A legujabb statisztikai közlemenyek Pozsony város lakosságáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A legujabb statisztikai közlemenyek Pozsony város lakosságáról"

Átírás

1 A legujabb statisztikai közlemenyek Pozsony város lakosságáról Eloaflia a toruiés/.etlucloiuányi szakoszlálynak 18!J3. Oktober lió ]( -án tartott iiléscbcn )r. 'Fischer Ja hub. Tisztelt szakosztály! Egyesületünk egyik czélját képczi az, bogy Pozsonyt és vidékét tcrmészettudományi és orvosi szcmpontból kutassuk és ismertessük és hogy az orvos- meg természettudományokat szélesebb körben terjeszszük és népszerüsítsttk. Hogy azonban sikeresen müködhessünk, meg kell elbbb ismcrkednünk avval a körrel, a melyben mííküdni akarunk, meg kell ismerkednünk tehát városunk embcranyagával. Egyrészt ez a szempont, másrészt meg az a feltevésem, bogy a t. szakosztályt Pozsony városának népmozgalmi adatai érdekclni fogják: indítottak engem arva, bogy az orsz. magy. kir. statisztikai bivatalnak a legutóbbi népszámlábís eredményeit íeltünteto kozlcményeibdp kibongészszem mindazt, ami Pozsony városára, illetve annak lakosságára vonatkozik. Eloadásomban lebetoleg megmaradok abban a sorrendben, mely a kozleményekben található. Hogy pedig eloadásom tvilságos bosszfira nc nyúljék, olyan esetekben, midon a külombségek kitüntet-ése végett más városokkal való osszebasonlítás válik szükségessé, Budapestnek és többnyire még csak 5 vidéki városnak statisztikai adatait vettem e ezélra igénybe. Ez az 5 vidéki város név szerint: Debreczen, Kassa, Szeged, Temesvár, Sopron. Az elsd három közelebbröl azért érdekel bennünket, inert, mint egyetemre aspirans városok, a viszonyainkkal való összebasonlítást egyenesen kibivják. Temesoárt a bozzánk basonló viszonyok teszik az osszehasonlításra alkalmassá, végiil Sopront mint közel szomszédot vettem fel a városok listájába. Hogy a statisztikai számok mennyi tanulságot foglalnak magukban, az már a következdkböl is ki fog derülni: Magyar statisztikai közlemcuyek új folyani I. kötet, szerkeszti az orsz. in. kir..statisztikai hivatal. Budapest 1893.

2 93 Az nepszamlalas alkalmaval Pozsony polgari ndpessdge ldlek volt, ami 1880-hoz viszonyitva, a miclon a lakossag szama ldlek volt 9 18 / szaporodast jelent. Varosunknak ez a szaporodasa sokkal jelentekeiiyebb mint az elmult evtizedekben, mivel (37-ig a szaporodas 4 \,s, ig 6,0, ig 3 ', f> szazalekot tett ki. De bar a szaporodas folytonos, mdg sem tartott ldpdst m;is varosok szaporodfisaval, ögy hogy Pozsony, mely 1850-ben, sdt meg 1857-ben is polgari lakossaga szamara nezve hazank negyedik varosa volt, 1870-ben az ötödik, sdt 1890-ben a hatodik väros lett. Osszehasonlitäsra szolgaljon a következd tsiblazat: Az összes lelekszäm volt: A varos neve 1850-ben 18(>9-ben 1880-ban 1890-beu Budapest Pebreczen Kassa Kolozsvar Pozsony Sopron Szeged Temesvar Szabadka H d d m e z d - V a s a r h el y Szaporodas szäzalrkokban: A vsivos neve ( Budapest 62,ö 41 ns Debreezen Kassa 66'8n f), Kolozsviir 66'2.i 13 4i 9' Pozsony» c, 3 0,8 34-s Sopron V, 17' 62" 7o Szeged 39'c Yi ec o Temesvar 82 * Szabadka. 17* ' 51 M Hddmezd-V asarhely 32-os 6 ' nr or,

3 -!>4 - Az utóbbi két várost azért vettem be a táblázatba, raivel ma ami a polgári lakosság számát illeti Pozsony t megeló'zik. Szándékosan használom a polgári szót, mivel a katonasággal együtt viszonyaink kissé javulnak. Osszes polgári és katonai lélekszámot tekintve a. fenti városok igy következnek egymás után: O s s z e s polgári ós katonai lólckszám : Budapest ( ) Szeged 8 7 * ( ) Szabadka ( ) Debreczen ( ) Pozsony ( ) Hódmezo -ATásárhely ( ) Temes vár ( ) Kolozsvár ( ) Kassa ( ) Sopron ( ) A zárjel alatti számok a katonai népesság lúlekszámát jelentik. Láthatú ezekbol, hogy Pozsony mar 1850 ota liatározott vissznes st töntet fel, mclynek oka kátségtelenül fbleg a politikai viszonyok változásában rejlett, melyek a hajdani koronázb varos jelentdségét nagy fokban leszállították, íígy hogy városnnk, mely még 1848-ban is az ország központja volt, lassanként csak egy megye székhelye maradt. Játszottak-e más okok is küzre, liogy Pozsony városa népességtlnek szaporodása más városokeval aránybnn nem áll, az talán a késobbi adatokból Ibg kiderülni. Foglalkozzunk egy el ore avval, liogy elemezzük azt a kcvés szaporodást, melyet városnnk feltüntet. Tudvalcvoleg, a városok népességc kétféle módon szaporodbatik. Direkt úton íígy, hogy a születések száma felülmulja a halálozást es a kettd közötti külömbözet adja a népesség direkt szaporodását vagy indirekt úton, hogy a népesség bevándorlás által szaporodik.

4 Km* nez vc a következd tablazat ad felvilagositast : V à r o s n e v e S z a p o r o d a s a n é p in o z g a lin i a d a t o k s z e r in t ls S O - i S D U - i g (a s z iile lé se k b ô l a lia là l- e se te k e t lo v o n v a ) D i r e k t n é p s z a p o r o d à s 1880 iso O -ig s z à z a le k o k b a n A b e v a n d o r l a s i r j à n lorlérit s z a p o r o d a s sz à z a l é k o k b a n ig Budapest lélek Debreczen Kassa Pozsony Sopron Szeged Ternes var A bevandorlas altal tôrtént szaporodas szazalékat ûgy kaptuk, liogy az összes szaporodasbôl a direkt népszaporodasi létszîimot levontuk. Magatôl értctddik, liogy a bevandorlas ennél sokkal nagyobb, csakhogy mennyivel nagyobb, azt nem tudhatjuk, mivel a kivandorlök szamat nem ismerjük. De ez a tabhizat igy is nagyon sok érdckes és tanulsägos dolgot foglal magaban. Mindenekeldtt azon szomorû tényt kell konstatalnunk, hogy Pozsnyban évrol êcre a haldlozdsok szdma a születêseké.t felülmulja. Ennek okat lia kutatjuk, ügy azt tôbb tényezdben talaljuk meg. A halalozas szokatlan nagy szamaban szerepelnek ugyanis többek között azok a hullak, a mclycket Pozsonvban a Dunabdl kifognak es melyek legnagyobb részbcn béosi eredetüek. Tgy példaul ig SOI huilât fogtak ki a Dunabol. Nôvelik a halalozasi szamot az ôngyilkosok is, a kiknek legalabb is a fele nem pozsonyi szokott lenni. A jelzett iddszakban 134 üngyilkossag tôrtént. Nem szabad tovabba figyebnen kiviil hngyni a Pozsonyban nagy szamban létezo kdrhazakat sem és ezek köziil különösen az orszagos kdrlnizat, a hova vidékrdl évente tôbb szaz beteg vétetik Tel és ha ezek elhalnak, szintén varosunk halalozasi szamaban szerejielnek. Nem kis tényezô tovabba a babaképzd-intézet sem, a melyet különösen vidékrdl sokan keresnek fel. Itt megszülnek és a cseesemdket itt hagyjak. Hogy az anyai gondozast nélkülôzd csecsemdkre mi sors var, hogy a halandôsag ezek között milyen nagy, az kônnyen elképzelheto. Végiil arrôl a körülményrdl sem szabad megfeledkeznftnk, hogy Pozsonvban

5 aranylag sok öreg nyugdijas 61, akik között a balalnak persze könnyebb az arattfsa. A baltflozasokkal szembcn allanak a születesek. Ezeknek aranyszama a fentiek szerint persze kisebb mint a balalozasoke. Ha p6ldtf.nl, bogy ujabb adatokkal szolgtfljunk, az vet veszszük, ugy ebben az esztendöben Pozsonyban sziiletett 1918, mig meghalt 2020 lelek a külömbözet 107 vagyis 1000 lelekre 36'5 szület6s 6s 38'5 halalozas esik. Pozsony lakdssaga tebtft ami a tiszta n6pszaporodast illeti, ben ininden ezer emberbdl kettet veszitett. Hasonlitsuk eztössze a többivtfrosokkal: 1891-ben esett 1000 lelekre: A v.iras ueve Sziiletes Halalozas Szaj)orod;is Budapest 3 7' *5 Debreczen Kassa Pozsony Sopron 34* Szeged Temesvar o-o Ltftbatjuk ebbdl a tablazatbol, bogy bozztfnk basonld viszonyok esakis Temesvarott leteznek. Amilyen szomorii az a t.6ny, bogy a direkt nepszaporodas nalunk tulajdonkepen nepfogyast jelent, olyannyira örvendetes lebet rank nezve a bevandorlas statisztikajanak elemzese, A bevandorlas többnyire annak a vonzerdnek a jele, melyet egy vtfros az idegenekre gyakorol. Hogy Pozsonyt nemesak term6szeti fekvese, term6szeti oldnyei teszik m6ltova arra az eldszeretetre, melylyel az itt letelepeddk irtfnytfban viseltetnek, banein bogy ebben nagy resze van varosnnk knlturalas eldrebaladottsagtfnak is, azt k6söbb fogjuk felismerni, middn varosnnk knltnrtfjtft a többi varosokeval össze fogjuk basonlitani. Hogy az indirekt szaporodasban Budapest mint bazank fd- 6s szekvtfrosa balad legeldl, az csak term6szetes. Utana Temesvar 6s Pozsony következnek. Utanunk van Sopron. A többiek messze mögöttünk maradnak. Legkisebb vonzeröt gyakorol, tigy ltftszik, Szeged, mely alig mutat batodannyi bevtfndorlöt, mint Pozsony. A bc-, illetve kivandorlast külömben

6 a nipessignek születisi es illetdsegi helye szerint val<5 megoszlasabol fogjuk legjobban kitiintetbetni. Miclon alihoz bozza fogok, bogy a statisztikai közlemenyek alapjan varosunk lakossagi nak születdsbely is illetosig szerint eloszlasat tüntessem fei, mir elöre is ki kell jelentenem, bogy az illetosigi aclatok valösigiban erös k^telyem van. Ennek oka pedig abban rejlik, bogy hazankban az illetosignek hivatalbdl valo megallapitasa gyakran egyike a legbonyolultabb eljarasoknak, annal kevesbe kipcs niba az egyes egyin illetosigiröl helyes felvilagositast adni. Negative azonban az adatok migis felbasznalhatok, t. i. ba ncm is tartjuk valamennyit pozsonyi illetosigunek, aki annak jelentette magat, de azokat, kik mas helyisigbe vald illetbsdgüeknek vallottik magukat, batran tekintbetjiik nem pozsonyi illetosdgiieknek. Mieldtt reszletesen attdrnek lakossagunk sziiletdsi, illetve illetösdgi helyeire, elobb iltalanossagban aranyszamokban akarom feltiintetni a viszonyokat összebasonlitva a többi varosokdval. A varos neve helybeli A l a k o s s ä g n a k h ä n y s z ä z a le k a v o lt s z iile ti's h e ly re n e z v e : azon megyebeli mas megyebeli fiumei (ho e$ >- V) N 1 'rt >fl? c o Ä> Ü ausztriai 2 Budapest , Debreezen O' 80 0 oo Kassa ' 34 8& , 0 ", Pozsony ,,o (j3 0 VO Soprou o- 70 0, 0 " e 1 Szeged , o- 7 1 O-o Temesvir l 17 0-«, 0 " illetosegi e nezve Budapest. 49' 12 6' g(i Ob, Debreezen 78- IP " Kassa , , Pozsony gg Sopron \vi KG Szeged I* 80 7V Temesvir oi " G4 7 O oqd

7 Kz a két táblázat rendkívül érdekes és tamdságos. Látbató ebbdl, hogv mig Pozsonyban 100 ember kózül 44 vallotta magát pozsonyi illetóségíínek, addig 100 ember kózül 56 csak idcszakadt, de serami esetre sem pozsonyi illetóségü. Lássuk evvel szemben Szegedet. Itt 100 ember kózül 90 Szegedre illetó és csak 10 vallotta magáról, bogy illetósége más helyen koresendo. ügyancsak Szegeden 100 ember kóziilkozel 80, Pozsonyban 47 ember helybeli születcsn, ami kétségtelennl annak a jele, bogy Pozsony városának jiépességében nagyobb a keveredés. Hogv pedig a keveredés a knltnrával áll arányosságban, azt a külómbózo fuvárosoknak kóztük Bndapcstnek is példái mntatják. A. kózlekedési eszkózók fejlddésével olvassuk a statisztikai kózleményckben az ipar Indadásával, czivilizáezió okozta síírííbb érintkezéssel, mindnagvobb azok száma, kik elbagyva szülofalujukat vagy városukat, akár ideiglencsen, akár véglegesen más kózségben telepednek meg. A nagy kózlekedési ntaktól félre eso helyeken, bová a czivilizáezió bullámvcrései csak erótlennl érkeznek rendesen csaknem kizárólag a bennszülótt népesség teszi az ósszes lakosságot; mig a oárosokhan, az parí és forgálmi élet cromápontjain, nagy on erós a keveredés Hogy Pozsonyban 10 év ota e tekintetben is minó'-lialadás mntatkozik, bizonyítja az, bogy míg 1880-ban a lakosságnak 49',^ százaléká volt belybeli sznletésü, addig 1890-ben már csak 47*45 százalék, tiz év eldtt. 57*S() /o vallotta magát pozsonyi illetóségnnek, 1890-bcn csak 43*í)0 /o* ^ külómbség természetesen a balálozásra vagy kivándorlásra csik. Hogv az ósszobasonlított városok kózül nálnnk telepedett meg a legtóbb ausztriai bonos, az legnyngotibb fckvésiinknek kószónbetó; bogy a vidéki városok kózül aránylag nekünk van legtóbb továrosi és külfóldi lakosnnk, az batározottan városnnk fejlett ipnri és egyéb kulturális viszonyainak kószónbetó. Azalábbiakban részletesen kózóljük a városnnkban tartózkodó és nem pozsonyi illetóséggel biró lakosságának származási belyeit. Pozsony városának lakosa kózül: Abauj -Torna mcgyéból származik S9 férfi 44 no Alsó-Febér 5 5 Arad 82 20

8 99 Árva megyébdl származik 30 férfi 37 no Bács-Bodrog Baranya Bars Békés Bercg 6 5 Besztercze-Naszód 4 2 Bihar Borsod Brassó 13 8 Csanád 3 1 Csík 6 3 Csongrád Esztergom Fejér Fogaras 3 O o Gömör Gydr Hajdíi Haromszék 10 5 Hoves Hont Hnnyad 11 7 Jász-Nagy-Kún-Szolnok Kis-Küküllö 3 1 Kolozs Komárom Krassó-Szorény Liptó Máramaros 18 7 Maros-Torda 5 2 «Moson Nagy-Kükülld 10 3 N ógrád Nyitra Pest-Pilis-Solt-Kis-Kíín Budapeströl Pozsony *

9 100 Saros megydbol szarmazik 36 fdrfi 32 no Somogy Sopron Szabolcs 15 8 Szatmar Szeben 8 27 Szepes Szilagy 11 8 Szolnok Doboka 9 3 Temes Tolna Torda-Aranyos 6 3 Torontid Trencsdn Turdcz Udvarhely 4 1 Ugocsa 7 Ung Vas Veszprem Zala Zempldn Zdlyom Ismeretlen Latliatd obbdl az osszoallitasbol, bogy legtobben tartdzkodnak varosunkban Pozsony niegyeiek szamszerint 10.00b-on, azutiin Nyitra niegyeiek szamszerint 3612-en, TYonesdn niegyeiek 1141-en, Budapestrbl 496-an, Moson niegyeiek 494-en, Sopron megyeiek 464-en, Komarom megyeiek 338-an, Vas megyeiek 298-an, Gyor megyeiek 237-en, a tobbi megyebdl a szam nom dri el a 200-at, legkevesebb ember tartbzkodik varosunkban, Csanad ds Kis - Kiikiilld megydkbbl, melyek mindegyike csak 4 4 emberrcl van varosunkban kepviselve. Horviit-Szlavonorszagbdl szarmazot.t varosunkba 62 fdrfi, 56 no, Fiumdbdl 6 fdrb, Ausztriabdl val<5 volt fdrfi ds no, kiilfoldrdl 220 fdrfi ds 248 no, mig 13 fdrfindl ds 3 nondl az, bogy lionnan szarmaztak, kiderithetd nem volt. Az osztr^k honosok koziil:

10 101 Alsó-Ausztriából származott 793 férfi 911 F elsó-a usztri ából Salzburgból 7 8 Stáj erországból Karinthiából Krajnából Trieszt és teriiletéból 1 3 Gorz és Gradiskából 22 6 Isztriából 1 Tirolból Vorarlbergból 2 1 Cseherszágból Morvaországból Sziléziából Galicziából Bukovinából Dalmácziából 3 3 Ezek szerint az osztrák honosok kozt legtobb volt a morva, szám szerint 2759; utánuk kovetkezett 2115 cseh, 1704 alsóausztriai, 388 galicziai és 299 sziléziai. Kétségtelenül úgy ezek mint a nagyszámú nyitra- és trencsénmegyeiek a munkások contingensét teszik ki. A külfoldiek kozül tartózkodik városunkban 397 németországi, 62 olasz, 36 svájczi, 21 orosz, 12 franczia, 11 szerb, 10 torok, 9 angol, 3 bosnyák és 2 román. Sajnos, hogy a statisztikai kózleményekben az a korülmény, bogy hány pozsonyvárosi illetoségíl egyén tartózkodik más megyékben és városokban, kitüntetve nincsen, úgy, hogy e tekintetbcn a viszonosság ki nem mutatható. Vizsgáljuk most Pozsony város lakosságát nemek szerint. Városunknak lakosa kozül tartozik a férfi és a nói nemhez. Yagyis Pozsonyban 1000 férfiura 1211 no esik és a nói nem osszesen 5007 lélekkel mulja feliil a férfinemet. Hasonlítsuk óssze a viszonyokat más városokkal: Varos nevé: Ezer férfiura esik no: Budapest 1066 Debreczen 1073 Kassa 1229

11 A v tiros neve: Pozsouy Sopron Szeged Temesvar 102 Ezer foriuira csik no : Magyarorszägon atlagosan 1015 nö jut 1000 förfiura. A legtöbb varos tulbagja ezt az atlagot. Egyik mäsik azonban az atlagon innen marad, söt peldaul Hödmezö-Vasarhelyen 1000 ferfmra csak 988 nö esik. Hogy a värosok közül Budapest, Kassa, Pozsony, Temesvar foglaljäk el az elsö helyet, ennel oka ismet csak eme värosoknak kultimilis elörehaladottsaga mellctt tanusit, minthogy a nöknck több alkalmat nyujtanak a kenyerkeresesre, mint a többi varosok. Legelenkebben illusztralhatjuk ezt avval, ba kiemcljük az egyes varosokban elö nöi napszamosnök es cseledek sziimat. A varos n eve: A nöi lakossäg absolut szama: Ezek közül napszamos es cseled A nöi napszamo sok es cseledek sza'.aleka a nöi lakossagban. Budapest *79 Debrcezen *50 Kassa m Pozsony Sopron *55 Szeged *27 Temesvar Ebb öl a tablazatböl kivehetö, bogy Budapest, Kassa, Temesvar, Pozsony, Sopron aninylag majdnem ketszer annyi nöi munkast foglalkoztatnak, mint akar Debrcezen vagy Szeged. Es mivel mar fentebb cmlitettem Hödmezö-Yasarhelyt is, ügy ennck a viszonyait is fei akarom tüntetni. Hödmezö - Vasiirhclyen ugyanis nö közül csak 1876 nöi napszamos es cseled van, ami egeszben veve a nöi lakossagnak csak 5 szazalekiit köpezi. Erdekes adatokat kapunk akkor is, ba esupan a bözi eselödeket veszszük szämitiisba. Ezek Budapesten a nöi lakossagnak 16 szäzalekat kepezik, Kassan 16*4, Sopronban 13'74, Pozsonyban 12 g, Tcmesvarott ll*(i, Debreezenben 8.71, Szegeden 5.7 es Höclmezö-Vasarhelyen 8., szazalökiit. A nagyobb szamü cseledek kötstlgtelenül azt jelentik, hogy azokban a varosokban a jölet is nagyobb.

12 loa Terjünk rn;ir most it a lakossag koroiszonyaira. Ttt ismet altalanossagban összehasonlitas kedveert eldbb aranyszämokban fogunk beszelni ds a reszletekre osak majd kesöbben tdrünk at. A lakossiig häny szazaleka v o lt: A väros neve: 0 15 eves lö lo eves iv'i'ti HO összesen ferti nii összesen Budapest 2 6 -Gt ,, 50 gg Debreczen *G o42-2, CO Kassa a 30 fi3 44-,s 46* Pozsony o Sopron b,8 4 3 ',0 Szeged '7g ,l i Teniesvar 32, ' ' eves 00-on feliil fe i'fi no összesen ferfi nö összesen Budapest 17 nr Debreczen ,8 7 -,4 Kassa ,o , Pozsouy 18-7, Sopron , Szeged * (in Teniesvar ü8 6 OS A lent! tablazatbdl kitilnik, bogy Pozsonyban Budapest utan aranylag legkevesebb a 15 even aluliak szama, aminek oka egyreszt az, bogy nalunk a gyermekbalanddstig meglelietds nagy es masrdszt, bogy a lakossag bevandorlok Altai gyarapodik, miir pedig a bevandorlok rendszerint mar elelmedettebb koruak. Egy masik nem kevesbe orvendctes teny, bogy a 60-on fcliili lakossag aranyszama nalunk a legnagyobb, jcleiil annak, hogy vdrosunk a nagy gyermekhalandosdg da czar a egy ike a legeyeszsegesebb vdrosoknak. Meg kell meg jcgyeznem, bogy neincsak a fentemlitett viirosok kozott, de Magyarorszag valamcnnyi varosa kozott Pozsonyban van aranylag a legtobb dreg ember es csak 8 crddlyi varmegye szarnyalja tul Pozsonyt, de esak alig egy fel szazalekkal. Pozsony varosa lakossaganak korviszonyai a kovetkezd reszletekbdl deriilnek k i:

13 104-1 éveskorig volt l é i'll éveskorig volt férfi 352 nü

14 loo foifi 75 eves korig volt ves korig volt Ismeretlcn koru Ezek szerint I ozsonyban 1703 ferfi es 2753 no, bsszesen 4456 ember cl, ki a 60 eves kort mar tiilelte; 577 ferfi, 944 no, osszesen 1521 ember till van a 70-en; 83 ferfi, 161 no, bsszesen 244-en till vannak a 80 eves koron es 3 ferfi, 5 no mar a 90-et is tiillialadta. Ami a csalddi dllapotot illeti, ligy Pozsonyban a 16 even feliili polgari nepessegct szamitva a kbvetkezb aninyszamokat kapjuk. A ferfiak koziil notlen volt 42*3>0/, nos 53,9 /(l, ozvegy 4*29 /o elvalt Q'-in%, nok koziil liajadon volt 40>."/»> ferjes 40'42O/ ozvegy 18*S7"/,P es torv^nyesen elvalt O' 9"/0- Hasonlitsuk e sziimokat ossze a tobbi varosokeval: Ferfiak: Avaros neve : notlen nos elvalt Budapest b, 0-37 Debreczen 31*75 60-T2 1*24 0*2!) Kassa. ' l l *06 pl*48 3*43 0* 3 Pozsony 4 3 m *20 0 b Sopron. 1^* i 4*67 0 *,, Szeged *30 3*60 0*«8 Temesvar 37 ts ^7*50 P*0 2 0*30

15 10(3 Mik: A varos hajadon ÍL'i-jes Özv. töi'v. elvált Budapest 3 0 *, 15*89 0*61 Dcbreczcn 2 6 * s5 5 6 (,9 16*3, 0*9S Kassa. 3 5 * 10 45*33 19*2, 0.28 Pozsony 40* 40*42 18*87 0*29 Sopron 38*91 48'e, 12*32 0 * lo Szeged 20,6 64*30 15*42 0*,2 Tomes var 3 2 *, 4 7.,o 20*29 0*42 Micldtt ennek a táblázatnak mélt a tasara átmennék, constatalni kell, hogy a lakossag percentuatiojiiban a esalacli viszonyok mas t-drv&iy ahi esnek, ha a vid^k es mas, ha a varosok lakes sagat vizsgiiljuk. A nagy varosokban sokkal tobben vannak, kik nem lepnek be a htizas eletbe, reszben mivel az ig&iyek a varosban sokkal nagyobbak, a megellietesi viszonyok pedig a nagy konkurrenczia miatt sokkal nehezebbek, masreszt meg mivel a varosokba a bevandorlok egy resze olyan elorehaladott korban van mar, a melyben a hazassagra mar magat nehezen szanja, vegre mint psychologiai momentum az a koriilm^ny is hozzajarul, hogy az egyediilldt kellemetlensegeit nagyobb varosban kevdsbii erzik mint a kisebben. Ezert a varosokat nem tekintve, videken az arany kovetkezo: Magyarorszag felndtt lakossaga koziil 25*7(,%~a notlen fdrfi, 16,93 /0-a hajadon leiiny, 69'y8 /(,-a luizas ferfi, 67*6,%-a ferjes no, 4\,,%-a ozvegy f 6rfi, 15*35%-a ozvegy no, 0*()8"/o az elv^lt f 6rfi, 0*,,% az elvalt no. Hasonlitsuk osszc ezcket. az adatokat a fenti tablazatban levo aranyszamokkal, a kiildmbseg rogton szembc otlik. Kiilbndsen feltiino, hogy meg Budapestet is hele szdmttva, ndlunk van ardnylag a leglobb hajadon es a legl ecesebb ferjes no. Mennyiben van itt befolyassal varosunknak annyit emlegetctt dragasaga, azt czuttal kutatni nem akarom, de mint erdckes tenyt. ki kell emclnem. Egy tovabbi, szinten erdekes momentum az, hogy annal tobb no megy ferjhez a varosokban, amennel kevesebb a ndk szama a ferfiakehoz viszonyitva. Mar akkor, middn a kiilombozd nemekrdl szoltuuk, emlitettiik, hogy Vasarhelyt 1000 ferfi lira csak 983 no esik. Szegeden 10*26, Debreczcnben 1073, mig Pozsonyban Ennek megfeleloleg Yasarhelyen a ndk koziil

16 107 csak 12 n /,i a bajadon, Szegeden 20',fi, Debreczenben 26'ss es nalunk /(l. Szamokban kifejezve van Pozsonyban nbtlen, 8334 bazas, 672 ozvegy es 31 torvbnyesen elvalt fbrfiu, a kikkel szembeu hajadon, 8431 fbrjes, 3935 ozvegy bs 61 elvalt no all. Az arany, bogy 1000 ferfiura 1211 bolgy esik, sokkal kevezotlenebbe valilt, ba akovetkezbbsszeallitast teszsziik. Szembe allitjuk ugyanis a fbrfiakat eves korig, a eves koru bolgyekkel es akkor azt talaljuk, hogy 3874 ferfiura nem kevesebb mint 7550 bolgy esik. A csaladi allapotot a korral osszevetve a kovetkezo adatokat nyerjuk. N ollen illctve hajario n volt ljazas Ozvegy Elvalt eves korig ferfi no ferfi no no no i l on felfil Ismeretl. korfi 7 5 Ez a tablazat is kello szembeallitas mellett rendkiviil erdekes adatokat szolgaltat. Igy peldaul, bogy Pozsonyban bsszesen 5844 no van ves korig ^s czek koziil 4942, vagyis 84u/o 11 bajadon, a eves koru holgyek koziil a liajadonok szama 45"/(). Erdekes adat az is, bogy a legfiatalabb bazas no meg nem volt 16 eves es bogy az ozvegyek koziil is egy 15 ^ves no talalbato, masr^szt meg 2 fdrfiu m^g nem volt 20 eves, midon mar bazassagra lepett. Tdrjiink at most varosunk hitfelekezeti viszonyaira. Itt legfolebb csak az erdekelbet benniinket, bogy az egyes felekezetek mennyiben szaporodlak az utolsd 10 ev alatt. Varosunkban a legutolso nepszamlalas alkalmaval volt rdmai katbolikus: lerfi -f no, osszesen ; gorog katbolikus 23 ferfi -j- 16 no = 39; brmbny 0 ferfi - f 1 no = 1; gorog keleti 26 fbrfi 15 no = 41;

17 108 ag evang férfi -f no = 7347; cv. reformatas 276 férfi -f- 249 no = 525; unitarius 11 férfi 7 no = 18; egyéb keresztény bitvallasn 12 férfi -j- 12 no = 24; zsidd 2863 férfi -f no = A hitfelekezetek szaporodasat az utolsd 10 év alatt a kôvetkezd szamok mutatjak. A lakossagnak bany szàzaléka volt: rom. katli gbr. kath. gbr. keleti àgostai reforma tus zsiilo 1870-ben * ben 74%, 14%2 1*00 10%9 Ezekbdl a szamokbdl latbatjuk, bogy csakis a reformatusok és a zsiddk szaporodtak, még pedig amazok 0'62, emezek 0%, szazalékkal, ûgy bogy tulajdonképcn lényeges valtozas mas nom igen észlelbeto, mintbogy az agostai evang. felekezct 1%0 szazalékkal fogyott. Foglalkozzunk ezek utan egyik legfontosabb kérdéssel, t. i. a lakossagnak anyanyelvével és nyelcismeretévd Megjegyzem, hogy nyelvismeret alatt a statisztikai kozleményekben csakis a bazai nyelvek (magyar, német, tot, olab-orosz, liorvatszerb, rutbén, vend) isineretét dolgoztak fel. A külômbôzd nemzetiségek létsziima Pozsonyban kôvetkezd: 1 0.' ro bsav.t s polg., aj,yai. u là h rullién L o rv à L -s z e g y é b neprsseg OJ * ben ban Osszehasonlitva az 1880-ban talalt viszonyokkal, a haladast igen ôrvendetesnek kell mondanunk. Mert mig 1890-ben az osszes polgari népesség csak 9-,s szazalékkal szaporodott, addig a magyarsag szaporodasa 38% 2 szazalékot tesz ki, a németek 0\>Rü/o~al fogytak, de a totok 15%, /0-al szaporodtak. A lakossagboz viszonyitva a nemzetiségeket, a kôvetkezd aranyszamokat kapjuk. Az osszes polgari népességbol volt: ni agyar ncuiet tôt horvàt-szerb egyéb 1880-ban 15%0 6 5 % 0 15*70 0*30 2* ben 19%, 59%2 16*62 0*44 3% 5 Ebbdl az osszeallitasbdl latbatd, bogy a magyarsag bdditasa mégsem oly nagy, mint azt varni lebetett volna. A lakossâg arànyaban egészben csak 4'ai 0-kal szaporodott.

18 109 Lattuk tehat, liogy mennyien vallottak anyanyelvüknok a magyart, kutassuk azt most, liogy a népszamlalasi lapnak arra a masik kérdésére, liogy anyanyelvén kivül, melyik hazai nyelvet beszéli még, banyan feleltok avval magyar nyelvet. Osszehasonlitas czéljabol az és az népszàmlalast veszem, liogy a baladas észrevehetd legyen:., Az iclcgen nvelviiek kü/.iil Amagyarul beszélbk J magyarul beszel osszes szama magyar nein magyar szàin szcrinl s/.âzalékban szâm.szerint szâzalékban 1880-ban *K ( ben *8., *6o Ezek szerint mig az osszes lakossiig 1880-toi 1890-ig 4410 lélekszammal szaporodott, addig a magyarsag szaporodasa 6143 lélek, vagyis mig Pozsony varos lakossaga 9.l8'7 -al gyarapodott, addig a magyarsag gyarapodiisa 40"/,,-ot tesz ki. Akarmilyen örvendetes is ez a tény., megis mas vilagitas ala esik, ha a magyar nyelvi viszonyokat mas varosokkal összehasonlitjuk. Avâros neve A lakossâgnak ban y Mas anyanyelviiek Osszesen a lakossâgnak szâzaléka közül bâny szâzalék hâny szâzaléka beszélt magyar mâ- beszél magyarul magyarul anyanyelvü 18b0-ban 1890-bcn 1880-ban 1890-ben Budapest *42 45', Debrcezen 98*0i i8 99*33 99*C() Kassa i)7 31-1«42-81 ÖS*,, 71 "39 Pozsoiiy 19* * *,;o Sopron 29-7S 70-2, , 40'o, 51*rlft Szeged 96-, a 3-97 Ô , 1G *, 3 Temesvar 26-7i 73-2S * Liitliatd ebbol, bogy i1 magyar anyanvel viiek Pozsonyban vannak aranylag legkisebb szamban, do bogy a magyarsag baladasa megis majdnem egyenld aranyban all a tobbi varosokeval. Nem lesz erdektelen a nyelvi viszonyolcat a liit.felekezetek szerint kutatni s ba ezt tcszsziik, figy a kovetkezd rdekes adatokat nyerjiik: Magyar anyanyelvu vnlt a rbm katli. ag. evang. reform. zsiclbk kiiziil 1880-ban 15*9G *fi ben *12 80* T, Ebbol lathatd, bogy a magyarosodasban az bsszes felekezctek kiizott a reforunitus egylniz jar legelol, ntana jonnek a zsidok, majd a rom. katholikusok, vdgiil pedig az eyangelikusok.

19 110 Városunk lakossága nyelvismeretek szerint a következö részlctes statisztikai adatokat szolgáltatja : A magyar anyanyelvüek közül : Csak magyarul beszél 967 férfi 1485 no 2452 Magyarul és németül = 7287 Magyarul és tótul = 659 Magyarul és oláhul Magyarul és ruthénul 1 - = 1 Magyarul és horvátul 2 1 = 3 Magyarul és szerbül 2 = 2 Magyarul és egyéb nyelven 3 11 = 14 A német anyanyelvüek közül magyarul isbeszél 4871 férfi és 4041 no = 8912; a tót anyanyelvüek közül magyarul beszél 948 férfi és 731 no = 1674; az oláhok közül 10 férfi és 4 no = 14 ; a horvátok közül 26 férfi és 15 no = 41 ; a szerbek közül 13 férfi és 6 no = 19; a vend anyanyelvüek közül 1 férfi és 1 no = 2 ; vég iil az egyéb nyelvüek közül 120 férfi és 66 no = 186. Mindencsetrc jcllemzd, bogy míg a magyar anyanyelvüeknek közel 70 szazaléka beszéli a német nyelvet, addig a német anyanyelvüek közül esak 28 szazaléka beszél magyarul. A tótok közülközel 20 szazaléka beszél magyarul is, mig a magyarok között esak 6 szazaléka van olyan, aki tótul is tud. Vessük végiil össze az anyanyelvet a külömbözö hitfelekezetekkel : liitfelekezct anvanyelví; magyar uémet római katholikus férfi nö, férfi gürügés orrnény katli görög és orrnény keleti ág. evang ev. reform unitárius egyéb keresztény hitf zsidó

MAGYAR TANÍTÓ, 1901. Baska Gabriella Nagy Mária Szabolcs Éva

MAGYAR TANÍTÓ, 1901. Baska Gabriella Nagy Mária Szabolcs Éva MAGYAR TANÍTÓ, 1901 Baska Gabriella Nagy Mária Szabolcs Éva Iskolakultúra-könyvek 9. Sorozatszerkesztő Géczi János MAGYAR TANÍTÓ, 1901 BASKA GABRIELLA NAGY MÁRIA SZABOLCS ÉVA iskolakultúra Iskolakultúra,

Részletesebben

JÁRSZALAG ÉS ARÉNA. Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. századi Magyarországon. Új Mandátum könyvkiadó.

JÁRSZALAG ÉS ARÉNA. Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. századi Magyarországon. Új Mandátum könyvkiadó. Ez a file Nagy Péter Tibor JÁRSZALAG ÉS ARÉNA Egyház és állam az oktatáspolitika erőterében a 19. és 20. századi Magyarországon Új Mandátum könyvkiadó Budapest 2000 c kötet szerzői változata Tartalom

Részletesebben

Szállási Sándor. közgazda. TISZAZUG SZOCIOGRÁFIÁJA részlet

Szállási Sándor. közgazda. TISZAZUG SZOCIOGRÁFIÁJA részlet Szállási Sándor közgazda TISZAZUG SZOCIOGRÁFIÁJA részlet (1935) Néprajzi Múzeum: EA 4521 Az Interneten: http://www.szallasi.hu/tiszazug/ TISZASAS NAGYKÖZSÉG SZOCIOGRÁFIÁJA A KÖZSÉG FEKVÉSE ÉS ÁTTEKINTÉSE

Részletesebben

GALAMBOS SÁNDOR. Mert csak az önállóság, a szabadság hiányzik A dualizmus kori Nyíregyházáról 1

GALAMBOS SÁNDOR. Mert csak az önállóság, a szabadság hiányzik A dualizmus kori Nyíregyházáról 1 GALAMBOS SÁNDOR Mert csak az önállóság, a szabadság hiányzik A dualizmus kori Nyíregyházáról 1 A városok történetében különböző ciklusok váltakoznak, virágzó, stagnáló és hanyatló szakaszok követik egymást.

Részletesebben

Kovács Gábor: A kálvinista Róma. Szociográfiai vázlat. 1 I.

Kovács Gábor: A kálvinista Róma. Szociográfiai vázlat. 1 I. Kovács Gábor: A kálvinista Róma. Szociográfiai vázlat. 1 I. Voltál-e már Debrecenben, barátom? írja Petőfi. 1847 május 14-én Kerényi Frigyesnek láttad-e e pusztai várost, vagyis e városi pusztaságot? ha

Részletesebben

Λ biztosítás monopóliuma.

Λ biztosítás monopóliuma. I. évfolyam Budapest, 1911. július 20. 9. szám. Λ biztosítás monopóliuma. Írta: Dr. Kadosa Marcel. Valóban Kolumbusz tojását találta meg az olasz kormány, amikor a biztosítási üzlet állami monopóliummá

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁGRÓL A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓK STATISZTIKÁJA. ifj. WESZPRÉMY KÁLMÁN DEBRECZEN.

A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁGRÓL A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓK STATISZTIKÁJA. ifj. WESZPRÉMY KÁLMÁN DEBRECZEN. A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓSÁGRÓL I. A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓK STATISZTIKÁJA. ifj. WESZPRÉMY KÁLMÁN DEBRECZEN. A MAGYARORSZÁGI ZSIDÓK STATISZTIKÁJA. ifj. VESZPRÉMY KÁLMÁN. DEBRECZEN SZ. KIR. VÁROS KÖNYVNYOMDA-VÁLLALAT

Részletesebben

A meséken túl a munka világában

A meséken túl a munka világában A meséken túl a munka világában Hatástanulmány Az esély bölcsődéje program túlvállalási szakaszának foglalkoztatási szolgáltatásairól 2008. június Békés Megyei Nők Egyesülete 5600 Békéscsaba, Derkovits

Részletesebben

Háborúk, válságok, diktatúrák demográfiai hatásai. I. A Nagy Háború

Háborúk, válságok, diktatúrák demográfiai hatásai. I. A Nagy Háború Háborúk, válságok, diktatúrák demográfiai hatásai I. A Nagy Háború Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-453-8 ISBN 978-963-235-454-5 A kézirat leadásának időpontja: 2014. július 4. Készült

Részletesebben

Adatok az erdélyi magyarság népegészségügyéhez.

Adatok az erdélyi magyarság népegészségügyéhez. Adatok az erdélyi magyarság népegészségügyéhez. Egészségpolitikai előtanulmány.*... I. Közismert meghatározás szerint a népegészség az egyének egészségét jelenti a közösség egészségének érdekében. Népegészségügynek

Részletesebben

KÖZLEMÉNYEK A GYERMEKVÉDELEM ÉS A GYERMEKHYGIENE KÖRÉBŐL

KÖZLEMÉNYEK A GYERMEKVÉDELEM ÉS A GYERMEKHYGIENE KÖRÉBŐL KÖZLEMÉNYEK A GYERMEKVÉDELEM ÉS A GYERMEKHYGIENE KÖRÉBŐL 1. Nyolczvanhat, a szöveg közé nyomott, képpel Írta: DR. DEUTSCH ERNO FŐORVOS Bővített és javított különlenyomat a Társadalmi Múzeum Értesítőjéből

Részletesebben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben

Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben A jók men nek el? VENDÉGOLDAL FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Sze lek tív el ván dor lás Haj dú-bi har me gye fel vé te li zôi kö ré ben Ceg lé di Tí mea Nyüs ti Szil via Haj dú-bi har me gye nagy múl tú fel sô ok

Részletesebben

Pozsony és a városi kérdés a reformkorban

Pozsony és a városi kérdés a reformkorban Tóth Árpád gyakrabban (20 esetben) Pozsony nevével találkozunk, ráadásul jellem zően tekintélyes patríciuscsaládok (például a nagykereskedő Birnstingel, Freyburg, Royko, Zechmeister vagy a szűcs Thekusch

Részletesebben

Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása

Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása Dr. Fenyves Katalin Zsidó polgáriasodás a 19 20. század fordulójának Magyarországán: a nyelvhasználat és nők helyzetének alakulása Habilitációs értekezés Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem Budapest, 2012

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)*

SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* SZÁSZI FERENC SZABOLCS-SZATMÁR MEGYE NÉPESSÉGÉNEK BELSŐ VÁNDORLÁSA (1949-1960)* Természetes és tényleges szaporodás Témánkban - a jelölt időszakban - a Szabolcs-Szatmár megyei lakosság Magyarországon és

Részletesebben

A NEVELÉSÜGY TERVEZÉSÉNEK DEMOGRÄFIAI VONATKOZASAI (Demographie Aspects of Educational Planning - Fundamentals of Educational Planning, N 9.

A NEVELÉSÜGY TERVEZÉSÉNEK DEMOGRÄFIAI VONATKOZASAI (Demographie Aspects of Educational Planning - Fundamentals of Educational Planning, N 9. PKCS Kozleményei-6. 35 A NEVELÉSÜGY TERVEZÉSÉNEK DEMOGRÄFIAI VONATKOZASAI (Demographie Aspects of Educational Planning - Fundamentals of Educational Planning, N 9.) BEVEZETÉS A demográfiai elemzés emberi

Részletesebben

MEGYEI MONOGRÁFIÁK. MAGYARORSZÁG KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI ÁLLAPOTA.

MEGYEI MONOGRÁFIÁK. MAGYARORSZÁG KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI ÁLLAPOTA. MEGYEI MONOGRÁFIÁK. MAGYARORSZÁG KÖZGAZDASÁGI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI ÁLLAPOTA. KÖZREBOCSÁTJA A M. T. AKADÉMIA NEMZETGAZDASÁGI BIZOTTSÁGÁNAK HOZZÁJÁRULÁSÁVAL A MAGYAR KÖZGAZDASÁGI TÁRSULAT. UDVARHELY VÁRMEGYE

Részletesebben

Különböző forrásaink egybehangzóan arról írnak, hogy az utolsó országos

Különböző forrásaink egybehangzóan arról írnak, hogy az utolsó országos AZ 1 738. ÉVI PESTISJÁRVÁNY PUSZTÍTÁSA DÁVID ZOLTÁN A PESTIS KITÖRÉSE ÉS ELTERJEDÉSE Különböző forrásaink egybehangzóan arról írnak, hogy az utolsó országos méretű, nagy pusztulást okozó pestisjárványt

Részletesebben

Jozan erkolcs. a test! es lelki epseg erkolcstana. Az ember oseroi es sajatsdgai. III. Eleterely. IV. Korldtozotts^g.

Jozan erkolcs. a test! es lelki epseg erkolcstana. Az ember oseroi es sajatsdgai. III. Eleterely. IV. Korldtozotts^g. loo :0 i(0 ICO yy'.y^a^ Mdr msgje'snt ^s minden konyvarusnai ugyszinl^n szerzoii^l Aradon 2*4 korondm kaphato Jozan erkolcs a test! es lelki epseg erkolcstana. Tartalomj egyzek : Bevezetes. I. Az erkolcs

Részletesebben

Kemény István Janky Béla A 2003. évi cigány felmérésről Népesedési, nyelvhasználati és nemzetiségi adatok

Kemény István Janky Béla A 2003. évi cigány felmérésről Népesedési, nyelvhasználati és nemzetiségi adatok Kemény István Janky Béla A 2003. évi cigány felmérésről Népesedési, nyelvhasználati és nemzetiségi adatok 2003 februárjában és márciusában felmérést végeztünk a magyarországi cigány lakosság körében. A

Részletesebben

A TANYAI CSECSEMŐVÉDELEMRŐL

A TANYAI CSECSEMŐVÉDELEMRŐL ORSZÁGOS STEFÁNIA SZÖVETSÉG ANYÁK ÉS CSECSEMŐK VÉDELMÉRE KIADVÁNYAI 45. SZÁM A TANYAI CSECSEMŐVÉDELEMRŐL Írta : FEKETE SÁNDOR Igazgatóhelyettes főorvos BUDAPEST, 1928 Megjelent a»népegészségügy«1928. évi

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE Család és gyermek: egy kis módszertan A modern értelemben vett népszámlálások magyarországi történetének csaknem kezdeteitől lehetőség volt a családok, azon belül a családi kapcsolatok

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 2001. Augusztus. Tartalom: Pdoljunk csak a Galata levélre, vagy a kolossébelieknek adott tanácsaira. Nem könnyû

Élõ Gyülekezetek. 2001. Augusztus. Tartalom: Pdoljunk csak a Galata levélre, vagy a kolossébelieknek adott tanácsaira. Nem könnyû Járjatok szeretetben, miképen a Krisztus is szeretett minket, és adta önmagát miérettünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Efézus 5,2 2001. Augusztus IV. Évf. 4. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

Kállai Ernô Cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon... 27. Kállai Gabriella Tereptapasztalatok Heves megyében... 93

Kállai Ernô Cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon... 27. Kállai Gabriella Tereptapasztalatok Heves megyében... 93 TARTALOM Kemény István Janky Béla A 2003. évi cigány felmérésrôl... 7 Kállai Ernô Cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon... 27 Kállai Gabriella Tereptapasztalatok Heves megyében... 93 Baranyi

Részletesebben

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története

SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN. Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története SVÁB ISKOLÁK TÖRTÉNETE BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE ÉSZAK-KELETI RÉGIÓJÁBAN Károlyfalva, Hercegkút és Rátka iskolájának története Készítette: Tóth Dorina Anna Debrecen, 2014. április 28. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Részletesebben

KÖZTELEK. Megjelenik minden szerdán és szombatén. Az Országos Hagy. Gazdasági Egyesület tulajdona.

KÖZTELEK. Megjelenik minden szerdán és szombatén. Az Országos Hagy. Gazdasági Egyesület tulajdona. K. folyam Budapest iüoo. (Jeczember hó 8 97 $55.) szánt KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Áx országos magyar gazdasági gyasülat tagjai Ingyi

Részletesebben

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. január hó 5, 2. (961.) szám. KÖZTELEK. Megjelenik minden szerdán és szombatén. ii.rysiülstl * f.

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. január hó 5, 2. (961.) szám. KÖZTELEK. Megjelenik minden szerdán és szombatén. ii.rysiülstl * f. XI. Évfolyam. Budapest, 1901. január hó 5, 2. (961.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS ám MruáfOf magyar gazdaaigi gyesüleí tagjai togyw kapják.

Részletesebben

A DUNA KÖZÉPSŐ MEDENCÉJÉNEK BENÉPESÍTÉSE

A DUNA KÖZÉPSŐ MEDENCÉJÉNEK BENÉPESÍTÉSE Baráth Tibor, A MAGYAR NÉPEK ŐSTÖRTÉNETE című műve hat, három kötetbe foglalt, Montrealban (1968, 1973, 1974) kiadott könyv. Azóta, több kiadás jelent meg, kisebb-nagyobb átszerkesztésben, egyesített kiadásokat

Részletesebben

CIGÁNYOK ÉS PARASZTOK. NÉHÁNY ALAPVETÉS A CIGÁNY NEM CIGÁNY EGYMÁS MELLETT ÉLÉS KÉRDÉSKÖRÉHEZ TORNALJÁN AZ EZREDFORDULÓ KÖRNYÉKÉN

CIGÁNYOK ÉS PARASZTOK. NÉHÁNY ALAPVETÉS A CIGÁNY NEM CIGÁNY EGYMÁS MELLETT ÉLÉS KÉRDÉSKÖRÉHEZ TORNALJÁN AZ EZREDFORDULÓ KÖRNYÉKÉN CIGÁNYOK ÉS PARASZTOK. NÉHÁNY ALAPVETÉS A CIGÁNY NEM CIGÁNY EGYMÁS MELLETT ÉLÉS KÉRDÉSKÖRÉHEZ TORNALJÁN AZ EZREDFORDULÓ KÖRNYÉKÉN Pusko Gábor Jelen munkámban a Dél-Gömör egyik központi településén, Tornalján

Részletesebben