AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Hagyományok Háza által kiírt NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 1

2 Ajánlattételi felhívás Előzmények: Intézményünk, a Hagyományok Háza eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le nyomdai szolgáltatások beszerzése tárgyában. A közbeszerzési eljárás hirdetménye a Közbeszerzési Értesítő 2010/5-ös számában, án jelent meg KÉ-30016/2009 számon. Az eredményhirdetésre február 19.-én, a szerződéskötésre pedig március 11.-én került sor. Az eljárás nyertese: DEMAX Művek Nyomdaipari Kft. (1151 Budapest, Székely Elek u. 11.) A nyertes ajánlattevő szerződésének összege: 9,175,200.- Ft + ÁFA A közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők részére azt a tájékoztatást adtuk, hogy a nyomtatáshoz szükséges anyagokat a mai nyomdai eljárásokban szokásos módon, digitális formában bocsátjuk a rendelkezésükre. Tettük ezt azért, mert a közbeszerzési eljárás részét képező, és a nyertes ajánlattevő által kivitelezendő kiadványok egy része esetében újranyomásról van szó, mely kiadványok vonatkozásában rendelkeztünk a nyomtatandó könyvek elektronikusan tárolt változatával, a kiadványok másik része pedig ezután fog elkészülni szintén digitális változatban. Az újranyomandó kiadványok elektronikusan tárolt változatát a nyomdának való megküldés előtt ellenőrizni kívántuk, és ekkor tapasztaltuk, hogy a számítógépen tárolt fájlok egy része nem nyitható meg, vélelmezhetően fájlsérülés következtében. a). Az ajánlatkérő neve: Hagyományok Háza címe: 1011 Budapest, Corvin tér 8. képviseli: Kelemen László főigazgató kapcsolattartó: Szalai Miklós gazdasági igazgató telefon/telefaxszáma: / URL címe: b). A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt (1) bekezdés e.) pontjára tekintettel, a Kbt (3) bekezdés a.) pontja Tekintettel arra, hogy a rendelkezésünkre álló és elektronikusan tárolt kiadványokat tartalmazó fájlok megsérültek, ezért a korábbi közbeszerzési eljárás során kötött szerződésben szereplő szolgáltatás teljesítéséhez kiegészítő szolgáltatásként feltétlenül szükséges a papír formátumban meglévő kiadványok nyomdai előkészítését is (szedés, kottagrafika készítése, tördelés, korrektúra) megrendelni. Fenti körülményre tekintettel fenn áll a Kbt (3) bekezdés a.) pontjának második fordulata, mely szerint: 2

3 A korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő szolgáltatás megrendelése szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez, és ez a kiegészítő szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez. Az ajánlattevő neve: DEMAX Művek Nyomdaipari Kft. címe: 1151 Budapest, Székely Elek u. 11. Url címe: c). A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának feltételei: Ajánlatkérő külön dokumentációt nem készít, a szükséges információkat jelen ajánlattételi felhívás és mellékletei tartalmazzák. d). közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: Tárgya: Nyomdai előkészítő munkák (szedés, kottagrafika készítése, tördelés, korrektúra) Mennyisége: 10 db kiadványhoz tartozó nyomdai előkészítő munkák CPV kód: e). A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak: Szolgáltatási szerződés. f). A teljesítés határideje: Előteljesítés lehetséges. g). A teljesítés helye: 1011 Budapest, Corvin tér 8. h). Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: A szolgáltatás összegét, leigazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenében 30 napos határidőn belül egyenlíti ki Ajánlatkérő, összhangban a Kbt ban foglaltakkal. Előleg fizetésére nincs lehetőség. 1 db végszámla nyújtható be. Jelen beszerzésre Ajánlatkérő rendelkezik a szükséges pénzügyi fedezettel. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás teljesítésekor, illetve a teljesítés kapcsán a kifizetése során Ajánlatkérő alkalmazni fogja az ART 36./A.ban foglalt előírásokat, mely előírások alkalmazása a nyertes ajánlatevő és 3

4 alvállalkozói között kötendő szerződések teljesítése, illetve azok kifizetésének teljesítése során az ajánlattevőkre nézve is kötelező. i). Lehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot tenni: Nem j). Az ajánlatok bírálati szempontja: Az ajánlatok elbírálása a Kbt (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kiválasztása szempont szerint történik. k). Kizáró okok meghatározása: Kizáró okok: a.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. b.) Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt ban foglalt kizáró okok hatálya alá esik. Igazolási mód: - Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének hatálya alá. - Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek lehetősége van arra is, hogy ajánlatában a Kbt. 63. (2)-(5) bekezdés és a 63/A. (1) bekezdésének rendelkezései szerint igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés a.) f.) és a h.) pont hatálya alá. - Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. (2)-(5) bekezdés és a 63/A. (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdés a.) f.) és h.) pont hatálya alá, ha ezt a fent körülírt módon az ajánlatban nem igazolta. - A Kbt ban foglalt kizáró okokat az ajánlatkérő ellenőrzi, arra vonatkozóan nyilatkozatot, illetve igazolást az ajánlatba becsatolni nem kell. l). Alkalmassági követelmények: Pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények: Az alkalmasság minimumkövetelménye: Alkalmatlan az Ajánlattevő, illetve a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha bármely számlavezető pénzintézeténél az igazolás kiadásának dátumát megelőző egy évben előfordult sorban állása. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt.66. (1) bek. a.) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, és valamennyi számlájára vonatkozó, az ajánlattétel napját megelőző 30 napon belül kelt igazolás az alábbi tartalommal: - Mióta vezeti a számláját 4

5 - Az igazolás kiadását megelőző 1 éven belül sorban állás előfordult-e a számláján. Műszaki-szakmai alkalmassági követelmények: Az alkalmasság minimumkövetelménye: A Kbt. 67. (3) a.) pontja értelmében az előző 3 év (2009.; 2008.;2007.) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével); a Kbt. 68. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vétele mellett. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az elmúlt 3 évben (2009.;2008.;2007.) nem rendelkezik összesen legalább 3 db, egyenként minimum 2 millió forint nettó összegű nyomdai előkészítési szolgáltatásiszerződés referenciával. m). A hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen, szükség esetén több alkalommal biztosítja a Kbt ban foglaltak szerint n). Ajánlattételi határidő: március 26-án, 10 óra o). Az ajánlat benyújtásának címe: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Gazdasági Igazgatóság titkársága p). Az ajánlattétel nyelve: magyar q). Az ajánlatok felbontásának helye és ideje: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Gazdasági Igazgatóság titkársága március 26-án, 10 óra r.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Kbt. 80. (2) bekezdése szerint, külön meghívás, értesítés nélkül. s). A tárgyalások lefolytatásának menete: Ajánlatkérő az ajánlattevővel szükség esetén több fordulóban tárgyal. Ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, melyet minden résztvevő a tárgyalás befejezése után aláírásával lát el. A tárgyalás során ajánlatkérő a Kbt ában foglalt előírásoknak megfelelően jár el. 5

6 A tárgyalás során ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételről szabadon tárgyalhat az ajánlattevővel. Az első forduló szabályainak ismertetése: A tárgyalás megkezdésekor az ajánlattevő képviseletében részt vevő személy(ek)nek a képviseleti jogosultságot igazolni kell tudniuk, amennyiben ez az ajánlatból nem állapítható meg. A tárgyalás megkezdésekor ajánlatkérő ismerteti a Kbt. nek azokat a törvényhelyeit, melyek a tárgyalásos eljárásra vonatkoznak. Ajánlatkérő ismerteti azokat az esetleges műszaki és egyéb kiegészítéseket, pontosításokat, módosításokat, tudnivalókat (amennyiben lesznek ilyenek), melyek befolyásolhatják a végső ajánlatokat. A tárgyaláson elhangzottak jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek, mely jegyzőkönyvet az adott tárgyalási forduló befejeztével valamennyi résztvevő aláírásával hitelesít. A tárgyaláson az ajánlattevő szóbeli nyilatkozatot tesz a végső ajánlati feltételeket illetően, mely nyilatkozat a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. Az így meg tett és jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozat az adott tárgyalási fordulóban nem változtatható meg sem szóbeli, sem pedig írásbeli módon. Amennyiben az adott tárgyalási forduló egyben az utolsó forduló is, a jegyzőkönyv lezárásával, illetve annak aláírásával ajánlati kötöttség jön létre. Amennyiben az első tárgyalási forduló lezárásakor ajánlatkérő úgy dönt, hogy további forduló megtartását is szükségesnek látja, akkor a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzíti a következő tárgyalás időpontját és helyszínét. A következő tárgyalási fordulók eljárási rendje egyebekben megegyezik az első forduló szabályaival. t). Az első tárgyalás időpontja és helye: időpont: március 31.-én 10 óra helye: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Gazdasági Igazgatóság u). Az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja: eredményhirdetés ideje: április 1-jén 12 óra helye: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Gazdasági Igazgatóság titkársága szerződéskötés tervezett ideje: április óra v). Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: március 22. 6

7 Egyéb információk 1.) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 2.) Ajánlattevő csatolja be nyilatkozatát a Kbt. 71. (1) bekezdés a.) b.) és c.) pontja és 3. bekezdése értelmében. 3.) Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazottja aláírásával, minden egyes lapját kézjeggyel, folyamatos lapszámozással ellátva, roncsolásmentesen oldhatatlan kötésben, 1 eredeti és 1 másolati példányban, külön-külön zárt csomagolásban kell benyújtania, egyértelműen megjelölve, hogy melyik az eredeti és melyik a másolati példány. A csomagolás csak nem átlátszó módon történhet. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példányban foglaltak az irányadóak. A csomagoláson az alábbi felirattal: Nyomdai előkészítés A csomagoláson legyen feltüntetve az ajánlattevő neve és címe is. 4.) Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az erőforrást biztosító szervezet csatolja azon cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, akik az ajánlatot, illetve az ajánlat részét képező egyéb dokumentumokat aláírták. Ha az ajánlatot meghatalmazott személy írja alá, vagy látja el kézjegyével akkor a meghatalmazást is, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. A meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazott aláírását is. 5.) Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az erőforrást biztosító szervezet csatolja 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát. 6.) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 7.) A Kbt. 66. és 67. -ban foglaltak alapján az ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan azonos igazolási módokat írunk elő, azzal, hogy a Kbt. 66. (1) bekezdésének a) pontja szerinti alkalmassági követelményeknek önállóan, az előírt egyéb alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelni. 8.) Valamennyi igazolás egyszerű másolatban is benyújtható. 9. ) Ajánlatkérő a hiánypótlást teljes körben, szükség esetén több alkalommal is biztosítja a Kbt. 83. ban foglaltaknak megfelelően. 10.) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt (3) bekezdésében biztosított kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetőségére. 11.) Az ajánlattevőknek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozónak és a közös ajánlattevőknek a cégkivonat hatályos adataival egyezően kell nyilatkoznia arról, hogy bankszámláit mely pénzintézetek vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzintézet nem vezet részükre bankszámlát. Amennyiben a cégkivonat hatályos adataiban még szerepelnek olyan bankok, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de a változás bejegyzése a 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat kiadásának időpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a bank felé megküldött felmondó levél, vagy a bank - számlavezetés megszűnésének időpontjára vonatkozó - nyilatkozatának becsatolása is. 7

8 12.) Közös ajánlattétel esetén Ajánlatkérő nem követeli meg a gazdasági társaság alapítását, de közös ajánlattétel esetén meg kell határozni az együttműködés kereteit, és a felelősségvállalás szabályait. Ajánlatkérő csak valamennyi ajánlattevő egyetemleges felelősségvállalását tartalmazó közös ajánlatot fogad el. Csatolandó: dokumentumok o Felolvasó lap (lásd 1. számú melléklet o Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bek. értelmében (lásd: 2. számú melléklet) o Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 60. (1) bekezdése értelmében (lásd: 3. számú melléklet) o Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bek. a.)-c) és (3) bekezdése értelmében (lásd: 4. számú melléklet) o Vállalkozási szerződés-tervezet o Cégkivonat o Aláírási címpéldány(ok) o Meghatalmazás (szükség esetén) o Bankinformáció o Referenciaigazolások, illetve referencia nyilatkozat o Kereskedelmi ajánlat 8

9 o Mellékletek 9

10 1. számú mellékelt FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó faxszáma: Kapcsolattartó címe: Ajánlati ár:.- Ft + ÁFA Kelt:. (Cégszerű aláírás helye) (Cégnév helye) (Székhely címe 10

11 2. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat A Kbt. 70. (2) bekezdése értelmében Alulírott ajánlattevő ezúton nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy az önök ajánlattételi felhívásában foglalt feltételeket, megismertük és azokat magunkra nézve kőtelezőnek ismerjük el. A szerződéses feltételeket az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltak alapján kőtelezőnek ismerjük el magunkra nézve. Egyúttal nyilatkozom, hogy - nyertességem esetén vállalom a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, az e szerződésen alapuló szerződéseinkben a Kbt (1) (3) bekezdése és a 306/A. (1 és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését Nyilatkozom továbbá, hogy cégem a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint Mikro vállalkozás* Kis vállalkozás* Közép vállalkozás* Nem tartozunk a törvény hatálya alá* A megfelelő szövegrész aláhúzandó. Vállalási árunkat a felolvasólap tartalmazza. Kelt:. (Cégszerű aláírás helye) (Cégnév helye) (Székhely címe) 11

12 3. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat A Kbt. 60. (1) bekezdése értelmében Alulírott ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy cégünkkel szemben nem áll fenn a Kbt. 60. (1) bekezdésében megfogalmazott kizáró okok egyike sem. Kelt: (Cégszerű aláírás helye) (Cégnév helye) (Székhely címe) 12

13 4. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozata a Kbt. 71. (1) bekezdés a.) b.) és c.) pontja, valamint a 3.) bekezdése értelmében Alulírott ajánlattevő ezúton nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy a jelen közbeszerzési eljárás nyerteseként a megvalósítása során a.)a közbeszerzés alábbi részére kívánunk a teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-t meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni: rész megnevezése:* Nem kívánunk 10 %-t meg nem haladó alvállalkozót igénybe venni* b.) A teljesítéshez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók és a közreműködésük területe: név:* cím:* Közreműködés területe* Nem fogunk alvállalkozókat igénybe venni.* c-) A közbeszerzés teljesítéshez az alábbi erőforrásokat vesszük igénybe: név:* cím:* Nem fogunk erőforrást igénybe venni.* Nyilatkozom (nyilatkozunk) továbbá a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a kizáró okok hatálya alá tartozik. *értelemszerűen kell kitölteni, illetve a megfelelő részt aláhúzni Kelt: (Cégszerű aláírás helye) (Cégnév helye) 13

14 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET Amely létrejött egyrészről a Név: Hagyományok Háza Székhely: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Adószám: Képviselő: Kelemen László főigazgató (a továbbiakban mint Megrendelő), másrészről Név: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviselő: (a továbbiakban mint Vállalkozó) Továbbiakban együttesen Felek között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Előszó: Szerződő felek elöljáróban rögzítik, hogy Megrendelő a jelen szerződés tárgyára a Kbt (1) bekezdés e.) pontjára tekintettel, a Kbt (3) bekezdés a.) pontja alapján, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást írt ki. Felek rögzítik továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a jelen szerződésnek, akkor is, ha a dokumentumok nincsenek külön, tételesen felsorolva. Amennyiben a jelen dokumentum és a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamelyik dokumentum között eltérés lenne, akkor a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumban foglaltak az irányadóak. 1. Szerződés tárgya: Megrendelő megbízza Vállalkozót az alábbi kiadványok nyomdai előkészítési feladatainak elvégzésére: Bodza-Paksa Magyar népi énekiskola I. Bodza-Paksa Bodza-Vakler Bodza-Vakler Magyar népi énekiskola II. Magyar népi énekiskola III. Magyar népi énekiskola IV. Bodza-Vakler Magyar népi énekiskola V. Juhász Zoltán Juhász Zoltán Az utolsó dudás Kukucska Ernő nógrádi dudás és furulyás hagyatéka 14

15 Virágvölgyi Márta Salamon Beáta Herczegh Katalin Bogyiszlói népzene. Orsós Kis János Magyar népzenei dallamgyűjtemény hegedűtanításhoz Az almabáltól a labdacéhig Vállalkozó a megbízást elfogadja és vállalja, hogy azt az általános szakmai szokások és legjobb tudása szerint teljesíti. 2. Határidők: 2.1. A szerződés befejezési határideje: május 15. Előteljesítés lehetséges. 3. Vállalkozási díj: 3.1. A jelen szerződés 1. pontjában meghatározott szolgáltatások vállalkozási díja:.- Ft + ÁFA (azaz:.) Ft + ÁFA, mely összeget Megrendelő átutalással teljesít a Vállalkozó... Banknál vezetett számú számlájára Az ellenszolgáltatás összege, magában foglalja az esetleges szerzői honoráriumokat, a termék és szolgáltatás teljes árát, a szakmailag szokásos összes költséget, valamint a teljesítési helyre való eljuttatással és az átadással felmerülő szükséges költségeket. Vállalkozó ezen összegen túl egyéb díjazásra, költségtérítésre vagy bármely más jogcímen történő kifizetésre nem tarthat igényt. 4. Fizetési feltételek: 4.1. A Vállalkozó a leigazolt teljesítést kővetően jogosult számlázni Vállalkozó számláit Megrendelő 30 napon belül átutalással egyenklíti ki A kifizetés során megrendelő érvényesíteni fogja az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A -ának (1) bekezdésében foglalt előírásokat. 5. Felek feladata, felelőssége a teljesítés során 5.1. Megrendelő minden felelősséget magára vállal az átadott szöveges és képi anyagok szerzői és szomszédos jogainak tisztasága tekintetében, valamint felhatalmazza Vállalkozót ezen anyagok tárolására, írott és elektronikus felhasználására. 5.2 Vállalkozó szállítását és átadását követően Megrendelő teljesítésigazolást állít ki. Amennyiben Megrendelő képviselője az egyes megrendelések szerinti feladatot teljesítettnek minősíti, úgy aláírásával nyugtázza minőségében és mennyiségében is a megrendelt anyag átvételét A teljesítés igazolására Vállalkozó részéről jogosult: A teljesítés igazolására Megrendelő részéről jogosult:: A szerződés teljesítés során felek kölcsönös együttműködésre kötelesek. Felek kapcsolattartói a szerződés teljesítése során: 15

16 Megrendelő részéről: Név: Telefonszám: Fax szám: cím: Vállalkozó részéről: Név: Telefonszám: Fax szám: cím: 6. Késedelmes teljesítés: 6.1. A szerződés késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a vállalkozási díj napi 1%-nak megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni Minden esetben minimum egy napi kötbér kerül levonásra a fentiek szerinti késedelmes teljesítés felmerülésekor, függetlenül a késedelem fennállásának idejétől Amennyiben a késedelem meghaladja a 24 órát, a késedelem teljes idejére felszámításra kerül a naponkénti kötbér összege Vállalkozó a teljesítés meghiúsulása esetén a vállalkozási díj 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelőnek Amennyiben a késedelmes teljesítés a 3 naptári napot meghaladja, Megrendelőnek joga van a szerződés egyoldalú felbontására és a meghiúsulási kötbér érvényesítésére Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó késedelmi kamatot igényelhet. A késedelmi kamat mértékére szerződő Felek a Ptk. 301/A (1) bekezdéseinek rendelkezéseit alkalmazzák úgy, hogy a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat Amennyiben a Vállalkozó a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva van, köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni az ok és az akadályoztatás várható idejének megjelölésével Vállalkozó a szállítási késedelem hátrányos jogkövetkezményei alól vis maior esetén mentesül. Felek vis maiornak tekintenek minden olyan rendkívüli eseményt, amely a Vállalkozóra nézve előre nem látható és el nem hárítható módon lép fel, mint például természeti katasztrófák, háborúk A Vállalkozónak a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell a vis maiorról és az akadályoztatás várható időtartamáról. Abban az esetben, ha Vállalkozó ezt elmulasztja, úgy a vis maior eseményre, mint kimentő okra nem hivatkozhat. A vis maior megszűnte után a Vállalkozónak igazolnia kell a vis maior tényét és időtartamát. 7. A teljesítés helye: Valamennyi esetben a Megrendelő székhelye (Hagyományok Háza, 1011 Budapest, Corvin tér 8.) 8. Záró rendelkezések: 8.1. Szerződő felek a szerződéstől kártérítés mellett a Ptk. szabályai szerint elállhatnak. Felek a szerződést rendkívüli felmondással is megszüntethetik, amennyiben bármelyik fél a szerződésben rögzített kötelezettségét súlyosan megszegi. 16

17 8.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a nyomdai termékekhez, mint alkotásokhoz esetlegesen fűződő személyes jogokon kívül minden vagyoni jog beleértve az alkotás felhasználásának, forgalomba hozatalának és értékesítésének jogát is Megrendelőt illeti Felek a Ptk. 81. (3) és (4) bekezdésében foglaltak tudomásul vétele mellett megállapodnak, hogy Vállalkozó köteles a Megrendelőtől a munka kapcsán kapott információkat, valamint a munka során készült dokumentációkat bizalmasan kezelni. Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik fél részére azokba betekintést nem engedhet, szakmai publikációkban azokat nem használhatja fel. Az elkészült anyagokat kizárólag Megrendelőnek adja át. Vállalkozó a munkában részt vevő személyekért garanciát vállal, és velük, még a munka megkezdése előtt szükség esetén titoktartási nyilatkozatot írat alá Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban, magyar nyelven tehető a másik féllel szemben hatályos jognyilatkozat, ennek megfelelően a telefonon, szóban, vagy a nem magyar nyelven tett jognyilatkozatot felek érvénytelennek és a másik féllel szemben hatálytalannak tekintik Szerződő felek megállapodnak, hogy a másik félhez intézett nyilatkozatok vagy egyéb értesítések vonatkozásában a postai utat (annak bizonytalansága és időtényezője miatt) kizárják. Az írásban történő értesítések és nyilatkozatok kézbesítéssel vagy elektronikus úton (telefax, ) juthatnak el a másik félhez A Vállalkozó a szerződésből eredő követeléseit Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre nem engedményezheti Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést tekintik, melynek helye minden esetben Megrendelő székhelye. Jogviták esetére felek kikötik, hatáskörrel rendelkező illetékes Bíróság kizárólagosságát Felek a közöttük így létrejött, 4 oldalból álló és 2 eredeti példányban készült szerződést, mint akaratukkal és előzetes megbeszéléseikkel mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá azzal, hogy az abban nem szabályozott vagy nem részletezett kérdések tekintetében az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat rendelkezéseit veszik figyelembe azzal, hogy egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Budapest, március 22. Megrendelő Vállalkozó 17

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT

FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELRE A KBT. 251. (2) SZERINT ÉPÍTÉSI műszaki ellenőr beszerzésre "A Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve" c. KMOP-4.3.1/C-2009-0001 számú pályázathoz kapcsolódó kivitelezési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Árubeszerzés X Nyilvántartási szám: E-001/2011 I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, távirati címe, telefon-, és telefaxszámai: Sásd Város Önkormányzata 7370 Sásd, Rákóczi út 41. Telefon: 06/72/576-520 Fax: 06/72/576-522 2. A közbeszerzés

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) Budapest

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

HU-Budapest: Mikrofon és hangszóró készletek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Mikrofon és hangszóró készletek 2010/S AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101938-2010:text:hu:html HU-Budapest: Mikrofon és hangszóró készletek 2010/S 68-101938 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Berhida Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 8181 Berhida, Veszprémi út 1-3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ A Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. által kiírt Brusz Godunov című előadás beszerzése tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 1 Ajánlattételi felhívás

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Röntgensíkfilmek előhívó és fixáló oldatok Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: Telefonszám: 62/532-222, Telefax

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577

19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 19/11/2009 S223 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Hódmezővásárhely: Marketingszolgáltatás 2009/S 223-320577 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621-Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 06-72/533-800 Fax: 06-72/212-049 Címzett:

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:76938-2010:text:hu:html HU-Budapest: Világítóberendezések és villamos lámpák 2010/S 52-076938 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE MIKROVOKS DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA: Jelen Ajánlattételi Felhívást

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 38/2009.(III.19.) Kt. számú határozata Tiszavasvári Város Önkormányzata részére folyószámla-hitelkeret biztosításáról, a rendelkezésre tartó pénzintézet

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 252. (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra

AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 252. (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra AJÁNLATI FELHÍVÁS A Kbt. 252. (1) bekezdése e) pontja szerint hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (email) /Kbt. 133. (1) bek.

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Nyomtatvány és irodai papírárú

Nyomtatvány és irodai papírárú Hívatkozással árajánlatukra, Nyomtatvány és irodai papírárú Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 6800 Hódmezővásárhely. Dr. Imre József.u.2. Telefonszám:62/244-211,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Tisztelt Ajánlattevő! A PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (a továbbiakban: ajánlatkérő) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 251. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 1.150.000.000 FT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITEL BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 1.) Az Ajánlatkérő neve és címe,

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I.

A közbeszerzési eljárás tárgya Natura 2000 területen végzendő kézi munkaerőt igénylő feladatok. A közbeszerzési eljárás mennyisége: I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DUNA-IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG NAGYKŐRÖSI PUSZTAI TÖLGYESEK NATURA 2000 TERÜLETEN VÉGZENDŐ KÉZI MUNKAERŐT IGÉNYLŐ FELADATOK - LIFE06 NAT/H/000098 TÁRGYÁBAN INDÍTOTT, A KBT.

Részletesebben

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás

Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás Központosított közbeszerzés Keretmegállapodásos eljárás 2. része konzultációra szóló felhívás SAP vagy azzal egyenértékű szoftverek, fejlesztőeszközeik szállítása, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22.

Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. Magyar Állami Operaház 1065 Budapest, Andrássy u. 22. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Állami Operaház Operamagazin, Operaház, Nemzeti Balett, Operaélet a Magyar Állami Operaház lapja különszámának szerkesztése,

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

1872/2005 Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága

1872/2005 Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 1872/2005 Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276157-2011:text:hu:html HU-Miskolc: Gépek és készülékek tesztelésre és mérésre 2011/S 167-276157 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban Formaruha beszerzése kiszolgálással (eljárás száma: T-337/13.) 1. Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 94. (2) bek. c) pontja szerinti eljárás lefolytatásához 1. AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Hivatalos név: Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit ZRT. Cím: 1064 Budapest, Rózsa u. 81-83. Képviselő:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. szerinti közbeszerzési eljáráshoz

a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész, 122/A. szerinti közbeszerzési eljáráshoz BKK BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1075 BUDAPEST, RUMBACH SEBESTYÉN UTCA 19-21. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1139 Budapest, Váci út 73/A. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS komplex csapatépítő-, média- és kommunikációs valamint konfliktuskezelési tréning szervezése és lebonyolítása tárgyú

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276812-2010:text:hu:html HU-Eger: Villamos energia 2010/S 181-276812 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Nyomkutató, nyomrögzítő anyagok, eszközök beszerzése BSZKI részére tárgyú, a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Hagyományok Háza 1011 Budapest, Corvin tér.8.

Nyertes ajánlattevő: Hagyományok Háza 1011 Budapest, Corvin tér.8. Főoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítő Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2010/71. lapszám 2010/70.

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2010/S 223-341453

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2010/S 223-341453 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341453-2010:text:hu:html HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok

Részletesebben

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia

13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 13/03/2010 S51 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Hódmezővásárhely: Villamos energia 2010/S 51-075636 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás.

Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Sornyomtató bérlés, karbantartás és javítás. Közbeszerzés alkalmazásával megkötött szerződések... 2 Szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény... 4 Közbeszerzés alkalmazásával

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében

Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében Ajánlattételi felhívás a Kbt. 122/A. (1) bekezdése alapján megindított hirdetmény közzététele (és tárgyalás) nélküli közbeszerzési eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285673-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 Magyar Közút Nonprofit Zrt.,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATKÉRŐ: Kölcsey Televízió Műsorszolgáltató Kft. ELJÁRÁS TÁRGYA: Turisztikai szolgáltatási adatbázis beszerzése a Kbt. 122. (7) bekezdése a) pontja alapján Belső ügyszám: 4.12.01.31.01.01

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Pécsi Vasutas Sportkör 7622 Pécs, Verseny u. 11. Ajánlattételi felhívás A Pécsi Vasutas Sportkör Pécs, Verseny u. 11. alatt létesítendő multifunkciós sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítésére 2015.

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész szerinti, hirdetmény közzététele nélkül induló, tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz IT portál

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra

Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és közbeszerzési folyamatábra Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzat 1. sz. melléklet előkészítés gyűjtés, koordinálás, Beszerzési Terv Szervezeti egységvezető Műszaki osztályvezető Igények

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága. 2005. október 18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága. 2005. október 18-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Melléklet 2 db ELŐTERJESZTÉS A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága 2005. október

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat

Döntés-előkészítő javaslat Döntés-előkészítő javaslat " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Gyorsított meghívásos eljárás. HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121366-2010:text:hu:html HU-Budapest: Ujjlenyomat-olvasó 2010/S 81-121366 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben