AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS"

Átírás

1 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Hagyományok Háza által kiírt NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljáráshoz 1

2 Ajánlattételi felhívás Előzmények: Intézményünk, a Hagyományok Háza eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le nyomdai szolgáltatások beszerzése tárgyában. A közbeszerzési eljárás hirdetménye a Közbeszerzési Értesítő 2010/5-ös számában, án jelent meg KÉ-30016/2009 számon. Az eredményhirdetésre február 19.-én, a szerződéskötésre pedig március 11.-én került sor. Az eljárás nyertese: DEMAX Művek Nyomdaipari Kft. (1151 Budapest, Székely Elek u. 11.) A nyertes ajánlattevő szerződésének összege: 9,175,200.- Ft + ÁFA A közbeszerzési eljárás során az ajánlattevők részére azt a tájékoztatást adtuk, hogy a nyomtatáshoz szükséges anyagokat a mai nyomdai eljárásokban szokásos módon, digitális formában bocsátjuk a rendelkezésükre. Tettük ezt azért, mert a közbeszerzési eljárás részét képező, és a nyertes ajánlattevő által kivitelezendő kiadványok egy része esetében újranyomásról van szó, mely kiadványok vonatkozásában rendelkeztünk a nyomtatandó könyvek elektronikusan tárolt változatával, a kiadványok másik része pedig ezután fog elkészülni szintén digitális változatban. Az újranyomandó kiadványok elektronikusan tárolt változatát a nyomdának való megküldés előtt ellenőrizni kívántuk, és ekkor tapasztaltuk, hogy a számítógépen tárolt fájlok egy része nem nyitható meg, vélelmezhetően fájlsérülés következtében. a). Az ajánlatkérő neve: Hagyományok Háza címe: 1011 Budapest, Corvin tér 8. képviseli: Kelemen László főigazgató kapcsolattartó: Szalai Miklós gazdasági igazgató telefon/telefaxszáma: / URL címe: b). A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogcíme: Kbt (1) bekezdés e.) pontjára tekintettel, a Kbt (3) bekezdés a.) pontja Tekintettel arra, hogy a rendelkezésünkre álló és elektronikusan tárolt kiadványokat tartalmazó fájlok megsérültek, ezért a korábbi közbeszerzési eljárás során kötött szerződésben szereplő szolgáltatás teljesítéséhez kiegészítő szolgáltatásként feltétlenül szükséges a papír formátumban meglévő kiadványok nyomdai előkészítését is (szedés, kottagrafika készítése, tördelés, korrektúra) megrendelni. Fenti körülményre tekintettel fenn áll a Kbt (3) bekezdés a.) pontjának második fordulata, mely szerint: 2

3 A korábban megkötött szerződésben nem szereplő, de előre nem látható körülmények miatt kiegészítő szolgáltatás megrendelése szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez, és ez a kiegészítő szolgáltatás elválasztható, de feltétlenül szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez. Az ajánlattevő neve: DEMAX Művek Nyomdaipari Kft. címe: 1151 Budapest, Székely Elek u. 11. Url címe: c). A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának feltételei: Ajánlatkérő külön dokumentációt nem készít, a szükséges információkat jelen ajánlattételi felhívás és mellékletei tartalmazzák. d). közbeszerzés tárgya, illetőleg mennyisége: Tárgya: Nyomdai előkészítő munkák (szedés, kottagrafika készítése, tördelés, korrektúra) Mennyisége: 10 db kiadványhoz tartozó nyomdai előkészítő munkák CPV kód: e). A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében tárgyalni kívánnak: Szolgáltatási szerződés. f). A teljesítés határideje: Előteljesítés lehetséges. g). A teljesítés helye: 1011 Budapest, Corvin tér 8. h). Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, illetőleg a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás: A szolgáltatás összegét, leigazolt teljesítés alapján kiállított számla ellenében 30 napos határidőn belül egyenlíti ki Ajánlatkérő, összhangban a Kbt ban foglaltakkal. Előleg fizetésére nincs lehetőség. 1 db végszámla nyújtható be. Jelen beszerzésre Ajánlatkérő rendelkezik a szükséges pénzügyi fedezettel. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás teljesítésekor, illetve a teljesítés kapcsán a kifizetése során Ajánlatkérő alkalmazni fogja az ART 36./A.ban foglalt előírásokat, mely előírások alkalmazása a nyertes ajánlatevő és 3

4 alvállalkozói között kötendő szerződések teljesítése, illetve azok kifizetésének teljesítése során az ajánlattevőkre nézve is kötelező. i). Lehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot tenni: Nem j). Az ajánlatok bírálati szempontja: Az ajánlatok elbírálása a Kbt (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kiválasztása szempont szerint történik. k). Kizáró okok meghatározása: Kizáró okok: a.) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 60. (1) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak. b.) Az eljárásból kizárásra kerül az olyan ajánlattevő, aki, illetőleg akinek a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója vagy a számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt ban foglalt kizáró okok hatálya alá esik. Igazolási mód: - Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének hatálya alá. - Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek lehetősége van arra is, hogy ajánlatában a Kbt. 63. (2)-(5) bekezdés és a 63/A. (1) bekezdésének rendelkezései szerint igazolja, hogy nem tartozik a Kbt. 60. (1) bekezdés a.) f.) és a h.) pont hatálya alá. - Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő nyolc napon belül a Kbt. 63. (2)-(5) bekezdés és a 63/A. (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdés a.) f.) és h.) pont hatálya alá, ha ezt a fent körülírt módon az ajánlatban nem igazolta. - A Kbt ban foglalt kizáró okokat az ajánlatkérő ellenőrzi, arra vonatkozóan nyilatkozatot, illetve igazolást az ajánlatba becsatolni nem kell. l). Alkalmassági követelmények: Pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmények: Az alkalmasság minimumkövetelménye: Alkalmatlan az Ajánlattevő, illetve a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha bármely számlavezető pénzintézeténél az igazolás kiadásának dátumát megelőző egy évben előfordult sorban állása. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt.66. (1) bek. a.) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzintézettől származó, és valamennyi számlájára vonatkozó, az ajánlattétel napját megelőző 30 napon belül kelt igazolás az alábbi tartalommal: - Mióta vezeti a számláját 4

5 - Az igazolás kiadását megelőző 1 éven belül sorban állás előfordult-e a számláján. Műszaki-szakmai alkalmassági követelmények: Az alkalmasság minimumkövetelménye: A Kbt. 67. (3) a.) pontja értelmében az előző 3 év (2009.; 2008.;2007.) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás tárgya, továbbá az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével); a Kbt. 68. (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vétele mellett. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Alkalmatlan az ajánlattevő, illetve a 10%-nál nagyobb mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az elmúlt 3 évben (2009.;2008.;2007.) nem rendelkezik összesen legalább 3 db, egyenként minimum 2 millió forint nettó összegű nyomdai előkészítési szolgáltatásiszerződés referenciával. m). A hiánypótlás lehetősége: Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét teljes körűen, szükség esetén több alkalommal biztosítja a Kbt ban foglaltak szerint n). Ajánlattételi határidő: március 26-án, 10 óra o). Az ajánlat benyújtásának címe: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Gazdasági Igazgatóság titkársága p). Az ajánlattétel nyelve: magyar q). Az ajánlatok felbontásának helye és ideje: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Gazdasági Igazgatóság titkársága március 26-án, 10 óra r.) Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak: Kbt. 80. (2) bekezdése szerint, külön meghívás, értesítés nélkül. s). A tárgyalások lefolytatásának menete: Ajánlatkérő az ajánlattevővel szükség esetén több fordulóban tárgyal. Ajánlatkérő a tárgyalásról jegyzőkönyvet készít, melyet minden résztvevő a tárgyalás befejezése után aláírásával lát el. A tárgyalás során ajánlatkérő a Kbt ában foglalt előírásoknak megfelelően jár el. 5

6 A tárgyalás során ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi feltételről szabadon tárgyalhat az ajánlattevővel. Az első forduló szabályainak ismertetése: A tárgyalás megkezdésekor az ajánlattevő képviseletében részt vevő személy(ek)nek a képviseleti jogosultságot igazolni kell tudniuk, amennyiben ez az ajánlatból nem állapítható meg. A tárgyalás megkezdésekor ajánlatkérő ismerteti a Kbt. nek azokat a törvényhelyeit, melyek a tárgyalásos eljárásra vonatkoznak. Ajánlatkérő ismerteti azokat az esetleges műszaki és egyéb kiegészítéseket, pontosításokat, módosításokat, tudnivalókat (amennyiben lesznek ilyenek), melyek befolyásolhatják a végső ajánlatokat. A tárgyaláson elhangzottak jegyzőkönyvben rögzítésre kerülnek, mely jegyzőkönyvet az adott tárgyalási forduló befejeztével valamennyi résztvevő aláírásával hitelesít. A tárgyaláson az ajánlattevő szóbeli nyilatkozatot tesz a végső ajánlati feltételeket illetően, mely nyilatkozat a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül. Az így meg tett és jegyzőkönyvben rögzített nyilatkozat az adott tárgyalási fordulóban nem változtatható meg sem szóbeli, sem pedig írásbeli módon. Amennyiben az adott tárgyalási forduló egyben az utolsó forduló is, a jegyzőkönyv lezárásával, illetve annak aláírásával ajánlati kötöttség jön létre. Amennyiben az első tárgyalási forduló lezárásakor ajánlatkérő úgy dönt, hogy további forduló megtartását is szükségesnek látja, akkor a tárgyalási jegyzőkönyvben rögzíti a következő tárgyalás időpontját és helyszínét. A következő tárgyalási fordulók eljárási rendje egyebekben megegyezik az első forduló szabályaival. t). Az első tárgyalás időpontja és helye: időpont: március 31.-én 10 óra helye: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Gazdasági Igazgatóság u). Az eredményhirdetés időpontja és a szerződéskötés tervezett időpontja: eredményhirdetés ideje: április 1-jén 12 óra helye: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Gazdasági Igazgatóság titkársága szerződéskötés tervezett ideje: április óra v). Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja: március 22. 6

7 Egyéb információk 1.) Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a Kbt. 70. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 2.) Ajánlattevő csatolja be nyilatkozatát a Kbt. 71. (1) bekezdés a.) b.) és c.) pontja és 3. bekezdése értelmében. 3.) Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosult vagy meghatalmazottja aláírásával, minden egyes lapját kézjeggyel, folyamatos lapszámozással ellátva, roncsolásmentesen oldhatatlan kötésben, 1 eredeti és 1 másolati példányban, külön-külön zárt csomagolásban kell benyújtania, egyértelműen megjelölve, hogy melyik az eredeti és melyik a másolati példány. A csomagolás csak nem átlátszó módon történhet. A példányok közötti eltérés esetén az eredeti példányban foglaltak az irányadóak. A csomagoláson az alábbi felirattal: Nyomdai előkészítés A csomagoláson legyen feltüntetve az ajánlattevő neve és címe is. 4.) Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az erőforrást biztosító szervezet csatolja azon cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, akik az ajánlatot, illetve az ajánlat részét képező egyéb dokumentumokat aláírták. Ha az ajánlatot meghatalmazott személy írja alá, vagy látja el kézjegyével akkor a meghatalmazást is, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. A meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazott aláírását is. 5.) Ajánlattevő, illetve a közbeszerzés értékének 10%-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, illetve az erőforrást biztosító szervezet csatolja 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát. 6.) A jelen ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. előírásai szerint kell eljárni. 7.) A Kbt. 66. és 67. -ban foglaltak alapján az ajánlattevőre és a közbeszerzés értékének 10 %-t meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókra vonatkozóan azonos igazolási módokat írunk elő, azzal, hogy a Kbt. 66. (1) bekezdésének a) pontja szerinti alkalmassági követelményeknek önállóan, az előírt egyéb alkalmassági követelményeknek együttesen kell megfelelni. 8.) Valamennyi igazolás egyszerű másolatban is benyújtható. 9. ) Ajánlatkérő a hiánypótlást teljes körben, szükség esetén több alkalommal is biztosítja a Kbt. 83. ban foglaltaknak megfelelően. 10.) Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a Kbt (3) bekezdésében biztosított kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetőségére. 11.) Az ajánlattevőknek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pont szerinti alvállalkozónak és a közös ajánlattevőknek a cégkivonat hatályos adataival egyezően kell nyilatkoznia arról, hogy bankszámláit mely pénzintézetek vezetik és arról, hogy a megnevezetteken kívül más pénzintézet nem vezet részükre bankszámlát. Amennyiben a cégkivonat hatályos adataiban még szerepelnek olyan bankok, amelyeknél a számlavezetés már megszűnt, de a változás bejegyzése a 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat kiadásának időpontjáig nem történt meg, úgy szükséges a bank felé megküldött felmondó levél, vagy a bank - számlavezetés megszűnésének időpontjára vonatkozó - nyilatkozatának becsatolása is. 7

8 12.) Közös ajánlattétel esetén Ajánlatkérő nem követeli meg a gazdasági társaság alapítását, de közös ajánlattétel esetén meg kell határozni az együttműködés kereteit, és a felelősségvállalás szabályait. Ajánlatkérő csak valamennyi ajánlattevő egyetemleges felelősségvállalását tartalmazó közös ajánlatot fogad el. Csatolandó: dokumentumok o Felolvasó lap (lásd 1. számú melléklet o Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 70. (2) bek. értelmében (lásd: 2. számú melléklet) o Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 60. (1) bekezdése értelmében (lásd: 3. számú melléklet) o Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 71. (1) bek. a.)-c) és (3) bekezdése értelmében (lásd: 4. számú melléklet) o Vállalkozási szerződés-tervezet o Cégkivonat o Aláírási címpéldány(ok) o Meghatalmazás (szükség esetén) o Bankinformáció o Referenciaigazolások, illetve referencia nyilatkozat o Kereskedelmi ajánlat 8

9 o Mellékletek 9

10 1. számú mellékelt FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő címe: Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó faxszáma: Kapcsolattartó címe: Ajánlati ár:.- Ft + ÁFA Kelt:. (Cégszerű aláírás helye) (Cégnév helye) (Székhely címe 10

11 2. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat A Kbt. 70. (2) bekezdése értelmében Alulírott ajánlattevő ezúton nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy az önök ajánlattételi felhívásában foglalt feltételeket, megismertük és azokat magunkra nézve kőtelezőnek ismerjük el. A szerződéses feltételeket az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban foglaltak alapján kőtelezőnek ismerjük el magunkra nézve. Egyúttal nyilatkozom, hogy - nyertességem esetén vállalom a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés teljesítése céljából, az e szerződésen alapuló szerződéseinkben a Kbt (1) (3) bekezdése és a 306/A. (1 és (5) bekezdése szerinti előírások érvényesítését Nyilatkozom továbbá, hogy cégem a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint Mikro vállalkozás* Kis vállalkozás* Közép vállalkozás* Nem tartozunk a törvény hatálya alá* A megfelelő szövegrész aláhúzandó. Vállalási árunkat a felolvasólap tartalmazza. Kelt:. (Cégszerű aláírás helye) (Cégnév helye) (Székhely címe) 11

12 3. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat A Kbt. 60. (1) bekezdése értelmében Alulírott ajánlattevő kötelezettségvállalásra jogosult képviselője, ezúton nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy cégünkkel szemben nem áll fenn a Kbt. 60. (1) bekezdésében megfogalmazott kizáró okok egyike sem. Kelt: (Cégszerű aláírás helye) (Cégnév helye) (Székhely címe) 12

13 4. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozata a Kbt. 71. (1) bekezdés a.) b.) és c.) pontja, valamint a 3.) bekezdése értelmében Alulírott ajánlattevő ezúton nyilatkozom (nyilatkozunk), hogy a jelen közbeszerzési eljárás nyerteseként a megvalósítása során a.)a közbeszerzés alábbi részére kívánunk a teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10 %-t meg nem haladó mértékben alvállalkozót igénybe venni: rész megnevezése:* Nem kívánunk 10 %-t meg nem haladó alvállalkozót igénybe venni* b.) A teljesítéshez a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók és a közreműködésük területe: név:* cím:* Közreműködés területe* Nem fogunk alvállalkozókat igénybe venni.* c-) A közbeszerzés teljesítéshez az alábbi erőforrásokat vesszük igénybe: név:* cím:* Nem fogunk erőforrást igénybe venni.* Nyilatkozom (nyilatkozunk) továbbá a szerződés teljesítéséhez nem veszek igénybe olyan alvállalkozót, aki, illetőleg amely a kizáró okok hatálya alá tartozik. *értelemszerűen kell kitölteni, illetve a megfelelő részt aláhúzni Kelt: (Cégszerű aláírás helye) (Cégnév helye) 13

14 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS-TERVEZET Amely létrejött egyrészről a Név: Hagyományok Háza Székhely: 1011 Budapest, Corvin tér 8. Adószám: Képviselő: Kelemen László főigazgató (a továbbiakban mint Megrendelő), másrészről Név: Székhely: Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviselő: (a továbbiakban mint Vállalkozó) Továbbiakban együttesen Felek között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: Előszó: Szerződő felek elöljáróban rögzítik, hogy Megrendelő a jelen szerződés tárgyára a Kbt (1) bekezdés e.) pontjára tekintettel, a Kbt (3) bekezdés a.) pontja alapján, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást írt ki. Felek rögzítik továbbá, hogy a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum elválaszthatatlan részét képezi a jelen szerződésnek, akkor is, ha a dokumentumok nincsenek külön, tételesen felsorolva. Amennyiben a jelen dokumentum és a közbeszerzési eljárás során keletkezett valamelyik dokumentum között eltérés lenne, akkor a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentumban foglaltak az irányadóak. 1. Szerződés tárgya: Megrendelő megbízza Vállalkozót az alábbi kiadványok nyomdai előkészítési feladatainak elvégzésére: Bodza-Paksa Magyar népi énekiskola I. Bodza-Paksa Bodza-Vakler Bodza-Vakler Magyar népi énekiskola II. Magyar népi énekiskola III. Magyar népi énekiskola IV. Bodza-Vakler Magyar népi énekiskola V. Juhász Zoltán Juhász Zoltán Az utolsó dudás Kukucska Ernő nógrádi dudás és furulyás hagyatéka 14

15 Virágvölgyi Márta Salamon Beáta Herczegh Katalin Bogyiszlói népzene. Orsós Kis János Magyar népzenei dallamgyűjtemény hegedűtanításhoz Az almabáltól a labdacéhig Vállalkozó a megbízást elfogadja és vállalja, hogy azt az általános szakmai szokások és legjobb tudása szerint teljesíti. 2. Határidők: 2.1. A szerződés befejezési határideje: május 15. Előteljesítés lehetséges. 3. Vállalkozási díj: 3.1. A jelen szerződés 1. pontjában meghatározott szolgáltatások vállalkozási díja:.- Ft + ÁFA (azaz:.) Ft + ÁFA, mely összeget Megrendelő átutalással teljesít a Vállalkozó... Banknál vezetett számú számlájára Az ellenszolgáltatás összege, magában foglalja az esetleges szerzői honoráriumokat, a termék és szolgáltatás teljes árát, a szakmailag szokásos összes költséget, valamint a teljesítési helyre való eljuttatással és az átadással felmerülő szükséges költségeket. Vállalkozó ezen összegen túl egyéb díjazásra, költségtérítésre vagy bármely más jogcímen történő kifizetésre nem tarthat igényt. 4. Fizetési feltételek: 4.1. A Vállalkozó a leigazolt teljesítést kővetően jogosult számlázni Vállalkozó számláit Megrendelő 30 napon belül átutalással egyenklíti ki A kifizetés során megrendelő érvényesíteni fogja az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 36/A -ának (1) bekezdésében foglalt előírásokat. 5. Felek feladata, felelőssége a teljesítés során 5.1. Megrendelő minden felelősséget magára vállal az átadott szöveges és képi anyagok szerzői és szomszédos jogainak tisztasága tekintetében, valamint felhatalmazza Vállalkozót ezen anyagok tárolására, írott és elektronikus felhasználására. 5.2 Vállalkozó szállítását és átadását követően Megrendelő teljesítésigazolást állít ki. Amennyiben Megrendelő képviselője az egyes megrendelések szerinti feladatot teljesítettnek minősíti, úgy aláírásával nyugtázza minőségében és mennyiségében is a megrendelt anyag átvételét A teljesítés igazolására Vállalkozó részéről jogosult: A teljesítés igazolására Megrendelő részéről jogosult:: A szerződés teljesítés során felek kölcsönös együttműködésre kötelesek. Felek kapcsolattartói a szerződés teljesítése során: 15

16 Megrendelő részéről: Név: Telefonszám: Fax szám: cím: Vállalkozó részéről: Név: Telefonszám: Fax szám: cím: 6. Késedelmes teljesítés: 6.1. A szerződés késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó a vállalkozási díj napi 1%-nak megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni Minden esetben minimum egy napi kötbér kerül levonásra a fentiek szerinti késedelmes teljesítés felmerülésekor, függetlenül a késedelem fennállásának idejétől Amennyiben a késedelem meghaladja a 24 órát, a késedelem teljes idejére felszámításra kerül a naponkénti kötbér összege Vállalkozó a teljesítés meghiúsulása esetén a vállalkozási díj 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelőnek Amennyiben a késedelmes teljesítés a 3 naptári napot meghaladja, Megrendelőnek joga van a szerződés egyoldalú felbontására és a meghiúsulási kötbér érvényesítésére Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó késedelmi kamatot igényelhet. A késedelmi kamat mértékére szerződő Felek a Ptk. 301/A (1) bekezdéseinek rendelkezéseit alkalmazzák úgy, hogy a késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat Amennyiben a Vállalkozó a határidőben való teljesítésben bármilyen okból akadályoztatva van, köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni az ok és az akadályoztatás várható idejének megjelölésével Vállalkozó a szállítási késedelem hátrányos jogkövetkezményei alól vis maior esetén mentesül. Felek vis maiornak tekintenek minden olyan rendkívüli eseményt, amely a Vállalkozóra nézve előre nem látható és el nem hárítható módon lép fel, mint például természeti katasztrófák, háborúk A Vállalkozónak a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell a vis maiorról és az akadályoztatás várható időtartamáról. Abban az esetben, ha Vállalkozó ezt elmulasztja, úgy a vis maior eseményre, mint kimentő okra nem hivatkozhat. A vis maior megszűnte után a Vállalkozónak igazolnia kell a vis maior tényét és időtartamát. 7. A teljesítés helye: Valamennyi esetben a Megrendelő székhelye (Hagyományok Háza, 1011 Budapest, Corvin tér 8.) 8. Záró rendelkezések: 8.1. Szerződő felek a szerződéstől kártérítés mellett a Ptk. szabályai szerint elállhatnak. Felek a szerződést rendkívüli felmondással is megszüntethetik, amennyiben bármelyik fél a szerződésben rögzített kötelezettségét súlyosan megszegi. 16

17 8.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a nyomdai termékekhez, mint alkotásokhoz esetlegesen fűződő személyes jogokon kívül minden vagyoni jog beleértve az alkotás felhasználásának, forgalomba hozatalának és értékesítésének jogát is Megrendelőt illeti Felek a Ptk. 81. (3) és (4) bekezdésében foglaltak tudomásul vétele mellett megállapodnak, hogy Vállalkozó köteles a Megrendelőtől a munka kapcsán kapott információkat, valamint a munka során készült dokumentációkat bizalmasan kezelni. Megrendelő írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik fél részére azokba betekintést nem engedhet, szakmai publikációkban azokat nem használhatja fel. Az elkészült anyagokat kizárólag Megrendelőnek adja át. Vállalkozó a munkában részt vevő személyekért garanciát vállal, és velük, még a munka megkezdése előtt szükség esetén titoktartási nyilatkozatot írat alá Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel összefüggésben kizárólag írásban, magyar nyelven tehető a másik féllel szemben hatályos jognyilatkozat, ennek megfelelően a telefonon, szóban, vagy a nem magyar nyelven tett jognyilatkozatot felek érvénytelennek és a másik féllel szemben hatálytalannak tekintik Szerződő felek megállapodnak, hogy a másik félhez intézett nyilatkozatok vagy egyéb értesítések vonatkozásában a postai utat (annak bizonytalansága és időtényezője miatt) kizárják. Az írásban történő értesítések és nyilatkozatok kézbesítéssel vagy elektronikus úton (telefax, ) juthatnak el a másik félhez A Vállalkozó a szerződésből eredő követeléseit Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személyre nem engedményezheti Szerződő felek kijelentik, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdések rendezésének elsődleges eszközének a képviselőik közötti haladéktalan egyeztetést tekintik, melynek helye minden esetben Megrendelő székhelye. Jogviták esetére felek kikötik, hatáskörrel rendelkező illetékes Bíróság kizárólagosságát Felek a közöttük így létrejött, 4 oldalból álló és 2 eredeti példányban készült szerződést, mint akaratukkal és előzetes megbeszéléseikkel mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá azzal, hogy az abban nem szabályozott vagy nem részletezett kérdések tekintetében az ajánlattételi dokumentáció és az ajánlat rendelkezéseit veszik figyelembe azzal, hogy egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak. Budapest, március 22. Megrendelő Vállalkozó 17

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: dr. Révész Zoltán Telefonszám: 23/310-174, 150. mellék Telefax: :23/310-135

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Személyi számítógépek beszerzése tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi tér 22. 2011. Tisztelt Ajánlattevő,

Részletesebben

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése

Ajánlati Dokumentáció. Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Ajánlati Dokumentáció Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése Bocskaikert Község játszóterének és központjának fejlesztése 2 Az ajánlattételi felhívással és dokumentációval kapcsolatos

Részletesebben

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2012.

Részletesebben

GD. számú előterjesztés

GD. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere GD. számú előterjesztés Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a Kőbányai Hírek önkormányzati lap kiadói tevékenységének ellátása,

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás

DOKUMENTÁCIÓ. tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás DOKUMENTÁCIÓ Anyanyúlketrecek (fialó és parkoló ) és Humibat hűtőpanelek beszerzése és telepítése a Kaposvári Egyetem nyúltelepére a GOP-1.1.1-11-2012-0132 sz. projekt keretében tárgyú, nemzeti eljárási

Részletesebben

Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlatkérő: Petőháza Község Önkormányzata 9443. Petőháza Kinizsi Pál u. 42 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Polgármesteri Hivatal épületének felújítása 2013 PETŐHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA A KÖRÖS VOLÁN AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉSI ZRT. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓJA AZ UTALVÁNY BESZERZÉS 2009 TÁRGYÚ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2009. NOVEMBER 1 TARTALOM JEGYZÉK I. FEJEZET Ajánlati felhívás 3. oldal

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester.

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2014. (IV.29.) számú határozata. Határidő: azonnal. Felelős: Sipos Balázs polgármester. 1 Kéthely Község Önkormányzatának P o l g á r m e s t e r e 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.:85/539036 E l ő t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. április 29én tartott

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján-

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján- ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján- Tisztelt Gazdasági Szereplők! Dunavecse Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő)

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás 1) Az ajánlatkérő neve: címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Paks Város Önkormányzata Postai cím: Dózsa Gy. u. 55-61. Város/Község: Paks Kapcsolattartási pont(ok):

Részletesebben

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás

Sand Község Önkormányzata. Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata Ajánlattételi felhívás Sand Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által a Beszerzési Szabályzat szerinti, Ajánlatkérő 21/2015. (IV. 17.) VM rendelethez kapcsolódó pályázatból

Részletesebben

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014. 7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Fogyatékosok Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Autista személyek nyílt munkaerőpiaci részvételét elősegítő alternatív munkaerőpiaci szolgáltatás módszertanának és középtávú

Részletesebben

,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására

,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására Magyar Olimpiai Bizottság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA,,A MOB hivatalos külföldi utazásaihoz kapcsolódó repülőjegy beszerzésére vonatkozó szolgáltatások nyújtására tárgyú a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.) hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására vonatkozó AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A hallgatói hitelrendszer működését támogató integrált

Részletesebben

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1082 Budapest, Baross u. 63-67. DOKUMENTÁCIÓ Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására ELNEVEZÉSŰ, A KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

A Kbt. 251.. (2) szerinti egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

A Kbt. 251.. (2) szerinti egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 251.. (2) szerinti egyszerű eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA - ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS - I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben