Budapest, szeptember 26. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY II. GAZDASÁG III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest, 2014. szeptember 26. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 1724 1752 II. GAZDASÁG 1753 1770 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 1771 1775"

Átírás

1 Budapest, szeptember szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY II. GAZDASÁG III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

2 1724 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 217/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelet 26/2014. (VIII. 29.) NGM rendelet A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER KÖZLEMÉNYEI EGYÉB KÖZLEMÉNY 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelet A Pannónia Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának közleménye A hitelezői feltőkésítéshez kapcsolódó reorganizációs tervről A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról Az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet és a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet módosításáról Az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Kérelmeit Bíráló Bizottság személyi változásairól A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről üzleti évi, végelszámolást lezáró jának közzétételéről HIRDETMÉNYEK 1751

3 9. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1725 A Kormány 217/2014. (VIII. 28.) Korm. rendelete a hitelezői feltőkésítéshez kapcsolódó reorganizációs tervről A Kormány a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló évi XXXVII. törvény 145. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvény alapján alkalmazott hitelezői feltőkésítéskor az érintett intézményre vagy pénzügyi vállalkozásra az e rendelettel összhangban kell reorganizációs tervet készíteni. 2. A reorganizációs tervnek tartalmaznia kell az érintett intézmény vagy pénzügyi vállalkozás fizetésképtelenségét vagy várható fizetésképtelenné válását okozó tényezőket és problémákat, valamint az ehhez vezető körülmények részletes elemzését. 3. (1) A reorganizációs terv mindazon lépéseket tartalmazza, amelyek célja, hogy ésszerű időn, de legfeljebb egy éven belül helyreálljon az érintett intézmény vagy pénzügyi vállalkozás, valamint fő üzletágai hosszú távú életképessége. (2) A reorganizációs tervben szereplő lépések közé tartozhat különösen a) az érintett intézmény vagy pénzügyi vállalkozás tevékenységének, szolgáltatásainak átszervezése, b) az érintett intézményen vagy pénzügyi vállalkozáson belüli működést támogató rendszerek és infrastruktúra változtatása, c) a veszteséget termelő tevékenységek és szolgáltatások megszüntetése, d) a versenyképessé tehető, meglévő tevékenységek és szolgáltatások újraszervezése, valamint e) az eszközök, leányvállalatok és üzletágak értékesítése. (3) A reorganizációs terv része az abban foglalt lépések időbeli ütemezése és a felelősök kijelölése. 4. (1) A 3. -ban meghatározott lépések kizárólag az érintett intézmény vagy pénzügyi vállalkozás működését alapvetően befolyásoló piaci feltételekre vonatkozó megalapozott elemzéseken alapulhatnak. (2) A reorganizációs terv figyelembe veszi a pénzügyi piacok aktuális helyzetét, valamint mind a legjobb, mind a legrosszabb forgatókönyv feltételezésével jövőbeni kilátásait, ideértve az olyan események kombinációját is, amelyek lehetővé teszik az intézmény vagy pénzügyi vállalkozás leginkább sérülékeny pontjainak azonosítását. (3) A reorganizációs tervben szereplő aktuális- és célértékeket szektorszintű és nemzetközi referenciaértékekkel össze kell hasonlítani. 5. Ez a rendelet szeptember 16-án lép hatályba. 6. Ez a rendelet a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

4 1726 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám A nemzetgazdasági miniszter 26/2014. (VIII. 29.) NGM rendelete a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 14. pontjában és a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet 2. alcíme a következő 13/D. -sal egészül ki: 13/D. (1) A 4. szerinti támogatás kiutalását a augusztus 31-ig üzembe helyezett, a Rendelet szerinti gyógyszertári pénztárgépek (a továbbiakban: gyógyszertári pénztárgép) tekintetében az üzemeltető szeptember 30-ig papír alapon benyújtott kérelemmel igényelheti az állami adóhatóságtól, amennyiben a felhasznált, támogatás igénylésére jogosító kódja után támogatás kiutalására még nem került sor, és december 31-ig a gyógyszertári pénztárgép megrendelése iránt igazoltan intézkedett. A kiutalás igénylésére vonatkozó határidő jogvesztő, amelynek elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a gyógyszertári pénztárgép beszerzését igazoló számla másolatát és az eladó igazolását arra vonatkozóan, hogy a Rendeletben foglalt előírásoknak megfelelő gyógyszertári pénztárgépet az üzemeltető december 31-ig megrendelte ideértve azt az esetet is, ha az ezen határidőig leadott megrendelést módosították, és az üzemeltető a pénztárgép üzembe helyezését semmilyen módon nem késleltette. Amennyiben a december 31-ig leadott megrendelést az üzemeltető megszüntette és helyette új megrendelést adott le, az (1) bekezdés szerinti kérelemhez az újonnan leadott megrendelésre vonatkozó eladói igazolást, valamint a december 31-ig leadott és megszüntetett megrendelés másolatát kell mellékelni. (3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemben fel kell tüntetni az üzemeltető és az eladó nevét, székhelyét, adószámát, valamint az üzembe helyezéshez felhasznált, a támogatás igénybevételére jogosító egyedi kódot. (4) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet az állami adóhatóság a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül határozattal bírálja el. Az állami adóhatóság a támogatás összegét a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül utalja ki a kérelmező részére. (5) Ha az állami adóhatóság megállapítja, hogy az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti támogatásra nem jogosult, a támogatás iránti kérelmet elutasítja. Az állami adóhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha annak előterjesztésére vagy az érintett pénztárgép üzembe helyezésére az (1) bekezdésben meghatározott jogvesztő határidő leteltét követően került sor. Az elutasító döntés elleni jogorvoslatra a 10. (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (6) Az eladó szeptember 15-ig elektronikus úton köteles a nála gyógyszertári pénztárgépet megrendelő, a támogatás igénylésére jogosító egyedi kóddal rendelkező üzemeltetőkről a következő adatokat szolgáltatni az állami adóhatóság részére: a) az üzemeltető neve és adószáma, az eladó részére átadott üzembehelyezési kód, b) az online pénztárgép engedélyszáma, c) a megrendelés időpontja és amennyiben a megrendelés törlésre került a megrendelés törlésének időpontja. 2. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz. Varga Mihály s. k., nemzetgazdasági miniszter

5 9. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1727 A nemzetgazdasági miniszter 27/2014. (IX. 12.) NGM rendelete az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet és a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet módosításáról Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 175. (13) bekezdésében, a 12. tekintetében az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet és 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. (1) Az adóügyek állami adóhatóság előtt történő elektronikus intézésének szabályairól és egyéb adózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 47/2013. (XI. 7.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában) 1. bankkártyás fizetés: az állami adó- és vámhatóságnál teljesítendő fizetési kötelezettségek egy összegben történő megfizetésére az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (a továbbiakban: EFER) csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató által biztosított, az állami adó- és vámhatóság által rendelkezésre bocsátott POS terminálon keresztül lebonyolított bankkártyás fizetési megoldás, (2) A Rendelet és 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában) 3. egy összegben történő befizetés: az adózó fizetési kötelezettségeinek EFER igénybevételével történő teljesítése házibankon keresztül, valamint bankkártyás fizetés útján, 4. elektronikus fizetés: készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel és házibankon keresztül történő fizetés, (3) A Rendelet pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet alkalmazásában) 6. elektronikus tárhely: a SZEÜSZR. szerinti ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás részét képező ügyfélkapuhoz rendelt elektronikus tárhely, valamint az állami adó- és vámhatóság E-Banktitok rendszeren keresztül indított megkereséseinek fogadására szolgáló, a pénzügyi intézmények, pénzforgalmi szolgáltatók, befektetési vállalkozások részére kialakított felhasználói postafiók, (4) A Rendelet 1. -a a következő 12. és 13. ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában) 12. felosztási nyilatkozat: a befizetés adónemenkénti felosztásáról tett adózói nyilatkozat, amelyet az adózó a POS terminálon történő fizetés során megad, 13. E-Banktitok rendszer: az állami adó- és vámhatóság és a pénzügyi intézmény, pénzforgalmi szolgáltató, befektetési vállalkozás közötti, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 52. (19) (21) bekezdése szerinti eljárás lefolytatását biztosító elektronikus megkeresési rendszer, 2. A Rendelet 2. (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet hatálya kiterjed) h) az állami adó- és vámhatóságnál teljesítendő fizetési kötelezettségek egy összegben történő megfizetésére a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó pénzforgalmi számláját vezető, az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató által biztosított házibankos fizetési megoldással (a továbbiakban: házibank), 3. A Rendelet 2. (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki: (E rendelet hatálya kiterjed) j) a végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó banktitokra irányuló adatkérésről szóló tájékoztatás, a végrehajtási eljárást megelőzően vagy a végrehajtási eljárásban kibocsátandó fizetési felszólítás, a végrehajtási eljárás megszüntetéséről szóló értesítés kézbesítésére. 4. A Rendelet 4. alcím címe helyébe a következő szöveg lép: 4. Az EFER igénybevételével történő elektronikus fizetés

6 1728 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám 5. A Rendelet 16. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 16. (1) Az adózó vagy képviselője az állami adó- és vámhatóságnál teljesítendő fizetési kötelezettségét az EFER igénybevételével teljesítheti az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibank felületén keresztül vagy bankkártyás fizetés útján. (2) Az EFER igénybevételével való házibankos vagy bankkártyás fizetést az adózó vagy képviselője egy adónemre történő befizetésre is használhatja. 6. A Rendelet 18. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 18. (1) Az EFER-en keresztül történő elektronikus fizetés során az adózónak vagy képviselőjének a 20/B. (2) bekezdésében meghatározott kivétellel meg kell jelölnie azt az adónemet, illetve adónemeket, amelyre a fizetést teljesíteni kívánja. (2) Az EFER elszámolási számlára egy összegben történő befizetésnek az egyes célszámlákra történő felosztását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) pénzforgalmi rendszere végzi. 7. A Rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 19. Az állami adó- és vámhatóság az egy összegben történő befizetés teljesítése érdekében olyan rendszert működtet, amely alkalmas a felosztási rendelkezés, illetve felosztási nyilatkozat figyelembevételével teljesített, egy összegben történő befizetésnek az adózó adószámláján adónemenként történő kimutatására. 8. A Rendelet 20. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 20. (1) Amennyiben az adózó az EFER igénybevételével történő házibankos befizetést választja, az állami adó- és vámhatóság megküldi a felosztási rendelkezés befogadásáról szóló igazolást az adózó elektronikus tárhelyére. (2) Az állami adó- és vámhatóság a fizetés kezdeményezésekor az EFER részére megadja: a) a fizetendő összeget, b) az adott fizetési folyamathoz rendelt fizetési ügyazonosítót, c) a terhelendő fizetési számla számát, d) a pénzforgalmi szolgáltató számára szükséges azonosító adatokat, e) az előkészített fizetési megbízás az állami adó- és vámhatóság által meghatározott érvényességi idejét, és f) az EFER elszámolási számla számát. (3) A felosztási rendelkezés összeállítását követően az adózó vagy képviselője gondoskodik az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató részére megküldött fizetési megbízásban feltüntetett fizetendő adónak az EFER elszámolási számlára való átutalásáról az EFER-hez csatlakozott pénzforgalmi szolgáltató házibankján keresztül. (4) Több felosztási rendelkezésben szereplő végösszeg egy fizetési tranzakcióvá történő összevonására vagy a fizetési kötelezettség teljesítése során részösszeg utalására nincs mód. (5) A házibank igénybevételével történő átutalás költsége az adózót terheli. 9. A Rendelet 4. alcíme a következő 20/A 20/C. -sal egészül ki: 20/A. (1) Az Art. 38. (1) és (1a) bekezdésében meghatározottak szerinti bankkártyás fizetést a 16. (1) bekezdésében meghatározott személyek, illetve az adózó Art. szerinti pénzügyi képviselője is teljesíthet az állami adó- és vámhatóság előtt. Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti csoportos adóalanyiság esetén a bankkártyás fizetést a csoportképviselőn kívül a csoport bármely más tagja is teljesítheti. (2) Amennyiben a bankkártyás fizetésre az állami adó- és vámhatóság ügyfélszolgálati helyiségében kerül sor, az az adózó illetékességétől függetlenül a NAV elnöke által kijelölt bármely ügyfélszolgálaton, annak nyitvatartási ideje alatt teljesíthető. A kijelölt ügyfélszolgálatok listáját az állami adó- és vámhatóság a honlapján közzéteszi. (3) A bankkártyás fizetés során a befizetést teljesítő az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon nyilatkozik, hogy a megfizetett összeget mely adónemekre milyen összegben számolja el az állami adó- és vámhatóság, amely alapján az eljáró ügyintéző az erre szolgáló felületen rögzíti az utaláshoz szükséges adatokat. Az állami adó- és vámhatóság a fizetés kezdeményezésekor az EFER részére átadja: a) a 20. (2) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti adatokat, b) a tranzakció azonosítót, c) a tranzakció időpontját, d) a NAV EFER POS befizetések elszámolási számla számát.

7 9. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY /B. (1) Az árverési vételár vagy vételárelőleg megfizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint is teljesíthető. A végrehajtói letéti számlára történő befizetés bankkártyával történő teljesítése során nem kell alkalmazni a 18. (1) bekezdésében foglaltakat. (2) Az állami adóhatóság által a végrehajtási eljárásban kiírt árverés, elektronikus árverés, valamint a nyilvános pályázat során (a továbbiakban együtt: árverés) az árverési vételár vagy vételárelőleg bankkártyával történő megfizetésének lehetőségét az állami adóhatóság az árverési hirdetményben a bankkártyával történő fizetés helyének feltüntetésével közli, ha az az árverés helyétől eltér. A befizetést bankkártyával teljesítő személy a befizetéssel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy mely végrehajtási ügyben, milyen jogcímen teljesít befizetést. 20/C. (1) A bankkártyás fizetés költségei az államot terhelik, e költségeket a Magyar Államkincstár a XLII. fejezet 32. cím 1. alcím 11. Egyéb vegyes kiadások jogcímcsoport terhére, az Egyéb pénzügyi elszámolások elnevezésű számláról utalja át az EFER működtetőjének. (2) Az EFER működtetője által kiállított számla és az ahhoz csatolt tételes kimutatás alapján a kifizetés teljesíthetőségét az állami adó- és vámhatóság a számlához csatolt tételes analitika alapján előzetesen igazolja. 10. A Rendelet a) pontjában az a befizetés szövegrész helyébe az az EFER igénybevételével történő házibankos befizetés szöveg, b) 2. (1) bekezdés f) pont fl) alpontjában az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szövegrész helyébe az Art. szöveg, c) 2. (1) bekezdés g) pontjában a bankkártyás adófizetésre szövegrész helyébe a bankkártyás fizetésre szöveg, d) 2. (1) bekezdés i) pontjában az ügyintézésére. szövegrész helyébe az ügyintézésére, és szöveg, e) 3. (1) és (2) bekezdésében az a) f) és h) pontjában szövegrész helyébe az a) f), h) és j) pontjában szöveg, f) 4. (5) bekezdésében, 5. (1) bekezdésében, 5. (2) bekezdésében, 6. (2) bekezdésében az értesítési tárhely szövegrész helyébe az elektronikus tárhely szöveg, g) 7. (3) bekezdésében az értesítési tárhelyre szövegrészek helyébe az elektronikus tárhelyre szöveg, h) 17. -ában az adófizetés szövegrész helyébe a fizetés szöveg, lép. 11. Hatályát veszti a Rendelet 3. alcíme. 12. A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 6. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A 4. -ban és az 5. -ban foglaltaktól eltérően támogatás nyújtható, ha a támogatás iránti kérelmet benyújtó munkáltatóval szemben a 4. a) pontja szerinti jogsértés elkövetése miatt az 5. a) és b) pontja szerinti jogkövetkezményt alkalmazták, azonban] b) a jogsértés egy munkavállaló vonatkozásában került megállapításra, és. 13. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 3., valamint a 10. d) és e) pontja október 1-jén lép hatályba. Varga Mihály s. k., nemzetgazdasági miniszter

8 1730 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám A nemzetgazdasági miniszter közleménye az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Kérelmeit Bíráló Bizottság személyi változásairól 1. A nemzetgazdasági miniszter a évi Nemzetgazdasági Közlöny 10. számában kibocsátott Közleményének 3. pontjában közétett, az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések Országos Szakmai Vizsgaelnöki Kérelmeit Bíráló Bizottság tagjai közül Tóth Mihálynak a munkáját megköszönte és megbízása alól felmentette. Egyidejűleg a Bizottság tagjának Kincses-Aigner Mártát felkérte. Varga Mihály s. k., nemzetgazdasági miniszter A nemzetgazdasági miniszter közleménye a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítéséről A szakképzésről szóló évi LXXVI. törvény 5. (2) bekezdés g) pontja alapján az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter közzéteszi a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet alapján folyó szakképzések Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékének kiegészítését. Jelmagyarázat a vizsgaelnöki névjegyzékhez: At adótanácsadó OKJ száma: Áhszüi államháztartási szakügyintéző OKJ száma: Bbt banki, befektetési termékértékesítő OKJ száma: Bt befektetési tanácsadó OKJ száma: Bit biztosítási tanácsadó OKJ száma: Bk biztosításközvetítő OKJ száma: Ksz közösségi civil szervező OKJ száma: M mérlegképes könyvelő OKJ száma: Nm nonprofit menedzser OKJ száma: Oasz okleveles adószakértő OKJ száma: R okleveles pénzügyi revizor OKJ száma: E pénzügyi és számviteli szakellenőr OKJ száma: Püszü pénzügyi és számviteli ügyintéző OKJ száma: P pénzügyőr OKJ száma: Szbr szakképesített bankreferens OKJ száma: Üszüi üzleti szakügyintéző OKJ száma: Vüi vállalkozási ügyintéző OKJ száma: Vjüi vám és jövedéki ügyintéző OKJ száma: Vp és vü valutapénztáros és valuta ügyintéző OKJ száma:

9 A 23/2008. (VIII. 8.) PM rendelet szerinti szakképesítésekhez kötődő vizsgáztatásra jogosult vizsgaelnökök névjegyzékének kiegészítése Név Város At. Áhszüi. Bbt. Bt. Bit. Bk. Ksz. M. Nm. Oasz. R. E. PÜSZÜ. P. Szbr. Üszüi. Vüi. Vp és Vü. Vjüi. Baranyai Imréné Székesfehérvár Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Igen Nem Igen Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem dr. Elmont Gizella Budapest Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Gajdánné Szatmári Mária Szeged Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen Nem Igen Nem Nem Nem Igen Nem Nem Gunyitsné Hegedűs Margit Ráckeve Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Igen Nem Igen Igen Igen Nem Nem dr. Horváth Endre Pécs Igen Igen Igen Igen Nem Nem Nem Igen Nem Igen Nem Nem Igen Nem Igen Igen Igen Igen Nem Jakab Erzsébet Budapest Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem Klaukó Mátyásné Békéscsaba Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Igen Nem Nem Magyar Szilvia Anna Budapest Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Igen Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem Pál Tibor Pilisvörösvár Nem Nem Igen Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Igen Igen Igen Igen Nem Pásztor Józsefné Székesfehérvár Igen Igen Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen Igen Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem Sifterné Nagy Ibolya Szombathely Igen Nem Nem Nem Nem Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Steinerné Donner Ágnes Budapest Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Igen Igen Igen Nem Nem Szabó Balázsné dr. Budapest Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem dr. Szabó József Kecskemét Igen Igen Igen Nem Nem Nem Nem Igen Nem Igen Igen Igen Igen Nem Nem Igen Igen Igen Igen Révész Lujza Budapest Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen Igen Igen Nem dr. Tóthné Bódi Ilona Budapest Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen Igen Igen Nem Vinkler Béla Istvánné Dunaújváros Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Igen Nem Nem Igen Igen Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem dr. Dombi Zsuzsa Budapest Nem Igen Igen Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Igen Igen Igen Nem Ámon Gábor Gyula Veresegyház Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Bíróné Zeller Judit Budapest Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem dr. Borgula Ilona Békéscsaba Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem Igen Igen Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Igen Nem Nem Csomós Tamás Nagyréde Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Igen Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem Demeterné Iski Gizella Nyékládháza Igen Igen Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem Dobozy M. Gyöngyi Kecskemét Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Igen Nem Igen Farkas Valéria Baja Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem Horváth Attila Ráckeve Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Igen Igen Nem Nem Nem Igen Nem Nem Imolya László Miskolc Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Igen Nem Nem 9. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1731

10 Név Város At. Áhszüi. Bbt. Bt. Bit. Bk. Ksz. M. Nm. Oasz. R. E. PÜSZÜ. P. Szbr. Üszüi. Vüi. Kajtár Katalin Baja Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen Igen Nem Igen dr. Kádár Andrásné Szekszárd Igen Igen Nem Nem Nem Nem Igen Igen Igen Nem Igen Igen Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem Kádárné Török Zsuzsanna Szentkirály- szabadja Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem dr. Kovács Katalin Judit Kecskemét Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem dr. Lakatos László Péter Budapest Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Leskó István Debrecen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Lőrincsikné dr. Bánfi Anna Újkígyós Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Igen Igen Igen Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem Mohl Gergely Budapest Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nagy Erzsébet Szolnok Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Igen Nem Igen Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem Nemes-Nagy Attila Balatonalmádi Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen Igen Igen Nem Nem Nem Igen Nem Nem Némethné Béres Irén Csilla Pintérné Erdősi Tünde Julianna Acsád Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Szolnok Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem dr. Takács András Szentgotthárd Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Igen Nem Nem Tóth Ágota Tura Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Igen Igen Nem Nem Törökné Borka Edit Laura Debrecen Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Igen Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Varga Csaba Mány Nem Igen Nem Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Nem Igen Nem Nem Nem Igen Nem Nem Varga Mihály s. k., nemzetgazdasági miniszter Vp és Vü. Vjüi NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám

11 9. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1733 A Pannónia Nyugdíjpénztár Magánnyugdíjpénztári ágazatának közleménye üzleti évi, végelszámolást lezáró jának közzétételéről A Magán Nyugdíjpénztári Ágazat végelszámolásának befejezése miatt a üzleti évre a magán ágazatban végelszámolást lezáró t, az önkéntes ágazatban könyvviteli zárlat alapján mérleget és eredménykimutatást készített és fogadott el a Pénztár ai fordulónapra. Ez utóbbit kifejezetten azzal a szándékkal készítette a Pénztár, hogy a két ágazatot érintően a jogszabályban foglalt egyesített mérleget és eredménykimutatást elkészíthessük és jelen közzététel útján a nyilvánossággal ismertethessük. Mérleg Eszközök Ssz. PSZÁF kód Megnevezés KME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ezer forint a b c d e f KME11 A) Befektetett eszközök KME111 I. Immateriális javak KME1111 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1112 b) magánnyugdíjpénztár KME sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése KME11131 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11132 b) magánnyugdíjpénztár KME112 II. Tárgyi eszközök KME1121 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1122 b) magánnyugdíjpénztár KME Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok KME11231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11232 b) magánnyugdíjpénztár KME Tárgyi eszközök értékelési különbözete KME11241 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11242 b) magánnyugdíjpénztár KME Tárgyi eszközök értékhelyesbítése KME11251 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11252 b) magánnyugdíjpénztár KME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök KME1131 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1132 b) magánnyugdíjpénztár KME Egyéb tartós részesedések KME11331 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11332 b) magánnyugdíjpénztár

12 1734 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám Ssz. PSZÁF kód Megnevezés KME Egyéb tartósan adott kölcsön a b c d e f KME11341 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11342 b) magánnyugdíjpénztár KME Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok KME11351 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11352 b) magánnyugdíjpénztár KME Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete KME11361 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME11362 b) magánnyugdíjpénztár KME12 B) Forgóeszközök KME121 I. Készletek KME12101 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12102 b) magánnyugdíjpénztár KME1211 Áruk értékelési különbözete KME a) önkéntes nyugdíjpénztár KME b) magánnyugdíjpénztár KME122 II. Követelések KME1221 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1222 b) magánnyugdíjpénztár KME Tagdíjkövetelések KME12231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12232 b) magánnyugdíjpénztár KME Tagi kölcsön KME123 III. Értékpapírok KME1231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1232 b) magánnyugdíjpénztár KME Egyéb részesedések KME12331 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12332 b) magánnyugdíjpénztár KME Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok KME12341 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12342 b) magánnyugdíjpénztár KME Értékpapírok értékelési különbözete KME12351 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12352 b) magánnyugdíjpénztár

13 9. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1735 Ssz. PSZÁF kód Megnevezés KME Határidős ügyletek értékelési különbözete a b c d e f KME12361 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12362 b) magánnyugdíjpénztár KME124 IV. Pénzeszközök KME1241 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1242 b) magánnyugdíjpénztár KME Betétszámlák (forintban) KME12431 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12432 b) magánnyugdíjpénztár KME Devizaszámla KME12441 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12442 b) magánnyugdíjpénztár KME Pénzeszközök értékelési különbözete KME12451 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME12452 b) magánnyugdíjpénztár KME13 C) Aktív időbeli elhatárolások KME Bevételek aktív időbeli elhatárolása KME1311 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1312 b) magánnyugdíjpénztár KME Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása KME1321 a) önkéntes nyugdíjpénztár KME1322 b) magánnyugdíjpénztár Mérleg Források Ssz. PSZÁF kód Megnevezés KMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ezer forint a b c d e f KMF11 D) Saját tőke KMF111 I. Induló tőke KMF1111 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1112 b) magánnyugdíjpénztár KMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások ( ) KMF1121 a) önkéntes nyugdíjpénztár

14 1736 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám Ssz. PSZÁF kód Megnevezés a b c d e f KMF1122 b) magánnyugdíjpénztár KMF113 III. Tartalék tőke KMF1131 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1132 b) magánnyugdíjpénztár KMF114 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye KMF115 V. Működés mérleg szerinti eredménye KMF116 VI. Értékelési tartalék KMF1161 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1162 b) magánnyugdíjpénztár KMF12 E) Céltartalékok KMF121 I. Működési céltartalék KMF1211 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1212 b) magánnyugdíjpénztár KMF122 II. Fedezeti céltartalék KMF1221 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1222 b) magánnyugdíjpénztár KMF Egyéni számlákon KMF12231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF12232 b) magánnyugdíjpénztár KMF Szolgáltatási tartalékon KMF12241 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF12242 b) magánnyugdíjpénztár KMF Értékelési különbözetben KMF12251 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF12252 b) magánnyugdíjpénztár KMF123 III. Likviditási céltartalék KMF1231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1232 b) magánnyugdíjpénztár KMF124 IV. Függő befizetések befektetési hozamának céltartaléka KMF1241 a) magánnyugdíjpénztár KMF125 V. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka KMF1251 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1252 b) magánnyugdíjpénztár KMF13 F) Kötelezettségek KMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek KMF1311 a) önkéntes nyugdíjpénztár

15 9. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1737 Ssz. PSZÁF kód Megnevezés a b c d e f KMF1312 b) magánnyugdíjpénztár KMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek KMF1321 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF1322 b) magánnyugdíjpénztár KMF ből: Azonosítatlan függő befizetések KMF13231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF13232 b) magánnyugdíjpénztár KMF14 G) Passzív időbeli elhatárolások KMF141 a) önkéntes nyugdíjpénztár KMF142 b) magánnyugdíjpénztár Eredménykimutatás A) Pénztári működési tevékenysége Ssz. PSZÁF kód Megnevezés ezer forint a b c d e f KA01 1. Tagok által fizetett tagdíj KA011 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA012 b) magánnyugdíjpénztár KA02 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás KA03 3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás KA04 4. Tagdíj-kiegészítések KA05 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés ( ) KA051 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA052 b) magánnyugdíjpénztár KA06 6. Utólag befolyt tagdíjak KA061 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA062 b) magánnyugdíjpénztár KA07 7. Tagdíjbevételek összesen ( )

16 1738 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám Ssz. PSZÁF kód Megnevezés a b c d e f KA071 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA072 b) magánnyugdíjpénztár KA08 8. Tagok egyéb befizetései KA081 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA09 9. Működési célra kapott rendszeres támogatás KA091 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA092 b) magánnyugdíjpénztár KA Működési célra juttatott eseti adomány KA101 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA102 b) magánnyugdíjpénztár KA Egyéb bevételek KA111 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA112 b) magánnyugdíjpénztár KA Működési célú bevételek összesen ( ) KA121 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA122 b) magánnyugdíjpénztár KA Működéssel kapcsolatos ráfordítások KA131 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA132 b) magánnyugdíjpénztár KA Szokásos működési tevékenység eredménye (12 13) KA141 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA142 b) magánnyugdíjpénztár KA Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek KA151 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA152 b) magánnyugdíjpénztár KA Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) KA161 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA162 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési jegyek realizált hozama

17 9. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1739 Ssz. PSZÁF kód Megnevezés a b c d e f KA171 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA172 b) magánnyugdíjpénztár KA Kapott osztalékok és részesedések KA181 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA182 b) magánnyugdíjpénztár KA Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei KA191 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA192 b) magánnyugdíjpénztár KA Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam KA201 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA202 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek KA211 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA212 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) KA221 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA222 b) magánnyugdíjpénztár KA Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások KA231 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA232 b) magánnyugdíjpénztár KA Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) ( ) KA241 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA242 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési jegyek realizált vesztesége KA251 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA252 b) magánnyugdíjpénztár

18 1740 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám Ssz. PSZÁF kód Megnevezés KA Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék a b c d e f KA261 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA262 b) magánnyugdíjpénztár KA Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása KA271 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA272 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások KA281 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA282 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások KA291 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA292 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) KA301 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA302 b) magánnyugdíjpénztár KA Befektetési tevékenység eredménye (22 30) KA311 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA312 b) magánnyugdíjpénztár KA Rendkívüli eredmény KA321 a) önkéntes nyugdíjpénztár KA322 b) magánnyugdíjpénztár KA Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye

19 9. szám NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 1741 Ssz. PSZÁF kód Megnevezés KA Adófizetési kötelezettség ( ) KA Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (önkéntes nyugdíjpénztár) KA Működés mérleg szerinti eredménye (magánnyugdíjpénztár) a b c d e f B) Pénztári szolgáltatások fedezete Ssz. PSZÁF kód Megnevezés ezer forint a b c d e f KB01 1.Tagok által fizetett tagdíj KB011 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB012 b) magánnyugdíjpénztár KB02 2. Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás KB03 3. Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás KB04 4. Tagdíj-kiegészítések KB05 5. Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés ( ) KB051 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB052 b) magánnyugdíjpénztár KB06 6. Utólag befolyt tagdíjak KB061 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB062 b) magánnyugdíjpénztár KB07 7. Tagdíjbevételek összesen ( ) KB071 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB072 b) magánnyugdíjpénztár KB08 8. Tagok egyéb befizetései KB081 a) önkéntes nyugdíjpénztár

20 1742 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 9. szám Ssz. PSZÁF kód Megnevezés KB09 9. Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás (önkéntes nyugdíjpénztár) KB Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány (önkéntes nyugdíjpénztár) KB Szolgáltatási célú egyéb bevételek a b c d e f KB111 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB112 b) magánnyugdíjpénztár KB Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) KB121 a) önkéntes nyugdíjpénztár ( ) KB122 b) magánnyugdíjpénztár (7+8+11) KB Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások KB131 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB132 b) magánnyugdíjpénztár KB Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek KB141 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB142 b) magánnyugdíjpénztár KB Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) KB151 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB152 b) magánnyugdíjpénztár KB Befektetési jegyek realizált hozama KB161 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB162 b) magánnyugdíjpénztár KB Kapott osztalékok és részesedések KB171 a) önkéntes nyugdíjpénztár KB172 b) magánnyugdíjpénztár

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. június 28. Ára: 3970 Ft 7. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Az elõzõ évi

Részletesebben

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677

Budapest, 2014. március 10. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 Budapest, 2014. március 10. 2. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 460 634 II. GAZDASÁG 635 672 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 673 677 460 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 2. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 23/2014.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Aktuáriusi értékelés Melléklet

Tartalomjegyzék. Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Aktuáriusi értékelés Melléklet Tartalomjegyzék Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Aktuáriusi értékelés Melléklet Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest

Részletesebben

342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról OptiJus Opten Kft. I. 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 342/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 29. Ára: 5210 Ft 9. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 215. május 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Zirci Városüzemeltetés Közhasznú Nonprofit Kft. 214. évi gazdálkodásáról Előadó: Schreindorfer Károly

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette:

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A MECSEKKÖRNYÉK HITELSZÖVETKEZET PÉCS 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁRÓL. Készítette: PAGATOR Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 Szekszárd Táncsics Mihály u. 32. Tel./ Fax: 74/319-615 Kamarai bejegyzési szám: 000708 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A vállalatcsoport bemutatása, a konszolidációs

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

20 1 4 Éves jelentés

20 1 4 Éves jelentés 20 14 Éves jelentés Bevezető A Magyar Nemzeti Bank 2014 novemberében azért hozta létre a MARK Magyar Reorganizációs és Követeléskezelő Zrt-t, hogy csökkentse a hazai pénzügyi rendszerben rejlő kockázatokat,

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Független Könyvvizsgálói Jelentés A részvényese részére Az éves beszámolóról készült jelentés 1.) Elvégeztük a ( Társaság ) mellékelt 2011. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről ~ Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről @ l'mj Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás

Részletesebben

Budapest, 2014. április 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 960 976 II. GAZDASÁG 977 998 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 999 1028

Budapest, 2014. április 29. TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 960 976 II. GAZDASÁG 977 998 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 999 1028 Budapest, 2014. április 29. 4. szám TARTALOMJEGYZÉK I. PÉNZÜGY 960 976 II. GAZDASÁG 977 998 III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY 999 1028 960 NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY 4. szám I. PÉNZÜGY JOGSZABÁLYOK 109/2014.

Részletesebben

B/5040. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap

B/5040. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/54. számú beszámoló a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 215. január 1. és 215. január 31. közötti üzleti évéről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszte r Budapest, 215.

Részletesebben

B/5038. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap

B/5038. számú. beszámoló. a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap MAGYARORSZÁG KORMÁNYA B/538. számú beszámoló a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alap 214. január 1. és 214. december 31. közötti üzleti évér ől Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszte r Budapest,

Részletesebben

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek

Pénzügyi kimutatások és jegyzetek. Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek Pénzügyi kimutatások és jegyzetek 81 Független könyvvizsgálói jelentés MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYAR KÖZLÖNY 187. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 30., kedd Tartalomjegyzék 362/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés Független könyvvizsgálói jelentés A Matusz-Vad Zrt. részvényeseinek Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük a Matusz-Vad Zrt. mellékelt 213. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott anyagot tárgyalja meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a benyújtott anyagot tárgyalja meg. Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: A Kőbányai Média és Kulturális Nonprofit Kft. 2010. évi pénzügyi beszámolója és mérlege A Kőbányai

Részletesebben

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7.

MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Adószám: 10984811-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság, Cégjegyzék szám: 01-09-365537 MOKÉP-PANNÓNIA Kft. 1065. Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 7. Kiegészítő melléklet 2013 Fordulónap: 2013.

Részletesebben