KISS ERIKA KEDL MÁRTA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISS ERIKA KEDL MÁRTA"

Átírás

1

2 Szerkesztõ: DOMBAINÉ ESZTERGOMI ANNA Szerzõk: DOMBAINÉ ESZTERGOMI ANNA KELEMÉRI DÓRA KISS ERIKA NÁDAS PÁL SÁRKÖZI JUDIT Lektorálták: KEDL MÁRTA NAGY GYÖNGYI MÁRIA Olvasószerkesztõ: HIDALMÁSI ANNA Tipográfia: BORGISZ BT. Borítóterv: KOVÁCS DÁVID ISBN Kereskedelmi forgalomba nem hozható Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány 1054 Budapest, Báthori u. 10. Tel./Fax:

3 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ CENTRUMOK MOZGÁSJAVÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS DIÁKOTTHON Budapest, 2002

4

5 ELÕSZÓ A SOROZATHOZ A közoktatásról szóló törvény, gyógypedagógiai szolgáltató centrumról mint külön intézménytípusról nem rendelkezik. A célterület igénye és a napi gyakorlat azonban fokozatosan és igen határozottan életre hív(ott) olyan intézményeket, amelyek a törvény által meghatározott szolgáltatásokon kívül más, a törvényben nem jelzett szolgáltatásokat is nyújtanak. A Közalapítvány kuratóriuma, felismerve e folyamat fontosságát, olyan pályázati programcsomagot indított útjára, amely a gyógypedagógiai szolgáltatások területén innovációs jelleggel bír. A már mûködõ gyógypedagógiai szolgáltató centrumok, környezetük igényeire reagálva, rendszerük tudatos fejlesztésével, olyan egyedi intézményi modelleket alakítottak ki, melyek a pályázati program keretében, mûködési formájuk leírására, bemutatására vállalkoztak. A szakma elismert szakembereinek értékelése nyomán Gyógypedagógiai szolgáltató centrumok könyvsorozatunkban 8 sikeres modell-intézmény mutatkozik be. A nyolc kötet mindegyikét, külön-külön vagy együttesen ajánlom a téma iránt érdeklõdõ gyakorlati szakembereknek, akik hasonló gyógypedagógiai szolgáltató centrum kialakításán gondolkodnak, esetleg elkezdték már annak megvalósítását. Ajánlom továbbá érdeklõdõ elméleti szakembereknek, akik a közoktatásban megjelenõ új intézménytípus rendszerszemléletû megközelítésében érdekeltek, valamint mindazoknak, akik a fogyatékos gyermekek, szüleik és a velük foglalkozók részére nyújtott szolgáltatások iránt érdeklõdnek. Tóth Egon a kuratórium elnöke

6

7 A közel 100 éves múltra visszatekintõ intézmény a kezdetektõl fogva a mozgáskorlátozott gyermekek komplex ellátására törekedett és újra és újra kész volt az innovációra. E hagyományok méltó folytatásának tekinthetõk az utóbbi évtizedekben tapasztalt változások: nyitás a súlyosan és halmozottan sérült gyermekek felé, valamint a pályázat tárgyát képezõ módszertani központ létrehozása és továbbfejlesztése, melyet a fenntartó is támogat. Mindez az óvodás- és iskoláskorú mozgássérült gyermekek vonatkozásában modellértékû és valós szükségletekre épül. A bemutatott modell adaptálható és adaptálandó (a vidéki decentrumok létrehozásának szükségességét a szerzõk is hangsúlyozzák). Kedl Márta

8

9 TARTALOM BEVEZETÉS ELSÕ FEJEZET TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS Az embermentõ munka kezdete A fejlõdést hátráltató történelmi és társadalmi körülmények Az elsõ iskola a halmozottan fogyatékos gyermekek számára A tárgyi feltételek javítására tett erõfeszítések A TECHNIKAI FEJLÕDÉS SZEREPE A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÉLETÉBEN A TANULÓI ÖSSZETÉTEL ÉS ANNAK HATÁSA AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉRE A tanulók mozgásállapotának változásai Az állami gondoskodásban részesülõ gyermekek számának változása A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK HATÁSA AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉRE ÚJ IGÉNYEK - ÚJ INTÉZMÉNYEGYSÉG: A MÓDSZERTANI KÖZPONT KIALAKULÁSÁNAK ELÕZMÉNYEI A Mozgásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság adatai Az integrációra vonatkozó kutatások INTÉZMÉNYÜNK FEJLESZTÉSI TERVEI MÁSODIK FEJEZET AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Az intézmény jogi helyzete Tevékenységi körök Létszámadatok Az intézmény földrajzi ellátási területe PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG ÉS PROGRAM Az iskola pedagógiai programjának létrejötte Pedagógiai programunkban megjelenõ alapelvek, célok, feladatok Pedagógiai szakaszok, iskolaszerkezet

10 Az intézmény képzési specialitásai Szervezési specialitások a Csillagházban A Csillagházban kidolgozott új speciális fejlesztõ programok Tanórán kívüli ellátási formák, szolgáltatások A tehetség, képesség kibontakoztatását segítõ tevékenység Pszichológiai ellátás Diákönkormányzat A PEDAGÓGIAI FOLYAMATOK SZABÁLYOZÁSA Az iskolai szervezetépítés Az ellenõrzési rendszer Az intézmény marketing tevékenysége Felkészülés a minõségbiztosításra Munkahelyi klíma Szülõi elvárások és elégedettség Nevelõ-oktatómunkánk hatékonysága SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK Szakember-ellátottság A tárgyi környezet Partnerkapcsolatok HARMADIK FEJEZET A MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA Az elõkészületek A Módszertani Központ céljai A Módszertani Központ feladatai A Módszertani Központ szervezeti felépítése Személyi és tárgyi feltételek Az ellátottak köre A Fõvárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítványhoz benyújtott pályázatunkban megjelölt tervek.. 87 A TERVEK MEGVALÓSULÁSA, A MÓDSZERTANI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI Az igények felmérése Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás Pedagógiai szempontú és mozgásvizsgálatok elvégzése Kompenzatív képességfejlesztõ program Kisszótár Egyéni fejlesztési programok

11 Egyéni fejlesztõ foglalkozások Tanácsadás Ergoterápiás tanácsadás Eszközkatalógus Speciális vagy speciális célra használt eszközök ajánlása, kiválasztása Pályaválasztási tanácsadás mûködtetése Továbbképzõ tanfolyam szervezése A MÓDSZERTANI KÖZPONT KIALAKÍTÁSÁNAK TAPASZTALATAI Interjúkészítés Eszközkatalógus Az utazótanári hálózat kiépítése ÖSSZEGZÉS Tevékenységünk hatékonyságának kontrollja További fejlesztési stratégia ÖNÁLLÓ KIADVÁNYAINK INTERNETEN ELÉRHETÕ ANYAGOK FELHASZNÁLT IRODALOM MELLÉKLETEK FOTÓMELLÉKLET

12

13 .testileg nyomorék gyermekek részére Magyarországon menhelyeket felállítani és ezekben vallás és nemzetiségre való tekintet nélkül mindkét nembeli nyomorék gyerekeket testileg és szellemileg kiképezni, illetve ellátásban, orvosi kezelésben részesíteni, esetleg mesterségre tanítani! (Nyomorék Gyermekek Menhelye Alapszabályzat ) BEVEZETÉS Intézményünk módszertani központja az elkövetkezõ évek során olyan színvonalú szakmai szolgáltatásokat kíván nyújtani, amelyek egyrészt az Európai Unióhoz való csatlakozás erre vonatkozó elvárásainak, másrészt a minõségbiztosítás legszigorúbb partnerközpontúsági feltételeinek is megfelelnek. Mindez a közel százéves múlt és a jelen kiváló szakmai színvonalára támaszkodva érhetõ el. A szakmai tapasztalatokat a múltban és a jelenben is mindig közkinccsé tettük, szakértõk által minõsített programok, illetve szakpublikációk formájában. Intézményünk a többszintû (óvoda-iskolaelõkészítõ, alapfokú képzés alsó és felsõ szakasza 1 8. osztályig, halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott gyermekek képzése, valamint középiskolai szakképzés) nevelõ, oktató, mozgásfejlesztõ és gondozó tevékenységébõl származó szakmai tapasztalatai alapján segítségére lehet a többségi iskolákban tanuló mozgáskorlátozott gyermekeknek, módszertani segítséget nyújthat fejlesztésükhöz. A százéves múlt nem feltétlenül jelent automatikus és folyamatos fejlõdést. Nagyon gyakran jelen helyzetben is az új szervezeti fejlesztést csakis az alapok építésétõl lehet elkezdeni. E tanulmány kísérletet tesz a közel százéves tapasztalatok ismeretében a szervezett és sérülés-specifikus szakmai tevékenység fejlõdésének bemutatására. Megjeleníti a folyamatok szabályozásának általunk alkalmazott formáit, és utal a jövõbeni változtatási tervekre, fejlesztési elképzelésekre.

14 ELSÕ FEJEZET TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS AZ EMBERMENTÕ MUNKA KEZDETE A mozgáskorlátozott nyomorék gyermekek intézményes nevelése, oktatása, képzése hazánkban 1903-ban vette kezdetét, a Deák Ferenc Szabadkõmíves Páholy szándékából és akaratából létrehozott Nyomorék Gyermekek Egylete és Menhelye megalapításával. Békeidõ, a polgári jólét kora volt ez, amelyben a szabadkõmûves páholy, illetve egy magánember Rothfeld Richárd a haladó Európát követve, a tehetõsebb polgárság figyelmét az árván sínylõdõ nyomorék gyermekek ügyére terelte. A társadalom jóakaratú támogatása révén a kezdeti nehéz és szegényes körülményeket az 1911-ben felépített és felavatott új palota váltotta fel. A kezdeti 6-15 gyermek helyett az új Nyomorék Gyermekek Országos Otthona 150 nyomorék gyermeknek adott az életlehetõségekhez új perspektívát. Az alapítók a TANÍT-GYÓGYÍT-KIKÉ- PEZ ma komplex rehabilitációs programnak mondható elv alapján a családtól a családig tartó rehabilitációs fejlesztési folyamatot építettek ki. Ennek a komplex fejlesztésnek szerves részét képezték az ifjúság kulturális, sport, érdekvédelmi szervezõdéseinek és önálló életvitelre történõ felkészítésének szervezetei is. Közben az Európára szakadt világégés megtorpanást okozott az intézmény fejlõdésében. Az elsõ világháború alatt az épületben hadikórház mûködött, ezért csak ben folytatódhatott újra az otthon rendeltetésszerû mûködése. A polgárság újbóli megerõsödése és az otthon társadalmi támogatottsága az intézmény mûködtetéséért felelõs egyesület vezetõségét új tervek megvalósítására sarkallták. Megvásárolták a szomszédos telket a rajta lévõ épülettel, ahol szabó- és cipészmûhelyt rendeztek be. Újabb telek megvásárlásával virágkertészetet hoztak létre. Az ös esztendõben mind a gondozottak száma, mind a képzés lehetõsége bõvült, kötõ-, szövõmûhely, majd varrómûhely létesítésével. Bár a nagy gazdasági világválság a fejlõdést némileg megtörte, az mégis imponáló volt. Az anyagi fedezetet a hagyományos gyûjtéseken kívül és az egyesület pártoló tagjainak hozzájárulásán túl a mûhelyekben végzett munka hasznából, valamint minimális állami támogatásból biztosították. A Nyomorék Gyermekek Országos Otthonában folyó az akkori Európában is egyedülállónak megítélt szakmai munka arra a felismerésre vezette az otthonban dolgozó orvosokat, majd késõbb a tanítókat is, hogy elkezdjenek foglalkozni a családban élõ, az otthonon kívül lakó, testi fogyatékos emberekkel is. A harmincas évek

15 16 TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS közepére az otthonban mûködõ ortopédiai kórház már többségében külsõs, az ország minden részérõl érkezõ betegeket gyógyított. A dr. Szegvári László igazgató fõorvos által vezetett intézmény az ortopéd orvoslás hazai fellegvárává nõtte ki magát. A fõvárosban elsõként bevezetett 8 évfolyamos speciális elemi iskolai tanítás mellett megkezdõdött a gondolkodás arról, hogy miképpen lehetne az ország minden népiskolájában foglalkozni a testi sérült gyermekekkel. Ennek kapcsán már szakcikkeket is megjelentettek, egyre inkább hangsúlyozva a néptanítók felkészítésének szükségességét. Az 1936-ban a Néptanítók Lapjában megjelent tanulmány már arra is kitér, hogy a Budapesten kívüli nagyobb vidéki városokban fióktelepeket, otthonokat kell felállítani, hogy helyben legyen az orvosi kezelés és a pedagógiai fejlesztés. Megfogalmazásaikból kitûnnek a pedagógiai gondoskodás teljes idõszakának ma már jól ismert és definiált különbözõ szakaszai. Ismereteink szerint elõször kezdtek a mozgáskorlátozottságot meggátolandó a megelõzés (prevenció) lehetõségeirõl gondolkodni. Hangsúlyozták a korai életszakaszban történõ gyógyítás jelentõségét. Ugyancsak nagyon fontosnak ítélték meg a népiskola utáni szakmai képzés idõszakát, majd az azt követõ társadalmi, családi gyámolítást (utógondozást), a beilleszkedés, a személyes életesélyek biztosítása érdekében. Elõdeink mindezekkel megteremtették a mozgáskorlátozott személyek, ezen belül elsõsorban a gyermekek gyógyításának, fejlesztésének, képzésének és érdekvédelmének értékes és komplex intézményi és szakmai alapjait. A FEJLÕDÉST HÁTRÁLTATÓ TÖRTÉNELMI ÉS TÁRSADALMI KÖRÜLMÉNYEK A második világháború nagy megrázkódtatást jelentett az intézet lakói és dolgozói számára. A zsidó származású mozgáskorlátozottakat gettóba deportálták. A gyerekek nagy részét a bombázások elõl kitelepítették vidéki intézményekbe, és csak a háború befejeztével költözhettek vissza Mexikói úti otthonukba. Az intézet növendékei közé ebben az idõben sok háborús sérült került, és még éveken keresztül érkeztek a háborút követõ események (akna, kézigránát, lõszerrobbanások) áldozatai. A második világháborút követõen az 1903-ban megindított embermentõ munka fejlõdése külsõ és belsõ politikai okok miatt megtorpant, pedig a sok hadisérült felnõttnek és gyermeknek egyaránt nagy szüksége lett volna a tanítás, gyógyítás és képzés egységes rehabilitációs gyakorlatára. Elõször az ipari tanoncképzést (szakképzést) szüntették meg, amely hét szakmára készített fel (szabó, varró, bõrdíszmûves, cipész, kertész, kötõ, szövõ), majd különválasztották szervezetileg és tartalmilag is a gyógyítást (kórházat) a tanítástól (iskola) és az internátustól. Megszûnt az 1929-ben alapított sportegyesületi tevékenység, amelynek újjáéledése egészen 1970-ig váratott magára. Megszûnt a mozgáskorlátozott személyek érdekérvényesítésére 1903-ban megalakult Egylet, az 1929-ben életre hívott Egyesület, majd az

16 TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS ban létrejött Országos Szövetség. Mindezek az események a teljes hazai érdekvédelem fejlõdését megállították, és az csak jóval késõbb, az 1970-es, 80-as években, az önálló egyesületek és a Mozgáskorlátozottak Egyesületei Országos Szövetségének (MEOSZ) megalakulásával éledt újjá. Ezek a körülmények sokáig nem kedveztek az iskolai integrációs törekvéseknek sem. Az elszakított és újra külön szervezõdõ iskola és internátus Zsótér Pál igazgató irányításával új szervezeti keretek között folytatta gyógypedagógiai tevékenységét, és az 1960-as és 70-es években új pedagógiai fejlõdésnek indult. Megalakult a mozgáskorlátozott fiatalok számára a Sváb-hegyen a dísznövénykertész és kertépítõ szakmunkás képzés. Ezzel 1960-ban újraindulhatott az általános iskolát követõ szakképzés. Míg a kertészképzõ tagozatot a Mexikói úti intézményben megjelenõ igények hozták létre, addig a halmozottan fogyatékos gyermekeket oktató-nevelõ tagozat jóval késõbb, kívülrõl csatlakozott az intézményhez. AZ ELSÕ ISKOLA A HALMOZOTTAN FOGYATÉKOS GYERMEKEK SZÁMÁRA Magyarországon az 1970-es évekig nem volt olyan oktatási intézmény, amelyik a súlyosan mozgáskorlátozott és társuló rendellenességeket is mutató gyermekek fejlesztését felvállalta volna. Szülõi kezdeményezésre 1970-ben a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola javaslatot tett a Fõvárosi Tanács VB Mûvelõdési Osztályának 3 éves gyógypedagógiai kísérleti oktatás megszervezésére halmozottan fogyatékos gyermekek számára. Csávás Dezsõné egy súlyosan halmozottan fogyatékos kisgyermek édesanyjaként és gyógypedagógusként a fõiskoláról kapott útmutatás és saját külföldi tapasztalatai alapján arra alkalmas hely hiányában saját lakásán kezdte meg néhány, kislányához hasonló halmozottan sérült gyermek fejlesztését. Az 1972/73-as tanévre az õ vezetésével elkészült egy komplex gyógypedagógiai kísérleti terv, amely programot adott az oktató-, nevelõmunkához, valamint meghatározta a személyi és tárgyi feltételeket februárjában a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola tudományos kísérleteként 8 gyermekkel elkezdõdött a halmozottan fogyatékos gyermekek elsõ iskolai rendszerben mûködõ intézményes ellátása. Az iskolát a III. kerület Raktár utcai Kisegítõ Iskola (késõbb Szellõ u ) akkori igazgatója Williger József ún. Spasztikus tagozat néven befogadta, és Csillaghegyen, a Ráby Mátyás utcai, akkor még kihelyezett kisegítõ iskolai osztályokat mûködtetõ épületükben adott helyet számára. Az épület mindössze 4 tanterembõl, egy tanári szobából és tálaló konyha-mosogatóból állt, ami miatt késõbb csak összevont osztályokban történhetett az oktatás. Évente újabb tanulócsoportokkal bõvült az iskola, majd 1976-ban a tagozat megkapta az engedélyt a kísérlet folytatására felsõ tagozaton is. A 5 8. osztályos gyerme-

17 18 TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS kek fogyatékosság-specifikus oktatásának kidolgozásán túl speciális segédeszközök felkutatására, adaptálására, valamint az iskola befejezését követõ munkalehetõségek felkutatására is sor került. A kísérleti oktatás 8 évig tartott, lezárultával elkészült egy jelentés, amely a tapasztalatok birtokában mintegy programként foglalta össze a halmozottan fogyatékos gyermekek jellemzését, az oktató-nevelõ munka célját, feladatait, az elsajátítandó ismeretek körét és a módszertani útmutatót. Ekkor mondták ki hazánkban elõször, hogy a súlyosan mozgássérült halmozottan fogyatékos gyermekek eredményesen fejleszthetõk. Az oktatás kezdettõl fogva iskolaotthonos rendszerben folyt, heti 44 órában, 6 munkanapon. Minden csoportban 2 tanár és 1 gyermekfelügyelõ dolgozott. A gyerekek minél sokoldalúbb fejlesztését a legújabb hazai és külföldi módszerek alkalmazása segítette (Meixner, M. Frostig, Bobath, Crickmay stb.). A III. kerületi Tanács tulajdonában levõ mikrobuszok szállították a gyermekeket háztól házig. A kísérleti évek alatt felhalmozódott tapasztalatok és az egyre növekvõ igények alapján a fõiskola akkori fõigazgatója, Illyés Gyuláné javaslatot tett az Oktatási Minisztériumnak a súlyos testi és halmozottan fogyatékos gyermekek országos hatáskörû iskolájának létesítésére, 3 tagozattal a különbözõ súlyosságú mozgásgátoltságnak megfelelõen. Az épületkomplexum tervét Polinszky Tibor építészmérnök készítette el Csávás Dezsõné pedagógiai, szakmai közremûködésével. Bár a megvalósulásig a terv nem jutott el, mégis nagyon fontos iskolatörténeti és építészeti dokumentum született. Ez a funkcióterv a hazai építészetben elõször foglalkozott a mozgáskorlátozott személyek akadálymentes környezetének kialakításával ben, a kísérlet befejezõdésekor a III. kerület nem vállalta tovább az intézmény gazdasági támogatását, tekintve, hogy az iskola nemcsak a III. kerület, hanem egész Budapest halmozottan fogyatékos gyermekeit ellátta. Az épületet a tagozat megtarthatta, igazgatásilag és gazdaságilag azonban a Fõvárosi Tanács által mûködtetett Mozgásjavító Általános Iskola és Nevelõotthon Halmozottan sérülteket oktató-nevelõ tagozata lett. A régi ház ez idõre már teljességgel alkalmatlan volt az akadálymentesség és a sérülés-specifikus fejlesztés magvalósítására a zsúfoltság, a gyermeklétszám fokozatos növekedése, a gyermekek számára egészségtelen környezet, az omladozó épület miatt. A TÁRGYI FELTÉTELEK JAVÍTÁSÁRA TETT ERÕFESZÍTÉSEK 1989-ben a Fõvárosi Tanács elkészíttette a Ráby utcai iskola átépítésének tervét, amely az épület teljes körû felújítását, tetõterének beépítését és egy új szárny megépítését foglalta magába. De ez a második tanulmányterv sem valósult meg. Végül 1995-ben Budapest Fõváros Önkormányzatának képviselõtestülete elfogadta a Ráby utcai régi épület helyére egy új iskola felépítésének javaslatát. A tanulmányterv

18 TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS 19 elkészítésének feladatát a Budapesti Városépítési Tervezõ Intézet Rt. (BUVÁTI Rt.) építészmérnöke, Kszell Mária és munkatársai kapták meg. Az épület megtervezésénél a tervezõknek is lehetõségük volt a flamand kormány által finanszírozott EUROKANS segélyprogram részeként Belgiumban olyan intézményeket meglátogatni, amelyek mintául szolgálhattak június 1-én megkezdõdött az építkezés, és 1998 augusztusában került sor az átadásra. Ez az épület a Csillagház már úgy készült, hogy teljes mértékben megfeleljen az akadálymentes épített környezet követelményeinek, és berendezése, felszerelése is a gyermekek teljes körû fejlesztését, önállóságra nevelését szolgálja. A Mexikói úti anyaintézmény épületének akadálymentessé történõ átalakítása, bõvítése és korszerûsítése azonban sokkal nehezebb feladat, mint a Csillagház új épületének létrehozása. Mivel mûemléképületrõl van szó, minden átalakítás csak a Mûemlékvédelmi Felügyelõség engedélyével végezhetõ. Alapterülete meghatározott, ezért bõvítésként csak a tetõtér beépítése jöhet szóba. Kiemelt cél és feladat az akadálymentes környezet kialakítása, hogy a gyermekek a lehetõ legönállóbban, legbiztonságosabban tudják használni az intézmény minden helyiségét, berendezését és felszerelését. Másfél évtizede birtokolja az intézmény az uszodát, amely akadálymentes kiképzésével, 34 fokos, állandóan tisztított vizével napi terápiánk meghatározó színtere, továbbá az úszástanítás alapozó helyszíne. Az épületben az évek alatt megszûntettük a küszöböket. Igyekszünk tágas, kerekesszékkel is bejárható tereket biztosítani, a felújításra kerülõ helyiségekben (osztálytermek, hálótermek stb.) széles ajtókat felszereltetni, a villanykapcsolókat alacsonyra helyeztetni, stb.). A felújításra került, kerülõ vizesblokkok csúszásmentes aljzatot, széles ajtókat, nagy belterû WC-ket, zuhanyfülkéket, kapaszkodókat kapnak. Az osztálytermekben a nyitható ajtókat tolóajtókra cseréltük, a padok könnyen állítható magasságúak, dönthetõ írófelületûek, a fiókos szekrényke gurítható, a gyermek igényeinek megfelelõen beállítható, továbbá különbözõ speciális székeket kapnak a gyerekek egyedi igényeik figyelembevételével, valamint minden osztályteremben függõlegesen, könnyen mozdítható táblák vannak, amelyeket úgy lehet beállítani, hogy kerekesszékbõl is könnyen használhassák a gyermekek. Korszerû liftek vannak az épületben, az alacsonyan lévõ hívó és kezelõ gombok lehetõvé teszik a kerekesszékesek számára is az önálló liftkezelést. A lépcsõjáró lift az iskolába való bejutás biztonságos megoldására szolgál. Ebben a tanévben elkészült egy építészeti tanulmányterv is a Mexikói úti ház lehetõségeinek feltárására. A tervek elkészültekor kiderült, hogy a ház rekonstrukciója és bõvítése ugyan tovább javítaná a mostani körülményeket, de a további fejlesztési elképzeléseket már csak a diákotthonban elhelyezett gyermekek létszámának csökkentése árán lehetne megvalósítani. Ezek csak úgy lennének megvalósíthatók, ha másik épület is rendelkezésre állna.

19 20 TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS A TECHNIKAI FEJLÕDÉS SZEREPE A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK ÉLETÉBEN A technikai fejlõdés elõrehaladtával egyre több területen jelentõsen könnyebbé és eredményesebbé vált a legsúlyosabban akadályozottak élete és ellátása. A technika fejlõdésén túl azonban a bekövetkezõ társadalmi változások (financiális, továbbá az a szemléletváltozás, amely a fogyatékosok megsegítését célzó intézkedésekben, rendelkezésekben, törvényekben pl. esélyegyenlõségrõl szóló törvény megjelenik) is lehetõséget adnak arra, hogy a mozgáskorlátozott gyermekek mindannapos tevékenységeik önálló végzéséhez, valamint ellátásukhoz, gondozásukhoz különbözõ eszközök álljanak rendelkezésre. Az önálló életvitelt segítõ eszközök Elektromos kerekesszék: közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezõknek a TB teljes egészében téríti, ortopéd szakorvos írja fel vényre, elsõsorban azoknak, akik mozgásállapotuk miatt önálló helyváltoztatásra képtelenek (ennek az eszköznek a segítségével azonban szabadon tudnak közlekedni, s nem szorulnak mások segítségére, nincsenek kiszolgáltatva másoknak). Háromkerekû kerékpárok: speciális tartozékokkal, illetve kiképzéssel, pl. törzstámasztós háttámlával, biztonsági övvel, papucsos pedál a lábfej, illetve lábszár rögzítésére, egyedi kiképzésû kormányfogantyúk stb. (A TB nem támogatja ezeket az eszközöket.) Vannak olyan gyerekek, akik számára ez az eszköz az önálló helyváltoztatást szolgálja, ha mozgásállapotuk megengedi, ugyanakkor például mechanikus kerekesszéket nem tudnak önállóan használni. Konyhai eszközök: rögzített, különbözõ kiképzésû hámozók, üvegnyitók, a hámozandó, felvágandó zöldség, gyümölcs, kenyér stb. rögzítésére (felszúrására) szolgáló lapok, tapadókoronggal asztalra, falra erõsíthetõ eszközök (pl. üvegnyitó, konzervnyitó). (Ezeket az eszközöket sem támogatja a TB.) Étkezésnél használható eszközök: különbözõ kiképzésû peremes tányérok (esetleg tapadókoronggal vagy csúszásgátló alátéttel), jobb-, illetve balkezes evõeszközök, különbözõ nyélkiképzéssel, különbözõ füles, csõrös poharak, bögrék, stb. (Ezeket az eszközöket sem támogatja a TB.) Iskolai munkát segítõ eszközök: az elektromos írógépek, szövegszerkesztõk, számítógépek megjelenése nagy elõrelépést jelentett a mozgáskorlátozottak oktatásában. Azok a gyermekek, akik képtelenek a kézírásra, a számítógépet különbözõ módosításokkal, kiegészítésekkel, megfelelõ programokkal és adaptációkkal az írásbeli feladatok megoldására használják. A különbözõ típusú laptartó állványok még könnyebbé teszik munkájukat.

20 TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS 21 Ellátást, gondozást segítõ eszközök Elsõsorban az öltözés-vetkõzés, testi higiénia, terápiás és egyéb ellátó feladatok területén használatos eszközök, amelyekkel elsõsorban biztonságos feltételeket igyekszünk teremteni a gyerekek és a róluk gondoskodók számára. A gondozást segítõ eszközök egyrészt az ellátók munkáját könnyítik meg, másrészt lehetõvé teszik, hogy az ellátottak a teljes kiszolgáltatottság, a szoros testi érintkezés helyett bizonyos mértékû intimitást megõrizhessenek. Különbözõ típusú kádbeemelõ szerkezetek, liftek; elektromos és mechanikus emelõgépek, amelyek a különbözõ helyzetek megváltoztatására szolgálnak (pl. ágyból kerekesszékbe vagy kerekesszékbõl tornaszõnyegre emelés stb.) és biztonságos ellátást jelentenek; hidraulikus csaptelepek, illetve fürdetõ kád; elektromos ágy, amely korrekciós, pihentetõ, terápiás fektetést biztosít, három ponton állítható dõlésû, elsõsorban a progresszív izombetegségben szenvedõ gyermekek számára; elektromos önhajtó kerékpár: terápiás eszköz azok számára, akik alsóvégtagi mozgást nem vagy nehezen tudnak önállóan kivitelezni, s a gép végzi a kerékpározást utánzó ciklikus mozgást, átmozgatást; állító szerkezetek: szintén elsõsorban terápiás céllal azok számára, akik egyáltalán nem vagy csak segédeszközzel járásképesek, alsóvégtagi izületeik kontraktúrásak, s a szerkezettel biztosított függõleges testtartás tonizálja izomzatukat, illetve a munkalapon álló helyzetben manipulációs feladatokat is tudnak végezni (1-2 órányi idõtartamban lehet folyamatosan használni); hidraulikus emelõszerkezettel vagy rámpával felszerelt szállító eszközök, buszok, amelyekben a kerekesszékes gyermekek padlórögzítéssel szállíthatók, továbbá a biztonság érdekében mind az ülésekben, mind a kerekesszékben ülõ gyermekeket biztonsági övekkel rögzítve szállítjuk. Az önkifejezést segítõ eszközök Ma már nagyon sok olyan segédeszköz létezik, amely a gyermekek önkifejezési, tanulási, információszerzési lehetõségeit bõvíti. Különösen nagy jelentõsége van a beszédképtelen gyermekek alternatív kommunikációját segítõ eszközöknek, a számítógépeknek, számítógépes programoknak, kommunikátoroknak. A segédeszközök jelentõs mértékben javíthatják a munkavállalási esélyeket, ami egyrészt a mozgáskorlátozottak életminõsége szempontjából rendkívül fontos, másrészt így nem nehezedik a társadalomra teherként sorsuk megoldása.

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Más mint a többi! Más mint a többi?

Más mint a többi! Más mint a többi? Más mint a többi! Más mint a többi? Kiss Erika Témák 1. kik ők? mi a mozgáskorlátozottság? 2. az ellátás, a rehabilitáció szereplői feladatuk általános elvek, gyakorlat 3. néhány az integrált intézményi

Részletesebben

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt

A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt A pedagógiai szakszolgálati feladatellátás a Pedagógiai Intézet irányítása alatt 2004-2011. Csibi Enikő szakszolgálati igazgatóhelyettes 2011.12.12 Változó törvényesség, állandó szakmaiság! Rövid történeti

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai.

Az ellátási gyakorlat során nem érvényesültek az ellátottak megfelelő minőségű ellátáshoz és egyenlő bánásmódhoz, emberi méltósághoz kapcsolódó jogai. ESETTANULMÁNY Eset leírása: Fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézményben az ellátottak napközben 40-45 fős csoportokban töltik szabadidejüket. A helyiségek tárgyi felszereltsége nem biztosítja

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Csibi Enikő 2012. április 11.

Csibi Enikő 2012. április 11. A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a gyermekvédelem intézményeinek együttműködése A speciális szükségletű gyermekek felzárkóztatása érdekében Csibi Enikő 2012. április

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Az iskolapszichológiai,

Az iskolapszichológiai, Az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás Készítette: Czirjákné Vértesi Marianna klinikai gyermek szakpszichológus B.-A.-Z. Megyei Ped.Szakszolg. Miskolci Tagintézményének igazgatója Pszichológiai

Részletesebben

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

Műhelymunka óvoda. Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! Műhelymunka óvoda TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona Vak gyermekek integrált nevelésének-oktatásának továbbfejlesztése

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.) Az alapítás éve: 1948. Az alapító szerv neve: Kaposvár Város Tanácsa Az alapító jogutódja: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Bárczi Gusztáv

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI Elérhető pedagógiai szolgáltatások a Szolnok városi Óvodákban Bemutatkozik az EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Kovácsné Bögödi Beáta 2011. 02.28. EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Szolnok Városi Óvodák

Részletesebben

ESETBEMUTATÁS. Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár

ESETBEMUTATÁS. Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár ESETBEMUTATÁS Csekné Zsuzsa, Guruló Műhely Kaposvár Az eset egy CP, központi idegrendszeri sérült nő kerekesszékének lábtartó kialakítását írja le, melyet a kaposvári Guruló Műhely szakemberei végeztek.

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján.

A táblázat az utolsó két tanévben logopédiai ellátásban részesítettek számát mutatja az intézmények tanév végi statisztikái alapján. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Szakszolgáltató

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában

A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermekrehabilitációs Osztály A gyermekápolónő szerepe a rehabilitációra szoruló gyerekek ellátásában Készítette: Magyarné Szabó Tímea 2013. Előadásom fő témája

Részletesebben

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere

Intézményes ellátás. A közoktatás intézményrendszere Intézményes ellátás A közoktatás intézményrendszere Nevelési - oktatási intézmények Óvoda Általános iskola Szakiskola Gimnázium Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatási intézmény Gyógypedagógiai, konduktív

Részletesebben

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 110. sorszámú Gyógypedagógiai segítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 140 01

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

Műhelymunka általános iskola/középiskola

Műhelymunka általános iskola/középiskola Műhelymunka általános iskola/középiskola TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai

Részletesebben

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi

Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv. Kiss Györgyi Fogyatékos személyek jogai, esélyegyenlőségük biztosítása 1998. évi XXVI. tv Kiss Györgyi ENSZ egyezmény a fogyatékossággal élő személyek jogairól Egyesült Nemzetek Közgyűlése 2006.XII.13-án egyhangúlag

Részletesebben

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet

Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben. A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológusok helyzete a nevelési-oktatási intézményekben A hőskor és a jelenlegi helyzet Az iskolapszichológiai hálózat kiépítésének kezdetei N. Kollár K.: Történeti áttekintés: az iskolapszichológusok

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita

Egymást támogatva minden. Golobné Wassenszky Rita Egymást támogatva minden könnyebb! Golobné Wassenszky Rita Parkinson Betegek Egyesülete Pécs Parkinson-kór A Parkinson-kór fokozatosan előrehaladó neurológiai betegség Tünetei: mozgásszegénység, kézremegés,

Részletesebben

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30

A különleges gondozáshoz, a rehabilitációs célú foglalkoztatáshoz való jog, a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménykt 30 KT 121 28. bekezdés Sajátos nevelési igény ű tanulók ellátásának feltételei Sajátos nevelési igény ű neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek: a gyermek, tanuló külön óvodai neveléséhez, illetve iskolai

Részletesebben

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna

Korai fejlesztés és gondozás. Siktárné Aczél Zsuzsanna Korai fejlesztés és gondozás Siktárné Aczél Zsuzsanna A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók OECD kezdeményezésére: A kategória: fogyatékos, B kategória: tanulási, magatartási nehézségeket mutató

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Egy eset bemutatása komplex rehabilitációra

Egy eset bemutatása komplex rehabilitációra Egy eset bemutatása komplex rehabilitációra Gyula 33 éves központi idegrendszeri ( cerebral paresis) sérült fiatal, aki egy integrált Szociális Intézményben lakik szintén mozgássérült párjával Pécsen.

Részletesebben

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10.

2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. 2010. Nevelési intézmények fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök elképzeléseihez,

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Székhely/postacím: 1082 Budapest, Üllői út 76. adószám: 15493857-1-42 statisztikai

Részletesebben

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4.

Sajátos nevelési igény az óvodában. Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. Sajátos nevelési igény az óvodában Szeretettel köszöntöm a konferencia résztvevőit! dr. Torda Ágnes Baja, 2009. november 4. A hat éves kor alatti gyermekeknek olyan gondozó és nevelőprogramokra van szüksége,

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2009. március 31. XIX. Évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Közgyűlési határozatok 2 II. Hirdetmények 2 2 I. Közgyűlési határozatok A határozatok megtekinthetőek a www.hevesmegye.hu

Részletesebben

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása

Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez. SNI gyermekek nevelése, oktatása Az Autisták Országos Szövetségének véleménye a nemzeti köznevelésről szóló törvény tervezetéhez SNI gyermekek nevelése, oktatása Annak érdekében, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek biztosabban hozzájussanak

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. május 29-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése

Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Koragyerekkori nevelés, az alapkészségek kifejlesztése Herczog Mária A Közoktatás megújítása Magyarországon 2007. szeptember 25. Tények és tévhitek Azt, hogy a nép fia vagy, igazolnod, sejh, ma nem azzal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

Logopédiai ellátás a Hegyvidéken

Logopédiai ellátás a Hegyvidéken Logopédiai ellátás a Hegyvidéken Kezdetek Törvényi mérföldkövek 1969. Főv. VB. utasítása minden kerületre kiterjedő log. ellátás megszervezése 1972. Miniszteri rendelet szakmai irányelvek a log. csoportok

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT Tagnyilvántartási azonosító: Egyesületi azonosító: 1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Csoport azonosító: Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok Név: Születési név: Neme: * Férfi/Nő

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK A projekt bemutatása Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK 1. Projektkörnyezet 2. A projekt céljai 3. Tanulságok 1. Környezet MEREK: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben