A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.313/16/2012. A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T ot. A Döntıbizottság a Hetényi Haszongépjármő Javító Kft. (2045 Törökbálint, Ipari park hrsz. 152/12., képviseli: Guba Ügyvédi Iroda, Dr. Guba Zoltán ügyvéd, 3515 Miskolc, Egyetemváros, Pf. 25., a továbbiakban: kérelmezı) jogorvoslati kérelmét, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala (1051 Budapest, Sas u. 23. VI/609., a továbbiakban: ajánlatkérı) NAV garanciális és garancia idın túli gépjármőveinek javítása, karbantartása 23 részteljesítésben tárgyú közbeszerzési eljárásának 1. részével kapcsolatban nyújtott be, elutasítja. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézbesítésétıl számított 15 napon belül keresettel a Fıvárosi Törvényszéktıl lehet kérni. A keresetlevelet a Fıvárosi Törvényszékhez címezve, de a Döntıbizottsághoz kell benyújtani. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntıbizottság a közbeszerzési és jogorvoslati eljárásban keletkezett iratok, a felek írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérı a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárásának ajánlati felhívását én adta fel az Európai Unió hivatalos lapjába a rendelkezı részben megjelölt beszerzés tárgyában. A hirdetmény 2011/S számon én jelent meg. Ajánlatkérı a hirdetményt án módosította. A módosító hirdetmény 2012/S számon jelent meg én.

2 2 Ajánlatkérı a felhívás II.1.8) pontjában rögzítette, hogy a részekre történı ajánlattételre lehetıséget biztosít. A felhívás II.2.1) Teljes mennyiség pontjában ajánlatkérı a következıket határozta meg: A NAV által üzemeltetett garanciális és nem garanciális 1411 db - 15 % minden rész vonatkozásában gépjármő (3,5 tonna össztömeg alatti gépjármővek (1-22 rész) és 3,5 tonna feletti tehergépjármővek (23. rész) javítómőhelyben történı javítása, az alábbi - részteljesítések szerint: 1.rész: Budapest és Pest megye területén lévı gépjármővek javítása és karbantartása: 616 db gépjármő, a következı gépjármő márkák szerint: Alfa Romeo, Audi, Chevrolet, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Jeep, Mazda, Mercedes, Nisan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo. Javítóbázist legalább Budapest területén kell biztosítani. A felhívás III.2.2) pontjában a gazdasági és pénzügyi alkalmassági, a III.2.3) pontjában a mőszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket rögzítette az ajánlatkérı. Az ajánlati felhívás IV.2.1) pontjában határozta meg az ajánlatkérı, hogy az elbírálás szempontja az összességében legelınyösebb ajánlat az alábbiakban megadott részszempontok szerint: 1. Motorolaj átlagár (nettó Ft/liter). Súlyszám Szerelı óradíj (nettó Ft). Súlyszám Karosszérialakatos óradíj (nettó Ft). Súlyszám Fényezési óradíj (nettó Ft). Súlyszám Kedvezmény mértéke az alkatrészek árából (%). Súlyszám 25 Ajánlatkérı a felhívás IV.3.3) pontjában az ajánlattételi határidıt órában határozta meg. Az ajánlati felhívás VI.3) További információk pontjában ajánlatkérı elıírta a következıket is: 25.) A nyertes ajánlattevınek legkésıbb a szerzıdéskötés idıpontjáig be kell nyújtania a szerzıdés tárgyára vonatkozó (vagy arra kiterjesztett), legalább az alábbiakban rögzített kárösszegő felelısségbiztosítási kötvény egyszerő másolatát. A felelısségbiztosítási kötvény kizárólag a vis maior esetekre tartalmazhat korlátozó feltételeket. A felelısségbiztosítás minimál éves értéke minden rész vonatkozásában 3 millió forint. Ajánlattevınek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerzıdéskötés idıpontjában rendelkezni fog a megadott értékő felelısségbiztosítással.

3 3 26.) A javítás elszámolásakor az egyes munkamőveletek idıszükségleteként legfeljebb az Autodata katalógusban meghatározott, az adott gépjármőhöz kapcsolódóan megadott normaidık vehetık figyelembe. Ajánlatkérı a karosszériajavítások és fényezési munkák elszámolásához az Audatex rendszer által készített számítást is elfogadja. A 31.) pontban az ajánlatkérı a szerelıi, a karosszérialakatos és a fényezési óradíj vonatkozásában is elıírta, hogy az ajánlatkérı által megadott gépjármőpark összetételét figyelembe véve egyetlen szerelési mőveletekre vonatkozó óradíjat kell megadni. A megajánlott óradíjnak az általános forgalmi adón kívül minden költséget tartalmaznia kell. Ajánlatkérı dokumentációt is az ajánlattevık rendelkezésére bocsátott, amely tartalmazta az útmutatót, a szerzıdéstervezetet és az iratmintákat án és én az ajánlatkérı kiegészítı tájékoztatást adott. A i ajánlattételi határidıre az 1. részre 14 ajánlat érkezett, közöttük a kérelmezı és a Tihanyi és Társa Kft. ajánlata. A benyújtott ajánlatok az óradíjak tekintetében az alábbi ajánlatokat tartalmazták: Szerelı óradíj (nettó Ft) Karosszérialaka tos óradíj (nettó Ft) Fényezési óradíj (nettó Ft) Szerelı óradíj (nettó Ft Karosszérialaka tos óradíj (nettó Ft Fényezési óradíj (nettó Ft BM Duna Gombos Hetényi Leitold Naftó Óbudai Heros Autó Porsche Posta Autó RAY- CAR Schiller Tihanyi és Társa Wallis Motor Zs + U Ajánlatkérı én hiánypótlási felhívást küldött az ajánlattevıknek.

4 4 Ajánlatkérı án az ajánlattevıktıl az 1. részteljesítés tekintetében az alábbiak szerint kért magyarázatot az irreálisan alacsony árra vonatkozóan a Kbt. 86. (1) és (2) bekezdése alapján: Fényezési óradíjra vonatkozóan a Postaautó Duna Zrt, a Duna Autó Zrt., NAFTÓ Kft.; a Leitod Kft., Tihanyi és Társa Kft. és a Hetényi Haszongépjármő Kft.-tıl. Karosszéria lakatos óradíjra vonatkozóan a Postaautó Duna Zrt, a Duna Autó Zrt., a NAFTÓ Kft., a Leitold Kft., Tihanyi és Társa Kft. és a Hetényi Haszongépjármő Kft.-tıl. Szerelı óradíjra vonatkozóan az Óbudai Autójavító Kft., a Postaautó Duna Zrt., a Leitold Kft. Tihanyi és Társa Kft. és a Hetényi Haszongépjármő Kft.-tıl. A Tihanyi és Társa Kft én megküldte ár indokolását ajánlatkérı részére alábbi tartalommal: 1. Ez egy családi vállalkozás, immár több mint 30 éves múltunk van. A vállalkozásnak otthont adó ingatlan teljes egészében saját tulajdonunkban van. Bérleti költségek nem terhelik. 2. Minden termelıeszköz, gép, berendezés, szerszám a saját tulajdonunkban van. A rendelkezésünkre álló eszközök minden mai követelménynek megfelelnek, korszerőek. Az elmúlt öt évben szinte teljes egészében korszerő eszközökkel frissítettük felszerelésünk. Modernizálásra és további új beszerzésekre nincs szükségünk. 3. Raktári készletek beszerzésével nem növeljük mőködési költségeinket, hanem a több éves szerzıdéseknek megfelelıen az alkatrészeket forgalmazók a rendeléstıl számított két-három órán belül térítésmentesen kiszállítják. 4. Gépjármővek kárjavításával is foglalkozunk, ehhez minden nagyobb biztosító társasággal szerzıdést kellett kötnünk, akik évente megállapítják a feléjük érvényesíthetı-elszámolható óradíjakat. Ezek az összegek magasabbak, mint amit egy állami intézmény megengedhet magának. Ezek a bevételek is lehetıvé teszik az alacsony árképzést. 5. Benyújtott ajánlatunkban is láthatták, hogy évek óta több állami intézmény, továbbá több magán nagyvállalat részére végzünk javításokat, akik meg vannak elégedve az általunk végzett munkákkal. Azt gondolom, hogy ez már önmagában is feltételezi, hogy a Tihanyi és Társa Kft. eleget tesz a szerzıdéses feltételeknek. A megajánlott fényezési, karosszéria lakatos és szerelési óradíjak levezetése: Tárgy: költségkimutatás / fı Megnevezés: Nyomtatvány, irodaszer 500,00 Közüzemi díjak 4000,00 Tisztítószer 600,00

5 5 Munkaruha 1000,00 Postaköltség 200,00 Telefonköltség 2500,00 Javítás, karbantartás 1500,00 Felügyeleti díj 1000,00 Környezetvédelmi szolg. 1200,00 Internet költség 645,00 ISO tanácsadás 1000,00 Távfelügyelet 1000,00 Egyéb szolgáltatás 1000,00 Bankköltség 1500,00 Biztosítási díjak 2000,00 Bérköltség ,00 Szociális hozzájárulási adó 38610,00 Szakképzési hozzájárulás 2145,00 Havi fix költségek összesen: ,00 Havi munkanapok száma: 21,00 Napi munkaórák száma: 8,00 Napi fix költségek összesen: 9685,71 1 órai fix költségek összesen: 1210,71 A gazdaságossági szempontokat figyelembe véve elmondható, hogy ajánlati árunk a gazdasági ésszerőséggel teljes mértékben alátámasztható, az általunk vállalt ellenszolgáltatás összege megfelel a gazdasági ésszerőség elvének és a teljesíthetıségnek. Ajánlatkérı én megküldte ajánlattevık részére az eljárás összegzését, mely szerint az 1. rész tekintetében valamennyi ajánlatot érvényesnek nyilvánította, a nyertes ajánlattevıként a Tihanyi és Társa Kft-t nevezte meg. Kérelmezı én megtekintette a Tihanyi és Társa Kft. 1. részteljesítés tekintetében tett ajánlatát. Kérelmezı án elızetes vitarendezést kezdeményezett a Tihanyi és Társa Kft. által a kirívóan alacsony ár vonatkozásában adott indokolás elfogadása és az eljárás eredményérıl hozott ajánlatkérıi döntés vonatkozásában. Álláspontja szerint a Tihanyi és Társa Kft. ajánlata és az indokolása összeegyeztethetetlen a gazdasági ésszerőséggel, így az ajánlat érvénytelen az alábbi okokra tekintettel. 1. A vállalkozás fennállásának idıtartama legfeljebb a társaság good will értékét növelheti, de nem adhatja objektív alapját a piaci árelınynek. A hosszabb ideje mőködı családi vállalkozás költségmegtakarítást nem

6 6 eredményez, mivel a társaság tagjainak, munkavállalóinak létszáma kizárólag az elérhetı eredménynek lehet korlátja, de eddig a korlátig az eredmény és a terhek aránya állandó, ez nem költségcsökkentı hatású. A saját tulajdonú ingatlan nem eredményez teljes költségcsökkenést, mivel az ingatlan tulajdon megszerzésével a társaságot terheli az annak fenntartásával járó valamennyi költség és építményadó fizetési kötelezettség keletkezik, amely nem saját tulajdonú ingatlannál nem a társaságot terhelné. A 616 darab jármő javításához kellı nagyságú telephelyre, mőhelyre van szükség; az erre esı építményadó nagysága ekvivalens a ma elérhetı bérleti díjakkal. Így tehát, amekkora összegő megtakarítást elér a nyertes ajánlattevı a saját tulajdonú ingatlannál, annyit el is veszít az építményadóval, így ez az indokolás a kirívóan alacsony árat nem indokolja. 2. A nyertes ajánlattevı hivatkozik arra, hogy új, saját gépparkja van. Abban az esetben, ha egy meglévı géppark állapota új, akkor rezsióradíjas elszámolás esetén annak amortizációjával számolni kell a szerzıdés teljesítésének teljes idıtartamában. A nyertes ajánlattevı hivatkozik arra, hogy saját géppark miatt ismételt beruházásra nincs szükség. A nyertes ajánlattevı azonban csak általános elıadásokat tesz ebben a körben, az indokolása egyáltalán nem tartalmaz adatokat arról, hogy ezzel mekkora megtakarítást tud elérni és fıleg arra, hogy ez indokolná a többi ajánlattevı árához viszonyított kirívó eltérést. Az ajánlat ezentúl semmiféle fedezetet nem tartalmaz a már nem javítható eszközök pótlására és új eszközök beszerzésére. A dokumentáció 33. pontja szerint az ajánlattevınek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerzıdés teljesítése során rendelkezik az ajánlati felhívásban és a dokumentációban felsorolt gyártmányú gépjármővek gyártmány-specifikus javítási munkafázisaira vonatkozó hozzáféréssel. Az ajánlati dokumentáció szerint a gyári információkkal kötelezı rendelkezni, így annak költségét a költségelemek között szerepeltetni kellett volna és az ajánlati ár meghatározása során fedezetet kellett volna rá biztosítani. Ez az autodata hozzáférés éves szinten forint + ÁFA költségként jelentkezik. Ezzel a szerzıdés teljesítéséhez nélkülözhetetlen költséggel az ajánlattevı az indokolásában nem számol. Az autodata hozzáférés nélkül a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerzıdés nem teljesíthetı. Ha a nyertes ajánlattevı saját gépparkkal rendelkezik, akkor annak fenntartási, javítási, szervízelési költségei is vannak, azokkal kapcsolatban a munka során amortizáció jelentkezik és ezen gépek lekötik ajánlattevı financiális eszközeit is. Mindazonáltal, az indokolásnak objektívnek kell lennie és önmagában kell alkalmasnak lennie az ajánlat teljesíthetıségének alátámasztására. Amennyiben egy-egy költségre nincs fedezet az ajánlatban, az indokolás a gazdasági ésszerőséggel össze nem egyeztethetı. A fenti költségekre nincs fedezet az ajánlatban.

7 7 3. A nyertes ajánlattevı hivatkozott arra is, hogy semmilyen raktárkészlettel nem rendelkezik, és az alkatrészeket a forgalmazó a részére azonnal kiszállítja, így ezt nem kell finanszíroznia. Amellett, hogy ez más ajánlattevı számára is elérhetı lehetıség, így érdemi megtakarítást nem jelenthet hozzájuk képest, jelezni kívánjuk, hogy a kirívó ajánlat a rezsióradíjra vonatkozott, az anyagköltség külön sorban szerepel, így a rezsióradíj megfelelı voltát nem igazolhatja a másik sorban szereplı költség. 4. A nyertes ajánlattevı indokolásában hivatkozik arra is, hogy gépjármővek kárjavításával is foglalkoznak, és az ebbıl származó bevételeket keresztfinanszírozásra használják fel, így tudják az óradíjukat alacsonyan tartani. Ezen indokolás kirívó módon sérti a Kbt-t. A Döntıbizottság gyakorlata egységes abban, hogy költségcsökkentı tételként nem lehet hivatkozni egy adott közbeszerzési eljárásban arra, hogy az ott felmerült költségeket az ajánlattevı egy másik gazdasági tevékenységébıl származó bevételébıl kompenzálja. Az ilyen árképzést a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvénynek a gazdasági erıfölénnyel való visszaélésrıl szóló fejezetéhez főzött miniszteri indokolás rabló ár-nak definiálja: az indokolatlanul alacsony, úgynevezett rabló ár alkalmazása az erıfölényes vállalkozó versenytársai rovására történı piacszerzésének egyik kézenfekvı, de kétség kívül a legköltségesebb módja. Lényege a jövıbeni nagy nyereség érdekében vállalt átmeneti veszteség elviselése addig, amíg a versenytársak eltőnnek a piacról és mód nyílik a monopol ár érvényesítésével a veszteséget eltüntetni, illetıleg az egyed uralommal extra profitra szert tenni. A rabló ár megjelenésének döntı bizonyítéka, ha az árcsökkentés az erıfölényes vállalkozó átlagos termelési költségszintje alatt állapodik meg. A nyertes ajánlattevı tehát arra hivatkozik, hogy egy másik munkájából eredı haszonnal kompenzálja a jelen beszerzés esetleges veszteségeit Ez az eljárás egyértelmően ellentétes a gazdasági ésszerőséggel, hiszen a veszteség nem szükségszerő képzése gazdaságilag ésszerőtlen. Az indokolás elfogadása esetén az ajánlatkérı függı helyzetbe kerülne a gépjármő kárjavítási üzletág pillanatnyi állapotától, hiszen, ha a nyertes ajánlattevı hivatkozott kárjavítási szerzıdése megszőnik, a jelen eljárás eredményeképpen megkötendı szerzıdés rögtön finanszírozhatatlanná és így teljesíthetetlenné válna. 5. A nyertes ajánlattevı hivatkozott tovább arra, hogy nemcsak a magán, de az állami szektor részére is nyújtotta a beszerzés tárgya szerinti szolgáltatást, és a megrendelık elégedettek voltak a szolgáltatással. Azonban az ajánlattevıknek az indokolásuk benyújtásakor nem általános hivatkozásokat, hanem adatokat és indokokat kell adniuk abban a vonatkozásban, hogy hogyan tudják a megadott árszinten teljesíteni a szerzıdéses kötelezettségeiket. Egy általános utalás, hogy mások meg voltak elégedve a munkájukkal, a tárgyi eljárásban semmiféle

8 8 érdemi információval nem bír az ajánlatkérı részére. A két állítás nincs valós kapcsolatban egymással, maga az állítás pedig nincs is igazolva. II. Vitatta az 1 fıre esı havi költségkimutatást alábbi tételeinek gazdasági megalapozottságát. 1. A munkaruha tekintetében a havi forint, azaz éves szinten 1 fı munkaruházatára forintot összegbıl nem lehet a ruházatot, védıfelszerelést, maszkot (fényezés), cipıt beszerezni. A beárazott összeg nem nyújt fedezetet a költségekre. 2. Az ajánlat nem tartalmaz fedezetet a kötelezı üzemorvosi vizsgálatokra. 3. Az ajánlat egyáltalán nem tartalmaz fedezetet az építményadóra, az iparőzési adóra, amortizációra, azonban ezek szükségszerően fel fognak lépni. 4. Az ajánlat nem tartalmaz valós fedezetet a felelısségbiztosítási díjakra, azonban ezek szükségszerően fel fognak lépni, mivel a kiírás szerint: A felelısségbiztosítás minimál éves értéke minden rész vonatkozásában 3 millió forint. A nyertes ajánlattevı indokolása szerint az összes biztosítás díj forint/fı, tehát az éves fedezet 24 ezer forint, ez nem nyújthat kellı fedezetet az elıírt 3 milliós biztosításra. 5. Az ajánlat nem számol azzal, hogy rezsióradíj elszámolásnál kalkulálni kell az ún. impruduktív órákkal, mivel a munkavállalók nem végeznek produktív - a megrendelı felé elszámolható - munkát a munkaidı 100%-ban. A produktív órák százalékos aránya cégenként, munkavállalókként eltérı, de nagyságrendileg 90% körül határozható meg és soha egyetlen cég sem teljesített még 100%-on. Akár még a 95%-os, egyébként kiugróan magas produktivitás esetén is 5%-os veszteség jelentkezik a nyertes ajánlattevınél. 6. Az ajánlat egyáltalán nem számol gazdasági nyereséggel, erre fedezet nincs beállítva. A nyertes ajánlattevı tehát azért dolgozik, hogy ha minden munkáját elfogadják és kifizetik, akkor nullszaldós lesz a szerzıdés. Ajánlatkérı én megküldte a Tihanyi és Társa Kft-nek a kérelmezı elızetes vitarendezési kérelmét és egyben kérte az abban foglaltak tekintetében a felvilágosítást. A Tihanyi és Társa Kft én megküldte az ajánlatkérı által kért felvilágosítást, melyben az alábbiakat fejtette ki: A kérelem I.1. pontja tekintetében arra hivatkozott, hogy a vállalkozásnak otthont adó tulajdon nem a társaság tulajdonát képezi, hanem 1984 óta a Kft. ügyvezetıjének Tihanyi Istvánnak a magántulajdona. A társaság bérleti díjat nem fizet, az ingatlannal kapcsolatos költségek a tulajdonost terhelik. Egyebekben az építményadót a tulajdonos fizeti, így megállapítható, hogy a vállalkozásnak az ingatlannal kapcsolatos költsége nincs, az ajánlati árat nem befolyásolja.

9 9 Az I.2. pontra azt közölte, hogy az amortizáció a társaság likviditását nem befolyásolja, annak feltüntetése egy számviteli kötelezettség, miszerint a társaság eszközeit való értéken kell, hogy bemutassa, annak való költség vonzata nincs. A társaság eleget téve az ajánlattételi felhívásban foglalt pénzügyi gazdasági alkalmassági követelményeknek, benyújtotta ajánlatában mérlegét, melyben megállapítható, hogy a tıke ellátottsági mutató Ft pozitív értéket mutat, tehát a saját tıke és a befektetett eszközök hányadosa fedezetet biztosít bármilyen új, vagy akár rendkívüli beruházásra, így az árat nem befolyásolja. Az eszközök javítását, karbantartását ajánlati ára tartalmazza Ft/hó/fı. Elıadta, hogy rendelkezik Autodata hozzáféréssel, melyet évre már megvásárolt és mivel a mőködéshez elengedhetetlen, így garantálja, hogy a további években is meg fogja vásárolni, de ennek költsége nem ezt a szerzıdést terheli, ennek költsége független ezen szerzıdéstıl. Az indokolás I.3. pontja kizárólag arra kívánt rámutatni, hogy harminc éves mőködése alatt beszállítóival sikerült rendkívül erıs üzleti kapcsolatos kialakítani, korrekt, megbízható partnernek tartják a társaságot. Az I.4. pont tekintetében arra hivatkozott, hogy amennyiben jelen szerzıdés keretén belül ajánlatkérı kárjavítással bízza meg, úgy annak munkadíja a biztosító társasággal megkötött szerzıdésben foglalt áron történik, melynek költsége nem terheli ajánlatkérıt. Az indokolásban egyértelmően levezette, hogy ajánlati ára óránként és szakemberenként 89,29.- Ft nyereséget termel, így a keresztfinanszírozás és a rabló ár megadása nem illetheti a társaságot. Egyebekben ajánlatkérı elıírta, hogy ajánlattevı rendelkezzen kárjavítási szerzıdéssel a szerzıdés idıtartama alatt, tehát annak megszőnése szerzıdésszegésnek minısülne, de semmiképpen sem a finanszírozást befolyásolná. A kérelem I.5. pontjában kizárólag azt kívánta megerısíteni, hogy a Tihanyi és Társa Kft. a megajánlott ajánlati áron mindig, minden körülmények között szerzıdésszerően teljesítette a szerzıdésben foglalt kötelezettségeit. A II.1. pont vonatkozásában elıadta, hogy a beszállítóival kimagasló alkupozíciót vívott ki magának. A legtöbb kenıanyag és alkatrész beszállító a magas megrendelések fejében bónuszként ellátja szakembereit védıfelszereléssel és munkaruházattal, esetenként egy forintos bruttó áron. Ezen felül valós piaci áron vásárolja szakembereinek a munkaruházatot és védıfelszereléseket, melynek költsége így éves szinten Ft/fı.

10 10 A II.2. pontra hivatkozással ismertette, hogy az üzemorvosi vizsgálatok díját az indoklásban benyújtott egyéb szolgáltatások sora tartalmazza, melynek Ft/hó, így erre a költségre az ajánlat fedezetet tartalmaz. A II.3. pontra közölte, hogy az építményadóra és az amortizációra való indokolást a felvilágosítás második és harmadik bekezdése tartalmazza. Az iparőzési adó összege óránként 26 forint, melyet az egyéb szolgáltatások között jelenített meg. A II.4. pont tekintetében arra hivatkozott, hogy a társaság évi Ftos fedezető felelısségbiztosítási szerzıdéssel rendelkezik. Ennek éves díja összesen Ft. Ezen összeg a vállalkozás teljes mőködésére vonatkozik, így arányosan jelenítette meg a költségkimutatásban. A II.5. pontra utalva elıadta, hogy a produktív és improduktív órák fennállása és annak elszámolása, illetve költsége csupán feltételezéseken alapul. A gépjármő szervizek tevékenységüket Autodata és az Audatex ajánlásával ellátott munkaóra normával végzik, illetve számlázzák ki szolgáltatási díjaikat. Ennek értelmében jelen szolgáltatás teljesítése során a produktív és improduktív órák, percek, pillanatok számokban való kifejezése irreleváns. Egyebekben mőhelyében kialakult munkamódszer és munkamorál alapján kijelenti, hogy munkavállalói produktívan teljesítenek. A II.6. pont vonatkozásában kifejtette, hogy a társaság óránként és szakemberenként Ft nyereséget realizál, így az ajánlati ár a gazdasági ésszerőséggel teljes mértékben alátámasztható, az általa vállalt ellenszolgáltatás összege megfelel a gazdasági ésszerőség elvének és a teljesíthetıségnek. Ajánlatkérı én megküldte elutasító válaszát kérelmezı elızetes vitarendezési kérelmére alábbi indokolással: A Kérelem I.1. pontja vonatkozásában. A vállalkozásnak otthont adó tulajdon nem a Tihanyi és Társa Kft. tulajdonát képezi, az 1984 óta a Kft. ügyvezetıjének Tihanyi Istvánnak a magántulajdona. A Tihanyi és Társa Kft. bérleti díjat nem fizet, az ingatlannal kapcsolatos költségek a tulajdonost terhelik. Egyebekben az építményadót a tulajdonos fizeti. A saját tulajdonú ingatlan eredményezhet költségcsökkenést, ezt alátámasztja a Számviteli Törvény (továbbiakban Szt.) elıírása is, miszerint a saját tulajdonú ingatlan után - ha abban egyébként lakna is - tilos értékcsökkentés elszámolása. Mindazon által a jogszabály nem teszi kötelezıvé az értékcsökkenés elszámolását semmilyen eszköz után, csak lehetıséget ad rá.

11 11 Az I.2. pont vonatkozásában: A Tihanyi és Társa Kft. eleget téve az ajánlati felhívásban foglalt pénzügyi gazdasági alkalmassági követelménynek, benyújtotta ajánlatában mérlegét, melyben megállapítható, hogy a tıkeellátottsági mutató ,- Ft pozitív mérleget mutat, tehát a saját tıke és a befektetett eszközök hányadosa fedezetet biztosít bármilyen új, vagy akár rendkívüli beruházásra, így ajánlati árukat nem befolyásolja. Az eszközök javítását, karbantartását az ajánlati ár magyarázatában szerepeltették 1500 Ft/fı összegben. A Tihanyi és Társa Kft. rendelkezik Autodata hozzáféréssel, melyet évre már megvásárolt. Az Autodata hozzáférés költsége (200e Ft/év) egy munkaórára bontva kb. 10 Ft., ez nem olyan mértékő tétel, ami miatt az ajánlatot érvénytelenné lehetne nyilvánítani. A 100 ezer Ft alatti eszközök értékcsökkenését a vállalkozás saját számviteli politikája szerint számolja el - és nem tiltja egyetlen jogszabály sem, hogy legyen olyan év, amiben nem számol el értékcsökkenést. Az 1.3. pont vonatkozásában: A Tihanyi és Társa Kft. megerısítette, hogy a harminc éves mőködésük alatt a beszállítókkal sikerült rendkívül erıs üzleti kapcsolatot kialakítani, korrekt, megbízható megrendelınek minısülnek. Ez lehet, hogy nem jelent érdemi megtakarítást, viszont magyarázat arra, hogy miért nincs raktározási/készletezési költség, így indokolásként elfogadható. Az I pont vonatkozásában: A Tihanyi és Társa Kft. indokolás a alapján akár javítás munkadíja a biztosítóval megkötött szerzıdésben foglalt áron történik, melynek költsége nem terheli ajánlatkérıt. A Kft. indokolásában egyértelmően levezette, hogy az ajánlati ár óránként és szakemberenként 89,29 Ft nyereséget termel. A II.1 pont vonatkozásában: A legtöbb kenıanyag és alkatrész beszállító a magas megrendelések fejében bónuszként ellátja a megrendelıt védıfelszereléssel, munkaruházattal, munkaeszközökkel, stb. esetenként 1 forintos bruttó áron. Tudomásunk szerint semmilyen jogszabály nem határozza meg, hogy mekkora az évenkénti figyelembe veendı összeg (pl. a közigazgatásban még pár évvel ezelıtt is 5000 Ft/év volt a fizikai munkásokra vonatkoztatva). Álláspontunk szerint a Ft/fı éves költség elfogadható, hiszen ez mindösszesen 6 Ft/munkaóra, ami érdemben nem befolyásolja az óradíjat, így nem tekinthetı kizárási tényezınek. Egy mindösszesen 5 ezrelékes költség alábecslése esetén nem beszélhetünk gazdasági ésszerőtlenségrıl. A II.2. pont vonatkozásában: Az üzemorvosi vizsgálatok díját - a Tihanyi és Társa Kft. felvilágosítás kérésre adott válasza alapján - az indokolásban benyújtott egyéb szolgáltatások sora tartalmazza, mely 500 Ft/hó. Ez az összeg szintén ezrelékben mérhetı l órára viszonyítva.

12 12 A II. 3. pont vonatkozásában: Az iparőzési adó nem rezsidíj, hanem jövedelmet terhelı adó. A Tihanyi és Társa Kft. válasza alapján esetükben ez 26 Ft óránként, mely az egyéb szolgáltatások között van számon tartva. Az amortizációra és az építményadóra vonatkozó indokolást ajánlatkérı elfogadta, megalapozottnak találta. A II. 4. pont vonatkozásában: A Tihanyi és Társa Kft. válasza alapján ,- Ft-os fedezető felelısségbiztosítási szerzıdéssel rendelkezik. Ennek éves díja összesen ,- Ft. Ezen költség a vállalkozás teljes mőködésére vonatkozik, így arányosan jelenítette meg a költségkimutatásban. Ezzel szemben ajánlatkérı jóval kisebb összegrıl kérte a felelısségbiztosítás meglétét, melynek igazolását a szerzıdéskötéskor kell teljesíteni. A II. 5. pont vonatkozásában: Nincs jogszabályi elıírás az improduktív órákkal való elszámolásra. A gépjármő szervizek tevékenységüket Autodata és az Audatex ajánlásával ellátott munkaóra normával végzik, illetve számlázzák ki szolgáltatásaikat, ennek értelmében jelen szolgáltatás teljesítése során a produktív és improduktív órák, percek, pillanatok számokban való kifejezése irreleváns. A II. 6. pont vonatkozásában: A Tihanyi és Társa Kft. - mint ahogy hangsúlyozta is - családi vállalkozás. Ilyen vállalkozás oknál a kifizetett bér a tulajdonosi kör szempontjából bevételnek minısül, azaz a gazdasági ésszerőséggel nem ellentétes, hogy a nyereséget nem vállalkozásban képzik, hanem munkabérként. Összességében az ajánlat tartalmazta valamennyi biztosan és kötelezıen felmerülı változó költséget. A kifogásolt, kihagyott tételek becsléseink szerint nem érik el a 2%-ot sem, ami kerekítési különbözetként sem jelentıs. Kérelmezı én nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét. A jogorvoslati eljárás hiánypótlást követıen én indult meg. A jogorvoslati kérelemben kérte, hogy a Döntıbizottság állapítsa meg, hogy ajánlatkérı azzal, hogy a Tihanyi és Társa Kft. ajánlatát érvényesnek fogadta el, megsértette a Kbt. 81. (3) bekezdését, 86. (5) bekezdését, és így a 88. (1) bekezdés g) pontját. Kérte az ajánlatkérı eljárást lezáró döntésének megsemmisítését az 1. rész vonatkozásában. A jogorvoslati kérelmet a vitarendezési kérelemben foglaltakkal megegyezıen terjesztette elı. Kérelmezı án kiegészítette a jogorvoslati kérelmét. Elıadta, hogy az elızetes vitarendezési kérelme alapján ajánlatkérı a Kbt. 85. (1) bekezdése szerinti felvilágosítás kérést küldött a Tihanyi és Társa Kft nyertes ajánlattevı részére és a felvilágosítás kérés megküldésének tényérıl a kérelmezıt

13 napján a ikt. sz. levelében tájékoztatta. A tájékoztató levél a megküldött felvilágosítás kérést, annak érdemi részét nem tartalmazta, az kizárólag az eljárási cselekmény megtörténtének tényérıl tájékoztatta kérelmezıt. Álláspontja szerint ajánlatkérı a felvilágosítás kérésrıl való érdemi értesítés megküldésének elmulasztásával megsértette a Kbt. 85. (1) bekezdését, illetve a Kbt. l. (1) bekezdését. Elıadta, hogy a nyilvánosság elvének biztosítása a Kbt. 1. (1) bekezdés szerint az ajánlatkérı kötelezettsége. Ajánlatkérı eljárása nem biztosította sem a nyilvánosságot, sem az átláthatóságot, hiszen a kérelmezı nem szerezhetett arról tudomást, hogy a vitarendezési kérelme alapján ajánlatkérı milyen vonatkozásban kért felvilágosítást a nyertes ajánlattevıtıl, annak ellenére, hogy a vitarendezés célja éppen a jogorvoslati eljárás elkerülése lenne. Hivatkozott arra, hogy ajánlatkérı április 13. napján indokolás- és felvilágosítás kérést küldött ki és az értesítési kötelezettségének oly módon tett eleget, hogy valamennyi ajánlattevı részére megküldte a többi ajánlattevı felé megfogalmazott kérdéseket is. A nyilvánosság alapelvi követelménye alapján egyértelmő, hogy amennyiben az ajánlatkérı valamely ajánlattevı részére indokoláskérést vagy felvilágosítás kérést küld, akkor az értesítési kötelezettség nem kizárólag arra terjed ki, hogy magáról az eljárási cselekmény megtörténtérıl tájékoztassa a többi ajánlattevıt, hanem az eljárási cselekmény tartalmáról is tájékoztatnia kell ıket. Fentiek miatt ajánlatkérı megsértette a Kbt. 85. (1) bekezdését, illetve a Kbt. 1. (1) bekezdését én benyújtott észrevételében a kérelmezı elıadta, hogy az ajánlatkérı olyan szempontokat vizsgált, melyeknek nincs és nem is lehet relevanciájuk az ajánlat gazdasági ésszerőséggel való összeegyeztethetetlensége vonatkozásában. Elıadta, hogy téves az az ajánlatkérıi elıadás, hogy elınyben kellene részesíteni a kkv-ket, a Kbt. nem tartalmaz ilyen elıírást. Elıadta, hogy szokatlan az az ajánlatkérıi eljárás, mely szerint ajánlatkérı a kérelmezı által benyújtott vitarendezési kérelmet megküldte a nyertes ajánlattevınek, és felkérte az abban foglaltakra való reagálásra, majd ezen reagálásokat egy az egyben, idézve, mindenfajta érdemi korrekció - és eszerint konkrét vizsgálat - nélkül beemelte a vitarendezésre adott válaszába, majd az észrevételébe is. Ajánlatkérınek nem az a feladata, hogy a saját korábbi döntését alátámasztassa a nyertes ajánlattevıvel, mintegy segítséget kérve tıle, hanem az, hogy az ajánlatkérı által vitatottnak tekintett elemekre kérjen tájékoztatást és ezt megvizsgálva döntése el, hogy ésszerő-e gazdaságilag az ajánlat. Az ajánlatkérı észrevételei vonatkozásában az alábbiakat adta elı. 1. Saját tulajdonú ingatlan

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.443/16/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.340/13/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.212/21/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Hatósága nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.379 /23 /2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.150/8/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.498/7/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.536/10/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.138/22/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.238/11/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt. sz.: D. 370/ 9 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu A

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt. sz.: D.469/15/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.509/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 e-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.34/16 /2010. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Magyar Közút Nonprofit ZRt. által Irodaszer és papír-írószer beszerzése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére 2014 évre (továbbiakban: Irodaszer és papír-írószer beszerzés -2014 ) tárgyban, a TED 2013/S

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: Ikt. sz.: D. 952/ 13 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.305/27/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Irmák Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Kft. AJÁNLATTÉTEL TÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA A Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató szállásépületének akadálymentesítése, és a Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérı neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Tengelic Község Önkormányzata Postai cím: Rákóczi u. 11. Város/Község: Tengelic Postai irányítószám:

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/021-023/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. F. G. ügyvéd (Oppenheim Ügyvédi Iroda) által képviselt TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zrt. (Hajdúszoboszló) ellen

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (a továbbiakban: Ajánlatkérı) Egészségügyi mosodai, bértextília szolgáltatás és textiljavítás a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Ügyszám: Vj-131-087/2009. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a (dr. G. T. ügyvéd) Bita-Petrik-Giba és társai Ügyvédi Iroda (Budapest) által képviselt CAPITAL PARTNERS a.s.

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294)

DOKUMENTÁCIÓ (TED 2015/S 132-242294) MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZRT. 1065 BUDAPEST, NAGYMEZİ U. 46-48. DOKUMENTÁCIÓ A Magyar Export-Import Bank Zrt. részére új, azonos típusú és felszereltségő személygépkocsik beszerzése adásvétel keretében.

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/15/64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj/013-037/2010. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Sz. B. G. ügyvéd (Szabó Balázs Gábor Ügyvédi Iroda) által képviselt SWISS INVEST 2009 Hungary Pénzügyi Szolgáltató

Részletesebben

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés)

(közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Száma: 09000-0/8941-64/2013. ált. VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS (közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötött szerzıdés) Amely létrejött egyrészrıl a HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG (székhelye: 4024 Debrecen,

Részletesebben

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Hirdetmény száma: K.É. 19070/2009. Szociális helyiségek kialakítása és kutató szobák felújítása. 2009. AZ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

ERFA. Általános útmutató az elszámolható költségekrıl. 2007-2013 programozási idıszak

ERFA. Általános útmutató az elszámolható költségekrıl. 2007-2013 programozási idıszak ERFA Általános útmutató az elszámolható költségekrıl 2007-2013 programozási idıszak Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELSZÁMOLHATÓSÁG ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI... 3 2.1. Fogalom-meghatározások...

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETEKEN TALÁLHATÓ ILLEGÁLIS HULLADÉK LERAKÓHELYEK FELSZÁMOLÁSA, AZ ILLEGÁLIS HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSA, LERAKÓHELYEN TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSE AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.241/18/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék

Heves Megyei Vízmő Zrt. Közbeszerzési Szabályzat 5. kiadás. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Közbeszerzési Szabályzat célja:... 3 2. A Szabályzat hatálya:... 3 3. Alkalmazott fıbb jogszabályok... 3 4. Közbeszerzési alapelvek... 4 5. Közbeszerzési

Részletesebben