^KELET. A hajdudorogi e. m. főhatóság 43/1935. sz. engedélyével. Megjelenik minden hó lo-én és 25-én. időkben ugyanis országunk a legkatasztrófálisabb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "^KELET. A hajdudorogi e. m. főhatóság 43/1935. sz. engedélyével. Megjelenik minden hó lo-én és 25-én. időkben ugyanis országunk a legkatasztrófálisabb"

Átírás

1 ^KELET i. évf. 4. Előfizetés: szám GÖR. KATH. HITBUZGALMI LAP Szerkesztőség és február kiadóhivatal: 25. Egész évre 4 pengő Negyedévre 1 pengő Egyes szám ára 20 fillér Külföldön egy évre... 6 pengő A hajdudorogi e. m. főhatóság 43/1935. sz. engedélyével Megjelenik minden hó lo-én és 25-én Miskolc, Urak utcája 43. szám Hivatalos órák szerdán Postatakarékpénztári csekkszámla: (Kelet kiadóhivatala) S sz. A hajdúdorogi egyházmegye Minden nagyjelentőségű eszme, intézmény vagy alkotás áldozatokat, vértanúkat követel. A keresztény ~! eszmének a pogány eszmék fölötti győzelme, diadala különösen az első századokban millió és. f j ' millió keresztény vérébe került. r- ^ f i És azok a véres üldözések a XX. - i században megismétlődnek. Sőt JH í napjainkban a keresztények által indított üldözések még sokkal veszedelmesebbek a pogányok által véghezvitt üldözéseknél, mert ma a keresztény lelkekelt mérgezik meg, a keresztény lelkekből irtják ki a vallásos felfogást. A magyar szabadságharc küzdelmeit is Tios mártírok piros vére pecsételte meg. De ezek az áldozatok nem vérzettek el nyomtalanul, hanem az utókorra nézve üdvös gyümölcsöket hoztak létre. A keresztények véréből nőtt ki a kerszténységnek» az egész világra kiterjedő terebélyes Jaczkovics Mihály fája. A szabadságharcból pe- dig a 67-i békés kiegyezés fakadt. nyei lehettek volna a debreceni bombamerényeletnek reánk nézve, ha ellenségeink gonosz terve az ő A hajdudorogi gör. kath. magyar elgondolásuk szerint sikerül. ' A egyházmegye létesítése is ál- világháborúban és az; azutáni dozatokkal járt. Alig alakult meg az új egyházmegye, az ellenségeink által ravaszul kieszelt debreceni időkben ugyanis országunk a legkatasztrófálisabb helyzetbe került. Abban az, esetben tehát, ha bombamerénylet évi ben elveszítjük egyházmegyénk febr. hó 23-án pillanatok alatt kioltotta első püspökét, még annak a veszekóvszky Jaczkovics Mihály, Slepdelemnek is ki lettünk volna téve, János és dr. Csatth Sándor hogy az ilymódon megüresedett munkás életét. És mily pokoli gonoszsággal kigondolt terv volt ez. Tudjuk, hogy 1914-ben már nagyon puskaporos volt a levegő. A debreceni bombát néhány hónap múlva a szerajevói püspöki széket be sem töltik, sőt gyűlölködő elleneink ármánykodása miatt még egyházmegyénk fönmaradása is veszélyben fogott volna. Mindnyájan a legnagyobb hálával merénylet követte, melynek Ferenc legyünk tehát eltelve az- isteni Ferdinánd trónörökös és felesége Gondviselés iránt azért, hogy ki- estek áldozatul. Ezután a ragadta a halál torkából egyház- brutális és kihívó merénylet után már elkerülhetetlen volt a nagy megyénk első püspökét, akinek volt szánva tulajdonképen a bomba. De világháború, mely még abban az egyszersmind kötelességünk leróni a tisztelet, kegyelet, részvét évben kitört. Nem is lehet kiszámítani, mily súlyos következmé- és hálás megemlékezés adóját első vértanúi azok iránt, akik a merénylet alkalmával hivatásuk teljesítése közben vértanúságot szenvedtek. Már tervbe van véve, hogy egyházmegyénk mártírjainak Debrecenben egy méltó emlékművet állítsunk, mely hívatva lesz a reájuk való kegyeletes megemlékezést szüntelenül felszínem tartani. Meg vagyunk győződve arról, hogy e nemes célra mindenki készséggel fog áldozni. Addig is, míg ez a terv meg nem valósul és míg a kegyelet mikénti lerovása iránt az illetékes egyházi főhatóság érdemlegesn nem intézkedik ' igyekezzünk minél 'Szembetűnőbben kifejezésre juttatni nagy halottaink iránti mély tiszteletünket és hálás megemlékezésünket. Február 23-a legyen mindig gyásznap egyházmegyénkben, amely napon tartsunk összes templomainkban gyász-istentiszteletet a debreceni vértanuk lelki üdvéért, és emlékezzünk meg' róluk összes iskoláinkban megfelelő beszéd keretében, hogy a jövő generációat alkotó ifjúság fogékony szívében állandóan ébren tartsuk a nagy vértanuk iránt tartozó érzetét. kötelességeink Ha egyöntetűen így járunk el, akkor a hajdudorogi egyházmegye első vértanúinak ártatlanul kiontott vére örök időkön át öntözni és táplálni fogja a gör. kath. összetartás és együttérzés élő fájának gyökereit. E. B. EGÉSZ HÉTEN ÁT egészen tied az Isten, mert ő segít minden jó ügyedben. VASÁRNAP miért nem akarsz hát te is egészen Istené lenni? Talán nem érdemli tőled?!

2 2 KELET február 25. ikvöntlek! Hatodik utóda, a félszázaddal ezelőtt Ungváron napvilágot látott, Tieddell egynevü, első magyar nyelvű ősödnek. Annak is, követőinek is, idő előtt kellett kimulniok, mept vagy naiv hittel, bizakodással túlméretezték már az elején eléggé meg nem alapozott erőiket; vagy kivégezte őket az akkori szertartáspolitika egymással éles hadakozásban álló, hatalmas vezéreinek akarata. Ennek a hadakozásnak újra fellobbannai sehogy sem tudó phőnix-temetője, néhány senyvedő oázisú Szaharája létünk mai sivár jelene. Köftzöíntjlek eüifemaréssel és megelégedéssel különösen azért, mert jeges ugarunk feltörésére Előtted vállalkozott két testvérednek : a Szemlé"-nek s a Keleti Egyház"-xvzk., konkurrense lenni nem akarsz. Ekéddel mellettük haladva, vagy szántásukon a borona szerepét töltve be, a tudományt, a társadalom problémáit nekik hagyva, csak' hitbuzgalmi" vagy. De épen ezért Reád van a legnagyobb szükségünk; a theologiai tudományok iránti érdeklődés köre mindig kiesi volt. A társadalmi évtizedes sirámoktól, receptektől megcsömörödtünjk. Ellenben még a sajátos keresztvetést is elfelejtettük! És nagy szükségünk van Reád ébresztőül a hamu alatt megelevenedést váróknak,, az oázisok vad bozótainak árnyékában szunnyadóknak. Csak prédikálni, tanítani akarsz. Erre azoknak, akik itt Budapesten bizony keveseknek! templomba járnak, szintén nincs szükségök. De annál inkább annak a többezer hajléknak, amelyekből legfeljebb sátoros ünnepkor, divatból! kukkan be valaki a templomba, amikor az istentisztelet hosszúsága miatt tanítás, szentbeszéd nincsen. Gróh István írja, Köszöntlek gör. kath.' magyar fanatizmusom egész hevével! És Méllédállásra kérem fel e helyen még életben levő mindazon vezéreimet, munkatársaimat és ha szabad: e szóval élnem tanítványaimat, akikkel a magyar görögkatholicizmusnak idestova négy évtizeden, céltalanság okából olykor nagy szünetet tartva, de nem egészen eredménytelenül, együtt dolgozni s velők ma is egy, benső, lelki családot képezni szerencsés voltam és lehetek. Iszákodba helyezve négy szerszámomat, amelyeket a budapesti Szent Miklós Agapé társaság alapításakor helyeztem asztalra: Vallásosság és szeretet, munka és áldozatkészség", ezekkel újtra kelve, naiv hit helyett a realitások rideg számításbavételével, bizakodás helyett a barlangban lakott remeték lemondásával és elszántságával, mindég csak az Égre nézve, ha gör. kath, pennával, gör. kath. szívből tanítasz és prédikálsz, az igazi gör. kath. szíveket rövidesen meghódítod. A talmiakra, papirgörögkatholikusokra nincs szükséged. Előbbiek csak megrontói voltak eddigi összes, üdvös kérdéseinknek. Ha megtanultunk Általad újból imádkozni, ha megismertük Belőled rítusunknak a nagy katholikumnak is az idők végezetéig rendíthetetlen fundamentumát képező, megbecsülhetetlen értékű szépségeit, akkor...? Akkor talán ráeszmélünk a gör. kath. öntudatra is. És az eddigi irigység, önimádás, indulatos gyűlölség helyett elkezdhetjük diadalmasan a második nagy orthodoxia ünnepét. A következőkben a Ft. áldozár, tanító és kántor urakhoz lesz testvéri szavam. Addig is légy áldott utadon kicsi Kelet", ki az úr nevében kopogtattál be ajtómon! Prodán János. a Magosz elnöke s a Gör. kath. Szemle főszerkesztője a Kelet szerkesztőjének február 3-án: A három lap parallel halad a közös cél felé. Nem keresztezzük, nem is érintjük egymás útjait. És ez így van helyesem! Tiszteljük egymás irását, megbecsüljük egymás munkáját és példát adunk arra a harmóniára, amely ellen annyira hajlandók véteni a nd hittestvéreink." Acíio Catholica Magyarországon így mondjuk: akció katolika és az értelme: katholikus cselekvés, katholikus élet. Sokat hallunk és olvasunk róla. Most azért hozzuk szóba, hogy a Kelet olvasói is tisztában legyenek vele: miről is van szó. Az Actio Catholica" kifejezést a pápa Őszentsége bocsátotta világgá azzal, hogy benne minden jó kereszténynek részesnek ' kell lennie és dolgoznia. Sokan valami új társulatra gondoltak. De nem arról van szó. Az Actio Catholica," nem kíván különleges csatlakozást vagy belépést, nem igényel külön tagsági díjat, de igényel katholikus munkát, fáradhatatlan jóra való készséget legfőbbképen pedig erős katholikus lelket. Magyarországon az Actio Catholicának van egy országos központi igazgatósága, mely régebben is működött Orsz. Kath. Szövetség cím alatt. Minden püspöki egyházmegyében van egy» központi tanár csa és minden egyházkerületben egy esperesi tanácsa. Ezek arra valók, hogy a közös ipunkát irányítsák. A munkát azonban kint az egyes katholikus egyéneknek, nőknek és férfiaknak kell elvégezniök. i Ez a munka pedig nem kevesebb, mint átformálni a mai rossz világot Krisztus szíve szerint. Át kell formálni önmagunkat, családunkat, a községi és politikai elveket, életet; át kell formálni a társadalmi és gazdasági életet, mindent és mindenkit visszavezetni Krisztushoz, visszahelyezni az ő tanításainak biztos alapjára. Ma az önzés, a haszonlesés az úr. Ezért sír az egyik ember vérkönnyeket, míg a másik kacag, ezért hal éhen az egyik, míg a másik dőzsöl. Ha az Actio Catholica elvei minden vonalon érvényesülnek, eltűnik minden igazságtalanság és nyomor, eltűnik minden erkölcsi fertő s velük tűnik minden társadalmi és politikai baj is. Az Actio Catholica ugyanis nem egyéb, mint Jézus Krisztus tanításainak keresztülvitele önmagunkban és rákényszerítése embertársainkra. Senkit meg nem bántok sem anyagi javaiban sem a lelkiekben s tőlem telhetőleg odahatok, hogy más se bánthassa ezekben embertársát.

3 1935 február 25. K E L E T 3 Jubileumi búcsú lelki aratás Krisztus Urunk szenvedéseinek, halálának és föltámadásának 19-ik századfordulóját ünnepéltük 1933-ban. E zt az évet őszen!t sége XI. Pius római pápa szentévnek nyilvánította s azoknak, kik a szentév tartama alatt Kómába zarándokoltak s ott a kitűzött ájtatosságokat elvégezték jubileumi teljes búcsút engedélyezett. A szentév húsvétjával kezdődött s 1934 húsvétjával ért véget április 2-án őszentsége újabb rendeletet bocsátott ki, mellyel a szentévre engedélyezett búcsút egy évre meghosszabbította mégpedig olymódon, hogy most már 12 előírásosan teljesítendő templomlátogatás árán bárhol is elnyerhetők ugyanolyan búcsúk, melyeket az év folyamán csakis Rómában lehetett elnyerni. Az engedély hatálya a gör. kath. hívekre nézve a folyó év húsvét ünnepzárásán (május 29-én) mondandó szentmise végéig tart. A jubileumi teljes búcsút ezen időpontig annyiszor lehet elnyerni, ahányszor valaki a megkövetelt jócselekedeteket elvégzi. Az elnyert búcsút kiki akár saját magára, akár valamely elhunytra alkalmazhatja. Megkövetelt jócselekedetek mindes egyes búcsúnyeréshez : jó gyónás, méltó szentájdozás és 12 templomlátogatás a pápa őszentsége szándékára való imádkozással. (A részletes ismertetést külön füzetben fogjuk közreadni.) A 12 templomlátogatás helyett két jubileumi körmenetben való részvétel is elegendő. A jubileumi búcsú elnyerése végett végzendő szent gyónásokban a gyóntató pap az egyházi fenyítékek és a püspöknek vagy pápának fenntartott bűnök alól is feloldozást adhat, érvényesítheti a rokonok között a rokonság eltitkolásával, tehát érvénytelenül megkötött hái, fölmentésit adhat fogadalmaktól stb. A hajdudorogi püspök úr folyó' évi T. sz. körlevelében közöltté papságával a jubileumi búcsúra vonatkozó tudnivalókat és a végzendő ájtatosságok sorrendjét s azt a papság a legközelebbi vasárnapok egyikén a híveknek is kihirdetni tartozik. Ettől a számtól kezdve a Kelet" missziót is tölt be. Kilenc brazíliai családnak lesz ezidőszerint egyetlen kapcsolata a gör. kath. egyházzal. Megható levelekben jelentették hitükhöz szertartásukhoz való ragaszkodásukat ott, ahol tíz évi küzdésük alatt föl nem hangozhatott gör. kath. ének és ima. Visszatérünk még írásaikra, melyekkel Segítek intézményessé tenni a köznyomor enyhítését, de ugyanakkor vigyázok, nehogy a munkakerülést segítsem elő. Nem kötöm magamat sem az országos, sem a községi politikában pártokhoz. Egy pártot fogok ismerni csak: az igazság, törvény és jog pártját. 1 Ha választásra kerül a sor, amellé állok, aki helyes elveket vall és keresztény hite szerint él. Aki Isten törvényét nem tiszteli, az emberi törvényeket is csak addig fogja tisztelni, míg a hatalmi kényszer rajta ül. Olyan egyesületet, újságot, céget, amely nem áll a krisztusi erkölcs alapján, nem most a nagy anyagtorlódás miatt nem foglalkozhatunk. Addig is biztosítjuk hittestvéri szeretetünkről batafogói Kózity Jánost és három társát s a saocaetáni Tarkányi Gyulát a levelét aláíró négy társával együtt. Minden hóban kétszer ellátogatunk hozzájuk s elviszszük az ősi vallás vigaszát távoli hű magyar és gkath. otthonukba. támogatok. Senki vallását nem bántom, de a magam vallását s annak intézményeit sem engedem bántani. Nemcsak az anyakönyvbe írva leszek katholikus, hanem mindenben: ez az actio catholica. Világiak apostolkodása: a 1 hitnek védelme, terjesztője, a keresztény igazság és erkölcs hirdetője lennel ott, ahová a pap szava el nem ér, fölkeresni az atyai háztól elkerült tékozló fiakat. Ez az actio catholica. Erre a munkára hív Krisztus földi helytartója, hogy a közboldogságot keresve, kiki saját boldogságát is megtalálhassa! 1 Caesar eus. VÉRTANÚINK EMLÉKE. A gör. kath. egyház és a, magyar nemzeti eszme vértanúinak lelki üdvéről febr. 23-án, szombaton csaknem minden egyházközségünkben megemlékezés történt a halottas-szombati szent liturgia keretében. A nyíregyházi püspöki székesegyházban pedig 23-án reggel ünnepélyes gyászliturgiát végzett értük Mihalovich Sándor dr. kanonok-főesperes fényes segédlettel. A szent liturgián jelen voltak az egyházközség képviselőtestülete, a gör. kath. tanuló ifjúság tanáraikkal és a hívek nagy számban. Ugyanaznap, d. e. 9 órakor a budapesti balparti templomban Krajnyák Gábor dr. végzett ünnepélyes szentmisét a vértanúkért. BUDA ÖNÁLLÓ LELKÉ- SZETTÉ LETT. A budai gör. kath. hívek régi vágya teljesedésbe ment. Még előző számunk nyomása közben érkezett hozzánk a híre, hogy a hajdudorogi püspök úr a budapesti gör. kath. lelkészet Dunajobbparti területét, melynek a főváros jóvoltából a Pálffy-téren saját kápolnája van, önálló lelkészetté szervezte. Az új lelkészet élére adminisztrátorul Balogh Bálint «volt amerikai Mc-Kees- Rocks-i lelkészt nevezte ki. Buda új lelkésze a munkácsi egyházmegye neveltje s 27 esztendeje működik a papi pályán. Amerikába 1908-ban költözött ki s tevékeny részt vett az amerikai gör. katholikusság életében. Éveken át szerkesztette a Proszvita = Fölvilágosodás c. ruthén hetilapot, melynek nagy része volt abban, hogy az Amerikában élő s onnan hazatérő ruthénság ma is együttérez a magyarsággal. A régi budapesti lelkészet nyugati határát a püspöki intézkedés szerint a Duna-vonala alkotja olymódon, hogy a szigetek a balparti parochiához tartoznak. Krajnyák Gábor dr tb. kanonok, budapesti paróchus február 17-én már át is adta a budai Sz. Flóriánkápolnát az új egyházközség lelkipásztorának. Az ünnepélyes szentmise előtt Krajnyák dr. tb. kanonok felolvasta a püspök úr intézkedését, majd meleg szavakban búcsúzott el volt híveitől, kik között húsz éven át mint segédlelkész működött s majdnem három éven át parochusuk volt. Egyben a hívek szeretetébe ajánlotta az új adminisztrátort. Balogh Bálint meghatva mondott köszönetet a búcsúzó parochusnak, kivel továbbra is megértésben és szere-

4 4 KELET február 25. tetben akar együttműködni. Bemutatkozó szentbeszédéiben az új adminisztrátor szeretetet és megértést kért híveitől, hogy azi új egyházközséget minél előbb terebélyes fává növeljék, Isten dicsőségére és a hívő lelkek üdvösségére. A szentmise után a Budai Kath. Körbe hívta meg az adminisztrátor egyházközsége vezető férfiait, hogy megbeszéljék a legközelebbi tennivalókat az új egyházközség érdekében. PÜSPÖKI KÖRLEVELEK. Miklósy István hajdudorogi püspök úr egyszerre két körlevelet bocsátott ki papjaihoz. Az elsőben a szentévi búcsúkra vonatkozó tudnivalókat közli papságával teljes részletességgel a másikban egyházigazgatási intézkedéseit teszi közzé. Intézkedik a levente-köteles korú tanítókról, buzdítja híveit a Rákóczi-szoboralapra való adakozásra, intézkedik a névváltoztatások anyakönyvi föl jegyzéséről, közli a tanítóválasztásokra vonatkozó újabb kormányintézkedéseket, a budai lelkészet önállósítasat s a legutóbbi időben történt személyi változásokat. A közel napokban adta ki idei I. körlevelét Papp Antal c. érsek, miskolci ap. kormányzó úr is, melyben kisebb jelentőségű egyházközigazgatási intézkedéseket hoz papjai tudomására. A TANÍTÓVÁLASZTÁSOK ÚJ SZABÁLYOZÁSA. Főpásztoraink körlevelileg közölték az egyházakkal, hogy a jövőben a tanítói pályázati hirdetésekben helyi jelöltek vagy a már helyettesül bealkalmazottak részére semmiféle előnyt kilátásba helyezni nem szabad. Ez intézkedésre püspökeinket az államkormány kérte föl. Ugyancsak az államkormány fölkérésére azt is elrendelték főpásztoraink, hogy a tanítói választásoknál a jövőben kezdő tanítót csak akor szabad beválasztani, ha ugyanarra az állásra megfelelő képesítésű B. listás (létszámapasztás miatt idő előtt nyugdíjazott) tanító nem pályázott, sem pedig olyan, aki már legalább egy évi eredményes szolgálatot tud igazolni. A választást a hirdetés megjelenés után legalább három hétre lehet kitűzni. TANÍTÓI HALÁLOZÁS. Jaczkovics János volt pamlényi kántortanító, ki negyven éven át állott egyházunk szolgálatában, február hó 13-án Miskolcon elhunyt. Temetése 14-én ment végbe nagy részvét mellett. A HAJDUDOROGI E. M. SZENTSZÉKI BÍRÓSÁGÁT a megyés főpásztor újjá szervezte. A régi tagokhoz (Sereghy László kanonok, Zapotoczky Endre t. kanonok, sajópetri, Papp János t. kanonok, hajdudorogi, id. Damjanovich Ágoston t. kanonok, s. a. újhelyi lelkészekhez) új tagokul kinevezte: Mihalovich Sándor dr. kanonok, szabalcsvármegyei főesperest, Krajnyák Gábor dr. tb. kanonok budapesti lelkészt, Fedák Miklós szsz. tan. debreceni, id. Véghseő Dániel szsz. tan. hajdúböszörményi, Mosolygó József szsz. tan. tokaji, ifj. Damjanovich Ágoston esperes fábiánházi és Hudáky Gyula esperes nagykállói lelkészeket. Elnökké az elhunyt Ruttkay Gyula kanonok-főespeires örökébe Melles N. Géza kanonok, eddigi házasságvédőt, házasságvédővé Bihon István kanonok püspöki tit- Lapzárta után értesültünk, hogy Zapotoczky Endre tb. kanonok, sajópetri lelkészt, több magyar és bolgár érdemrend tulajdonosát vasárnap, február hó 24-én reggel magához hívta az úr. Zapotoczky Endre 1857 április 6-án az abaujtornamegyei Ájfalucskán született évi december hó 3-án történt pappá szenteltetése után műcsonyi káplán lett s néhány hónapig a megüresedett parochia adminisztrátora ben gimnáziumi hittanári képesítést szerzett, de tanárként nem volt alkalmazva ben a királyhegyaljai (sumjáci) parochiát nyerte el ban a garami kerület esperese lett. Itt került öszszeköttetésbe I. Ferdinánd bolgár királlyal, ki személyes jóbarátai közé sorozta s két évvel ezelőtt Sajópetriben is meglátogatta. Tőle nyerte 1899-ben első kitüntetésül a bolgár érdemrend lovagkeresztjét, 1903-ban pedig a Sz. Sándorrend lovagkeresztjét ban az eperjesi egyházmegye szentszéki tanácsosa, 1907-ben sajópetri lelkész lett. A hajdudorogi egyházmegye létesítése után itt is szentszéki tanácsosságot, később pedig tiszteletbeli kanonokságot nyert. Tagja volt az e. m. könyvbíráló bizottságnak és a szentszéki bíróságnak is. Mint sajópetri lelkész új parochia épületet kárt, jegyzővé Antalóczy Kornél püspöki iktatót és levéltárost nevezte ki a főpásztor. ELHUNYT LELKÉSZ. Bobák Tivadar eperjesi hitoktató február 6-án Rakacán elhunyt. Az alig 24 éves, fiatal áldozópap halála mély részvétet keltett. Temetése február 8-án ment végbe ugyanazon templom falai között, ahol nemrég első s,zent miséjét tartotta. A temetési szertartást a környék papságának részvételével Bubnó Andor dr. homrogdi esperes végezte, ki megható gyászbeszédben búcsúztatta el az elhunytat, kiben Bobák János rakacai lelkész fiát gyászolja. TANÍTÓI HÍREK. A hajdudorogi püspök úr Imre Tibort görömbölyi s. tanítóvá, Nagyné Vráhely Jolán nyíregyházi s. tanítónőt ugyanoda rendes tanítónővé nevezte ki. t Semetkóczi Zapotoczky Endre emelt, templomát szépen rendbehozta s mintaszerűen fölszerelte. Megindította a berzéki fiókegyház szervezkedését. [Megérte kápolnájának fölépülését is, de fölszentelésének örömét már utódjára hagyta. í 1933 őszén tartott aranymiséje alkalmából paptársai remek kötésű misekönyvvel tisztelték meg, királyi barátja pedig igen meleg hangú levél kíséretében 50 tömör aranyszemből álló súlyos nyakláncon függő platina érmet és keresztet küldött számára. Rajongva szerette szertartásainkat s azokat ereje fogytáig pontosan és előírásosan végezte. Több egyházi könyvet fordított magyarra, jóváhagyásukat és kiadatásukat azonban már meg nem; érhette. A mult év nyarán, Ferdinánd volt bolgár király hívásának engedve, fia Zapotoczky Andor vm. főjző kíséretében hosszabb bulgáriai utat tett. Onnan fáradtan tért haza. Mintegy két hónapig még végezte lelkészi teendőit, de már szeptember végén végleg legyengült s a leggondosabb és szeretetteljesebb ápolás sem bírta többé visszaadni munkaerejét. Találja föl Istennél munkás élete örök jutalmát! MÁRCIUS ELSŐ PÉNTEKJE éppen elsején lesz. Meg ne felejtkezzünk a havi szent gyónásról és áldozásról!

5 1935. február 25. % K E L E T 5 Uj papjainkról. Nyíregyházáról írják: A Kelet elsó' számában a papszentelésre vonatkozó közlemény hiányos volt, mert nem három, hanem öt uj papot szentélt föl a püspök úr: Fülöp Miklóst, aki fábiánházai s. lelkész lett, Hidasi Sándort, aki hajdudorogi hitoktató lett. Szilvássy Miklóst, aki görömböhyi s. lelkészi minőségben a beteg sajópetri parochus kisegítésére van kirendelve, ifj. Végliseő Dánielt, aki Budapesti segédlelkész lett és Wattamén Imrét. Örömmel igazítjuk helyre a hiányos információból /eredő tévedésünket. AZ ATHOSZ-HEGYI SZER- ZETES KÖZTÁRSASÁGOT, melynek alapítója gyanánt Sz. Athanázt tisztelik, s amelynek még mindig közel ötezer férfi-szerzetes lakosa van, a görög kormány a gazdasági viszonyok leromlására való hivatkozással meg akarja szüntetni. Az Athosz-hegy a Kerzonézus-félszigetem van. Első laurája 963-ban épült. Lakói keleti szertartású szerzetesek, leginkább görögök, de sok közöttük az orosz is. Tizennégy falujok van 20 kolostorral. E 14 falunak egyetlen női lakója sincs, sőt nőnek oda belépni nem szabad. Katholikus hithűségüket a keleti egyházszakadás irtán is sokáig megőrizték. Templomaik valóságos kincstárai a régi egyházművészetnek és arról nevezetesek, hogy az istentiszteletek sora bennük megszakítás nélkül folyik. Őszentsége egyházkormányzati decenniuma számokban. Február hó 12-én hódolattal ünnepelte az egész keresztény világ XT. Pius pápa trónralépésének évfordulóját. Most néhány számadattal óhajtjuk megvilágítani, hogy mit tett ő Krisztus országának terjesztéséért. Minden magyarázatnál beszédesebbek ezek a számok: Uralkodásának első tíz esztendejében meg lett szervezve 130 missiós terület. A katholikus egyház tagjává lett hatmillió lélek. A missiós papok száma 2374-re emelkedett, akik között már 980 a bennszülött papok száma. A bennszülött papság missiós értéke és hatása szinte kiszámíthatatlan lesz a -lelkek megnyerésében. 130 új szeminárium létesült kormányzása alatt, amelyekben kiképzést nyert közel negyvenezer katechéta és tizenkétezer világi kisegítő. Az aratás nagy munkájába 17 új férfi és 110 ú j női missiós szervezet állott be. Majdnem tizenkétezer új iskolában közel hétszázezer tanuló jutott el Krisztus világába. 244 árvaház és 90 kórház hirdeti az egyház igazi szocializmusát azoknak, akiket azelőtt a pogány felfogás az élet mostoháiként kezeltek. Ajánlja a Keletet ismerőseinek! Ha ezer előfizetőnk lesz, leszállítjuk az árát. T Á J É K O Z T A T Ó Március X 15. VASÁRNAPOK. Március 3-án vajhagyó vasárnap van. 8. hang. Egyházi énekeink e napon (az úr föltámadásának: tisztelete mellett, mely minden vasárnap megvan), ősszüleink bűnbeeséséről szólanak. Evés miatt űzetett ki Ádám a paradicsomban." Most azonban az erényes küzdelem pályája megnyílt, kik vezekelni akartok, lépjetek elő, körülövezvén magatokat a bőjtölés dicséretes szándékával!" A bőjtölés kötelességére figyelmeztet az apostol és evangélium is. A mise végezte után a templomból eltávolítják a lobogókat és az oltárt böjti színbe (violába vagy feketébe) öltöztetik. A vecsernye kezdete ünnepélyes. A rendes napi prokimen helyén azonban már 1 a bűnbánat sóhaja hangzik föl: Ne fordítsd el orcáidat szolgádtól..." Vecsernye végén megkezdjük a metániákat, vagyis bűnbánati meghajlásokat. Március 10-én, nagyböjt I. vasárnapján a szent képek helyreállítását s az igazhitüség (orthodöxia) győzelmét ünnepli egyházunk. Az 1. hang föltámadási énekei mellett a szent képekről szóló énekek foglalnak helyet a szertartásban. A képromboló eretnekség 726-ban lépett föl. Izauri Leó, a közkatonából lett görög császár a kelet felől előre törő mohamedánoktól félve, (kiknek vallási tanításuk, hogy emberi vagy állati alakot festeni nem szabad,) eltiltotta a szentképek használatát. A képromboló eretnekségnek 787- ben a II. niceai (VII. egyetemes) zsinat vetett véget, mely után templomainkba a szentképeket visszaállították. Ezért nevezik e vasárnapot az orthodoxia vagy igazhitüség vasárnapjának is. A NAGYBÖJT. A hónap első három napja a vajas hét befejezése, melyeken még szabad a tejes, vajas, tojásos ételek élvezete s az eledel mennyisége sincs korlátozva. Március U-én, hétfőn kezdődik az igazi nagyböjt. Ettől kezdve már csak száraz és olajos ételek használata van megengedve, hacsak valakinek fölmentése nincs. Böjt alóli fölmentést a pápa őszentségétől időről-időre adott fölhatalmazás alapján a lakóhely szerint illetékes püspök adhat akár egyes személyeknek, családoknak, akár egész községeknek. Ahol az egész községnek fölmentése van, (amit,a templomban ki szoktak hirdetni,) minden ottani lakos aszerint böjtölhet és külön csak akkor kell kérnie (a lelkiatya útján), ha további enyhítésre van szüksége. Ahol községi fölmentés nincs, egyesek és családok: a lelkiatya útján kérhetnek fölmentést. (Díjtalan.) A fölmentés csak az eledelek fajtájára vonatkozik, de nem a mennyiségre. Vagyis a böjti hetekben : hétfőtől-péntekig napjában csak háromszor szabad étkezni, de jóllakásig csak egyszer, délben vagy este, olyan étellel, mely azon a napon meg van engedve; szombaton és vasárnap meg van engedve a többszöri jóllakás is. Aki 21-ik évét még el nem érte vagy a 60-ikat már beöltötte, napjában a megengedett ételekkel többször is jóllakhatik. Viselős és szoptatós asszonyok, fekvő vagy lábadozó betegek nem kötelesek a böjt szigorú megtartására, sőt ha az a gyermeknek árthatna, az anyának nem is szabad böjtölnie. Előre megszentelt áldozatú misék A szentmisét az ősidőkben oly nagy ünnepélyességgel tartotta egyházunk, hogy annak fényét a böjti vezeklés bűnbánatra hangoló szomorúságával nem tartották öszszeegyeztethetőnek. Ezért a sz. nagyböjt idején hajdan csak szombaton és vasárnap volt szentmise. Hogy a hívek mégis áldozhassanak, megszerkesztette az előszentelt áldozatu mise; szertartását, melyet aztán N. Sz, Gergely római pápa a latin egyházban elrendelt. Az ősök közül sokan úgy böjtöltek a nagyböjtben, hogy hétfőtől szerdán estig semmit sem ettek, szerdán este áldoztak s azután vettek magukhoz valami kis ételt. Azután péntek estig megint nem ettek. Pénteken este ismét áldozás előzte meg az étkezést. Ezért az előreszentelt áldozatu mise vecsernyével kezdődik. Az olvasmányok után, melyek az ószö-

6 6 KELET február 25. vetségi Szentírásból vétetnek, misei rendre tér át a szertartás, de az átviteltől a misekánoni végéig terjedő rész kimarad. (Csonka mise.) A Szentség, mellyel a híveket áldoztatják a mult vasárnapi sz. liturgiáról hagyatott meg: előre meg volt szentelve. Meghatóan szép szertartás, de ma már nem este, hanem délelőtt végzik a nagyböjt szerdáin és péntekein, ahol a helyzet megengedi. SZENTJEINK Jimuár 9. Sz. Polieukt vértanú. Katona volt; Melitinéban (Kis Örményországban) élt és Valérián császár alatt halt hitéért vértanúhalált 259. körül. Sz. Eusztrát szerzetes. A képromboló Izauri Leó idejében élt 731 körül Január 10. Nisszéi Sz. Gergely. Nagy Sz. Vazul öccse. Tudománya és életszentsége Vazuléhoz hasonló. Egyházi pályára készült, de azt elhagyta és megnősült. Felesége korai halála után pappá szenteltette magát. Bátyja szentelte később Nissze város püspökévé. Sok üldözést szenvedett Válens császár alatt az áriánizmus miatt. Székéről el is űzték '378-ban. Grácián alatt azonban székhelyére visszatérhetett. Részvett a II. egyetemes zsinaton Konstantinápolyban (381), amelyen fényesen kitüntette magát. Igen sokat írt, különösen szentírás-magyarázatokat, de írt aszkétikus munkákat és mély tudományról tanúskodó dogmatikus értekezéseket is. Híres munkája a nagy katekézise. Vannak hitvitázó iratai Eunomius, Apollinárisz, Á'riusz, Szabelliusz és Macedonius ellen. Fennmaradt 26 levele is. Kiválóak emlékebeszédei. Csodatevő Sz. Gergelyről, Placildárói, Theodózius császár első feleségéről stb. Tudománya, életszentsége fáklyaként világít. Jeruzsálembe is elzarándokolt a szent helyekre, öreg korban halt meg 395-ben.» Szent Domécián püspök. Atyja Theodor, anyja Eudocia.i Rövid ideig házas volt. Felesége halála után pappá szenteltette magát, 570-ben Melitiné püspökévé választották. Jámborsága, szentsége, tudománya messze felülemelte őt más emberek fölé, de ezekkel egyenes arányban állott alázatossága is. Mauricius császár, akinek rokona volt, követségbe küldte Khozroész perzsa királyhoz, akit megpróbált a keresztény hitre is téríteni. Bár ez nem sikerült, követi küldetését nagy sikerrel végezte. A császár végrendeletében kiskorú fiai mellé gyámul rendelte. 600 körül halt meg. Sz. Marcián áldozópap a konstantinápolyi Ája Szófia vagy nagy templom gondnoka volt. Családja Rómából származott át Konstantinápolyba. Nagy istápolója volt a szegényeknek. Egy alkalommal egyetlen tunikáját is odaadta egy kéregető szegénynek. Mivel épen neki kellett akkor az istentiszteletet végezni, az Isten csodálatos módon gondoskodott számára ruháról. Istentisztelet közben ugyanis aranyos, különleges királyi ruhához hasonló öltözetet láttak rajta csillogni. Midőn a pátriárka kérdőre vonta, hogy vehetett fel olyan ruhát, mely inkább császárhoz, mint paphoz mél- tó, ő tagadta, hogy ilyet felvett volna. Erre a pátriárka saját kezével tapogatta végig Marciánt s így saját maga győződött meg róla, hogy csoda történt, mert az aranyos tunika akkor már seholsem volt. Több templomot épített és restaurált. A legszebb templom, amelynek építése az ő nevéhez fűződik a Sz. Anasztázia templom, amelyet a konstantinápolyi nagy tűzvész idején, midőn a templom körül már minden égett, csodálatos módon úgy mentett meg, hogy felmászott a tetejére és kezében az evangéliummal sűrű könnyhullatások közt könyörgött az úrhoz, kérve, hogy mentse meg a templomot az elhamvadástól. Az Úr meghallgatta kérését, mert bár az egész téren minden leégett, a templom sértetlen maradt. Késő öregségében halt meg 445 körül. Ereklyéit a Keresztelő Sz. Jánosról nevezett kolostorban helyezték el. < (Folytatjuk.) p Á U e t t A a c á k c a Bwulovics Zoltán Üdvözlégy csodatevő Szent Miklós (4) Éjjel-nappal sok veszéllyel küzdve, csakis a Jézushoz való nagy szeretet tett képessé, ezek legyőzésére. De én őrök boldogságomat kerestem és azt nagy szenvedések árán kellett megváltanom. Közben megérkezett Alimából a meggyógyult szolga s nekem viszsza kellett mennem a fogolytáborba. Kimondhatatlan keserűség és fájdalom fogta el szívemet és buzgón kértem égi Pátrónusomat, Szent Miklóst, eszközölje ki számomra Istennél azt a kegyelmet, hogy a miszióban maradhassak. A missziós iskola növendékei kirándulásra mentek. Köztük volt a kormányzó fia is. A páter engem is elvitt felügyelőnek. A gyermekek a Luapula vizében 1 fürödtek. A kormányzó fia nem hallgatott a missziós atya figyelmeztetésére, a szabadnál beljebb merészkedett a vízben. Én is a közelében lubickoltam. Egyszerre elkezdett jajgatni, mert egy krokodil-fióka éles fogai a lábikrájába mélyedtek. Abban a pillanatban nyakon fogtam az állatot. Ez azonnal el- dr. engedte a fiú lábát, kinek a seb kiszívása, bekötése után ijedtsége is elmúlt és visszatért jókedve. A kormányzó, nagy jutalmat 1 helyezett kilátásba számomra. Én a fogságból való kiszabadításom kértem. De mivel ő Belga-Kongó kormányzója volt, nem akart francia fogoly ügyébe avatkozni s én minden reményemtől megfoszd va ismét, pokoli kinok között vártam a másnapi indulás óráját. Az egész éjjelt virrasztva, buzgón könyörögtem az égiekhez segítségért. ó csodatevő Szent Miklós, így fohászkodtam mutasd meg rajtam hatalmadat és amint a gonoszlélektől élsülyesztett hajóból kimentetted a Téged segélyül hívókat és amint a király haragjától és kardjától megszabadítottad az ártatlanul börtönben sínylődő három tisztelődet, úgy könyörülj rajtam is, ments meg a fogságtól és segíts Istennek tett ígéretemet beváltani! Másnap reggel a kormányzó hívatta P. Alberát és közölte vele, hogy lelkiismerete egész éjjel nem hagyta nyugodni a fogoly ügye

7 1935. február 25. k e l e t 7 Kehelyragyogás Csendülj csoda-dalra, csillanj ragyogón, ezernyi kehely kara csillanj! Hogy lángol a hajnali párán a napsugaras, piros üdvözlet az égből, s hogy csillan a kelyhen! A drága kehelyben az Isteni Vér; az Isteni Vérből én látom, amint csoda-fénnyel salaktalanul csap a láng, csap az üdvözlés. És tikkadt Grál-lovagok a jászpis, arany kehely előtt térdre borulva lehullunk az Isten ölébe. Minden csupa serleg, s mindent belobognak a lángok! Oltári kehelyből fel-felcsap a tűz. Kristály-kehely íve, az ég feszül íme felettem, és lángol a... lángol az égi kehely!... Serleg vagyok én is, bár durva agyagból, de égni, lobogni akarva, s befogadni a kelyhek kelyhének a Kincsét, a Mézet, a Harmatot, Hármasdalú Titkot, az ős-üzenőt, tele vagyok ámbár sokszor fanyar ízzel, befogadni a minden kelyhek Urát, az örök-ölü Kelyhet. Cselényi István. miatt és fia megmentője érdekében közbelép Francia-Kongó kormányzójánál. Csodatevő Szent Miklós, ismét megmutatta hatalmát, hogy nem hagyja el a Benne bízókat. Túláradó örömmel adtam hálát a Mindenhatónak és égi Pátrónusomnak és azonnal kértem felvételemet a Szalézi Társaságba. Itt még egy újabb megpróbáltatás ért, mert közölték velem, hogy még hat hónapot Kongóban kell töltenem, csak azután küldenek Olaszországba, a turini noviciátusba, ahol előkészülök teológiai tanulmányomra és felszentelésre Rómába megyek. 1 Csak ezekután kérhetem a kínai misszióba küldésemet, ahova oly nagyon vágyom. Sok-sok szenvedésteljes hónap múlva végre elérkezett a Turinba indulás napja. Boldogan, örömmel indultam Európa felé. Repülni szerettem volna, mert már belefáradtam a t földi vándorlásba, és csakis az. égi, titkos boldogság után vágytam, amelyet mint miszszionárius véltem elérni. A turini oratóriumban, lelkem kizárólag a Szentírásból merítette táplálékát. Ebben találta meg szomjazó lelkem mindazt, < amire szüksége volt. S ez így maradt a mai napig. (Vége a 8. oldalon.) Testvérem, az Isten úgy lesz mindig veled, Hogyha családodnál otthont lel a Kelet" S Z Í V G Á R D A Jézus szíve tiszteletének gyümölcsei A mai világban mindenki azt nézi, hogy valamiből lehet-e: hasznot húzni. Isten is azért adott mindent, hogy az- embernek haszna legyen belőle. De nemcsak anyagi haszonra kell ám gondolnunk, hanem lelki haszonra is. És főleg lelki haszonra, mert az anyagi javakat, földi kincseket rozsda és moly megemésztik, tolvajok kiássak és ellopják", lelki 1 kincseinken azonban el nem múló boldogságot szerzünk magunknak. Jézus szent Szíve ilyen lelki kincseket ígér. Kimondhatatlan nagy boldogságot ben Alacoque (olvasd: Alakok) Sz, Margitnak többször megjelent az Úr Jézus, őneki adta tudtára, hogy mi lesz azok jutalma, akik szentséges Szívét 1 hűségesen fogják tisztelni. íme itt az Ígéretek sorozata. 1. Megadja mindazokat a kegyelmeket, melyek állapotbeli kötelességeik betöltéséhez, szükségesek, vagyis az anyát megsegíti, hogy jó anya lehessen; a hivatalnokot, hogy jól megfeleljen hivatalában; a mesterembert, hogy jó munkát készítsen; a földművest, hogy jól végezhesse dolgait. 2. Megszerzi s megőrzi a családok békességét. Ezen alapszik a családfelajánlás < ájtatossága. A pap által megáldott Jézus Szívekép előtt a család ünnepélyes ígéretet tesz, hogy hűséges lesz az úr Jézushoz. 3. Vigasztalást nyújt minden bajban. 4. Biztos védelmet ígér az életen át, de főleg a halál óráján. GÁRDAPARANCS március első felére Naponta egy Üdvözlégy" azokért a kis orosz gyermekekért, akiket nem lehet Jézus szeretetére tanítani mert a vallásüldöző hatalom nem engedi. + MÁRIA-GYERMEKNAP." 1 A máriapócsi Szívgárda fennállásának tíz éves jubileumát május hóban országos gyermekzarándoklattal egybekötött Mária-gyermek- 5. Bőséges áldást ígér tisztelői számára vállalataikban. 6. A bűnösök az irgalomnak kiapadhatatlan forrására találnak Jézus sz. Szívében. Bármily sokat és nagyot vétett is valaki, ha javulási szándékkal Jézus Szívéhez folyamodik, bocsánatot nyer. 7. A lanyha lelkek' buzgókká válnak. 8. A buzgó lelkek magas tökéletességre jutnak. 9. Megáldja azokat a házakat, melyekben Szent Szívének képét fölállítják és tiszteletben tartják. 10. A Jézus Szívét tisztelő papok a legmegrögzöttebb bűnösöknek is szívére hatnak. 11. Akik Jézus Szíve tiszteletét terjesztik, azoknak neve kitörölhetetlenül lesz beleírva Jézus Szívébe. i 12. Akik kilenc hónapon át minden hó első péntekén méltó szentáldozást végeznek, megnyerik a jó halál kegyelmét, vagyis nem fognak halálos bűn állapotában s a végső szentségek nélkül meghalni. Ezek miatt az ígéretek miatt akarjuk kedves, szülők! megszervezni a gyermekek seregét a Szívgárdában. Ezeket az égi ajándékokat akarjuk kedves gyermekek! a ti számotokra biztosítani. Aki jót akar velünk tart. Jézus mondta: Aki nincs velem, az ellenem van." Keresztény szülők, keresztény gyermekek! Jézussal akartok-e lenni, vagy Jézus ellen? Válasszatok! Sebestyén a-tyu. nappal ünnepli meg. Az ünnepség gerince a többi szívgárdák odazarándokló tagjainak részvételével tartandó szívgárdista díszgyűlés lesz, melyet megfelelő áhítatgyakorlatok vezetnek be s változatos műsor (színelőadás, gyermekkar-ének, szavaló-kórus, tornaünnepély stb.) fog követni. A részletek megállapítása most van folyamatban. Ezeket, valamint az eddig egyedülálló Mária-gyermeknap" időpontját a vezetőség a Kelet útján fogja közölni az érdekeltekkel.

8 KELE f február Nyíregyháza. A gör. kath. iskolában a Szívgárda most szervezkedik. Mintegy hetven jelöltje vau. A havi szentgyónásokat és áldozásokat rendszeresen gyakorolják. A Keletet a gárda 5 példányban járatja s egyesek is terjesztik. Várva-várják a fölavatást. 4- A hejőkereszturi szívgárdisták, Ott meggyőződtem arról, hogy ez a világ, amelyben élek, nem az én hazám. Van egy másik világ, amelyre vágyom, ahova törekednem kell. Amikor Rómába kerültem, még világosabban átláttam, mily mulandó a világi gyönyör, dicsőség, gazdaság, hatalom. A fölszentelésem előtti lelkigyakorlatok alatt, azon kegyelemért esedeztem, segítsen meg a Mindenható, hogy a világ haljon meg számomra és én is a világ számára és mint misszionárius, minél több lelket nyerjek meg az örökkévaló Isten dicsőségére! Fölszentelésem után XV. Benedek pápa őszentsége áldásában részesültem, mely megerősített ós hathatósan támogatott életem legvadabb orkánjainak lecsendesítésében, amelyek 8 évi kínai miszsziós működésem alatt elém tornyosultak. De bármilyen nehéz, sokszor elháríthatatlan akadályok állottak missziós munkám elé, mint templomépítés, előkelő pogány családok megtérítése, miszsziónk élelemmel való ellátása, varázslók lefegyverzése, menhelyek felállítása, a csüggedés, a fáradtság elűzése, csak Istenhez fohászkodtam, a Szűz Anya és Szent Miklós, segítségét és oltalmát kértem és minden munkám sikerrel " )dött. tur. yetemes főnökünk nem rég rendelt Kínából és most a tföldre, onnan Indiába me-. Mindennap hálát adok Is- ^ ek azon kegyelemért, hogy engedte, ott az afrikai partok sülyedő hajóval, örökéletem áj át elmerülni és hálatelt»'el ismétlem napjában több- : üdvözlégy csodatevő Szent lós! ge.) Lengyel Jánosné. KÖNYVEK, ODRI ÉS ISKOLAI SZEREK ULTURA, MISKOLC e ft if _ on A lelsíkereskedelmi t JI BV - U. ZU. iskolával szemben számszerint 57-én karácsonykor kitűnő sikerii pásztorjátékot adtak elő. (Árvák betlehemi útja.) A darab sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy négyszer kellett előadni. A befolyt jövedelemből a Jugoszláviából kiutasított magyarok segélyezésére és karácsonyi jótékonyságra fordítottak nagyobb összegeket. A lelkes gárdisták különben rendesen végzik első pénteki közös szentáldozásukat s hónap közben is gyakran járulnak a szentségekhez. Szerkesztői üzeneíek Kéziratokat nem adunk vissza. Névtelen leveleket nem veszünk figyelembe. P. M. Bpest. A versekből jobb is kerül. A prózát besoroztuk. A lapot a küldött címre is megindítottuk. Kispapok. A verskötetet köszönjük. A többi is legnagyobbrészt bevált. - Ajak. Ami késik, nem múlik. Megy a levél is rövidesen. i r. Cikkét jel alatt is közreadhatjuk, de nekünk a beküldőt ismernünk kell. Egyelőre félretettük, núg incognitóját fölfedi. Názáreti ház. A papirosnak csak egyik oldalára írjon! P. Arzén. Besoroztuk. Hajlékot kértünk az Űr Jézus és evangéliuma számára. Sok helyütt hiában kopogtatunk akárcsak a Szűzanya a betlehemi szent éj alkonyán. Sok jó ember hajléka azonban megnyílt számunkra s ezeknek jósága elfeledtette velünk amazok részvétolcnségét. Folytatólag közöljük azoknak a jó hittestvéreknek nevét, akik előfizetésükkel i Kelet fönntartásához hozzájárultak s akik esiáltftl olősegítotték azt is, hogy a magyarországi tanyákon, sőt a braziljai fazendákbaii lakó hittestvérekhez is eljusson az Ige szava s érezhessék a közös életbe való bekapcsolódás áldásait. Előfizettek: Fövényesi András Nagyléta, Gör. kath. Olvasókör Nagyléta, Almássy Gyula Ónod, Kiss János Ajak, Pozsár Pál Somogyszil. Medveczky Jenő Budapest, Regős Józsefné Budapest, Tóth Elek Révlányvár, Lácz Pál Abaujszántó, Lukács István Hejőkeresztur, özv. Gadnaíy Jánosné Berzék, Sándor János Budapest, Miklós Ferenc Budapest, Rohály Pálné Abaujszántó, Rojkovich Katóka Hejőkeresz- Molnár Mihály Vámosujfalu, Rohály Miklósné Filkeháza, Keresztény Dezső Saujhely, Rúzsa Béla és Lili Öros, Juhász János Szerencs, Tamás István Ujdiósgyőr, Hlád József Diósgyőrvasgyár, Barth Lajos Diósgyőrvasgyár, Fancsalszky Lajos Diósgyőrvasgyár, Véghseő Dániel Budapest. Szent Bazil-rend Máriapócs (5 pd.) ; Zapotoczky Konstantin Abaujszántó (5 p.), Kobulniczky László Tornyosnémeti (3 p.), Legeza József Oros (2 p.), Kozma Ferenc Budapest, Kozma József Nyírcsászári, Kozma Lajos Miskolc, Dr. Baulovics Zoltán Budapest, Bihon Miklósné Abaujszántó. Fedor Péter Kótaj, Pásztor Mihály Debrecen, Cséka Józsefné Nyírszőllős, Márton Sándorné Kótaj, Nagy Rozália Kótaj ujfalu, Tóth Illés Nyírpazony, Kalapos István Nyírpazony, Barna Mihály Nyírpazony, Palicskay János Szuhakálló, Petrássevics Béla Gadna. Múcsonyi Jánosné Gadna, Bacsóka Béla Budapest, Gombos József Tornyospálca, Maleczky József Nyíregyháza, Véghseő Dániel Hajdúböszörmény, Tartally József Nagydobos, Verdon János Csengerujfalu, Kerekes Antal Komlóska, Kriskó Elek Kállósemjén, Szuvák József Bököny. Rózsafüzér társulat Bököny, Rózsafüzér társulat Sajópetri, Szívgárda Sajópetri, Mokray Lajos Miskolc, Farkas József Miskolc, Juracskó Istvánné Miskolc, Grohmann János Miskolc, Dancs Jánosné Miskolc, Szűcs Józsefné Miskolc, Nyirfalussy Lőrinc Miskolc. Fancsalszky Ferenc Miskolc, Szép Mihály Diósgyőr, Vörös József Ujdiósgyőr, Lukács István Miskolc, Papp Arzén Hejőkeresztur, Zilahy Antal Miskolc, Papnövendékek könyvtára Budapest, Kocsis Péter Budapest, Kádár György Budapest, Kalapos Mihály Budapest. Kovács Gyula Budapest, Timaffy Endre Budapest, Hudáky Aladár Budapest, Krempitzky István Budapest, Seszták János Budapest, Kerek György Makó, Csedőné B. Papp Erzsébet Makó, Gorcsa Etelka Makó, Kiss Pál Makó. Rajka Ferenc Nyíregyháza, Nagy Márta és Máthé Mária Nyíregyháza, Gulyássy Magldoityia Nyíregyháza. Vitéz Komán Mihály Nyíregyháza, Jobbágy Pál Ujdiósgyőr, Dr. Bodnár Lászlóné Miskolc, Antony János Miskolc, Palkó Endréné Miskolc, Pajkossy Endre Miskolc, Szabó György Miskolc. Felelős szerkesztő és kiadó: KOZMA JÁNOS. Görögkatholikus egyházi nyomtatványok Eljegyzési értesítés 8 f. Hirdetési bizonyítvány 8 f. Keresztlevél 8 f. Házassági levél 8 f. Halotti anyakönyvi kivonat... 8 f. Pénztárnapló ívenként 10 f. Számadási kivonat 20 f. Kötések olcsón és Ízlésesen T iirk/trt íckr-íri könyvnyomdája és könyvkötészete l^uuvlg Í M Vall Miskolc, Rákóczi-utca 18. szám Cselényi József Budapest, Papp János Budapest, Miklósvölgyi József Budapest, Bihary Bertalan Budapest, Puskás Lajos Budapest, Simon György Budapest, Damjanovich Pál Budapest, Sója Miklós Budapest, Mincsik Pál Budapest. (Folytatjuk.) Egyházi költségvetés 12 f. Iskolai 12 f. Egyházlátogatási jegyzőkönyv (espe* resi) 16 f. Iskolalátogatási jegyzőkönyv (esperesi) 16 f. Postakönyv ívenként 14 f. A Sötét^kapu és mindszenti templom között. Ludvig István könyvnyomdája Miskolc, Rálcóczi-utca 18. Telefon : ^ hí

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük:

Fájó szívvel gyújtottunk A Szűzanya minden anyai segítséget megad, hogy a tisztítótűzben szenvedő lelkeket megmentsük: Fájó szívvel gyújtottunk mécsest az októberben elhunyt Jánosért, Sándorért és mennyei születésnapjukat novemberben ünneplő testvéreinkért, Istvánért (2010), Józsefért, Ágiért, Zitáért, Angéláért, Lászlóért,

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka.

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka. GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1 A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ 1791-1835 86 gka. 1/2 1835-1887 161 gka. 1/3 1887-1895 45 gka. 1/4 1791-1859 94 gka. 1/5 1860-1895 35 gka. 1/6 1791-53 utolsó bejegyzés: A 4606 gka.

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés!

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele A terápia a küldetés! 2014. Június 8. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele II/23. szám A terápia a küldetés! Milyen kevéssé látványos ez az elő-pünkösd! Se lángnyelvek, se nyelveken nem beszélnek

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták

6 Tiszták, hősök, szentek. Apostolok és evangélisták 6 Tiszták, hősök, szentek Apostolok és evangélisták 2013 Jézus a Péter nevet adta neki, ami kősziklát jelent ( 2 ) Szent Péter apostol Főünnepe: június 29. Simon néven született a Genezáreti-tó partján

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Királyhelmeci Szövétnek

Királyhelmeci Szövétnek Királyhelmeci Szövétnek Reformáció A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2005/3 A reformáció hónapjában sokaknak eszébe jut a felekezeti hovatartozásuk. Büszkén vallják, hogy

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Mennyország, Isten. otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyörű otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

2011. II. szám. 1200/2011 Inkardinációk és exkardinációk

2011. II. szám. 1200/2011 Inkardinációk és exkardinációk A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELEI 2011. II. szám 1200/2011 Inkardinációk és exkardinációk Béres Gábor, Kiss László, Thodory Ferenc és Tóth Ferenc áldozópapokat saját kérésükre exkardináltam Hajdúdorogi

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig

Évközi II. hét liturgikus rendje január 20-tól, január 27-ig Évközi II. hét liturgikus rendje 2013. január 20-tól, január 27-ig Vasárnap 01.20 Évközi II. hét II. hét Balinka 8.00 Igeliturgia BP Söréd 8.00 Szentmise int. +Takács Ambrus KJ Isztimér 8.00 Szentmise

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

Szent Keresztút (Prohászka Ottokár Püspök) Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen. Bevezetés A földön járó Úr Jézus szelleme az áldozat szelleme volt. Szemei előtt lebegett küldetése, érezte a nagy

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek.

A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. A DEBRECEN-NAGYERDEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014/5 Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. (Róm 6,13) Felnőttként konfirmáltak: Első sor (balról jobbra): Pécskay-Seress

Részletesebben

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9

ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Pasarét, 2011. szeptember 4. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza ŐRIZZ, URAM! Lekció: 1Sámuel 24,1-9 Alapige: 1Sámuel 26,23-25 Az Úr mindenkinek megfizet a maga igazsága és hűsége szerint, mert

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

75 Ádám Péter 1932.02.11. Napkor 1956 2001.10.19. Nyíregyháza Északi Temető, Papi Parcella, 35/A/2/1

75 Ádám Péter 1932.02.11. Napkor 1956 2001.10.19. Nyíregyháza Északi Temető, Papi Parcella, 35/A/2/1 140 75 Ádám Péter 1932.02.11. Napkor 1956 2001.10.19. Nyíregyháza Északi Temető, Papi Parcella, 35/A/2/1 11 Antal Sándor 1920.03.10 Bagamér 1950 1994.07.11. Nyírbátori Köztemető 109 Antalóczy Kornél 1902.09.30

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

2016/2017-es tanév rendje (programok)

2016/2017-es tanév rendje (programok) Augusztus Szeptember Október 23. kedd 9.00 Alakuló értekezlet 24. szerda 9.00 Munkaközösségi értekezletek 25. csütörtök 9.00 Javítóvizsgák 29. hétfő 9.00 Szent Liturgia / Nyitó értekezlet Tanári lelki

Részletesebben