AJÁNLATI FELHÍVÁS. Ország: Magyarország 4600 Kapcsolattartási pont(ok):

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI FELHÍVÁS. Ország: Magyarország 4600 Kapcsolattartási pont(ok):"

Átírás

1 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ AJÁNLATI FELHÍVÁS I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Kisvárda Város Önkormányzata Postai cím: Szent László út Város/Község: Kisvárda Postai irányítószám: Ország: Magyarország 4600 Kapcsolattartási pont(ok): Telefon: 45/ Címzett: Dr. Oláh Albert polgármester Fax: 45/ Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):www.kisvarda.hu A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA ÉS FŐ TEVÉKENYSÉGE VAGY TEVÉKENYSÉGEI

2 Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal Regionális vagy helyi hatóság Regionális vagy helyi iroda/hivatal Közjogi szervezet Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet Egyéb (nevezze meg): Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Egészségügy Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA igen II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Kisvárda Város szennyvízcsatornázása II. ütem kivitelezés II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak egy kategóriát válasszon árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás b) Árubeszerzés c) Szolgáltatás megrendelés Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően A teljesítés helye Kisvárda NUTS-kód HU 323 Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb A teljesítés helye NUTS-kód Szolgáltatási kategória (az szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében) A teljesítés helye NUTS-kód II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése

3 II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel Keretmegállapodás egy ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek létszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok)ban: Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet: A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal): Becsült érték ÁFA nélkül: Pénznem: VAGY: és között Pénznem: A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Egyösszegű fix átalányáras vállalkozási szerződés a KEOP-1.2.0/2F számú pályázat szerinti műszaki tartalom megvalósítására, a FIDIC Piros Könyv szerint Kisvárda Város szennyvízcsatornázásának II. üteme II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő tárgy További tárgy(ak) Fő szójegyzé k Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) II.1.7) A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? nem igen II.1.8) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be): egy részre egy vagy több részre valamennyi részre

4 II.1.9) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) A tervezett szennyvízcsatorna-hálózat a meglévő rendszerre csatlakoztatva biztosítja a város teljes csatornázottságát. A szennyvízcsatorna hálózat elválasztó rendszerű, szükség szerinti közbenső átemelőkkel. A belterületi részeken a szennyvizek elvezetése DN 200 csövekből kialakított hálózaton keresztül történik, a meglévő gravitációs vezetékre történő csatlakozással. A csatorna túlzott fektetési mélységének elkerülésére a mellékelt helyszínrajzon bejelölt helyeken szennyvíz átemelőaknák kerülnek beépítésre. Az átemelőkben elhelyezett szivattyúk a vizet a kiépítésre kerülő D90 mm-es nyomóvezetékeken keresztül a meglévő gravitációs csatornákba nyomják. A város teljes területéről a keletkezett szennyvizek zárt rendszerben kerülnek elvezetésre szennyvíztisztító telepre, ahol a megadott határértékeknek megfelelő tisztítás után kerül a víz a befogadóba. Csatornahálózat kiépítésének befejezése KGPVC csőből a település gazdaságosan csatornázható részein gravitációs csatornával. A túlzott leásás elkerülése érdekében a szükséges helyeken 6 db átemelővel. Rekonstrukció a Csillag és a Kossuth utcákban, valamint gépészeti felújítás a II. és V. számú átemelőben. Irányítástechnika kiépítése az I., III, IV, V, VI, VII, XII, XIII. átemelőkben. A tervezett műszaki megoldás főbb paraméterei, kapacitása, helye (csatornánkénti bontásban): Gravitácis csatorna (KG PVC) hossza 13785,3 m Bekötőveték (KG PVC) száma 1164 db Bekötővezeték hossza 8053,9 m Szagtalanító berendezések elhelyezése az I., III, IV, V, VI, VII, XII, XIII. átemelőkben. A Kossuth és a Csillag utcai szennyvízcsatorna vezeték rekonstrukciója az alábbiak szerint: Ároknyitásos technológiával készülő rekonstrukció: Átemelő körzet jele Utca megnevezése Gerinc csatorna hossza méterben Átmérő DN 1 Csillag 39,2 300 Kőagyag 1 Kossuth 168,8 200 KG-PVC Összesen 208 Béléscsövezés és tokmarás

5 Átemelő körzet jele Utca megnevezése Gerinc csatorna hossza méterben (KG-PVC) Átmérő DN 1 Kossuth 182,3 200 A rekonstrukció során a meglévő csatornákat vissza kell bontani. A részletes műszaki tartalmat a dokumentáció tartalmazza. Az alkalmazott típusmegjelölés csak a jelleg meghatározása érdekében történt, a műszakilag egyenértékű megajánlásokat ajánlatkérő elfogadja. Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal): Pénznem: VAGY: és között Pénznem: II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatás megrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: 12 vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (nap/hó/év) befejezés (nap/hó/év) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓFELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Az ajánlatkérő jótállási kötelezettséget ír elő, az ajánlattevő által megajánlott időtartamban, legalább 24 hónap. Ajánlatkérő a kivitelezés és a jótállási időszak idejére teljesítési biztosítékfizetési kötelezettségét írja elő. A teljesítési biztosíték mértéke a nettó ajánlati ár 5%-a. Ajánlatkérő a késedelmes teljesítés esetére, késedelmes naponként késedelmi kötbér

6 teljesítését írja elő. A késedelmi kötbér egy napra jutó összege Ft. Az ajánlatkérő a 30 napot meghaladó késedelem esetére, meghiúsulási kötbér vállalását írja elő. A meghiúsulási kötbér mértéke 30 millió forint. Ajánlatkérő ettől kedvezőbb megajánlást elfogad. A nyertes ajánlattevőnek a 30 napra jutó késedelmi kötbérre, a meghiúsulási kötbér összegére vonatkozóan valamint a teljesítési biztosíték összegére vonatkozóan, ezek fedezeteként a Kbt. 53. (6) bek. a) pontja szerinti biztosítékot kell nyújtania. Az ajánlattevő nyilatkozzon ajánlatában, hogy a biztosítékot milyen formában fogja nyújtani. A biztosítékot a szerződéskötést megelőző legkésőbb ötödik napig kell teljesíteni. A teljesítés elmaradását ajánlatkérő a szerződéskötéstől való elállásnak tekinti. A biztosítékok az Ajánlattevőként szerződő fél választása szerint teljesíthetők a megajánlott biztosítékokkal azonos összegű pénzeszköznek az Ajánlatkérő K & H Bank Zrt-nél vezetett számú bankszámlájára történő átutalással, vagy azonos összegre vonatkozó bankgarancia biztosításával, vagy azonos összegre vonatkozó biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel is. A nyertes ajánlattevő a jelen felhívás III.1.2 pontja szerint előlegre jogosult. A nyertes ajánlattevő az előlegre akkor jogosult, ha azzal azonos mértékű a Kbt. 53. (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosítékot nyújt. Az előleg kifizetésének feltétele, hogy az előlegnyújtásra vonatkozó kérelemmel és előlegszámlával együtt a nyertes ajánlattevő bemutassa az előlegbiztosítékot is. Az ajánlattevő nyilatkozzon ajánlatában, hogy kíván-e előleget igénybe venni, és ha igen, akkor a biztosítékot milyen formában fogja nyújtani. Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehetőségével élni kíván. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre A Közreműködő Szervezet a bruttó ajánlati ár maximum 15%-át fizeti ki előlegként. Az előleget, a szerződés aláírását követően igényelheti a vállalkozó úgynevezett előleg bekérő dokumentum benyújtásával. Az előlegfizetés után a felvett előleggel, a megvalósítás során teljesítményarányossal kell elszámolni. Az előlegszámla 60 napon belül közvetlen szállítói kifizetéssel kerül kifizetésre. Az előleg igénylésének és kifizetésének a feltétele a jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti előlegbiztosíték megfelelő módon történő teljesítése. A munka ellenértéke az Európai Unióból származó forrásra tekintettel a Kbt (3) bekezdésének megfelelően, a Támogatási Szerződéshez igazodóan, a műszaki ellenőr által igazolt teljesítést követő 60 napon belül, átutalással, közvetlen szállítói kifizetéssel kerül kiegyenlítésre. Ajánlatkérő ettől kedvezőbb fizetési feltételt elfogad. Az ajánlatkérő három részszámla és egy végszámla benyújtására ad lehetőséget. A részszámlák értéke a nettó ajánlati ár %-a lehet, míg a végszámla értéke a nettó ajánlati ár 10%-a lehet. A végszámla benyújtásának feltétele a hiánymentes műszaki átadás-átvétel. Az ajánlat és az

7 elszámolás pénzneme is HUF. Az ajánlattevő a részszámla és a végszámla benyújtásakor köteles igazolni, köztartozás mentességét, 30 napnál nem régebbi APEH által kiadott adóigazolás eredetben történő csatolásával. Amennyiben az ajánlattevő a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel úgy az igazolás benyújtására nincs szükség. A vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM Együttes rendelet. 255/2006. (XII.08.) Kormányrendelet, 281/2006. (XII.23.) Kormányrendelet. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy(adott esetben)- III.1.4) Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? igen nem (adott esetben) Ha igen, a különleges feltételek meghatározása : - III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, illetve a erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt (1) bekezdésben, valamint a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontjában felsorolt kizáró okok fennállnak, Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti (10 %-ot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt) alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt (1) bek. a)-c) pontjaiban felsorolt, valamint a Kbt.62. (1) bekezdés szerint kizáró okok fennállnak. Ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezetnek az ajánlatban írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdése, valamint a 61. (1) bekezdésének hatálya alá, illetőleg jogosult ezt már az ajánlatában is igazolni. Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők) nyertessége esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül a Kbt. 63. (2)-(5) bekezdései és a 63/A (1) bekezdése szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a 60. (1) bekezdésének, valamint a 61. (1) bekezdésének hatálya alá, ha ezt az ajánlatban nem igazolta.

8 III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P/1) A Kbt. 66. (1) bekezdés a) pontja alapján a részvételre jelentkező és a Kbt. 71 (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó valamennyi számlavezető pénzintézetétől származó, a vizsgált időszakra vonatkozó, valamennyi számlaszámára vonatkozó, a felhívás megjelenését követően kiállított nyilatkozata az alábbi tartalommal: a bankszámla száma, a számla technikai jellegű számla-e vagy sem, a számlanyitás napja azaz, hogy mióta vezeti a bankszámláját, volt-e sorban állás a vizsgált időszakban, ha igen hány napig. Jelenleg van-e bírósági végrehajtás a számlával szemben P/2) A Kbt. 66. (1) bekezdés b) pontja alapján a számviteli jogszabályok szerinti beszámolók P/3) A Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja alapján, a cégszerűen aláírt nyilatkozat a vizsgált évek vonatkozásában évenként, tételesen bemutatva a teljes árbevételt és a beszerzés tárgya szerinti építési beruházásokból származó árbevételt, bemutatva ez utóbbi évenkénti átlagát is. P/4 A Kbt. 66. (1) bekezdés d) pontja alapján, a 150 millió forint rendelkezésre állásának igazolására be kell nyújtania a pénzintézet által kiadott igazolást, mely szerint az ajánlattevő, a konzorciumi partnerek bármelyike vagy együttesen, és/vagy a Kbt. 71 (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó számára az előírt értékű pénzeszköz rendelkezésre áll. Az összeg származhat a folyószámlán lévő likvid Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha az alábbi pontokban meghatározott követelmények közül bármelyiknek az alább megfogalmazott módon nem felel meg: P/1) Bármely pénzintézetnél vezetett nem technikai jellegű folyószámláján, a hirdetmény megjelenésétől visszafelé számított 36 hónapban sorban állás mutatkozott, vagy bármely számlával szemben az igazolás kiállításakor bírósági végrehajtás van folyamatban. P/2) Az ajánlattevő vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó mérleg szerinti eredménye a hirdetmény feladását megelőző három lezárt üzleti év közül egynél több évben negatív P/3) Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó által a hirdetmény feladását megelőző utolsó három év ( ) mindegyikében az elért teljes nettó árbevétel nem érte el a nettó millió forintot és ezen belül a közbeszerzés tárgya (szennyvízcsatorna-hálózat építés) szerinti nettó forgalmának átlaga nem éri el a nettó Ft összeget. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik három lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó forgalma számtani átlagának kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve) P/4) az ajánlat benyújtásakor nem igazolja, hogy az első részszámla kifizetéséig terjedő

9 pénzeszközből, szabad készpénzállományból, folyószámla hitelkeretből, folyószámláról történő átvezetésből, kölcsönből, tagi kölcsönből, stb. Az ajánlatkérő a fent megjelölt szabad pénzeszközzel egyenértékűnek tekinti a kifejezetten a konkrét projektre vonatkozó az előírt értéket elérő vagy meghaladó pénzintézeti hitelfelvételt igazoló hitelígérvényt vagy hitelszerződést is. Ebben az esetben a hitelígérvényt vagy a hitelszerződést kell benyújtani. időtartamban a teljesítéshez szükséges legalább nettó 150 millió forint összegű szabad felhasználású pénzeszközzel rendelkezik Az ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek és a Kbt. 71. (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozónak az 1-2 pontok esetében önállóan, a 3-4. pont esetében együttessen kell megfelelniük.. Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételek meglétének igazolására más szervezet erőforrására támaszkodik, úgy - a Kbt. 65. (4) bekezdésben foglaltak szerint, e szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát kell benyújtani, ha a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn, ennek hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodást és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatát kell benyújtani. A nyilatkozaton felül be kell továbbá nyújtani a felhívásban előírt, az alkalmasság megítéléséhez bekért dokumentumot is azon alkalmassági kritérium vonatkozásában, melyre tekintettel az erőforrást biztosító szervezet bevonásra kerül. Az erőforrást biztosító szervezet tekintetében a Kbt. 4. 3/D. pontja az irányadó, míg az erőforrás fogalmát a Kbt. 4. 3/E pontja szerint kell értelmezni. 1.III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M/1) Az előző öt év legjelentősebb építési beruházásainak az ismertetése ( a szükséges mértékig) a Kbt. 67. (2) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): M/1) Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, és a 10% feletti mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkeznek összesen az alábbi

10 bekezdés a) pontja szerint, a Kbt. 68. (2) bekezdése szerinti tartalommal. A referenciának tartalmaznia kell továbbá valamennyi olyan adatot, melyből az alkalmasság megállapítható. M/2) A rendelkezésre álló gépek, berendezések áruleírása, melyből az alkalmassági előírásnak való megfelelés egyértelműen megállapítható M/3) A Kbt. 67. (2) e) pontja alapján a teljesítésébe bevonni kívánt szakembereinek megnevezése, képzettségük és szakmai gyakorlati idejük ismertetése, és a képzettség igazolásául és a jogosultság igazolásául szolgáló okiratok (felsőfokú diploma, névjegyzékbe vételről szóló határozat ill. igazolvány) másolatai. M/4 Cégszerűen aláírt nyilatkozat az átlagos statisztikai létszámról M/5 A tanúsítvány másolata vagy az egyéb bizonyítékok bemutatása. Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételek meglétének igazolására más szervezet erőforrására támaszkodik, úgy - a Kbt. 65. (4) bekezdésben foglaltak szerint, e szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát kell benyújtani, ha a Ptk. szerinti többségi befolyás áll fenn, ennek hiányában az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet által kötött megállapodást és az erőforrást nyújtó szervezet kötelezettségvállalásra vonatkozó, közjegyző által hitelesített nyilatkozatát kell benyújtani. A nyilatkozaton felül be kell továbbá nyújtani a felhívásban előírt, az alkalmasság megítéléséhez bekért dokumentumot is azon alkalmassági kritérium vonatkozásában, melyre tekintettel az erőforrást biztosító szervezet bevonásra kerül. referenciákkal: Az előző öt évben, ( ) teljesítésigazolással lezárt referenciaigazolással igazolt, legalább 1 db, legalább fm hosszúságú szennyvízcsatorna kivitelezésre vonatkozó referenciával, vagy olyan szennyvízcsatorna építésre vonatkozó referenciával, melynek értéke elérte vagy meghaladta a nettó 600 millió forintot. M/2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, és a 10% feletti mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkeznek eszközökkel és berendezésekkel: min. 1 db vákuumos talajvízszintsüllyesztő berendezés és tartozékai min. 3 db kotró-rakodó gép min. 3 db kompakt rakodó gép min. 250 m2 dúcolatrendszer minimum 3 db, legalább 10 tonna teherbírású tehergépjármű M/3)Alkalmatlan az ajánlattevő, a közös ajánlattevők, és a 10% feletti mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó, ha nem rendelkeznek az alábbi szakemberekkel: a) Főépítésvezető (1 fő): legalább 5 éves szakmai gyakorlat építési felelős műszaki vezetőként szennyvízcsatorna-hálózat építés területen; besorolás Felelős Műszaki Vezetőként a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározott legalább A kategória szerint (MV-VZ/A kód), b) Szakági építésvezetők (legalább 3 fő): 3 éves szakmai gyakorlat építési felelős műszaki vezetőként szennyvízcsatorna-hálózat építés területen;

11 Az erőforrást biztosító szervezet tekintetében a Kbt. 4. 3/D. pontja az irányadó, míg az erőforrás fogalmát a Kbt. 4. 3/E pontja szerint kell értelmezni. besorolás Felelős Műszaki Vezetőként a 244/2006. (XII.15.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározott legalább: 2 fő A kategória szerint (MV- VZ/A kód), 1 fő B kategória szerint (MV- KÉ/A kód) Minden szakembernek rendelkeznie kell a szerződés teljesítéséhez szükséges magyar nyelvismerettel. Továbbá legalább 1 fő Munkavédelmi koordinátor Végzettség: munkavédelmi szakmérnök vagy munkaügyi szaktanácsadó Szakmai tapasztalat: Legalább egy év szakmai gyakorlat Nyelvismeret: a magyar szakmai nyelv tárgyalóképes ismerete A szakemberek között átfedés nem lehetséges. M/4 Az Ajánlattevő, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a műszaki-szakmai alkalmassági követelmények alapján alkalmatlan, ha az átlagos statisztikai létszáma évben nem érte el vagy haladta meg az 50 főt. M/5. Az Ajánlattevő, közös ajánlattevők, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó a műszaki-szakmai alkalmassági követelmények alapján alkalmatlan, ha nem rendelkezik generálkivitelezői és/vagy vízépítési és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építése és/vagy mélyépítési tevékenységre vonatkozó bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszerrel, ennek működtetését igazoló (pl.: ISO 14001) tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett

12 III.2.4) Fenntartott szerződések (adott esetben) igen nem A szerződés védett műhelyek számára fenntartott szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a Kbt. 68. (5) bekezdése szerinti egyéb bizonyíték(ok)kal Az ajánlattevőnek és a 10%-os mértéket meghaladóan az eljárásba bevonni kívánt alvállalkozójának minden pontban együttesen kell megfelelnie. A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen nem Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: III.3.2) A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét? igen nem IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA IV.1.1) Az eljárás fajtája Nyílt Meghívásos Gyorsított meghívásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: Tárgyalásos Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése? igen nem Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni

13 Gyorsított tárgyalásos A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása: Versenypárbeszéd IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén) Létszám VAGY: minimum és, adott esetben, maximum A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát? igen nem IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás VAGY Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség csökkenő fontossági sorrendben kell megadni) a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok Részszempont Súlyszám Részszempont Súlyszám 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár ( HUF) 2.Jótállás időtartama hónapokban kifejezve ( legalább 24 hónap) 3. Meghiúsulási kötbér összege, legalább 30 millió Vízépítési és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építése és/vagy mélyépítési tevékenységre vonatkozó ISO 9001 tanúsítvány vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvány vagy minőségbiztosítási intézkedések megléte 10 10

14 forint 4.Csatorna-mosatás költsége 5. Átemelők villamos energia szükséglete Vízépítési és/vagy vízgazdálkodási létesítmények építése és/vagy mélyépítési tevékenységre vonatkozó OHSAS (MSZ ) tanúsítvány vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó ezzel egyenértékű tanúsítvány vagy minőségbiztosítási intézkedések megléte IV.2.2) Elektronikus árverést alkalmaznak-e? igen nem Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a HL-ben: /S - / / (nap/hó/év) Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a HL-ben: (nap/hó/év) Hirdetmény száma a HL-ben: (nap/hó/év) IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 19/04/2010 (nap/hó/év) Időpont: 13 óra

15 Kell-e fizetni a dokumentációért? igen nem Igen válasz esetén, Ár (számokkal): Pénznem: HUF A fizetés feltételei és módja: A dokumentáció, az ajánlati felhívás megjelenésétől kezdődően beszerezhető. A dokumentáció árát, a Lucsik és Társa Kft. Raiffeisen Bank Rt.-nél vezetett számú számlájára átutalással kell megfizetni. A dokumentáció ellenértéke nettó módon került meghatározásra. IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő Dátum: 19/04/2010 (nap/hó/év) Időpont: 13 óra IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén) Dátum: IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók HU IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén) / / -ig (nap/hó/év) VAGY hónap(ok)ban: vagy nap(ok)ban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum 19/04/2010 (nap/hó/év) Helye: Lucsik és Társa Kft, 1062 Budapest, Bajza u. 54. IV/4. Időpont: 13 óra Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen nem A Kbt. 80. (2) bekezdése szerint VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK VI.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen nem Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: VI.2) A SZERZŐDÉS EU-ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot: KEOP-1.2.0/2F igen nem

16 VI.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2010.május óra Lucsik és Társa Kft Budapest, Bajza u. 54. IV/4. V.3.2) A szerződéskötés tervezett időpontja: 2010.május óra 4.) A Kbt. 83. (2) bekezdése szerinti hiánypótlási lehetősége biztosított. 5.) Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy az eljárás nyertesének visszalépése vagy az eljárás nyertesének a 60. (1) bekezdésének, valamint ha az ajánlatkérő azt előírta a 61. (1), illetőleg (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata vagy ezen kizáró okokkal kapcsolatos igazolás(ok) benyújtásának elmulasztása esetében az ajánlatok értékelése során [81. (4) bekezdés] a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést. 6) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: A dokumentáció átadása a Lucsik és Társa Kft-nél, hétfőtől péntekig, óráig, az ajánlati határidő lejártának napján 9 órától 13 óra 00 percig, az ellenérték megfizetését igazoló átutalásról szóló bizonylat másolati példányának bemutatása ellenében történik. A dokumentációt nyomtatott formában bocsátjuk rendelkezésre. A Kbt. 54. (4) bekezdése esetén, amennyiben az ajánlattevő a dokumentáció megküldését kéri, úgy a befizetést igazoló okmány másolatát, valamint a kérelemre vonatkozó levelet írásban (faxon vagy levélben) kell megküldenie a lebonyolítóként eljáró Lucsik és Társa Kft részére, az ajánlati felhívásban megjelölt elérhetőségeken. A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: ajánlattevő neve ajánlattevő levelezési címe, ahova a dokumentáció megküldését kéri az ajánlattevő címe, telefon és faxszáma az eljárást megindító ajánlati felhívás hirdetményének TED vagy KÉ- száma A dokumentáció ellenértéke nettó Ft. A dokumentáció tartalmazza a 162/2004.(V.21.) Komr. rendelet szerinti valamennyi dokumentumot. A dokumentáció súlya kb. 5 kg, az átvételt ennek megfelelően tervezzék. 7) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A legjobb ajánlat kapja a maximális 10 pontot, a többi ajánlat pontszámát az alábbiak szerint állapítja meg az ajánlatkérő: azon értékelési szempontok esetén, ahol a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, ott a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatkérő, azon értékelési szempontok esetén ahol legnagyobb ajánlat a kedvezőbb, ott az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlatkérő. Amennyiben nem egész szám keletkezik, úgy az ajánlatkérő két tizedes jegyig számol, további kerekítés nélkül. A 6-7. részszempont esetében az igen válasz 10 pontot, a nem válasz 0 pontot kap. A részletes értékelési módszereket az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 70 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL):

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Címzett: főigazgató E-mail: Fax: +36-1-469-4144 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): AJÁNLATI FELHÍVÁS EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 1097. Ország: HU Kapcsolattartási pont(ok): Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) Korm. r. 23. (4) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában

Részletesebben

Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 6000

Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám: 6000 Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

D&O Felelősségbiztosítási Szerződés beszerzése

D&O Felelősségbiztosítási Szerződés beszerzése D&O Felelősségbiztosítási Szerződés beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/152 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás EUHL Eljárás fajtája: Tárgyalásos

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 123 Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: 8360 Keszthely, Fő tér 1. Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EURÓAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 90 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következő címen szerezhetők be: X Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal 3. melléklet a 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében

Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Nyomdai szolgáltatás megrendelése vállalkozási keretszerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/64 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok

Közbeszerzési útmutató 2. segédlet. FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Közbeszerzési útmutató 2. segédlet FIDIC szerződéses feltételek szerinti mérnöki feladatok Tartalom Az építési beruházásokra vonatkozó szabályok, mintadokumentumok a FIDIC 3 szerződéses feltételek szerinti

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/64

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/64 Szennyvízcsatorna-hálózat építése FIDIC piros könyv szerint (1. rész), valamint szennyvíztisztító-telep építése FIDIC sárga könyv szerint (2.rész) Taktaharkány és Taktaszada községekben Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/23 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Pécs Holding Zrt. által üzemeltetett lakás- és nem lakáscélú ingatlanokon és a Pécs Holding Zrt. tulajdonában álló nem lakáscélú ingatlanokon történő

Részletesebben