A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.313/16/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T ot. A Döntıbizottság a Hetényi Haszongépjármő Javító Kft. (2045 Törökbálint, Ipari park hrsz. 152/12., képviseli: Guba Ügyvédi Iroda, Dr. Guba Zoltán ügyvéd, 3515 Miskolc, Egyetemváros, Pf. 25., a továbbiakban: kérelmezı) jogorvoslati kérelmét, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (1051 Budapest, Sas u. 23. VI/609., a továbbiakban: ajánlatkérı) NAV garanciális és garancia idın túli gépjármőveinek javítása, karbantartása 23 részteljesítésben tárgyú közbeszerzési eljárásának 1. részével kapcsolatban nyújtott be, elutasítja. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül keresettel a Fıvárosi Törvényszéktıl lehet kérni. A keresetlevelet a Fıvárosi Törvényszékhez címezve, de a Döntıbizottsághoz kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntıbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérı a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárásának ajánlati felhívását én adta fel az Európai Unió hivatalos lapjába a rendelkezı részben megjelölt beszerzés tárgyában. A hirdetmény 2011/S számon én jelent meg. Ajánlatkérı a hirdetményt án módosította. A módosító hirdetmény 2012/S számon jelent meg én.

2 2 Ajánlatkérı a felhívás II.1.8) pontjában rögzítette, hogy a részekre történı ajánlattételre lehetıséget biztosít. A felhívás II.2.1) Teljes mennyiség pontjában ajánlatkérı a következıket határozta meg: A NAV által üzemeltetett garanciális és nem garanciális 1411 db - 15 % minden rész vonatkozásában gépjármő (3,5 tonna össztömeg alatti gépjármővek (1-22 rész) és 3,5 tonna feletti tehergépjármővek (23. rész) javítómőhelyben történı javítása, az alábbi - részteljesítések szerint: 1.rész: Budapest és Pest megye területén lévı gépjármővek javítása és karbantartása: 616 db gépjármő, a következı gépjármő márkák szerint: Alfa Romeo, Audi, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Jeep, Mazda, Mercedes, Nisan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo. Javítóbázist legalább Budapest területén kell biztosítani. A felhívás III.2.2) pontjában a gazdasági és pénzügyi alkalmassági, a III.2.3) pontjában a mőszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket rögzítette az ajánlatkérı. Az ajánlati felhívás IV.2.1) pontjában határozta meg az ajánlatkérı, hogy az elbírálás szempontja az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiakban megadott részszempontok szerint: 1. Motorolaj átlagár (nettó Ft/liter). Súlyszám Szerelı óradíj (nettó Ft). Súlyszám Karosszérialakatos óradíj (nettó Ft). Súlyszám Fényezési óradíj (nettó Ft). Súlyszám Kedvezmény mértéke az alkatrészek árából (%). Súlyszám 25 Ajánlatkérı a felhívás IV.3.3) pontjában az ajánlattételi határidıt órában határozta meg. Az ajánlati felhívás VI.3) További információk pontjában ajánlatkérı elıírta a következıket is: 25.) A nyertes ajánlattevınek legkésıbb a szerzıdéskötés idıpontjáig be kell nyújtania a szerzıdés tárgyára vonatkozó (vagy arra kiterjesztett), legalább az alábbiakban rögzített kárösszegő felelısségbiztosítási kötvény egyszerő másolatát. A felelısségbiztosítási kötvény kizárólag a vis maior esetekre tartalmazhat korlátozó feltételeket. A felelısségbiztosítás minimál éves értéke minden rész vonatkozásában 3 millió forint. Ajánlattevınek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerzıdéskötés idıpontjában rendelkezni fog a megadott értékő felelısségbiztosítással.

3 3 26.) A javítás elszámolásakor az egyes munkamőveletek idıszükségleteként legfeljebb az Autodata katalógusban meghatározott, az adott gépjármőhöz kapcsolódóan megadott normaidık vehetık figyelembe. Ajánlatkérı a karosszériajavítások és fényezési munkák elszámolásához az Audatex rendszer által készített számítást is elfogadja. A 31.) pontban az ajánlatkérı a szerelıi, a karosszérialakatos és a fényezési óradíj vonatkozásában is elıírta, hogy az ajánlatkérı által megadott gépjármőpark összetételét figyelembe véve egyetlen szerelési mőveletekre vonatkozó óradíjat kell megadni. A megajánlott óradíjnak az általános forgalmi adón kívül minden költséget tartalmaznia kell. Ajánlatkérı dokumentációt is az ajánlattevık rendelkezésére bocsátott, amely tartalmazta az útmutatót, a szerzıdéstervezetet és az iratmintákat án és én az ajánlatkérı kiegészítı tájékoztatást adott. A i ajánlattételi határidıre az 1. részre 14 ajánlat érkezett, közöttük a kérelmezı és a Tihanyi és Társa Kft. ajánlata. A benyújtott ajánlatok az óradíjak tekintetében az alábbi ajánlatokat tartalmazták: Szerelı óradíj (nettó Ft) Karosszérialaka tos óradíj (nettó Ft) Fényezési óradíj (nettó Ft) Szerelı óradíj (nettó Ft Karosszérialaka tos óradíj (nettó Ft Fényezési óradíj (nettó Ft BM Duna Gombos Hetényi Leitold Naftó Óbudai Heros Autó Porsche Posta Autó RAY- CAR Schiller Tihanyi és Társa Wallis Motor Zs + U Ajánlatkérı én hiánypótlási felhívást küldött az ajánlattevıknek.

4 4 Ajánlatkérı án az ajánlattevıktıl az 1. részteljesítés tekintetében az alábbiak szerint kért magyarázatot az irreálisan alacsony árra vonatkozóan a Kbt. 86. (1) és (2) bekezdése alapján: Fényezési óradíjra vonatkozóan a Postaautó Duna Zrt, a Duna Autó Zrt., NAFTÓ Kft.; a Leitod Kft., Tihanyi és Társa Kft. és a Hetényi Haszongépjármő Kft.-tıl. Karosszéria lakatos óradíjra vonatkozóan a Postaautó Duna Zrt, a Duna Autó Zrt., a NAFTÓ Kft., a Leitold Kft., Tihanyi és Társa Kft. és a Hetényi Haszongépjármő Kft.-tıl. Szerelı óradíjra vonatkozóan az Óbudai Autójavító Kft., a Postaautó Duna Zrt., a Leitold Kft. Tihanyi és Társa Kft. és a Hetényi Haszongépjármő Kft.-tıl. A Tihanyi és Társa Kft én megküldte ár indokolását ajánlatkérı részére alábbi tartalommal: 1. Ez egy családi vállalkozás, immár több mint 30 éves múltunk van. A vállalkozásnak otthont adó ingatlan teljes egészében saját tulajdonunkban van. Bérleti költségek nem terhelik. 2. Minden termelıeszköz, gép, berendezés, szerszám a saját tulajdonunkban van. A rendelkezésünkre álló eszközök minden mai követelménynek megfelelnek, korszerőek. Az elmúlt öt évben szinte teljes egészében korszerő eszközökkel frissítettük felszerelésünk. Modernizálásra és további új beszerzésekre nincs szükségünk. 3. Raktári készletek beszerzésével nem növeljük mőködési költségeinket, hanem a több éves szerzıdéseknek megfelelıen az alkatrészeket forgalmazók a rendeléstıl számított két-három órán belül térítésmentesen kiszállítják. 4. Gépjármővek kárjavításával is foglalkozunk, ehhez minden nagyobb biztosító társasággal szerzıdést kellett kötnünk, akik évente megállapítják a feléjük érvényesíthetı-elszámolható óradíjakat. Ezek az összegek magasabbak, mint amit egy állami intézmény megengedhet magának. Ezek a bevételek is lehetıvé teszik az alacsony árképzést. 5. Benyújtott ajánlatunkban is láthatták, hogy évek óta több állami intézmény, továbbá több magán nagyvállalat részére végzünk javításokat, akik meg vannak elégedve az általunk végzett munkákkal. Azt gondolom, hogy ez már önmagában is feltételezi, hogy a Tihanyi és Társa Kft. eleget tesz a szerzıdéses feltételeknek. A megajánlott fényezési, karosszéria lakatos és szerelési óradíjak levezetése: Tárgy: költségkimutatás / fı Megnevezés: Nyomtatvány, irodaszer 500,00 Közüzemi díjak 4000,00 Tisztítószer 600,00

5 5 Munkaruha 1000,00 Postaköltség 200,00 Telefonköltség 2500,00 Javítás, karbantartás 1500,00 Felügyeleti díj 1000,00 Környezetvédelmi szolg. 1200,00 Internet költség 645,00 ISO tanácsadás 1000,00 Távfelügyelet 1000,00 Egyéb szolgáltatás 1000,00 Bankköltség 1500,00 Biztosítási díjak 2000,00 Bérköltség ,00 Szociális hozzájárulási adó 38610,00 Szakképzési hozzájárulás 2145,00 Havi fix költségek összesen: ,00 Havi munkanapok száma: 21,00 Napi munkaórák száma: 8,00 Napi fix költségek összesen: 9685,71 1 órai fix költségek összesen: 1210,71 A gazdaságossági szempontokat figyelembe véve elmondható, hogy ajánlati árunk a gazdasági ésszerőséggel teljes mértékben alátámasztható, az általunk vállalt ellenszolgáltatás összege megfelel a gazdasági ésszerőség elvének és a teljesíthetıségnek. Ajánlatkérı én megküldte ajánlattevık részére az eljárás összegzését, mely szerint az 1. rész tekintetében valamennyi ajánlatot érvényesnek nyilvánította, a nyertes ajánlattevıként a Tihanyi és Társa Kft-t nevezte meg. Kérelmezı én megtekintette a Tihanyi és Társa Kft. 1. részteljesítés tekintetében tett ajánlatát. Kérelmezı án elızetes vitarendezést kezdeményezett a Tihanyi és Társa Kft. által a kirívóan alacsony ár vonatkozásában adott indokolás elfogadása és az eljárás eredményérıl hozott ajánlatkérıi döntés vonatkozásában. Álláspontja szerint a Tihanyi és Társa Kft. ajánlata és az indokolása összeegyeztethetetlen a gazdasági ésszerőséggel, így az ajánlat érvénytelen az alábbi okokra tekintettel. 1. A vállalkozás fennállásának idıtartama legfeljebb a társaság good will értékét növelheti, de nem adhatja objektív alapját a piaci árelınynek. A hosszabb ideje mőködı családi vállalkozás költségmegtakarítást nem

6 6 eredményez, mivel a társaság tagjainak, munkavállalóinak létszáma kizárólag az elérhetı eredménynek lehet korlátja, de eddig a korlátig az eredmény és a terhek aránya állandó, ez nem költségcsökkentı hatású. A saját tulajdonú ingatlan nem eredményez teljes költségcsökkenést, mivel az ingatlan tulajdon megszerzésével a társaságot terheli az annak fenntartásával járó valamennyi költség és építményadó fizetési kötelezettség keletkezik, amely nem saját tulajdonú ingatlannál nem a társaságot terhelné. A 616 darab jármő javításához kellı nagyságú telephelyre, mőhelyre van szükség; az erre esı építményadó nagysága ekvivalens a ma elérhetı bérleti díjakkal. Így tehát, amekkora összegő megtakarítást elér a nyertes ajánlattevı a saját tulajdonú ingatlannál, annyit el is veszít az építményadóval, így ez az indokolás a kirívóan alacsony árat nem indokolja. 2. A nyertes ajánlattevı hivatkozik arra, hogy új, saját gépparkja van. Abban az esetben, ha egy meglévı géppark állapota új, akkor rezsióradíjas elszámolás esetén annak amortizációjával számolni kell a szerzıdés teljesítésének teljes idıtartamában. A nyertes ajánlattevı hivatkozik arra, hogy saját géppark miatt ismételt beruházásra nincs szükség. A nyertes ajánlattevı azonban csak általános elıadásokat tesz ebben a körben, az indokolása egyáltalán nem tartalmaz adatokat arról, hogy ezzel mekkora megtakarítást tud elérni és fıleg arra, hogy ez indokolná a többi ajánlattevı árához viszonyított kirívó eltérést. Az ajánlat ezentúl semmiféle fedezetet nem tartalmaz a már nem javítható eszközök pótlására és új eszközök beszerzésére. A dokumentáció 33. pontja szerint az ajánlattevınek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerzıdés teljesítése során rendelkezik az ajánlati felhívásban és a dokumentációban felsorolt gyártmányú gépjármővek gyártmány-specifikus javítási munkafázisaira vonatkozó hozzáféréssel. Az ajánlati dokumentáció szerint a gyári információkkal kötelezı rendelkezni, így annak költségét a költségelemek között szerepeltetni kellett volna és az ajánlati ár meghatározása során fedezetet kellett volna rá biztosítani. Ez az autodata hozzáférés éves szinten forint + ÁFA költségként jelentkezik. Ezzel a szerzıdés teljesítéséhez nélkülözhetetlen költséggel az ajánlattevı az indokolásában nem számol. Az autodata hozzáférés nélkül a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdés nem teljesíthetı. Ha a nyertes ajánlattevı saját gépparkkal rendelkezik, akkor annak fenntartási, javítási, szervízelési költségei is vannak, azokkal kapcsolatban a munka során amortizáció jelentkezik és ezen gépek lekötik ajánlattevı financiális eszközeit is. Mindazonáltal, az indokolásnak objektívnek kell lennie és önmagában kell alkalmasnak lennie az ajánlat teljesíthetıségének alátámasztására. Amennyiben egy-egy költségre nincs fedezet az ajánlatban, az indokolás a gazdasági ésszerőséggel össze nem egyeztethetı. A fenti költségekre nincs fedezet az ajánlatban.

7 7 3. A nyertes ajánlattevı hivatkozott arra is, hogy semmilyen raktárkészlettel nem rendelkezik, és az alkatrészeket a forgalmazó a részére azonnal kiszállítja, így ezt nem kell finanszíroznia. Amellett, hogy ez más ajánlattevı számára is elérhetı lehetıség, így érdemi megtakarítást nem jelenthet hozzájuk képest, jelezni kívánjuk, hogy a kirívó ajánlat a rezsióradíjra vonatkozott, az anyagköltség külön sorban szerepel, így a rezsióradíj megfelelı voltát nem igazolhatja a másik sorban szereplı költség. 4. A nyertes ajánlattevı indokolásában hivatkozik arra is, hogy gépjármővek kárjavításával is foglalkoznak, és az ebbıl származó bevételeket keresztfinanszírozásra használják fel, így tudják az óradíjukat alacsonyan tartani. Ezen indokolás kirívó módon sérti a Kbt-t. A Döntıbizottság gyakorlata egységes abban, hogy költségcsökkentı tételként nem lehet hivatkozni egy adott közbeszerzési eljárásban arra, hogy az ott felmerült költségeket az ajánlattevı egy másik gazdasági tevékenységébıl származó bevételébıl kompenzálja. Az ilyen árképzést a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvénynek a gazdasági erıfölénnyel való visszaélésrıl szóló fejezetéhez főzött miniszteri indokolás rabló ár-nak definiálja: az indokolatlanul alacsony, úgynevezett rabló ár alkalmazása az erıfölényes vállalkozó versenytársai rovására történı piacszerzésének egyik kézenfekvı, de kétség kívül a legköltségesebb módja. Lényege a jövıbeni nagy nyereség érdekében vállalt átmeneti veszteség elviselése addig, amíg a versenytársak eltőnnek a piacról és mód nyílik a monopol ár érvényesítésével a veszteséget eltüntetni, illetıleg az egyed uralommal extra profitra szert tenni. A rabló ár megjelenésének döntı bizonyítéka, ha az árcsökkentés az erıfölényes vállalkozó átlagos termelési költségszintje alatt állapodik meg. A nyertes ajánlattevı tehát arra hivatkozik, hogy egy másik munkájából eredı haszonnal kompenzálja a jelen beszerzés esetleges veszteségeit Ez az eljárás egyértelmően ellentétes a gazdasági ésszerőséggel, hiszen a veszteség nem szükségszerő képzése gazdaságilag ésszerőtlen. Az indokolás elfogadása esetén az ajánlatkérı függı helyzetbe kerülne a gépjármő kárjavítási üzletág pillanatnyi állapotától, hiszen, ha a nyertes ajánlattevı hivatkozott kárjavítási szerzıdése megszőnik, a jelen eljárás eredményeképpen megkötendı szerzıdés rögtön finanszírozhatatlanná és így teljesíthetetlenné válna. 5. A nyertes ajánlattevı hivatkozott tovább arra, hogy nemcsak a magán, de az állami szektor részére is nyújtotta a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatást, és a megrendelık elégedettek voltak a szolgáltatással. Azonban az ajánlattevıknek az indokolásuk benyújtásakor nem általános hivatkozásokat, hanem adatokat és indokokat kell adniuk abban a vonatkozásban, hogy hogyan tudják a megadott árszinten teljesíteni a szerzıdéses kötelezettségeiket. Egy általános utalás, hogy mások meg voltak elégedve a munkájukkal, a tárgyi eljárásban semmiféle

8 8 érdemi információval nem bír az ajánlatkérı részére. A két állítás nincs valós kapcsolatban egymással, maga az állítás pedig nincs is igazolva. II. Vitatta az 1 fıre esı havi költségkimutatást alábbi tételeinek gazdasági megalapozottságát. 1. A munkaruha tekintetében a havi forint, azaz éves szinten 1 fı munkaruházatára forintot összegbıl nem lehet a ruházatot, védıfelszerelést, maszkot (fényezés), cipıt beszerezni. A beárazott összeg nem nyújt fedezetet a költségekre. 2. Az ajánlat nem tartalmaz fedezetet a kötelezı üzemorvosi vizsgálatokra. 3. Az ajánlat egyáltalán nem tartalmaz fedezetet az építményadóra, az iparőzési adóra, amortizációra, azonban ezek szükségszerően fel fognak lépni. 4. Az ajánlat nem tartalmaz valós fedezetet a felelısségbiztosítási díjakra, azonban ezek szükségszerően fel fognak lépni, mivel a kiírás szerint: A felelısségbiztosítás minimál éves értéke minden rész vonatkozásában 3 millió forint. A nyertes ajánlattevı indokolása szerint az összes biztosítás díj forint/fı, tehát az éves fedezet 24 ezer forint, ez nem nyújthat kellı fedezetet az elıírt 3 milliós biztosításra. 5. Az ajánlat nem számol azzal, hogy rezsióradíj elszámolásnál kalkulálni kell az ún. impruduktív órákkal, mivel a munkavállalók nem végeznek produktív - a megrendelı felé elszámolható - munkát a munkaidı 100%-ban. A produktív órák százalékos aránya cégenként, munkavállalókként eltérı, de nagyságrendileg 90% körül határozható meg és soha egyetlen cég sem teljesített még 100%-on. Akár még a 95%-os, egyébként kiugróan magas produktivitás esetén is 5%-os veszteség jelentkezik a nyertes ajánlattevınél. 6. Az ajánlat egyáltalán nem számol gazdasági nyereséggel, erre fedezet nincs beállítva. A nyertes ajánlattevı tehát azért dolgozik, hogy ha minden munkáját elfogadják és kifizetik, akkor nullszaldós lesz a szerzıdés. Ajánlatkérı én megküldte a Tihanyi és Társa Kft-nek a kérelmezı elızetes vitarendezési kérelmét és egyben kérte az abban foglaltak tekintetében a felvilágosítást. A Tihanyi és Társa Kft én megküldte az ajánlatkérı által kért felvilágosítást, melyben az alábbiakat fejtette ki: A kérelem I.1. pontja tekintetében arra hivatkozott, hogy a vállalkozásnak otthont adó tulajdon nem a társaság tulajdonát képezi, hanem 1984 óta a Kft. ügyvezetıjének Tihanyi Istvánnak a magántulajdona. A társaság bérleti díjat nem fizet, az ingatlannal kapcsolatos költségek a tulajdonost terhelik. Egyebekben az építményadót a tulajdonos fizeti, így megállapítható, hogy a vállalkozásnak az ingatlannal kapcsolatos költsége nincs, az ajánlati árat nem befolyásolja.

9 9 Az I.2. pontra azt közölte, hogy az amortizáció a társaság likviditását nem befolyásolja, annak feltüntetése egy számviteli kötelezettség, miszerint a társaság eszközeit való értéken kell, hogy bemutassa, annak való költség vonzata nincs. A társaság eleget téve az ajánlattételi felhívásban foglalt pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményeknek, benyújtotta ajánlatában mérlegét, melyben megállapítható, hogy a tıke ellátottsági mutató Ft pozitív értéket mutat, tehát a saját tıke és a befektetett eszközök hányadosa fedezetet biztosít bármilyen új, vagy akár rendkívüli beruházásra, így az árat nem befolyásolja. Az eszközök javítását, karbantartását ajánlati ára tartalmazza Ft/hó/fı. Elıadta, hogy rendelkezik Autodata hozzáféréssel, melyet évre már megvásárolt és mivel a mőködéshez elengedhetetlen, így garantálja, hogy a további években is meg fogja vásárolni, de ennek költsége nem ezt a szerzıdést terheli, ennek költsége független ezen szerzıdéstıl. Az indokolás I.3. pontja kizárólag arra kívánt rámutatni, hogy harminc éves mőködése alatt beszállítóival sikerült rendkívül erıs üzleti kapcsolatos kialakítani, korrekt, megbízható partnernek tartják a társaságot. Az I.4. pont tekintetében arra hivatkozott, hogy amennyiben jelen szerzıdés keretén belül ajánlatkérı kárjavítással bízza meg, úgy annak munkadíja a biztosító társasággal megkötött szerzıdésben foglalt áron történik, melynek költsége nem terheli ajánlatkérıt. Az indokolásban egyértelmően levezette, hogy ajánlati ára óránként és szakemberenként 89,29.- Ft nyereséget termel, így a keresztfinanszírozás és a rabló ár megadása nem illetheti a társaságot. Egyebekben ajánlatkérı elıírta, hogy ajánlattevı rendelkezzen kárjavítási szerzıdéssel a szerzıdés idıtartama alatt, tehát annak megszőnése szerzıdésszegésnek minısülne, de semmiképpen sem a finanszírozást befolyásolná. A kérelem I.5. pontjában kizárólag azt kívánta megerısíteni, hogy a Tihanyi és Társa Kft. a megajánlott ajánlati áron mindig, minden körülmények között szerzıdésszerően teljesítette a szerzıdésben foglalt kötelezettségeit. A II.1. pont vonatkozásában elıadta, hogy a beszállítóival kimagasló alkupozíciót vívott ki magának. A legtöbb kenıanyag és alkatrész beszállító a magas megrendelések fejében bónuszként ellátja szakembereit védıfelszereléssel és munkaruházattal, esetenként egy forintos bruttó áron. Ezen felül valós piaci áron vásárolja szakembereinek a munkaruházatot és védıfelszereléseket, melynek költsége így éves szinten Ft/fı.

10 10 A II.2. pontra hivatkozással ismertette, hogy az üzemorvosi vizsgálatok díját az indoklásban benyújtott egyéb szolgáltatások sora tartalmazza, melynek Ft/hó, így erre a költségre az ajánlat fedezetet tartalmaz. A II.3. pontra közölte, hogy az építményadóra és az amortizációra való indokolást a felvilágosítás második és harmadik bekezdése tartalmazza. Az iparőzési adó összege óránként 26 forint, melyet az egyéb szolgáltatások között jelenített meg. A II.4. pont tekintetében arra hivatkozott, hogy a társaság évi Ftos fedezető felelısségbiztosítási szerzıdéssel rendelkezik. Ennek éves díja összesen Ft. Ezen összeg a vállalkozás teljes mőködésére vonatkozik, így arányosan jelenítette meg a költségkimutatásban. A II.5. pontra utalva elıadta, hogy a produktív és improduktív órák fennállása és annak elszámolása, illetve költsége csupán feltételezéseken alapul. A gépjármő szervizek tevékenységüket Autodata és az Audatex ajánlásával ellátott munkaóra normával végzik, illetve számlázzák ki szolgáltatási díjaikat. Ennek értelmében jelen szolgáltatás teljesítése során a produktív és improduktív órák, percek, pillanatok számokban való kifejezése irreleváns. Egyebekben mőhelyében kialakult munkamódszer és munkamorál alapján kijelenti, hogy munkavállalói produktívan teljesítenek. A II.6. pont vonatkozásában kifejtette, hogy a társaság óránként és szakemberenként Ft nyereséget realizál, így az ajánlati ár a gazdasági ésszerőséggel teljes mértékben alátámasztható, az általa vállalt ellenszolgáltatás összege megfelel a gazdasági ésszerőség elvének és a teljesíthetıségnek. Ajánlatkérı én megküldte elutasító válaszát kérelmezı elızetes vitarendezési kérelmére alábbi indokolással: A Kérelem I.1. pontja vonatkozásában. A vállalkozásnak otthont adó tulajdon nem a Tihanyi és Társa Kft. tulajdonát képezi, az 1984 óta a Kft. ügyvezetıjének Tihanyi Istvánnak a magántulajdona. A Tihanyi és Társa Kft. bérleti díjat nem fizet, az ingatlannal kapcsolatos költségek a tulajdonost terhelik. Egyebekben az építményadót a tulajdonos fizeti. A saját tulajdonú ingatlan eredményezhet költségcsökkenést, ezt alátámasztja a Számviteli Törvény (továbbiakban Szt.) elıírása is, miszerint a saját tulajdonú ingatlan után - ha abban egyébként lakna is - tilos értékcsökkentés elszámolása. Mindazon által a jogszabály nem teszi kötelezıvé az értékcsökkenés elszámolását semmilyen eszköz után, csak lehetıséget ad rá.

11 11 Az I.2. pont vonatkozásában: A Tihanyi és Társa Kft. eleget téve az ajánlati felhívásban foglalt pénzügyi gazdasági alkalmassági követelménynek, benyújtotta ajánlatában mérlegét, melyben megállapítható, hogy a tıkeellátottsági mutató ,- Ft pozitív mérleget mutat, tehát a saját tıke és a befektetett eszközök hányadosa fedezetet biztosít bármilyen új, vagy akár rendkívüli beruházásra, így ajánlati árukat nem befolyásolja. Az eszközök javítását, karbantartását az ajánlati ár magyarázatában szerepeltették 1500 Ft/fı összegben. A Tihanyi és Társa Kft. rendelkezik Autodata hozzáféréssel, melyet évre már megvásárolt. Az Autodata hozzáférés költsége (200e Ft/év) egy munkaórára bontva kb. 10 Ft., ez nem olyan mértékő tétel, ami miatt az ajánlatot érvénytelenné lehetne nyilvánítani. A 100 ezer Ft alatti eszközök értékcsökkenését a vállalkozás saját számviteli politikája szerint számolja el - és nem tiltja egyetlen jogszabály sem, hogy legyen olyan év, amiben nem számol el értékcsökkenést. Az 1.3. pont vonatkozásában: A Tihanyi és Társa Kft. megerısítette, hogy a harminc éves mőködésük alatt a beszállítókkal sikerült rendkívül erıs üzleti kapcsolatot kialakítani, korrekt, megbízható megrendelınek minısülnek. Ez lehet, hogy nem jelent érdemi megtakarítást, viszont magyarázat arra, hogy miért nincs raktározási/készletezési költség, így indokolásként elfogadható. Az I pont vonatkozásában: A Tihanyi és Társa Kft. indokolás a alapján akár javítás munkadíja a biztosítóval megkötött szerzıdésben foglalt áron történik, melynek költsége nem terheli ajánlatkérıt. A Kft. indokolásában egyértelmően levezette, hogy az ajánlati ár óránként és szakemberenként 89,29 Ft nyereséget termel. A II.1 pont vonatkozásában: A legtöbb kenıanyag és alkatrész beszállító a magas megrendelések fejében bónuszként ellátja a megrendelıt védıfelszereléssel, munkaruházattal, munkaeszközökkel, stb. esetenként 1 forintos bruttó áron. Tudomásunk szerint semmilyen jogszabály nem határozza meg, hogy mekkora az évenkénti figyelembe veendı összeg (pl. a közigazgatásban még pár évvel ezelıtt is 5000 Ft/év volt a fizikai munkásokra vonatkoztatva). Álláspontunk szerint a Ft/fı éves költség elfogadható, hiszen ez mindösszesen 6 Ft/munkaóra, ami érdemben nem befolyásolja az óradíjat, így nem tekinthetı kizárási tényezınek. Egy mindösszesen 5 ezrelékes költség alábecslése esetén nem beszélhetünk gazdasági ésszerőtlenségrıl. A II.2. pont vonatkozásában: Az üzemorvosi vizsgálatok díját - a Tihanyi és Társa Kft. felvilágosítás kérésre adott válasza alapján - az indokolásban benyújtott egyéb szolgáltatások sora tartalmazza, mely 500 Ft/hó. Ez az összeg szintén ezrelékben mérhetı l órára viszonyítva.

12 12 A II. 3. pont vonatkozásában: Az iparőzési adó nem rezsidíj, hanem jövedelmet terhelı adó. A Tihanyi és Társa Kft. válasza alapján esetükben ez 26 Ft óránként, mely az egyéb szolgáltatások között van számon tartva. Az amortizációra és az építményadóra vonatkozó indokolást ajánlatkérı elfogadta, megalapozottnak találta. A II. 4. pont vonatkozásában: A Tihanyi és Társa Kft. válasza alapján ,- Ft-os fedezető felelısségbiztosítási szerzıdéssel rendelkezik. Ennek éves díja összesen ,- Ft. Ezen költség a vállalkozás teljes mőködésére vonatkozik, így arányosan jelenítette meg a költségkimutatásban. Ezzel szemben ajánlatkérı jóval kisebb összegrıl kérte a felelısségbiztosítás meglétét, melynek igazolását a szerzıdéskötéskor kell teljesíteni. A II. 5. pont vonatkozásában: Nincs jogszabályi elıírás az improduktív órákkal való elszámolásra. A gépjármő szervizek tevékenységüket Autodata és az Audatex ajánlásával ellátott munkaóra normával végzik, illetve számlázzák ki szolgáltatásaikat, ennek értelmében jelen szolgáltatás teljesítése során a produktív és improduktív órák, percek, pillanatok számokban való kifejezése irreleváns. A II. 6. pont vonatkozásában: A Tihanyi és Társa Kft. - mint ahogy hangsúlyozta is - családi vállalkozás. Ilyen vállalkozás oknál a kifizetett bér a tulajdonosi kör szempontjából bevételnek minısül, azaz a gazdasági ésszerőséggel nem ellentétes, hogy a nyereséget nem vállalkozásban képzik, hanem munkabérként. Összességében az ajánlat tartalmazta valamennyi biztosan és kötelezıen felmerülı változó költséget. A kifogásolt, kihagyott tételek becsléseink szerint nem érik el a 2%-ot sem, ami kerekítési különbözetként sem jelentıs. Kérelmezı én nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét. A jogorvoslati eljárás hiánypótlást követıen én indult meg. A jogorvoslati kérelemben kérte, hogy a Döntıbizottság állapítsa meg, hogy ajánlatkérı azzal, hogy a Tihanyi és Társa Kft. ajánlatát érvényesnek fogadta el, megsértette a Kbt. 81. (3) bekezdését, 86. (5) bekezdését, és így a 88. (1) bekezdés g) pontját. Kérte az ajánlatkérı eljárást lezáró döntésének megsemmisítését az 1. rész vonatkozásában. A jogorvoslati kérelmet a vitarendezési kérelemben foglaltakkal megegyezıen terjesztette elı. Kérelmezı án kiegészítette a jogorvoslati kérelmét. Elıadta, hogy az elızetes vitarendezési kérelme alapján ajánlatkérı a Kbt. 85. (1) bekezdése szerinti felvilágosítás kérést küldött a Tihanyi és Társa Kft nyertes ajánlattevı részére és a felvilágosítás kérés megküldésének tényérıl a kérelmezıt

13 napján a ikt. sz. levelében tájékoztatta. A tájékoztató levél a megküldött felvilágosítás kérést, annak érdemi részét nem tartalmazta, az kizárólag az eljárási cselekmény megtörténtének tényérıl tájékoztatta kérelmezıt. Álláspontja szerint ajánlatkérı a felvilágosítás kérésrıl való érdemi értesítés megküldésének elmulasztásával megsértette a Kbt. 85. (1) bekezdését, illetve a Kbt. l. (1) bekezdését. Elıadta, hogy a nyilvánosság elvének biztosítása a Kbt. 1. (1) bekezdés szerint az ajánlatkérı kötelezettsége. Ajánlatkérı eljárása nem biztosította sem a nyilvánosságot, sem az átláthatóságot, hiszen a kérelmezı nem szerezhetett arról tudomást, hogy a vitarendezési kérelme alapján ajánlatkérı milyen vonatkozásban kért felvilágosítást a nyertes ajánlattevıtıl, annak ellenére, hogy a vitarendezés célja éppen a jogorvoslati eljárás elkerülése lenne. Hivatkozott arra, hogy ajánlatkérı április 13. napján indokolás- és felvilágosítás kérést küldött ki és az értesítési kötelezettségének oly módon tett eleget, hogy valamennyi ajánlattevı részére megküldte a többi ajánlattevı felé megfogalmazott kérdéseket is. A nyilvánosság alapelvi követelménye alapján egyértelmő, hogy amennyiben az ajánlatkérı valamely ajánlattevı részére indokoláskérést vagy felvilágosítás kérést küld, akkor az értesítési kötelezettség nem kizárólag arra terjed ki, hogy magáról az eljárási cselekmény megtörténtérıl tájékoztassa a többi ajánlattevıt, hanem az eljárási cselekmény tartalmáról is tájékoztatnia kell ıket. Fentiek miatt ajánlatkérı megsértette a Kbt. 85. (1) bekezdését, illetve a Kbt. 1. (1) bekezdését én benyújtott észrevételében a kérelmezı elıadta, hogy az ajánlatkérı olyan szempontokat vizsgált, melyeknek nincs és nem is lehet relevanciájuk az ajánlat gazdasági ésszerőséggel való összeegyeztethetetlensége vonatkozásában. Elıadta, hogy téves az az ajánlatkérıi elıadás, hogy elınyben kellene részesíteni a kkv-ket, a Kbt. nem tartalmaz ilyen elıírást. Elıadta, hogy szokatlan az az ajánlatkérıi eljárás, mely szerint ajánlatkérı a kérelmezı által benyújtott vitarendezési kérelmet megküldte a nyertes ajánlattevınek, és felkérte az abban foglaltakra való reagálásra, majd ezen reagálásokat egy az egyben, idézve, mindenfajta érdemi korrekció - és eszerint konkrét vizsgálat - nélkül beemelte a vitarendezésre adott válaszába, majd az észrevételébe is. Ajánlatkérınek nem az a feladata, hogy a saját korábbi döntését alátámasztassa a nyertes ajánlattevıvel, mintegy segítséget kérve tıle, hanem az, hogy az ajánlatkérı által vitatottnak tekintett elemekre kérjen tájékoztatást és ezt megvizsgálva döntése el, hogy ésszerő-e gazdaságilag az ajánlat. Az ajánlatkérı észrevételei vonatkozásában az alábbiakat adta elı. 1. Saját tulajdonú ingatlan

14 14 Elıadta, hogy a nyertes ajánlattevı az elsı indokolásában még arról nyilatkozott, hogy a vállalkozásnak otthont adó ingatlan teljes egészében saját tulajdonban van, ezt a nyilatkozatot pedig a Tihanyi és Társa Kft. ajánlattevı nevében tették, így tehát a nyertes ajánlattevı tulajdonában lévınek kellett tekinteni az ingatlant az elsı nyilatkozat szerint. Mint utóbb kiderült, ez a nyilatkozat hamis nyilatkozat volt, hiszen a késıbbi elıadás szerint az ingatlan egy magánszemély és nem a nyertes ajánlattevı tulajdonában áll. Mivel ajánlatkérı ezen hamis nyilatkozatra is figyelemmel fogadta el a nyertes ajánlattevı indokolását, és így emiatt nem került sor az ajánlat érvénytelenítésére, ajánlatkérınek az új, korábbitól eltérı nyilatkozat alapján a vitarendezési szakban ki kellett volna zárnia a nyertes ajánlattevıt a Kbt. 62. (1) bekezdés b) pontja alapján. Kérte, hogy a Döntıbizottság állapítsa meg, hogy ajánlatkérı azzal, hogy nem zárta ki a nyertes ajánlattevıt a hamis nyilatkozat miatt, megsértette a Kbt. 62. (1) bekezdés b) pontját. 2. Amortizációs költség Ajánlatkérı elıadása téves, mivel a számvitelrıl szóló évi C. törvény 52. (1) bekezdés szerint a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket elıreláthatóan használni fogják. Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez viszonyított arányát az egyedi eszköz várható használata, ebbıl adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemzı körülmények figyelembevételével kell megtervezni. Megállapítható, hogy az ajánlatkérıi állásponttól eltérıen az értékcsökkenés elszámolása kötelezı, így fedezetnek is kellene lennie, hiszen nyilvánvaló, hogy a 616 darabos flotta javítása jelentıs elhasználódást fog okozni az eszközparkban. Erre azonban nincs fedezet az ajánlatban. 3. Készletezési költség Ajánlatkérı érdemi vizsgálat nélkül elfogadta az indokolást és nem érezte szükségesnek a nyertes ajánlattevı állításának a mérlegbeszámolójával való összevetését. A nyertes ajánlattevı beszámolójának készletek sora 1,4 MFt készletezési költséget jelölt meg, így nem valós az az állítás, miszerint ilyen költség nem merül fel, így az sem igaz, hogy nem kellene erre fedezetet képezni. Mivel ajánlatkérı ezen hamis nyilatkozatra is figyelemmel fogadta el a nyertes ajánlattevı indokolását, és így emiatt nem került sor az ajánlat érvénytelenítésére, ajánlatkérınek a vitarendezési szakban ki kellett volna zárnia a nyertes ajánlattevıt a Kbt. 62. (1) bekezdés b) pontja alapján. Kérte a Kbt. 62. (1) bekezdés b) pontjának megsértésének megállapítását. Álláspontja szerint a nyertes ajánlattevı indokolása nem objektív és így nem elfogadható, mert a nyertes ajánlattevınek olyan objektív megtakarítási

15 15 lehetıségekkel kellett volna alátámasztania ajánlatát, mellyel a többi ajánlattevı nem élhetett. Azonban az 1. részben indult többi ajánlattevı is régen mőködı cég és azt objektív indokként nem lehet elfogadni, hogy egy magánszemély családi házában mőködı autójavító kedvezıbb feltételeket tudna kialkudni a beszállítóknál, mint a Wallis, a Porsche Inter Auto, a Leitold, vagy a Schiller. Ha viszont ez nem képzelhetı el, akkor az indokolás nem lett volna elfogadható. 4. Keresztfinanszírozás A nyertes ajánlattevı elsı indokolása szerint a más szerzıdéseikbıl eredı bevételek is lehetıvé teszik az alacsony árképzést. A nyertes ajánlattevı újabb indokolása és így ajánlatkérı álláspontja szerint az ajánlat kb 90 Ft/óra nyereséget termel, így nem merül fel a keresztfinanszírozás. Azonban az ajánlat valójában nem termel hasznot, hiszen számtalan olyan költségre nincs benne fedezet, amelyek biztosan fel fognak merülni. Ezen költségek figyelembe vételével a nyertes ajánlat veszteséges, így a gazdasági ésszerőséggel össze nem egyeztethetı. Maga a nyertes ajánlattevı hivatkozott indokolásában a keresztfinanszírozásra. 5. Munkavédelmi költség Kérelmezı határozott álláspontja, hogy a nyertes ajánlatban szereplı költségek nem elegendıek a munkaruházat és a munkavédelmi eszközök költségeire. Valóban nincs olyan jogszabály, ami meghatározná az évenként figyelembe veendı összeget, azonban ez nem mentesíti ajánlatkérıt azon kötelezettsége alól, hogy a beszerzése feltételeit - így rezsióradíj bekérése esetén a figyelembe veendı költségek mértékét - kellıen megvizsgálja, és megalapozott döntést hozzon. Azon kérelmezıi hivatkozás, hogy kimagasló alkupozíciójuk lenne és emiatt olcsón kapják meg az eszközöket, egyáltalán nem jelent megtakarítást a többi versenytárshoz képest, hiszen a 3. pontban leírtak szerint legalább ezzel az alkupozícióval a többi ajánlattevı is rendelkezik, így ez a hivatkozás nem lehet a kirívóan alacsony ár alátámasztásának objektív indoka. A munkavédelmi eszközök 1 forintos bruttó áron történı beszerzése esetén pedig ajándékozási illeték merülne fel, így a megjelölt megtakarítás nem valós. A jogorvoslati kérelem tárgya éppen az, hogy a beállított költségek nem elegendıek a felmerülı költségekre. A tárgyi munkával kapcsoltban biztosítani kell munkaruházatot, védıfelszerelést, maszkot (fényezés), cipıt és a munkavédelmi oktatásnak is vannak költségei. Ez éves szinten akár 100 ezer forint is lehet, ami viszont forintnak felel meg óránként, ami 4-5 %-os mértékő, ami már ok lehet az érvénytelenítésre. Jelezte, hogy a tervezett 90 forintos nyereség 2/3-át a nyertes ajánlattevı már itt elveszti. 6. Üzemorvosi költségek, Iparőzési adó

16 16 Nem fogadható el az üzemorvosi vizsgálatok díja vonatkozásában adott indokolás sem. A nyertes ajánlattevı arra hivatkozott, hogy ezen be nem állított költség fedezetét az egyéb szolgáltatások sorában figyelembe vette. Azonban a beállított forint/hó költséget figyelembe véve kiszámolható, hogy éves szinten összesen forint jut egy munkavállalóra, melynek nemcsak az üzemorvosi, hanem a nyertes ajánlattevı további indokolása szerint még a bevételre esı 2 %-os mértékő iparőzési adóra és még egyéb szolgáltatásokra is fedezetet kellene adnia. Csatolta az internetes keresés eredményét, mely szerint a jogszabály, illetve a kamara által ajánlott éves üzemorvosi vizsgálati díj forint/fı, de a kedvezményes árak is 7-9 ezer forint között mozognak, így az egyéb szolgáltatások soron beállított teljes fedezet sem elég még az üzemorvosi költségre sem. Így azonban az ajánlatban egyáltalán nincs fedezet az iparőzési adó 2 %-os mértékére, amely az forintos óradíjat figyelembe véve nagyságrendileg 60 forint/óra díjat jelent. Látható, hogy a 90 forintos haszonból forint elveszett a munkavédelem költségein, míg további 60 forint az iparőzési adón, így a nyertes ajánlat már 20 forint veszteséget termel óránként, ami a teljes ajánlat 1,5 %-a. 7. Biztosítási költségek Álláspontja szerint az ajánlatkérı nem fogadhatta volna el jogszerően a 117 millió forint fedezető biztosítás vonatkozásában az éves díj 136 ezer forint. Tudomása szerint - egy 100 milliós biztosítás éves díja milliós nagyságrendő, a megjelölt éves díj ellenében körülbelül egy 10 milliós biztosítást lehet megkötni. A valós biztosítási díj a veszteséget tovább növeli. 8. Improduktív órák A kérelmezı arra hivatkozott, hogy a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. h) pontja szerint az építıipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelezı vagy az alvállalkozó kivitelezı szakági építési-szerelési termelı tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy aktív munkaórára vetített - a kivitelezı tényköltségei alapján számított vagy tervezett - összes költsége. Bár építıipari rezsióradíjról szól az idézett elıírás, azonban analógia útján alkalmazható. Idézte a nyertes ajánlattevı indokolását, amely szerint a tevékenységüket Autodata és az Audatex ajánlásával ellátott munkaóra normával végzik, illetve számlázzák ki szolgáltatásaikat, ennek értelmében jelen szolgáltatás teljesítése során a produktív és inproduktív órák, percek, pillanatok számokban kifejezése irreleváns. Elıadta, hogy a munkavállaló részére mindenképpen havi 168 munkaórára esı munkabért kell fizetni, de a fizetett javítási munkálatok nem reggel 8-tól délután 16 óráig folyamatosan tartanak és a normaidı az, ami miatt nem lehet egy munkavállalóra számítva havi 168 normaórát elszámolni, mivel a papírmunka, kiállás, beállás, átvétel, vizsgára való el- és visszaszállítás, stb. mind olyan

17 17 idıszak, amely bevételt nem termel, azonban ezen idıre is kell bért és költségeket fizetnie. A havi biztosítási díj, üzemorvosi díj, internet, banki, posta, telefonköltségek, stb. ugyanazok lesznek, azonban kevesebb effektív munkaórára lehet ezeket szétosztani, így nominális költségkihatásuk nagyobb lesz. Hivatkozott arra is, hogy a kirívóan alacsony ár vizsgálata során korábban maga a Kbt. által is meghivatkozott ágazati párbeszéd bizottság ajánlása szerint 86 %- os az ajánlott produktivitási, így 14 %-os az improduktivitási érték. Még a legjobb munkaszervezés esetén is minimum 5-10 % improduktivitással kell számolni. Ez a nyertes ajánlattevı forintos ajánlata alapján forint kiesett bevétel óránként, amivel a nyertes ajánlattevı nem számolt. A nyertes ajánlattevı ajánlata tehát óránként forint veszteséget termel, ez 6,5-12 %-os mértékő. Ezt tovább rontja a figyelembe nem vett amortizációs, készletezési és a biztosítási költség. A kérelmezı a jogorvoslati tárgyaláson csatolta a Tihanyi és Társa Kft., az elektronikus beszámoló portálról letöltött évi beszámolóját, amely a tárgyév és az elızı év rovatban is tartalmazott milliós nagyságrendő készleteket i észrevételében a kérelmezı reagált az ajánlatkérı által elıadottakra az alábbiak szerint: Elıadta, hogy rezsióradíj alapú ajánlatkérés esetén ajánlatkérınek tisztában kell lennie azzal, hogy a rezsióradíj hogyan épül fel, ismernie kell az egyes tételeket, melyek azt alkotják. A joggyakorlat az ajánlatkérı feladatává és felelısségévé teszi azt, hogy a beszerzés körülményeit kellıen felmérje és felkészüljön a közbeszerzési eljárására. 1. Saját tulajdonú ingatlan Elıadta, hogy továbbra is kéri a hamis nyilatkozat megállapítását a nyertes ajánlattevı indokolásában foglaltak miatt. A kirívóan alacsony ár vonatkozásában nem kíván a továbbiakban ezen kérdéskörre hivatkozni, figyelemmel a nyertes ajánlattevı második indokolásában foglaltakra. Nem lehet alapos ajánlatkérı azon hivatkozása, hogy a cég ügyvezetıje ezt a többes szám elsı személyő megfogalmazás miatt érthette úgy, hogy az ingatlan a cég tulajdonosainak tulajdonában van, mivel az indokolás minden pontjában így (többes szám elsı személyben) fogalmaz. A nyilatkozat hamis tartalmú volt és lehetıvé tette az érvénytelenítés elkerülését. Ennek a Kbt. szerinti jogkövetkezménye a kizárás. 2. Amortizációs költség Arra hivatkozott, hogy a nyertes ajánlattevı ajánlatában egyáltalán nem szerepel az amortizáció elszámolása, pedig nyilvánvaló, hogy a 616 darabos flotta

18 18 javítása jelentıs elhasználódást fog okozni az eszközparkban. Erre azonban nincs fedezet az ajánlatban. Ajánlatkérı ellenırizhette volna a nyertes ajánlattevı ajánlatának részét képezı számviteli beszámolóját is, melybıl könnyen megállapítható, hogy a nyertes ajánlattevı 2010-ben Ft amortizációt számolt el és a beszámolóból az is megállapítható, hogy a cég 5 fıt foglalkoztatott. Tehát az forint éves amortizációt elosztva a hónapok számával (12), elosztva a havi munkaórák számával (168), elosztva a napi munkaórák számával (8), tehát forint/168/12/8=87 forint, azaz 87 forint jutott egy munkaórára. (A becsatolt 2011-es mérleg szerint Ft/12/168/8=67 Ft.) Megállapítható, hogy a nyertes ajánlattevı mőködését forint amortizáció terhelte a és a évben. Maga a nyertes hivatkozott arra, hogy ezen eszközeivel végzi a munkát, tehát ezen költségének mértéke 2012-ben sem csökken. Tehát óránként forintra egyáltalán nincs fedezet. Nem az a kérdés tehát, hogy ez az összeg milyen számviteli politika alapján került meghatározásra, mivel a költség mértéke adott. A gazdasági ésszerőség szempontjából az a tény, hogy erre nincs fedezet. 4. Keresztfinanszírozás Elıadta, hogy a nyertes ajánlat forint veszteséget termel óránként. Ezt a veszteséget növeli nagyságrendileg forint mértékben az el nem számolt, de elszámolandó és gazdaságilag a számviteli kérdésektıl függetlenül egyébként is felmerülı amortizáció, a veszteség tehát összesen forint óránként. Ezt a veszteséget a nyertes ajánlattevı nyilatkozta szerint más munkáinak hasznával biztosítja. Ez viszont ellentétes a gazdasági ésszerőséggel. 5. Munkavédelmi költség Hivatkozott a D.242/17/2012. számú határozatra a tekintetben, hogy ha azon adatok, számítások, melyekre ajánlatkérı most hivatkozik, rendelkezésére álltak, adott esetben ezek figyelembe vétele kitőnik a bírálóbizottság jegyzıkönyvébıl, stb, akkor ezen hivatkozások elfogadhatók lehetnek. Ezek hiányában azonban ajánlatkérı ugyanúgy a nyertes ajánlattevı bemondása alapján fogadta el a költségek mértékét, ahogy most a kérelmezı elıadását egy szubjektív véleménynek minısítette, ez pedig nem tekinthetı megalapozott döntésnek. 6. Üzemorvosi költségek A tárgyaláson a kérelmezı arra hivatkozott, hogy az egyéb szolgáltatások forintos fennmaradó összege nem elegendı a fennmaradó költségekre, melyet a 7. pont tartalmaz. 7. Iparőzési adó Álláspontja szerint érdektelen, hogy ezt a társaság a rezsióradíjban mutatja-e ki, vagy azon kívül, mivel a gazdasági ésszerőség vizsgálatánál azt kell elemezni,

19 19 hogy az ajánlat összeegyeztethetı-e a gazdasági ésszerőséggel. Ha az ajánlattevı úgy mutatja nyereségesnek az ajánlatát, hogy nem veszi figyelembe az iparőzési adót, akkor az a végsı nyereségét fogja csökkenteni, vagy az amúgy is meglévı veszteségét növeli, hiszen az iparőzési adó az adott munka kapcsán merül fel, tehát az adott munka gazdaságossága vonatkozásában figyelembe kell venni. Az iparőzési adó mértéke 0-2 % között mozoghat, mivel vannak olyan önkormányzatok, melyek adókedvezményt ajánlanak az oda költözı cégeknek. Azonban, ahogy fent már leírtuk, az ajánlatkérınek nem az a feladata, hogy utólag próbáljon olyan hivatkozást találni, hogy döntését alátámassza, ugyanis a nyertes ajánlattevı nem hivatkozott arra, hogy csökkentett mértékő iparőzési adót fizet, amely egyébként megfelelı, objektív indok lett volna, így erre ajánlatkérı sem alapíthatta döntését. Az iparőzési adó alapja az értékesítés nettó árbevétele, csökkentve a törvényben meghatározott elszámolható tételekkel. Ezen összeg 2 %-a a tárgyi munkánál bizonyosan fel fog merülni, melyre nem ad fedezetet a beállított 26 forint. 8. Biztosítási költségek Ezen sorral kapcsolatban kérelem nem volt elıterjesztve. 9. Improduktív órák Mivel ajánlatkérı arra hivatkozott, hogy azért nem kell figyelembe venni ezen jogszabályt, mert hatálytalan, a contrario ebbıl az is következik, hogy hatályosság esetén ez figyelembe veendı. Létezik tehát olyan hatályos jogszabály, ami támpontot ad arra, hogy el kell számolni az improduktív órák költségét. Analógia útján, mely évtizedek óra segítséget nyújt a jogalkalmazásban, a jogszabály alkalmazható jelen esetben is. Alapos lehet egyáltalán az a hivatkozás, hogy az építıiparra vonatkozó jogszabályi elıírást (ahol ugyanígy rezsióradíjas elszámolásnál ugyanígy normaórákat vesznek figyelembe (az Autodata helyet a Terc-et) és ott 14 %-os állásidıvel kell számolni,). A pihenıidı a munkáltató döntése alapján biztosan nem lehet kevesebb, mint 20 perc 6 órára vetítve (Mt ). Ez tehát nem 16 %, hanem csak 4 %, melyre kérelmezınek megvan a fedezete, míg a nyertes ajánlattevınek nincs. A nyertes ajánlattevı ajánlata tehát óránként - figyelemmel a számadatokkal kimutatott amortizációra is forint veszteséget termel még akkor is, ha elfogadja a nyertes ajánlattevı készletezés és biztosítás kapcsán elıadott indokait. Kérelmezı rá kíván mutatni, hogy a gyakorlat szerint akár csak minimális veszteséget termelı ajánlat is ellentétes a gazdasági ésszerőséggel, míg esetünkben 9 16 %-os veszteség mutatható ki az ajánlatban. Az ajánlat érvénytelen.

20 20 Ajánlatkérı észrevételében kérte az álláspontja szerint megalapozatlan jogorvoslati kérelem elutasítását. Álláspontja szerint a Tihanyi és Társa Kft ajánlata érvényes, mert megfelel az ajánlatkérı által elıírt pénzügyi és mőszaki alkalmasságnak, az ajánlati felhívásban elıirt nyilatkozatokat és igazolásokat csatolta valamint a kirívóan alacsony árra vonatkozó indokolásában a Kbt. 86. (6) bekezdésében megfogalmazottak alapján megadta azokat az információkat, melyek alapján megállapítható volt, hogy az elvárt követelményeknek megfelel. Hivatkozott arra, hogy a közbeszerzési törvény prioritásai között szerepel a Kkv szektor kiemelt támogatása, melynek során elınyben kell részesíteni a kisvállalkozásokat, illetve tilos kizárni azon vállalkozásokat, amelyek kis mértékükbıl eredıen versenyhátrányban vannak, és ennek keretein belül tilos olyan mértékő megkötéseket alkalmazni, amelyek az ilyen vállalkozásokat a feltétlenül szükséges mértéknél jobban korlátoznák az indulásban. Ajánlatkérı a kérelmezı vitarendezési kérelmére adott válaszában foglalt észrevételeit továbbra is fenntartotta. Elıadta, hogy összességében az ajánlat tartalmazta valamennyi biztosan és kötelezıen felmerülı változó költséget. A kérelmezı által kifogásolt, kihagyott tételek becslései szerint nem érik el a 2%-ot sem, ami kerekítési különbözetként sem jelentıs. Egyébiránt kérelmezı irreálisan alacsony árra vonatkozó kifogásai mind feltételezéseken, fikciókon alapulnak, a kérelem egyetlen objektív számadatokkal alátámasztott érvelést sem tartalmaz. A Kbt. nem ad lehetıséget arra, hogy ajánlatkérı szubjektíven, mögöttes információk, saját vélemények alapján értékelje az ajánlatokat. Ez a feladat véleménye szerint - és mint a jelenleg érvényben lévı szerzıdés is mutatja - a gazdasági észszerőséggel összeegyeztethetıen teljesíthetı a piacon megszokott árnál alacsonyabban is. A jogorvoslati kérelem kiegészítésére tett nyilatkozatában kifejtette, hogy álláspontja szerint a kérelmezı május 18-án kelt jogorvoslati kérelmét kiegészítı levelében foglaltak megalapozatlanok, miután ajánlatkérı az eljárás során, így a vitarendezés során is, eleget tett a Kbt. elıírásainak, így többek között a tájékoztatási kötelezettségnek is. A vitarendezési kérelem megérkezését követıen a Kbt. 96/A. (3) bekezdése alapján a Kbt. 85. (1) bekezdésére tekintettel a Tihanyi és Társa Kft-tıl felvilágosítást kért a vitarendezésben jelzett észrevételekre vonatkozóan, mely tényrıl az összes érintett ajánlattevıt egyidejőleg értesítette, köztük a kérelmezıt is. A Kbt. 85. (1) bekezdése értesítési kötelezettséget ír elı ajánlatkérı számára, és nem írja elı, hogy a felvilágosítás kérés tartalmát is meg kell küldeni. Ez támasztja alá a Közbeszerzési Levelek 35. számában (2005. október 24.) 811. sorszámú kérdésre adott válasz is, mely az irreálisan alacsony ár vonatkozásában kötelezı felvilágosítás kérés esetében vizsgálja ugyanezen kérdést:

V É G Z É S-t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S-t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.337/4/2012 A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály

Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály Szám:3/50121-27/2010. Ügyintézı: Hardy László Keszthely Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály 8360, Keszthely, Fı tér 1. Tel.: 83/505-550; Fax.: 83/505-568 vuz@keszthely.hu OTTO HUNGARIA

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.490/11/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S - t. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, és bírósági felülvizsgálata sem kérhetı. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, és bírósági felülvizsgálata sem kérhetı. I N D O K O L Á S Ikt. sz.: D.118/9/2013. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Informatikai eszközök

Részletesebben

... / 2010. É r t é k e l é s

... / 2010. É r t é k e l é s ... / 2010 É r t é k e l é s Sárospatak, Kistérségi Járóbeteg Központ kivitelezése elnevezéső meghívásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában a beérkezett ajánlatokról Az ajánlatkérı Sárospatak

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.534/18/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Ajánlatkérı: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a /2009. (...) IRM rendelethez Hivatalos név: Balatonboglár Város Önkormányzata Postai cím: Erzsébet u. 11.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.477/16/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést.

T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. 52/11-3-VII. Bojtos Andrea részére APEX-MM Kft. e-mail: bojtos@apex-mm.hu T. Cím! Megkaptam az ajánlatunk elbírálásáról elkészült összegzést. A mély, tartalmas és szerteágazó Ajánlatkérés legfıbb kiírási

Részletesebben

J E L E N L É T I Í V

J E L E N L É T I Í V J E L E N L É T I Í V a Pilis Város Önkormányzata által kezdeményezett, PILISI GERJE-FORRÁSVIDÉK TÁJRENDEZÉS REKONSTRUKCIÓ MŐSZAKI ELLENİRZÉSE (KÉ-12153/2009) tárgyú, egyszerő közbeszerzési eljárás eredményhirdetése

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.869/18/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.402/8/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.2/16/2013. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012.

Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. Pneumatikus gáztávszabályzó rendszer alkatrészeinek beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-249/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérı

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.302/11/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS

M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása AJÁNLATI FELHÍVÁS M2 jármőbeszerzés KÖZOP 5.5. kódszámú angol és magyar nyelvő projektdokumentációjának elkészítése és támogatási kérelmek benyújtása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-50/2013. AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás

AJÁNLATI FELHÍVÁS. BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása. Versenyeztetési eljárás BKV Zrt. által üzemeltett trolibusz jármővek segédüzemő motorjainak javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-43/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május Ajánlatkérı neve: AJÁNLATI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.115/15/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TİB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.93/4 /2007. Tárgy:

Részletesebben

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27.

306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól. Dr. Kugler Tibor. 2012. március 27. 306/2011. (XII. 23.) Korm. Rendelet Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól Dr. Kugler Tibor f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s i H a t ó s á g A Rendelet hatálya

Részletesebben

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988

HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S 086-144988 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:144988-2013:text:hu:html HU-Budapest: Közúti és egyéb járművek javítása, karbantartása és kapcsolódó szolgáltatások 2013/S

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.479/17/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A Társulási Tanácsa a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdése alapján közbeszerzési szabályzatát

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek az Esze Tamás általános iskola

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi

Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tárgy: Kiegészítı tájékoztatás Címzettek: Hidegaszfalt bekeverése mart aszfaltból 2012. tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattevıi / gazdasági szereplıi Tisztelt Ajánlattevık / Gazdasági szereplık!

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.478/13/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala 1051 Budapest Sas u. 23. Tel. szám:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.980/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása A közbeszerzési törvény szabályainak változása ETK zrt. 2010. február Az előadás felépítése Gyakorlati alkalmazási kérdések kezelése a Kbt. módosításában - Formai megközelítés mérséklésére irányuló változások:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Benyújtási határidı: 2009. Pályázó és vele együtt költözık adatai. Megpályázott lakás megnevezése:

PÁLYÁZATI ADATLAP. Benyújtási határidı: 2009. Pályázó és vele együtt költözık adatai. Megpályázott lakás megnevezése: PÁLYÁZATI ADATLAP a Tata, 2155/40 hrsz. alatt felvett, természetben, 2890 Tata, Újhegy -en található, piaci alapon bérbe adandó, halasztott értékesítésre épülı lakások tárgyában. Benyújtási határidı: 2009.

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 7. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Lajosmizse Város Önkormányzata 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

A KBT. 72. SZERINTI INDOKOLÁSKÉRÉS (ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR) DOKUMENTUMMINTA

A KBT. 72. SZERINTI INDOKOLÁSKÉRÉS (ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR) DOKUMENTUMMINTA A KBT. 72. SZERINTI INDOKOLÁSKÉRÉS (ARÁNYTALANUL ALACSONY ÁR) DOKUMENTUMMINTA TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: neve: Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet címe: 1096 Budapest, Haller u. 29. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szıtt

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról mobiltelefonok beszerzése tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított közbeszerzés eljárásban 1) Az Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége: Nemzeti

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D. 409/3/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL KÉSZÍTETT ÍRÁSBELI ÖSSZEGEZÉS MINTA 1 / 10 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.54 / 17 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Közbeszerzés és Versenyjog

Közbeszerzés és Versenyjog Szöveg Közbeszerzés és Versenyjog Füzesi Géza Gazdasági Versenyhivatal Közbeszerzés és Versenyjog A közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 2. -ának (2) bekezdése szerint

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2007. ÉV 2008. ÁPRILIS 30. 1. Általános kiegészítések A pénztár mőködési formája: kiegészítı egészségpénztár Alapítás idıpontja: 1999. november

Részletesebben

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6

A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 A KBT. 67. SZERINTI FELVILÁGOSÍTÁS KÉRÉS MINTA 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ A MINTA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN A jelen minta azzal a céllal készült, hogy segítséget nyújtson az európai uniós forrásból támogatott

Részletesebben

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S - t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. Ikt.sz.: D.1006/14/2011. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása

Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása Fogaskerekő Vasút telephelyi tolópadjának megelızı karbantartása, javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-215/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS 2012. Ajánlati felhívás AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Javaslat eljárást lezáró döntés meghozatalára a Balatonkenese,

Részletesebben

Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ DOKUMENTÁCIÓJÁHOZ y:\judit\xv.ker.önkormányzat\vagyon\2008tender\kérdések\xv.ker.önkormányzat_kiegtáj_2009.01.14.doc Kiegészítı tájékoztatás a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat VAGYON- ÉS FELELİSSÉGBIZTOSÍTÁS AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. sz. mellékelt AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS modellezı rendszer tervezése és kifejlesztése Baranya és Somogy megyében és kiemelten Pécsen címő pályázathoz könyvvizsgálói jelentés elkészítésére 1 AZ AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI

8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Nagyrécse

Részletesebben

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás

Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása. versenyeztetési eljárás Autóbuszok klímaberendezéseinek felülvizsgálata, karbantartása, szükség szerinti javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-437/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.301/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-78/2008/8. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Apáthy Endre kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-57/12. 2. A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-57/12. 2. A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Fıosztály Schifner Marianna mb. Fıosztályvezetı 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı:

Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 103 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: RELABOR Foglalkozási

Részletesebben

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28.

Mőgyanta palackok regenerálása AJÁNLATI FELHÍVÁS. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. Budapest, 2013. március 28. Mőgyanta palackok regenerálása Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-443/2012. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március 28. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-179/2007/7. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Bólyi Mezıgazdasági Termelı és Kereskedelmi Zrt. kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban,

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s :

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! í t é l e t e t : I n d o k o l á s : Fıvárosi Bíróság 18.K.31.677/2010/3. A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Fıvárosi Bíróság a dr. Ócsai József ügyvéd által képviselt Magyar Telekom Távközlési Zrt. (Budapest) felperesnek,

Részletesebben

x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja

x Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZİDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZİDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRİKÉNT SZERZİDİ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Lajosmizse

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/031-007/2010 A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa E. B. és dr. K. G. ügyvezetık által képviselt Recovery Ingatlanhasznosító Kft. (Budapest) kérelmezı összefonódás engedélyezése

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Írásbeli összegezés az ajánlatok elbírálásáról Teljeskörű Üzemeltetési Szerződés HP, Canon, Lexmark, valamint OKI gyártmányú nyomtatókra 4 részteljesítésben, tárgyban verseny újbóli megnyitásával lebonyolított

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése

Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése Dunai hivatásforgalmi vízi közlekedés kialakítása Budapesten tárgyú projekt könyvvizsgálati feladatainak elvégzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt.. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. AJÁNLATI

Részletesebben

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS

Éves jelentés grafikai tervezése AJÁNLATI FELHÍVÁS Éves jelentés grafikai tervezése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-138/2011. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. május hó 11 nap AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérı neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.; 1067 Budapest, Eötvös utca 21. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérı neve és címe: Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzata 8043 Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: I. részajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárásban 1) az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail); Hivatalos név: Lajosmizséért Közalapítvány Postai cím: Városháztér

Részletesebben

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL

SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL SZABÁLYZAT KÖZÖSSÉGI BUSZ IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRİL Mezıberény Város Önkormányzata figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi hátteret az alábbiak szerint határozza meg a Városi Közszolgáltató Intézménynek

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.443/16/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

v é g z é s t : A bíróság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság 36/2010. (X.7.) számú határozatát helybenhagyja.

v é g z é s t : A bíróság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Választási Bizottság 36/2010. (X.7.) számú határozatát helybenhagyja. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, mint elsıfokú bíróság dr. Sáhy Erzsébet ügyvéd által képviselt polgármesterjelölt kérelmezınek, - a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG 2 012. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ S e l l y e, 2013.április 25. Összeállította: Czipor

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen...

http://www.kozbeszerzes.hu/lid/ertesito/pid/0/ertesitohirdetmenyproperties?objectid=hirdetmen... Page 1 of 5 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Általános keresés Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/136.

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Üllői út 423. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: A Városgazda XVIII. kerület

Részletesebben

Házi gyermekorvosi konferencia. 2012. november 23. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság!

Házi gyermekorvosi konferencia. 2012. november 23. Országos Egészségbiztosítási Pénztár Egészség, biztonság! A vállalkozási formában mőködı egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközének felhasználásáról és annak nyilvántartásáról Házi gyermekorvosi konferencia 2012. november

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Ajánlatkérı: Magyar Állami Operaház 1061 Budapest, Andrássy út 22. A beszerzés tárgya: A Budapesti Operabál eszközparkjának

Részletesebben

Második lépésben meg kell határozni, hogy az adott sávba jutó nettó árbevételhez mekkora összegő elábé + közvetített szolgáltatások értéke jut.

Második lépésben meg kell határozni, hogy az adott sávba jutó nettó árbevételhez mekkora összegő elábé + közvetített szolgáltatások értéke jut. Dr. Kovács Attila - PÉLDA Iparőzési adómegállapítás -> az elábé és a közvetített szolgáltatások értéke együttes összegének korlátos levonhatósága a nettó árbevételbıl 1. A szabályozás bemutatása egy példán

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítıben történı közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérı

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860

VERSENYTANÁCS. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 VERSENYTANÁCS 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. 472-8864 Fax: 472-8860 Vj-25/2008/7. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Autó Triplex Kft. (Budapest) kérelmezı összefonódás engedélyezése iránti kérelmére

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET - 1 - Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület Egyszerősített éves beszámolójának kiegészítı melléklete KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Éjféli Kiáltás Misszó Egyesület éves egyszerüsített éves beszámolójához Budapest, 2012.06.01.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben