ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA"

Átírás

1 Lenzsér és Társa Építészeti és Mérnöki KFT Budapest, Kuny D. u. 9. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA Paks több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Tervének és - Helyi Építési Szabályzatának mellékleteként - a Szabályozási Terv módosításáról (314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 37. (2) bekezdése szerinti véleményeztetési anyag) Lenzsér és Társa Építészeti és Mérnöki KFT április 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Előzmények, megbízás Tervezési területek és feladatok Tervezés menete Tervezési alaptérképek Hatályos településrendezési tervek A tervmódosítási eljárást jóváhagyó testületi határozat Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációjának véleményeztetése Összhang az OTrT-vel Összhang a Tolna megyei TrT-vel A tervezési területek és a módosítások céljai, hatásai sz. területrész Ipari Park Kft sz. területrész Záportározó sz. területrész Kutyamenhely (0326/4 hrsz.) sz. területrész Vácika (4548/4 hrsz.) sz. területrész Páli-árok (3523/14 hrsz.) sz. feladat jelöléspontosítások (több hrsz-en) sz. feladat Lke rendeltetési egységeinek száma sz. területrész Haladás-Hidegvölgy utcák között sz. területrész Május 1. utcai tömbbelső sz. területrész Malomhegy és Prelátus sz. területrész Kölesdi út és Biztonsági út sz. területrész Gázfogadó (0438/6 és /32 hrsz.) sz. feladat állattartó épületek szabályozása sz. területrész Ablakgyártó üzem (0994/4 hrsz.) sz. területrész Paksi Dunamenti Zrt. (0568/2 hrsz.) sz. területrész Pizzeria telke (5126/18 hrsz.) sz. területrész Pál utcai ingatlan (3203/3 hrsz.) sz. területrész Retek utcai ingatlan (2466 hrsz.) sz. területrész Cseresznyés (10505/2, hrsz.) sz. feladat Lke ép. öv. minimális telekmérete sz. területrész Sárgödör tér (2547, 2548 hrsz.) sz. feladat rajzi és szöveges pontosítások, hatályos jogszabályoknak való megfeleltetés Közlekedés Közműellátás Környezetvédelem Tájrendezés

3 TERVJEGYZÉK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HATÁLYOS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI TERVLAP 1: MÓDOSÍTOTT TERÜLETFELHASZNÁLÁSI TERVLAP 1: SZABÁLYOZÁSI TERV HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK 1:2.000 MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK 1:2.000 MEGJEGYZÉS: EZEN ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ TERVLAPJAI A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYEZTETÉSI SZAKASZ - IGÉNY ESETÉN NYOMTATOTTAN KÉSZÜLT - DOKUMENTÁCIÓJÁBAN AZ EREDETILEG 1: ES LÉPTÉKŰ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVLAPOK 1: ES LÉPTÉKRE, AZ 1:5.000-ES LÉPTÉKŰ KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK 1:10:000-ES LÉPTÉKRE, MÍG AZ 1:2.000-ES ÉS 1:4000-ES LÉPTÉKŰ BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVLAPOK PEDIG 1:4.000-ES ÉS 1:8000-ES LÉPTÉKRE VANNAK KICSINYÍTVE. A DIGITÁLIS ÁLLOMÁNYBAN SZEREPLŐ, ILLETVE A JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MÓDOSÍTOTT TERVLAPOK TERMÉSZETESEN AZ EREDETIVEL MEGEGYEZŐ 1: ES ILL. AZ 1:5.000, 1:2000 ÉS 1:4000 LÉPTÉKBEN LESZNEK VÉGLEGESEN DOKUMENTÁLVA. 3

4 TERVEZŐK JEGYZÉKE ÜGYVEZETÉS Lenzsér Péter DLA É/1, TT/1É okl. építészmérnök, településrendezési vezető tervező, Ybl-díjas építész Lenzsér és Társa Építészeti és Mérnöki KFT. TELEPÜLÉSRENDEZÉS Nádai Brigitta TT/1T okl. táj- és kertépítész mérnök, településrendezési vezető tervező, környezetrendezési szakmérnök IMMO-CENTER Tervező és Szolgáltató BT. Szabó Árpád DLA É/ okl. építészmérnök, egyetemi docens BME Urbanisztika Tanszék KÖRNYEZETVÉDELEM, TÁJRENDEZÉS Nádai Brigitta K/1, TT/1T okl. táj- és kertépítész mérnök, településrendezési vezető tervező, környezetrendezési szakmérnök IMMO-CENTER Tervező és Szolgáltató BT. 4

5 ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ DOKUMENTÁCIÓJA Paks több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Tervének és - Helyi Építési Szabályzatának mellékleteként a - Szabályozási Tervének módosításáról (314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 37. (2) bekezdése szerinti véleményeztetési anyag) 1. Előzmények, megbízás 2013 februárjában tervezőirodánk kapta a megbízást a tárgyi feladat elkészítésére, mely szerződés 1. üteme a jelen dokumentáció január 1-jétől hatályos az új kormányrendelet a településrendezési eszközök elkészítésének eljárására vonatkozóan. Ennek 32. -a foglalkozik a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályaival, és 37. -a pedig konkrétan szabályozza ezen, ún. előzetes tájékoztatási szakasszal kapcsolatos teendőket, mind a készítőkre, mind a megbízókra, mind az érintettekre ill. véleményezőkre vonatkozóan. Tehát a szintén ez év január 1-jével módosított építési törvény ill. a fent említett kormányrendelet előírásainak megfelelően irodánk elkészítette a tárgyi dokumentációt, melyet a város polgármestere küld ki a véleményezésre jogosult államigazgatási szerveknek (ill. az egyéb érintetteknek). A véleményezőknek 21 nap áll rendelkezésére írásos véleményük megadására. 2. Tervezési területek és feladatok Tekintettel arra, hogy az igényelt módosítások Paks városának több területét érintik, ezért a megbízási szerződés melléklete sorolja föl konkrétan a feladatokat. Ezen mellékletet jelen dokumentáció a 6. fejezetben tartalmazza. A fent leírtak alapján e terv feladata az érvényben lévő településrendezési tervek közül egyes módosítások esetében mind a Településszerkezeti, mind a Szabályozási Terv módosításának, más módosítások esetében pedig kizárólag csak a Szabályozási Terv módosításának elkészítése. A módosításokhoz előírt munkarészeket az építési törvény és a vonatkozó kormányrendeletben foglalt eljárási rendnek megfelelően, a tartalmi követelmények teljesítésével kell elkészíteni. A fent felsorolt módosítások szükségessége a település szerencsés fejlődési igényei miatt merült föl, melyek városrendezési szempontból is akceptálhatók, hiszen a település gazdasági életében ill. településképében remélhetően javulást 5

6 eredményeznek, területhasználati konfliktusokat várhatóan nem okoznak és megvalósításuk esetén a közérdek is érvényesíthető marad a jogos magánérdekek érvényre juttatása mellett. A módosítás jóváhagyása lehetővé teszi a tulajdonosok számára a fejlesztések, építések megvalósítását, mely által a gazdasági fejlődés következtében a települési környezet esztétikai javulása is várható. A tervezett fejlesztések közműigényei túlnyomórészt biztosítottak ill. biztosíthatók, a közlekedési rendszer változtatására vagy fejlesztésére csak kisebb, városi léptékben van szükség, és a környezet védelmének igénye sem sérül általuk. 3. Tervezés menete A tervezés szempontjából adottságnak tekintendők: - a jóváhagyott TSzT és HÉSz (határozat és rendelet), - a jóváhagyott településfejlesztési döntés (határozat) a terv elkészíttetéséről - OTrT és Tolna megye TrT. A hatályos Településszerkezeti és Szabályozási Tervek használatában jelen tervmódosítás a folyamatosságot biztosítja. A hatályos terveknek az egyes területegységekre vonatkozó rendelkezései tehát értelemszerűen hatályban maradnak, és csak a konkrét területekre vonatkozóan kerül módosításra a TSzT és az SzT. A Helyi Építési Szabályzat, - mint szöveges munkarész, - csak a mellékletét jelentő Szabályozási Terv vonatkozásában módosul a legtöbb esetben, azonban várható, hogy egy-egy építési övezetet érintően egy-egy paraméter tekintetében kisebb változás (nagyobb beépíthetőség, kisebb telekminimum) történhet. Az előzetes (314/2012. (XI. 8.) kr. 37. ) és a közbenső (314/2012. (XI. 8.) kr. 38. ) vélemények szerint szükséges kiegészítések és változtatások, valamint az érdekképviseletek, egyéb érdekelt szervezetek és a lakossági bemutatás és észrevételek értékelése - után ad az állami főépítész ún. végső (314/2012. (XI. 8. kr. 40. ) szakmai véleményt a tervről. Mindezek után nyílik meg a lehetőség a Településszerkezeti és a HÉSz mellékleteként a Szabályozási Terv módosításának jóváhagyására (az előbbi esetén határozattal, az utóbbi esetén rendelettel). 4. Tervezési alaptérképek A tervezéshez a paksi polgármesteri hivataltól kaptuk az aktualizált ingatlannyilvántartási alaptérképeket digitális formátumban, melyeket kizárólag ezen módosítási tervezéshez használunk föl. Így tehát a Szabályozási Terv módosítása is az aktuális állami alapadatok felhasználásával készült. Az alaptérképet beszerkesztettük, ill. kiegészítettük azt a hatályos Településszerkezeti és Szabályozási Tervben szereplő egyéb szükséges adatokkal (útszegélyek, tervi jelek, magyarázó feliratok stb.). Az így készült digitális térkép szolgál a módosítások tervezésének alaptérképeként. 5. Hatályos településrendezési tervek Paks város 2/2003. (II. 12.) számú határozatával a város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadta a Településszerkezeti Tervet, melyet a 79/2011. (XI. 6

7 23.) sz. rendelettel módosítottak. A hatályos Helyi Építési Szabályzatot egyúttal a Szabályozási Tervet, mint a HÉSz mellékletét - az Önkormányzat a 24/2003. (XII. 31.) számú rendeletével alkotta meg. A jóváhagyott tervek és a Helyi Építési Szabályzat jól szolgálja a város fejlesztését, azonban az eltelt időszak során olyan kisebb-nagyobb fejlesztési, módosítási igények merültek fel, melyek akceptálhatók a hatályos tervek módosítása által. Jelen tervmódosítások is ilyen, részben fejlesztési, részben bővítési ill. egyéb kisebbnagyobb igény miatt felmerült módosítások dokumentációja. A módosítási eljárás menetét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (Étv.) és részletesen a 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet szabályozza. 6. A tervmódosítási eljárást jóváhagyó testületi határozat 91/2012. (X. 17.) sz. ök. határozat: Paks Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Településfejlesztési Koncepció, Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv módosításához szükséges településfejlesztési döntés ill. tervezési program jóváhagyása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi tervezési programot hagyja jóvá, ill. településfejlesztési döntést hozza: Tervezési program, a rendezési terv módosítása során megvizsgálandó településfejlesztési elképzelések. (A szerződés 1. sz. melléklete). 1. sz. MELLÉKLET 1. A Településszerkezeti Terv (továbbiakban: TSZT) felülvizsgálata Terület-felhasználás: Az Ipari Park Kft. fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata, gazdasági terület bővítése Dunakömlődi úti záportározó megvalósíthatóságának biztosítása 2. A Helyi Építési Szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) és Szabályozási Terv (továbbiakban: SZT) felülvizsgálata a Településszerkezeti Terv módosításaiból, valamint a évi egyedi igényekből adódó feladatokkal A évi önkormányzati módosítási igények vizsgálata: A kutyamenhely áthelyezése a 0326/4 hrsz-ú ingatlanra a hulladéktárolókezelő telep mellé, a funkcióinak megfelelő övezetbe való sorolása Vácikában a közmű-és útépítéssel kapcsolatosan a szabályozási vonal korrekciója Páli árok végén ill. OMV és Tesco közötti területeken a vízrendészeti terület-felhasználási egység határainak aktualizálása Jelölések pontosítása: 1943 hrsz-ú ingatlan előtti út esetében; 1526 hrszú ingatlanon; Cseresznyési felüljáró előtti útszakaszon; 4586/12 hrsz melletti hiányzó szabályozási vonal pótlása, Haladás utcai záportározó melletti út pontosítása; a Zsíros köz Rákóczi u. sarkánál levő szabályozási vonal megszüntetése, közterület jelölése stb. 7

8 A kertvárosias (Lke) lakóterület övezeteiben elhelyezhető rendeltetési egységek számának vizsgálata A Haladás utca Hidegvölgy utca által határolt területre elkészített beépítési tanulmányterv alapján a tömbbelső szabályozásának elkészítése A Május 1. utcai tömbbelsőre készített tanulmányterv alapján a szabályozás pontosítása A Malomhegy lakóterület még be nem épített részének illetve a Prelátus területének beépítési lehetőségének és szabályozásának vizsgálata (melléklet) A Kölesdi út illetve Biztonsági út esetében a beépíthetőség határának vizsgálata A Pollack M. u. mögötti gázfogadó és környezetének településrendezési vizsgálata Állattartó épületekre vonatkozó előírások beépítése a HÉSz-be A évi egyedi módosítási igények vizsgálata: A Dunakömlőd 0994/4 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő ablakgyártó üzem fejlesztésével kapcsolatosan, az övezetre vonatkozó előkert és oldalkert szabályozásának vizsgálata. (lásd mell.) A 0568/2 hrsz-ú ingatlan esetében (Paksi Dunamenti Zrt. használatában) eltérő területhasználat miatti átsorolás vizsgálata. (lásd mell.) Kishegyi úti pizzeria esetében a (5026/18 hrsz) telekhatár módosítása (telekméret növelése, közterület csökkentése), ill. az övezetben elhelyezhető rendeltetési egységek számának vizsgálata (lásd mell.) Pál utca végén 3203/3 hrsz-ú ingatlan lakóövezetbe való átsorolásának vizsgálata (lásd mell.) Retek utca 2466 hrsz-ú telek szabályozási vonalának módosítása. (lásd mell.) Cseresznyésben 10505/2, 10506hrsz-ú ingatlanok estében telekrészcsere miatt övezeti besorolás módosításának vizsgálata. (lásd mell.) Paks Akác u. 19. tulajdonosának igényére: Lke1.1 övezetben minimális telekméret-csökkentés lehetőségének vizsgálata. (lásd mell.) Sárgödör téri 2548, 2547 hrsz-ú ingatlanon a beépítési százalék növelésének vizsgálata. (jelenleg 80% az előírás, de a kialakult beépítés 100%) (lásd mell.) 2.3. Rajzi és szöveges pontosítások, hatályos jogszabályoknak való megfeleltetés A fent felsorolt tervezési területekre vonatkozóan az SZT jelöléseiben és esetlegesen a HÉSZ leírásában - a térinformatikai feldolgozás során észlelt - rajzi és elírási hibák javítása, ill. a január 1. után hatályos vonatkozó jogszabályoknak való - szükség szerinti - megfeleltetés. Egyúttal megállapítható, hogy a fenti módosítások nem igénylik a hatályos Településfejlesztési Koncepció módosítását, tekintettel arra, hogy azok településfejlesztésre vonatkozó koncepcionális kérdést nem érintenek. A módosítások a Településszerkezeti Terv Területfelhasználási Tervlapját és a Helyi Építési Szabályzat Szabályozási Tervlapjait érintik, és azok a település egészében csak kisebb mértékű területfelhasználási mód változást jelentenek, a szabályozás 8

9 módosításával pedig a város fejlődési lehetőségeinek javításához járulnak hozzá. Ezáltal tehát a módosítások a jogos magánérdek mellett a közérdeket is szolgálják. A képviselő-testület ezzel egyidejűleg felhatalmazta a polgármestert a módosításban érdekeltekkel való együttműködési megállapodás ( településrendezési szerződés ), ill. a tervezési szerződés megkötésére, a tervezési díjnak az érdekeltekre való továbbterhelésére, ill. felkéri a településrendezési eljárás további lefolytatására. 7. Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációjának véleményeztetése A 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 37. (2) bekezdése alapján a város polgármestere az ún. Előzetes tájékoztatási szakasz jelen dokumentációjával az érdekelt államigazgatási szerveket megkeresi, tájékoztatja a tervezési területek jelenlegi helyzetéről, a módosítások készítésének céljairól és várható hatásairól. Felkéri az illetékes államigazgatási szerveket, hogy a törvényi helynek megfelelően írásos állásfoglalásukban ismertessék a település fejlődése és építési rendje szempontjából jelentős terveiket és intézkedéseiket, valamint ezek várható időbeli lefolyását, továbbá a hatáskörükbe tartozó kérdésekben a jogszabályon alapuló követelményeiket. Az érdekelt államigazgatási szerveket a következő táblázat mutatja, mely a 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 9. sz. mellékletében található. sorszám A tárgyi munka 314/2012. (XI. 8.) kr. 9. melléklete szerint az egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek 1 Baranya megyei Kormányhivatala Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze 2 Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 4 Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége 5 Országos Vízügyi Főigazgatóság 6 Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 7 Tolna megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8 Nemzeti Közlekedési Hatóság 9 Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 10 Tolna megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 11 Forster Gyula Nemzeti Örökség-gazdálkodási és Szolgáltatási Központ 12 Szekszárdi Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 13 Tolna megyei Kormányhivatal Földhivatala 14 Baranya megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 15 Tolna megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 9

10 16 Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala 17 Tolna megyei Rendőr-főkapitányság 18 Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Pécsi Bányakapitányság 19 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 20 Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága 8. Összhang az OTrT-vel Az Országos Területrendezési Tervet a évi XXVI. törvénnyel fogadta el az országgyűlés. Tekintettel arra, hogy e törvény ill. módosításai is - előbb készült el, mint Tolna megye TrT-je, ezért értelemszerű, hogy a megyei TrT megfelel az OTrTnek, ill. pontosítja azt. Ennek értelmében, ha e tervdokumentációban szereplő módosítások megfelelnek a megyei TrT-nek, abban az esetben az OTrT-nek is meg kell, hogy feleljenek. Éppen ezért az OTrT-t részletesen nem, viszont a megyei TrT-t az alábbiakban részletesen ismertetjük. 9. Összhang a Tolna megyei TrT-vel Tolna megye Területrendezési Terve a 1/2005. (II. 21.) sz. kgy. rendelettel vált elfogadottá, melyet azóta a 4/2012. (II. 17.) sz. kgy. rendelettel (az OTrT-nek való megfeleltetés érdekében is) módosítottak. A megyei TrT rendelete az alábbi mellékletekből áll, melyeknél egyenként feltüntetjük a módosításra kerülő területeknek a megyei övezeteknek való megfelelését vagy egyáltalán érintettségét. SORSZÁM ÖVEZET NEVE MEGFE- LELÉS ÉRIN- TETTSÉG 1. Térségi Szerkezeti Terv megfelel van 2. Magterület, pufferterület, ökológiai nincs folyosó 3. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület nincs 4. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, nincs erdőtelepítésre alkalmas terület 5. Országos jelentőségű tájképvédelmi nincs terület, térségi jelentőségű tájképvédelmi terület 6. Történeti települési terület, világörökség megfelel van (2.1.1.) várományos terület 7. Kiemelten érzékeny felszín alatti megfelel van (csak vízminőségvédelmi terület (által érintett település tájékoztató elem) tájékoztató elem) 8. Felszíni vizek vízminőségvédelmi nincs vízgyűjtő-területe 9. Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület megfelel van (2.1.1.) 10. Együtt tervezhető térségek övezete nincs 10

11 11. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi nincs terület, honvédelmi terület 12. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő nincs (csak terület (által érintett település tájékoztató tájékoztató elem) elem) 13. Nagyvízi meder nincs 14. Földtani veszélyforrás terület megfelel van (2.1.1) 15. Vízeróziónak kitett terület megfelel van (2.1.1.) 16. Széleróziónak kitett terület megfelel van (2.1.1.) 17. Rendszeresen belvízjárta terület nincs Az egyes övezetekkel való táblázatban szereplő érintettség kifejezés természetesen nem a város érintettségét jelenti, hanem a módosítandó területrészek érintettségét. Ahol nincs érintettség, ott értelemszerűen nem tud megfelelés sem lenni. A sorszámú területrész, a kutyamenhely áthelyezése a hulladéktároló/-kezelő telep mellé. Mivel ezen ingatlan külterületben van, és a megyei övezetek némelyike településhatáros úgy, hogy a belterület kimarad belőle, értelemszerűen belekerül egy-egy övezetbe a leendő kutyamenhely ingatlana is. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy emiatt a város településrendezési terv módosítása ne felelne meg a hatályos megyei tervnek. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az áthelyezendő kutyamenhely telke az érintett övezeteket nem befolyásolják ill. hátrányosan nem érintik. A Térségi Szerkezeti Terv szerint a város hatályos TSzT-jének beépítésre szánt teljes területe az ún. városias települési térség övezetében van, melynek tehát a módosítások nyilvánvalóan megfelelnek. 10. A tervezési területek és a módosítások céljai, hatásai Az 37. (3) bek-e szerint: Az előzetes tájékoztatóban beazonosíthatóan meg kell határozni a rendezés alá vont területet, ismertetni kell a rendezés célját és várható hatását, olyan módon és részletezettséggel, hogy a (2) bekezdés szerinti érintettek azzal kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehessenek, véleményt nyilváníthassanak sz. területrész Ipari Park Kft. Az önkormányzati tulajdonban lévő Ipari Park Kft. lehetőség szerint önkormányzati tulajdonú - fejlesztési lehetőségeket keres, gazdasági terület bővítéssel, olyan elhelyezkedésű területeken, melyek közúti megközelíthetősége jó vagy könnyen kialakítható és, hogy ezen új iparterületek minél kevésbé zavarják környezetüket. A város kívánatos fejlődése érdekében támogatni kell az elképzelést, melynek településrendezési következményei a nem zavaró fejlesztések felé mutatnak. A Kft. tulajdonában lévő jelenlegi területek is már a gazdasági célú területfejlesztésre alkalmasak, ugyanakkor nagyobb több ha volumenű fejlesztésre nem nagyon van alkalmas terület. 11

12 sz. területrész Záportározó Az önkormányzat záportározót kíván létesíteni az alábbi ingatlanok érintettségével: 0950/3, 0950/5, 0950/15, 1196, 1197, 1198/1, 1198/2, Az ingatlanok felhasználásával és teljes vagy egy részüknek összevonásával a záportározó létesítése lehetséges, mely megvalósulása után megoldja a környék csapadékvíz elvezetési problémáit. A záportározót egy ingatlanon lehet megvalósítani, mely teljes egésze belterületbe lesz vonva. Ennek kialakítása kapcsán a közvetlen környezetének övezeti határait pontosítani kell sz. területrész Kutyamenhely (0326/4 hrsz.) A jelenleg máshol működő kutyamenhely áthelyezése a 0326/4 hrsz-ú ingatlanra, a hulladéktároló-kezelő telep mellé, és a jelenlegi erdő övezetből a funkciónak megfelelő (építési) övezetbe való átsorolása. Lehetőség esetén a hulladéktároló építési övezetének előírásaiba férjen bele a kutyamenhelyi funkció. A várható hatás pozitív, hiszen a jelenlegi helyről minden szempontból megfelelőbb helyre kerül át a menhely sz. területrész Vácika (4548/4 hrsz.) Vácikában a közmű- és útépítéssel kapcsolatosan a Puskás Tivadar utcától Ny-ra lévő párhuzamos közút szabályozási vonalának korrekciójára van szükség. A várható hatás pozitív, hiszen a közterületi szabályozás optimalizálásával az infrastruktúra ellátás is optimálisan épülhet ki a környezet teljes körű közmű kiszolgálása és közúti feltárása céljából. Érintett hrsz-ek: 13778/2; 13778/3; 13778/4, 13779, 13780,13783, 13786/2; 13787/2; 13788, 13792, 13795/1; 13795/2; 13796, 13798, 13799; 13801; 13802; 13803; 13804; 13805; 13806; és az alábbi ingatlanok előtt: 13815, 13819/1; 13819/2; 13820/2; 13823, 13825, 13826, sz. területrész Páli-árok A Páli árok végén ill. OMV és TESCO közötti területeken a vízrendészeti területfelhasználási egység határainak aktualizálására van szükség. A várható hatás pozitív, hiszen a különböző funkciók közötti határoknak az elmúlt években történt változásai miatt a valóságnak és jogi helyzetnek megfelelő pontosítása fog megtörténni. Az érintett hrsz-ek: 0573/6, 0571/4, 0573/5, 0571/5, 0572, 0571/3, 0573/4, 0573/12, 0573/2, 0567, 0568/1, illetve 3523/14 (és a szomszédos telkek) sz. feladat jelöléspontosítások (több hrsz-en) 12

13 Az alábbi területeken az alábbi pontosításokra van szükség: - a 1943 hrsz-ú ingatlan előtti út esetében (hrsz-ek: 1943, 2114; 1944/12; 1944/13) - a 1526 hrsz-ú ingatlan a temető része - a Cseresznyési felüljáró előtti útszakaszon (0563/5; 0564; 0443) - a 4586/11 és /12 hrsz-ok mentén a hiányzó szabályozási vonal pótlása - a Zsíros köz Rákóczi u. sarkánál levő szabályozási vonal pontosítása (424/1, 424/2). A pontosítások várható hatása pozitív, hiszen a valós állapotnak megfelelő kiigazítások fognak megtörténni, melyek átvezetése szükséges a szabályozási tervre sz. feladat Lke rendeltetési egységeinek száma A kertvárosias lakóterület (Lke) építési övezeteiben elhelyezhető rendeltetési egységek számának felülvizsgálata szükséges annak érdekében, hogy mind a településrendezési szakmai szempontok, mind a felmerült és akceptálható lakossági igények érvényesülhessenek. Lehetőség szerint az Lke építési övezetben elhelyezhető rendeltetési egységek számának differenciálása az adottságoknak megfelelően. A feladat a szöveges munkarész finomítása, hrsz-ekhez nem köthető sz. területrész Haladás-Hidegvölgy utcák között A Haladás utca Hidegvölgy utca által határolt területre 2012-ben elkészített beépítési tanulmánytervet a hatályos szabályozási tervbe is át kell vezetni. A beépítési tanulmány a terület tulajdonosainak igényei alapján és a településrendezési szempontokat figyelembe véve készült annak érdekében, hogy a tulajdonosok az ingatlanaikat optimálisan használatba vehessék ill. beépíthessék. A várható hatás pozitív, hiszen a területrész ezáltal úgy rendeződik ill. fejlődik, hogy mind a tulajdonosi, mind a településrendezési érdekek érvényre jutnak. Érintett hrsz-ek: 1902; 1810; 1808/9; 1900/2; 1808/3; 1808/2; 1808/6; 1808/7; 1812; 1816/2; 1816/3; 1816/4; 1895; 1893; 1892; 1882/4; 1882/3; 1882/2; 1882/1; 1881; 1880; 1879/2; 1875/2; 1875/1; 1879/1; 1878; 1877/2; 1876/1; 1876/2; 1874/4; 1873; 1872; 1871; 1870; 1866; 1865/2; 1865/1; 1864; 1863/1; 1863/2; 1861; 1831; 1832/1; 1833; 1835; 1837/2; 1838/2; 1839/2; 1840/2; 1841/2; 1842/2; 1842/3 (tanulmányterv szerint) sz. területrész Május 1. utcai tömbbelső A Május 1. utcai tömbbelsőre (Haladás-Virág utcák között) 2012-ben elkészített beépítési tanulmánytervet a hatályos szabályozási tervbe is át kell vezetni. A beépítési tanulmány a terület tulajdonosainak igényei alapján és a településrendezési szempontokat figyelembe véve készült annak érdekében, hogy a tulajdonosok az ingatlanaikat optimálisan használatba vehessék ill. beépíthessék. A 13

14 várható hatás pozitív, hiszen a területrész ezáltal úgy rendeződik ill. fejlődik, hogy mind a tulajdonosi, mind a településrendezési érdekek érvényre jutnak. Érintett hrsz-ek: 1949; 1942/1; 1940; 1950; 1938; 1948/3; 1952; 1953; 1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1959/1; 1959/2; 1960; 1961; 1962; 1963; 1964/1; 1964/2; 1964/3; 1965/1; 1965/2; 1966; 1967/1; 1967/2; 1968; 1969/2; 1969/3; 1970/2; 1970/3; 1971/2; 1971/4; 1971/5; 1974 (tanulmányterv szerint) sz. területrész Malomhegy és Prelátus A Malomhegy lakóterület még be nem épített részének, illetve a Prelátus területe beépítési lehetőségének és szabályozásának vizsgálata és szükség szerinti korrekciója. Várhatóan Telepítési tanulmányterv készítési kötelezettség előírása szükséges annak érdekében, hogy az exkluzív és rendkívül jó adottságú településrész beépíthetősége tisztázódjon ill. a beépítési lehetőségek olyan szabályok közé szorítása, melyek a területrész méltóságát a továbbiakra nézve is megőrzik. A Prelátus esetén vizsgálni szükséges, hogy jelenleg van-e arra vonatkozó olyan országos vagy helyi védelem, mely ellehetetleníti a beépíthetőségét. Érintett hrsz-ek: 1258/1; 1258/9; 1258/11, 1258/12, 1258/13, 1258/14, 1258/15, 1258/16, 1258/17, 1258/18; 1258/19; 1258/20; 1258/21; 1258/22; 1258/23, 1258/24, 1258/25; 1117; sz. területrész Kölesdi út és Biztonsági út A Kölesdi út, illetve a Biztonsági út esetében a beépíthetőség határának vizsgálata annak érdekében, hogy az egymástól való távolságok (építmények, épületek, úttest, védőtávolságok stb.) mind a közutak, mind az ingatlanok esetében optimális legyen. Ezen belül az építési hely határainak pontosítása szükséges. Érintett hrsz-ek: 4710/19; 4710/45; 4710/44; 4710/5; 4710/30; 4710/31; 4710/29; 4710/28; 4710/41; 4710/40; 4710/43; 4710/49; 4710/50; 4710/51; 4710/52; 4710/ sz. területrész Gázfogadó Feladat a Pollack Mihály utca mögötti gázfogadó és környezetének településrendezési vizsgálata a településkép optimális kialakítása és megfelelő építési övezetben való elhelyezhetősége érdekében. Érintett hrsz-ek: 0438/6; 0438/32, sz. feladat állattartó épületek szabályozása A HÉSz módosítása az állattartó építmények elhelyezésére vonatkozó feltételek szabályozásával összefüggésben. Tekintettel arra, hogy az állattartásra vonatkozó helyi rendeletet hatályon kívül kell helyezni, a HÉSz-ben kell szabályozni az 14

15 állattartás céljára építhető építmények előírásait, az országos jogszabályok keretein belül. A várható hatás többféle lehet, mert az előírások országos szintű lazulása bár az állattartás lehetőségeinek bővülését, ugyanakkor az abból adódó konfliktusok lehetőségének esélyét is növeli sz. területrész Ablakgyártó üzem (0994/4 hrsz.) Dunakömlődön, külterületen, a 0994/4 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő ablakgyártó üzem fejlesztésével kapcsolatosan az övezetre vonatkozó előkert és oldalkert szabályozását szükséges megvizsgálni annak érdekében, hogy a jól működő üzem fejlesztési elképzelései megvalósíthatóak legyenek, a településrendezési szempontok (elsősorban látvány) mérlegelése mellett. A várható hatás pozitív mind a tulajdonosra, mind a településre vonatkozóan sz. területrész Paksi Dunamenti Zrt. (0568/2 hrsz.) A 0568/2 hrsz-ú ingatlanon, - mely a Paksi Dunamenti Zrt. használatában van -, a szabályozási tervtől eltérő területhasználat miatt az erdő övezetet át kell sorolni a valós területhasználatnak megfelelő építési övezetbe. A várható hatás pozitív, hiszen az ingatlan építési övezete úgy rendeződhet, hogy mind a tulajdonosi, mind a településrendezési érdekek érvényre juthatnak, mivel az ingatlanon a valóságban erdő nincs és annak léte nem is indokolt sz. területrész Pizzeria telke (5126/18 hrsz.) A Kishegyi úti pizzéria esetében az 5026/18 hrsz-ű ingatlan telekhatárának módosítása, ill. az építési övezetben elhelyezhető rendeltetési egységek számának vizsgálata szükséges. Amennyiben településrendezési szempontból lehetséges, a cél a telekméret növelése a közterület csökkentése által, ill. több rendeltetési egység elhelyezhetőségének biztosítása. A várható hatás pozitív, hiszen a meglévő közterület méret indokolatlan és szükségtelen, melynek a magánterülethez való csatolásával az ingatlan az igény szerint fejleszthető, melynek településrendezési ellenjavallata jelenleg nem látható sz. területrész Pál utcai ingatlan (3203/3 hrsz.) A Pál utca végén, a 3203/3 hrsz-ú ingatlan lakóövezetbe való átsorolásának lehetőségét meg kell vizsgálni és amennyiben lehetséges, azt a területnek legjobban megfelelő lakó építési övezetbe át kell sorolni. Várhatóan Telepítési tanulmányterv készítési kötelezettség előírása szükséges annak érdekében, hogy a területsáv beépíthetősége tisztázódjon ill. a beépítési lehetőségek bizonyos egységesség irányába korlátozódjanak. A várható hatás pozitív, hiszen megvalósulás esetén a jogos magánérdek érvényre jut és a közérdek sem csorbul. 15

16 sz. területrész Retek utcai ingatlan (2466 hrsz.) A Retek utcai 2466 hrsz-ű telek szabályozási vonalának módosítása szükséges annak érdekében, hogy az ingatlan szabályossá váljon. A várható hatás pozitív, hiszen megvalósulás esetén a jogos magánérdek érvényre jut és a közérdek sem csorbul sz. területrész Cseresznyés (10505/2, hrsz.) A Cseresznyés városrészben a 10505/2 és a hrsz-ű ingatlanok estében telekrészcsere miatt az övezeti határok és az (építési) övezeti besorolás pontosítása válik szükségessé. A várható hatás pozitív, hiszen a valós állapotnak megfelelő kiigazítások fognak megtörténni, melyek átvezetése szükséges a szabályozási tervre sz. feladat Lke ép. öv. minimális telekmérete Meg kell vizsgálni és lehetőség szerint módosítani kell az Lke1.1 építési övezetben meghatározott minimális telekméretet, mert az elvárhatónál több ingatlan beépíthetősége lehetetlenül el ezáltal. Amennyiben az igény indokolt és a minimális telekméreti előírás tovább csökkenthető, az biztosítani fogja az akceptálható tulajdonosi igényt. Lehetőség szerint differenciálni kell a telekmegosztás során keletkező telkek minimális méretét, természetesen az illeszkedések figyelembe vétele mellett sz. területrész Sárgödör tér (2547, 2548 hrsz.) A Sárgödör téri 2548, 2547 hrsz-ú ingatlanokon a beépítési százalék növelésének vizsgálata szükséges, mert a kialakult beépítés 100 %, de a jelenleg hatályos előírás szerint csak 80 %-ot szabad beépíteni. Ugyanakkor a településszerkezet, a környék történetileg kialakult utcaszerkezete és beépítési hálózata várhatóan lehetővé teszi a teljes beépíthetőséget. Amennyiben a felmerült igény indokolt és a maximális beépíthetőségi előírás minden szakmai szempontot figyelembe véve tovább növelhető, az biztosítani fogja az akceptálható tulajdonosi igényt sz. feladat rajzi és szöveges pontosítások, hatályos jogszabályoknak való megfeleltetés A feladat célja és várható hatása: A fentebb felsorolt tervezési területekre vonatkozóan az SZT jelöléseiben és esetlegesen a HÉSZ leírásában - a térinformatikai feldolgozás során észlelt - rajzi és 16

17 elírási hibák javítása, ill. a január 1. után hatályos vonatkozó jogszabályoknak való szükség szerinti megfeleltetés. E feladatot mind a hatályos tervek pontosításának igénye, mind a hatályos jogszabályok megkövetelik. 11. Közlekedés A tervezett módosítások sem vasúti, sem országos közúti - közlekedési hálózati változtatásokat nem igényelnek. A módosítással érintett ingatlanok és tömbök mindegyike közlekedési célú közterületekkel feltárt ill. szükség esetén tervezett közutakkal tovább feltárhatók. Jelenleg mindegyik érintett ingatlan rendelkezik közterületi kapcsolattal, azok közutakról kiszolgálhatók. A funkciók parkolási igényei minden esetben a telkeken belül biztosíthatók. A közlekedés módosítás, fejlesztés - további részletezését a következő egyeztetési fázis (ún. véleményezési szakasz) dokumentációja fogja tartalmazni azon részterületeknél, melyeknél az indokolttá válik. 12. Közműellátás A tervezett módosítások túlnyomó többsége további közműigényeket nem keletkeztet, azok a jelenlegi közműellátásról biztosíthatók. A belterületi beépítésre szánt ill. a beépítésre nem szánt területek vezetékes vízellátása, csatornázása és csapadékvíz-elvezetése megoldott, az elektromos és gázenergia ellátás az igényeknek megfelelő. A távközlési, hírközlési, telekommunikációs rendszereket a módosítások nem érintik. Amennyiben a konkrét fejlesztések során bármilyen eddig nem ismert közműigény felmerül, az az igénylő és a közműszolgáltató közötti megállapodás keretében rendezhető. A következő egyeztetési fázis (ún. véleményezési szakasz) dokumentációjában a közműellátást csak azon területeknél részletezzük, melyek e szakági munkarészt indokolttá teszik. 13. Környezetvédelem A tervezett módosítások a környezet védelmét hátrányosan nem érintik. A módosítások e településrendezési tervi szinten környezetvédelmi kérdéseket ill. problémákat nem vetnek fel. 14. Tájrendezés A tervezett módosítások, pontosítások, javítások tájrendezési kérdéseket nem vetnek föl. A tervezett változtatások jelentős része a tájat nem érinti, mivel a tervezési területek túlnyomó többsége belterületen és beépítésre szánt területen található. Esetleg a módosítások településkép változtatást magukkal hozhatnak, de azt is csak az esztétikai javulás irányában, hiszen a módosítások az illeszkedés, a felújítások, a 17

18 fejlesztések érdekében történnek, melyek mindenképpen javulást fognak előidézni a település látványában. Budapest, április

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához

Környezeti vizsgálat. FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához Környezeti vizsgálat (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) FELCSÚT településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosításához (jóváhagyott, végleges dokumentáció alátámasztó munkarésze)

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT PILISCSABA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ 2/2005.(I.11.) KORM. RENDELET SZERINT 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési dokumentáció alátámasztására

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15),

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS JAVASLATTEVŐ FÁZIS. Véleményezési anyag CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS JAVASLATTEVŐ FÁZIS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS Véleményezési anyag KÖTÁG BT. VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2011. Június CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

TISZASZIGET É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG 1 TISZASZIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 2012/13. ÉVEKBEN BEÉRKEZETT KÉRELMEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATI JAVASLATOK ALAPJÁN É T V. 9. (6 ) B E K. SZE R I N T I V É L EMÉNYEZÉ S I T E R VANYAG

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Budapest, 2015. július TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE TÖRÖKBÁLINT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Véleményezési dokumentáció ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest, 2014. július Projektszám: 2-08-556 Törökbálint Város településszerkezeti tervét Törökbálint

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KFT. H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. WWW.VATIKFT.HU TELEFON: (36 1) 413 0959 FAX: (36 1) 413 0958 TÁBORFALVA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE I. KÖTET Megbízó: Szigetszentmiklós Város Polgármesteri Hivatal Szigetszentmiklós Kossuth Lajos u. 2. 2310 Tervező: Archi-Profil Bt. Budapest Lehel u. 23.

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS

HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS Jóváhagyott dokumentáció - 2015. 03. Készült a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet szerinti- teljes eljárás szerint HOSZÚPÁLYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 2014. ÉVI 2. SZ. MÓDOSÍTÁS A.) B.) C.) A hatályos

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG

BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 2014. (véleményezési szakaszra) MEGBÍZÓ: Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8263 Badacsonytördemic, Hősök útja 12. TERVEZŐ:

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Üllés Nagyközségi

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS R E G I O P L A N H A L Á S Z I H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS R E G I O P L A N KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 96/311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu H A L Á S Z I TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV

Részletesebben

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA

HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE VONATKOZÓ, ÚJ ELJÁRÁS SZERINTI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSA VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1085 BUDAPEST, JÓZSEF KÖRÚT 29. TELEFON: (36-1) 413-0959 FAX: (36-1) 413-0958 www.vatikft.hu HATVAN VÁROS TÖBB RÉSZTERÜLETRE

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

V-T B O K O D MÓDOSÍTÁS 2012. VÉGH-TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ V-T VÉGH-TERV ÉPÍTÉSZ BETÉTI TÁRSASÁG Tel/fax.: (36-96) 314-382 9023 Győr, Buda u. 40. Tel.: (36-30) 9471-180 B O K O D TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁS 2012. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

CELLDÖMÖLK TELEPÜLÉSSZERKEZETI

CELLDÖMÖLK TELEPÜLÉSSZERKEZETI CELLDÖMÖLK TELEPÜLÉSSZERKEZETI és SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006. november 220TSZT-A4-08.doc T E R V E Z Õ K J E G Y Z É K E Generáltervezõ: SCHÕMER Településrendezési és Építészeti Kft.. Schõmer András vezetõ

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkormányzata Schulcz József polgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám: 42-4/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:

Részletesebben

Csanytelek Község Polgármesterétől

Csanytelek Község Polgármesterétől Csanytelek Község Polgármesterétől 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517 e-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu 76-52/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanytelek

Részletesebben

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U

D E M E C S E R V Á R O S T E L E P Ü L É S R E N D E Z É S I T E R V É N E K 2 0 1 5. É V I M Ó D O S Í T Á S A D E M E C S E R, H U N Y A D I U NYÍRSÉGTERV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6. sz. Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fax: (42) 421-303 Mobil: (06-30) 307-7371 E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu Web:

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK 2010. ÉVI 1. MÓDOSÍTÁSA a településszerkezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 1-én tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: a 11/2004. (VI.23.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA

SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA SZIGETBECSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA I. FÁZIS: ELSŐ MUNKAKÖZI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ISO 9001:2000 MSZT 503/0818(1)-730(1) Budapest,

Részletesebben

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS

ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS ALSÓÖRS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS HELYZETELEMZÉS VÁROS TEAMPANNON KFT., 2013 Alsóörs településrendezési terve - módosítás Helyzetelemzés ALSÓÖRS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben