Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVl/2. (2008) pp AZ ÜGYINTÉZÉS ÉS A KÖZIGAZGATÁSI MUNKAFOLYAMATOK MODELLEZÉSÉRŐL TORMA ANDRÁS*

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVl/2. (2008) pp. 465-488 AZ ÜGYINTÉZÉS ÉS A KÖZIGAZGATÁSI MUNKAFOLYAMATOK MODELLEZÉSÉRŐL TORMA ANDRÁS*"

Átírás

1 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVl/2. (2008) pp AZ ÜGYINTÉZÉS ÉS A KÖZIGAZGATÁSI MUNKAFOLYAMATOK MODELLEZÉSÉRŐL TORMA ANDRÁS* Bevezető gondolatok Az információrobbanással jellemezhető napjaink rohanó világában hajlamosak vagyunk az egyszerűsítésre: a dolgok fekete-fehér színre festésére. így van ez a közigazgatás világát illetően is, amellyel összefüggésben azt feltételezzük például, hogy ha megváltoztatjuk annak szervezeti rendszerét, vagy esetleg újabb és újabb követelményeket támasztunk személyzetével (a köztisztviselőkkel) szemben, akkor minden rendben lesz" Márpedig nyilvánvaló, hogy az egyszerűsítésnek súlyos negatíve következményei lehetnek mindenhol, da a modern államok legnagyobb üzemeiben", a közigazgatásban méginkább. Kimondható tehát jelmondatként: óvakodjunk az egyszerűsítéstől! A jelen tanulmány - mindezek előre bocsátásával - mégis egyszerűsít, hiszen el kell ismerni: a modellalkotás nem más, mint egyszerűsítés. Csakhogy az ennek révén szerzett előnyök messze túlszárnyalják azt a veszteséget", amit ezzel okozunk, ezért a mérleg - meggyőződésünk szerint - feltétlenül pozitív. Ebben bizakodva három fő kérdéskör tárgyalására kerítünk sort. Először az ügyintézés modellezésének jelentőségére mutatunk rá, a közigazgatás három tartópillére - a szervezet, a személyzet és a működés - kontextusába helyezvén azt. Ezt követően az ügyintézés e-kormányzás" koncepciójához való illeszkedésének vizsgálata kerül terítékre, hiszen nem férhet kétség ahhoz, hogy a modern információs és kommunikációs technikák és technológiák (is) meghatározó befolyással vannak az ügyintézésre, mint a közigazgatási munkafolyamatok egyikére. Végül a harmadik - a tanulmány legerőteljesebb - fejezetében a közigazgatási munkafolyamatok és az ügyintézés sajátosságait tárjuk fel, elméleti (elsősorban szervezés-elméleti) és történeti aspektusokat is segítségül hívva. ' DR. TORMA ANDRÁS intézetigazgató egyetemi tanár Miskolci Egyetem ÁJK, Államtudományi Intézet 3515 Miskolc-Egyetemváros

2 466 Torma András I. Az ügyintézés modellezésének jelentősége Az ügyek intézése ügyintézés - mint fogalom, széles körben elterjedt és használatos a magyar társadalomban. A magánéletben történő használata rendszerint arra utal, hogy hivatalos ügyet kell intézni - például engedélyt kell kérni, adatokat és azok változását kell bejelenteni, idézésnek kell eleget tenni stb. valamilyen hivatalban. Egy olyan hatóságnál, amelyben (elvileg legalábbis) ügyfélbarát-ügyintézés folyik, ennek ellenére bizonyosan hosszú ideig kell sorban állni, és ki fog derülni, hogy még egy dokumentum hiányzik. A hivatalban ugyanis az egyes ügyek papaír alapú dokumentumokban (aktákban) testesülnek meg, amelyeket az ügyfélnek kell beszereznie. Az ügyintézés egészen mást jelent a közigazgatás, illetve a közigazgatási jog oldaláról. Olyan, ún. hatósági munkát, amelyet: előre meghatározott jogi előírások keretein belül, tehát kötött - eljárási és anyagi jogi - jogrendben, erre jogszabályban felhatalmazott szervezetek, tehát hivatalok (mint hatóságok) látnak el, speciális képzettséggel rendelkező, és az állammal (önkormányzattal) sajátos jogviszonyban álló személyek, tehát köztisztviselők segítségével. Az ügyintézés ebben az értelemben közigazgatási jogi terminustechnicus, kifejezetten közigazgatási hatósági ügyek intézését jelenti. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 12. (2) bekezdése legális definíciót ad e fogalomra. E szerint hatósági ügy: egyfelől minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelezettséget állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést végez, másfelől: valamely tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és az abból való törlés is, ha törvény köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti a tevékenység elvégzését vagy a foglalkozás gyakorlását. E megfogalmazás - mint látható - a hatósági ügy fogalmát az anyagi jog felől közelíti meg, hiszen jogok biztosítását, illetve kötelezettségek előírását tartalmazza. Amennyiben azonban a hatósági ügy fogalmát a hatóságok által ténylegesen megvalósított cselekmények oldaláról, vagyis eljárásjogi szempontból közelítjük meg, akkor úgy fogalmazhatunk, hogy a hatósági ügyintézés olyan tevékenységsorozat, amelyet konkrét közigazgatási aktus (döntés) előkészítése, kibocsátása és végrehajtása érdekében valósítanak meg az erre felhatalmazott szervek, meghatározott jogi keretek között. Ebből a szempontból az ügyintézés két, szervesen egymáshoz illeszkedő, egymást kölcsönösen feltételező részből áll: az iratkezelési és az érdemi

3 Az ügyintézés és a közigazgatási munkafolyamatok modellezéséről 467 cselekményekből. Iratkezelési cselekmények következők: a küldemény (kérelem) átvétele, felbontása és érkeztetése, iktatása, expediálása, irattározása, selejtezése, és végül: levéltárba adása. Érdemi cselekmények pedig a következők: szignálás, irat- és jogszabály-tanulmányozás, a bizonyítási eljárás lefolytatásával kapcsolatos cselekmények elvégzése (idézés, szakértő kirendelése, szemle lefolytatása, tárgyalás tartása, társhatóságok megkeresése), döntéstervezet megszerkesztése, és végül: kiadmányozás. 1 Az érdemi cselekmények meghatározott logikai rendben beépülnek az iratkezelési cselekmények közé, a következők szerint. A szignálás az érkeztetést, az irat- és jogszabálytanulmányozás, a bizonyítási cselekmények elvégzése, a döntés-tervezet megszerkesztése és a kiadmányozás pedig (ebben a sorrendben) az iktatást követi. így alakul ki az ügyintézés teljes folyamata. Az a munkafolyamat, amelynek modellezése a jelen tanulmány tárgyát képezi. Mindezeket azért bocsátottuk előre, hogy rávilágítsunk arra, miért nem mellőzhető a közigazgatás lényegének a feltárása, és az ügyintézés folyamatának e kontextusban való tárgyalása, illetve elhelyezése. Vizsgáljuk meg tehát, hogy mi adja a közigazgatás lényegét. A közigazgatás sok szempont szerint közelíthető fogalom, és példák sokasága révén lenne bizonyítható, hogy százötven esztendeje, amióta közigazgatás-tudomány létezik, azóta az egyes tudósok mennyire és milyen mértékben fejtették ki róla gyakran egyoldalú, vagy legalábbis nem minden összetevőre kitetjedő nézeteiket. Ezek ismertetése meghaladja a jelen tanulmány kereteit, viszont arra utalnunk kell, hogy miben látjuk mi magunk a közigazgatás lényegét. Nos a különböző álláspontok és nézetek egyfajta szintéziseként - úgy ítéljük meg, hogy a modern értelemben felfogott közigazgatás nem más, mint: - az állam által meghatározott közfeladatoknak (közigazgatási feladatoknak), sajátos szervek (tipikusan közigazgatási-, kivételesen nem közigazgatási szervek) útján, - sajátos apparátussal (köztisztviselőkkel) történő ellátása, - jogszabályban előírt keretek között. Ebben az értelemben - minden korban adottnak véve a közigazgatásra háruló feladatokat - a modern közigazgatás három, egymástól elszakíthatatlanul szoros kapcsolatban álló pilléren nyugszik: a szervezeteken, a személyzeten és a feladatellátáson, vagyis a működésen. A közigazgatás átalakítása, az adott kor 1 Lásd a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2006.(XI1.29.) Korm. rendeletet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvényt, valamint a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 12/2006.(XII. 18.) ÖTM-rendeletet.

4 468 Torma András követelményeihez való hozzáigazítása, ha úgy tetszik reformja jelentheti tehát a szervezeti struktúra átalakítását, a köztisztviselőkre vonatkozó előírások megváltoztatását, valamint a feladatellátás, a működés új alapokra helyezését. A történeti tapasztalatok, de a magyar tapasztalatok különösen azt bizonyítják, hogy a közigazgatás reformjának (modernizálásának) középpontjában szinte kivétel nélkül, mindig a szervezet(rendszer) átalakítása állt, és tegyük hozzá: a modernizáció ezzel gyakran, sajnos ki is merült. Pedig a személyzet és a működés legalább olyan jelentőséggel bír, mint a szervezet! 2 A jelen tanulmány közreadásával a szerző szándéka nem más, mint annak tudatosítása, hogy a közigazgatás működése egyik szeletének, a jogalkalmazásnak, és azon belül a közigazgatási hatósági ügyintézésnek, mint munkafolyamatnak a vizsgálata, valamint annak a megváltozott elvárásokhoz, illetve követelményekhez való hozzáigazítása is kimagasló jelentőséggel bír. A modern, törvényesen és hatékonyan működő közigazgatás megvalósítása tehát - a szervezeti és a személyzeti rendszer racionalizálásán túlmenően nem nélkülözheti az ügyintézési folyamatok racionalizálását sem. Ez annál is inkább fontos követelmény, mert a lakosság a valóságban soha nem az állammal, hanem az annak nevében fellépő különböző hatóságokkal találkozik, azaz számára az államot maga a hatóság testesíti meg. Ha a hatóság az ügyet számára gyorsan, megnyugtatóan intézi el, akkor elégedett lesz, ellenkező esetben pedig elégedetlen, ami tömeges méretekben akár a fennálló társadalmi rend elleni támadáshoz is vezethet. Kimondható ezért, hogy a hatósági munka messze több, mint jogi-szakmai kérdés: politikai kérdés! Sajnálatos, hogy e felismerés igen nehezen vert gyökeret még a magyar szakirodalomban is, nemhogy a magyar közigazgatási gyakorlatban! Az e kérdéskörben született első jelentős, tudományos igényű munka csak 1934-ben 2 A közigazgatás személyzetének fontosságát bizonyítja többek között az a tény, hogy a magyar szakirodalomban ismeretes olyan álláspont (is), amely a közigazgatást meghatározott számú köztisztviselő tevékenységeként definiálja. Lásd Lőrincz Lajos: A közigazgatás létszámáról. In: A magyar közigazgatás korszerűsítésének elvi és gyakorlati kérdései. Unió Kiadó Budapest, Mi magunk is valljuk, hogy a közigazgatás teljesítménye és annak minősége alapvetően a köztisztviselők képzettségétől és hozzáállásától fugg. A magasan képzett-, kellően motivált és etikus köztisztviselői kar nehéz anyagi körülmények között, bürokratikus akadályokkal teletűzdelt jogrendszerben, merev szervezeti rendszerben, hiányos infrastruktúrával is képes a közösség megelégedettségére szolgálni. Nem feledhető, amit Magyary Zoltán tanított: a közigazgatás az emberekért van! Fontos - és különösen a jogállamban fontos - hogy a közigazgatás jogszerűen működjön. Fontos az is, hogy hatékony legyen, de a legfontosabb mégis az, hogy az adott közösség (település, megye, nép és nemzet) tagjai elégedettek legyenek annak teljesítményével.

5 Az ügyintézés és a közigazgatási munkafolyamatok modellezéséről 469 jelent meg Fluck András, a Magyary-iskola egyik tagja tollából: A közigazgatási ügyintézés reformja" címmel. Négy évvel később azonban a szerző megjelentette az e témát sokkal részletesebben tárgyaló A közigazgatási ügyintézés racionalizálása" című művét, amelynél átfogóbb, és a gyakorlati élet számára is közvetlenül hasznosítható munka - ismereteink szerint - azóta sem született! Önmagában már ez is mutatja, hogy 1945 után a közigazgatási ügyintézés racionalizálása mostoha gyermeke volt a magyar közigazgatás jobbítását célzó munkálatoknak. Eredmények persze születtek, de ezek - néhány kivételtől eltekintve rendszerint nem lépték túl egy-egy közigazgatási (elsősorban tanácsi) hivatal határait, illetve egy-egy szerző, vagy munkacsoport tudományos hipotézise igazolásának szűk kereteit. 3 II. Az ügyintézésnek az e-kormányzás" koncepciójához való illeszkedése Az 1989/1990 évi rendszerváltásnak a magyar közigazgatásra gyakorolt hatásáról viszonylag jelentős számú publikáció született az elmúlt 'majd két évtizedben. Ezekből kiolvasható, hogy igazán két meghatározó jelentőségű, egymással szorosan összefüggő, de mégis külön nevesítendő hatás, illetve kihívás érte és hozzá kell tenni: gyakorlatilag éri ma is a magyar közigazgatást: a) az Európai Unióhoz való csatlakozásra történő felkészülés, majd a csatlakozás után a sikeres és eredményes tagállami közreműködés, b) a modem információs és kommunikációs technikák és technológiák behatolása a társadalomba: az Információs Társadalom építésének szükségessége. Témánk szempontjából természetesen ez utóbbinak van jelentősége, hiszen a közigazgatási munkafolyamatok modellezése, illetve annak tényleges megvalósítása - azaz végeredményben az ügyintézés racionalizálása - ma már ' Az üdítő kivételek között az alábbiak nevesíthetők: Dr. Pécsváradi János: Az ügymenetvizsgálatok főbb tapasztalatai (TISZI Budapest, 1973), Dr. Horváth Imre: A tanácsi ügyfélszolgálat szervezése és működése (ASZI Budapest, 1978), Dr. Kovacsics József: Bevezetés az államigazgatási informatikába (Akadémiai Kiadó Budapest, 1980), Dr. Csuth Sándor-Dr. Gáspár Mátyás: A tanácsi leíró irodák szervezése (ASZI Budapest, 1981), Dr. Verebélyi Imre (Szerk.): A tanácsi szakigazgatás szervezetének és vezetésének korszerűsítése (ÁSZI Budapest, 1982.), Kovács Miklós-Bende Zoltánné: Szervezésmódszertan (Tankönyvkiadó Budapest, 1986), Dr. Berkes József: Az ügyvitelszervezés a tanácsi igazgatásban. Állam és Igazgatás évi 3. szám), Dr. Dudás Ferenc: egymenetes ügyintézés a gyakorlatban (Állam és Igazgatás évi 4. szám), Dr. Dudás Ferenc: Ügyintézési módszertan (KJK, Budapest, 1993).

6 470 Torma András nem nélkülözheti a modern információs és kommunikációs technikák és technológiák megfelelő alkalmazását. Pontosabban: az általuk nyújtott lehetőségek kiaknázását a közfeladatok hatékonyabb ellátása és a polgárok nagyobb megelégedése érdekében. Az már egy másik kérdés, hogy - mint arra utaltunk az Európai Unió elvárásai természetesen szoros összefüggésben állnak a modern kommunikációs technikák és technológiák közigazgatási alkalmazásával, ennek részletezése azonban meghaladja a rendelkezésünkre álló kereteket. A modem információs és kommunikációs technikák és technológiák magyar közigazgatásban történt eddigi alkalmazása ráirányítja a figyelmet - sok egyéb mellett - arra is, hogy valós eredmények csak akkor születhetnek, ha azok alkalmazását megelőzően megtörténik a munkafolyamatok rendbetétele. Önmagában tehát modern technikai eszközök és technológiák birtoklása, vagy alkalmazása még nem feltétlenül vezet el a racionális ügyintézéshez! Ha úgy tetszik: - első lépés annak feltárása kell legyen ami van", - második lépés annak kidolgozása kell legyen aminek lennie kell", - harmadik lépés pedig annak vizsgálata kell legyen, hogy a konkrét munkafolyamatokban, az egyes - később részletesen tárgyalandó - ügyintézési müveletek során hol, miként hívhatók segítségül a modern információs- és kommunikációs technikák és technológiák. 4 Az e-kormányzás" koncepciója tényleges megvalósulásának igen jelentős közjogi eredménye az a tény, hogy a Ket. külön fejezetet szentel az elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás szabályainak. Sőt: azok végrehajtását igen jelentős számú kormányrendelet és miniszteri rendelet is szolgálja. Közismert, de utaltunk is rá, hogy az ügyintézés alapvetően az e törvényben meghatározott általános eljárási szabályok alapján valósul meg. Közismert az is, hogy a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet nem csupán a hagyományos papír alapú ügyiratkezelés szabályait rögzíti, hanem az elektronikus iratok kezelésének követelményeit is, így nyilvánvaló az ügyintézés (modellezése) és az e-kormányzás koncepciója közötti szoros összefüggés. 4 Minderről a Magyary-iskola tagja, Raith Tivadar a következőket írja Az irodaüzem racionalizálása" című munkájában: A gépek alkalmazása korántsem jelenti az irodai munka racionalizálását. Nem annyira a gépeken, mint inkább az egész irodai munka helyes megszervezésén és az egyes gépek e szervezetbe - megfelelő módon - történő bekapcsolásán múlik az irodaszervezés sikere (Révai Kiadás, Budapest, 1930).

7 Az ügyintézés és a közigazgatási munkafolyamatok modellezéséről 471 A törvényi és rendeleti szabályozással szoros összefüggésben e körben (is) indokolt rámutatni arra, hogy soha nem feledhető: jelentős különbség van a magánigazgatás és a közigazgatás között! Márcsak azért is mert: a) A magánigazgatásban mindent szabad, amit jogszabály nem tilt, ezzel szemben a közigazgatás csak azt teheti, és csak olyan keretek között, amit a jogi szabályozás megenged. A modern demokratikus jogállamban a közigazgatás, így az annak részét képező ügyintézés is törvény alá rendelt tevékenység! b) A magánigazgatás célja a profit-maximalizálás, a közigazgatás célja pedig a törvényesség betartása mellett a közügyek olyan intézése, amely a lakosság köz-megelégedettségéhez vezet. Evidencia, hogy a közigazgatásnak törvényi kötelezettsége az olyan ügyekkel való foglalkozás is, amelyek nem intézhetők el kizárólagosan a profit-érdekeltségen alapuló piaci viszonyok szerint: honvédelem, rendészet, környezetvédelem, oktatás, egészségügy stb. Éppen ezért világossan ki kell mondani: a magánigazgatás megoldásai" nem mindig, vihetők át egy az egyben" a közügyek intézésébe. Ez persze nem jelentheti azt, hogy nem célszerű, illetve nem szabad tanulmányozni a magánigazgatásban bevett módszereket, hiszen H. Fayol már az 1910-es években rámutatott arra, hogy az ipari üzemekben szerzett igazgatási ismeretek, és az ott alkalmazott módszerek hasznosíthatók a közigazgatásban is, vagyis ahogyan ő fogalmazott: a közigazgatás indusztrializálható. 5 Vagy nézzük meg, mit ír erről a magyar közigazgatástudomány egyik legnagyobb alakja, Magyary Zoltán:... A mai állam közigazgatási gépezetének vezetésében és igazgatásában a nagyüzemnek azok a szabályai, amelyeket Fayol fejtett ki úttörő módon, a közérdek nagy kára nélkül többé nem negligálhatok." 6 5 Henri Fayol: Administration Industrielle et Générale. (Dunod Paris, 1916.) Magyarul: Ipari és általános vezetés. (KJK, Budapest, 1984.) Megjegyezzük, hogy Fayol tanai termékeny talajra hullottak Magyarországon (is), amit bizonyít például Mártonffy Károlynak a Magyary-iskola másik jelentős személyiségének munkássága is. Mártonffy ugyanis így fogalmazott 1927-ben:...a kiskereskedéstől fel a világvárosok hatalmas áruházáig, a kisiparos műhelyétől a több ezer munkással dolgozó gyártelepig, a különféle nagyvállalatok, bankok és pénzintézetek mind ugyanolyan belső törvények szerint élnek, mint az ember erkölcsi testületei...a községtől egészen a megszervezett nemzetig, az államig. Mindazok az elvek és módszerek, amelyeket a mozgékony és alkalmazkodni tudó, találákony kereskedelmi és ipari szellem a saját vállalataiban önmagából kitermelt, maradék nélkül átplántálhatok az ember erkölcsi testületeinek igazgatásába is." (A közigazgatás indusztrializálása. Társadalomtudomány, VII. Évfolyam, 6-8. szám.) Magyary Zoltán: A magyar közigazgatás racionalizálása. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1930.

8 472 Torma András Azt valljuk tehát mi magunk is, hogy a magánigazgatás módszereit és megoldásait tanulmányozni szükséges. Sőt! Amennyiben azok jogszabályi keretek között, adekvát módon beilleszthetők a közigazgatási munkafolyamatokba, akkor azokat alkalmazni is kell. Feltéve azonban, hogy gyorsítják az ügyintézés folymatát, vagy egyébként hatékonyság-növekedést eredményeznek és a törvényesség nem szenved csorbát, továbbá a lakosság közmegelégedettségének színvonala legalábbis nem csökken. 7 III. A közigazgatási munkafolyamatok és az ügyintézés sajátosságai Minden munkának, illetve munkafolyamatnak, így a közigazgatási munkafolyamatnak is megvannak a maga sajátosságai. Ezek olyan tények és körülmények, amelyek megkülönböztető ismérvként húzzák meg a határvonalat" az adott munkafolyamat és más munkafolyamatok között. A közigazgatási munkafolyamatok sajátosságainak meghatározása során az igazgatás", majd a folyamat" mint szervezéstudományi terminustechnikusok lényegének feltárásából indokolt kiindulni. Ezt követheti a közigazgatási munkafolyamat" definiálása és sajátosságainak (jellegzetességeinek) tételes számbavétele. Az első két kérdéskör a fejezet elméleti alapjait teremti meg, a harmadik pedig már elvezet minket a közigazgatás gyakorlati terepére. 1. A közigazgatási munkafolyamatok és az ügyintézés elméleti alapjai A) Az igazgatásról A szervezés- és vezetéstudományi munkákban, az igazgatás és vezetés fogalma mellett igen gyakran használt kategória a folyamat" fogalma is, aminek magyarázata abban keresendő, hogy az igazgatás mint az emberi tevékenységek egyike, maga is több, egymásra szervesen ráépülő alkotóelemből áll, és mint ilyen maga is egy folyamatot - ún. ciklust - jelent. Az már más kérdés, hogy az egyes szerzők nem feltétlenül azonos alkotóelemből álló folyamatként definiálják az igazgatás fogalmát. Nézzünk meg ezek közül három, témánk szempontjából fontos példát! 7 A kérdésre - jelentősége miatt - később még visszatérünk!

9 Az ügyintézés és a közigazgatási munkafolyamatok modellezéséről A francia Henri Fayol szerint az igazgatás öt elemből áll. Nem jelent mást, mint előre-látni (ma úgy mondanánk: tervezni), szervezni, rendelkezni, összehangolni és ellenőrizni. 8 Egy amerikai szerzőpáros L. Gulick és L. Urwick alapvetően elfogadva Fayol álláspontját, de továbbfejlesztve azt, megalkotta a POSDCORB-rendszer néven elhíresült modellt, amely a következő szavak angol kezdőbetűiből áll: tervezés (planning), szervezés (organizing), személyzeti tevékenység (staffing), döntés (directing), koordinálás (coordinating), tájékozódás (reporting), és pénzügyi tevékenység (budgeting). Látható, hogy e felfogásban az igazgatás elemeinek száma megnőtt, hiszen az ellenőrzés helyébe a tájékozódás és a pénzügyi tevékenység lépett (hozzátesszük: tartalmilag lényegében azonos jelentéssel, mint az ellenőrzés), másfelől pedig új elemként megjelent a személyzeti tevékenység, mint a vezetői munka egyik legfontosabb összetevője. 9 - Berényi Sándor nyomán 10 Kalas Tibor az igazgatást olyan, az emberi együtműködéshez kapcsolódó tevékenységnek tekinti, amely biztosítja a közös cél eléréséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket és a munka összhangját. Felfogása szerint az igazgatás elemei a következők: célkitűzés, információgyűjtés és -feldolgozás, -tervezés, -döntés, -végrehajtás, koordináció és ellenőrzés." E három definíció révén arra kívántunk rámutatni, hogy a tudományos életben az igazgatás, illetve az igazgatási munka mindenkinél egy több elemből álló, célszerű emberi tevékenységként tételeződik. Márpedig ha az általános értelemben felfogott igazgatást ez jellemzi, akkor ennek jellemeznie kell a közigazgatást is, minthogy végeredményben az is igazgatás: a közös ügyek igazgatása! Ne feledjük Fayol-, és Fayol tanai jegyében Mártonffy Károly és 8 H. Fayol: i. m.: 13. o. Megjegyezzük: Fayol a szervezést - mint látható - az igazgatás elemei között helyezi el. Olyan emberi tevékenységet ért alatta, amely a vállalat materiális (értsd: dologi-anyagi) és szociális (értsd: személyi) feltételeit biztosítja. 9 Luther Gulick-Lyndall Urwick: Papers on the Science of Administration. New York, Meg kell jegyezni, hogy - mint az megállapítható a fentiekből - a szerzőpáros szerint az igazgatás és a szervezés nem szinonim fogalom, vagyis az igazgatásnak mint tevékenységsorozatnak az egyik elemét képezi szervezés, ugyanúgy, mint azt Fayol is vallotta. 10 Berényi Sándor: Az igazgatás fogalma. In: Magyar Államigazgatási Jog Általános Rész. BM Könyvkiadó, Budapest, o. " Kalas Tibor: Igazgatás a modem társadalomban. In: Magyar Közigazgatási Jog Altalános Rész. Osiris Kiadó, Budapest, o.

10 474 Torma András Magyary Zoltán korábban jelzett gondolatainak lényegét, mely szennt a közigazgatás indusztrializálható! Nem férhet kétség mindezek alapján ahhoz, hogy a közigazgatás is célszerű emberi tevékenység, amely több részelemből áll, és amikor ténylegesen magvalósul, akkor mindig valamilyen konkrét munkafolyamatként ölt testet. Itt azonban meg kell állnunk, és utalnunk kell arra, hogy e kérdésre még rövidesen visszatérünk. Ezt megelőzően azonban tisztázni szükséges a folyamat" fogalmának lényegi ismérveit, hiszen - mint láttuk - az igazgatás és a közigazgatás egyaránt folyamat, mindig valamilyen konkrét munkafolyamat megvalósítása eredményeként valósul meg. B) A folyamatról Mit is értünk tudományos értelemben a folyamat" fogalma alatt? Szervezéstudományi szempontból a folyamat nem más, mint egy előre meghatározott cél elérését szolgáló, egymással összefüggő és egymásra épülő tevékenységek, mint folyamatrészek (elemek) láncolata. Látható, hogy a folyamat cél-orientált, azaz a kezdetétől, a lefutásán át, a befejeződéséig nem csupán egy általában meghatározható iránya (ún. vektora) van, hanem ez az irány mindig az előre kitűzött cél felé mutat. A folyamat célja nem magából a folyamatból ered, hanem az erre feljogosított személy (vezető) elhatározásából. Ö az, aki elindítja a folyamatot, és annak lefutása alatt gondoskodik arról, hogy az egyes tevékenységek összerendezettek legyenek, vagyis arról, hogy az egyes tevékenységek iránya mindig a cél felé mutasson. Az ilyen értelemben felfogott folyamat szükségképpen két tartópilléren nyugszik: az ún. folyamatrészeken (elemeken), valamint az egyes folyamatrészeket (elemeket) összetartó kapcsolati rendszereken. a) A folyamatrészek (elemek) lehetnek események, emberi tevékenységek, vagy akár elméleti síkon mozogva a gondolati szférába tartozó elgondolások is. Számunkra azonban természetesen az emberi tevékenységeknek van jelentősége, hiszen a közigazgatási munkafolyamatok egyike, az ügyintézés képezi a jelen munka közvetlen tárgyát, ami természetesen emberi tevékenység. Az 1. fejezetben utaltunk arra, hogy ügyintézés tekintetében megvalósuló folyamatrészek (elemek) az ügyintézési folyamat két fő szakaszához igazodnak: az iratkezeléshez és az érdemi ügyintézéshez. Csak emlékeztetésül: iratkezelési cselekményként (vagyis ügyintézési folyamatrészként) említettük például a küldemény (kérelem) átvételét, felbontását és érkeztetését, iktatását stb., mig érdemi ügyintézési

11 Az ügyintézés és a közigazgatási munkafolyamatok modellezéséről 475 cselekményként (vagyis ügyintézési folyamatrészként) a szignálást, az irat- és jogszabály-tanulmányozást, a döntéstervezet megszerkesztését stb. b) A folyamatrészek mellett a folyamat másik tartópilléreként a folyamat-részeket összetartó kapcsolati rendszereket jelöltük meg. E kapcsolati rendszerek amelyek végeredményben a folyamatrészeket kötik össze lehetnek térbeli, időbeli és oksági jellegűek. Térbeli a folyamatrészeket összetartó kapcsolati rendszer akkor, ha az egyes részeket a térbeliség, tehát a térbeli egymásmellettiség tartja össze. (Példaként szolgálhat az az eset, amikor a kérelem érkeztetése és iktatása egy helyiségben történik.) Az ilyen folyamatot térbeli akadályok beépítésével lehet megszakítani, illetve ezen akadályok felszámolásával lehet továbbvinni. Időbeli a folyamatrészeket összetartó kapcsolati rendszer akkor, ha az egyes részeket az időbeliség, tehát a kronológiai sorrend tartja össze. (Példaként szolgálhat az az eset, amikor a kérelem beérkezése utáni következő lépés kronológiai sorrendben az iktatás, amit követ a döntéstervezet elkészítése, amit követ a kiadmányozás, és így tovább.) Az ilyen folyamatot az időtávolság növelésével választhatjuk szét folyamatrészekre, vagyis másként kifejezve: a folyamat az időtávolság növelésével szakítható meg. Lásd például a jog világában az elévülés kérdését! A folyamatrészeket összetartó kapcsolati rendszerek harmadik formája az okság. Ez esetben a folyamat egyik eleme oka az őt követő folyamatrésznek, amely ezáltal okozattá válik. Hangsúlyozni kell azonban, hogy - folyamatról lévén szó - az okozattá váló rész (elem) gyakran okként hat az őt követő folyamatrészre, vagyis egy konkrét folyamatrész egyidejűleg lehet ok és okozat is, persze más-más rész (elem) tekintetében! (Példaként szolgálhat a hatósági ügyintézés terén az az eset, amikor a köztisztviselő idézést küld az ügyfél részére. Ez esetben az idézés kibocsátása oka annak, hogy rövid időn belül tárgyalás tartására kerül sor, vagyis a tárgyalás megtartása okozattá vált. Ezzel azonban nem zárul le az ügyintézési folyamat, hiszen a tárgyalás, mint okozat, egyidejűleg oka lesz a döntéstervezet elkészítésének, majd a döntés meghozatalának.) A folyamattal, és annak elemeivel összefüggésben azt is hangsúlyozni szükséges, hogy az itt jelzett háromféle kapcsolati rendszer nem csupán önmagában, hanem egymással együtt is összetartója lehet egy folyamatnak. Sőt, általános törvényszerűségként kimondható az is, hogy a kapcsolatrendszer, illetve az egyes folyamatrészeket összetartó kapcsolat akkor a legerősebb, ha azt egyaránt jellemzi a térbeliség, az időbeliség és az okság. A folyamat jellegét mindig az határozza meg, hogy az egyes folyamatrészek (elemek) között a tér-, az idő, és az okság tekintetében fönnáll-e összefüggés, és ez az összefüggés minden elemre, a folyamat egész lefutása idejére fennmarad-e. Ennek azért van különös jelentősége a közigazgatásszervezés vonatkozásában, mert nem csak a munkafolyamat elemekre bontása

12 476 Torma András történhet meg ennek segítségével, hanem az elemek kiválasztása után a kapcsolati jellemzők feltárása, vagy esetleg a folyamatok újjászervezése esetében azok megteremtése is. A folyamat kiinduló pontja mindig azon folyamatrésznél (elemnél) található, ahol a cél, az irány, valamint az összefüggés együttesen van jelen, és a folyamat mindig ott fejeződik be rendeltetésszerűen, ahol elérve a célt, elfogynak a folyamatrészek és a közöttük feszülő kapcsolatok. A folyamat fogalmához szorosan kapcsolódik a feladat fogalma, amit már csak azért is érdemes tisztázni, mert végeredményben a közigazgatási feladatok ellátása során felmerülő tevékenységek, mint munkafolyamatok egyike, az ügyintézés képezi vizsgálódásunk tárgyát. Nos, ebben a vonatkozásban azt kell leszögezni, hogy a folyamat azáltal válhat (válik) feladattá, ha jól behatárolt eredménye, produktuma (például: egy konkrét közgazgatási aktus kibocsátása) van, és ehhez, mint célhoz, illetve annak eléréséhez akár jogszabályi, akár nem jogszabályi, hanem például szerződésben előírt kötelezettséget rendelünk, azaz szankció kilátásba helyezésével írjuk elő a cél elérését biztosító tevékenységek kifejtését. Fontos hangsúlyozni tehát, hogy a kötelezettség nem csak a produktum (cél) elérésére irányulhat, hanem az ahhoz vezető út bejárására, továbbá a folyamat egyes elemeinek elvégzésére is. Ez utóbbinak az igazgatás, és különösen a közigazgatás tekintetében van kiemelkedő jelentősége, hiszen - a demokratikus jogállam keretei között - komoly törvényességi érdekek fűződnek ahhoz, hogy egy konkrét munkafolyamatnak minden egyes eleme a jogszabályi követelményeknek megfelelően valósuljon meg. A folyamat és a feladat fogalmával összefüggésben végezetül a folyamat tartalmát kell még tárgyalnunk. A folyamat tartalmát - a bennük megvalósított emberi cselekvések szerint bonthatjuk folyamatrészekre, ún. Munkafolyamatokra, a munkafolyamatok pedig műveletekre tagolhatok. Munkafolyamatnak nevezzük az egy munkahelyen megvalósított egy teljes feladatmegoldást, annak kezdetétől a befejezéséig, tehát a célként tételezett produktum elkészültéig, függetlenül attól, hogy azt hol, mennyi idő alatt, milyen eszközök segítségével és hány személy valósítja meg. Ebben az értelemben a munkafolyamat köti össze a célt, mint elérni kívánt eredményt magával a feladatellátás eredményével, a produktummal. (A közigazgatás világából példaként szolgálhat egy építési engedély kibocsátásának folyamata a kérelem érkeztetésétől a határozat kibocsátásán át, az iratok selejtezéséig, illetve a levéltár részére történő átadásáig.) A munkafolyamatok rendszerint több tevékenységből, ún. műveletekből, vagy másként kifejezve: ún. Munkalépésekből állnak. A müvelet (munkalépés) az önálló feladatmegoldás alapegysége, amelyet rendszerint egyetlen személy végez, egy munkatárgyon és egyetlen eszközzel, egy végső célként előírt produktum megszületése érdekében.

A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZÉS ÉS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON

A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZÉS ÉS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZÉS ÉS TECHNOLÓGIA FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON DOKTORI ÉRTEKEZÉS Szerző: Almásy Gyula Témavezető: Kiss László Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskolája Budapest

Részletesebben

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY

SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY 1 SZERVEZETFEJLESZTÉSI TANULMÁNY Tét Város Önkormányzati Hivatalának Szervezetfejlesztési racionalizálása Projektazonosító: ÁROP- 1.A.2/A-2008-0068 Készült: Szombathely, 2009. szeptember - 2010.január

Részletesebben

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 283-281 ELEKTRONIKUS ÜGYMENET A KÖZIGAZGATÁSBAN CSÁKI GYULA BALÁZS*

Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 283-281 ELEKTRONIKUS ÜGYMENET A KÖZIGAZGATÁSBAN CSÁKI GYULA BALÁZS* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXVI/l. (2008), pp. 283-281 ELEKTRONIKUS ÜGYMENET A KÖZIGAZGATÁSBAN CSÁKI GYULA BALÁZS* Információs társadalom és közigazgatás Az információs társadalom fogalma,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató

AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * SZÕRÖS LÍVIA ÁGNES egyetemi hallgató Iustum Aequum Salutare II. 2006/1 2. 271 288. AZ ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁGI ÜGYEK ÜGYÉSZI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE * egyetemi hallgató I. Az ügyészi törvényességi felügyelet 1. Az ügyészségrõl általában A

Részletesebben

Szervezeti kultúraváltás a professzionális katasztrófavédelmi rendszerben

Szervezeti kultúraváltás a professzionális katasztrófavédelmi rendszerben Szervezeti kultúraváltás a professzionális katasztrófavédelmi rendszerben TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 1 I. A katasztrófavédelem szervezeti rendszerére ható tényezők... 2 II. A katasztrófavédelmi szervezet

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. Dr. Görög Katalin

PhD ÉRTEKEZÉS. Dr. Görög Katalin PhD ÉRTEKEZÉS Dr. Görög Katalin MISKOLC 2011 MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DEÁK FERENC ÁLLAM-ÉS JOGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Dr. Görög Katalin KÖZIGAZGATÁS-EGYSZERŰSÍTÉSI TECHNIKÁK AZ EURÓPAI

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A vezetői kompetencia-fejlesztés tapasztalatai és lehetőségei egyes rendvédelmi szervek hivatásos állománya körében

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007.

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 2007. ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA TANKÖNYV Budapest, 00. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Kökényesi József II. fejezet:

Részletesebben

A közigazgatás és a kormányzás alapkérdései Magyary Zoltán életművében

A közigazgatás és a kormányzás alapkérdései Magyary Zoltán életművében Verebélyi imre A közigazgatás és a kormányzás alapkérdései Magyary Zoltán életművében BEVEZETÉS Magyary Zoltán tragikus halálának [1] 65. évfordulóján rendezett emlékkonferenciánkon a kiemelkedő gyakorlati

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM

BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM KATONAI CONTROLLING CONTROLLING MÓDSZEREK ÉS TECHNIKÁK A HATÉKONY KATONAI GAZDÁLKODÁS SZOLGÁLATÁBAN Ph.D. ÉRTEKEZÉS Bognár Ferenc Budapest, 2004

Részletesebben

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit

Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám Judit TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Kontrolling az egészségügyben e-book Belicza Éva, Lám

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola DR. SZŐKE GERGELY LÁSZLÓ

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola DR. SZŐKE GERGELY LÁSZLÓ Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola DR. SZŐKE GERGELY LÁSZLÓ ADATVÉDELEM ÉS ÖNSZABÁLYOZÁS. ADATVÉDELMI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER AZ ADATKEZELŐKNÉL Doktori értekezés Műhelyvitára szánt,

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Közöljük továbbá az ÓNSZ rendezvényeihez, konferenciáihoz kapcsolódó írásokat is (szakkollégisták vagy vendégelőadók tollából).

Közöljük továbbá az ÓNSZ rendezvényeihez, konferenciáihoz kapcsolódó írásokat is (szakkollégisták vagy vendégelőadók tollából). 2014. I. szám Köszöntő A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő Óriás Nándor Szakkollégium (ÓNSZ) tudományos folyóirata első számának megjelenése alkalmából köszönthetem az olvasót.

Részletesebben

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás Hazafi Zoltán Új közszolgálati életpálya a közszolgálat fejlesztésének jogi és emberi erőforrás dimenziói ISBN 978-615-5269-38-7 Á ÁROP-2.2.17 Új

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Lőrincz Lajos

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Lőrincz Lajos A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Lőrincz Lajos KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERET, KÖZIGAZGATÁSI JOG ÉS SZERVEZÉS DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. HATÉKONYSÁGNÖVELÉS LEHETŐSÉGEIT BEMUTATÓ TANUL- MÁNY I. BUDAPEST, 2014. ÁPRILIS 30. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A STRATÉGIAI TERVEZÉS JELENTŐSÉGE NAPJAINKBAN... 6 3.1 Stratégiai

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

A gazdasági alkotmány

A gazdasági alkotmány Állam- és Jogtudományi Kar Drinóczi Tímea A gazdasági alkotmány A gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra PhD értekezés tézisei Témavezető

Részletesebben

III. MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK...20

III. MUNKAVÉDELMI JOGSZABÁLYOK...20 Vállalkozók Európában 3 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...6 CSATLAKOZÁS EURÓPÁHOZ...6 HAZAI HÁTTÉR...7 A MUNKAVÉDELEM KÖRE...9 II. EURÓPAI ELŐZMÉNYEK...12 A SZOCIÁLIS KARTA ÉS AZ EGYSÉGES EURÓPAI OKMÁNY...12

Részletesebben

SZEMÉLYZETI POLITIKA HUMÁNSTRATÉGIA A KÖZIGAZGATÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS

SZEMÉLYZETI POLITIKA HUMÁNSTRATÉGIA A KÖZIGAZGATÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS SZEMÉLYZETI POLITIKA HUMÁNSTRATÉGIA A KÖZIGAZGATÁSBAN DOKTORI ÉRTEKEZÉS Készítette: dr. Linder Viktória Témavezető: Társtémavezető: Prof. emeritus Dr. Lőrincz Lajos, akadémikus Dr. Gajduschek György PhD.,

Részletesebben

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ:

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS - VÍZIÓ ÉS VALÓSÁG CSÁKI GYULA BALÁZS*

ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS - VÍZIÓ ÉS VALÓSÁG CSÁKI GYULA BALÁZS* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, TomusXXIV. (2006), pp. 191-198 ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS - VÍZIÓ ÉS VALÓSÁG CSÁKI GYULA BALÁZS* A tanulmány célja, hogy párhuzamba állítsa, és kritikusan bemutassa

Részletesebben

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás)

I. fejezet. A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai. (Bencze Mátyás) I. fejezet A jog szociológiai vizsgálatának sajátosságai (Bencze Mátyás) 1. A jogszociológia célja 2000. március 1. napján hatályba lépett a magyar Büntető Törvénykönyv azon módosítása, amelyik szigorúbb

Részletesebben

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére 2013 Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013 Grafi kai tervezés, borítóterv: Táncos László Layout:

Részletesebben

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata

Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Az önkormányzati feladatellátást támogató informatikai infrastruktúra felülvizsgálata Gyöngyös Város Önkormányzata 2014. június 30. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 3 1.1 A tanulmány elkészítésnek célja és

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

A közigazgatás feladatai. A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők

A közigazgatás feladatai. A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők A közigazgatás feladatai A közigazgatás feladatait meghatározó tényezők A közigazgatás feladatait a közigazgatás rendeltetéséből vezethetjük le, melyet a szervezéstudományi fogalom meghatározásánál a törvényhozó

Részletesebben