Pénzforgalmi Üzletszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pénzforgalmi Üzletszabályzat"

Átírás

1 BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet 6/2015. számú elnöki utasítás Pénzforgalmi Üzletszabályzat Hatályos: június 15.

2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések Általános rendelkezések Fogalmak... 4 II. A fizetési számla vezetés és a pénzforgalmi szolgáltatások általános szerződési feltételei Fizetési számlanyitás Fizetési számla feletti rendelkezés Számlakivonat Fizetési műveletek, fizetési módok Fizetési megbízások Visszatérítés Felelősség a fizetési művelet teljesítéséért Látra szóló fizetésiszámla-követelés, látra szóló kamat Díjak, jutalékok, költségek Pénzügyi rezsicsökkentés III. A lekötött betétekre vonatkozó általános szerződési feltételek Számlabetét A betét kamata A kamat megfizetése A betét automatikus megszűnése a fizetési számla megszűnése esetén Egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM) Betétbiztosítás IV. Egyéb kiegészítő szolgáltatások Internet Banking szolgáltatás SMS-szolgáltatás Bankkártya forgalmazás V. Záró rendelkezések Az Ügyféllel való kapcsolattartás Az Üzletszabályzat módosítása A Szerződés megszűnése, a fizetési számla lezárása Panaszkezelés, jogorvoslat Záró rendelkezések Hatályos: június 15. 2

3 I. Bevezető rendelkezések 1. Általános rendelkezések 1.1. A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) székhely: 3441 Mezőkeresztes, Dózsa Gy. u.37. cégjegyzékszám: adószám: telefon: 49/ honlap: az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet december 16-án kelt, 815/1997/F. számú határozata alapján lakossági fizetési számla és pénzforgalmi számla vezetésére, pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására és betétgyűjtésre jogosult A Takarékszövetkezet és az Ügyfél között a fizetési számla vezetésre, a pénzforgalmi szolgáltatásokra és a betételhelyezésre vonatkozó szerződési feltételeket a Felek között létrejött egyedi szerződés (fizetésiszámla-szerződés, betétszerződés), az Általános Szerződési Feltételek, jelen Üzletszabályzat (továbbiakban "Szerződés", "ÁSZF" "Üzletszabályzat"), az adott takarékszövetkezeti szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatásra vonatkozó üzletszabályzat, a Bankkártya Üzletszabályzat, az e szolgáltatásokra vonatkozó egyedi szerződések és kondíciós listák ("Hirdetmény"), a Takarékszövetkezet fizetési megbízások benyújtására szolgáló nyomtatványai, együttesen tartalmazzák, mely szerződési feltételek együttesen a Pft. értelmében vett keretszerződésnek minősülnek Amennyiben valamely szolgáltatással kapcsolatos kérdést a vonatkozó szerződés, az ÁSZF, jelen Üzletszabályzat és a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata nem szabályoz, arra a hatályos jogszabályi előírások, így különösen a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény, valamint a pénzforgalmat érintő további hatályos jogszabályok, és a fizetésiszámla-szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Takarékszövetkezet a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló évi XLII. törvény 2. i) pontjában meghatározott - Magatartási Kódexnek kötelező érvénnyel alávetette magát. A Magatartási Kódex folyamatosan, ingyenesen és korlátozásmentesen elérhető a Takarékszövetkezet honlapján (www.borsodtakarek.hu) 1.4. A vonatkozó szerződés aláírása előtt a Takarékszövetkezet biztosítja Ügyfelei részére, hogy a keretszerződés tartalmát kellő időben megismerjék. Ennek érdekében valamennyi egységében az ügyfelei számára elérhető módon kifüggeszti, valamint honlapján elérhetővé teszi Üzletszabályzatait, az ÁSZF-et és hatályos Hirdetményét Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet közötti jogviszonyra - ellentétes kikötés hiányában - a magyar anyagi és eljárási jogot kell alkalmazni. Hatályos: június 15. 3

4 2. Fogalmak Átutalás: a fizető fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történő átutalás. Banki munkanap: az a nap, amikor a Takarékszövetkezet a hatályos nyitvatartási rendje szerint üzleti tevékenységet végez, így amelyen a Takarékszövetkezet fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart. Banki szünnap: az a nap, amikor a Takarékszövetkezet nem végez üzleti tevékenységet. Beszedés: a kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizető fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján történik. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam. EGT-n belüli fizetési művelet: az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtás euróban vagy egy euroövezeten kívüli EGT-állam pénznemében történik. Elektronikus forint átutalás: Elektronikus forint átutalási megbízással kezdeményezett átutalás. Elektronikus forint átutalási megbízás: a hatósági átutalási megbízás kivételével a nem papír alapon benyújtott - pénznemek közötti átváltást nem igénylő - belföldi forint átutalásra szóló megbízás. Értéknap: az a nap, amelyet a Takarékszövetkezet a fizetési számla javára vagy a fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz. Fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés. Fizetési művelet: a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól. Fizetési számla: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv a szerinti bankszámlaszerződés, illetőleg a Ptk. 6:394. -a szerinti fizetésiszámla-szerződés alapján, a számlatulajdonos számára, pénzforgalmának lebonyolítása érdekében nyitott számla, amely - elnevezésétől és pénznemétől függetlenül - a számlatulajdonos pénzköveteléseinek és pénztartozásainak nyilvántartására, kezelésére, valamint fizetési műveletek teljesítésére szolgál, és amelynek terhére és javára - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a pénzforgalmi jogszabályokban meghatározott bármely fizetési mód alkalmazható. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti jogviszonyban, ahol valamely üzletszabályzat, szerződés vagy egyéb takarékszövetkezeti dokumentum bankszámlát említ, ott fizetési számla értendő. Hatályos: június 15. 4

5 Fizető fél: az a jogalany, a) aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy c) akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik. Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Hpt.: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény. Kedvezményezett: a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja (pl. átutalás címzettje). Keretszerződés: a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között létrejött - Pft.-ben meghatározott kötelező tartalmi elemeket magában foglaló - pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, amely meghatározza a keretszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ide értve a fizetési számla megnyitását is. Lakossági fizetési számla: fogyasztó nevére nyitott fizetési számla. Mikrovállalkozás: az a jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amelynek - a Keretszerződés megkötésének időpontjában, a Takarékszövetkezet rendelkezésére álló információk alapján - az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és a szerződés megkötését megelőző üzleti évben éves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euró vagy a szerződés megkötését megelőző üzleti év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Takarékszövetkezet által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forintösszeg. MNB rendelet: a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet. Papíralapú fizetési megbízás: olyan írásban adott fizetési megbízás, amelyet nem elektronikus úton írtak alá. Pénzforgalmi jogszabályok: a fizetési számla vezetésre és a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó jogszabályok, különösen a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény és a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet. Pénzforgalmi számla: az a fizetési számla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott. Pénzforgalmi szolgáltatás: a) a fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, b) a fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, c) a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése, d) a c) pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretéből történik, Hatályos: június 15. 5

6 e) a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - ide nem értve a csekk és az elektronikus pénzeszköz - kibocsátása, f) a készpénzátutalás, g) az olyan fizetési művelet teljesítése, ahol a fizető fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást, és ahol a fizetési művelet a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz üzemeltetőjénél történik, aki kizárólag közvetítőként jár el az ügyfele és az ügyfele részére árut szállító vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy között. Pft.: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény. Pmt.: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény. Ptk.: évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. Rendelkezésre jogosult: a számlatulajdonos, a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy, illetve a számla feletti rendelkezésre általuk feljogosított más személy. Sorbaállítás: a Takarékszövetkezet által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a Takarékszövetkezettel. Számlatulajdonos: a Takarékszövetkezetnél fizetési számlával rendelkező természetes vagy jogi személy, illetve egyéb jogalany. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely az Ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Terhelési nap: az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizető fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti. Ügyfél: a Számlatulajdonos, illetve a számla felett rendelkezésre jogosult egyéb személy (képviselő, meghatalmazott). Ügyfél-azonosításra vonatkozó szabályok: Pmt., Pft. Jelen Üzletszabályzat alkalmazása tekintetében: Papír alapú fizetési megbízás: Az Ügyfél által személyesen vagy postai úton benyújtott fizetési megbízás. Elektronikus úton benyújtott fizetési megbízás: Az Ügyfél által elektronikus úton, elektronikus aláírással a vonatkozó szolgáltatási szerződés alapján igénybe vett Internet Banking ügyfélprogramon keresztül benyújtott fizetési megbízás. Hatályos: június 15. 6

7 Fizetési forgalom: A fizetés számlára címzett fizetési megbízás teljesítése. Belföldi fizetési forgalom: A belföldi forint fizetési forgalom szolgáltatást a számlavezető hely az InterGiro1 (IG1), InterGiro2 (IG2) és VIBER fizetési és elszámolási rendszerek igénybevételével biztosítja. Belföldi és külföldi deviza fizetési forgalom: a belföldi és külföldi deviza fizetési forgalom szolgáltatást a Takarékszövetkezet a SWIFT fizetési rendszer igénybevételével biztosítja. InterGiro1 fizetési forgalom: Az InterGiro1 (IG1) fizetési rendszer keretében a tárgynapra befogadott fizetési megbízások feldolgozása tárgynapon megtörténik, az éjszakai elszámoláshoz kapcsolódó tevékenységek eredményeként a megbízás teljesítésére az azt követő munkanapon elszámolási napon kerül sor. A Számlavezető hely az IG1 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti az Ügyfél által forint pénznemben, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett, a pénznemek közötti átváltást igénylő, valamint a papír alapon benyújtott egyszerű átutalást, a hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint a meghatározott beszedési megbízások benyújtását és teljesítését. InterGiro2 fizetési forgalom: Az InterGiro1 (IG1) fizetési rendszer keretében a tárgynapra befogadott fizetési megbízások feldolgozása és teljesítése tárgynapon, napközbeni többszöri elszámolás 5 elszámolási ciklus keretében történik meg. A Takarékszövetkezet az IG2 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti az Ügyfél által forint pénznemben, különböző pénznemek közötti átváltást nem igénylő, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett, elektronikus úton benyújtott egyszerű átutalást, csoportos átutalást, a benyújtás módjától függetlenül a rendszeres átutalást. VIBER átutalás: A Takarékszövetkezet a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (a továbbiakban: VIBER) alkalmazásával a forint átutalási megbízás átvételét követően haladéktalanul rövid határidő mellett teljesíti a belföldi bankközi átutalásokat a részére személyesen átadott átutalási megbízások alapján. II. A fizetési számla vezetés és a pénzforgalmi szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Fizetési számlanyitás 1.1. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonossal írásban kötött fizetésiszámla-szerződés alapján a Számlatulajdonos fizetési forgalmának lebonyolítására, valamint a Takarékszövetkezettel folytatott ügyletek elszámolására forint, illetve deviza fizetési számlát nyit A fizetésiszámla-szerződés alapján a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos részére nyitott fizetési számlán kezeli és nyilvántartja a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket, a számlán - a pénzforgalmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően - fizetési műveleteket (készpénz befizetést és kifizetést, átutalást és beszedést) és egyéb számlaműveleteket teljesít, Hatályos: június 15. 7

8 továbbá a számlán történt jóváírásokról és terhelésekről, valamint a számla egyenlegéről a Számlatulajdonost értesíti A fizetésiszámla-szerződés határozatlan időre jön létre, azon a napon, amelyen azt mindkét szerződő fél aláírta A fizetésiszámla-szerződés megkötésének feltétele, hogy a Számlatulajdonos az ügyfélazonosításra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a Takarékszövetkezet ezirányú előírásainak megfelelően személyazonosságát - nyilvántartásba vételhez kötött jogalany a jogszabályban előírt hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vételét, jogi személy, illetve egyéb szervezet képviselője a képviseleti jogát - igazolja, a számlanyitáshoz szükséges okmányokat, iratokat bemutassa, az előírt nyilatkozatokat megtegye, a számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírásának mintáját a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsássa, valamint az egyedi fizetésiszámla-szerződés aláírásával a Takarékszövetkezet ÁSZF-jének üzletszabályzatainak rendelkezéseit és az adott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó Hirdetményben foglalt feltételeket elfogadja. A Takarékszövetkezet a fizetési számlanyitás feltételeként a Hirdetményben meghatározhatja a fizetési számlán elhelyezendő legkisebb összeget A Takarékszövetkezet a fizetési számlát a Számlatulajdonos teljes - nem természetes személy esetén teljes vagy rövidített - neve és a pénzforgalmi jogszabályoknak megfelelően kialakított egyedi pénzforgalmi jelzőszáma (fizetési számlaszáma) alapján tartja nyilván és azonosítja A Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos közötti szerződéses kapcsolat fennállása alatt az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezetnek megadott adatokban bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet A fizetési számla megnyitásakor az Ügyfél átvilágítására, illetve a fizetési számlaszerződés fennállása alatt az Ügyfél azonosítására a Pmt. rendelkezései, valamint a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata az irányadó Takarékszövetkezet pénzforgalmi számlát a pénzforgalomra, valamint a számlavezetésre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével, az Ügyfél tevékenységének létesítését (alapítását vagy működésének engedélyezését) meghatározó okirat és amennyiben az Ügyfél nyilvántartásba-vételre kötelezett nyilvántartásba vételét, vagy annak kezdeményezését igazoló papír alapú okmányok, illetve minősített elektronikus aláírással ellátott e-dokumentumok alapján nyitja meg A szerződést a Takarékszövetkezet azon személlyel (személyekkel) köti meg, aki(k) az alapító okirat, illetve az Ügyfél nyilvántartásba-vételéről szóló határozat szerint jogosult(ak) az Ügyfél képviseletére, s bejelentheti(k) a fizetési számlák felett rendelkező személy(eke)t is Az elektronikus cégeljárásra vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelve július 1-jétől az Ügyfél vagy a megbízása alapján eljáró jogi képviselőnek a Takarékszövetkezet alábbi központi címre kell a Cégbíróság részére elküldött e-aktát, továbbá a Cégbíróság bejegyző, vagy változást bejegyző határozatát megküldeni: címre A Takarékszövetkezet fizetési számlát kis- és nagykorú természetes személynek egyaránt nyithat. Nagykorúnak minősül az a személy is, aki 18 év alatti, azonban már házasságot kötött. Hatályos: június 15. 8

9 Kiskorúak részére az alábbi módon vezethető fizetési számla: a 14. életévét be nem töltött kiskorú (a Ptk. szerint cselekvőképtelen természetes személy) nevében a törvényes képviselője nyithatja meg a fizetési számlát, a szerződést ő írhatja alá, és csak ő rendelkezhet érvényesen a számla felett a kiskorú nevében, a 14. életévet betöltött, de 18. életévét be nem töltött kiskorú (a Ptk. szerint cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy) jognyilatkozatot tehet, tehát saját nevében nyithat fizetési számlát, a szerződést aláírhatja, de a szerződés csak a törvényes képviselője hozzájárulásával vagy utólagos jóváhagyásával válik érvényessé. A 14. életévét be nem töltött természetes személy azonosításához szükséges a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele. 2. Fizetési számla feletti rendelkezés 2.1. A Takarékszövetkezet nem ellenőrzi, hogy a fizetési számla feletti rendelkezésre bejelentett személy az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel-e. A számla feletti rendelkezési jogosultság attól a naptól kezdve hatályos, amikor a Számlatulajdonos a megfelelően kitöltött aláírás bejelentő kartont a számlavezető helynél benyújtotta, és azt a számlavezető hely érvénybe helyezte. Az aláírás-bejelentést a Takarékszövetkezet mindaddig érvényben lévőnek tekinti, amíg az Ügyfél az aláírási jogban beállott változást írásban be nem jelenti, illetve amíg a Számlatulajdonos időközben beállott haláláról hitelt érdemlően tudomást nem szerez A Takarékszövetkezet a számla feletti rendelkező személy azonosítását a vonatkozó jogszabályok alapján elvégzi és a jogszabályok által előírt adatokat rögzíti. A Takarékszövetkezet a rendelkezésre jogosult személytől csak azután fogad el rendelkezést, ha azonosítása - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvény szerinti ügyfélátvilágítás végrehajtása céljából a szükséges dokumentumok bemutatása, adatok közlése, valamint a Tényleges tulajdonosi nyilatkozat kitöltése - már megtörtént. A fizetési számla felett a Számlatulajdonos, illetve az általa meghatalmazott és a Takarékszövetkezet részére bejelentett személy jogosult rendelkezni. A Számlatulajdonos és a fizetési számla felett rendelkezni jogosult egyéb személy a fizetési számla felett - jogszabályban meghatározott esetek kivételével - szabadon rendelkezhet. Rendelkezése nélkül vagy rendelkezése ellenére a fizetési számla kizárólag jogszabályban meghatározott esetekben terhelhető meg A Takarékszövetkezet az Ügyfél bármelyik nála vezetett, nem meghatározott célra elkülönítetten kezelt fizetési számlája tekintetében és terhére beleértve a számlabetétként elhelyezett összeget, annak lejártakor jogosult bármilyen jogcímen keletkezett hitelintézeti (pénzügyi és befektetési szolgáltatásból, valamint kiegészítő szolgáltatásból eredő) követelését beszámítani. A Takarékszövetkezet jogosult Ügyfelei fizetésiszámla-szerződéséből és folyószámlahitel szerződéséből eredő esedékes követeléseit és előjegyzett költségeit, a Számlatulajdonos Takarékszövetkezet által vezetett bármely más az Ügyfél szabad rendelkezése alatt álló számlakövetelése/i terhére (ideértve a látra szóló egyenleget, valamint a fizetési számlához kapcsolódó lekötött betéteit annak lejártakor beleértve annak fordulónapját is) kielégíteni A Takarékszövetkezet kirendeltségeiben történő rendelkezésen túlmenően az Ügyfél elektronikus úton is megadhatja megbízásait az elektronikus csatorna használatára vonatkozó Hatályos: június 15. 9

10 (internetbank) szerződés, Általános Szerződési Feltételek, felhasználói kézikönyv előírásai szerint. Az elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, elektronikus csatornán adott fizetési számla feletti rendelkezés csak olyan személy számára adható, aki a számla felett rendelkezni jogosult A Számlatulajdonos a fizetési számla feletti rendelkezéssel a számla feletti rendelkezésre meghatalmazást, illetve felhatalmazást adhat Amennyiben az Ügyfél jogi személy akkor a pénzforgalmi számla feletti rendelkezéséhez a nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes vagy rövidített név (cégnév) betű szerinti használata, valamint a számla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása szükséges. A bejelentéskor szükséges továbbá - az egyéni vállalkozók, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyek kivételével - a Számlatulajdonos Ügyfél vezetője (képviselője) megválasztásának (kinevezésének), valamint a cégbejegyzésre kötelezett Ügyfél képviselője/i aláírásának hitelt érdemlő módon (pl. közjegyző által hitelesített címpéldány vagy a közreműködő ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta stb.) történő igazolása. Ha az Ügyfél jogi formáját szabályozó jogszabályból az következik, hogy a szervezetnek több vezetője van, a Takarékszövetkezet bármelyik vezető bejelentését érvényesnek fogadja el. Ha az Ügyfél alapító okiratában (társasági szerződésében, alapszabályában, a szervezet legfőbb szervének határozatában) a vezetők közül a bejelentésre egy vagy több személyt kizárólagosan jogosítottak fel, a Takarékszövetkezet az ekként feljogosított vezető, illetőleg vezetők bejelentését fogadja el érvényesnek. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Takarékszövetkezet érvényesnek a legutolsó bejelentést fogadja el. Ha a jogszabályokban meghatározott formában vitatott az, hogy az a személy, aki bejelentést tett vagy kíván tenni, jogosult-e az Ügyfél képviseletére, a Takarékszövetkezet a bejelentés szempontjából az Ügyfél képviseletére jogosultnak tekinti a személyt mindaddig, amíg a cégnyilvántartásra, illetőleg, ha a szervezetet más nyilvántartásba jegyezték be, ez utóbbi nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint az Ügyfél képviseletére jogosult Az Ügyfél fizetési számlája feletti rendelkezés eltérő megállapodástól, illetve szerződéstől eltekintve kizárólag írásban történhet, a bejelentett aláírási mód szerint Lakossági ügyfelek esetén a Számla felett teljeskörűen a Számlatulajdonos és társtulajdonos (továbbiakban együttesen Számlatulajdonos), illetve a meghatalmazás erejéig a meghatalmazott rendelkezhet. A Számla feletti rendelkezéshez a személyazonosság igazolása szükséges. Ez kiterjed: a személyi adatoknak személyi azonosító okmányból történő ellenőrzésére, továbbá az aláírásnak a Takarékszövetkezet által nyilvántartott aláírás-mintával történő összevetésére. A fizetési számlának legfeljebb két tulajdonosa lehet (közös számla), akiknek szerződéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei megegyeznek, és a számlával kapcsolatosan keletkezett tartozásokért (ideértve kamatokat, jutalékokat, díjakat, költségeket, illetve a tartozás visszafizetését) egyetemlegesen kötelezettek. A Számlatulajdonosok rendelkezési joga egyenlő, a Takarékszövetkezet azok korlátozását nem fogadja el. A rendelkezési jog módján változtatni csak együttesen lehet, azaz egyik tulajdonos a másikat annak írásbeli lemondó nyilatkozata nélkül nem zárhatja ki. Csak természetes személyek rendelkezhetnek közös tulajdonú fizetési számlával. Hatályos: június

11 Közös számla esetén a társ-számlatulajdonosi státus megszüntetéséről, továbbá a szerződés bármely kötelezettségvállalással járó módosításáról (pl.: meghatalmazott megadása, folyószámlahitel igénylése, bankkártya igénylése, internetbanki szolgáltatás igénylése), vagy megszüntetéséről, a Számla zárolásáról (a rendelkezési jognak meghatározott időtartam elteltéhez vagy meghatározott feltétel bekövetkezéséhez fűzött korlátozása) a Számlatulajdonosok csak együttesen rendelkezhetnek. Számlabetét lekötéséről a tulajdonostársak külön-külön is rendelkezhetnek. A Számlatulajdonosok rendelkezési joga külön-külön önálló és egyetemleges. Egy Számlatulajdonos nevére nyitott számla a leendő társtulajdonos hozzájárulásával közös számlává alakítható, közös számla pedig a tulajdonosok közös megegyezése alapján átalakítható egy személy rendelkezéséhez kötött fizetési számlává. A Takarékszövetkezet a közös számlanyitást és az egyetemleges rendelkezési jogot úgy tekinti, hogy a Számlatulajdonosok nyilatkozatot tettek, miszerint egymást jelölték meg egyedüli kedvezményezettnek. Az egyik Számlatulajdonos elhunyta esetén a számla egyedüli tulajdonosa - mint elhalálozás esetére szóló rendelkezés kedvezményezettje - a másik számlatulajdonos lesz. E kedvezményezetti státusz kiterjed a számlához kapcsolódó számlabetétre is A természetes személy Számlatulajdonos a fizetési számlája felett meghatalmazott útján is rendelkezhet, amely rendelkezésre állandó vagy eseti meghatalmazást adhat. A meghatalmazott bejelentése történhet takarékszövetkezeti nyomtatványon, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban. Elektronikus levélben ( ) a Takarékszövetkezet a meghatalmazást, vagy annak visszavonását nem fogadja el. A Takarékszövetkezet a külföldön kiállított meghatalmazást hitelesítve fogadja el. Amennyiben a meghatalmazás alaki vagy tartalmi szempontból a Takarékszövetkezet megítélése szerint nem egyértelmű, vagy ha az abban foglaltak értelmezéséhez további iratok vagy a meghatalmazásban jelzett feltételek vizsgálata szükséges, a Takarékszövetkezet jogosult a meghatalmazás alapján történő rendelkezést megtagadni. A meghatalmazás valódiságáért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal! A meghatalmazásnak tartalmaznia kell, hogy mire terjed ki. Javítást, törlést, átütést vagy a sorok közé írt szöveget tartalmazó meghatalmazást a Takarékszövetkezet nem fogad el Közokiratba kell foglalni: az állandó meghatalmazást, ha a Számlatulajdonos a Takarékszövetkezet előtt nem jelenik meg személyesen; az Ft feletti átutalásra, készpénzfelvételre vonatkozó eseti meghatalmazást, a meghatalmazást, ha az aláírás valódiságát illetően kétség merül fel A Számlatulajdonos haláláról történt hivatalos tudomásszerzést követően (halotti anyakönyvi kivonat) a Számlatulajdonos által megadott minden meghatalmazás hatályát veszti. Közös számla esetén, ha a Számla nem szűnik meg, a meghatalmazások továbbra is hatályban maradnak. Hatályos: június

12 2.12. A Takarékszövetkezet kizárja felelősségét azon károk tekintetében, melyek a Számlatulajdonos halála és a Takarékszövetkezet arról való tudomásszerzése közötti időben történtek Az önálló, teljes rendelkezési joggal felruházott állandó meghatalmazott rendelkezési joga legkésőbb a Takarékszövetkezethez történt bejelentést követő banki munkanapon lép hatályba. Az állandó meghatalmazás visszavonásig érvényes. A rendelkezésre álló egyenleg erejéig az állandó meghatalmazott rendelkezési joga kiterjed különösen a vonatkozó Számlán a Számlatulajdonos nevében készpénzforgalom bonyolítására, átutalási megbízások adására, módosítására, betét lekötésére, lekötés módosítására és megszüntetésére, szolgáltatói díjak kiegyenlítésére vonatkozó megbízások adására és módosítására, illetve a saját (meghatalmazotti) személyi adataiban bekövetkezett változások közlésére. Az állandó meghatalmazott nem jogosult a szerződés módosítására, megszüntetésére, a Számla feletti rendelkezési jog más részére való átengedésére, továbbá a Számlához kapcsolódó egyéb kötelezettségvállalást tartalmazó szerződéskötésre (bankkártya, internetbank, számlahitel). Közös számla esetén meghatalmazott állítására, meghatalmazás visszavonására a tulajdonostársak csak együttesen, egybehangzó nyilatkozattal jogosultak Az eseti meghatalmazás a meghatalmazó okiratban meghatározott megbízás egyszeri elvégzésére jogosít. Az eseti meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó Számlatulajdonos és az eseti meghatalmazott személyes adatait, a számlaszámot, a megbízás megnevezését, összegét és devizanemét. A Takarékszövetkezet - biztonsági okból a bemutatás napjától számított 30 napnál nem régebbi keltezésű eseti meghatalmazást fogad el. Eseti meghatalmazás csak a számlahonos kirendeltségben fogadható el A nagykorú Számlatulajdonos jogosult a fizetési számlájáról közokiratba foglalt és a Takarékszövetkezethez eljuttatott vagy a Takarékszövetkezetnél személyesen megadott írásbeli nyilatkozatával elhalálozása esetére rendelkezni. Ebben az esetben a fizetési számla nem képezi hagyaték tárgyát, a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett a hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül rendelkezhet a bankszámláról. A kedvezményezett jelölésnek egyértelműnek kell lennie, az semmilyen feltételhez nem köthető. A rendelkezésben kizárólag természetes személy jelölhető meg kedvezményezettként. Az Kedvezményezett a számla egyenlegére vonatkozóan (ideértve a számláról lekötött betéteket is) jelölhető meg, a rendelkezés kizárólag természetes személy kedvezményezettre vonatkozhat. A Számlatulajdonos elhunyta esetén a Számlatulajdonos eredeti halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása után a számlán lévő egyenleggel a kedvezményezett rendelkezhet. A kedvezményezett megjelölésre vonatkozó rendelkezés csak abban az esetben érvényes, ha a számla egyenlege a halál időpontjában pozitív és az egyenleg ezen időponttól a kedvezményezett rendelkezéséig teljesített megbízások végrehajtása következtében sem válik negatívvá. A kedvezményezettről a személyazonosító adatokat a Takarékszövetkezet rendelkezésére kell bocsátani. A kedvezményezett elhalálozása esetére másik kedvezményezett (helyettes) nem jelölhető, de a Számlatulajdonos rendelkezését bármikor megváltoztathatja, vagy visszavonhatja. Hatályos: június

ÜZLETSZABÁLYZAT. a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről. Hatályos: 2013. november 22-étől

ÜZLETSZABÁLYZAT. a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről. Hatályos: 2013. november 22-étől ÜZLETSZABÁLYZAT a bankszámlákról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és a betétekről Hatályos: 2013. november 22-étől Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános rendelkezések... 3 2. Fogalmak...

Részletesebben

PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A

PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L ET S Z A B Á L Y Z A T A 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. augusztus 3. Tartalomjegyzék 1. Bevezető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK F. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. augusztus

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT FIZETÉSI SZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS TAKARÉKSZÁMLA SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rétköz Takarékszövetkezet (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 68., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A melléklet A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Érvényes: 2014. augusztus 01.-től 1. Bevezető

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 3-tól

Hatályos: 2015. július 3-tól A. melléklet A HAJDÚ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. július 3-tól Indoklás:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Bankszámlák és Lekötött Betétszámlák Vezetéséről Hatályos: 2014. március 15.

Általános Szerződési Feltételek Bankszámlák és Lekötött Betétszámlák Vezetéséről Hatályos: 2014. március 15. ÁSZF Bankszámlák Vezetéséről 4087 Hajdúdorog Tokaji u. 6 Adószám: 10044465-1-09 Telefonszám: 52 232-222 Cégjegyzékszám: 09-02-000180 Web: www.hajdudorogtksz.hu Email: kozpont@hajdudorogtksz.hu Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK E. Melléklet FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től Indoklás: Hpt. 279.. 16. bekezdés alapján

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben

PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT módosításokkal egységes szerkezetben Sopron Bank Zrt. Székhely: Sopron Kossuth Lajos u. 19. Cégjegyzékszám: 08-10-001774 PSZÁF engedélyszám: I-864/2003 PSZÁF engedély kelte: 2003. június 19. Adószáma: 12951659-1-44 PÉNZFORGALMI ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keretszerződés 1.sz.melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. december 17. napjától A Forrás Takarékszövetkezet

Részletesebben

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Téti Takarék szövetkezet Általános Szerződési Feltételei a külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséhez Érvényes: 2014. június 10. 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Jelen

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. FIZETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015.01.12 -től.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. FIZETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015.01.12 -től. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. FIZETÉSI SZÁMLA ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015.01.12 -től. Az Igazgatóság a 29/1-48/2014. sz. határozattal jóváhagyta. Pécs,

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI . Hatályos: 2015.07.03.. 1. Bevezető rendelkezések KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet

A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet A Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott

Részletesebben

Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu

Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. március 1-től A jelű

Részletesebben

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon

Részletesebben

Hartai Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről

Hartai Takarékszövetkezet. Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Hartai Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei a bankszámlák vezetéséről Jelen ÁSZF a takarékszövetkezet által kezelt bankszámlaszerződések, mint a takarékszövetkezet által nyújtott pénzforgalmi

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Elfogadva a 133/2014. sz. ÜT határozattal Hatályos: 2014. augusztus 1. előtt megkötött

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (kkt,bt,kft,rt,ev) A Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ (ősterm.,önkorm.,alapítv.,egyes.,víziköz.) A Bakonyvidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK C melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye: 5123.Jászárokszállás,

Részletesebben