VÁLOGATOTT SZAKBIBLIOGRÁFIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLOGATOTT SZAKBIBLIOGRÁFIA"

Átírás

1 IX. VÁLOGATOTT SZAKBIBLIOGRÁFIA A, Á Ágostonné Alpár Vera (1998): Törési és kitörési pontok keresése a hajléktalanoknál ESÉLY 98/ o. Albert Fruzsina Dávid Bea (1998): Hajléktalanság az emberi kapcsolatok szemszögéből In: Szociológiai Szemle 1998/4. Allport, G. A. (1977): Az előítélet Budapest, Gondolat Allport, G. W. (1980): A személyiség alakulása Gondolat, Budapest Andorka R. (1990): Társadalmi problémák szociológiája Budapest, Tankönyvkiadó Andorka Rudolf (1989): Szegénység Magyarországon Társadalmi Szemle, 12. sz o. Andorka Rudolf (2003): Bevezetés a szociológiába, Osiris, Budapest Andorka Rudolf - Kolosi Tamás - Cseh-Szombathy László (szerk.) (1974): A deviáns viselkedés szociológiája. Gondolat, Budapest, Andorka Rudolf - Spéder Zsolt (1996): A szegénység Magyarországon In: Esély Antal Szilvia (2006): A fiatalkorú fogvatartottakkal való bánásmód empirikus vizsgálata In: Kriminológiai Tanulmányok 43. köt o. Antons, K. (2006): A csoportdinamika gyakorlata gyakorlatok és technikák Aronson, E. (1987): A társas lény Budapest, Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó Asen, E. (1997): Boldog család Park Kiadó, Budapest Atkinson R. (1999): Pszichológia Osiris Kiadó, Budapest Atkinson, Anthony B. (1992): A szociális biztonsági háló In: Esély, 1992/ o. B Babbie (1995): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata Budapest, ELTE Szociológiai Intézet Bábosik István (1982): Személyiségformálás közvetett hatásokkal Tankönyvkiadó, Budapest Bagdy Emőke (1981): A pszichodráma Magyar Pszichológiai Szemle, , 456. o. Bagdy Emőke-Koroknai B. (1988): Relaxációs módszerek Medicina, Budapest Bagdy Emőke (1977): A családi szocializáció és személyiségzavarok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Ban, Paul Zoltan (2002): Csoportos családi konferenciák a családok képessé tételének és erősítésének nemzetközi gyakorlata In: Család, gyermek, ifjúság 2002/3. Bándi Gyula (2000): A közvetítés (mediáció) jogi szabályozásának továbbfejlesztése In: Jogtudományi Közlöny szám o. Bánfalvy Csaba (2003): A munkanélküliség szociálpszichológiájáról Akadémiai Kiadó, Budapest Bánfalvy Csaba (1997): A munkanélküliség 2. átdolgozott és bővített kiadás. Magvető, Budapest Barabás Andrea Tünde (1996): A mediáció esélyei Magyarországon egy empirikus vizsgálat tükrében In: Kriminológiai tanulmányok 33. köt o. Barabás Andrea Tünde (1998): Egyezség tettes és áldozata között - racionalitás vagy naivitás? In: Kriminológiai közlemények Különkiadás o. Barabás Andrea Tünde (2000): Áldozati érdekek - új alternatívák a szankciórendszerben. In: Vígh József-jubileum o. Barabás Andrea Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. KJK-Kerszöv. Budapest Barabás Andrea Tünde (1994): A szabadságvesztés büntetés korlátozása és helyettesítése kandidátusi értekezés 1

2 Barcy Magdolna (1997): A csoportok hatékonysága és a személyes változás, Animula, Budapest Barnáné Munczer Erzsébet (2000): A mediációról In: Magyar Jog sz o. Barnes, Gill, Gorell (1991): Család, terápia, gondozás Családterápiás olvasókönyvek sorozat II., Budapest Bényei Gurály Győri Mezei (2000): Tíz év után In: Esély szám Berecki Zsolt (2000): Speciális csoportok (Az eurokonform büntetés-végrehajtás megteremtéséért) In: Börtönügyi Szemle sz o. Berg, I. K. (1995): Konzultáció sokproblémás családokkal Családterápiás olvasókönyvek sorozat V. Budapest Berkes Károlyné (2000): A fiatalkorú bűnözés új jellegzetességei és a fiatalkorúak előzetes letartóztatása. In: Kriminológiai közlemények. 58. sz o. Berne, Eric: Sorskönyv Berne, Eric (1984): Emberi játszmák Budapest, Gondolat Bogár Péter (2005): Kiskorúak a büntető igazságszolgáltatásban. KJK-Kerszöv, Budapest Bognár Szabolcs Udvari Kerstin (1998): A hajléktalanság néhány gyakorlati és elméleti kérdése Magyarországon Szociális Munka Bogschütz Zoltán (2003): Az ismeretlen pártfogás. In: Doktoranduszok fóruma, o. Bogschütz Zoltán (2007): A csoportfoglalkozás kezdetei a pártfogó felügyelet során. In: Doktoranduszok fóruma, o. Bolyky Orsolya (2005): A fiatalkorú elkövetők gyermekkora - az elkövetővé válás előzményei In: Kriminológiai Tanulmányok o. Boros János Csetneky László (2002): Börtönpszichológia Rejtjel Budapest Breitner Péter (1999): A hajléktalanná válás lépcsőfokai In: Esély Breitner Gurály - Győri (2002): Kérdések és válaszok a hajléktalanságról Brocher, T (1979): Csoportdinamika és felnőttoktatás Tankönyvkiadó, Budapest Buda Béla (1995): A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései Budapest. C, Cs Castel, Robert (1993) A nélkülözéstől a kivetettségig - a kiilleszkedés pokoljárása In: Esély, sz o. Christie, Nils (2004): Büntetésipar Osiris Kiadó, Budapest Christie, Nils (1991): A fájdalom korlátai Európa Kiadó, Budapest. Christie, Nils: Bűnözés kontroll Európában és Észak-Amerikában In: Kriminológiai Közlemények 55. szám 153. Cohen, A. C. (1974): Fiatalkorú bűnözők. A bűnöző szubkultúra In: A deviáns viselkedés szociológiája Gondolat, Budapest Conte J. R. (1997): A gyermekekkel szembeni erőszak In: Család, Gyermek Ifjúság, 1997/2 Czipóth Edit (1999): A fiatalkorúak próbára bocsátása. In: Büntetőjogi tanulmányok, o. Csányi Yvonne: Különtámogatás: szegregáltan vagy integráltan? In: Educatio, 2001 nyár, X. évf. II o. Csapó Sándor (1996): Haza... a börtönbe Kávé Kiadó, Budapest Cseh-Szombathy László (2000): A házasság minősége In: Spéder - Elekes (szerk): Törések és kötések, ARTT-Századvég, Budapest. Csemáné Váradi Erika (2005): A gyermek- és fiatalkorú áldozatok speciális megközelítése a büntető-igazságszolgáltatásban In: Wiener A. Imre-jubileum o. Csepeli György (1989): A csoportlélektan vázlata Múzsák Kiadó, Budapest. Csepeli György (1989): A szociálpszichológia vázlata. Múzsák Kiadó, Budapest. Csepeli György (1994): Szociálpszichológia Osiris Kiadó, Budapest 2

3 D Darvas Ágnes - Tausz Katalin (2001): Gyermekszegénység és családtámogatások. Szociálpolitikai megoldások a volt szocialista országokban Eszmélet 49. sz. David Reisman (2000): A magányos tömeg Polgár Kiadó Dér Mária (1995): Mi az oka, hogy Magyarországon a pártfogó felügyeleti mesterség lábra nem tud kapni? In: Kriminológiai közlemények. Különkiad o. Dér Mária (1990): Vádirat a pártfogó felügyelet tárgyában. In: Belügyi Szemle 1990/ o. Dér Mária (1990): Vitairat a fiatalkorúak pártfogó felügyeletéről. In: Esély, 1990/ o. Diósdi Mária (2001): Néhány gondolat a közérdekű munkáról In: Minúciák o. Diósi Pál (2000): A fiatalok helyzetéről, problémáiról. In: Esély 2000/2. Dobos József (2002) Gondolatok a pártfogó felügyeletről. In: Studia iurisprudentiae Tomus 2/ o. Domokos Andrea (1999): Prevenciós lehetőségek a fiatalkorú erőszakos elkövetők körében In: Rendvédelmi füzetek o. E Elekes Zsuzsa Cserne I. (1986): Társadalmi beilleszkedési zavarok az alkoholbetegek különféle csoportjainál In: Alkohológia Elekes Zsuzsa Liptay G. (1988): Különféle alkoholfogyasztású embertípusok összehasonlítása egy epidemiológiai vizsgálat tükrében In: Alkohológia o. Elekes Zsuzsa - Paksi Borbála: Adalékok a hazai drogprobléma jellegének elemzéséhez In: Esély sz o. Erdélyi Katalin (2004): Gondolatok a mediációról In: Ügyészek Lapja sz o. Erőss Ferenc (szerk.) (1998): Megismerés, előítélet, identitás Szociálpszichológiai szöveggyűjtemény Wesley János Lelkészképző Főiskola Új Mandátum Kiadó, Budapest Evan, G.; Chris, I; Ratner, H.: Megoldásközpontú terápia: a de Shazer- modell Családterápiás olvasókönyvek sorozat IV. Animula, Budapest, F Farkas Gyula: A felnőtt korúak pártfogó felügyeletéről. Csongrád megyei helyzetértékelés, valamint vitás megoldásra váró kérdések In: Bírák Lapja, 1993/ o. Farkas Gyula: Néhány kérdés a pártfogó felügyelet szabályainak gyakorlati alkalmazásáról In: Bírák Lapja 1994/ o. Farkas Johanna (2006): A gyermekek és fiatalkorúak elleni bűncselekmények szankcionálásának történeti áttekintése In: Doktoranduszok fóruma o. Fecz József (2001): A közérdekű munka büntetés végrehajtásának gyakorlati problémái In: Magyar Jog 2001/8. Fehér Lenke (2004): Modellek a családon belüli erőszak kezelésére In: Kriminológiai Tanulmányok 41. kötet Budapest Fekete Erzsébet: Droghatások és kezelési lehetőségek a fiatalkorú bűnelkövetők körében Ferge Zsuzsa- Tausz Katalin Darvas Ágnes: Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. Kötet: Esettanulmány Magyarországról. Ferge Zsuzsa (1980): Társadalompolitikai tanulmányok Budapest, Gondolat Ferge Zsuzsa (1989): Van-e negyedik út? A társadalompolitika esélyei Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 3

4 Ferge Zsuzsa (1996): A generációk közti és a társadalmi szolidaritásról Esély, 1996/4. Ferge Zsuzsa: A magyar segélyezési rendszer reformja Esély 1995/6., 1996/1., 1996/2. Ferge Zsuzsa (2000): A társadalom pereme és az emberi méltóság Esély 2000/1. Ferge Zsuzsa (2002): Az EU és a kirekesztés Esély 2002/6. Ferge Zsuzsa: Szabadság és biztonság Esély, 1994/5. Ferge Zsuzsa (2000): A szétszakadó társadalom. Belügyi Szemle 2000/6. szám Forrai R. Katalin Hegedűs T. András (1998): Cigány gyerekek szocializációja Aula, Budapest, Frech Ágnes (2000): A fiatalkorúak bűnelkövetési tendenciái az 1990-es évek második felében In: Kriminológiai közlemények 58. sz o. Frech Ágnes (2000): A fiatalkorúak bűnelkövetési tendenciái és az ítélkezési gyakorlat alakulása az évi XLI. törvény hatálybalépése óta. In: Család, Gyermek, Ifjúság 2000/1. 9. évf. Freud, Sigmund (1997): Pszichoanalízis Kriterion Könyvkiadó, Budapest Fülöp Ágnes (2005): Új törekvések a fiatalkorúak büntetőjogában. In: Kriminológiai Tanulmányok o. G, Gy Gáspár Károly Drosztmérné Kánnai Magdolna- Bán Gabriella: Se veled, se nélküled, avagy a gyermekek védelmének helye a hazai jogi és szociálpolitikai rendszerben In: Család Gyermek Ifjúság Gerevich József Németh A. (2000): Addikciók MEDICINA Könyvkiadó, Budapest Gerevich József - Veér András (szerk.) (1992): A kábítószer kihívása Gondolat, Budapest o. Gibicsár Gyula (1995): Ügyészi szemmel: a gyermek- és ifjúságvédelem helyzete és feladatai In: Kriminológiai közlemények Különkiadás o. Gibicsár Gyula (1990): Ügyészi tapasztalatok a fiatalkorúak pártfogó felügyeletéről In: Ügyészségi Értesítő 1990/ o. Gibicsár Gyula (1996): A gyermek és fiatalkorúak devianciájának okai és főbb jellemzői In: Magyar Jog 1996/9. Gibicsár Gyula: A gyermek- és ifjúságvédelem az ügyészi jogalkalmazási tapasztalatok tükrében In: Család, Gyermek; Ifjúság 2000./ évf. Giddens, Anthony (2000): A család In: Elszabadult világ. Perfekt K., Budapest. Giddens, Anthony (1995): Szociológia Osiris, Budapest. Golan, N.: Krízis és krízisintervenció a szociális munkában In: Budai István (szerk.): Tanulmányok a gyermekjólét köréből IV. Esztergom, 1994, o. Gosztonyi Géza Kerezsi Klára (1994.): A családsegítő- és a pártfogó szolgálatok lehetséges szerepe a bűnmegelőzésben In: Büntetőpolitika és bűnmegelőzés (szerk.: Gönczöl Katalin) ELTE Szociológiai Intézet, Szociálpolitikai Tanszék, Budapest Gosztonyi Géza (1998): Közösségi szociális munka In: Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma Judit) Szociális Szakmai Szövetség, Budapest o. Gönczöl Katalin (1977): A rehabilitációs ideológia csődje börtönreformok az amerikai kontinensen In: Jogtudományi Közlöny 12. sz. Gönczöl Katalin - Kerezsi Klára (válogatta és szerk.): A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény a szociális szakképzés Számára Budapest, T-Twins Kiadó Gönczöl Katalin Korinek László Lévai Miklós (1996): Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll Corvina, Budapest Gönczöl Katalin (1987): Bűnözés és társadalompolitika Akadémiai Kiadó, Budapest Gönczöl Katalin (1991): Bűnös szegények Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Görgényi Ilona (2001): A viktimológia alapkérdései. (szerk.: Dr. Gábor Luca) Oriris, Budapest 4

5 Görgényi Ilona (2000): Régi és új paradigma: a restoratív igazságszolgáltatás In: Gellér Balázs (szerk.): Békés Imre Ünnepi Kötet, ELTE- ÁJTK, Budapest Gulyás Géza (2005): A mediáció mint kisebb súlyú bűncselekmények kezelésének egyik lehetősége In: Ügyvédek Lapja sz o. Gurály Zoltán Győri Péter Mezei György- Pelle József (2002): A margó szélén In: Esély, 2002/ o. Győrfi Éva (2002): Konfliktuskezelés szemtől szembe a resztoratív szemlélet érvényesülésének egy lehetséges módja In: Család, gyermek, ifjúság 2002/4. Győri Péter (1996): Vannak-e jogaik a hajléktalanoknak? Mozgó Világ sz o Gyuris Tamás Horváth Olga Oross Jolán: Hajléktalanság Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, Bp., Gyuris Tamás Molnár D. László Szántó Róbert (1992): Hajléktalanok In: Család, gyermek, ifjúság sz. Gyuris Tamás: Hajléktalanság nálunk és az Európai Unió országaiban Kapocs, II: évf. 5. szám október (kiadó NCSSZI) H Hankiss Elemér (1983): Társadalmi csapdák Diagnózisok Budapest, Magvető Hatvani Erzsébet (2006): A Pártfogó Felügyelői Szolgálat és a bűnelkövetők társadalmi reintegrációja. In: Börtönügyi Szemle szám Hatvani Erzsébet (2004): Reform közben In: Háló o. Hatvani Erzsébet: A megreformált pártfogó felügyelői szolgálat infrastruktúrája a működés lehetőségei és nehézségei In: Acta Criminalia I o. Havas Gábor - Kemény István (1995): A magyarországi romákról In: Szociológiai Szemle, 3. sz o. Havas Gábor Kemény István Liskó Ilona (2002): Cigány gyerekek az általános iskolában Budapest, Új Mandátum Hegyesi Gábor - Kozma Judit - Szilvási Léna - Talyigás Katalin (1997): Szociális munka csoportokkal. A szociális munka elmélete és gyakorlata 4. kötet, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest Hegyesi Gábor Talyigás Katalin (szerk.) (1994): Általános szociális munka. A szociális munka elmélete és gyakorlata 1. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest Herczeg József (1998): A pártfogó és az utógondozás az elítélt szemszögéből In: Börtönügyi Szemle, o. Herczog Mária (2004): Tettes-áldozat mediáció a fiatalkorúak büntetőjogában Európában In: Jogi tanulmányok o. Herczog Mária (szerk.) (2002): A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről Család Gyermek Ifjúság könyvek, Budapest Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái Pont Kiadó, Budapest Herczog Mária (2001): Gyermekvédelmi kézikönyv KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest Herke Csongor (2003): A sértett-terhelt mediáció szerepe a bűnmegelőzésben In: Határőrség és bűnmegelőzés, o. Herke Csongor (2003): Mediáció, helyreállító igazságszolgáltatás és büntetőpolitika In: Belügyi Szemle, sz o. Heron, John: Beavatkozási lehetőségek a segítő kapcsolatban In: A tanácsadás pszichológiája (Szerk. Ritoókné Ádám Magda) Tankönyvkiadó, Budapest, o. Hoyer Mária (2003): A család, mint szintér; az egészségesen működő család és a diszfunkcionális család In. Fejlesztő Pedagógia, 14. évf. 2003/2-3. 5

6 Hoyer Mária (2000): Drog és család In. A drogkérdésről-őszintén /Rácz József és munkatársai/ Képzett Beteg Könyvek B+V Lap és Könyvkiadó Kft. Budapest, Hoyer Mária (2003): Hogyan változik az Addiktológia elmélete és gyakorlata? In. Új távlatok a klinikai pszichológiában /szerk. Kállai J. Kézdi B./ Új Mandátum, Budapest, I Illés Tiborné (1996): A pártfogói intézmény helyzete és aktuális problémái. In: Kapu, Illés Tiborné (1996): Húszéves a felnőtt korú bűnelkövetők utógondozása és pártfogó felügyelete In: Bírák Lapja 1995/2-4. Illés Tiborné (1996): Pártolandók a pártfogók is In: Börtönügyi Szemle o. Illés Tiborné (1999): A hivatásos pártfogók utógondozói tevékenysége In: Börtönügyi Szemle szám o. Iványi Gábor (1997): Hajléktalanok Magyarország felfedezése, o. J Jungi Eszter (2006): A javítóintézeti nevelés, mint büntetőjogi szankció In: Fiatal oktatók. 3. köt o. K Kassai Melinda (1995): A gyermekkorban elszenvedett, családon belüli erőszak szerepe az életút későbbi alakulásában In: Esély, 1995/4. Kemény István (1996): A romák és az iskola In: Educatio tavasz o. Kemény István (2003): Válság után: Szegények, munkanélküliek, cigányok, versenyképtelenek In: Esély, 2003/ o. Kerezsi Klára (1995): A gyermek- és fiatalkorúak bűnözése és a gyermekkorú sértettek Magyarországon In: Kriminológiai Tanulmányok 32. köt o. Kerezsi Klára (1995): Az elkövető-orientált bűnmegelőzés lehetőségei a fiatalkorú bűnözés kezelésében In: Kriminológiai Közlemények Különkiadás o. Kerezsi Klára (1991): Szociális munkás-e a pártfogó felügyelő? In: Kriminológiai közlemények 42. sz o. Kerezsi Klára (1995): Pártfogók pórázon In: Kriminológiai közlemények. 51. sz Kerezsi Klára (1996): Koncepció a Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének átalakításához, különös tekintettel a hazai pártfogó szolgálat működésére In: Kriminológiai tanulmányok 33. köt o. Kerezsi Klára (2001): Az alternatív szankciók helye és szerepe a büntetőjog szankciórendszerében In: Büntetőjogi Kodifikáció o. Kerezsi Klára (2002): A hazai pártfogó szolgálat átalakítása In: Belügyi Szemle o. Kerezsi Klára (1990): A pártfogás dilemmája: kontroll vagy segítő kapcsolat? In: Esély o. Kerezsi Klára (2006): A pártfogó felügyelet speciális magatartási szabályai Kutatási beszámoló Közzéteszi az Igazságügyi Minisztérium Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkársága Kerezsi Klára - Dér Mária: Az alternatív szankciók költségösszefüggései In: Magyar Jog o. Kerezsi Klára. (1995): A védtelen gyermek (Erőszak és elhanyagolás a családban) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Kerezsi Klára: A pártfogás dilemmája In: Deviancia, emberi jogok, garanciák (szerk. Gönczöl Kerezsi) ELTE Szociálpolitikai Tanszék könyvsorozat Budapest,

7 Kerezsi Klára: Az alternatív büntetések és végrehajtásuk In: Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll Corvina, Budapest, Kerezsi Klára: Láthatatlan bűnelkövetők és kézzelfogható börtönök, avagy kell-e Magyarországnak börtönépítési program? In: Esély 2000/5. Kerezsi Gosztonyi Bogschütz - Éliás (2002): Pártfogás/mediáció és egyéb szociális segítségnyújtás/szolgáltatás bűnelkövetők részére 10 Európai Uniós tagjelölt országban (Magyarország) In: Mediáció a pártfogásban Budapesti Szociális Forrásközpont. Kertesi Gábor (1995): Cigány foglalkoztatás a rendszerváltás előtt és után In. Esély 1995/4. Kertesi Gábor (2002): Oktatási reformterv a tanulási problémákkal küszködő, hátrányos családi hátterű gyermekek megsegítésére az alapfokú oktatásban In: Esély Kiss Anna (2005): Elvárások az EU-ban - gondolatok a mediációról In: Ügyészek Lapja sz o. Kolozsi B. (1992): Deviancia Gondolat Kiadó, Budapest Komáromi Éva: A hajléktalanság mentálhigiénéje In: Szenvedélybetegségek I. évf. 5. sz o. Komlósi P. (1981): A pszichodráma módszer hatásmechanizmusa Magyar Pszichológiai Szemle o. Korinek László (1988): Rejtett bűnözés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Kovács Gyula: A fiatalkorú előzetes letartóztatottak javítóintézeti elhelyezésének problematikája Kozma Judit (2001): Szociális diagnózis In: Esély 2001/3, o. Kőszegi Szilvia (2005): A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében folyó utógondozói munka In: Börtönügyi Szemle sz o. Králné Szabó Piroska (1993): Gondolatok a pártfogó felügyelet intézményének jövőjéről egy angliai tanulmányút kapcsán In: Kriminológiai közlemények 47. sz o. Krámer Veronika (2004): A gyermekbántalmazás költségei In: Család Gyermek Ifjúság, 2004/4. Krémer Balázs (1997): A politika és a család In: Mozgó Világ, o. L Ladányi János (1989): A lakásrendszer változásai és a cigányság térbeni elhelyezkedésének átalakulása Budapesten In: Valóság, Lash, Christopher (1996): Az önimádó társadalom Európa Könyvkiadó Budapest László Klára - Oross Jolán (szerk.): A hajléktalanság sebei. In: Periferia Seria 6. Budapest, Lévai Miklós (1991): A büntetőjogi jogkövetkezmények rendszere Angliában és Walesben; kriminálpolitikai tanulságok In: Kriminológiai közlemények 42. sz o. Lévai Miklós (1992): Kábítószerek és bűnözés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Lévai Miklós (1994): A fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben kiszabható büntetőszankciók reformja In: Büntetőpolitika, bűnmegelőzés Lévai Miklós (1989): A fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerére vonatkozó ENSZ minimum szabályok: A Pekingi Szabályok In: Jogtudományi Közlöny sz. Lévai Miklós (1995): A tettarányosságon innen és túl: az angol büntetési rendszer jellemzői a kilencvenes évek első felében, különös tekintettel a szabadságvesztéssel nem járó szankciókra In. Kriminológiai Közlemények 51. (1995) szerk: Gönczöl Katalin Lévay Miklós (2005): Az Európa Tanács R (2003) 20. számú ajánlása a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerről. In: Wiener A. Imre-jubileum o. Levi, V.: Az önismeret művészete Gondolat, Budapest Lewin K. (1975): Csoportdinamika Közgazdasági és Jogi, Budapest Lóránd Ferenc: Egyéni és közösségi érdek Új pedagógiai szemle, 2000/2. 4. o. Lovas Zsuzsa: A mediáció In: Család, gyermek, ifjúság 1999/1. 7

8 Lőrincz József: A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása a XX. század első felében Lőrincz József (1999): Európai fejlődésirány a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában Rendvédelmi füzetek Lőrincz József (1992): Korszerűsítési kísérletek a fiatalkorúak büntetés-végrehajtásában In: Jogtörténeti Szemle 4. sz o. Lőrincz József (2005): Útkeresés a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában In: Wiener A. Imre-jubileum, o. Lukács Krisztina: A fogvatartottak kapcsolattartása In: V. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés (2006) Bíbor Kiadó, Miskolc Lukács Tibor (1987): Szervezett dilemmák: a börtön, Magvető, Bp o. Lukáts Ákosné - Jáger István (1999): A közérdekű munka elméleti és gyakorlati kérdései In: Büntetőjogi tanulmányok, o Lukáts Ákosné - Jáger István: A büntetés hatása a pártfogó szemével In: Büntetőjogi tanulmányok, o. Lüssi, Peter: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati tankönyve Interdiszciplináris Szakkönyvtár 1. Budapest Mastenbroek, W.F.G. (1991): Konfliktus-menedzsment és szervezetfejlesztés KJK, Budapest M Mérei Ferenc - Ajkay Klára - Dobos E - Erdélyi L. (1981): A pszichodráma módszer önismereti és terápiás alkalmazása Akadémiai Kiadó, Budapest Merton, R. K. (1974): Társadalmi struktúra és anómia In: A deviáns viselkedés szociológiája Gondolat, Budapest Mészáros Mercédes (2000): Segítő találkozások előzetesben lévő fiatalokkal In: Börtönügyi Szemle sz o. Mezey Barna (1997): Rabsegélyezés, patronage-ügy, utógondozás. A rabgondozás történelmi tendenciái In: Kriminológiai közlemények 55. sz o Minuchin, P. Colapinto - Minuchin, S. (2002): Krízisről krízisre. A szegény családok segítése Animula, Budapest Módos Tamás (1998): A büntetés-végrehajtási nevelés Rejtjel Kiadó, Budapest Mudri István (2007): Miért válik egy fiatalkorú bűnelkövetővé, avagy a normák gyengülése (anómia) a trendek tükrében Müller, C. Wolfgang: Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá? ELTE Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület T-Twins Kiadó, Budapest, 1992 N, Ny Nacsády Péter Imre (1995): Mi is az a mediáció? In: Magyar Jog sz o. Nacsády Péter Imre (1998): Az amerikai mediáció In: Magyar Jog sz o. Nacsády Péter Imre (1999): A diverzió időszerű kérdései a büntetőjogban In: Börtönügyi Szemle, sz o. Nagy Ferenc (1986): Intézkedések a büntetőjog rendszerében Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Nagy Ferenc: Javaslatok a Btk. egyes büntetési nemeinek módosítására In: Magyar Jog 1991/ o. Nagy Ferenc: Jóvátétel, mint a konfliktusfeloldó büntető igazságszolgáltatás egyik formája In: Büntetőpolitika, bűnmegelőzés (szerk.: Gönczöl Katalin), ELTE Szociálpolitikai Tanszék könyvsorozat, T-Twins Kiadó, Budapest,

9 Nagy Ferenc: Utógondozás a pártfogó felügyelet hazai fejődéséről IM tudományos és tájékoztatási főosztály kiadványai, 10. kötet, 50. o. Négyesy László (2004): Bíró, média, mediáció In: Bűnözés új tendenciái o. Németh Zsolt (2000): A gyermek- és fiatalkorúakkal kapcsolatos bűnmegelőzés gyakorlatának két évtizede Magyarországon In: Vígh József-jubileum o. Novák Valentin (2000): Pártfogói körkép az új évezred küszöbén In: Börtönügyi Szemle o. Nyerges Kálmán Kóta Tünde (2000): A fiatalkorúak pártfogó felügyeletének változása a gyermekvédelmi törvény hatására a közigazgatás szervezetében In: Magyar Közigazgatás szám Nyerges Kálmán: Fiatalkorúak pártfogó felügyelete a gyermekvédelemben, a közigazgatásban és a büntetés-végrehajtásban O, Ó Ónozóné Wenner Margit: A pártfogó felügyelet és az utógondozás jogintézményének fejlődése a büntető törvénykönyv hatálybalépése óta Utógondozás Pártfogó felügyelet o. Opóczky László: Gondolatok a pártfogó felügyeletről In: Kriminológiai közlemények 61. sz o. Orbán István (1994): A hivatásos pártfogó felügyelet eredményei, elvi és gyakorlati problémái In: Szöveggyűjtemény 1. köt o. Orell Ferenc János (2003): Reflexió a Pártfogó Felügyelői Szolgálat felállításának és működésének szabályozási elveiről szóló Kormány határozathoz - ügyészi szemmel In: Magyar Jog sz o. Oross Jolán: A hajléktalanság kezelése Magyarországon In: Kézikönyv szociális munkásoknak Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 2. kiadás, Osváth Józsefné Karanedev Ivánné: Javítóintézeti előzetes letartóztatás pedagógiaipszichológiai tapasztalatai In: Kriminológiai Közlemények o. Ö Ördögh László (1992): A szabadulók munkába állításának problémái és gyakorlati tapasztalatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében In: Kriminológiai közlemények 46. sz o. Ördögh László (1992): Gondolatok a pártfogó felügyeletről In: Magyar Jog sz o 9

10 P Palánkai Tiborné (1991): Hogyan büntessünk a jogállamban, avagy hogyan váltható apróbb pénzre a büntetőjogi paradigmaváltás? In: Kriminológiai közlemények 42. sz o. Pápista Eszter (2005): A fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó jogalkotás a 19. századtól napjainkig In: Jogi tanulmányok o. Parti Katalin (2000): A nők pártfogó felügyeletének és utógondozásának végrehajtásáról In: Kriminológiai tanulmányok. 37. köt o Pik Katalin (1995): Kik a hajléktalanok és mit tehetünk értük? In: Esély Pik Katalin (1999): Roma gyerekek és a speciális iskolák Educatio 1999, nyár, o. Pócsik Ilona (1994): A rehabilitációs ideológia húsz éve Utóélet vagy újjászületés? In: Viski Emlékkönyv (Szerk: Wiener A.) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Póka Rita: A jóvátétel eszközeinek megjelenése a hazai igazságszolgáltatásban In: Belügyi Szemle szám o Pokol Béla (2002): A jog elkerülésének útjai Mediáció, egyezségkötés In: Jogelméleti Szemle sz. Pongrácz Zsolt (2002): A mediátor pártfogók - avagy merre tart a büntető igazságszolgáltatás In: Bírák Lapja sz o. Popper Péter (1962): Fiatalkorú bűnözők személyiségvizsgálatának néhány tapasztalata Pszichológiai tanulmányok 4. Akadémiai Kiadó, Budapest Popper Péter (1970): A kriminális személyiségzavar kialakulása Akadémiai Kiadó, Budapest Puszta Enikő (1999): Mikor és hogyan lépünk be Európába - fiatalkorúak büntetőeljárásában In: Büntetőjogi tanulmányok o. R Rácz József (1989): Ifjúsági szubkultúrák és fiatalkori "devianciák" Budapest, Magyar Pszichiátriai Társaság Rácz József: A fiatalok életmódja, egészségi állapota és devianciája közötti összefüggések INFO- Társadalomtudomány 26. (1993. okt.) Az ifjúság helyzetéről o. Rácz József (2005): Az elterelésről. Szakirodalmi összegzés In: Addiktológia IV. évfolyam 1. szám o. Rácz József /szerk./: Devianciák; Bevezetés a devianciák szociológiájába Új mandátum, Budapest, Rácz József: A drogfogyasztó magatartás Medicina, Budapest, Rácz József: Addiktológia; Tünettan és Intervenciók HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar. Budapest, Rácz József: Ifjúsági (szub) kultúrák, intézmények, devianciák; Válogatott tanulmányok Scientia Humana, Budapest, Radoszáv Miklós: Határhelyzetek a hajléktalanság és a gyermekvédelem területén In: Rendészeti Szemle sz o. Rosta Andrea (2005): A fiatalkori bűnözés megelőzése, avagy a fiatalkorú bűnismétlők kriminálszociológiai vizsgálata In: Szemelvények o. Róth Erika (1994): Problémák és reformtörekvések a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban (különös tekintettel az előzetes letartóztatásra és a német jog követendő megoldásaira). In: Viskiemlékkönyv o. Róth Erika (2000.): A fiatalkorú bűnözés új jellegzetességei és a fiatalkorúak előzetes letartóztatása In: Kriminológiai Közlemények 58. Rudas János (1990): Delfi örökösei Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok Gondolat, Budapest Rudas János (szerk): Önismereti csoportok Animula 10

11 Ruzsonyi Péter: A fiatalkorú bűnelkövetők zárt intézeti kezelésének nemzetközi tendenciái S, Sz Sárkány István - Tauber István (1989): A pártfogó felügyelet néhány problémája egy empirikus vizsgálat tükrében In: Belügyi Szemle sz o Sessar, Klauss: Büntetés helyett az okozott kár jóvátétele? Vizsgálódások e gondolat lakossági fogadtatásáról In: Jogtudományi Közlöny, 1987/8. Solt Ottilia (1998): Folyton laknátok! In: Méltóságot mindenkinek I-II. Beszélő Kiadó, Budapest, o. Solt Ottilia (1977): Szakképzetlen családok Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest. Somlai Péter: Szocializáció Corvina, Budapest, Somogyi Árpád (2000): Mi fán terem a mediáció? In: Jogtudományi Közlöny sz o. Spéder Zsolt: Tartós szegénység In: A szegénység változó arcai Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Századvég Kiadó, Budapest, o. Spencer, M: Mindenhol jó, de a legjobb otthon In: Család, Gyermek, Ifjúság, 1998/5. Szabados János (1990): A pártfogó felügyelet végrehajtásának tapasztalatai In: Belügyi Szemle sz o Szabó András (1980): Bűnözés-ember-társadalom Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Szabó András (1984): A társadalmi beilleszkedési zavarok és a bűnmegelőzés Kriminológiai közlemények 2. sz. Szabó Lajos (1994): Krízisintervenció a szociális munkában In: A szociális munka elmélet és gyakorlata 2. kötet, Semmelweis Kiadó, Bp Szabó Lajos (1999): Szociális esetmunka kialakulása és elméleti háttere Szociális Munka Alapítvány, Budapest Szabó Zsuzsanna (1998): A munka mint büntetés (Közérdekű munka) In: Szociális munka o. Szalai Júlia: A társadalmi kirekesztődés egyes kérdései az ezredforduló Magyarországán Szociológiai Szemle, o. Szántó László (1995): A hivatásos pártfogó lehetséges szerepei, feladatai a bűnözői életút egyes szakaszaiban In: Kriminológiai közlemények Különkiadás o. Szász Anna: A bántalmazott nők életét, érdekeit védelmező szervezetek In: Esély 2001/3. Székely Annamária (1999): A mediációról In: Collega sz o. Szilvási Léna /szerk./: Gyermek család társadalom Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Szöllősi Gábor (2003): A gyermekvédelmi probléma mint társadalmi konstrukció In: Esély 2003/ o. T Takács Jolán (1995): A közérdekű munka In: Börtönügyi Szemle 1995/2. sz. Tamási Erzsébet (2003): A családon belüli erőszakról - csendesebb, szentségtörő módon Esély 2003/3. Tánczos Éva (szerk.) (1994): Szociális munka egyénekkel és családokkal esetmunka A szociális munka elmélete és gyakorlata 2. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest Tari Ferenc: Rezsimrendszer. A fiatalkorú elítéltek kezelése Tauber István (1986): A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés összefüggései, különös tekintettel egyes kisebbségi csoportokra ELTE Jogi Továbbképző Intézet Tankönyvkiadó, Budapest 11

12 Tauber István (1988): Cigányság és bűnözés BM. Könyvkiadó, Budapest Tauber István (1993): Kultúra társadalmi változások bűnözés In: Kriminológiai közlemények o. Tauber István (2003): Rendszerváltás bűnözés A hátrányos társadalmi helyzetű bűnelkövetők In: Belügyi Szemle , o Tenczer Tamás: Veszélyeztetettség a kriminalitás a gyermek és ifjúkorban Esély, 1997/3. Tomcsányi Teodóra - Fodor László - Kónya Olga: Altruizmus, segítő szindróma, érett segítő identitás Psychiatria Hungarica V. évf sz. Tóth Erika (1993): A pártfogolt és a személyi igazolvány In: Rendészeti Szemle o. Tóth Erika (1998): A közérdekű munka végrehajtásának gyakorlati tapasztalatai In: Kriminológiai közlemények o. Tóth Erika (2000): Az utógondozói munka elméleti és gyakorlati kérdései In: Börtönügyi Szemle sz o. Tóth Erika (2005): A civil és állami szervezetek együttműködésének kérdései, különös tekintettel a pártfogó felügyeletre - mint állami szervezetre -, és a szociális szférában feladatot vállaló civil szervezetek tevékenységére In: Szemelvények o Trincz Andrea (1999): A fiatalkorúakra vonatkozó büntető anyagi és eljárásjogi szabályok kialakulása, fejlődése; a fiatalkorúak bíróságának története In: Büntetőjogi tanulmányok o. U Utasi Judit (2000): A fiatalkorúakkal szemben elrendelt pártfogó felügyelet és utógondozás érvényesülése In: Kriminológiai Tanulmányok 37. köt o. Utasi Judit (2001): A javítóintézetből elbocsátott fiatalkorúak pártfogó felügyeletének eredményessége In: Kriminológiai Tanulmányok 38. köt o. Utasi Judit (1999): Fiatalkorúak által elkövetett erőszakos bűncselekmények főbb jellegzetességei. Egy kutatás tapasztalatai In: Kriminológiai Tanulmányok 36. köt o. Utasi Judit (2000): Az erőszakos bűncselekményt elkövetett fiatalkorú férfiak pártfogó felügyelete és utógondozása In: Belügyi Szemle sz o. Utasi Judit: Erőszak az iskolában In: SzocHáló V, W Vabrik László (1989): A javító- és a büntetés-végrehajtási intézetekből elbocsátott fiatalkorúak társadalmi beilleszkedése In: Belügyi Szemle sz o. Váradi Erika (2001): A hivatásos pártfogók helye és szerepe a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatás rendszerében In: Facultas nascitur o. Varga A. Tamás Vercseg Ilona (1998): Közösségfejlesztés Magyar Művelődési Intézet, Budapest, Varga Edit - Pócsik Ilona: A pártfogó felügyeleti rendszer szervezete, szerepe az angol büntetőpolitikában In: Kriminológiai közlemények 42. sz o. Váry Annamária (2004): Mi legyek, ha még nagyobb leszek? Váltsunk pályát és munkát együtt! Grafológiai Intézet Vathy Ákos (1992): Az alternatív büntetési formák és a pártfogó felügyelet In: Kriminológiai közlemények 46. sz o. Vavró I.: A fiatalkori bűnözés, a bűnözés jövője INFO-Társadalomtudomány 26.(1993. okt.) o. 12

13 Vavró István (1998): Jogerősen elítélt fiatalkorúak In: Kovacsics József Emlékkönyv o. Vígh Tauber Madácsi (1988): A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés kapcsolata o. Vígh József - Tauber István (1976): A szabadságvesztés-büntetés hatékonyságának főbb jellemzői In: Jogtudományi Közlöny, sz. Vígh József (1998): A kárhelyreállító (restoratív) igazságszolgáltatás In: Magyar Jog 1998/6. Vikár György (1980): Az ifjúkor válságai Gondolat Könyvkiadó, Budapest Virág György (2004): Bevezetés a családi erőszak kutatásához In: Kriminológiai Tanulmányok 41. k. (szerk: Irk F.) Országos Kriminológiai Intézet Budapest, Vókó György (1996): Utógondozás Pártfogók és civil szervezetek In: Börtönügyi Szemle sz o. Vókó György (2000): Pártfogó felügyelet és utógondozás In: Börtönügyi Szemle sz o. Vókó György (2003): Elmélkedés a pártfogó felügyeletről In: Börtönügyi Szemle sz o. Volentics Anna (1991): Antiszociális fejlődésirányú fiatalok oktatásának kérdései In: Kriminológiai közlemények sz o. Volentics Anna (1994): Elképzelések a fiatalkorú zárt intézeti neveltek reszocializációs gondozásának korszerűsítéséről In: Bűnmegelőzés Volentics Anna (1996): Gyermekvédelem és reszocializáció Nemzeti Tankönyvkiadó Wacquant, L.: A nyomor börtönei A zéró tolerancia világméretű terjedése Helikon Kiadó, Budapest, Z Zentai Ágnes: A pártfogó felügyelet új koncepciójáról In: Büntetőjogi tanulmányok Zenz, W. M.: A beavatkozás dilemmái gyermek-elhanyagolási ügyekben Család, gyermek, ifjúság 2002/4. Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest,

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv.

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv. SZAKIRODALOM BÜNTETŐJOGI MEDIÁCIÓ BARABÁS A. Tünde WINDT Szandra (2004): Elterelés vagy elzárás? In. Irk Ferenc (szerk.) Kriminológiai Tanulmányok, 41. kötet. Budapest. Országos Kriminológiai Intézet.

Részletesebben

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17 Tartalom III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna... 11 Bevezetés...13 7. Az áldozatpolitika alapjai... 17 7.1. Az áldozatpolitika története, elmélete és gyakorlata nemzetközi

Részletesebben

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati Hajléktalan ellátás Kötelező irodalom: 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum, 2001. 2. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás

Családvédelem, családgondozás I. Általános követelmény: Családvédelem, családgondozás A jelölt adjon számot a családvédelem és a családgondozás során alkalmazható társadalompolitikai, jogi, szakmai, módszertani ismeretekről. Ismerje

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Szociális alapvizsga 2010

Szociális alapvizsga 2010 Szociális alapvizsga 2010 Kötelező irodalom: 1. A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Szerk.: Kopp Mária Kovács Mónika Erika Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006. 220 231. o. 2. A minőségügy alapjai.

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve Az Országos Kriminológiai Intézet 2015. évi munkaterve KUTATÁSI FELADATOK A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások Első főirány: Társadalom és bűnözés 1. A felnőttek és gyerekek közötti bántalmazás

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve Az Országos Kriminológiai Intézet 2006. évi munkaterve A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások 1. Első főirány: Tettes és áldozata 1.1. A sértett jogai, és azok érvényesülése a magyar büntetőeljárásban.

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2

A tantárgy kódja BBNSZ03200 Óraszám 2 A tantárgy címe CSALÁDSZOCIOLÓGIA A tantárgy típusa ELŐADÁS Tantárgy célja: A tantárgy kódja BBNSZ0300 Óraszám Félév 6 Kreditek száma A család történeti változásainak, működésének és a társadalomban betöltött

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

Az Intézet munkatársainak évi publikációi

Az Intézet munkatársainak évi publikációi Az Intézet munkatársainak 2003. évi publikációi Barabás Andrea Tünde 1. A pénzmosás fantomja újra Ügyészségi kiadvány. 2. Látszat és valóság Belügyi Szemle 2003. 7-8. szám 131-143. p. 3. InSec, Insecurities

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p.

1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p. ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013. 1. a) Társadalompolitikai stratégiák és a szociálpolitika értelmezési keretei, a szociálpolitika alapelvei és az állami szociálpolitika

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1.

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1. ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 1. tétel A szociálpolitika fogalmának értelmezései. A szociálpolitika és a szegénypolitika eltérő logikája. A szociális munka definíciói, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Varga István Végzettség, minősítés 2007 Doktori Abszolutórium 2004-2007 Szociálpolitika Doktori Program (PhD) Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem

TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem TÁRGYLEÍRÁS CSALÁDSZOCIOLÓGIA BBNSZ03200 Oktató: Dr. Földházi Erzsébet 2013/2014. tanév II. félév kedd 10:00-11:30 BTK Ste Dienes Valéria terem A TANTÁRGY CÉLJA A család történeti változásainak, működésének

Részletesebben

Tartalom. Források...58

Tartalom. Források...58 Tartalom I. RÉSZ ELMÉLETI ALAPOK: KRIMINÁLPOLITIKA, BŰNMEGELŐZÉS ÉS HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS Szerk.: Borbíró Andrea...13 Bevezetés...15 1. Társadalmi kirekesztődés, bűnözés és kriminálpolitika...19

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás 2010

Családvédelem, családgondozás 2010 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Cigány gyerekek szocializációja Tantárgy kódja CM3005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI

Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI Első és másodéves hallgatók figyelem! Az alábbi dokumentumban mindkét évfolyam szigorlati tételsorai megtalálhatók! 1. ÉVFOLYAM SZIGORLATI TÉTELEI SZOCIÁLIS MUNKA SZIGORLATI TÉTELEK 2008/2009-ES TANÉV

Részletesebben

KRIMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉS

KRIMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉS IMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉS AJÁNLOTT TANTERV a kriminológia mesterképzés nappali tagozaton Első szemeszter :EKA Az elméleti kriminológia alapproblémái előadás 4 6 K :KPOL Kriminálpolitika előadás 3 5 K :KMT

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás

Családvédelem, családgondozás Családvédelem, családgondozás I. Általános követelmény: A jelölt adjon számot a családvédelem és a családgondozás során alkalmazható társadalompolitikai, jogi, szakmai, módszertani ismeretekről. Ismerje

Részletesebben

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok Kóta Tünde (igazgató, KIMISZ Pártfogó Felügyeleti Igazgatóság) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt KIMISZ nyitókonferencia

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz

Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Válogatott bibliográfia Az emberi jogok szerepe a nemzetközi kapcsolatokban c. tárgyhoz Összeállította: Dr. Kiss Barnabás egyetemi docens I. Ajánlott alapirodalom az alapjogok tanulmányozásához 1. Balogh

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

Erőszakos bűncselekmények, nemi erőszak

Erőszakos bűncselekmények, nemi erőszak Erőszakos bűncselekmények, nemi erőszak Könyvek: Lukács Tibor, Traytler Endre: A nemi erkölcs elleni bűntettek Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1963. 371 p. Lúzman-Najkodi Barna: Ösztöndíj a pokolba :

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS MUNKA SZAK KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI (2014. SZEPTEMBERTŐL) 1. A szociálpolitika

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) PDB1005 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna, főiskolai adjunkt.

Részletesebben

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Szóbeli záróvizsga tételek Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés szociális munka szakirány 2015-2016. tanévtől 1 Tartalom Társadalomismeret...

Részletesebben

*ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK* SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015. DECEMBER I. SZOCIÁLIS ISMERETEK

*ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK* SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015. DECEMBER I. SZOCIÁLIS ISMERETEK 1 *ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK* SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015. DECEMBER (A ZÁRÓVIZSGA SORÁN SOR KERÜL A SZAKDOLGOZAT MEGVÉDÉSÉRE, VALAMINT AZ ALÁBBI KÉT TÉTELSORBÓL EGY-EGY KÉRDÉS KIHÚZÁSÁRA.

Részletesebben

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 1997. Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom Budapest, Ferenczy Kiadó 1998. Astier, Isabelle: A beilleszkedés próbája. Esély

Részletesebben

Az Intézet munkatársainak évi publikációi

Az Intézet munkatársainak évi publikációi Az Intézet munkatársainak 2007. évi publikációi Virág György: Halál egyenes adásban a büntető igazságszolgáltatás megjelenése a tömegkommunikációban. Egy kutatás margójára (Társszerzők: Gyurkó Szilvia-Barabás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja

KÖVETELMÉNYEK. Cigány gyerekek szocializációja Cigány gyerekek szocializációja CSM2101 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Egy szemináriumi dolgozat írása és bemutatása kiselőadás formájában. Egy alkalommal hospitálás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium

Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Ügyelosztási rend 2013. február Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium i tanács száma Bíró neve Tárgyalt ügyek jellege 31.B. 9.B. Dr. Mikó Gergely kollégiumvezető Dr. Péntek László igazgatási feladatokkal

Részletesebben

Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections

Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁS A konferencia főbb következtetései Main conclusions from the conference Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections Mediáció és resztoratív

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

A szociális képzés repertóriuma Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Budai István

A szociális képzés repertóriuma Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Budai István Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Esély Gyermek, család, ifjúság Háló Humán Innovációs Szemle Kapocs Párbeszéd Szociális Munka Szociális Szemle Szociálpedagógia

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

Felvételi információk 2011 Kriminológia mester (MA) szak, Nappali tagozat

Felvételi információk 2011 Kriminológia mester (MA) szak, Nappali tagozat Felvételi információk 2011 Kriminológia mester (MA) szak, Nappali tagozat Részletes feltételeket az Oktatási Minisztérium FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011 című kiadványa tartalmazza. Képzési Finanszírozási

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat. Ez a fő célja minden jó törvényhozásnak... Meg akarjátok előzni a bűntetteket?

Részletesebben

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend szeptember. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I.

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend szeptember. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I. Ügyelosztási rend 2014. szeptember 2013.El.III.A.1-I. 31.B. szerda, péntek II. 36. 9.B. hétfő I. 75. 12.B. II. 36. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Dr. Mikó Gergely kollégiumvezető Dr. Péntek László

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2015/16. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Szóbeli vagy írásbeli kollokvium.

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve Az Országos Kriminológiai Intézet 2011. évi munkaterve A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások Első főirány: Erőszakos bűnözés 1.1. Fővárosi szórakozóhelyek erőszakos kriminalitási helyzetének vizsgálata

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend január. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I.

Elsőfokú tanácsok. Ügyelosztási rend január. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium El.III.A.1-I. Ügyelosztási rend 2014. január 2013.El.III.A.1-I. 31.B. szerda, péntek II. 36. 9.B. hétfő I. 75. 12.B. II. 36. Fővárosi Törvényszék Büntető Kollégium Dr. Mikó Gergely kollégiumvezető Dr. Péntek László

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET SZOCIÁLIS MUNKA SZAK KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI (2015. SZEPTEMBERTŐL) 1. A szociálpolitika és a szociális munka

Részletesebben

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014

Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport tanulmányköteteinek tanulmányai és a kutatócsoportra hivatkozással megjelent tanulmányok 2014 1. Az MTA-DE Kutatócsoport munkájának keretében 2014-ben megjelent

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Intézet) által jóváhagyott,

Részletesebben

Záróvizsga témakörök 2009-től Szociálpedagógia (BA) szak

Záróvizsga témakörök 2009-től Szociálpedagógia (BA) szak Záróvizsga témakörök 2009-től Szociálpedagógia (BA) szak 1/a) A humán ökorendszer elmélete és a változás sajátosságai a szociális esetmunkában. Kézikönyv szociális munkásoknak szerk. Kozma Judit, Szociális

Részletesebben

2016. június június 6.

2016. június június 6. 2016. június 1. 2016. június 6. GYŐRI ÉDES TERMÉKCSOMAG: Szalainé Koczó Erzsébet Juhász Edit (feldolgozás alatt) SZŐLLŐSI ISTVÁNNÉ Zoltán Oláh Czanik Beáta Szabó Veronika A Györgyné Barati Istvánné Botos

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a kriminológia oktatásáról, követelményekről nappali és levelező munkarendes hallgatók számára 2011/2012.

TÁJÉKOZTATÓ a kriminológia oktatásáról, követelményekről nappali és levelező munkarendes hallgatók számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ a kriminológia oktatásáról, követelményekről nappali és levelező munkarendes

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

Ferge Zsuzsa Atkinson, Tony Gans, Herbert Townsend, Peter Ferge Zsuzsa Hilscher Rezső Hilscher Rezső Esztergár Lajos Magyary Zoltán Magyary Zoltán

Ferge Zsuzsa Atkinson, Tony Gans, Herbert Townsend, Peter Ferge Zsuzsa Hilscher Rezső Hilscher Rezső Esztergár Lajos Magyary Zoltán Magyary Zoltán Ferge Zsuzsa (2010):Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek Napvilág, Budapest 9-38. 76-109. Atkinson, Tony (1998): Társadalmi kirekesztődés, szegénység, munkanélküliség Esély 4. szám pp.3-18. Gans, Herbert

Részletesebben