Akumen elmésség a metafora egy változata. (a legyek ellensége volt, de az ellenségnek csak egy légy)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akumen elmésség a metafora egy változata. (a legyek ellensége volt, de az ellenségnek csak egy légy)"

Átírás

1 -A- Abusio vagy katakrézis képzavar. A szó vagy kifejezés jelentését a megszokott dolog helyett másra vonatkoztatjuk, vagy két szókapcsolatot vegyítünk. (szent ajtaján) Adjekció hozzáadás bővítés Akirológia frazeológiai vagy nyelvi pontatlanság Akumen elmésség a metafora egy változata. (a legyek ellensége volt, de az ellenségnek csak egy légy) Alakzat elokúció, a nyelvi megformálásnak eszköze. Az alakzat olyan rögzített és hagyományozott nyelvi forma, mely által hatékonyabb lesz a nyelvi közlés. Allegória olyan beszéd, amely mást mond, mint jelent. Az allegóriában egymással szembesül és egyaránt megőrződik mindkét értelem. (nem az egyes szavak szintjén, hanem egy egész gondolatsor, szövegrész vonatkozik egy másikra) Allúzió vagy célzás egy ki nem fejtett gondolat helyett egy közismert szó felidézése a rá való célzás. Ambiguítás többértelműség egy szó vagy kifejezés az adott szövegkörnyezetben két vagy több elfogadható értelmezést tesz lehetővé. Ambifólia egy szövegrész többértelműsége (a királynő monda a lovag egy sárkány) Amplifikáció erősítés, növelés kiemeli vagy alacsonítja a tárgyát (vö. halmozás, fokozás) Anadiplózis vagy reduplikáció ismétlésen alapuló gondolatalakzat (ige ige isten isten) Anafora vagy előismétlés egy vagy több szó ismétlődése két vagy több egymást követő tagmondat, mondat, illetőleg verssor vagy versszak elején. Anagógé többértelmű célzás, amit csak a beavatottak értenek. (pl. keresztények) Annomináció vagy paronomázia részleges ismétlésen alapuló retorikai alakzat hasonló hangzású de különböző értelmű szavak összekapcsolása. Antiklimax olyan láncszerű ismétlés és felsorolás, amelyben minden alkotóelemmel fokozatosan csökken, devalválódik az érzelmi, szemantikai intenzitás, feszültség. Antimetabolé szavak szimmetrikus ismétlése, szótövek kereszteződése Antitézis vagy ellentét (átkozott, áldott) Antonímia ellentétes jelentés olyan szavak viszonya, amelyek alakilag különböznek, és hozzájuk szimmetrikusan szemben álló, ellentétes jelentés kapcsolódik. pl.: hideg-meleg - 1 -

2 Apokopé szóvégi hang, vagy szótag kiesése: milyen mily Aposziopézis az elvárt nyelvi szerkezettel szemben a konceptuális struktúrában érzékelhető hiány, amely a kontextus/szituáció segítségével vagy kiegészíthető, vagy nem Éva...; ilyen...ilyen... Aposztrofé megszólítás, amelyben a beszélő (költő, szónok, megnyilatkozó) hirtelen elfordulva a látens vagy valós hallgatóságtól egy harmadik személyhez intézi szavait. Aszindeton vagy kötőszóelhagyás az egyértelműsítő kötőszók elhagyása Averzió olyan pragmatikai, illetve (és/vagy) szemantikai váltás, amely a szövegfolytonosságot megszakítva a váratlanság erejével hat, és új értelmezési lehetőséget, szempontot (szintet) kapcsol be, esetenként követel meg a hallgatótól, olvasótól. -B- Barbarizmus a nyelvi moráltól való eltérés. Újabb jelentése a magyarosság elleni vétség, a korrekt, világos hangkapcsolatok, a hangzásbeli tisztaság megsértése. A beszélt nyelvi pongyolaság stilisztikai érzékeltetésének összekapcsoló neve. -D- Detrakció elhagyás, csökkenés az adjekció (sokat mondás) ellentéte (keveset mondás) Deviza előreutalás olyan epikus vagy drámai alakzat, amelynek definitív jegye a szövegben történő előreutalás: a szövegalkotó vagy egyértelműen, vagy célzás, vagy implicit előkészítés formájában előreutal egy később bekövetkező fontos eseményre. Diabolé jövőbeli dolgok megjósolása, események előrevetítése Diafora jelentésmódosító ismétlés a látszólag változatlanul visszatérő elem jelentése módosul, az alapjelentésben megjelenő szó más jelentésárnyalattal tér vissza. Digresszió kitérés olyan stratégiai céllal beszerkesztett tartalmi kitérő, mely az adott szövegben leginkább wgy textémában ragadható meg. Distinkció megkülönböztetés ugyanannak a szónak a visszatérése emfatikus, a szó jelentésének pozitív vagy negatív jegyeit kimondó hangsúllyal: Diszjunkció szétválasztás különböző, szinonim, igék / állítmányok használata egymást követő, két vagy több, hasonló szerkezetű tagmondat elején vagy végén. Dubitáció vagy addubidáció zínlelt kétkedés kijelentő vagy kérdő formájú megvalósulása - 2 -

3 -E, É- Ellipszis vagy kihagyás a kihagyott szóelemek, szavak, rövid frázisok pótolhatók a szövegkontextus vagy a beszédszituáció alapján. Emendáció a szónok pontosítja túlzónak ható állítását. Emfrázis A szinekdoché egyik fajtája, a tágabb értelmű szó alkalmilag szűkebb értelmet kap a kontextusban. (fehérek között egy európait) Enallagé felcserélés a jelzői melléknév elcsúsztatása a mondatban az elől a szó elől, amelyre valóban vonatkozik (vak szívű, hideg szemű) Enigma talány, rejtély formában megjelenő gondolatalakzat mely az allegóriával mutat rokonságot, s a klasszikus retorika szerint bonyolultabb metaforának is minősíthető, illetve ahhoz hasonló. Az Enigma homályos, rejtett közlemény, amelynek megfejtése, vagyis a talány feloldása adja a stílusértékét, mely a művelet gondolkodtató feladat az olvasó számára. Vannak olyan enigmák, amelyeknek a megfejtése nem jár sikerrel, annyira egyedi szituációhoz, illetve korhoz kötött a bennük foglalt rejtett üzenet. Enjambement vagy áthajlás Entiméma csokna okkötés, csonka zárlat, rövidített szillogizmus Epanalépszis szócsoport ismétlése (mondat elején és végén ua. a szó) Epanodosz két vagy több szó kitérés után fordított sorrendben ismétlődik (Retteg a szegénytől a gazdag / s a gazdagtól fél a szegény J.A.) Epexegézis fejtegetés, magyarázat, önmagyarázat (tudni illik, vagyis) Epifora vagy utóismétlés egy vagy több szó ismétlődése egymást követő tagmondatok, mondatok, illetőleg verssorok vagy versszakok végén. Epifrázis hozzámondás látszólag lazán odavetett megjegyzés. Gyakran meglepetést, humort, iróniát, finom célzást tartalmaz. Epizeuxis szavak szokatlanul gyakori, közvetlenül egymás utáni ismétlődése mondat-, illetve sorbeli elhelyezkedésüktől függetlenül. Eufemizmus enyhítő, szépítő szó, kifejezés. (a meghalt ige helyett például azt mondjuk, elhunyt.) Exlamáció vagy felkiáltás érzelem és indulat hatására többször szétszakad a mondat. Explozíció egy alapgondolat újrafelvétele, továbbszövése, finomítása, indoklása, más szavakkal való kifejtése. Extenuáció vagy kicsinyítés a túlzás egyik fajtája, a valóságnál kiesebbet mondunk

4 - F - Facetia vicces tréfás megnyilatkozások gyűjtőfogalma. Fictio personale nem emberi dolognak, illetve elhunyt személynek, mitikus lénynek vagy közösségnek megszemélyesítő megszólaltatása. Figura etymologica tőismétlés - G - Gemináció egy szó vagy szócsoport változatlan formájú megismétlése Gondolatalakzat a tartalom bizonyos szabályok szerint el- vagy átrendezésén alapuló szövegegységre kiterjedő alakzat. - H - Hangalakzat a szó hangalakjának és/vagy írásképének olyan átalakítása, amely a megértést alapvetően nem nehezítő eltérés a helyesírási normáktól. Hasonlat egy tárgy vagy egy tényállás megragadása, egy másik tárgy vagy tényállás révén, a két tárgy/tényállás között felfedezett részleges azonosság, illetve analógia alapján. Alapesete a mint kötőszóval alkotott hasonítás. Hendiadisz vagy hendiadioin egy fogalmat két megközelítőleg ugyanazon jelentésű szóval, szószerkezettel vagy tagmondattal adunk vissza, s az alkotó tagokat az és vagy s kötőszóval kapcsoljuk össze. Hipallagé szerkezetkeverés egy szintaktikai szerkezet rendezett tagjainak felcserélése és ezáltal jelentésbeli összefüggéseinek átértelmezése. (Fagyott kenyeret kennek rá, Karinthy) Hiperbaton közbevetés Hiperbola vagy nagyítás, túlzás olyan retorikai-stilisztikai alakzat, amely a helyettesítésen azaz az imamutáción alapul. Az eredeti szó, kifejezés helyett a túlzás eszközével élve egy másik, vagy erősen nagyított, vagy erősen kicsinyített értelmű kifejezést használ a szerző. A szélsőségekhez vonzódva a nagyot sokkal nagyobbnak, a kicsit sokkal kisebbnek láttatja. (csillagok ezreivel) Hipokrízis vagy színlelés Fő jellemzője, hogy a beszélő. Író mást mond, mint amit gondol. Ilyen a színlelt dicséret mely voltaképpen feddés, vagy ennek fordítottja. Hiszterológia egy szövegben két tényállás megnevezésének sorrendje fordítottja a tényállások valódi vagy érték szerinti sorrendjének. Homonímia Azonosalakúság (ég, ég) - 4 -

5 - I - Imitáció utánzás, követés Immutáció egy korábban odatartozó elem felcserélése más, idegen, oda nem tartozó elemmel. Interrogáció költői kérdés olyan kérdés, amely nem igényel választ Inverzió vagy anasztrófé megfordítás, helycserélés; a mondat szavaink a közönséges rendtől eltérő elhelyezése. (esik tőle távol) Irónia helyettesítésen alapuló alakzat. A körülmények és a szövegösszefüggés alapján az ellenkezőjét fejezzük ki annak, mint amit kimondunk. Valójában becsméreljük azt, amit látszólag dicsérünk, illetőleg ritkábban valójában dicsérjük azt, amit valójában becsmérelünk. - K - Kakemfaton két szó egymásra következése oly módon, hogy az elsőnek az utolsó és a következőnek az első szótagjából valamely illetlen vagy metaforikusan illetlen jelentésű szó keletkezik (Mikorka Kálmán, vala gát) Kakofónia vagy rosszhangzás kellemetlen hangzásérzetet keltő szóalakzat. Kiazmus kereszteződés, kéttagú nyelvi kifejezés ismétlése megfordított sorrendben. (születek meghalni / meghalok születni W.S.) Klimax, gradáció vagy fokozás halmozáson alapuló adjekciós szó- vagy mondatalakzat a fokozás pozitív irányú növekedést kifejező altípusa. Kommunikáció színlelt bizonytalanság miatti, cselekvésképtelenségre vonatkozó, megjátszott tanácskérést kifejező alakzat. Kommutáció transzmutációs szó- és gondolatalakzatként két ellentétes szó, kifejezés megismétlése fordított sorrendben. (Minden Istenben van, és mindenben Isten van.) Koncesszió stratégiai alakzat, az ellenfélnek tett látszólagos engedmény Konkatenáció szavak, szóelemek kapcsolódása. olyan láncszerű ismétlés és felsorolás, melyben fokozatosan nő a jelentésbeli, érzelmi feszültség. Krázis hangok egybefolyása, egybeolvadása - 5 -

6 - L - Licencia a retorikában a közönséghez fordulás gondolatalakzata. Nyílt, az igazságot nyersen, keményen megfogalmazó szemrehányás, feddés. A beszélő a valóságra hivetkozik, és bízik abban, hogy a közönség elviseli a kellemetlen tényeket, és nézeteik nem ütköznek. Ezzel kettős célt ér el: elnyeri a közönség tetszését, a közönséget pedig megerősíti eddigi meggyőződésében. Litotész olyan trópus, illetve egyes értelmezésekben gondolatalakzat, amely valamely fogalmat vagy tényállást ellentétének tagadása révén fejez ki, annak nyomatékosítása, kiemelése vagy enyhítése, kicsinyítése céjából. Locus communis közhely - M - Megszemélyesítés vagy perszonifikáció retorikai-stilisztikai gondolatalakzat, mely elvont, gondolati fogalmakat, természeti jelenségeket, élettelen tárgyakat, növényeket, állatokat, tehát nem emberi dolgokat élőként mutat be, illetve emberre jellemző cselekvéssel, érzéssel, tulajdonságokkal ruházza fel. Metabolé hangalakzat, szóalakzat, és gondolatalakzat, amelyek a szöveg nyelvi anyagában változtatást, fordulatot jelentenek. Metafora egy adott kifejezéshez kötődő jelentéssel, amellyel rendesen egy bizonyos tárgyra vagy tényállásra utalunk, egy másik vagy másfajta tárgyra vagy tényállásra reflektálunk a két tárgy vagy tényállás között felfedezett analógia, ill. hasonlóság alapján. A retorika a trópusokat (szóképeket) és a figurákat (alakzatokat), és a metaforákat hagyományosan mint trópust határozza meg. A trópusnak tekintett metafora meghatározó momentuma a jelentés átvitele, alkalmazása egy másik tárgyra, ezzel a metafora a többi, hasonlóan értelmezhető szókép mellé rendeződik. A trópusok célja és értelme hagyományosan a megragadás. Metalepszis a metonímia egyik fajtája, például az ok helyett az okozatot nevezi meg. Metasztázis szóalakzat, az igeidők áttételes használata. (István 1000-ben királlyá koronáztatja magát) Metonímia névcsere, átnevezés egy fogalom vagy egy tényállás megnevezése a szabályos megnevezés helyett olyan kifejezéssel, amely eredetileg egy másik fogalom megnevezésére szolgál; az új megnevezés alapja az, hogy a két fogalom/tényállás egymással érintkezzen. Az érintekzés mint a megjelölt dolgok közötti természetes logikai összefüggést értelmezik, tehát például a hely neve az ott élők helyett. (a toll erősebb, mint a kard; erről beszél az egész ház) - 6 -

7 - O - Obszekráció kérés a közönséghez fordulás olyan alakzata, amellyel a megnyilatkozó oly módon ad hangsúlyt kérésének, vagy esküvésének hogy valamely istenségre vagy megszentelt dologra hivatkozik, mert annak segítségére számít. Oximoron képtelenség olyan jelenségek, fogalmak kapcsolódnak össze benne, melyek a világról alkotott reális ismereteink szerint összeférhetetlenek. - P - Palindrom olyan szó, szószerkezet, mondat, vagy ezeknél nagyobb egység vagy vers, amelynek balról jobbra és jobbról balra olvasva egyaránt jelentése van. A szóhatárokat, a központozást, a nagy- és kisbetűk különbségét nem kell, a diakritikus jeleket nem kötelező figyelembe venni. Parabola vagy Exemplum példa Paragogé a szó végéhez egy vagy több betű, hang vagy szótag hozzátoldása, jelentésének megváltozása nélkül. (a barbarizmus egyik fajtája) Paralelizmus vagy párhuzam, párhuzamosság gondolatritmus ugyanazon vagy bizonyos fokig eltérő szintaktikai szerkezetet követő és hasonló jelentésű két vagy több, egymás utáni mondat, tagmondat, szószerkezet. Parantézis vagy közbeékelés, közbevetés Perifrázis vagy körülírás más szavakkal való, azaz a szokottat megkerülendő mondás, olyan alakzat, illetve szóképhez is csatlakozó stíluseszköz, amely a tárgyat, személyt, tulajdonságot vagy eseményt jelöl meg több szóval úgy, hogy nem nevezi nevén a fogalmat, hanem egy vagy több szembeötlő vonása alapján más szavakkal érzékelteti. Persziszológia vagy makrológia egyes kifejezés tartalmának megismétlése más szavakkal ugyanazon mondaton belül (hiszen élni nem más, mint meg nem halni) Perkurzió olyan fogalmak, tényállások, történések egymás utáni, részletezés nélküli említése, amelyek mindegyike bővebben, kifejtettebben is bemutatható lenne. Premisszó vagy megengedés amelyben a szónok egy ponton enged álláspontjából. Permutáció megcserélés két nyelvi szerkezet megfordításos ismétlése (a kész gyorsaság és a gyors készség) Phébusz dagályosság, szóvirág, a körülírás egyik fajtája, a képzavarhoz közel álló, sok túlzás. Pleonazmus olyan szavak összekapcsolása amelyek nem gazdagítják a szó jelentését. Poetica licentia költői szabadság Poliptóton egy szó megismétlése ugyanazon mondaton belül, de más ragozási formában

8 (Társát társul) Poliszindeton kötőszóhalmozás Preparáció közbevetés Préteríció vagy mellőzés úgy beszél egy tárgyról, hogy közben kinyilvánítja, hogy nem róla beszél. Protézis betoldás, retorikában: bemutatás Protropé érveléshez valamint ígérethez vagy fenyegetéshez kötött elszánt buzdítás. - R - Reddíció keretező ismétlés Reflexió megfordítás ellenkező értelemben való megfelelést jelent. Regresszió visszatérés kéttagú felsorolás utólagos részletezése, alapjában visszatérés a már kimondott gondolatokhoz, ezeknek bizonyos szabályok szerinti ismétlése, részletezése. - SZ - Szarkazmus durva, megvető, sértő és indulatos, maró gúny. (ált. iróniaként jelenik meg) Szentencia aranyigazság, bölcs és tömör mondás Szermocináció vagy képzelt beszéd Szillépszisz egybefoglalás Szimbólum vagy jelkép önálló jelentésű és hangulatkörű kép, képsor, amely mögül gondolati tartalom, eszme vagy érzelem sejlik fel. Szimploké vagy komplexió az anaforának és az epiforának egyidejű jelenléte. Azaz egy vagy több szó ismétlése egymást követő nyelvi, illetőleg metrikai egységek elején és végén. Szinekdoché együttértés egy fogalom vagy egy tényállás megnevezése egy vele együtt érzékelt másik fogalom vagy tényállás megnevezésére szolgáló kifejezéssel. (Hány fő vett részt?) rész-egész viszonya fontos Szinesztézia érzetkeverés Szójáték azonos vagy hasonló hangzású, de eltérő jelentésű szavak váratlan társítása. Szolecizmus a nyelvi normától való eltérés a szavak egymáshoz fűzésekor

9 - T - Tautológia vagy szószaporítás Tmézis vágás (mért hagytál engem, szent Szűz, el) Transzmutáció szavak, kifejezések helycseréje, így a szóalakzatok vagy gondolatalakzatok egyik típusa. Trópus egy szónak vagy kifejezésnek a használata olyan dolog vagy tényállás megjelölése, amelyet a szó vagy a kifejezés a maga lexikális jelentése révén nem jelölhetne. A szó kifrodított jelentése. - Z - Zeugma elhagyás, amelyben a hiányzó mondatelem helyét átveszi a megmaradó elem

Az alakzatok szöveg- és stílusteremtő szerepe Parti Nagy Lajos költészetében

Az alakzatok szöveg- és stílusteremtő szerepe Parti Nagy Lajos költészetében Az alakzatok szöveg- és stílusteremtő szerepe Parti Nagy Lajos költészetében AZ ALAKZATOK VILÁGA 20. Sorozatszerkesztő: Szathmári István 2 DOMONKOSI ÁGNES AZ ALAKZATOK SZÖVEG- ÉS STÍLUSTEREMTŐ SZEREPE

Részletesebben

MODALITÁS ÉS ÖNÉRTELMEZÉS VISZONYA A TENGERSZEM EGY CIKLUSÁBAN

MODALITÁS ÉS ÖNÉRTELMEZÉS VISZONYA A TENGERSZEM EGY CIKLUSÁBAN MODALITÁS ÉS ÖNÉRTELMEZÉS VISZONYA A TENGERSZEM EGY CIKLUSÁBAN Kosztolányi Dezső: Egy asszony beszél Kosztolányi pályáján a nyitott jelentésképzés lehetővé tétele, illetve a befogadó és a nyelv társalkotói

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

Bókay Antal Retorika és narrativitás Paul de Man irodalomelméletében

Bókay Antal Retorika és narrativitás Paul de Man irodalomelméletében 1 Bókay Antal Retorika és narrativitás Paul de Man irodalomelméletében In: Kovács Árpád (szerk.) A regény nyelvei, Budapest, Argumentum, 2005, 93-112. A dekonstrukció irodalomelméleti pozíciója kifejezetten

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 0522 É RETTSÉGI VIZSGA 2005. október 24. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM A szövegértési

Részletesebben

Kabai Csaba. Miért az éjszaka piszkálja fel a költészetet? Petri György Reggel című versének elemzése

Kabai Csaba. Miért az éjszaka piszkálja fel a költészetet? Petri György Reggel című versének elemzése Kabai Csaba Miért az éjszaka piszkálja fel a költészetet? Petri György Reggel című versének elemzése Petri György első kötetének (Magyarázatok M. számára) első verse a Reggel, utolsó kötetének utolsó verse

Részletesebben

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag

Kommunikációs tevékenység gyakorlása. oktatási segédanyag Kommunikációs tevékenység gyakorlása oktatási segédanyag Szerkesztette az Atalanta oktatói munkaközösség 2007 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. KOMMUNIKÁCIÓELMÉLET...5 1.1 A kommunikáció fogalma és jelentősége...5

Részletesebben

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban A skála módosításának okai A kompetenciamérések bevezetésénél is megfogalmazott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt nem megvalósítható igény volt, hogy

Részletesebben

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Jóból is megárt a sok(k)

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Jóból is megárt a sok(k) Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Jóból is megárt a sok(k) Témavezető: Dr. Kis Tamás egyetemi docens Készítette: Török Anita VI. magyar V. elméleti nyelv. Debrecen,

Részletesebben

Magyar irodalmi fogalomtár

Magyar irodalmi fogalomtár Magyar irodalmi fogalomtár az érettségihez Tartalomjegyzék Irodalmi alapfogalmak...3 Az irodalom médiumai...8 Esztétikai minőségek, hangnem, modalitás...11 Poétikai alapfogalmak...13 Az epika műneme...13

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom emelt szint 0812 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

1 Kor 15. A feltámadás

1 Kor 15. A feltámadás 1 Kor 15. A feltámadás A feltámadásról szóló legrégibb s legátfogóbb hitvallást és reflexiót az első korintusi levélben olvashatjuk. Pál számára a feltámadt Krisztussal való találkozás a Damaszkuszba vezető

Részletesebben

NARRATÍV m e g n y i l a t k o z á s o k a j o g i s z a k n y e l v b e n

NARRATÍV m e g n y i l a t k o z á s o k a j o g i s z a k n y e l v b e n Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, 1. évfolyam, I. szám, (2007) pp. 91-98. NARRATÍV m e g n y i l a t k o z á s o k a j o g i s z a k n y e l v b e n D o b o s C s i l l a Miskolci Egyetem,

Részletesebben

A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása *

A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása * Világosság 2005/12. Ismeretség és fogalom Forrai Gábor A fogalmi szerep szemantika és a jelentés naturalizálása * Tanulmányomban három célom van. Egy: elmagyarázni, hogy a fogalmi szerep szemantika miért

Részletesebben

Az intertextualitás stílusteremtő szerepe Parti Nagy Lajos költészetében

Az intertextualitás stílusteremtő szerepe Parti Nagy Lajos költészetében MAGYAR NYELVJÁRÁSOK 51 (2013): 151 167. A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR NYELVTUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK LEKTORÁLT FOLYÓIRATA Az intertextualitás stílusteremtő szerepe Parti Nagy Lajos költészetében KAZAMÉR ÉVA 1.

Részletesebben

I. rész. Az ajánlás célja

I. rész. Az ajánlás célja A médiatartalmak korhatár-besorolásánál irányadó szempontokra, az egyes műsorszámok közzététele előtt és közben alkalmazható jelzésekre, illetve a minősítés közlésének módjára vonatkozó jogalkalmazási

Részletesebben

Rész-egész és egész-rész következtetések a kétszintű szemantikában, a fogalmi metaforaelméletben és a generatív nyelvészetben 1

Rész-egész és egész-rész következtetések a kétszintű szemantikában, a fogalmi metaforaelméletben és a generatív nyelvészetben 1 Rész-egész és egész-rész következtetések a kétszintű szemantikában, a fogalmi metaforaelméletben és a generatív nyelvészetben 1 Kertész András Rákosi Csilla Sajnálok [ ] mindenkit, aki legyen bármilyen

Részletesebben

A deixis szerepe a nézőpont jelölésében

A deixis szerepe a nézőpont jelölésében 436 Boronkai Dóra Horváth László 2002. Az Ómagyar Mária-siralom etimológiai statisztikája. Magyar Nyelv 98: 265 82. Horváth László 2004. Két Halotti beszéd az etimológia tükrében. Előadás. MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM É R E T T S É G I V I Z S G A 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 4. Magyar nyelv és irodalom középszint 1212 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Tolcsvai Nagy Gábor. A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában

Tolcsvai Nagy Gábor. A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában Tolcsvai Nagy Gábor A nyelvi megalkotottság eszméje a Nyugat első korszakában 1. Előadásomban a Nyugat kezdeti időszakának nyelvhez való viszonyát vázolom. Ez a viszony nyilvánvalóan nem változatlan és

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Magyar nyelv és irodalom középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

E. H. Gombrich. A látható kép

E. H. Gombrich. A látható kép E. H. Gombrich A látható kép In Horányi Ö. (szerk.), 2003, Kommunikáció I II. Budapest: General Press, 92 107. [The Visual Image. Scientific American 1972:227:3:85 96.] Fordította Pléh Csaba. Korunk vizuális

Részletesebben

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához

Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita. Kézikönyv. Az én világom 1. tanításához Fenyődi Andrea Pénzesné Börzsei Anita Kézikönyv Az én világom 1. tanításához A kiadványt az Oktatási Hivatal TKV/4084-15/2013 határozati számon 2013. 04. 05-tól 2018. 08. 31-ig tankönyvvé nyilvánította.

Részletesebben

Paul de Man AZ ÖNÉLETRAJZ MINT ARCRONGÁLÁS 1

Paul de Man AZ ÖNÉLETRAJZ MINT ARCRONGÁLÁS 1 Paul de Man AZ ÖNÉLETRAJZ MINT ARCRONGÁLÁS 1 Az önéletrajz elméletét visszatérő kérdések és megközelítések sora kínozza, amelyek nemhogy tévesek, vagyis erőltetettek vagy helytelenek, de korlátozóak is,

Részletesebben

9. Mérés és értékelés

9. Mérés és értékelés 9 fejezet_2.qxd 9/8/02 12:14 PM Page 217 9. Mérés és értékelés 9.1. Bevezetés A mérés 1 kifejezést ebben a fejezetben a nyelvhasználó készségszintjének mérésére vonatkozóan használjuk. Minden nyelvi teszt

Részletesebben

Quine: Arról, hogy mi van 1 Felkészülési segédlet Papp Gábor

Quine: Arról, hogy mi van 1 Felkészülési segédlet Papp Gábor Quine: Arról, hogy mi van 1 Felkészülési segédlet Papp Gábor A tárgyalt írás a filozófia egyik klasszikus problémájával foglalkozik. Mi az, ami létezik? Hogyan lehetséges bizonyos létezők mellett ontológiailag

Részletesebben

Frege és Russell tárgyelméletérôl

Frege és Russell tárgyelméletérôl Világosság 2005/12. Russell kontra Frege Farkas János László Frege és Russell tárgyelméletérôl Russell, amint azt On Denoting című dolgozatának elején bejelenti, gondolatmenetét négy szakaszra tagolja:

Részletesebben

Ha egyetlen szóban kellene összefoglalni Parti Nagy Lajos (Szekszárd, 1953) irodalmi tevékenységének legfõbb jellegzetességeit, ha egyetlen

Ha egyetlen szóban kellene összefoglalni Parti Nagy Lajos (Szekszárd, 1953) irodalmi tevékenységének legfõbb jellegzetességeit, ha egyetlen 98 Íróportré PARTI NAGY LAJOS Ha egyetlen szóban kellene összefoglalni Parti Nagy Lajos (Szekszárd, 1953) irodalmi tevékenységének legfõbb jellegzetességeit, ha egyetlen szóban kellene megragadni poétikájának

Részletesebben