ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA"

Átírás

1 Lenzsér és Társa Építészeti és Mérnöki KFT Budapest, Kuny D. u. 9. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA Paks több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Tervének és - Helyi Építési Szabályzatának mellékleteként - a Szabályozási Terv módosításáról (314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 37. (2) bekezdése szerinti véleményeztetési anyag) Lenzsér és Társa Építészeti és Mérnöki KFT április 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Előzmények, megbízás Tervezési területek és feladatok Tervezés menete Tervezési alaptérképek Hatályos településrendezési tervek A tervmódosítási eljárást jóváhagyó testületi határozat Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációjának véleményeztetése Összhang az OTrT-vel Összhang a Tolna megyei TrT-vel A tervezési területek és a módosítások céljai, hatásai sz. területrész Ipari Park Kft sz. területrész Záportározó sz. területrész Kutyamenhely (0326/4 hrsz.) sz. területrész Vácika (4548/4 hrsz.) sz. területrész Páli-árok (3523/14 hrsz.) sz. feladat jelöléspontosítások (több hrsz-en) sz. feladat Lke rendeltetési egységeinek száma sz. területrész Haladás-Hidegvölgy utcák között sz. területrész Május 1. utcai tömbbelső sz. területrész Malomhegy és Prelátus sz. területrész Kölesdi út és Biztonsági út sz. területrész Gázfogadó (0438/6 és /32 hrsz.) sz. feladat állattartó épületek szabályozása sz. területrész Ablakgyártó üzem (0994/4 hrsz.) sz. területrész Paksi Dunamenti Zrt. (0568/2 hrsz.) sz. területrész Pizzeria telke (5126/18 hrsz.) sz. területrész Pál utcai ingatlan (3203/3 hrsz.) sz. területrész Retek utcai ingatlan (2466 hrsz.) sz. területrész Cseresznyés (10505/2, hrsz.) sz. feladat Lke ép. öv. minimális telekmérete sz. területrész Sárgödör tér (2547, 2548 hrsz.) sz. feladat rajzi és szöveges pontosítások, hatályos jogszabályoknak való megfeleltetés Közlekedés Közműellátás Környezetvédelem Tájrendezés

3 TERVJEGYZÉK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁLYOS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI TERVLAP 1: MÓDOSÍTOTT TERÜLETFELHASZNÁLÁSI TERVLAP 1: SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK 1:2.000 MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK 1:2.000 MEGJEGYZÉS: EZEN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ TERVLAPJAI A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYEZTETÉSI SZAKASZ - IGÉNY ESETÉN NYOMTATOTTAN KÉSZÜLT - DOKUMENTÁCIÓJÁBAN AZ EREDETILEG 1: ES LÉPTÉKŰ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAPOK 1: ES LÉPTÉKRE, AZ 1:5.000-ES LÉPTÉKŰ KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK 1:10:000-ES LÉPTÉKRE, MÍG AZ 1:2.000-ES ÉS 1:4000-ES LÉPTÉKŰ BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK PEDIG 1:4.000-ES ÉS 1:8000-ES LÉPTÉKRE VANNAK KICSINYÍTVE. A DIGITÁLIS ÁLLOMÁNYBAN SZEREPLŐ, ILLETVE A JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MÓDOSÍTOTT TERVLAPOK TERMÉSZETESEN AZ EREDETIVEL MEGEGYEZŐ 1: ES ILL. AZ 1:5.000, 1:2000 ÉS 1:4000 LÉPTÉKBEN LESZNEK VÉGLEGESEN DOKUMENTÁLVA. 3

4 TERVEZŐK JEGYZÉKE ÜGYVEZETÉS Lenzsér Péter DLA É/1, TT/1É okl. építészmérnök, településrendezési vezető tervező, Ybl-díjas építész Lenzsér és Társa Építészeti és Mérnöki KFT. TELEPÜLÉSRENDEZÉS Nádai Brigitta TT/1T okl. táj- és kertépítész mérnök, településrendezési vezető tervező, környezetrendezési szakmérnök IMMO-CENTER Tervező és Szolgáltató BT. Szabó Árpád DLA É/ okl. építészmérnök, egyetemi docens BME Urbanisztika Tanszék KÖRNYEZETVÉDELEM, TÁJRENDEZÉS Nádai Brigitta K/1, TT/1T okl. táj- és kertépítész mérnök, településrendezési vezető tervező, környezetrendezési szakmérnök IMMO-CENTER Tervező és Szolgáltató BT. 4

5 ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA Paks több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Tervének és - Helyi Építési Szabályzatának mellékleteként a - Szabályozási Tervének módosításáról (314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 37. (2) bekezdése szerinti véleményeztetési anyag) 1. Előzmények, megbízás 2013 februárjában tervezőirodánk kapta a megbízást a tárgyi feladat elkészítésére, mely szerződés 1. üteme a jelen dokumentáció január 1-jétől hatályos az új kormányrendelet a településrendezési eszközök elkészítésének eljárására vonatkozóan. Ennek 32. -a foglalkozik a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályaival, és 37. -a pedig konkrétan szabályozza ezen, ún. előzetes tájékoztatási szakasszal kapcsolatos teendőket, mind a készítőkre, mind a megbízókra, mind az érintettekre ill. véleményezőkre vonatkozóan. Tehát a szintén ez év január 1-jével módosított építési törvény ill. a fent említett kormányrendelet előírásainak megfelelően irodánk elkészítette a tárgyi dokumentációt, melyet a város polgármestere küld ki a véleményezésre jogosult államigazgatási szerveknek (ill. az egyéb érintetteknek). A véleményezőknek 21 nap áll rendelkezésére írásos véleményük megadására. 2. Tervezési területek és feladatok Tekintettel arra, hogy az igényelt módosítások Paks városának több területét érintik, ezért a megbízási szerződés melléklete sorolja föl konkrétan a feladatokat. Ezen mellékletet jelen dokumentáció a 6. fejezetben tartalmazza. A fent leírtak alapján e terv feladata az érvényben lévő településrendezési tervek közül egyes módosítások esetében mind a Településszerkezeti, mind a Szabályozási Terv módosításának, más módosítások esetében pedig kizárólag csak a Szabályozási Terv módosításának elkészítése. A módosításokhoz előírt munkarészeket az építési törvény és a vonatkozó kormányrendeletben foglalt eljárási rendnek megfelelően, a tartalmi követelmények teljesítésével kell elkészíteni. A fent felsorolt módosítások szükségessége a település szerencsés fejlődési igényei miatt merült föl, melyek városrendezési szempontból is akceptálhatók, hiszen a település gazdasági életében ill. településképében remélhetően javulást 5

6 eredményeznek, területhasználati konfliktusokat várhatóan nem okoznak és megvalósításuk esetén a közérdek is érvényesíthető marad a jogos magánérdekek érvényre juttatása mellett. A módosítás jóváhagyása lehetővé teszi a tulajdonosok számára a fejlesztések, építések megvalósítását, mely által a gazdasági fejlődés következtében a települési környezet esztétikai javulása is várható. A tervezett fejlesztések közműigényei túlnyomórészt biztosítottak ill. biztosíthatók, a közlekedési rendszer változtatására vagy fejlesztésére csak kisebb, városi léptékben van szükség, és a környezet védelmének igénye sem sérül általuk. 3. Tervezés menete A tervezés szempontjából adottságnak tekintendők: - a jóváhagyott TSzT és HÉSz (határozat és rendelet), - a jóváhagyott településfejlesztési döntés (határozat) a terv elkészíttetéséről - OTrT és Tolna megye TrT. A hatályos Településszerkezeti és Szabályozási Tervek használatában jelen tervmódosítás a folyamatosságot biztosítja. A hatályos terveknek az egyes területegységekre vonatkozó rendelkezései tehát értelemszerűen hatályban maradnak, és csak a konkrét területekre vonatkozóan kerül módosításra a TSzT és az SzT. A Helyi Építési Szabályzat, - mint szöveges munkarész, - csak a mellékletét jelentő Szabályozási Terv vonatkozásában módosul a legtöbb esetben, azonban várható, hogy egy-egy építési övezetet érintően egy-egy paraméter tekintetében kisebb változás (nagyobb beépíthetőség, kisebb telekminimum) történhet. Az előzetes (314/2012. (XI. 8.) kr. 37. ) és a közbenső (314/2012. (XI. 8.) kr. 38. ) vélemények szerint szükséges kiegészítések és változtatások, valamint az érdekképviseletek, egyéb érdekelt szervezetek és a lakossági bemutatás és észrevételek értékelése - után ad az állami főépítész ún. végső (314/2012. (XI. 8. kr. 40. ) szakmai véleményt a tervről. Mindezek után nyílik meg a lehetőség a Településszerkezeti és a HÉSz mellékleteként a Szabályozási Terv módosításának jóváhagyására (az előbbi esetén határozattal, az utóbbi esetén rendelettel). 4. Tervezési alaptérképek A tervezéshez a paksi polgármesteri hivataltól kaptuk az aktualizált ingatlannyilvántartási alaptérképeket digitális formátumban, melyeket kizárólag ezen módosítási tervezéshez használunk föl. Így tehát a Szabályozási Terv módosítása is az aktuális állami alapadatok felhasználásával készült. Az alaptérképet beszerkesztettük, ill. kiegészítettük azt a hatályos Településszerkezeti és Szabályozási Tervben szereplő egyéb szükséges adatokkal (útszegélyek, tervi jelek, magyarázó feliratok stb.). Az így készült digitális térkép szolgál a módosítások tervezésének alaptérképeként. 5. Hatályos településrendezési tervek Paks város 2/2003. (II. 12.) számú határozatával a város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a Településszerkezeti Tervet, melyet a 79/2011. (XI. 6

7 23.) sz. rendelettel módosítottak. A hatályos Helyi Építési Szabályzatot egyúttal a Szabályozási Tervet, mint a HÉSz mellékletét - az Önkormányzat a 24/2003. (XII. 31.) számú rendeletével alkotta meg. A jóváhagyott tervek és a Helyi Építési Szabályzat jól szolgálja a város fejlesztését, azonban az eltelt időszak során olyan kisebb-nagyobb fejlesztési, módosítási igények merültek fel, melyek akceptálhatók a hatályos tervek módosítása által. Jelen tervmódosítások is ilyen, részben fejlesztési, részben bővítési ill. egyéb kisebbnagyobb igény miatt felmerült módosítások dokumentációja. A módosítási eljárás menetét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) és részletesen a 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet szabályozza. 6. A tervmódosítási eljárást jóváhagyó testületi határozat 91/2012. (X. 17.) sz. ök. határozat: Paks Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához szükséges településfejlesztési döntés ill. tervezési program jóváhagyása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi tervezési programot hagyja jóvá, ill. településfejlesztési döntést hozza: Tervezési program, a rendezési terv módosítása során megvizsgálandó településfejlesztési elképzelések. (A szerződés 1. sz. melléklete). 1. sz. MELLÉKLET 1. A Településszerkezeti Terv (továbbiakban: TSZT) felülvizsgálata Terület-felhasználás: Az Ipari Park Kft. fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, gazdasági terület bővítése Dunakömlődi úti záportározó megvalósíthatóságának biztosítása 2. A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és Szabályozási Terv (továbbiakban: SZT) felülvizsgálata a Településszerkezeti Terv módosításaiból, valamint a évi egyedi igényekből adódó feladatokkal A évi önkormányzati módosítási igények vizsgálata: A kutyamenhely áthelyezése a 0326/4 hrsz-ú ingatlanra a hulladéktárolókezelő telep mellé, a funkcióinak megfelelő övezetbe való sorolása Vácikában a közmű-és útépítéssel kapcsolatosan a szabályozási vonal korrekciója Páli árok végén ill. OMV és Tesco közötti területeken a vízrendészeti terület-felhasználási egység határainak aktualizálása Jelölések pontosítása: 1943 hrsz-ú ingatlan előtti út esetében; 1526 hrszú ingatlanon; Cseresznyési felüljáró előtti útszakaszon; 4586/12 hrsz melletti hiányzó szabályozási vonal pótlása, Haladás utcai záportározó melletti út pontosítása; a Zsíros köz Rákóczi u. sarkánál levő szabályozási vonal megszüntetése, közterület jelölése stb. 7

8 A kertvárosias (Lke) lakóterület övezeteiben elhelyezhető rendeltetési egységek számának vizsgálata A Haladás utca Hidegvölgy utca által határolt területre elkészített beépítési tanulmányterv alapján a tömbbelső szabályozásának elkészítése A Május 1. utcai tömbbelsőre készített tanulmányterv alapján a szabályozás pontosítása A Malomhegy lakóterület még be nem épített részének illetve a Prelátus területének beépítési lehetőségének és szabályozásának vizsgálata (melléklet) A Kölesdi út illetve Biztonsági út esetében a beépíthetőség határának vizsgálata A Pollack M. u. mögötti gázfogadó és környezetének településrendezési vizsgálata Állattartó épületekre vonatkozó előírások beépítése a HÉSz-be A évi egyedi módosítási igények vizsgálata: A Dunakömlőd 0994/4 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő ablakgyártó üzem fejlesztésével kapcsolatosan, az övezetre vonatkozó előkert és oldalkert szabályozásának vizsgálata. (lásd mell.) A 0568/2 hrsz-ú ingatlan esetében (Paksi Dunamenti Zrt. használatában) eltérő területhasználat miatti átsorolás vizsgálata. (lásd mell.) Kishegyi úti pizzeria esetében a (5026/18 hrsz) telekhatár módosítása (telekméret növelése, közterület csökkentése), ill. az övezetben elhelyezhető rendeltetési egységek számának vizsgálata (lásd mell.) Pál utca végén 3203/3 hrsz-ú ingatlan lakóövezetbe való átsorolásának vizsgálata (lásd mell.) Retek utca 2466 hrsz-ú telek szabályozási vonalának módosítása. (lásd mell.) Cseresznyésben 10505/2, 10506hrsz-ú ingatlanok estében telekrészcsere miatt övezeti besorolás módosításának vizsgálata. (lásd mell.) Paks Akác u. 19. tulajdonosának igényére: Lke1.1 övezetben minimális telekméret-csökkentés lehetőségének vizsgálata. (lásd mell.) Sárgödör téri 2548, 2547 hrsz-ú ingatlanon a beépítési százalék növelésének vizsgálata. (jelenleg 80% az előírás, de a kialakult beépítés 100%) (lásd mell.) 2.3. Rajzi és szöveges pontosítások, hatályos jogszabályoknak való megfeleltetés A fent felsorolt tervezési területekre vonatkozóan az SZT jelöléseiben és esetlegesen a HÉSZ leírásában - a térinformatikai feldolgozás során észlelt - rajzi és elírási hibák javítása, ill. a január 1. után hatályos vonatkozó jogszabályoknak való - szükség szerinti - megfeleltetés. Egyúttal megállapítható, hogy a fenti módosítások nem igénylik a hatályos Településfejlesztési Koncepció módosítását, tekintettel arra, hogy azok településfejlesztésre vonatkozó koncepcionális kérdést nem érintenek. A módosítások a Településszerkezeti Terv Területfelhasználási Tervlapját és a Helyi Építési Szabályzat Szabályozási Tervlapjait érintik, és azok a település egészében csak kisebb mértékű területfelhasználási mód változást jelentenek, a szabályozás 8

9 módosításával pedig a város fejlődési lehetőségeinek javításához járulnak hozzá. Ezáltal tehát a módosítások a jogos magánérdek mellett a közérdeket is szolgálják. A képviselő-testület ezzel egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert a módosításban érdekeltekkel való együttműködési megállapodás ( településrendezési szerződés ), ill. a tervezési szerződés megkötésére, a tervezési díjnak az érdekeltekre való továbbterhelésére, ill. felkéri a településrendezési eljárás további lefolytatására. 7. Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációjának véleményeztetése A 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 37. (2) bekezdése alapján a város polgármestere az ún. Előzetes tájékoztatási szakasz jelen dokumentációjával az érdekelt államigazgatási szerveket megkeresi, tájékoztatja a tervezési területek jelenlegi helyzetéről, a módosítások készítésének céljairól és várható hatásairól. Felkéri az illetékes államigazgatási szerveket, hogy a törvényi helynek megfelelően írásos állásfoglalásukban ismertessék a település fejlődése és építési rendje szempontjából jelentős terveiket és intézkedéseiket, valamint ezek várható időbeli lefolyását, továbbá a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló követelményeiket. Az érdekelt államigazgatási szerveket a következő táblázat mutatja, mely a 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 9. sz. mellékletében található. sorszám A tárgyi munka 314/2012. (XI. 8.) kr. 9. melléklete szerint az egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek 1 Baranya megyei Kormányhivatala Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze 2 Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 4 Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége 5 Országos Vízügyi Főigazgatóság 6 Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 7 Tolna megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8 Nemzeti Közlekedési Hatóság 9 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 10 Tolna megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 11 Forster Gyula Nemzeti Örökség-gazdálkodási és Szolgáltatási Központ 12 Szekszárdi Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 13 Tolna megyei Kormányhivatal Földhivatala 14 Baranya megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 15 Tolna megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 9

10 16 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala 17 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság 18 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi Bányakapitányság 19 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 20 Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága 8. Összhang az OTrT-vel Az Országos Területrendezési Tervet a évi XXVI. törvénnyel fogadta el az országgyűlés. Tekintettel arra, hogy e törvény ill. módosításai is - előbb készült el, mint Tolna megye TrT-je, ezért értelemszerű, hogy a megyei TrT megfelel az OTrTnek, ill. pontosítja azt. Ennek értelmében, ha e tervdokumentációban szereplő módosítások megfelelnek a megyei TrT-nek, abban az esetben az OTrT-nek is meg kell, hogy feleljenek. Éppen ezért az OTrT-t részletesen nem, viszont a megyei TrT-t az alábbiakban részletesen ismertetjük. 9. Összhang a Tolna megyei TrT-vel Tolna megye Területrendezési Terve a 1/2005. (II. 21.) sz. kgy. rendelettel vált elfogadottá, melyet azóta a 4/2012. (II. 17.) sz. kgy. rendelettel (az OTrT-nek való megfeleltetés érdekében is) módosítottak. A megyei TrT rendelete az alábbi mellékletekből áll, melyeknél egyenként feltüntetjük a módosításra kerülő területeknek a megyei övezeteknek való megfelelését vagy egyáltalán érintettségét. SORSZÁM ÖVEZET NEVE MEGFE- LELÉS ÉRIN- TETTSÉG 1. Térségi Szerkezeti Terv megfelel van 2. Magterület, pufferterület, ökológiai nincs folyosó 3. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület nincs 4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, nincs erdőtelepítésre alkalmas terület 5. Országos jelentőségű tájképvédelmi nincs terület, térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 6. Történeti települési terület, világörökség megfelel van (2.1.1.) várományos terület 7. Kiemelten érzékeny felszín alatti megfelel van (csak vízminőségvédelmi terület (által érintett település tájékoztató elem) tájékoztató elem) 8. Felszíni vizek vízminőségvédelmi nincs vízgyűjtő-területe 9. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület megfelel van (2.1.1.) 10. Együtt tervezhető térségek övezete nincs 10

11 11. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi nincs terület, honvédelmi terület 12. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő nincs (csak terület (által érintett település tájékoztató tájékoztató elem) elem) 13. Nagyvízi meder nincs 14. Földtani veszélyforrás terület megfelel van (2.1.1) 15. Vízeróziónak kitett terület megfelel van (2.1.1.) 16. Széleróziónak kitett terület megfelel van (2.1.1.) 17. Rendszeresen belvízjárta terület nincs Az egyes övezetekkel való táblázatban szereplő érintettség kifejezés természetesen nem a város érintettségét jelenti, hanem a módosítandó területrészek érintettségét. Ahol nincs érintettség, ott értelemszerűen nem tud megfelelés sem lenni. A sorszámú területrész, a kutyamenhely áthelyezése a hulladéktároló/-kezelő telep mellé. Mivel ezen ingatlan külterületben van, és a megyei övezetek némelyike településhatáros úgy, hogy a belterület kimarad belőle, értelemszerűen belekerül egy-egy övezetbe a leendő kutyamenhely ingatlana is. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy emiatt a város településrendezési terv módosítása ne felelne meg a hatályos megyei tervnek. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az áthelyezendő kutyamenhely telke az érintett övezeteket nem befolyásolják ill. hátrányosan nem érintik. A Térségi Szerkezeti Terv szerint a város hatályos TSzT-jének beépítésre szánt teljes területe az ún. városias települési térség övezetében van, melynek tehát a módosítások nyilvánvalóan megfelelnek. 10. A tervezési területek és a módosítások céljai, hatásai Az 37. (3) bek-e szerint: Az előzetes tájékoztatóban beazonosíthatóan meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ismertetni kell a rendezés célját és várható hatását, olyan módon és részletezettséggel, hogy a (2) bekezdés szerinti érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak sz. területrész Ipari Park Kft. Az önkormányzati tulajdonban lévő Ipari Park Kft. lehetőség szerint önkormányzati tulajdonú - fejlesztési lehetőségeket keres, gazdasági terület bővítéssel, olyan elhelyezkedésű területeken, melyek közúti megközelíthetősége jó vagy könnyen kialakítható és, hogy ezen új iparterületek minél kevésbé zavarják környezetüket. A város kívánatos fejlődése érdekében támogatni kell az elképzelést, melynek településrendezési következményei a nem zavaró fejlesztések felé mutatnak. A Kft. tulajdonában lévő jelenlegi területek is már a gazdasági célú területfejlesztésre alkalmasak, ugyanakkor nagyobb több ha volumenű fejlesztésre nem nagyon van alkalmas terület. 11

12 sz. területrész Záportározó Az önkormányzat záportározót kíván létesíteni az alábbi ingatlanok érintettségével: 0950/3, 0950/5, 0950/15, 1196, 1197, 1198/1, 1198/2, Az ingatlanok felhasználásával és teljes vagy egy részüknek összevonásával a záportározó létesítése lehetséges, mely megvalósulása után megoldja a környék csapadékvíz elvezetési problémáit. A záportározót egy ingatlanon lehet megvalósítani, mely teljes egésze belterületbe lesz vonva. Ennek kialakítása kapcsán a közvetlen környezetének övezeti határait pontosítani kell sz. területrész Kutyamenhely (0326/4 hrsz.) A jelenleg máshol működő kutyamenhely áthelyezése a 0326/4 hrsz-ú ingatlanra, a hulladéktároló-kezelő telep mellé, és a jelenlegi erdő övezetből a funkciónak megfelelő (építési) övezetbe való átsorolása. Lehetőség esetén a hulladéktároló építési övezetének előírásaiba férjen bele a kutyamenhelyi funkció. A várható hatás pozitív, hiszen a jelenlegi helyről minden szempontból megfelelőbb helyre kerül át a menhely sz. területrész Vácika (4548/4 hrsz.) Vácikában a közmű- és útépítéssel kapcsolatosan a Puskás Tivadar utcától Ny-ra lévő párhuzamos közút szabályozási vonalának korrekciójára van szükség. A várható hatás pozitív, hiszen a közterületi szabályozás optimalizálásával az infrastruktúra ellátás is optimálisan épülhet ki a környezet teljes körű közmű kiszolgálása és közúti feltárása céljából. Érintett hrsz-ek: 13778/2; 13778/3; 13778/4, 13779, 13780,13783, 13786/2; 13787/2; 13788, 13792, 13795/1; 13795/2; 13796, 13798, 13799; 13801; 13802; 13803; 13804; 13805; 13806; és az alábbi ingatlanok előtt: 13815, 13819/1; 13819/2; 13820/2; 13823, 13825, 13826, sz. területrész Páli-árok A Páli árok végén ill. OMV és TESCO közötti területeken a vízrendészeti területfelhasználási egység határainak aktualizálására van szükség. A várható hatás pozitív, hiszen a különböző funkciók közötti határoknak az elmúlt években történt változásai miatt a valóságnak és jogi helyzetnek megfelelő pontosítása fog megtörténni. Az érintett hrsz-ek: 0573/6, 0571/4, 0573/5, 0571/5, 0572, 0571/3, 0573/4, 0573/12, 0573/2, 0567, 0568/1, illetve 3523/14 (és a szomszédos telkek) sz. feladat jelöléspontosítások (több hrsz-en) 12

13 Az alábbi területeken az alábbi pontosításokra van szükség: - a 1943 hrsz-ú ingatlan előtti út esetében (hrsz-ek: 1943, 2114; 1944/12; 1944/13) - a 1526 hrsz-ú ingatlan a temető része - a Cseresznyési felüljáró előtti útszakaszon (0563/5; 0564; 0443) - a 4586/11 és /12 hrsz-ok mentén a hiányzó szabályozási vonal pótlása - a Zsíros köz Rákóczi u. sarkánál levő szabályozási vonal pontosítása (424/1, 424/2). A pontosítások várható hatása pozitív, hiszen a valós állapotnak megfelelő kiigazítások fognak megtörténni, melyek átvezetése szükséges a szabályozási tervre sz. feladat Lke rendeltetési egységeinek száma A kertvárosias lakóterület (Lke) építési övezeteiben elhelyezhető rendeltetési egységek számának felülvizsgálata szükséges annak érdekében, hogy mind a településrendezési szakmai szempontok, mind a felmerült és akceptálható lakossági igények érvényesülhessenek. Lehetőség szerint az Lke építési övezetben elhelyezhető rendeltetési egységek számának differenciálása az adottságoknak megfelelően. A feladat a szöveges munkarész finomítása, hrsz-ekhez nem köthető sz. területrész Haladás-Hidegvölgy utcák között A Haladás utca Hidegvölgy utca által határolt területre 2012-ben elkészített beépítési tanulmánytervet a hatályos szabályozási tervbe is át kell vezetni. A beépítési tanulmány a terület tulajdonosainak igényei alapján és a településrendezési szempontokat figyelembe véve készült annak érdekében, hogy a tulajdonosok az ingatlanaikat optimálisan használatba vehessék ill. beépíthessék. A várható hatás pozitív, hiszen a területrész ezáltal úgy rendeződik ill. fejlődik, hogy mind a tulajdonosi, mind a településrendezési érdekek érvényre jutnak. Érintett hrsz-ek: 1902; 1810; 1808/9; 1900/2; 1808/3; 1808/2; 1808/6; 1808/7; 1812; 1816/2; 1816/3; 1816/4; 1895; 1893; 1892; 1882/4; 1882/3; 1882/2; 1882/1; 1881; 1880; 1879/2; 1875/2; 1875/1; 1879/1; 1878; 1877/2; 1876/1; 1876/2; 1874/4; 1873; 1872; 1871; 1870; 1866; 1865/2; 1865/1; 1864; 1863/1; 1863/2; 1861; 1831; 1832/1; 1833; 1835; 1837/2; 1838/2; 1839/2; 1840/2; 1841/2; 1842/2; 1842/3 (tanulmányterv szerint) sz. területrész Május 1. utcai tömbbelső A Május 1. utcai tömbbelsőre (Haladás-Virág utcák között) 2012-ben elkészített beépítési tanulmánytervet a hatályos szabályozási tervbe is át kell vezetni. A beépítési tanulmány a terület tulajdonosainak igényei alapján és a településrendezési szempontokat figyelembe véve készült annak érdekében, hogy a tulajdonosok az ingatlanaikat optimálisan használatba vehessék ill. beépíthessék. A 13

14 várható hatás pozitív, hiszen a területrész ezáltal úgy rendeződik ill. fejlődik, hogy mind a tulajdonosi, mind a településrendezési érdekek érvényre jutnak. Érintett hrsz-ek: 1949; 1942/1; 1940; 1950; 1938; 1948/3; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959/1; 1959/2; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964/1; 1964/2; 1964/3; 1965/1; 1965/2; 1966; 1967/1; 1967/2; 1968; 1969/2; 1969/3; 1970/2; 1970/3; 1971/2; 1971/4; 1971/5; 1974 (tanulmányterv szerint) sz. területrész Malomhegy és Prelátus A Malomhegy lakóterület még be nem épített részének, illetve a Prelátus területe beépítési lehetőségének és szabályozásának vizsgálata és szükség szerinti korrekciója. Várhatóan Telepítési tanulmányterv készítési kötelezettség előírása szükséges annak érdekében, hogy az exkluzív és rendkívül jó adottságú településrész beépíthetősége tisztázódjon ill. a beépítési lehetőségek olyan szabályok közé szorítása, melyek a területrész méltóságát a továbbiakra nézve is megőrzik. A Prelátus esetén vizsgálni szükséges, hogy jelenleg van-e arra vonatkozó olyan országos vagy helyi védelem, mely ellehetetleníti a beépíthetőségét. Érintett hrsz-ek: 1258/1; 1258/9; 1258/11, 1258/12, 1258/13, 1258/14, 1258/15, 1258/16, 1258/17, 1258/18; 1258/19; 1258/20; 1258/21; 1258/22; 1258/23, 1258/24, 1258/25; 1117; sz. területrész Kölesdi út és Biztonsági út A Kölesdi út, illetve a Biztonsági út esetében a beépíthetőség határának vizsgálata annak érdekében, hogy az egymástól való távolságok (építmények, épületek, úttest, védőtávolságok stb.) mind a közutak, mind az ingatlanok esetében optimális legyen. Ezen belül az építési hely határainak pontosítása szükséges. Érintett hrsz-ek: 4710/19; 4710/45; 4710/44; 4710/5; 4710/30; 4710/31; 4710/29; 4710/28; 4710/41; 4710/40; 4710/43; 4710/49; 4710/50; 4710/51; 4710/52; 4710/ sz. területrész Gázfogadó Feladat a Pollack Mihály utca mögötti gázfogadó és környezetének településrendezési vizsgálata a településkép optimális kialakítása és megfelelő építési övezetben való elhelyezhetősége érdekében. Érintett hrsz-ek: 0438/6; 0438/32, sz. feladat állattartó épületek szabályozása A HÉSz módosítása az állattartó építmények elhelyezésére vonatkozó feltételek szabályozásával összefüggésben. Tekintettel arra, hogy az állattartásra vonatkozó helyi rendeletet hatályon kívül kell helyezni, a HÉSz-ben kell szabályozni az 14

15 állattartás céljára építhető építmények előírásait, az országos jogszabályok keretein belül. A várható hatás többféle lehet, mert az előírások országos szintű lazulása bár az állattartás lehetőségeinek bővülését, ugyanakkor az abból adódó konfliktusok lehetőségének esélyét is növeli sz. területrész Ablakgyártó üzem (0994/4 hrsz.) Dunakömlődön, külterületen, a 0994/4 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő ablakgyártó üzem fejlesztésével kapcsolatosan az övezetre vonatkozó előkert és oldalkert szabályozását szükséges megvizsgálni annak érdekében, hogy a jól működő üzem fejlesztési elképzelései megvalósíthatóak legyenek, a településrendezési szempontok (elsősorban látvány) mérlegelése mellett. A várható hatás pozitív mind a tulajdonosra, mind a településre vonatkozóan sz. területrész Paksi Dunamenti Zrt. (0568/2 hrsz.) A 0568/2 hrsz-ú ingatlanon, - mely a Paksi Dunamenti Zrt. használatában van -, a szabályozási tervtől eltérő területhasználat miatt az erdő övezetet át kell sorolni a valós területhasználatnak megfelelő építési övezetbe. A várható hatás pozitív, hiszen az ingatlan építési övezete úgy rendeződhet, hogy mind a tulajdonosi, mind a településrendezési érdekek érvényre juthatnak, mivel az ingatlanon a valóságban erdő nincs és annak léte nem is indokolt sz. területrész Pizzeria telke (5126/18 hrsz.) A Kishegyi úti pizzéria esetében az 5026/18 hrsz-ű ingatlan telekhatárának módosítása, ill. az építési övezetben elhelyezhető rendeltetési egységek számának vizsgálata szükséges. Amennyiben településrendezési szempontból lehetséges, a cél a telekméret növelése a közterület csökkentése által, ill. több rendeltetési egység elhelyezhetőségének biztosítása. A várható hatás pozitív, hiszen a meglévő közterület méret indokolatlan és szükségtelen, melynek a magánterülethez való csatolásával az ingatlan az igény szerint fejleszthető, melynek településrendezési ellenjavallata jelenleg nem látható sz. területrész Pál utcai ingatlan (3203/3 hrsz.) A Pál utca végén, a 3203/3 hrsz-ú ingatlan lakóövezetbe való átsorolásának lehetőségét meg kell vizsgálni és amennyiben lehetséges, azt a területnek legjobban megfelelő lakó építési övezetbe át kell sorolni. Várhatóan Telepítési tanulmányterv készítési kötelezettség előírása szükséges annak érdekében, hogy a területsáv beépíthetősége tisztázódjon ill. a beépítési lehetőségek bizonyos egységesség irányába korlátozódjanak. A várható hatás pozitív, hiszen megvalósulás esetén a jogos magánérdek érvényre jut és a közérdek sem csorbul. 15

16 sz. területrész Retek utcai ingatlan (2466 hrsz.) A Retek utcai 2466 hrsz-ű telek szabályozási vonalának módosítása szükséges annak érdekében, hogy az ingatlan szabályossá váljon. A várható hatás pozitív, hiszen megvalósulás esetén a jogos magánérdek érvényre jut és a közérdek sem csorbul sz. területrész Cseresznyés (10505/2, hrsz.) A Cseresznyés városrészben a 10505/2 és a hrsz-ű ingatlanok estében telekrészcsere miatt az övezeti határok és az (építési) övezeti besorolás pontosítása válik szükségessé. A várható hatás pozitív, hiszen a valós állapotnak megfelelő kiigazítások fognak megtörténni, melyek átvezetése szükséges a szabályozási tervre sz. feladat Lke ép. öv. minimális telekmérete Meg kell vizsgálni és lehetőség szerint módosítani kell az Lke1.1 építési övezetben meghatározott minimális telekméretet, mert az elvárhatónál több ingatlan beépíthetősége lehetetlenül el ezáltal. Amennyiben az igény indokolt és a minimális telekméreti előírás tovább csökkenthető, az biztosítani fogja az akceptálható tulajdonosi igényt. Lehetőség szerint differenciálni kell a telekmegosztás során keletkező telkek minimális méretét, természetesen az illeszkedések figyelembe vétele mellett sz. területrész Sárgödör tér (2547, 2548 hrsz.) A Sárgödör téri 2548, 2547 hrsz-ú ingatlanokon a beépítési százalék növelésének vizsgálata szükséges, mert a kialakult beépítés 100 %, de a jelenleg hatályos előírás szerint csak 80 %-ot szabad beépíteni. Ugyanakkor a településszerkezet, a környék történetileg kialakult utcaszerkezete és beépítési hálózata várhatóan lehetővé teszi a teljes beépíthetőséget. Amennyiben a felmerült igény indokolt és a maximális beépíthetőségi előírás minden szakmai szempontot figyelembe véve tovább növelhető, az biztosítani fogja az akceptálható tulajdonosi igényt sz. feladat rajzi és szöveges pontosítások, hatályos jogszabályoknak való megfeleltetés A feladat célja és várható hatása: A fentebb felsorolt tervezési területekre vonatkozóan az SZT jelöléseiben és esetlegesen a HÉSZ leírásában - a térinformatikai feldolgozás során észlelt - rajzi és 16

17 elírási hibák javítása, ill. a január 1. után hatályos vonatkozó jogszabályoknak való szükség szerinti megfeleltetés. E feladatot mind a hatályos tervek pontosításának igénye, mind a hatályos jogszabályok megkövetelik. 11. Közlekedés A tervezett módosítások sem vasúti, sem országos közúti - közlekedési hálózati változtatásokat nem igényelnek. A módosítással érintett ingatlanok és tömbök mindegyike közlekedési célú közterületekkel feltárt ill. szükség esetén tervezett közutakkal tovább feltárhatók. Jelenleg mindegyik érintett ingatlan rendelkezik közterületi kapcsolattal, azok közutakról kiszolgálhatók. A funkciók parkolási igényei minden esetben a telkeken belül biztosíthatók. A közlekedés módosítás, fejlesztés - további részletezését a következő egyeztetési fázis (ún. véleményezési szakasz) dokumentációja fogja tartalmazni azon részterületeknél, melyeknél az indokolttá válik. 12. Közműellátás A tervezett módosítások túlnyomó többsége további közműigényeket nem keletkeztet, azok a jelenlegi közműellátásról biztosíthatók. A belterületi beépítésre szánt ill. a beépítésre nem szánt területek vezetékes vízellátása, csatornázása és csapadékvíz-elvezetése megoldott, az elektromos és gázenergia ellátás az igényeknek megfelelő. A távközlési, hírközlési, telekommunikációs rendszereket a módosítások nem érintik. Amennyiben a konkrét fejlesztések során bármilyen eddig nem ismert közműigény felmerül, az az igénylő és a közműszolgáltató közötti megállapodás keretében rendezhető. A következő egyeztetési fázis (ún. véleményezési szakasz) dokumentációjában a közműellátást csak azon területeknél részletezzük, melyek e szakági munkarészt indokolttá teszik. 13. Környezetvédelem A tervezett módosítások a környezet védelmét hátrányosan nem érintik. A módosítások e településrendezési tervi szinten környezetvédelmi kérdéseket ill. problémákat nem vetnek fel. 14. Tájrendezés A tervezett módosítások, pontosítások, javítások tájrendezési kérdéseket nem vetnek föl. A tervezett változtatások jelentős része a tájat nem érinti, mivel a tervezési területek túlnyomó többsége belterületen és beépítésre szánt területen található. Esetleg a módosítások településkép változtatást magukkal hozhatnak, de azt is csak az esztétikai javulás irányában, hiszen a módosítások az illeszkedés, a felújítások, a 17

18 fejlesztések érdekében történnek, melyek mindenképpen javulást fognak előidézni a település látványában. Budapest, április

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet -

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet - Megrendelő: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1033 Budapest, Fő tér 3. Terv: Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, 2015. december 21. Előzmények: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2015.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ. Celldömölk 5 részterületére vonatkozó TSzT és HÉSz módosításáról

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ. Celldömölk 5 részterületére vonatkozó TSzT és HÉSz módosításáról ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Celldömölk 5 részterületére vonatkozó TSzT és HÉSz módosításáról (314/ 2012. (XI. 8.) kormányrendelet 37. -a szerinti véleményeztetési anyag) IMMO-CENTER MŰTEREM 2015. július ELŐZETES

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ ELŐZETES ( ELSŐKÖRÖS ) VÉLEMÉNYKÉRÉS GYÖNGYÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK TÖBB RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ MÓDOSÍTÁSÁHOZ CÍME: TERVEZŐ:

Részletesebben

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete

Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához. Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete Előzetes kiértesítés Péteri község településrendezési eszközeinek módosításához Tartalom: Testületi határozat A módosítások tartalma, hatásterülete A módosítások tartalma, hatás területe A Képviselő-testület

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4273-2/2012. 26. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2014.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

T P. Dunakiliti Településrendezési eszközök módosítása JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

T P. Dunakiliti Településrendezési eszközök módosítása JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. ; Tel: 96/418 373 Fa: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu www.talent plan.hu Dunakiliti Településrendezési

Részletesebben

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA

TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA TERVEZÉSI AJÁNLAT BALATONBOGLÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATÁRA Balatonboglár Külterület Belterület Zártkert 2576ha 547ha

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V.

1/2015. (I.28.) 16/2005. /V. Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendelete a Sárvár város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 16/2005. /V. 19./ önkormányzati rendelet

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz.

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. február 13-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest, X. kerület,

Részletesebben

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft.

Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Egyeztetési dokumentumok és tervezői válaszok a KÉSZ és a SZT 3.sz. módosításával kapcsolatban Írta Szerkesztette: Németh Iván TT/É1 08-0067 OetU Kft. Dokumentum fájlneve: Komárom3 dokumentumok véglegesítés.docx

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2012. május SO-i ülésére. Tárgy: Budapest, X. kerület, Kerepesi út - Pilisi utca - 40907/7 telek ÉK-i határa - Rákos-patak

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Bocskai u. - Baross

Részletesebben

1. MELLÉKLET. 1.1 ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

1. MELLÉKLET. 1.1 ÉD. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1. MELLÉKLET TATA VÁROS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSÁRA BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÉS TERVEZŐI VÁLASZ Fekete út - Gyertános utca - Akácos út által határolt terület (Gottwald) 1. Véleményében

Részletesebben

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése.

MELLÉKLET. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási tervlapon való feltüntetése. MELLÉKLET SZ. MÓDOSÍTÁS TÁRGYA EGYÉB MEGJEGYZÉS ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZERKEZETI TERV KIVÁGAT ÉRVÉNYBEN LÉVŐ SZABÁLYOZÁSI TERV KIVÁGAT 1. A MOL Rt és az Alba-Seed Kft veszélyességi övezeteinek szerkezeti és szabályozási

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. február 23-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat településfejlesztési koncepciója, mint a településrendezési terv módosítás folyamatában

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK Debrecen 37. vrk Nyugati Ipari park 17182 és 17189/77 hrsz-ú iparvasút 17189/23, 17189/25, 17189/28, 17189/76, 17189/56,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 257/2003. (IX.23.) sz. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti terv 16/2003. (XI.1.) sz. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG)

LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) LUGOSI ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ BT 7625 PÉCS, ANTÓNIA U 5. TEL: 72/216898, 20/3651260 KÁRÁSZ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (EGYEZTETÉSI ANYAG) TERVEZŐ LUGOSI ÁGNES TT1-02-0141 PÉCS, 2013. JÚNIUS 30.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A 27/2012. (IX.14.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV BAJNA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 9/2008. (III.26.) sz. határozattal elfogadott Szerkezeti terv és 3/2008. (III.26.) önk. rendelettel jóváhagyott Szabályozási terv és Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó

Részletesebben

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november

EGERVÁR. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása. 2011. november EGERVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV módosítása 2011. november

Részletesebben

Felhívás partnerségi egyeztetésre

Felhívás partnerségi egyeztetésre SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E SZ T É S Készült a Képviselő-testület 2013. december 13-án tartandó ülésére Javaslat a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, szabályozási terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ

KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M8/1 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben