2007/2-3. sz. A MAGYAR HEMOFÍLIA EGYESÜLET LAPJA ÚJSÁG ALAPÍTVA 1997 KÖSZÖNTÕ. Tíz éve jelent meg elõször a Magyar Hemofília Egyesület folyóirata.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2007/2-3. sz. A MAGYAR HEMOFÍLIA EGYESÜLET LAPJA ÚJSÁG ALAPÍTVA 1997 KÖSZÖNTÕ. Tíz éve jelent meg elõször a Magyar Hemofília Egyesület folyóirata."

Átírás

1 2007/2-3. sz. A MAGYAR HEMOFÍLIA EGYESÜLET LAPJA ÚJSÁG ALAPÍTVA 1997 KÖSZÖNTÕ TARTALOM István Lajos: Ars poetikám 2 Fekete Sándor: Emlékezés István Lajosra 5 Jáger Rita: István Lajos 6 EMEA nyilatkozata az inhibitor-képzõdésrõl 8 Rekombináns VIII. faktor a súlyos haemophilia A-ban szenvedõ gyermekek kezelésére 10 Inhibitorok: megelõzés, szûrés és vállalás 17 Új óvatossági magatartás: szemben a prionnal 19 Nem invazív módszerek a máj állapotának értékelésére hepatitisz C esetén 24 Ribavirinnel kombinált Albuferon eredményei a HCV kezelésében 26 Profilaxis vagy epizodikus kezelés a csontbetegség megelõzésére 27 Ízületsebészet a hemofíliás betegnél: milyen megoldások vannak? 32 Hemofília-ellátás Hollandiában 36 A középsúlyos és enyhe hemofília sajátosságai és vállalása 39 Genetikai tanácsadás 42 A hemofíliát hordozó nõk szükségletei 45 Az otthoni kezelés 47 Beültethetõ mikrokapszulák a hemofília-a génterápiájában 50 Tíz éve jelent meg elõször a Magyar Hemofília Egyesület folyóirata. A kezdeti nagy lendület idõvel sajnos megtört, az újság az utóbb években részben szervezési, részben anyagi okokból egyre rendszertelenebbül jelent meg. Most az egyesület vezetõsége úgy döntött, hogy átszervezi a lapot, s új szerkesztõkre bízva adja ki az újságot. Meggyõzõdésem, hogy a magyar hemofíliás közösségnek szüksége van egy színvonalas, korrekt és megbízható érdekvédelmi újságra, mert ez is egy alkalmas és hatékony eszköz lehet arra, hogy elõmozdítsuk az ellátás színvonalának javulását, segítsük a betegtársaink, a hozzátartozóik, az orvosaink, a döntéshozók és az érdeklõdõk tájékozódását és felvilágosítását, és hogy a semmit rólunk nélkülünk jegyében hangunkat hallassuk a minket érintõ ügyekben. Reméljük, szavunk nem csupán pusztába kiáltott szó marad... Szeretnénk felkelteni betegtársaink érdeklõdését a saját betegségük minél alaposabb megismerése iránt, hogy a vérzékenységüket ne szenvedõ alanyként éljék meg, hanem felvilágosult, jogaikat és lehetõségeiket ismerõ, tájékozott és (ön)tudatos emberként. Jól képzett betegeknek kell lennünk, mert csak megfelelõ tudás birtokában vagyunk képesek érvényesíteni személyes és közösségi érdekeinket, és tudjuk csökkenteni kiszolgáltatottságunkat az orvosok, a gyógyszer cégek, a kormányzat és a biztosító(k) felé. Mert kizárólag tudás birtokában lehetünk olyanok, akiket figyelembe kell venni. Ezt a cél szolgálja reméljük, egyre jobban és hatékonyabban a megújult Vérzékenyek Lapja. Sürgõsségi ellátás: amit tudni kell 51 Hírek dióhéjban/nyári tábori beszámolók 52 Dr. Varga Gábor fõszerkesztõ

2 EMLÉKEZÉS PROF. DR. ISTVÁN LAJOSRA Idén nyáron, 85 éves korában eltávozott közülünk a magyar haematológia doyenje, István Lajos professzor úr, egyesületünk tiszteletbeli elnöke. Dosztojevszkij egyszer azt mondta: mi mindnyájan Gogol köpönyegébõl bújtunk ki. Nos, István Lajosra pontosan illik ez a bonmot: a magyar haematológus-társadalom szinte egésze az õ köpönyegébõl bújt ki. Fáradhatatlan tenni akarással több, mint fél évszázadon át meghatározó szereplõje volt a hemofília-gondozásnak. Mi, vérzékenyek végtelenül sokat köszönhetünk neki, ahol csak tudott, mindenkinek mindenben segített, bármikor fel lehetett hívni, akár lehetetlen idõpontban, akár otthon is mindig számítani lehetett rá, bátran fordulhattunk hozzá mind a vérzékenységgel kapcsolatban, mind azon túl is. Beírta a nevét a magyar haematológia történetébe és a mi szívünkbe is. Hálával, atyai jó barátként gondolunk rá, és õrizzük meg emlékezetünkben. Dr. Varga Gábor Az S Z A K M A I É S C I V I L A R S P O E T I K Á M Szerzõ: Prof. Dr. István Lajos *2002. március 25-én, a Szombathelyi Tudományos Társaság dr. István Lajos professzor 80. születésnapja tiszteletére tartott ünnepi ülésen elhangzott elõadás. Amikor a Szombathelyi Tudományos Társaság elnöke közölte velem a Társaság vezetõinek a mai tudományos üléssel kapcsolatos szándékait, megbeszéltük, hogy ezen a formabontó rendezvényen ars poetikámat vázolom fel. Szakmai ars poetikámat a szombathelyi Markusovszky kórházban alakítottam ki, civil hitvallásomat pedig Szombathely és Vas megye közéletében. Ezért most méltathatom és megköszönhetem azt az életre szóló hatást és segítséget, amit a kórháztól, a megyétõl, ennek városaitól és falvaitól, azok lakóitól kaptam. Az ars poetika klasszikus és szûkebb értelemben költészettant jelent, tágabb értelemben ahogyan ma használni sze-retném Kardos László akadémikus veretes definíciójának szavaival a hivatásról, a külsõ világról, az élet relációiban felfogott lényegrõl kíván eligazítani. Az ars poetika leás a funkció eszmei gyökeréig, megadja, hogy mi a hivatás sine qua non-ja, milyen magatartás teszi a hivatás mûvelõjét azzá, ami lenni szeretne, mitõl válik igazi mesterré. Ilyen értelmezésben minden igazi teljesítmény, minden hiteles alkotás ars poetikás feladatokat tölt be, mert minden maradandó produkcióból lehet tanulni, mert minden igazi produkció nemcsak tan, hanem egyben egy életérzés kifejezése is, amely másoknak elveket szuggerál. A személyes példákból, a nagy elõdök delejes gyakorlatából a saját tudásunkat, orvosi és emberi tartásunkat, bölcsességünket alapozhatjuk meg. Elõdeim, mestereim és kortársaim mûvészi rangra emelt produkcióiról szeretnék szólni, amelyek utakat, módokat, megoldásokat, elveket szuggeráltak, amelyek a személyes példák erejével neveltek, valóban delejes erejû gyakorlatukról, ami nekem az élet iskoláját jelentette. A laudációban az élõk anonymak maradnak, név szerint csak azokat említem, akik sajnos már nincsenek köztünk: a példamutató elõdök sorából elsõként Petõ Ernõt. Medikusként láttam õt az általa épített kórházban dolgozni, csodálhattam munkabírását, a betegekkel való közvetlenségét, emberségét, egész tevékenységét, amely valóban a beteg ember és a kórház szolgálata volt tõl a szervezõt, a kór- ház újjáépítõjét, a vezetés mesterét ismerhettem meg benne. Élete befejezõ szakában pedig közelrõl tisztelhettem azt a bátorságot, belsõ erõt és bölcs nyugalmat, amelylyel a méltatlan támadásokat és a meghurcoltatást elviselte. Még a medikuskori emlékek közé tartozik Görög Dénesnek, kórházunk elsõ egyetemi magántanárának szorgalma, felkészültsége, rendszerezõ képessége és szerénysége is. Ugyanebben az idõben ért az a hatás, amit Gulácsy Zoltán tudományszeretete, kutatói szenvedélye jelentett, aki a medikust partnernek tekintette, és nekem elsõként perspektívákat adott. Kórházunk és az én életemben is döntõ fordulatot hozott Romhányi György, aki tulajdonképpen a spirituális rektor szerepét töltötte be, aki intézményünk gyors szakmai-szellemi fejlõdését elindította, aki megtanított funkcionálisan gondolkodni, aki megértette velünk, hogy a modern orvostudomány az okos kérdések tudománya, aki megtanított érvelni és elõadni. Akkor is és most is úgy érzem, hogy a XX. századi magyar orvostudomány meghatározó egyénisége volt. Frank Kálmán ebben az idõben hozta Szombathelyre azt a gondolkodásmódot, szellemiséget és stílust, amit Kerpel-Frónius Ödön honosított meg Magyarországon. Frank Kálmán kitûnõen szervezte meg a kórházi munkát és a területi gyermekgyógyászati ellátást, mesterien irányította a szakosodást, ugyanakkor a diagnosztikát és a terápiát mûvészi fokra emelte. Romhányi György és Frank Kálmán egyaránt mûhelyt teremtett nagy szerencsém volt, hogy önállósulásom elõtt két ilyen kitûnõ és korszerû iskolában nevelõdhettem. Fõorvossá válva döbbentem rá arra, hogy milyen kitûnõ erõk vezetik a kórház osztályait, hogy a kórházalapító fõorvosok köztük Czeizel János, Tanka Dezsõ, Prugberger József és Hutás Imre szakmájuk igazi mesterei voltak, akik nemcsak szakmailag, hanem magatartá-sukkal, szerénységükkel, etikai és emberi életvezetésükkel is példát jelentettek. A kimagasló tudású új fõorvosok utánpótlása nem szakadt meg: közülük Szabolcs Zoltánt és Kocsis Sándort említem. Szabolcs Zoltán korának legjobb magyar sebészei közé tartozott, elméle-ti felkészültsége és mûtéti képessége páratlan szorgalommal társult. A napi munka mellett maradandó értékû monográfiát írt a gyomorrákról, folyamatosan olvasott, és képes volt az új mûtéti eljárásokat napokon belül Szombathelyen is bevezetni. Kocsis Sándor egy új tudományterületet, az onkológiát valósította meg nálunk, õ vezette be a korszerû sugárte-rápiát, õ szervezte meg a regio-nális onkológiai ellátást. Szerény és közvetlen munkastílusával, a lényébõl sugárzó empátiával sok új barátot szerzett a korszerû onkológiai betegellátásnak és a regionális egészségügyi központtá vált kórházunknak is. Hálával és köszönettel kell szólnom azokról is, akikkel kórházunk fénykorában, a 60-as évektõl együtt dolgozhattam, akiknek eredményei és példája lelkesített, akik segítettek abban, hogy elõbb a transzfuziológia, majd a hematológia is önálló tudományterületté válhatott Szombathelyen növelve ezzel is a kórház szakmai színvonalát és regionális szerepét. A kórház akkori vezetõire és orvosaira gondolok, akik önmaguk erejébõl hozták létre az ország elsõ oktató kórházát, akik egy gyógyító intézményt szellemi és tudományos mûhellyé fejlesztettek. Mindennek nélkülözhetetlen szerepe volt életutam alakulásában, ars poetikám formálásában. Abbéli meggyõzõdésemnek is szeretnék hangot adni, hogy az akkori út holnapi folytatásához szükséges szakmai, emberi és etikai erõk egy része ma is adott, ha gyakran nem veszik is észre õket, ha létüket a nemesfémekhez hasonlóan még a föld mélye rejti. Egyetlen példával szeretném ezt bizonyítani. Az utóbbi 5 évben kórházunkban sokat foglalkoztunk a thrombosiskérdéssel, s többekkel együtt felismertük, hogy lényegében egy újfajta orvosi és civilizációs kihívásról van szó. És anélkül, hogy ehhez külsõ vagy felsõ támogatást kaptunk volna, önképzéssel, szakmaszeretettel, hivatástudattal, egyfajta vadászszenvedéllyel és összefogással, évtizedes elmaradást pótolva sikerült megközelítenünk a sokat emlegetett európai színvonalat. Jól tudom, hogy ez a mozaik-képhez hasonlítható teljesítmény milyen részletekbõl tevõdött össze. Ismerem a szülésznõgyógyászt, aki szorgalmával az ország legjobb thrombosis-szakértõ nõgyógyászai közé küzdötte fel magát, aki egy egészen újszerû részletkérdésben, a nõi hormonhatások és a véralvadás összefüggéseiben specializálódott ami- 2 3

3 rõl aztán kiderült, hogy nem is olyan részlet -kérdés. Ismerem a belgyógyászt, aki napi terhelések özönében angiológussá képezte magát, és ezzel néhány érsebész társával együtt egy új szakágazatot, az angiológiát valósította meg. Ismerem a laboratóriumi orvost, aki felismerte a véralvadás vizsgálatában rejlõ új lehetõségeket, felismerte, hogy az új laboratóriumi módszereket a klinikusokkal együtt kell a gyakorlatba bevezetni, és aki egy új eljárás, a D-dimer teszt terén országos szaktekintéllyé vált. És ismerek balesetsebészeket is, akik a thrombosis-profilaxis hazai megvalósítóivá és terjesztõivé váltak. Ismerem a sebész-balesetsebész kereskedelmi vezetõt, aki évek során a thrombosis-kérdés szakértõjévé lett. Jól ismerem a thrombosiscsapat többi tagjának teljesítményét is, akikkel együtt sikerült Dévénynél betörnünk új idõknek új dalaival. És ez már a szakmai ars poetika befejezõ része: egymástól tanulni, tanítva tanulni, a tanítványoktól is tanulni. (Mert ezt is megtanultam az 50-es években, amikor egykori tanítómestereim Vásárhelyi Béla, Hutás Imre, Prugberger József engem, a fiatal kezdõt konzíliumba hívtak.) Miben lehet ezt az évtizedes és sokfajta hatást összegezni és általánosítva egyetlen tételbe sûrítve, a szombathelyi kórházban kialakult ars poetikámként a napi cselekvés számára megfogalmazni? A válasz egyszerû: a korszerû orvoslás érdekében a tudo-mány, az emberség, a szervezettség, a társadalom és a technika erejének ötvözetét kell kialakítanunk: a tudományét, ami egyik tanítómesterem, Romhányi György szerint szent dolog; a szervezettségét a szakma kórházi osztályon belüli és kórházi osztályok közötti szervezettségét, amely hatáskörébe vonja az egészségügy kórházon kívüli hálózatát is, ahogy azt másik tanítómesterem, Frank Kálmán tanította és mûvelte, és ami végsõ fokon a kerítés nélküli kórház megvalósulását fogja jelenteni; az emberség erejét, ahogyan azt szenvedõ, fájdalmaktól gyötört vagy életük befejezõ óráiban lévõ betegek mellett, igazi ápolónõktõl és pszichológusoktól megtanultam; és a társadalomét, amellyel össze kellett fogni, hogy a Vöröskereszt révén, a tudományos ismeretterjesztés módszereivel el tudjuk juttatni az orvos üzenetét az emberekhez. A társadalom nélkül sem Vas megyében, sem általában Magyarországon nem lenne véradó mozgalom, és Szombathelyen sem létesült volna új Vérellátó Alközpont; végül mindezt a technika eszközeivel és módszereivel kell ötvözni, ahogy ezt az ultrahang-diagnosztika, a computer-tomográfia, az új laboratóriumi módszerek, köztük a HLA-meghatározás révén a saját gyakorlatunkban is megtanulhattam. Amikor július 1-jén medikusként beléptem a kórház kapuján, nem gondoltam, hogy igazi orvosi alma materemmé válik az intézmény. Ha tehetném, tapasztalataimat és élmé-nyeimet évtizedek után összegezve, egy több alakos dombormûvet készíttetnék a kórház bejáratához, melynek fõ alakjai a beteg, az ápolónõ, a hozzátartozó, az ismeretlen véradó, az ismeretlen orvos, az ismeretlen orvosfeleség vagy orvosférj lennének. Fõ alakja természetesen a beteg lenne a fájdalommal, az életért, a gyógyulásért küzdõ, szenvedõ, reménykedõ beteg, akivel mindig együtt kell éreznünk, aki mindannak, ami a kórházban történik, a fõszereplõje. Az ápolónõ nemcsak ápolja és gondozza, hanem vigasztalja és segíti is a betegét, a maga emberségével segíti a gyógyítást és a gyógyulást. A gyógyítókkal együttmûködõ hozzátartozó bizalommal adja át szeretett családtagját a kórháznak, és veszi vissza otthoni ápolásra. Az ismeretlen véradó a saját életereje töredékével, semmi mással nem pótolható és semmi máshoz nem hasonlítható értékû ajándékot ad a betegnek, az egészségügynek. Az ismeretlen orvosra mindig lehet számítani, örökös készenlétben él (semper paratus), tudásával a gyógyító erõt közvetíti. Az ismeretlen orvosfeleség vagy orvosférj tudomásul veszi, hogy mindig a beteg az elsõ, hogy adott esetben nincs magánélet, hogy az otthoni programot a legváratlanabb események felboríthatják, hogy a napi munkának csak a kezdete biztos, a befejezése mindig bizonytalan, és hogy a könyvek és a folyóiratok az orvost az otthonába is elkísérik. Én õvelük: betegekkel, ápoló-nõkkel, hozzátartozókkal, véradókkal és egy igazi orvosfeleséggel éltem, dolgoztam, értem el eredményeket és viseltem el kudarcokat, tehát szétválaszthatatlan részesei õk napok és évtizedek emlékeinek. Mielõtt a kórházon kívüli ars poetikámról szólnék, szeretnék a kudarcokról is beszélni. Társadalmunk sikerorientált; megtanultuk, hogy életfogytiglan mosolyognunk kell, hogy a keep smiling a modern életforma nélkülözhetetlen kelléke. Nincs idõnk, lelkierõnk a kudarcok elemzésére. A kudarcokból ki kell lábalni vallja az érvényesülés íratlan szabályainak egyike. Igaz, a kudarcot elviselni nehéz és ösztönös önvédekezõ mechanizmusok mûködnek bennünk, hogy a kudarcot elhallgassuk, szépítsük. Egy francia filozófus azt vallja, hogy könnyû az orvosoknak - sikereik a napfényben ragyognak, kudarcaikat pedig a föld mélye rejti. Életutamat végiggondolva a kudarcok mégis fontosabbnak bizonyultak, mint a sikerek felkészültséget és karaktert formáló hatásuk nagyobb volt, mint az eredményeké. Legfontosabb és legfájóbb kudarcaim idõpontjait ma is öltözõszekrényem ajtajának belsején, egy cetlin õrzöm, hogy naponta emlékeztessenek a tanulságokra. Ars poetikám szerint a kudarcok hozzátartoznak életünkhöz, meg kell élnünk, fel kell dolgoznunk õket. A kórházon kívüli ars poetikámról is szólnom kell, mert a mi szombathelyi körül-ményeink között az orvos civil-ben is orvos és, nolens volens, akarva akaratlan, közéleti ember is. Munkám során szinte észrevétlenül lettem a város, majd a megye közéletének részese. Kezdetben azt gondoltam, hogy a Vöröskereszt és a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat elsõsorban transzmiszsziós lehetõségek ahhoz, hogy tudjunk az anyatejes táplálás vagy az anyatejgyûjtés, késõbb a véradás, a '80-as évektõl pedig az AIDS ügyében, az emberekhez szólni. Ma már tudom, hogy ily módon falun és városon interperszonális kapcsolatba kerültem elõbb emberekkel, aztán ügyekkel. A megye közéletében is számos elõrelátó, felkészült, a megye és az ország iránt elkötelezett emberrel hozott össze a sors. Hálátlan lennék, ha Zsigmond Lászlóról, Gonda Györgyrõl, Pável Ágostonról, Kiss Gyuláról, Majtényi Károlyról vagy Dala Józsefrõl megfeledkeznék. A megye közéletének szereplõjeként meghatározó élményekben és hatásokban volt részem. Találkoznom kellett a Páneurópai Unió elnökével Habsburg Ottónak hívták, évekkel korábban, mint ahogy Magyarországra jöhetett. Kísérnem kellett a sárvári várkastélyát 1945 óta elõször meglátogató Lajos bajor királyi herceget. Vas megye nevében és az ország képviseletében be kellett lépnem az Alpok-Adria szövetségbe úgy, hogy szinte illegálisan utaztam és mondtam el a belépési nyilatkozat aláírása után köszönetünket, hogy újra elfoglalhatjuk helyünket annál az európai asztalnál, amelytõl 1945 óta kényszerrel távolítottak el bennünket, magyarokat, akik tettünk annyit Európáért, mint Európa többi nemzete. A megye közéletébõl jutottam el a lakiteleki sátorba is, ahol évtizedek hibáit és mulasztásait akartuk kijavítani, pótolni. Ott és akkor már éreztem, hogy történelmi fordulatok részese vagyok. Civil ars poetikámat úgy tudnám összefoglalni, hogy orvos maradtam a közéletben is, aki a betegágy mellett szabadult meg elõítéleteitõl és a gyûlölettõl, és akiben a közélet révén erõsödött meg az emberekhez kötõdés, az értelmiségi lét felelõsségtudata és a magyarságtudat. Életem egy jelentõs részében nagy hatást tett rám a magyar irodalom. Hálátlan lennék, ha az ars poetikából az irodalom kimaradna. Ady Endre: Havas Krisztus-kereszt az erdõn címû csodálatos versének soraival szeretnék azokhoz szólni, akikkel szemben tévedés vagy mulasztás terhel. Az ifjú Ady szánja ott suhant a téli éjben és fi-gyelmen kívül hagyta az útszéli Krisztus-keresztet. Évtizedek múlva azt írta: Húsz éve elmúlt s gondolatban Ott röpül a szánom az éjben S amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen. Mulasztásaimmal kapcsolatban most ezt üzenem pályatársaknak, barátoknak, betegeknek, munkatársaknak, családtagoknak. Radnóti Miklós pedig erre tanított: Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: ez volt a múlt, emez a vad jelen hordozd szívedben. Éld e rossz világot, és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen. Megkíséreltem. 4 5

4 T I S Z T E L T P R O F E S S Z O R Ú R! K E D V E S L A J O S! * Szerzõ: Prof. Dr. Fekete Sándor Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság elnöke * Elhangzott István Lajos professzor temetésén, Szombathelyen, augusztus 24-én. Dr. István Lajos A Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság nevében búcsúzom Tõled, akit sok éve örökös tiszteletbeli elnökünknek választottunk. Megrendülten búcsúzom Tõled, aki életedben annyi gyõ-zelmet arattál betegségek felett, és akit most mégis elragadott a halál. Fidelitate et caritate. Ez a két szó állt meghívóidon és életed ez, a hûség, a becsület és az ember szeretete kormányoz-ta. Hûség a szülõföldhöz, hûség a kórházhoz, melyben 65 éve július 1.-én orvosi pályá-dat kezdted és ahol augusztus 11-én földi pályádat befejezted. Munkásságod itt Szombathelyen teljesedett ki, de kisugárzott az egész országra, sõt a határainkon túlra is. Nincs arra lehetõség, 6 hogy tudományos eredményeid mindegyikét sorjázzam, ezért közülük csak néhányat emelek ki. Különleges intuíció kell korábban sosem látott betegségek felismeréséhez. Te ismerted fel az elsõ magyarországi AIDS esetet és hirdetted elõadásaiddal az ellenük való küzdelmet. Egy hoszszú pálya és kivételes diagnoszta jutalma lehet korábban teljességgel ismeretlen kórkép felismerése. A hemoglobin Savaria, amit Te ismertél fel és neveztél el szeretett városodról a szakirodalom tanúsága szerint hullámokat vert Szerbi-ában, Kenyában és az Egyesült Államokban is. A tudomány szent dolog, mesterektõl tanulni, tanítva tanulni és tanítványoktól is tanulni vallottad. Condita decrescit, vulgata scientia crescit. Az elrejtett tudás csökken, a másokkal közölt gyarapszik. Megosztottad tudásodat, mindent, amit megtanultál szétosztottad. Kinyitottad osztályod ajtaját, házi orvos kollegákat hívtál meg vizitjeidre. Munkásságod elismerése, hogy Te voltál az elsõ és eddig egyetlen elnökünk, aki nem egyetemen dolgoztál és elõször történt, hogy 16 éve Szombathelyen, tehát nem egyetemi városban rendeztük kongresszusunkat. Írtad és valóban ünnep és mérföldkõ volt a magyar és osztrák hematológusok grazi közös kongresszusa. Kizárólag Neked köszönhetjük ennek megvalósulását. Ez volt az elsõ Alpok-Adria, hematológiai Alpok-Adria mûved. Központi utasításokat megelõzve, a hazai hematológiai ellátás javítása és európai szintre emelése érdekében irányításoddal hazai pályán, Bükön tartottuk az elsõ hematológiai konszenzus konferenciákat. Mesélted, hogy tíz szombathelyi járókelõ közül kilenc ismert, hozzáteszem tisztelt is. Jelenthetem, hogy ugyanilyen arányban ismertek és tiszteltek az osztrák és a német hematológusok, transzfúziológusok. Tisztelted mestereidet, de ébresztgetted szakmánk jeleseire történõ méltó emlékezést. Emlékszem arra, midõn az õssejtjeiket felajánlókat donorok helyett donátoroknak, életet adományozóknak hívtad. A kiemelkedõ tetteidhez mérhetõ, vagy ennél tán még több a hétköznapok szolgálata. Semper paratus mondanád. És valóban mindig készen álltál, egy- P formán csengett telefonod akár beteg kérte segítséged, akár orvos hívott szakmai tanácsért. A hematológia és transzfuziológia fontos kérdéseivel foglalkoztál: hemofíliával, egy veleszületett és életen át tartó betegséggel, a raritások helyett a sokak halálát okozó tromboemboliák kérdésével és a véradó mozga-lom szervezésével. Hányszor tapasztaltuk, hogy nemes tö-rekvések nem valósulnak meg jó szervezés hiányában. Nálad fáradhatatlanabb és avatottabb szervezõt nem ismertem. Tiszteletreméltó volt, ahogy hátrányos helyzetbe került vagy mellõzött embereket segí-tetted. Szombathely, Kõszeg, Körmend, Sárvár, Veszprém, Ajka és Fehérvár, sajátodnak érezted a Pannontájat. Hiszem, hogy emberséged, odaadó, fáradhatatlan, a jobbért halálod órájáig küzdõ jellemed döntõ mértékben a bögötei szülõi ház, a felsõperesztegi szûkebb pátria határozta meg. Ma ikonnak mondanók egy korábbi leveleden szereplõ pelikánábrázolást. A pelikán fiókáit saját vérével is táplálja. Így lett a transzfuziológia jelképe. Másokért, nem egyéni érdekek, hanem maradandó értékek mentén, Szombathelyért, Vasért, de a hazai hematológiáért és transzfuziológiáért, annak európai szintre emelése volt legfõbb törekvésed. Hogy ne-ved és munkásságod ne feledjük a TEVA Rt. alapítványt hoz létre, mellyel évente munkád arra érdemes folytatóját kíván-juk elismerni. Utolsó életjeled az itt maradtaknak szól: kiegyezés. Fidelitas et caritas. Tisztesség és szeretet. Hadd mondjam hálával: Uram, köszönjük, hogy adtad nekünk. Kedves Lajos, köszönjük, amit adtál nekünk. Nyugodj békében! DR. ISTVÁN LAJOS M Á R C I U S A U G U S Z T U S 1 1. Szerzõ: Szerzõ: Dr. Jáger Rita fõorvos Szombathelyi Területi Vérellátó Hosszú betegség után elhunyt István Lajos Széchenyi-díjas professzor, a Magyar Transzfuziológia és Hematológia iskolateremtõ személyisége, tanító mesterem. Professzor Úr 1922-ben a Pest megyei Üllõn (édesanyja szülõfalujában) született tanítónõ édesanyja és jómódú gazdálkodó édesapja elsõ gyermekeként. Gyermekkorát két testvérével a Vas megyei Bögötén, a család birtokán töltötte. Szeretõ, de szigorú, munkára, becsületre nevelõ légkörben nõtt fel. Szülei az akkor elérhetõ legjobb középiskolákban taníttatták, Gyõrben a Bencés Gimnáziumban, Szombathelyen a Premontrei Gimnáziumban, Sümegen az Állami Gimnáziumban. Édesanyja kívánságára lett orvos. Orvostanhallgató volt, amikor 1944 novemberének utolsó napjaiban az orvos-, gyógyszerész- és mérnökhallgatókból álló egyetemi zászlóaljjal vonult be a budapesti Mária Terézia laktanyába. Zászlóaljával, melynek anyanyelvi szintû német nyelvtudása miatt tolmácsa is volt, elõször Breslauba, majd Halleba vezényelték. Egyetemi tanulmányait ekkor a hallei Egyesített Magyar Királyi Orvostudomá- 7 nyi Egyetemen folytatta, és orvosi diplomáját 1945-ben Halleban kapta meg. (Késõbb Magyarországon is államvizsgázott és 1947-ben avatták doktorrá Budapesten.) Bajorországban rövid ideig körorvosként praktizált, majd ban családjáért való aggodalmától és honvágyától hajtva visszatért Magyarországra. Iratai megsemmisültek, ezért Kaposvárra internáló táborba került. Szüleit is internálás fenyegette, öccsét bebörtönözték.

5 István Lajos Professzor Úr orvosi pályáját a szombathelyi kórházban kezdte. Abban a kórházban, melyhez élete végéig hû maradt, mely kórház fejlõdéséért, jövõjéért, szakmai presztízsének kivívásáért dolgozott egész életében. Gyermekgyógyásznak készült. A kezdetek igen nehezek voltak, feleségével és gyermekeivel kórházi szolgálati lakásban egy szobában élt. Származása, szabad szelleme évekig nem kívánt személlyé tette. Többször elbocsátással fenyegették. Bizonyítania kellett és akarta is, hogy jó orvos és helye van a kórházi orvoskarban: megszervezte a szombathelyi anyatejgyûjtõ állomást, az ország elsõ koraszülött részlegét. Érdeklõdése azonban egyre inkább a vérátömlesztés, a biztonságos vérellátás, majd a hematológia felé fordult között gyermekgyógyászként szervezte és vezette a kórházban a vérátömlesztéseket, 1951-ben 29 éves korában létrehozta a vérellátó osztályt, 1953-ban pedig az ország elsõ hematológiai osztályát. Aktívan részt vett a donortoborzásban és alakította annak módszereit. Ennek köszönhetõen néhány éven belül már közismert és tisztelt személyiség lett Vas megyében. Életútjának további fontos állomásai: közremûködik a hazai vérellátó hálózat megszervezésében, és hemofília központot szervez Szombathelyen a kiszállásos vérvételi rendszer hazai bevezetése a posztgraduális transzfúziológiai képzés elindítása (orvosi transzfúziós tanfolyamok) elsõ Országos Véradó Konferencia Kõszeg Magyar Gyermekleukémia Munkacsoport létrehozása POTE docensi, majd professzori cím, a Malignus Lymphoma Munkacsoport szervezése Haemoglobin Savaria felfedezése Magyar Hemofília Egyesület megalakítása a Transzfúziológia miniszteri biztosa Korszerû hemofília ellátás megszervezése Societas Scientiarum Savariensis megalapítása elsõ kórházi Trombózis Szolgálat létrehozása 2005-tõl Nemzeti Program a vénás tromboembólia megelõzésére Szakmai- tudományos tisztségei: a Transzfuziológiai Immunológiai és Hematológiai Szakmai Kollégium elnöke a Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság elnöke VEAB Orvostudományi Szakbi-zottság elnöke A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság és a Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság tiszteletbeli tagja. A Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke. Többek között tulajdonosa a Magyar Hematológiai és Transzfúziológiai Társaság Kubányi Endre emlékérmének, a Batthyány Strattmann László díjnak, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjének és ebben az évben 85. születésnapján a Széchenyi-díjjal ismerték el életmûvét István Lajos professzor sikeres orvos, aktív közéleti személyiség, jó tanító, bölcs és optimista ember volt. Szerette munkáját, önmagát munkamániásnak nevezte. Élete volt a munkája. Nyugdíjas évei sem tétlenül teltek, ekkor kezdett el foglalkozni a tromboembóliás kórképekkel, és a Vas Megyéért Egyesület elnökeként a megyei ci- Az vil politika meghatározó személyiségévé vált. Folyamatosan romló egészsége ellenére tele volt tervekkel. Fáradhatatlanul dolgozott, mindenkihez volt egy kedves szava. Névnapokat, ünnepeket soha nem felejtette, volt munkatársait virággal köszöntötte. Utolsó virágcsokrához egy levelet is mellékelt. Szívszorító volt olvasni, mert búcsúzott a sorok között, azt köszönte, amit nem kellett volna, hiszen tudnia kellett, hogy szerettük. Köszönettel mi tartozunk. Isten nyugosztalja kedves Professzor Úr! E M E A N Y I L A T K O Z A T A A R E K O M B I N Á N S V I I I - A S F A K T O R K É S Z Í T M É N Y E K É S A Z I N H I B I T O R O K K I A L A K U L Á S A K Ö Z T I Ö S SZEFÜGGÉS V I Z S G Á L A T R Ó L Forrás: (EMEA/310225/2007, London, július 31.) Az Európai Gyógyszerészeti Ügynökség (EMEA, European Medicines Agency) megvizsgálta a rekombináns VIII-as faktorkészítményekre vonatkozó adatokat és az ezen gyógyszerek ellen kialakuló inhibitor-képzõdés kockázatát. A rekombináns VIII-as faktorkészítményeket az A haemophiliában szenvedõ betegek vérzéseinek kezelésére és megelõzésére alkalmazzák. A kezelés során súlyos komplikációt okozhat az, hogy a VIII-as faktorok ellen antitestek (inhibitorok) alakulnak ki, és emiatt nehezen kontrollálhatóak a beteg vérzései. Az inhibitor kialakulásának kockázata nagyobb a súlyos fokú A haemophiliában szenvedõ betegeknél, mint az enyhe fokú vagy középsúlyos vérzékenyeknél. A korábban nem kezelt betegeknél az inhibitorok megjelenése az immunrendszer természetes válasza a megjelenõ idegen fehérjére. Mindemellett felmerül, hogy az inhibitorok kialakulása a korábban több alkalommal és tartósan kezelt betegeknél esetleg visszavezethetõ a rekombináns VIII-as faktorkészítmények sajátosságaira is. A rekombináns VIII-as faktor-készítmények és az inhibitorok megjelenése közti összefüggést elemzõ elõzetes vizsgálat eredményét 2005 októberében tettük közzé. Ebben rámutattunk a VIII-as faktorok és az inhibitorok közti kapcsolat vizsgálatára létrehozandó szakmai mûhely szükségessé-gére ban szakértõi megbeszélésre került sor, melynek beszámolóját közzétettük. Mára befejezõdött a 2003 óta gyûjtött adatok feldolgozása, melynek eredményeképp az alábbi megállapítások tehetõk: A rendelkezésre álló adatok alapján nem lehetséges felmérni és öszszehasonlítani az inhibitorok elõfordulási gyakoriságát a különbözõ rekombináns készítmények között. Azoknál a betegeknél, akiket korábban száz expozíciós napnál többször kezeltek, majd az egyik rekombináns készít-ményrõl másikra állítanak át, feltehetõen fennáll az alacsony titerû inhibitorok újbóli megjelenésének veszélye. Mivel ezekben az esetekben csak néhány alkalommal lehetett biztosan tudni, hogy a gyógyszerátállítás elõtt nem volt jelen inhibitor a beteg vérében, ezért nem lehet azt a következtetést levonni, hogy az inhibitorokra vonatkozó megfi-gyelés az inhibitorok újbóli megjelenésével vagy esetleg csak 8 9

XIII. évfolyam, 1. szám 2009. tél A Magyar Hemofília Egyesület Lapja Alapítva: 1997. Vérzékenyek L apja

XIII. évfolyam, 1. szám 2009. tél A Magyar Hemofília Egyesület Lapja Alapítva: 1997. Vérzékenyek L apja XIII. évfolyam, 1. szám 2009. tél A Magyar Hemofília Egyesület Lapja Alapítva: 1997 Vérzékenyek L apja Jan Nosal hemofiliás bialolekai otthonukban Fotó: Krzysztof Miller 9 771786 624001 ISSN 1786-6243

Részletesebben

XIII. évfolyam, 2. szám 2009. tavasz A Magyar Hemofília Egyesület Lapja Alapítva: 1997. Vérzékenyek L apja

XIII. évfolyam, 2. szám 2009. tavasz A Magyar Hemofília Egyesület Lapja Alapítva: 1997. Vérzékenyek L apja XIII. évfolyam, 2. szám 2009. tavasz A Magyar Hemofília Egyesület Lapja Alapítva: 1997 Vérzékenyek L apja ISSN 1786-6243 E g yesületi 9 771786 624001 N yári Tábor jelentkezési felhívás Már lehet jelentkezni

Részletesebben

XII. évfolyam, 1. szám 2008. május. A Magyar Hemofília Egyesület Lapja Újság Alapítva 1997. Vérzékenyek L apja

XII. évfolyam, 1. szám 2008. május. A Magyar Hemofília Egyesület Lapja Újság Alapítva 1997. Vérzékenyek L apja XII. évfolyam, 1. szám 2008. május A Magyar Hemofília Egyesület Lapja Újság Alapítva 1997 Vérzékenyek L apja EGYESÜLETI NYÁRI TÁBOR JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS Már lehet jelentkezni a Magyar Hemofília Egyesület

Részletesebben

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4.

Kórház Tudományos Bizottsága. 2003. november 4. Dr.. Petõ etõ Ernõ-emlékünnepély Kórház Tudományos Bizottsága 2003. november 4. Jubileumok a Markusovszky Kórházban 115 Horváth Boldizsár A Petõ Ernõ-emlékünnepély megnyitója Amikor Petõ Ernõre emlékezünk,

Részletesebben

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ

50ETI-BEN. Köszöntő. Tartalom. øtinfo 2012. június 1. Köszöntõ Köszöntő Köszöntõ Tartalom ÉV AZ Kedves Olvasók! A múlt utat mutat a jövő felé indítják gondolataikat a Szerkesztők az ETI 50. évfordulójának alkalmából soron következő cikkben. Nagy elődeinkre Deme Saroltára

Részletesebben

XIV. évfolyam 2010. évi II. szám A Magyar Hemofília Egyesület Lapja Alapítva: 1997. Vérzékenyek Lapja

XIV. évfolyam 2010. évi II. szám A Magyar Hemofília Egyesület Lapja Alapítva: 1997. Vérzékenyek Lapja XIV. évfolyam 2010. évi II. szám A Magyar Hemofília Egyesület Lapja Alapítva: 1997 Vérzékenyek Lapja Tartalom Köszöntő 1 Mark W. Skinner Találkozásaim a hemofíliával... 2 Dr. Kalász László 20 éves a Magyar

Részletesebben

A haemophilia története

A haemophilia története Dr. Varga Gábor A haemophilia története Lénye gyanakvó elővigyázatosságot árult el, igazán nagyon nemes porcelán képzetét keltette. Kresz matematikus volt és beteg; úgy értem, semmi mással nem foglalkozott,

Részletesebben

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)...

Tartalom. a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja. A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)... a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége hivatalos lapja Tartalom A Fõszerkesztõ Levele Tudomány az orvoslásban (Dr. Vécsei László)............................................2 Szövetségi Tanácsülés

Részletesebben

VeseVilág. Ádám Aurél a VORSZ elnöke

VeseVilág. Ádám Aurél a VORSZ elnöke 2 20 VeseVilág Jubilálunk 1987. augusztus 10-én a III. kerület Remetehegyi u. 35. szám alatti lakás nappalijában fontos döntés született. A dr. Fazakas László adjunktus által a betegek részvételével létrehívott

Részletesebben

I. sz. Gyermekklinika évkönyve

I. sz. Gyermekklinika évkönyve A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekklinika évkönyve 2012 2013 Budapest Kiadja: Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Gyermekklinika Felelõs kiadó: Dr. Tulassay Tivadar Szerkesztette:

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2009. 23. évf. 3. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. Feladó: ÁpolásÜgy TARTALOMBÓL: KÉPZETT ÁPOLÓ MINÕSÉGI SZOLGÁLTATÓ MÁE REGIONÁLIS KONFERENCIA SZOMBATHELYEN Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. TISZTELETBELI ÁPOLÓT AVATTUNK Minden tagunkhoz

Részletesebben

Kiadja: Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány. Felelõs kiadó: Radnai Endre. Szerkesztette: Lakner László. Technikai szerkesztõ: Burkon László

Kiadja: Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány. Felelõs kiadó: Radnai Endre. Szerkesztette: Lakner László. Technikai szerkesztõ: Burkon László Kiadja: Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány Felelõs kiadó: Radnai Endre Szerkesztette: Lakner László Technikai szerkesztõ: Burkon László Fotó: Miklósi H. Csaba Grafika: Kelemen Attila ISBN: 978-963-06-8460-6

Részletesebben

Gyógyszertár. Az első lépések értékelése. Fejezetek a MOSZ történetéből (16 18. oldal) MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991

Gyógyszertár. Az első lépések értékelése. Fejezetek a MOSZ történetéből (16 18. oldal) MAGÁNGYÓGYSZERÉSZEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Alapítva: 1991 XIV. évfolyam 7-8. szám 2015. július-augusztus Az első lépések értékelése Megalakult a Magán Egészségügyi Szövetség Összefogással a hatékonyabb betegellátásért pharma praxis Előnyök és kockázatok A biohasonló

Részletesebben

Tartalomjegyzék. In memoriam dr. Baksa József (1934 2001.)... 2 Dr. Baksa József emlékére... 3 DECUBITUS... 4 DR. BAKSA JÓZSE

Tartalomjegyzék. In memoriam dr. Baksa József (1934 2001.)... 2 Dr. Baksa József emlékére... 3 DECUBITUS... 4 DR. BAKSA JÓZSE SEBKEZELÉS SEBGYÓGYULÁS 2001. IV. évfolyam 1. szám 1 Tartalomjegyzék In memoriam dr. Baksa József (1934 2001.)... 2 Dr. Baksa József emlékére... 3 DECUBITUS... 4 DR. BAKSA JÓZSE Az orvosi szociológia szerepe

Részletesebben

Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt és népem a magyar.

Hontalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt és népem a magyar. 2 TARTALOMALOM Olvasmányok nyárra (Kiss Tamás) ELÕADÁSOKAZ ORVOSTUDOMÁNYI KAR MEG- ALAPÍTÁSÁNAK 90. ÉVFORDULÓJÁN Sarnyai Ákos: Miért a legjobb dolog a világon pécsi medikusnak lenni?; Bauer Miklós: 90

Részletesebben

Prof. Em. Dr. Kovacsics József

Prof. Em. Dr. Kovacsics József Jubileumi ünnepség a Magyar Tudományos Akadémián Prof. Em. Dr. Kovacsics József 80. születésnapja alkalmából Rejtjel Kiadó Budapest, 2000 ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Készült a PRO RENOVANDA CULTURA

Részletesebben

RákVolt MAGAZIN. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: III. évf. 4. szám 2012. május

RákVolt MAGAZIN. információ egészségeseknek és betegeknek a rákról. A magazin tartalmából: III. évf. 4. szám 2012. május III. évf. 4. szám 2012. május RákVolt információ egészségeseknek és betegeknek a rákról MAGAZIN A magazin tartalmából: Prof. dr. Simon Tamás Már megint és még mindig a dohányzásról Kéri Ibolya Női szövetek

Részletesebben

Szakdolgozók Fóruma. Magyar Haematológiai és Transzfuziológiai Társaság. Kecskemét, 2013. október 18 19.

Szakdolgozók Fóruma. Magyar Haematológiai és Transzfuziológiai Társaság. Kecskemét, 2013. október 18 19. Magyar Haematológiai és Transzfuziológiai Társaság Szakdolgozók Fóruma Kecskemét, 2013. október 18 19. Három Gúnár Rendezvényház, 6000 Kecskemét, Batthyány u. 1 7. Szponzorok Szponzorok: Novartis Hungária

Részletesebben

Pirula. Szabó Krisztina: Stabilitás és lendület Melléklet: intézeti naptár 2015 bemutatkozik az izotópdiagnosztikai részleg

Pirula. Szabó Krisztina: Stabilitás és lendület Melléklet: intézeti naptár 2015 bemutatkozik az izotópdiagnosztikai részleg Az ön egészsége a mi hivatásunk 2015/1. szám A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelointézet 2 havonta megjeleno lapja Szabó Krisztina: Stabilitás és lendület Melléklet: intézeti naptár 2015 bemutatkozik

Részletesebben

Magasvérnyomásés vesebetegség 2009/1. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával

Magasvérnyomásés vesebetegség 2009/1. A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával 2009/1 A Magyar Hypertonia Társaság és a Magyar Nephrologiai Társaság szakmai támogatásával Béres Alexandra edzéstanácsaival Vese Világnap Magasvérnyomásés vesebetegség A Tudomány Kiadó ingyenes betegtájékoztató

Részletesebben

2013. 27. évf. 1. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS!

2013. 27. évf. 1. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. KÜLÖNSZÁM 2013. 27. évf. 1. szám KÖZÖS ÜGYÜNK AZ ÁPOLÁS! Szakszerű és kíméletes TEVA-Scrub www.teva.hu NÉHÁNYUNK KEZÉN OLYAN A BŐR, MINT A RINOCÉROSZÉ:

Részletesebben

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja.

A mi. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk valamennyi Kedves Olvasónknak! és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja. A mi Lapunk Borsod-Abaúj Z - emplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Információs Lapja XVIII. évfolyam 3. szám 2012. december Lapunk TARTALOM Kitüntetettjeink 5 évtized példamutató munkássága Beszélgetés

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Ápolók Nemzetközi Napja. Kitüntetett Ápolók

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Ápolók Nemzetközi Napja. Kitüntetett Ápolók ÁpolásÜgy Ápolók Nemzetközi Napja Kitüntetett Ápolók Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. KEF Konferencia 2008. 22. évf. 2. szám Minden tagunkhoz eljutunk! Prontosan a seböblítõ az

Részletesebben

Az életvégi betegellátás helyzete és fejlődési lehetőségei Magyarországon

Az életvégi betegellátás helyzete és fejlődési lehetőségei Magyarországon Az életvégi betegellátás helyzete és fejlődési lehetőségei Magyarországon PhD. értekezés Dr. Csikós Ágnes PTE ÁOK Családorvostani Intézet Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola vezető: Dr. Lénárd László

Részletesebben

18. 30. 16. tartalom. Nemzeti Vese Program

18. 30. 16. tartalom. Nemzeti Vese Program Nemzeti Vese Program tartalom A krónikus vesegyulladás, a ve se - elégtelenség nem a mai modern kor betegsége. Régóta ismert, gyógyít ha - tatlan, a vesefunkciók megszûnésével törvényszerûen halállal végzõdött.

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

MÉREI F. TIBOR KÖRNYEY ISTVÁN

MÉREI F. TIBOR KÖRNYEY ISTVÁN Forrás: Mérei F. Tibor: Környey István. Bp., 1994. Akadémiai. (A múlt magyar tudósai) + CD-ROM MÉREI F. TIBOR KÖRNYEY ISTVÁN Környey István (Gőrz, 1901. júl. 29. Bp., 1988. jún. 21.): ideg-és elmegyógyász,

Részletesebben

Allergia-kutatás és nyílt nap Sajtó-háttéranyag, 2008. február 8.

Allergia-kutatás és nyílt nap Sajtó-háttéranyag, 2008. február 8. Tartalom: Szenátusi ülés 2007. december 17. Interjú prof. dr. Benedek György dékánnal Orvosi és egészségtudományi képzés (részlet a HVG Diploma 2008 különkiadásából) Az MTA Szegedi Területi Bizottság (SZAB)

Részletesebben

XIX. évfolyam 2014/1. szám

XIX. évfolyam 2014/1. szám XIX. évfolyam 2014/1. szám A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK SZAKMAI LAPJA Szubspecialitás TarTALOM 18 éve a finoman lebegtetett szakmapolitikai megnyilvánulások azt sejttették, hogy ahogy a többi volt

Részletesebben

Lélekemelô. Ókígyósról a nagyvilágba. Aki kézenfogta a mûvészetet Tea hármasban. képek hangulatok könyvek

Lélekemelô. Ókígyósról a nagyvilágba. Aki kézenfogta a mûvészetet Tea hármasban. képek hangulatok könyvek Lélekemelô pszichiáterek egymás között Ókígyósról a nagyvilágba Aki kézenfogta a mûvészetet Tea hármasban képek hangulatok könyvek Pszichiátriai Magazin 2009. január I. évfolyam 1. szám Tartalom Köszöntô

Részletesebben