AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Hagyományok Háza által kiírt NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 1

2 Ajánlattételi felhívás Előzmények: Intézményünk, a Hagyományok Háza eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le nyomdai szolgáltatások beszerzése tárgyában. A közbeszerzési eljárás hirdetménye a Közbeszerzési Értesítő 2010/5-ös számában, án jelent meg KÉ-30016/2009 számon. Az eredményhirdetésre február 19.-én, a szerződéskötésre pedig március 11.-én került sor. Az eljárás nyertese: DEMAX Művek Nyomdaipari Kft. (1151 Budapest, Székely Elek u. 11.) A nyertes ajánlattevő szerződésének összege: 9,175,200.- Ft + ÁFA A közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők részére azt a tájékoztatást adtuk, hogy a nyomtatáshoz szükséges anyagokat a mai nyomdai eljárásokban szokásos módon, digitális formában bocsátjuk a rendelkezésükre. Tettük ezt azért, mert a közbeszerzési eljárás részét képező, és a nyertes ajánlattevő által kivitelezendő kiadványok egy része esetében újranyomásról van szó, mely kiadványok vonatkozásában rendelkeztünk a nyomtatandó könyvek elektronikusan tárolt változatával, a kiadványok másik része pedig ezután fog elkészülni szintén digitális változatban. Az újranyomandó kiadványok elektronikusan tárolt változatát a nyomdának való megküldés előtt ellenőrizni kívántuk, és ekkor tapasztaltuk, hogy a számítógépen tárolt fájlok egy része nem nyitható meg, vélelmezhetően fájlsérülés következtében. a). Az ajánlatkérő neve: Hagyományok Háza címe: 1011 Budapest, Corvin tér 8. képviseli: Kelemen László főigazgató kapcsolattartó: Szalai Miklós gazdasági igazgató telefon/telefaxszáma: / URL címe: b). A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt (1) bekezdés e.) pontjára tekintettel, a Kbt (3) bekezdés a.) pontja Tekintettel arra, hogy a rendelkezésünkre álló és elektronikusan tárolt kiadványokat tartalmazó fájlok megsérültek, ezért a korábbi közbeszerzési eljárás során kötött szerződésben szereplő szolgáltatás teljesítéséhez kiegészítő szolgáltatásként feltétlenül szükséges a papír formátumban meglévő kiadványok nyomdai előkészítését is (szedés, kottagrafika készítése, tördelés, korrektúra) megrendelni. Fenti körülményre tekintettel fenn áll a Kbt (3) bekezdés a.) pontjának második fordulata, mely szerint: 2

3 A korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő szolgáltatás megrendelése szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez, és ez a kiegészítő szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez. Az ajánlattevő neve: DEMAX Művek Nyomdaipari Kft. címe: 1151 Budapest, Székely Elek u. 11. Url címe: c). A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának feltételei: Ajánlatkérő külön dokumentációt nem készít, a szükséges információkat jelen ajánlattételi felhívás és mellékletei tartalmazzák. d). közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: Tárgya: Nyomdai előkészítő munkák (szedés, kottagrafika készítése, tördelés, korrektúra) Mennyisége: 10 db kiadványhoz tartozó nyomdai előkészítő munkák CPV kód: e). A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak: Szolgáltatási szerződés. f). A teljesítés határideje: Előteljesítés lehetséges. g). A teljesítés helye: 1011 Budapest, Corvin tér 8. h). Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: A szolgáltatás összegét, leigazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenében 30 napos határidőn belül egyenlíti ki Ajánlatkérő, összhangban a Kbt ban foglaltakkal. Előleg fizetésére nincs lehetőség. 1 db végszámla nyújtható be. Jelen beszerzésre Ajánlatkérő rendelkezik a szükséges pénzügyi fedezettel. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás teljesítésekor, illetve a teljesítés kapcsán a kifizetése során Ajánlatkérő alkalmazni fogja az ART 36./A.ban foglalt előírásokat, mely előírások alkalmazása a nyertes ajánlatevő és 3

4 alvállalkozói között kötendő szerződések teljesítése, illetve azok kifizetésének teljesítése során az ajánlattevőkre nézve is kötelező. i). Lehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot tenni: Nem j). Az ajánlatok bírálati szempontja: Az ajánlatok elbírálása a Kbt (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kiválasztása szempont szerint történik. k). Kizáró okok meghatározása: Kizáró okok: a.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. b.) Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt ban foglalt kizáró okok hatálya alá esik. Igazolási mód: - Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének hatálya alá. - Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek lehetősége van arra is, hogy ajánlatában a Kbt. 63. (2)-(5) bekezdés és a 63/A. (1) bekezdésének rendelkezései szerint igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés a.) f.) és a h.) pont hatálya alá. - Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. (2)-(5) bekezdés és a 63/A. (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdés a.) f.) és h.) pont hatálya alá, ha ezt a fent körülírt módon az ajánlatban nem igazolta. - A Kbt ban foglalt kizáró okokat az ajánlatkérő ellenőrzi, arra vonatkozóan nyilatkozatot, illetve igazolást az ajánlatba becsatolni nem kell. l). Alkalmassági követelmények: Pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények: Az alkalmasság minimumkövetelménye: Alkalmatlan az Ajánlattevő, illetve a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha bármely számlavezető pénzintézeténél az igazolás kiadásának dátumát megelőző egy évben előfordult sorban állása. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt.66. (1) bek. a.) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, és valamennyi számlájára vonatkozó, az ajánlattétel napját megelőző 30 napon belül kelt igazolás az alábbi tartalommal: - Mióta vezeti a számláját 4

5 - Az igazolás kiadását megelőző 1 éven belül sorban állás előfordult-e a számláján. Műszaki-szakmai alkalmassági követelmények: Az alkalmasság minimumkövetelménye: A Kbt. 67. (3) a.) pontja értelmében az előző 3 év (2009.; 2008.;2007.) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével); a Kbt. 68. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vétele mellett. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az elmúlt 3 évben (2009.;2008.;2007.) nem rendelkezik összesen legalább 3 db, egyenként minimum 2 millió forint nettó összegű nyomdai előkészítési szolgáltatásiszerződés referenciával. m). A hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen, szükség esetén több alkalommal biztosítja a Kbt ban foglaltak szerint n). Ajánlattételi határidő: március 26-án, 10 óra o). Az ajánlat benyújtásának címe: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Gazdasági Igazgatóság titkársága p). Az ajánlattétel nyelve: magyar q). Az ajánlatok felbontásának helye és ideje: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Gazdasági Igazgatóság titkársága március 26-án, 10 óra r.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Kbt. 80. (2) bekezdése szerint, külön meghívás, értesítés nélkül. s). A tárgyalások lefolytatásának menete: Ajánlatkérő az ajánlattevővel szükség esetén több fordulóban tárgyal. Ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, melyet minden résztvevő a tárgyalás befejezése után aláírásával lát el. A tárgyalás során ajánlatkérő a Kbt ában foglalt előírásoknak megfelelően jár el. 5

6 A tárgyalás során ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételről szabadon tárgyalhat az ajánlattevővel. Az első forduló szabályainak ismertetése: A tárgyalás megkezdésekor az ajánlattevő képviseletében részt vevő személy(ek)nek a képviseleti jogosultságot igazolni kell tudniuk, amennyiben ez az ajánlatból nem állapítható meg. A tárgyalás megkezdésekor ajánlatkérő ismerteti a Kbt. nek azokat a törvényhelyeit, melyek a tárgyalásos eljárásra vonatkoznak. Ajánlatkérő ismerteti azokat az esetleges műszaki és egyéb kiegészítéseket, pontosításokat, módosításokat, tudnivalókat (amennyiben lesznek ilyenek), melyek befolyásolhatják a végső ajánlatokat. A tárgyaláson elhangzottak jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek, mely jegyzőkönyvet az adott tárgyalási forduló befejeztével valamennyi résztvevő aláírásával hitelesít. A tárgyaláson az ajánlattevő szóbeli nyilatkozatot tesz a végső ajánlati feltételeket illetően, mely nyilatkozat a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. Az így meg tett és jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozat az adott tárgyalási fordulóban nem változtatható meg sem szóbeli, sem pedig írásbeli módon. Amennyiben az adott tárgyalási forduló egyben az utolsó forduló is, a jegyzőkönyv lezárásával, illetve annak aláírásával ajánlati kötöttség jön létre. Amennyiben az első tárgyalási forduló lezárásakor ajánlatkérő úgy dönt, hogy további forduló megtartását is szükségesnek látja, akkor a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzíti a következő tárgyalás időpontját és helyszínét. A következő tárgyalási fordulók eljárási rendje egyebekben megegyezik az első forduló szabályaival. t). Az első tárgyalás időpontja és helye: időpont: március 31.-én 10 óra helye: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Gazdasági Igazgatóság u). Az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja: eredményhirdetés ideje: április 1-jén 12 óra helye: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Gazdasági Igazgatóság titkársága szerződéskötés tervezett ideje: április óra v). Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: március 22. 6

7 Egyéb információk 1.) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 2.) Ajánlattevő csatolja be nyilatkozatát a Kbt. 71. (1) bekezdés a.) b.) és c.) pontja és 3. bekezdése értelmében. 3.) Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazottja aláírásával, minden egyes lapját kézjeggyel, folyamatos lapszámozással ellátva, roncsolásmentesen oldhatatlan kötésben, 1 eredeti és 1 másolati példányban, külön-külön zárt csomagolásban kell benyújtania, egyértelműen megjelölve, hogy melyik az eredeti és melyik a másolati példány. A csomagolás csak nem átlátszó módon történhet. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példányban foglaltak az irányadóak. A csomagoláson az alábbi felirattal: Nyomdai előkészítés A csomagoláson legyen feltüntetve az ajánlattevő neve és címe is. 4.) Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az erőforrást biztosító szervezet csatolja azon cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, akik az ajánlatot, illetve az ajánlat részét képező egyéb dokumentumokat aláírták. Ha az ajánlatot meghatalmazott személy írja alá, vagy látja el kézjegyével akkor a meghatalmazást is, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. A meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazott aláírását is. 5.) Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az erőforrást biztosító szervezet csatolja 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát. 6.) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 7.) A Kbt. 66. és 67. -ban foglaltak alapján az ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan azonos igazolási módokat írunk elő, azzal, hogy a Kbt. 66. (1) bekezdésének a) pontja szerinti alkalmassági követelményeknek önállóan, az előírt egyéb alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelni. 8.) Valamennyi igazolás egyszerű másolatban is benyújtható. 9. ) Ajánlatkérő a hiánypótlást teljes körben, szükség esetén több alkalommal is biztosítja a Kbt. 83. ban foglaltaknak megfelelően. 10.) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt (3) bekezdésében biztosított kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetőségére. 11.) Az ajánlattevőknek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozónak és a közös ajánlattevőknek a cégkivonat hatályos adataival egyezően kell nyilatkoznia arról, hogy bankszámláit mely pénzintézetek vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzintézet nem vezet részükre bankszámlát. Amennyiben a cégkivonat hatályos adataiban még szerepelnek olyan bankok, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de a változás bejegyzése a 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat kiadásának időpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a bank felé megküldött felmondó levél, vagy a bank - számlavezetés megszűnésének időpontjára vonatkozó - nyilatkozatának becsatolása is. 7

8 12.) Közös ajánlattétel esetén Ajánlatkérő nem követeli meg a gazdasági társaság alapítását, de közös ajánlattétel esetén meg kell határozni az együttműködés kereteit, és a felelősségvállalás szabályait. Ajánlatkérő csak valamennyi ajánlattevő egyetemleges felelősségvállalását tartalmazó közös ajánlatot fogad el. Csatolandó: dokumentumok o Felolvasó lap (lásd 1. számú melléklet o Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bek. értelmében (lásd: 2. számú melléklet) o Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 60. (1) bekezdése értelmében (lásd: 3. számú melléklet) o Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bek. a.)-c) és (3) bekezdése értelmében (lásd: 4. számú melléklet) o Vállalkozási szerződés-tervezet o Cégkivonat o Aláírási címpéldány(ok) o Meghatalmazás (szükség esetén) o Bankinformáció o Referenciaigazolások, illetve referencia nyilatkozat o Kereskedelmi ajánlat 8

9 o Mellékletek 9

10 1. számú mellékelt FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó faxszáma: Kapcsolattartó címe: Ajánlati ár:.- Ft + ÁFA Kelt:. (Cégszerű aláírás helye) (Cégnév helye) (Székhely címe 10

11 2. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat A Kbt. 70. (2) bekezdése értelmében Alulírott ajánlattevő ezúton nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy az önök ajánlattételi felhívásában foglalt feltételeket, megismertük és azokat magunkra nézve kőtelezőnek ismerjük el. A szerződéses feltételeket az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltak alapján kőtelezőnek ismerjük el magunkra nézve. Egyúttal nyilatkozom, hogy - nyertességem esetén vállalom a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, az e szerződésen alapuló szerződéseinkben a Kbt (1) (3) bekezdése és a 306/A. (1 és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését Nyilatkozom továbbá, hogy cégem a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint Mikro vállalkozás* Kis vállalkozás* Közép vállalkozás* Nem tartozunk a törvény hatálya alá* A megfelelő szövegrész aláhúzandó. Vállalási árunkat a felolvasólap tartalmazza. Kelt:. (Cégszerű aláírás helye) (Cégnév helye) (Székhely címe) 11

12 3. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat A Kbt. 60. (1) bekezdése értelmében Alulírott ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy cégünkkel szemben nem áll fenn a Kbt. 60. (1) bekezdésében megfogalmazott kizáró okok egyike sem. Kelt: (Cégszerű aláírás helye) (Cégnév helye) (Székhely címe) 12

13 4. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozata a Kbt. 71. (1) bekezdés a.) b.) és c.) pontja, valamint a 3.) bekezdése értelmében Alulírott ajánlattevő ezúton nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy a jelen közbeszerzési eljárás nyerteseként a megvalósítása során a.)a közbeszerzés alábbi részére kívánunk a teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-t meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni: rész megnevezése:* Nem kívánunk 10 %-t meg nem haladó alvállalkozót igénybe venni* b.) A teljesítéshez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók és a közreműködésük területe: név:* cím:* Közreműködés területe* Nem fogunk alvállalkozókat igénybe venni.* c-) A közbeszerzés teljesítéshez az alábbi erőforrásokat vesszük igénybe: név:* cím:* Nem fogunk erőforrást igénybe venni.* Nyilatkozom (nyilatkozunk) továbbá a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a kizáró okok hatálya alá tartozik. *értelemszerűen kell kitölteni, illetve a megfelelő részt aláhúzni Kelt: (Cégszerű aláírás helye) (Cégnév helye) 13

14 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET Amely létrejött egyrészről a Név: Hagyományok Háza Székhely: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Adószám: Képviselő: Kelemen László főigazgató (a továbbiakban mint Megrendelő), másrészről Név: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviselő: (a továbbiakban mint Vállalkozó) Továbbiakban együttesen Felek között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Előszó: Szerződő felek elöljáróban rögzítik, hogy Megrendelő a jelen szerződés tárgyára a Kbt (1) bekezdés e.) pontjára tekintettel, a Kbt (3) bekezdés a.) pontja alapján, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást írt ki. Felek rögzítik továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a jelen szerződésnek, akkor is, ha a dokumentumok nincsenek külön, tételesen felsorolva. Amennyiben a jelen dokumentum és a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamelyik dokumentum között eltérés lenne, akkor a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumban foglaltak az irányadóak. 1. Szerződés tárgya: Megrendelő megbízza Vállalkozót az alábbi kiadványok nyomdai előkészítési feladatainak elvégzésére: Bodza-Paksa Magyar népi énekiskola I. Bodza-Paksa Bodza-Vakler Bodza-Vakler Magyar népi énekiskola II. Magyar népi énekiskola III. Magyar népi énekiskola IV. Bodza-Vakler Magyar népi énekiskola V. Juhász Zoltán Juhász Zoltán Az utolsó dudás Kukucska Ernő nógrádi dudás és furulyás hagyatéka 14

15 Virágvölgyi Márta Salamon Beáta Herczegh Katalin Bogyiszlói népzene. Orsós Kis János Magyar népzenei dallamgyűjtemény hegedűtanításhoz Az almabáltól a labdacéhig Vállalkozó a megbízást elfogadja és vállalja, hogy azt az általános szakmai szokások és legjobb tudása szerint teljesíti. 2. Határidők: 2.1. A szerződés befejezési határideje: május 15. Előteljesítés lehetséges. 3. Vállalkozási díj: 3.1. A jelen szerződés 1. pontjában meghatározott szolgáltatások vállalkozási díja:.- Ft + ÁFA (azaz:.) Ft + ÁFA, mely összeget Megrendelő átutalással teljesít a Vállalkozó... Banknál vezetett számú számlájára Az ellenszolgáltatás összege, magában foglalja az esetleges szerzői honoráriumokat, a termék és szolgáltatás teljes árát, a szakmailag szokásos összes költséget, valamint a teljesítési helyre való eljuttatással és az átadással felmerülő szükséges költségeket. Vállalkozó ezen összegen túl egyéb díjazásra, költségtérítésre vagy bármely más jogcímen történő kifizetésre nem tarthat igényt. 4. Fizetési feltételek: 4.1. A Vállalkozó a leigazolt teljesítést kővetően jogosult számlázni Vállalkozó számláit Megrendelő 30 napon belül átutalással egyenklíti ki A kifizetés során megrendelő érvényesíteni fogja az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A -ának (1) bekezdésében foglalt előírásokat. 5. Felek feladata, felelőssége a teljesítés során 5.1. Megrendelő minden felelősséget magára vállal az átadott szöveges és képi anyagok szerzői és szomszédos jogainak tisztasága tekintetében, valamint felhatalmazza Vállalkozót ezen anyagok tárolására, írott és elektronikus felhasználására. 5.2 Vállalkozó szállítását és átadását követően Megrendelő teljesítésigazolást állít ki. Amennyiben Megrendelő képviselője az egyes megrendelések szerinti feladatot teljesítettnek minősíti, úgy aláírásával nyugtázza minőségében és mennyiségében is a megrendelt anyag átvételét A teljesítés igazolására Vállalkozó részéről jogosult: A teljesítés igazolására Megrendelő részéről jogosult:: A szerződés teljesítés során felek kölcsönös együttműködésre kötelesek. Felek kapcsolattartói a szerződés teljesítése során: 15

16 Megrendelő részéről: Név: Telefonszám: Fax szám: cím: Vállalkozó részéről: Név: Telefonszám: Fax szám: cím: 6. Késedelmes teljesítés: 6.1. A szerződés késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a vállalkozási díj napi 1%-nak megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni Minden esetben minimum egy napi kötbér kerül levonásra a fentiek szerinti késedelmes teljesítés felmerülésekor, függetlenül a késedelem fennállásának idejétől Amennyiben a késedelem meghaladja a 24 órát, a késedelem teljes idejére felszámításra kerül a naponkénti kötbér összege Vállalkozó a teljesítés meghiúsulása esetén a vállalkozási díj 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelőnek Amennyiben a késedelmes teljesítés a 3 naptári napot meghaladja, Megrendelőnek joga van a szerződés egyoldalú felbontására és a meghiúsulási kötbér érvényesítésére Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó késedelmi kamatot igényelhet. A késedelmi kamat mértékére szerződő Felek a Ptk. 301/A (1) bekezdéseinek rendelkezéseit alkalmazzák úgy, hogy a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat Amennyiben a Vállalkozó a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva van, köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni az ok és az akadályoztatás várható idejének megjelölésével Vállalkozó a szállítási késedelem hátrányos jogkövetkezményei alól vis maior esetén mentesül. Felek vis maiornak tekintenek minden olyan rendkívüli eseményt, amely a Vállalkozóra nézve előre nem látható és el nem hárítható módon lép fel, mint például természeti katasztrófák, háborúk A Vállalkozónak a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell a vis maiorról és az akadályoztatás várható időtartamáról. Abban az esetben, ha Vállalkozó ezt elmulasztja, úgy a vis maior eseményre, mint kimentő okra nem hivatkozhat. A vis maior megszűnte után a Vállalkozónak igazolnia kell a vis maior tényét és időtartamát. 7. A teljesítés helye: Valamennyi esetben a Megrendelő székhelye (Hagyományok Háza, 1011 Budapest, Corvin tér 8.) 8. Záró rendelkezések: 8.1. Szerződő felek a szerződéstől kártérítés mellett a Ptk. szabályai szerint elállhatnak. Felek a szerződést rendkívüli felmondással is megszüntethetik, amennyiben bármelyik fél a szerződésben rögzített kötelezettségét súlyosan megszegi. 16

17 8.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a nyomdai termékekhez, mint alkotásokhoz esetlegesen fűződő személyes jogokon kívül minden vagyoni jog beleértve az alkotás felhasználásának, forgalomba hozatalának és értékesítésének jogát is Megrendelőt illeti Felek a Ptk. 81. (3) és (4) bekezdésében foglaltak tudomásul vétele mellett megállapodnak, hogy Vállalkozó köteles a Megrendelőtől a munka kapcsán kapott információkat, valamint a munka során készült dokumentációkat bizalmasan kezelni. Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik fél részére azokba betekintést nem engedhet, szakmai publikációkban azokat nem használhatja fel. Az elkészült anyagokat kizárólag Megrendelőnek adja át. Vállalkozó a munkában részt vevő személyekért garanciát vállal, és velük, még a munka megkezdése előtt szükség esetén titoktartási nyilatkozatot írat alá Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban, magyar nyelven tehető a másik féllel szemben hatályos jognyilatkozat, ennek megfelelően a telefonon, szóban, vagy a nem magyar nyelven tett jognyilatkozatot felek érvénytelennek és a másik féllel szemben hatálytalannak tekintik Szerződő felek megállapodnak, hogy a másik félhez intézett nyilatkozatok vagy egyéb értesítések vonatkozásában a postai utat (annak bizonytalansága és időtényezője miatt) kizárják. Az írásban történő értesítések és nyilatkozatok kézbesítéssel vagy elektronikus úton (telefax, ) juthatnak el a másik félhez A Vállalkozó a szerződésből eredő követeléseit Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre nem engedményezheti Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést tekintik, melynek helye minden esetben Megrendelő székhelye. Jogviták esetére felek kikötik, hatáskörrel rendelkező illetékes Bíróság kizárólagosságát Felek a közöttük így létrejött, 4 oldalból álló és 2 eredeti példányban készült szerződést, mint akaratukkal és előzetes megbeszéléseikkel mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá azzal, hogy az abban nem szabályozott vagy nem részletezett kérdések tekintetében az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat rendelkezéseit veszik figyelembe azzal, hogy egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Budapest, március 22. Megrendelő Vállalkozó 17

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Apáca u.2/1. Kapcsolattartó: Kárpáti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Napi takarítás mennyiségek: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Kormányhivatal Ajánlatkérő címe: 7623 Pécs József Attila u.10. Kapcsolattartó: Paróczi

Részletesebben

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár

2 Adatbázis megnevezése Jogtár Plusz lokális korlátlan hálózati bővítés 2 adathordozóval HMJ Lokális hálózat, egyidejű felhasználó Iratmintatár ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ HELYETTESE 1358 BUDAPEST, SZÉCHENYI RKP. 19..1 ~ GFH-.. ~.. /2009. Brückner István úr részére, értékesítési és marketing igazgató Complex Kiadó Kft. 1117 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

HU-Budapest: Mikrofon és hangszóró készletek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Mikrofon és hangszóró készletek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101938-2010:text:hu:html HU-Budapest: Mikrofon és hangszóró készletek 2010/S 68-101938 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, és honlap címe:

Eljárást megindító felhívás. a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma,  és honlap címe: Eljárást megindító felhívás a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe: Hivatalos név és székhely: Oroszlány Város Önkormányzata, 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. által kiírt Brusz Godunov című előadás beszerzése tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 1 Ajánlattételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó építőanyagok beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi

Részletesebben

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Berhida Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA NYOMDAI KIVITELEZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE 1. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK Hivatalos név: Barcika

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76938-2010:text:hu:html HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 2010/S 52-076938 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása

Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Vállalkozási szerződés keretében a Győri Evangélikus Egyházközség Öregtemplomában lévő Angster orgona eredeti állapotának helyreállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/81 Vállalkozási szerződés keretében

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-004/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/

Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621-Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 06-72/533-800 Fax: 06-72/212-049 Címzett:

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141835-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 87-141835 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:273027-2010:text:hu:html HU-Budapest: Újságok, folyóiratok, időszakos kiadványok és magazinok 2010/S 179-273027 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP/Ajánlatkérő), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály,

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9.

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet, 1087 Budapest, Mosonyi utca 9. Kapcsolattartó neve, címe, telefon- és telefax száma, e-mail címe: Nagyné Juhász Klára

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI FELHÍVÁS

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI FELHÍVÁS MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 252. (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 252. (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 252. (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (email) /Kbt. 133. (1) bek.

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110758-2011:text:hu:html HU-Salgótarján: Értékjelzéssel ellátott papír 2011/S 68-110758 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (7) bek. a) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (7) bek. a) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 122. (7) bek. a) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I.

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG NAGYKŐRÖSI PUSZTAI TÖLGYESEK NATURA 2000 TERÜLETEN VÉGZENDŐ KÉZI MUNKAERŐT IGÉNYLŐ FELADATOK - LIFE06 NAT/H/000098 TÁRGYÁBAN INDÍTOTT, A KBT.

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék

AJÁNLATI FELHÍVÁS. 4. A közbeszerzés tárgya, és mennyisége: Az ELTE Biológiai Múzeum hűtés-fűtés korszerűsítése. Mennyiség: 22 db FC készülék AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax +36-1

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜL INDULÓ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN KÜLÖNFÉLE ESZKÖZÖK SZÁLLÍTÁSA START MUNKA PROGRAMHOZ II. A Barcika Centrum Kft. a közbeszerzésekről

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K

Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Budai Vár Csikós udvar - Nyugati kert területén épülő mélygarázs befejező kivitelezése - K Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118 Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés Szerződés tárgya: Budai

Részletesebben

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261951-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Különleges célú szerszámgép 2010/S 171-261951 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel: 62/511-800 Fax: 62/511-801 e-mail: info@mako.hu 2. Az ajánlattétel tárgya: Szúnyoggyérítési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban)

Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) Ajánlattételi felhívás (helyi beszerzési szabályzat szerinti nyílt eljárásban) 1.) Az ajánlatkérő megnevezése, címe, telefon és faxszáma, e-mail címe: 1.1) Az ajánlatkérő megnevezése: Balatonfenyves Község

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat

Kivonat. Heréd Község Önkormányzatának november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből. 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Kivonat Heréd Község Önkormányzatának 2009. november 9-i ülésének jegyzőkönyvéből 210/2009.(XI.9.) képviselő-testületi határozat Heréd Község Önkormányzat Képviselő-testülete: 1. Az élelmezési nyersanyag

Részletesebben