VÁLOGATOTT SZAKBIBLIOGRÁFIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLOGATOTT SZAKBIBLIOGRÁFIA"

Átírás

1 IX. VÁLOGATOTT SZAKBIBLIOGRÁFIA A, Á Ágostonné Alpár Vera (1998): Törési és kitörési pontok keresése a hajléktalanoknál ESÉLY 98/ o. Albert Fruzsina Dávid Bea (1998): Hajléktalanság az emberi kapcsolatok szemszögéből In: Szociológiai Szemle 1998/4. Allport, G. A. (1977): Az előítélet Budapest, Gondolat Allport, G. W. (1980): A személyiség alakulása Gondolat, Budapest Andorka R. (1990): Társadalmi problémák szociológiája Budapest, Tankönyvkiadó Andorka Rudolf (1989): Szegénység Magyarországon Társadalmi Szemle, 12. sz o. Andorka Rudolf (2003): Bevezetés a szociológiába, Osiris, Budapest Andorka Rudolf - Kolosi Tamás - Cseh-Szombathy László (szerk.) (1974): A deviáns viselkedés szociológiája. Gondolat, Budapest, Andorka Rudolf - Spéder Zsolt (1996): A szegénység Magyarországon In: Esély Antal Szilvia (2006): A fiatalkorú fogvatartottakkal való bánásmód empirikus vizsgálata In: Kriminológiai Tanulmányok 43. köt o. Antons, K. (2006): A csoportdinamika gyakorlata gyakorlatok és technikák Aronson, E. (1987): A társas lény Budapest, Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó Asen, E. (1997): Boldog család Park Kiadó, Budapest Atkinson R. (1999): Pszichológia Osiris Kiadó, Budapest Atkinson, Anthony B. (1992): A szociális biztonsági háló In: Esély, 1992/ o. B Babbie (1995): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata Budapest, ELTE Szociológiai Intézet Bábosik István (1982): Személyiségformálás közvetett hatásokkal Tankönyvkiadó, Budapest Bagdy Emőke (1981): A pszichodráma Magyar Pszichológiai Szemle, , 456. o. Bagdy Emőke-Koroknai B. (1988): Relaxációs módszerek Medicina, Budapest Bagdy Emőke (1977): A családi szocializáció és személyiségzavarok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Ban, Paul Zoltan (2002): Csoportos családi konferenciák a családok képessé tételének és erősítésének nemzetközi gyakorlata In: Család, gyermek, ifjúság 2002/3. Bándi Gyula (2000): A közvetítés (mediáció) jogi szabályozásának továbbfejlesztése In: Jogtudományi Közlöny szám o. Bánfalvy Csaba (2003): A munkanélküliség szociálpszichológiájáról Akadémiai Kiadó, Budapest Bánfalvy Csaba (1997): A munkanélküliség 2. átdolgozott és bővített kiadás. Magvető, Budapest Barabás Andrea Tünde (1996): A mediáció esélyei Magyarországon egy empirikus vizsgálat tükrében In: Kriminológiai tanulmányok 33. köt o. Barabás Andrea Tünde (1998): Egyezség tettes és áldozata között - racionalitás vagy naivitás? In: Kriminológiai közlemények Különkiadás o. Barabás Andrea Tünde (2000): Áldozati érdekek - új alternatívák a szankciórendszerben. In: Vígh József-jubileum o. Barabás Andrea Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. KJK-Kerszöv. Budapest Barabás Andrea Tünde (1994): A szabadságvesztés büntetés korlátozása és helyettesítése kandidátusi értekezés 1

2 Barcy Magdolna (1997): A csoportok hatékonysága és a személyes változás, Animula, Budapest Barnáné Munczer Erzsébet (2000): A mediációról In: Magyar Jog sz o. Barnes, Gill, Gorell (1991): Család, terápia, gondozás Családterápiás olvasókönyvek sorozat II., Budapest Bényei Gurály Győri Mezei (2000): Tíz év után In: Esély szám Berecki Zsolt (2000): Speciális csoportok (Az eurokonform büntetés-végrehajtás megteremtéséért) In: Börtönügyi Szemle sz o. Berg, I. K. (1995): Konzultáció sokproblémás családokkal Családterápiás olvasókönyvek sorozat V. Budapest Berkes Károlyné (2000): A fiatalkorú bűnözés új jellegzetességei és a fiatalkorúak előzetes letartóztatása. In: Kriminológiai közlemények. 58. sz o. Berne, Eric: Sorskönyv Berne, Eric (1984): Emberi játszmák Budapest, Gondolat Bogár Péter (2005): Kiskorúak a büntető igazságszolgáltatásban. KJK-Kerszöv, Budapest Bognár Szabolcs Udvari Kerstin (1998): A hajléktalanság néhány gyakorlati és elméleti kérdése Magyarországon Szociális Munka Bogschütz Zoltán (2003): Az ismeretlen pártfogás. In: Doktoranduszok fóruma, o. Bogschütz Zoltán (2007): A csoportfoglalkozás kezdetei a pártfogó felügyelet során. In: Doktoranduszok fóruma, o. Bolyky Orsolya (2005): A fiatalkorú elkövetők gyermekkora - az elkövetővé válás előzményei In: Kriminológiai Tanulmányok o. Boros János Csetneky László (2002): Börtönpszichológia Rejtjel Budapest Breitner Péter (1999): A hajléktalanná válás lépcsőfokai In: Esély Breitner Gurály - Győri (2002): Kérdések és válaszok a hajléktalanságról Brocher, T (1979): Csoportdinamika és felnőttoktatás Tankönyvkiadó, Budapest Buda Béla (1995): A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései Budapest. C, Cs Castel, Robert (1993) A nélkülözéstől a kivetettségig - a kiilleszkedés pokoljárása In: Esély, sz o. Christie, Nils (2004): Büntetésipar Osiris Kiadó, Budapest Christie, Nils (1991): A fájdalom korlátai Európa Kiadó, Budapest. Christie, Nils: Bűnözés kontroll Európában és Észak-Amerikában In: Kriminológiai Közlemények 55. szám 153. Cohen, A. C. (1974): Fiatalkorú bűnözők. A bűnöző szubkultúra In: A deviáns viselkedés szociológiája Gondolat, Budapest Conte J. R. (1997): A gyermekekkel szembeni erőszak In: Család, Gyermek Ifjúság, 1997/2 Czipóth Edit (1999): A fiatalkorúak próbára bocsátása. In: Büntetőjogi tanulmányok, o. Csányi Yvonne: Különtámogatás: szegregáltan vagy integráltan? In: Educatio, 2001 nyár, X. évf. II o. Csapó Sándor (1996): Haza... a börtönbe Kávé Kiadó, Budapest Cseh-Szombathy László (2000): A házasság minősége In: Spéder - Elekes (szerk): Törések és kötések, ARTT-Századvég, Budapest. Csemáné Váradi Erika (2005): A gyermek- és fiatalkorú áldozatok speciális megközelítése a büntető-igazságszolgáltatásban In: Wiener A. Imre-jubileum o. Csepeli György (1989): A csoportlélektan vázlata Múzsák Kiadó, Budapest. Csepeli György (1989): A szociálpszichológia vázlata. Múzsák Kiadó, Budapest. Csepeli György (1994): Szociálpszichológia Osiris Kiadó, Budapest 2

3 D Darvas Ágnes - Tausz Katalin (2001): Gyermekszegénység és családtámogatások. Szociálpolitikai megoldások a volt szocialista országokban Eszmélet 49. sz. David Reisman (2000): A magányos tömeg Polgár Kiadó Dér Mária (1995): Mi az oka, hogy Magyarországon a pártfogó felügyeleti mesterség lábra nem tud kapni? In: Kriminológiai közlemények. Különkiad o. Dér Mária (1990): Vádirat a pártfogó felügyelet tárgyában. In: Belügyi Szemle 1990/ o. Dér Mária (1990): Vitairat a fiatalkorúak pártfogó felügyeletéről. In: Esély, 1990/ o. Diósdi Mária (2001): Néhány gondolat a közérdekű munkáról In: Minúciák o. Diósi Pál (2000): A fiatalok helyzetéről, problémáiról. In: Esély 2000/2. Dobos József (2002) Gondolatok a pártfogó felügyeletről. In: Studia iurisprudentiae Tomus 2/ o. Domokos Andrea (1999): Prevenciós lehetőségek a fiatalkorú erőszakos elkövetők körében In: Rendvédelmi füzetek o. E Elekes Zsuzsa Cserne I. (1986): Társadalmi beilleszkedési zavarok az alkoholbetegek különféle csoportjainál In: Alkohológia Elekes Zsuzsa Liptay G. (1988): Különféle alkoholfogyasztású embertípusok összehasonlítása egy epidemiológiai vizsgálat tükrében In: Alkohológia o. Elekes Zsuzsa - Paksi Borbála: Adalékok a hazai drogprobléma jellegének elemzéséhez In: Esély sz o. Erdélyi Katalin (2004): Gondolatok a mediációról In: Ügyészek Lapja sz o. Erőss Ferenc (szerk.) (1998): Megismerés, előítélet, identitás Szociálpszichológiai szöveggyűjtemény Wesley János Lelkészképző Főiskola Új Mandátum Kiadó, Budapest Evan, G.; Chris, I; Ratner, H.: Megoldásközpontú terápia: a de Shazer- modell Családterápiás olvasókönyvek sorozat IV. Animula, Budapest, F Farkas Gyula: A felnőtt korúak pártfogó felügyeletéről. Csongrád megyei helyzetértékelés, valamint vitás megoldásra váró kérdések In: Bírák Lapja, 1993/ o. Farkas Gyula: Néhány kérdés a pártfogó felügyelet szabályainak gyakorlati alkalmazásáról In: Bírák Lapja 1994/ o. Farkas Johanna (2006): A gyermekek és fiatalkorúak elleni bűncselekmények szankcionálásának történeti áttekintése In: Doktoranduszok fóruma o. Fecz József (2001): A közérdekű munka büntetés végrehajtásának gyakorlati problémái In: Magyar Jog 2001/8. Fehér Lenke (2004): Modellek a családon belüli erőszak kezelésére In: Kriminológiai Tanulmányok 41. kötet Budapest Fekete Erzsébet: Droghatások és kezelési lehetőségek a fiatalkorú bűnelkövetők körében Ferge Zsuzsa- Tausz Katalin Darvas Ágnes: Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. Kötet: Esettanulmány Magyarországról. Ferge Zsuzsa (1980): Társadalompolitikai tanulmányok Budapest, Gondolat Ferge Zsuzsa (1989): Van-e negyedik út? A társadalompolitika esélyei Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 3

4 Ferge Zsuzsa (1996): A generációk közti és a társadalmi szolidaritásról Esély, 1996/4. Ferge Zsuzsa: A magyar segélyezési rendszer reformja Esély 1995/6., 1996/1., 1996/2. Ferge Zsuzsa (2000): A társadalom pereme és az emberi méltóság Esély 2000/1. Ferge Zsuzsa (2002): Az EU és a kirekesztés Esély 2002/6. Ferge Zsuzsa: Szabadság és biztonság Esély, 1994/5. Ferge Zsuzsa (2000): A szétszakadó társadalom. Belügyi Szemle 2000/6. szám Forrai R. Katalin Hegedűs T. András (1998): Cigány gyerekek szocializációja Aula, Budapest, Frech Ágnes (2000): A fiatalkorúak bűnelkövetési tendenciái az 1990-es évek második felében In: Kriminológiai közlemények 58. sz o. Frech Ágnes (2000): A fiatalkorúak bűnelkövetési tendenciái és az ítélkezési gyakorlat alakulása az évi XLI. törvény hatálybalépése óta. In: Család, Gyermek, Ifjúság 2000/1. 9. évf. Freud, Sigmund (1997): Pszichoanalízis Kriterion Könyvkiadó, Budapest Fülöp Ágnes (2005): Új törekvések a fiatalkorúak büntetőjogában. In: Kriminológiai Tanulmányok o. G, Gy Gáspár Károly Drosztmérné Kánnai Magdolna- Bán Gabriella: Se veled, se nélküled, avagy a gyermekek védelmének helye a hazai jogi és szociálpolitikai rendszerben In: Család Gyermek Ifjúság Gerevich József Németh A. (2000): Addikciók MEDICINA Könyvkiadó, Budapest Gerevich József - Veér András (szerk.) (1992): A kábítószer kihívása Gondolat, Budapest o. Gibicsár Gyula (1995): Ügyészi szemmel: a gyermek- és ifjúságvédelem helyzete és feladatai In: Kriminológiai közlemények Különkiadás o. Gibicsár Gyula (1990): Ügyészi tapasztalatok a fiatalkorúak pártfogó felügyeletéről In: Ügyészségi Értesítő 1990/ o. Gibicsár Gyula (1996): A gyermek és fiatalkorúak devianciájának okai és főbb jellemzői In: Magyar Jog 1996/9. Gibicsár Gyula: A gyermek- és ifjúságvédelem az ügyészi jogalkalmazási tapasztalatok tükrében In: Család, Gyermek; Ifjúság 2000./ évf. Giddens, Anthony (2000): A család In: Elszabadult világ. Perfekt K., Budapest. Giddens, Anthony (1995): Szociológia Osiris, Budapest. Golan, N.: Krízis és krízisintervenció a szociális munkában In: Budai István (szerk.): Tanulmányok a gyermekjólét köréből IV. Esztergom, 1994, o. Gosztonyi Géza Kerezsi Klára (1994.): A családsegítő- és a pártfogó szolgálatok lehetséges szerepe a bűnmegelőzésben In: Büntetőpolitika és bűnmegelőzés (szerk.: Gönczöl Katalin) ELTE Szociológiai Intézet, Szociálpolitikai Tanszék, Budapest Gosztonyi Géza (1998): Közösségi szociális munka In: Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma Judit) Szociális Szakmai Szövetség, Budapest o. Gönczöl Katalin (1977): A rehabilitációs ideológia csődje börtönreformok az amerikai kontinensen In: Jogtudományi Közlöny 12. sz. Gönczöl Katalin - Kerezsi Klára (válogatta és szerk.): A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény a szociális szakképzés Számára Budapest, T-Twins Kiadó Gönczöl Katalin Korinek László Lévai Miklós (1996): Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll Corvina, Budapest Gönczöl Katalin (1987): Bűnözés és társadalompolitika Akadémiai Kiadó, Budapest Gönczöl Katalin (1991): Bűnös szegények Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Görgényi Ilona (2001): A viktimológia alapkérdései. (szerk.: Dr. Gábor Luca) Oriris, Budapest 4

5 Görgényi Ilona (2000): Régi és új paradigma: a restoratív igazságszolgáltatás In: Gellér Balázs (szerk.): Békés Imre Ünnepi Kötet, ELTE- ÁJTK, Budapest Gulyás Géza (2005): A mediáció mint kisebb súlyú bűncselekmények kezelésének egyik lehetősége In: Ügyvédek Lapja sz o. Gurály Zoltán Győri Péter Mezei György- Pelle József (2002): A margó szélén In: Esély, 2002/ o. Győrfi Éva (2002): Konfliktuskezelés szemtől szembe a resztoratív szemlélet érvényesülésének egy lehetséges módja In: Család, gyermek, ifjúság 2002/4. Győri Péter (1996): Vannak-e jogaik a hajléktalanoknak? Mozgó Világ sz o Gyuris Tamás Horváth Olga Oross Jolán: Hajléktalanság Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, Bp., Gyuris Tamás Molnár D. László Szántó Róbert (1992): Hajléktalanok In: Család, gyermek, ifjúság sz. Gyuris Tamás: Hajléktalanság nálunk és az Európai Unió országaiban Kapocs, II: évf. 5. szám október (kiadó NCSSZI) H Hankiss Elemér (1983): Társadalmi csapdák Diagnózisok Budapest, Magvető Hatvani Erzsébet (2006): A Pártfogó Felügyelői Szolgálat és a bűnelkövetők társadalmi reintegrációja. In: Börtönügyi Szemle szám Hatvani Erzsébet (2004): Reform közben In: Háló o. Hatvani Erzsébet: A megreformált pártfogó felügyelői szolgálat infrastruktúrája a működés lehetőségei és nehézségei In: Acta Criminalia I o. Havas Gábor - Kemény István (1995): A magyarországi romákról In: Szociológiai Szemle, 3. sz o. Havas Gábor Kemény István Liskó Ilona (2002): Cigány gyerekek az általános iskolában Budapest, Új Mandátum Hegyesi Gábor - Kozma Judit - Szilvási Léna - Talyigás Katalin (1997): Szociális munka csoportokkal. A szociális munka elmélete és gyakorlata 4. kötet, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest Hegyesi Gábor Talyigás Katalin (szerk.) (1994): Általános szociális munka. A szociális munka elmélete és gyakorlata 1. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest Herczeg József (1998): A pártfogó és az utógondozás az elítélt szemszögéből In: Börtönügyi Szemle, o. Herczog Mária (2004): Tettes-áldozat mediáció a fiatalkorúak büntetőjogában Európában In: Jogi tanulmányok o. Herczog Mária (szerk.) (2002): A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről Család Gyermek Ifjúság könyvek, Budapest Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái Pont Kiadó, Budapest Herczog Mária (2001): Gyermekvédelmi kézikönyv KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest Herke Csongor (2003): A sértett-terhelt mediáció szerepe a bűnmegelőzésben In: Határőrség és bűnmegelőzés, o. Herke Csongor (2003): Mediáció, helyreállító igazságszolgáltatás és büntetőpolitika In: Belügyi Szemle, sz o. Heron, John: Beavatkozási lehetőségek a segítő kapcsolatban In: A tanácsadás pszichológiája (Szerk. Ritoókné Ádám Magda) Tankönyvkiadó, Budapest, o. Hoyer Mária (2003): A család, mint szintér; az egészségesen működő család és a diszfunkcionális család In. Fejlesztő Pedagógia, 14. évf. 2003/2-3. 5

6 Hoyer Mária (2000): Drog és család In. A drogkérdésről-őszintén /Rácz József és munkatársai/ Képzett Beteg Könyvek B+V Lap és Könyvkiadó Kft. Budapest, Hoyer Mária (2003): Hogyan változik az Addiktológia elmélete és gyakorlata? In. Új távlatok a klinikai pszichológiában /szerk. Kállai J. Kézdi B./ Új Mandátum, Budapest, I Illés Tiborné (1996): A pártfogói intézmény helyzete és aktuális problémái. In: Kapu, Illés Tiborné (1996): Húszéves a felnőtt korú bűnelkövetők utógondozása és pártfogó felügyelete In: Bírák Lapja 1995/2-4. Illés Tiborné (1996): Pártolandók a pártfogók is In: Börtönügyi Szemle o. Illés Tiborné (1999): A hivatásos pártfogók utógondozói tevékenysége In: Börtönügyi Szemle szám o. Iványi Gábor (1997): Hajléktalanok Magyarország felfedezése, o. J Jungi Eszter (2006): A javítóintézeti nevelés, mint büntetőjogi szankció In: Fiatal oktatók. 3. köt o. K Kassai Melinda (1995): A gyermekkorban elszenvedett, családon belüli erőszak szerepe az életút későbbi alakulásában In: Esély, 1995/4. Kemény István (1996): A romák és az iskola In: Educatio tavasz o. Kemény István (2003): Válság után: Szegények, munkanélküliek, cigányok, versenyképtelenek In: Esély, 2003/ o. Kerezsi Klára (1995): A gyermek- és fiatalkorúak bűnözése és a gyermekkorú sértettek Magyarországon In: Kriminológiai Tanulmányok 32. köt o. Kerezsi Klára (1995): Az elkövető-orientált bűnmegelőzés lehetőségei a fiatalkorú bűnözés kezelésében In: Kriminológiai Közlemények Különkiadás o. Kerezsi Klára (1991): Szociális munkás-e a pártfogó felügyelő? In: Kriminológiai közlemények 42. sz o. Kerezsi Klára (1995): Pártfogók pórázon In: Kriminológiai közlemények. 51. sz Kerezsi Klára (1996): Koncepció a Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének átalakításához, különös tekintettel a hazai pártfogó szolgálat működésére In: Kriminológiai tanulmányok 33. köt o. Kerezsi Klára (2001): Az alternatív szankciók helye és szerepe a büntetőjog szankciórendszerében In: Büntetőjogi Kodifikáció o. Kerezsi Klára (2002): A hazai pártfogó szolgálat átalakítása In: Belügyi Szemle o. Kerezsi Klára (1990): A pártfogás dilemmája: kontroll vagy segítő kapcsolat? In: Esély o. Kerezsi Klára (2006): A pártfogó felügyelet speciális magatartási szabályai Kutatási beszámoló Közzéteszi az Igazságügyi Minisztérium Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkársága Kerezsi Klára - Dér Mária: Az alternatív szankciók költségösszefüggései In: Magyar Jog o. Kerezsi Klára. (1995): A védtelen gyermek (Erőszak és elhanyagolás a családban) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Kerezsi Klára: A pártfogás dilemmája In: Deviancia, emberi jogok, garanciák (szerk. Gönczöl Kerezsi) ELTE Szociálpolitikai Tanszék könyvsorozat Budapest,

7 Kerezsi Klára: Az alternatív büntetések és végrehajtásuk In: Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll Corvina, Budapest, Kerezsi Klára: Láthatatlan bűnelkövetők és kézzelfogható börtönök, avagy kell-e Magyarországnak börtönépítési program? In: Esély 2000/5. Kerezsi Gosztonyi Bogschütz - Éliás (2002): Pártfogás/mediáció és egyéb szociális segítségnyújtás/szolgáltatás bűnelkövetők részére 10 Európai Uniós tagjelölt országban (Magyarország) In: Mediáció a pártfogásban Budapesti Szociális Forrásközpont. Kertesi Gábor (1995): Cigány foglalkoztatás a rendszerváltás előtt és után In. Esély 1995/4. Kertesi Gábor (2002): Oktatási reformterv a tanulási problémákkal küszködő, hátrányos családi hátterű gyermekek megsegítésére az alapfokú oktatásban In: Esély Kiss Anna (2005): Elvárások az EU-ban - gondolatok a mediációról In: Ügyészek Lapja sz o. Kolozsi B. (1992): Deviancia Gondolat Kiadó, Budapest Komáromi Éva: A hajléktalanság mentálhigiénéje In: Szenvedélybetegségek I. évf. 5. sz o. Komlósi P. (1981): A pszichodráma módszer hatásmechanizmusa Magyar Pszichológiai Szemle o. Korinek László (1988): Rejtett bűnözés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Kovács Gyula: A fiatalkorú előzetes letartóztatottak javítóintézeti elhelyezésének problematikája Kozma Judit (2001): Szociális diagnózis In: Esély 2001/3, o. Kőszegi Szilvia (2005): A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében folyó utógondozói munka In: Börtönügyi Szemle sz o. Králné Szabó Piroska (1993): Gondolatok a pártfogó felügyelet intézményének jövőjéről egy angliai tanulmányút kapcsán In: Kriminológiai közlemények 47. sz o. Krámer Veronika (2004): A gyermekbántalmazás költségei In: Család Gyermek Ifjúság, 2004/4. Krémer Balázs (1997): A politika és a család In: Mozgó Világ, o. L Ladányi János (1989): A lakásrendszer változásai és a cigányság térbeni elhelyezkedésének átalakulása Budapesten In: Valóság, Lash, Christopher (1996): Az önimádó társadalom Európa Könyvkiadó Budapest László Klára - Oross Jolán (szerk.): A hajléktalanság sebei. In: Periferia Seria 6. Budapest, Lévai Miklós (1991): A büntetőjogi jogkövetkezmények rendszere Angliában és Walesben; kriminálpolitikai tanulságok In: Kriminológiai közlemények 42. sz o. Lévai Miklós (1992): Kábítószerek és bűnözés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Lévai Miklós (1994): A fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben kiszabható büntetőszankciók reformja In: Büntetőpolitika, bűnmegelőzés Lévai Miklós (1989): A fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerére vonatkozó ENSZ minimum szabályok: A Pekingi Szabályok In: Jogtudományi Közlöny sz. Lévai Miklós (1995): A tettarányosságon innen és túl: az angol büntetési rendszer jellemzői a kilencvenes évek első felében, különös tekintettel a szabadságvesztéssel nem járó szankciókra In. Kriminológiai Közlemények 51. (1995) szerk: Gönczöl Katalin Lévay Miklós (2005): Az Európa Tanács R (2003) 20. számú ajánlása a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerről. In: Wiener A. Imre-jubileum o. Levi, V.: Az önismeret művészete Gondolat, Budapest Lewin K. (1975): Csoportdinamika Közgazdasági és Jogi, Budapest Lóránd Ferenc: Egyéni és közösségi érdek Új pedagógiai szemle, 2000/2. 4. o. Lovas Zsuzsa: A mediáció In: Család, gyermek, ifjúság 1999/1. 7

8 Lőrincz József: A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása a XX. század első felében Lőrincz József (1999): Európai fejlődésirány a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában Rendvédelmi füzetek Lőrincz József (1992): Korszerűsítési kísérletek a fiatalkorúak büntetés-végrehajtásában In: Jogtörténeti Szemle 4. sz o. Lőrincz József (2005): Útkeresés a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában In: Wiener A. Imre-jubileum, o. Lukács Krisztina: A fogvatartottak kapcsolattartása In: V. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés (2006) Bíbor Kiadó, Miskolc Lukács Tibor (1987): Szervezett dilemmák: a börtön, Magvető, Bp o. Lukáts Ákosné - Jáger István (1999): A közérdekű munka elméleti és gyakorlati kérdései In: Büntetőjogi tanulmányok, o Lukáts Ákosné - Jáger István: A büntetés hatása a pártfogó szemével In: Büntetőjogi tanulmányok, o. Lüssi, Peter: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati tankönyve Interdiszciplináris Szakkönyvtár 1. Budapest Mastenbroek, W.F.G. (1991): Konfliktus-menedzsment és szervezetfejlesztés KJK, Budapest M Mérei Ferenc - Ajkay Klára - Dobos E - Erdélyi L. (1981): A pszichodráma módszer önismereti és terápiás alkalmazása Akadémiai Kiadó, Budapest Merton, R. K. (1974): Társadalmi struktúra és anómia In: A deviáns viselkedés szociológiája Gondolat, Budapest Mészáros Mercédes (2000): Segítő találkozások előzetesben lévő fiatalokkal In: Börtönügyi Szemle sz o. Mezey Barna (1997): Rabsegélyezés, patronage-ügy, utógondozás. A rabgondozás történelmi tendenciái In: Kriminológiai közlemények 55. sz o Minuchin, P. Colapinto - Minuchin, S. (2002): Krízisről krízisre. A szegény családok segítése Animula, Budapest Módos Tamás (1998): A büntetés-végrehajtási nevelés Rejtjel Kiadó, Budapest Mudri István (2007): Miért válik egy fiatalkorú bűnelkövetővé, avagy a normák gyengülése (anómia) a trendek tükrében Müller, C. Wolfgang: Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá? ELTE Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület T-Twins Kiadó, Budapest, 1992 N, Ny Nacsády Péter Imre (1995): Mi is az a mediáció? In: Magyar Jog sz o. Nacsády Péter Imre (1998): Az amerikai mediáció In: Magyar Jog sz o. Nacsády Péter Imre (1999): A diverzió időszerű kérdései a büntetőjogban In: Börtönügyi Szemle, sz o. Nagy Ferenc (1986): Intézkedések a büntetőjog rendszerében Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Nagy Ferenc: Javaslatok a Btk. egyes büntetési nemeinek módosítására In: Magyar Jog 1991/ o. Nagy Ferenc: Jóvátétel, mint a konfliktusfeloldó büntető igazságszolgáltatás egyik formája In: Büntetőpolitika, bűnmegelőzés (szerk.: Gönczöl Katalin), ELTE Szociálpolitikai Tanszék könyvsorozat, T-Twins Kiadó, Budapest,

9 Nagy Ferenc: Utógondozás a pártfogó felügyelet hazai fejődéséről IM tudományos és tájékoztatási főosztály kiadványai, 10. kötet, 50. o. Négyesy László (2004): Bíró, média, mediáció In: Bűnözés új tendenciái o. Németh Zsolt (2000): A gyermek- és fiatalkorúakkal kapcsolatos bűnmegelőzés gyakorlatának két évtizede Magyarországon In: Vígh József-jubileum o. Novák Valentin (2000): Pártfogói körkép az új évezred küszöbén In: Börtönügyi Szemle o. Nyerges Kálmán Kóta Tünde (2000): A fiatalkorúak pártfogó felügyeletének változása a gyermekvédelmi törvény hatására a közigazgatás szervezetében In: Magyar Közigazgatás szám Nyerges Kálmán: Fiatalkorúak pártfogó felügyelete a gyermekvédelemben, a közigazgatásban és a büntetés-végrehajtásban O, Ó Ónozóné Wenner Margit: A pártfogó felügyelet és az utógondozás jogintézményének fejlődése a büntető törvénykönyv hatálybalépése óta Utógondozás Pártfogó felügyelet o. Opóczky László: Gondolatok a pártfogó felügyeletről In: Kriminológiai közlemények 61. sz o. Orbán István (1994): A hivatásos pártfogó felügyelet eredményei, elvi és gyakorlati problémái In: Szöveggyűjtemény 1. köt o. Orell Ferenc János (2003): Reflexió a Pártfogó Felügyelői Szolgálat felállításának és működésének szabályozási elveiről szóló Kormány határozathoz - ügyészi szemmel In: Magyar Jog sz o. Oross Jolán: A hajléktalanság kezelése Magyarországon In: Kézikönyv szociális munkásoknak Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 2. kiadás, Osváth Józsefné Karanedev Ivánné: Javítóintézeti előzetes letartóztatás pedagógiaipszichológiai tapasztalatai In: Kriminológiai Közlemények o. Ö Ördögh László (1992): A szabadulók munkába állításának problémái és gyakorlati tapasztalatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében In: Kriminológiai közlemények 46. sz o. Ördögh László (1992): Gondolatok a pártfogó felügyeletről In: Magyar Jog sz o 9

10 P Palánkai Tiborné (1991): Hogyan büntessünk a jogállamban, avagy hogyan váltható apróbb pénzre a büntetőjogi paradigmaváltás? In: Kriminológiai közlemények 42. sz o. Pápista Eszter (2005): A fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó jogalkotás a 19. századtól napjainkig In: Jogi tanulmányok o. Parti Katalin (2000): A nők pártfogó felügyeletének és utógondozásának végrehajtásáról In: Kriminológiai tanulmányok. 37. köt o Pik Katalin (1995): Kik a hajléktalanok és mit tehetünk értük? In: Esély Pik Katalin (1999): Roma gyerekek és a speciális iskolák Educatio 1999, nyár, o. Pócsik Ilona (1994): A rehabilitációs ideológia húsz éve Utóélet vagy újjászületés? In: Viski Emlékkönyv (Szerk: Wiener A.) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Póka Rita: A jóvátétel eszközeinek megjelenése a hazai igazságszolgáltatásban In: Belügyi Szemle szám o Pokol Béla (2002): A jog elkerülésének útjai Mediáció, egyezségkötés In: Jogelméleti Szemle sz. Pongrácz Zsolt (2002): A mediátor pártfogók - avagy merre tart a büntető igazságszolgáltatás In: Bírák Lapja sz o. Popper Péter (1962): Fiatalkorú bűnözők személyiségvizsgálatának néhány tapasztalata Pszichológiai tanulmányok 4. Akadémiai Kiadó, Budapest Popper Péter (1970): A kriminális személyiségzavar kialakulása Akadémiai Kiadó, Budapest Puszta Enikő (1999): Mikor és hogyan lépünk be Európába - fiatalkorúak büntetőeljárásában In: Büntetőjogi tanulmányok o. R Rácz József (1989): Ifjúsági szubkultúrák és fiatalkori "devianciák" Budapest, Magyar Pszichiátriai Társaság Rácz József: A fiatalok életmódja, egészségi állapota és devianciája közötti összefüggések INFO- Társadalomtudomány 26. (1993. okt.) Az ifjúság helyzetéről o. Rácz József (2005): Az elterelésről. Szakirodalmi összegzés In: Addiktológia IV. évfolyam 1. szám o. Rácz József /szerk./: Devianciák; Bevezetés a devianciák szociológiájába Új mandátum, Budapest, Rácz József: A drogfogyasztó magatartás Medicina, Budapest, Rácz József: Addiktológia; Tünettan és Intervenciók HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar. Budapest, Rácz József: Ifjúsági (szub) kultúrák, intézmények, devianciák; Válogatott tanulmányok Scientia Humana, Budapest, Radoszáv Miklós: Határhelyzetek a hajléktalanság és a gyermekvédelem területén In: Rendészeti Szemle sz o. Rosta Andrea (2005): A fiatalkori bűnözés megelőzése, avagy a fiatalkorú bűnismétlők kriminálszociológiai vizsgálata In: Szemelvények o. Róth Erika (1994): Problémák és reformtörekvések a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban (különös tekintettel az előzetes letartóztatásra és a német jog követendő megoldásaira). In: Viskiemlékkönyv o. Róth Erika (2000.): A fiatalkorú bűnözés új jellegzetességei és a fiatalkorúak előzetes letartóztatása In: Kriminológiai Közlemények 58. Rudas János (1990): Delfi örökösei Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok Gondolat, Budapest Rudas János (szerk): Önismereti csoportok Animula 10

11 Ruzsonyi Péter: A fiatalkorú bűnelkövetők zárt intézeti kezelésének nemzetközi tendenciái S, Sz Sárkány István - Tauber István (1989): A pártfogó felügyelet néhány problémája egy empirikus vizsgálat tükrében In: Belügyi Szemle sz o Sessar, Klauss: Büntetés helyett az okozott kár jóvátétele? Vizsgálódások e gondolat lakossági fogadtatásáról In: Jogtudományi Közlöny, 1987/8. Solt Ottilia (1998): Folyton laknátok! In: Méltóságot mindenkinek I-II. Beszélő Kiadó, Budapest, o. Solt Ottilia (1977): Szakképzetlen családok Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest. Somlai Péter: Szocializáció Corvina, Budapest, Somogyi Árpád (2000): Mi fán terem a mediáció? In: Jogtudományi Közlöny sz o. Spéder Zsolt: Tartós szegénység In: A szegénység változó arcai Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Századvég Kiadó, Budapest, o. Spencer, M: Mindenhol jó, de a legjobb otthon In: Család, Gyermek, Ifjúság, 1998/5. Szabados János (1990): A pártfogó felügyelet végrehajtásának tapasztalatai In: Belügyi Szemle sz o Szabó András (1980): Bűnözés-ember-társadalom Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Szabó András (1984): A társadalmi beilleszkedési zavarok és a bűnmegelőzés Kriminológiai közlemények 2. sz. Szabó Lajos (1994): Krízisintervenció a szociális munkában In: A szociális munka elmélet és gyakorlata 2. kötet, Semmelweis Kiadó, Bp Szabó Lajos (1999): Szociális esetmunka kialakulása és elméleti háttere Szociális Munka Alapítvány, Budapest Szabó Zsuzsanna (1998): A munka mint büntetés (Közérdekű munka) In: Szociális munka o. Szalai Júlia: A társadalmi kirekesztődés egyes kérdései az ezredforduló Magyarországán Szociológiai Szemle, o. Szántó László (1995): A hivatásos pártfogó lehetséges szerepei, feladatai a bűnözői életút egyes szakaszaiban In: Kriminológiai közlemények Különkiadás o. Szász Anna: A bántalmazott nők életét, érdekeit védelmező szervezetek In: Esély 2001/3. Székely Annamária (1999): A mediációról In: Collega sz o. Szilvási Léna /szerk./: Gyermek család társadalom Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Szöllősi Gábor (2003): A gyermekvédelmi probléma mint társadalmi konstrukció In: Esély 2003/ o. T Takács Jolán (1995): A közérdekű munka In: Börtönügyi Szemle 1995/2. sz. Tamási Erzsébet (2003): A családon belüli erőszakról - csendesebb, szentségtörő módon Esély 2003/3. Tánczos Éva (szerk.) (1994): Szociális munka egyénekkel és családokkal esetmunka A szociális munka elmélete és gyakorlata 2. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest Tari Ferenc: Rezsimrendszer. A fiatalkorú elítéltek kezelése Tauber István (1986): A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés összefüggései, különös tekintettel egyes kisebbségi csoportokra ELTE Jogi Továbbképző Intézet Tankönyvkiadó, Budapest 11

12 Tauber István (1988): Cigányság és bűnözés BM. Könyvkiadó, Budapest Tauber István (1993): Kultúra társadalmi változások bűnözés In: Kriminológiai közlemények o. Tauber István (2003): Rendszerváltás bűnözés A hátrányos társadalmi helyzetű bűnelkövetők In: Belügyi Szemle , o Tenczer Tamás: Veszélyeztetettség a kriminalitás a gyermek és ifjúkorban Esély, 1997/3. Tomcsányi Teodóra - Fodor László - Kónya Olga: Altruizmus, segítő szindróma, érett segítő identitás Psychiatria Hungarica V. évf sz. Tóth Erika (1993): A pártfogolt és a személyi igazolvány In: Rendészeti Szemle o. Tóth Erika (1998): A közérdekű munka végrehajtásának gyakorlati tapasztalatai In: Kriminológiai közlemények o. Tóth Erika (2000): Az utógondozói munka elméleti és gyakorlati kérdései In: Börtönügyi Szemle sz o. Tóth Erika (2005): A civil és állami szervezetek együttműködésének kérdései, különös tekintettel a pártfogó felügyeletre - mint állami szervezetre -, és a szociális szférában feladatot vállaló civil szervezetek tevékenységére In: Szemelvények o Trincz Andrea (1999): A fiatalkorúakra vonatkozó büntető anyagi és eljárásjogi szabályok kialakulása, fejlődése; a fiatalkorúak bíróságának története In: Büntetőjogi tanulmányok o. U Utasi Judit (2000): A fiatalkorúakkal szemben elrendelt pártfogó felügyelet és utógondozás érvényesülése In: Kriminológiai Tanulmányok 37. köt o. Utasi Judit (2001): A javítóintézetből elbocsátott fiatalkorúak pártfogó felügyeletének eredményessége In: Kriminológiai Tanulmányok 38. köt o. Utasi Judit (1999): Fiatalkorúak által elkövetett erőszakos bűncselekmények főbb jellegzetességei. Egy kutatás tapasztalatai In: Kriminológiai Tanulmányok 36. köt o. Utasi Judit (2000): Az erőszakos bűncselekményt elkövetett fiatalkorú férfiak pártfogó felügyelete és utógondozása In: Belügyi Szemle sz o. Utasi Judit: Erőszak az iskolában In: SzocHáló V, W Vabrik László (1989): A javító- és a büntetés-végrehajtási intézetekből elbocsátott fiatalkorúak társadalmi beilleszkedése In: Belügyi Szemle sz o. Váradi Erika (2001): A hivatásos pártfogók helye és szerepe a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatás rendszerében In: Facultas nascitur o. Varga A. Tamás Vercseg Ilona (1998): Közösségfejlesztés Magyar Művelődési Intézet, Budapest, Varga Edit - Pócsik Ilona: A pártfogó felügyeleti rendszer szervezete, szerepe az angol büntetőpolitikában In: Kriminológiai közlemények 42. sz o. Váry Annamária (2004): Mi legyek, ha még nagyobb leszek? Váltsunk pályát és munkát együtt! Grafológiai Intézet Vathy Ákos (1992): Az alternatív büntetési formák és a pártfogó felügyelet In: Kriminológiai közlemények 46. sz o. Vavró I.: A fiatalkori bűnözés, a bűnözés jövője INFO-Társadalomtudomány 26.(1993. okt.) o. 12

13 Vavró István (1998): Jogerősen elítélt fiatalkorúak In: Kovacsics József Emlékkönyv o. Vígh Tauber Madácsi (1988): A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés kapcsolata o. Vígh József - Tauber István (1976): A szabadságvesztés-büntetés hatékonyságának főbb jellemzői In: Jogtudományi Közlöny, sz. Vígh József (1998): A kárhelyreállító (restoratív) igazságszolgáltatás In: Magyar Jog 1998/6. Vikár György (1980): Az ifjúkor válságai Gondolat Könyvkiadó, Budapest Virág György (2004): Bevezetés a családi erőszak kutatásához In: Kriminológiai Tanulmányok 41. k. (szerk: Irk F.) Országos Kriminológiai Intézet Budapest, Vókó György (1996): Utógondozás Pártfogók és civil szervezetek In: Börtönügyi Szemle sz o. Vókó György (2000): Pártfogó felügyelet és utógondozás In: Börtönügyi Szemle sz o. Vókó György (2003): Elmélkedés a pártfogó felügyeletről In: Börtönügyi Szemle sz o. Volentics Anna (1991): Antiszociális fejlődésirányú fiatalok oktatásának kérdései In: Kriminológiai közlemények sz o. Volentics Anna (1994): Elképzelések a fiatalkorú zárt intézeti neveltek reszocializációs gondozásának korszerűsítéséről In: Bűnmegelőzés Volentics Anna (1996): Gyermekvédelem és reszocializáció Nemzeti Tankönyvkiadó Wacquant, L.: A nyomor börtönei A zéró tolerancia világméretű terjedése Helikon Kiadó, Budapest, Z Zentai Ágnes: A pártfogó felügyelet új koncepciójáról In: Büntetőjogi tanulmányok Zenz, W. M.: A beavatkozás dilemmái gyermek-elhanyagolási ügyekben Család, gyermek, ifjúság 2002/4. Zombori Gyula: A szociálpolitika alapfogalmai Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest,

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv.

Barabás E. Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. Budapest, KJK-Kerszöv. SZAKIRODALOM BÜNTETŐJOGI MEDIÁCIÓ BARABÁS A. Tünde WINDT Szandra (2004): Elterelés vagy elzárás? In. Irk Ferenc (szerk.) Kriminológiai Tanulmányok, 41. kötet. Budapest. Országos Kriminológiai Intézet.

Részletesebben

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati Hajléktalan ellátás Kötelező irodalom: 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum, 2001. 2. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás

Családvédelem, családgondozás I. Általános követelmény: Családvédelem, családgondozás A jelölt adjon számot a családvédelem és a családgondozás során alkalmazható társadalompolitikai, jogi, szakmai, módszertani ismeretekről. Ismerje

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Szociális alapvizsga 2010

Szociális alapvizsga 2010 Szociális alapvizsga 2010 Kötelező irodalom: 1. A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Szerk.: Kopp Mária Kovács Mónika Erika Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006. 220 231. o. 2. A minőségügy alapjai.

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p.

1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p. ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013. 1. a) Társadalompolitikai stratégiák és a szociálpolitika értelmezési keretei, a szociálpolitika alapelvei és az állami szociálpolitika

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1.

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1. ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 1. tétel A szociálpolitika fogalmának értelmezései. A szociálpolitika és a szegénypolitika eltérő logikája. A szociális munka definíciói, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Varga István Végzettség, minősítés 2007 Doktori Abszolutórium 2004-2007 Szociálpolitika Doktori Program (PhD) Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás 2010

Családvédelem, családgondozás 2010 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány

Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Név: Fogarasi Mihály; 1957. 09. 19. Pszichológus; ELTE BTK 1983. Tudományos fokozat: PhD 2005.; Pszichológia tudomány Jelenlegi és korábbi munkahelyei: Jelenleg: NKE RTK Magatartástudományi Tanszék; főiskolai

Részletesebben

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok

A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok A közérdekű munka büntetés végrehajtását nehezítő tényezők, fejlesztési elképzelések, jó gyakorlatok Kóta Tünde (igazgató, KIMISZ Pártfogó Felügyeleti Igazgatóság) TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt KIMISZ nyitókonferencia

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS MUNKA SZAK KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI (2014. SZEPTEMBERTŐL) 1. A szociálpolitika

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak. Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) PDB1005 Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna, főiskolai adjunkt.

Részletesebben

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak

A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évi Kozma Sándor tudományos pályázaton díjazottak A 2010. évben a Kozma Sándor emlékére meghirdetett tudományos pályázaton a következő pályázók részesültek elismerésben: Büntetőjogi témakörben,

Részletesebben

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 1997. Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom Budapest, Ferenczy Kiadó 1998. Astier, Isabelle: A beilleszkedés próbája. Esély

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

*ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK* SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015. DECEMBER I. SZOCIÁLIS ISMERETEK

*ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK* SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015. DECEMBER I. SZOCIÁLIS ISMERETEK 1 *ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK* SZOCIÁLIS MUNKA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2015. DECEMBER (A ZÁRÓVIZSGA SORÁN SOR KERÜL A SZAKDOLGOZAT MEGVÉDÉSÉRE, VALAMINT AZ ALÁBBI KÉT TÉTELSORBÓL EGY-EGY KÉRDÉS KIHÚZÁSÁRA.

Részletesebben

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek

SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék. Szóbeli záróvizsga tételek SZTE ETSZK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Szóbeli záróvizsga tételek Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés szociális munka szakirány 2015-2016. tanévtől 1 Tartalom Társadalomismeret...

Részletesebben

A szociális képzés repertóriuma Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Budai István

A szociális képzés repertóriuma Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Budai István Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989 2014 Összeállította: Esély Gyermek, család, ifjúság Háló Humán Innovációs Szemle Kapocs Párbeszéd Szociális Munka Szociális Szemle Szociálpedagógia

Részletesebben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben

A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben 2011/5 2011/5 A szociális szféra kapcsolathálózati megközelítésben Dávid Beáta Magvas Mária: A munkakapcsolat határozza meg a jelzőrendszert. Az észlelő- és jelzőrendszer működése Veszprémben Becze Orsolya

Részletesebben

Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections

Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁS A konferencia főbb következtetései Main conclusions from the conference Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections Mediáció és resztoratív

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában

Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Gyermekvédelmi feladatok egy integráló óvodában Konzulens: Neszt Judit Készítette: Varga Andrea Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Nyelv és beszédfejlesztő szak 2011 Szolnok Városi Óvodák, Egységes

Részletesebben

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye

A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye A XVI. kerületi Helyi Választási Bizottság közleménye a polgármesterek, és helyi képviselők 2010. október 3-án megtartott választásának Budapest főváros XVI. kerületének végleges eredményeiről A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS

Részletesebben

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet közleménye a szociális szakvizsgához kapcsolódó aktuális információkról A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Intézet) által jóváhagyott,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a kriminológia oktatásáról, követelményekről nappali és levelező munkarendes hallgatók számára 2011/2012.

TÁJÉKOZTATÓ a kriminológia oktatásáról, követelményekről nappali és levelező munkarendes hallgatók számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT TÁJÉKOZTATÓ a kriminológia oktatásáról, követelményekről nappali és levelező munkarendes

Részletesebben

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK

WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA SZOCIÁLIS MUNKA SZAK Tantárgy kódja Tantárgy elnevezése Tantárgy oktatójának neve Tantárgy óraszáma Tanóra típusa Meghirdetési időszak Kreditszám A tantárgy célja Szükséges

Részletesebben

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely

Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely 2011.február Győr Tóthné Oláh Katalin NYME RPSZKK Szombathely Pedagógiai munkát segítık rendszere kulturális intézmények gyermekjóléti szolgálat iskola iskola pszichológus civilek szakszolgálatok tehetséggondozó

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI INTÉZET SZOCIÁLIS MUNKA SZAK KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI (2015. SZEPTEMBERTŐL) 1. A szociálpolitika és a szociális munka

Részletesebben

Ferge Zsuzsa Atkinson, Tony Gans, Herbert Townsend, Peter Ferge Zsuzsa Hilscher Rezső Hilscher Rezső Esztergár Lajos Magyary Zoltán Magyary Zoltán

Ferge Zsuzsa Atkinson, Tony Gans, Herbert Townsend, Peter Ferge Zsuzsa Hilscher Rezső Hilscher Rezső Esztergár Lajos Magyary Zoltán Magyary Zoltán Ferge Zsuzsa (2010):Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek Napvilág, Budapest 9-38. 76-109. Atkinson, Tony (1998): Társadalmi kirekesztődés, szegénység, munkanélküliség Esély 4. szám pp.3-18. Gans, Herbert

Részletesebben

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy DEVIANCIÁK ÉS BŰNÖZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Devianciák az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések Fajtái - csavargás -

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR POLITIKATUDOMÁNYI ÉS SZOCIOLÓGIAI INTÉZET SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKA TANSZÉK KÉRELEM SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPISMERETEK 50 KREDITPONTOS DIFFERENCIÁLT SZAKMAI ISMERETEK

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV

TÁRGYFELOSZTÁS 2015/2016 TANÉV II. FÉLÉV TÁRGYFELOSZTÁS ÁLTALÁNOS PSZICHOLÓGIAI TANSZÉK 015/016 TANÉV II. FÉLÉV NAPPALI TAGOZAT Kód Tantárgynév Képzési kategória BTPS1BA Általános/Kísérleti pszichológia 1. BTPS3BA BTPS4BA Általános/Kísérleti

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Szociális alapvizsga

Szociális alapvizsga Általános követelmény: Szociális alapvizsga A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok, a család- és személyközi kapcsolatok fő jellemzőit, funkcióit, az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat és főbb elméleteket,

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Dr. Lajtár István, PhD

Dr. Lajtár István, PhD Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Büntetőjogi, Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Wesselényi - sorozat Dr. Lajtár István, PhD tanszékvezető, egyetemi docens

Részletesebben

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA?

Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Bevezetés MI A SZOCIOLOGIA? Dr. Bartal Anna Mária egyetemi docens 11/24/10 1 11/24/10 2 Tananyag, követelmények kötelező irodalom: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába.2006. Osiris kiadó Vizsga: 50

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1.

TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt, nyitókonferencia Siófok, 2011. március 1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata A pártfogó felügyelői alaptevékenységek és a TÁMOP 5.6.2. kiemelt projekt kapcsolódási pontjainak a bemutatása Kóta Tünde, igazgató (KIMISZ

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders)

(Trends and researches in Hungary in the field of juvenile offenders) Dr. Kerezsi Klára igazgatóhelyettes habilitált egyetemi docens Országos Kriminológiai Intézet A hazai fiatalkorú bűnelkövetés jellemzői, a témához kapcsolódó kutatások (Trends and researches in Hungary

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010

Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása 2010 Kötelező irodalom: 1. A szenvedélybetegek, valamint a pszichiátriai betegek otthonában folyó ápoló-gondozó tevékenység irányelveiről. Periféria

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

Bevezetés a szociális munkába egyénekkel és családokkal végzett szociális munka

Bevezetés a szociális munkába egyénekkel és családokkal végzett szociális munka Záróvizsgák- Szociális munka Tételek Bevezetés a szociális munkába egyénekkel és családokkal végzett szociális munka I. A szociális munka meghatározása, tárgya és célkitűzései, a szociális probléma ismeretető

Részletesebben

Bűnmegelőzési alapismeretek Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Bűnmegelőzési alapismeretek Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék Bűnmegelőzési alapismeretek Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus Hétfő, 15.30 17.00 / KTK B. épület 016. Nappali Kontakt óra AJSZNO1801 SZVN85001 A tantárgyfelvétel előzetes követelménye - - Kredit 2

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja

Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja Fogyatékosok szociális ellátása, rehabilitációja I. Általános követelmény: A jelölt adjon számot arról, hogy a kor követelményeinek, tudományos eredményeinek megfelelő, fogyatékossággal kapcsolatos társadalompolitikai,

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap

Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet. 1. nap "Hogy míg nyomorra milliók születnek, Néhány ezernek jutna üdv a földön, Ha istenésszel, angyal érzelemmel Használni tudnák éltök napjait." Szolidaritás - Ma Konferencia 2007. február 22-23. Programtervezet

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft.

EREDMÉNYLAP ***TELJES*** Turul Koppány Íjászai HE, Hunvér Kft. Korosztály: 0-10 1. 58 HORVÁTH ANNA KHTK-FÉNYPÁRDUCOK 372 pont 59 % 2. 107 HORVÁTH KATICA TURUL KOPPÁNY 284 pont 45 % Korosztály: 10-14 1. 83 STEITZ ADELINA TURUL KOPPÁNY 375 pont 59 % 1. 39 FARKAS SZABOLCS

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA:

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA: Meghívó Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetén belül működő Kriminál- és börtönpedagógiai Szakmai Műhely és a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva

A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva A BESZÉD ÉS NYELVI FEJLŐDÉS ZAVARA ESET ISMERTETÉS Konzulens: Gereben Anita Készítette: Somogyi Éva Mottó: Teljes birtokában lenni a nyelvnek,melyet a nép beszél: ez az első s elengedhetetlen feltétel

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei Szakdolgozat követelményei Tartalmi követelmények: A téma tagolt és elemző kifejtése, a szakdolgozat strukturálása A

Részletesebben

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA:

Meghívó A KONFERENCIA CÉLJA: Meghívó Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetén belül működő Kriminál- és börtönpedagógiai Szakmai Műhely és a tököli Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Generációk az információs társadalomban

Generációk az információs társadalomban Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program 2012. június 21-22. Hely: Szeged,

Részletesebben

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG B/3. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG Egyes tételeknél szükséges a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (Btk.), a büntetőeljárásról szóló

Részletesebben

KRIMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉS

KRIMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉS KRIMINOLÓGIA MESTERKÉPZÉS 1 TANTERVI TÁJÉKOZTATÓ Magyarországon kriminológusképzés, illetve kriminológia szak még nem volt. A kriminológia az 1960-as évek óta a jogászképzésben, valamint a rendőrtisztképzésben

Részletesebben

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók

A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók A megyei diáksport gála jutalmazottjai Jó tanuló Jó sportolók Ökrös Fanni (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Ökrös Nelli (úszás Báthory István Ált. Isk. Gimn. és SZKI Nyírbátor) Pelyák

Részletesebben