^KELET. A hajdudorogi e. m. főhatóság 43/1935. sz. engedélyével. Megjelenik minden hó lo-én és 25-én. időkben ugyanis országunk a legkatasztrófálisabb

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "^KELET. A hajdudorogi e. m. főhatóság 43/1935. sz. engedélyével. Megjelenik minden hó lo-én és 25-én. időkben ugyanis országunk a legkatasztrófálisabb"

Átírás

1 ^KELET i. évf. 4. Előfizetés: szám GÖR. KATH. HITBUZGALMI LAP Szerkesztőség és február kiadóhivatal: 25. Egész évre 4 pengő Negyedévre 1 pengő Egyes szám ára 20 fillér Külföldön egy évre... 6 pengő A hajdudorogi e. m. főhatóság 43/1935. sz. engedélyével Megjelenik minden hó lo-én és 25-én Miskolc, Urak utcája 43. szám Hivatalos órák szerdán Postatakarékpénztári csekkszámla: (Kelet kiadóhivatala) S sz. A hajdúdorogi egyházmegye Minden nagyjelentőségű eszme, intézmény vagy alkotás áldozatokat, vértanúkat követel. A keresztény ~! eszmének a pogány eszmék fölötti győzelme, diadala különösen az első századokban millió és. f j ' millió keresztény vérébe került. r- ^ f i És azok a véres üldözések a XX. - i században megismétlődnek. Sőt JH í napjainkban a keresztények által indított üldözések még sokkal veszedelmesebbek a pogányok által véghezvitt üldözéseknél, mert ma a keresztény lelkekelt mérgezik meg, a keresztény lelkekből irtják ki a vallásos felfogást. A magyar szabadságharc küzdelmeit is Tios mártírok piros vére pecsételte meg. De ezek az áldozatok nem vérzettek el nyomtalanul, hanem az utókorra nézve üdvös gyümölcsöket hoztak létre. A keresztények véréből nőtt ki a kerszténységnek» az egész világra kiterjedő terebélyes Jaczkovics Mihály fája. A szabadságharcból pe- dig a 67-i békés kiegyezés fakadt. nyei lehettek volna a debreceni bombamerényeletnek reánk nézve, ha ellenségeink gonosz terve az ő A hajdudorogi gör. kath. magyar elgondolásuk szerint sikerül. ' A egyházmegye létesítése is ál- világháborúban és az; azutáni dozatokkal járt. Alig alakult meg az új egyházmegye, az ellenségeink által ravaszul kieszelt debreceni időkben ugyanis országunk a legkatasztrófálisabb helyzetbe került. Abban az, esetben tehát, ha bombamerénylet évi ben elveszítjük egyházmegyénk febr. hó 23-án pillanatok alatt kioltotta első püspökét, még annak a veszekóvszky Jaczkovics Mihály, Slepdelemnek is ki lettünk volna téve, János és dr. Csatth Sándor hogy az ilymódon megüresedett munkás életét. És mily pokoli gonoszsággal kigondolt terv volt ez. Tudjuk, hogy 1914-ben már nagyon puskaporos volt a levegő. A debreceni bombát néhány hónap múlva a szerajevói püspöki széket be sem töltik, sőt gyűlölködő elleneink ármánykodása miatt még egyházmegyénk fönmaradása is veszélyben fogott volna. Mindnyájan a legnagyobb hálával merénylet követte, melynek Ferenc legyünk tehát eltelve az- isteni Ferdinánd trónörökös és felesége Gondviselés iránt azért, hogy ki- estek áldozatul. Ezután a ragadta a halál torkából egyház- brutális és kihívó merénylet után már elkerülhetetlen volt a nagy megyénk első püspökét, akinek volt szánva tulajdonképen a bomba. De világháború, mely még abban az egyszersmind kötelességünk leróni a tisztelet, kegyelet, részvét évben kitört. Nem is lehet kiszámítani, mily súlyos következmé- és hálás megemlékezés adóját első vértanúi azok iránt, akik a merénylet alkalmával hivatásuk teljesítése közben vértanúságot szenvedtek. Már tervbe van véve, hogy egyházmegyénk mártírjainak Debrecenben egy méltó emlékművet állítsunk, mely hívatva lesz a reájuk való kegyeletes megemlékezést szüntelenül felszínem tartani. Meg vagyunk győződve arról, hogy e nemes célra mindenki készséggel fog áldozni. Addig is, míg ez a terv meg nem valósul és míg a kegyelet mikénti lerovása iránt az illetékes egyházi főhatóság érdemlegesn nem intézkedik ' igyekezzünk minél 'Szembetűnőbben kifejezésre juttatni nagy halottaink iránti mély tiszteletünket és hálás megemlékezésünket. Február 23-a legyen mindig gyásznap egyházmegyénkben, amely napon tartsunk összes templomainkban gyász-istentiszteletet a debreceni vértanuk lelki üdvéért, és emlékezzünk meg' róluk összes iskoláinkban megfelelő beszéd keretében, hogy a jövő generációat alkotó ifjúság fogékony szívében állandóan ébren tartsuk a nagy vértanuk iránt tartozó érzetét. kötelességeink Ha egyöntetűen így járunk el, akkor a hajdudorogi egyházmegye első vértanúinak ártatlanul kiontott vére örök időkön át öntözni és táplálni fogja a gör. kath. összetartás és együttérzés élő fájának gyökereit. E. B. EGÉSZ HÉTEN ÁT egészen tied az Isten, mert ő segít minden jó ügyedben. VASÁRNAP miért nem akarsz hát te is egészen Istené lenni? Talán nem érdemli tőled?!

2 2 KELET február 25. ikvöntlek! Hatodik utóda, a félszázaddal ezelőtt Ungváron napvilágot látott, Tieddell egynevü, első magyar nyelvű ősödnek. Annak is, követőinek is, idő előtt kellett kimulniok, mept vagy naiv hittel, bizakodással túlméretezték már az elején eléggé meg nem alapozott erőiket; vagy kivégezte őket az akkori szertartáspolitika egymással éles hadakozásban álló, hatalmas vezéreinek akarata. Ennek a hadakozásnak újra fellobbannai sehogy sem tudó phőnix-temetője, néhány senyvedő oázisú Szaharája létünk mai sivár jelene. Köftzöíntjlek eüifemaréssel és megelégedéssel különösen azért, mert jeges ugarunk feltörésére Előtted vállalkozott két testvérednek : a Szemlé"-nek s a Keleti Egyház"-xvzk., konkurrense lenni nem akarsz. Ekéddel mellettük haladva, vagy szántásukon a borona szerepét töltve be, a tudományt, a társadalom problémáit nekik hagyva, csak' hitbuzgalmi" vagy. De épen ezért Reád van a legnagyobb szükségünk; a theologiai tudományok iránti érdeklődés köre mindig kiesi volt. A társadalmi évtizedes sirámoktól, receptektől megcsömörödtünjk. Ellenben még a sajátos keresztvetést is elfelejtettük! És nagy szükségünk van Reád ébresztőül a hamu alatt megelevenedést váróknak,, az oázisok vad bozótainak árnyékában szunnyadóknak. Csak prédikálni, tanítani akarsz. Erre azoknak, akik itt Budapesten bizony keveseknek! templomba járnak, szintén nincs szükségök. De annál inkább annak a többezer hajléknak, amelyekből legfeljebb sátoros ünnepkor, divatból! kukkan be valaki a templomba, amikor az istentisztelet hosszúsága miatt tanítás, szentbeszéd nincsen. Gróh István írja, Köszöntlek gör. kath.' magyar fanatizmusom egész hevével! És Méllédállásra kérem fel e helyen még életben levő mindazon vezéreimet, munkatársaimat és ha szabad: e szóval élnem tanítványaimat, akikkel a magyar görögkatholicizmusnak idestova négy évtizeden, céltalanság okából olykor nagy szünetet tartva, de nem egészen eredménytelenül, együtt dolgozni s velők ma is egy, benső, lelki családot képezni szerencsés voltam és lehetek. Iszákodba helyezve négy szerszámomat, amelyeket a budapesti Szent Miklós Agapé társaság alapításakor helyeztem asztalra: Vallásosság és szeretet, munka és áldozatkészség", ezekkel újtra kelve, naiv hit helyett a realitások rideg számításbavételével, bizakodás helyett a barlangban lakott remeték lemondásával és elszántságával, mindég csak az Égre nézve, ha gör. kath, pennával, gör. kath. szívből tanítasz és prédikálsz, az igazi gör. kath. szíveket rövidesen meghódítod. A talmiakra, papirgörögkatholikusokra nincs szükséged. Előbbiek csak megrontói voltak eddigi összes, üdvös kérdéseinknek. Ha megtanultunk Általad újból imádkozni, ha megismertük Belőled rítusunknak a nagy katholikumnak is az idők végezetéig rendíthetetlen fundamentumát képező, megbecsülhetetlen értékű szépségeit, akkor...? Akkor talán ráeszmélünk a gör. kath. öntudatra is. És az eddigi irigység, önimádás, indulatos gyűlölség helyett elkezdhetjük diadalmasan a második nagy orthodoxia ünnepét. A következőkben a Ft. áldozár, tanító és kántor urakhoz lesz testvéri szavam. Addig is légy áldott utadon kicsi Kelet", ki az úr nevében kopogtattál be ajtómon! Prodán János. a Magosz elnöke s a Gör. kath. Szemle főszerkesztője a Kelet szerkesztőjének február 3-án: A három lap parallel halad a közös cél felé. Nem keresztezzük, nem is érintjük egymás útjait. És ez így van helyesem! Tiszteljük egymás irását, megbecsüljük egymás munkáját és példát adunk arra a harmóniára, amely ellen annyira hajlandók véteni a nd hittestvéreink." Acíio Catholica Magyarországon így mondjuk: akció katolika és az értelme: katholikus cselekvés, katholikus élet. Sokat hallunk és olvasunk róla. Most azért hozzuk szóba, hogy a Kelet olvasói is tisztában legyenek vele: miről is van szó. Az Actio Catholica" kifejezést a pápa Őszentsége bocsátotta világgá azzal, hogy benne minden jó kereszténynek részesnek ' kell lennie és dolgoznia. Sokan valami új társulatra gondoltak. De nem arról van szó. Az Actio Catholica," nem kíván különleges csatlakozást vagy belépést, nem igényel külön tagsági díjat, de igényel katholikus munkát, fáradhatatlan jóra való készséget legfőbbképen pedig erős katholikus lelket. Magyarországon az Actio Catholicának van egy országos központi igazgatósága, mely régebben is működött Orsz. Kath. Szövetség cím alatt. Minden püspöki egyházmegyében van egy» központi tanár csa és minden egyházkerületben egy esperesi tanácsa. Ezek arra valók, hogy a közös ipunkát irányítsák. A munkát azonban kint az egyes katholikus egyéneknek, nőknek és férfiaknak kell elvégezniök. i Ez a munka pedig nem kevesebb, mint átformálni a mai rossz világot Krisztus szíve szerint. Át kell formálni önmagunkat, családunkat, a községi és politikai elveket, életet; át kell formálni a társadalmi és gazdasági életet, mindent és mindenkit visszavezetni Krisztushoz, visszahelyezni az ő tanításainak biztos alapjára. Ma az önzés, a haszonlesés az úr. Ezért sír az egyik ember vérkönnyeket, míg a másik kacag, ezért hal éhen az egyik, míg a másik dőzsöl. Ha az Actio Catholica elvei minden vonalon érvényesülnek, eltűnik minden igazságtalanság és nyomor, eltűnik minden erkölcsi fertő s velük tűnik minden társadalmi és politikai baj is. Az Actio Catholica ugyanis nem egyéb, mint Jézus Krisztus tanításainak keresztülvitele önmagunkban és rákényszerítése embertársainkra. Senkit meg nem bántok sem anyagi javaiban sem a lelkiekben s tőlem telhetőleg odahatok, hogy más se bánthassa ezekben embertársát.

3 1935 február 25. K E L E T 3 Jubileumi búcsú lelki aratás Krisztus Urunk szenvedéseinek, halálának és föltámadásának 19-ik századfordulóját ünnepéltük 1933-ban. E zt az évet őszen!t sége XI. Pius római pápa szentévnek nyilvánította s azoknak, kik a szentév tartama alatt Kómába zarándokoltak s ott a kitűzött ájtatosságokat elvégezték jubileumi teljes búcsút engedélyezett. A szentév húsvétjával kezdődött s 1934 húsvétjával ért véget április 2-án őszentsége újabb rendeletet bocsátott ki, mellyel a szentévre engedélyezett búcsút egy évre meghosszabbította mégpedig olymódon, hogy most már 12 előírásosan teljesítendő templomlátogatás árán bárhol is elnyerhetők ugyanolyan búcsúk, melyeket az év folyamán csakis Rómában lehetett elnyerni. Az engedély hatálya a gör. kath. hívekre nézve a folyó év húsvét ünnepzárásán (május 29-én) mondandó szentmise végéig tart. A jubileumi teljes búcsút ezen időpontig annyiszor lehet elnyerni, ahányszor valaki a megkövetelt jócselekedeteket elvégzi. Az elnyert búcsút kiki akár saját magára, akár valamely elhunytra alkalmazhatja. Megkövetelt jócselekedetek mindes egyes búcsúnyeréshez : jó gyónás, méltó szentájdozás és 12 templomlátogatás a pápa őszentsége szándékára való imádkozással. (A részletes ismertetést külön füzetben fogjuk közreadni.) A 12 templomlátogatás helyett két jubileumi körmenetben való részvétel is elegendő. A jubileumi búcsú elnyerése végett végzendő szent gyónásokban a gyóntató pap az egyházi fenyítékek és a püspöknek vagy pápának fenntartott bűnök alól is feloldozást adhat, érvényesítheti a rokonok között a rokonság eltitkolásával, tehát érvénytelenül megkötött hái, fölmentésit adhat fogadalmaktól stb. A hajdudorogi püspök úr folyó' évi T. sz. körlevelében közöltté papságával a jubileumi búcsúra vonatkozó tudnivalókat és a végzendő ájtatosságok sorrendjét s azt a papság a legközelebbi vasárnapok egyikén a híveknek is kihirdetni tartozik. Ettől a számtól kezdve a Kelet" missziót is tölt be. Kilenc brazíliai családnak lesz ezidőszerint egyetlen kapcsolata a gör. kath. egyházzal. Megható levelekben jelentették hitükhöz szertartásukhoz való ragaszkodásukat ott, ahol tíz évi küzdésük alatt föl nem hangozhatott gör. kath. ének és ima. Visszatérünk még írásaikra, melyekkel Segítek intézményessé tenni a köznyomor enyhítését, de ugyanakkor vigyázok, nehogy a munkakerülést segítsem elő. Nem kötöm magamat sem az országos, sem a községi politikában pártokhoz. Egy pártot fogok ismerni csak: az igazság, törvény és jog pártját. 1 Ha választásra kerül a sor, amellé állok, aki helyes elveket vall és keresztény hite szerint él. Aki Isten törvényét nem tiszteli, az emberi törvényeket is csak addig fogja tisztelni, míg a hatalmi kényszer rajta ül. Olyan egyesületet, újságot, céget, amely nem áll a krisztusi erkölcs alapján, nem most a nagy anyagtorlódás miatt nem foglalkozhatunk. Addig is biztosítjuk hittestvéri szeretetünkről batafogói Kózity Jánost és három társát s a saocaetáni Tarkányi Gyulát a levelét aláíró négy társával együtt. Minden hóban kétszer ellátogatunk hozzájuk s elviszszük az ősi vallás vigaszát távoli hű magyar és gkath. otthonukba. támogatok. Senki vallását nem bántom, de a magam vallását s annak intézményeit sem engedem bántani. Nemcsak az anyakönyvbe írva leszek katholikus, hanem mindenben: ez az actio catholica. Világiak apostolkodása: a 1 hitnek védelme, terjesztője, a keresztény igazság és erkölcs hirdetője lennel ott, ahová a pap szava el nem ér, fölkeresni az atyai háztól elkerült tékozló fiakat. Ez az actio catholica. Erre a munkára hív Krisztus földi helytartója, hogy a közboldogságot keresve, kiki saját boldogságát is megtalálhassa! 1 Caesar eus. VÉRTANÚINK EMLÉKE. A gör. kath. egyház és a, magyar nemzeti eszme vértanúinak lelki üdvéről febr. 23-án, szombaton csaknem minden egyházközségünkben megemlékezés történt a halottas-szombati szent liturgia keretében. A nyíregyházi püspöki székesegyházban pedig 23-án reggel ünnepélyes gyászliturgiát végzett értük Mihalovich Sándor dr. kanonok-főesperes fényes segédlettel. A szent liturgián jelen voltak az egyházközség képviselőtestülete, a gör. kath. tanuló ifjúság tanáraikkal és a hívek nagy számban. Ugyanaznap, d. e. 9 órakor a budapesti balparti templomban Krajnyák Gábor dr. végzett ünnepélyes szentmisét a vértanúkért. BUDA ÖNÁLLÓ LELKÉ- SZETTÉ LETT. A budai gör. kath. hívek régi vágya teljesedésbe ment. Még előző számunk nyomása közben érkezett hozzánk a híre, hogy a hajdudorogi püspök úr a budapesti gör. kath. lelkészet Dunajobbparti területét, melynek a főváros jóvoltából a Pálffy-téren saját kápolnája van, önálló lelkészetté szervezte. Az új lelkészet élére adminisztrátorul Balogh Bálint «volt amerikai Mc-Kees- Rocks-i lelkészt nevezte ki. Buda új lelkésze a munkácsi egyházmegye neveltje s 27 esztendeje működik a papi pályán. Amerikába 1908-ban költözött ki s tevékeny részt vett az amerikai gör. katholikusság életében. Éveken át szerkesztette a Proszvita = Fölvilágosodás c. ruthén hetilapot, melynek nagy része volt abban, hogy az Amerikában élő s onnan hazatérő ruthénság ma is együttérez a magyarsággal. A régi budapesti lelkészet nyugati határát a püspöki intézkedés szerint a Duna-vonala alkotja olymódon, hogy a szigetek a balparti parochiához tartoznak. Krajnyák Gábor dr tb. kanonok, budapesti paróchus február 17-én már át is adta a budai Sz. Flóriánkápolnát az új egyházközség lelkipásztorának. Az ünnepélyes szentmise előtt Krajnyák dr. tb. kanonok felolvasta a püspök úr intézkedését, majd meleg szavakban búcsúzott el volt híveitől, kik között húsz éven át mint segédlelkész működött s majdnem három éven át parochusuk volt. Egyben a hívek szeretetébe ajánlotta az új adminisztrátort. Balogh Bálint meghatva mondott köszönetet a búcsúzó parochusnak, kivel továbbra is megértésben és szere-

4 4 KELET február 25. tetben akar együttműködni. Bemutatkozó szentbeszédéiben az új adminisztrátor szeretetet és megértést kért híveitől, hogy azi új egyházközséget minél előbb terebélyes fává növeljék, Isten dicsőségére és a hívő lelkek üdvösségére. A szentmise után a Budai Kath. Körbe hívta meg az adminisztrátor egyházközsége vezető férfiait, hogy megbeszéljék a legközelebbi tennivalókat az új egyházközség érdekében. PÜSPÖKI KÖRLEVELEK. Miklósy István hajdudorogi püspök úr egyszerre két körlevelet bocsátott ki papjaihoz. Az elsőben a szentévi búcsúkra vonatkozó tudnivalókat közli papságával teljes részletességgel a másikban egyházigazgatási intézkedéseit teszi közzé. Intézkedik a levente-köteles korú tanítókról, buzdítja híveit a Rákóczi-szoboralapra való adakozásra, intézkedik a névváltoztatások anyakönyvi föl jegyzéséről, közli a tanítóválasztásokra vonatkozó újabb kormányintézkedéseket, a budai lelkészet önállósítasat s a legutóbbi időben történt személyi változásokat. A közel napokban adta ki idei I. körlevelét Papp Antal c. érsek, miskolci ap. kormányzó úr is, melyben kisebb jelentőségű egyházközigazgatási intézkedéseket hoz papjai tudomására. A TANÍTÓVÁLASZTÁSOK ÚJ SZABÁLYOZÁSA. Főpásztoraink körlevelileg közölték az egyházakkal, hogy a jövőben a tanítói pályázati hirdetésekben helyi jelöltek vagy a már helyettesül bealkalmazottak részére semmiféle előnyt kilátásba helyezni nem szabad. Ez intézkedésre püspökeinket az államkormány kérte föl. Ugyancsak az államkormány fölkérésére azt is elrendelték főpásztoraink, hogy a tanítói választásoknál a jövőben kezdő tanítót csak akor szabad beválasztani, ha ugyanarra az állásra megfelelő képesítésű B. listás (létszámapasztás miatt idő előtt nyugdíjazott) tanító nem pályázott, sem pedig olyan, aki már legalább egy évi eredményes szolgálatot tud igazolni. A választást a hirdetés megjelenés után legalább három hétre lehet kitűzni. TANÍTÓI HALÁLOZÁS. Jaczkovics János volt pamlényi kántortanító, ki negyven éven át állott egyházunk szolgálatában, február hó 13-án Miskolcon elhunyt. Temetése 14-én ment végbe nagy részvét mellett. A HAJDUDOROGI E. M. SZENTSZÉKI BÍRÓSÁGÁT a megyés főpásztor újjá szervezte. A régi tagokhoz (Sereghy László kanonok, Zapotoczky Endre t. kanonok, sajópetri, Papp János t. kanonok, hajdudorogi, id. Damjanovich Ágoston t. kanonok, s. a. újhelyi lelkészekhez) új tagokul kinevezte: Mihalovich Sándor dr. kanonok, szabalcsvármegyei főesperest, Krajnyák Gábor dr. tb. kanonok budapesti lelkészt, Fedák Miklós szsz. tan. debreceni, id. Véghseő Dániel szsz. tan. hajdúböszörményi, Mosolygó József szsz. tan. tokaji, ifj. Damjanovich Ágoston esperes fábiánházi és Hudáky Gyula esperes nagykállói lelkészeket. Elnökké az elhunyt Ruttkay Gyula kanonok-főespeires örökébe Melles N. Géza kanonok, eddigi házasságvédőt, házasságvédővé Bihon István kanonok püspöki tit- Lapzárta után értesültünk, hogy Zapotoczky Endre tb. kanonok, sajópetri lelkészt, több magyar és bolgár érdemrend tulajdonosát vasárnap, február hó 24-én reggel magához hívta az úr. Zapotoczky Endre 1857 április 6-án az abaujtornamegyei Ájfalucskán született évi december hó 3-án történt pappá szenteltetése után műcsonyi káplán lett s néhány hónapig a megüresedett parochia adminisztrátora ben gimnáziumi hittanári képesítést szerzett, de tanárként nem volt alkalmazva ben a királyhegyaljai (sumjáci) parochiát nyerte el ban a garami kerület esperese lett. Itt került öszszeköttetésbe I. Ferdinánd bolgár királlyal, ki személyes jóbarátai közé sorozta s két évvel ezelőtt Sajópetriben is meglátogatta. Tőle nyerte 1899-ben első kitüntetésül a bolgár érdemrend lovagkeresztjét, 1903-ban pedig a Sz. Sándorrend lovagkeresztjét ban az eperjesi egyházmegye szentszéki tanácsosa, 1907-ben sajópetri lelkész lett. A hajdudorogi egyházmegye létesítése után itt is szentszéki tanácsosságot, később pedig tiszteletbeli kanonokságot nyert. Tagja volt az e. m. könyvbíráló bizottságnak és a szentszéki bíróságnak is. Mint sajópetri lelkész új parochia épületet kárt, jegyzővé Antalóczy Kornél püspöki iktatót és levéltárost nevezte ki a főpásztor. ELHUNYT LELKÉSZ. Bobák Tivadar eperjesi hitoktató február 6-án Rakacán elhunyt. Az alig 24 éves, fiatal áldozópap halála mély részvétet keltett. Temetése február 8-án ment végbe ugyanazon templom falai között, ahol nemrég első s,zent miséjét tartotta. A temetési szertartást a környék papságának részvételével Bubnó Andor dr. homrogdi esperes végezte, ki megható gyászbeszédben búcsúztatta el az elhunytat, kiben Bobák János rakacai lelkész fiát gyászolja. TANÍTÓI HÍREK. A hajdudorogi püspök úr Imre Tibort görömbölyi s. tanítóvá, Nagyné Vráhely Jolán nyíregyházi s. tanítónőt ugyanoda rendes tanítónővé nevezte ki. t Semetkóczi Zapotoczky Endre emelt, templomát szépen rendbehozta s mintaszerűen fölszerelte. Megindította a berzéki fiókegyház szervezkedését. [Megérte kápolnájának fölépülését is, de fölszentelésének örömét már utódjára hagyta. í 1933 őszén tartott aranymiséje alkalmából paptársai remek kötésű misekönyvvel tisztelték meg, királyi barátja pedig igen meleg hangú levél kíséretében 50 tömör aranyszemből álló súlyos nyakláncon függő platina érmet és keresztet küldött számára. Rajongva szerette szertartásainkat s azokat ereje fogytáig pontosan és előírásosan végezte. Több egyházi könyvet fordított magyarra, jóváhagyásukat és kiadatásukat azonban már meg nem; érhette. A mult év nyarán, Ferdinánd volt bolgár király hívásának engedve, fia Zapotoczky Andor vm. főjző kíséretében hosszabb bulgáriai utat tett. Onnan fáradtan tért haza. Mintegy két hónapig még végezte lelkészi teendőit, de már szeptember végén végleg legyengült s a leggondosabb és szeretetteljesebb ápolás sem bírta többé visszaadni munkaerejét. Találja föl Istennél munkás élete örök jutalmát! MÁRCIUS ELSŐ PÉNTEKJE éppen elsején lesz. Meg ne felejtkezzünk a havi szent gyónásról és áldozásról!

5 1935. február 25. % K E L E T 5 Uj papjainkról. Nyíregyházáról írják: A Kelet elsó' számában a papszentelésre vonatkozó közlemény hiányos volt, mert nem három, hanem öt uj papot szentélt föl a püspök úr: Fülöp Miklóst, aki fábiánházai s. lelkész lett, Hidasi Sándort, aki hajdudorogi hitoktató lett. Szilvássy Miklóst, aki görömböhyi s. lelkészi minőségben a beteg sajópetri parochus kisegítésére van kirendelve, ifj. Végliseő Dánielt, aki Budapesti segédlelkész lett és Wattamén Imrét. Örömmel igazítjuk helyre a hiányos információból /eredő tévedésünket. AZ ATHOSZ-HEGYI SZER- ZETES KÖZTÁRSASÁGOT, melynek alapítója gyanánt Sz. Athanázt tisztelik, s amelynek még mindig közel ötezer férfi-szerzetes lakosa van, a görög kormány a gazdasági viszonyok leromlására való hivatkozással meg akarja szüntetni. Az Athosz-hegy a Kerzonézus-félszigetem van. Első laurája 963-ban épült. Lakói keleti szertartású szerzetesek, leginkább görögök, de sok közöttük az orosz is. Tizennégy falujok van 20 kolostorral. E 14 falunak egyetlen női lakója sincs, sőt nőnek oda belépni nem szabad. Katholikus hithűségüket a keleti egyházszakadás irtán is sokáig megőrizték. Templomaik valóságos kincstárai a régi egyházművészetnek és arról nevezetesek, hogy az istentiszteletek sora bennük megszakítás nélkül folyik. Őszentsége egyházkormányzati decenniuma számokban. Február hó 12-én hódolattal ünnepelte az egész keresztény világ XT. Pius pápa trónralépésének évfordulóját. Most néhány számadattal óhajtjuk megvilágítani, hogy mit tett ő Krisztus országának terjesztéséért. Minden magyarázatnál beszédesebbek ezek a számok: Uralkodásának első tíz esztendejében meg lett szervezve 130 missiós terület. A katholikus egyház tagjává lett hatmillió lélek. A missiós papok száma 2374-re emelkedett, akik között már 980 a bennszülött papok száma. A bennszülött papság missiós értéke és hatása szinte kiszámíthatatlan lesz a -lelkek megnyerésében. 130 új szeminárium létesült kormányzása alatt, amelyekben kiképzést nyert közel negyvenezer katechéta és tizenkétezer világi kisegítő. Az aratás nagy munkájába 17 új férfi és 110 ú j női missiós szervezet állott be. Majdnem tizenkétezer új iskolában közel hétszázezer tanuló jutott el Krisztus világába. 244 árvaház és 90 kórház hirdeti az egyház igazi szocializmusát azoknak, akiket azelőtt a pogány felfogás az élet mostoháiként kezeltek. Ajánlja a Keletet ismerőseinek! Ha ezer előfizetőnk lesz, leszállítjuk az árát. T Á J É K O Z T A T Ó Március X 15. VASÁRNAPOK. Március 3-án vajhagyó vasárnap van. 8. hang. Egyházi énekeink e napon (az úr föltámadásának: tisztelete mellett, mely minden vasárnap megvan), ősszüleink bűnbeeséséről szólanak. Evés miatt űzetett ki Ádám a paradicsomban." Most azonban az erényes küzdelem pályája megnyílt, kik vezekelni akartok, lépjetek elő, körülövezvén magatokat a bőjtölés dicséretes szándékával!" A bőjtölés kötelességére figyelmeztet az apostol és evangélium is. A mise végezte után a templomból eltávolítják a lobogókat és az oltárt böjti színbe (violába vagy feketébe) öltöztetik. A vecsernye kezdete ünnepélyes. A rendes napi prokimen helyén azonban már 1 a bűnbánat sóhaja hangzik föl: Ne fordítsd el orcáidat szolgádtól..." Vecsernye végén megkezdjük a metániákat, vagyis bűnbánati meghajlásokat. Március 10-én, nagyböjt I. vasárnapján a szent képek helyreállítását s az igazhitüség (orthodöxia) győzelmét ünnepli egyházunk. Az 1. hang föltámadási énekei mellett a szent képekről szóló énekek foglalnak helyet a szertartásban. A képromboló eretnekség 726-ban lépett föl. Izauri Leó, a közkatonából lett görög császár a kelet felől előre törő mohamedánoktól félve, (kiknek vallási tanításuk, hogy emberi vagy állati alakot festeni nem szabad,) eltiltotta a szentképek használatát. A képromboló eretnekségnek 787- ben a II. niceai (VII. egyetemes) zsinat vetett véget, mely után templomainkba a szentképeket visszaállították. Ezért nevezik e vasárnapot az orthodoxia vagy igazhitüség vasárnapjának is. A NAGYBÖJT. A hónap első három napja a vajas hét befejezése, melyeken még szabad a tejes, vajas, tojásos ételek élvezete s az eledel mennyisége sincs korlátozva. Március U-én, hétfőn kezdődik az igazi nagyböjt. Ettől kezdve már csak száraz és olajos ételek használata van megengedve, hacsak valakinek fölmentése nincs. Böjt alóli fölmentést a pápa őszentségétől időről-időre adott fölhatalmazás alapján a lakóhely szerint illetékes püspök adhat akár egyes személyeknek, családoknak, akár egész községeknek. Ahol az egész községnek fölmentése van, (amit,a templomban ki szoktak hirdetni,) minden ottani lakos aszerint böjtölhet és külön csak akkor kell kérnie (a lelkiatya útján), ha további enyhítésre van szüksége. Ahol községi fölmentés nincs, egyesek és családok: a lelkiatya útján kérhetnek fölmentést. (Díjtalan.) A fölmentés csak az eledelek fajtájára vonatkozik, de nem a mennyiségre. Vagyis a böjti hetekben : hétfőtől-péntekig napjában csak háromszor szabad étkezni, de jóllakásig csak egyszer, délben vagy este, olyan étellel, mely azon a napon meg van engedve; szombaton és vasárnap meg van engedve a többszöri jóllakás is. Aki 21-ik évét még el nem érte vagy a 60-ikat már beöltötte, napjában a megengedett ételekkel többször is jóllakhatik. Viselős és szoptatós asszonyok, fekvő vagy lábadozó betegek nem kötelesek a böjt szigorú megtartására, sőt ha az a gyermeknek árthatna, az anyának nem is szabad böjtölnie. Előre megszentelt áldozatú misék A szentmisét az ősidőkben oly nagy ünnepélyességgel tartotta egyházunk, hogy annak fényét a böjti vezeklés bűnbánatra hangoló szomorúságával nem tartották öszszeegyeztethetőnek. Ezért a sz. nagyböjt idején hajdan csak szombaton és vasárnap volt szentmise. Hogy a hívek mégis áldozhassanak, megszerkesztette az előszentelt áldozatu mise; szertartását, melyet aztán N. Sz, Gergely római pápa a latin egyházban elrendelt. Az ősök közül sokan úgy böjtöltek a nagyböjtben, hogy hétfőtől szerdán estig semmit sem ettek, szerdán este áldoztak s azután vettek magukhoz valami kis ételt. Azután péntek estig megint nem ettek. Pénteken este ismét áldozás előzte meg az étkezést. Ezért az előreszentelt áldozatu mise vecsernyével kezdődik. Az olvasmányok után, melyek az ószö-

6 6 KELET február 25. vetségi Szentírásból vétetnek, misei rendre tér át a szertartás, de az átviteltől a misekánoni végéig terjedő rész kimarad. (Csonka mise.) A Szentség, mellyel a híveket áldoztatják a mult vasárnapi sz. liturgiáról hagyatott meg: előre meg volt szentelve. Meghatóan szép szertartás, de ma már nem este, hanem délelőtt végzik a nagyböjt szerdáin és péntekein, ahol a helyzet megengedi. SZENTJEINK Jimuár 9. Sz. Polieukt vértanú. Katona volt; Melitinéban (Kis Örményországban) élt és Valérián császár alatt halt hitéért vértanúhalált 259. körül. Sz. Eusztrát szerzetes. A képromboló Izauri Leó idejében élt 731 körül Január 10. Nisszéi Sz. Gergely. Nagy Sz. Vazul öccse. Tudománya és életszentsége Vazuléhoz hasonló. Egyházi pályára készült, de azt elhagyta és megnősült. Felesége korai halála után pappá szenteltette magát. Bátyja szentelte később Nissze város püspökévé. Sok üldözést szenvedett Válens császár alatt az áriánizmus miatt. Székéről el is űzték '378-ban. Grácián alatt azonban székhelyére visszatérhetett. Részvett a II. egyetemes zsinaton Konstantinápolyban (381), amelyen fényesen kitüntette magát. Igen sokat írt, különösen szentírás-magyarázatokat, de írt aszkétikus munkákat és mély tudományról tanúskodó dogmatikus értekezéseket is. Híres munkája a nagy katekézise. Vannak hitvitázó iratai Eunomius, Apollinárisz, Á'riusz, Szabelliusz és Macedonius ellen. Fennmaradt 26 levele is. Kiválóak emlékebeszédei. Csodatevő Sz. Gergelyről, Placildárói, Theodózius császár első feleségéről stb. Tudománya, életszentsége fáklyaként világít. Jeruzsálembe is elzarándokolt a szent helyekre, öreg korban halt meg 395-ben.» Szent Domécián püspök. Atyja Theodor, anyja Eudocia.i Rövid ideig házas volt. Felesége halála után pappá szenteltette magát, 570-ben Melitiné püspökévé választották. Jámborsága, szentsége, tudománya messze felülemelte őt más emberek fölé, de ezekkel egyenes arányban állott alázatossága is. Mauricius császár, akinek rokona volt, követségbe küldte Khozroész perzsa királyhoz, akit megpróbált a keresztény hitre is téríteni. Bár ez nem sikerült, követi küldetését nagy sikerrel végezte. A császár végrendeletében kiskorú fiai mellé gyámul rendelte. 600 körül halt meg. Sz. Marcián áldozópap a konstantinápolyi Ája Szófia vagy nagy templom gondnoka volt. Családja Rómából származott át Konstantinápolyba. Nagy istápolója volt a szegényeknek. Egy alkalommal egyetlen tunikáját is odaadta egy kéregető szegénynek. Mivel épen neki kellett akkor az istentiszteletet végezni, az Isten csodálatos módon gondoskodott számára ruháról. Istentisztelet közben ugyanis aranyos, különleges királyi ruhához hasonló öltözetet láttak rajta csillogni. Midőn a pátriárka kérdőre vonta, hogy vehetett fel olyan ruhát, mely inkább császárhoz, mint paphoz mél- tó, ő tagadta, hogy ilyet felvett volna. Erre a pátriárka saját kezével tapogatta végig Marciánt s így saját maga győződött meg róla, hogy csoda történt, mert az aranyos tunika akkor már seholsem volt. Több templomot épített és restaurált. A legszebb templom, amelynek építése az ő nevéhez fűződik a Sz. Anasztázia templom, amelyet a konstantinápolyi nagy tűzvész idején, midőn a templom körül már minden égett, csodálatos módon úgy mentett meg, hogy felmászott a tetejére és kezében az evangéliummal sűrű könnyhullatások közt könyörgött az úrhoz, kérve, hogy mentse meg a templomot az elhamvadástól. Az Úr meghallgatta kérését, mert bár az egész téren minden leégett, a templom sértetlen maradt. Késő öregségében halt meg 445 körül. Ereklyéit a Keresztelő Sz. Jánosról nevezett kolostorban helyezték el. < (Folytatjuk.) p Á U e t t A a c á k c a Bwulovics Zoltán Üdvözlégy csodatevő Szent Miklós (4) Éjjel-nappal sok veszéllyel küzdve, csakis a Jézushoz való nagy szeretet tett képessé, ezek legyőzésére. De én őrök boldogságomat kerestem és azt nagy szenvedések árán kellett megváltanom. Közben megérkezett Alimából a meggyógyult szolga s nekem viszsza kellett mennem a fogolytáborba. Kimondhatatlan keserűség és fájdalom fogta el szívemet és buzgón kértem égi Pátrónusomat, Szent Miklóst, eszközölje ki számomra Istennél azt a kegyelmet, hogy a miszióban maradhassak. A missziós iskola növendékei kirándulásra mentek. Köztük volt a kormányzó fia is. A páter engem is elvitt felügyelőnek. A gyermekek a Luapula vizében 1 fürödtek. A kormányzó fia nem hallgatott a missziós atya figyelmeztetésére, a szabadnál beljebb merészkedett a vízben. Én is a közelében lubickoltam. Egyszerre elkezdett jajgatni, mert egy krokodil-fióka éles fogai a lábikrájába mélyedtek. Abban a pillanatban nyakon fogtam az állatot. Ez azonnal el- dr. engedte a fiú lábát, kinek a seb kiszívása, bekötése után ijedtsége is elmúlt és visszatért jókedve. A kormányzó, nagy jutalmat 1 helyezett kilátásba számomra. Én a fogságból való kiszabadításom kértem. De mivel ő Belga-Kongó kormányzója volt, nem akart francia fogoly ügyébe avatkozni s én minden reményemtől megfoszd va ismét, pokoli kinok között vártam a másnapi indulás óráját. Az egész éjjelt virrasztva, buzgón könyörögtem az égiekhez segítségért. ó csodatevő Szent Miklós, így fohászkodtam mutasd meg rajtam hatalmadat és amint a gonoszlélektől élsülyesztett hajóból kimentetted a Téged segélyül hívókat és amint a király haragjától és kardjától megszabadítottad az ártatlanul börtönben sínylődő három tisztelődet, úgy könyörülj rajtam is, ments meg a fogságtól és segíts Istennek tett ígéretemet beváltani! Másnap reggel a kormányzó hívatta P. Alberát és közölte vele, hogy lelkiismerete egész éjjel nem hagyta nyugodni a fogoly ügye

II. évfolyam. 8. szám. GÖRÖG KATOLIKUS SZEMLE A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Felelős szerkesztő.

II. évfolyam. 8. szám. GÖRÖG KATOLIKUS SZEMLE A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Felelős szerkesztő. Budapest, 1930 április 20. II. évfolyam. 8. szám. GÖRÖG KATOLIKUS SZEMLE A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Múzeum-utca

Részletesebben

GÖRÖGKATHOLIKUS LELKIPÁSZTOR A HAJDUDOROG-EGYHÁZMEGYEI FŐHATÓSÁG 701/1928. SZÁMÚ ENGEDÉLYÉVEL. Felelős szerkesztő: KOZMA JÁNOS

GÖRÖGKATHOLIKUS LELKIPÁSZTOR A HAJDUDOROG-EGYHÁZMEGYEI FŐHATÓSÁG 701/1928. SZÁMÚ ENGEDÉLYÉVEL. Felelős szerkesztő: KOZMA JÁNOS GÖRÖGKATHOLIKUS LELKIPÁSZTOR A HAJDUDOROG-EGYHÁZMEGYEI FŐHATÓSÁG 701/1928. SZÁMÚ ENGEDÉLYÉVEL Szerk. és kiadóhivatal: Nyírcsászári, Szatmár m. Felelős szerkesztő: KOZMA JÁNOS Megjelenik minden hó J5-én

Részletesebben

A MAGYAR GÖRÖCKATHOLIKUSOK ORSZÁGCjlfizÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE

A MAGYAR GÖRÖCKATHOLIKUSOK ORSZÁGCjlfizÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE III. évfoüvam. 1923. 51. Nyíregyháza, dec. 25. A MAGYAR GÖRÖCKATHOLIKUSOK ORSZÁGCjlfizÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség : Nyírcsászári, (Szatmtírmegye) hová a lap szellemi részét illető közlemények

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel.

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom. Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel. Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XXI. évfolyam 2. szám NAGYBÖJT 2014. március-április Tartalom Hamvazószerda Emlékezzél ember, porból vagy és porrá leszel....1

Részletesebben

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ

ÚTON AZ ÖRÖK HAZA FELÉ POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 11. szám (37. Jg. Nr. 11) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. november KÖVESS ENGEM! Joseph Ratzinger bíboros homíliája II. János Pál pápa temetési szentmiséjén

Részletesebben

Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9)

Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) HÚSVÉT 2014. 1 Szegénnyé lett, hogy szegénységével gazdagítson minket (vö. 2Kor 8,9) Ezzel a mottóval fogalmazta meg Ferenc pápa nagyböjti üzenetét. És valóban Szent Pál apostol szavai megelevenedtek előttünk

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Mindenszentek

Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja Mindenszentek . Csongrád - Piroskavárosi Szent József Plébánia és a bokrosi Szent László - templom híveinek lapja X. évfolyam, 5. szám, 2011. Minden Minden Ez az ünnepkör minden hívő számára ismert fogalom, de hogy

Részletesebben

Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Békességben könyörögjünk az Úrhoz! GÖRÖG OLDAL Hajdúböszörményi Görög Katolikus Egyházközség folyóirata IV. évf. 3. (13. sz.) 2013. augusztus Békességben könyörögjünk az Úrhoz! A mindennap végzett Szent Liturgiát, az Evangéliumos könyvet

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XX. évfolyam 2. szám VIRÁGVASÁRNAP 2013. március - április Tartalom Virágvasárnap...1 Megalakult egyházközségünk új képviselőtestülete...2

Részletesebben

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom

Harangszó ÜNNEPI. A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója. Tartalom Harangszó ÜNNEPI A Zalaegerszegi Mária Magdolna Egyházközség ingyenes tájékoztatója XIII. évfolyam 2. szám Tartalom Mindszenty József halálának évfordulójára...1 Az idõ az Isten kezében van... Emlékezés

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam

VILÁGP. Hűséges az Isten. (1Kor 1,9) Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból. X., jubileumi évfolyam VILÁGP X., jubileumi évfolyam STA Újfolyam, X. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2014. tél Hűséges az Isten (1Kor 1,9) Isten szava: fáklya és világosság A bibliaolvasás értékéről 5. oldal

Részletesebben

VILÁGP STA. Békesség nektek!

VILÁGP STA. Békesség nektek! VILÁGP STA Új folyam, VI. évf. 1. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2010. tavasz Nyolcvan éves a Kõszegi Missziósház 6. oldal Egy szipus fiú új élete a Fülöp-szigeteken 8. oldal Szabadulás az alkohol

Részletesebben

GÖRÖG KATOLIKUS MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSEGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Főszerkesztő: GR ÓH ISTVÁN. Felelős szerkesztő : MIKULICH

GÖRÖG KATOLIKUS MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSEGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Főszerkesztő: GR ÓH ISTVÁN. Felelős szerkesztő : MIKULICH Budapest, 1934. december 23. VI. évfolyam. 24. sum. GÖRÖG KATOLIKUS jllpil C7FMI MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSEGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkeszíőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili., Üllői-út

Részletesebben

FERENCES SZENTEK ÉS BOLDOGOK

FERENCES SZENTEK ÉS BOLDOGOK 1 KOVÁCS KALLISZT OFM: FERENCES SZENTEK ÉS BOLDOGOK AZ ÉV MINDEN NAPJÁRA 2 A CJC 832. kánonja által elõírt rendi elöljárói engedélyt Kovács Bánk OFM tartományfõnök alábbi, 2002 jún. 17-én kelt Ajánlása

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL

VILÁGP STA ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. nyár ÉLJEN JÉZUS SZÍVE A MI SZÍVÜNKBEN MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA BARÁTI KÖR HÍREK A VILÁGMISSZIÓBÓL 2 Negyven éve pap

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J XLI. évf. Cluj-Kolozsvár, 1931 szeptember. 9. sz. AmLLASOS ÉS EMÜLC5ÖS Bálint Balázs (1882-1931). Az unitárius nevelő mintaképe, kit hosszú, munkás élete és hűséges szive érdemesített lapunknak erre az

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

VILÁGP. Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől! Ferenc pápa. Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból

VILÁGP. Ne féljetek a jóságtól és a gyengédségtől! Ferenc pápa. Missziós Imaközösségek Verbita Baráti Kör Hírek a világmisszióból VILÁGP STA Újfolyam, IX. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2013. nyár Jelmondatok üzenete Három új missziós pap tanúságtétele 5-7. oldal A remény világossága A verbiták HIV és AIDS központja

Részletesebben

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VIII. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2012. nyár Az én hivatásom a szeretet (Kis Szent Teréz) Családunk a közzösségünk 4. oldal Leprások a Mennyek kapujában 8. oldal

Részletesebben

Budai FehérFekete A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2012. ÁPRILIS H U S V É T XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Budai FehérFekete A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2012. ÁPRILIS H U S V É T XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Budai FehérFekete A CISZTERCI DIÁKSZÖVETSÉG BUDAI OSZTÁLYÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA 2012. ÁPRILIS H U S V É T XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM H ú s v é t m i s z t é r i u m a. Hamvazó szerdától pünkösdig tart az az eseménysor,

Részletesebben

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről

Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről PPEK 430 Diós István: Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről Diós István Napi kenyerünk. Homiliák a szentekről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza

Részletesebben

70.- Ft. 1997. nov-dec. II. évfolyam 6. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csatka kegyszobor

70.- Ft. 1997. nov-dec. II. évfolyam 6. szám. Tengernek Csillaga. keresztény folyóirat. Csatka kegyszobor 70.- Ft Tengernek Csillaga keresztény folyóirat 1997. nov-dec. II. évfolyam 6. szám Csatka kegyszobor Várja Fiát, égi Urát Ó Mária Szent Szíve, szûz virág! Harmata, illata imádság. Várja Fiát, égi Urát,

Részletesebben

SZEHKE S:l TI. SÍK SANDüR CZAPIK GYULA EMLÉKEZETE. vmákovich ALADÁR MIKES MARGIT BALANYI GYÖRGY SZERDAHELYI ISTVÁN GÁLD MÁRTON SZEDŰ DÉNES

SZEHKE S:l TI. SÍK SANDüR CZAPIK GYULA EMLÉKEZETE. vmákovich ALADÁR MIKES MARGIT BALANYI GYÖRGY SZERDAHELYI ISTVÁN GÁLD MÁRTON SZEDŰ DÉNES SZEHKE S:l TI SÍK SANDüR CZAPIK GYULA EMLÉKEZETE vmákovich ALADÁR MIKES MARGIT BALANYI GYÖRGY SZERDAHELYI ISTVÁN GÁLD MÁRTON SZEDŰ DÉNES KATHERINE MANSFIELD CSANÁD BÉLA írásai., 1~J~ MAJUS Ára li forint

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben