Perifériáról a társadalomba - szektorok összefogása a társadalmi esélyegyenlőségért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Perifériáról a társadalomba - szektorok összefogása a társadalmi esélyegyenlőségért"

Átírás

1 FEJLESZTÉSI TÁRSASÁG Perifériáról a társadalomba - szektorok összefogása a társadalmi esélyegyenlőségért ELSŐ NYÍRSÉGI A projekt a TÁMOP / azonosítószámú program keretében valósul meg az Európai Unió társfinanszírozásával.

2 Perifériáról a társadalomba szektorok összefogása a társadalmi esélyegyenlőségért Szerzők: Tóth Miklós, Büdszentiné Szép Enikő, Váradi Zsuzsanna, Vályogos Zsolt Felelős kiadó: Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, Váradi Zsuzsanna Készült 100 példányban. Nyomdai kivitelezés: Gprint Iroda A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

3

4 Tartalomjegyzék A projekt társadalmi és szakmai megalapozottsága "Perifériáról a társdalomba" szektorok összefogása a társadalmi esélyegyenlőségért című pályázat bemutatása 5 - A pályázatot megalapozó szükséglet felmérés 33 - A pályázó Első Nyírségi Fejlesztési Társaság bemutatása 37 - A pályázati program bemutatása 40 - Tapasztalatok a mentori munkáról 41 Fotó melléklet 46

5

6 Perifériáról a társadalomba szektorok összefogása a társadalmi esélyegyenlőségért Tóth Miklós TÁMOP / A projekt társadalmi, szakmai megalapozottsága Bevezetés A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok foglalkoztatásával, társadalmi helyzetével kapcsolatos tanulmányok, vizsgálatok és kutatások száma, de legalábbis ezek nyilvános publikálása az utóbbi fél évtizedben jelentősen csökkent. Jelen tanulmány ezért elsősorban az ezredforduló tájékán keletkezett kutatási eredményeknek a jelenben történő összehasonlításával kívánja felvázolni azokat a tendenciákat, amelyek a mában zajló folyamatokra vonatkoztatva fogalmaznak meg következtetéseket, esetleges javaslatokat. Részletesebben bemutatjuk továbbá a Nyíregyházán, illetve az Észak-alföldi Régióban működő foglalkoztatási paktumokat, programokat. Az már csaknem közhely, hogy Szabolcs Szatmár Bereg megye az ország néhány más megyéjével egyetemben, számos vonatkozásban kiemelten lemaradt, illetve elmaradt az ország más területeinek fejlődésétől. Itt esősorban a gazdaság, a mezőgazdasági és árutermelés és az ehhez kapcsolódó innováció hiányát kell megemlíteni, ami megalapozza, de legalábbis jelentősen befolyásolja többek között a társadalmi, népesség, oktatás, infrastruktúra fejlesztés, kultúra és közművelődés állapotát. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül a rendszerváltozást követően eltelt két évtized társadalmi és közösségi életének, a lakosság szemléletének változásait sem. Az információs társadalom robbanása, a kommunikáció teljes átalakulása (mobil telefon, internet, televíziós szolgáltatások korlátlan szaporodása, a korszerű elektronikai hírközlő eszközök, adattároló kapacitások szinte beláthatatlan mérete, ezen technológiák robbanásszerű fejlődése és elérhetőségük, a különféle kommunikációs platformok megjelenése és tartalmak beláthatatlan mennyisége). De ide sorolható a munkakultúra megváltozása, termelési és szolgáltatási ágazatok teljes megszűnése a hozzájuk kötődő munkakultúrával, infrastruktúrával, közösségi élettel, társadalmi kapcsolatokkal. Nem maradhat ki a felsorolásból a családok szétesése, a tradicionális társadalmi kötődések és ezek formáinak fellazulása, a gazdasági válság, morális és erkölcsi válság, társadalmi depresszió, generációk közötti kapcsolattartás és kommunikáció problémái stb.) De a hátrányos régiók között említik a megyét a népesség összetétele, a rossz szociális körülmények között élők, a munkanélküliség, a társadalmilag és gazdaságilag hátrányos körülmények között élő cigány lakosság nagy létszámának vonatkozásában is. A társadalmi és gazdasági, valamint morális tényezők bonyolult és összetett jellege miatt nyilván nem lehet olyan egységes módszertant alkalmazni, amely valamennyi tényezőt egyszerre tudja elemezni annak minden összefüggésében. Most tehát ebből a halmazból a munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetű csoportok helyzetét vizsgáljuk meg néhány aspektusban. 5

7 Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája A munkanélküliek számának növekedésével a foglalkoztatás és a munkahelyteremtés kulcsfontosságú kérdéssé vált az ezredvég Európájában. Mivel az Unió nem rendelkezik jogosítványokkal ahhoz, hogy közvetlen befolyást gyakoroljon az egyes tagállamok költségvetési kiadásaira és munkahely teremtési programjaira, egységes foglalkoztatáspolitika kidolgozására és koordinálására törekszik. Már az Európai Közösség évi alapító szerződése rendelkezik arról, hogy egy tagországbeli a másik tagállam területére szabadon beléphet, az ott meghirdetett állásajánlatra jelentkezhet, és munkát végezhet az adott tagállam munkajogi normái szerint. Az EU 1993-ban fogadta el az ún. Európai Szociális Chartát, amelynek realizálására és ennek részeként a szabad munkavállalási jog érvényesítésére több elképzelés és terv született. A foglalkoztatáspolitika fent megfogalmazott céljai érdekében az Európai Unió az számos lépést tett. A szervezet több ún. akciótervet dolgozott ki a munkaerő piaci integráció megfelelő előkészítésére, nagy hangsúlyt helyezve a helyi munkahelyteremtés kérdésére. Adatbázisok és információs rendszerek összegzik a tagországok munkaügyi tapasztalatait, és folyamatosan nyomon követik munkaerő piaci stratégiájuk alakulását. Az Unió közösségi programot hozott létre a női munkavállalók alkupozíciójának emelésére ( NOW), a rokkantak és bizonyos hátrányos helyzetű csoportok munkaerő piaci helyzetének javítására (HORIZON), valamint az új szaktudás elsajátítására és munkahelyteremtésre (EUROFORM). Az Európai Tanács decemberében elkészített Akcióterve behatóan foglalkozik az oktatási és képzési rendszerekkel, valamint a megfelelő képzés nélküli fiatalok elhelyezkedésének problematikájával. A maastrichti szerződés revíziója és az Unió keleti bővítése kapcsán összeült évi kormányközi konferencia napirendjén szerepelt a versenyképességet és a munkahelyteremtést befolyásoló belső piac kérdése. Az EU a foglalkoztatáspolitika különböző kérdéseiről 1997-ben Zöld Könyvet adott ki Partnerség az új munkaszervezetért címmel, amely leszögezi, hogy: "a hierarchikus és merev struktúrákat újító szellemű és rugalmas, magas szakértelmen, nagyfokú bizalmon és a munkavállalók fokozottabb integrálásán alapuló struktúrák váltják fel". Az Európai Tanács novemberében, Luxemburgban tartott rendkívüli ülésének apropója kifejezetten a Tanács foglalkoztatáspolitikájának koordinálása volt. Ezen az ülésen olyan irányelveket dolgoztak ki, amelyeket elfogadásuk után integráltak a tagállamok szociális programjaiba és nemzeti foglalkoztatási akcióterveibe. A tanácskozáson kiemelt témaként szerepelt az ifjúsági és tartós munkanélküliség kezelése, az iskolarendszer javításának kérdése, valamint a vállalkozóvá válás ösztönzésének lehetősége. A testület célul tűzte ki a vállalkozások beindításának és működtetésének megkönnyítését. Az Európai Tanács ösztönözte a szociális partnereket olyan megállapodások létrehozására, amelyek az Unió egészére vonatkozó képzési és átképzési feltételeket rögzítik. Az EU-nak és tagállamainak e téren eddig elért eredményei ellenére a szabad munkaerő áramlást továbbra is számos formális és informális tényező nehezíti. Ilyenek például az eltérő társadalombiztosítási és adórendszerek, a képesítések és diplomák elismerésének problémája, az eltérő foglalkoztatási feltételek, valamint egyes országokban a képzettségbeli lemaradás. Nehézséget jelent ezeken kívül a nyelvtudás és az információ gyakori hiánya, valamint a munkaerő infrastruktúrájának kiépítetlensége. A migrációs problémák leküzdésére a kelet- és közép európai országok csatlakozását követően az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezmény lehetőséget nyújt ezen államokból, így hazánkból is érkező munkaerő esetében arra, hogy alkalmazni lehessen a fokozatosság és átmeneti időszak alkalmazásának elvét. Az Európai Unió tevékenysége a foglalkoztatáspolitika terén nem zárult még le, mivel a szervezet folyamatosan igyekszik a nehézségeket leküzdeni. Számos program és elméleti terv született, így a közeljövőben ezek gyakorlati alkalmazására tevődik a hangsúly. Az Unió 6

8 keleti bővítésének rendezése és ennek részeként a szabad munkaerő áramlás elősegítése alapkövei az egységes Európa sikeres megteremtésének. (Orgoványi Euridike: Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája) Magyarországon, a megindult növekedés ellenére, továbbra is alacsony a foglalkoztatottság. Az állástalanok (munkanélküliek és inaktívak) aránya nemzetközi összehasonlításban rendkívül magas. A foglalkoztatottak aránya a legalacsonyabbak közé tartozik Európában: a magyar foglalkoztatási ráta több mint 10 százalékponttal marad el az EU-tagországok átlagától. Foglalkoztatásbeli lemaradásunk azonban nemtől és korcsoporttól függően iskolai végzettségi kategóriánként igen különböző: a felsőfokú végzettségűekre nézve csekély, mindössze 3-4 százalékpontnyi, a középfokú végzettségűeknél 7-8 százalékpontnyi, a középfokúnál alacsonyabb végzettségűek esetében azonban már igen jelentős: százalékpontot tesz ki. Foglalkoztatás és oktatáspolitikai szempontból is rendkívül lényeges kérdés, hogy az aggregált lemaradásban mekkora szerepet játszik az iskolázottsági összetétel-különbség, illetve az, hogy különböző iskolai végzettségű emberek az Európai Unió átlagához képest más-más mértékben foglalkoztathatók. Az alacsony iskolázottságúak még mindig igen magas aránya döntően arra vezethető vissza, hogy a nyolcvanas évek közepétől megtört az a hosszú távú trend, amely a hetvenes évek eleje óta évről-évre folyamatosan csökkentette az egy születési évjáratból a nagyon alacsony iskolázottsági szinten megrekedt népesség arányát. Az iskoláztatási expanzió megállt a szegény néprétegeknél. A foglalkoztatási lemaradás zöme abból adódik, hogy bajok vannak az alacsony iskolázottságú munkaerő foglalkoztatásával: az EU átlagához képest túl sokan vannak, és rosszabbul is foglalkoztathatók. (Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon KERTESI GÁBOR VARGA JÚLIA) Fejlettségi differenciálódás és gazdasági környezet A gazdasági fejlettség, a lakossági jövedelmek és a munkanélküliség jellemzőit nagytérségi szinten vizsgálva a főváros kiugróan kedvező fejlettségi mutatóin túlmenően mindenek előtt a határozott nyugat-kelet megosztottság tűnik szembe, elsődlegesen az északnyugati és középső országrész sikeres szerkezetváltása és megújulása áll szemben az ország többi részének lassabb ütemű felzárkózásával. Az észak-nyugati térségek mai dinamikája elsődlegesen a földrajzi fekvésének, a gazdasági szerkezetváltásban domináns szerepet játszó nyugati piacokhoz való közelségének köszönhető, a térséget mindennapi kapcsolatrendszer fűzi a szomszédos osztrák tartományokhoz. Közép-Magyarország, Nyugat- és Közép-Dunántúl képzett, és az Európai Unió átlagához viszonyítva alacsony bérköltségű munkaereje és kedvező közlekedési hálózata elősegítette a külföldi tőke beáramlását (az összes külföldi tőke 85%-a e három régióban realizálódott), az innováció és export-orientált iparágak (autógyártás, elektronika) megtelepedését. Ennek következtében itt a legalacsonyabb bár nagy területi egyenlőtlenséget mutat a munkanélküliségi ráta, miközben a jövedelmi viszonyok is kedvezőbbek az átlagosnál. A kedvező nemzetközi versenyhelyzet megőrzése érdekében szükség van a munkaerő-piaci igényhez illeszkedő rugalmas képzési rendszer kialakítására, valamint a vállalkozások közötti együttműködések és az üzleti szolgáltatások fejlesztésére, az önkormányzati szerepvállalások növelésére. Jól érzékelhetőek a nyugati országrész dinamikus tengelyei: a Budapest - Győr - Mosonmagyaróvár - Sopron (Pozsony - Bécs) vonal, és a Budapest - Székesfehérvár - Balaton 7

9 tengely, ahol mind a nagyobb városok, mind a kisebb centrumok körzetei a legjobb helyzetű térségcsoportba kerültek. E határzónában egyértelműen a külső hatások, leginkább a viszonylag közeli, hatalmas gazdasági erejű dél-német, észak-olasz és osztrák régiók dinamizáló ereje mutatkozik meg. Ugyanakkor az elmaradottabb keleti és északi országrészre is igaz, hogy minden nagyváros kiemelkedik a környezetéből, helyi dinamikus centrumokat képez. Ezek a regionális központok piaci vonzerőt jelentenek a kereskedelemnek, magukhoz vonzzák az újjászerveződő pénzügyi és gazdasági szolgáltató tevékenységeket. Az elkövetkező időszakban térségi szervező szerepükre, hagyományosan erős felsőoktatási potenciáljukra és az EU csatlakozást követően felértékelődő földrajzi fekvésükre építve nemcsak saját, hanem környezetük fejlődését is dinamizálhatják. Egyes korábban főleg agrárjellegű térségekben a külföldi tőke beáramlásával és a vállalkozások élénkülésével átalakult és növekedési pályára állt a gazdaság. Az ilyen felzárkózó térségeken belül külön csoportot képviselnek az ipari válságövezetek revitalizálódó, strukturális megújulás alatt álló területei (pl. Miskolc, Tiszaújváros) Az északi és keleti régiók kistérségeinek többsége az elmaradottabb térségek közé tartozik. Ezeket a térségeket az átlagosnál rosszabb munkanélküliségi és jövedelmi helyzet, a külföldi tőke és a vállalkozói aktivitás alacsony aránya jellemzi. Ennek okai a térségek agrárjellege, alacsony vállalkozói kapacitása, hiányos infrastruktúrája, az ország- és régióhatár menti fekvés, vagy a meghatározó térségközpont hiánya. Feladatként jelentkezik e kistérségi centrumok fejlesztése a foglalkoztatásban betöltött szerepkör erősítése érdekében. A térségek többsége aprófalvas jellegű, amely a méretgazdaságosság miatt korlátozza a köz- és más szolgáltatások hatékony fejlesztését és egyúttal szükségessé teszi a települések összefogását, a térségen belüli közlekedés fejlesztését. Az elmaradottabb térségekre a lakosság alacsonyabb jövedelmi helyzetén túl jellemző a tartós munkanélküliek magasabb aránya, a lakosság alacsonyabb képzettsége, miközben a roma népesség aránya magasabb az országos átlagnál. Ezen térségek többsége gazdag természeti és kulturális erőforrásokkal rendelkezik (nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek területén helyezkedik el), ami a turizmus területén kínál jó kitörési lehetőséget. A fejlesztések szűk keresztmetszeteit jelenti a hiányos települési infrastruktúra és az elszegényedett, alacsony komfort fokozattal rendelkező lakóterületeknek az átlagosnál nagyobb aránya. Helyzetelemzés A TÁRKI 1999-ben végzett társadalmi rétegződésvizsgálata szerint Magyarországon a lakosság 40 %-a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális körülmények között, ők a társadalmi, gazdasági és politikai átalakulás nyertesei. A társadalom másik 60 %-a egyik napról a másikra él, ők azok a vesztesek, akik számára a társadalmi változások biztonságvesztést, leszakadást, tartós szegénységet okoztak. A vizsgálat a társadalmi érvényesülés keretfeltételeit és ennek megfelelően az egyenlőtlenség szerkezetét vizsgálva arra a megállapításra jutott, hogy a marginalizálódás és a társadalmi együttműködés kereteiből való kiszorulás meghatározó tényezői között az elmúlt évek kutatásaiban öt nagyobb csoport jellemezhető hátrányos helyzetűként (Kerülő Judit): 8

10 1. Családi életciklus hátrányai, ezen belül: A legalább három gyereket nevelő háztartások Azok a háztartások, ahol a háztartásfő 40 évesnél fiatalabb Gyermekét egyedül nevelő szülős háztartások Egyedül élő idős egyének háztartásai 2. Munkaerőpiac hátrányai, ezen belül: Munkanélküli háztartásfővel rendelkező háztartások Tartós munkanélküliség Munkanélküliség halmozódása egy háztartáson belül Alkalmi munkából élők 3. Regionális egyenlőtlenség, ezen belül: Az ország keleti részén élés Tanyás és községekben élés 4. Képzettségi hátrányok, ezen belül: Befejezetlen általános iskola vagy legfeljebb általános iskolai végzettség Szakképzettség hiánya 5. Etnikai hovatartozás, ezen belül: A cigány etnikumhoz tartozás Az első esély: a tankötelezettségi korban való oktatási részvétel. Radó Péter az oktatás szempontjából releváns egyenlőtlenségeknek tekinti a családi hátteret, ezen belül az apa iskolai végzettségét, a család szociális, gazdasági és anyagi helyzetét, lakóhelyét, diszkriminált kisebbséghez való tartozását és a csökkent egyéni képességeket. Felhívja a figyelmet, hogy az oktatási rendszerbe belépő gyermekeknél figyelembe kell venni ezeket az induláskor meglévő egyenlőtlenségeket. Ám a legkülönbözőbb hátrányok egymást erősítő hatásával is szembe kell nézni. 1. Családi háttérből fakadó egyenlőtlenségek A nemzetközi és hazai vizsgálatok eredményei azt igazolják, hogy az iskolázottsági lehetőségek hasznosítása terén megjelenő egyenlőtlenségek elsősorban a szülők foglalkozásának, szocioökonómiai státuszának hátteréből, különösen az apa iskolai végzettségéből vezethetők le. (7.) 13 európai országban végzett kutatás eredményei azt támasztották alá, hogy az oktatás expanziója ellenére a szülők iskolai végzettségének hatása az oktatás alsó szintjén a legerőteljesebb, később csökken. Mindezek azt jelentik, hogy a szülők alacsony iskolai végzettségéből eredő hátrányok már nagyon hamar, az iskolai tanulmányok elején jelentkeznek. (8.) Közismert Pierre Bourdieu kulturális tőke-elmélete, mely szerint a kulturális elemek nemcsak, hogy egyre jobban beépülnek a szociális egyenlőtlenségek létrehozásába és fenntartásába, hanem jószerével ezek testesítik meg magát a gazdasági egyenlőtlenségeket. Minden társadalomban elsősorban a család az a közeg, amely a különböző kulturális ismereteket közvetíti a gyerekek számára. Hiányuk akadályozza a gyerekek iskolai sikereit. A lemorzsolódás okát elemző kutatások azt igazolják, hogy az általános iskolát elvégezni nem képes gyerekek közel 90 %-nál a szülők iskolai végzettsége maximum 8 osztály. (9.) Az iskola tehát szelektál és reprodukálja az alacsony iskolai végzettséget. 9

11 2. A család anyagi helyzete A Magyar Háztatás Panel vizsgálat eredményei azt igazolják, hogy minél alacsonyabb egy adott háztartás jövedelme, annál jellemzőbben hiányzik kiadásai közül az oktatásra, kultúrára fordított összeg. 3. Lakóhely Az általános iskolában történő lemorzsolódási adatok azt igazolják, hogy az iskolai kudarc és a település között szignifikáns a kapcsolat, azaz a kistelepüléseken élők között magasabb a végzettséget nem szerzők aránya, mint a városi iskolák esetében. 4. Diszkriminált kisebbséghez való tartozás Kertesi Gábor és Kemény István a kilencvenes években lefolytatott cigány vizsgálatának eredményei azt igazolják, hogy míg a nem cigány tanulók közel 80 %-a szerez az általános iskolainál magasabb végzettséget, addig ez a cigány tanulók esetében mindössze 5 %. Egy cigány tanulónak ötvenszer kisebb az esélye arra, hogy diplomát szerezzen, mint nem cigány társainak. Ennek a hatalmas esélykülönbségnek a legnagyobb része az érettségit adó középfokú oktatásba való belépés pontján keletkezik. (Kerülő Judit: Hátrányos helyzetű csoportok és a felnőttoktatás A hátrányos helyzet, hátrányos helyzetű csoportok) Fontos megjegyeznünk, hogy a tanulmányban vázolt releváns egyenlőtlenségek tekintetében az elmúlt egy évtizedben jelentős minőségi javulás nem következett be. A családi háttér esetében tovább rontja az esélyeket, hogy többségében mindkét szülő tartós munkanélküli vagy segélyezett, így a családban elő iskoláskorú gyakorlatilag nem is lát példát a rendszerességre, tanulásra, a munka világával kapcsolatban semmilyen szülői személyes példamutatást nem kap. Nem elhanyagolható továbbá a személye példamutatás hiányán kívül az sem, hogy a felnövő generációk a munkáról és az állásszerzésről családi és a szűkebb szocioökonómiai térben a terhelt gazdasági és társadalmi környezetben csak a reménytelenségről, sok esetben negatív megközelítésről hallanak. Ez determinálhatja a tanulással, a munka világával való későbbi kapcsolatukat, motiváltságukat is. Összességében az elmúlt időszakban nem történt jelentős javulás a család szocioökonámiai helyzetében, aminek messze menő személyes és társadalmi következményei lesznek a jövőben. A különböző foglalkoztatást segítő eszközök sem biztosítanak tartós javulást, hiszen a támogatott képzéseket követően nem megoldott a foglalkoztatás, nincsenek új munkahelyek, ahol a megszerzett ismeretek birtokában tartós foglalkoztatásra lehetőség nyílna. Megmaradt, sőt a jelek szerint tovább erősödött a diszkriminált státusz és tovább erősödik a szegregáció is, növekszik a leszakadó réteg amelynek társadalmi és gazdasági okai egyaránt vannak. A képzés, oktatás fontos eleme az esélyegyenlőség és a munkához való egyenlő eséllyel történő hozzájutás feltételeinek javításához, hiányzik a jelenséget kezelni kívánó módszer komlexitása. A kívánt állapot eléréséhez szélesebb körű és átfogó rendezésre van szükség, mert a problémát sem a gazdaság egymaga, sem pedig a önállóan a képzés nem tudja megoldani. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a munkaerő piac sem tudta megfogalmazni azokat a képzési igényeket, amelyeknek megfelelően a szakképző iskolarendszer biztosítani tudná a képzett 10

12 munkaerőt. A gazdasági és pénzügyi válság tovább súlyosbítja a helyzetet, és amint az idézett szerző megfogalmazta, a különféle hátrányok egymást nagymértékben erősítik. Második esély Ha az iskola rendes korban nem tudja biztosítani azt a képzettséget, felkészültséget és esélyt, amely a munkaerőpiacon való elhelyezkedést, ezáltal az egyén biztonságát, jólétét képes garantálni, szükséges a társadalomból való kiilleszkedéssel veszélyeztetettek számára olyan lehetőség kidolgozása, amely az újrakezdést, a beilleszkedést hivatott elősegíteni. Az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatást, szakképzést végző intézményeinek megoszlása Hosszú évek óta foglalkozom szegénységkutatással, a szegénnyé válás és a végleges leszakadás tendenciájának, okainak feltárásával. Mind az e témában lefolytatott vizsgálatok, mind saját kutatási eredményeim azt igazolták, hogy a szegényedés az iskolától, a tanulástól való lehetőségek megfosztottságában írható le. (14.) Az iskolák elérhetősége, az iskolarendszerű képzésben való részvétel, az iskolák társadalmi mobilitást fékező szerepének vizsgálatáról számtalan szociológiai kutatás készült, bizonyítva az egyén társadalmi helyének reprodukálódásában az oktatási intézmények meghatározó szerepét. A továbbiakban vizsgáljuk meg mi a helyzet az iskolarendszeren kívüli képzésben való részvétel lehetőségeivel. Szabolcs-Szatmár- Bereg megyében a nyilvántartásba vett 61 intézmény 15 településen található, ebből 8 város, mindössze 7 a kistelepülések száma. E megyében 228 település van, és amíg a 16 város felében, a 212 község mindössze 3 %-ban volt lehetősége az ott élőknek helyben iskolán kívüli képzésbe való bekapcsolódásra. Ne felejtsük el, a nagyobb távolság költségnövelő tényezőként is hat, akár az egyén, akár a képzést szervező oldaláról nézve. A nyilvántartásban szereplő iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató intézmények mindössze 8 %-a tartozik gazdálkodási forma szerinti megoszlást tekintve a nonprofit szervezetekhez. Elgondolkodtató, hogy mindössze 5 népfőiskola (Sárospatak, Szolnok, Dunaújváros, Kék, Zalaegerszeg) végzett szakképzést. A népfőiskolák szerepének erősödése a kistelepülésen élők hátrányainak csökkentésében jelentős szerepet játszhat. Sokkal kedvezőbb a helyzet, ha a civil szféra szerepét a szakképzésben résztvevők támogatási oldaláról vizsgáljuk. Országos adatok szerint a szakképzésben résztvevők közel felének, 51 %-nak a képzésben való részvételét alapítványok, egyesületek, közhasznú társaságok, egyházak támogatták 1999-ben. (Kerülő Judit: Hátrányos helyzetű csoportok és a felnőttoktatás A hátrányos helyzet, hátrányos helyzetű csoportok Az elmúlt évtized tapasztalatai alapján a Második esély lehetőséget teremt az alapképzésből bármely ok miatt kimaradt emberek számára, de nem hozott áttörő sikereket és nem is érte el célját maradéktalanul. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az e képzések keretében szerzett szakképesítés nem piacképes. Érdemes lenne talán a képzések minőségét és tartalmát is megvizsgálni, de valószínűbb, hogy ami leginkább hiányzik a sikerességhez, - csakúgy mint a társadalom és a gazdaság más területein is mutatkozó mérsékelt eredmények esetében, az a rendszer szintű szemlélet. Önmagában egy jól működő képzési rendszer még nem oldja meg a munkahelyteremtés hiánya, a más területeken jelentkező társadalmi feszültségek, a morális válság, a globalizáció és egyéb problémák összetett kihívásait. Rendszer szinten lehet megoldást remélni, amelyben az egyén nem csak tudatos gondolkodásában, hanem érzéseiben is mintegy ösztönösen megéli 11

13 a társadalmi, anyagi, egzisztenciális biztonságot, ami újabb motivációt jelent a fejlődés, önképzés irányába. A napi gyakorlatból igazolva látjuk a tanulmányban megfogalmazott problémák közül például az anyagi források hiánya miatti kirekesztettséget, amely tényleges sokszor valós annak, hogy a jelentkező az utazási költségeket nem tudja megfizetni, ezért marad ki a képzésből, vagy támogatott foglalkoztatásból. Az intézmények megoszlása cáfolhatatlan tény és adottság is egyben, de belátható, hogy valamennyi képzés nem házhoz vihető akár a szükséges infrastruktúra, akár a képző humán erőforrás mozgatása szempontjából. Egy nagyon egyszerűnek látszó kérdés merül fel tehát, ki viselje az ebből a sajátosságból eredő többlet költségeket? Számos esetben maga a támogatott képzési forma biztosítja a lehetőséget az utazási és más járulékos költségek megtérítésére is. Az iskolarendszeren kívüli nyilvántartott szakképzést folytató intézmények közül a nonprofit gazdálkodási forma szerint működő szervezetek kis aránya az utóbbi időben változott. Új törvényi szabályozás teszi lehetővé nonprofit gazdasági társaságot alakítását, ami egyfajta átrendeződést kezdett meg a képzést folytató szervezetek körében. Meg kell különböztetnünk gyakorlatilag iskolarendszeren kívüli szakképzést folytató, klasszikus értelemben vett civil szervezeteket, valamint ilyen tevékenységet folytató nonprofit vállalkozásokat. Lényeges különbség a szervezeti formákban és abból adódó infrastruktúrális háttérben van, tekintettel arra, hogy a képzéshez szükséges szigorú akkreditáció követelményeinek mindként típusú képzőnek egyformán kell megfelelnie. Ami nem elhanyagolható különbség lehet még a szakképző civil szervezet és a nonprofit vállalkozás között, az a motiváció, hiszen a civil szervezetek esetében nem feltétlenül elsősorban az anyagi érdekeltség a döntő, hanem egyfajta belső elkötelezettség és érzelmi, morális attitűd. Az iskolarendszeren kívüli képzést folytató civil szervezetekkel kapcsolatosan figyelembe kel venni, hogy a szervezeteknek csak kis része vált alkalmassá az önkormányzati, állami feladatok átvállalására. Csak a nagyok rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával, humánerőforrással, minőségbiztosítással és a feladatok ellátáshoz szükséges program és intézményi akkreditálással. A tanulmányban említett TIT, népfőiskolák és más akár országos szervezetek jelentős szervezeti és strukturális átalakuláson mentek keresztül az elmúlt 2 évtizedben. Gyakorlatilag megszűntek a korábbi intézményi háttértámogatások mind szakmai, mind anyagi értelemben, és mára gyakorlatilag csaknem minden civil szervezet társadalmi támogatottsága lecsökkent. Elsősorban az individualizálódott társadalom természetes folyamatként értelmezhető ez a jelenség, a szervezeteknek nincsen tömegbázisa, ami anyagi és humánerőforrást jelenthetne. Emiatt a civil szervezeteknek, még a nagyoknak is át kellet értékelni küldetésüket, lehetőségeiket és célkitűzésiekt. Közeli példa is van arra, hogy népfőiskola miként alakult át kertbarát-nyugdíjas klubbá, és komoly ismertterjesztő és korábban képző szervezet hogyan kényszerült megválni infrastruktúrájától, ingatlanától. Nem számíthatunk tehát a közeli jövőben sem arra, hogy civil szervezetek tömegesen vállalnak majd szerepet az iskolarendszeren kívüli szakképzésben. Működnek azonban helyi, regionális és országos, valamint ezeket tömörítő ernyőszervezetek, továbbá foglalkoztatási paktumok ezen a területen, a hátrányos helyzetű munkavállalókkal történő foglalkozást is bele értve, akik jelentős tevékenységet fejtenek ki a munkaerő piaci felzárkóztatásban. 12

14 Foglalkoztatási paktumok, szövetségek, programok Az Európai Unió tagállamaiban kísérleti jelleggel 1997-ben hozták létre az első foglalkoztatási paktumokat, s azok sikere után az ilyen jellegű projektek beépültek a Strukturális Alap, azon belül az Európai Szociális Alap támogatási rendszerébe. Azóta best practice"-ként, a legjobb gyakorlatként, követésre méltó, jó példaként emlegeti az Európai Unió a foglalkoztatási paktumokat, mivel ezek a helyi, megyei vagy regionális szintű együttműködések konkrét, kézzel fogható módon járulnak hozzá a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatási szint növeléséhez. Magyarországon osztrák példa nyomán 2002-től alakultak meg az első foglalkoztatási együttműködések. Régiónkban két jelentősebb foglakoztatási paktum szerveződött: Az Észak-alföldi Regionális Foglalkoztatási Paktum (korábban: FORTE regionális modellértékű program a nonprofit foglalkoztatás fejlesztéséért Debrecen) és a Nyírségi Foglalkoztatási Paktum Nyíregyháza Az Észak-alföldi Regionális Foglalkoztatási Paktum A paktum célkitűzései az Észak-alföldi Regionális Non-profit Foglalkoztatás-fejlesztési Stratégiában megfogalmazott célokhoz igazodnak. Az együttműködés hosszú távon a régió területi különbségeinek csökkentését, a foglalkoztatási színvonal minőségének növelését, a munkanélküliség csökkentését hivatott elősegíteni. Ennek érdekében az aláíró felek tevékenységük összehangolásával elősegítik: új munkahelyek teremtését, a helyi foglalkoztatási viszonyok javítását, a foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának támogatását, modell értékű regionális non-profit hálózat létrehozását, folyamatos bővítését, szervezeti és tartalmi gazdagítását, minőségének növelését a non-profit szerepvállalás formáinak és módjainak feltérképezését, a non-profit szektor foglalkoztatási szegmensében való együttműködési rendszerek kialakítását, a hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatási esélyeit nővelő programok indítását és működtetését, az Európai Uniós pályázati lehetőségek kihasználását, eredményes pályázatokkal források teremtését a foglalkoztatási paktum céljainak megvalósulása érdekében, a foglalkoztatási színvonal emelését, atipikus foglalkoztatási formák elterjesztésével, a nemek közötti esélyegyenlőséget - elősegítő programok támogatását, a munkaerőpiaci információk gyors és torzításmentes áramlását, elősegítve ezzel a hatékony döntéseket, a regionális non-profit foglalkoztatás-fejlesztési stratégia céljaira összpontosító és ahhoz illeszkedő innovatív projekt-fejlesztés folyamatát. 13

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011.

AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE. Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége. Debrecen, 2011. AZ MSKSZMSZ 13 ÉVE Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Debrecen, 2011. 1 Küldetésünk A Munkanélkülieket Segítő Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége közel 13

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS c. projekthez GESZTOR: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft.

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS c. projekthez GESZTOR: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS c. projekthez GESZTOR: Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. Készült: Pécs, 2012. augusztusa 1 1.

Részletesebben

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037

KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE. Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE Projektazonosító: TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 HELYZETFELTÁRÓ TANULMÁNY Készítette: AGRO-gate Bt. Lektorálta: SZIE Gazdaság-

Részletesebben

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12

1. Aktív és preventív intézkedések a munkanélküliek és az inaktívak számára... 8. 2. Munkahelyteremtés és vállalkozás... 12 NEMZETII FOGLALKOZTATÁSII AKCIIÓTERV MAGYARORSZÁG 2004 TARTALOM BEVEZETÉS... V I. GAZDASÁGI ÉS SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS... 3 1. Gazdasági helyzet...3 2. Főbb munkaerő-piaci tendenciák... 4 2.1. A jelenlegi

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC, 2005

A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC, 2005 F O G L A L K O Z T A T Á S I H I V A T A L O R S Z Á G O S F O G L A L K O Z T A T Á S I K Ö Z A L A P Í T V Á N Y A MAGYARORSZÁGI MUNKAERŐPIAC 2006 FÉRFI NŐ Magyar jogszabály 90 90 85 89 F O G L A L

Részletesebben

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén

TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV. Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV Tudásközponti funkciók bővítése, hálózatépítés a kutatások és a tudástranszfer-szolgáltatások területén MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. Helyzetértékelés...

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Levelező tagozat. Public Relations szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐK HELYZETE ÉS LEHETŐSÉGEI MA MAGYARORSZÁGON: PARTNERÜNK

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Nagy lépés a kistérségnek TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006 Tartalomjegyzék oldal 1. Bevezetés... 2 2. Helyi közösségépítő tevékenységcsoport... 7 3. A tevékenységek részletes bemutatása, következtetések..

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben

Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében

Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében Fejlesztési javaslatok a Derecske-Létavértesi kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldása érdekében Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006

Részletesebben

2 HÁTTÉR 2.1 A KIADVÁNY CÉLJA

2 HÁTTÉR 2.1 A KIADVÁNY CÉLJA ESÉLYMENEDZSEREK KÉZIKÖNYVE Összeállította: SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Szerzők: Graczka Sylvia Guiprechtné Molnár Erzsébet Kiss Ambrus Kőműves Ágnes Pálfy József Pölöskei János Soltész

Részletesebben

Szegénység és a társadalmi kirekesztés megoldása

Szegénység és a társadalmi kirekesztés megoldása Szegénység és a társadalmi kirekesztés megoldása a korábbi tapasztalatok és értékelési eredmények áttekintése Tematikus tanulmány-sorozat EU 2020-hoz kapcsolódóan értékelési eredmények és a szakpolitikai

Részletesebben

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013)

41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 41/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat ifjúsági koncepciója (2010-2015) és cselekvési terve (2010-2013) 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓJA 2010-2015. T a r t a l o m 1. Bevezetés 2. A koncepció jogforrása 3. Helyzetértékelés 3.1. A megyei ifjúságkutatások, elemzések célcsoportja 3.2. A megyei

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek!

Remélem hasznos, a mindennapi munkájuk során is használható olvasnivalót kínálunk Önöknek! ELŐSZÓ Jelen kiadványunk, amit kezében tart a kedves Olvasó a Khetanipe A Romák Összefogásáért Egyesület szerepét hívatott bemutatni az elmúlt 2 évben megvalósított, mára pedig sikeresen befejeződött innovatív

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL

HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI PÉLDÁN KERESZTÜL Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció szak Nappali tagozat Európai Kapcsolatok szakirány HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK GYŐR TÉRSÉGÉBEN KÉT GYAKORLATI

Részletesebben

Térségi és megyei szakképzési koordináció

Térségi és megyei szakképzési koordináció Térségi és megyei szakképzési koordináció 2008. december Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 I. Baranya megye szakképzésének helyzete... 4 1. Gazdasági háttér... 4 2. Munkaerő-piaci helyzet... 6 3. Oktatási

Részletesebben

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Roma Integrációs Programjának felülvizsgálatára és aktualizálására Szolnok Megyei Jogú Város Alpolgármestere Az előkészítésben közreműködött: Munkatársai Romaügyi Integrációs Munkabizottság Az előterjesztést véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Pénzügyi

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA

FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA FOGLALKOZTATÁSI CÉLÚ NONPROFIT SZERVEZETEK VIZSGÁLATA Szükséglet- és igényfeltárás az OFA-ROP hálózat kialakításához Debrecen, 2005. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 7 Nonprofit szervezetek a munkaerőpiacon...

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS A határ, mint innovációs megújulási tengely A magyar-szerb határmenti térség társadalmi integrációs ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK ÉS A TÁMOGATÁSUKAT CÉLZÓ PROGRAMOK VIZSGÁLATA

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK ÉS A TÁMOGATÁSUKAT CÉLZÓ PROGRAMOK VIZSGÁLATA A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK ÉS A TÁMOGATÁSUKAT CÉLZÓ PROGRAMOK VIZSGÁLATA Összefoglalás és javaslatok Szerzők: dr. Simkó János Tarjányi Orsolya Közreműködtek: dr. Stadinger Csaba OFA Hálózat munkatársai

Részletesebben

új intézkedések meghozatalát tervezi.

új intézkedések meghozatalát tervezi. A SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 1. Bevezető Az Európai Tanács lisszaboni konferenciája 2000 márciusában elismerte, hogy az oktatás kiemelkedő fontosságú szerepet tölt be Európa globális versenyképességének

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS FOGALMA A fenntartható fejlődés a tágan értelmezett életminőség javulását szolgálja, ezért a természeti erőforrásokkal

Részletesebben

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017 AKCIÓTERV az elkészült Gazdasági és Foglalkoztatási Stratégiához Készült A helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások TÁMOP-1.4.4-08/1 pályázati program támogatásával, című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben