V. é v f o l y a m 8. s z á m. A r a 20 fillér. K o m á r o m, f e b r u á r 25.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "V. é v f o l y a m 8. s z á m. A r a 20 fillér. K o m á r o m, 1933. f e b r u á r 25."

Átírás

1 V. é v f l y a m 8. s z á m. A r a 20 fillér. K m á r m, f e b r á r 25. /V. LŐFIZTÉSI ÁR : gész é v r e 10 P. '*'re 5 P. ; I egyévre Ha figyelemmel kísérjük gazdatársadalmnkat, sz mrúan kell megállapítannk, hgy gazdáink ijesztő mérv ben adósdtak el, társadal mnk e legtörekvöbb tag jait ma a végpsztlás fe nyegeti. A legreménytelenebb a dlgban pig az, hgy a gazdák óriási terhei fly tn skszrzódnak, ezzel szemben a mezőgazdasági termelés a legnagybb vál ságba jttt. Hl van ma a gazdának hitele s hl van ma a gazdának lyan ter meivénye, amelyet jó pénz ért értékesíthetne. A gazdaérdek védelme pig e válságs időben ha zafiúi kötelességünk, mert e józan, besületes és dlgzni akaró népréteg hnfglaló mnkát végez, amikr ve rejtékes mnkájával aranyat termel ki a silány földjéből. Megérdemel támgatást az egyenlő elbánás eive alapin is, mert amíg gazdáinkat hekfel nymják, azalatt más sztályk skféle elő nyökben, kvezményekben részesülnek. Hgy példát is említsek: az állam az ttj zaknál adómentességet biz tsit, de gyanakkr adóvái sújtja a kisgazdát, aki g y ü mölsöst telepit a földjén és a kra adóval, mintha termő gyümölsfákkal vlna tele. A külföldi államkban pld. nins is földadó, sak nálnk, hltt mi is agrárrszág vagynk. iparfejlesztési törvényünk már régen van, ellenben a mezőgazdaságról még nem gndskdtt senki. A vámsrmpók felállításával azn ban a helyzet da fajlt, hgy a magyar iparpártlása, a külföldi árk kiszrítása megdrágíttták a magyar árt P. I gyes s z á m ára Megjelenik minden S Z R K S Z T Ő S É G ÉS K I A D Ó H I V A T A L : 20 l i l i. g FATH,n, K m á r m, I g m á n d i - t 24. ( GYULA H i r d e t é s e k árai d í j s z a b á s szmbatn. Kéziratkat nem adnk Visszaéltek a kvezmények kel a gyárak és körülöttünk meghíztak a kartelek. A mezőgazdasági baj kn tehát elsősrban a s ú lys terheken segítünk, azn kívül, ha a termelést lv irányba tereljük, hgy az piaképes és eprtképes legyen. Látjk, hgy a vi lág fgyasztása átalakl, ehhez kell tehát a mi ter melésünknek is igazdnia. Mezőgazdasági kltúrát is kell teremtenünk, a kis gazdát is bele kell vinni a kltréletbe. Háziipari tan A p p n y i a r k é p é t a Helybenhagyták mány flyamk létesítésével jabb kereseti lehetőséget kel! a kisgazdának, zsellérember nek adni. A mezőgazdaság ka tasztrfális helyzetén váltz tatni, a gazdabajkaí rv slni lehet, ha lermbljk a válaszfalakat, melyek az egyes társadalmi sztálykat szétválasztatja s az rszág újraépítések nagy nemzeti mnkájában segítségére sie tünk gazdáinknak s ha kel! áldzatk árán is megment jük őket a végpsztlástól. v á r m e g y e. Kmárm határzatát. lésének megfesteti flyó A v á r m e g y e k i s g y ü l é s e flyó h ó é n délelőtt 9 ó r a k r tar ttta ülését a v á r m e g y e h á z a kis tanástermében. Az ülésen dr. Lingaer S á n d r, a varmegye főispánja elnökölt é s azn a kisgyűlés tagjai teljes s z á m b a n megjelentek. A napiremi megkezdése eiőtí Lingaer főispán mélyen átérzett, kegyeletes beszédben emlékezett meg a magvar nem zet és rszág nagy halttjáról, grf Appnyi Albertrői. Ékesen t ö m ö r szavakban esetelte a var megye főispánja azkat az el évülhetetlen nagy érdemeket, amelyeket az elhnyt nagy ál lamférfin a nemzet érdekében flytattt, m n k á s s á g á v a l szer zett. Indítványzza, írjn fel a v á r m e g y e a krmányhz^ hgy a t ö r v é n y h z á s Utján t ö r v é n y b e n ö r ö k i U e s s e n e k meg az elhnyt nagy é r d e m e i é s a nemzet hal hatatlan e m l é k é b e n úgyis ö r ö k k é élő neve. A kisgyűlés tagjai meg hatva e g y h a n g ú l a g hzzájárltak az i n d í t v á n y h z. lfgadja e g y h a n g ú l a g a kisgyűlés a v á r m e g y e alispánjá A igazló vármegye havi választ kisgyü- ülése. nak előterjesztését gróf Appnyi Albert a r k é p é n e k megfestetése t á r g y á b a n é s e élra 1000 p e n g ő t szavaztt meg. T d m á s l veszi a kisgyű lés dr. Vésey Kálmán varme gyei á r v a s z é k i h. elnöknek a tatai s t e r h á z y - r a d a l m birói zárgndnkává történi kineve zései. És gyansak t d m á s l vette a Pannnhalmi Szt. Bene dekrend Föapati kadj t r á n a k átiratát a Király p ű s p ö k - a l a p i í vanyból a d m á n y z t t ösztön dijak tárgyában. H a s n l ó felirattal támgatja a kisgyűlés V e s z p r é m - v á r m e g y e átiratát, a s z l g a b i r á k és a vár megyei aljegyzők részére a V I I - i k fizetési sztály megnyitása tár gyában. Jóváhagyja a kisgyűlés a v á r m e g y e i személyszállító g é p ksi évi kezelési és üzemi költségeinek s z á m a d á s á t. A s z á m n k é r ő s z é k b e Fehér Gyla és Frey Vilms th. b i zttsági tagkat küldi k i. A vármegyei árvaszéki el nök előterjesztésére Pathy Anna vm. árvaszéki díjtalan kisegítő leiró részére 300 p e n g ő jtalmat Telefn 61 szerint. vissza. engélyez, gyansak 300 P. jtáimat engélyez Csés Z l tán tatai járási főszlgabírói k i segítő m n k a e r ő r é s z é r e. Jóváhagyj;', a kisgyűlés K m á r m megyei vars határzatát, a K m á r m i Ftball Clb évi segélye t á r g y á b a n. ltasítja a kisgyűlés dr. Vine k m á r m i laks fellebbezései, amelyei a satr názási övezeten kívül eső ingat lank satrna dijának a meg állapítása t á r g y á b a n hztt a vars. j ó v á h a g y j a a kisgyűlés sz tergm v á r s n a k függő kölsöne és közüzemi r é s z v é n y t a r s a s á g a zárszámadásának megállapítása t á r g y á b a n hztt határzatait. Ugyansak jóváhagyja a kisgyűlés B á n h i d a k ö z s é g b e n a makadám brklattal kiépített ták építési mnkálatainak á t vétele t á r g y á b a n és a k ö z s é g i képviselőtestületi tagk s z a m á nak felemelése t á r g y á b a n hztt határzatait, valamint yergesújfal é s Pilismarót községeknek a d ó ü g y i jegyzői, illetve irda tiszti állásk megszervezése t á r g y á b a n hztt határzatait. T ó t h Kárly és társai köz ségi közigazgatási tanflyami hallgatóknak p e n g ő ta nlmányi segélyt engélyez. Hasnló felirattal támgatja a kisgyűlés ó g r á d - és Hnt vármegyék átiratát, amelyet az j választójgi törvény megal ktása t á r g y á b a n intézett a k r mányhz. Megsemmisíti C s á s z á r k ö z s é g n e k a vadászati j g b é r b e a d á s a t á r g y á b a n hztt h a t á r zatát é s a jgnak árverés tján való h a s z n s í t á s á t rendeli el. Ktass J á n s g a z d a s á g i ta n á r részére 100 p e n g ő segély kitalását jóváhagyja. Jóváhagyja K m á r m szab. kir. megyei vársnak határza tát, amelyet az ásványvízés szikviz-adó bevezetése t á r g y á b a n és Szabó G é z a ideiglenes f gyasztási a d ó e l l e n ő r alkalmazása tárgyában hztt. Ugyansak jóváhagyja K m á r m megyei várs h a t á r z a t á t, amellyel két gyakrnki állást szervez. ltasítja a kisgyűlés Rész Albertnek, Büji Dánielnek, Krn D e z s ő n e k, dr. Shmidthaer V i l msnak, S z e k á r Ferennek, Sipka J á n s n a k és Krdi Jánsnak K m á r m megyei v á r s igazló

2 válaszmányának számú határzata elten beadtt fellebbezéseit. Janish Feren baji körjegyzőt és dr. Weiner Dávid tóvársi községi rvst saját kérelmükre, hsszú, érdemes köz- Szlgálattik teljes elismerése mellett, nygdíjba helyezi. Példát mtat az rszágnak iparsság. agyőri Szabadegyetem az ipartestület rendezésében. Tdja és érzi a magyar kézművesipar társadalma is, hgy a tdás hatalm, hgy nemzeti és társadalmi elhivatttságnak sak akkr td megfelelni, ha tanl és halad, ha a szakképzettséget és altillans tdását fejleszti. Meg van győződve annak szükségességéről, hgy a mai szörnyűséges mnkátlanság idején nem elégséges a mával törődni, hanem a mnkát hzó hlnapra is kell gndlni. A kézművességre háramló nagy nemzeti és társadalmi feladatának tesz mst eleget a győri ipartestület, amidőn nehéz és gndterhes mnka tán felállíttta a vidék első ipars szabad egyetemét, melynek órarendjén általáns ismereteken kivül a szakismeretek, építőipari, faipari, rházati, lábbeli készítő, elektrtehnikai, fémipari és élelmező és minden szakmák speiális kívánalmaik szerint szerepelnek. A szabadegyetemen az előadásk janár hó elején kezdődtek és máris hó végéig tartanak. A legkiválóbb fővársi és vidéki szakktatók vállalták az előadói tisztségeket. Minden előadó egy, esetleg két órával vesz részt a különféle tárgyakból összeállíttt órarendben. Szakmánként óra áll rendelkezésre. Az előadáskat az esti órákban tartják, látgatásk díjtalan. A szabadegyetemet Győr vársának mintegy 2000 iparsán kivül a környező falvak iparssága s aznkívül a győri intelligenia is szívesen látgatja. Az előadásknak már az első héten tbb mint 1000 hallgatója vlt. A győri példa már túlnőtt a lkális jelentőségen. aprólnapra ismertebbé lesz az rszág minden ipartestülete előtt. Sürün B t r t SL ő w y-ti GYR, Gr. Tisza I. tér 5. érkeznek felvilágsítást kérő megkeresések, ipartestületektől, kereskelmi es iparkamaráktól, szakktatási intézményektől, sőt magától a kereskelmi minisztérim tói is. Sőt a kereskelmi minisztérim anyagi támgatásban is kívánja részesíteni a derék vállalkzást. Az első ipars szabadegyetem elgndlása, felállítása és órarendjének összeállítása: Marshall Béla ipartestületi és Lehózky Jenő kltrbizttsági elnökök nevéhez fűződik. em tmljk, hgy mstani létünk a sötét éje tán, mikr pirkad. Mit fg hzni a hajnalhasadás. Lehet, hgy a kibntakzás tjai éppen lyan gyrsan köszöntenek be, mint a válság ránk tört, lehet, hgy lassú fejlődéssel erünk el da, amit nrmális visznyknak neveznek. De egy bizts, hgy a jövő minden eshetőségét teljesen felkészülve kell varai. Helyes tn halad a kézműves iparsság, amikr szerszámai mellett a ídas fegyvereit is megakarja, s/erezni a maga számára s jó példát mtat erre a győri ipartestület, amikr iparsainak tvább képzését ly ermenyesén ldja meg. A Refrmáts Leányegyesület teaestje. A farsangi iáz tmblt az elmúlt szmbatn is, amikr varsnk egyik legkveltebb társadalmi egyesülete, a Refrmáts Leanyegyesüíeí teaestélyt rendezett. Az ipartestület szépen kivilágíttt és feldíszített nagytermében szép és meghitt közönség gyűlt egybe az estén, ahi a rendezőség bajs hölgykszrja szeretettel fgadta és illats, párlgó teával kálta a vendégsereget. agy izgalmat és élénkséget keltett a teaestélyen a szebbnél-szebb kézimnkák kisrsiása, melyeket az agilis Leányegyesületi tagk nagy szrgalmmal készítettek s ajándékztak da jótékny leiekkel. A szép és művészien kidlgzóit kézimnkakért nemes versenyzés flyt, mert mindenki szeretett vlna valamit nyerni. A rendezőség diséretet érdemel. Király Miklósné, Dr. Tóth Zsigmndné elnök, Sári Imréné egyesületi vezetők mellett, Dózsa Ilna és Papp Ilnkával az élen a leány gárda tagjai, és Mhásy Gyla tanító irányításával tánrendezők, a refrmáts aranyifjúság tevékenyktek a teaest sikere érdekekében. Fáradhatatlan lelkesésükkel teremtették meg a szép erkölsi és anyagi erményt. Tea tán sakhamar megkezdődött a bál. A zene Kivid dalkat játsztt s kitűnő hanglatban tánra perdültek a párk. A hagymányknak megtelelő vlt mst már a bál képe s egy mint száz, jelenthetjük, hgy a jólsikerült farsangi estélynek sak a hajnali szürkület vetett véget. Kérje mindenütt a Kmármmegyei Hírlapt! A vármegye közigazgatási bizttságának febrár havi ülése. (Jánssy Kárly üdvözlése) A vármegye közigazgatási bizttsága ílyó hó 21-én délelőtt tarttta ülését a varmegyeháza kis tanástermében. Az ülésen dr. Lingaer Sándr, a vármegye főispánja elnökölt. A vármegye egy havi közigazgatásának minden részletét felölelő gnds alispáni jelentést Karsay Miklós, a varmegye főjegyzője adta elő. Megemlékezett az alispáni jelentés arról a mely és lelkekbe markló gyászünnepélyről, amellyel a vármegye és Kmárm varsának közönsége gróf Appnyi Albertnek a kprsóját Kmárm állmásán fgadta. Meleg szavakkal emlékezett meg aztán az elnöklő főispán arról a kitüntetésről, amely legfelsőbb helyrői Jánssy Kárly kmarmi pénzügyigazgatót érte. Az egész bizttság váiója közben mtattt rá jánssy Kárly érdemeire s kiváló mnkásságára s őt a bizttság nevében is üdvözölte. Az egyes hatósági vezetőknek a rájk bíztt hatóságk egy havi életéről tett kimerítő jelentését a közigazgatási bizttság jóváhagyólag tdmásl vette. A közigazgatási bizttság ülése tán a gyámsági és gndnksági, fellebbviteli, majd az adóügyi albizttság és aztán a vármegye fegyelmi választmánya ülésezett. A vármegye gyümölstermelői egyesületbe tömörültek. Megalaklt a Kmárm-sztergm vármegye: Gyümölstermelő és rtekésitö gyesület. A gyümölstermelés erményessebbé tétele es annak értékesítési lehetőségemé;-; emelése érdekében mint megírta a.kmármmegyei Hírlap az rszágs mzgalmmal egyidejűleg vármegyénk gyümölstermelői is megmzdltak, hgy szervezetbe tömörüljenek. élból a vármegye gyümölstermelőit Lingaer Sándr dr. főispán felkérésre, kellő eiőkészités tán év febrár 21-ére hivta egybe alakló közgyűlésre, melyet sztergmban a vármegyeházán tartttak meg. Rendkívül érdeklődés nyilvánlt meg megyeszerte az alakló közgyűlés iránt, melyre a vármegye minden részéből száms nagybirtks, de még több közép- és kisbirtks, aznkivül igen sk gyümölstermelő jött egybe. Az alakló közgyűlésen Lingaer Sándr dr. főispán elnökölt, aki megnyitóbeszédében meleg szeretettei üdvözöl te a megjelenteket s meggyőző érvekkel mtattt rá az erkölsi és anyagi előnyökre, amelyek szükségessé teszik, a Gyümölstermelő és Értékesítő gyesület" megalaklását. Dr. Zsiga Jáns vármegyei aljegyző lvasta tel aztán az a!apsz<;báiyiervezetet, melyet a közgviiles egyhangúlag elfgadtt." Felszólaltak a közgyűlésen a Mezőgazdasági Kamara kiküldöttje, majd Halász Miklós dr. az rszágs Gyümölstermelő gyesület képviselője, kik az jnan alaklt egyesületet közpntjk neveben üdvözölték es Ktass Jáns gazdasági isklai tanár, aki nagy szaktdással részletesen rávilágíttt a mai idők gazdasági helyzetére. Szmrúan állapítja meg, hgy az amerikai bza versenyképességű messze felülmúlja a hazai gabnatermelést, a dhány és a kr termelésünk mindig kisebb keretek közé szrítkzik, az lajnövényeket pig gyakran tönkreteszik az öszi fagyk s a többi termelési ágak is sak alig bírják meg a termelési költségeket. válságs időkben kell tehát valamely termelési ágra áttérni hangztatta meggyőzően ahl a gazda megtalálja számítását, költségvetését valamely bevételi frrás helyrebillenti. z idő szerint gy mnd a jövelmező termelési ág a gyümöls. Statisztikai adatkk;d igazlja, hgy t meghaladó gyamöista állmánynkat nygdtan felemelhetjük 30UJ0ü-n, mert a külföldi piak a/k terméséi minden nehézség nélkül, felvehetik. Hangsúly wzza, hgy az egyesületnek tanflyamkat, előadáskat kell tartatnia, hgy a helyes és kszerű gyümölstermelés es értékesítési minden tremelő kellőkép elsajátíthassa S iia szá:.seges szövetkezeti tn a védszerek előállításáról is gndskdni tdjn mert a kartell arainak ellensúlyzása feltétlen szükséges. Bárds Ádám kir. tanfelügyelő a legnagybb örömmel üdvözli az egyesületet s bejelenti, hgy annak támgatására a vármegye tanítóságának figyelmét is felfgja hívni. Karsay Miklós vármegyei főjegyző a beteg alispán helyett a vármegye közönsége nevében köszönti az alaklást, annak támgatását készségesen megígéri. gyben bejelenti, hgy a megyei takat a jövőben már gyümölsfákkal fgja szegélyeztetni. Wiesenbaher József népművelési titkár szólalt fel még az

3 1933. febrár 25. Ktnármmegyei Hirlap. 3. ldal. alakló közgyűlésen, akinek indítványára nagy lelkeséssel választtta meg a közgyűlés elnöknek Lingaer Sándr dr. főispánt. A Vármegyei Gyümölstermelők gyesületének vezetősége a következőkép alaklt : lnök : Lingaer Sándr dr. főispán, alelnökök : Thaly Dezső ny. jószágfelügyelö és Szlabey Gyla ny. sendörezres, ügyvezető igazgató : Helényi László ny. intéző, titkár: ifj. Raimann Jáns, pénztárnk : Kapisztri Feren, ellenőr : Szöllősy Béla. Választmányi tagk : Meiser Béla Kisbér, Sárközy Aladár Báblnapszta, dr. Virágh Zsigmnd Tata, Barza Miklós Dnaalmás, Ktass Jáns Dnaalmás, Kerndrfer Antal Bana. Pataky Feren Bkd, Szőlgyéni Gyla sztergm, Perger Adlf sztergm választttak és a vármegyei gazdasági felügyelő, a járási gazdasági felügyelők, az esztergmi rdészeti Iskla igazgatója, valamint a vármegyei népművelési titkár hivatalból. F I L M S Z Í H Á Z Kmárm Kn Miklós Telefn Febrár 25-én szmbatn 615 és fél 9 órai kezdettel Csak 16 éven felülieknek Fegyen-sziget Blváry leghíresebb filmje. Febrár 26-án Vasárnap 4 4, 615 és fél 9 órai kezdettel Mdern társadalmi! '%íiip dráma. Máris 1-én és 1 án, szerdán es sütörtökiül, mindkét nap 615 és fél 9 órai kezdettel Greta Garbó mindent felülmúló alakításával M A T A H A R I kémdrama világattrakió. Pénztár nyitás előadás alkalmával d.e. fel 12 fél l-ig és kezdés előtt 1 órával. Farsangi naptár. Febrár 25-én a K. F. C. álarsbálja. Febrár 25-én a tatabányai lvasó Kör bálja a népházban. Febrár 26-án az Ási Iparskör jelmezestélye a nagyvendéglőben Ásn. Febrár 26-án a dnaalmási Refrmáts Ifjúsági Énekkar tánestéiye, Szilágyi Miklós vendéglőjében. Febrár 26-án a Tatabanya Bánya és Ipartelepek dalköre tánmlatsága a ll vendéglőben Febrár 26-án a nagyigmándi Róni. Kath. Énekkar hangversennyel egybekötött tánmlatsága Kiss Móri nagyvendéglőjében. Uri, női divat-árk, katnai ikkek leglsóbb beszerzési frrása HAJAL SZKÁR Sha nem tapasztalt érdeklődés nyilvánlt meg a kmármi népművelés szavalóversenye iránt. A kmármi épművelési Bizttság flyó hó 21-én, kden este 8 órai kezdetlel az Ipartestületi Székház nagytermében rendezte meg tlsó ismeretterjesztő előadását, mely alkalmmal tarttták meg a meghirdetett szavalóversenyt. Közönségünk érdeklődése zsúflt házat \n/.tt, gy hgy az előadás megkezdése előd mar egy gmnbstünyi hely sem vlt a nézők számára. Az előadást kb. 700 hallgató nézte végig. Magyar Dalest jegyeben flyt le az ismeretterjesztő előadás. Bishff Géza róm. kath. karnagy magyar nótáival szórakztatta a közönséget. lőször magyar müdalkat énekelt Mhásy Gyla tanitó zngra kísérete mellett, majd népdalkat, és végül krz dalkat adtt elő Vörös Béla igányzenekarának kíséretével. Tisztán, finman sengő hangjával s magyars, rtinirztt előadásával nagy sikert és sk tapst arattt. A szavaló versenyben tizennégyen veitek reszt, nők és férfiak, akik tdásknak, előadói képességüknek legjbbját mtatták be a Srányi Feren apátplébáns elnöklete alatt működő bíráló bizttság előtt. A szavalók mindegyike sak diséretet érdemei, mert mindegyikük az átlagt messze túlhaladó tehetségről tettek tanúságt. A nagyszámú hallgatóság lelkesen sk tapssal jtalmazta az egyes szavalók előadásait. A zsűri ítélete szerint az 1- sö dijat nyerte: Édes Kálmán, 2- ik dijat Daby Lny, 3-ik dijat Verbőzy Mária, 4 ik dijat Singer Zltán, 5-ik dijat : Klpaszky rzsébet, 6-ik dijat: Tamasek Di. Disérő klevelet kaptak még: Kvás Jáns, Kiihnel Cia és Bamgartner Magda. Tanlságs előadást tarttt ez esten Besüljük meg nemzeti érdekünket" ímmel Pathó Gyla tanító, lapszerkesztőnk és versenyen kívül hatássan szavalt Trgmayer Jenő nagy sikert aratva. Végül Srányi Feren apátplébáns, a népművelési bizttsárg társelnöke kihirdette a szavalóverseny erményét s kiszttta a versenydijakat. Majd a épművelési Bizttság nevében mndtt köszönetet Balgh Sándr tanitó népm. ügyvezetőnek, aki lelkes és nagy fáradtságs mnkával iy sikeresen rendezte meg az ismeretterjesztő előadáskat valamint Bishff Géza karnagynak, aki nagy zenei tdását ly készségesen állíttta a népmüvelés szlgálatába. A hallgatóság részéről tapasztalt megértést s támgatást is megköszönve bezárta az ismeretterjesztő előadásk ílyó évi srzatát. A kenyérfgyasztók ügyeimébe. A nyár flyamán fellépett rzsda- és aszálykárk következtében ezévi búzatermésünk 5 millió q-val maradt alatta az átlags évi búzatermésünknek. Az idei búzatermésünk emellett még a bzaszem fejlődésben is aránylag nagy területeken viszs/amaradt, úgyhgy sajns búzánk egy tekintélyes része alasny hektlitersly és a kivitelre alkalmatlan minőségű lett. Rzsból Visznt az idei termésermény meghaladja a nrmális évek átlags termését, úgyhgy rzsból kb. 2 2 és fél millió kiviteli feleslegünk van. A rzsnak aznban külföldi értékesítése igen nehéz, mert a külföldi rzstermés is általában jó vlt. nnek következtében min denkinek hazafias kötelessége, hgy feleslegeink belföldön való értékesítését a nagybb rzsfgyasztás tján előmzdítsa, mert ezáltal a felszabadló és a belföldi szükséglettel szemben feleslegként jelentkező bzamenynyiségeket képesek leszünk külföldön értékesíteni. Az idei kevés búzatermésünk következtében sak gy eprtálhatnk számttevő menynyiségeket búzából és búzalisztből, ha búzatermésünk egy részét megvnjk magnktól és a megtakaríttt mennyiséget a külföldön amúgy is nehezen értékesíthető rzsniennyiségekkel pótljk. záltal felszabadl egy tekintélyes mennyiségű bza, melyet külföldre kiszállíthatnk és az rszág külföldi fizetési eszközeit szapríthatjk. A tiszta rzs-, vagy fele rzs-, fele bzakenyér fgyasztása egészségügyi szempntból előnyös, nem is szólva arról, hgy a háztartásban megtakarítást is jelent. ttől eltekintve a rzs táplálóértéke, a test melegés mnkaerőtermelése szempntjából majdnem teljesen egyenlő a búzáéval, ezenfelül pig tdmánys megállapítás szerint vitaminkban gazdag élelmiszer. A rzsfgyasztás élettani hatása tekintetében végzett kísérletek azt a megállapítást erményezték, hgy mig a bza inkább hizlaló hatású, addig a rzs fgyasztása az életerő és különösen a temperamentm fkzását mzdítja elő. em szabiid aznban figyelmen kívül hagyni, hgy rzsliszt felhasználása esetén a brgnyát a kenyérsütésnél mellőzni kell, mert különben a kenyér könnyen nyúlós i é*s élvezhetetlenné válik. Közgazdasági kérdésekben igazi erményt sak akkr lehet elérni, ha a nemzet egységesen áll a vezetők háta mögött és a vezetők jószándék törekvését megértessél és az rszág nagy érdekeinek szem előtt tartásával támgatja. Az rszág hazafiasán gndlkzó lakssága biznyára a rzs iránti nagybb kereslettel lehetővé fgja tenni egy tekintélyesebb mennyiségű bza kivitelét és ennek a élnak az elérése érdekében nem lesz szükség egy kötelező rzskeverés elrendelésére. Keresek megvételre 2 s z b á s s a l á d i dekája 24 fillér. h á z a t frgalmas tában, esetleg az Igmándi-útn. Cim a kiadóhivatalban. A nygdijask tiltakzása. A magyar nygdijask sérelmét tárgyalta Plzner Zltán nyűg. vársi közgyám elnöklése mellett Szegen, f. hó 6-án a Szeg vársi ygdijask" és az alaklóban levő ygdíjas Közalkalmazttak rszágs gyesületének" közös értekezlete, melyen a küszöbön lévő illetmény és nygdíjsökkentés ügyében egyhangúlag hztt határzatban tiltakzást jelentettek be. A tiltakzást Körmendy Mátyás szegi rszgy. képv. vezetése mellett, küldöttség nyújtja át az összkrmánynak, kérve a nygdijaknak havi 200 pengő létminimmban történő megállapítását, a hárm év óta vajúdó alapszabályk sürgős jóváhagyását, az álláshalmzásknak igazságs és sürgős megszüntetését, a nygdíj rendezésre vnatkzó törvényjavaslatnak hzzászólás végett való kiadását, annak szakminiszterközi tárgyalásara való meghíváskat, mindazn nygdijasknak akik kis házaskájkat természetben magk használják az adó emelés alól való mentesítését, a a 15 éven alli szlgálati idővel rendelkező nygdijask szanálási illetményei tvábbi levnásának aznnali megszüntetését. A hzzászóláskat, a mzgalmban való részvételt, a tiltakzás nymatéksabbá tételének alátámasztását kérjük Plzner Zltán elnökkel Szeg, Vajdata 11 jb sz. a. közölni. l n i Gyári lerakat: Kapható és megrendelhető: özv. Lkesh D e z s ő n é illatszertáraban, Kmárm, Uri-iea 2. szám,

4 4. ldal febrár 25. i I Ptyatas a gyrsvnat tetején. A kmármi állmás ébersége elháríttt egy bizts halált jelentő szerensétlenséget. Kalands, egyben ön és közveszélyes tazásra vállalkztt Farkas Mihály ássegéd, aki ingyen akart Bdapestre eljtni. Flyó hó 23-án, sütörtök déltán a Máv. győri állmásának frgalmi tisztje megdöbbenve vette észre, hgy a Bdapest felé indló s már mzgásban levő grsvnatra hirtelen egy férfi grik fel s egyenesen a ksi tetejére felvezető lépső felé tart, hgy azn jelmásszn a ksi tetejére. Az éber vasúti tisztnek már nem vlt ideje a gyrsvnatt megállítani, azért az esetet a kmármi állmásnak jelentette. A győri értesítésre a kmármi állmásfőnökség mivel tdatában vlt annak, hgy a ksi tetején tartózkdó ptyatast Kmármban a villams felsövezetékrö! haláls ütés érheti a gyrsvnatt Ásn leállitatta azzal, hgy a ptyatast a ksi tetejéről távlítsák el. A leállíttt gyrsvnatn aznban a ptyatast, daára az erélyes ktatásnak nem találták meg. A sikertelen ktatás tán a gyrsvnatt az ási állmás eleresztette, hgy flytassa útját Bdapest felé. Közben aznban óvatsságból a kmármi állmás főnökség gyrs intézkéssel tasíttta az Ás Kmárm közötti vnalszakasz szlgálatban levő őreit, hgy tartsák figyelemmel a gyrsvnatt s ha a ksi tetőn észlelnek valamit, aznnal jelentsék a kmármi állmásnak. A körrendelet kibsájtása tán néhány perre a 35. számú őrháznál szlgálatt teljesitő Zeitlinger vasúti őr sietve jelentette, hgy a gyrsvnat negyik ksija tetején egy férfi ül kényelmesen elhelyezkve. Hgy a halált kzható és közre is veszélyt jelentő súlys szerensétlenség elhárítható legyen, a kmármi állmás főnökség a gyrsvnatt a bejáratt jelzőnél ismét leállitatta s a wien bdapesti rszágúti átjáró vasúti őrháznál szlgálatt teljesitő őrrel a ksi tetejéről az tast lehzatta s gyanazn gyrsvnatn bekisértette a kmármi állmásra. Kellő éberséget tansitó és megfelelő gyrs óvintézkést fganatsító állmásfőnökségünk az ön és közveszélyes selekmény miatt a büntetendő eljárást megindíttta s a ptyatas Farkast átadta a rendőrhatóságnak. agy, tél álló almavásár Kmárm. Kramer Sándr fűszer- és semegekereskésében A Kmármmegyei Hírlap a plgárké! Fizessen tehát elő mindenki lapnkra. A vidéki szészet egyik legnagybb és legelőkelőbb sztárslata máris hó elsejétől Kmármban fg játszani. Darvas rnő, a pesterzsébeti állandó szház igazgatója és 44 tagú társlata az ipartestületi székház j szpadán. Szházlátgató közönségünk kven szinészei, Deák Lőrin szigazgató sztárslata nem jön többé Kmármba. A szinkerületi besztás alkalmával megkapta Kispestet, ahl nagy sikerrel félévig játsztt s le kellett mndania 10 vidéki vársról, amelyek közé tartztt Kmárm is. Az j besztás szerint Kmármt Darvas rnő, pesterzsébeti állandó szház tlajdns körzetébe talták. Tdnnk kell, hgy Pesterzsébetet épgy mint Kispesten, Bdapest közvetlen közelsége miatt, sak ly sztárslat tarthatja fenn magát, amely nivó tekintetében ép ly előadáskat td prdkálni, mint a fővársi szházak. Már pig Darvas rnő szházigazgató hét hónapt játszik Bdapest tőszmszédságában létesített állandó szházban, gy fel kell tételeznünk, hgy a 44 tagból álló sztárslata elsőrendű szművészek. kiváltó együttes jön máris hó elsején Kmármba, hgy bemtassa nekünk az évad legnagybb sikert arattt újdnságait. A sztárslat jelenleg Tatabányán működik, hnnan tdósítónktól a legszebb véleményeket kaptk működésükről. A tatabányaiak, kiknek kényes Ízlésüket jól ismerjük elragadtatással emlegetik Antal si sdáshang primadnnát mint tehetséges hősnőt, Vetési Irma ritka hangterjelmü, kiváló primadnnát, Körössi Csöpi rendkívüli ügyességű szbrettet, Matlsiné és Tóth Anna kitűnő kmikát, Szép Ila bájs naivat, valamint az előttünk is ismert s megsdált kitűnő táns Bdai Évát. Azt is mndják még a tatabányaiak, hgy a férfiszereplők is mind elsőrangak. Antal Béla drámai hős, Brányi Albin bnvivánt, Szalay Gyszi kmiks, Simnfalvy Sándr táns bff, Rbz Imre Kürthy Kálmán, Hrváth Jáns, Jászay Gyla jellemszinészek az előadásk alkalmával nagy művészi tehetséggel a közönség kvenei. Az peretté együttes játékát sak fkzza aztán a hat tagból álló kitűnő zenekar preíz játéka. Beharangzásl jelezhetjük, hgy a zenekar a fővárs legjbb zenészeiből alaklt. Az előadásk külső hatását, fényét emelni fgják a társlat díszletei, amelyről sak annyit jegyezhetünk meg, hgy skkal gazdagabb, mint a Deák társlaté vlt. Az ipartestületi székház nagytermében megtartandó előadásk mindennap pntsan hármnegy 8 órakar fgnak megkezdődni, azért eleve figyelmeztetjük a szházlátgató közönséget a pnts megjelenésre. A helyárak a mai időkhöz visznyítva mérsékeltek s igy lehetővé lesz téve mindenkinek a szház látgatása. Támgassk szészeinket, mert sak gy jön nagy, jó társlat Kmármba, ha őket a közönség megértéssel támgatja. Műsr: Máris 1-én szerdán Amikr a kislányból nagylány lesz perett. Máris 2. sütörtök Csók a tükör előtt Fdr László világsikerű drámája. Pénteken 3-án. Szigrúan sak 16 éven felülieknek /ó éjt Mki bhózat. Szmbatn 4-én Rtshildk perett 3 felvnásban, 4 képben. Vasárnap 5-én d.. 4 órakr félhelyárakkal a Csárdás királynő nagy perett. ste hármnegy 8 órakr Érik a bza kalász perett 3 felvnában. Hétfőn 6-án, mmi hszár vígjáték. Kden 7-én Weekend (A szökés pársan) revü perett. H Í R K. Farsang vége. A igány tlsót hz a talp alá valóból; a bálterem kiürül, ajtaja bezárl; a jelmezt, az estélyi rhát levetjük, hgy ismét hsszú ideig az élet, a mnka, a szürke hétköznapk rháját viseljük; a mámr elszáll, hgy helyét a józan hideg megfntlás váltsa fel. A farsang elmegy s akiket felkaptt a mámr, a bódlat magasságában tarttt, azk újra észreveszik, hgy visszaestek e sárglyóra, a földre. De ne fájjn ez nekik, ne engjék magkat át a salódttság deprimáltságának. A Szahara tasa örömmel pihen meg, üdül fel az ázisban s tána vidámabban flytatja útját a hmktengeren át. Ilyen ázis legyen ez a farsang számnkra is, nézzünk bizalmmal, felemelt fejjel az tána következő szürke napk elé! Szentségimádás. A kmármi plébánia templmban f. hó 26-án, vasárnap egésznaps engesztelő szentségimádás lesz a következő srrenddel : reggel 6 órakr szentségkitétel és sendes sz. mise., negynyl,- nyiés kilen órakr sendes sz. misék, 10 órakr szentbeszéd-et, tána nagymise. ste 6 órakr litánia, a végén szentségettétel. A plébánia hivatal kéri a híveket, hgy minél nagybb számban megjelenve nyújtsanak engesztelést az Urjézsnak a farsangi mlatzásk közben elkövetett bűnökért. Hamvazás. A kmármi plébánia templmban máris 1-én 8 órakr énekes sz. mise lesz, melynek végén fg végbemenni a hamvazás szertartása. agyböjti szentbeszédek. A kmármi plébánia templmban a nagyböjt flyamán, minden pénteken este 6 órakr sz» beszéd lesz, tána pig nagyböjti ájtatsság. Halálzás, özv. Fömötör Józsefné szül. Lázár Júlia, néhai Főmtr József plgártársnk özvegye 76 éves krában elhnyt. Benne Fömötör József m. kir. hszáralezres édesanyját, gróf Tasherné berhffer Ily pig nagyanyját gyászlja. Ma temettek el a tlsóféli kmármi róm. kath. temetőben nagy részvét mellett. Felülfizetések. A Sziális Missiótárslat febrár 11.-i tánestélyén felülfizetni szívesek vltak: Alapy Gáspár, Zsindely Feren dr., p, Bendekvis András, p, dr. Stkinger Miklós 4 p, Pthrszky Jáns 3.50 p, Sebők Ilnka (Clmar Franiarszág, 10 fraiik) 2.20 p, Pathó Gyla, Czike Imre, Melkvis Mihály, Haker Dezső 2 2 p, Lpták Béla,Rüdiger Istvánné p, sztergmi Antal, Kálmán Miklós, Czike Pál, p,..,.., Gyalókay Kálmán, Pshmann Vilms HU., mely összegekért ez tn is hálás köszönetet mnd a Sz. Missz. Vezetősége. Halálzás. Részvéttel vettük a szmrú gyászhírt, mely egy nemeslelkii jó feleség, édesanya, anyós, nagyanya és dédnagyanya elhnytát jelentette. Shlz ándrné, szül. Leier Anna eletének 78.-ik évében f. hó 20-án este hármnegy 7 órakr rövid, de súlys szenvés tán visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. lhnytával gyászba brítva a szerető jó férjét Shlz ándrt és fiát Shlz Józsefet, a Filer Lenipari rt. igazgatóját, valamint nagyszámú rknságát. Temetése f. hó 22 én d.. 4 órakr a gyászházból a kmármi róm. kath. temetőben nagy részvét mellett ment végbe. XBAT MID MIDÜTT * ' SZMBAT V

a széthúzást szitok aknamunkája

a széthúzást szitok aknamunkája V. évflyam 5. szám. Ara 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 4. LŐFIZTÉSI ÁR : gész évre 10 P. egyedévre 250 P. Félévre 5 P. gyes szám ára 20 fiit. egjelenik ntéefl szmbatn. Vdels szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban.

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban. VI. évflym 27. szám r 30 fillér. Kmárm, 934. júlis 7 Tek. Mgyr emzeti Múzem Kp Bdpest LOFIZR SI Iv : SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: CgehZ évre 0 P. egyedévre t t ki- $ SZtl lí^bztö : Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn

Részletesebben

Négymilliárdos beruházás. Új főposta épül. Ilyen volt a nyár. Demográfiai helyzetkép. Btk.-ba az állatkínzással! A 33.

Négymilliárdos beruházás. Új főposta épül. Ilyen volt a nyár. Demográfiai helyzetkép. Btk.-ba az állatkínzással! A 33. Ilyen vlt a nyár Demgráfiai helyzetkép Btk.-ba az állatkínzással! A 33. Alföldi Tárlat Töredék történetek a múltból Ballagunk az őszbe INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Új főpsta épül Európai fórum Négymilliárds

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza.

Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Dogcs hivánságoh. -- május 14. fi hajszál. Irta : Goda Geza. Komárom, 1914. május 14. XIV. évfolyam?q. szám 1. I > Komárom varmegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési ára: Egész évre 10 K., félévre 5 K negyed

Részletesebben

Szerda. s le. A győri reáliskola tanulói levelet írtak a Dueenak. nai.edi im FÜSZER, CSEMEGE EDÉNYÁRUK, TÜZELŐANYAGOK ÁRUSI-

Szerda. s le. A győri reáliskola tanulói levelet írtak a Dueenak. nai.edi im FÜSZER, CSEMEGE EDÉNYÁRUK, TÜZELŐANYAGOK ÁRUSI- Györ, 1936_ november 4. évfolyam l4. szdm. Szerkesztőség és kladdölvatal : Győr, Gr«Tisza István-!ér 7. szdin. Nappali leleldn: 808. LtJJell felelőn r 7-63. Szerda..10 Előfizetési dra egy *56napra 2 P,

Részletesebben

1. kötet nevelési program

1. kötet nevelési program Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén, hanem

Részletesebben

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18.

a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18. ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizttság közleményei 15. évflyam - összevnt szám (1-4) 2007.augusztus hó A TARTALOMBÓL Elnöki Köszöntő Műemléki Világnap 2007 április 18. Díjak és Citrmk Hrler Miklós az

Részletesebben

150 ÉVES AZ OLASZTELEKI 26 febr. 1857 TEMPLOM

150 ÉVES AZ OLASZTELEKI 26 febr. 1857 TEMPLOM Olaszteleki Infrmációs és Közéleti Lap 3. SZÁM 2008 július-augusztus július-augusztus július-augusztus 2008 150 ÉVES AZ OLASZTELEKI 26 febr. 1857 TEMPLOM Máji napn az Olszteleki ref. Sz. Ekklézsia megbizttyai

Részletesebben

AZ ÁLLATORVOSLÁS, MINT HIVATÁS ELEMZÉSE A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN DOLGOZÓ ÁLLATORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK TÜKRÉBEN

AZ ÁLLATORVOSLÁS, MINT HIVATÁS ELEMZÉSE A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN DOLGOZÓ ÁLLATORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK TÜKRÉBEN Szent István Egyetem Állatrvs-tudmányi Kar Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani Tanszék AZ ÁLLATORVOSLÁS, MINT HIVATÁS ELEMZÉSE A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN DOLGOZÓ ÁLLATORVOSOK VÉLEMÉNYÉNEK

Részletesebben

Év vége Világvége. Tartalomjegyzék. 2011. XI. évfolyam 7. szám (115.) Naptár

Év vége Világvége. Tartalomjegyzék. 2011. XI. évfolyam 7. szám (115.) Naptár 2011. XI. évflyam 7. szám (115.) Naptár Tartalmjegyzék Nyakunkn a világvége 2 Bulvár-világvége 3 Julu Pukki, Father Christmas vagy Gyed Marz 4 Olvasónapló Világvége különszám Yves Gandn: Világvége Smsis-ban

Részletesebben

Felelős szerkesztő: D R BARANYAY JÓZSEF Kiadé laptulajdontsok: FÜLÖPZSIÖMOND 4a Dt. BARANYAY JÓZSEF.

Felelős szerkesztő: D R BARANYAY JÓZSEF Kiadé laptulajdontsok: FÜLÖPZSIÖMOND 4a Dt. BARANYAY JÓZSEF. Komárom. 1916 március 30 XVI. évfolyam 13. szám Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap A Komáromi Vörös K reszt Egylet és a Komáromvármegye Tözoltószövetségének hivatalos lapja.

Részletesebben

Megjeléuik minden rnsárntip. Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. Felelős szerkesztő és kiadó Rénai Frigyes.

Megjeléuik minden rnsárntip. Szerkesztőség ós kiadóhivatal: Kőszeg, Várkör 39. Felelős szerkesztő és kiadó Rénai Frigyes. ü6sz«április hó 13-án 15. szám 00. é folyni i05ze6 VIDEKE ELŐFIZETÉSI ÁR egynegyed évre: Helyben házhoz szállítva 1-50 Pengő Vidékre póttár. 1-80 Pengő Külföldre egy évre 3 dollár Megjeléuik minden rnsárntip.

Részletesebben

* RENDES * KÖZGYŰLÉS *

* RENDES * KÖZGYŰLÉS * MÁSODIK * * RENDES * KÖZGYŰLÉS * * AUG XXVIII SEPSI-SZENT-GYÖRGYÖN * 1887 * 1Ü5738 Nyomatott Ormds Ferencinél (Stein János könyvnyomdász "tóda) Kolozsvárt. A. AZ E. M. K. E. JELENTÉSE. i. Az igazgató választmány.

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

képviselőtestületi tagok

képviselőtestületi tagok VI évflym 51 szám r 20 fillér Kmárm, 192 deember 17 SZRKSZŐSÉG gesz egyedévre évre Megjeleik Világválság, lé, ej iii helyi J-ÓU P p < gyes s/ i M I : ' j r i l l PH GYUL rszági s ehézség, mid sszefglihtó

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 7. napirendi pnt: Előterjesztés Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata

Részletesebben

Tartalom. Kedves Olvasó!

Tartalom. Kedves Olvasó! Zalai Kapcs Zalai Népfőisklai Egyesület Lapja 2005. 1. szám Marsvölgyi László FENYŐFA Kpgk az ablakn, zöld fenyő vagyk. Az egész családnak békés jónapt! Szép fenyőfa díszítsd a szbát, szép díszeket, szalncukrt,

Részletesebben

Hírlevél. Témáink. 2013. tél. II. évfolyam 4. szám

Hírlevél. Témáink. 2013. tél. II. évfolyam 4. szám 2013. tél Hírlevél II. évflyam 4. szám Békés Bldg Karácsnyt és Sikerekben gazdag Új Esztendőt Báldi András kíván az MTA Öklógiai Kutatóközpnt munkatársai nevében: főigazgató Témáink Kutatóközpnti újdnságk...

Részletesebben

Vasárnap. A vármegye hármas ünnepnapja. Győr, Moson, Pozsony vár- FÜSZER, CSEMEGE

Vasárnap. A vármegye hármas ünnepnapja. Győr, Moson, Pozsony vár- FÜSZER, CSEMEGE trwewww«1«..~. 11. Győr, 1936.november 22.1. évfolyam 30. szám. iseryesztőség és kladóblvatal : Győr, Gróf Tisza Istvánfér 7. szám- Nappali telefón : 808. Effell telefón: 7-63_ A vármegye hármas ünnepnapja

Részletesebben

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE

SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata (9400 Sprn, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 60865/2009. CÍM: SMJV ÖNKORMÁNYZATA GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2008. ÉVI ÉRTÉKELÉSE Előterjesztő: Abdai

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra

Részletesebben

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek"

Kecskeméti Vasszerkezeti Müvek II. évfolyam Nagykőrös, 1912. február 29. Ókécsle, Ujkécske, Jászkarajenő, Kocsér, Törtel s a szomszédos Tiszamenti községek társadalm közérdekű hirdetési közlönye. A nagykőrösi Kertészeti és az Ókécskei

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1

FORUM MARTINI. Martonvásár város lapja. Várjuk Önöket. 2010. július FORUM MARTINI 1 FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XIX. évfolyam 7. szám 2010. július Várjuk Önöket július 9-én, pénteken 20 órakor Fejér megye árvízkárosultjaiért rendezett jótékonysági koncertre

Részletesebben

So k s z o r o s ító Ip a r

So k s z o r o s ító Ip a r XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM So k s z o r o s ító Ip a r A BUDAPESTI SOKSZOROSÍTÓK IPARTESTÜLETE HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK MINDEN 10-ÉN ÉS 25-ÉN BUDAPEST, 1944. JANUÁR H Ó 10-ÉN SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:

Részletesebben

49. szám. ' rt p A Komárom Vármegyei Közjóléti es Gazdasági Szövetkezet, mai. Alapította: uéhui H H \.UNOS. lös/erk«wto: DK. (Í\U. Í.Yfl.

49. szám. ' rt p A Komárom Vármegyei Közjóléti es Gazdasági Szövetkezet, mai. Alapította: uéhui H H \.UNOS. lös/erk«wto: DK. (Í\U. Í.Yfl. I;' 4.-. Hatvankettedik évfolyam 49. szám Szombat, 94. december 6. nál i d. á2 hág. uvftsznő zban fiival kir. varón (73; os kan:at!érí;é* T. é e o' -ro' n*. re v a a;;,á:; re.in ; * ó -ig el,,* sen n.

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben