Akumen elmésség a metafora egy változata. (a legyek ellensége volt, de az ellenségnek csak egy légy)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Akumen elmésség a metafora egy változata. (a legyek ellensége volt, de az ellenségnek csak egy légy)"

Átírás

1 -A- Abusio vagy katakrézis képzavar. A szó vagy kifejezés jelentését a megszokott dolog helyett másra vonatkoztatjuk, vagy két szókapcsolatot vegyítünk. (szent ajtaján) Adjekció hozzáadás bővítés Akirológia frazeológiai vagy nyelvi pontatlanság Akumen elmésség a metafora egy változata. (a legyek ellensége volt, de az ellenségnek csak egy légy) Alakzat elokúció, a nyelvi megformálásnak eszköze. Az alakzat olyan rögzített és hagyományozott nyelvi forma, mely által hatékonyabb lesz a nyelvi közlés. Allegória olyan beszéd, amely mást mond, mint jelent. Az allegóriában egymással szembesül és egyaránt megőrződik mindkét értelem. (nem az egyes szavak szintjén, hanem egy egész gondolatsor, szövegrész vonatkozik egy másikra) Allúzió vagy célzás egy ki nem fejtett gondolat helyett egy közismert szó felidézése a rá való célzás. Ambiguítás többértelműség egy szó vagy kifejezés az adott szövegkörnyezetben két vagy több elfogadható értelmezést tesz lehetővé. Ambifólia egy szövegrész többértelműsége (a királynő monda a lovag egy sárkány) Amplifikáció erősítés, növelés kiemeli vagy alacsonítja a tárgyát (vö. halmozás, fokozás) Anadiplózis vagy reduplikáció ismétlésen alapuló gondolatalakzat (ige ige isten isten) Anafora vagy előismétlés egy vagy több szó ismétlődése két vagy több egymást követő tagmondat, mondat, illetőleg verssor vagy versszak elején. Anagógé többértelmű célzás, amit csak a beavatottak értenek. (pl. keresztények) Annomináció vagy paronomázia részleges ismétlésen alapuló retorikai alakzat hasonló hangzású de különböző értelmű szavak összekapcsolása. Antiklimax olyan láncszerű ismétlés és felsorolás, amelyben minden alkotóelemmel fokozatosan csökken, devalválódik az érzelmi, szemantikai intenzitás, feszültség. Antimetabolé szavak szimmetrikus ismétlése, szótövek kereszteződése Antitézis vagy ellentét (átkozott, áldott) Antonímia ellentétes jelentés olyan szavak viszonya, amelyek alakilag különböznek, és hozzájuk szimmetrikusan szemben álló, ellentétes jelentés kapcsolódik. pl.: hideg-meleg - 1 -

2 Apokopé szóvégi hang, vagy szótag kiesése: milyen mily Aposziopézis az elvárt nyelvi szerkezettel szemben a konceptuális struktúrában érzékelhető hiány, amely a kontextus/szituáció segítségével vagy kiegészíthető, vagy nem Éva...; ilyen...ilyen... Aposztrofé megszólítás, amelyben a beszélő (költő, szónok, megnyilatkozó) hirtelen elfordulva a látens vagy valós hallgatóságtól egy harmadik személyhez intézi szavait. Aszindeton vagy kötőszóelhagyás az egyértelműsítő kötőszók elhagyása Averzió olyan pragmatikai, illetve (és/vagy) szemantikai váltás, amely a szövegfolytonosságot megszakítva a váratlanság erejével hat, és új értelmezési lehetőséget, szempontot (szintet) kapcsol be, esetenként követel meg a hallgatótól, olvasótól. -B- Barbarizmus a nyelvi moráltól való eltérés. Újabb jelentése a magyarosság elleni vétség, a korrekt, világos hangkapcsolatok, a hangzásbeli tisztaság megsértése. A beszélt nyelvi pongyolaság stilisztikai érzékeltetésének összekapcsoló neve. -D- Detrakció elhagyás, csökkenés az adjekció (sokat mondás) ellentéte (keveset mondás) Deviza előreutalás olyan epikus vagy drámai alakzat, amelynek definitív jegye a szövegben történő előreutalás: a szövegalkotó vagy egyértelműen, vagy célzás, vagy implicit előkészítés formájában előreutal egy később bekövetkező fontos eseményre. Diabolé jövőbeli dolgok megjósolása, események előrevetítése Diafora jelentésmódosító ismétlés a látszólag változatlanul visszatérő elem jelentése módosul, az alapjelentésben megjelenő szó más jelentésárnyalattal tér vissza. Digresszió kitérés olyan stratégiai céllal beszerkesztett tartalmi kitérő, mely az adott szövegben leginkább wgy textémában ragadható meg. Distinkció megkülönböztetés ugyanannak a szónak a visszatérése emfatikus, a szó jelentésének pozitív vagy negatív jegyeit kimondó hangsúllyal: Diszjunkció szétválasztás különböző, szinonim, igék / állítmányok használata egymást követő, két vagy több, hasonló szerkezetű tagmondat elején vagy végén. Dubitáció vagy addubidáció zínlelt kétkedés kijelentő vagy kérdő formájú megvalósulása - 2 -

3 -E, É- Ellipszis vagy kihagyás a kihagyott szóelemek, szavak, rövid frázisok pótolhatók a szövegkontextus vagy a beszédszituáció alapján. Emendáció a szónok pontosítja túlzónak ható állítását. Emfrázis A szinekdoché egyik fajtája, a tágabb értelmű szó alkalmilag szűkebb értelmet kap a kontextusban. (fehérek között egy európait) Enallagé felcserélés a jelzői melléknév elcsúsztatása a mondatban az elől a szó elől, amelyre valóban vonatkozik (vak szívű, hideg szemű) Enigma talány, rejtély formában megjelenő gondolatalakzat mely az allegóriával mutat rokonságot, s a klasszikus retorika szerint bonyolultabb metaforának is minősíthető, illetve ahhoz hasonló. Az Enigma homályos, rejtett közlemény, amelynek megfejtése, vagyis a talány feloldása adja a stílusértékét, mely a művelet gondolkodtató feladat az olvasó számára. Vannak olyan enigmák, amelyeknek a megfejtése nem jár sikerrel, annyira egyedi szituációhoz, illetve korhoz kötött a bennük foglalt rejtett üzenet. Enjambement vagy áthajlás Entiméma csokna okkötés, csonka zárlat, rövidített szillogizmus Epanalépszis szócsoport ismétlése (mondat elején és végén ua. a szó) Epanodosz két vagy több szó kitérés után fordított sorrendben ismétlődik (Retteg a szegénytől a gazdag / s a gazdagtól fél a szegény J.A.) Epexegézis fejtegetés, magyarázat, önmagyarázat (tudni illik, vagyis) Epifora vagy utóismétlés egy vagy több szó ismétlődése egymást követő tagmondatok, mondatok, illetőleg verssorok vagy versszakok végén. Epifrázis hozzámondás látszólag lazán odavetett megjegyzés. Gyakran meglepetést, humort, iróniát, finom célzást tartalmaz. Epizeuxis szavak szokatlanul gyakori, közvetlenül egymás utáni ismétlődése mondat-, illetve sorbeli elhelyezkedésüktől függetlenül. Eufemizmus enyhítő, szépítő szó, kifejezés. (a meghalt ige helyett például azt mondjuk, elhunyt.) Exlamáció vagy felkiáltás érzelem és indulat hatására többször szétszakad a mondat. Explozíció egy alapgondolat újrafelvétele, továbbszövése, finomítása, indoklása, más szavakkal való kifejtése. Extenuáció vagy kicsinyítés a túlzás egyik fajtája, a valóságnál kiesebbet mondunk

4 - F - Facetia vicces tréfás megnyilatkozások gyűjtőfogalma. Fictio personale nem emberi dolognak, illetve elhunyt személynek, mitikus lénynek vagy közösségnek megszemélyesítő megszólaltatása. Figura etymologica tőismétlés - G - Gemináció egy szó vagy szócsoport változatlan formájú megismétlése Gondolatalakzat a tartalom bizonyos szabályok szerint el- vagy átrendezésén alapuló szövegegységre kiterjedő alakzat. - H - Hangalakzat a szó hangalakjának és/vagy írásképének olyan átalakítása, amely a megértést alapvetően nem nehezítő eltérés a helyesírási normáktól. Hasonlat egy tárgy vagy egy tényállás megragadása, egy másik tárgy vagy tényállás révén, a két tárgy/tényállás között felfedezett részleges azonosság, illetve analógia alapján. Alapesete a mint kötőszóval alkotott hasonítás. Hendiadisz vagy hendiadioin egy fogalmat két megközelítőleg ugyanazon jelentésű szóval, szószerkezettel vagy tagmondattal adunk vissza, s az alkotó tagokat az és vagy s kötőszóval kapcsoljuk össze. Hipallagé szerkezetkeverés egy szintaktikai szerkezet rendezett tagjainak felcserélése és ezáltal jelentésbeli összefüggéseinek átértelmezése. (Fagyott kenyeret kennek rá, Karinthy) Hiperbaton közbevetés Hiperbola vagy nagyítás, túlzás olyan retorikai-stilisztikai alakzat, amely a helyettesítésen azaz az imamutáción alapul. Az eredeti szó, kifejezés helyett a túlzás eszközével élve egy másik, vagy erősen nagyított, vagy erősen kicsinyített értelmű kifejezést használ a szerző. A szélsőségekhez vonzódva a nagyot sokkal nagyobbnak, a kicsit sokkal kisebbnek láttatja. (csillagok ezreivel) Hipokrízis vagy színlelés Fő jellemzője, hogy a beszélő. Író mást mond, mint amit gondol. Ilyen a színlelt dicséret mely voltaképpen feddés, vagy ennek fordítottja. Hiszterológia egy szövegben két tényállás megnevezésének sorrendje fordítottja a tényállások valódi vagy érték szerinti sorrendjének. Homonímia Azonosalakúság (ég, ég) - 4 -

5 - I - Imitáció utánzás, követés Immutáció egy korábban odatartozó elem felcserélése más, idegen, oda nem tartozó elemmel. Interrogáció költői kérdés olyan kérdés, amely nem igényel választ Inverzió vagy anasztrófé megfordítás, helycserélés; a mondat szavaink a közönséges rendtől eltérő elhelyezése. (esik tőle távol) Irónia helyettesítésen alapuló alakzat. A körülmények és a szövegösszefüggés alapján az ellenkezőjét fejezzük ki annak, mint amit kimondunk. Valójában becsméreljük azt, amit látszólag dicsérünk, illetőleg ritkábban valójában dicsérjük azt, amit valójában becsmérelünk. - K - Kakemfaton két szó egymásra következése oly módon, hogy az elsőnek az utolsó és a következőnek az első szótagjából valamely illetlen vagy metaforikusan illetlen jelentésű szó keletkezik (Mikorka Kálmán, vala gát) Kakofónia vagy rosszhangzás kellemetlen hangzásérzetet keltő szóalakzat. Kiazmus kereszteződés, kéttagú nyelvi kifejezés ismétlése megfordított sorrendben. (születek meghalni / meghalok születni W.S.) Klimax, gradáció vagy fokozás halmozáson alapuló adjekciós szó- vagy mondatalakzat a fokozás pozitív irányú növekedést kifejező altípusa. Kommunikáció színlelt bizonytalanság miatti, cselekvésképtelenségre vonatkozó, megjátszott tanácskérést kifejező alakzat. Kommutáció transzmutációs szó- és gondolatalakzatként két ellentétes szó, kifejezés megismétlése fordított sorrendben. (Minden Istenben van, és mindenben Isten van.) Koncesszió stratégiai alakzat, az ellenfélnek tett látszólagos engedmény Konkatenáció szavak, szóelemek kapcsolódása. olyan láncszerű ismétlés és felsorolás, melyben fokozatosan nő a jelentésbeli, érzelmi feszültség. Krázis hangok egybefolyása, egybeolvadása - 5 -

6 - L - Licencia a retorikában a közönséghez fordulás gondolatalakzata. Nyílt, az igazságot nyersen, keményen megfogalmazó szemrehányás, feddés. A beszélő a valóságra hivetkozik, és bízik abban, hogy a közönség elviseli a kellemetlen tényeket, és nézeteik nem ütköznek. Ezzel kettős célt ér el: elnyeri a közönség tetszését, a közönséget pedig megerősíti eddigi meggyőződésében. Litotész olyan trópus, illetve egyes értelmezésekben gondolatalakzat, amely valamely fogalmat vagy tényállást ellentétének tagadása révén fejez ki, annak nyomatékosítása, kiemelése vagy enyhítése, kicsinyítése céjából. Locus communis közhely - M - Megszemélyesítés vagy perszonifikáció retorikai-stilisztikai gondolatalakzat, mely elvont, gondolati fogalmakat, természeti jelenségeket, élettelen tárgyakat, növényeket, állatokat, tehát nem emberi dolgokat élőként mutat be, illetve emberre jellemző cselekvéssel, érzéssel, tulajdonságokkal ruházza fel. Metabolé hangalakzat, szóalakzat, és gondolatalakzat, amelyek a szöveg nyelvi anyagában változtatást, fordulatot jelentenek. Metafora egy adott kifejezéshez kötődő jelentéssel, amellyel rendesen egy bizonyos tárgyra vagy tényállásra utalunk, egy másik vagy másfajta tárgyra vagy tényállásra reflektálunk a két tárgy vagy tényállás között felfedezett analógia, ill. hasonlóság alapján. A retorika a trópusokat (szóképeket) és a figurákat (alakzatokat), és a metaforákat hagyományosan mint trópust határozza meg. A trópusnak tekintett metafora meghatározó momentuma a jelentés átvitele, alkalmazása egy másik tárgyra, ezzel a metafora a többi, hasonlóan értelmezhető szókép mellé rendeződik. A trópusok célja és értelme hagyományosan a megragadás. Metalepszis a metonímia egyik fajtája, például az ok helyett az okozatot nevezi meg. Metasztázis szóalakzat, az igeidők áttételes használata. (István 1000-ben királlyá koronáztatja magát) Metonímia névcsere, átnevezés egy fogalom vagy egy tényállás megnevezése a szabályos megnevezés helyett olyan kifejezéssel, amely eredetileg egy másik fogalom megnevezésére szolgál; az új megnevezés alapja az, hogy a két fogalom/tényállás egymással érintkezzen. Az érintekzés mint a megjelölt dolgok közötti természetes logikai összefüggést értelmezik, tehát például a hely neve az ott élők helyett. (a toll erősebb, mint a kard; erről beszél az egész ház) - 6 -

7 - O - Obszekráció kérés a közönséghez fordulás olyan alakzata, amellyel a megnyilatkozó oly módon ad hangsúlyt kérésének, vagy esküvésének hogy valamely istenségre vagy megszentelt dologra hivatkozik, mert annak segítségére számít. Oximoron képtelenség olyan jelenségek, fogalmak kapcsolódnak össze benne, melyek a világról alkotott reális ismereteink szerint összeférhetetlenek. - P - Palindrom olyan szó, szószerkezet, mondat, vagy ezeknél nagyobb egység vagy vers, amelynek balról jobbra és jobbról balra olvasva egyaránt jelentése van. A szóhatárokat, a központozást, a nagy- és kisbetűk különbségét nem kell, a diakritikus jeleket nem kötelező figyelembe venni. Parabola vagy Exemplum példa Paragogé a szó végéhez egy vagy több betű, hang vagy szótag hozzátoldása, jelentésének megváltozása nélkül. (a barbarizmus egyik fajtája) Paralelizmus vagy párhuzam, párhuzamosság gondolatritmus ugyanazon vagy bizonyos fokig eltérő szintaktikai szerkezetet követő és hasonló jelentésű két vagy több, egymás utáni mondat, tagmondat, szószerkezet. Parantézis vagy közbeékelés, közbevetés Perifrázis vagy körülírás más szavakkal való, azaz a szokottat megkerülendő mondás, olyan alakzat, illetve szóképhez is csatlakozó stíluseszköz, amely a tárgyat, személyt, tulajdonságot vagy eseményt jelöl meg több szóval úgy, hogy nem nevezi nevén a fogalmat, hanem egy vagy több szembeötlő vonása alapján más szavakkal érzékelteti. Persziszológia vagy makrológia egyes kifejezés tartalmának megismétlése más szavakkal ugyanazon mondaton belül (hiszen élni nem más, mint meg nem halni) Perkurzió olyan fogalmak, tényállások, történések egymás utáni, részletezés nélküli említése, amelyek mindegyike bővebben, kifejtettebben is bemutatható lenne. Premisszó vagy megengedés amelyben a szónok egy ponton enged álláspontjából. Permutáció megcserélés két nyelvi szerkezet megfordításos ismétlése (a kész gyorsaság és a gyors készség) Phébusz dagályosság, szóvirág, a körülírás egyik fajtája, a képzavarhoz közel álló, sok túlzás. Pleonazmus olyan szavak összekapcsolása amelyek nem gazdagítják a szó jelentését. Poetica licentia költői szabadság Poliptóton egy szó megismétlése ugyanazon mondaton belül, de más ragozási formában

8 (Társát társul) Poliszindeton kötőszóhalmozás Preparáció közbevetés Préteríció vagy mellőzés úgy beszél egy tárgyról, hogy közben kinyilvánítja, hogy nem róla beszél. Protézis betoldás, retorikában: bemutatás Protropé érveléshez valamint ígérethez vagy fenyegetéshez kötött elszánt buzdítás. - R - Reddíció keretező ismétlés Reflexió megfordítás ellenkező értelemben való megfelelést jelent. Regresszió visszatérés kéttagú felsorolás utólagos részletezése, alapjában visszatérés a már kimondott gondolatokhoz, ezeknek bizonyos szabályok szerinti ismétlése, részletezése. - SZ - Szarkazmus durva, megvető, sértő és indulatos, maró gúny. (ált. iróniaként jelenik meg) Szentencia aranyigazság, bölcs és tömör mondás Szermocináció vagy képzelt beszéd Szillépszisz egybefoglalás Szimbólum vagy jelkép önálló jelentésű és hangulatkörű kép, képsor, amely mögül gondolati tartalom, eszme vagy érzelem sejlik fel. Szimploké vagy komplexió az anaforának és az epiforának egyidejű jelenléte. Azaz egy vagy több szó ismétlése egymást követő nyelvi, illetőleg metrikai egységek elején és végén. Szinekdoché együttértés egy fogalom vagy egy tényállás megnevezése egy vele együtt érzékelt másik fogalom vagy tényállás megnevezésére szolgáló kifejezéssel. (Hány fő vett részt?) rész-egész viszonya fontos Szinesztézia érzetkeverés Szójáték azonos vagy hasonló hangzású, de eltérő jelentésű szavak váratlan társítása. Szolecizmus a nyelvi normától való eltérés a szavak egymáshoz fűzésekor

9 - T - Tautológia vagy szószaporítás Tmézis vágás (mért hagytál engem, szent Szűz, el) Transzmutáció szavak, kifejezések helycseréje, így a szóalakzatok vagy gondolatalakzatok egyik típusa. Trópus egy szónak vagy kifejezésnek a használata olyan dolog vagy tényállás megjelölése, amelyet a szó vagy a kifejezés a maga lexikális jelentése révén nem jelölhetne. A szó kifrodított jelentése. - Z - Zeugma elhagyás, amelyben a hiányzó mondatelem helyét átveszi a megmaradó elem

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória.

A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. A műnem a műfajok felett álló magasabb kategória. Műnemeink: epika líra dráma A líra: a költő gondolatait közvetlenül mondja el érzelmekkel erősen átfűtött mindig hangsúlyosan van jelen benne a lírai én

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

Jelek és jeltípusok. A jelek gazdaságosságából következik, hogy sokan és sokféleképpen próbálták őket csoportosítani

Jelek és jeltípusok. A jelek gazdaságosságából következik, hogy sokan és sokféleképpen próbálták őket csoportosítani Jelek és jeltípusok A jel: olyan látható, hallható, tapintható, érzékelhető fizikai jelenség, amely észlelője számára többet vagy mást jelent, mint amit a megjelenésekor közvetlenül felfogunk. Bármilyen

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 9-12. osztály Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás

Részletesebben

Tartalom. Quintilianus levele Tryphóhoz (Krupp József fordítása)... 63

Tartalom. Quintilianus levele Tryphóhoz (Krupp József fordítása)... 63 Tartalom BEVEZETÉS (Adamik Tamás) Quintilianus élete... 17 Az Institutio oratoria felépítése és eszmeisége... 27 Az Institutio oratoria hagyományozása... 43 Quintilianus Magyarországon... 46 Quintilianus,

Részletesebben

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve

/Gyula Szent István út 38./ Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve Ikt.sz: 9/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Az irodalomtudomány alapjai

Az irodalomtudomány alapjai Az irodalomtudomány alapjai Anglisztika alapszak Germanisztika alapszak Szerda 16.00-17.30 Gólyavár A Irodalmi szöveg retorika Retorika: cél: a hallgatóság tudatos, célzatos befolyásolása, meggyızése,

Részletesebben

PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ PROGRAMA PENTRU TEZA CU SUBIECT UNIC LA LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ CLASA A VII-A 2008-2009 13 I. FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK 3. A szövegolvasás képességének fejlesztése 4. Az írásbeli kifejezőképesség

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

Anexa 3. CLASA a V-a OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE. 1. A szóbeli közlés megértése

Anexa 3. CLASA a V-a OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE. 1. A szóbeli közlés megértése 1. A szóbeli közlés megértése CLASA a Va OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE PROPUNERE DE REVIZUIRE 2008 V. osztály végén a tanuló V. osztály végén a tanuló 1.1. 1.1. felismeri

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

A képszerőség stíluseszközei

A képszerőség stíluseszközei A képszerőség stíluseszközei Nem fáj úgy a magány, ha izgalmas vers, szép festmény, s gyönyörő zene a társam! (Sapphó: A magány) Készítette: Fergéné Mészáros Éva Mi a mővészet? Az eposzírás, a tragédiaköltészet,

Részletesebben

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01.

Szakiskolát végzettek érettségire történő felkészítése. 14. számú melléklet. (Nappali képzés) Hatályos: 2014. év április hó 01. Ikt.sz: 14. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a Nemzeti Tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) középiskolai magyar nyelv és kommunikáció tankönyvsorozata alapján (00931-1031/1)

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 10. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 10. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz Tanmenetjavaslat a 10. osztályos nyelvtan kísérleti tankönyvhöz Ór Az óra témája (tankönyvi Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag, fogalmak a lecke) vagy funkciója 1 Bevezetés, tanévkezdés

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET

BESZÉD ÉS ANYANYELV. Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET BESZÉD ÉS ANYANYELV Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak TANMENET Beszéd és anyanyelv Nyelvtan-helyesírás 2. osztályosoknak Tematika és tanmenet (55 óra) 1. félév heti 1 óra 2. félév heti 2 óra ÓRA CÍM

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap

Osztályvizsga Évfolyam: 8. osztály Írásbeli Időtartam 90p Nyelvi feladatlap A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR NYELVBŐL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 45p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga értékelése:

Részletesebben

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írásfeladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 9-12. évfolyam MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. A tantárgy tanítása és tanulása különösen alkalmas

Részletesebben

MAGYAR NYELVŐR. Retorika és pragmatika: az implikatúra fogalmának klasszikus gyökerei *1. 1. Bevezetés

MAGYAR NYELVŐR. Retorika és pragmatika: az implikatúra fogalmának klasszikus gyökerei *1. 1. Bevezetés MAGYAR NYELVŐR 136. ÉVF. * 2012. JÚLIUS SZEPTEMBER * 3. SZÁM Retorika és pragmatika: az implikatúra fogalmának klasszikus gyökerei *1 1. Bevezetés A kiváló nyelvfilozófus, H. Paul Grice (1913 1988) implikatúraelméletének

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály

A projektidőszak (szeptember-november) tanterve. Anyanyelvismeret III.-IV. Osztály Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! Axa prioritară 1 Educație și formare profesională în sprijinul

Részletesebben

írás (szürkével elkülönítve)

írás (szürkével elkülönítve) Én és a szeptember ismétlés, gyakorlás hónap hét óra blokk időterv Kommunikációs és írástechnikai készségek-képességek fejlesztése (tanmeneti ajánlás; Írás, 2. évfolyam, 55 óra - KOMP-könyvek) téma (beszéd,

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

3./ szemantikai határozatlanság (nagybácsi, nagynéni, szomszéd, asztal)

3./ szemantikai határozatlanság (nagybácsi, nagynéni, szomszéd, asztal) A poliszémia és a kétszintű szemantika 1./ poliszémia (fej: ágyé, kalapácsé, szegé) 2./ homonímia (kar: kar-ja, kar-a) - különbségeik: a) jelentések közös elemének megléte/hiánya b) nyelvtörténeti forrásuk

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

A hivatkozások megkönnyítése végett a sorokat beszámoztam, jelezve, hogy hányadik versszak melyik felének melyik sora. Temetésre szól az ének

A hivatkozások megkönnyítése végett a sorokat beszámoztam, jelezve, hogy hányadik versszak melyik felének melyik sora. Temetésre szól az ének 1. Melléklet Gaul Géza: Mi a szép? című tanulmányához Egy Petőfi-vers Szöveg forrása: Petőfi Sándor összes költeményei, sajtó alá rendezte Baróti Lajos, Budapest, 1900. Singer és Wolfner. Megtartottam

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 1. évfolyam A tanuló érthetően beszéljen, legyen tisztában a szóbeli kommunikáció alapvető szabályaival, alkalmazza őket. Szavakat és szópárokat tudjon utánmondással, helyes idő-tartammal

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Péntek, augusztus 27. / 60 perc

Dr`avni izpitni center MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 1. feladatlap. Nem művészi szöveg elemzése. Péntek, augusztus 27. / 60 perc A jelölt kódszáma: Dr`avni izpitni center *P042A10311* ŐSZI IDŐSZAK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. feladatlap Nem művészi szöveg elemzése Péntek, 2004. augusztus 27. / 60 perc Engedélyezett segédeszközök:

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

PROGRAME LIMBI MATERNE PENTRU EXAMENE NAŢIONALE PROGRAMA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MAGHIARĂ - MATERNĂ pentru testarea naţională din anul 2005

PROGRAME LIMBI MATERNE PENTRU EXAMENE NAŢIONALE PROGRAMA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MAGHIARĂ - MATERNĂ pentru testarea naţională din anul 2005 PROGRAME LIMBI MATERNE PENTRU EXAMENE NAŢIONALE 2005 TESTUL NAŢIONAL 2005 PROGRAMA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ MAGHIARĂ - MATERNĂ pentru testarea naţională din anul 2005 A szakaszzáró vizsga programja magyar

Részletesebben

a szemléltetés, elképzeltetés, megérzékítés révén megvilágítják, közelebb hozzák a témát a befogadóhoz. Pl.:

a szemléltetés, elképzeltetés, megérzékítés révén megvilágítják, közelebb hozzák a témát a befogadóhoz. Pl.: A különböző szövegek stílushatása gyakran eltérő, sajátos módon alkalmazott nyelvi eszközök, a stíluselemek használati módjától függ. A stíluselemek a szövegben mint stilisztikai formák: és jelennek meg,

Részletesebben

Az alakzatok fogalma és rendszerezése, az ismétlésen alapuló alakzatok (I.)

Az alakzatok fogalma és rendszerezése, az ismétlésen alapuló alakzatok (I.) A foglalkozás szerkezeti felépítése: Az alakzatok fogalma és rendszerezése, az ismétlésen alapuló alakzatok (I.) 1. A házi feladat megbeszélése, ellenőrzése 2. Motiváció (képek megtekintése különböző alakzatokról)

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA néhány évtizedes nem egységes elmélet alapfogalma: megnyilatkozás kommunikatív jelentésével, szerepével foglalkozik a megnyilatkozás jelentése nem állandó pl. Na, ez szép! a

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A szakiskolások középiskolája 11 12. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Tekintetbe veszi,

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

Legjobb kávé kapashow-val Éjszaka a Néprajzi Múzeumban

Legjobb kávé kapashow-val Éjszaka a Néprajzi Múzeumban 2. SZÖVEGALKOTÁS A) ÉRVELÉS Apa képzeld, összeraktam egy szekeret! Rejtélyes szókapcsolat: szekérpuzzle. A Néprajzi Múzeum a kapolcsi kastély hátsó kertjébe hívja az érdeklődőket interaktív szekérösszerakó

Részletesebben

A komplexköltoiképek Pilinszkyjánosköltészetében

A komplexköltoiképek Pilinszkyjánosköltészetében 1996. augusztus 45 DANYI MAGDOLNA A komplexköltoiképek Pilinszkyjánosköltészetében Pilinszky költészetének komplex költoi képeit a szakirodalom emlékezetem szerint nem elemezi, legfeljebb értelmezi azokat

Részletesebben

A deixis megjelenési formái a prozódiában

A deixis megjelenési formái a prozódiában A deixis megjelenési formái a prozódiában Erdős Klaudia ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola Bevezetés - deixis A deixis fogalma - ógör. deiktikos mutatás - megnyilatkozás körülményeire mutat Típusok

Részletesebben

Metafora, relevancia, jelentés

Metafora, relevancia, jelentés Metafora, relevancia, jelentés Szerkesztők: Bárány Tibor Zvolenszky Zsófia Tőzsér János LOISIR KIADÓ 2 0 1 5 Budapest Pragmatika 3. Metafora, relevancia, jelentés Bárány Tibor, Zvolenszky Zsófia, Tőzsér

Részletesebben

M 2 A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának javítási-értékelési útmutatója MAGYAR NYELVBŐL

M 2 A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának javítási-értékelési útmutatója MAGYAR NYELVBŐL M 2 A 2006/2007. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának javítási-értékelési útmutatója MAGYAR NYELVBŐL OKTV, 2006/2007 MAGYAR NYELV I. forduló Javaslat a feladatok

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Érfalvy Lívia. Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Érfalvy Lívia. Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében A kutatás tárgya és feladatai DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI Érfalvy Lívia Nyelviség és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében PPKE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola

Részletesebben

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA LOGIKA ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Logika és érveléstechnika A RACIONÁLIS VITA Készítette: Szakmai felel s: 2011. február Készült a következ m felhasználásával: Forrai Gábor

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

Előszó Bevezetés. Első rész: POLITIKAI SZEMANTIKA

Előszó Bevezetés. Első rész: POLITIKAI SZEMANTIKA Szabó Márton: Politikai tudáselméletek Szemantikai, szimbolikus, retorikai és kommunikatív-diszkurzív értelmezések a politikáról Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998 ISBN 963 1889 75 0 Felsőoktatási tankönyv. Készült

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

Irodalmi kommunikáció Két tanítási nyelvű képzés

Irodalmi kommunikáció Két tanítási nyelvű képzés Irodalmi kommunikáció Két tanítási nyelvű képzés helyi tanterv 9. évfolyam A tantárgyról általánosságban: Az irodalmi kommunikáció tantárgy a két tanítási nyelvű képzés első évében szolgálja a magyar nyelv

Részletesebben

Konzultáció a jövő héten egyéni kérdésekkel, problémákkal!

Konzultáció a jövő héten egyéni kérdésekkel, problémákkal! Konzultáció a jövő héten egyéni kérdésekkel, problémákkal! Görög-római: hegyes tárgy, íróvessző Jelentésbővüléssel alakult mai jelentései 1. Egyén viselkedésmódja egyéni, sajátos 2. Művészi kifejezésmód

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis Bevezetés a nyelvtudományba 5. Szintaxis Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Szintaxis Mondattan Hangok véges elemei a nyelvnek Szavak sok, de nyilván véges szám Mondatok végtelen sok Mi a mondat?

Részletesebben

4. A kézfogások száma pont Összesen: 2 pont

4. A kézfogások száma pont Összesen: 2 pont I. 1. A páros számokat tartalmazó részhalmazok: 6 ; 8 ; 6 ; 8. { } { } { }. 5 ( a ) 17 Összesen: t = = a a Összesen: ot kaphat a vizsgázó, ha csak két helyes részhalmazt ír fel. Szintén jár, ha a helyes

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség

Minta. Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához. Íráskészség Javítási-értékelési útmutató az emelt szintű írásbeli vizsgához Íráskészség Az írás feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Sémi összehasonlító nyelvészet

Sémi összehasonlító nyelvészet Sémi összehasonlító nyelvészet BMA-HEBD-303 Biró Tamás 5. A nyelvtörténeti rekonstrukció alapjai. Jelentéstan. 2016. március 30. Összehasonlító rekonstrukció: alapok A történeti rekonstrukció klasszikus

Részletesebben

A gondolatalakzatok kérdéskörérl (az ismétlés)

A gondolatalakzatok kérdéskörérl (az ismétlés) Nyelv és stílus A gondolatalakzatok kérdéskörérl (az ismétlés) A gondolatalakzatok mivolta összetett fogalom, melyet több, kapcsolódó szempontrendszer értelmez. A gondolatalakzatok pragmatikus-ismeretelméleti

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

A vadnyugat anatómiája avagy mit szed ízekre a Halott ember?

A vadnyugat anatómiája avagy mit szed ízekre a Halott ember? Szkholion 2006/2 Bene Ferenc Debrecen A vadnyugat anatómiája avagy mit szed ízekre a Halott ember? A vadnyugat hagyományos ábrázolása az amerikai, az olasz és egyéb kommersz westernfilmekben sajátságos

Részletesebben

Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján

Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján Az OKM tartalmi keret Célja: definiálja azokat a tényezőket és szempontrendszereket, amelyek

Részletesebben

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS

Felvételi előkészítő, magyar, Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Felvételi előkészítő, magyar, 2016. Nyelvünk virágai PTE GYAKORLÓ ÁLT. ISK., GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISK. ÉS ÓVODA PTE BABITS Szókészletünk részei az állandósult szókapcsolatok. Ezek olyan szókapcsolatok vagy

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek. 1. feladatsor OLAJOSKANNA ... Zebra: Tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog...

Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek. 1. feladatsor OLAJOSKANNA ... Zebra: Tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog... Négy osz tá lyos kö zép is ko lá ba ké szü lõk nek 1. a) Hány keresztnevet tudsz kiolvasni a következõ szóból? (3 pont) OLAJOSKANNA b) Húzd alá, mi a humor forrása a Romhányi József tollából származó sírfeliratban!

Részletesebben

100 Szemle. Nyomárkay István

100 Szemle. Nyomárkay István 100 Szemle Meg kell jegyeznünk, hogy a magyar nyelvi hatás az említett idıponttal nem szőnt meg, csak átalakult. A XVIII. század végétıl folyó, majd a XIX. század harmadik harmadában létrejött standardizáció

Részletesebben

Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat!

Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat! 1. feladat Alkoss kétféleképpen szókapcsolatokat vagy értelmes szavakat! pl. FELELÓRA = fel e lóra felel, óra ELEMEZ = EGYPAPÍR = 2. feladat: Juss el a végére! Ragadozó madár Fém Tejtermék Világtalan Kecske

Részletesebben

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2

NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. évfolyam. 10. évfolyam. 11. évfolyam Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 NN: Német nemzetiségi tagozat Tantárgyak és óraszámok Tantárgy 9. 10. 11. Kötelező tantárgyak Magyar nyelv és irodalom 2 12. 13. Irodalom 2 2 4 É 3 É Magyar nyelv 2 2 1 É 1 É Történelem és társadalomismeret

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

A javító vizsga témakörei nyelvtanból a 11. évfolyam számára (szakközépiskola, 11. EVP osztály)

A javító vizsga témakörei nyelvtanból a 11. évfolyam számára (szakközépiskola, 11. EVP osztály) A javító vizsga témakörei nyelvtanból a 11. évfolyam számára (szakközépiskola, 11. EVP osztály) Témakörök: I. A közéleti szóbeliség (retorika) stílusrétege - A szónoki beszéd fogalma; a szónoki beszéd

Részletesebben

V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP

V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP I. CÍMTORZÓK Az alábbiakban kissé módosultak a József Attila-verscímek. Írjátok fel az eredeti címeket! a) Kérővel jöttél... b) Tavaszi virradat...

Részletesebben

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás

II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás II. Gyermeknyelv, anyanyelvelsajátítás 1. Általános kérdések 1. Általános kérdések általános ütem 1. Általános kérdések általános ütem univerzális jellegű 1. Általános kérdések általános ütem univerzális

Részletesebben

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson

A nyelv valóságfelidéző szerepe az elvonatkoztatásra képes gondolkodáson A nyelv és gondolkodás viszonya A nyelv fogalma: a legegyetemesebb jelrendszer. Egy nagyobb közösség, általában egy nemzet tulajdona. A külső és a belső valóságot minden más jelrendszernél pontosabban

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: MAGYAR NYELV 6 ÉVFOLYAMOS

VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: MAGYAR NYELV 6 ÉVFOLYAMOS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK: MAGYAR NYELV 6 ÉVFOLYAMOS 7. évfolyam Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, köszöntő, ünnepi

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd

Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd III. SZÖVEGTAN 2. A SZÖVEG SZINTAKTIKAI KAPCSOLÓELEMEI Ahhoz, hogy mondatok halmazát érthetô egésszé, szöveggé rakd össze, szövegösszetartó elemekre van szükség. Amikor szöveget alkotsz, szinte önkéntelenül

Részletesebben

5. osztályos tananyag

5. osztályos tananyag 1. A kommunikáció OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR NYELVTAN 2. A kommunikációs kapcsolat 3. A szövegszerkesztés állomásai 4. Az elbeszélés 5. A leírás 6. Jellemzés 5. osztályos tananyag 7. A hangok világa;

Részletesebben

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév

Földvári Erika NYELVTAN. Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Földvári Erika NYELVTAN Munkafüzet második osztályosoknak Második félév Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Másképpen ejtjük, másképpen írjuk: dj, gyj kapcsolat 1. Írd le a szavakat szótagolva! Jelöld függõleges

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

A retorikus nyelvhasználat Weöres Sándor költészetében

A retorikus nyelvhasználat Weöres Sándor költészetében N agy L. János A retorikus nyelvhasználat Weöres Sándor költészetében (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003. 293 pp.) Bodnár Ildikó Nagy L. János hosszú évek óta foglalkozik Weöres Sándor műveinek vizsgálatával.

Részletesebben

Informatikai alapismeretek

Informatikai alapismeretek Informatikai alapismeretek Informatika tágabb értelemben -> tágabb értelemben az információ keletkezésével, továbbításával, tárolásával és feldolgozásával foglalkozik Informatika szűkebb értelemben-> számítógépes

Részletesebben

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat.

Tegnap úgy volt, hogy kevésbé a hideg, inkább sajnos a divat miatt vettem föl a kabátomat. ÍRÓPORTRÉ Rovatunkban kortárs magyar írók életmûvét mutatjuk be néhány oldalnyi terjedelemben az élõ klasszikusoktól a legtehetségesebb fiatalokig. A tárgyalt alkotók kiválasztása elkerülhetetlenül szubjektív,

Részletesebben

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem

III. Pszichoanalitikus perspektíva. Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem III. Pszichoanalitikus perspektíva Pszichoanalitikus perspektíva 2.: Szorongás, elhárítás, énvédelem Szorongás Freud: a szorongás = vészjelzés, mely figyelmezteti az ént, hogy valami kellemetlen fog bekövetkezni.

Részletesebben

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV

УГОРСЬКА МОВА MAGYAR NYELV Міністерство освіти і науки України УГОРСЬКА МОВА 5 12 класи MAGYAR NYELV 5 12. osztály Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання Затверджено Міністерством освіти і науки

Részletesebben

HELYI TANTERV. Nyelvtan

HELYI TANTERV. Nyelvtan HELYI TANTERV Nyelvtan 9. évfolyam Kommunikáció, tömegkommunikáció 12 óra Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés az érthető, kifejező beszédre. A beszéd zenei eszközei, nem

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Célok és feladatok A magyar nyelv és irodalom tantárgy biztos és állandó értékeket és a jelenben alakuló, változó kultúrát közvetít. Tartalommal tölti meg és erősíti

Részletesebben

Oktatási Hivatal. A 2007/2008. tanévi. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny. első (iskolai) fordulójának. javítási-értékelési útmutatója

Oktatási Hivatal. A 2007/2008. tanévi. Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny. első (iskolai) fordulójának. javítási-értékelési útmutatója Oktatási Hivatal A 2007/2008. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny első (iskolai) fordulójának javítási-értékelési útmutatója MAGYAR NYELVBŐL MAGYAR NYELV I. forduló Javaslat a feladatok megoldására

Részletesebben