ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA"

Átírás

1 Lenzsér és Társa Építészeti és Mérnöki KFT Budapest, Kuny D. u. 9. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA Paks több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Tervének és - Helyi Építési Szabályzatának mellékleteként - a Szabályozási Terv módosításáról (314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 37. (2) bekezdése szerinti véleményeztetési anyag) Lenzsér és Társa Építészeti és Mérnöki KFT április 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Előzmények, megbízás Tervezési területek és feladatok Tervezés menete Tervezési alaptérképek Hatályos településrendezési tervek A tervmódosítási eljárást jóváhagyó testületi határozat Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációjának véleményeztetése Összhang az OTrT-vel Összhang a Tolna megyei TrT-vel A tervezési területek és a módosítások céljai, hatásai sz. területrész Ipari Park Kft sz. területrész Záportározó sz. területrész Kutyamenhely (0326/4 hrsz.) sz. területrész Vácika (4548/4 hrsz.) sz. területrész Páli-árok (3523/14 hrsz.) sz. feladat jelöléspontosítások (több hrsz-en) sz. feladat Lke rendeltetési egységeinek száma sz. területrész Haladás-Hidegvölgy utcák között sz. területrész Május 1. utcai tömbbelső sz. területrész Malomhegy és Prelátus sz. területrész Kölesdi út és Biztonsági út sz. területrész Gázfogadó (0438/6 és /32 hrsz.) sz. feladat állattartó épületek szabályozása sz. területrész Ablakgyártó üzem (0994/4 hrsz.) sz. területrész Paksi Dunamenti Zrt. (0568/2 hrsz.) sz. területrész Pizzeria telke (5126/18 hrsz.) sz. területrész Pál utcai ingatlan (3203/3 hrsz.) sz. területrész Retek utcai ingatlan (2466 hrsz.) sz. területrész Cseresznyés (10505/2, hrsz.) sz. feladat Lke ép. öv. minimális telekmérete sz. területrész Sárgödör tér (2547, 2548 hrsz.) sz. feladat rajzi és szöveges pontosítások, hatályos jogszabályoknak való megfeleltetés Közlekedés Közműellátás Környezetvédelem Tájrendezés

3 TERVJEGYZÉK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁLYOS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI TERVLAP 1: MÓDOSÍTOTT TERÜLETFELHASZNÁLÁSI TERVLAP 1: SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK 1:2.000 MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK 1:2.000 MEGJEGYZÉS: EZEN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ TERVLAPJAI A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYEZTETÉSI SZAKASZ - IGÉNY ESETÉN NYOMTATOTTAN KÉSZÜLT - DOKUMENTÁCIÓJÁBAN AZ EREDETILEG 1: ES LÉPTÉKŰ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAPOK 1: ES LÉPTÉKRE, AZ 1:5.000-ES LÉPTÉKŰ KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK 1:10:000-ES LÉPTÉKRE, MÍG AZ 1:2.000-ES ÉS 1:4000-ES LÉPTÉKŰ BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK PEDIG 1:4.000-ES ÉS 1:8000-ES LÉPTÉKRE VANNAK KICSINYÍTVE. A DIGITÁLIS ÁLLOMÁNYBAN SZEREPLŐ, ILLETVE A JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MÓDOSÍTOTT TERVLAPOK TERMÉSZETESEN AZ EREDETIVEL MEGEGYEZŐ 1: ES ILL. AZ 1:5.000, 1:2000 ÉS 1:4000 LÉPTÉKBEN LESZNEK VÉGLEGESEN DOKUMENTÁLVA. 3

4 TERVEZŐK JEGYZÉKE ÜGYVEZETÉS Lenzsér Péter DLA É/1, TT/1É okl. építészmérnök, településrendezési vezető tervező, Ybl-díjas építész Lenzsér és Társa Építészeti és Mérnöki KFT. TELEPÜLÉSRENDEZÉS Nádai Brigitta TT/1T okl. táj- és kertépítész mérnök, településrendezési vezető tervező, környezetrendezési szakmérnök IMMO-CENTER Tervező és Szolgáltató BT. Szabó Árpád DLA É/ okl. építészmérnök, egyetemi docens BME Urbanisztika Tanszék KÖRNYEZETVÉDELEM, TÁJRENDEZÉS Nádai Brigitta K/1, TT/1T okl. táj- és kertépítész mérnök, településrendezési vezető tervező, környezetrendezési szakmérnök IMMO-CENTER Tervező és Szolgáltató BT. 4

5 ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA Paks több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Tervének és - Helyi Építési Szabályzatának mellékleteként a - Szabályozási Tervének módosításáról (314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 37. (2) bekezdése szerinti véleményeztetési anyag) 1. Előzmények, megbízás 2013 februárjában tervezőirodánk kapta a megbízást a tárgyi feladat elkészítésére, mely szerződés 1. üteme a jelen dokumentáció január 1-jétől hatályos az új kormányrendelet a településrendezési eszközök elkészítésének eljárására vonatkozóan. Ennek 32. -a foglalkozik a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályaival, és 37. -a pedig konkrétan szabályozza ezen, ún. előzetes tájékoztatási szakasszal kapcsolatos teendőket, mind a készítőkre, mind a megbízókra, mind az érintettekre ill. véleményezőkre vonatkozóan. Tehát a szintén ez év január 1-jével módosított építési törvény ill. a fent említett kormányrendelet előírásainak megfelelően irodánk elkészítette a tárgyi dokumentációt, melyet a város polgármestere küld ki a véleményezésre jogosult államigazgatási szerveknek (ill. az egyéb érintetteknek). A véleményezőknek 21 nap áll rendelkezésére írásos véleményük megadására. 2. Tervezési területek és feladatok Tekintettel arra, hogy az igényelt módosítások Paks városának több területét érintik, ezért a megbízási szerződés melléklete sorolja föl konkrétan a feladatokat. Ezen mellékletet jelen dokumentáció a 6. fejezetben tartalmazza. A fent leírtak alapján e terv feladata az érvényben lévő településrendezési tervek közül egyes módosítások esetében mind a Településszerkezeti, mind a Szabályozási Terv módosításának, más módosítások esetében pedig kizárólag csak a Szabályozási Terv módosításának elkészítése. A módosításokhoz előírt munkarészeket az építési törvény és a vonatkozó kormányrendeletben foglalt eljárási rendnek megfelelően, a tartalmi követelmények teljesítésével kell elkészíteni. A fent felsorolt módosítások szükségessége a település szerencsés fejlődési igényei miatt merült föl, melyek városrendezési szempontból is akceptálhatók, hiszen a település gazdasági életében ill. településképében remélhetően javulást 5

6 eredményeznek, területhasználati konfliktusokat várhatóan nem okoznak és megvalósításuk esetén a közérdek is érvényesíthető marad a jogos magánérdekek érvényre juttatása mellett. A módosítás jóváhagyása lehetővé teszi a tulajdonosok számára a fejlesztések, építések megvalósítását, mely által a gazdasági fejlődés következtében a települési környezet esztétikai javulása is várható. A tervezett fejlesztések közműigényei túlnyomórészt biztosítottak ill. biztosíthatók, a közlekedési rendszer változtatására vagy fejlesztésére csak kisebb, városi léptékben van szükség, és a környezet védelmének igénye sem sérül általuk. 3. Tervezés menete A tervezés szempontjából adottságnak tekintendők: - a jóváhagyott TSzT és HÉSz (határozat és rendelet), - a jóváhagyott településfejlesztési döntés (határozat) a terv elkészíttetéséről - OTrT és Tolna megye TrT. A hatályos Településszerkezeti és Szabályozási Tervek használatában jelen tervmódosítás a folyamatosságot biztosítja. A hatályos terveknek az egyes területegységekre vonatkozó rendelkezései tehát értelemszerűen hatályban maradnak, és csak a konkrét területekre vonatkozóan kerül módosításra a TSzT és az SzT. A Helyi Építési Szabályzat, - mint szöveges munkarész, - csak a mellékletét jelentő Szabályozási Terv vonatkozásában módosul a legtöbb esetben, azonban várható, hogy egy-egy építési övezetet érintően egy-egy paraméter tekintetében kisebb változás (nagyobb beépíthetőség, kisebb telekminimum) történhet. Az előzetes (314/2012. (XI. 8.) kr. 37. ) és a közbenső (314/2012. (XI. 8.) kr. 38. ) vélemények szerint szükséges kiegészítések és változtatások, valamint az érdekképviseletek, egyéb érdekelt szervezetek és a lakossági bemutatás és észrevételek értékelése - után ad az állami főépítész ún. végső (314/2012. (XI. 8. kr. 40. ) szakmai véleményt a tervről. Mindezek után nyílik meg a lehetőség a Településszerkezeti és a HÉSz mellékleteként a Szabályozási Terv módosításának jóváhagyására (az előbbi esetén határozattal, az utóbbi esetén rendelettel). 4. Tervezési alaptérképek A tervezéshez a paksi polgármesteri hivataltól kaptuk az aktualizált ingatlannyilvántartási alaptérképeket digitális formátumban, melyeket kizárólag ezen módosítási tervezéshez használunk föl. Így tehát a Szabályozási Terv módosítása is az aktuális állami alapadatok felhasználásával készült. Az alaptérképet beszerkesztettük, ill. kiegészítettük azt a hatályos Településszerkezeti és Szabályozási Tervben szereplő egyéb szükséges adatokkal (útszegélyek, tervi jelek, magyarázó feliratok stb.). Az így készült digitális térkép szolgál a módosítások tervezésének alaptérképeként. 5. Hatályos településrendezési tervek Paks város 2/2003. (II. 12.) számú határozatával a város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a Településszerkezeti Tervet, melyet a 79/2011. (XI. 6

7 23.) sz. rendelettel módosítottak. A hatályos Helyi Építési Szabályzatot egyúttal a Szabályozási Tervet, mint a HÉSz mellékletét - az Önkormányzat a 24/2003. (XII. 31.) számú rendeletével alkotta meg. A jóváhagyott tervek és a Helyi Építési Szabályzat jól szolgálja a város fejlesztését, azonban az eltelt időszak során olyan kisebb-nagyobb fejlesztési, módosítási igények merültek fel, melyek akceptálhatók a hatályos tervek módosítása által. Jelen tervmódosítások is ilyen, részben fejlesztési, részben bővítési ill. egyéb kisebbnagyobb igény miatt felmerült módosítások dokumentációja. A módosítási eljárás menetét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) és részletesen a 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet szabályozza. 6. A tervmódosítási eljárást jóváhagyó testületi határozat 91/2012. (X. 17.) sz. ök. határozat: Paks Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához szükséges településfejlesztési döntés ill. tervezési program jóváhagyása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi tervezési programot hagyja jóvá, ill. településfejlesztési döntést hozza: Tervezési program, a rendezési terv módosítása során megvizsgálandó településfejlesztési elképzelések. (A szerződés 1. sz. melléklete). 1. sz. MELLÉKLET 1. A Településszerkezeti Terv (továbbiakban: TSZT) felülvizsgálata Terület-felhasználás: Az Ipari Park Kft. fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, gazdasági terület bővítése Dunakömlődi úti záportározó megvalósíthatóságának biztosítása 2. A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és Szabályozási Terv (továbbiakban: SZT) felülvizsgálata a Településszerkezeti Terv módosításaiból, valamint a évi egyedi igényekből adódó feladatokkal A évi önkormányzati módosítási igények vizsgálata: A kutyamenhely áthelyezése a 0326/4 hrsz-ú ingatlanra a hulladéktárolókezelő telep mellé, a funkcióinak megfelelő övezetbe való sorolása Vácikában a közmű-és útépítéssel kapcsolatosan a szabályozási vonal korrekciója Páli árok végén ill. OMV és Tesco közötti területeken a vízrendészeti terület-felhasználási egység határainak aktualizálása Jelölések pontosítása: 1943 hrsz-ú ingatlan előtti út esetében; 1526 hrszú ingatlanon; Cseresznyési felüljáró előtti útszakaszon; 4586/12 hrsz melletti hiányzó szabályozási vonal pótlása, Haladás utcai záportározó melletti út pontosítása; a Zsíros köz Rákóczi u. sarkánál levő szabályozási vonal megszüntetése, közterület jelölése stb. 7

8 A kertvárosias (Lke) lakóterület övezeteiben elhelyezhető rendeltetési egységek számának vizsgálata A Haladás utca Hidegvölgy utca által határolt területre elkészített beépítési tanulmányterv alapján a tömbbelső szabályozásának elkészítése A Május 1. utcai tömbbelsőre készített tanulmányterv alapján a szabályozás pontosítása A Malomhegy lakóterület még be nem épített részének illetve a Prelátus területének beépítési lehetőségének és szabályozásának vizsgálata (melléklet) A Kölesdi út illetve Biztonsági út esetében a beépíthetőség határának vizsgálata A Pollack M. u. mögötti gázfogadó és környezetének településrendezési vizsgálata Állattartó épületekre vonatkozó előírások beépítése a HÉSz-be A évi egyedi módosítási igények vizsgálata: A Dunakömlőd 0994/4 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő ablakgyártó üzem fejlesztésével kapcsolatosan, az övezetre vonatkozó előkert és oldalkert szabályozásának vizsgálata. (lásd mell.) A 0568/2 hrsz-ú ingatlan esetében (Paksi Dunamenti Zrt. használatában) eltérő területhasználat miatti átsorolás vizsgálata. (lásd mell.) Kishegyi úti pizzeria esetében a (5026/18 hrsz) telekhatár módosítása (telekméret növelése, közterület csökkentése), ill. az övezetben elhelyezhető rendeltetési egységek számának vizsgálata (lásd mell.) Pál utca végén 3203/3 hrsz-ú ingatlan lakóövezetbe való átsorolásának vizsgálata (lásd mell.) Retek utca 2466 hrsz-ú telek szabályozási vonalának módosítása. (lásd mell.) Cseresznyésben 10505/2, 10506hrsz-ú ingatlanok estében telekrészcsere miatt övezeti besorolás módosításának vizsgálata. (lásd mell.) Paks Akác u. 19. tulajdonosának igényére: Lke1.1 övezetben minimális telekméret-csökkentés lehetőségének vizsgálata. (lásd mell.) Sárgödör téri 2548, 2547 hrsz-ú ingatlanon a beépítési százalék növelésének vizsgálata. (jelenleg 80% az előírás, de a kialakult beépítés 100%) (lásd mell.) 2.3. Rajzi és szöveges pontosítások, hatályos jogszabályoknak való megfeleltetés A fent felsorolt tervezési területekre vonatkozóan az SZT jelöléseiben és esetlegesen a HÉSZ leírásában - a térinformatikai feldolgozás során észlelt - rajzi és elírási hibák javítása, ill. a január 1. után hatályos vonatkozó jogszabályoknak való - szükség szerinti - megfeleltetés. Egyúttal megállapítható, hogy a fenti módosítások nem igénylik a hatályos Településfejlesztési Koncepció módosítását, tekintettel arra, hogy azok településfejlesztésre vonatkozó koncepcionális kérdést nem érintenek. A módosítások a Településszerkezeti Terv Területfelhasználási Tervlapját és a Helyi Építési Szabályzat Szabályozási Tervlapjait érintik, és azok a település egészében csak kisebb mértékű területfelhasználási mód változást jelentenek, a szabályozás 8

9 módosításával pedig a város fejlődési lehetőségeinek javításához járulnak hozzá. Ezáltal tehát a módosítások a jogos magánérdek mellett a közérdeket is szolgálják. A képviselő-testület ezzel egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert a módosításban érdekeltekkel való együttműködési megállapodás ( településrendezési szerződés ), ill. a tervezési szerződés megkötésére, a tervezési díjnak az érdekeltekre való továbbterhelésére, ill. felkéri a településrendezési eljárás további lefolytatására. 7. Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációjának véleményeztetése A 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 37. (2) bekezdése alapján a város polgármestere az ún. Előzetes tájékoztatási szakasz jelen dokumentációjával az érdekelt államigazgatási szerveket megkeresi, tájékoztatja a tervezési területek jelenlegi helyzetéről, a módosítások készítésének céljairól és várható hatásairól. Felkéri az illetékes államigazgatási szerveket, hogy a törvényi helynek megfelelően írásos állásfoglalásukban ismertessék a település fejlődése és építési rendje szempontjából jelentős terveiket és intézkedéseiket, valamint ezek várható időbeli lefolyását, továbbá a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló követelményeiket. Az érdekelt államigazgatási szerveket a következő táblázat mutatja, mely a 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 9. sz. mellékletében található. sorszám A tárgyi munka 314/2012. (XI. 8.) kr. 9. melléklete szerint az egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek 1 Baranya megyei Kormányhivatala Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze 2 Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 4 Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége 5 Országos Vízügyi Főigazgatóság 6 Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 7 Tolna megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8 Nemzeti Közlekedési Hatóság 9 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 10 Tolna megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 11 Forster Gyula Nemzeti Örökség-gazdálkodási és Szolgáltatási Központ 12 Szekszárdi Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 13 Tolna megyei Kormányhivatal Földhivatala 14 Baranya megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 15 Tolna megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 9

10 16 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala 17 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság 18 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi Bányakapitányság 19 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 20 Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága 8. Összhang az OTrT-vel Az Országos Területrendezési Tervet a évi XXVI. törvénnyel fogadta el az országgyűlés. Tekintettel arra, hogy e törvény ill. módosításai is - előbb készült el, mint Tolna megye TrT-je, ezért értelemszerű, hogy a megyei TrT megfelel az OTrTnek, ill. pontosítja azt. Ennek értelmében, ha e tervdokumentációban szereplő módosítások megfelelnek a megyei TrT-nek, abban az esetben az OTrT-nek is meg kell, hogy feleljenek. Éppen ezért az OTrT-t részletesen nem, viszont a megyei TrT-t az alábbiakban részletesen ismertetjük. 9. Összhang a Tolna megyei TrT-vel Tolna megye Területrendezési Terve a 1/2005. (II. 21.) sz. kgy. rendelettel vált elfogadottá, melyet azóta a 4/2012. (II. 17.) sz. kgy. rendelettel (az OTrT-nek való megfeleltetés érdekében is) módosítottak. A megyei TrT rendelete az alábbi mellékletekből áll, melyeknél egyenként feltüntetjük a módosításra kerülő területeknek a megyei övezeteknek való megfelelését vagy egyáltalán érintettségét. SORSZÁM ÖVEZET NEVE MEGFE- LELÉS ÉRIN- TETTSÉG 1. Térségi Szerkezeti Terv megfelel van 2. Magterület, pufferterület, ökológiai nincs folyosó 3. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület nincs 4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, nincs erdőtelepítésre alkalmas terület 5. Országos jelentőségű tájképvédelmi nincs terület, térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 6. Történeti települési terület, világörökség megfelel van (2.1.1.) várományos terület 7. Kiemelten érzékeny felszín alatti megfelel van (csak vízminőségvédelmi terület (által érintett település tájékoztató elem) tájékoztató elem) 8. Felszíni vizek vízminőségvédelmi nincs vízgyűjtő-területe 9. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület megfelel van (2.1.1.) 10. Együtt tervezhető térségek övezete nincs 10

11 11. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi nincs terület, honvédelmi terület 12. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő nincs (csak terület (által érintett település tájékoztató tájékoztató elem) elem) 13. Nagyvízi meder nincs 14. Földtani veszélyforrás terület megfelel van (2.1.1) 15. Vízeróziónak kitett terület megfelel van (2.1.1.) 16. Széleróziónak kitett terület megfelel van (2.1.1.) 17. Rendszeresen belvízjárta terület nincs Az egyes övezetekkel való táblázatban szereplő érintettség kifejezés természetesen nem a város érintettségét jelenti, hanem a módosítandó területrészek érintettségét. Ahol nincs érintettség, ott értelemszerűen nem tud megfelelés sem lenni. A sorszámú területrész, a kutyamenhely áthelyezése a hulladéktároló/-kezelő telep mellé. Mivel ezen ingatlan külterületben van, és a megyei övezetek némelyike településhatáros úgy, hogy a belterület kimarad belőle, értelemszerűen belekerül egy-egy övezetbe a leendő kutyamenhely ingatlana is. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy emiatt a város településrendezési terv módosítása ne felelne meg a hatályos megyei tervnek. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az áthelyezendő kutyamenhely telke az érintett övezeteket nem befolyásolják ill. hátrányosan nem érintik. A Térségi Szerkezeti Terv szerint a város hatályos TSzT-jének beépítésre szánt teljes területe az ún. városias települési térség övezetében van, melynek tehát a módosítások nyilvánvalóan megfelelnek. 10. A tervezési területek és a módosítások céljai, hatásai Az 37. (3) bek-e szerint: Az előzetes tájékoztatóban beazonosíthatóan meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ismertetni kell a rendezés célját és várható hatását, olyan módon és részletezettséggel, hogy a (2) bekezdés szerinti érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak sz. területrész Ipari Park Kft. Az önkormányzati tulajdonban lévő Ipari Park Kft. lehetőség szerint önkormányzati tulajdonú - fejlesztési lehetőségeket keres, gazdasági terület bővítéssel, olyan elhelyezkedésű területeken, melyek közúti megközelíthetősége jó vagy könnyen kialakítható és, hogy ezen új iparterületek minél kevésbé zavarják környezetüket. A város kívánatos fejlődése érdekében támogatni kell az elképzelést, melynek településrendezési következményei a nem zavaró fejlesztések felé mutatnak. A Kft. tulajdonában lévő jelenlegi területek is már a gazdasági célú területfejlesztésre alkalmasak, ugyanakkor nagyobb több ha volumenű fejlesztésre nem nagyon van alkalmas terület. 11

12 sz. területrész Záportározó Az önkormányzat záportározót kíván létesíteni az alábbi ingatlanok érintettségével: 0950/3, 0950/5, 0950/15, 1196, 1197, 1198/1, 1198/2, Az ingatlanok felhasználásával és teljes vagy egy részüknek összevonásával a záportározó létesítése lehetséges, mely megvalósulása után megoldja a környék csapadékvíz elvezetési problémáit. A záportározót egy ingatlanon lehet megvalósítani, mely teljes egésze belterületbe lesz vonva. Ennek kialakítása kapcsán a közvetlen környezetének övezeti határait pontosítani kell sz. területrész Kutyamenhely (0326/4 hrsz.) A jelenleg máshol működő kutyamenhely áthelyezése a 0326/4 hrsz-ú ingatlanra, a hulladéktároló-kezelő telep mellé, és a jelenlegi erdő övezetből a funkciónak megfelelő (építési) övezetbe való átsorolása. Lehetőség esetén a hulladéktároló építési övezetének előírásaiba férjen bele a kutyamenhelyi funkció. A várható hatás pozitív, hiszen a jelenlegi helyről minden szempontból megfelelőbb helyre kerül át a menhely sz. területrész Vácika (4548/4 hrsz.) Vácikában a közmű- és útépítéssel kapcsolatosan a Puskás Tivadar utcától Ny-ra lévő párhuzamos közút szabályozási vonalának korrekciójára van szükség. A várható hatás pozitív, hiszen a közterületi szabályozás optimalizálásával az infrastruktúra ellátás is optimálisan épülhet ki a környezet teljes körű közmű kiszolgálása és közúti feltárása céljából. Érintett hrsz-ek: 13778/2; 13778/3; 13778/4, 13779, 13780,13783, 13786/2; 13787/2; 13788, 13792, 13795/1; 13795/2; 13796, 13798, 13799; 13801; 13802; 13803; 13804; 13805; 13806; és az alábbi ingatlanok előtt: 13815, 13819/1; 13819/2; 13820/2; 13823, 13825, 13826, sz. területrész Páli-árok A Páli árok végén ill. OMV és TESCO közötti területeken a vízrendészeti területfelhasználási egység határainak aktualizálására van szükség. A várható hatás pozitív, hiszen a különböző funkciók közötti határoknak az elmúlt években történt változásai miatt a valóságnak és jogi helyzetnek megfelelő pontosítása fog megtörténni. Az érintett hrsz-ek: 0573/6, 0571/4, 0573/5, 0571/5, 0572, 0571/3, 0573/4, 0573/12, 0573/2, 0567, 0568/1, illetve 3523/14 (és a szomszédos telkek) sz. feladat jelöléspontosítások (több hrsz-en) 12

13 Az alábbi területeken az alábbi pontosításokra van szükség: - a 1943 hrsz-ú ingatlan előtti út esetében (hrsz-ek: 1943, 2114; 1944/12; 1944/13) - a 1526 hrsz-ú ingatlan a temető része - a Cseresznyési felüljáró előtti útszakaszon (0563/5; 0564; 0443) - a 4586/11 és /12 hrsz-ok mentén a hiányzó szabályozási vonal pótlása - a Zsíros köz Rákóczi u. sarkánál levő szabályozási vonal pontosítása (424/1, 424/2). A pontosítások várható hatása pozitív, hiszen a valós állapotnak megfelelő kiigazítások fognak megtörténni, melyek átvezetése szükséges a szabályozási tervre sz. feladat Lke rendeltetési egységeinek száma A kertvárosias lakóterület (Lke) építési övezeteiben elhelyezhető rendeltetési egységek számának felülvizsgálata szükséges annak érdekében, hogy mind a településrendezési szakmai szempontok, mind a felmerült és akceptálható lakossági igények érvényesülhessenek. Lehetőség szerint az Lke építési övezetben elhelyezhető rendeltetési egységek számának differenciálása az adottságoknak megfelelően. A feladat a szöveges munkarész finomítása, hrsz-ekhez nem köthető sz. területrész Haladás-Hidegvölgy utcák között A Haladás utca Hidegvölgy utca által határolt területre 2012-ben elkészített beépítési tanulmánytervet a hatályos szabályozási tervbe is át kell vezetni. A beépítési tanulmány a terület tulajdonosainak igényei alapján és a településrendezési szempontokat figyelembe véve készült annak érdekében, hogy a tulajdonosok az ingatlanaikat optimálisan használatba vehessék ill. beépíthessék. A várható hatás pozitív, hiszen a területrész ezáltal úgy rendeződik ill. fejlődik, hogy mind a tulajdonosi, mind a településrendezési érdekek érvényre jutnak. Érintett hrsz-ek: 1902; 1810; 1808/9; 1900/2; 1808/3; 1808/2; 1808/6; 1808/7; 1812; 1816/2; 1816/3; 1816/4; 1895; 1893; 1892; 1882/4; 1882/3; 1882/2; 1882/1; 1881; 1880; 1879/2; 1875/2; 1875/1; 1879/1; 1878; 1877/2; 1876/1; 1876/2; 1874/4; 1873; 1872; 1871; 1870; 1866; 1865/2; 1865/1; 1864; 1863/1; 1863/2; 1861; 1831; 1832/1; 1833; 1835; 1837/2; 1838/2; 1839/2; 1840/2; 1841/2; 1842/2; 1842/3 (tanulmányterv szerint) sz. területrész Május 1. utcai tömbbelső A Május 1. utcai tömbbelsőre (Haladás-Virág utcák között) 2012-ben elkészített beépítési tanulmánytervet a hatályos szabályozási tervbe is át kell vezetni. A beépítési tanulmány a terület tulajdonosainak igényei alapján és a településrendezési szempontokat figyelembe véve készült annak érdekében, hogy a tulajdonosok az ingatlanaikat optimálisan használatba vehessék ill. beépíthessék. A 13

14 várható hatás pozitív, hiszen a területrész ezáltal úgy rendeződik ill. fejlődik, hogy mind a tulajdonosi, mind a településrendezési érdekek érvényre jutnak. Érintett hrsz-ek: 1949; 1942/1; 1940; 1950; 1938; 1948/3; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959/1; 1959/2; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964/1; 1964/2; 1964/3; 1965/1; 1965/2; 1966; 1967/1; 1967/2; 1968; 1969/2; 1969/3; 1970/2; 1970/3; 1971/2; 1971/4; 1971/5; 1974 (tanulmányterv szerint) sz. területrész Malomhegy és Prelátus A Malomhegy lakóterület még be nem épített részének, illetve a Prelátus területe beépítési lehetőségének és szabályozásának vizsgálata és szükség szerinti korrekciója. Várhatóan Telepítési tanulmányterv készítési kötelezettség előírása szükséges annak érdekében, hogy az exkluzív és rendkívül jó adottságú településrész beépíthetősége tisztázódjon ill. a beépítési lehetőségek olyan szabályok közé szorítása, melyek a területrész méltóságát a továbbiakra nézve is megőrzik. A Prelátus esetén vizsgálni szükséges, hogy jelenleg van-e arra vonatkozó olyan országos vagy helyi védelem, mely ellehetetleníti a beépíthetőségét. Érintett hrsz-ek: 1258/1; 1258/9; 1258/11, 1258/12, 1258/13, 1258/14, 1258/15, 1258/16, 1258/17, 1258/18; 1258/19; 1258/20; 1258/21; 1258/22; 1258/23, 1258/24, 1258/25; 1117; sz. területrész Kölesdi út és Biztonsági út A Kölesdi út, illetve a Biztonsági út esetében a beépíthetőség határának vizsgálata annak érdekében, hogy az egymástól való távolságok (építmények, épületek, úttest, védőtávolságok stb.) mind a közutak, mind az ingatlanok esetében optimális legyen. Ezen belül az építési hely határainak pontosítása szükséges. Érintett hrsz-ek: 4710/19; 4710/45; 4710/44; 4710/5; 4710/30; 4710/31; 4710/29; 4710/28; 4710/41; 4710/40; 4710/43; 4710/49; 4710/50; 4710/51; 4710/52; 4710/ sz. területrész Gázfogadó Feladat a Pollack Mihály utca mögötti gázfogadó és környezetének településrendezési vizsgálata a településkép optimális kialakítása és megfelelő építési övezetben való elhelyezhetősége érdekében. Érintett hrsz-ek: 0438/6; 0438/32, sz. feladat állattartó épületek szabályozása A HÉSz módosítása az állattartó építmények elhelyezésére vonatkozó feltételek szabályozásával összefüggésben. Tekintettel arra, hogy az állattartásra vonatkozó helyi rendeletet hatályon kívül kell helyezni, a HÉSz-ben kell szabályozni az 14

15 állattartás céljára építhető építmények előírásait, az országos jogszabályok keretein belül. A várható hatás többféle lehet, mert az előírások országos szintű lazulása bár az állattartás lehetőségeinek bővülését, ugyanakkor az abból adódó konfliktusok lehetőségének esélyét is növeli sz. területrész Ablakgyártó üzem (0994/4 hrsz.) Dunakömlődön, külterületen, a 0994/4 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő ablakgyártó üzem fejlesztésével kapcsolatosan az övezetre vonatkozó előkert és oldalkert szabályozását szükséges megvizsgálni annak érdekében, hogy a jól működő üzem fejlesztési elképzelései megvalósíthatóak legyenek, a településrendezési szempontok (elsősorban látvány) mérlegelése mellett. A várható hatás pozitív mind a tulajdonosra, mind a településre vonatkozóan sz. területrész Paksi Dunamenti Zrt. (0568/2 hrsz.) A 0568/2 hrsz-ú ingatlanon, - mely a Paksi Dunamenti Zrt. használatában van -, a szabályozási tervtől eltérő területhasználat miatt az erdő övezetet át kell sorolni a valós területhasználatnak megfelelő építési övezetbe. A várható hatás pozitív, hiszen az ingatlan építési övezete úgy rendeződhet, hogy mind a tulajdonosi, mind a településrendezési érdekek érvényre juthatnak, mivel az ingatlanon a valóságban erdő nincs és annak léte nem is indokolt sz. területrész Pizzeria telke (5126/18 hrsz.) A Kishegyi úti pizzéria esetében az 5026/18 hrsz-ű ingatlan telekhatárának módosítása, ill. az építési övezetben elhelyezhető rendeltetési egységek számának vizsgálata szükséges. Amennyiben településrendezési szempontból lehetséges, a cél a telekméret növelése a közterület csökkentése által, ill. több rendeltetési egység elhelyezhetőségének biztosítása. A várható hatás pozitív, hiszen a meglévő közterület méret indokolatlan és szükségtelen, melynek a magánterülethez való csatolásával az ingatlan az igény szerint fejleszthető, melynek településrendezési ellenjavallata jelenleg nem látható sz. területrész Pál utcai ingatlan (3203/3 hrsz.) A Pál utca végén, a 3203/3 hrsz-ú ingatlan lakóövezetbe való átsorolásának lehetőségét meg kell vizsgálni és amennyiben lehetséges, azt a területnek legjobban megfelelő lakó építési övezetbe át kell sorolni. Várhatóan Telepítési tanulmányterv készítési kötelezettség előírása szükséges annak érdekében, hogy a területsáv beépíthetősége tisztázódjon ill. a beépítési lehetőségek bizonyos egységesség irányába korlátozódjanak. A várható hatás pozitív, hiszen megvalósulás esetén a jogos magánérdek érvényre jut és a közérdek sem csorbul. 15

16 sz. területrész Retek utcai ingatlan (2466 hrsz.) A Retek utcai 2466 hrsz-ű telek szabályozási vonalának módosítása szükséges annak érdekében, hogy az ingatlan szabályossá váljon. A várható hatás pozitív, hiszen megvalósulás esetén a jogos magánérdek érvényre jut és a közérdek sem csorbul sz. területrész Cseresznyés (10505/2, hrsz.) A Cseresznyés városrészben a 10505/2 és a hrsz-ű ingatlanok estében telekrészcsere miatt az övezeti határok és az (építési) övezeti besorolás pontosítása válik szükségessé. A várható hatás pozitív, hiszen a valós állapotnak megfelelő kiigazítások fognak megtörténni, melyek átvezetése szükséges a szabályozási tervre sz. feladat Lke ép. öv. minimális telekmérete Meg kell vizsgálni és lehetőség szerint módosítani kell az Lke1.1 építési övezetben meghatározott minimális telekméretet, mert az elvárhatónál több ingatlan beépíthetősége lehetetlenül el ezáltal. Amennyiben az igény indokolt és a minimális telekméreti előírás tovább csökkenthető, az biztosítani fogja az akceptálható tulajdonosi igényt. Lehetőség szerint differenciálni kell a telekmegosztás során keletkező telkek minimális méretét, természetesen az illeszkedések figyelembe vétele mellett sz. területrész Sárgödör tér (2547, 2548 hrsz.) A Sárgödör téri 2548, 2547 hrsz-ú ingatlanokon a beépítési százalék növelésének vizsgálata szükséges, mert a kialakult beépítés 100 %, de a jelenleg hatályos előírás szerint csak 80 %-ot szabad beépíteni. Ugyanakkor a településszerkezet, a környék történetileg kialakult utcaszerkezete és beépítési hálózata várhatóan lehetővé teszi a teljes beépíthetőséget. Amennyiben a felmerült igény indokolt és a maximális beépíthetőségi előírás minden szakmai szempontot figyelembe véve tovább növelhető, az biztosítani fogja az akceptálható tulajdonosi igényt sz. feladat rajzi és szöveges pontosítások, hatályos jogszabályoknak való megfeleltetés A feladat célja és várható hatása: A fentebb felsorolt tervezési területekre vonatkozóan az SZT jelöléseiben és esetlegesen a HÉSZ leírásában - a térinformatikai feldolgozás során észlelt - rajzi és 16

17 elírási hibák javítása, ill. a január 1. után hatályos vonatkozó jogszabályoknak való szükség szerinti megfeleltetés. E feladatot mind a hatályos tervek pontosításának igénye, mind a hatályos jogszabályok megkövetelik. 11. Közlekedés A tervezett módosítások sem vasúti, sem országos közúti - közlekedési hálózati változtatásokat nem igényelnek. A módosítással érintett ingatlanok és tömbök mindegyike közlekedési célú közterületekkel feltárt ill. szükség esetén tervezett közutakkal tovább feltárhatók. Jelenleg mindegyik érintett ingatlan rendelkezik közterületi kapcsolattal, azok közutakról kiszolgálhatók. A funkciók parkolási igényei minden esetben a telkeken belül biztosíthatók. A közlekedés módosítás, fejlesztés - további részletezését a következő egyeztetési fázis (ún. véleményezési szakasz) dokumentációja fogja tartalmazni azon részterületeknél, melyeknél az indokolttá válik. 12. Közműellátás A tervezett módosítások túlnyomó többsége további közműigényeket nem keletkeztet, azok a jelenlegi közműellátásról biztosíthatók. A belterületi beépítésre szánt ill. a beépítésre nem szánt területek vezetékes vízellátása, csatornázása és csapadékvíz-elvezetése megoldott, az elektromos és gázenergia ellátás az igényeknek megfelelő. A távközlési, hírközlési, telekommunikációs rendszereket a módosítások nem érintik. Amennyiben a konkrét fejlesztések során bármilyen eddig nem ismert közműigény felmerül, az az igénylő és a közműszolgáltató közötti megállapodás keretében rendezhető. A következő egyeztetési fázis (ún. véleményezési szakasz) dokumentációjában a közműellátást csak azon területeknél részletezzük, melyek e szakági munkarészt indokolttá teszik. 13. Környezetvédelem A tervezett módosítások a környezet védelmét hátrányosan nem érintik. A módosítások e településrendezési tervi szinten környezetvédelmi kérdéseket ill. problémákat nem vetnek fel. 14. Tájrendezés A tervezett módosítások, pontosítások, javítások tájrendezési kérdéseket nem vetnek föl. A tervezett változtatások jelentős része a tájat nem érinti, mivel a tervezési területek túlnyomó többsége belterületen és beépítésre szánt területen található. Esetleg a módosítások településkép változtatást magukkal hozhatnak, de azt is csak az esztétikai javulás irányában, hiszen a módosítások az illeszkedés, a felújítások, a 17

18 fejlesztések érdekében történnek, melyek mindenképpen javulást fognak előidézni a település látványában. Budapest, április

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 1. MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZT-1 SZABÁLYOZÁSI TERV HIBAJAVÍTÓ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS ANYAGA 2016. június KÉSZÍTTETTE: PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSRŐL VISSZAÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK, ÉS AZ AZOKRA TETT INTÉZKEDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS EREDMÉNYE A közbenső véleményezési eljárás során 8 államigazgatási szerv tett véleményezési

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁSBAN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI TERVDOKUMENTÁCIÓ KAZINCBARCIKA VÁROS FŐÉPÍTÉSZE " 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4.! 48/514-731; Fax: 48/514-733 mobil:06-20-584-3554 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu. KAZINCBARCIKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK K-12

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER

KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Jegyzőkönyvi kivonat VÁROS ÉS HÁZ BT NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 MELLÉKLETEK VÁROS ÉS HÁZ BT 2014. NOVEMBER KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek.

314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 43. (2) bekezdés szerinti példány az egyeztetés résztvevőinek. É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.)

51/2016. (XII.12.) 46/2009. (XII.21.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2016. (XII.12.) önkormányzati rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

CompArt Stúdió Tervező és Beruházó Kft. tel.: NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA NEMESVÁMOS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról

K I V O N A T. A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása véleményezési szakaszának lezárásáról K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartott ülése jegyzőkönyvéből. TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 65/2014.(VI. 26.) számú határozata

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása. Tsz. Tsz.: 88-300048/2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri út és Fonoda utca melletti területeket érintő Miskolci Építési Szabályzat módosítása VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Repülőtéri

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA a 23. vrk. keleti a Pesti utca, a Kishegyesi út, a Dorottya utca és a Bartók Béla utca által határolt telektömb - területrészére vonatkozóan

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási tervének 2012/2.

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV P-ART Stúdió Kft Nyíregyháza Legyező u. 78/3 4400 E-mail: veresis55@gmail.com Tornyospálca község településrendezési terv módosítását megalapozó TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám:2/2015 1 Településrendezési

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS 1 MÁRIAHALOM TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Megbízó Máriahalom község Önkormányzata Murczin Kálmán Polgármester 2527 Máriahalom, Széchenyi

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS BABILON ÉPÍTÉSZ IRODA BT. 5300 Karcag, Kiss Antal u. 4. T.sz.:10/2016 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS Elfogadva: Zagyvarékas Község Önkormányzata.../2016

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 7. 2012. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2-15 /2012. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Székesfehérvár Megyei Jogú Város több településrendezési terve és helyi építési

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁST Iktatószám: 109-20/2013 Vértesszőlős Község Polgármesterétől 2837 Vértesszőlős Tanács u. 59. Tel./Fax : 34/379-091 * Tel.: 34/379-674 * e-mail: polg.hivatal@vertesszolos.hu * weblap: www.vertesszolos.hu

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet

2. A HÉSZ 17. (1) bekezdés az alábbi táblázattal egészül ki: Gksz-7 jelű építési övezet Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(X.27.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 4/2002.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kápolnásnyék Község

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE november

SZABÁLYOZÁSI TERVE november G Y Ö M R Ő KOSSUTH-TÖMB TERÜLETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 32/2013. (XII. 27.) KT. RENDELETE A 14/2011. (V. 20.) KT. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 2013. november

Részletesebben

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG

BOLDOGKÖVÁRALJA KÖZSÉG PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9.I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 Mobil: 06/70/530-6676

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Csátalja Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Csátalja község Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Csátalja Község Önkormányzat

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-5/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:06/29-372-133

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A KözOP-3.2/C-08-11 pályázattal épülő VESZPRÉM-MÁRKÓ-BÁND HIVATÁSFORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI KERÉKPÁRÚT ENGEDÉLYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet -

Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve. - 38/2008. (VI. 30.) ÖK. számú rendelet - Megrendelő: Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1033 Budapest, Fő tér 3. Terv: Budapest III. kerület, Békásmegyeri lakótelep keleti oldal Kerületi Szabályozási Terve

Részletesebben

Területrendezési (területi) tervezés

Területrendezési (területi) tervezés A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEZÉS KÖZÚTI VONATKOZÁSAI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATÁRA Vezető területrendező tervező: Faragó Péter Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Sellye Város Képviselő - testületének 2015. október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Sellye Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2015. évi módosításának

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

HARKÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÁPRILIS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8.

HARKÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ÁPRILIS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8. HARKÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2016. ÁPRILIS HÓ HÜBNER TERVEZŐ KFT 7621 PÉCS, JÁNOS U. 8. 1 HARKÁNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ TELEPÜLÉSTERVEZÉS

Részletesebben

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához

Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához Tiszakanyár Község Településrendezési Tervének módosításához O r s z á go san, kiemelt t é rs é g i és m e gyei ö v e ze te k te r ü l et i l e h a táro l á sa Zöldterü letek 2016. Tervező: Urban D imen

Részletesebben

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása

TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 176. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Településrendezési terv 2016/2. sz. részleges módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségletének megállapítása E L Ő T E R J E S Z T É S

Részletesebben