ÁRVERÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁRVERÉSI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 p11000/2481/2014.ált ÁRVERÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr- főapitányság által értéesítésre ínált gépjárműve árveréséhez Tatabánya 2014

2 Árverési hirdetmény A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főapitányság (széhely: 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2., a továbbiaban: Kiíró) nyilvános árverést tűz i az alábbi gépjárműve értéesítése céljából: A. 12 db gépjármű összesen bruttó ,- Ft azaz négymillióháromszáznegyvennégyezer forint iiáltási áron. (A gépjárműve ülön-ülön forgalmi értééne iiáltási árát a 3. számú mellélet tartalmazza.) B. 22 db gépjármú flottában történő értéesítése 0,- Ft azaz nulla forint iiáltási áron. (A gépjárműve leírását a 4. számú mellélet tartalmazza.) C. 1 db gépjármű (háromtengelyes félpótocsi) értéesítése ,-Ft azaz egymillióhetvenötezer forint iiáltási áron. (A gépjármű leírását az 5. számú mellélet tartalmazza.) A Kiíró felhívja az árverésen részt venni szándéozóat (a továbbiaban: árverező), hogy tegyene meg mindent anna érdeében, hogy az árverésre erülő ingóságo természetbeni állapotát és a fellelhető lényeges információat megismerjé. Az árverés nyilvános, az árverés lebonyolítására özjegyző jelenlétében erül sor. Az árverést a Kiíró alalmazottja vagy megbízottja folytatja le. A Kiíró az árverés megezdéseor ismerteti az árverés részletes feltételeit, a lebonyolítás rendjét. A Kiíró felhívja az árverező figyelmét arra, hogy amennyiben több gépjárművet ívánna árverezni, a IV. 2. pontban megjelölt doumentumoat, illetve azo másolati példányát valamennyi ajánlatához csatoljá. I. Az árverés helye: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főapitányság 2800 Tatabánya, Komáromi utca 2. /Kistanács terem/ II. Az árverés időpontja: május :00 óra III. Az árverésre jelentezés módja és a regisztráció: Az árverésre az árverés helyeént fent megjelölt címen, az árverés napján, az árverés ezdetét megelőző 60 percben zárt, cégjelzés nélüli boríté átvételi elismervény ellenében történő benyújtása mellett lehet jelentezni. A borítéban el ell helyezni IV.2. pontban megjelölt melléleteet, valamint a iiáltási árra vagy annál magasabb összegre szóló ajánlati formanyomtatványt (1. számú mellélet). A iiáltási ár alatti ajánlat érvénytelen. 2

3 A borítéon csa a övetező szöveget szüséges feltüntetni: Ajánlat a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főapitányság által eladásra ínált gépjármű árverésére. Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! Az árverező sorszámot apna, amely alapján folyamatosan történi az árverésen való részvételre jogosító regisztráció. Az árverésen az egyéb feltételene való megfelelés esetén az vehet részt, ai az árverési biztosítéot a jelen hirdetményben meghatározott módon és időben letétbe helyezte. Az árverési biztosítéot az árverésre jelentezésor ell észpénzben befizetni az árverés helyszínén. A regisztrációra az árverési biztosíté befizetését igazoló bevételi pénztárbizonylat másolati példányána bemutatása mellett erülhet sor. Az árverési biztosíté után a Kiíró öltséget nem számít fel és amatot nem fizet. Az árverési biztosíté összege a Kiíró által a hirdetményben meghirdetett iiáltási ár amelyet a 3., 4. és 5. számú mellélet tartalmaz ezer forintra ereített, ét (2) százaléa. A nem nyertes árverező részére az árverési biztosíté az árverés napján visszafizetésre erül. Az árverési vevő árverési biztosítéa a vételárba beszámít. Az árverési biztosíté visszajár, amennyiben a Kiíró az árverést eredménytelenne nyilvánítja. Az árverező a vételi ajánlatot nem vonhatja vissza. A Kiíró halasztott ütemezésű részletfizetésre vonatozó ajánlatot nem fogad el. A Kiíró az árverés befejezését övetően felhívja az árverési vevőt, hogy az árverési jegyzőönyv átvétele céljából a megadott helyen és időben jelenjen meg. Ha az árverési vevő az árverési jegyzőönyv és az ingóság átadása érdeében a Kiíró által meghatározott helyen és időben nem jeleni meg, árverési előlegét elveszti. A meg nem jelenést úgy ell teinteni, hogy az árverési vevő a jogügylettől visszalépett. Ebben az esetben a befizetett árverési biztosítéot elveszíti és felelős az értéesítés meghiúsulásából az árverezőt ért ároért, továbbá viselni öteles a Kiíró ebből faadó öltségeit. IV. Az árverésen való részvétel feltételei, ötelezően benyújtandó doumentumo: Az árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni (licitálni) személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást özoiratba vagy teljes bizonyító erejű magánoiratba ell foglalni. A rendőrség személyi állományába tartozó személy és anna Pt. szerinti özeli hozzátartozója figyelemmel a erébilincs alalmazásával és a járműve elszállításával apcsolatos szabályoról szóló 143/1995. (XI.30.) Korm. rendelet 17. (2) beezdés d) pontjára csa az Árverési hirdetmény A. pontjában megjelölt, a 3. számú melléletben szereplő gépjárműve teintetében lehet árverező, árverési vevő. 1. Az árverésen történő részvételi jogosultságot igazolni ell: a) természetes személy esetében a személyi igazolvánnyal (vagy útlevéllel, új típusú, ártya formátumú gépjárművezetői engedéllyel); 3

4 b) jogi személye esetén 30 napnál nem régebbi eredeti vagy a honlapról inyomtatott és ügyvédi tanúsítvánnyal ellátott cégivonattal, illetve a folyamatban lévő cégbejegyzést igazoló cégbírósági doumentummal, valamint onzorciális ajánlat esetén az erre vonatozó megállapodással. Minden esetben a épviseletre jogosult személy aláírási címpéldány szüséges. c) egyéb jogi személy esetén a bírósági nyilvántartásba vételről szóló eredeti oirattal vagy ügyvédi tanúsítvánnyal ellátott másolatával vagy bírósági igazolással, a épviseleti jogosultság igazolása mellett; d) egyéni vállalozó esetén egyéni vállalozói igazolvánnyal vagy az egyéni vállalozói tevéenység megezdéséne bejelentése szóló oirat másolatával vagy hatósági bizonyítvánnyal az egyéni vállalozó nyilvántartásána adattartalma alapján vagy az egyéni vállalozó nyilvántartásából inyomtatott ivonattal. 2. Az ajánlathoz ötelezően benyújtandó doumentumo A zárt boríténa a övetező iratoat ell tartalmaznia: a) Ajánlati nyilatozat (1. számú mellélet) b) - Jelentező magánszemély esetén: személyi igazolvány vagy útlevél vagy új típusú, ártya formátumú gépjárművezetői engedély másolata - Jelentező jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi eredeti vagy a honlapról inyomtatott és ügyvédi tanúsítvánnyal ellátott cégivonat vagy a folyamatban lévő cégbejegyzést igazoló cégbírósági doumentum másolata, valamint onzorciális ajánlat esetén az erre vonatozó megállapodás. Minden esetben a épviseletre jogosult személy aláírási címpéldánya. - Egyéb jogi személy esetén A bírósági nyilvántartásba vételről szóló eredeti oirat vagy ügyvédi tanúsítvánnyal ellátott másolata vagy bírósági igazolás. A épviseleti jogosultság igazolása. - Egyéni vállalozó esetén Egyéni vállalozói igazolvány másolata vagy az egyéni vállalozói tevéenység megezdéséne bejelentése szóló oirat másolata vagy hatósági bizonyítvány az egyéni vállalozó nyilvántartásána adattartalma alapján vagy az egyéni vállalozó nyilvántartásából inyomtatott ivonat. 4

5 c) A Nemzeti Adó és Vámhivatal által iállított, 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy az adózó az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerint öztartozásmentes adózóna minősül ( nullás igazolás ). A Kiíró felhívja az árverező figyelmét, hogy amennyiben az árverező szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal öztartozásmentes adózói adatbázisában a c) pontban megjelölt igazolás benyújtása nem szüséges, elegendő a nyilvántartás adattartalmában inyomtatása, becsatolása. Az adatbázis elérhetősége: d) Az illetées önormányzat jegyzője, mint helyi adóhatóság által iállított, 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy az adózó az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerint öztartozásmentes adózóna minősül. e) Jelentező nyilatozata a birtobaadás ütemezéséne elfogadásáról (2. sz. mellélet). 3. Az árverés lefolytatása: Az árverés magyar nyelven történi. Az ajánlattevő a iiáltási árról indulva licitálhatna. Egy-egy ráajánlás minimális összege (licitlépcső) 5 000,- Ft azaz ötezer forint. A övetező licit megtételére rendelezésre álló idő 60 másodperc. A licitálást addig ell folytatni, amíg a rendelezésre álló időn belül az árverező új ajánlatot teszne. Amennyiben a iiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem teszne, az árverést érvénytelenne ell nyilvánítani. Az árverési vevő az árverésre bocsátott vagyontárgyon a vételár megfizetésével szerez tulajdonjogot. Az árverésen történő tulajdonszerzés előfeltétele, hogy az árverési vevő a Kiíróval szemben lejárt tartózással ne rendelezzé. 4. A vételár megfizetése: A vételárat az árverési jegyzőönyv átadását övetően, a Kiíró által ibocsátott számla ézhezvételétől számított 5 napon belül ell a Kiíró Magyar Államincstárnál vezetett, számlára megfizetni átutalás útján. Az átutalás özleményében az árverési vevő nevét és címét (lacím vagy széhely) ell feltüntetni. Az árverésen történő tulajdonszerzés ÁFA öteles. 5. A gépjárműve rendelezésre bocsátása, birtobaadás: A gépjárművet a Kiíró az árverési jegyzőönyv átadását, valamint az árverési vételár hiánytalan megfizetését övetően bocsátja az árverési vevő rendelezésére. A járművet az árverési vevőne az árverési vételár hiánytalan megfizetését övető 5 napon belül el ell szállítani. A gépjárműve elszállítása munanapoon: óra özött történhet. 5

6 6. Az árverési doumentáció rendelezésre bocsátása A Kiíró térítésmentesen biztosítja a részvételre jelentező részére az Árverési Doumentációt a 2800 Tatabánya Komáromi út 2. szám alatti címen munanapoon óra özött. (apcsolattartó: dr. Magyar Zsuzsanna tel.: 06-34/ /26-51 mellé) Az Árverési doumentációt legésőbb az árverést megelőző munanapon 13:00 óráig lehet átvenni! 7. Kapcsolattartás: Az árveréssel apcsolatos felvilágosítás érhető: Árverésre jelentezéssel, részvételi feltételeel apcsolatos érdéseben: dr. Magyar Zsuzsanna tel.: 06-34/ /26-51 mellé Gépjárműveel megteintésével apcsolatban: Kéri-Zsigmond Alíz Tel.: 06-34/ /22-78 mellé 06-20/ Egyebe: A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főapitányság fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés időpontját megelőzően ártérítési, illetve ártalanítási ötelezettség nélül visszavonja, amelyet a hirdetmény özlésével megegyező helyeen és módon hirdetmény formájában tesz özzé. Az árverési hirdetményt nem lehet az árverés napján visszavonni. Az árverés megezdése előtt az eljárás lefolytatója tételesen ellenőrzi az előírt irato, igazoláso meglétét, amennyiben valamely igazolás, irat hiányzi, vagy a pályázat formailag nem megfelelő, úgy a jelentező az árverésen nem licitálhat. A licitálás tényleges megezdése minősül az árverés megezdéséne Kiíró felhívja árverező figyelmét, hogy önmagában az árverés lefolytatása alapján az árverezőne előírt ötelezettsége hiányában Kiíróna értéesítési ötelezettsége nem eletezi. A tulajdonosi orlátozásba ütöző szerződés semmis. Az árverés eredménytelen: a. nem érezett érvényes pályázati ajánlat, b. a benyújtott pályázato egyie sem felelt meg a pályázati iírásban foglalt feltételene, c. érvénytelen és ezáltal eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásaor az összeférhetetlenségi szabályoat megsértetté, illetve ha valamelyi ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdeeit súlyosan sértő cseleményt övetett el, d. a legjobb érvényes ajánlat elfogadása jelentős vagyonvesztéssel járna. 6

7 1. sz. mellélet Ajánlati nyilatozat Tisztelt Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főapitányság! Alulírott.., mint a.....(cégnév) cégjegyzésre jogosult épviselője nyilatozom, hogy Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőapitányság Árverési doumentációjána feltételeit áttanulmányoztam melye ézhezvételét ezennel jelen nyilatozatommal igazolom ajánlatot tesze a.. számú melléletben szereplő... frsz.-ú.. típusú/ flottában értéesítendő (a megfelelő válasz aláhúzandó) gépjármű(ve) megvásárlására. Az ajánlati ár: : Ft, azaz forint. Vállalom, hogy az árverés megnyerését övetően Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőapitányság által megjelölt helyen és időben az árverési jegyzőönyv aláírását övetően megjelene, valamint az árverési vevőént meghatározott vételárat a számla ézhezvételét övető 5. napig átutalom. Tatabánya, Aláírás/cégszerű aláírás Jelentező neve:.. címe: 7

8 2. sz. mellélet NYILATKOZAT Alulírott, mint a cégjegyzésre jogosult épviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatozom, hogy a birtobaadás ütemezését elfogadom, az árverési vételt övetően, az árverési összeg átutalásáról 5 napon belül gondosodom, a vételár megfizetését övetően az elszállítást haladétalanul megezdem és 5 napon belül befejezem, enne teljes feltételrendszerét saját öltségemen biztosítom. Tatabánya, hónap nap Aláírás/cégszerű aláírás 8

9 3. számú mellélet Árverezendő gépjárműve listája 1.) Frsz.-a.: BSN 865 Avia Felépítménye: N2 járműategória KA Motorszám: Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 1989 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft Motor: Magas olajfogyasztás Erőátviteli A váltó hangos szerezete: Alváz futóműve: Gömbfeje, fédobo, fébetéte, cseréje szüséges. A erécsapágy cseréje indoolt. Alváz törött Felépítmény: Erősen orrodált. Eletromos berendezése, Pontatlano műszere: Felépítmény: Ülésárpit szaadt, opott Gumi állapota: %-ban JE 60% BE 60% JH 60% BH 60% 40% 2.) Frsz.-a.: FGD 079 Citroen Felépítménye: N1 járműategória VF7VDPP0013PP6546 Motorszám: 10CV3H Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 1997 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft 9

10 Motor: Műödőépes Erőátviteli A váltó ráz, zajos. szerezete: Alváz futóműve: Gömbfeje, fébetéte, cseréje szüséges. A erécsapágy cseréje indoolt. Felépítmény: Az egész aszni füle és felépítmény- erősen orrodált Eletromos berendezése, Műödéséptelene műszere: Felépítmény: Ülésárpit szaadt, opott Gumi állapota: %-ban JE 40% BE 40% JH 40% BH 40% 20% 3.) Frsz.-a.: GUN 409 Soda Octavia Felépítménye: M1 járműategória TMBZZZ1U5X Motorszám: AKL Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 1998 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft Motor: Motor cserére szorul. Erőátviteli Sebességváltó műödéséptelen. szerezete: Alváz futóműve: Első futómű teljes felújításra szorul. Kormánymű csere. Felépítmény: Elhasználódott Eletromos berendezése, Részben műödne. műszere: Felépítmény: Belső tér a orána megfelelő. Ülése szaadta. Gumi állapota: %-ban JE 50% BE 50% JH 50% BH 50% 50% 10

11 4.) Frsz.-a.: KBE 305 Soda Octavia RS Felépítménye: M1 járműategória TMBER21UX Motorszám: AUQ Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 2005 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft Motor: Motor cserére szorul. Erőátviteli Kuplung szett, lenderé csere. szerezete: Alváz futóműve: Első futómű teljes felújításra szorul. Felépítmény: Korána megfelelő. Eletromos berendezése, Részben műödne. műszere: Felépítmény: Belső tér a orána megfelelő. Ülése szaadta. Gumi állapota: %-ban JE 50% BE 50% JH 50% BH 50% 50% 5.) Frsz.-a.: KBE 312 Soda Octavia RS Felépítménye: M1 járműategória TMBER21U Motorszám: AUQ Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 2005 Forgalmi érté: Árverési biztosíté Ft Motor: Olajfogyasztása magas. Felújításra szorul. Erőátviteli A váltó az ötödi sebességet idobja és zajos. szerezete: Alváz futóműve: Gömbfeje, fétárcsa, fébetéte, cseréje indoolt. A erécsapágy és a ülső féltengely csuló azonnali cseréje ell. Stabilizátor csere. Felépítmény: Elhasználódott. Szaadt. 11

12 Eletromos berendezése, Részben műödne. műszere: Felépítmény: Ülésárpit szaadt opott Gumi állapota: %-ban JE 30% BE 30% JH 30% BH 30% 10% 6.) Frsz.-a.: RB 2082 Toyota Haice Felépítménye: N1 járműategória JT121LK Motorszám: 2L Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 1999 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft Motor: Motorolaj fogyasztás magas. Erőátviteli Rendben. szerezete: Alváz futóműve: Törött. Felépítmény: Totáláros Eletromos berendezése, Részben műödne. műszere: Felépítmény: Korána megfelelő Gumi állapota: %-ban JE 70% BE 70% JH 70% BH 70% 70% 7.) Frsz.-a.: RB 3590 VW SINCRO Felépítménye: N1 járműategória WV2ZZZ70ZRH Motorszám: AAF Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 1993 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft 12

13 Motor: Olajfogyasztása magas. Felújításra szorul. Erőátviteli szerezete: A váltó műödő épes. Alváz futóműve: Első futómű javításra szorul. Trapézar, gömbfeje, fétárcsa, fébetéte, cseréje indoolt. Felépítmény: Törött Eletromos berendezése, Részben műödne. műszere: Felépítmény: Ülésárpit szaadt opott. Gumi állapota: %-ban JE 30% BE 30% JH 30% BH 30% 10% 8.) Frsz.-a.: RB 6524 Lada Níva Felépítménye: M1 járműategória XTA Motorszám: Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 2000 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft Motor: Műödő épes Erőátviteli A váltó a negyedi és az ötödi sebességet idobja. Diferenciálmű búg. szerezete: Alváz futóműve: Fétárcsa, fébetéte, cseréje indoolt. Féltengely belső ihajtása cserére szorul. Felépítmény: Törött Eletromos berendezése, Részben műödne. műszere: Felépítmény: Ülésárpit szaadt opott. Gumi állapota: %-ban JE 15% BE 15% JH 15% BH 15% 15% 13

14 9.) Frsz.-a.: RB 6525 Lada Níva Felépítménye: M1 járműategória XTA212140Y Motorszám: Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 2000 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft Motor: Motor erőtlen. Erőátviteli A váltó műödéséptelen. szerezete: Alváz futóműve: Féltengely belső ihajtása cserére szorul. Stabilizátor ruda, lengéscsillapító cseréje szüséges. Felépítmény: Teljesen orrodált. Eletromos berendezése, Részben műödne. műszere: Felépítmény: Ülése, ülésárpit szaadt. Gumi állapota: %-ban JE 15% BE 15% JH 15% BH 15% 15% 10.) Frsz.-a.: RB 6531 Lada Níva Felépítménye: M1 járműategória XTA212140Y Motorszám: Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 2000 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft Motor: Erőátviteli szerezete: Alváz futóműve: Felépítmény: Gyújtás eletronia rossz. A váltó az ötödi sebességet idobja. Diferenciálmű búg. Fétárcsa, fébetéte, cseréje indoolt. Féltengely belső ihajtása cserére szorul. Erősen orrodált. 14

15 Eletromos berendezése, műszere: Részben műödne. Felépítmény: Ülése, ülésárpit szaadt. Gumi állapota: %-ban JE 15% BE 15% JH 15% BH 15% 15% 11.) Frsz.-a.: RB 7231 Soda Octavia 1.6 Felépítménye: M1 járműategória TMBJX41U Motorszám: BFQ Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 2003 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft Motor: Motor opog Erőátviteli szerezete: A váltó üzeméptelen. Alváz futóműve: Gömbfeje, fétárcsa, fébetéte, cseréje szüséges. Kormánymű cserére szorul. A erécsapágy és a ülső féltengely csuló azonnali cseréje indoolt. Felépítmény: Erősen orrodált, elhasználódott. Eletromos berendezése, Üzeméptelene műszere: Felépítmény: Ülésárpit szaadt opott Gumi állapota: %-ban JE 0% BE 0% JH 0% BH 0% 0% 12.) Frsz.-a.: RB 7342 Ford Mondeo Felépítménye: M1 járműategória WF04XXGBB43T61626 Motorszám: HJBB Össz. m. (ü.ó) Gyártási éve: 2003 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft 15

16 Motor: Olajfogyasztása magas Erőátviteli szerezete: A váltó a harmadi sebességi foozatnál erősen búg, féltengely ihajtás lóg, búg. Alváz futóműve: Gömbfeje, fétárcsa, fébetéte, cseréje szüséges. A erécsapágy és a ülső féltengely csuló azonnali cseréje indoolt. Felépítmény: Erősen orrodált, elhasználódott. Eletromos berendezése, Pontatlano. műszere: Felépítmény: Ülésárpit szaadt opott Gumi állapota: %-ban JE 0% BE 0% JH 0% BH 0% 0% 16

17 4. számú mellélet Flottában árverezendő gépjárműve 1. Citroen Xsara 1.6i 2. Renault Renault R Nissan Micra Ford Escort 1.8D 6. Volvo S60 2.4D 7. Soda Favorit 136L 8. Renault Trafic 1.4 T Renault Megane 1.5 dci 10. Opel Kadett D 1. S 11. Opel Corsa B 12. Volswagen Jetta D1.6 CL 13. Fiat Punto Ford Fiesta Mazda Xedos V6 16. BMW 325tds 17. Toyota Corolla 1.6 GLi 18. Mitsubishi Colt 1500 GLXi 19. Opel Kadett E. 1.4 Caravan LS 20. Volswagen LT28 platós tehergépocsi 21. Audi 22. Egyedi utánfutó 17

18 5. számú mellélet Árverezendő gépjármű 1.) Frsz.-a.: Rendszám nélüli Schmitz S01 Felépítménye: Háromtengelyes félpótocsi WSMS Gyártási éve: 2004 Forgalmi érté: Ft Árverési biztosíté Ft Felszereltség ABS/EBS, függönyponyvás ratér Állapot rövid jellemzése: Átlagos esztétiai állapot, bal oldali aláfutás-gátlón isebb sérülés, gumi özepes állapotúa (a ivételével), a gumiabroncsról a futófelület leszaadt Felépítmény: Megfelelő állapotú ponyvázat, sérülésmentes rafelület Állapot Kitűnő Műszai vizsga 2014/6 18

ÁRVERÉSI DOKUMENTÁCIÓ

ÁRVERÉSI DOKUMENTÁCIÓ Szám: ÁRVERÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Bács-Kiskun Megyei Rendőr- főkapitányság által értékesítésre kínált gépjárművek árveréséhez Kecskemét 2014 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény,

Részletesebben

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta)

AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) AZ ÁRVERÉS RENDJE (Minta) Az árverés célja az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 33. -ának (1) bekezdése, 34. -a (2) bekezdésének b) pontja és az állami vagyonnal való

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltétele Hitellevél alapján létrejött hitelszerződésehez Érvényes Hitellevél alapján létrejött hitelszerződésere 2010. április 23. napjától, visszavonásig. Általános Szerződési Feltétele

Részletesebben

A dokumentáció ára: 250 000,- Ft + ÁFA DOKUMENTÁCIÓ

A dokumentáció ára: 250 000,- Ft + ÁFA DOKUMENTÁCIÓ Információtechnológiai Beszerzési Főosztály 05 Budapest, Hattyú u. 4. Levélcím: 57 Bp., Pf.: 8. Telefon: (6-44-740 Fax: (6-44-727 A doumentáció a: 250 000,- Ft + ÁFA DOKUMENTÁCIÓ A 68/2004. (V. 25. Korm.

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ A VKSZ VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT. PÁLYÁZATOT ÍR KI A VESZPRÉM, KOSSUTH UTCA 21. SZÁM ALATTI TÁRSASHÁZBAN LÉVŐ 2547/A/2, 2547/A/4, 2547/A/5 ÉS A 2547/A/6 HRSZ. ALATTI ÜZLETHELYISÉGEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. 3,2269 40,34 0,3879 4,85 b szántó 4,9398 68,66 0,5938 8,25

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. Értékesítésre kerülı földterületek: A teljes ingatlan terület. 3,2269 40,34 0,3879 4,85 b szántó 4,9398 68,66 0,5938 8,25 ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. (1133 Budapest, XIII. Pozsonyi út 56.) a továbbiakban Kiíró, a Nemzeti Földalap oni körébe tartozó földterületek értékesítési szabályzata vonatkozó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. További információkat lsd. a jelen Befektetői tájékoztató III. fejezetében. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő V. kerület 24066 hrsz. alatti ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója: A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának döntése alapján nyilvános pályázatot

Részletesebben

Gétye Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(VI.13.) számú önkormányzati rendelete. Gétye község nemzeti vagyonáról. Általános rendelkezések

Gétye Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(VI.13.) számú önkormányzati rendelete. Gétye község nemzeti vagyonáról. Általános rendelkezések Gétye Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(VI.13.) számú önkormányzati rendelete Gétye község nemzeti vagyonáról Gétye Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. Törvény 3.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. tulajdonában lévő 24303. hrsz. alatti műemlék minősítésű ingatlan a továbbiakban: Műemlék ingatlan értékesítése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. tulajdonában lévő 24303. hrsz. alatti műemlék minősítésű ingatlan a továbbiakban: Műemlék ingatlan értékesítése. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő 24303. hrsz. alatti műemlék minősítésű ingatlan tulajdonjogának értékesítésére 1. A pályázat kiírója:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a Ferencvárosi Intézmény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 1. A pályázat kiírója: 2. A pályázat célja és jellege: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat tulajdonában lévő 24633. hrsz. alatti műemlék minősítésű társasházban lévő ingatlanok tulajdonjogának értékesítésére 1.

Részletesebben

3. melléklet a 33/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT

3. melléklet a 33/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT 3. melléklet a 33/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez VERSENYEZTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata tulajdonában álló vagyonelemek hasznosítására I. fejezet

Részletesebben

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelete. Zalaapáti község nemzeti vagyonáról

Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelete. Zalaapáti község nemzeti vagyonáról Zalaapáti Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VI. 18.) számú önkormányzati rendelete Zalaapáti község nemzeti vagyonáról Zalaapáti Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.

Részletesebben

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni:

Az ajánlatot egy eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, zárt borítékban kell benyújtani, melyre kérjük ráírni: Pályázati kiírás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint egyedüli részvényes, nyilvános pályázat útján értékesíteni kívánja az Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Esztergályhorváti Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VI.15.) önkormányzati rendelete. Esztergályhorváti község nemzeti vagyonáról

Esztergályhorváti Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VI.15.) önkormányzati rendelete. Esztergályhorváti község nemzeti vagyonáról Esztergályhorváti Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VI.15.) önkormányzati rendelete Esztergályhorváti község nemzeti vagyonáról Esztergályhorváti Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló

Részletesebben

Eladó ingatlan Kaszaházi fennsík (Levendula utcai építési telek)

Eladó ingatlan Kaszaházi fennsík (Levendula utcai építési telek) Eladó ingatlan Kaszaházi fennsík (Levendula utcai építési telek) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Zalaegerszeg,

Részletesebben

Tájékoztató az üres lakások és nem lakás célú szolgáló helyiségek elidegenítésére kiírt árverés szabályairól

Tájékoztató az üres lakások és nem lakás célú szolgáló helyiségek elidegenítésére kiírt árverés szabályairól Tájékoztató az üres lakások és nem lakás célú szolgáló helyiségek elidegenítésére kiírt árverés szabályairól Az üres lakások és nem lakás célú helyiségek (továbbiakban együtt: ingatlanok) elidegenítése

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:39501-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2015/S 024-039501 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt.

A beérkezett pályázatok bírálatáról a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén dönt. F E L H Í V ÁS NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA bérbeadás útján, egyben történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő Kállai Kettős tér 1. szám alatt található Városháza elnevezésű ingatlanában kialakított

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATOT ÍR KI A KOSSUTH LAJOS UTCAI PAVILONOK BÉRLETÉRE Pályázati feltételek Veszprém MJV Önkormányzatának Tulajdonosi Bizottsága Veszprém

Részletesebben

Bakonypéterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Bakonypéterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Bakonypéterd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII.1.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról A rendeletet a Képviselő-testület

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 6711-9 /G30/2014. MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012. (IX. 13.) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 1 Egyházasrádóc Község Önkormányzatának

Részletesebben

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

I. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Gazdasági Bizottságának döntése alapján nyilvános pályázatot

Részletesebben