A legujabb statisztikai közlemenyek Pozsony város lakosságáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A legujabb statisztikai közlemenyek Pozsony város lakosságáról"

Átírás

1 A legujabb statisztikai közlemenyek Pozsony város lakosságáról Eloaflia a toruiés/.etlucloiuányi szakoszlálynak 18!J3. Oktober lió ]( -án tartott iiléscbcn )r. 'Fischer Ja hub. Tisztelt szakosztály! Egyesületünk egyik czélját képczi az, bogy Pozsonyt és vidékét tcrmészettudományi és orvosi szcmpontból kutassuk és ismertessük és hogy az orvos- meg természettudományokat szélesebb körben terjeszszük és népszerüsítsttk. Hogy azonban sikeresen müködhessünk, meg kell elbbb ismcrkednünk avval a körrel, a melyben mííküdni akarunk, meg kell ismerkednünk tehát városunk embcranyagával. Egyrészt ez a szempont, másrészt meg az a feltevésem, bogy a t. szakosztályt Pozsony városának népmozgalmi adatai érdekclni fogják: indítottak engem arva, bogy az orsz. magy. kir. statisztikai bivatalnak a legutóbbi népszámlábís eredményeit íeltünteto kozlcményeibdp kibongészszem mindazt, ami Pozsony városára, illetve annak lakosságára vonatkozik. Eloadásomban lebetoleg megmaradok abban a sorrendben, mely a kozleményekben található. Hogy pedig eloadásom tvilságos bosszfira nc nyúljék, olyan esetekben, midon a külombségek kitüntet-ése végett más városokkal való osszebasonlítás válik szükségessé, Budapestnek és többnyire még csak 5 vidéki városnak statisztikai adatait vettem e ezélra igénybe. Ez az 5 vidéki város név szerint: Debreczen, Kassa, Szeged, Temesvár, Sopron. Az elsd három közelebbröl azért érdekel bennünket, inert, mint egyetemre aspirans városok, a viszonyainkkal való összebasonlítást egyenesen kibivják. Temesoárt a bozzánk basonló viszonyok teszik az osszehasonlításra alkalmassá, végiil Sopront mint közel szomszédot vettem fel a városok listájába. Hogy a statisztikai számok mennyi tanulságot foglalnak magukban, az már a következdkböl is ki fog derülni: Magyar statisztikai közlemcuyek új folyani I. kötet, szerkeszti az orsz. in. kir..statisztikai hivatal. Budapest 1893.

2 93 Az nepszamlalas alkalmaval Pozsony polgari ndpessdge ldlek volt, ami 1880-hoz viszonyitva, a miclon a lakossag szama ldlek volt 9 18 / szaporodast jelent. Varosunknak ez a szaporodasa sokkal jelentekeiiyebb mint az elmult evtizedekben, mivel (37-ig a szaporodas 4 \,s, ig 6,0, ig 3 ', f> szazalekot tett ki. De bar a szaporodas folytonos, mdg sem tartott ldpdst m;is varosok szaporodfisaval, ögy hogy Pozsony, mely 1850-ben, sdt meg 1857-ben is polgari lakossaga szamara nezve hazank negyedik varosa volt, 1870-ben az ötödik, sdt 1890-ben a hatodik väros lett. Osszehasonlitäsra szolgaljon a következd tsiblazat: Az összes lelekszäm volt: A varos neve 1850-ben 18(>9-ben 1880-ban 1890-beu Budapest Pebreczen Kassa Kolozsvar Pozsony Sopron Szeged Temesvar Szabadka H d d m e z d - V a s a r h el y Szaporodas szäzalrkokban: A vsivos neve ( Budapest 62,ö 41 ns Debreezen Kassa 66'8n f), Kolozsviir 66'2.i 13 4i 9' Pozsony» c, 3 0,8 34-s Sopron V, 17' 62" 7o Szeged 39'c Yi ec o Temesvar 82 * Szabadka. 17* ' 51 M Hddmezd-V asarhely 32-os 6 ' nr or,

3 -!>4 - Az utóbbi két várost azért vettem be a táblázatba, raivel ma ami a polgári lakosság számát illeti Pozsony t megeló'zik. Szándékosan használom a polgári szót, mivel a katonasággal együtt viszonyaink kissé javulnak. Osszes polgári és katonai lélekszámot tekintve a. fenti városok igy következnek egymás után: O s s z e s polgári ós katonai lólckszám : Budapest ( ) Szeged 8 7 * ( ) Szabadka ( ) Debreczen ( ) Pozsony ( ) Hódmezo -ATásárhely ( ) Temes vár ( ) Kolozsvár ( ) Kassa ( ) Sopron ( ) A zárjel alatti számok a katonai népesság lúlekszámát jelentik. Láthatú ezekbol, hogy Pozsony mar 1850 ota liatározott vissznes st töntet fel, mclynek oka kátségtelenül fbleg a politikai viszonyok változásában rejlett, melyek a hajdani koronázb varos jelentdségét nagy fokban leszállították, íígy hogy városnnk, mely még 1848-ban is az ország központja volt, lassanként csak egy megye székhelye maradt. Játszottak-e más okok is küzre, liogy Pozsony városa népességtlnek szaporodása más városokeval aránybnn nem áll, az talán a késobbi adatokból Ibg kiderülni. Foglalkozzunk egy el ore avval, liogy elemezzük azt a kcvés szaporodást, melyet városnnk feltüntet. Tudvalcvoleg, a városok népességc kétféle módon szaporodbatik. Direkt úton íígy, hogy a születések száma felülmulja a halálozást es a kettd közötti külömbözet adja a népesség direkt szaporodását vagy indirekt úton, hogy a népesség bevándorlás által szaporodik.

4 Km* nez vc a következd tablazat ad felvilagositast : V à r o s n e v e S z a p o r o d a s a n é p in o z g a lin i a d a t o k s z e r in t ls S O - i S D U - i g (a s z iile lé se k b ô l a lia là l- e se te k e t lo v o n v a ) D i r e k t n é p s z a p o r o d à s 1880 iso O -ig s z à z a le k o k b a n A b e v a n d o r l a s i r j à n lorlérit s z a p o r o d a s sz à z a l é k o k b a n ig Budapest lélek Debreczen Kassa Pozsony Sopron Szeged Ternes var A bevandorlas altal tôrtént szaporodas szazalékat ûgy kaptuk, liogy az összes szaporodasbôl a direkt népszaporodasi létszîimot levontuk. Magatôl értctddik, liogy a bevandorlas ennél sokkal nagyobb, csakhogy mennyivel nagyobb, azt nem tudhatjuk, mivel a kivandorlök szamat nem ismerjük. De ez a tabhizat igy is nagyon sok érdckes és tanulsägos dolgot foglal magaban. Mindenekeldtt azon szomorû tényt kell konstatalnunk, hogy Pozsnyban évrol êcre a haldlozdsok szdma a születêseké.t felülmulja. Ennek okat lia kutatjuk, ügy azt tôbb tényezdben talaljuk meg. A halalozas szokatlan nagy szamaban szerepelnek ugyanis többek között azok a hullak, a mclycket Pozsonvban a Dunabdl kifognak es melyek legnagyobb részbcn béosi eredetüek. Tgy példaul ig SOI huilât fogtak ki a Dunabol. Nôvelik a halalozasi szamot az ôngyilkosok is, a kiknek legalabb is a fele nem pozsonyi szokott lenni. A jelzett iddszakban 134 üngyilkossag tôrtént. Nem szabad tovabba figyebnen kiviil hngyni a Pozsonyban nagy szamban létezo kdrhazakat sem és ezek köziil különösen az orszagos kdrlnizat, a hova vidékrdl évente tôbb szaz beteg vétetik Tel és ha ezek elhalnak, szintén varosunk halalozasi szamaban szerejielnek. Nem kis tényezô tovabba a babaképzd-intézet sem, a melyet különösen vidékrdl sokan keresnek fel. Itt megszülnek és a cseesemdket itt hagyjak. Hogy az anyai gondozast nélkülôzd csecsemdkre mi sors var, hogy a halandôsag ezek között milyen nagy, az kônnyen elképzelheto. Végiil arrôl a körülményrdl sem szabad megfeledkeznftnk, hogy Pozsonvban

5 aranylag sok öreg nyugdijas 61, akik között a balalnak persze könnyebb az arattfsa. A baltflozasokkal szembcn allanak a születesek. Ezeknek aranyszama a fentiek szerint persze kisebb mint a balalozasoke. Ha p6ldtf.nl, bogy ujabb adatokkal szolgtfljunk, az vet veszszük, ugy ebben az esztendöben Pozsonyban sziiletett 1918, mig meghalt 2020 lelek a külömbözet 107 vagyis 1000 lelekre 36'5 szület6s 6s 38'5 halalozas esik. Pozsony lakdssaga tebtft ami a tiszta n6pszaporodast illeti, ben ininden ezer emberbdl kettet veszitett. Hasonlitsuk eztössze a többivtfrosokkal: 1891-ben esett 1000 lelekre: A v.iras ueve Sziiletes Halalozas Szaj)orod;is Budapest 3 7' *5 Debreczen Kassa Pozsony Sopron 34* Szeged Temesvar o-o Ltftbatjuk ebbdl a tablazatbol, bogy bozztfnk basonld viszonyok esakis Temesvarott leteznek. Amilyen szomorii az a t.6ny, bogy a direkt nepszaporodas nalunk tulajdonkepen nepfogyast jelent, olyannyira örvendetes lebet rank nezve a bevandorlas statisztikajanak elemzese, A bevandorlas többnyire annak a vonzerdnek a jele, melyet egy vtfros az idegenekre gyakorol. Hogy Pozsonyt nemesak term6szeti fekvese, term6szeti oldnyei teszik m6ltova arra az eldszeretetre, melylyel az itt letelepeddk irtfnytfban viseltetnek, banein bogy ebben nagy resze van varosnnk knlturalas eldrebaladottsagtfnak is, azt k6söbb fogjuk felismerni, middn varosnnk knltnrtfjtft a többi varosokeval össze fogjuk basonlitani. Hogy az indirekt szaporodasban Budapest mint bazank fd- 6s szekvtfrosa balad legeldl, az csak term6szetes. Utana Temesvar 6s Pozsony következnek. Utanunk van Sopron. A többiek messze mögöttünk maradnak. Legkisebb vonzeröt gyakorol, tigy ltftszik, Szeged, mely alig mutat batodannyi bevtfndorlöt, mint Pozsony. A bc-, illetve kivandorlast külömben

6 a nipessignek születisi es illetdsegi helye szerint val<5 megoszlasabol fogjuk legjobban kitiintetbetni. Miclon alihoz bozza fogok, bogy a statisztikai közlemenyek alapjan varosunk lakossagi nak születdsbely is illetosig szerint eloszlasat tüntessem fei, mir elöre is ki kell jelentenem, bogy az illetosigi aclatok valösigiban erös k^telyem van. Ennek oka pedig abban rejlik, bogy hazankban az illetosignek hivatalbdl valo megallapitasa gyakran egyike a legbonyolultabb eljarasoknak, annal kevesbe kipcs niba az egyes egyin illetosigiröl helyes felvilagositast adni. Negative azonban az adatok migis felbasznalhatok, t. i. ba ncm is tartjuk valamennyit pozsonyi illetosigunek, aki annak jelentette magat, de azokat, kik mas helyisigbe vald illetbsdgüeknek vallottik magukat, batran tekintbetjiik nem pozsonyi illetosdgiieknek. Mieldtt reszletesen attdrnek lakossagunk sziiletdsi, illetve illetösdgi helyeire, elobb iltalanossagban aranyszamokban akarom feltiintetni a viszonyokat összebasonlitva a többi varosokdval. A varos neve helybeli A l a k o s s ä g n a k h ä n y s z ä z a le k a v o lt s z iile ti's h e ly re n e z v e : azon megyebeli mas megyebeli fiumei (ho e$ >- V) N 1 'rt >fl? c o Ä> Ü ausztriai 2 Budapest , Debreezen O' 80 0 oo Kassa ' 34 8& , 0 ", Pozsony ,,o (j3 0 VO Soprou o- 70 0, 0 " e 1 Szeged , o- 7 1 O-o Temesvir l 17 0-«, 0 " illetosegi e nezve Budapest. 49' 12 6' g(i Ob, Debreezen 78- IP " Kassa , , Pozsony gg Sopron \vi KG Szeged I* 80 7V Temesvir oi " G4 7 O oqd

7 Kz a két táblázat rendkívül érdekes és tamdságos. Látbató ebbdl, hogv mig Pozsonyban 100 ember kózül 44 vallotta magát pozsonyi illetóségíínek, addig 100 ember kózül 56 csak idcszakadt, de serami esetre sem pozsonyi illetóségü. Lássuk evvel szemben Szegedet. Itt 100 ember kózül 90 Szegedre illetó és csak 10 vallotta magáról, bogy illetósége más helyen koresendo. ügyancsak Szegeden 100 ember kóziilkozel 80, Pozsonyban 47 ember helybeli születcsn, ami kétségtelennl annak a jele, bogy Pozsony városának jiépességében nagyobb a keveredés. Hogv pedig a keveredés a knltnrával áll arányosságban, azt a külómbózo fuvárosoknak kóztük Bndapcstnek is példái mntatják. A. kózlekedési eszkózók fejlddésével olvassuk a statisztikai kózleményckben az ipar Indadásával, czivilizáezió okozta síírííbb érintkezéssel, mindnagvobb azok száma, kik elbagyva szülofalujukat vagy városukat, akár ideiglencsen, akár véglegesen más kózségben telepednek meg. A nagy kózlekedési ntaktól félre eso helyeken, bová a czivilizáezió bullámvcrései csak erótlennl érkeznek rendesen csaknem kizárólag a bennszülótt népesség teszi az ósszes lakosságot; mig a oárosokhan, az parí és forgálmi élet cromápontjain, nagy on erós a keveredés Hogy Pozsonyban 10 év ota e tekintetben is minó'-lialadás mntatkozik, bizonyítja az, bogy míg 1880-ban a lakosságnak 49',^ százaléká volt belybeli sznletésü, addig 1890-ben már csak 47*45 százalék, tiz év eldtt. 57*S() /o vallotta magát pozsonyi illetóségnnek, 1890-bcn csak 43*í)0 /o* ^ külómbség természetesen a balálozásra vagy kivándorlásra csik. Hogv az ósszobasonlított városok kózül nálnnk telepedett meg a legtóbb ausztriai bonos, az legnyngotibb fckvésiinknek kószónbetó; bogy a vidéki városok kózül aránylag nekünk van legtóbb továrosi és külfóldi lakosnnk, az batározottan városnnk fejlett ipnri és egyéb kulturális viszonyainak kószónbetó. Azalábbiakban részletesen kózóljük a városnnkban tartózkodó és nem pozsonyi illetóséggel biró lakosságának származási belyeit. Pozsony városának lakosa kózül: Abauj -Torna mcgyéból származik S9 férfi 44 no Alsó-Febér 5 5 Arad 82 20

8 99 Árva megyébdl származik 30 férfi 37 no Bács-Bodrog Baranya Bars Békés Bercg 6 5 Besztercze-Naszód 4 2 Bihar Borsod Brassó 13 8 Csanád 3 1 Csík 6 3 Csongrád Esztergom Fejér Fogaras 3 O o Gömör Gydr Hajdíi Haromszék 10 5 Hoves Hont Hnnyad 11 7 Jász-Nagy-Kún-Szolnok Kis-Küküllö 3 1 Kolozs Komárom Krassó-Szorény Liptó Máramaros 18 7 Maros-Torda 5 2 «Moson Nagy-Kükülld 10 3 N ógrád Nyitra Pest-Pilis-Solt-Kis-Kíín Budapeströl Pozsony *

9 100 Saros megydbol szarmazik 36 fdrfi 32 no Somogy Sopron Szabolcs 15 8 Szatmar Szeben 8 27 Szepes Szilagy 11 8 Szolnok Doboka 9 3 Temes Tolna Torda-Aranyos 6 3 Torontid Trencsdn Turdcz Udvarhely 4 1 Ugocsa 7 Ung Vas Veszprem Zala Zempldn Zdlyom Ismeretlen Latliatd obbdl az osszoallitasbol, bogy legtobben tartdzkodnak varosunkban Pozsony niegyeiek szamszerint 10.00b-on, azutiin Nyitra niegyeiek szamszerint 3612-en, TYonesdn niegyeiek 1141-en, Budapestrbl 496-an, Moson niegyeiek 494-en, Sopron megyeiek 464-en, Komarom megyeiek 338-an, Vas megyeiek 298-an, Gyor megyeiek 237-en, a tobbi megyebdl a szam nom dri el a 200-at, legkevesebb ember tartbzkodik varosunkban, Csanad ds Kis - Kiikiilld megydkbbl, melyek mindegyike csak 4 4 emberrcl van varosunkban kepviselve. Horviit-Szlavonorszagbdl szarmazot.t varosunkba 62 fdrfi, 56 no, Fiumdbdl 6 fdrb, Ausztriabdl val<5 volt fdrfi ds no, kiilfoldrdl 220 fdrfi ds 248 no, mig 13 fdrfindl ds 3 nondl az, bogy lionnan szarmaztak, kiderithetd nem volt. Az osztr^k honosok koziil:

10 101 Alsó-Ausztriából származott 793 férfi 911 F elsó-a usztri ából Salzburgból 7 8 Stáj erországból Karinthiából Krajnából Trieszt és teriiletéból 1 3 Gorz és Gradiskából 22 6 Isztriából 1 Tirolból Vorarlbergból 2 1 Cseherszágból Morvaországból Sziléziából Galicziából Bukovinából Dalmácziából 3 3 Ezek szerint az osztrák honosok kozt legtobb volt a morva, szám szerint 2759; utánuk kovetkezett 2115 cseh, 1704 alsóausztriai, 388 galicziai és 299 sziléziai. Kétségtelenül úgy ezek mint a nagyszámú nyitra- és trencsénmegyeiek a munkások contingensét teszik ki. A külfoldiek kozül tartózkodik városunkban 397 németországi, 62 olasz, 36 svájczi, 21 orosz, 12 franczia, 11 szerb, 10 torok, 9 angol, 3 bosnyák és 2 román. Sajnos, hogy a statisztikai kózleményekben az a korülmény, bogy hány pozsonyvárosi illetoségíl egyén tartózkodik más megyékben és városokban, kitüntetve nincsen, úgy, hogy e tekintetbcn a viszonosság ki nem mutatható. Vizsgáljuk most Pozsony város lakosságát nemek szerint. Városunknak lakosa kozül tartozik a férfi és a nói nemhez. Yagyis Pozsonyban 1000 férfiura 1211 no esik és a nói nem osszesen 5007 lélekkel mulja feliil a férfinemet. Hasonlítsuk óssze a viszonyokat más városokkal: Varos nevé: Ezer férfiura esik no: Budapest 1066 Debreczen 1073 Kassa 1229

11 A v tiros neve: Pozsouy Sopron Szeged Temesvar 102 Ezer foriuira csik no : Magyarorszägon atlagosan 1015 nö jut 1000 förfiura. A legtöbb varos tulbagja ezt az atlagot. Egyik mäsik azonban az atlagon innen marad, söt peldaul Hödmezö-Vasarhelyen 1000 ferfmra csak 988 nö esik. Hogy a värosok közül Budapest, Kassa, Pozsony, Temesvar foglaljäk el az elsö helyet, ennel oka ismet csak eme värosoknak kultimilis elörehaladottsaga mellctt tanusit, minthogy a nöknck több alkalmat nyujtanak a kenyerkeresesre, mint a többi varosok. Legelenkebben illusztralhatjuk ezt avval, ba kiemcljük az egyes varosokban elö nöi napszamosnök es cseledek sziimat. A varos n eve: A nöi lakossäg absolut szama: Ezek közül napszamos es cseled A nöi napszamo sok es cseledek sza'.aleka a nöi lakossagban. Budapest *79 Debrcezen *50 Kassa m Pozsony Sopron *55 Szeged *27 Temesvar Ebb öl a tablazatböl kivehetö, bogy Budapest, Kassa, Temesvar, Pozsony, Sopron aninylag majdnem ketszer annyi nöi munkast foglalkoztatnak, mint akar Debrcezen vagy Szeged. Es mivel mar fentebb cmlitettem Hödmezö-Yasarhelyt is, ügy ennck a viszonyait is fei akarom tüntetni. Hödmezö - Vasiirhclyen ugyanis nö közül csak 1876 nöi napszamos es cseled van, ami egeszben veve a nöi lakossagnak csak 5 szazalekiit köpezi. Erdekes adatokat kapunk akkor is, ba esupan a bözi eselödeket veszszük szämitiisba. Ezek Budapesten a nöi lakossagnak 16 szäzalekat kepezik, Kassan 16*4, Sopronban 13'74, Pozsonyban 12 g, Tcmesvarott ll*(i, Debreezenben 8.71, Szegeden 5.7 es Höclmezö-Vasarhelyen 8., szazalökiit. A nagyobb szamü cseledek kötstlgtelenül azt jelentik, hogy azokban a varosokban a jölet is nagyobb.

12 loa Terjünk rn;ir most it a lakossag koroiszonyaira. Ttt ismet altalanossagban összehasonlitas kedveert eldbb aranyszämokban fogunk beszelni ds a reszletekre osak majd kesöbben tdrünk at. A lakossiig häny szazaleka v o lt: A väros neve: 0 15 eves lö lo eves iv'i'ti HO összesen ferti nii összesen Budapest 2 6 -Gt ,, 50 gg Debreczen *G o42-2, CO Kassa a 30 fi3 44-,s 46* Pozsony o Sopron b,8 4 3 ',0 Szeged '7g ,l i Teniesvar 32, ' ' eves 00-on feliil fe i'fi no összesen ferfi nö összesen Budapest 17 nr Debreczen ,8 7 -,4 Kassa ,o , Pozsouy 18-7, Sopron , Szeged * (in Teniesvar ü8 6 OS A lent! tablazatbdl kitilnik, bogy Pozsonyban Budapest utan aranylag legkevesebb a 15 even aluliak szama, aminek oka egyreszt az, bogy nalunk a gyermekbalanddstig meglelietds nagy es masrdszt, bogy a lakossag bevandorlok Altai gyarapodik, miir pedig a bevandorlok rendszerint mar elelmedettebb koruak. Egy masik nem kevesbe orvendctes teny, bogy a 60-on fcliili lakossag aranyszama nalunk a legnagyobb, jcleiil annak, hogy vdrosunk a nagy gyermekhalandosdg da czar a egy ike a legeyeszsegesebb vdrosoknak. Meg kell meg jcgyeznem, bogy neincsak a fentemlitett viirosok kozott, de Magyarorszag valamcnnyi varosa kozott Pozsonyban van aranylag a legtobb dreg ember es csak 8 crddlyi varmegye szarnyalja tul Pozsonyt, de esak alig egy fel szazalekkal. Pozsony varosa lakossaganak korviszonyai a kovetkezd reszletekbdl deriilnek k i:

13 104-1 éveskorig volt l é i'll éveskorig volt férfi 352 nü

14 loo foifi 75 eves korig volt ves korig volt Ismeretlcn koru Ezek szerint I ozsonyban 1703 ferfi es 2753 no, bsszesen 4456 ember cl, ki a 60 eves kort mar tiilelte; 577 ferfi, 944 no, osszesen 1521 ember till van a 70-en; 83 ferfi, 161 no, bsszesen 244-en till vannak a 80 eves koron es 3 ferfi, 5 no mar a 90-et is tiillialadta. Ami a csalddi dllapotot illeti, ligy Pozsonyban a 16 even feliili polgari nepessegct szamitva a kbvetkezb aninyszamokat kapjuk. A ferfiak koziil notlen volt 42*3>0/, nos 53,9 /(l, ozvegy 4*29 /o elvalt Q'-in%, nok koziil liajadon volt 40>."/»> ferjes 40'42O/ ozvegy 18*S7"/,P es torv^nyesen elvalt O' 9"/0- Hasonlitsuk e sziimokat ossze a tobbi varosokeval: Ferfiak: Avaros neve : notlen nos elvalt Budapest b, 0-37 Debreczen 31*75 60-T2 1*24 0*2!) Kassa. ' l l *06 pl*48 3*43 0* 3 Pozsony 4 3 m *20 0 b Sopron. 1^* i 4*67 0 *,, Szeged *30 3*60 0*«8 Temesvar 37 ts ^7*50 P*0 2 0*30

15 10(3 Mik: A varos hajadon ÍL'i-jes Özv. töi'v. elvált Budapest 3 0 *, 15*89 0*61 Dcbreczcn 2 6 * s5 5 6 (,9 16*3, 0*9S Kassa. 3 5 * 10 45*33 19*2, 0.28 Pozsony 40* 40*42 18*87 0*29 Sopron 38*91 48'e, 12*32 0 * lo Szeged 20,6 64*30 15*42 0*,2 Tomes var 3 2 *, 4 7.,o 20*29 0*42 Micldtt ennek a táblázatnak mélt a tasara átmennék, constatalni kell, hogy a lakossag percentuatiojiiban a esalacli viszonyok mas t-drv&iy ahi esnek, ha a vid^k es mas, ha a varosok lakes sagat vizsgiiljuk. A nagy varosokban sokkal tobben vannak, kik nem lepnek be a htizas eletbe, reszben mivel az ig&iyek a varosban sokkal nagyobbak, a megellietesi viszonyok pedig a nagy konkurrenczia miatt sokkal nehezebbek, masreszt meg mivel a varosokba a bevandorlok egy resze olyan elorehaladott korban van mar, a melyben a hazassagra mar magat nehezen szanja, vegre mint psychologiai momentum az a koriilm^ny is hozzajarul, hogy az egyediilldt kellemetlensegeit nagyobb varosban kevdsbii erzik mint a kisebben. Ezert a varosokat nem tekintve, videken az arany kovetkezo: Magyarorszag felndtt lakossaga koziil 25*7(,%~a notlen fdrfi, 16,93 /0-a hajadon leiiny, 69'y8 /(,-a luizas ferfi, 67*6,%-a ferjes no, 4\,,%-a ozvegy f 6rfi, 15*35%-a ozvegy no, 0*()8"/o az elv^lt f 6rfi, 0*,,% az elvalt no. Hasonlitsuk osszc ezcket. az adatokat a fenti tablazatban levo aranyszamokkal, a kiildmbseg rogton szembc otlik. Kiilbndsen feltiino, hogy meg Budapestet is hele szdmttva, ndlunk van ardnylag a leglobb hajadon es a legl ecesebb ferjes no. Mennyiben van itt befolyassal varosunknak annyit emlegetctt dragasaga, azt czuttal kutatni nem akarom, de mint erdckes tenyt. ki kell emclnem. Egy tovabbi, szinten erdekes momentum az, hogy annal tobb no megy ferjhez a varosokban, amennel kevesebb a ndk szama a ferfiakehoz viszonyitva. Mar akkor, middn a kiilombozd nemekrdl szoltuuk, emlitettiik, hogy Vasarhelyt 1000 ferfi lira csak 983 no esik. Szegeden 10*26, Debreczcnben 1073, mig Pozsonyban Ennek megfeleloleg Yasarhelyen a ndk koziil

16 107 csak 12 n /,i a bajadon, Szegeden 20',fi, Debreczenben 26'ss es nalunk /(l. Szamokban kifejezve van Pozsonyban nbtlen, 8334 bazas, 672 ozvegy es 31 torvbnyesen elvalt fbrfiu, a kikkel szembeu hajadon, 8431 fbrjes, 3935 ozvegy bs 61 elvalt no all. Az arany, bogy 1000 ferfiura 1211 bolgy esik, sokkal kevezotlenebbe valilt, ba akovetkezbbsszeallitast teszsziik. Szembe allitjuk ugyanis a fbrfiakat eves korig, a eves koru bolgyekkel es akkor azt talaljuk, hogy 3874 ferfiura nem kevesebb mint 7550 bolgy esik. A csaladi allapotot a korral osszevetve a kovetkezo adatokat nyerjuk. N ollen illctve hajario n volt ljazas Ozvegy Elvalt eves korig ferfi no ferfi no no no i l on felfil Ismeretl. korfi 7 5 Ez a tablazat is kello szembeallitas mellett rendkiviil erdekes adatokat szolgaltat. Igy peldaul, bogy Pozsonyban bsszesen 5844 no van ves korig ^s czek koziil 4942, vagyis 84u/o 11 bajadon, a eves koru holgyek koziil a liajadonok szama 45"/(). Erdekes adat az is, bogy a legfiatalabb bazas no meg nem volt 16 eves es bogy az ozvegyek koziil is egy 15 ^ves no talalbato, masr^szt meg 2 fdrfiu m^g nem volt 20 eves, midon mar bazassagra lepett. Tdrjiink at most varosunk hitfelekezeti viszonyaira. Itt legfolebb csak az erdekelbet benniinket, bogy az egyes felekezetek mennyiben szaporodlak az utolsd 10 ev alatt. Varosunkban a legutolso nepszamlalas alkalmaval volt rdmai katbolikus: lerfi -f no, osszesen ; gorog katbolikus 23 ferfi -j- 16 no = 39; brmbny 0 ferfi - f 1 no = 1; gorog keleti 26 fbrfi 15 no = 41;

17 108 ag evang férfi -f no = 7347; cv. reformatas 276 férfi -f- 249 no = 525; unitarius 11 férfi 7 no = 18; egyéb keresztény bitvallasn 12 férfi -j- 12 no = 24; zsidd 2863 férfi -f no = A hitfelekezetek szaporodasat az utolsd 10 év alatt a kôvetkezd szamok mutatjak. A lakossagnak bany szàzaléka volt: rom. katli gbr. kath. gbr. keleti àgostai reforma tus zsiilo 1870-ben * ben 74%, 14%2 1*00 10%9 Ezekbdl a szamokbdl latbatjuk, bogy csakis a reformatusok és a zsiddk szaporodtak, még pedig amazok 0'62, emezek 0%, szazalékkal, ûgy bogy tulajdonképcn lényeges valtozas mas nom igen észlelbeto, mintbogy az agostai evang. felekezct 1%0 szazalékkal fogyott. Foglalkozzunk ezek utan egyik legfontosabb kérdéssel, t. i. a lakossagnak anyanyelvével és nyelcismeretévd Megjegyzem, hogy nyelvismeret alatt a statisztikai kozleményekben csakis a bazai nyelvek (magyar, német, tot, olab-orosz, liorvatszerb, rutbén, vend) isineretét dolgoztak fel. A külômbôzd nemzetiségek létsziima Pozsonyban kôvetkezd: 1 0.' ro bsav.t s polg., aj,yai. u là h rullién L o rv à L -s z e g y é b neprsseg OJ * ben ban Osszehasonlitva az 1880-ban talalt viszonyokkal, a haladast igen ôrvendetesnek kell mondanunk. Mert mig 1890-ben az osszes polgari népesség csak 9-,s szazalékkal szaporodott, addig a magyarsag szaporodasa 38% 2 szazalékot tesz ki, a németek 0\>Rü/o~al fogytak, de a totok 15%, /0-al szaporodtak. A lakossagboz viszonyitva a nemzetiségeket, a kôvetkezd aranyszamokat kapjuk. Az osszes polgari népességbol volt: ni agyar ncuiet tôt horvàt-szerb egyéb 1880-ban 15%0 6 5 % 0 15*70 0*30 2* ben 19%, 59%2 16*62 0*44 3% 5 Ebbdl az osszeallitasbdl latbatd, bogy a magyarsag bdditasa mégsem oly nagy, mint azt varni lebetett volna. A lakossâg arànyaban egészben csak 4'ai 0-kal szaporodott.

18 109 Lattuk tehat, liogy mennyien vallottak anyanyelvüknok a magyart, kutassuk azt most, liogy a népszamlalasi lapnak arra a masik kérdésére, liogy anyanyelvén kivül, melyik hazai nyelvet beszéli még, banyan feleltok avval magyar nyelvet. Osszehasonlitas czéljabol az és az népszàmlalast veszem, liogy a baladas észrevehetd legyen:., Az iclcgen nvelviiek kü/.iil Amagyarul beszélbk J magyarul beszel osszes szama magyar nein magyar szàin szcrinl s/.âzalékban szâm.szerint szâzalékban 1880-ban *K ( ben *8., *6o Ezek szerint mig az osszes lakossiig 1880-toi 1890-ig 4410 lélekszammal szaporodott, addig a magyarsag szaporodasa 6143 lélek, vagyis mig Pozsony varos lakossaga 9.l8'7 -al gyarapodott, addig a magyarsag gyarapodiisa 40"/,,-ot tesz ki. Akarmilyen örvendetes is ez a tény., megis mas vilagitas ala esik, ha a magyar nyelvi viszonyokat mas varosokkal összehasonlitjuk. Avâros neve A lakossâgnak ban y Mas anyanyelviiek Osszesen a lakossâgnak szâzaléka közül bâny szâzalék hâny szâzaléka beszélt magyar mâ- beszél magyarul magyarul anyanyelvü 18b0-ban 1890-bcn 1880-ban 1890-ben Budapest *42 45', Debrcezen 98*0i i8 99*33 99*C() Kassa i)7 31-1«42-81 ÖS*,, 71 "39 Pozsoiiy 19* * *,;o Sopron 29-7S 70-2, , 40'o, 51*rlft Szeged 96-, a 3-97 Ô , 1G *, 3 Temesvar 26-7i 73-2S * Liitliatd ebbol, bogy i1 magyar anyanvel viiek Pozsonyban vannak aranylag legkisebb szamban, do bogy a magyarsag baladasa megis majdnem egyenld aranyban all a tobbi varosokeval. Nem lesz erdektelen a nyelvi viszonyolcat a liit.felekezetek szerint kutatni s ba ezt tcszsziik, figy a kovetkezd rdekes adatokat nyerjiik: Magyar anyanyelvu vnlt a rbm katli. ag. evang. reform. zsiclbk kiiziil 1880-ban 15*9G *fi ben *12 80* T, Ebbol lathatd, bogy a magyarosodasban az bsszes felekezctek kiizott a reforunitus egylniz jar legelol, ntana jonnek a zsidok, majd a rom. katholikusok, vdgiil pedig az eyangelikusok.

19 110 Városunk lakossága nyelvismeretek szerint a következö részlctes statisztikai adatokat szolgáltatja : A magyar anyanyelvüek közül : Csak magyarul beszél 967 férfi 1485 no 2452 Magyarul és németül = 7287 Magyarul és tótul = 659 Magyarul és oláhul Magyarul és ruthénul 1 - = 1 Magyarul és horvátul 2 1 = 3 Magyarul és szerbül 2 = 2 Magyarul és egyéb nyelven 3 11 = 14 A német anyanyelvüek közül magyarul isbeszél 4871 férfi és 4041 no = 8912; a tót anyanyelvüek közül magyarul beszél 948 férfi és 731 no = 1674; az oláhok közül 10 férfi és 4 no = 14 ; a horvátok közül 26 férfi és 15 no = 41 ; a szerbek közül 13 férfi és 6 no = 19; a vend anyanyelvüek közül 1 férfi és 1 no = 2 ; vég iil az egyéb nyelvüek közül 120 férfi és 66 no = 186. Mindencsetrc jcllemzd, bogy míg a magyar anyanyelvüeknek közel 70 szazaléka beszéli a német nyelvet, addig a német anyanyelvüek közül esak 28 szazaléka beszél magyarul. A tótok közülközel 20 szazaléka beszél magyarul is, mig a magyarok között esak 6 szazaléka van olyan, aki tótul is tud. Vessük végiil össze az anyanyelvet a külömbözö hitfelekezetekkel : liitfelekezct anvanyelví; magyar uémet római katholikus férfi nö, férfi gürügés orrnény katli görög és orrnény keleti ág. evang ev. reform unitárius egyéb keresztény hitf zsidó

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek

Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek Varga E. Árpád Erdély etnikai és felekezeti statisztikája IV. Fehér, Beszterce-Naszód és Kolozs megye Táblamellékletek I. A népmozgalom főeredményei Alsó-Fehér, Belső-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda megyében,

Részletesebben

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER

A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER A Dél-Alföld általános gazdasági helyzete és a mögötte meghúzódó EMBER Központi Statisztikai Hivatal Szegedi főosztálya Kocsis-Nagy Zsolt főosztályvezető Bruttó hazai termék (GDP) 2012 Dél-Alföld gazdasági

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT

1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT Tartalom 1. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 2. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT KAPOTT SZEMÉLYEK MEGOSZLÁSA ELŐZŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁG ORSZÁGA SZERINT 3. MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

lelx~szi'fizet~srenoez~s

lelx~szi'fizet~srenoez~s fl MF\GYF\RORSzAGI AG. H. E\)F\NG. KER. EGYHAZ EGYETEMES NYUGDíJINTÉZETÉNEK ÚJJRSZERVEZÉSE ALKRLMRSÓL EGYETEMES lelx~szi'fizet~srenoez~s, TERVEZETE. ~ KIDOLGOZTA ES AZ EGYETEMES LELKÉSZI TESTÜLETNEK AJÁNLJA:

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE NOVEMBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. nov. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL JANUÁR TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013. jan. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ HÁLÓZAT KAPACITÁSAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI, VALAMINT EZEK IGÉNYBEVÉTELE AZ 1990-ES ÉVEKBEN1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ HÁLÓZAT KAPACITÁSAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI, VALAMINT EZEK IGÉNYBEVÉTELE AZ 1990-ES ÉVEKBEN1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ HÁLÓZAT KAPACITÁSAI ÉS SZOLGÁLTATÁSAI, VALAMINT EZEK IGÉNYBEVÉTELE AZ 1990-ES ÉVEKBEN1 GÁRDOS ÉVA I. Bevezető Az elmúlt évtizedekben az egészségügyi ellátó hálózat fejlesztése elsősorban

Részletesebben

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai december FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat munkanélküli nyilvántartásának fontosabb adatai FOGLALKOZTATÁSI HIVATAL A munkaerőpiaci helyzet alakulása 2004. decemberben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatai

Részletesebben

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap: Adatbázis:

Csongrád megye. Megyeszékhely: Szeged. Honlap:  Adatbázis: Csongrád megye Megyeszékhely: Szeged Honlap: http://nemzetiegyseg.com/csongradmegye.html Adatbázis: http://nemzetiegyseg.com/csongrad0.xls Honlap: http://www.hiszi-map.hu/catalog/displayimage.php?pid=7898&fullsize=

Részletesebben

ERDÉLY LAKOSSÁGÁNAK FOGLALKOZÁSOK SZERINTI MEGOSZLÁSA AZ 1930-AS NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK ALAPJÁN*

ERDÉLY LAKOSSÁGÁNAK FOGLALKOZÁSOK SZERINTI MEGOSZLÁSA AZ 1930-AS NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK ALAPJÁN* OPRA PÁL ERDÉLY LAKOSSÁGÁNAK FOGLALKOZÁSOK SZERINTI MEGOSZLÁSA AZ 1930-AS NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK ALAPJÁN* Erdély, Bánság, Kőrösvidék és Máramaros a továbbiakban Erdély területén az 1930. évi népszámlálás

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR SPORT TERÜLETI VERSENYKÉPES- SÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL

A MAGYAR SPORT TERÜLETI VERSENYKÉPES- SÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL Tér és Társadalom 21. évf. 2007/2. 117-126. p. TÉT XXI. évf. 2007 2 Gyors ténykép 117 A MAGYAR SPORT TERÜLETI VERSENYKÉPES- SÉGÉNEK VIZSGÁLATA TÖBBVÁLTOZÓS STATISZTIKAI MÓDSZEREKKEL (The Analysis of the

Részletesebben

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I.

D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k t u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y. I I I. D r.u J J A n d r i s ő r n a g y, f ő i s k o l a i a d ju n k u s A G O N D O L A T T O L A M E G V A L Ó S U L A S IG, A V A G Y A S E M L E G E S S É G > d A L A K U L Á S Á N A K F O L Y A M A T A

Részletesebben

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai

A Balatonra utazó magyar háztartások utazási szokásai A ra utazó magyar háztartások utazási szokásai Összeállította a Magyar Turizmus Rt. a A Magyar Turizmus Rt. megbízásából a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság 2000 októberében vizsgálta a magyar

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Budapest tisztviselőrétegei az ellenforradalmi rendszer első évtizedében I.

Budapest tisztviselőrétegei az ellenforradalmi rendszer első évtizedében I. SZABOIXS OTTÓ Budapest tisztviselőrétegei az ellenforradalmi rendszer első évtizedében I. BEVEZETÉS Budapest lakosságának összetételét vizsgálva figyelemre méltó adat tűnik szemünkbe. Az első világháborút

Részletesebben

ö ö ő ö ö ő ĺ ő Ü í ü ó Ü ő ö ö ó ő ö ĺ ő ó ö ł ĺ í ö Ü ö ő ĺ ő ú ő í ĺ ó ü ó ó ó í ó Ü Ü ó ő ú í ó ó ó ü ú ó Ü ĺ ő ő í ĺ ü ő ó Ü Ü ő ő ő ú ö ö ő ő Ü ó ö ö ö Ú í ő ó ó ö ű ö ü ő ó Ü ú Ü ó ő í ő Ü ö ő ó

Részletesebben

ó Ö Ĺ ó ő ĺ Í ó ü ü ő Í ó ź ő ĺ ü ó ĺĺ í Ĺ üö ĺĺ ü ü ő í ö ö ő üí ź ď ő ü ĺ ö í ď ĺí ó ü ĺí ü í ź ó ĺ ő ü üöđ ü ó ä ź ő íĺĺĺś ő ü đ ź ĺ í ď ĺ ď ő ď ó ó ő ó Ł ó ĺ í ĺ ö ĺ ĺĺ ö ő ü í í ó ű ĺ ö ő ő ó ÁÍ Í

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K.

NYELVOKTATÁSA. A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb. Kézh-atnak tekintendő. II. FO K. l\'ieliéklet a "K A LAUZ" V IlI.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO évf~ug.-szept. szám ához.kjihgfedcb A SIK ETNÉM Á K TÁRGYI ÉS ALAKJ 7 NYELVOKTATÁSA. ~ '" II. FO K. GYÜ JTŐ NYEL VO KT AT ÁS. HARMADIK

Részletesebben

ľ ó Ü ó ĺĺ ľ ľ í í í ó ó ó ó í Ü ö ĺ ó ó í í í ó ü ü Ü ö ü ü í í ö ó óó ĺ í ű ö Ü ö ö ű ó Ĺ ö Á Á ű í ű ó ü ú ű Ü ö ű ó ú ó ó ĺ ó í ö í ó ó ö ű ö í í ö ó ó ó Ú ĺ ó ó ó Ö ó ď í ö ű ó ę ó ű ö í í ó í Ü í

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS

GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS Dr. Endrefi Istvánné GONDOLATOK A MAGYARORSZÁGI ANALFABÉTIZMUS TÖRTÉNETÉBŐL Bár csak az 1872. évi szentpétervári nemzetközi statisztikai kongresszus határozta el, hogy a jövőben a népszámlálások kérdőpontjai

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

A LAKOSSÁG PÉNZFORGALMI MÉRLEGÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE

A LAKOSSÁG PÉNZFORGALMI MÉRLEGÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE DR. SZŐNYI GYULA: A LAKOSSÁG PÉNZFORGALMI MÉRLEGÉNEK NÉHÁNY KÉRDÉSE A lakosság pénzforgalmi mérlege a népgazdasági mérleg egy része, mely a nemzeti jövedelem elosztása és újraelosztása során keletkező

Részletesebben

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER

BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE OKTÓBER BARANYA MEGYE MUNKAERŐPIACI HELYZETE Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2016. aug. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban Főben %-ban Nyilvántartott

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

Ą ł ó ĺ ő ő ľ ő ő ĺ ö ľ ľ ő Í ľ Ü ĺ ľ ö ľ Í ľ ľ ĺ ź ü ĺ Í í ę É Í É ľé ó ĺ Á Ü ľá É Í Ü ĺ É Öľ ľ É Ü É É Á ą ü ľ ĺ É Á ą ľ ů ľ ľő ľ í ź ź ź ź ü ľ ő ő ő Ó ő ů ľ ó ĺ í ó łí Ü ö ú ő ű ĺ ĺ ĺ Ö ľ ĺ ö ő Ĺ ó

Részletesebben

ő ľ ő Ö ź é ő é é é ü ĺ ó ö ö é ľ é é ü ĺ ĺ ĺü é éľ ľ ó ľ é ľ Í é ü ľ é ó í ľ ő ő ĺ ü ő ő é í ü ő ő ľ ü é ľ é ú é é é ü ó í é é ü ő é é ő ü ű ź ű ö ö ó ö ö é ľé ő źĺ ó ľ é é ő ú é ö ź é ę é ę ü é é í ľő

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ

AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ CSÁKÓ MIHÁLY Az ezredforduló munkaerõpiaci kihívásai a Kárpát-medencében 1 Bevezetés: a kérdés, jelentõsége, megközelítése AKárpát-medencében élõk munkaerõpiaci helyzete és az õket érõ kihívások két szempontból

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2012/3 Központi Statisztikai Hivatal 2012. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián

A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI. Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián A MAGUKAT BAPTISTÁNAK VALLÓK SZOCIODEMOGRÁFIAI SAJÁTOSSÁGAI Készítették: Kocsis-Nagy Zsolt Lukács Ágnes Rövid Irén Tankó Tünde Tóth Krisztián 2013 1 Tartalomjegyzék 1. Előszó...3 2. Bevezető...3 3. A baptisták

Részletesebben

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929

Családfa. Nincs adat. Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941. Schwartz. Nincs adat. Salamon? 1927. Apa. Anya. Kornveis Ignác 1882 1929 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Schwartz Salamon? 1927 Anyai nagyanya Schwartz Salamonné (szül. Siegel Johanna)? 1941 Apa Kornveis Ignác 1882 1929 Anya Kornveis Kornélia (szül. Schwarz

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET ELEMZÉSE TÉRSTATISZTIKAI MUTATÓK ALAPJÁN

A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET ELEMZÉSE TÉRSTATISZTIKAI MUTATÓK ALAPJÁN A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET ELEMZÉSE TÉRSTATISZTIKAI MUTATÓK ALAPJÁN Barta Anita IV. évfolyam, pénzügy-számvitel szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Regionális Gazdasági és Statisztika

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Á ö É ó Á É ó ü É ó ö í ü ő ö Ö ó ó í ő ő í ó ö ő ó ő ő ö ö Ö ő ő ő ő ő ő ő ü ü ö ő őő ű ö ő ő ó ö ő ő ő ü ó ó ó ő ő ú ó í ú ö ú ó í ő ő ő ő ü ü ő ö ó í ő ő ő ü ú ö í ó í ő ő ü í ő ő ő ü ö ő ü í ü ó ő

Részletesebben

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége

GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA. Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete. A szülők iskolai végzettsége MAGYAR PEDAGÓGIA 103. évf. 3. szám 315 338. (2003) GIMNÁZIUMOK REKRUTÁCIÓJA Andor Mihály MTA Szociológiai Kutatóintézete 1990 óta nagyméretű differenciálódás ment végbe a gimnáziumi oktatásban. 1989-ben

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján

Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Rosszindulatú daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján Lokalizáció daganatok előfordulási gyakorisága Magyarországon 2009-20011. 2009 2010 2011 Férfi Nő Össz

Részletesebben

ő ľ ő Ą đ ü í ľ ľ ü ľ ľ í ľ ö í í ź í ľ ľ í ľ ő ő ő í í ü ö ü í ľ ü ľ ő ü ű ű ęľ ľ ľ ľ ü ľ ő ź ö ú ľü í ő ľ í í ő ź ö í ź í í ľ í ľ ľ ü ű ö ő ü ő ő ńź ő í ö ö ľ ű ö ö ű ő í ľ í ő ö ü ű ö ü ö źů ľ ľ ő í

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS

JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS JÁRÁSI ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV ÉS HELYZETELEMZÉS Pályázó: Tét Város Önkormányzata Készítette: BFH Európa Projektfejlesztő és Tanácsadó Kft. Alvállalkozó: Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján

A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján KEMÉNY ISTVÁN JANKY BÉLA A cigányok foglalkoztatottságáról és jövedelmi viszonyairól A 2003. évi országos cigánykutatás alapján 2003 elsõ negyedében reprezentatív kutatást folytattunk a magyarországi cigányság

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna

Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján. Hajdúszoboszló, Rózsavölgyi Anna Ellátotti jogok érvényesülése a jogvédők tapasztalatai alapján Hajdúszoboszló, 2010. 06. 03. Rózsavölgyi Anna Székhely: 1051 Budapest Akadémia u.3. Levelezési cím: 1122 Budapest Városmajor u. 48/b. Telefon:

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN

MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN MAGYARORSZÁG TÁRSADALOMTÖRTÉNETE A SZOCIALISTA KORBAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Varga E. Árpád: Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből. II. Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből

[Erdélyi Magyar Adatbank] Varga E. Árpád: Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből. II. Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből II. Fejezetek a jelenkori Erdély népesedéstörténetéből A népesség fejlődése, az etnikai és felekezeti viszonyok alakulása a jelenkori Erdély területén 1869 1920 között E tanulmány célja: eddig feltáratlan

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye

Központi Statisztikai Hivatal. 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3. Területi adatok 3.2. Bács-Kiskun megye Szeged, 2013 Központi Statisztikai Hivatal, 2013 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-398-2 Készült a

Részletesebben

BENKŐ PÉTER A HAZAI RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI FORDULÓPONTJAI

BENKŐ PÉTER A HAZAI RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI FORDULÓPONTJAI MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VÁNDORGYŰLÉSE GÖDÖLLŐ, 2008. DECEMBER 11-12. BENKŐ PÉTER A HAZAI RÉGIÓK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI FORDULÓPONTJAI A HAZAI RÉGIÓK KOMPLEX FEJLETTSÉGI SZINTJE 1990 ÉS 2007

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december

Oktatási Hivatal. Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben december Oktatási Hivatal Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról a 2012/2013. tanévben 2012. december 1. Jogszabályi háttér Jelentés a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazásáról

Részletesebben

ť Ą ĺ Á Ű Á É ĺ ó ó í Á É Á Á É ó ĺ Á É í ö Á É í ó Á í É ű ó Á ĺ Ű É É ő Ö Á É ö ö ű ö ö ű ő ö ü ó Á ó Ű Á ö ö É Á ö í ü ő ó í ó ó ó ó ó ö ö ó í ö í ó í Ü ű ö ó ö ö ü ű ö ö í ó ő ö ő Ü ö ö í ő ó í ö ö

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011 2012. ÉVEKBEN Kiadja: Legfőbb Ügyészség Informatikai Főosztály A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A 2011-2012.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~ : 1L( 8 4'39/ 4 Érkezett : Hiv. szám: K/8738. Iktató szám : 943 9/2016/PAR L

Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~ : 1L( 8 4'39/ 4 Érkezett : Hiv. szám: K/8738. Iktató szám : 943 9/2016/PAR L Iktató szám : 943 9/2016/PAR L Korózs Lajo s országgy űlési képviselő részére MSZP Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! EMBERI ER Ő FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ALLAMTITKÁ R Orszáygy Ű Eés Irománuszárr~

Részletesebben

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről

Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről O R S Z Á G O S K É M I A I B I Z T O N S Á G I I N T É Z E T Jelentés az országos emberi mérgezési esetekről 2011 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat B u d a p e s t 2 0 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL.

FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL. Gosi Mariann FÉLÜNK-E A FARKASTÓL? A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK BIZTONSÁGÉRZET- ÉNEK VIZSGÁLATA, ATTITUDJEI, VÉLEMÉNYE A NEMZETKÖZI TERRORIZMUSRÓL Az európaiak még mindig nem vették tudomásul, hogy milyen komoly

Részletesebben

ú ú Í Ó ú ĺ ő ĺ ő ĺ ö ó ĺĺ ů ú í í ü ó Í ń ó ő ő ĺ ó ő ő ó ĺĺ ő ő ĺő ö ő ó í ł ő ő ö ö ő ő ő ő ů ő ó ů ĺ ő ů ő ö ź í ő Ę ő ő ĺĺ ö ő ó ő ő ó ź ĺ ő ö ź ó í ł ő ő ó í ő ő í ú íĺ ő ö ö ĺ ö ó ó ů ő ö ö í ł

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamossági termékek energiahatékonysági címkézésének piacfelügyeleti ellenırzésérıl Budapest, 2015. május Témafelelős: Vincze Tibor Szűcs Csaba NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE. A munkát keresők, a munkanélküliek demográfiai jellemzői. Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE A munkát k, a ek demográfiai jellemzői Munkanélküliség a 2001. évi népszámlálást megelőző időszakban A ség alakulásának hosszabb távú értékelését korlátozza az a körülmény, hogy a

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

ő ęľĺ ő Ö ľ ő ü ő ő ü ę ó ú ü ľ É ó ö ľ ő ő ő ź ó ľ ő ľ ő ź óľ ő ľ Í ü ő ź ő ź ź É ó ö ú ó ü ö ö ü ö ű ź őľ ľ ő ű đ ö ö đ ő ú ľ Ĺ ř đ ľ ő ő ę ľ Ĺ ó źú ľő ź ó ő Í ő ő ń ő ľ ľ ľ ľ ő đ ö ö ź ü ľü ę ű ę ú

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY

MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY MINISZTERELNÖKI HIVATAL KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY Helyzetelemzés a közigazgatás elérhetőségéről, a közigazgatási ügymenetről és a közigazgatás működését támogató egyes folyamatokról E dokumentum

Részletesebben

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2007 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NŐTT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt és

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Međitaior Hitler ZS pontja

Međitaior Hitler ZS pontja Međitaior : Hitler ZS pontja IC. Minden állampolgár első kötelessége a szellemi, vagy anyagi alkotás. Egyesek tevékenysége nem irányulhat az összeség ellen, hanem mindenki javára az Egész keretei közt

Részletesebben

ő É Ő ĺ É ĺ Ĺ Ť ü ő ő ĺ ĺ ź í ü ö ü ę Í ű í í ő ö ö ü őđ ö ĺ ĺ ő í ź ő ź ű í ĺĺ í í ő ü ö ü ü ö ź ö źúő ĺ í ő ő ő í ő ő í ő ő ö ű í ö ö ő őö ĺ ö ý ő ĺ ö ö ő ű ĺ í í ő ő ö ö Ö ö ö ź ö ö ő ĺ ü ő ő őö ö

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján

A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján A Kárpát-medence etnikai képe a 2. évezred fordulóján (Kocsis Károly, Bottlik Zsolt, Tátrai Patrik: Etnikai térfolyamatok a Kárpátmedence határainkon túli régióiban (1989 2002). CD változat. MTA Földrajztudományi

Részletesebben

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány

Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány Az Országos Epidemiológiai Központ tájékoztatója az influenza figyelőszolgálat adatairól Magyarország 2017. 01. hét Megkezdődött hazánkban az influenzajárvány A figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései

Részletesebben

A termékenység területi különbségei

A termékenység területi különbségei 2009/159 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu III. évfolyam 159. szám 2009. november 19. A termékenység területi különbségei A tartalomból 1 A termékenység szintjének területi változása

Részletesebben

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA

2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA 2008 DECEMBERÉBEN A SZEZONÁLISAN KIIGAZÍTOTT ADATOK SZERINT IS NÖVEKEDETT A MUNKANÉLKÜLIEK SZÁMA A foglalkoztatás és a munkanélküliség jellemzően szezonális jelenségek. Az időjárásnak kitett ágazatok miatt

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

Török Enikő. A kataszteri részletes felmérés előrehaladása Magyarországon 1856 és 1916 között. Catastrum 2. évfolyam (2015), 1. szám,

Török Enikő. A kataszteri részletes felmérés előrehaladása Magyarországon 1856 és 1916 között. Catastrum 2. évfolyam (2015), 1. szám, Catastrum 2. évfolyam (2015), 1. szám, 11 18. 11 Török Enikő A kataszteri részletes felmérés előrehaladása Magyarországon 1856 és 1916 között A részletes felmérés előrehaladásának vázlatos áttekintése

Részletesebben

ú ú ú ő ü ö ö ő Ó ő ü ö ő ó ó ö ü í ö ö ú í ű ö ó ö ó ö ó ó ó ó ö ü ö ű ő ő ö ö ú ó ó ú ú í ű ź ó ö í ő ö ó ĺí ó Í ö ü ű Í ö ö ú ú ú ť ő ő ú Ö ő ü ü ó í ł ĺ ł ő ü ź ĺ ö ő ő ő ö í ő ö ü ö ő í ü ö í ę ő

Részletesebben