V. é v f o l y a m 8. s z á m. A r a 20 fillér. K o m á r o m, f e b r u á r 25.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. é v f o l y a m 8. s z á m. A r a 20 fillér. K o m á r o m, 1933. f e b r u á r 25."

Átírás

1 V. é v f l y a m 8. s z á m. A r a 20 fillér. K m á r m, f e b r á r 25. /V. LŐFIZTÉSI ÁR : gész é v r e 10 P. '*'re 5 P. ; I egyévre Ha figyelemmel kísérjük gazdatársadalmnkat, sz mrúan kell megállapítannk, hgy gazdáink ijesztő mérv ben adósdtak el, társadal mnk e legtörekvöbb tag jait ma a végpsztlás fe nyegeti. A legreménytelenebb a dlgban pig az, hgy a gazdák óriási terhei fly tn skszrzódnak, ezzel szemben a mezőgazdasági termelés a legnagybb vál ságba jttt. Hl van ma a gazdának hitele s hl van ma a gazdának lyan ter meivénye, amelyet jó pénz ért értékesíthetne. A gazdaérdek védelme pig e válságs időben ha zafiúi kötelességünk, mert e józan, besületes és dlgzni akaró népréteg hnfglaló mnkát végez, amikr ve rejtékes mnkájával aranyat termel ki a silány földjéből. Megérdemel támgatást az egyenlő elbánás eive alapin is, mert amíg gazdáinkat hekfel nymják, azalatt más sztályk skféle elő nyökben, kvezményekben részesülnek. Hgy példát is említsek: az állam az ttj zaknál adómentességet biz tsit, de gyanakkr adóvái sújtja a kisgazdát, aki g y ü mölsöst telepit a földjén és a kra adóval, mintha termő gyümölsfákkal vlna tele. A külföldi államkban pld. nins is földadó, sak nálnk, hltt mi is agrárrszág vagynk. iparfejlesztési törvényünk már régen van, ellenben a mezőgazdaságról még nem gndskdtt senki. A vámsrmpók felállításával azn ban a helyzet da fajlt, hgy a magyar iparpártlása, a külföldi árk kiszrítása megdrágíttták a magyar árt P. I gyes s z á m ára Megjelenik minden S Z R K S Z T Ő S É G ÉS K I A D Ó H I V A T A L : 20 l i l i. g FATH,n, K m á r m, I g m á n d i - t 24. ( GYULA H i r d e t é s e k árai d í j s z a b á s szmbatn. Kéziratkat nem adnk Visszaéltek a kvezmények kel a gyárak és körülöttünk meghíztak a kartelek. A mezőgazdasági baj kn tehát elsősrban a s ú lys terheken segítünk, azn kívül, ha a termelést lv irányba tereljük, hgy az piaképes és eprtképes legyen. Látjk, hgy a vi lág fgyasztása átalakl, ehhez kell tehát a mi ter melésünknek is igazdnia. Mezőgazdasági kltúrát is kell teremtenünk, a kis gazdát is bele kell vinni a kltréletbe. Háziipari tan A p p n y i a r k é p é t a Helybenhagyták mány flyamk létesítésével jabb kereseti lehetőséget kel! a kisgazdának, zsellérember nek adni. A mezőgazdaság ka tasztrfális helyzetén váltz tatni, a gazdabajkaí rv slni lehet, ha lermbljk a válaszfalakat, melyek az egyes társadalmi sztálykat szétválasztatja s az rszág újraépítések nagy nemzeti mnkájában segítségére sie tünk gazdáinknak s ha kel! áldzatk árán is megment jük őket a végpsztlástól. v á r m e g y e. Kmárm határzatát. lésének megfesteti flyó A v á r m e g y e k i s g y ü l é s e flyó h ó é n délelőtt 9 ó r a k r tar ttta ülését a v á r m e g y e h á z a kis tanástermében. Az ülésen dr. Lingaer S á n d r, a varmegye főispánja elnökölt é s azn a kisgyűlés tagjai teljes s z á m b a n megjelentek. A napiremi megkezdése eiőtí Lingaer főispán mélyen átérzett, kegyeletes beszédben emlékezett meg a magvar nem zet és rszág nagy halttjáról, grf Appnyi Albertrői. Ékesen t ö m ö r szavakban esetelte a var megye főispánja azkat az el évülhetetlen nagy érdemeket, amelyeket az elhnyt nagy ál lamférfin a nemzet érdekében flytattt, m n k á s s á g á v a l szer zett. Indítványzza, írjn fel a v á r m e g y e a krmányhz^ hgy a t ö r v é n y h z á s Utján t ö r v é n y b e n ö r ö k i U e s s e n e k meg az elhnyt nagy é r d e m e i é s a nemzet hal hatatlan e m l é k é b e n úgyis ö r ö k k é élő neve. A kisgyűlés tagjai meg hatva e g y h a n g ú l a g hzzájárltak az i n d í t v á n y h z. lfgadja e g y h a n g ú l a g a kisgyűlés a v á r m e g y e alispánjá A igazló vármegye havi választ kisgyü- ülése. nak előterjesztését gróf Appnyi Albert a r k é p é n e k megfestetése t á r g y á b a n é s e élra 1000 p e n g ő t szavaztt meg. T d m á s l veszi a kisgyű lés dr. Vésey Kálmán varme gyei á r v a s z é k i h. elnöknek a tatai s t e r h á z y - r a d a l m birói zárgndnkává történi kineve zései. És gyansak t d m á s l vette a Pannnhalmi Szt. Bene dekrend Föapati kadj t r á n a k átiratát a Király p ű s p ö k - a l a p i í vanyból a d m á n y z t t ösztön dijak tárgyában. H a s n l ó felirattal támgatja a kisgyűlés V e s z p r é m - v á r m e g y e átiratát, a s z l g a b i r á k és a vár megyei aljegyzők részére a V I I - i k fizetési sztály megnyitása tár gyában. Jóváhagyja a kisgyűlés a v á r m e g y e i személyszállító g é p ksi évi kezelési és üzemi költségeinek s z á m a d á s á t. A s z á m n k é r ő s z é k b e Fehér Gyla és Frey Vilms th. b i zttsági tagkat küldi k i. A vármegyei árvaszéki el nök előterjesztésére Pathy Anna vm. árvaszéki díjtalan kisegítő leiró részére 300 p e n g ő jtalmat Telefn 61 szerint. vissza. engélyez, gyansak 300 P. jtáimat engélyez Csés Z l tán tatai járási főszlgabírói k i segítő m n k a e r ő r é s z é r e. Jóváhagyj;', a kisgyűlés K m á r m megyei vars határzatát, a K m á r m i Ftball Clb évi segélye t á r g y á b a n. ltasítja a kisgyűlés dr. Vine k m á r m i laks fellebbezései, amelyei a satr názási övezeten kívül eső ingat lank satrna dijának a meg állapítása t á r g y á b a n hztt a vars. j ó v á h a g y j a a kisgyűlés sz tergm v á r s n a k függő kölsöne és közüzemi r é s z v é n y t a r s a s á g a zárszámadásának megállapítása t á r g y á b a n hztt határzatait. Ugyansak jóváhagyja a kisgyűlés B á n h i d a k ö z s é g b e n a makadám brklattal kiépített ták építési mnkálatainak á t vétele t á r g y á b a n és a k ö z s é g i képviselőtestületi tagk s z a m á nak felemelése t á r g y á b a n hztt határzatait, valamint yergesújfal é s Pilismarót községeknek a d ó ü g y i jegyzői, illetve irda tiszti állásk megszervezése t á r g y á b a n hztt határzatait. T ó t h Kárly és társai köz ségi közigazgatási tanflyami hallgatóknak p e n g ő ta nlmányi segélyt engélyez. Hasnló felirattal támgatja a kisgyűlés ó g r á d - és Hnt vármegyék átiratát, amelyet az j választójgi törvény megal ktása t á r g y á b a n intézett a k r mányhz. Megsemmisíti C s á s z á r k ö z s é g n e k a vadászati j g b é r b e a d á s a t á r g y á b a n hztt h a t á r zatát é s a jgnak árverés tján való h a s z n s í t á s á t rendeli el. Ktass J á n s g a z d a s á g i ta n á r részére 100 p e n g ő segély kitalását jóváhagyja. Jóváhagyja K m á r m szab. kir. megyei vársnak határza tát, amelyet az ásványvízés szikviz-adó bevezetése t á r g y á b a n és Szabó G é z a ideiglenes f gyasztási a d ó e l l e n ő r alkalmazása tárgyában hztt. Ugyansak jóváhagyja K m á r m megyei várs h a t á r z a t á t, amellyel két gyakrnki állást szervez. ltasítja a kisgyűlés Rész Albertnek, Büji Dánielnek, Krn D e z s ő n e k, dr. Shmidthaer V i l msnak, S z e k á r Ferennek, Sipka J á n s n a k és Krdi Jánsnak K m á r m megyei v á r s igazló

2 válaszmányának számú határzata elten beadtt fellebbezéseit. Janish Feren baji körjegyzőt és dr. Weiner Dávid tóvársi községi rvst saját kérelmükre, hsszú, érdemes köz- Szlgálattik teljes elismerése mellett, nygdíjba helyezi. Példát mtat az rszágnak iparsság. agyőri Szabadegyetem az ipartestület rendezésében. Tdja és érzi a magyar kézművesipar társadalma is, hgy a tdás hatalm, hgy nemzeti és társadalmi elhivatttságnak sak akkr td megfelelni, ha tanl és halad, ha a szakképzettséget és altillans tdását fejleszti. Meg van győződve annak szükségességéről, hgy a mai szörnyűséges mnkátlanság idején nem elégséges a mával törődni, hanem a mnkát hzó hlnapra is kell gndlni. A kézművességre háramló nagy nemzeti és társadalmi feladatának tesz mst eleget a győri ipartestület, amidőn nehéz és gndterhes mnka tán felállíttta a vidék első ipars szabad egyetemét, melynek órarendjén általáns ismereteken kivül a szakismeretek, építőipari, faipari, rházati, lábbeli készítő, elektrtehnikai, fémipari és élelmező és minden szakmák speiális kívánalmaik szerint szerepelnek. A szabadegyetemen az előadásk janár hó elején kezdődtek és máris hó végéig tartanak. A legkiválóbb fővársi és vidéki szakktatók vállalták az előadói tisztségeket. Minden előadó egy, esetleg két órával vesz részt a különféle tárgyakból összeállíttt órarendben. Szakmánként óra áll rendelkezésre. Az előadáskat az esti órákban tartják, látgatásk díjtalan. A szabadegyetemet Győr vársának mintegy 2000 iparsán kivül a környező falvak iparssága s aznkívül a győri intelligenia is szívesen látgatja. Az előadásknak már az első héten tbb mint 1000 hallgatója vlt. A győri példa már túlnőtt a lkális jelentőségen. aprólnapra ismertebbé lesz az rszág minden ipartestülete előtt. Sürün B t r t SL ő w y-ti GYR, Gr. Tisza I. tér 5. érkeznek felvilágsítást kérő megkeresések, ipartestületektől, kereskelmi es iparkamaráktól, szakktatási intézményektől, sőt magától a kereskelmi minisztérim tói is. Sőt a kereskelmi minisztérim anyagi támgatásban is kívánja részesíteni a derék vállalkzást. Az első ipars szabadegyetem elgndlása, felállítása és órarendjének összeállítása: Marshall Béla ipartestületi és Lehózky Jenő kltrbizttsági elnökök nevéhez fűződik. em tmljk, hgy mstani létünk a sötét éje tán, mikr pirkad. Mit fg hzni a hajnalhasadás. Lehet, hgy a kibntakzás tjai éppen lyan gyrsan köszöntenek be, mint a válság ránk tört, lehet, hgy lassú fejlődéssel erünk el da, amit nrmális visznyknak neveznek. De egy bizts, hgy a jövő minden eshetőségét teljesen felkészülve kell varai. Helyes tn halad a kézműves iparsság, amikr szerszámai mellett a ídas fegyvereit is megakarja, s/erezni a maga számára s jó példát mtat erre a győri ipartestület, amikr iparsainak tvább képzését ly ermenyesén ldja meg. A Refrmáts Leányegyesület teaestje. A farsangi iáz tmblt az elmúlt szmbatn is, amikr varsnk egyik legkveltebb társadalmi egyesülete, a Refrmáts Leanyegyesüíeí teaestélyt rendezett. Az ipartestület szépen kivilágíttt és feldíszített nagytermében szép és meghitt közönség gyűlt egybe az estén, ahi a rendezőség bajs hölgykszrja szeretettel fgadta és illats, párlgó teával kálta a vendégsereget. agy izgalmat és élénkséget keltett a teaestélyen a szebbnél-szebb kézimnkák kisrsiása, melyeket az agilis Leányegyesületi tagk nagy szrgalmmal készítettek s ajándékztak da jótékny leiekkel. A szép és művészien kidlgzóit kézimnkakért nemes versenyzés flyt, mert mindenki szeretett vlna valamit nyerni. A rendezőség diséretet érdemel. Király Miklósné, Dr. Tóth Zsigmndné elnök, Sári Imréné egyesületi vezetők mellett, Dózsa Ilna és Papp Ilnkával az élen a leány gárda tagjai, és Mhásy Gyla tanító irányításával tánrendezők, a refrmáts aranyifjúság tevékenyktek a teaest sikere érdekekében. Fáradhatatlan lelkesésükkel teremtették meg a szép erkölsi és anyagi erményt. Tea tán sakhamar megkezdődött a bál. A zene Kivid dalkat játsztt s kitűnő hanglatban tánra perdültek a párk. A hagymányknak megtelelő vlt mst már a bál képe s egy mint száz, jelenthetjük, hgy a jólsikerült farsangi estélynek sak a hajnali szürkület vetett véget. Kérje mindenütt a Kmármmegyei Hírlapt! A vármegye közigazgatási bizttságának febrár havi ülése. (Jánssy Kárly üdvözlése) A vármegye közigazgatási bizttsága ílyó hó 21-én délelőtt tarttta ülését a varmegyeháza kis tanástermében. Az ülésen dr. Lingaer Sándr, a vármegye főispánja elnökölt. A vármegye egy havi közigazgatásának minden részletét felölelő gnds alispáni jelentést Karsay Miklós, a varmegye főjegyzője adta elő. Megemlékezett az alispáni jelentés arról a mely és lelkekbe markló gyászünnepélyről, amellyel a vármegye és Kmárm varsának közönsége gróf Appnyi Albertnek a kprsóját Kmárm állmásán fgadta. Meleg szavakkal emlékezett meg aztán az elnöklő főispán arról a kitüntetésről, amely legfelsőbb helyrői Jánssy Kárly kmarmi pénzügyigazgatót érte. Az egész bizttság váiója közben mtattt rá jánssy Kárly érdemeire s kiváló mnkásságára s őt a bizttság nevében is üdvözölte. Az egyes hatósági vezetőknek a rájk bíztt hatóságk egy havi életéről tett kimerítő jelentését a közigazgatási bizttság jóváhagyólag tdmásl vette. A közigazgatási bizttság ülése tán a gyámsági és gndnksági, fellebbviteli, majd az adóügyi albizttság és aztán a vármegye fegyelmi választmánya ülésezett. A vármegye gyümölstermelői egyesületbe tömörültek. Megalaklt a Kmárm-sztergm vármegye: Gyümölstermelő és rtekésitö gyesület. A gyümölstermelés erményessebbé tétele es annak értékesítési lehetőségemé;-; emelése érdekében mint megírta a.kmármmegyei Hírlap az rszágs mzgalmmal egyidejűleg vármegyénk gyümölstermelői is megmzdltak, hgy szervezetbe tömörüljenek. élból a vármegye gyümölstermelőit Lingaer Sándr dr. főispán felkérésre, kellő eiőkészités tán év febrár 21-ére hivta egybe alakló közgyűlésre, melyet sztergmban a vármegyeházán tartttak meg. Rendkívül érdeklődés nyilvánlt meg megyeszerte az alakló közgyűlés iránt, melyre a vármegye minden részéből száms nagybirtks, de még több közép- és kisbirtks, aznkivül igen sk gyümölstermelő jött egybe. Az alakló közgyűlésen Lingaer Sándr dr. főispán elnökölt, aki megnyitóbeszédében meleg szeretettei üdvözöl te a megjelenteket s meggyőző érvekkel mtattt rá az erkölsi és anyagi előnyökre, amelyek szükségessé teszik, a Gyümölstermelő és Értékesítő gyesület" megalaklását. Dr. Zsiga Jáns vármegyei aljegyző lvasta tel aztán az a!apsz<;báiyiervezetet, melyet a közgviiles egyhangúlag elfgadtt." Felszólaltak a közgyűlésen a Mezőgazdasági Kamara kiküldöttje, majd Halász Miklós dr. az rszágs Gyümölstermelő gyesület képviselője, kik az jnan alaklt egyesületet közpntjk neveben üdvözölték es Ktass Jáns gazdasági isklai tanár, aki nagy szaktdással részletesen rávilágíttt a mai idők gazdasági helyzetére. Szmrúan állapítja meg, hgy az amerikai bza versenyképességű messze felülmúlja a hazai gabnatermelést, a dhány és a kr termelésünk mindig kisebb keretek közé szrítkzik, az lajnövényeket pig gyakran tönkreteszik az öszi fagyk s a többi termelési ágak is sak alig bírják meg a termelési költségeket. válságs időkben kell tehát valamely termelési ágra áttérni hangztatta meggyőzően ahl a gazda megtalálja számítását, költségvetését valamely bevételi frrás helyrebillenti. z idő szerint gy mnd a jövelmező termelési ág a gyümöls. Statisztikai adatkk;d igazlja, hgy t meghaladó gyamöista állmánynkat nygdtan felemelhetjük 30UJ0ü-n, mert a külföldi piak a/k terméséi minden nehézség nélkül, felvehetik. Hangsúly wzza, hgy az egyesületnek tanflyamkat, előadáskat kell tartatnia, hgy a helyes és kszerű gyümölstermelés es értékesítési minden tremelő kellőkép elsajátíthassa S iia szá:.seges szövetkezeti tn a védszerek előállításáról is gndskdni tdjn mert a kartell arainak ellensúlyzása feltétlen szükséges. Bárds Ádám kir. tanfelügyelő a legnagybb örömmel üdvözli az egyesületet s bejelenti, hgy annak támgatására a vármegye tanítóságának figyelmét is felfgja hívni. Karsay Miklós vármegyei főjegyző a beteg alispán helyett a vármegye közönsége nevében köszönti az alaklást, annak támgatását készségesen megígéri. gyben bejelenti, hgy a megyei takat a jövőben már gyümölsfákkal fgja szegélyeztetni. Wiesenbaher József népművelési titkár szólalt fel még az

3 1933. febrár 25. Ktnármmegyei Hirlap. 3. ldal. alakló közgyűlésen, akinek indítványára nagy lelkeséssel választtta meg a közgyűlés elnöknek Lingaer Sándr dr. főispánt. A Vármegyei Gyümölstermelők gyesületének vezetősége a következőkép alaklt : lnök : Lingaer Sándr dr. főispán, alelnökök : Thaly Dezső ny. jószágfelügyelö és Szlabey Gyla ny. sendörezres, ügyvezető igazgató : Helényi László ny. intéző, titkár: ifj. Raimann Jáns, pénztárnk : Kapisztri Feren, ellenőr : Szöllősy Béla. Választmányi tagk : Meiser Béla Kisbér, Sárközy Aladár Báblnapszta, dr. Virágh Zsigmnd Tata, Barza Miklós Dnaalmás, Ktass Jáns Dnaalmás, Kerndrfer Antal Bana. Pataky Feren Bkd, Szőlgyéni Gyla sztergm, Perger Adlf sztergm választttak és a vármegyei gazdasági felügyelő, a járási gazdasági felügyelők, az esztergmi rdészeti Iskla igazgatója, valamint a vármegyei népművelési titkár hivatalból. F I L M S Z Í H Á Z Kmárm Kn Miklós Telefn Febrár 25-én szmbatn 615 és fél 9 órai kezdettel Csak 16 éven felülieknek Fegyen-sziget Blváry leghíresebb filmje. Febrár 26-án Vasárnap 4 4, 615 és fél 9 órai kezdettel Mdern társadalmi! '%íiip dráma. Máris 1-én és 1 án, szerdán es sütörtökiül, mindkét nap 615 és fél 9 órai kezdettel Greta Garbó mindent felülmúló alakításával M A T A H A R I kémdrama világattrakió. Pénztár nyitás előadás alkalmával d.e. fel 12 fél l-ig és kezdés előtt 1 órával. Farsangi naptár. Febrár 25-én a K. F. C. álarsbálja. Febrár 25-én a tatabányai lvasó Kör bálja a népházban. Febrár 26-án az Ási Iparskör jelmezestélye a nagyvendéglőben Ásn. Febrár 26-án a dnaalmási Refrmáts Ifjúsági Énekkar tánestéiye, Szilágyi Miklós vendéglőjében. Febrár 26-án a Tatabanya Bánya és Ipartelepek dalköre tánmlatsága a ll vendéglőben Febrár 26-án a nagyigmándi Róni. Kath. Énekkar hangversennyel egybekötött tánmlatsága Kiss Móri nagyvendéglőjében. Uri, női divat-árk, katnai ikkek leglsóbb beszerzési frrása HAJAL SZKÁR Sha nem tapasztalt érdeklődés nyilvánlt meg a kmármi népművelés szavalóversenye iránt. A kmármi épművelési Bizttság flyó hó 21-én, kden este 8 órai kezdetlel az Ipartestületi Székház nagytermében rendezte meg tlsó ismeretterjesztő előadását, mely alkalmmal tarttták meg a meghirdetett szavalóversenyt. Közönségünk érdeklődése zsúflt házat \n/.tt, gy hgy az előadás megkezdése előd mar egy gmnbstünyi hely sem vlt a nézők számára. Az előadást kb. 700 hallgató nézte végig. Magyar Dalest jegyeben flyt le az ismeretterjesztő előadás. Bishff Géza róm. kath. karnagy magyar nótáival szórakztatta a közönséget. lőször magyar müdalkat énekelt Mhásy Gyla tanitó zngra kísérete mellett, majd népdalkat, és végül krz dalkat adtt elő Vörös Béla igányzenekarának kíséretével. Tisztán, finman sengő hangjával s magyars, rtinirztt előadásával nagy sikert és sk tapst arattt. A szavaló versenyben tizennégyen veitek reszt, nők és férfiak, akik tdásknak, előadói képességüknek legjbbját mtatták be a Srányi Feren apátplébáns elnöklete alatt működő bíráló bizttság előtt. A szavalók mindegyike sak diséretet érdemei, mert mindegyikük az átlagt messze túlhaladó tehetségről tettek tanúságt. A nagyszámú hallgatóság lelkesen sk tapssal jtalmazta az egyes szavalók előadásait. A zsűri ítélete szerint az 1- sö dijat nyerte: Édes Kálmán, 2- ik dijat Daby Lny, 3-ik dijat Verbőzy Mária, 4 ik dijat Singer Zltán, 5-ik dijat : Klpaszky rzsébet, 6-ik dijat: Tamasek Di. Disérő klevelet kaptak még: Kvás Jáns, Kiihnel Cia és Bamgartner Magda. Tanlságs előadást tarttt ez esten Besüljük meg nemzeti érdekünket" ímmel Pathó Gyla tanító, lapszerkesztőnk és versenyen kívül hatássan szavalt Trgmayer Jenő nagy sikert aratva. Végül Srányi Feren apátplébáns, a népművelési bizttsárg társelnöke kihirdette a szavalóverseny erményét s kiszttta a versenydijakat. Majd a épművelési Bizttság nevében mndtt köszönetet Balgh Sándr tanitó népm. ügyvezetőnek, aki lelkes és nagy fáradtságs mnkával iy sikeresen rendezte meg az ismeretterjesztő előadáskat valamint Bishff Géza karnagynak, aki nagy zenei tdását ly készségesen állíttta a népmüvelés szlgálatába. A hallgatóság részéről tapasztalt megértést s támgatást is megköszönve bezárta az ismeretterjesztő előadásk ílyó évi srzatát. A kenyérfgyasztók ügyeimébe. A nyár flyamán fellépett rzsda- és aszálykárk következtében ezévi búzatermésünk 5 millió q-val maradt alatta az átlags évi búzatermésünknek. Az idei búzatermésünk emellett még a bzaszem fejlődésben is aránylag nagy területeken viszs/amaradt, úgyhgy sajns búzánk egy tekintélyes része alasny hektlitersly és a kivitelre alkalmatlan minőségű lett. Rzsból Visznt az idei termésermény meghaladja a nrmális évek átlags termését, úgyhgy rzsból kb. 2 2 és fél millió kiviteli feleslegünk van. A rzsnak aznban külföldi értékesítése igen nehéz, mert a külföldi rzstermés is általában jó vlt. nnek következtében min denkinek hazafias kötelessége, hgy feleslegeink belföldön való értékesítését a nagybb rzsfgyasztás tján előmzdítsa, mert ezáltal a felszabadló és a belföldi szükséglettel szemben feleslegként jelentkező bzamenynyiségeket képesek leszünk külföldön értékesíteni. Az idei kevés búzatermésünk következtében sak gy eprtálhatnk számttevő menynyiségeket búzából és búzalisztből, ha búzatermésünk egy részét megvnjk magnktól és a megtakaríttt mennyiséget a külföldön amúgy is nehezen értékesíthető rzsniennyiségekkel pótljk. záltal felszabadl egy tekintélyes mennyiségű bza, melyet külföldre kiszállíthatnk és az rszág külföldi fizetési eszközeit szapríthatjk. A tiszta rzs-, vagy fele rzs-, fele bzakenyér fgyasztása egészségügyi szempntból előnyös, nem is szólva arról, hgy a háztartásban megtakarítást is jelent. ttől eltekintve a rzs táplálóértéke, a test melegés mnkaerőtermelése szempntjából majdnem teljesen egyenlő a búzáéval, ezenfelül pig tdmánys megállapítás szerint vitaminkban gazdag élelmiszer. A rzsfgyasztás élettani hatása tekintetében végzett kísérletek azt a megállapítást erményezték, hgy mig a bza inkább hizlaló hatású, addig a rzs fgyasztása az életerő és különösen a temperamentm fkzását mzdítja elő. em szabiid aznban figyelmen kívül hagyni, hgy rzsliszt felhasználása esetén a brgnyát a kenyérsütésnél mellőzni kell, mert különben a kenyér könnyen nyúlós i é*s élvezhetetlenné válik. Közgazdasági kérdésekben igazi erményt sak akkr lehet elérni, ha a nemzet egységesen áll a vezetők háta mögött és a vezetők jószándék törekvését megértessél és az rszág nagy érdekeinek szem előtt tartásával támgatja. Az rszág hazafiasán gndlkzó lakssága biznyára a rzs iránti nagybb kereslettel lehetővé fgja tenni egy tekintélyesebb mennyiségű bza kivitelét és ennek a élnak az elérése érdekében nem lesz szükség egy kötelező rzskeverés elrendelésére. Keresek megvételre 2 s z b á s s a l á d i dekája 24 fillér. h á z a t frgalmas tában, esetleg az Igmándi-útn. Cim a kiadóhivatalban. A nygdijask tiltakzása. A magyar nygdijask sérelmét tárgyalta Plzner Zltán nyűg. vársi közgyám elnöklése mellett Szegen, f. hó 6-án a Szeg vársi ygdijask" és az alaklóban levő ygdíjas Közalkalmazttak rszágs gyesületének" közös értekezlete, melyen a küszöbön lévő illetmény és nygdíjsökkentés ügyében egyhangúlag hztt határzatban tiltakzást jelentettek be. A tiltakzást Körmendy Mátyás szegi rszgy. képv. vezetése mellett, küldöttség nyújtja át az összkrmánynak, kérve a nygdijaknak havi 200 pengő létminimmban történő megállapítását, a hárm év óta vajúdó alapszabályk sürgős jóváhagyását, az álláshalmzásknak igazságs és sürgős megszüntetését, a nygdíj rendezésre vnatkzó törvényjavaslatnak hzzászólás végett való kiadását, annak szakminiszterközi tárgyalásara való meghíváskat, mindazn nygdijasknak akik kis házaskájkat természetben magk használják az adó emelés alól való mentesítését, a a 15 éven alli szlgálati idővel rendelkező nygdijask szanálási illetményei tvábbi levnásának aznnali megszüntetését. A hzzászóláskat, a mzgalmban való részvételt, a tiltakzás nymatéksabbá tételének alátámasztását kérjük Plzner Zltán elnökkel Szeg, Vajdata 11 jb sz. a. közölni. l n i Gyári lerakat: Kapható és megrendelhető: özv. Lkesh D e z s ő n é illatszertáraban, Kmárm, Uri-iea 2. szám,

4 4. ldal febrár 25. i I Ptyatas a gyrsvnat tetején. A kmármi állmás ébersége elháríttt egy bizts halált jelentő szerensétlenséget. Kalands, egyben ön és közveszélyes tazásra vállalkztt Farkas Mihály ássegéd, aki ingyen akart Bdapestre eljtni. Flyó hó 23-án, sütörtök déltán a Máv. győri állmásának frgalmi tisztje megdöbbenve vette észre, hgy a Bdapest felé indló s már mzgásban levő grsvnatra hirtelen egy férfi grik fel s egyenesen a ksi tetejére felvezető lépső felé tart, hgy azn jelmásszn a ksi tetejére. Az éber vasúti tisztnek már nem vlt ideje a gyrsvnatt megállítani, azért az esetet a kmármi állmásnak jelentette. A győri értesítésre a kmármi állmásfőnökség mivel tdatában vlt annak, hgy a ksi tetején tartózkdó ptyatast Kmármban a villams felsövezetékrö! haláls ütés érheti a gyrsvnatt Ásn leállitatta azzal, hgy a ptyatast a ksi tetejéről távlítsák el. A leállíttt gyrsvnatn aznban a ptyatast, daára az erélyes ktatásnak nem találták meg. A sikertelen ktatás tán a gyrsvnatt az ási állmás eleresztette, hgy flytassa útját Bdapest felé. Közben aznban óvatsságból a kmármi állmás főnökség gyrs intézkéssel tasíttta az Ás Kmárm közötti vnalszakasz szlgálatban levő őreit, hgy tartsák figyelemmel a gyrsvnatt s ha a ksi tetőn észlelnek valamit, aznnal jelentsék a kmármi állmásnak. A körrendelet kibsájtása tán néhány perre a 35. számú őrháznál szlgálatt teljesitő Zeitlinger vasúti őr sietve jelentette, hgy a gyrsvnat negyik ksija tetején egy férfi ül kényelmesen elhelyezkve. Hgy a halált kzható és közre is veszélyt jelentő súlys szerensétlenség elhárítható legyen, a kmármi állmás főnökség a gyrsvnatt a bejáratt jelzőnél ismét leállitatta s a wien bdapesti rszágúti átjáró vasúti őrháznál szlgálatt teljesitő őrrel a ksi tetejéről az tast lehzatta s gyanazn gyrsvnatn bekisértette a kmármi állmásra. Kellő éberséget tansitó és megfelelő gyrs óvintézkést fganatsító állmásfőnökségünk az ön és közveszélyes selekmény miatt a büntetendő eljárást megindíttta s a ptyatas Farkast átadta a rendőrhatóságnak. agy, tél álló almavásár Kmárm. Kramer Sándr fűszer- és semegekereskésében A Kmármmegyei Hírlap a plgárké! Fizessen tehát elő mindenki lapnkra. A vidéki szészet egyik legnagybb és legelőkelőbb sztárslata máris hó elsejétől Kmármban fg játszani. Darvas rnő, a pesterzsébeti állandó szház igazgatója és 44 tagú társlata az ipartestületi székház j szpadán. Szházlátgató közönségünk kven szinészei, Deák Lőrin szigazgató sztárslata nem jön többé Kmármba. A szinkerületi besztás alkalmával megkapta Kispestet, ahl nagy sikerrel félévig játsztt s le kellett mndania 10 vidéki vársról, amelyek közé tartztt Kmárm is. Az j besztás szerint Kmármt Darvas rnő, pesterzsébeti állandó szház tlajdns körzetébe talták. Tdnnk kell, hgy Pesterzsébetet épgy mint Kispesten, Bdapest közvetlen közelsége miatt, sak ly sztárslat tarthatja fenn magát, amely nivó tekintetében ép ly előadáskat td prdkálni, mint a fővársi szházak. Már pig Darvas rnő szházigazgató hét hónapt játszik Bdapest tőszmszédságában létesített állandó szházban, gy fel kell tételeznünk, hgy a 44 tagból álló sztárslata elsőrendű szművészek. kiváltó együttes jön máris hó elsején Kmármba, hgy bemtassa nekünk az évad legnagybb sikert arattt újdnságait. A sztárslat jelenleg Tatabányán működik, hnnan tdósítónktól a legszebb véleményeket kaptk működésükről. A tatabányaiak, kiknek kényes Ízlésüket jól ismerjük elragadtatással emlegetik Antal si sdáshang primadnnát mint tehetséges hősnőt, Vetési Irma ritka hangterjelmü, kiváló primadnnát, Körössi Csöpi rendkívüli ügyességű szbrettet, Matlsiné és Tóth Anna kitűnő kmikát, Szép Ila bájs naivat, valamint az előttünk is ismert s megsdált kitűnő táns Bdai Évát. Azt is mndják még a tatabányaiak, hgy a férfiszereplők is mind elsőrangak. Antal Béla drámai hős, Brányi Albin bnvivánt, Szalay Gyszi kmiks, Simnfalvy Sándr táns bff, Rbz Imre Kürthy Kálmán, Hrváth Jáns, Jászay Gyla jellemszinészek az előadásk alkalmával nagy művészi tehetséggel a közönség kvenei. Az peretté együttes játékát sak fkzza aztán a hat tagból álló kitűnő zenekar preíz játéka. Beharangzásl jelezhetjük, hgy a zenekar a fővárs legjbb zenészeiből alaklt. Az előadásk külső hatását, fényét emelni fgják a társlat díszletei, amelyről sak annyit jegyezhetünk meg, hgy skkal gazdagabb, mint a Deák társlaté vlt. Az ipartestületi székház nagytermében megtartandó előadásk mindennap pntsan hármnegy 8 órakar fgnak megkezdődni, azért eleve figyelmeztetjük a szházlátgató közönséget a pnts megjelenésre. A helyárak a mai időkhöz visznyítva mérsékeltek s igy lehetővé lesz téve mindenkinek a szház látgatása. Támgassk szészeinket, mert sak gy jön nagy, jó társlat Kmármba, ha őket a közönség megértéssel támgatja. Műsr: Máris 1-én szerdán Amikr a kislányból nagylány lesz perett. Máris 2. sütörtök Csók a tükör előtt Fdr László világsikerű drámája. Pénteken 3-án. Szigrúan sak 16 éven felülieknek /ó éjt Mki bhózat. Szmbatn 4-én Rtshildk perett 3 felvnásban, 4 képben. Vasárnap 5-én d.. 4 órakr félhelyárakkal a Csárdás királynő nagy perett. ste hármnegy 8 órakr Érik a bza kalász perett 3 felvnában. Hétfőn 6-án, mmi hszár vígjáték. Kden 7-én Weekend (A szökés pársan) revü perett. H Í R K. Farsang vége. A igány tlsót hz a talp alá valóból; a bálterem kiürül, ajtaja bezárl; a jelmezt, az estélyi rhát levetjük, hgy ismét hsszú ideig az élet, a mnka, a szürke hétköznapk rháját viseljük; a mámr elszáll, hgy helyét a józan hideg megfntlás váltsa fel. A farsang elmegy s akiket felkaptt a mámr, a bódlat magasságában tarttt, azk újra észreveszik, hgy visszaestek e sárglyóra, a földre. De ne fájjn ez nekik, ne engjék magkat át a salódttság deprimáltságának. A Szahara tasa örömmel pihen meg, üdül fel az ázisban s tána vidámabban flytatja útját a hmktengeren át. Ilyen ázis legyen ez a farsang számnkra is, nézzünk bizalmmal, felemelt fejjel az tána következő szürke napk elé! Szentségimádás. A kmármi plébánia templmban f. hó 26-án, vasárnap egésznaps engesztelő szentségimádás lesz a következő srrenddel : reggel 6 órakr szentségkitétel és sendes sz. mise., negynyl,- nyiés kilen órakr sendes sz. misék, 10 órakr szentbeszéd-et, tána nagymise. ste 6 órakr litánia, a végén szentségettétel. A plébánia hivatal kéri a híveket, hgy minél nagybb számban megjelenve nyújtsanak engesztelést az Urjézsnak a farsangi mlatzásk közben elkövetett bűnökért. Hamvazás. A kmármi plébánia templmban máris 1-én 8 órakr énekes sz. mise lesz, melynek végén fg végbemenni a hamvazás szertartása. agyböjti szentbeszédek. A kmármi plébánia templmban a nagyböjt flyamán, minden pénteken este 6 órakr sz» beszéd lesz, tána pig nagyböjti ájtatsság. Halálzás, özv. Fömötör Józsefné szül. Lázár Júlia, néhai Főmtr József plgártársnk özvegye 76 éves krában elhnyt. Benne Fömötör József m. kir. hszáralezres édesanyját, gróf Tasherné berhffer Ily pig nagyanyját gyászlja. Ma temettek el a tlsóféli kmármi róm. kath. temetőben nagy részvét mellett. Felülfizetések. A Sziális Missiótárslat febrár 11.-i tánestélyén felülfizetni szívesek vltak: Alapy Gáspár, Zsindely Feren dr., p, Bendekvis András, p, dr. Stkinger Miklós 4 p, Pthrszky Jáns 3.50 p, Sebők Ilnka (Clmar Franiarszág, 10 fraiik) 2.20 p, Pathó Gyla, Czike Imre, Melkvis Mihály, Haker Dezső 2 2 p, Lpták Béla,Rüdiger Istvánné p, sztergmi Antal, Kálmán Miklós, Czike Pál, p,..,.., Gyalókay Kálmán, Pshmann Vilms HU., mely összegekért ez tn is hálás köszönetet mnd a Sz. Missz. Vezetősége. Halálzás. Részvéttel vettük a szmrú gyászhírt, mely egy nemeslelkii jó feleség, édesanya, anyós, nagyanya és dédnagyanya elhnytát jelentette. Shlz ándrné, szül. Leier Anna eletének 78.-ik évében f. hó 20-án este hármnegy 7 órakr rövid, de súlys szenvés tán visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. lhnytával gyászba brítva a szerető jó férjét Shlz ándrt és fiát Shlz Józsefet, a Filer Lenipari rt. igazgatóját, valamint nagyszámú rknságát. Temetése f. hó 22 én d.. 4 órakr a gyászházból a kmármi róm. kath. temetőben nagy részvét mellett ment végbe. XBAT MID MIDÜTT * ' SZMBAT V

5 1933. febrár 25, dinnyemag, leglsóbban eperpalánta, Kmármmegyei Hirlap. fajtisztán a aszályt Szőlőbérgazdaság nál, a s z á l y, Kmármmegye KAPHATÓK.! S z i n e l ö a d á s. A sászári Levente gyesület f e b r á r 25. és á n este 7 órai Kezdettel s z i n e l ő a d á s t rendez, m e l y e n szre k e r ü i : a s z t y fi esete T ó t h M a r i v a l " vigjaték 4 f e l v n á s b a n. I r t a : H a r s á n y i Zslt. F e b r á r 26-án az e l ő a d á s tél 6 ó r a k r kezdődik, t á n a tánmlatság lesz a Hangya nagytermében. Helyarak : I. helv i P. 11. helv 60 fillér, állóhely 30 fillér. Társadalmi megmzdlás Á s n, ö r ö m m e l é r t e s ü l ü n k egy nen: mindennapi t á r s a d a l m i meg m z d l á s r ó l. Az ási egyesüle tek, az Sprt Clb kezde m é n y e z é s é r e e l h a t á r z t á k, hgy egyesült erővel P ü n k ö s d hetében K é z i m n k a -, kisipari- és ipar művészeti kiállítási rendeznek. A rendező e g y e s ü l e t e k h e z e d d i g az Ipartestület, Maria K n g r e g á i ó, R e f r m á t s Leány egyesület, és az I p a r s k ö r satlakztt. Az előkészületek már megindltak és a l e g s z é l e s e b b merben fly nak. Igazán elismerést é r d e m e l hgy a mai nehéz visznyk között vállalkznak e szép es nemes, de nagy költséggel j á r ó kiállítás m e g r e n d e z é s é r e. ási Srzats e l ő a d á s k az állategészségügy érdekében. Kaptay Feren k ö r á l l a t r v s a s e r t é s p e é t i s e l l e n i védekezésről srzats e l ő a d á s k a t tart kör zetének területen es dig Vértesszőllős, Alsógaila, Tata, Baj és D n a a l m á s k ö z s é g e k b e n vit. A többi k ö z s é g e k e l ő a d á s a i is flvamatba vannak. J P é n z t takarit meg, ha fűszer- é s semege-ar s z ü k s é g letét Spielmann Imre i ü s z e r - é s e s e r n e g e k e r e s k e d ö n e l s z e r z i be. Kmarm, i g m á n d i - t. gy p é n z ü g y ő r balesete. Kvás Feren 27 eves p é n z ü g y őri altiszt, ási laks egy k s i előtt ment at az úttesten, m i k ö z ben e l s ú s z t t és lyan s z e r e n sétlenül esett el, hgy lábát tör te. S ú l y s s é r ü l é s é v e l a g y ő r i közkórházba szállíttták, ahl á p l á s aia v e t t é k. F a r a g ó S á n d r, az e r ó pai hírű s z i n m ü i r ó irta a Világ v á r s i R e g é n y e k e heti s z á m á t Faragó regényeinek népszerűsé ge abban rejlik, hgy nemsak, frdlatsak é s érdekfeszitök ha n e m a h m r aranys szálai is átszövik. A regény i m e : W a l l e n stein k p n y á j a. A vármegye segélye. D naalmas k ö z s é g Gazdabirtkssági Legeltetési T á r s l a t á n a k a legtóbbi megyei kisgyűlés 300 p e n g ő segélyt szavaztt meg te nyészbika beszerzésére. Kltrest Ászárn. Á s z á r községben a legtóbbi előadást Kndr Feren k á n t r t a n í t ó tar ttta é s l a s z r s z á g t ismertette. Az ászári Helyi épművelési Bizttság a k ö z p n t b ó l vetítő g é p e t kaptt, melynek segítsé gével tökéletesiti e l ő a d á s a i t. Felülfizetés. A Refrmáts Leányegyesület 18-án megtarttt tánestélyén felülfizetni szívesek vltak : Alapy G á s p á r 5 p e n g ő, Czike Imre, Haker D e z s ő, Király M i k l ó s n é 2 2 p e n g ő, J á n s s y K á r l y n é, T ó t h D é n e s, dr. vitéz Vida lemér, Melkvis Mihály 1 1 p e n g ő, mely a d m á n y k é r t e z ú t n mnd h á l á s k ö s z ö n e t e t a Leányegyesület e l n ö k s é g e. gy bizts tip. Fejfájás ellen h a t á s s szer az Aspirinl De tdja e, hgy igen jó hatas m á s esetekben is? rősíti a szer vezetet a m e g h ű l é s e s megbetege d é s elleni védekezésben es meg szünteti a rhematiks fájdalma kat. Hgy aznban s a l ó d á s ne érje, kérje mindig az ereti s m a g l á s t a Bayer kereszttel. Keresztúti ájtatsság. A kmármi plébániatemplmban a nagyüöjt t l y a m á n este 6 ó r a kr a litánia helyett keresztúti á j t a t s s á g lesz. Az ü l d ö z ő. A világ legeszeseb banditája kerül szembe ebben a l e p é n y b e n, a világ lgk i t a r t ó b b, í e g t a i á l e k n y a b b etektivjevei. Mrtn és Rb Seybld hara es hajszája két világ részen keresztül az tlsó mn datig leköti az l v a s ó t. Megjelent a Milliók könyve l e g ú j a b b szama, ara 20 fillér. K a p h a t ó m i n d e n ü t t. Tdja már mindenki, hgy 1 k m á r m i refrmáts Leanyegyesüiet h ú s v é t r a készül előadni az gy kis senki" vigjátékt, mely mar elég szépen megy a p r ó b á k n. A darab b e t a n í t á s á t a régi g a r d á v a l Slasik Lajs f ő t a n á s s, s z á m v. főnök vezeti, nagy lelkeséssel es t d a s s á l. U t l s ó h é t. H ss z k é s z ü l ő d é s előzte meg a k m á rmi Ftbal Clb j e l m e z e s t é lyének előkészítését, mely f. hó 25-én, szmbatn este 8 ó r a k r lesz az ipartestületi Székház ú j n n a n átalakíttt n a g y t e r m é b e n. Ugy a varsban, mint a me g y é b e n nagy é r d e k l ő d é s nyílvanal meg a farsang tlsó m latsága iránt, a K F C jeimezestélye mindig a l e g s i k e r ü l t e b b kellemes és s z ó r a k z t a t ó mlat s á g vlt és lesz. Különösen is pártlja a közönség, hisz egyet len régi ftball sapatnk e m l a t s á g j ö v e d e l m é b ő l fezi a flyó s/.e/.n kiadásait. /idén k é t s z e r e s e n t á m g a s s k régi jó mlt sapatnk e jövelem frrását, mivel a mlt szezn veretlenségévei az idén biztn számíthat a bajnkságra. A m l a t s á g n lesz Knfetti, szerpentin, világpsta, szépségversen. Sk sk dij, tán, s/épsegkirá'ynöválasztas. Legyünk tt mind annyian és segítsük ftbahnkat anyagi sikerekre is. Az e g y e s ü l e t e k választ m á n y i é s k ö z g y ű l é s e i t is be kell jelenteni a r e n d ő r h a t ó s á g n a k. A gyülekezési tilalm mal kapslatban a beltigymi nisztéli felhívta a figyelmet -ra < legebbi rendelkezésre, iigy az ö s s z e s egyesületeknek v á l a s z t m á n y i és közgyűléseit is be kell jelenteni a rendőrható s á g n a k n é h á n y nappal a g y ű l é s m e g t a r t á s a előtt. Ha a rendőr h a t ó s á g a bejelentésre 24 ó r á n belül tiltó i n t é z k e d é s t nem tesz, gy a gyűlések minden fenna k a d á s nélkül m e g t a r t h a t ó k. É v z á r ó k ö z g y ű l é s. Kmá rm és Vidéke I p a r t e s t ü l e t e febr. hó á n d.. fél 4 ó r a k r az ipartestületi s z é k h á z nagy t e r m é b e n tartja é v z á r ó k ö z g y ű lését. Tárgysrzat : lnöki meg nyitó és b e s z á m l ó, P é n z t á r i je lentés, Költségvetés megállapí tása, lőljárósági tagk v á l a s z tása stb. ügyek tárgyalása sze repelnek. A pápa krnázási év f r d l ó j a. X I, Pis p á p a mst ülte meg k r n á z á s á n a k 11, év frdlóját. bből az a l k a l m b ó l a sitsi k á p l n á b a n ü n n e p é l y e s nagymise vlt, amelyen részt vet tek a papa, az egész b í b r s testület, V a t i k á n - v á r s egyházi és p g a r i h a t ó s á g a i, a diplma i.ti testület tagjai és a r ó m a i patriiáts. A magyar k r m á n y képviseletében Barza György vatikáni kövét jelent meg és a mise tán kifejezi e ö s z e n t s é g é nek a magyar k r m á n y szerensekivánatait. l t ű n t egy k i s b é r i aszs z n y. Tóth Józsefné kisbéri la ks, aki férjétől küiönváitan élt, m é g j a n á r é n eltávztt ha zlról és azóta semmi életjelt sem aiti m a g á r ó l. A kékszemű, rövid szőkehaj asszny felkta tására megindlt a n y m z á s. g y 14 é v e s kisleány ö n g y i l k s s á g a. I \. M. 14 éves tatabanyai ismétlős i s k l á s leány febrár 17-én lgkőidatt ivtt, melynek k ö v e t k e z t é b e n a b á n y a kórházban az rvsi segítség daara f e b r á r 18-án meghalt. A kisleány a l g k ő i d a t t sze relmi b á n a t á b a n itta meg, mert egy tatabányai sillés a kisleány szereimét nem visznzta. A tragiksan elhalt kisleányt a ta tabanyaiak n a g y s z á m ú részvéte mellett Seh Kárly Vinze p á p a i p r e l á t s temette el, aki a beteget a g y ó n á s és áldzás s z e n t s é g é b e n is részesítette. A temetésre kivnlt a felsőgallai b á n y á s z k zenekara. gy p é n z t á r á t t a l á l t a k. F l y ó hó i 5 - é n a Klapka G y ö r g y in egy elveszett pénztárát ta láltak kisebb p é n z ö s s z e g g e l. Iga zlt tlajdnsa a r e n d ő r k a p i t á n y s á g n átveheti. A D n á n t ú l i Sprt Újság é v a d n y i t ó száma febrár 27-én jelenik meg. Minden hétfői s z á ma elsőnek száml be, kimerítő terjelemben, a nygati kerület ö s s e s első- és m á s d i k sztályú bajnki mérkőzéseiről, ábbá közli a prfimérkőzések dményeit. Pénteki s z á m a közli a baj nki tabellát és a különféle akt ális s p r t e s e m é n y e k e t. Minden tőzsdében kapható. Bútrztt szbáinkat ki a d h a t j k s z i n é s z e i n k n e k : Dar vas r n ő s z i n i g a z g a t ó k< ; mi tartózkdása alatt bútrzl! s z b á k a t keres sztárslata tagjai r é s z é r e. Felkérjük lvasóinkat, ha kiadó s z b á t tdnak, jelent sék be k i a d ó h i v a t a l n k üzletében {Haker k ö n y v k e r e s k e d é s ). Ismeretterjesztés Felsőg a l l á n. delényi Kálmán iskla igazgató a legtóbbi e l ő a d á s n a magyar n é p s z k á s k megbe süléséről tarttt ismeretterjesztő e l ő a d á s t. Kisfaldy J á n s tanító a n é p i e s i r d a l m b ó l ismertetett. 5. ldal. Tarján-Gyermely-Zsámbék-Bdapest atóbszjárata. A tarjáni laksk régi óhaja teljesült j a n á r 16-án, amikr a h e g y k ö z s é g laksait a t ó b s z járattal bekapslták a világfr galmba. A tarjániak dig gyanis dig kilméterek gya l g l á s a tán érhettek el v a s ú t á l l m á s r a, ha valahva tazni akartak. Az a t ó b s z n a k négy járata van. A tanintézetek é s isk lák gyásza gróf Appnyi halála alkalmából. A kltsz miniszter gróf Appnyi Albert t e m e t é s e napján r. hó 14-en, kden az r s z á g ö s s z e s tanin tézeteiben és isklaiban s z ü n e tet rendelt el. A temetést követő napn az e l ő a d ó k a nagy haltt érdemeit méltatták a n ö v e n d é kek előtt. Hivatalból kell kiigazí tani a választói névjegyzéket. A b e l ü g y m i n i s z t e r újból s z a b á lyzta az rszággyűlési képviselői választói névjegyzék években történő kiigazításának m ó d z a t a i t. A rendelet lé nyege, hgy az említett években hivatalból kell ielvenni a n é v j e g y z é k b e mindazkat, akik a v a l a s z t ó j g s l t s á g e g y é b kellé keinek b i r t k á b a n a kiigazita.s évében választói j g s l t s á g h z megkívánt életkrt elérik. lisabeth M a r i a n sze r e l m e. A Milliók Könyve sr zatának népszerű irja Gert Rthberg meleg szívvel, éles szemmel latja hőseit és költői tllai irja meg srskat. Izgal mas érdeklődéssel kisérjük m i n den irását, m e g k ö n n y e z z ü k meg k a p ó történeteit. Megjelent a Milliók Könyve legújabb s z á m a, ára 20 fillér, k a p h a t ó mindenütt. épművelési előadás Tóv á r s n. Siha József g a z d a s á g i iskla-igazgató a gyümölsfa á p l á s á r ó l és a tennöföid gn d z á s á r ó l tarttt előadást. emes Feren magyar dalkat énekelt. Fábián Ilna tanítónő magyar r s z á g i Szent rzsébet életét is mertelte. Berger István, isner Rezső, Kis Feren es Vatresz Mihály a P a r a s z t f r f a n g " imü kis b h ó z a t t adták elő ügyesen. A műsr legkvesebü száma A rngysk" énekes és t á n s jelenet vit. Az ügyes szereplők a következők vltak : Heitz Mani, Hrváth Mani, Vgl Bözsi, Halpka á n d r, Jhász László es Böősz György. Állami gépjáróművezető képző tanflyam nyifik meg leszállíttt tandijakkai a m. kir. T e h n l ó g i a i és Anyagvizsg: Intézet k e r e t é b e n máris 6este fél 7 ó r a k r, az intézet Bdapest, V I I I., józsef-kört. szám aiatti h e l y i s é g é b e n. Beírás napnta d. e. 9 1 ra közö az igazgatósági i r d á b a n, ah a felvételhez s z ü k s é g e s űrlapk a hivatals órák alatt előzetesen beszerezhetők. k ü l ö m b ö z ő, s z í n e k b e n nagy választékban lsón beszerezhetők: H A C K R D Z S Ő p a p i r k e r e s k e d é s é b e n, Kmárm.

6 1933. febrár 25. i e g y e i H i t e l b a n k R. T. K m á r m - Ú j v á r s * Alaptöke és tartalékalap: 200 ezer P. Kmárm, Igmándi-űt 6. szám. A bank működése kiterj a bankszakma minden - ágazatára: betétek; betétkönyveskékre és flyó- I számlákra. Értékpapírk vétele és eladása. Tőzsdei megbizásk lebnylítása a bdapesti és külföldi tőzsdéken. Kül- és belföldi sekkek és kereskelmi talványk behajtása. Áttalásk és meghitelezések bel- és külföldre. Külföldi pénzek beváltása mindenkr a hivatals napi árflyamn. Magyar-Frania Biztsitó Részvénytársaság Kmártnmegyei Vezérügynöksége. Kmárm szab, kir. megyei várs plgármesteri hivatala H i r d e t m é n y. Felhivm a várs plgárságát, hgy fáikat a rügyfakadás előtt, de legkésőbb máris h ó 25-ig a kártékny hernyóktól, hernyófészkektől, illetve lepketjásktól kvetlen tisztítsák meg és az összegyűjtött hernyókat, hernyófészkeket és lepketjáskat aznnal égessék el. Hernyóirtás megtörténtét máris 25-e tán ellenőriztetem és azk ellen, akik az irtást elmlaszttták a kihágási eljárást flyamatba tétetem. Kmárm, febrár 6. F ő v á r s i n a p i l a p k, P e s t i H í r l a p r e g é n y e k, L e v é l p a p í r k, D i v a t l a p k H e g e d ű h r k, K é p e s l a p k, kaphatók Haker Dezső papirkereskésében, Kmárm. A l a p y G á s p á r s. k m. kir. krmányfőtanáss, plgármester. Apróhirdetések. Lakás kiadást, házeladást vagy egyéb hirdetni valóját gyrsan és erményesen eszközül heti, ha ezen rvat alatt hirdet. Araink mérsékeltek és előre fizetendő. Vidékről levélbélyegben is küldhető a hirdetési diját. Hirdetések tánni érdeklődésre vidékről válaszbélyeg beküldése mellett válaszlnk. 2 vagy 3 szbás, lakást keresek májs l.-re. Címeket a kiadóba kérek. KRSK májs l.-re lehetőleg a vársháza közelében 2 szbás lakást fürdőszba,vízvezeték és mellékhelyiségekkel. gyül lakható házak, kerttel előnyben. Ajánlatkat lehetőleg febrár l-ig a kiadóhivatalba kérek. VÉK 8-10 hld szántóföldet a kmarm ási rszágút körzetében. Ajanlatt kmly ármegjelöléssel e lap kiadóhivatalába kérek. Készpénzzel fizetek. H i r d e t é s e k f e l v é t e t n e i 4 0 C 0 r {2j ymattt Haker Dezső könyvnymdájában Kmárm, Igmándi-t 24. n - «1 ai 2 s <U <U r 9 f, ö a e *!2 09 Ml) 3 e s. CL a QQ l i 5 g C C 2 ss 5Q 0 0 0,1 d rr w 5 n * ' f 00 e C nn ' C a s? s s g X r mnn i i ^ m 3 m C «C/3 :~ C X D t- I!! il i t ÍP ^ í 9 C3 C 'd-m CM CM" CCMCM l M X X CSI m - ^ r, - r. -t in m j) ~"r- r- f- r-d ( 30 3 ír; r r C/3 in 2 2 CM l ML) C/J C - b M» t* 2 B 25 -iím -f rncn /3 í X 0 J íl' '- ^-»n il- 00 X X i) J CC,-rr JS C CM C/3 r*- i» 75 ; - C) IC - "t C i i m e t**jd i i "^T "^J C 4 «in S5 m C C C C ' in t - C C C C C k C«s Il T CM C CVI P it) it, W5 - S S. -rrj CL «g» tf) g 3 " Q in CM CM C TM C C P 2 ^ eft S B S.ü S = 5 e V5 ^ 1) < Tf C C C C,5 m Praga n felé C ^ C C CM,C1C X C2 CM CM -* ~ t H C C C^J C^l I r~ in -<t i i CM jí 3t^-C0 C n m m» ÍD 2 S 'SJ GQ in 7) t/a r :: t-.8 5 S l i2 i ìn t M^-tiin ^---CCCTt m -r. t- Ci X CM X CM m q CD i Ci Ci - l (D X íc i CM ic CM i r^r^-j»~ i- M ic C M ^ M üt5 IC CD C t*- S C S 2 _ S C ^ C CM g ffi r C X - ö (D X «í i r-i i C CÓ 1 ^1 ~ ^vj <*M 1 S5 S 83 C*5 ^ su C/5 s C3 09 </} SU -*-» C/J w -e* s s Ci X ífj tn Szv. Gyv. M n ^< Gyv. I s; t/3 Szv. ^ J másk Szv. Mt. pótló i X r Ó 2 r i X 00 X 3* i ic i B 5 M ^1 C n C rt C^l.0 m X C^l Tf ' C C tei l C *-* Ci»n p -f C^J r C»Q ^ CM J XC - sd b ;r - ^ i e "Cd -a M ev ^ 1d C/D M e/) M CJ 00 CM CM ' X I - -r C C X *f in " j LI C C 't - - n "tí CM ^ ^ L C -t- CM S! L ^ CL b e - L 2 L l ^ t R C 5 * X < D- C C J w» te Sa,2 2S2 s (fi 'CC & CM X ^ «ss s ~5 2 M JS 3 S g ' CM X.rf I ~ CM t r- ^5 b tp «te IeL D. C^J C JD " V - aj 'a. Cv3. ' I l» X r - < Q C t 00I- C X CM te» in I L Felelős kiadó: I C-<C Haker 't - Dezső. - Q 4 Q " *a e ') l

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI

A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1 A KIENGESZTELŐDÉS ÉS AZ ENGESZTELÉS SZENTÍRÁSI ALAPJAI 1. A Isten Krisztusban kiengesztelődött a világgal Jézus kiengesztelte Istent irántunk, emberek iránt. Összebékítette egymással Istent és az embert.

Részletesebben

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X.

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X. ",.. ",.. )~(~,>~\;,/:~~~:;-~.. :- BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANY AI ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizttság 2014. március 18-án megtarttt ülésén,

Részletesebben

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat.

A népfőiskola a szó megszokott értelmében sem nem iskola, sem nem főiskola. Itt nem a tanároknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. A népfőiskla a szó megszktt értelmében sem nem iskla, sem nem főiskla. Itt nem a tanárknak kell kérdezgetniük, feleltetniük a tanulókat. Éppen ellenkezőleg: a tanulóknak kell kérdéseket föltenniük a tanárknak,

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. Főszerkesztő és kiad^llafdonoc: SÍIMIG p e r e n c z. Fe'elŐH Mzerkeszti"» : ZFIISTTÉIR O-^-XJL^.

POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ KÖZLÖNY. Főszerkesztő és kiad^llafdonoc: SÍIMIG p e r e n c z. Fe'elŐH Mzerkeszti» : ZFIISTTÉIR O-^-XJL^. 1893. XXin. évflyam 1. szám. Vasárnap, január I5i Előfizetési árak: Egy évre.. Fél évre... Negyed évre. G frt kr. 3 frt kr. 1 fit 50 kr. Szerkesztőség r s kiadóh vatal: urczaparti-utcza 31. szám, hva a

Részletesebben

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek.

Nők szolgálata. Tehát úgy teremtette Isten a férfit és a nőt, hogy személyükben egyenlőek, de sorrendiségükben és szerepükben eltérőek legyenek. Nők szlgálata A nők szlgálatának a kérdése az elmúlt évtizedekben sk vitára adtt kt. Egyes közösségekben egyáltalán nem engedik a nők szlgálatát, míg más közösségekben, főleg a XX. század női egyenjgúsági

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

a széthúzást szitok aknamunkája

a széthúzást szitok aknamunkája V. évflyam 5. szám. Ara 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 4. LŐFIZTÉSI ÁR : gész évre 10 P. egyedévre 250 P. Félévre 5 P. gyes szám ára 20 fiit. egjelenik ntéefl szmbatn. Vdels szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ 1 Ügyfeleknek TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ Az adatlapt a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá. Fgalmak: Hazai anyakönyvezés: A magyar államplgárk

Részletesebben

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI

A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A PUBLIC RELATIONS TEVÉKENYSÉG ESZKÖZEI A klasszikus értelemben vett médián kívül száms eszköz szlgálja az üzenetek célba juttatását. Az infrmáció-, és tudásalapú társadalm megváltztatja az infrmáció áramlás

Részletesebben

Ili, évfolyam, 3. szám. POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. Felelős szerkesztő : Dr. GÁL JÓZSEF KÁDÁR FERENC ügyvéd. főgimn. tanár.

Ili, évfolyam, 3. szám. POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. Felelős szerkesztő : Dr. GÁL JÓZSEF KÁDÁR FERENC ügyvéd. főgimn. tanár. C s í k s z e r e d a, 1913. Ili, évflyam, 3. szám. Szmbat, január 18. CSIKfHIRLAP POLITIKAI, KÖZGAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI HETILAP E l ő f i z e t é s i á r a k : Egész évre 8 K, fél évre 4 K, negyed évre

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

d~ih:~ián jegyző 2011 JúN 16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Kőbányai

d~ih:~ián jegyző 2011 JúN 16. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Buda )cst Fúván1s X. kerület KiJbányai.. t F- " t.., l "sc C,li,Ul'iHJ!lYJ.at ;í.tpnsclu lcs UIC UiC.hjJ!:J 4 j 50 /t l{. 2011 JúN 16. Budapest,....

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

ELTE TÓK HÖK Elnökségi ülés jegyzőkönyve 2014. február 17. (ELTE TÓK, 119.)

ELTE TÓK HÖK Elnökségi ülés jegyzőkönyve 2014. február 17. (ELTE TÓK, 119.) TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Hallgatói Önkrmányzat 1126 Budapest, Kiss Jáns altb. u. 40. Telefn: 487-8137 Fax: 202-3859 http://www.tfk.elte.hu ELTE TÓK HÖK Elnökségi ülés jegyzőkönyve 2014. február 17. (ELTE

Részletesebben

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere

A nyilvános tér, művészet és társadalom viszonyrendszere Oktató: Fleischer Tamás Kurzus: Várs, közlekedés, társadalm A nyilváns tér, művészet és társadalm visznyrendszere Árvay Orslya Szcilógia III. Dlgzatmmal a 2003. március 3-i, A vársi köztérről, a vársi

Részletesebben

Makroökonómia 1.előadás Bevezetés és alapfogalmak, a makrogazdasági körforgás 2011.02.07.

Makroökonómia 1.előadás Bevezetés és alapfogalmak, a makrogazdasági körforgás 2011.02.07. Makröknómia 1.előadás Bevezetés és alapfgalmak, a makrgazdasági körfrgás 2011.02.07. előadó: Hnvári Jáns Minden tantárggyal kapcslats infrmáció: cspace.bgf.hu A hallgatók bejelentkezése (cspace): felhasználói

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A kor szava: népművelődés

A kor szava: népművelődés A kr szava: népművelődés Az 1868-as népktatási törvény A Néptanítók Lapja A tanítóegyesületek és az analfabéták ktatása Türr István felhívása a népnevelési körök létrehzására (1868) Irányi Dániel törvényjavaslata

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

Testületi ülés május 13. Rendelet:--ig. Határozat:46-48-ig

Testületi ülés május 13. Rendelet:--ig. Határozat:46-48-ig Testületi ülés 2015. május 13. Rendelet:--ig Határzat:46-48-ig (0 Ta rtalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék, 2 46j201S(V.13.) számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 A Tiszarffi szennyvízkezelés-szlgáltatást

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése

A SZŐKE TISZA pusztulása és a jogi felelősség kérdése 3. számú melléklet A SZŐKE TISZA pusztulása és a jgi felelősség kérdése Furcsa mód épp a laikus civil közösség hivatkztt internetes közösségi ldalain kmmentelők részéről vetődött fel több alkalmmal is

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig

Testületi ülés. 2015. március 23. Rendelet:--ig. Határozat:17-19-ig -- - ----- Testületi ülés 2015. március 23. Rendelet:--ig Határzat:17-19-ig Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 17/2015(111.23.) számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 2015. évi Parlagfű-mentesítési

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Testületi ülés. 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig. Határozat:4-15-ig

Testületi ülés. 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig. Határozat:4-15-ig Testületi ülés 2015. február 25. Rendelet:1-2-ig Határzat:4-15-ig (0 Tartalmjegyzék Testületi ülés 1 Tartalmjegyzék 2 4/2015(11.25.)számú Határzat a napirend elfgadásáról 3 Beszámló a két ülés közötti

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára

Oktatási segédanyag Boldog Sándor István születésének 100. évfordulójára Bldg vagy, mert hittél (Lk 1,45) Oktatási segédanyag Bldg Sándr István születésének 100. évfrdulójára Dn Bsc Szaléziak, 2014 Impresszum Szöveg és feladatk: B. Varga Judit Kiadja a Dn Bsc Szalézi Társasága.

Részletesebben

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás

Bevezetés. 1.) Bemutatkozás 2007. december 19. Bevezetés A minségirányítási prgram az intézmény minségirányítási rendszerét rögzíti, amely az intézmény vezetése, tanáraink, a pedagógiai munkát segít munkatársaink és partnereink számára

Részletesebben

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A HÁLÓ KÖZÖSSÉG MISSZIÓJA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN (meghirdetett cím) Szeibert András előadása Tkajban, 2013. augusztus 16-án, 15:00-kr a Bkr tábrban Az alábbi írás az tt elhangzttakkal 90%-ban azns, mert egyrészt

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

E napló tulajdonosa. Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva!

E napló tulajdonosa. Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva! E napló tulajdnsa Mttóm erre az évre: Ezt kell rólam tudni Nevem: Lakcímem: Telefnszámm: _ E mail címem: 2016 ban leszek éves. Kedvenc színem a. Kedvenc könyvem:. Kedvenc filmem:. Kedvenc színésze(i)m:.

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 21.SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Misklc, 2012. december 1. Nagy Varga Dezsőné igazgató Diákönkrmányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2. ldal Tartalm I.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Cibakháza Nagyközség Önkrmányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkrmányzat Képviselő-testületének 2008. július 30. napján megtarttt rendkívüli együttes nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalmból:

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva!

Mottóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jog fenntartva! Mttóm erre az évre: urban-eve.hu Minden jg fenntartva! E napló tulajdnsa Nevem: Lakcímem: Telefnszámm: _ E mail címem: Ezt kell rólam tudni 2015 ben leszek éves. Kedvenc színem a. Kedvenc könyvem:. Kedvenc

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2014. szeptember 10-i ülésére Készítette: dr. Kzma Enikő alplgármesteri jgi referens Tárgy: Tájékztató a XIV. kerületi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző

Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/ Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző Vaszar- Gecse Községek Körjegyzőjétől 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel., fax: 89/579-200 Szám: 22- /2011. Ügyintéző: Pfilfné Bagics Judit körjegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Vaszar és Gecse Községek Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II.

Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II. Magyar Labdarúgó Szövetség INFRASTUKTÚRA SZABÁLYZAT II. LABDARÚGÓ LÉTESÍTMÉNYEK (PÁLYA) Jóváhagyta az MLSZ elnöksége 56/2009.(04.16.) számú határzatával I. fejezet Bevezetı rendelkezések 1. cím A szabályzat

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 3. modul A mi terünk

MATEMATIKA C 12. évfolyam 3. modul A mi terünk MTEMTIK C 1. évflyam. mdul mi terünk Készítette: Kvács Kárlyné Matematika C 1. évflyam. mdul: mi terünk Tanári útmutató mdul célja Időkeret jánltt krsztály Mdulkapcslódási pntk térfgat- és felszínszámítási

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni?

A nem finanszírozott szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt szakrendelések kötelesek-e vizitdíjat beszedni? A nem finanszírztt egészségügyi szlgáltató nem is kérhet vizitdíjat, kórházi napidíjat az általa nyújttt ellátáskért, mivel ezekért a

Részletesebben

A Kormány a szolidaritás és az öngondoskodás elveinek egyidejű érvényesítésére három csomagot javasol meghatározni.

A Kormány a szolidaritás és az öngondoskodás elveinek egyidejű érvényesítésére három csomagot javasol meghatározni. Miért kell csökkenteni a minisztériumk kiadásait? A takaréksságt az állam magán kezdi. Nincs még egy krmány, amely ilyen kmly megszrítást hajttt vlna végre a plitikán és az államn, mint a másdik Gyurcsány-krmány.

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

A 2016-os tervekről is röviden egypár szót ejtenék

A 2016-os tervekről is röviden egypár szót ejtenék XIII. évflyam 1. szám www.hmkigazda.cm Terjeszti: belterületen a Dbber Lapterjesztő Kft., külterületen a Magyar Psta 016. Január Szerkesztő: Hrváth Péter Nymdai munkák: Lapcm Lapkiadó és Nymdaipari Kft.

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kruchina Károly üdvözli az Elnökség tagjait, megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kruchina Károly üdvözli az Elnökség tagjait, megállapítja, hogy az elnökségi ülés határozatképes. JEGYZŐKÖNYV amely készült a Magyar Szörf Szövetség (1095 Budapest, Mester u. 87.) 2014. április 16. napján, 18 órakr a szövetség székhelyén megtarttt elnökségi üléséről Jelen vannak: Varga Mihály, elnök

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény

Etikai kódex Erkölcsi szabály és normagyűjtemény A erkölcsi szabály és nrmagyűjtemény PROFORM Kft. 2012 évi kiadás Jelen dkumentum érvényessége kiterjed a PROFORM Kft. által végzett Kereskedelmi, tervezési, fejlesztési, értékesítési illetve ezekkel összefüggő

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY

BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY Illendő dlg az, sőt szükség, hgy az, ki az idegen rszágkat akarja meglátni, elsőben tudja az maga Hazáját. Bd Péter BOD PÉTER KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY MEGYEI DÖNTŐ II. kategória 2006/2007 A versenyző

Részletesebben

493-13/2015. ikt.sz. 14/2015.

493-13/2015. ikt.sz. 14/2015. Füzesgyarmat Várs Önkrmányzatának Képviselő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: plgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET!

MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET! PÁRBESZÉD A VÁROSSAL A VÁROSÉRT MODERN, BIZTONSÁGOS BUDAPESTET! VITAINDÍTÓ Tartalm Helyzet...3 Budapest mára leállt...3 Budapestet újra kell indítani...4 Élhető mindennapk javuló élet és környezet mindenek

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t )

K e m e n e s h ő g y é s z k ö z s é g h e l y i é p í t é s i s z a b á l y z a t a ( T e r v e z e t ) Kemeneshőgyész Község Önkrmányzata Képviselőtestületének /2010. (..) számú rendelete Kemeneshőgyész község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész Község

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

TERVEZETT PROGRAM. 2014. március 18. (kedd) 10.00 - Érkezés, regisztráció 12.00 13.00 Ebéd

TERVEZETT PROGRAM. 2014. március 18. (kedd) 10.00 - Érkezés, regisztráció 12.00 13.00 Ebéd Földön, Vízen, Levegőben XV. Közlekedésfejlesztési és beruházási knferencia Bükfürdő, 2014. március 18-20. Greenfield Htel Bükfürdő Glf. u. 4. A knferencia fővédnöke: Dr. Fónagy Jáns a NFM parlamenti államtitkára,

Részletesebben

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép.

PEDAGÓGIA PROGRAM. Hatályos: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai programja helyébe lép. PEDAGÓGIA PROGRAM Hatálys: 2015. december 1-jétől* * Az intézmény 2014. szeptember 1-jén hatályba lépett pedagógiai prgramja helyébe lép. Kiskőrösi Petőfi Sándr Evangélikus Óvda, Általáns Iskla, Gimnázium

Részletesebben