előfizetői hurok átengedésének és a bitfolyam hozzáférés biztosításának vizsgálata III. KIEMELT PIACFELÜGYELETI FELADATOK 28 K1/ Az írásban megkötött egyedi előfizetői szerződések jogszerűségi vizsgálata K2/ A hűségszerződések szabályozásának vizsgálata az általános szerződési feltételekben K3/ A mobil rádiótelefon szolgáltatók általános szerződési feltételeinek általános ellenőrzése K4/ Az elektronikus hírközlési szolgáltatók szolgáltatásminőségi adatainak feldolgozása és közzététele IV. AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PIACFELÜGYELETE 41 H1/ A szélessávú Internet ellátottság felmérése H2/ Egyetemes elektronikus szolgáltatók ellenőrzése 2

3 H3/ Az Internet szolgáltatók telefonhálózaton elérhető ügyfélszolgálata és hibabejelentő szolgálata elérhetőségi feltételeinek vizsgálata H4/ Az Internet szolgáltatók szerződéskötést megelőző műszaki tevékenységének vizsgálata az 1 Mbit/s-nál magasabb sebességű ADSL csomagok esetében H5/ Az Internet szolgáltatók honlapjain közzétett információk hitelességének vizsgálata H6/ Elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók földrajzi szám felhasználásának vizsgálata H7/ A több mint egy éve ÁSZF-et nem módosító szolgáltatók vizsgálata H8/ Minőségi mutató mérésének ellenőrzése Internet szolgáltatás esetén (garantált fel- és letöltési sebesség) H9/ Az elektronikus hírközlési szolgáltatások közzétett mutatóinak ellenőrzése (a bejelentett panaszok száma 1000 előfizetőre vetítve) H10/ A digitális átállással kapcsolatos feladatok (bejelentések ellenőrzése) V. POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK PIACFELÜGYELETE 74 P1/ Az egyetemes postai szolgáltatások minőségének hatósági vizsgálata P2/ Igénybevevői elégedettségvizsgálat az egyetemes postai szolgáltatások ellátási minőségének ellenőrzése céljából a Posta Partnerek által ellátott területeken P3/ A nyilvántartásba vett, vagy abból törölt postai szolgáltatók bejelentett tevékenységének hatósági ellenőrzése P4/ A nem egyetemes postai szolgáltatók ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszerének hatósági vizsgálata P5/ A nyilvántartásban nem szereplő, bejelentés nélkül működő, postai szolgáltatást ellátó szervezetek feltárása P6/ A tértivevényes küldemények zsákos kézbesítésének és a tértivevények kezelésének megfelelőségi vizsgálata P7/ Levélgyűjtőszekrények telepítésének megfelelőségi vizsgálata 3

4 VI. BERENDEZÉSEK PIACFELÜGYELETE 91 BEP1-6/ Elektronikus hírközlő végberendezések, rádióberendezések, valamint a nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezések forgalomba hozatalának ellenőrzése VII. UTÓELLENŐRZÉSEK 95 U1/ A DTH és IPTV szolgáltatók előfizetői szerződésének jogszerűségi vizsgálata (H7/2007) U2/ Szolgáltatás-megfelelőség mérésének, dokumentálásának és közzétételének vizsgálata a műsorjelelosztó szolgáltatók vonatkozásában (K2-A-C/2007) U3/ Az elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók földrajzi szám felhasználásának vizsgálata (H1/2007) U4/ Az általános szerződési feltételek módosítása jogszerűségének ellenőrzése (H4/2007; U1/2007) U5/ Berendezés piacfelügyeleti utóellenőrzés VIII. PIACFELÜGYELETI TERVEN KÍVÜL HIVATALBÓL VÉGZETT FELADATOK 107 TK1/ Az Invitel Távközlési Zrt. és az Invitel Telekommunikációs Kft. előfizetői szerződéseinek és szerződéskötési eljárásainak vizsgálata TK2/ Könnyen megjegyezhető (speciális) számok hordozhatóságának vizsgálata TK3/ Az Invitel Távközlési Zrt. és az Invitel Telekommunikációs Kft. szóbeli szerződéskötési gyakorlata TK4/ A munkaerő-kölcsönző szervezetek postai irányú tevékenységének hatósági vizsgálata TK5/ A meghatározó műsorterjesztők szerződéses feltételei nyilvánosságra hozatalának vizsgálata 4

5 I. BEVEZETÉS A hatóság piacfelügyeleti tevékenysége összetett és szerteágazó területekre terjed ki a hírközlésben. Ide tartozik az elektronikus hírközlés felügyelete, mely tartalmazza a Tanács által I.1.diagram hozott piacszabályozási határozatokban foglalt kötelezettségek ellenőrzé- Az Internet szolgáltatók előfizetők szerinti megoszlása (2007) sét, a szolgáltatások minőségének 100 ezer felett; felügyeletét, a fogyasztók (előfizetők, 1,3% 10-és 100 ezer között; 5,0% felhasználók) érdekeit védő garanciális szabályok érvényesítését, vala- között; 15,7% mint magába foglalja a hírközlő végberendezések, és a nagyfrekvenciás jelet vagy mellékhatást keltő berendezések forgalmazásának felügyeletét is. A hírközlés, mint tágabb fo alatt; 78,0% galom a postai szolgáltatásokra is kiterjed. A piacfelügyelet maga nem csupán ellenőrzést, felügyeletet és eljárást jelent, hanem a hírközlési piac változásainak figyelemmel kísérését, elemzését, és szükség esetén jogalkotás kezdeményezését. I.2. diagram A hírközlés a legdinamikusabban A kábeltelevíziós szolgáltatók előfizetői létszám szerinti megoszlása (2007) fejlődő iparág, melyet rengeteg piaci felett; 1,1% előfizető szereplő, áttekinthetetlenül széles felett; 3,3% szolgáltatási kínálat, változó szabályozási környezet jellemez. E piacon között; 5,8% több száz szolgáltató van jelen, a néhány tucat előfizetővel rendelkezőtől a több milliós felhasználói kört 1000 alatt; 57,1% 5000 alatt; 32,5% kiszolgálókig (ez elsősorban az Internet és a kábeltelevíziós szolgáltatás esetében jellemző, melyet az I.1. és I.2. diagram adatai igazolnak). Az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokban 1 foglalt kötelezettségeket azonban valamennyi piaci szereplőnek be kell tartania, függetlenül piaci súlyától, szakmai tapasztalatától, a rendelkezésére álló anyagi forrásoktól. Az előfizetőt a szolgáltatás I.3. diagram Az előfizetői szolgáltatást nyújtó szolgáltatók száma igénybevétele során semmilyen hátrány 1400 sem érheti a fenti szempontok 1200 miatt: valamennyi szolgáltatótól a szerződéses feltételek szerint meghatározott szolgáltatást a megfelelő minőségben meg kell kapnia A szolgáltatók számának, valamint szolgáltatásaik igénybevevőinek folyamatos növekedése mellett állandóan változik a nyújtott szolgáltatások tartalma, illetve teljesen új szol- 1 Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény Elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály: e törvény, e törvény felhatalmazása alapján a törvény végrehajtása tárgyában kibocsátott jogszabály, elektronikus hírközlésre vonatkozó, közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus, valamint a hatóság határozata. 5

6 gáltatások jelennek meg. Ez, valamint a változások gyorsasága, és az ehhez kapcsolódó nagyszámú általános szerződési feltétel módosítás jelentős kockázatot jelent a piacfelügyelet szempontjából elsődleges fogyasztói (előfizetői, felhasználói) garanciák biztosítása során, mert az előfizetők megszerzése és megtartása, újabb és újabb ajánlatokkal való megkeresése során gyakran háttérbe szorul az őket megillető jogosultságok biztosítása. A hatóság piacfelügyeleti tevékenységének alapvető célja a tiszta verseny fenntartása, és a fogyasztói érdekek védelme, melyeket az Eht. 2 alapelvként rögzít. Ezek érvényesülése pusztán hatósági eszközökkel hatékonyan nem biztosítható, elengedhetetlen a szolgáltatók együttműködése, önkéntes jogkövető magatartása. Ezért a hatóság minden esetben biztosítja az ún. soft law eszközök alkalmazása keretében az egyes felmerülő problémák egyeztetéssel történő megoldását és ebben a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselője is jelentős szerepet játszik -, azonban a hatóság felhívása ellenére el nem hárított jogsértések esetén súlyos szankciókat alkalmaz. A már idézett alapelvek érvényesülése a hírközlés minden szereplőjének alapvető érdeke. Az önkéntes jogkövetés mellett a jól működő piac alapvető feltétele, hogy a fogyasztók az egyre bővülő szolgáltatási palettáról minden információ birtokában egyre inkább tudatosan döntsenek. A fogyasztók tudatosságának növelését a hatóság 2008-ban stratégiai célként rögzítette és az első lépések meg is történtek e cél elérése érdekében. A 2009-es piacfelügyeleti terv mind az ellenőrzések szempontrendszerében, mind pedig az alkalmazandó hatósági intézkedések megválasztásában illeszkedik a fenti célhoz. A hatóság minden évben beszámolót készít az előző évi piacfelügyeleti terv végrehajtásáról. A beszámoló a bevezetésben áttekintő módon összefoglalja a piacfelügyeleti tevékenység elveit és módszerét, az alkalmazható hatósági eszközöket, röviden összefoglalja a teljes tevékenységre vonatkozó statisztikai adatokat, valamint értékeli az adott évre szóló terv végrehajtását. A beszámoló külön fejezetekben (II-VIII.) részletesen ismerteti a - a Tanács által előírt kötelezettségek ellenőrzésével, - a kiemelt piacfelügyeleti feladatokkal, - az elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal, - a postai szolgáltatásokkal, - a berendezések piacfelügyeletével, - az utóellenőrzéssel, valamint - a terven kívül hivatalból végzett piacfelügyeleti feladatokkal kapcsolatos eredményeket, tapasztalatokat és a hatóság intézkedéseit. 1. A HATÓSÁG HIVATALBÓL VÉGZETT PIACFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGE A A hatóság piacfelügyeleti tevékenysé- hatóság hivatalból végzett piacfelügyeleti tevékenysége ge a hírközlési piac működésének figyelemmel kísérésén (pl. KTV és szélessávú felmérés), az egyedi kérelmek és az előző évi tapasztalatok elemzés, terv terv hatósági piacfelügyeleti beszámoló elemzésén alapul. Az elemzések ezen monitorozás kész készítése se ellenőrzés eljárás eljárás kész készítése se túl elősegítik a jogalkotási feladatok teljesítését, esetleges ágazati döntések meghozatalát, illetve olyan problémákat tárhatnak fel, melyekre a hatóság- Egyedi kérelmek, k előző évi visszacsatolás tapasztalatok I.1. ábra 2 Az elektronikus hírközlésről szóló évi C. törvény 6

7 nak önállóan, vagy más társhatóság eljárását kezdeményezve reagálnia kell. Az elemzés alapján összeállított terv alapján lefolytatott eljárásokról a hatóság beszámolót készít. Mind a terv, mind a beszámoló azok közzététele útján jelzi a piac valamennyi szereplője számára, hogy egyrészt melyek azok a területek, amelyek ellenőrzését a hatóság indokoltnak tartja, másrészt összefoglaló képet ad a hatósági eljárások során feltárt problémákról és azokkal kapcsolatos hatósági döntésekről. A hatósági ellenőrzések keretében a hatóság jogsértés feltárása esetén - a fokozatosság elvét betartva felhívás kiadásával nyújt lehetőséget arra, hogy a szolgáltatók önkéntes jogkövetéssel tegyenek eleget az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokban foglaltaknak. Amennyiben a hatóság megállapítja, hogy a felhívásokban foglaltaknak az érintettek nem tettek eleget, hivatalból piacfelügyeleti eljárást indít és jogszabályban meghatározott szankciót alkalmaz. 2. A PIACFELÜGYELETI TERV VÉGREHAJTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDSZERE: A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSES MODELL Valamennyi, hivatalból indított piacfelügyeleti eljárás egységes rendben, azonos eljárási lé- ellenőrzés jogsértést pések szerint történik. A hatóság első lépésként hatósági ellenőrzés keretében akár helyszíni ellenőrzéssel, akár a nyilvántartás adatai alapján, akár elrendelt adatszolgáltatással felméri és elemzi, hogy történt-e, valószínű-e jogsértés a vizsgált témában. Amennyiben az HATÓSÁGI ELLENŐRZ RZÉS tár fel, felhívás kiadására kerül sor. A felhívás nagy előnye, hogy egy- ELLENŐRZÉS NINCS NINCS JOGSÉRTÉS JOGSÉRTÉS ELLENŐRZ RZÉS részt lehetőséget nyújt a szolgáltató LEZÁRÁSA számára, hogy önkéntes jogkövetés JOGSÉRTÉS JOGSÉRTÉS keretében korrigálja a nem megfelelőséget, másrészt gyors és hatékony I.2. ábra FELHÍVÁS, ÖNKÉNTES ÖNKÉNTES eszköz arra, hogy a hatóság kikényszerítse a jogsértés elhárítását. Az JOGKÖVETÉS UTÓELLENŐRZÉS JOGKÖVETÉS ELLE ENŐRZÉS LEZÁRÁSA ellenőrzés kötetlenebb formájából JOGSÉRTÉS JOGSÉRTÉS adódóan több lehetőséget nyújt az adott helyzetben leghatékonyabb I.2. ábra PIACFELÜGYELETI ELJÁRÁS hatósági eszköz alkalmazásának SZANKCIÓ megválasztására, továbbá elősegíti a hatósági erőforrások koncentrálását, elosztását. A hatósági ellenőrzéses modellben nem kerülhet sor arra, hogy a szolgáltatók a hatósági kötelezéseket nem hajtják végre. A hatósági ellenőrzés utóellenőrzés piacfelügyeleti eljárás folyamatra épülő modell garantálja a jogszerű magatartás kikényszerítését. Az ellenőrzés funkciójánál meg kell jegyezni, hogy annak csak egyik eleme a jogsértések feltárása, elhárítása. A másik, ezzel egyenértékű funkció a szolgáltatók tevékenységének folyamatos kontroll alatt tartása, a hatósági felügyelet tudatának fenntartása. Az éves beszámolási és tervezési rendszerből adódóan vannak olyan feladatok, melyek ellenőrzése nem oldható meg a tárgyévben: ezeket nevesíti a terv utóellenőrzési önálló feladatként. A hatóság piacfelügyeleti tevékenysége folyamatos tevékenység. Szükségszerűen vannak olyan feladatok, melyek esetében a végrehajtás vizsgálata a következő évre húzódik át. Így például a T1 feladat tematikáját a évi vizsgálat tapasztalatai határozták meg, ezért a évi piacfelügyeleti tervben meghatározott vizsgálat egyben az előző évi vizsgálat utóellenőrzése is, de tekintettel a vonatkozó tanácsi határozat augusztusi meghozatalára a feladat végrehajtása októberben kezdődött, és várhatóan 2009 első negyedévére fejeződik be. Vagyis, bár a hatóság piacfelügyeleti tevékenysége alapvetően éves terven és beszámolón alapul, valójában az egyes évek feladatai egymásra épülnek, és a terv vagy beszámoló csak egy adott pillanatról nyújt helyzetképet. 7

8 3. AZ ELLENŐRZÉS ALÁ VONT SZOLGÁLTATÓK KIVÁLASZTÁSA Az indokolt módon való eljárás és a hatékonyság, mint eljárási alapelveknek 3 való megfele- a hatóság tudomására jutott egyéb tények meghatározzák azokat a lés érdekében a hatóság az ellenőrzés alá vont szolgáltatókat előzetes elemzés alapján választja ki. Az egyedi kérelmek, problémákat, melyeket a hatóságnak meg kell oldania. Az adott szolgáltatás, vagy valószínű jogsértő gyakorlat meghatározását követően ki kell választani azt a szolgáltatói kört, mellyel szemben a hatóság a vizsgálatot lefolytatja. A szolgáltatók kiválasztására irányuló elemzés figyelembe veszi a rendelkezésre álló ható- sági erőforrásokat, és ehhez rendelve a sokaságot jól jellemző 10-20%-os reprezentatív minta alapján meghatározza a vizsgálandó szolgáltatói kört, azt is figyelembe véve, hogy a vizsgálat lehetőleg minél nagyobb előfizetői létszámot érintsen. Másik fontos alapszabály, hogy az adott évben az azonos szolgáltatási területen működő, közel azonos nagyságú előfizetői körrel rendelkező szolgáltatókat egy, vagy lehetőleg ugyanannyi tervfeladat érintsen. E szabály biztosítja az egyenlő elbánás elvének érvényesülését. Értelemszerűen nincs szükség az érintett szolgáltatói kör mintavételes meghatározására, amennyiben az ellenőrzés vagy felmérés valamennyi szolgáltatóra kiterjed (pl. K4 szolgáltatásminőségi adatok elemzése; H1 szélessávú ellátottság felmérés), vagy az eljárás alanyai csak jogszabályban meghatározott szolgáltatók lehetnek, mint pl. a tanácsi ügyek esetében a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók, az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatások esetében az e tárgyban a miniszterrel szerződést kötött, vagy a miniszter által kijelölt szolgáltatók. Az utóellenőrzések esetében pedig azon szolgáltatók vizsgálatára kerül sor, amelyeket a hatóság korábban akár felhívott az önkéntes jogkövetésre, akár határozatban számára tételes kötelezettséget írt elő, vagy vele szemben bírságot alkalmazott. További általános szabály, hogy a hatósághoz tájékoztatási igénnyel fordulók, valamint az eljárások lefolytatását kérő ügyfelek által jelzett problémákra a hatóságnak reagálnia kell, és az egyedi ügyekben jelentkező jogsértéseket általános jelleggel, akár a szolgáltató teljes tevékenységének felülvizsgálatával, akár az adott tárgyban érintett valamennyi szolgáltató ellenőrzésével kell elhárítania. Ezen esetekben a vizsgálandó szolgáltatói kört, vagy szolgáltatási területet közvetett módon a hatósághoz forduló ügyfelek határozzák meg. Az ellenőrzés alá vonandó szolgáltatók kiválasztása során a hatóságnak úgy kell eljárnia, hogy egyrészt reagáljon a benyújtott kérelmekben, illetve a hivatalból folytatott eljárásokban felmerült problémákra. A fentiekben bemutatott kiválasztási mód mellett gyakorlattá vált azon kiválasztási szempont alkalmazása is, amely szerint a hatóság kockázatosnak és ellenőrzendőnek tartja minden olyan szolgáltató magatartását, amely az egyszerűen teljesíthető, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti. E szolgáltatók esetében nem érvényesülnek a kiválasztásra vonatkozó általános szabályok, és az adott szolgáltató esetében sor kerülhet egy éven belül több szempontú (több tervfeladatot érintő) ellenőrzésre is. E kiválasztási szempont alkalmazásának másik célja a hatósági nyilvántartások hitelességének biztosítása, hiszen e nyilvántartások az elektronikus hírközlési és a postai szolgáltatások vonatkozásában garanciális jelleggel bírnak. 4. AZ ALKALMAZHATÓ HATÓSÁGI ESZKÖZÖK 4.1. Önszabályozás és önkéntes jogkövetés Ahhoz, hogy az Eht.-ban alapelvi szinten megfogalmazott, a hatékony verseny fenntartására, továbbfejlődésére, a fogyasztói (felhasználói, előfizetői) jogok érvényesülésére vonatkozó társadalmi célok érvényesüljenek, elengedhetetlen, hogy a szolgáltatók az elektronikus hír- 3 Eht

9 közlésre vonatkozó szabályokban foglaltaknak, illetve a közjog által nem szabályozott kérdésekben az önszabályozás keretében kialakított hálózati (összekapcsolási, hozzáférési) és SZANKCIÓ (PIACFELÜGYELETI ELJÁRÁS) AZ ÖNKÉNTES JOGKÖVETÉS ELLENŐRZÉSE PIACFELÜGYELETI (HATÓSÁGI) ELLENŐRZÉS: FELHÍVÁS ÖNKÉNTES JOGKÖVETÉSRE I.3. ábra ÖNKÉNTES JOGKÖVETÉS (ÖNSZABÁLYOZÁS, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK) JOGSÉRTÉS előfizetői szerződésekben (egyedi előfizetői szerződések, általános szerződési feltételek) foglaltaknak önkéntes jogkövetés útján tegyenek eleget. Jogállamban ez a jogok érvényesülésének leghatékonyabb módja. A hatóság feladata, hogy a fokozatosság elvét betartva egyrészt biztosítsa az önkéntes jogkövetés lehetőségét (ehhez igazodik a hatósági ellenőrzéses modell, valamint az ún. soft law eszközök alkalmazása), másrészt ellenőrizze az önszabályozás keretében kialakított feltételek teljesülését. Az önszabályozás érvényesül az általános szerződési feltételek elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályokban tételesen nem meghatározott tartalmában, valamint a szolgáltatás minőségére vonatkozó minimál- és célértékek vállalása során. Az önszabályoelektronikus hírközlési szolgáltatások feltételei zás lehetősége következik abból, hogy bár az a hírközlési joganyag által rendkívül részletesen szabályozottak, mégiscsak alapvetően polgári jogi jellegű szerződések, így bizonyos kérdésekben, mint pl. a K3 tervfeladat által vizsgált, a mobil rádiótelefon szolgáltató általános szerződési feltételeiben érvényesülnie kell a civiljog megengedő (diszpozitív) szabályainak, de ez az önszabályozás sosem lehet egyoldalú, a szerződési feltételeket kialakító fél érdekeit a másik fél kárára érvényesítő A hatósági döntés kikényszerítése: a szankció A hatóság által eddig leggyakrabban alkalmazott szankció, a bírság. A éves idő- a bírságok összértéke az I.1. szakban a hivatalból indított és a kérelemre indult eljárásokban diagram szerint alakult. (A diagram az eljárási bírságokat nem tartalmazza.) I.4. diagram A kiszabott piacfelügyeleti érdemi bírságok alakulása (ezer Ft), Kérelemre Hivatalból A 2008-as adatok mutatják, hogy a hatóság hivatalból indított eljárásait jól hangolta össze a kérelemre indult eljárásokban, valamint a hatósághoz érkezett tájékoztatási igényekben szereplő témákkal, és a korábbi évektől eltérően a bírságszankció alkalmazására jellemzően a piacfelügyeleti terv végrehajtása, illetve a terven kívül folytatott, hivatalból indított eljárásaiban került sor. 9

10 A hatóság a as időszakban kialakította egységes joggyakorlatát a bírságok alkalmazásakor. Ennek egyik eleme az egységes értelmezést biztosító szankciópolitika, másik a bírságot tartalmazó határozatokhoz kapcsolódó kötelező belső szakmai egyeztetés. 250 I.5. diagram A bírságoló határozatok száma és az összes bírság Bírságoló határozatok száma Bírságok együttes összege (ezer Ft) A 2008-ban elsősorban az egyedi előfizetői szerződésekkel (K1: 54 határozatban 93 millió Ft bírság), valamint az általános szerződési feltételek módosításával kapcsolatban végzett fel- adatok eredményeként (H7: 17 határozatban; 2,5 millió Ft bírság; U1: 3 határozatban 29 millió Ft bírság; U4: 13 határozatban 8,7 millió Ft bírság) mind a kiszabott bírságok összege, mind az ilyen szankciót tartalmazó határozatok száma jelentősen emelkedett az előző évekhez képest. Ugyanakkor az Eht. más szankcionálási lehetőségeket is lehetővé tesz. Így mód van: hivatalból indított eljárásokban a jogsértő kötelezésére az eljárási költségek megtérí- tésére, a jogsértő kötelezésére meghatározott információk nyilvánosságra hozatalára, a tényállás tisztázása során megszerzett információk hatóság általi nyilvánosságra hozatalára, a jogsértő költségén a határozat országos napilapban történő közzétételére, a szolgáltató kötelezésére helyreigazító közlés közzétételére. Bár a hatóság határozatait és felhívásait közzéteszi, valamint rendszeresen kommunikálja a kiemelt ügyekben hozott döntéseit, a nyilvánosság, mint hatósági eszköz alkalmazásában további lehetőségek vannak. A 2009-es terv végrehajtása során a hatóság törekszik arra, hogy a bírságok helyett vagy mellett egyre inkább a nyilvánosságot, mint kényszerítő eszközt alkalmazza, mert így fokozottabban érvényesülhet a fogyasztók tájékoztatása. 10

11 5. STATISZTIKAI ADATOK 5.1. A piacfelügyeleti terv végrehajtásának statisztikai adatai Felhívás 345; 29% A 2008-as évben az elektronikus hírközlési szolgáltatásokat érintő 35 tervfeladat végrehajtása során a lefolytatott eljárások, elrendelt adatszolgáltatások, illetve helyszíni ellenőrzések összesen 2677 szolgáltatót érintettek (vagyis egy szolgáltatót több feladat is érintett). A postai piacfelügyelet körében - az egyetemes szolgáltatót is beleértve szolgáltató ellenőrzésére került sor, illetve 137, nyilvántartásban nem szereplő, bejelentés nélkül működő, valószínűleg postai szolgáltatást ellátó szervezet vizsgálatát végezte el a hatóság. A berendezések piacfelügyelete összesen 246 berendezés-típust érintett. Bírság; 104; 21% I.6. diagram Az elektronikus hírközlési szolgáltatások ellenőrzésének adatai I.7. diagram Az elektronikus hírközlési szolgáltatások utóellenőrzésének adatai Megfelelő 840; 71% Megfelelő; 381; 79% Az elektronikus hírközlési szolgáltatási területen a hatóság a piacfelügyeleti terv végrehajtása során 1185 hatósági ellenőrzést végzett, és ezek eredményeként az ügyek 29%-ában hívta fel a jogsértő szolgáltatót a jogkövető magatartásra. A 2007-es és 2008-as terv keretében kiadott hatósági kötelezések teljesítésére irányuló 485 utóellenőrzés keretében a hatóság 104 esetben (21%) indított piacfelügyeleti eljárást, mert a szolgáltatók nem tartották be a felhívásokban foglaltakat, és szinte valamennyi ügyben bírság kiszabására került sor. A 2007-ben végzett hatósági ellenőrzések adataival összevetve megállapítható, hogy ban a hatóság az ellenőrzések számát 36%-kal növelte. A feltárt jogsértések aránya a es 26%-ról 2008-ra 29%-ra emelkedett. I.8. diagram Az ellenőrzések összefoglaló adatai, Megfelelő Nem megfelelő Hatósági ellenőrzés Utóellenőrzés 11

12 Az utóellenőrzések száma a tavalyi évhez képest 23%-kal nőtt, míg a feltárt (és bírsággal sújtott) jogsértések aránya a 2007-es 17%-ról 21%-ra emelkedett, mely növekedés alapvetően az általános szerződési feltételek módosításainak és az egyedi előfizetői szerződések utóellenőrzéséből adódik A jogszabályban előírt adatszolgáltatás statisztikai adatai 2008-ban a hatóság jogszabály-előkészítésben végzett tevékenységének köszönhetően jelentősen egyszerűsödött az elektronikus hírközlési szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettsége a 22/2001. (XII. 22.) MeHVM rendelet hatályon kívül helyezésével, és a 345/2004. (XII. 23.) Korm. rendelet megújításával. I. 9. diagram Az elektronikus hírközlési szolgáltatók adatszolgáltatása Megfelelő 2470; 78% Felhívott 695; 22% Megfelelő 610; 88% A hatóság a piacfelügyeleti terv végrehajtása keretében, az ellenőrizendő szolgáltatók kiválasztásakor figyelembe veszi, hogy melyek azon szolgáltatók, amelyek adatszolgáltatási kötelezettségüknek határidőre nem, vagy nem megfelelően tettek eleget. E szolgáltatókat ellenőrzi, illetve helyszíni ellenőrzéssel győződik meg arról, hogy az adott szolgáltatók székhelyükön fellelhetők-e, végeznek-e egyáltalán szolgáltatást. Az ellenőrzések eredményeként ha annak törvényben meghatározott feltételei fennállnak a szolgáltató megszüntetése érdekében cégfelügyeleti eljárást kezdeményez (2008-ban összesen négyet), vagy törli őket a hatósági nyilvántartásból. A 2007-es adatokkal összevetve az adatszolgáltatási fegyelem jelentősen nőtt az elektronikus hírközlési szolgáltatók esetében. Az adatszolgáltatás elmulasztása 34%-ról 22%-ra csökkent (I.8. diagram), és míg 2007-ben 28, addig 2008-ban már csak 7 szolgáltatót kellett ismételten bírságolni. A postai szolgáltatók esetében az adatszolgáltatási fegyelem romlása tapasztalható, a 2007-es 8%-ról 20%-ra nőtt az adatszolgáltatást elmulasztó kötelezett szolgáltatók aránya. Ez alapvetően azzal indokolható, hogy egy év alatt a bejelentett szolgáltatók száma 43%-kal, 90-ről 129-re emelkedett, és az újonnan megjelent szolgáltatók nincsenek tisztában jogszabályi kötelezettségeikkel. Az egyetemes szolgáltató mellett a postai piacon megjelenő, most már több mint száz, jelentős árbevétellel és szakmai tapasztalattal nem rendelkező szolgáltató ellenőrzése a 2009-es tervben is fontos feladat. Bírságolt 85; 12% Megfelelő 103; 80% I. 10. diagram A postai szolgáltatók adatszolgáltatása Felhívott 26; 20% Megfelelő 18; 69% Bírságolt 8; 31% 12

13 100% 80% I.11. diagram A jogszabályban előírt adatszolgáltatás összefoglaló adatai, % 40% % Megfelelő Mulasztás 0% Elektronikus hírközlés Posta 6. A PIACFELÜGYELETI TERV VÉGREHAJTÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE 6.1. A jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókat terhelő kötelezettségek betartásának ellenőrzése A jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatókra a Tanács által kiszabott kötelezettségek teljesülését három területen ellenőrizte a hatóság. A T1 vizsgálat a évi ellenőrzés során kiadott felhívásokban foglaltak betartásának utóellenőrzésén kívül kiterjed a referencia összekapcsolási ajánlatban meghatározott folyamatok vizsgálatára, az igénybejelentések kezelésére, teljesítésére, a csatlakozónyaláb közös használata esetén a helymegosztási díjak megosztására, valamint arra, hogy a kötelezett szolgáltatók a jogosultak igénye esetén biztosítják-e közbenső szolgáltatón keresztül történő kétirányú hívástovábbítást. Tekintettel arra, hogy az ellenőrzés alapját képező 8. 4 és 9. 5 piaci határozatokat a Tanács 2008 augusztusában fogadta el és az ellenőrzés októberben indult, a feladat végrehajtása I. negyedévben ér véget. A T2 vizsgálat keretében a hatóság ellenőrizte, hogy a 9. piacon jelentős piaci erejű szolgáltatóként azonosított, de referenciaajánlat készítésére nem kötelezett szolgáltatók betartják-e a Tanács határozatában rájuk rótt kötelezettségeket. Az ellenőrzött 10 szolgáltató az egyes kötelezettségeket az I.12. diagram szerinti arányban teljesítette. Az egyes kötelezettségeket nem vagy nem megfelelően teljesítő szolgáltatókat a Tanács felhívta a jogkövető magatartás tanúsítására. A felhívásokban foglaltak betartását a hatóság 2009-ben utóellenőrzi. 4 16/2004. (IV. 23.) IHM rendelet 1. sz. melléklet: 8. Híváskezdeményezés nyilvános helyhez kötött telefonhálózatból 5 16/2004. (IV. 23.) IHM rendelet 1. sz. melléklet: 9. Hívásvégződtetés egyedi, nyilvános helyhez kötött telefonhálózatban 13

14 100% I.12. diagram A referenciaajánlat készítésére nem kötelezett JPE szolgáltatók ellenőrzésének eredményei 80% Megfelelő Nem megfelelő 60% 40% 20% 0% Közzététel Bejelentés Hívásvégződtetési díjak Alkalmazott feltételek Átláthatóság Egyenlő elbánás A évre szóló piacfelügyeleti tervben előzetesen meghatározott előfizetői hurok átengedése és a bitfolyam hozzáférés vizsgálatának (T3) fókuszpontjait a és számú piacon hozott piackijelölő határozatok, valamint a évi vizsgálatok tapasztalatai alakították ki. A évi vizsgálat egyik fő fó- JPE kötelezettségek kuszpontja a hurokátengedéshez ellenőrzése kapcsolódó folyamatok vizsgálata, az RIO kötelezettek igénybejelentések kezelése, teljesí- T1 FOLYAMATBAN ellenőrzése tése. További célpont a technológiai- RIO készítésére nem lag alkalmatlan elutasítások vizsgá- T2 kötelezett szolgáltatók lata, azon esetekben, ahol 60 napon ellenőrzése belül más szolgáltató szolgáltatása Hurokátengedési mégis megjelenik ugyanazon a hur- T3 FOLYAMATBAN vizsgálat kon, valamint a helymegosztási havidíjak (utó) ellenőrzése. I.4 ábra Az egyenlő elbánás és átláthatóság integrált vizsgálatát a következő fő témakörök mentén ellenőrizni a hatóság: 1. Szolgáltatás létesítése (hurokátengedés, országos és helyi IP bitfolyam hozzáférés) 2. Használaton kívüli hurkok átadása 3. Szolgáltató-váltás 4. Karbantartás (hibajavítás) 5. Elutasítás 6. Pénzügyi elszámolás 7. Információnyújtás 8. Közzététel A feladat végrehajtása folyamatban van, befejezése I. negyedévében várható. 6 16/2004. (IV. 23.) IHM rendelet 1. sz. melléklet: 11. A fémes hurkok és alhurkok nagykereskedelmi átengedése (beleértve a részleges átengedést is) szélessávú és beszédcélú szolgáltatások nyújtása céljából 7 16/2004. (IV. 23.) IHM rendelet 1. sz. melléklet: 12. Nagykereskedelmi szélessávú hozzáférési szolgáltatás 14

országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti média- és hírközlési hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről

országgyűlési beszámoló országgyűlési Beszámoló a nemzeti média- és hírközlési hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről országgyűlési beszámoló 2013 országgyűlési Beszámoló a nemzeti média- és hírközlési hatóság elektronikus hírközléssel összefüggő tevékenységéről 2 0 1 3 2 országgyűlési BESZÁMOLÓ 3 4 országgyűlési BESZÁMOLÓ

Részletesebben

határozatot. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya.

határozatot. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. Ügyiratszám: DH-664-31/2005. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa az érintett piacok azonosítására,

Részletesebben

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása Ügyiratszám: DH-664-79/2005. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)

Részletesebben

határozatot. A Tanács az érintett piacon jelentős piaci erejűként azonosított szolgáltatóra az alábbi kötelezettségeket rója ki:

határozatot. A Tanács az érintett piacon jelentős piaci erejűként azonosított szolgáltatóra az alábbi kötelezettségeket rója ki: Ügyiratszám: DH-664-174/2005. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)

Részletesebben

Részletes indokolás. Az 1-3. -hoz

Részletes indokolás. Az 1-3. -hoz Részletes indokolás Az 1-3. -hoz A törvény teljes körűen meghatározza a tárgyi, személyi és területi hatályát, a személyi hatály körében külön kiemelve az elektronikus hírközlési tevékenységet végző szervezetek

Részletesebben

J/3348 BESZÁMOLÓ A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

J/3348 BESZÁMOLÓ A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL J/3348 BESZÁMOLÓ A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL TARTALOM Bevezetés 03 Az elektronikus hírközlési piac helyzete 2010-ben 04 A hírközlési

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapította,

HATÁROZAT. megállapította, Ügyiratszám: HF/25000-9/2012. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (1. piac) Ügyintéző: dr. Mádi István Függelékek: I. Függelék:

Részletesebben

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac)

erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac) Ügyiratszám: DH-10903-2 /2007. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása (14. számú piac) A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a

Részletesebben

2003. évi C. törvény. az elektronikus hírközlésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI

2003. évi C. törvény. az elektronikus hírközlésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről Az Országgyűlés az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a fogyasztók megbízható, biztonságos, megfelelő

Részletesebben

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003.

T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat. zárószavazásához. Budapest, 2003. november. 2003. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5680/306. számú EGYSÉGES JAVASLAT az elektronikus hírközlésről szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter Budapest,

Részletesebben

2003. évi C. törvény. az elektronikus hírközlésrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI

2003. évi C. törvény. az elektronikus hírközlésrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl Az Országgyûlés az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a fogyasztók megbízható, biztonságos, megfelelõ

Részletesebben

határozatot. erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása

határozatot. erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása Ügyiratszám: DH-664-33/2005. Tárgy: piacmeghatározás, a jelentős piaci erővel rendelkező szolgáltatók azonosítása és kötelezettségek előírása A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa (a továbbiakban: Tanács)

Részletesebben

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA

KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai Tagozata KÖTELEZŐ SZAKMA JOGI ISMERETEK HÍRKÖZLÉS-INFORMATIKA Készítette: Németh József Kamarai nyilvántartási szám: 09-1072 A kézirat lezárásának időpontja:

Részletesebben

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához

Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához dr. Verebics János: Az internet-szolgáltatók hírközlési jogi jogállásának újraszabályozásához I. Az Internet-szolgáltatások a hatályos hírközlési jogi szabályozása I.1 Az Internet-szolgáltatás, mint hírközlési

Részletesebben

A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSÁNAK ÚJABB FEJLEMÉNYEI (2007 2009)

A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSÁNAK ÚJABB FEJLEMÉNYEI (2007 2009) Kiss Károly Miklós A TÁVKÖZLÉSI SZEKTOR SZABÁLYOZÁSÁNAK ÚJABB FEJLEMÉNYEI (2007 2009) A tanulmány a távközlési szektor hazai szabályozásának áttekintésére és értékelésére vállalkozik, az utóbbi néhány

Részletesebben

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről Az Országgyűlés az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a fogyasztók megbízható, biztonságos, megfelelő

Részletesebben

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS ÖT DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÓ HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK GYAKORLÁSÁRA

HATÓSÁGI SZERZŐDÉS ÖT DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÓ HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK GYAKORLÁSÁRA HATÓSÁGI SZERZŐDÉS ÖT DIGITÁLIS TELEVÍZIÓ MŰSORSZÓRÓ HÁLÓZAT ÜZEMELTETÉSI JOGOSULTSÁGÁNAK GYAKORLÁSÁRA 2008. szeptember 5. Nemzeti Hírközlési Hatóság Antenna Hungária Zrt. Antenna Digitális Televízió Műsorterjesztő

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzéséről

A helyi nemzetiségi önkormányzatok ellenőrzéséről Összefoglaló tanulmány A helyi nemzetiségi ok ellenőrzéséről Célunk a terület átláthatóságának, elszámoltathatóságának és a szabályos működésének biztosítása, ezáltal a nemzetiségek társadalmi beágyazottságának

Részletesebben

határozatot. jóváhagyja. állapítja meg:

határozatot. jóváhagyja. állapítja meg: Ügyiratszám: DH-336-24/2004. Tárgy: a Monortel Rt. referencia összekapcsolási ajánlata A Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa a dr. Lakatos Péter ügyvéd (Köves &Társai Ügyvédi Iroda, 1075 Budapest, Madách

Részletesebben

2003. évi C. törvény. az elektronikus hírközlésrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI

2003. évi C. törvény. az elektronikus hírközlésrõl ELSÕ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA, CÉLJAI ÉS ALAPELVEI 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésrõl Az Országgyûlés az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a fogyasztók megbízható, biztonságos, megfelelõ

Részletesebben

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39 III. évfolyam 2 3 A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása és hitelfelvétele 3 Tájékoztató a helyben központosított közbeszerzés szabályairól, valamint az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos jövőbeni

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ArraboNet Kft. Internetszolgáltatás Magyarország területén 2013. október 1. ArraboNet Kft Általános Szerződési Feltételek Tartalomjegyzék 1. Általános adatok, elérhetőség...

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2013 július 31. Hatályos: 2013 szeptember 1. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint adatvédelmi bírság

H A T Á R O Z A T. 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint adatvédelmi bírság Ügyszám: NAIH-1257-14/2014/H. Tárgy: Követeléskezelés megbízási jogviszony alapján H A T Á R O Z A T Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2013 július 31. Hatályos: 2013 szeptember 1. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. E-mail cím: externet@externet.

Székhely: 5000 Szolnok, Szapáry út 18. Levelezési cím: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos utca 2. E-mail cím: externet@externet. Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009. szeptember 10. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Szám: 6089/2008-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a fogyasztóvédelemről szóló

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2015. január 1. Módosítva: 2015.

Részletesebben

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek

BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételek BROADBAND MEDIA HUNGARY Távközlési Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételek Internet-hozzáférési szolgáltatáshoz Utolsó módosítás kelte: 2012. június 1. Módosítva: 2013.

Részletesebben

Az Egészségbiztosítási Felügyelet helyzete 2010. április 30. napján

Az Egészségbiztosítási Felügyelet helyzete 2010. április 30. napján Az Egészségbiztosítási Felügyelet helyzete 2010. április 30. napján 1. Az intézmény bemutatása, szakmai tevékenységének ismertetése Az Egészségbiztosítási Felügyelet (a továbbiakban Felügyelet) 2007. január

Részletesebben