KISDEDÓVÁS A TÖRTÉNETI KÁRPÁTALJÁN A 19. SZÁZADBAN ÉS A 20. SZÁZAD ELEJÉN*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISDEDÓVÁS A TÖRTÉNETI KÁRPÁTALJÁN A 19. SZÁZADBAN ÉS A 20. SZÁZAD ELEJÉN*"

Átírás

1 OKTATÁSPOLITIKA A TÖRTÉNELMI MAGYARORSZÁG VÉGEIN 141 REHÓ ANNA KISDEDÓVÁS A TÖRTÉNETI KÁRPÁTALJÁN A 19. SZÁZADBAN ÉS A 20. SZÁZAD ELEJÉN* Magyarországon a 19. század elején jelentkezett először az óvodák létesítésének igénye. Ezt az igényt a társadalmi-gazdasági fejlődés hívta életre, nevezetesen az a változás, hogy a kapitalizálódó manufaktúrák egyre több munkaerőt igényeltek, egyre több családban fordult elő, különösen a városokban, hogy a családból az apa és az anya is munkát vállalt. A kisgyermekek gondozása ilyen körülmények között egyre több problémát vetett fel. Az óvodamozgalom kibontakozásában elsősorban az angol Samuel Wilderspin és a svájci Johann Heinrich Pestalozzi elvei hatottak. Az első óvoda megnyitása 1828-ban, Budán, Brunszvik Teréz grófnő nevéhez fűződik, az első falusi óvodát pedig Bezerédy Amália alapította 1836-ban, a Tolna megyei Hidjapusztán, uradalmi cselédek gyermekei számára. Tolnán 1837-ben már az első óvóképző is megnyitotta kapuit. 1 Egyesületi élet Az óvodaügy felkarolásában fontos szerepet játszott a Kisdedóvó Intézeteket Magyarországban Terjesztő Egyesület létrejötte 1836-ban (1874-ig állt fenn), amely országos hatókörű társadalmi szervezetként vállalta az óvodák szervezését és fenntartását, odafigyelt a megfelelő helyiségek kiválasztására, szükséges berendezések biztosítására az óvodák számára, a higiéniai követelmények és tűzvédelmi szabályok betartására, az óvodai tanító-nevelő munkára, a nevelők megfelelő képesítésének biztosítására stb decemberében az egyesületen belül két részleg jött létre: nevelői és gazdasági. Az elsőben a férfiakkal együtt 16 nő is dolgozott. Ennek a részlegnek volt a feladat az óvodai munka ellenőrzése. A gazdasági részleg tagjai csak férfiak voltak. Az egyesület tevékenységének köszönhetően az óvodák száma az évi 12- vel szemben 1847-re már 69 volt. Az egyesület folyamatosan gondoskodott arról, hogy hatóköre, tagsága egyre bővüljön. Harmadik ülésén, melyet Tolna városában tartottak 1837-ben, * A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Nyelv és kultúra a változó régióban, Kolozsvár, augusztus ) Kárpátalja: változó paradigmák szekciójában (szervező: Fedinec Csilla, MTA KI) elhangzott előadás írott változata.

2 142 Rehó Anna már a történeti Kárpátalja képviselői is jelen voltak: Bereg megyéből Bay Görgy első alispán és Eötvös Tamás másodalispán; Ung megyéből Horváth Simon első alispán és Buday Vince főszolgabíró; Máramarosból Asztalos Pál táblabíró és Sztojka József bíró; Ugocsa megyéből Ujhelyi Sándor első alispán. 2 A 19. század közepétől az óvodákkal foglalkozó egyesületek száma egyre nőtt, az 1870-es évektől a szaklapok is megjelentek. Ezek sorában 1869-ben Budán jött létre a Fröbel Nőegylet (1872-től Magyarországi Központi Fröbel Nőegylet). Névadója Friedrich Fröbel német pedagógus, Pestalozzi tanítványa, a kindergarten (gyermekkert) mozgalom elindítója. Az egylet fő célja az óvodáskorú gyerekek nevelése fröbeli módszereinek terjesztése volt. 3 A nőegylet tagjai között ott találjuk a kultúrpolitikus György Aladárt ( ), aki az Országos Statisztikai Hivatal belső tagja, számtalan bölcsész és pedagógiai egyesület munkatársa, s a magyar kisdedóvás és nőnevelés leglelkesebb apostola 4 volt től tagja, 1896-tól alelnöke volt a Kisdedvédő Országos Egyesületnek. György április 11-én született Huszton. Felsőfokú tanulmányait külföldön végezte. Dolgozott hírlapíróként, fordítóként, íróként. Szerkesztette a Tanítók Zsebnaptárát. Későbbi megítélését nagyban befolyásolta, hogy személyes barátságban volt Karl Marxszal, akinek műveit magyarra és ukránra is fordította.1873-tól kezdve buzgón fáradozott a kisdednevelés ügyein, írásai a Kisdednevelés című folyóiratban jelentek meg: A gyermekkertek jelentősége (1873), A kisdedóvás rendezése (1882), Kohány Samuel (1893), Ropos József (1894) stb. 5 Sok éven át a budapesti Fröbel Óvónőképző Intézet tanára volt és az óvónőknek rendezett kurzusokon tartott előadásokat. Kutatásaim során rátaláltam egy óvónő, Gózon Aladárné cikkére A magyar kisdednevelés és népoktatás című folyóiratban, melyben megemlékezik az óvónők védelmezőjéről, György papáról, aki mindig mosolygós, jókedvű, vele lehetett megosztani az örömet és bánatot. Kisdednevelés-ügyi kiállítást szervezett 1885-ben és 1896-ban, Budapesten 1899-ben megrendezte a II. Nemzetközi Gyermekvédő Kongresszust. Jelen volt minden szakgyűlésen keveset beszélt, szerény és okos volt. A cikk írója sajnálattal állapította meg, hogy kihűlt az a nagy szív, melynek minden dobbanása a mienk volt, szíve a miénk volt, miénk kisdednevelőké. 6 A Kisdedóvó Intézeteket Magyarországban Terjesztő Egyesület az 1870-es évekre elvesztette monopolhelyzetét, 1874-ben Országos Kisdedóvó Egyesület néven egybeolvadt az előző évben létrejött Országos Magyar Kisdedvédő Egyesülettel, 7 amely immár egészen 1946-ig állt fenn. Az 1879-ben indult, és megszakítással 1944-ig kiadott, Kisdednevelés című szakmai folyóirat beköszöntő cikkében P. Szathmári Károly így fogalmazta meg az egyesületi élet lényegét: A magyar kisdednevelőre saját helyi foglalatosságán kívül igen szép és nemes kötelességek, feladatok várnak. Ilyenek: a kisdednevelési iro-

3 Kisdedóvás a történeti Kárpátalján a 19. században és a 20. század elején 143 dalom továbbfejlesztése a neveléstan és a nemzeti sajátosságok érdekében; az irodalom helyes fogalmainak terjesztése egymás között és a szülők körében; magának a kisdednevelésnek terjesztése országszerte, minden kedvező alkalom felhasználásával; maguknak a kisdednevelőknek szellemi és anyagi érdekeinek óvása, emelése, mi csak egyesülten elérhető, s végre saját és kartársaink tekintélyének és az irántuk emelkedő rokonszenvnek élesztése. 8 Az egyesület beszámolója szerint az 1870-es évek közepére a kisdedóvók száma elérte 143-at, melyből 30 Budapesten működött. Ezenkívül Budapesten menhelyet alapítottak árva csecsemők befogadására. A továbbiakban az egyesület tagjainak támogatásával a magyarországi területeken közel 500 óvoda jött létre. Számunkra különösen fontos, hogy az Egyesület elnöke Bereg vármegye főispánja, Hagara Viktor volt. Hagara 1848-ban született az Ugocsa vármegyei Nagyszőlősön. Életének jelszava volt: Munkálkodni a haza javára, élni a közjó előmozdításáért. 9 A máramarosszigeti gimnáziumot végezte el, majd jogot hallgatott Bécsben és Budapesten, ügyvédi diplomát szerzett. Hosszú, több évig tartó tanulmányút keretében bejárta Angliát, Franciaországot, Németországot és Olaszországot, és 1877-ben tért vissza szülőföldjére. Kortársai szerint a vármegyében ő volt a legtanultabb ember. Rögtön a visszatérése után elfogadta a főjegyzői állást, amelyet 1886 októberéig töltött be tól két bizottságnak is előadója lett a magyar parlamentben: a kérvényezési és közoktatási bizottságnak. Részt vett az 1891-ben elfogadott kisdednevelési törvény kidolgozásában is ben a negyedik párizsi világkiállításon miniszteri megbízottként működött ben az Országos Gazdasági Egyesület igazgatótanácsának lett a tagja. Képviselői beszédeiben a legtöbbet az oktatás kérdéseivel foglalkozott től, képviselősége alatt, több budapesti napilapnak igen szorgalmas munkatársa volt, politikai és társadalmi irányú cikkeivel tűnt fel ban az Ezredéves Országos Kiállítás gazdasági osztályának kollektív elnöki tisztét töltötte be, valamint a közoktatási osztályon miniszteri megbízottként működött ben Bereg vármegye főispánjává emelték. A kortársak szerint Hagara főispánkodása össze van forrva a megye tagjainak jólétével, ki tudását, nemes szívét, lankadatlan munkásságát a közjó emelésére szentelte től tagja, majd 1893-tól elnöke volt az Országos Kisdednevelők Egyesületének. Ebben a pozícióban buzgón agitált a kisdednevelés terjesztése mellett szűkebb pátriájában is, illetve folyamatosan tagokat toborzott az egyesületbe. Hagara Viktor május 24-én, Budapesten halt meg. 11 A kisdedóvásról szóló évi XV. törvénycikk elfogadása után az óvodai intézmények megnyitása és fenntartása az állami és helyi hatóságok előjoga lett. Ennek eredményeként a Kisdednevelők Országos Egyesületének tevékenysége fokozatosan korlátozódott, csökkent a bevétele, s a jótékony-

4 144 Rehó Anna sági akciók száma egyaránt. A magyar kormány törődését a gyerekek szociális ellátásának és nevelésének problémájával, valamint Magyarország ezen területen elért eredményeit mutatja a gyerekek védelmének szentelt Nemzetközi Kongresszus, melyet szeptember között rendeztek meg Budapesten. A 19. század végén az Osztrák Magyar Monarchia északkeleti részén megközelítőleg 200 óvoda működött ig azok az óvónők, akik érdeklődtek az új pedagógiai módszerek iránt, a tanítókkal együtt jelentek meg a magyar tanítók egyesületének gyűlésein. Így február 25-én az Északkeleti Magyarországi Tanítóegylet közgyűlésén elhangzott az a javaslat, miszerint az északkeleti területek nevelői alakítsák meg saját óvónői egyesületüket. Az óvodai dolgozók magas létszáma lehetővé tette, hogy megalakuljon az Északkeleti Magyarországi Óvónők Szakosztálya, amely szervezte az óvodapedagógusok rendszeres és céltudatos tevékenységét május 20-án, Munkácson a Csillag Szállóban került sor arra a közgyűlésre, amelyen kimondták a szakosztály létrejöttét. A gyűlésre Máramaros, Ugocsa, Szatmár, Bereg, Ung, Zemplén, Sáros, Szepes és Abaúj-Torna vármegyék képviselőit hívták meg. A szakosztály joghatósága a felsorolt vármegyékre terjedt ki, székhelye a szakosztályi elnök lakóhelye volt, szervezetileg pedig az Északkeleti Magyarországi Tanítóegyletek Szövetségéhez és a Kisdednevelők Országos Egyesületéhez tartozott. 12 A képviselők elfogadták azokat a feladatköröket, amelyekkel az újonnan létrehozott szakosztálynak foglalkoznia kell: a) elsősorban ápolja a magyar beszéd gyakorlásának módját; b) odahat, hogy az óvodai és népiskolai nevelést és oktatást szerves kapcsolatba hozza; c) összegyűjti a szakosztály területén dívó gyermekjátékokat, munkákat, verseket, meséket, mondókákat, elbeszéléseket, imákat, dalokat; d) a kultúregyesületek mozgalmaiban tevékeny részt vesz; e) gyarapítja a Kisdednevelők Országos Egyesületének segélyalapját; f) lépéseket tesz, hogy az északkelet-magyarországi általános tanítóegyesületek a maguk kebelében alakítsák meg az egyes vármegyék óvónői szakosztályait, hogy azután a kisdedóvónők északkeleti szakosztálya is az említett 9 vármegye óvónői szakosztályainak szövetségét képezze; g) a tagok anyagi és erkölcsi érdekeit minden irányban védi; h) támogatja a Magyarországi Tanítók Árvaháza, az Eötvös Alap, a Tanítónők Otthona és Tanítók Háza ügyeit; i) mozgalmat indít a Magyarországi Óvónők Otthonának megalapítására; j) munkáját, anyagi és erkölcsi áldozatát minden hazafias népnevelési intézménynek felajánlja. 13 Az alapszabályban külön kitértek a szakosztály az Északkeleti Magyarországi Tanítóegyletek Szövetségének viszonyára. A megfogalmazás szerint az óvónői szakosztály teljes mértékben alá volt rendelve a tanítóegyesület szakosztályának. A kisdedóvónők a megyék általános tanítóegyesületének keretén belül alakíthattak óvónői szakosztályokat. A gyűléseit az Északke-

5 Kisdedóvás a történeti Kárpátalján a 19. században és a 20. század elején 145 leti Magyarországi Tanítóegyletek Szövetségével egy helyen és egy időben tarthatta. A gyűléseken elfogadott határozatokról a szakosztálynak értesítést kellett küldenie a kormánynak, a tanítóegyesületek szövetségének, a Kisdednevelők Országos Egyesületének. Alapszabályba iktatták, hogy a megállapodásokról az érdekelt testületeket közvetlenül a Magyar Kisdednevelés és Népoktatás című hivatalos közlöny fogja tájékoztatni. Az alárendeltség pozitív oldalaként a szakosztály tagjainak kisdednevelési irodalom művelésére alkalmat nyújtottak és pályadíjakat tűztek ki, melyeket ünnepélyes szakosztályi gyűléseken osztottak ki. A vármegyei óvónői szakosztályok minden tagjuk után a szakosztály pénztárába forintot fizettek. E jövedelmet a szakosztály kiadásaira s egyéb jótékony célokra fordították. 14 A szakosztály rendes tagjává csak az az óvónő vagy férfi, tanító, tanár, lelkész válhatott, aki tagja volt a tanítóegyletek szövetségének. Ezenkívül pártoló tag lehetetett minden feddhetetlen életű férfi és nő, aki évente 1 forintot befizetett a szakosztály pénztárába, mely kötelezettség 3 évig tartott. Azok, akik a népnevelés szempontjából kiváló érdemeket szereztek, tiszteletbeli tagokká váltak. A tagság többféle joggal és kötelességgel járt. Minden rendes, pártoló és tiszteletbeli tag választó és választható volt, ezenkívül fel voltak jogosítva a szakosztály közgyűlésein indítványokat tenni, előadásokat tartani, azokról vitatkozni és szavazni. Csak a rendes tagoknak állt jogában igénybe venni a szakosztály pénzbeli segélyét, viszont minden rendes tagnak kötelessége volt részt venni a közgyűléseken. 15 A pedagógusokat és óvónőket tömörítő egyesületek közgyűléseit kétévente egyszer, mindig más-más helyszínen tartották meg. A közgyűlésre meghívták a népművelési és vallásügyi minisztérium, a királyi neveléstudományi felügyelet, a vallási intézmények képviselőit, a körzetben működő más egyesületek vezetőit. Az egyesületek állandó szakosztályainak jelenléte kötelező érvényű volt. Az Északkeleti Magyarországi Óvónők Szakosztálya azokat a körzeteket is lefedte, ahol a magyarokon kívül más nemzetiségű lakosság is élt: ruszinok, szlovákok, románok, németek stb. A gyűléseken sokszor elhangzott, hogy a 3 6 éves korú gyermekek a legfogékonyabbak a nyelvtanulásra, ezért a kisebbségek szervezett nyelvoktatása kizárólag az óvodákban képzelhető el. Ily módon minél szélesebb körben terjedt el az óvodák hálózata, annál hatékonyabbá vált a magyar nyelv oktatása és terjesztése. Láng Mihály az Eperjesi Óvóképző Intézet igazgatója, a szakosztály alapító tagja külön módszertant dolgozott ki arra vonatkozóan, hogy a nem magyar ajkú gyermekeket hogyan tanítsák meg a magyar nyelvre. A szakosztály gyűlésein Láng Mihály gyakran szólalt fel és oktatta az óvónőket. A Kisdednevelés című folyóirat rendszeresen közölt tőle publikációkat a magyar nyelvtanítás módszertana a nem magyar anyanyelvű kisdedóvókban és az elemi iskolákban tárgykörben.

6 146 Rehó Anna Megjegyzendő, hogy Láng Mihály módszertana szerint annak az óvónőnek, aki nem magyar ajkú gyermekeket nevel az óvodában, ismernie kell az adott etnikai kisebbség nyelvét, hogy megfelelően meg tudja értetni növendékeivel a tanított magyar szavak jelentését. Csak akkor lehet megszerettetni az óvodásokkal a magyar nyelvet, ha az óvónő ismeri a gyermekek anyanyelvét, népi szokásait és szertartásait, és összehasonlítva a magyar nyelvvel, népszokásokkal, kiemeli annak szépségét és fontosságát. Véleménye szerint a gyermeket úgy kell más nyelvre oktatni, hogy az ne legyen durva, kényszerítő erejű, ellenkezőleg: el kell érni, hogy a gyermek érdeklődését felkeltsék, örömét találja a magyar nyelv elsajátításában ben az Osztrák Magyar Monarchia egész magyarlakta területén összesen 1931 óvóintézet működött magyar, német, szlovák, szerb, olasz, román, valamint magyar német, magyar szlovák, magyar ruszin, magyar horvát, magyar szerb tannyelvvel. A kisebbségek nyelvén az oktatás túlnyomórészt nyári menedékházakban folyt. Az elsődleges feladat a gyermekek megőrzése, óvása volt a tavaszi őszi mezei munkálatok időszakában, valamint szorgalmazták, hogy eközben a gyermekeket magyar nyelvre is tanítsák ra az óvóintézetek és menedékházak száma 2426-ra bővült (1. táblázat). Oktatási nyelv 1. táblázat Óvóintézetek nyelv szerinti felosztása az Osztrák Magyar Monarchia egész magyarlakta területén (1895, 1898) Összesen Óvóintézetek száma 1895-ben óvoda állandó menedékház nyári menedékház Összesen Óvóintézetek száma 1898-ban óvoda állandó menedékház nyári menedékház magyar magyar német magyar szlovák magyar oláh magyar ruszin magyar horvát magyar szerb magyar olasz német szlovák oláh szerb olasz német oláh román Forrás: Magyar statisztikai évkönyv, VIII., Budapest, 1901, 321. p.

7 Kisdedóvás a történeti Kárpátalján a 19. században és a 20. század elején 147 Megkülönböztetett figyelmet szenteltek az óvónők személye kiválasztásának. Fő követelmény volt velük szemben a nyelvtudás, a magyar állam iránti tisztelet és szeretet. Tantervi anyagok voltak azok a versek, dalok, elbeszélések, mesék, amelyekben a magyar hazafias érzést, az állam iránti odaadást, a magyar nyelv szépségeit dicsőítették. A gyermekek elé példaképül a magyar katonát állították, aki soha nem sír, nem fél, ezért a gyerekeknek sem szabad sírni és félni, ha szeretnének katonák lenni. Hiszen a magyar gyermekek arca pirospozsgás a friss levegőtől stb. A gyermekeken keresztül a felnőtt lakosságot is igyekeztek befolyásolni, fogékonnyá tenni a magyar nyelv iránt. Előfordult, hogy ez konfliktusokat okozott a családokban. 16 A gyermekekkel való munkához szükséges anyagokat elég nehéz volt megszerezni. A kisdedóvókat nem látták el a szükséges módszertani irodalommal. Nem minden gyermekintézménynek volt lehetősége, hogy előfizessen a Kisdednevelés című folyóiratra, amelyben gyermekirodalmat és módszertani irodalmat is publikáltak. Ezért a szakosztály közgyűlésein hagyománnyá vált, hogy az óvónők egymás közt csereberélték a környezetükben összegyűjtött gyermekjátékokat, verseket, meséket, mondókákat, imádságokat és dalocskákat, ezzel biztosítva saját maguk számára is a gyermekekkel való foglalkozásokhoz szükséges segédleteket. Az Északkeleti Magyarországi Óvónők Szakosztályának tagjai az óvodai nevelést az elemi iskolai neveléssel egyetemben mint a népnevelés egy ágazatát népszerűsítették, és közgyűlésüket az Északkeleti Magyarországi Tanítóegyletek tagjaival együtt, közösen tartották. A közgyűlésekkel párhuzamosan jótékonysági akciókon gyűjtöttek pénzt a Magyarországi Tanítók Árvaháza, az Eötvös Alap, a Tanítók Háza, az Óvónők Háza javára, ahol a nyugdíjkort elért és család, ellátás nélkül maradt tanítóknak és óvónőknek biztosítottak otthont. A szakosztály közgyűlésén hozott minden határozatról jelentést kellett írni a Kisdednevelők Országos Egyesületének. 17 Az Északkeleti Magyarországi Óvónők Szakosztályán belül vármegyei tagozatokat alakítottak: máramarosi, ugocsai, beregi, ungi, zempléni, sárosi, szepesi, abaúj-tornai. A tagozatok székhelyei a közigazgatási központok voltak. A tagozatokon belül mód nyílt a gyakoribb találkozókra, az adott vármegyén belül könnyebb volt megválasztani a megbeszélés tárgyát, éppen azt, amely az adott tagozatot a leginkább érdekelte. A gyűléseken a tantervi anyag különböző fejezeteiből gyakorlati foglalkozásokat tartottak a gyermekekkel, a gyűlés második része pedig elméleti jellegű volt, akkor a napirendre tűzött témát beszélték meg. Például Sáros megyében, a Kis-Szebenben tartott gyűlésen Virágh Róza kis-szebeni óvónő nyílt foglalkozását tekintették meg a résztvevők, utána Molnár Mária előadást tartott A munka az óvodában címmel. 18 Arra is volt példa, hogy a gyűlések 2 3 napon át tartottak. Például 1898-ban, a Munkácson tartott közgyűlés résztvevői Pünkösd szombatján (május 28.) érkeztek Munkácsra. Rőzer Jánosné, a Kisdednevelők Országos

8 148 Egyesületének elnökhelyettese minden résztvevőnek átnyújtotta a kokárdát. Jelen voltak: Hagara Viktor, a Kisdednevelők Országos Egyesületének elnöke, Rőzer Jánosné elnökhelyettes, György Aladár alelnök, Peres Sándor, Láng Mihály és Dudinszki István szemináriumi tanárok. A közgyűlés szervezői Cseh Lajos polgármester, Fazekas Béla főkapitány, a Munkácsi Nőegylet tagjai, Sárkány Gábor és Csontos Alajos. Vasárnap 15 órától megkezdődött a gyűlés. A gyűlésen György Aladár felolvasta Szathmári György műveit, felszólalt Csontosné Acél Mária A beregvármegyei kisdedóvás története című előadással, Láng Mihály tartott előadást A gyermekek természetszerű szabadságáról a 3 6 éves korban címmel. 19 Este ünnepi vacsorával kedveskedtek a résztvevőknek. Másnap Szolyvára utaztak, ott a részvevőknek ruszin iskolás gyerekek himnuszt énekeltek és egy ruszin kislány magyar nyelven köszöntötte őket. Hagara Viktorné meghatódva csókolta meg a kislányt. Következő programpont volt egy nyílt anyanyelvi foglalkozás a szolyvai óvodában, melyet az óvoda vezetője, Bárdos Paula tartott. Mindenki elégedetten tért vissza Munkácsra, dicsérték, mennyire jól tudnak magyarul a ruszin gyerekek táblázat Óvóintézetek Északkelet-Magyarországon (1896) Vármegye Az óvóintézetek száma Máramaros 11 Ugocsa 11 Szatmár 86 Bereg 43 Ung 16 Zemplén 25 Sáros 12 Szepes 9 Abaúj-Torna 12 Rehó Anna Forrás: MORLIN Emil: A magyar kisdedóvás múltja és jelene, Budapest, 1896, p. Amint a 2. táblázat igazolja, a történeti Kárpátalja területén Bereg és Ung vármegyékben volt a legtöbb kisdedóvó, s ennek megfelelően a beregi és az ungi óvónők tagozata volt a legnépesebb, ők tartották leggyakrabban összejöveteleiket. Az összejövetelek nyelve minden esetben a magyar volt. Ezt az Északkeleti Magyarországi Óvónők Szakosztálya Etikai Kódexének 20. paragrafusában is rögzítették. Ám a kárpátaljai tagozatok (Máramaros, Bereg, Ung, Ugocsa vármegyében levők) gyűlésein a gyakorlati foglalkozásokat gyakran

9 Kisdedóvás a történeti Kárpátalján a 19. században és a 20. század elején 149 ruszin gyermekekkel folytatták, akik egyformán tudtak ruszin és magyar nyelven verset mondani, énekelni. Élesen bírálták azt az óvónőt, aki a foglalkozást a gyerekekkel előbb ruszin nyelven tartotta. Nagy vívmánynak számított, ha a ruszin gyermekek büszkén szavalták az olyan típusú hazafias verseket, mint a Magyar Zászló (Magosrévi Jolán), Magyar gyermekek imádsága, Márciusi ima (Gedeon Jerne), Legszebb kép (Lengyelné M. Etelka) stb. 21 A Bereg megyében Országos ezeréves ünnep alkalmával tartott ünnepség után a vallás és közoktatás minisztere megjegyezte, hogy olyan tisztaszívű szeretetet a haza iránt, mint itt Munkácson, a Vereckei-hágón és Beszkiden, nem látott soha. Ez a szegény, szerencsétlen ruszin nép, szegény papok, tanárok, az ő szeretetük a Haza iránt nagyobb és tisztább, mint azoké, akik jó létben élnek. 22 Mikor a miniszter meghallotta, ahogy szavalnak, énekelnek a kis ruszin gyerekek, nem tudot tartószkodni és csokolni keszte őket. 23 Az Északkeleti Magyarországi Óvónők Szakosztálya létrehozása jelentős befolyást gyakorolt a régióban az óvodai nevelés fejlesztésére. Az egyesület tagjai részt vettek a gyermekintézmények elterjesztésében, segítették a népművelést és az óvónők képzését. A szakosztály tagjai tevékenyen részt vettek a Kisdednevelők Országos Egyesületének közgyűlésein, amelyeket évente Budapesten tartottak meg. Az résztvevőből általában 4 5-en képviselték a régiót. 24 Az óvodák fejlődését illetően a régió lépést tartott az Osztrák Magyar Monarchia többi területével. Bár egészen június 16-ig kellett várni az első országos kisdedóvó kiállításra, de erre is ezen a vidéken, Lőcsén került sor Halmos Andor, Ung megye szülötte főszervezésében. 25 Jelen volt többek között Párvy Sándor szepesi püspök, Hagara Viktor nyugalmazott főispán, az Országos Kisdednevelők Egyesületének elnöke, gróf Csáky Vidor és még sok tisztelt vendég. A kiállítás június 26-ig volt nyitva és 2700 látogatója volt. A 800 résztvevő közt ott voltak az óvónők a történeti Kárpátalja régióinak képviseletében is, többek között Dávid Anna Ökörmezőről, Molnár Emma Nagybereznáról, valamint Ignácné Szondy Izabella ungdaróci óvónő, aki ezüstéremmel tért haza. Halmos Andor, munkássága elismeréseként, aranyérmet kapott. 26 Az ország legdélibb határától jöttek, sereglettek össze az óvónők, és mindenki úgy köszöntötte egymást, mintha ismerősök lennének írta Schödl Emma, a kiállítás résztvevője. 27 Június 25-én Paulai Szt. Vince rendű nővér mutatott be mintafoglalkozást tornából. Ezt követte Dombay Mária kolozsvári óvónő mesedélutánja, melyet a résztvevők kritikával illettek, mondván, nagyon magas gondolatokkal adatott elő. 28 Június 26-án a Szepes vármegyei Óvókör díszközgyűlést tartott, ahol Ballay Károly, a Gyermektanulmányi Múzeum titkára előadást tartott a Gyermektanulmányozás módszeréről címmel. Délelőtt 11 órakor került sor a kiállítás megnyitására, amely július 6-ig volt nyitva.

10 150 Rehó Anna Kacskovics Mihály miniszteri tanácsos szavaival szólva: Örömmel látja az országos kiállítás erkölcsi sikerét és a gyakorlati élet irányát szolgáló törekvési előkészítést, melynek e kiállítás a tanúbizonysága. Megmutatja, hogy a kisdednevelés helyes úton jár. A kisdedóvodát iskolának soha el nem ismeri, hiszen annak egész más, de éppen olyan fontos és áldásos hivatása van, mint az iskolának. Teljes hódolattal hajlik meg azon szép eredmény előtt, amelyet a magyar kisdednevelés munkásai felmutatnak. 29 A régió első kisdedóvói A történeti Kárpátalja Bereg, Máramaros, Ugocsa és Ung vármegyék területeire terjed ki. Mivel azonban akkoriban nem volt ez egységes politikai régió, így a vármegyei határokat vettem figyelembe a kérdés kutatásakor. Máramaros vármegye központja Máramarossziget volt, ezért, mint a régió első kisdedóvó intézetét, a máramarosszigeti óvodát nevezzük meg, amely 1845-ben jött létre december 1-jén a kisdednevelés hívei és néhány szülő létrehoztak egy részvénytársaságot, melynek legfőbb célja egy kisdedóvó intézet létrehozása volt. Aktívan hozzáfogtak a pénz gyűjtéséhez, ami főleg részvényekből, a gyermekek ellátásáért kapott pénzből (6 krajcár évente), tombolán és táncmulatságon szerzett pénzből állt. Buzgó igyekezetük gyümölcseként augusztus 17-én megnyílt az első kisdedóvó intézet, melyben 74 gyermek kapott helyet. A kisdedóvónak nagy sikere volt, olyan sokan jelentkeztek, hogy nem is tudtak mindenkit befogadni. Még egy kisdedóvó megnyitására nem volt lehetőség, főleg pénzügyi okokból. 30 Sokáig ez volt az egyetlen ilyen típusú intézet a régióban. Bereg vármegyében 1868-ban indult meg a mozgalom egy kisdedóvó létrehozása érdekében. Munkácson a vármegye székhelyén jótékony célú adakozásokból, táncvigalmakból egy kis tőke gyűlt össze, melyet a városi pénztárba tettek kamatozni. Csak 10 év múlva, 1878-ban nyitották meg Munkácson az első kisdedóvót, városi jelleggel. Kezdetben 50 krajcár havi fizetéssel, majd 1892-ben a havi díj teljesen elmaradt, hogy a szegényebb sorsú szülők számára, akiknek nagy szükségük volt az óvodára, hozzáférhetőbbé tegyék. Munkácson 1884-ben nyílt meg az I. sz. állami, a következő évben pedig a II. sz. állami óvoda. Kezdetben egy-egy óvónő dolgozott az óvodákban, de később a gyermeklétszám gyarapodása folytán mindkét óvoda kapott még egy-egy óvónőt ban Beregszászban alakult meg egy kisdedóvó egyesület, mely az Országos Kisdedóvó Egyesülethez tartozott. Az egyesület egy óvodát tartott fent, melyet gyermek látogatott havi 1 forint térítési díj fejében. Összehasonlításként: az időszakban egy tanítói fizetés 200 forint körül volt ben kisdedóvó nyílt Nagyberegen és Szolyván, 1883-ban pedig Oroszvégen ahová többségben ruszin gyermekek jártak, majd Nagyló nyán

11 Kisdedóvás a történeti Kárpátalján a 19. században és a 20. század elején 151 és Bilkén től fogadták az Ilosván, Nagylucskán és Holubinán állami óvodák a főleg ruszin ajkú gyermekeket. Ugyancsak a ruszin gyermekek voltak többségben az 1886-ban Várpalánkon, 1890-ben pedig Alsóvereckén nyílt kisdedóvókban. Tudomásunk van arról is, hogy 1894-ben Mezőkaszonyban állami, 1895-ben Nagydobronyban községi óvoda nyílt. 32 A rendes kisdedóvókon kívül a régióban még találunk 5 állandó (Hátmeg, Gát, Mezőbánya, Nagygut, Beregszentmiklós) és 16 nyári menedékházat (Badaló, Barabás, Bátyú, Bótrágy, Csomonya, Daróc, Izsnyéte, Makaria, Makkos, Jánosi, Rafajnaújfalu, Ramocsaháza, Som, Szerna, Újdávidháza, Vá sárosnamény). 33 Ez azt bizonyítja, hogy már a félreeső falvak sem idegenkedtek verejtékes munkával szerzett filléreik feláldozásától akkor, amikor gyermekeik jólétéről volt szó. Ugocsa vármegyében a kisdedóvodák létszáma a legalacsonyabb volt a régió megyéi közt. Még az 1870-es évek végén Nagyszőlősön (a vármegye központjában) menedékház nyílt a szegény szülők gyermekeinek óvására. Ez a menedékház nagyon szegényes volt: se az állam, se a város, se a vallási közösségek nem törődtek a sorsával. A menedékház lakói főleg szegény ruszin családok gyermekei voltak. Iskolai rendezvényekből befolyt pénzből tartották fent az intézményt addig, amíg a szegények menedékházáról nem szerzett tudomást báró Perényi Zsigmondné. Mikor a bárónő meglátta a szegény gyerekeket sírva fakadt és így szólt: Angyalok ők mind, ha rongyos, piszkos ruhácskákban is járnak. Én fogok gondoskodni róluk, mint a saját gyermekeimről. 34 És betartotta a szavát, saját költségén tartotta fenn a menedékházat. Később a menedékház megsegítéséhez hozzájárultak Aczél László, királyi tanácsos, megyei tanfelügyelő, Hagara Viktor, a vármegye főjegyzője és Hagara Miklós, királyi tanácsos is ben rendes óvodát állítottak fel Nagyszőlősön és Tiszaújlakon, melyekbe gyermek járt. 35 Magam radvánci vagyok, így különös izgalommal töltött el, amikor felfedeztem, hogy ezen a ma Ungvárhoz tartozó településen 1885-ben már működött egy óvoda. Miért volt ez számomra oly meglepő? Mert Radvánc Ungvártól 15 percnyire fekvő kis létszámú falucska volt, és pont itt, jóval előbb, mint más, nagyobb falvakban, már igen korán gondoskodtak a kisgyermekek ellátásáról. A radvánci óvodába gyermek járt. Az óvónő fizetése 400 forint volt, a dajkáé pedig 60 forint. 36 Ungvár régtől, de nem tudjuk pontosan, hogy mikortól, tartott fenn egy óvodát a Széchényi utcában, de az céljának soha nem felelt meg. Rossz, egészségtelen épületben volt elhelyezve, felszerelése szerfelett gyenge volt. A városnak egyetlen virágzó intézete a Bugyis András ungi főesperes és apát áldozatkészségéből 1879-ben Mária-ház néven ismert kisdednevelő intézet volt, melyben iskola is működött. A növendékek száma a 200-at is megközelítette. A világháború alatt hadikórházat rendeztek itt be. A csehszlovák időszakban Vincze Szerafina főnöknő vezette az intézetet, aki magyar szel-

12 152 Rehó Anna lemben igyekezett nevelni a gyermekeket három tanítónővér, egy óvónő, egy zenetanító, egy gazdasági vezető és két nyugdíjas nővér segítségével. 37 Első ungvári kisdedóvó intézetnek a kutatók mint Almási Mihály, 38 Kobály József 39 az ungvári Római Katolikus Gizella-ház nevezetű intézetet tekintik, mely először mint leányiskola működött (1859-től), de 1862-ben egy új épületbe került, ahol már óvoda is volt. Kutatásaim szerint Talapkovics Emil ungvári tanfelügyelőnek köszönhetően, 1885-ben nyíltak meg Ungváron, Radváncon, Őrdarmán és Nagybereznán állami kisdedóvók, melyekben képzett, hivatásukat felelősséggel végző és tisztességes anyagi ellátásban részesülő kisdednevelők dolgoztak. Az ungvári óvoda a városnak csaknem kizárólag szegény szlovákok (korabeli kifejezéssel: tótok) és ruszinok által lakott részében, a Mocsár utcában lett elhelyezve egy mintaépületben, mely szép és gondosan ápolt nagy kertjével valóságos kis paradicsom volt, hová Ember János szerint örömmel jártak a gyerekek. Az óvónő fizetése lakás és 450 forint volt. 40 Büszkén összegezhetjük, hogy a kárpátaljai régiónak is megvan a saját kisdednevelés-története. György Aladár, Hagara Viktor, Halmos Andor Kárpátalja szülöttei, nevük közismert volt az egész ország kisdednevelői közt. Az, hogy az első világháború előtt ezen a területen 183 óvóintézet működött, 41 arra enged következtetni, hogy e kicsiny terület dicső része a nagy Magyarországnak. Jegyzetek 1 PUKÁNSZKY Béla NÉMETH András: Neveléstörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996, <http://mek.niif.hu/01800/01893/html/08.htm#heading31> (letöltve: ). 2 РЕГО, Ганна: Дошкільне виховання у Закарпатті: витоки й історія розвитку ( рр.). Монографія, Ужгород, ВАТ «Патент», 2010, p. 3 PUKÁNSZKY Béla: Gyermekkép és óvodatörténet, <http://www.staff.u-szeged.hu/ ~comenius/eloadasok/jgypk_gyermekkortortenet/tanulm%e1nyok/pb_ Gyermekkep_es_ovodatortenet_hosszabb_valtozat.doc > (letöltve: ). 4 GÓZON Aladárné: György Aladár, A magyar kisdednevelés és népoktatás, 1906/1., 34. p. 5 РЕГО, Ганна: Видатні постаті (Угорщини та Австро-Угорщини) причетні до становлення дошкільного виховання в Закарпатті. // Науковий вісник чернівецького університету, Випуск 244, Педагогіка та психологія, Збірник наукових праць, Чернівці, «Рута», 2005, 303. p. 6 GÓZON Aladárné: i.m. 7 KELEMEN Lajos: Az óvópedagógus-képzés és a pedagógusi képességek fejlődésének összefüggései, PhD-értekezés, Debreceni Egyetem Pszichológia Doktori Program, Alkalma-

13 Kisdedóvás a történeti Kárpátalján a 19. században és a 20. század elején 153 zott pszichológia alprogram, 12. p., <http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/ bitstream/2437/5773/6/kelemen_lajos_ertekezes.pdf> (letöltve: ). 8 Idézi: KELEMEN Elemér: Az Óvodai Nevelés ötven éve, Óvodai Nevelés, 1997/6., p. 9 MEDGYESI SOMOGYI Zsigmond (szerk.): Magyarország főispánjainak története , Ifj. Kelemen Ernő kő- és könyvnyomdai műintézete, Budapest, 1902, p. 10 Uo., 41. p. 11 РЕГО: Видатні постаті, 2005, 201. p.; CSATÁRY György: Hagara Viktor a tudós főispán, Kárpátalja, október РЕГО, Ганна: Створення та діяльність Північно-східної спілки угорських вихователів у Закарпатті, Scientific bulletin of Uzhgorod University, Medikal Series, 2005, 24., 200. p. 13 LÁNG Mihály: Az Északkelet Magyarországi kisdednevelők szakosztálya alapszabályainak tervezete, A magyar kisdednevelés és népoktatás, 1895/3., 9. p. 14 Uo., 10. p. 15 Uo., 11. p. 16 BALGA Zsuzsó: Óvodákat kell állítani, Kisdednevelés, 1911/9., 266. p. 17 LÁNG: i.m., 10. p. 18 Egyesületi élet, Magyar Kisdednevelés és Népoktatás, 1895/12., 22. p. 19 SZÉKELY Géza: A Kisdednevelők Országos Egyesület közgyűléséről, Kisdednevelés, 1898/12., p. 20 MOLNÁR Mária: Munkácsi közgyűlésünk, Magyar Kisdednevelés és Népoktatás, 1898/6., p. 21 Közgyűlésre jelentkeztek. A K.O.E., Kisdednevelés, 1912/9., 233. p. 22 A beregmegyei országos ezeréves ünnep, Magyar Kisdednevelés és Népoktatás, 1896/8., 323. p. 23 Uo., 324. p. 24 Közgyűlésre jelentkeztek, 233. p. 25 IGNÁCNÉ SZONDY Izabella: Emlékezés a Lőcsei évi kisdedóvói kiállításra, Magyar Tanítójelölt. Óvó-, tanítónő- és tanítójelöltek lapja, /1. sz., p. 26 Kisdednevelés, 1910/10., 270. p. 27 SCHÖDL Emma: Az első Országos Kisdedóvói kiállítás Lőcsén, Magyar Kisdednevelés és Népoktatás, 1910/7., 148. p. 28 Uo., 149. p. 29 Uo., 152. p. 30 Magyar Országos Levéltár [MOL], P 1652, 7. csomó, 13. tétel (a Máramaros-Szigeti óvódáról), 25. f. 31 A munkácsi óvodáról, Kisdednevelés, 1888/11., p. 32 REHÓ Anna: Óvodapedagógiai törekvések a mai Kárpátalja területén a történelmi Magyarország idején, In: DEMÉNY Piroska FERENCZI-FÓRIS Rita (szerk.): Új utak és módok az oktatásban, Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2011, 110. p. 33 Uo., 111. p.

14 154 Rehó Anna 34 SPITZ Jolán: Levél a szerkesztőhőz, Magyar Kisdednevelés és Népoktatás, 1895/7., p. 35 РЕГО: Дошкільне виховання у Закарпатті, 81. p. 36 REHO, Anna: The establishing of first infant schools in Transcarpathia (the second half of the XIX century), Scientific Bulletin of Uzhgorod University, Series Pedagogy Social Work 2005, 8., p. 37 CSÍKVÁRI Antal (szerk.): Ungvár és Ung vármegye, Vármegyei Szociográfia Kiadó Hivatala, Budapest, 1940, 237. p. 38 Vö. ПОП, Иван: Энциклопедия Подкарпатской Руси, Ужгород, Издат. В. Падяка, 2001, 135. p. 39 КОБАЛЬ, Йосип: Ужгород відомий і невідомий, Львів, Світ, 2003, 129. p. 40 EMBER János: A kisdednevelés ügye Ungban, Kisdednevelés, 1885/12., 267. p. 41 РЕГО: Дошкільне виховання у Закарпатті, 96. p.

A hatalomváltások hatása Kárpátalja népességszámának alakulására 1869-től napjainkig

A hatalomváltások hatása Kárpátalja népességszámának alakulására 1869-től napjainkig A hatalomváltások hatása Kárpátalja népességszámának alakulására 1869-től napjainkig MELLÉKLETEK Egyetemi doktori (PhD) értekezés Szerző: Molnár D. István Témavezető: Prof. Dr. Süli-Zakar István DEBRECENI

Részletesebben

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről

A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről A Szigethalmi TE szakmai beszámolója a 2007-es évről Egyesületünk sikerekben gazdag évet zárt, amelyben aktíváink áldozatos munkáján kívül nagy szerepe volt annak a széleskörű szakmai elismertségnek, melyet

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÁRPÁTALJAI MAGYAR NYELVŰ FELSŐOKTATÁS HELYZETE ÉS A MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI dr. SPENIK SÁNDOR, Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja SZOLNOK - 2014 Kárpátalja

Részletesebben

A magyar kisdedóvás kezdete és a mai óvodai nevelés

A magyar kisdedóvás kezdete és a mai óvodai nevelés BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MŰSZAKI PEDAGÓGIA TANSZÉKE KÖZOKTATÁSI VEZETŐ ÉS PEDAGÓGUS-SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK A magyar kisdedóvás kezdete és a mai óvodai nevelés Konzulens:

Részletesebben

A magyar nyelv tanításának történetéből Kárpátalján a nem magyarajkú óvodákban a XIX. XX. századfordulón

A magyar nyelv tanításának történetéből Kárpátalján a nem magyarajkú óvodákban a XIX. XX. századfordulón A magyar nyelv tanításának történetéből Kárpátalján a nem magyarajkú óvodákban a XIX. XX. századfordulón REHO Anna Kijevi Szlavisztikai Egyetem Kárpátaljai Fiókintézet Pszichológia-Pedagógia Tanszék, Ungvár,

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft)

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok. Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség (Ft) Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok Ikt. szám Pályázó neve Helység Pályázat címe Teljes költség 4.3 2550/2009 Csillagocska Óvoda Kisbégány A Kisbégányi "Csillagocska

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ által fenntartott iskolák igazgatói állásainak kiírása - Magyarországi Német Pedagógiai Intézet igazgatói állásának kiírása 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék

Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján. Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék Demográfiai és etnikai viszonyok Kárpátalján Molnár József II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi Tanszék 6 5 4 3 2 1 A Föld népességszám-változása az utóbbi kétezer évben (adatforrás:

Részletesebben

A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében. A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről

A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében. A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről A nemzetiségi pedagógusok és pedagógusképzés az ombudsmani vizsgálatok tükrében A nemzetiségi pedagógusok jelentőségéről A nemzetiségi elismerés feltételei Magyarország területén legalább egy évszázada

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle

90 Éves az MST. Kilencven éves a Statisztikai Szemle Hunyadi László Kilencven éves a Statisztikai Szemle A Statisztikai Szemle az egyik legrégibb szakmai folyóirat, 1923 januárja óta gyakorlatilag folyamatosan megjelenik. Sokan, sokat írtak a történetéről.

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

11. SZÁM. HIVATALOS KÖZLÖNY 227 Kinevezés. A magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Natz Ferenc pécsi magyar királyi középiskolai tanárképzőintézeti gyakorló gimnáziumi és

Részletesebben

Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 10-én 17:30

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Az iskola múltja és jelene

Az iskola múltja és jelene Az iskola múltja és jelene A zsákai református egyház az 1700-as évek elején építteti az első iskolát a fiúk számára, majd a lányok részére 1745-ben épült önálló iskola, egy-egy tanítóval. Iskolaszervezete

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében

Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében Magyar nyelvi hatáserősítő programok Temes megyében dr. Erdei Ildikó 2012. április 13. Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein Az előadás felépítése: Temes megye - szórványrégió

Részletesebben

Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Szám: 231/2013. B É B. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 231/2013. B É B Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. január 17. napján 15 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8565 Béb, Kossuth u. 14. Szám: 231/2013.

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket.

Jegyzőkönyv. Bordás Géza elnök köszönti a meghívott vendégeket, a megyei önkormányzat munkatársait és a képviselőket. Jegyzőkönyv Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cigány Kisebbség Területi Kisebbségi Önkormányzat 2008. július 3-i ülésén, melyre a Megyeháza Rákóczi termében került sor. Jelen vannak: A testület tagjai

Részletesebben

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28.

A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. A TEA ÚTJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET közhasznúsági jelentése 2012. Debrecen, 2013. február 28. 1. A Közhasznú Egyesület rövid bemutatása A társaság neve: Székhelye: Besorolása: A Tea Útja Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 6/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 14-én

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program

Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. Bázisovi Program Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Bázisovi Program A hálózat A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt egyedi Bázisiskola Programja már 9 sikeres évet és rengeteg tapasztalatot tudhatott maga mögött 150 általános- és

Részletesebben

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942

Családfa. Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek Név ismeretlen 1860-as évek Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Stern Nuhim 1860-as évek 1940 Név ismeretlen 1860-as évek 1939 Eisdorfer Kaszke 1850-es évek 1942 Eisdorfer Róza (szül.?) 1860-as évek 1942

Részletesebben

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57.

Az egyesület képviselője: Némethné Koczka Edit elnök (sz:szeged, 1961.június 21. an: Pataki Mária) 6900 Makó, Kelemen L. 57. HAGYMAVIRÁG FOLTVARRÓ EGYESÜLET Alakulás, előzmények: Az egyesület tagjainak megalakulás előtt közös céljuk volt, hogy olyan közösséget hozzanak létre mely vagyon és nyereségszerzési cél nélkül a kézi

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év

Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év OZORAI MESEVÁR ÓVODA 7086 OZORA, MÁRTÍROK U. 7. OM. : 202311 ovoda@ozora.hu Telefon: 06-74-498-498 Különös Közzétételi Lista 2015/2016 nevelési év A kormány 229/2012. (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

J A V A S O L T N A P I R E N D

J A V A S O L T N A P I R E N D Szegedi Szlovák Önkormányzat Segedínska slovenská samospráva Cím: Nemzetiségek Háza Adresa: Dom národností 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko Tel: (62) 424-248,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 17/2008. (IX. 5.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. szeptember 5-én 14 30 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT (MTT) 2010. ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRŐL Helye: ELTE BTK Kari Tanácsterem Budapest V. ker. Múzeum krt. 4. Időpontja: 2010. június 26. Jelenlévők: ld. az l. sz. mellékletben

Részletesebben

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok

Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok. Érvénytelen pályázatok Ukrajnai szervezetek által benyújtott pályázatok Pályázati Érvénytelen pályázatok 4.2 1247/2008 Csapi 2. Sz. Középiskola Csap Művészeti programok lebonyolításához szükséges technikai eszközök 409 990 Érvénytelenség

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció Összefogalalás MATEMATIKA TANÍTÁSA ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYBAN BARANYAI

Részletesebben

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról

Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról Beszámoló a XVII. Gyıri és III. Kisalföldi Levéltári Napról A Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Gyıri Levéltára, a Magyar Nemzeti Levéltár Gyır-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, a MOKK

Részletesebben

Összegzés az intézkedési tervezetről Iskolai vélemények. Intézmény Nevelőtestületi vélemény DÖK vélemény Szülői vélemény Javaslatok

Összegzés az intézkedési tervezetről Iskolai vélemények. Intézmény Nevelőtestületi vélemény DÖK vélemény Szülői vélemény Javaslatok Összegzés az intézkedési tervezetről 2012 Iskolai vélemények Ady Endre Általános Iskola A tervezetet az iskola nevelőtestülete megismerte és anyagot a diákönkormányzat megismerte, az abban foglaltakkal

Részletesebben

2011. évi teljesítés

2011. évi teljesítés eredeti mód. Bolgár Kisebbség /2011. eredeti mód. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 36 8 /2011. összesen ( 1-4 ) 0 0 36 0 0 8 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000 5 723 71,5% 1 500 3 393 3 813 112,4% 8 000 8 000

Részletesebben

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság

HB elnöks a 2009-es. Szenes Zoltán bizottsági elnök. Budapest, 2009. december 17-én. MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság HB elnöks kségg beszámol molója a 2009-es évben végzettv munkáról Szenes Zoltán bizottsági elnök Budapest, 2009. december 17-én MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományi Osztály, Hadtudományi Bizottság Tevékenységi

Részletesebben

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai

1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai A Mecsek Egyesület 120 éves Baronek Jenő 1851-ben még ezt írta a városról Fényes Elek Magyarország Geográfiai Szótára című művében: Pécs igen régi nevezetes királyi város Baranya megyében a szőlőkkel,

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna." I.

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága február 8-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága február 8-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottsága 2008. február 8-i üléséről. Helyszín: Megyeháza, Külső-Szolnok terem Jelen vannak: Molnár Imre, a Bizottság elnöke

Részletesebben

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu

Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 7621 Pécs, Mária u. 9. email: varosfejlesztes@pecs2010.hu Alapadatok Emberi erőforrás Regionális erőforrás Befektetői kézikönyv Terület: 163 km² Tengerszint feletti magasság: 120-250m Éves csapadékmennyiség: 620 mm Éves átlagos középhőmérséklet: 10, 3 C Januári

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 58

MEGHÍVÓ. Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 58 Nagyesztergár Német Nemzetiségi Kör Egyesület Nagyesztergár Radnóti út. 8 MEGHÍVÓ A Nagyesztergári Német Nemzetiségi Kör Egyesület elnöke biztosított jogkörben eljárva a N.N.N. Kör Egyesület tagjait 2012.január

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 26-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szám: 4/2015 Határozatok száma: 47-48/2015.(02.26.) Rendeletek száma: 3/2015. (II.26.) JEGYZŐKÖNYV Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában

Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Múlt, jelen és jövı a Lewinszky Anna Gyakorló Óvodában Útravaló A múltat tiszteld a jelenben S tartsd a jövınek Vörösmarty Mihály Múlt 1892. Képezde utca Elsı Soproni Bölcsıde és Kisdedóvó Egylet 1906.

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról

Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Beszámoló az EU Jogot Oktatók Első Találkozójáról Miskolci Egyetem 2012. május 3. 1 2012. május 3-án került megrendezésre a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán az EU Jogot Oktatók Első Találkozója

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület

Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület FAKULT Egyesület 2023 Dunabogdány, Hegy u.7. Fiatalok a Kultúráért Közhasznú Egyesület 2008. ÉVI K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 1 Dunabogdány, 2009. május 20. Tóth László FAKULT Egyesület

Részletesebben

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny

Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny Nyitott Vilá g Iskolá Alápí tvá ny EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2014 Tartalom BEVEZETÉS... 2 1.1 Az 1%-os kampány és eredménye... 3 1.2 Rendezvények 2014-ben... 3 2. Az Alapítvány működési feltételei

Részletesebben

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE a 2004. évről Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium 31404/2008. E L ŐT E R J E S Z T É S A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet módosításáról Budapest, 2008. december VEZETŐI

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 2007. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes 2007. október

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció

A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció A Nulla Hulladék Hét aktivitás és Nulla Hulladék Országos Találkozó című pályázat helyi szintű hulladékcsökkentési akció Nimfea Természetvédelmi Egyesület A HUMUSZ Szövetség és a Nemzeti Együttműködési

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés. HTE közgyűlés 2014. 2014. május 14. Dr. Huszty Gábor elnök

Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés. HTE közgyűlés 2014. 2014. május 14. Dr. Huszty Gábor elnök Tiszteletbeli elnökségi tag cím odaítélése, jutalmazás, kitüntetés Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2014 2014. május 14. Tiszteletbeli elnökségi tag jóváhagyása Az Egyesület tagjait és Jszteletbeli

Részletesebben

Javaslat. intézményvezetők megbízására

Javaslat. intézményvezetők megbízására Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER Javaslat intézményvezetők megbízására Készítette: Előterjesztő: Becsei Dénes ágazatvezető Tóth Mihály polgármester

Részletesebben