VÁLOGATOTT SZAKBIBLIOGRÁFIA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLOGATOTT SZAKBIBLIOGRÁFIA"

Átírás

1 IX. VÁLOGATOTT SZAKBIBLIOGRÁFIA A, Á Ágostonné Alpár Vera (1998): Törési és kitörési pontok keresése a hajléktalanoknál ESÉLY 98/ o. Albert Fruzsina Dávid Bea (1998): Hajléktalanság az emberi kapcsolatok szemszögéből In: Szociológiai Szemle 1998/4. Allport, G. A. (1977): Az előítélet Budapest, Gondolat Allport, G. W. (1980): A személyiség alakulása Gondolat, Budapest Andorka R. (1990): Társadalmi problémák szociológiája Budapest, Tankönyvkiadó Andorka Rudolf (1989): Szegénység Magyarországon Társadalmi Szemle, 12. sz o. Andorka Rudolf (2003): Bevezetés a szociológiába, Osiris, Budapest Andorka Rudolf - Kolosi Tamás - Cseh-Szombathy László (szerk.) (1974): A deviáns viselkedés szociológiája. Gondolat, Budapest, Andorka Rudolf - Spéder Zsolt (1996): A szegénység Magyarországon In: Esély Antal Szilvia (2006): A fiatalkorú fogvatartottakkal való bánásmód empirikus vizsgálata In: Kriminológiai Tanulmányok 43. köt o. Antons, K. (2006): A csoportdinamika gyakorlata gyakorlatok és technikák Aronson, E. (1987): A társas lény Budapest, Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó Asen, E. (1997): Boldog család Park Kiadó, Budapest Atkinson R. (1999): Pszichológia Osiris Kiadó, Budapest Atkinson, Anthony B. (1992): A szociális biztonsági háló In: Esély, 1992/ o. B Babbie (1995): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata Budapest, ELTE Szociológiai Intézet Bábosik István (1982): Személyiségformálás közvetett hatásokkal Tankönyvkiadó, Budapest Bagdy Emőke (1981): A pszichodráma Magyar Pszichológiai Szemle, , 456. o. Bagdy Emőke-Koroknai B. (1988): Relaxációs módszerek Medicina, Budapest Bagdy Emőke (1977): A családi szocializáció és személyiségzavarok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Ban, Paul Zoltan (2002): Csoportos családi konferenciák a családok képessé tételének és erősítésének nemzetközi gyakorlata In: Család, gyermek, ifjúság 2002/3. Bándi Gyula (2000): A közvetítés (mediáció) jogi szabályozásának továbbfejlesztése In: Jogtudományi Közlöny szám o. Bánfalvy Csaba (2003): A munkanélküliség szociálpszichológiájáról Akadémiai Kiadó, Budapest Bánfalvy Csaba (1997): A munkanélküliség 2. átdolgozott és bővített kiadás. Magvető, Budapest Barabás Andrea Tünde (1996): A mediáció esélyei Magyarországon egy empirikus vizsgálat tükrében In: Kriminológiai tanulmányok 33. köt o. Barabás Andrea Tünde (1998): Egyezség tettes és áldozata között - racionalitás vagy naivitás? In: Kriminológiai közlemények Különkiadás o. Barabás Andrea Tünde (2000): Áldozati érdekek - új alternatívák a szankciórendszerben. In: Vígh József-jubileum o. Barabás Andrea Tünde (2004): Börtön helyett egyezség? Mediáció és más alternatív szankciók Európában. KJK-Kerszöv. Budapest Barabás Andrea Tünde (1994): A szabadságvesztés büntetés korlátozása és helyettesítése kandidátusi értekezés 1

2 Barcy Magdolna (1997): A csoportok hatékonysága és a személyes változás, Animula, Budapest Barnáné Munczer Erzsébet (2000): A mediációról In: Magyar Jog sz o. Barnes, Gill, Gorell (1991): Család, terápia, gondozás Családterápiás olvasókönyvek sorozat II., Budapest Bényei Gurály Győri Mezei (2000): Tíz év után In: Esély szám Berecki Zsolt (2000): Speciális csoportok (Az eurokonform büntetés-végrehajtás megteremtéséért) In: Börtönügyi Szemle sz o. Berg, I. K. (1995): Konzultáció sokproblémás családokkal Családterápiás olvasókönyvek sorozat V. Budapest Berkes Károlyné (2000): A fiatalkorú bűnözés új jellegzetességei és a fiatalkorúak előzetes letartóztatása. In: Kriminológiai közlemények. 58. sz o. Berne, Eric: Sorskönyv Berne, Eric (1984): Emberi játszmák Budapest, Gondolat Bogár Péter (2005): Kiskorúak a büntető igazságszolgáltatásban. KJK-Kerszöv, Budapest Bognár Szabolcs Udvari Kerstin (1998): A hajléktalanság néhány gyakorlati és elméleti kérdése Magyarországon Szociális Munka Bogschütz Zoltán (2003): Az ismeretlen pártfogás. In: Doktoranduszok fóruma, o. Bogschütz Zoltán (2007): A csoportfoglalkozás kezdetei a pártfogó felügyelet során. In: Doktoranduszok fóruma, o. Bolyky Orsolya (2005): A fiatalkorú elkövetők gyermekkora - az elkövetővé válás előzményei In: Kriminológiai Tanulmányok o. Boros János Csetneky László (2002): Börtönpszichológia Rejtjel Budapest Breitner Péter (1999): A hajléktalanná válás lépcsőfokai In: Esély Breitner Gurály - Győri (2002): Kérdések és válaszok a hajléktalanságról Brocher, T (1979): Csoportdinamika és felnőttoktatás Tankönyvkiadó, Budapest Buda Béla (1995): A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései Budapest. C, Cs Castel, Robert (1993) A nélkülözéstől a kivetettségig - a kiilleszkedés pokoljárása In: Esély, sz o. Christie, Nils (2004): Büntetésipar Osiris Kiadó, Budapest Christie, Nils (1991): A fájdalom korlátai Európa Kiadó, Budapest. Christie, Nils: Bűnözés kontroll Európában és Észak-Amerikában In: Kriminológiai Közlemények 55. szám 153. Cohen, A. C. (1974): Fiatalkorú bűnözők. A bűnöző szubkultúra In: A deviáns viselkedés szociológiája Gondolat, Budapest Conte J. R. (1997): A gyermekekkel szembeni erőszak In: Család, Gyermek Ifjúság, 1997/2 Czipóth Edit (1999): A fiatalkorúak próbára bocsátása. In: Büntetőjogi tanulmányok, o. Csányi Yvonne: Különtámogatás: szegregáltan vagy integráltan? In: Educatio, 2001 nyár, X. évf. II o. Csapó Sándor (1996): Haza... a börtönbe Kávé Kiadó, Budapest Cseh-Szombathy László (2000): A házasság minősége In: Spéder - Elekes (szerk): Törések és kötések, ARTT-Századvég, Budapest. Csemáné Váradi Erika (2005): A gyermek- és fiatalkorú áldozatok speciális megközelítése a büntető-igazságszolgáltatásban In: Wiener A. Imre-jubileum o. Csepeli György (1989): A csoportlélektan vázlata Múzsák Kiadó, Budapest. Csepeli György (1989): A szociálpszichológia vázlata. Múzsák Kiadó, Budapest. Csepeli György (1994): Szociálpszichológia Osiris Kiadó, Budapest 2

3 D Darvas Ágnes - Tausz Katalin (2001): Gyermekszegénység és családtámogatások. Szociálpolitikai megoldások a volt szocialista országokban Eszmélet 49. sz. David Reisman (2000): A magányos tömeg Polgár Kiadó Dér Mária (1995): Mi az oka, hogy Magyarországon a pártfogó felügyeleti mesterség lábra nem tud kapni? In: Kriminológiai közlemények. Különkiad o. Dér Mária (1990): Vádirat a pártfogó felügyelet tárgyában. In: Belügyi Szemle 1990/ o. Dér Mária (1990): Vitairat a fiatalkorúak pártfogó felügyeletéről. In: Esély, 1990/ o. Diósdi Mária (2001): Néhány gondolat a közérdekű munkáról In: Minúciák o. Diósi Pál (2000): A fiatalok helyzetéről, problémáiról. In: Esély 2000/2. Dobos József (2002) Gondolatok a pártfogó felügyeletről. In: Studia iurisprudentiae Tomus 2/ o. Domokos Andrea (1999): Prevenciós lehetőségek a fiatalkorú erőszakos elkövetők körében In: Rendvédelmi füzetek o. E Elekes Zsuzsa Cserne I. (1986): Társadalmi beilleszkedési zavarok az alkoholbetegek különféle csoportjainál In: Alkohológia Elekes Zsuzsa Liptay G. (1988): Különféle alkoholfogyasztású embertípusok összehasonlítása egy epidemiológiai vizsgálat tükrében In: Alkohológia o. Elekes Zsuzsa - Paksi Borbála: Adalékok a hazai drogprobléma jellegének elemzéséhez In: Esély sz o. Erdélyi Katalin (2004): Gondolatok a mediációról In: Ügyészek Lapja sz o. Erőss Ferenc (szerk.) (1998): Megismerés, előítélet, identitás Szociálpszichológiai szöveggyűjtemény Wesley János Lelkészképző Főiskola Új Mandátum Kiadó, Budapest Evan, G.; Chris, I; Ratner, H.: Megoldásközpontú terápia: a de Shazer- modell Családterápiás olvasókönyvek sorozat IV. Animula, Budapest, F Farkas Gyula: A felnőtt korúak pártfogó felügyeletéről. Csongrád megyei helyzetértékelés, valamint vitás megoldásra váró kérdések In: Bírák Lapja, 1993/ o. Farkas Gyula: Néhány kérdés a pártfogó felügyelet szabályainak gyakorlati alkalmazásáról In: Bírák Lapja 1994/ o. Farkas Johanna (2006): A gyermekek és fiatalkorúak elleni bűncselekmények szankcionálásának történeti áttekintése In: Doktoranduszok fóruma o. Fecz József (2001): A közérdekű munka büntetés végrehajtásának gyakorlati problémái In: Magyar Jog 2001/8. Fehér Lenke (2004): Modellek a családon belüli erőszak kezelésére In: Kriminológiai Tanulmányok 41. kötet Budapest Fekete Erzsébet: Droghatások és kezelési lehetőségek a fiatalkorú bűnelkövetők körében Ferge Zsuzsa- Tausz Katalin Darvas Ágnes: Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen 1. Kötet: Esettanulmány Magyarországról. Ferge Zsuzsa (1980): Társadalompolitikai tanulmányok Budapest, Gondolat Ferge Zsuzsa (1989): Van-e negyedik út? A társadalompolitika esélyei Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 3

4 Ferge Zsuzsa (1996): A generációk közti és a társadalmi szolidaritásról Esély, 1996/4. Ferge Zsuzsa: A magyar segélyezési rendszer reformja Esély 1995/6., 1996/1., 1996/2. Ferge Zsuzsa (2000): A társadalom pereme és az emberi méltóság Esély 2000/1. Ferge Zsuzsa (2002): Az EU és a kirekesztés Esély 2002/6. Ferge Zsuzsa: Szabadság és biztonság Esély, 1994/5. Ferge Zsuzsa (2000): A szétszakadó társadalom. Belügyi Szemle 2000/6. szám Forrai R. Katalin Hegedűs T. András (1998): Cigány gyerekek szocializációja Aula, Budapest, Frech Ágnes (2000): A fiatalkorúak bűnelkövetési tendenciái az 1990-es évek második felében In: Kriminológiai közlemények 58. sz o. Frech Ágnes (2000): A fiatalkorúak bűnelkövetési tendenciái és az ítélkezési gyakorlat alakulása az évi XLI. törvény hatálybalépése óta. In: Család, Gyermek, Ifjúság 2000/1. 9. évf. Freud, Sigmund (1997): Pszichoanalízis Kriterion Könyvkiadó, Budapest Fülöp Ágnes (2005): Új törekvések a fiatalkorúak büntetőjogában. In: Kriminológiai Tanulmányok o. G, Gy Gáspár Károly Drosztmérné Kánnai Magdolna- Bán Gabriella: Se veled, se nélküled, avagy a gyermekek védelmének helye a hazai jogi és szociálpolitikai rendszerben In: Család Gyermek Ifjúság Gerevich József Németh A. (2000): Addikciók MEDICINA Könyvkiadó, Budapest Gerevich József - Veér András (szerk.) (1992): A kábítószer kihívása Gondolat, Budapest o. Gibicsár Gyula (1995): Ügyészi szemmel: a gyermek- és ifjúságvédelem helyzete és feladatai In: Kriminológiai közlemények Különkiadás o. Gibicsár Gyula (1990): Ügyészi tapasztalatok a fiatalkorúak pártfogó felügyeletéről In: Ügyészségi Értesítő 1990/ o. Gibicsár Gyula (1996): A gyermek és fiatalkorúak devianciájának okai és főbb jellemzői In: Magyar Jog 1996/9. Gibicsár Gyula: A gyermek- és ifjúságvédelem az ügyészi jogalkalmazási tapasztalatok tükrében In: Család, Gyermek; Ifjúság 2000./ évf. Giddens, Anthony (2000): A család In: Elszabadult világ. Perfekt K., Budapest. Giddens, Anthony (1995): Szociológia Osiris, Budapest. Golan, N.: Krízis és krízisintervenció a szociális munkában In: Budai István (szerk.): Tanulmányok a gyermekjólét köréből IV. Esztergom, 1994, o. Gosztonyi Géza Kerezsi Klára (1994.): A családsegítő- és a pártfogó szolgálatok lehetséges szerepe a bűnmegelőzésben In: Büntetőpolitika és bűnmegelőzés (szerk.: Gönczöl Katalin) ELTE Szociológiai Intézet, Szociálpolitikai Tanszék, Budapest Gosztonyi Géza (1998): Közösségi szociális munka In: Kézikönyv szociális munkásoknak (szerk.: Kozma Judit) Szociális Szakmai Szövetség, Budapest o. Gönczöl Katalin (1977): A rehabilitációs ideológia csődje börtönreformok az amerikai kontinensen In: Jogtudományi Közlöny 12. sz. Gönczöl Katalin - Kerezsi Klára (válogatta és szerk.): A deviancia szociológiája. Szöveggyűjtemény a szociális szakképzés Számára Budapest, T-Twins Kiadó Gönczöl Katalin Korinek László Lévai Miklós (1996): Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll Corvina, Budapest Gönczöl Katalin (1987): Bűnözés és társadalompolitika Akadémiai Kiadó, Budapest Gönczöl Katalin (1991): Bűnös szegények Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Görgényi Ilona (2001): A viktimológia alapkérdései. (szerk.: Dr. Gábor Luca) Oriris, Budapest 4

5 Görgényi Ilona (2000): Régi és új paradigma: a restoratív igazságszolgáltatás In: Gellér Balázs (szerk.): Békés Imre Ünnepi Kötet, ELTE- ÁJTK, Budapest Gulyás Géza (2005): A mediáció mint kisebb súlyú bűncselekmények kezelésének egyik lehetősége In: Ügyvédek Lapja sz o. Gurály Zoltán Győri Péter Mezei György- Pelle József (2002): A margó szélén In: Esély, 2002/ o. Győrfi Éva (2002): Konfliktuskezelés szemtől szembe a resztoratív szemlélet érvényesülésének egy lehetséges módja In: Család, gyermek, ifjúság 2002/4. Győri Péter (1996): Vannak-e jogaik a hajléktalanoknak? Mozgó Világ sz o Gyuris Tamás Horváth Olga Oross Jolán: Hajléktalanság Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, Bp., Gyuris Tamás Molnár D. László Szántó Róbert (1992): Hajléktalanok In: Család, gyermek, ifjúság sz. Gyuris Tamás: Hajléktalanság nálunk és az Európai Unió országaiban Kapocs, II: évf. 5. szám október (kiadó NCSSZI) H Hankiss Elemér (1983): Társadalmi csapdák Diagnózisok Budapest, Magvető Hatvani Erzsébet (2006): A Pártfogó Felügyelői Szolgálat és a bűnelkövetők társadalmi reintegrációja. In: Börtönügyi Szemle szám Hatvani Erzsébet (2004): Reform közben In: Háló o. Hatvani Erzsébet: A megreformált pártfogó felügyelői szolgálat infrastruktúrája a működés lehetőségei és nehézségei In: Acta Criminalia I o. Havas Gábor - Kemény István (1995): A magyarországi romákról In: Szociológiai Szemle, 3. sz o. Havas Gábor Kemény István Liskó Ilona (2002): Cigány gyerekek az általános iskolában Budapest, Új Mandátum Hegyesi Gábor - Kozma Judit - Szilvási Léna - Talyigás Katalin (1997): Szociális munka csoportokkal. A szociális munka elmélete és gyakorlata 4. kötet, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest Hegyesi Gábor Talyigás Katalin (szerk.) (1994): Általános szociális munka. A szociális munka elmélete és gyakorlata 1. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest Herczeg József (1998): A pártfogó és az utógondozás az elítélt szemszögéből In: Börtönügyi Szemle, o. Herczog Mária (2004): Tettes-áldozat mediáció a fiatalkorúak büntetőjogában Európában In: Jogi tanulmányok o. Herczog Mária (szerk.) (2002): A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről Család Gyermek Ifjúság könyvek, Budapest Herczog Mária: A gyermekvédelem dilemmái Pont Kiadó, Budapest Herczog Mária (2001): Gyermekvédelmi kézikönyv KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft, Budapest Herke Csongor (2003): A sértett-terhelt mediáció szerepe a bűnmegelőzésben In: Határőrség és bűnmegelőzés, o. Herke Csongor (2003): Mediáció, helyreállító igazságszolgáltatás és büntetőpolitika In: Belügyi Szemle, sz o. Heron, John: Beavatkozási lehetőségek a segítő kapcsolatban In: A tanácsadás pszichológiája (Szerk. Ritoókné Ádám Magda) Tankönyvkiadó, Budapest, o. Hoyer Mária (2003): A család, mint szintér; az egészségesen működő család és a diszfunkcionális család In. Fejlesztő Pedagógia, 14. évf. 2003/2-3. 5

6 Hoyer Mária (2000): Drog és család In. A drogkérdésről-őszintén /Rácz József és munkatársai/ Képzett Beteg Könyvek B+V Lap és Könyvkiadó Kft. Budapest, Hoyer Mária (2003): Hogyan változik az Addiktológia elmélete és gyakorlata? In. Új távlatok a klinikai pszichológiában /szerk. Kállai J. Kézdi B./ Új Mandátum, Budapest, I Illés Tiborné (1996): A pártfogói intézmény helyzete és aktuális problémái. In: Kapu, Illés Tiborné (1996): Húszéves a felnőtt korú bűnelkövetők utógondozása és pártfogó felügyelete In: Bírák Lapja 1995/2-4. Illés Tiborné (1996): Pártolandók a pártfogók is In: Börtönügyi Szemle o. Illés Tiborné (1999): A hivatásos pártfogók utógondozói tevékenysége In: Börtönügyi Szemle szám o. Iványi Gábor (1997): Hajléktalanok Magyarország felfedezése, o. J Jungi Eszter (2006): A javítóintézeti nevelés, mint büntetőjogi szankció In: Fiatal oktatók. 3. köt o. K Kassai Melinda (1995): A gyermekkorban elszenvedett, családon belüli erőszak szerepe az életút későbbi alakulásában In: Esély, 1995/4. Kemény István (1996): A romák és az iskola In: Educatio tavasz o. Kemény István (2003): Válság után: Szegények, munkanélküliek, cigányok, versenyképtelenek In: Esély, 2003/ o. Kerezsi Klára (1995): A gyermek- és fiatalkorúak bűnözése és a gyermekkorú sértettek Magyarországon In: Kriminológiai Tanulmányok 32. köt o. Kerezsi Klára (1995): Az elkövető-orientált bűnmegelőzés lehetőségei a fiatalkorú bűnözés kezelésében In: Kriminológiai Közlemények Különkiadás o. Kerezsi Klára (1991): Szociális munkás-e a pártfogó felügyelő? In: Kriminológiai közlemények 42. sz o. Kerezsi Klára (1995): Pártfogók pórázon In: Kriminológiai közlemények. 51. sz Kerezsi Klára (1996): Koncepció a Büntető Törvénykönyv szankciórendszerének átalakításához, különös tekintettel a hazai pártfogó szolgálat működésére In: Kriminológiai tanulmányok 33. köt o. Kerezsi Klára (2001): Az alternatív szankciók helye és szerepe a büntetőjog szankciórendszerében In: Büntetőjogi Kodifikáció o. Kerezsi Klára (2002): A hazai pártfogó szolgálat átalakítása In: Belügyi Szemle o. Kerezsi Klára (1990): A pártfogás dilemmája: kontroll vagy segítő kapcsolat? In: Esély o. Kerezsi Klára (2006): A pártfogó felügyelet speciális magatartási szabályai Kutatási beszámoló Közzéteszi az Igazságügyi Minisztérium Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkársága Kerezsi Klára - Dér Mária: Az alternatív szankciók költségösszefüggései In: Magyar Jog o. Kerezsi Klára. (1995): A védtelen gyermek (Erőszak és elhanyagolás a családban) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Kerezsi Klára: A pártfogás dilemmája In: Deviancia, emberi jogok, garanciák (szerk. Gönczöl Kerezsi) ELTE Szociálpolitikai Tanszék könyvsorozat Budapest,

7 Kerezsi Klára: Az alternatív büntetések és végrehajtásuk In: Kriminológiai ismeretek, bűnözés, bűnözéskontroll Corvina, Budapest, Kerezsi Klára: Láthatatlan bűnelkövetők és kézzelfogható börtönök, avagy kell-e Magyarországnak börtönépítési program? In: Esély 2000/5. Kerezsi Gosztonyi Bogschütz - Éliás (2002): Pártfogás/mediáció és egyéb szociális segítségnyújtás/szolgáltatás bűnelkövetők részére 10 Európai Uniós tagjelölt országban (Magyarország) In: Mediáció a pártfogásban Budapesti Szociális Forrásközpont. Kertesi Gábor (1995): Cigány foglalkoztatás a rendszerváltás előtt és után In. Esély 1995/4. Kertesi Gábor (2002): Oktatási reformterv a tanulási problémákkal küszködő, hátrányos családi hátterű gyermekek megsegítésére az alapfokú oktatásban In: Esély Kiss Anna (2005): Elvárások az EU-ban - gondolatok a mediációról In: Ügyészek Lapja sz o. Kolozsi B. (1992): Deviancia Gondolat Kiadó, Budapest Komáromi Éva: A hajléktalanság mentálhigiénéje In: Szenvedélybetegségek I. évf. 5. sz o. Komlósi P. (1981): A pszichodráma módszer hatásmechanizmusa Magyar Pszichológiai Szemle o. Korinek László (1988): Rejtett bűnözés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Kovács Gyula: A fiatalkorú előzetes letartóztatottak javítóintézeti elhelyezésének problematikája Kozma Judit (2001): Szociális diagnózis In: Esély 2001/3, o. Kőszegi Szilvia (2005): A Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézetében folyó utógondozói munka In: Börtönügyi Szemle sz o. Králné Szabó Piroska (1993): Gondolatok a pártfogó felügyelet intézményének jövőjéről egy angliai tanulmányút kapcsán In: Kriminológiai közlemények 47. sz o. Krámer Veronika (2004): A gyermekbántalmazás költségei In: Család Gyermek Ifjúság, 2004/4. Krémer Balázs (1997): A politika és a család In: Mozgó Világ, o. L Ladányi János (1989): A lakásrendszer változásai és a cigányság térbeni elhelyezkedésének átalakulása Budapesten In: Valóság, Lash, Christopher (1996): Az önimádó társadalom Európa Könyvkiadó Budapest László Klára - Oross Jolán (szerk.): A hajléktalanság sebei. In: Periferia Seria 6. Budapest, Lévai Miklós (1991): A büntetőjogi jogkövetkezmények rendszere Angliában és Walesben; kriminálpolitikai tanulságok In: Kriminológiai közlemények 42. sz o. Lévai Miklós (1992): Kábítószerek és bűnözés Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Lévai Miklós (1994): A fiatalkorú bűnelkövetőkkel szemben kiszabható büntetőszankciók reformja In: Büntetőpolitika, bűnmegelőzés Lévai Miklós (1989): A fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszerére vonatkozó ENSZ minimum szabályok: A Pekingi Szabályok In: Jogtudományi Közlöny sz. Lévai Miklós (1995): A tettarányosságon innen és túl: az angol büntetési rendszer jellemzői a kilencvenes évek első felében, különös tekintettel a szabadságvesztéssel nem járó szankciókra In. Kriminológiai Közlemények 51. (1995) szerk: Gönczöl Katalin Lévay Miklós (2005): Az Európa Tanács R (2003) 20. számú ajánlása a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó igazságszolgáltatási rendszerről. In: Wiener A. Imre-jubileum o. Levi, V.: Az önismeret művészete Gondolat, Budapest Lewin K. (1975): Csoportdinamika Közgazdasági és Jogi, Budapest Lóránd Ferenc: Egyéni és közösségi érdek Új pedagógiai szemle, 2000/2. 4. o. Lovas Zsuzsa: A mediáció In: Család, gyermek, ifjúság 1999/1. 7

8 Lőrincz József: A fiatalkorúak büntetés-végrehajtása a XX. század első felében Lőrincz József (1999): Európai fejlődésirány a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában Rendvédelmi füzetek Lőrincz József (1992): Korszerűsítési kísérletek a fiatalkorúak büntetés-végrehajtásában In: Jogtörténeti Szemle 4. sz o. Lőrincz József (2005): Útkeresés a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában In: Wiener A. Imre-jubileum, o. Lukács Krisztina: A fogvatartottak kapcsolattartása In: V. Országos Kriminológiai Vándorgyűlés (2006) Bíbor Kiadó, Miskolc Lukács Tibor (1987): Szervezett dilemmák: a börtön, Magvető, Bp o. Lukáts Ákosné - Jáger István (1999): A közérdekű munka elméleti és gyakorlati kérdései In: Büntetőjogi tanulmányok, o Lukáts Ákosné - Jáger István: A büntetés hatása a pártfogó szemével In: Büntetőjogi tanulmányok, o. Lüssi, Peter: A rendszerszemléletű szociális munka gyakorlati tankönyve Interdiszciplináris Szakkönyvtár 1. Budapest Mastenbroek, W.F.G. (1991): Konfliktus-menedzsment és szervezetfejlesztés KJK, Budapest M Mérei Ferenc - Ajkay Klára - Dobos E - Erdélyi L. (1981): A pszichodráma módszer önismereti és terápiás alkalmazása Akadémiai Kiadó, Budapest Merton, R. K. (1974): Társadalmi struktúra és anómia In: A deviáns viselkedés szociológiája Gondolat, Budapest Mészáros Mercédes (2000): Segítő találkozások előzetesben lévő fiatalokkal In: Börtönügyi Szemle sz o. Mezey Barna (1997): Rabsegélyezés, patronage-ügy, utógondozás. A rabgondozás történelmi tendenciái In: Kriminológiai közlemények 55. sz o Minuchin, P. Colapinto - Minuchin, S. (2002): Krízisről krízisre. A szegény családok segítése Animula, Budapest Módos Tamás (1998): A büntetés-végrehajtási nevelés Rejtjel Kiadó, Budapest Mudri István (2007): Miért válik egy fiatalkorú bűnelkövetővé, avagy a normák gyengülése (anómia) a trendek tükrében Müller, C. Wolfgang: Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá? ELTE Szociálpolitikai Tanszék Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület T-Twins Kiadó, Budapest, 1992 N, Ny Nacsády Péter Imre (1995): Mi is az a mediáció? In: Magyar Jog sz o. Nacsády Péter Imre (1998): Az amerikai mediáció In: Magyar Jog sz o. Nacsády Péter Imre (1999): A diverzió időszerű kérdései a büntetőjogban In: Börtönügyi Szemle, sz o. Nagy Ferenc (1986): Intézkedések a büntetőjog rendszerében Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Nagy Ferenc: Javaslatok a Btk. egyes büntetési nemeinek módosítására In: Magyar Jog 1991/ o. Nagy Ferenc: Jóvátétel, mint a konfliktusfeloldó büntető igazságszolgáltatás egyik formája In: Büntetőpolitika, bűnmegelőzés (szerk.: Gönczöl Katalin), ELTE Szociálpolitikai Tanszék könyvsorozat, T-Twins Kiadó, Budapest,

9 Nagy Ferenc: Utógondozás a pártfogó felügyelet hazai fejődéséről IM tudományos és tájékoztatási főosztály kiadványai, 10. kötet, 50. o. Négyesy László (2004): Bíró, média, mediáció In: Bűnözés új tendenciái o. Németh Zsolt (2000): A gyermek- és fiatalkorúakkal kapcsolatos bűnmegelőzés gyakorlatának két évtizede Magyarországon In: Vígh József-jubileum o. Novák Valentin (2000): Pártfogói körkép az új évezred küszöbén In: Börtönügyi Szemle o. Nyerges Kálmán Kóta Tünde (2000): A fiatalkorúak pártfogó felügyeletének változása a gyermekvédelmi törvény hatására a közigazgatás szervezetében In: Magyar Közigazgatás szám Nyerges Kálmán: Fiatalkorúak pártfogó felügyelete a gyermekvédelemben, a közigazgatásban és a büntetés-végrehajtásban O, Ó Ónozóné Wenner Margit: A pártfogó felügyelet és az utógondozás jogintézményének fejlődése a büntető törvénykönyv hatálybalépése óta Utógondozás Pártfogó felügyelet o. Opóczky László: Gondolatok a pártfogó felügyeletről In: Kriminológiai közlemények 61. sz o. Orbán István (1994): A hivatásos pártfogó felügyelet eredményei, elvi és gyakorlati problémái In: Szöveggyűjtemény 1. köt o. Orell Ferenc János (2003): Reflexió a Pártfogó Felügyelői Szolgálat felállításának és működésének szabályozási elveiről szóló Kormány határozathoz - ügyészi szemmel In: Magyar Jog sz o. Oross Jolán: A hajléktalanság kezelése Magyarországon In: Kézikönyv szociális munkásoknak Szociális Szakmai Szövetség, Budapest, 2. kiadás, Osváth Józsefné Karanedev Ivánné: Javítóintézeti előzetes letartóztatás pedagógiaipszichológiai tapasztalatai In: Kriminológiai Közlemények o. Ö Ördögh László (1992): A szabadulók munkába állításának problémái és gyakorlati tapasztalatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében In: Kriminológiai közlemények 46. sz o. Ördögh László (1992): Gondolatok a pártfogó felügyeletről In: Magyar Jog sz o 9

10 P Palánkai Tiborné (1991): Hogyan büntessünk a jogállamban, avagy hogyan váltható apróbb pénzre a büntetőjogi paradigmaváltás? In: Kriminológiai közlemények 42. sz o. Pápista Eszter (2005): A fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó jogalkotás a 19. századtól napjainkig In: Jogi tanulmányok o. Parti Katalin (2000): A nők pártfogó felügyeletének és utógondozásának végrehajtásáról In: Kriminológiai tanulmányok. 37. köt o Pik Katalin (1995): Kik a hajléktalanok és mit tehetünk értük? In: Esély Pik Katalin (1999): Roma gyerekek és a speciális iskolák Educatio 1999, nyár, o. Pócsik Ilona (1994): A rehabilitációs ideológia húsz éve Utóélet vagy újjászületés? In: Viski Emlékkönyv (Szerk: Wiener A.) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Póka Rita: A jóvátétel eszközeinek megjelenése a hazai igazságszolgáltatásban In: Belügyi Szemle szám o Pokol Béla (2002): A jog elkerülésének útjai Mediáció, egyezségkötés In: Jogelméleti Szemle sz. Pongrácz Zsolt (2002): A mediátor pártfogók - avagy merre tart a büntető igazságszolgáltatás In: Bírák Lapja sz o. Popper Péter (1962): Fiatalkorú bűnözők személyiségvizsgálatának néhány tapasztalata Pszichológiai tanulmányok 4. Akadémiai Kiadó, Budapest Popper Péter (1970): A kriminális személyiségzavar kialakulása Akadémiai Kiadó, Budapest Puszta Enikő (1999): Mikor és hogyan lépünk be Európába - fiatalkorúak büntetőeljárásában In: Büntetőjogi tanulmányok o. R Rácz József (1989): Ifjúsági szubkultúrák és fiatalkori "devianciák" Budapest, Magyar Pszichiátriai Társaság Rácz József: A fiatalok életmódja, egészségi állapota és devianciája közötti összefüggések INFO- Társadalomtudomány 26. (1993. okt.) Az ifjúság helyzetéről o. Rácz József (2005): Az elterelésről. Szakirodalmi összegzés In: Addiktológia IV. évfolyam 1. szám o. Rácz József /szerk./: Devianciák; Bevezetés a devianciák szociológiájába Új mandátum, Budapest, Rácz József: A drogfogyasztó magatartás Medicina, Budapest, Rácz József: Addiktológia; Tünettan és Intervenciók HIETE Egészségügyi Főiskolai Kar. Budapest, Rácz József: Ifjúsági (szub) kultúrák, intézmények, devianciák; Válogatott tanulmányok Scientia Humana, Budapest, Radoszáv Miklós: Határhelyzetek a hajléktalanság és a gyermekvédelem területén In: Rendészeti Szemle sz o. Rosta Andrea (2005): A fiatalkori bűnözés megelőzése, avagy a fiatalkorú bűnismétlők kriminálszociológiai vizsgálata In: Szemelvények o. Róth Erika (1994): Problémák és reformtörekvések a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban (különös tekintettel az előzetes letartóztatásra és a német jog követendő megoldásaira). In: Viskiemlékkönyv o. Róth Erika (2000.): A fiatalkorú bűnözés új jellegzetességei és a fiatalkorúak előzetes letartóztatása In: Kriminológiai Közlemények 58. Rudas János (1990): Delfi örökösei Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlatok Gondolat, Budapest Rudas János (szerk): Önismereti csoportok Animula 10

11 Ruzsonyi Péter: A fiatalkorú bűnelkövetők zárt intézeti kezelésének nemzetközi tendenciái S, Sz Sárkány István - Tauber István (1989): A pártfogó felügyelet néhány problémája egy empirikus vizsgálat tükrében In: Belügyi Szemle sz o Sessar, Klauss: Büntetés helyett az okozott kár jóvátétele? Vizsgálódások e gondolat lakossági fogadtatásáról In: Jogtudományi Közlöny, 1987/8. Solt Ottilia (1998): Folyton laknátok! In: Méltóságot mindenkinek I-II. Beszélő Kiadó, Budapest, o. Solt Ottilia (1977): Szakképzetlen családok Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest. Somlai Péter: Szocializáció Corvina, Budapest, Somogyi Árpád (2000): Mi fán terem a mediáció? In: Jogtudományi Közlöny sz o. Spéder Zsolt: Tartós szegénység In: A szegénység változó arcai Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Századvég Kiadó, Budapest, o. Spencer, M: Mindenhol jó, de a legjobb otthon In: Család, Gyermek, Ifjúság, 1998/5. Szabados János (1990): A pártfogó felügyelet végrehajtásának tapasztalatai In: Belügyi Szemle sz o Szabó András (1980): Bűnözés-ember-társadalom Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest Szabó András (1984): A társadalmi beilleszkedési zavarok és a bűnmegelőzés Kriminológiai közlemények 2. sz. Szabó Lajos (1994): Krízisintervenció a szociális munkában In: A szociális munka elmélet és gyakorlata 2. kötet, Semmelweis Kiadó, Bp Szabó Lajos (1999): Szociális esetmunka kialakulása és elméleti háttere Szociális Munka Alapítvány, Budapest Szabó Zsuzsanna (1998): A munka mint büntetés (Közérdekű munka) In: Szociális munka o. Szalai Júlia: A társadalmi kirekesztődés egyes kérdései az ezredforduló Magyarországán Szociológiai Szemle, o. Szántó László (1995): A hivatásos pártfogó lehetséges szerepei, feladatai a bűnözői életút egyes szakaszaiban In: Kriminológiai közlemények Különkiadás o. Szász Anna: A bántalmazott nők életét, érdekeit védelmező szervezetek In: Esély 2001/3. Székely Annamária (1999): A mediációról In: Collega sz o. Szilvási Léna /szerk./: Gyermek család társadalom Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, Budapest, Szöllősi Gábor (2003): A gyermekvédelmi probléma mint társadalmi konstrukció In: Esély 2003/ o. T Takács Jolán (1995): A közérdekű munka In: Börtönügyi Szemle 1995/2. sz. Tamási Erzsébet (2003): A családon belüli erőszakról - csendesebb, szentségtörő módon Esély 2003/3. Tánczos Éva (szerk.) (1994): Szociális munka egyénekkel és családokkal esetmunka A szociális munka elmélete és gyakorlata 2. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest Tari Ferenc: Rezsimrendszer. A fiatalkorú elítéltek kezelése Tauber István (1986): A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés összefüggései, különös tekintettel egyes kisebbségi csoportokra ELTE Jogi Továbbképző Intézet Tankönyvkiadó, Budapest 11

Szociális alapvizsga

Szociális alapvizsga Általános követelmény: Szociális alapvizsga A jelölt ismerje a társadalmi viszonyok, a család- és személyközi kapcsolatok fő jellemzőit, funkcióit, az ezzel kapcsolatos alapfogalmakat és főbb elméleteket,

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI ÉS KÖRNYEZETEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET SZOCIÁLIS MUNKA SZAK KOMPLEX ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖREI (2014. SZEPTEMBERTŐL) 1. A szociálpolitika

Részletesebben

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1.

Bp., 1994. Zolnay János: Célzott önkény Esély 1999/1. ZÁRÓVIZSGATÉTELEK 1. tétel A szociálpolitika fogalmának értelmezései. A szociálpolitika és a szegénypolitika eltérő logikája. A szociális munka definíciói, célja, feladata, helye a társadalomban. A szociális

Részletesebben

Dr. Sárkány István ny. r. dandártábornok Ph.D,./C.Sc., főiskolai tanár mb. tanszékvezető, főigazgató

Dr. Sárkány István ny. r. dandártábornok Ph.D,./C.Sc., főiskolai tanár mb. tanszékvezető, főigazgató RENDŐRTISZTI FŐISKOLA BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT K R I M I N O L Ó G I A tantárgyi tájékoztató A tantárgy oktatási célkitűzései A kriminológia mint az egyik bűnügyi alaptudomány,

Részletesebben

A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke. Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD

A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke. Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD A javítóintézeti nevelésre vonatkozó és kapcsolódó szakirodalom jegyzéke Szerzők: dr. Hatvani Erzsébet Dr. Hegedűs Judit, PhD Tartalomjegyzék 1.1. Javítóintézeti nevelés, fiatalkorúak bűnelkövetése, zárt

Részletesebben

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei

ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei ELTE TáTK szociális munka alapképzési szak szakdolgozati és záróvizsga követelményei Szakdolgozat követelményei Tartalmi követelmények: A téma tagolt és elemző kifejtése, a szakdolgozat strukturálása A

Részletesebben

Családvédelem, családgondozás 2010

Családvédelem, családgondozás 2010 Családvédelem, családgondozás 2010 Kötelező irodalom: 1. A rendszerváltó évtized népesedési helyzetének kísérleti modellje, In: Emberi viszonyok. Gyenei Márta: Lehetne rosszabb is. Szerk.: Spéder Zsolt

Részletesebben

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati

Hajléktalan ellátás. 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati Hajléktalan ellátás Kötelező irodalom: 1. Albert Fruzsina Dávid Bea: Ha elszakad a háló A hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum, 2001. 2. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK ÁLALÁNOS SZAKIRÁNY 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p.

1. Zombori, Gyula (1997): A szociálpolitika alapfogalmai. Hilscher - ELTE, Bp., 1-61 p.és 80-84 p. ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR SZOCIÁLPEDAGÓGIA BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013. 1. a) Társadalompolitikai stratégiák és a szociálpolitika értelmezési keretei, a szociálpolitika alapelvei és az állami szociálpolitika

Részletesebben

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK

K o m p l e x z á r ó v i z s g a t é m a k ö r ö k P T E B T K SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK 1 1. A szociális munka fogalma, szakmai koncepciója Compton, B. R. Galaway, B.: A szociális munka természete; In: A szociális munka elmélete és gyakorlata, 1. kötet, Semmelweis Kiadó, Budapest, 1996.,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010

A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010 Válogatott bibliográfia 1 2000 Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, 2000. 264 p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra

Részletesebben

Gyermekvédelmi szakellátás 2010

Gyermekvédelmi szakellátás 2010 Gyermekvédelmi szakellátás 2010 Kötelező irodalom: 1. Az örökbefogadás hazai és nemzetközi gyakorlata. Család, Gyermek, Ifjúság, 2006. 15. évf. 1. sz. 72 o. 2. Darvas Ágnes Mózer Péter: Kit támogassunk?

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA

KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI (BACHELOR) SZAK KÉPZÉSI PROGRAMJA NAGYKŐRÖS 01 TK601 TANULÁSMÓDSZERTAN jelentkezési előfeltétel 1 0 A tantárgy célja,

Részletesebben

A kárhelyreállító igazságszolgáltatás. intézményesítésének menete Magyarországon. gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők esetében

A kárhelyreállító igazságszolgáltatás. intézményesítésének menete Magyarországon. gyermek- és fiatalkorú bűnelkövetők esetében Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi Kar Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ A kárhelyreállító igazságszolgáltatás intézményesítésének menete Magyarországon gyermek-

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

SZOCIOLÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZIGORLAT

SZOCIOLÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZIGORLAT SZOCIOLÓGIA SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZIGORLAT TÉTELSOR 1. TÉTEL (A) A szociológia, mint tudomány. A szociológia módszerei. A szociológia fogalma, célja, a legfontosabb társtudományok. Szakszociológiák és hazai

Részletesebben

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az

Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 1997. Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom Budapest, Ferenczy Kiadó 1998. Astier, Isabelle: A beilleszkedés próbája. Esély

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Irodalmak segítő szakmákban dolgozóknak. Kábítószer problémákkal foglalkozó kiadványok

Irodalmak segítő szakmákban dolgozóknak. Kábítószer problémákkal foglalkozó kiadványok Irodalmak segítő szakmákban dolgozóknak Kábítószer problémákkal foglalkozó kiadványok Baumrind Dianna A serdülőkori drogfogyasztás családi előzményei, fejlődés-lélektani megközelítés Multiprofil, 1987.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA

KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA KÉRELEM A SZOCIÁLIS MUNKA ALAPKÉPZÉSI SZAK INDÍTÁSÁRA A kérelmezı intézmény a Szent István Egyetem A kérelem címzettje: az oktatási miniszter A véleményezı: a Magyar Akkreditációs Bizottság 2005. április

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM INTÉZMÉNYI TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS ÉS IFJÚSÁGI MUNKA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS IFJÚSÁGSEGÍTŐ SZAKIRÁNY NAPPALI TAGOZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tantárgyleírások

Részletesebben

A szociális munka helye és lehetséges szerepe a pártfogó felügyelet rendszerében

A szociális munka helye és lehetséges szerepe a pártfogó felügyelet rendszerében A szociális munka helye és lehetséges szerepe a pártfogó felügyelet rendszerében Készítette: Szabó Róbert 2009. Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok...3 I. fejezet: Fogalomtisztázások...4 I. 1. Kriminálpolitika...4

Részletesebben