ANTHROPO LENYOMATOK. AMPRENTE. IMPRINTS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ANTHROPO LENYOMATOK. AMPRENTE. IMPRINTS"

Átírás

1 ANTHROPO LENYOMATOK. AMPRENTE. IMPRINTS

2

3 ANTHROPO LENYOMATOK. AMPRENTE. IMPRINTS Szerkesztette / editat de / edited by HARBULA Hajnalka & MAGYARI-VINCZE Enikő Editura Fundaţiei pentru Studii Europene Cluj, 2008

4 Editura Fundaţiei pentru Studii Europene Em. de Martonne street nr. 1, Cluj, Romania Director: Ion Cuceu Sorozat-szerkesztő / Colecţie coordonată de / Series coordinated by: MAGYARI-VINCZE Enikő Tördelés / Tehnoredactare / Copyediting: Crina SINCOVICI Borító / Copertă / Cover design by: SÜTŐ Ferenc Gondozta / Îngrijit de/ Prepared by: DESIRE Alapítvány / Fundaţie / Foundation Ez a kötet a MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TITKÁRSÁGA támogatásávál készült Această publicaţie a apărut cu sprijinul SECRETARIATULUI ACADEMIEI MAGHIARE DE ŞTIINŢE This volume was published with the support of the SECRETARY OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES KRITIKAI KULTÚRAKUTATÁS SOROZAT 13 A kolozsvári EFES Kiadó és a Kulturális Antropológia Intézet gondozásában megjelenő sorozat a kulturális antropológia, az európai etnológia, a gender studies és a kritikai kultúrakutatás terén jelentet meg eredeti műveket, fordításokat, konferencia-köteteket. Ezáltal eme diszciplínák romániai intézményesítéséhez akar hozzájárulni, teret nyújtva a poszt-szocialista Kelet-Európában zajló társadalom- és kultúrakutatások eredményeinek a bemutatásához. COLECŢIA STUDII CULTURALE 13 Îngrijită de EFES şi de Institutul de Antropologie Culturală din Cluj, îşi propune publicarea unor opere originale, traduceri, materiale didactice, lucrări de atelier şi conferinţe din domeniul antropologiei culturale, etnologiei Europene, studiilor de gen şi studiilor culturale. Ca atare doreşte să contribuie la instituţionalizarea acestor discipline în România şi la prezentarea rezultatelor cercetărilor culturale şi sociale desfăşurate în Europa de Est post-socialistă. CULTURAL ANALYSIS SERIES 13 Edited by EFES and the Institute for Cultural Anthropology, it publishes original works, translations, teaching materials and working papers on domains such as cultural anthropology, European ethnology, gender studies and cultural studies. As such it aims to have a contribution to the institutionalization of these disciplines in Romania and presents the results of the cultural and social researches pursued in the post-socialist Eastern Europe. EFES, 2008 Fundaţia Desire, 2008 ISBN Printed in Cluj, Romania

5 CUPRINS / TARTALOM 9 MAGYARI-VINCZE Enikő: A lenyomatok nyomában. Pe urmele amprentelor Comunităţi şi strategii de viaţă cotidiene [Mindennapi közösségek és stratégiák] 25 FOSZTÓ László: Ritual revitalisation after socialism: Community, personhood, and conversion among the Roma in a Transylvanian village [Rituális újjáélesztés a szocializmus után. Közösség, egyén és hittérítés romák között egy erdélyi faluban] [Revitalizare rituală după socialism. Comunitate, individ şi conversiune religioasă printre romi într-un sat din Transilvania] 31 KALAMÁR Gáspár Gábor: Despre trasul cu cai în comunitatea de romi din cartierul Őrkő [A lóhúzás az Őrkő negyedi Roma közösségben] 37 TOMA Stefánia: Poverty and Survival Strategies among the Roma / Gypsy Population in Central and Eastern Europe [Szegénység és túlélési stratégiák a Közép-Kelet Európai Roma / cigány lakosság körében] [Sărăcie şi strategii de supravieţuire printre Romii / ţiganii din Centrul şi Estul Europei] 57 Cristian SUCIU: Supravieţuire şi memorie colectivă în Sulina [Túlélés és kollektív emlékezet Szulinán] 69 KÖNCZEI Csongor: Egy pusztuló régió nyomában. Avagy szórványosodásnak tekinthető az elnéptelenedés folyamata? [Pe urmele unei regiuni în dispariţie. Este diaspora sinonimă cu procesul depopulării?] 89 Laura GHINEA: O prezentare a noilor modele din Ţara Maramureşului [Új modellek Máramarosban] Tárgyiasítás és aktivizmus nőnemben [Reificare şi activism la feminin] 97 Petruţa TEAMPĂU: Femeia constructorul unei vieţi noi şi mama de constructori. Corp, gen şi ideologie în propaganda comunistă a anilor '70 [A nő mint az új élet építője és az építészek anyja. Test, társadalmi nem és ideológia a '70-es évek kommunista propagandájában] 113 HARBULA Hajnalka: Vázlat a romániai magyar nőmozgalom tudományos feldolgozásához [Schiţă pentru prelucrarea ştiinţifică a mişcării femeilor maghiare din România] 121 Iulia Elena HOSSU: Politica diferenţei şi asemănării [A különbség és hasonlóság politikája] 129 BOKOR Zsuzsa: Beszédre ítéltetett. A verbális marginalizáció egyes kérdéseiről [Condamnată la a vorbi. Despre problemele marginalizării verbale] 137 Oana PETRICĂ: Antropologia vs. Literatura feministă postcolonialistă: între conjugalitatea locală şi divorţul vestic [Antropológia vs poszt-koloniális feminista irodalom: a helyi együttélés és a nyugati válás között]

6 6 CUPRINS / TARTALOM Puterea bunurilor materiale şi simbolice [Az anyagi és a szimbolikus javak hatalma] 145 Şerban VĂETIŞI: Comunitatea zahărului. Efecte ale restructurării economice într-un oraş industrial post-comunist. O etnografie critică asupra experienţelor, strategiilor şi discursurilor [A cukor közössége. A gazdasági átalakulás hatásai egy posztkommunista ipari városban. A tapasztalatok, stratégiák és diskurzusok kritikai etnográfiája] 177 KÖNCZEI Csilla: A saját társadalom reprezentációjának konstruktivista megközelítése [Abordarea constructivistă a reprezentării societăţii proprii] 191 KOZÁK Gyula: De la moralitatea antropologiei la moralitatea consumului [Az antropológia erkölcsétől a fogyasztás erkölcséig] 211 Tincuţa HEINZEL: Filmul ca document antropologic context şi note de vizionare [A film mint antropológiai dokumentum kontextus és filmnézési jegyzetek] 233 PLAINER Zsuzsa: Szent kötelesség vagy lépcsőházi felirat? A Csipkerózsikavita elemzése [Obligaţie sfântă sau grafitti de bloc? Analiza dezbaterii Csipkerózsika ] 247 Ovidiu PECICAN: Trei eseuri. Despre relaţia dintre istorie şi antropologie [Három esszé. A történelem és az antropológia közötti kapcsolatról] Bio-politika és test [Bio-politică şi corp] 265 DEMÉNY Enikő: Interdisciplinarity and Knowledge Production in the Age of Biotechnology: The Case of Anthropology and Bioethics [Interdiszciplinaritás és tudás-gyártás a biotechnológia korában. Az antropológia és a bioetika esete] [Interdisciplinaritate şi producerea cunoaşterii în era biotehnologiei. Cazul antropologiei şi a bioeticii] 279 SEPRŐDI Attila: Asszisztált reproduktív technológiák és az élet ajándéka [Tehnologii reproductive asistate şi darul vieţii] 291 Andreea LAZĂR: Corp medical şi corp medicalizat. Construcţii biomedicale şi experienţe trăite ale bolilor coronariene [Orvosi test és medikalizált test. A szív-megbetegedések orvosi konstrukciói és megélt tapasztalatai] 299 MAGYARI-VINCZE Enikő: Romani Women s Multiple Discrimination Through Reproductive Control [A Roma nők többszörösen hátrányos megkülönböztetése a reprodukció ellenőrzésén keresztül] [Discriminarea multiplă a femeilor Rome prin controlul reproducerii]

7 CUPRINS / TARTALOM 7 Antropologia de ce şi pentru cine? [Antropológia miért és kinek?] 317 GEAMBAŞU Réka: Durkheim hatása Radcliffe-Brownra a brit strukturalistafunkcionalista iskola kontextusában [Influenţa lui Durkheim asupra lui Radcliffe-Brown în contextul şcolii structural-funcţionaliste britanice] 327 Alexandra TĂTĂRAN: Antropologia o experienţă intruzivă? [Az antropológia egy beavatkozó tapasztalat?] 333 Gabriel TROC: Opţiunea pentru antropologie: o confesiune [Vallomás az antropológia választásáról] 339 MAGYARI Nándor László: Perspective contemporane asupra antropologiei socio-culturale [A szocio-kulturális antropológia mai perspektívákból] Anexe [Mellékletek] 357 Anexa 1 Resursele umane ale proiectelor noastre antropologice [Antropológiaprojektjeink humán erőforrásai] 364 Anexa 2 Intenţii privind instituţionalizarea antropologiei [Antropológia-intézményesítési szándékok] 437 Abstracts 445 Authors 451 Contents

8 8 CUPRINS / TARTALOM

9 A LENYOMATOK NYOMÁBAN Paradox következtetésre jutnék ha saját megközelítésem egyik elvét követve szeretném rekonstruálni most, 2007 végén, a szocio-kulturális antropológia művelésére tett kísérleteink történetét a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen. Arra a követelményre gondolok, miszerint a társadalmi valóság tetten érése végett egyidőben számolni kell rendszerbeli sajátosságokkal, valamint az egyének vagy csoportok megélt tapasztalataival. Ennek alapján az a konklúzió fogalmazódna meg bennem, hogy miközben az elmúlt években mindvégig úgy gondoltuk, az antropológiának keresünk helyet az egyetemen belül a szentesített diszciplínák mellett (azaz intézményesülését szorgalmazzuk), nem tettünk egyebet, minthogy közösen szőttük azt az élő tapasztalatot, melynek elemeit aztán mindenki magával vihette és, bárhova került, újraalkothatta életpályája későbbi szakaszaiban. El kell ismernem, hogy az a történet amit az antropológia műveléséről a több mint egy évtizedes intézményépítési kezdeményezések közepette elmondtam volna (ezek bemutatatására vállalkozik könyvünk kettes számú Melléklete), más mint amit ma mesélnék róla. Mindkét elbeszélés természetesen arról szól, amiket tettünk. Viszont az idő folyamán és nyilván mára, megváltozott ezek jelentése, értelme, jelentősége és az a mód, ahogyan ma ezeket felfogom és mások érzékelik. Nem építettünk akadémia struktúrákat, ahogyan sokáig gondoltuk, hogy tesszük. Inkább egy szakmai közösséget hoztunk létre (amit akár informálisnak is nevezhetnénk), készségeket fejlesztettünk ki, kialakítottuk annak módozatait, hogy miként lehet részt venni egy közös szakmai gyakorlatban és miként lehet ehhez hozzátartozni hatalmi pozícióban levő formális szervezeti keretek hiányában. Habár nem a szó szoros értelmében vett intézményt építettünk, mégis mondhatjuk, hogy bármennyire is csak kis léptékben de intézményesítettünk bizonyos gondolkodásmódot, szocializációs és kulturális megértési gyakorlatokat. Röviden, miközben szocio-kulturális antropológiát műveltünk, kialakítottuk az akadémiai térben levés alternatív kultúráját, amihez persze, ki-ki a maga módján járult hozzá és amit egyéni perspektíváin keresztül alkalmazott. Most már tudom, hogy nem is tehettünk volna egyebet, ami közelebb állna az antropológia elvi alapjaihoz (vagy legalábbis ahhoz, ami az antropológia a saját olvasatomban). Diszciplínánk nem törvények és rendszerszerűségek feltérképezésére fókuszál, hanem inkább a sajátosságok és kivételek képezik érdeklődésének tárgyát. Olyan partikuláris jelenségek és kivételek, melyek valahogy ellenállnak a rájuk irányuló ellenőrzési és homogenizáló gyakorlatoknak, ama törekvéseknek melyek révén minden rendszer érvényesíteni és fenntartani akarja önmagát. Továbbá, az antropológiának nem célja a kutatott, leírt, értelmezett

10 10 MAGYARI-VINCZE ENIKŐ status quo legitimálása vagy újratermelése. Jellemzőbb rá a kritikai szellem és dekonstrukció alkalmazása ezzel szemben, és végső soron ennek megváltoztatása (például az alkalmazott kutatások szellemében azoknak az eszméknek és szükségleteknek a támogatása, melyek az uralmi rend átalakítását célozzák, mégpedig az alárendeltek szempontjából). Miként a bírálat sem integrálódhat a rendszerbe, amellyel szemben áll mert így átalakulna és eredeti szándékától egészen eltérő jelleget öltene, és ahogyan a kivétel sem válhat általánossá anélkül, hogy önmagát felszámolná, ugyanúgy antropológia-művelési kísérletünk sem alakulhatott át egyetemi tanszékké vagy szakká. Ha ez sikerült volna, megszűnt volna annak lenni, aminek indult és amit ígért: a belüllevés és a kívülről való rálátás közti egyensúlyozás helyének és habitusának, egy köztes helynek a részvétel/vállalás és megfigyelés/távolságtartás, avagy a bizonyos eszmék iránti elkötelezettség és a kriticizmus között. Ajánlatunk jelentősége éppen abban állt, hogy vállalhatóvá szelidítette az otthoni idegen (stranger-at-home) és az idegennel szembeni otthonosság (home-with-strangers) szerepeket, és alkalmat adott arra, hogy mi magunk gyakoroljuk a különbözőnek, másnak lenni hatalmát (talán ismét az antropológia egy másik elvének a szellemében, mely nem más, mint a különbözőség csodálata, ami diszciplínánk esetében az emberi lét egyetemes jegyeinek kiemelésével társul). De azt is mondhatnánk, hogy azáltal, ahogyan antropológiát tanítottunk, távol tartottuk magunkat a társadalomtudományok domináns gyakorlatától. Azoktól a modellektől, melyek ezen a téren szervezik és irányítják az emberek közti kapcsolatokat (jelen esetben diákok és tanárok, vagy főnökök és beosztottak között), az egyetemi oktatást, a tanulást és a párbeszédet, az egyetemen kívüli világgal való kapcsolatot, az akadémiai írásmódot, az etnikai együttélést, a kommunikációt egy többnyelvű közegben, vagy egyszerűen az individualitás gyakorlását a fegyelmezést célzó társadalmi kényszerrel szemben. Tervünk az antropológiát illetően végül is egy kivételes (avagy rend/en/kívüli) kísérlet volt és az is maradt. Évek hosszú során át megfogalmazott és bemutatott intézményesítési ajánlataink nem váltak a helyi akadémiai mezőny intézményévé, kézzelfogható eredményeink ellenére sem. Ezért ma csak azt mondhatjuk, hogy az elmúlt több mint tíz év alatt, az es tanévtől máig (melynek egyfajta végét 2007 decemberében egy, az antropológia hasznáról szóló vitával jeleztük) jelentős nyomokat hagytunk magunk mögött. Ezek még akkor is, ha egyesek nem akarják őket észrevenni különböző okok miatt mindenképpen vonatkoztatási pontok maradnak minden jövőbeni kezdeményezés számára, mely az antropológiát kívánja intézményesíteni a BBTE-n vagy azon kívül. De ezen meggyőződésen túl, amint már említettem, ma azt tartom igazán fontosnak, hogy ezek a lenyomatok (szakmai és emberi potenciál formájában) továbbfejlődnek és állandóan alakulnak azoknak az egyéneknek a jövőbeni (bárhol is végzett) tevékenysége során, akik valamilyen formában kulturális antropológia programjaink résztvevői voltak (tanárok és diákok, avagy a Kulturális Antropológia Intézet tagjai és munkatársai névlistájukat könyvünk első Melléklete mutatja be). Az a remény, miszerint bárhol, bármit is csinálnának, azt

11 A LENYOMATOK NYOMÁBAN / PE URMELE AMPRENTELOR 11 másként teszik, mint ahogyan tették volna a magiszteri program hatása nélkül, valamennyire is kárpótol azért az árért, amit kudarcba fulladt terveinkért fizettünk, jómagam és közvetlen kollégáim (KÖNCZEI Csilla, MAGYARI Nándor, Ovidiu PECICAN), akikkel együtt dolgoztuk ki, indítottuk el és koordináltuk őket. Ezek, amint említettem már, nem alakultak át tanszékké vagy egyéb olyan egyetemi egységgé, mely döntésképes szakmai, adminisztratív és pénzügyi kérdések tekintetében, például szakirányok létesítésében és munkahelyek teremtésben. Nekünk nem állt módunkban ellenőrizni vagy befolyásolni a szimbolikus és anyagi javakat elosztó rendszert. Ilyen helyzetben roppant körülményes, sőt lehetetlen volt felépíteni és megtartani a terveinkkel szembeni elkötelezettség és az együvétartozás érzését. Intézményépítési terveink, bármennyire tetszetősek is voltak, nem ellensúlyozhatták a változékony helyzetből fakadó bizonytalanságot, egészen konkrétan a munkahelyek hiányát és az egyéni életpályák eltervezésének képtelenségét. Végül, furcsa módon éppen a tíz éves jubileumi ünnep küszöbén rám hárult az újabb és újabb tervek kidolgozásáról való lemondás felelősége. Ha másért nem is, de azért mindenképpen, hogy világossá tegyem közeli munkatársaim számára, hogy máshol, más helyzetben kell szakmai jövőjükről gondoskodniuk. És azért is, hogy elismerjem: különböző személyes képességeim, valamint a rendszer korlátaira visszavezethető okok miatt nem tudom elfogadtatni, érvényesíteni tervemet/tervünket, legalábbis nem a mai akadémiai rend kontextusában. Amellett hogy itt és most a belülről dolgozó és mindig aktivizálható lenyomatok jelentőségét hangsúlyozom, meg kell említenem ezek tárgyiasulását is, azaz azokat a teljesítményeket, melyek szerencsésebb helyzetben egy mainstream intézményesülés alapanyagát képezhették volna. Ezek között kap helyet az a 25 könyv (önálló és közös kötetek, valamint fordítások), mely az Európai Tanulmányok Alapítvány Kiadó (Editura Fundaţiei pentru Studii Europene) és a Desire Alapítvány Kiadó (Editura Fundaţiei Desire) gondozásában a Kritikai kultúrakutatás ( Studii Culturale ) sorozatban jelent meg, valamint két folyóiratunk (a Caietele Tranziţiei, és az Exit ) és a Kulturális Antropológia Intézet angol nyelvű Hírlevele (http://www.euro.ubbcluj.ro/ica/); a hat általunk szervezett nemzetközi konferencia (Women and Men in East European Transition, 1996; How to Study Cultural Encounters? The Case of Migration, 1997; Representing Anthropology and Anthropological Representations of Eastern Europe, 2000; Performing Identities. Renegotiating Socio-Cultural Identities in the Post-Socialist Eastern Europe, 2003; Teaching and Researching Gender in Europe, 2006; Academic Cultures and the Feminist Critique, 2007); a programunkban szerzett oklevelek száma (több mint 160 magiszteri hallgató volt beiratkozva a szakra az elmúlt tíz évben és nagy része lediplomázott); és nem utolsó sorban azok az intézményépítési projektek (lásd második Melléklet), amelyek csapatunk ama képességét jelzik, hogy kitartóan új dolgokat tud kitalálálni és képviselni annak ellenére, hogy ezeket a döntéshozók rendszeresen marginalitásba sodorták.

12 12 MAGYARI-VINCZE ENIKŐ Ne felejtsük el, hogy felsorolt eredményeinket egy olyan időszakban és környezetben értük el, amikor és ahol a szocio-kulturális antropológiának nyoma sem látszott. Az 1990-es évek heroikus és úttörő időszakában dolgoztunk (bármennyire negatívan csengnek ezek a szavak ma), akkor, amikor mindent a semmiből kellett elképzelni és felépíteni, beleértve olyan hétköznapi és mai szemmel nézve lehet, hogy banális dolgokat is, mint: az első kurzusok kitalálása; az első szakkönyvek beszerzése; az első tantervek elképzelése; az oktatást kehetővé tevő hálózatok kiépítése; a diákok érdeklődésének a felkeltése a diszciplína iránt; a legelső külföldi kapcsolatok megteremtése; az első szak-tanulmányok megírása, melyek arra vállalkoztak, hogy a román és magyar szak-beszédmódot útjára indítsák Romániában; állásfoglalás a néprajzosok és szociológusok fiatalabb és idősebb generációjának gyakorlataival szemben; egy olyan keretnek a megteremtése, ahol román és magyar diákok együtt gyakorolhatták saját etnikai és nemzeti identitásuk kritikai lebontását akkor, amikor az uralmi identitáspolitikák mindkét részről ezek prioritását és természetességét hangsúlyozták; a tekintélyelvűség és a magától értetődő tudás kritikai megközelítése, beleértve saját előítéleteinket és feltételezéseinket, melyek problémamentesnek mutatják be és naturalizálják a társadalmi valóságot. És mégis miért nem jött össze? Miért tűnik úgy, hogy kezdeményezéseink és természetesen a csapat, mely ezeket kidolgozta és előterjesztette, valahogy soha sem volt a jó helyen és a megfelelő időben az elmúlt tíz év során? Miért késztetett ez együttműködésre olyan egyéneket és csoportokat, akik más körülmények között nem szövetkeztek volna, és ez miért akadályozta kitartó rendszerességgel terveink kivitelezését? Miért történt mindez így elért eredményeink dacára, és miért csúcsosodott ki éppen 2007-ben, amikor is egyértelműen kizártak az antropológia intézményesítési folyamatából, miközben másoknak szintén rendszerszintű mozgások hatására konjunkturális lehetőségeket teremtettek erre? Talán azért, mert azon túl, ami a diszciplína sajátossága a nagyobb presztízsnek örülő és helyi hagyományokkal rendelkező más tárgyakkal szemben valami olyasmit képviseltünk, amit a rendszer nem tudott befogadni és megemészteni? Például azt, hogy esetünkben román és magyar diákok és tanárok dolgoztak együtt, ami nem fért össze az egyetemen létező nyelvi vonalak párhuzamosságával és azon nézetekkel, miszerint a multikulturalizmus legfennebb a békés párhuzamos együttélésben valósulhat meg. Avagy azért, mert az intézményesítési folyamatot egy olyan karon indítottuk, amely megalakulásától kezdve multidisziplináris volt és a mai napig kínlódik megtalálni a helyét a szakágak elkülönülése által dominált akadémiai mezőben; vagy mert más-más karokon dolgoztunk, így együttműködésünk annyira kilógott a karok markáns elkülönítésének modelljétől, hogy néha magunktól is kérdeztük, van-e értelme ebben a helyzetben annak, hogy ugyanazon intézmény alkalmazottai vagyunk. És nem utolsó sorban amiatt, mert nem volt ellenőrzésünk az országos szakmai bizottságokban jól pozícionált személyek döntése felett, melynek függvényében az antropológia szakot a szociológia doménium alá sorolták, előbb a szociológia-

13 A LENYOMATOK NYOMÁBAN / PE URMELE AMPRENTELOR 13 antropológia kettős szakosodást, majd az antropológia főszakot követelve meg, de úgy, hogy az se térjen le nagyon a szociológia útjáról. Bármennyire is kecsegtető tapasztalataink magyarázata azokkal a jegyekkel, melyekkel az antropológiát azonosítom (és melyeket írásom elején jeleztem), ezek történetét több tényező befolyásolta, köztük sokkal prózaibb dolgok is, mint gondolnánk. Hiszen egy diszciplína intézményesítésének szakmai és pénzügyi vonatkozásai is vannak, és ez olyan társadalmi hálózatokon keresztül valósul meg, amelyeket az egyes egyének nem feltétlenül tudnak ellenőrizni. Bármilyen intézményesítés a szóban forgó tudományág egyetemen belüli és kívüli képviselőinek helyezkedési politikái révén valósul meg. De erre rányomja bélyegét a diákokért és pénzbeli fejadagért folyó versengés, valamint az is, hogy lehetetlenné vált a bizalomra épülő kommunikáció olyan tanszékek, karok és diszciplínák között, amelyek működését a meritokrácia ideológiája és a mindenároni versengés rögeszméje szervezi. Továbbá egy szakág intézményi megerősődésének határait és lehetőségeit számos gazdasági, társadalmi, politikai és mentális konjunktúra is megszabja, köztük például azok a beidegződések, amelyek következtében az egyetem képtelen befogadni a fiatal kutatókat más kritériumok alapján, mint a létező hatalmi struktúrákhoz való alkalmazkodás képessége. Ezek mellett a helyi intézményesülést a Nyugat és a a világ Többi része közötti egyenlőtlen viszony is szervezi, olyan tényezők, amelyek gátolják az esélyegyenlőséget a nemzetközi tudományos életben való részvétel vonatkozásában. És végül, de nem utolsó sorban, ez olyan mechanizmusokat is magába foglal, melyek a hatalmi kapcsolatokba ágyazott személyes érzékenységek és érzelmi reakciók (köztük a bosszúállás vágya és az irigység) függvényében alakulnak. A maguk során ezek a fekete listán szereplő személyek ellen irányuló zaklatást, megfélemlítést, elszigetelést, megbélyegzést eredményezik, például azt mint ahogy az én esetemben is történt, hogy programjaikat megszüntetik és terveiket meghiúsítják. Észre kell vennünk, hogy akadémiai mezőnkben a szociális és a kulturális antropológia terminusok töb mindent takarnak. Többek közt egyéni és intézményes stratégiákat egy olyan környezetben, ahol a döntéseket gyakran az akadémiai hierarchia csúcsán levő személyek érdekei szerint hozzák és nem feltétlenül egy új program létrehozása céljából, hanem bármennyire is furcsán hangzik inkább a régi, szentesített, bejáratott diszciplínák egyfajta megmentése, átmentése végett. Az antropológia megnevezést néha a szociológia sajátítja ki (például a szociológia karnak szüksége volt egy újabb, diákvonzó szakirányra akkor, amikor külön karként létrejött), máskor pedig a folklorizmus hamvaiból formált etnológia veszi magára (amelynek változnia kellett, hogy diákszemmel nézve vonzóbbá váljon). Ugyanezek, időnként, az antropológiát veszélyesnek látják a nemzeti identitásra nézve, máskor pedig előhozakodnak vele ha a helyi projektek nyugati jellegét szeretnék kihangsúlyozni. Nem kívánom az említett programok szakmai vonzatait, vagy a szociológiától illetve néprajztól való távolódásuk mértékét minősíteni és nem szándékozom monopolizálni az antropológiát (ami amúgy is nagyon kiterjedt diszciplína).

14 14 MAGYARI-VINCZE ENIKŐ Csupán jelzem, hogy az antropológia által megengedett sokféleség és rugalmasság mellett milyen helyi érdekek és szakmai tradíciók strukturálják ennek intézményesítését. Ebbe a gondolatmenetbe egy költői kérdés is beletartozik: miért is akartuk volna a fennálló rendszerben akkreditáltatni antropológia programunkat, ha ezt a folyamatot olyan személyek ellenőrzik, akik a XXI. században az antropológia standardjainak leírásában kötelezőként emlegetik a Martin féle antropométer, a kis és a nagy körző, a subler, a mérőléc meglétét; akik a kötelező kurzusok között tüntetik fel a román etnográfia és etno-genézis tantárgyakat, avagy egy kurzus-csoportban helyezik el a gazdasági antropológiát és a szimbolikus antropológiát, mintha azok egy kritérium szerint kerülnének egymás mellé, összekeverve így az ágazati antropológiákat a különféle antropológiai iskolákkal (melyeket mellesleg a szimbolikusra korlátozzák)? Saját intézményesítési terveinket mi az antropológia mibenlétéről és értelméről alkotott más elképzelésekkel alapoztuk meg. A továbbiakban röviden összefoglanám miként is látom őket ma. Talán mindenekelőtt itt azokat az alapvető elveket kell megemlítenem, melyek megtanítanak arra, miként értelmezzük vagy magyarázzuk összehasonlító és holisztikus módon a kutatott jelenségeket (leírva ezek sajátosságait, de közös jegyeiket is az illető jelenségeknek más környezetekben való megnyilvánulásaival, valamint azt is, hogy az egyes jelenségek miként kapcsolódnak egymáshoz egy tágabb kontextusban). De azokat a princípiumokat is hangsúlyoznám, amelyek az antropológiai kutatás módszertani és ismeretelméleti támpontjait szolgáltatják (mint például a módszertani kulturális relativizmus, mely megköveteli a jelenségeknek saját környezetükben való leírását és értelmezését; vagy annak a kockázatnak a felismerése, hogy fogalmainkkal gyarmatosítjuk a valóságot és azt jeljük fel benne, amire kategóriáink vannak; és nem utolsó sorban a terepmunka és az ön-reflexió együttes fenntartásának imperatívusza). Ami engem illet, kezdeményezéseink tartalmát az a meggyőződés is befolyásolta, miszerint az antropológiai elemzés ma már nem választhatja szét a kultúrát és a társadalmat a gazdaságtól és a politikától. Hanem kulturális (de nem kulturalista) és társadalmi (de nem szociológizáló) szempontból arra kell rákérdeznie, hogy miként fonódnak össze ezek a dimenziók: társadalmi kapcsolataikon keresztül az emberek miként hozzák létre, tartják fenn és használják fel a kulturális jelentéseket mint az (ön)megnevezésnek, az azonosulási és elkülönülési gyakorlatokból álló helyezkedésnek és a hatalmi hierarchiák fenntartásának eszközeit. A kultúra ebben a megközelítésben nem csak a világban való élés és gondolkodás módja, hanem az uralmi rendszerek szimbolikus, de egyáltalán nem ártatlan cinkosa: közvetítésével a hatalmat gyakorlók más társadalmi csoportokat rendszeresen és perspektivikusan kizárnak az anyagi és szimbolikus javakhoz való hozzáférés esélyeiből és ráadásul legitimálják ezt a gyakorlatukat. Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a mi antropológiánk a társadalmi egyenlőtlenségek és a mindenfajta kulturális fundamentalizmus kritikai megközelítése mellett áll. Közvetlen környezetünkben mozogva, ez a kritikai szemlélet és hozzáállás megláttatja azt, hogy miként strukturálja a

15 A LENYOMATOK NYOMÁBAN / PE URMELE AMPRENTELOR 15 posztkommunista társadalmat a nacionalizmus, a szexizmus, a rasszizmus, valamint a javak és szolgáltatások egyenlőtlen elosztása. Azon túl, hogy az antropológia a maga elméleti és módszertani eszközeivel a kulturális különbségeket tanulmányozza, számomra az a tanítása is fontos, miszerint fel kell tárnunk azokat a társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeket is, amelyek megteremtik és naturalizálják ezen különbségeket, és a maguk során legitimálják azt a társadalmi rendet, mely létrehozza és társadalmi egyenlőtlenségekké alakítja őket. Mindemellett az alkalmazott antropológia hozadékainak az érvényesítését is mindig fontosnak tartottam. Főként abban a változatában, mely a társadalmi aktorokkal együtt dolgozza ki azokat a társadalomfejlesztési terveket, melyek ráfelelnek ezek igényeire, szükségleteire és elképzeléseire, és meg kívánják változtatni az általuk elfogadhatatlan helyzeteket. Kötetünk szerzői az elmúlt több mint tíz évben valamilyen formában kapcsolódtak az antropológia intézményesítésével kapcsolatos szándékainkhoz. Ők, és melletük még sokan mások, ma egyetemeken és kutatóintézetekben dolgoznak, itthon és/ vagy külföldön, többnyire a diszciplína vonzatában. Néhányan más munkakörökben alkalmazzák, talán, az antropológiából tanultakat. De vannak olyanok is, akik bizonyára rájöttek, hogy kényelmetlenül érzik magukat ebben a ruhában. Ők nem is válaszoltak felkérésünkre. De egyes távolmaradóknak más okaik is lehettek erre. Azok, akik ebben a könyvben együtt vannak, néhány esetben mesteris, más esetekben doktori, ismét másokban aktuálisabb munkájukba adnak betekintést tanulmányaik révén. Ezek terjedelmileg és a kidolgozottság szempontjából is egyenlőtlenek, de együttesen megvan az a képességük, hogy kijelöljék az antropológia perspektívájából leírható témák tág körét a leghagyományosabbtól, mint a máramarosi közösségek, egészen a legújabbakig, mint például a bio-politika. Nyelvi szempontból kötetünk hűségesen tükrözi annak a többnyelvűségnek a kihívásait, mellyel egyetemi (és nem csak) hétköznapjainkban minduntalan meg kell bírkóznunk. Kinek írunk? Milyen nyelven? Kit zárunk ki az olvasók köréből nyelvtudásunk korlátai miatt? És honnan zárjuk ki magunkat ugyanezen okoknál fogva? Hogyan (nem) olvassuk kölcsönösen egymást? És egyáltalán, meghaladhatjuk-e valahogy az interkulturális párbeszédnek a nyelv-nemtudásokban gyökerező korlátait? Leginkább azt szerettük volna, ha könyvünk minden írása mindhárom nyelven megjelenik, hogy ezzel növeljük potenciális olvasói számát. Különféle okok miatt ez most nem volt lehetséges. Mint ahogyan soha nem lehetséges egyszerre megszólalnunk minden nyelven. És ahogyan sokszor helyi román és magyar anyanyelvűek, főként külföldiek jelenlétében, angolul beszélnek egymás között, jelen esetben (is) az angol nyelvű biográfiák, összefoglalók és tartalomjegyzék képezik azt a keretet, amin keresztül minden ezen a nyelven olvasó rá tud látni a kötetre, mint egészre. Ami az egyes írások nyelvét illeti, azt a szerzők választották meg. Mindezek mellett számomra ennek a könyvnek van még egy másik, szimbolikus üzenete: szerzői fontosnak tartották közösen felmutatni egykori együttműködésünk lenyomatait. Ezúton szeretném megköszönni kitartásukat.

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei O broșură scrisă de Grupul de lucru pentru

Részletesebben

INFO. A tartalomból. Din sumar...

INFO. A tartalomból. Din sumar... Elmélkedés, Stela Diaconu Ahhoz, hogy boldog légy, elég az élet kis dolgait is észrevenni, azoknak örvendezni. A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes lapja - Revista trimestrială

Részletesebben

HIFA-Ro. Visszatekintő. Retrospectivă INFO

HIFA-Ro. Visszatekintő. Retrospectivă INFO HIFA-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2014 anul XII. évf. nr. 45. szám Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

Sarcinile de bazã ale Comisiei de partid pentru problemele naþionalitãþilor

Sarcinile de bazã ale Comisiei de partid pentru problemele naþionalitãþilor DOCUMENTE Sarcinile de bazã ale Comisiei de partid pentru problemele naþionalitãþilor 1. Comisia de partid pentru problemele naþionalitãþilor se va compune din 11-13 tovarãºi. Comisia va avea un aparat

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2013 anul XI. évf. nr. 42. szám Trimestrul II. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

Anuarul presei sălăjene

Anuarul presei sălăjene Anuarul presei sălăjene 2010 Asociaţia Jurnaliștilor din Sălaj Anuarul Presei Sălăjene 2010 ISSN 2067 046X Anuarul Presei Sălăjene un proiect iniţiat de Asociaţia Jurnaliștilor din Sălaj și coordonat de

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2012 anul X évf. nr. 37. szám Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén

JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén JÓ GYAKORLATOK Megvalósított projektek a Csík LEADER Helyi Akciócsoport területén Minőséget teremtünk! Start spre calitate! Jövőképünk: A test-lélek-szellem hármassága az élet teljessége. A helyi gazdaság

Részletesebben

41. oldal Civil kurázsik. 48. oldal Civil VitaFórV. 51. oldal Kulturális kitekintő. 53. oldal Zongor Attila: KultúrPont Iroda: 7 év 7000 karakterben

41. oldal Civil kurázsik. 48. oldal Civil VitaFórV. 51. oldal Kulturális kitekintő. 53. oldal Zongor Attila: KultúrPont Iroda: 7 év 7000 karakterben 2 civil fórum Tartalomjegyzék 5. oldal Csáki Rozália: A tudományosság és tudatosság igénye 6. oldal Kuti Éva: Kutatási irányzatok és nemzetközi együttműködés a civil szféra vizsgálatában 8. oldal Dr. Harsányi

Részletesebben

Baranyi Ferenc: VÁLOGATOTT VERSEI Baranyi Ferenc: POEZII ALESE

Baranyi Ferenc: VÁLOGATOTT VERSEI Baranyi Ferenc: POEZII ALESE Baranyi Ferenc: VÁLOGATOTT VERSEI Baranyi Ferenc: POEZII ALESE A román változat nyersfordítása, számítógépes szedés és korrektúra: ROZÁLIA FERENCZ GĂNCIULESCU Traducerea brută în limba română, culegerea

Részletesebben

O autonomie de succes: Tirolul de Sud. Egy sikeres autonómiamodell: Dél-Tirol. Editat de/kiadja:

O autonomie de succes: Tirolul de Sud. Egy sikeres autonómiamodell: Dél-Tirol. Editat de/kiadja: O autonomie de succes: Tirolul de Sud Egy sikeres autonómiamodell: Dél-Tirol Editat de/kiadja: Un model de convieţuire Regiunea Autonomă Tirolul de Sud din Italia este unul dintre cele mai bune exemple

Részletesebben

szeptembernovember septembrienoiembrie

szeptembernovember septembrienoiembrie 2013-2014 szeptembernovember septembrienoiembrie Tisztelt Színházszerető Barátaim! Tompa Gábor rendező, vezérigazgató Sűrű színházi hetek, hónapok állnak előttünk a 2013-14-es évad őszi rajtját követően

Részletesebben

COLECTIVUL DE REDACŢIE AL REVISTEI COLECTIVUL VĂ UREAZĂ O VACANŢĂ PLĂCUTĂ, PLINĂ DE SOARE ŞI VOIE BUNĂ!

COLECTIVUL DE REDACŢIE AL REVISTEI COLECTIVUL VĂ UREAZĂ O VACANŢĂ PLĂCUTĂ, PLINĂ DE SOARE ŞI VOIE BUNĂ! ,,Everything in this world has a price... staying with all your friends together through the years... priceless! COLECTIVUL DE REDACŢIE AL REVISTEI ADOLESCENŢA -TINI LAURA Vreme trece, vreme vine şi lucrurile

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Szeptember 15-én d.u. 5 órakor a Deus Providebit Tanulmányi Házban (Marosvásárhely, Rózsák tere 61)

Hifa-Ro INFO. Szeptember 15-én d.u. 5 órakor a Deus Providebit Tanulmányi Házban (Marosvásárhely, Rózsák tere 61) Hifa-Ro INFO 2005 anul III évf. nr. 11 szám Trimestrul III negyedév Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes hírlapja - Ziarul trimestrial

Részletesebben

cégérték valoarea firmei 2011/09 BEFEKTETŐ- VADÁSZAT VÂNĂTOARE DE INVESTITORI firm value

cégérték valoarea firmei 2011/09 BEFEKTETŐ- VADÁSZAT VÂNĂTOARE DE INVESTITORI firm value ÓRIÁSI LEHETŐSÉGEK A REHAB ELŐTT MÉGIS LEVONHATÓ AZ IPARŰZÉSI ADÓ? A SZITEK TÉRHÓDÍTÁSA VÁLLALATFÚZIÓK: NEM VOLT VAKÁCIÓ EGYRE AKTÍVABB AZ M&A PIAC FELSZÁLL A TÜV NORD OPORTUNITĂŢI URIAŞE PENTRU REHAB

Részletesebben

Hifa-Ro INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! Din sumar... A tartalomból

Hifa-Ro INFO. Kegyelmekben Gazdag Karácsonyt és Boldog Új Évet! Crăciun Fericit şi La Mulţi Ani! Din sumar... A tartalomból Hifa-Ro INFO S e g í t s é g M i n d e n k i n e k - A j u t o r p e n t r u To ţ i 2010 anul VIII évf. nr. 32. szám Trimestrul IV. negyedév A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes

Részletesebben

Hifa-RoINFO. A tartalomból. Din sumar...

Hifa-RoINFO. A tartalomból. Din sumar... Hifa-RoINFO 2013 anul XI. évf. nr. 41. szám Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru Toţi Trimestrul I. negyedév A HIFA-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes lapja - Revista trimestrială

Részletesebben

Conference Series on Theoretical and Practical Seria simpozioanelor de teoria si practica Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati

Conference Series on Theoretical and Practical Seria simpozioanelor de teoria si practica Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati Conference Series on Theoretical and Practical Seria simpozioanelor de teoria si practica Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati Issues of Built Heritage Conservation reabilitãrii patrimoniului

Részletesebben

I N F O SZELTERSZ 2003 SELTERS. A Zetelak-i tónál / La lacul Zetea

I N F O SZELTERSZ 2003 SELTERS. A Zetelak-i tónál / La lacul Zetea I N F O Segítség Mindenkinek-Ajutor pentru Toţi 2003 nr. 3 szám Isten megalkotta a Földet, a Föld nyújtja számunkra a természetet. Nekünk, embereknek mindezeket csodálnunk kell, függetlenül attól, hogy

Részletesebben

Meglátott emberek. Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi. Grafica lui Artur Vetro. Kolozsvár Cluj 2009

Meglátott emberek. Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi. Grafica lui Artur Vetro. Kolozsvár Cluj 2009 Meglátott emberek. Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi. Grafica lui Artur Vetro Kolozsvár Cluj 2009 Meglátott emberek Vetro Artur grafikája Oameni văzuţi Grafica lui Artur Vetro Meglátott emberek. Vetro

Részletesebben

Gárdonyi Géza. Fel nagy örömre!

Gárdonyi Géza. Fel nagy örömre! Gárdonyi Géza Fel nagy örömre! Fel nagy örömre, ma született, Aki után a Föld epedett. Mária karján égi a lény, Isteni kisded szűznek ölén. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, Nézd a te édes Istenedet! Nem

Részletesebben

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16

Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16 Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. A könyv megjelenését a Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16 támogatta. Az eltűnt katona Szerkesztette Ilyés Sándor Keszeg Vilmos Kriza János Néprajzi Társaság

Részletesebben

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA

INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN BOSNIA TOLAKODÓ THE HUSTLER ADÓCUNAMI 2012 FAGYOS OKTÓBER TELEKOM JÖVŐ BOSZNIÁBAN INTERMEDIARUL THE HUSTLER MARILE SPERANŢE ROMÂNIA: TRANZACŢII CU NEREZIDENŢI OCTOMBRIE ÎNGHEŢAT VIITORUL TELECOMUNICAŢIILOR ÎN

Részletesebben

STUDII ŞI COMUNICĂRI XXII XXIV / II

STUDII ŞI COMUNICĂRI XXII XXIV / II SATU MARE STUDII ŞI COMUNICĂRI XXII XXIV / II COPERTA: Iulian Petrescu, Aurel Cordea (Sigiliul oraşului Satu Mare din secolul al XVIII-lea) Tehnoredactare computerizată: Nicoleta Oros, Diana Kinces ISSN

Részletesebben

Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad. Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról

Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad. Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad Az 1848 1849-es Forradalom Múzeumának Története Aradról Zakar Péter Felicia Aneta Oarcea Istoria Muzeului Revoluţiei 1848-1849 din Arad Az 1848 1849-es Forradalom

Részletesebben

Vox Juventutis. Vox Juventutis

Vox Juventutis. Vox Juventutis Vox Juventutis revista elevilor Grupului Şcolar Cserey-Goga Iskolacsoport diákjainak lapja Crasna Kraszna Anul şc. 2012/2013 as tanév Nr. VII. / Hetedik szám Dragi cititori, Se spune că pomul bun se cunoaşte

Részletesebben

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Ad edendum praeparaverunt Richardus

Részletesebben

Be a v a t á s. Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k. anyagából (2008 2011)

Be a v a t á s. Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k. anyagából (2008 2011) Be a v a t á s Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k anyagából (2008 2011) 2 Pozsony Ferenc A Zabolai Csángó Néprajzi Múzeum Kiadványai

Részletesebben

Hifa-Ro Info. A szeretet ünnepe / Sărbătoarea iubirii

Hifa-Ro Info. A szeretet ünnepe / Sărbătoarea iubirii Hifa-Ro Info 2004 anul II évf. nr. 8 szám Segítség Mindenkinek - Ajutor pentru ToŃi december -decembrie A Hifa-Románia Segítség Mindenkinek Egyesület negyedévi ingyenes hírlapja - Ziarul trimestrial gratuit

Részletesebben

Erdélyi magyar fiatalok 2008. Tinerii maghiari din Transilvania 2008

Erdélyi magyar fiatalok 2008. Tinerii maghiari din Transilvania 2008 STUDII DE ATELIER. CERCETAREA MINORITĂŢILOR NAŢIONALE DIN ROMÂNIA WORKING PAPERS IN ROMANIAN MINORITY STUDIES MŰHELYTANULMÁNYOK A ROMÁNIAI KISEBBSÉGEKRŐL Nr. 12 Kiss Tamás Barna Gergő Sólyom Zsuzsa Erdélyi

Részletesebben