Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Kiegészítő Pótautó Biztosítás termékhez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Kiegészítő Pótautó Biztosítás termékhez"

Átírás

1 Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Kiegészítő Pótautó Biztosítás termékhez

2 Tartalomjegyzék: Ügyféltájékoztató 3 Általános Vagyonbiztosítási Feltételek 5 1. Biztosítási szerződés alanyai 5 2. A biztosítási szerződés létrejötte 5 3. A biztosítási szerződés időbeli hatálya 6 4. A biztosítási szerződés területi hatálya 6 5. A biztosítási összeg 6 6. A biztosítás díja és a díjfizetés 6 7. Díjfeltöltés 7 8. A Szerződő/Biztosított közlési és adatváltozás-bejelentési kötelezettsége 7 9. Biztosítási szerződés megszűnése Biztosítási esemény A Biztosított kötelezettségei a biztosítási esemény bekövetkezésekor Elévülés A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége A biztosítással nem fedezett káresemények A Biztosító mentesülése Visszakövetelési jog Adatkezelés 11 Pótautó Biztosítás Különös Feltételei Biztosítási szolgáltatás Biztosítási események Szerződő és biztosított személye A biztosítási szerződés létrejötte A biztosítási szerződés időbeli hatálya, és a biztosítási időszak A biztosítási szerződés területi hatálya Biztosítási összeg A Biztosító ügymenetéhez szükséges okiratok, dokumentumok, iratok A szolgáltatási díj kifizetése A biztosítási díj és annak megfizetése A kockázatviselés megszűnése, szüneteltetése számú melléklet: Gépjármű-kategóriák szerinti besorolás 15 2

3 Tisztelt Ügyfelünk! Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe megtiszteltetésnek veszi, hogy biztosítási szerződés megkötésére irányuló ajánlatával hozzánk fordult. Kérjük, hogy az alábbi Ügyféltájékoztatót és a Szerződési Feltételeket szíveskedjék különös gondossággal áttanulmányozni! Az Ügyféltájékoztató tartalmazza mindazokat az információkat, melyekről Önt a jogszabályok, különösen a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény, valamint a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazat szolgáltatási szerződésekről szóló évi XXV. törvény (a továbbiakban: Távért tv.) rendelkezései értelmében tájékoztatnunk kell. 1. Társaságunk főbb adatai: Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepét a romániai székhelyű biztosító, a S.C. de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. hozta létre. S.C. de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. főbb adatai: cégforma: részvénytársaság székhely: RO Bukarest, Nerva Traian utca 3. M101. ép. 10.em. nyilvántartási szám: J40/305/1991. tevékenységi engedély száma: 6/ jegyzett tőke: ,86 RON Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepének főbb adatai: székhely: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt cégjegyzékszám: Cg nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság A Fióktelep a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény 5. (2) bekezdése alapján jogosult a biztosítási tevékenység folytatására a Magyar Köztársaság területén. Megkötött biztosítási szerződésével kapcsolatos kérdésével, esetleges problémájával forduljon bizalommal a közreműködő biztosításközvetítőhöz, Ügyfélszolgálati Irodánkhoz, illetve telefonos ügyfélszolgálati munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére. Ügyfélszolgálati Irodáink elérhetősége megtalálható honlapunkon. Központi Ügyfélszolgálat: cím: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt telefon: ; ; fax: ; nyitva tartás: H-Sz: Cs: P: Szo. V: 9 17 óráig 8 18 óráig 9 16 óráig Zárva Kárbejelentés, károk ügyintézése: cím: 1097 Budapest Könyves Kálmán krt telefon: ; fax: ; Amennyiben felmerült problémáját nem sikerült megnyugtató módon rendezni, kérjük forduljon írásbeli bejelentésével a Biztosító panaszügyintézőjéhez: postacím: Budapest 1371, Pf A Biztosító felügyeleti szerve: CSA Román Biztosításfelügyeleti Bizottság címe: Str. Amiral Constantin Balescu nr. 18., sector 1., Bucuresti telefon: , (81) int 139 fax: web: A Szerződő Fél vagy a Biztosított panaszainak vizsgálatára a következő intézmények illetékesek: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levelezési cím: 1534 Budapest, 114. Pf.: 777. Központi telefonszám: Helyi tarifával: Központi fax:

4 A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület (1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.; levelezési cím: H-1525 Budapest, BKKP Postafiók: 172.) eljárását kezdeményezheti. A biztosítási szerződésekkel kapcsolatosan kérjük figyelmesen tanulmányozza át a vonatkozó Szerződési Feltételeket, (Általános Vagyonbiztosítási Feltételek; Vonatkozó Termék Különös Feltételei). A biztosítási feltételek letölthetők internetes oldalunkról (www.astrabiztosito.hu), a Biztosítás menüpont használatával. 3. Kiegészítő rendelkezések a távértékesítés keretében megkötött biztosítási szerződésekkel kapcsolatosan Amennyiben biztosítási szerződését távértékesítés keretében kötötte meg, kérjük, figyelmesen tanulmányozza át az alábbiakat is: 1. A biztosítási szerződést a Szerződő a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül indokolás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja. 2. Amennyiben a Szerződő a Távért. törvény 3. (2) és (4) bekezdése szerinti tájékoztatót a biztosítási szerződés megkötését követően kapja kézhez, a felmondásra nyitva álló 14 napos határidő számítását a tájékoztató kézhez vételétének napjától kell számítani. 3. Amennyiben a Biztosító a Szerződőnek semmiféle tájékoztatást sem nyújt, az 1. pontban meghatározott felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő a biztosítási szerződés megkötésének napjától számított egy év, mely határidőn túl ezen felmondási jog nem gyakorolható. 4. Amennyiben az egy éves jogvesztő határidőn belül a Biztosító eleget tesz a Távért törvény szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a felmondási jog gyakorlására a 2. pontban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 5. Amennyiben a Biztosító a Távért. törvény szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem megfelelő tartalommal tesz eleget, a felmondási jog gyakorlására a megfelelő tartalmú tájékoztatás kézhez vételétől számított 14 napig, de legfeljebb a biztosítási szerződés megkötésének napjától számított három hónapig áll nyitva a határidő. A három hónap elteltét követően túl ezen felmondási jog nem gyakorolható. 6. Ha a Biztosító a Szerződőt nem tájékoztatta a 1. pontban meghatározott felmondási jogáról, annak gyakorlási módjáról, feltételeiről és jogkövetkezményeiről, illetve arról a címről (telefax számról, címről) amelyre a Szerződő a felmondó nyilatkozatot megküldheti, a Szerződő felmondási jogát a Távért. törvénynek megfelelő tájékoztatás kézhezvételétől számított 14 napon belül, de legfeljebb a biztosítási szerződését megkötésének napjától számított egy éven belül gyakorolhatja. 7. A felmondási jog akkor tekintendő érvényesítettnek, ha a Szerződő az erre vonatkozó nyilatkozatát az pontokban meghatározott határidő lejártát megelőzően postára adja vagy egyéb igazolható módon megküldi a Biztosítónak. 8. A Biztosító a felmondásra nyitva álló határidő lejártát megelőzően csak a Szerződő kifejezett hozzájárulását követően kezdheti meg a biztosítási szerződésben foglaltak teljesítését. 9. Amennyiben a Szerződő a 1. pontban meghatározott felmondási jogával él, a Biztosító a biztosítási díjnak csak azt az arányos részét követelheti, mely arra az időszakra vonatkozik, amely vonatkozásában a biztosítási fedezet fennállt, vagyis a Szerződő kifejezetten hozzájárult, hogy a Biztosító a biztosítási szerződésben foglaltak teljesítését felmondásra nyitva álló határidő lejártát megelőzően megkezdje. 10. Egyéb költségek érvényesítésére a Szerződővel szemben nincs helye. 11. Amennyiben a felmondásra nyitva álló határidő a pontokban foglaltak szerint meghosszabbodott, a Távért. törvénynek megfelelő tájékoztatás megadásáig a Biztosító a biztosítási díjat nem követelheti. 12. Amennyiben a Biztosító a Szerződő 8. pontban meghatározott kifejezett hozzájárulása nélkül megkezdte a biztosítási szerződésben foglaltak teljesítését a felmondásra nyitva álló határidő lejártát megelőzően, a biztosítási díj követelésére nem jogosult. 13. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Kiegészítő Pótautó Biztosítás Különös Feltételeinek 11. pontja szerint, a biztosítási díj meg nem fizetése esetén az esedékességet követő 60. napon a biztosító a szerződő külön értesítése nélkül megszünteti a kiegészítő biztosítást. 4

5 Általános Vagyonbiztosítási Feltételek Érvényes: március 1-jétől A Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe (1097 Budapest Könyves Kálmán krt ; továbbiakban: Biztosító) és a Szerződő között létrejött szerződés alapján a Különös Feltételekben meghatározott módon és esetekben a Biztosító megtéríti ezen szerződés kockázati körébe tartozó vagyontárgyban, annak alkotórészeiben keletkezett károkat, a Magyar Köztársaság hivatalos fizetőeszközének minősülő pénznemben. A biztosítási szerződés nyelve magyar, a felek jogviszonyára az Általános Biztosítási Feltételeket, a vonatkozó Különös Feltételeket, az egyedi Biztosítási szerződést, valamint az ezen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az Általános Feltételek kerülnek alkalmazásra minden olyan esetben, amikor a felek között vagyonbiztosítási szerződés jön létre, amennyiben a Különös Feltételek, a Záradéklista, az egyedi Biztosítási szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. 1. Biztosítási szerződés alanyai: 1.1. A Biztosított: az ajánlaton megjelölt természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt, vagy aki a Különös Feltételek szerint Biztosítottnak minősül. Kedvezményezett hiányában a Biztosított jogosult a Biztosító szolgáltatására A Szerződő: az ajánlaton megjelölt természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság aki a biztosítási szerződés megkötésére ajánlatot tesz. A Szerződő teljesíti a díjfizetési kötelezettséget, ő jogosult a biztosítási szerződéssel kapcsolatos mindennemű nyilatkozattételre A Biztosító: Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe (1097 Budapest Könyves Kálmán krt ) 1.4. A Kedvezményezett: az ajánlaton megjelölt természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság aki a Biztosító szolgáltatására a biztosítási esemény bekövetkeztekor a Biztosítottal szemben fennálló szerződés szerinti követelése erejéig jogosult. 2. A biztosítási szerződés létrejötte: 2.1. A biztosítási szerződés a felek írásbeli megállapodásával létrejön, ha a Biztosító az ajánlatot 15 napos kockázat-elbírálási határidőn belül elfogadja. Az írásbeli megállapodást, illetve a biztosító elfogadó nyilatkozatát a kötvény kiállítása helyettesíti. Ebben az esetben a szerződés létrejöttének napja a kötvény kiállításának napja A biztosítási szerződés akkor is létrejön, ha a Biztosító 15 napon belül nem nyilatkozik. Ekkor a szerződés a biztosítási ajánlat Biztosító vagy képviselője részére történő átadása időpontjában lép hatályba. A Biztosító ebben az esetben is köteles biztosítási kötvényt előállítani A Biztosító az ajánlatot annak beérkezésétől számított 15 napon belül írásban visszautasíthatja. Amennyiben a Biztosító az ajánlatot szabályszerűen visszautasítja, 5

6 szolgáltatási kötelezettség nem terheli. A biztosítási ajánlat aláírásakor esetlegesen megfizetett díjat ebben az esetben a Biztosító visszafizeti. A Biztosító nem köteles a visszautasítását megindokolni Amennyiben az ajánlatot a Szerződő képviselője (pl.: független biztosításközvetítő) közvetíti, ebben az esetben a nyilatkozattételre fennálló 15 nap a biztosítási ajánlat biztosítóhoz történő beérkezését követő napon veszi kezdetét. 3. A biztosítási szerződés időbeli hatálya: 3.1. A kockázatviselés kezdete ha a szerződés utóbb létrejön az az időpont, melyet a Szerződő a biztosítási ajánlaton kockázatviselés kezdeteként megjelölt, valamint a biztosítás első díjrészletét a Biztosító képviselője/megbízottja átvette, ide nem értve azt az esetet, ha a felek halasztott díjfizetésben állapodtak meg A biztosítási ajánlaton szereplő kockázatviselés időpontja nem lehet korábbi, mint a biztosítási ajánlat aláírásának ideje A biztosítási szerződés, ha a felek másként nem állapodnak meg vagy a Különös Feltételek másként nem írja elő, határozatlan időre jön létre Határozatlan idejű vagy 1 évnél hosszabb határozott időre létrejött szerződések esetén a biztosítási időszak 1 év, a biztosítási év kezdete ha a felek másként nem állapodnak meg, vagy a Különös Feltételek másként nem rendelkeznek a biztosítási szerződés létrejöttének napja. 4. A biztosítási szerződés területi hatálya: A biztosítási szerződés hatálya ha a Különös Feltételek másként nem rendelkeznek Európa teljes területére kiterjed, ideértve Törökország teljes területét. A volt Szovjetunió utódállamainak területére ide nem értve Észtország, Lettország, Litvánia, Ukrajna és Oroszország európai területét a biztosítási szerződés hatálya nem terjed ki. 5. A biztosítási összeg: A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgy(ak) ha a Különös Feltételek, illetve az egyedi Biztosítási szerződés másként nem rendelkezik a biztosítási szerződésben meghatározott (a kötvényen rögzített), a Szerződő által megadott értéke. 6. A biztosítás díja és a díjfizetés: 6.1. A biztosítás díja egy biztosítási időszakra vonatkozik. A biztosítási időszak 1 év, amennyiben a Különös Feltételek, illetve az egyedi Biztosítási szerződés másként nem rendelkezik A biztosítás első díja - amennyiben ettől a felek eltérően nem állapodnak meg a biztosítás szerződés létrejöttekor előre egy összegben esedékes. A későbbi díjrészletek azon időszak első napján esedékesek, amely időszakra az adott díj vonatkozik A biztosítási díjat a Szerződő köteles a teljes biztosítási időszakra megfizetni, kivéve ha a szerződés érdekmúlás okával szűnik meg, és az érdekmúlás oka nem biztosítási esemény Amennyiben a Biztosító szolgáltatást teljesített, akkor a teljes biztosítási időszakra vonatkozó biztosítási díj megilleti a Biztosítót, és annak megfizetését követelheti A felek megállapodása alapján az első díjrészlet megfizetésére a Biztosító az ajánlat aláírásától számított 45 napos halasztást adhat. 6

7 6.6. Amennyiben a Szerződő az első díjrészlet megfizetésének az ajánlat aláírásától számított 45 napon belül eleget tesz, akkor a Biztosító kockázatviselése az ajánlaton megjelölt napon kezdetét veszi Amennyiben a Szerződő az első díjrészlet megfizetésének az ajánlat aláírásától számított 45 napon belül nem eleget tesz, de 75 napon belül megfizeti azt, akkor a Biztosító kockázatviselése az díjfizetés teljesítését követő nappal veszi kezdetét Amennyiben a Szerződő az első díjrészlet megfizetésének az ajánlat aláírásától számított 75 napon belül nem tesz eleget, akkor a szerződés megszűnik és a Biztosítót szolgáltatási kötelezettség nem terheli. 7. Díjfeltöltés: A Biztosító egy biztosítási időszakban egy vagy több káresemény esetén is csak a biztosított vagyontárgy biztosítási összegéig terjedő mértékben köteles kárkifizetést teljesíteni. A Szerződőnek/Biztosítottnak lehetősége van ugyanakkor díjfeltöltésre, mellyel pótlólagos biztosítási díj befizetésével egy újabb, adott biztosítási időszakon belül felmerülő kár kapcsán, akár a teljes biztosítási összeg kártérítésként kifizethető (a díjfeltöltés összege úgy aránylik a biztosítási időszak díjához, mint a kárkifizetések összege a biztosítási összeghez). 8. A Szerződő/Biztosított közlési és adatváltozás-bejelentési kötelezettsége: 8.1. A Szerződő/Biztosított köteles a szerződés megkötésekor minden olyan körülményt a Biztosító tudomására hozni, melyeket a szerződéskötéskor ismert vagy ismernie kellett, és azok a kockázatviselés szempontjából lényegesek. Az előzőekben meghatározott kötelezettségét a Szerződő/Biztosított oly módon köteles teljesíteni, hogy az általa átadott körülmények vonatkozásában a valóságnak megfelelően tájékoztassa a Biztosítót A Szerződő/Biztosított köteles a kockázatviselés szempontjából minden lényeges adat változásáról a változást követő 10 munkanapon belül a Biztosítót írásban értesíteni. Ilyen körülménynek minősülnek: - A biztosított vagyontárgy értékének oly mértékű változása, mely a biztosítási szerződésben nevezett biztosítási összeg módosítását indokolja. A vagyontárgy értékének változását a biztosítási szerződésben megjelölt kockázattal fedezett vagyontárgyanként kell bejelenteni. - Ha a biztosított vagyontárgyakra ugyanazon kockázat fedezetére további biztosítást kötött. - A biztosított vagyontárgyakat terhelő bármilyen zálogjog vagy óvadék fennállása, a jogosult megjelölésével. - A biztosított vagyontárgyak más számára történő használatba adása. - Ha a kármegelőzés és kárelhárítás rendszerében módosulás történt. - A biztosított vagyont érintő csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás megindítása. - Új alaptevékenységet folytató létesítmény üzembe helyezése, új gyártási ág vagy technológia bevezetése. - Üzemek (létesítmények), berendezések legalább 3 hónapi időtartamra történő leállítása (átmeneti szüneteltetését), vagy végleges üzemen kívül helyezésük. 7

8 - A Biztosító kockázatviselésének mértékét befolyásoló tényezők bármilyen módosulása A Szerződő/Biztosított köteles minden olyan eseményről a Biztosítót értesíteni, melyet a Különös Feltételek, az ajánlat vagy a kötvény előírnak A Biztosító jogosult minden adatváltozás bejelentését követően a változástól függően a biztosítási díjat módosítani A közlésre, illetőleg változás bejelentésre irányuló kötelezettség megsértése esetén a Biztosító kötelezettsége nem áll fenn, kivéve, ha a Szerződő/Biztosított bizonyítja, hogy az elhallgatott vagy be nem jelentett körülményt a Biztosító a szerződéskötéskor ismerte, vagy az nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében A Biztosító bármikor jogosult a vagyontárgy állapotát, kármegelőzési körülményeit bármely hatóság és független szervezet bevonásával ellenőrizni és felmérni A Szerződő/Biztosított köteles a kárbejelentéskor minden információt a valóságnak megfelelően a Biztosítóval közölni, mely a káresemény szempontjából lényeges és azt a Biztosító írásban megkérdezte. 9. Biztosítási szerződés megszűnése: 9.1. Érdekmúlás: A vagyontárgy tulajdonjogában bekövetkezett változás esetén, a változás időpontjában A vagyontárgy garanciális cseréjével, a csere napján A biztosítási esemény napján, ha annak során a megrongálódott vagyontárgy helyreállítása műszakilag megoldhatatlan vagy nem gazdaságos, illetve a vagyontárgy megsemmisül (totálkár), vagy ellopják és az nem került meg. Totálkár esetén akkor is megszűnik a szerződés, ha a vagyontárgyat a kártalanítás után helyreállítják (annak ellenére is megszűnik a szerződés, ha a Biztosítót a biztosítási időszak végéig megilleti a teljes időszaki díj) Díjnemfizetés: Amennyiben a Szerződő a biztosítási díj, vagy díjrészlet megfizetésének 60 napon belül (első díjrészlet esetében 75 napon belül) nem tesz eleget, akkor a szerződés megszűnik és a Biztosítót szolgáltatási kötelezettség nem terheli A szerződés megszűnését követő 30 napon belül a felek a szerződés eredeti tartalommal történő hatályba léptetéséről állapodhatnak meg (reaktiválás), ha a vagyontárgy szemlézése (költsége az ügyfelet terheli) és kockázat-elbírálói vizsgálata megtörténik. Az újra hatályba léptetéssel a Biztosítónak nem terjed ki a szolgáltatási kötelezettsége arra az időszakra, mely a szerződés megszűnése és annak újra hatályba léptetése között eltelt Amennyiben a biztosítási szerződés díjnemfizetés miatt szűnik meg, akkor azon biztosítási díjat, melyet az ügyfél az eredeti esedékesség után több, mint 60 nappal, de nem több, mint 90 nappal fizet meg, a Biztosító a biztosítási szerződést eredeti tartalommal történő hatályba léptetésére irányuló jognyilatkozatként értelmezi: Ebben az esetben az Általános Vagyonbiztosítási Feltételek pontját kell megfelelően alkalmazni. 8

9 9.3. Felmondás: A határozatlan időtartamú szerződés a biztosítási időszak végére bármely fél által indoklás nélkül írásban felmondható. Felmondás esetén a fél felmondási nyilatkozatát 30 nappal a biztosítási időszak vége előtt a másik fél tudomására kell hozni Közös megegyezéssel történő megszűnés: A felek közös megegyezéssel, írásba foglalt nyilatkozattal a biztosítási szerződést bármikor megszűntethetik. 10. Biztosítási esemény: Biztosítási eseménynek minősül minden olyan esemény, melyet a Különös Feltételek megneveznek, és ami alapján a Biztosítónak szolgáltatási kötelezettsége merül fel. 11. A Biztosított kötelezettségei a biztosítási esemény bekövetkezésekor: A Biztosított köteles a káreseményt (bekövetkezésének körülményeit, idejét, helyét, a károsodott vagyontárgy(ak)at, a kárrendezésben közreműködő személy vagy szervezet nevét) a tőle elvárható pontossággal, a valóságnak megfelelően, 5 munkanapon belül bejelenteni a Biztosítónak, illetve minden olyan hatóságnak, amely az adott biztosítási esemény szempontjából illetékes (pl.: lopás, betörés Rendőrség; tűz, robbanás Tűzoltóság; vadkár vadgazdálkodást folytató szerv; stb.). Valamint köteles a Biztosító képviselőjének lehetővé tenni és segíteni a vagyontárgy állapotának és az abban keletkezett kár mértékének felmérését. A Biztosított kárenyhítési kötelezettsége a vagyontárgy azon részeire, tartozékaira, alkatrészeire terjed ki, melyeket a Biztosítónak bemutatnak. Amennyiben a bemutatás elmulasztása miatt bekövetkezett körülményváltozások nem teszik lehetővé a vagyontárgy sérüléseinek vizsgálatát, akkor a Biztosítót szolgáltatási kötelezettség nem terheli A sérült vagyontárgyat a Biztosított köteles változatlan állapotban hagyni a kárszemle időpontjáig de legfeljebb a bejelentés Biztosítóhoz történő beadásától számított 7 napig. A sérült vagyontárgyon csak abban az esetben változtathat, ha az a kárenyhítéshez elengedhetetlenül szükséges. Köteles továbbá tőle telhetően a kárt enyhíteni Amennyiben a vagyontárgyban a kárbekövetkezés után a szükségesnél nagyobb mértékű változtatás történik és ezáltal a Biztosító számára lehetetlenné válik a kár valós körülményeinek megállapítása, abban az esetben a Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn A Biztosító a kárkifizetést mindenkor a hivatalos magyar fizetőeszközben teljesíti. 12. Elévülés: A Biztosító káreseményből származó fizetési kötelezettsége a káresemény bekövetkezésétől számított 1 év múlva évül el. 13. A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége: A Biztosító csak a jelen szerződés hatálya alatt álló, és a meghatározott módon bekövetkezett és bejelentett károkra köteles szolgáltatást teljesíteni A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége a kárbejelentéshez és elbíráláshoz szükséges utolsó igazoló irat benyújtásától számított 15. napon válik esedékessé. 9

10 13.3. A biztosítási szolgáltatás teljesítése nem vezethet gazdagodáshoz, azaz a biztosítási összeg nem haladhatja meg a vagyontárgy utánpótlási értékét (túlbiztosítás). A vagyontárgy utánpótlási értékét meghaladó biztosítási összegre vonatkozó megállapodás semmis Az utánpótlási érték a különös feltételekben kerül megállapításra Többszörös biztosítás (a Szerződő a szerződéskötés pillanatában ugyanarra a vagyontárgyra, azonos kockázatokkal szemben fedezetet nyújtó vagyonbiztosítással már rendelkezik másik biztosítóintézetnél) esetén a Biztosító csak a korábbi biztosítási szerződéssel meg nem térült károkra nyújt biztosítási szolgáltatást, a különös feltételek vagy az egyedi Biztosítási szerződés szerint A Biztosító a kárt csak a biztosítási összeg utánpótlási értékhez viszonyított arányában téríti meg, amennyiben a biztosítási összeg alacsonyabb, mint az utánpótlási érték (alulbiztosítás) A Biztosító kártérítési kötelezettsége nem terjed ki a vagyontárgy helyreállítását terhelő Általános Forgalmi Adó (a továbbiakban: ÁFA) összegére, ha a Biztosított jogosult az ÁFA összegét az adójából levonni, illetve azt visszaigényelni A Biztosítónak jogában áll a kártérítés kifizetését visszatartani, amennyiben: - Kétség merül fel a Biztosított/Szerződő/Kedvezményezett jogosultságának megállapítása során, a Biztosító által megkövetelt igazolás benyújtásáig, - Büntetőeljárás indult a káreseménnyel kapcsolatban, a büntetőeljárás végéig. 14. A biztosítással nem fedezett káresemények: A Biztosító kockázatviselési kötelezettsége nem terjed ki egyetlen olyan biztosítási esemény kapcsán bekövetkezett kárra sem, mely: - Háborús, polgárháborús, sztrájkkal, tüntetéssel, egyéb tömegmegmozdulással közvetlenül vagy közvetetten összefüggésben következett be. - Környezetszennyezés hatására következett be. - A Biztosított által elkövetett szándékos bűncselekmény, vagy annak kísérlete során következett be. - Sugárzó anyagok hatására, vagy sugárzás hatásainak megszűntetése céljából végzett cselekmény kapcsán következett be A Biztosító kockázatviselési kötelezettsége nem terjed ki azon biztosítási eseményekre sem, melyeket a Különös Feltételek, illetve az egyedi Biztosítási szerződés a biztosítással nem fedezett káresemények közé sorol, vagy azok kapcsán következtek be. 15. A Biztosító mentesülése: Mentesül a Biztosító a kártérítési kötelezettség alól, ha bizonyítható, hogy a Biztosított/Szerződő, vagy annak hozzátartozója, illetve a biztosított vagyontárgy kezelésével megbízott személy, vagy a Biztosított szervezet vezetője szándékosan, jogellenesen használva vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. Súlyosan gondatlanul okozottnak minősül különösen: - A tűzrendészeti szabályokat súlyosan megszegték, - A vagyontárgy súlyosan elhanyagolt állapotának következményeként történt a kár, vagy a vagyontárgy előírt műszaki ellenőrzése elmulasztásának, előírt műszaki vizsgája hiányának eredményeként következett be a kár, 10

11 - A vagyontárgy hatósági engedélyek nélküli átalakítása következményeként valósult meg a kár, - A vagyontárgyat annak engedélyezett mértéket meghaladó módon túlterhelték, üzemeltetését, vontatását szakszerűtlenül végezték, - A vagyontárgyat a megfelelő és érvényes jogosítványokkal, engedélyekkel nem, vagy lejárt okirattal rendelkező személy vezette, használta, üzemeltette, illetve alkoholos, vagy kábítószeres befolyásoltság állapotában tette azt Ha a Biztosított kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. 16. Visszakövetelési jog: Amennyiben a Biztosító a kárt megtérítette, abban az esetben őt illetik meg azon jogok, amelyek a Biztosítottat illették meg a kárért felelős személlyel szemben, kivéve, ha a kárért felelős személy a Biztosított hozzátartozója. 17. Adatkezelés: A Biztosító az alábbi adatokat jogosult kezelni (ha a Különös Feltételek, illetve az egyedi Biztosítási szerződés másként nem rendelkezik): - A Biztosított (Szerződő, kedvezményezett és károsult) személyes adatait, - A biztosított vagyontárgy adatai és annak értékét, - A biztosítási összeget, - A kifizetett biztosítási (kártérítési) összeget és a kártérítéssel kapcsolatos egyéb adatokat, - A biztosítási szerződés létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással és annak teljesítésével összefüggésben lévő valamennyi adatot A Biztosító titoktartási kötelezettsége időbeli korlátozás nélkül fennáll, amennyiben jogszabály vagy bíróság, illetve hatóság másként nem rendelkezik. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Biztosítóval kapcsolatban álló azon személyekre is, akik a biztosítóval tevékenységükből kifolyólag állnak kapcsolatban. Harmadik személynek adatok kizárólag az érintett személy vagy törvényes képviselője által benyújtott írásbeli engedéllyel adhatók ki, amennyiben a Biztosító tevékenységére, illetve az adatok védelmére vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek A Biztosító köteles az érintett személy részére, annak kérésére tájékoztatást adni a Biztosító nyilvántartásaiban tárolt adatairól A Biztosító köteles az érintett személy által igazoltan jelzett adathelyesbítéseket, illetve módosításokat nyilvántartásaiban átvezetni. 11

12 Kiegészítő Pótautó Biztosítás Különös Feltételei Érvényes: november 1-jétől Ezen szerződési Feltételeket az Általános Vagyonbiztosítási Feltételekkel, az egyedi Biztosítási Szerződés rendelkezéseivel, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) biztosítási fejezetének szabályaira - összhangban kell alkalmazni, illetve csak ezen feltételek és rendelkezésekkel együtt érvényes. 1. Biztosítási szolgáltatás: A Biztosító vállalja, hogy a biztosítási időszakon belül bekövetkezett biztosítási esemény esetén a sérült gépjármű más gépjárművel történő pótlásának számláját megtéríti, de maximum a kategóriájának megfelelő napi díj felső limitjéig, az igénybevett szerviz szolgáltatás időszakára, maximum 3 napra. A gépjármű kategóriákat a biztosító állította fel. Lásd 7.2. pontnál. A szolgáltatás maximum 3 nap/ biztosítási év. A Biztosító abban az esetben téríti meg a szolgáltatás ellenértékét, amennyiben a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási káresemény jogalapja tisztázott. 2. Biztosítási események: Gépjárművek ütközéséből eredő kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási események, amennyiben a 3. pont szerinti Szerződő, illetőleg Biztosított abban károkozóként részes. 3. Szerződő és biztosított személye: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a jelen feltétel szerinti szerződés megkötésének időpontjában és a biztosítási esemény bekövetkezésének időpontjában az ASTRA S.A. Biztosítónál érvényes kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. Jelen feltétel szerint a szerződés szerződője megegyezik a biztosított gépjárműre kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás szerződőjével. 4. A biztosítási szerződés létrejötte: A szerződő az ASTRA S.A. Biztosítónál kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlat adásakor választhatja a Kiegészítő Pótautó Biztosítási terméket, illetve évfordulóra kötheti meg azt, ha a szerződő már meglévő, érvényes, díjrendezett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. 5. A biztosítási szerződés időbeli hatálya, és a biztosítási időszak: Megegyezik a évi LXII. törvény 16. -ban és 17. -ban leírtakkal. 6. A biztosítási szerződés területi hatálya: Megegyezik a évi LXII. törvény 18. -ban leírtakkal. 12

13 7. Biztosítási összeg: 7.1. A Biztosító szolgáltatásának felső limitje a szerződő által üzemeltetett gépjármű kategóriájának megfelelő maximális napi díj. A Biztosító a jelen feltétel szerinti szolgáltatást megtéríti biztosítási évenként több alkalommal (a szerződés biztosítási évfordulója szerint), de legfeljebb évente 3 nap Az ASTRA S.A. Biztosító által meghatározott gépjármű-kategóriák: Gépjármű-kategória Gépjármű-kategória elnevezése Maximum biztosítási összeg (HUF)/ nap A Midi B Economy C Compact D Comfort E Elegance F Prémium G Luxus H Kisbusz I Áruszállító A Biztosító ügymenetéhez szükséges okiratok, dokumentumok, iratok: KGFB kárfelvételéhez szükséges dokumentumok, valamint a bérautó szerződés és a szolgáltatás számlája. 9. A biztosítási szolgáltatás összegének kifizetése: A Biztosító a kárkifizetést mindenkor a hivatalos magyar fizetőeszközben teljesíti. 10. A biztosítási díj és annak megfizetése: Tekintettel arra, hogy a kgfb alapbiztosításhoz kötött kiegészítő biztosítást a biztosító a kgfb alapbiztosítással azonos kötvényszámon tartja nyilván, így a biztosító a díj-fizetés módjától függően a szerződő részére megküldött a kgfb alapbiztosítás és kiegészítő biztosítás díját együttesen tartalmazó díjnyomtatványon (csekk, díjbekérő) ezen kötvényszámot és a kgfb biztosítás módozat megjelölést alkalmazza. 11. A kockázatviselés megszűnése, szüneteltetése: Figyelemmel arra, hogy a folytatólagos biztosítás díj a kgfb alapbiztosítás díjával együttesen fizetendő, a biztosítási díj megfizetésének elmaradása esetén a kgfb alapbiztosítás és a kiegészítő biztosítási szerződés is megszűnik. A biztosítási díj részleges megfizetése esetén a megfizetett összeget a biztosító az alapbiztosítás fedezetére számolja el (baleseti adó, fedezetlenségi díj baleseti adója, fedezetlenségi díj, kgfb díj) és a fennmaradó összeg kerül a kiegészítő biztosítás díjának rendezésére. A biztosítási díj meg nem fizetése esetén az esedékességet követő 60. napon a biztosító a szerződő külön értesítése nélkül megszünteti a kiegészítő biztosítást. Az alapbiztosítás a kiegészítő biztosítás díjnemfizetés miatti megszűnése esetén sem kerül törlésre, amennyiben a törlés feltételei egyebekben nem állnak fent. 13

14 Amennyiben a biztosított gépjárművet a Magyarországi forgalomból véglegesen kivonják, úgy a biztosító kockázatviselése, és a biztosítási szerződés ezzel egyidejűleg megszűnik. Amennyiben a biztosított gépjárművet a Magyarországi forgalomból ideiglenesen kivonják, és ezen tényre tekintettel a kgfb alapbiztosítás szünetel (Gfbt. 26. (7) bek.) úgy a biztosító kockázatviselése, és a biztosítási szerződés is szünetel. A szünetelés időtartama alatt a szerződő biztosítási díjat nem köteles fizetni. A biztosító kockázatviselése és a biztosítási szerződés a kgfb alapbiztosítás bármely okból történő megszűnésével egyidejűleg megszűnik. A Kiegészítő Pótautó Biztosítási szerződést a felek a biztosítási időszak végére 30 napos határidővel felmondhatják. 14

15 1. számú melléklet: Az ASTRA S.A. Biztosító által meghatározott gépjármű-kategóriák szerinti besorolás Érvényes: november 1-jétől Ezen melléklet a Kiegészítő Pótautó Biztosítás feltételeinek elválaszthatatlan részét képezi. Kivételt képeznek az alábbi esetek: - Amennyiben a biztosított gépjármű 12 évnél idősebb úgy az A. (Midi) kategóriába sorolandó - Minden olyan szgk., ami 9 személy szállítására alkalmas az a H. (Kisbusz) kategóriába tartozik - A besorolásban meg nem található gépjárműtípusokat az A. (Midi) kategória alapján térítjük ALFA ROMEO 90 A ALFA ROMEO Alfa 145 A ALFA ROMEO Alfa 146 A ALFA ROMEO Alfa 147 B ALFA ROMEO Alfa 155 A ALFA ROMEO Alfa 156 C ALFA ROMEOAlfa 159 D ALFA ROME Alfa 164 A ALFA ROMEO Alfa 166 C ALFA ROMEO Alfa 33 A ALFA ROMEO Alfa 75 A ALFA ROMEO Alfa Brera C ALFA ROMEO Alfa GT B ALFA ROMEO Alfa Spider C ALFA ROMEO Arna A ALFAROMEO Giulietta D ALFA ROMEOMito C ARO A ARO A ASIA Hi-Topic A ASIA Audi Q3 E ASIA Rocsta B AUDI 90 A AUDI Audi 100 A AUDI Audi 80 A AUDI Audi A1 C AUDI Audi A2 C AUDI Audi A3 D AUDI A4 E AUDI A4 Allroad E AUDI Audi A5 F AUDI Audi A6 F AUDI Audi A7 G AUDI Audi A8 G AUDI Audi Allroad G AUDI Audi R8 G AUDI Audi RS4 G AUDI Audi RS5 G AUDI Audi RS6 G AUDI Audi S3 G AUDI Audi S4 G AUDI Audi S5 G AUDI Audi S6 G AUDI Audi S8 G AUDI Audi TT D AUDI Audi V8 G AUDI Audi Q5 E AUDI Audi Q7 F AUSTIN Metro A AUSTIN Mini A BARKAS - A BENTLEYContinental GT G BMW 1-es sorozat C BMW 3-as sorozat D BMW 5-ös sorozat E BMW5-ös sorozat GT F BMW 6-os sorozat G BMW 7-es sorozat F BMW 8-as sorozat G BMW Z 1 B BMW Z 3 B BMW Z 4 D BMW Z 8 F BMW X 1 D BMW X 3 E BMW X 5 F BMW X 5 M F BMW X 6 G BMW X 6 M G BUICK Park Aveneu E CADILLAC Allanté D CADILLAC BLS F CADILLAC CTS F CADILLAC Eldorado D CADILLAC Seville D CADILLAC STS E CADILLAC XLR E CADILLAC Escalade G CADILLAC SRX E CHEVROLET Aveo B CHEVROLET Cruze D CHEVROLET Epica C CHEVROLET Evanda B CHEVROLET Kalos A CHEVROLET Lacetti B CHEVROLET Matiz A CHEVROLET Spark A CHEVROLET Tacuma E CHEVROLET Captiva E CHEVROLET Astro A CHEVROLET Beretta A CHEVROLET Corsica A CHEVROLET Corvette G CHEVROLE Lumina E CHEVROLET Monte Carlo A CHEVROLE Blazer B CHEVROLE Suburban C CHEVROLE Tahoe E CHRYSLER Ram Van I CHRYSLER 300 C G CHRYSLER 300M E CHRYSLER Concorde D CHRYSLER Crossfire E CHRYSLER Daytona A CHRYSLER GS A CHRYSLER Intrepid C CHRYSLER LeBaron A CHRYSLER Neon B CHRYSLER New Yorker A CHRYSLER PT Cruiser C CHRYSLER Saratoga A CHRYSLER Sebring F CHRYSLER Stratus C CHRYSLER Viper F CHRYSLER Vision A CHRYSLER Voyager E CITROEN Berlingo B CITROEN C15 A CITROEN C25 A CITROEN Jumper 27 I CITROEN Jumper 29 I CITROEN Jumper 30 I CITROEN Jumper 31 I CITROEN Jumper 33 I CITROEN Jumper 35 I CITROEN Jumpy C CITROEN Nemo B CITROEN 2 CV A CITROEN AX A CITROEN BX A CITROEN C1 A CITROEN C2 B CITROEN C3 B CITROEN C3 Picasso E CITROEN C4 C CITROENC4 Grand Picasso E CITROEN C4 Pallas D CITROEN C4 Picasso D CITROEN C5 D CITROEN C6 E CITROEN C8 E CITROEN CX A CITROEN DS3 C CITROEN Evasion A CITROEN Saxo A CITROEN Xantia A CITROEN XM A CITROEN Xsara A CITROEN Xsara Picasso E CITROEN ZX A CITROEN C-Crosser E DACIA Pick-Up A DACIA 1304 A DACIA 1307 A DACIA 1310 A DACIA 1325 A DACIA Logan B DACIA Nova A DACIA Sandero C DACIA Duster E DAEWOO FSO A DAEWOO Lublin I DAEWOO Espero A DAEWOO Evanda A DAEWOO Kalos A DAEWOO Lanos A DAEWOO Leganza A DAEWOO Matiz A DAEWOO Nexia A DAEWOO Nubira A DAEWOO Prince A DAEWOO Racer A DAEWOO Tacuma A DAEWOO Tico A DAEWOO Korando D DAEWOO Musso B DAF 400 I DAF 428 I DAF 431 I DAF 435 I DAIHATSU Hijet A DAIHATSU Applause A DAIHATSU Charade A DAIHATSU Cuore A DAIHATSU Gran Move A DAIHATSU Move A DAIHATSU Sirion A DAIHATSUBertone Freeclimber A DAIHATSU Feroza A DAIHATSU Rocky A DAIHATSU Terios D DAIHATSU Wildcat A DODGE Avenger E DODGE Caliber F DODGE Journey F DODGE Nitro E FIAT Dobló B FIAT Ducato I FIAT Fiorino B FIAT Marengo B FIAT Scudo C FIAT Strada A FIAT Talento A FIAT 127 A FIAT 131 A FIAT 500 B FIAT Albea A FIAT Argenta A FIAT Barchetta B FIAT Brava A FIAT Bravo B FIAT Cinquecento A FIAT Coupe A FIAT Croma A FIAT Dobló B FIAT Duna A FIAT Fiorino Qubo B FIAT Idea A FIAT Linea B FIAT Marea A FIAT Multipla B FIAT Palio A FIAT Panda A FIAT Punto A FIAT Punto EVO A FIAT Seicento A FIAT Stilo A FIAT Tempra A FIAT Tipo A FIAT Ulysse A FIAT Uno A FORD Econovan A FORD Escort A FORD Euroline H FORD Fiesta A FORD Ranger E FORD Transit I FORDTransit Connect C FORD Capri A FORD C-Max E FORD Cougar A FORD Escort A FORD Fiesta B FORD Focus C FORD Fusion A FORD Galaxy E FORD Grand C-Max E FORD Ka A FORD Mondeo D FORD Mustang F FORD Probe A FORD Puma A FORD Scorpio A FORD Sierra A FORD S-Max E FORDTourneo Connect B FORD Explorer D FORD Kuga E FORD Maverick A FSO 125 A FSO 126 A FSO FSO A FSO Polonéz A GAZ GAZella I GAZ - A HONDA Accord D HONDA City A HONDA Civic C HONDA Concerto A HONDA CRX A HONDA CR-Z E HONDA FR-V E HONDA Insight D HONDA Integra A HONDA Jazz A HONDA Legend C HONDA Logo A HONDA NSX B HONDA Prelude A HONDA S 2000 B HONDA Shuttle A HONDA Stream C HONDA CR-V E HONDA HR-V D HYUNDAI Chorus H HYUNDAI Grace H HYUNDAI H-1 I HYUNDAI Porter I HYUNDAI Accent B HYUNDAI Atos A HYUNDAI Atos Prime A HYUNDAI Coupe B HYUNDAI Elantra C HYUNDAI Getz A HYUNDAI Grandeur B HYUNDAI H-1 E HYUNDAI i10 A HYUNDAI i20 A HYUNDAI i30 B HYUNDAI i40 C HYUNDAI ix20 E HYUNDAI Lantra A HYUNDAI Matrix A HYUNDAI S-Coupe B HYUNDAI Sonata D HYUNDAI Trajet E HYUNDAI Galloper A HYUNDAI ix35 D HYUNDAI ix55 E HYUNDAI Santa Fe E HYUNDAI Terracan D HYUNDAI Tucson E INFINITI G F INFINITI M F INFINITI EX F INFINITI FX F ISUZU Campo E ISUZU D-Max E ISUZU Midi A ISUZU NKR85 I ISUZU NPR85 I ISUZU Trasporter I ISUZU Gemini A ISUZU Sportage A ISUZU Trooper A IVECO I IVECO I IVECO I IVECO I IVECO I IVECO I IVECO I IVECO I IVECO I IVECO I IVECO I IVECO I IVECO I IVECO Massif D JAGUAR S-Type E JAGUAR XF F JAGUAR XJ F JAGUAR XK F JAGUAR X-Type D JEEP Jeep Cherokee D JEEPJeep Commander E JEEP Jeep Compass D JEEP Jeep Patriot D JEEP Jeep Wrangler D KIA Besta I KIA K2500 I KIA K2700 I KIA K2900 I KIA Pregio I KIA Carens C KIA Carnival C KIA Cee'd C KIA Cerato B KIA Clarus A KIA Magentis C KIA Opirus C KIA Picanto A KIA Pride A KIA Pro Cee'd C KIA Rio A KIA Sephia A KIA Shuma A KIA Soul D KIA Venga A KIA Sorento E KIA Sportage E LADA Niva A LADA 110 A LADA 111 A LADA 1117 A LADA 1118 A LADA 1119 A LADA 112 A LADA 1200 A LADA 1300 A LADA 1500 A LADA 1600 A LADA 2104 A LADA 2105 A LADA 2107 A LADA 2110 A LADA A LADA A LADA 2111 A LADA 2112 A LADA 2170 A LADA 2172 A LADA Forma A LADA Samara 2108 A 15

16 LADA Samara 2109 A LADA Niva A LANCIA Dedra A LANCIA Delta C LANCIA HPE A LANCIA Kappa A LANCIA Lybra A LANCIA Musa A LANCIA Prisma A LANCIA Thema D LANCIA Thesis C LANCIA Y 10 A LANCIA Ypsilon A LANCIA Zeta B LANDROVER Range Rover G LAN ROVER Defender D LANDROVERDiscovery E LANDROVERDiscovery 3 E LANDROVERDiscovery 4 E LANDROVERFreelander D LANDROVERFreelander 2 D LANDROVERRange Rover F LATVIJA - A LEXUS CT E LEXUS ES C LEXUS GS E LEXUS GX E LEXUS HS D LEXUS IS D LEXUS IS F D LEXUS LFA F LEXUS LS F LEXUS LX E LEXUS RX F LEXUS SC D MAHINDRA Bolero E MAHINDRA Goa E MAHINDRA CJ A MAZDA B 2200 A MAZDA B 2500 A MAZDA BT50 E MAZDA E 1600 A MAZDA E 2000 A MAZDA E 2200 A MAZDA 121 A MAZDA 323 A MAZDA 323 F A MAZDA 626 A MAZDA 929 A MAZDA Demio A MAZDA Mazda 2 A MAZDA Mazda 3 C MAZDA Mazda 5 E MAZDA Mazda 6 D MAZDA MPV E MAZDA MX-3 A MAZDA MX-5 B MAZDA MX-6 A MAZDA Premacy A MAZDA RX-7 C MAZDA RX-8 D MAZDA Xedos 6 B MAZDA Xedos 9 C MAZDA CX-7 E MAZDA Tribute D 100 I 109 I 207 I 208 I 209 I 210 I 307 I 308 I 309 I 310 I Sprinter I MERCEDES-BENzViano I Vito I 190 A A-osztály B B-osztály E CE-osztály A CLC-osztály F CLK-osztály F CL-osztály G CLS-osztály G C-osztály E-osztály R-osztály F G G SEC-osztály A SEL-osztály A SE-osztály A SLK-osztály F SL-osztály F SLS-osztály F S-osztály G Vaneo E VITO I VIANO I G-osztály F GLK-osztály E GL-osztály G ML-osztály F MINI Cooper D MINI One D MITSUBISHI Canter 35 I MITSUBISHI L 200 E MITSUBISHI L 300 A MITSUBISHI L 400 I MITSUBISHI 3000 E MITSUBISHI ASX E MITSUBISHI Carisma B MITSUBISHI Colt A MITSUBISHI Eclipse B MITSUBISHI Galant C MITSUBISHI Grandis D MITSUBISHI Lancer D MITSUBISHI Outlander E MITSUBISHI Sigma A MITSUBISHI Space Gear D MITSUBISHI Space Runner A MITSUBISHI Space Star A MITSUBISHI Space Wagon A MITSUBISHI Montero E MITSUBISHI Pajero E MOSZKVICS 2715 A MOSZKVICS Aleko A NISSAN Cabstar I NISSAN Interstar I NISSAN Kubistar B NISSAN Navara E NISSAN Np300 E NISSAN Pick Up D NISSAN Primastar I NISSAN Urvan I NISSAN Vanette A NISSAN 100 NX A NISSAN 200 SX A NISSAN 280 ZX A NISSAN 300 ZX A NISSAN 350 Z E NISSAN 370 Z E NISSAN Almera A NISSAN Bluebird A NISSAN GT-R D NISSAN Juke C NISSAN Laurel A NISSAN Maxima D NISSAN Micra A NISSAN Note A NISSAN Prairie A NISSAN Primera A NISSAN Serena E NISSAN Silvia E NISSAN Sunny A NISSAN Tiida B NISSAN Murano E NISSAN Pathfinder D NISSAN Patrol E NISSAN Qashqai C NISSAN QASHQAI+2 C NISSAN Terrano B NISSAN X-Trail C NYSA - A OLTCIT - A OPEL Campo D OPEL Combo B OPEL Movano I OPEL Vivaro I OPEL Agila A OPEL Astra C OPEL Calibra A OPEL Corsa B OPEL Insignia D OPEL Kadett A OPEL Meriva B OPEL Monza A OPEL Omega C OPEL Opel GT D OPEL Senator A OPEL Signum D OPEL Sintra A OPEL Speedster D OPEL Tigra A OPEL Trans Sport A OPEL Vectra C OPEL Zafira E OPEL Antara D OPEL Frontera B OPEL Monterey B PEUGEOT Bipper B PEUGEOT Boxer I PEUGEOT Expert C PEUGEOT J5 A PEUGEOT J9 A PEUGEOT Partner B PEUGEOT 1007 E PEUGEOT 106 A PEUGEOT 107 A PEUGEOT 205 A PEUGEOT 206 A PEUGEOT 207 A PEUGEOT 3008 E PEUGEOT 306 A PEUGEOT 307 B PEUGEOT 308 C PEUGEOT 308 CC C PEUGEOT 405 A PEUGEOT 406 B PEUGEOT 407 C PEUGEOT 5008 D PEUGEOT 508 D PEUGEOT 605 A PEUGEOT 607 B PEUGEOT 806 C PEUGEOT 807 E PEUGEOT Bipper Tepee B PEUGEOT Partner Tepee B PEUGEOT RCZ D PEUGEOT 4007 D PIAGGIO Ape A PIAGGIO Porter A PIAGGIO Quargo A PLYMOUTH Voyager E PONTIAC Firebird E PONTIAC Transport A PORSCHE 911 E PORSCHE 924 A PORSCHE 928 A PORSCHE 944 A PORSCHE 968 A PORSCHE Boxster B PORSCHE Cayman F PORSCHE Panamera E PORSCHE Cayenne G PROTON 313 A PROTON 315 A PROTON 316 A PROTON 413 A PROTON 415 A PROTON 416 A PROTON 418 A PROTON 420 A RENAULT B I RENAULT Express A RENAULT Kangoo B RENAULT Master I RENAULT Rapid A RENAULT Trafic I RENAULT 19 A RENAULT 5 A RENAULT Avantime A RENAULT Clio A RENAULT Espace E RENAULT Fluence D RENAULT Fuego A RENAULT Grand Modus E RENAULT Grand Scenic E RENAULT Kangoo B RENAULT Laguna D RENAULT Laguna coupé E RENAULT Latitude E RENAULT Megane B RENAULT Modus B RENAULT Safrane A RENAULT Scenic C RENAULT Thalia A RENAULT Twingo A RENAULT Vel Satis C RENAULT Wind C RENAULT Koleos D REVA Deluxe REVA L-ion REVA Standard ROVER 111 A ROVER 114 A ROVER 213 A ROVER 214 A ROVER 216 A ROVER 218 A ROVER 220 A ROVER 25 A ROVER 2600 A ROVER 3,5 A ROVER 414 A ROVER 416 A ROVER 418 A ROVER 420 A ROVER 45 A ROVER 618 A ROVER 620 C ROVER 623 C ROVER 75 C ROVER 820 A ROVER 825 A ROVER 827 A ROVER Estate A ROVER Mini A ROVER Streetwise B SAAB 900 A SAAB 9000 A SAAB 9-3 B SAAB 9-3 X D SAAB 9-5 D SAAB 99 A SAAB 9-7 E SEAT Inca B SEAT Terra A SEAT Alhambra E SEAT Altea C SEAT Altea XL D SEAT Arosa A SEAT Cordoba B SEAT Exeo C SEAT Fura A SEAT Ibiza B SEAT Leon C SEAT Marbella A SEAT Toledo B SHUANGHUAN CEO E SKODA Fabia A SKODA Felicia A SKODA Pick-Up A SKODA Praktik B SKODA Fabia B SKODA Favorit A SKODA Felicia A SKODA Forman A SKODA Octavia C SKODA Roomster E SKODA Superb E SKODA Yeti C SMART Cabrio A SMART City Coupe A SMART Forfour B SMART Fortwo A SMART Roadster A SMART Smart A SSANGYONG Rodius E SSANGYONG Actyon D SSANGYONG Korando D SSANGYONG Kyron E SSANGYONG Musso C SSANGYONG Rexton E SUBARU Domingo A SUBARU Libero A SUBARU Pick-Up D SUBARU 1600 A SUBARU 1800 A SUBARU Forester E SUBARU Impreza D SUBARU Justy A SUBARU Legacy C SUBARU Leone A SUBARU Mini A SUBARU Outback D SUBARU SVX A SUBARU Vivio A SUBARU B9 Tribeca E SUZUKI Carry A SUZUKI Alto A SUZUKI Baleno A SUZUKI Ignis A SUZUKI Liana A SUZUKI Splash A SUZUKI Swift A SUZUKI SX4 B SUZUKI Wagon R+ B SUZUKI Grand Vitara C SUZUKI Jimny B SUZUKI LJ B SUZUKI SJ B SUZUKI Vitara C SUZUKI X 90 B TATA Indica A TATA Pick-Up D TATA Sierra A TATA Xenon E TATA Indica A TATA Indigo A TATA Safari B TOYOTA Hi Lux E TOYOTA HI-Ace I TOYOTA Lite Ace A TOYOTA Picnic E TOYOTA Auris B TOYOTA Avalon C TOYOTA Avensis D TOYOTA Avensis Verso E TOYOTA Aygo A TOYOTA Camry B TOYOTA Carina A TOYOTA Celica B TOYOTA Corolla C TOYOTA Corolla Verso E TOYOTA Cressida A TOYOTA Crown C TOYOTA iq A TOYOTA MR 2 A TOYOTA Paseo A TOYOTA Previa E TOYOTA Prius B TOYOTA Starlet A TOYOTA Supra B TOYOTA Tercel A TOYOTA Urban cruiser E TOYOTA Verso E TOYOTA Yaris A TOYOTA Yaris Verso B TOYOTA 4 Runner C TOYOTA Land Cruiser E TOYOTA Highlander E TOYOTA RAV 4 C UAZ - A UAZ 3303 A UAZ 3741 A VOLVO 440 A VOLVO 460 A VOLVO 480 A VOLVO 740 A VOLVO 760 A VOLVO 850 A VOLVO 940 A VOLVO 960 A VOLVO C30 B VOLVO C70 D VOLVO S40 C VOLVO S60 C VOLVO S70 B VOLVO S80 E VOLVO S90 A VOLVO V40 C VOLVO V50 C VOLVO V60 E VOLVO V70 E VOLVO V90 E VOLVO XC 70 F VOLVO XC 90 F VOLVO XC60 E VW Amarok E VW Caddy B VW California E VW Caravell I VW LT 28 A VW LT 31 A VW Mixto I VW Multivan E VW Shuttle E VW Taro D VW Transporter I VW Transvan I VW Bora B VW Corrado A VW Derby A VW EOS D VW Golf C VW Golf Plus D VW Jetta B VW Lupo A VW New Beetle B VW Passat C VW Passat CC C VW Phaeton F VW Polo A VW Santana A VW Scirocco B VW Sharan E VW Tiguan E VW Touran E VW Vento A VW Touareg D ZAZ Tavria A ZUK - A 16

Izzótípus keresõ. Model Évjárat Tompított Fényszoró Ködlámpa ALFA ROMEO. 147 2000-tõl H7 H7 H1 156 I 1997-2002 H7 H1 H1. 156 II 2002-tõl H7 H1 H1

Izzótípus keresõ. Model Évjárat Tompított Fényszoró Ködlámpa ALFA ROMEO. 147 2000-tõl H7 H7 H1 156 I 1997-2002 H7 H1 H1. 156 II 2002-tõl H7 H1 H1 Izzótípus keresõ Az adatok tájékoztató jellegûek, mivel azonos típuson belül is elõfordulnak különbségek. Pontos foglalatmeghatározás érdekében ellenõrizze meglévõ izzóját, pótizzó készletét. Model ALFA

Részletesebben

Aut. Autópatentek Új termékek 2016

Aut. Autópatentek Új termékek 2016 Aut Autópatentek Új termékek 2016 1 2 Autópatentek Rögzítőelemek - Clamps Alátétes, hexagon fejű lemezcsavar Fekete Méret/mm Alátét Ø db/csomag 4,8x16 15 25 190183 Alátétes, hexagon fejű lemezcsavar Fekete

Részletesebben

Diamond Lock - Típuslista

Diamond Lock - Típuslista ALFA ROMEO Alfa 147 2001- Jobb VZH001009 ALFA ROMEO Alfa 147 2001- R - Jobbra hátra Bal DCL002009 ALFA ROMEO Alfa 156 1997- Bal VZH002009 ALFA ROMEO Alfa 156 1997- Jobb DCL001009 ALFA ROMEO GT 2005- R

Részletesebben

ÚJ GENERÁCIÓS CAN BUS

ÚJ GENERÁCIÓS CAN BUS KOMPATIBILIS AUTÓK LISTÁJA A HPS 845 (H) KÉSZÜLÉKHEZ Lista 026 NEM CAN-BUS AUTÓK PTL 0 1 ALFA ROMEO 159 05 PTL 1 9 BRERA 06 PTL 1 9 SPIDER 06 PTL 1 9 MITO 08 PTL 1 8 GIULIETTA 10 PTL 1 6 AUDI A3 03 10

Részletesebben

FÉKDOB ÉS FÉKPOFA KATALÓGUS

FÉKDOB ÉS FÉKPOFA KATALÓGUS ALFA ROMEO 145-146 Összes típus 1994 > 1997 7D0004 228,5 x 48 05050 Összes típus 1996 > 2001 7D0277 203 x 48,5 07160 AUDI 80-90 80 1986 > 1991 7D0238 200 x 51,5 06830 80 1988 > 1995 7D0239 230 x 53,5 06850

Részletesebben

MÉRETPONTOS GUMISZŐNYEGEK

MÉRETPONTOS GUMISZŐNYEGEK MÉRETPONTOS GUMISZŐNYEGEK CIKKSZÁM MEGNEVEZÉS 38001 Méretpontos gumiszonyeg - Audi A1 (10-) 38003 Méretpontos gumiszonyeg - Audi A3 /Sportback (04-) 38002 Méretpontos gumiszonyeg - Audi A3/ Sportback (13-)

Részletesebben

ÚJ GENERÁCIÓS CAN BUS

ÚJ GENERÁCIÓS CAN BUS KOMPATIBILIS AUTÓK LISTÁJA A HPS 869 KÉSZÜLÉKHEZ Lista 027 ALFA ROMEO 159 05 PTL 1 9 BRERA 06 PTL 1 9 SPIDER 06 PTL 1 9 MITO 08 PTL 1 8 GIULIETTA 10 PTL 1 6 ALFA ROMEO 147 07 PTL 1 9 AUDI A3 03 10 PTL

Részletesebben

Diamond Lock - Típuslista

Diamond Lock - Típuslista AUDI A3 2003- R-Balra előre 5-6seb. DCL001480 AUDI A3 1.6 1996-2002 R - Balra előre, Rudazatos DCL005019 AUDI A3 1.8, 2.0, 1.9 Tdi 1996-2002 Huzalos DCL005020 AUDI A3 DSG 2003- DCL001467 AUDI A3 Tiptronic

Részletesebben

A Szénási Műhely bontott alkatrészei. Felnik: 4db Opel Astra G 15 coll 5 küllős könnyűfém. Német lökhárítók: VW T5 első.

A Szénási Műhely bontott alkatrészei. Felnik: 4db Opel Astra G 15 coll 5 küllős könnyűfém. Német lökhárítók: VW T5 első. A Szénási Műhely bontott alkatrészei Felnik: 4db Opel Astra G 15 coll 5 küllős könnyűfém Német lökhárítók: VW T5 első VW Sharan első WV Touran hátsó WW Jetta hátsó VW Sharan első VW Polo első 2005 1 /

Részletesebben

CONSTRUCT terméklista- Érvényes: 2009 január 1-tıl

CONSTRUCT terméklista- Érvényes: 2009 január 1-tıl terméklista- Érvényes: 2009 január 1-tıl MÁRKA ALFA ROMEO 156 2000 - TS manual - bowd. CF 559 oldal,bal kiugró BC,TP ALFA ROMEO 166 1999-2.4JTD manual - bowd. CF 516 oldal,bal rotációs BC,TP AUDI 80 manual

Részletesebben

WÜRTH Szereléstechnika Kft. - 2040 Budaörs, Gyár u. 2. - Tel.: (00 36) 23/418-130 - Nyomtatva Magyarországon P 03 3100 10/2012

WÜRTH Szereléstechnika Kft. - 2040 Budaörs, Gyár u. 2. - Tel.: (00 36) 23/418-130 - Nyomtatva Magyarországon P 03 3100 10/2012 SZÉLVÉDŐKIVÁGÓ KÉSEK 1 2 3.1 3.2 4 5 6 7 kaparókések a ragasztómaradványok eltávolítására Szegmensvágó az extraszéles ragasztásokhoz 8 WÜRTH Szereléstechnika Kft. - 2040 Budaörs, Gyár u. 2. - Tel.: (00

Részletesebben

A V43 szoftverfrissítés főbb újdonságai

A V43 szoftverfrissítés főbb újdonságai A V43 szoftverfrissítés főbb újdonságai Diagnosztika: Opel részecskeszűrő regenerálás az >< alatt a GM GMW3110-nál bővítve. SsangYong típusbővítés. Nissan manuális szerviz-visszaállítás a Juke, Murano,

Részletesebben

Megjelent a 4.9.4-es verzió!

Megjelent a 4.9.4-es verzió! Megjelent a 4.9.4-es verzió! Összesen 23 gyártó típusát frissítettük a soron következő frissítésünkben az 1998-tól a 2010-es modellévig terjedő időszakból. Alfa Romeo Frissített modell a 159-es 2006-2009,

Részletesebben

CAN 03 / CAN 03 RC / CAN 03 AT TÍPUSÚ CAN BUS-OS GÉPKOCSIRIASZTÓK. Jármű-kompatibilitási lista

CAN 03 / CAN 03 RC / CAN 03 AT TÍPUSÚ CAN BUS-OS GÉPKOCSIRIASZTÓK. Jármű-kompatibilitási lista CAN 03 / CAN 03 RC / CAN 03 AT TÍPUSÚ CAN BUS-OS GÉPKOCSIRIASZTÓK Jármű-kompatibilitási lista TANÁCSOK A BEÁLLÍTÁSHOZ A riasztó végleges beszerelése előtt mindenképpen érdemes egy gyorstesztet végezni,

Részletesebben

A V42 szoftverfrissítés főbb újdonságai

A V42 szoftverfrissítés főbb újdonságai A V42 szoftverfrissítés főbb újdonságai Járműválasztás: Az OBD menüpont megtalálható a modellválasztó menüben. Diagnosztika: Opel kulcskódolás továbbfejlesztése. Teljes lekérdezés A VAG-csoport járműveinek

Részletesebben

Gyártó Modell Rendszer Megnevezés Alfa 159 Berlina Sofőr infó Audio / telematics 2.0.4 ALFA ROMEO

Gyártó Modell Rendszer Megnevezés Alfa 159 Berlina Sofőr infó Audio / telematics 2.0.4 ALFA ROMEO Gyártó Modell Rendszer Megnevezés Alfa 159 Berlina Audio / telematics 2.0.4 ALFA ROMEO AUDI BUICK Alfa 159 Berlina Q4 Audio / telematics 2.0.4 Alfa 159 Sport Wagon Audio / telematics 2.0.4 Alfa 159 Sport

Részletesebben

1097 Budapest, Illatos út 7. Fax: (36) 1/357-6390 Nyugat-Mo.: (36) 1/357-6389, Kelet Mo.: (36) 1/348-0341, Bp.: 1/348-0340

1097 Budapest, Illatos út 7. Fax: (36) 1/357-6390 Nyugat-Mo.: (36) 1/357-6389, Kelet Mo.: (36) 1/348-0341, Bp.: 1/348-0340 Nyomáskapcsolók Pressure switches gyári/original univerzális/universal hõgombák/temp sensors www.coolu.hu VÁLASZTÓTÁBLA MÁRKA ALTÍPUS ÉV GYÁRI SZÁM / O.E TÍPUS COOLU # ALFA ROMEO 15-16 Általános 9-96 6081

Részletesebben

www.sprintbooster.hu 2011.01.08.

www.sprintbooster.hu 2011.01.08. 147 2002- SBDI501 / SBDI501A 156 2002- SBDI501 / SBDI501A ALFA ROMEO 159 2006- SBDI251 / SBDI251A BRERA 2006- SBDI251 / SBDI251A GT 2005- SBDI501 / SBDI501A MITO 2008- SBDI251 / SBDI251A A2-2005 Benzin

Részletesebben

1097 Budapest, Illatos út 7. Fax: (36) 1/357-6390 Nyugat-Mo.: (36) 1/357-6389, Kelet Mo.: (36) 1/348-0341, Bp.: 1/348-0340

1097 Budapest, Illatos út 7. Fax: (36) 1/357-6390 Nyugat-Mo.: (36) 1/357-6389, Kelet Mo.: (36) 1/348-0341, Bp.: 1/348-0340 Evaporators Elpárologtatók gyári/original univerzális/universal 1097 Budapest, Illatos út 7. Fax: (3) 1/357-390 VÁLASZTÓTÁBLA MÁRKA ALTÍPUS ÉV GYÁRI SZÁM / O.E KORMÁNY COOL4U # ALFA ROMEO 75 * 88-052 7984

Részletesebben

OLAJLEERESZTŐ ZÁRÓCSAVAROK ÉS TÖMÍTÉSEK

OLAJLEERESZTŐ ZÁRÓCSAVAROK ÉS TÖMÍTÉSEK OLAJLEERESZTŐ ÉS ALFA ROMEO * KÚPOS ZÁRÓCSAVAR 50 22 mm kúpos ALFA 33 5 22 x 27 x 1.5 72 22 x 150 ALFA 75 5 22 x 27 x 1.5 72 22 x 150 ALFA 90 5 22 x 27 x 1.5 72 22 x 150 ALFA 145 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 5

Részletesebben

Magyarország LEGKEDVELTEBB lengéscsillapítója ismét akcióban!

Magyarország LEGKEDVELTEBB lengéscsillapítója ismét akcióban! Magyarország LEGKEDVELTEBB lengéscsillapítója ismét akcióban! Tisztelt Ügyfelünk! Figyelmébe ajánljuk személygépkocsi MAGNUM TECHNOLOGY akciónkat. Válogasson akciós ajánlatunkból. Az akció időtartama:

Részletesebben

> DISCOVERY 2005 :ABS, EDI, MŰSZERFAL, KORMÁNYZÁSI SZÖG ÉRZÉKELŐ, SRS (LÉGZSÁK) BEFEJEZETT PROJEKT, A S-MAX, C-MAX ÉS GALAXY BEVÉTELÉVEL.

> DISCOVERY 2005 :ABS, EDI, MŰSZERFAL, KORMÁNYZÁSI SZÖG ÉRZÉKELŐ, SRS (LÉGZSÁK) BEFEJEZETT PROJEKT, A S-MAX, C-MAX ÉS GALAXY BEVÉTELÉVEL. MINI TELJES MEGJELENÉSE A LEGKISEBB BMW AUTÓNÁL A 3 fő modell (R55, R56, R57) összes rendszerének teljes megjelenése, az alábbi szabályozókkal együtt, KAROSSZÉRIA SZÁMÍTÓGÉP, LÁMPAVEZÉRLÉS, KULCS NÉLKÜLI

Részletesebben

A V39 szoftverfrissítés újdonságai

A V39 szoftverfrissítés újdonságai A V39 szoftverfrissítés újdonságai Új gyártókkal/típusokkal bővült a diagnosztizálható járművek köre: Chevrolet Aveo, Captiva, Cruze, Epica, Evanda, Kalos, Lacetti, Lanos, Matiz, Nubira, Rezzo, Spark,

Részletesebben

Adapterkábel Parrot kihanhositohoz és gyári OEM autórádiókhoz 21.06.2013 - től

Adapterkábel Parrot kihanhositohoz és gyári OEM autórádiókhoz 21.06.2013 - től Adapterkábel Parrot kihanhositohoz és gyári OEM autórádiókhoz 21.06.2013 - től Cikkszám Móró Alarm Bt. Kihangosító adapter kábel kiskereskedelmi árlista (bruttó) KLIK A KÉPRE Leírás autó típus, évjarat

Részletesebben

www.sprintbooster.hu 2012.02.03.

www.sprintbooster.hu 2012.02.03. www.sprintbooster.hu 2012.02.03. +36-21-2000-900 CIKKSZÁM GYÁRTÓ TÍPUS ÉV MOTOR MEGJEGYZÉS BDF323 / BDF323A BDS101 / BDS101A SBDD151 / SBDD151A CITROEN XSARA 2001-2002 Benzin/Dízel csatl. a motortérben,

Részletesebben

60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet

60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet a közúti gépjármővek, az egyes mezıgazdasági, erdészeti és halászati erıgépek üzemanyag- és kenıanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékérıl A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991.

Részletesebben

Lökh. Kivágás. Vontathat max. Max Függ. Terh. Eng. szám. Szerelési idő

Lökh. Kivágás. Vontathat max. Max Függ. Terh. Eng. szám. Szerelési idő Évjárat Kód Kivitel D-érték Vontathat max Max Függ. Terh. Eng. szám Szerelési idő Lökh. Kivágás Javasolt kábel dugalj Kábel köteg évjárat Kábelköteg ára (bruttó) ( ) Kiegészítő információ kábelköteghez

Részletesebben

Menetbiztonsági rendszer Motorvezérlés Menetbiztonsági rendszer Motorvezérlés Menetbiztonsági rendszer Motorvezérlés

Menetbiztonsági rendszer Motorvezérlés Menetbiztonsági rendszer Motorvezérlés Menetbiztonsági rendszer Motorvezérlés Gyártó Modell Rendszer ALFA ROMEO Alfa MITO AUDI A3 [8P1] A3 [8P7] Cabriolet A3 [8PA] Sportback A6 [4F2, C6] A6 [4F5, C6] Avant S3 [8P1] S3 [8PA] Sportback BMW 3 [E 90] C3 Picasso C4 [B5] C4 Coupe [B5]

Részletesebben

Gyártó Modell Rendszer Megnevezés Alfa 147 Sebességváltó vezérlés Selespeed CFC 208F V2 Alfa 156 Berlina Motorvezérlés EDC 16 C 39 CF4 Ver.

Gyártó Modell Rendszer Megnevezés Alfa 147 Sebességváltó vezérlés Selespeed CFC 208F V2 Alfa 156 Berlina Motorvezérlés EDC 16 C 39 CF4 Ver. Gyártó Modell Rendszer Megnevezés Alfa 147 Sebességváltó vezérlés Selespeed CFC 208F V2 Alfa 156 Berlina Motorvezérlés EDC 16 C 39 CF4 Ver.1 Sebességváltó vezérlés Selespeed CFC 208F V2 Alfa 156 Sport

Részletesebben

www.bannerbatteries.com POWER BULL Újdonság! Dupla fedél - duplázott szivárgásbiztonság!

www.bannerbatteries.com POWER BULL Újdonság! Dupla fedél - duplázott szivárgásbiztonság! www.bannerbatteries.com Újdonság! Dupla fedél - duplázott szivárgásbiztonság! POWER BULL Most még biztonságosabb POWER BULL_A FORRADALMIAN ÚJ Innovacio A LEGMAGASABB IGENYEK kielegitesere POWER BULL SZUPER

Részletesebben

1097 Budapest, Illatos út 7. Fax: (36) 1/357-6390 Nyugat-Mo.: (36) 1/357-6389, Kelet Mo.: (36) 1/348-0341, Bp.: 1/348-0340

1097 Budapest, Illatos út 7. Fax: (36) 1/357-6390 Nyugat-Mo.: (36) 1/357-6389, Kelet Mo.: (36) 1/348-0341, Bp.: 1/348-0340 Expanziós szelepek Expansion valves gyári/original univerzális/universal VÁLASZTÓTÁBLA MÁRKA ALTÍPUS ÉV GYÁRI SZÁM / O.E TÍPUS COOL4U # AGCO Challenger MT700 * 4009 2X1 Kapilláris csõ 21 00 011 285 Challenger

Részletesebben

Új patentek. Új patentek 13/1. oldal

Új patentek. Új patentek 13/1. oldal Univerzális kárpitrögzítő patent fekete 22 10 20,3 25 180 026 Fiat, Iveco, Lancia univerzális patent 3,9 mm-es csavarhoz szín fej csap teljes hossz kék 11x11 8x8 9 25 14215282 180 052 Univerzális kárpitrögzítő

Részletesebben

A BEHR HELLA SERVICE ALTERNATÍV TERMÉKKÍNÁLATA

A BEHR HELLA SERVICE ALTERNATÍV TERMÉKKÍNÁLATA ALTERNATÍV TERMÉKEK A BEHR HELLA SERVICE ALTERNATÍV TERMÉKKÍNÁLATA termékek az eredeti pótalkatrész helyett Megoldás értékarányos javításhoz Ideális választás idősebb járművek esetén Vízhűtők és klímakompresszorok

Részletesebben

3 [E 92] Coupe Kipufogógáz kezelés Részecskeszűrő 1.0. 1 [E 87] Kipufogógáz kezelés Részecskeszűrő 1.0 3 [E 90] Kipufogógáz kezelés Részecskeszűrő 1.

3 [E 92] Coupe Kipufogógáz kezelés Részecskeszűrő 1.0. 1 [E 87] Kipufogógáz kezelés Részecskeszűrő 1.0 3 [E 90] Kipufogógáz kezelés Részecskeszűrő 1. Gyártó Modell Rendszer Megnevezés 156 [932] Berlina ABS ABS 5.7 ALFA ROMEO 156 [932] Sportwagon ABS ABS 5.7 156 [932] Sportwagon Vonóerő szabályozás ABS/ASR 5.7 AUDI Q7 [4LB] Világítás ALWR / Adaptív kanyarfény

Részletesebben

www.sprintbooster.hu 2011.06.15.

www.sprintbooster.hu 2011.06.15. 147 2002- Benzin/Dízel SBDI501 / SBDI501A 156 2002- Benzin/Dízel SBDI501 / SBDI501A 159 (LHD) 2006- Benzin/Dízel SBDI251 / SBDI251A 159 (RHD) 2006- Benzin/Dízel SBDI252 / SBDI252A BRERA (LHD) 2006- Benzin/Dízel

Részletesebben

A V43 szoftverfrissítés főbb újdonságai

A V43 szoftverfrissítés főbb újdonságai A V43 szoftverfrissítés főbb újdonságai Diagnosztika: Opel részecskeszűrő regenerálás az >< alatt a GM GMW3110-nál bővítve. SsangYong típusbővítés. Nissan manuális szerviz-visszaállítás a Juke, Murano,

Részletesebben

Ezek a gyermekülések az ISOFIX szimbólummal vannak megjelölve. 3) A mélyen az üléspárnában elhelyezett ISOFIX rögzítési

Ezek a gyermekülések az ISOFIX szimbólummal vannak megjelölve. 3) A mélyen az üléspárnában elhelyezett ISOFIX rögzítési BABYSAFE ISOFIX Base A BABYSAFE ISOFIX Baset a (rögzítőrudas) BABYSAFE plusszal, BABYSAFE plus IIszal, BABYSAFE plus SHR rel és a BABYSAFE plus SHR IIrel kombinálva vizsgálták és engedélyezték. Ezek a

Részletesebben

www.sprintbooster.hu 2012.02.03.

www.sprintbooster.hu 2012.02.03. 147 2002- Benzin/Dízel SBDI501 / SBDI501A 156 2002- Benzin/Dízel SBDI501 / SBDI501A 159 (LHD) 2006- Benzin/Dízel SBDI251 / SBDI251A 159 (RHD) 2006- Benzin/Dízel SBDI252 / SBDI252A BRERA (LHD) 2006- Benzin/Dízel

Részletesebben

REMUS Powerizer dízel motortuning árlista 2011 01.03.

REMUS Powerizer dízel motortuning árlista 2011 01.03. Alfa 145 145 1.9 JTD 105 LE 77 (105) 100 (136) 255 290 8 710053 185 700 Ft Alfa 146 146 1.9 JTD 105 LE 77 (105) 100 (136) 255 290 8 710053 185 700 Ft Alfa 147 147 1.9 JTD 100 LE 8V 74 (100) 90 (122) 275

Részletesebben

03/07/2007. Rev 014 ICB1. Cod. 60121143 TÁVIRÁNYÍTÓT HASZNÁLJA VILÁGÍTÁS KIMENET INDÍTÓKULCS KULCS JELEN VAN HÁTRAMENET FELISMERTETÉS SEBESSÉG RPM

03/07/2007. Rev 014 ICB1. Cod. 60121143 TÁVIRÁNYÍTÓT HASZNÁLJA VILÁGÍTÁS KIMENET INDÍTÓKULCS KULCS JELEN VAN HÁTRAMENET FELISMERTETÉS SEBESSÉG RPM ALFA 159 (2005 ) 157 ALFA BRERA (2006 ) 157 AUDI A3 (8P 2003 ) 123 AUDI A3 (8P 2003 ) (KP) 144 AUDI A4 (8e 2004 ) (1megj) 139 AUDI A4 (8e 2004 ) (KP) (1megj) 145 AUDI A6 (4F 2004 ) (CA) 111 AUDI A6 (4F

Részletesebben

Szelepszár szimering katalógus

Szelepszár szimering katalógus Szelepszár szimering katalógus 152. oldal Szelepszár szimering táblázat, CIKK szerinti sorrendben EK 9 x 14 / 17,3 x 14 C 001 8 x 14 / 15,3 x 13 C 002 7 x 12 / 14,4 x 15,3 C 003 8 x 11 / 15 x 14,5 C 004

Részletesebben

Termékinformáció január

Termékinformáció január Személygépjárművek Műszaki információ: részben univerzális porvédő készlet a gyári (OE) méretekkel és formával rendelkezik. Nincs szükség az illeszkedő felületek jének méretre vágására, mint az SKF Univerzális

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM. DR. PINTÉR SÁNDOR ' miniszter

BELÜGYMINISZTÉRIUM. DR. PINTÉR SÁNDOR ' miniszter ~lt~c,.~,yü es Hivatala lrományszám : V I LG Á BELÜGYMINISZTÉRIUM Éskeaete : 2015 MÁJ 2 6. DR. PINTÉR SÁNDOR ' miniszter BM/,-J$Z -G/2015 Válasz Mirkóczki Ádám (Jobbik) K/4693. számú, Rendőrségi gépjárművek.

Részletesebben

BM/c3bI51 9/201 S Válasz Mirkóczki Ádám (Jobbik) K/4693. számú, Rendőrségi gépjárm űvek. címen benyújtott írásbeli kérdésére

BM/c3bI51 9/201 S Válasz Mirkóczki Ádám (Jobbik) K/4693. számú, Rendőrségi gépjárm űvek. címen benyújtott írásbeli kérdésére 1'i L/L L. 6u r,. : J Y.aiv id rt.\y~\. BELUGYMINISZTERIUM Irományszám : KI G 9 5 Étkezett: 2015 MÁJ 2 7: DR. PINTÉR SÁNDO R miniszte r BM/c3bI51 9/201 S Válasz Mirkóczki Ádám (Jobbik) K/4693. számú, Rendőrségi

Részletesebben

MICHELIN, kiváló teljesítmény az első kilométertől az utolsóig. www.michelin.hu. Nyári termékcsalád

MICHELIN, kiváló teljesítmény az első kilométertől az utolsóig. www.michelin.hu. Nyári termékcsalád E Leaflet_Gam_Eté_HUN.qxd 2006/01/26 22:21 Page 36 MICHELIN, kiváló teljesítmény az első kilométertől az utolsóig www.michelin.hu Michelin 855 200 507 RCS Clermont-Ferrand - Crédits photos : Getty Images,

Részletesebben

Le kell vennem a vonógömböt, ha nem használom a vonóhorgot? Milyen elektromos csatlakozó kell az autóra? Mit jelent a D-érték? Vásárlási feltételek:

Le kell vennem a vonógömböt, ha nem használom a vonóhorgot? Milyen elektromos csatlakozó kell az autóra? Mit jelent a D-érték? Vásárlási feltételek: Le kell vennem a vonógömböt, ha nem használom a vonóhorgot? könnyen, szerszám nélkül, levehető vonógömböt (pl. bajonetes, excenteres, M, vertikális...), amely beletakar a rendszámba, és épp nincs használatban

Részletesebben

Bear-Lock stiftes és Press&Lock sebességváltó zár típuslista ALFA ROMEO AUDI AVIA BMW. A4 (2000-2004), 5-6 seb., R -e. Ž P&L

Bear-Lock stiftes és Press&Lock sebességváltó zár típuslista ALFA ROMEO AUDI AVIA BMW. A4 (2000-2004), 5-6 seb., R -e. Ž P&L Bear-Lock váltózárak kizárólagos importőre: Euro-Lock Kft. T/F: 1/274-48-44 Tel: +36 70/369-8685 ; +36 70/942-0566 e-mail: bearlock@bearlock.hu internet: www.bearlock.hu ALFA ROMEO 1 145 O /001/ 2 145

Részletesebben

A V38 szoftverfrissítés újdonságai

A V38 szoftverfrissítés újdonságai A V38 szoftverfrissítés újdonságai Új gyártókkal/típusokkal bővült a diagnosztizálhatók köre: Iveco Daily 3, Daily 4, Daily 5 Daily 3, Daily 4, Daily 5 Land Rover Defender, Discovery 2, Discovery 3, Freelander

Részletesebben

03/07/2007. Rev 014 ICB2. Cod TÁVIRÁNYÍTÓT HASZNALJA TX NYITÁSI IMPULZUS CSOMAGTÉR NYITÁS TX ZÁRÁSI IMPULZUS MOTORHÁZ NYITÁS

03/07/2007. Rev 014 ICB2. Cod TÁVIRÁNYÍTÓT HASZNALJA TX NYITÁSI IMPULZUS CSOMAGTÉR NYITÁS TX ZÁRÁSI IMPULZUS MOTORHÁZ NYITÁS TX IMPULZUS ALFA 159 (2005 ) 157 ALFA BRERA (2006 ) 157 AUDI A3 (8P 2003 ) 123 AUDI A3 (8P 2003 ) (KP) 144 AUDI A4 (8e 2004 ) (1 megj) 139 AUDI A4 (8e 2004 ) (KP) (1 megj) 145 AUDI A6 (4F 2004 ) (CA) 111

Részletesebben

VPT-Group Klímatöltet táblázat

VPT-Group Klímatöltet táblázat VPT-Group Klímatöltet táblázat Gyártó Típus Évjárat Megjegyzés Hűtőközeg Mennyiség Olaj specifikáció Mennyiség Alfa Romeo 33 1983-94 R12 1150 PA0 68 135 Alfa Romeo 33 D-Turbo 1986-94 R12 900 PA0 68 Nincs

Részletesebben

Hírek és Előrejelzések BRAIN BEE DIAGNOSZTIKAI ADATBÁZIS B-PS INFO & B-PS TUTOR AUDI CITROEN FIAT PEUGEOT ÁZSIAI MODELLEK HYUNDAI

Hírek és Előrejelzések BRAIN BEE DIAGNOSZTIKAI ADATBÁZIS B-PS INFO & B-PS TUTOR AUDI CITROEN FIAT PEUGEOT ÁZSIAI MODELLEK HYUNDAI TOP NEWS WI Hírek és Előrejelzések BRAIN BEE DIAGNOSZTIKAI ADATBÁZIS WIT H THIS További RELE SE 1111NAúj EW Kipróbálta már? Cautótípus AR M OD E támogatásával ADDE LS D B-PS INFO & B-PS TUTOR EDI & EFI

Részletesebben

márka típus térfogat lóerő nyomaték évjárat hosszúság szélesség súly h sz Kg/Le arány LE/Liter Audi 100CD 2.5 2461cm³ 165LE/4950 275Nm/2200 1983

márka típus térfogat lóerő nyomaték évjárat hosszúság szélesség súly h sz Kg/Le arány LE/Liter Audi 100CD 2.5 2461cm³ 165LE/4950 275Nm/2200 1983 márka típus térfogat lóerő nyomaték évjárat hosszúság szélesség súly h sz Kg/Le arány LE/Liter Audi 100CD 2.5 2461cm³ 165LE/4950 275Nm/2200 1983 4900mm 1850mm 1560kg 5 9,454545455 67,07317073 Audi 100CD

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

FIAT 2 FORD 3 HYUNDAI 6 KIA 8 LANCIA 9 MERCEDES BENZ SMART 10 MITSUBISHI 11 NISSAN 17 OPEL 32 SUBARU 34 SUZUKI 35 TOYOTA 40

FIAT 2 FORD 3 HYUNDAI 6 KIA 8 LANCIA 9 MERCEDES BENZ SMART 10 MITSUBISHI 11 NISSAN 17 OPEL 32 SUBARU 34 SUZUKI 35 TOYOTA 40 FIAT 2 FORD 3 HYUNDAI 6 KIA 8 LANCIA 9 MERCEDES BENZ SMART 10 MITSUBISHI 11 NISSAN 17 OPEL 32 SUBARU 34 SUZUKI 35 TOYOTA 40 A katalógusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Kérjük, ezeket minden esetben

Részletesebben

Gyártó Modell Rendszer Megnevezés Verzió A1 [8X1] ESP ESP 8.2 A1 [8XA] Sportback Motorvezérlés EDC 17C46 UDS A3 [8P1] Motorvezérlés EDC 17C46 UDS A3

Gyártó Modell Rendszer Megnevezés Verzió A1 [8X1] ESP ESP 8.2 A1 [8XA] Sportback Motorvezérlés EDC 17C46 UDS A3 [8P1] Motorvezérlés EDC 17C46 UDS A3 Gyártó Modell Rendszer Megnevezés Verzió A1 [8X1] ESP ESP 8.2 A1 [8XA] Sportback Motorvezérlés EDC 17C46 UDS A3 [8P1] Motorvezérlés EDC 17C46 UDS A3 [8PA] Sportback Motorvezérlés EDC 17C46 UDS A4 [8K2,

Részletesebben

AUX csatlakozóval. YATOUR Virtuális CD váltó

AUX csatlakozóval. YATOUR Virtuális CD váltó A YATOUR Virtuális CD váltó egy forradalmi megoldás a hagyományos CD váltó helyett. CD minőségű hangátvitelre képes az autó gyári fejegységének CD váltó csatlakozóján keresztül. Megoldás arra ha MP3/WMA

Részletesebben

Teljes olajfeltöltési táblázat frissítve: 2007. 10. 09. 1

Teljes olajfeltöltési táblázat frissítve: 2007. 10. 09. 1 Teljes feltöltési táblázat frissítve: 2007. 10. 09. 1 ALFA ROMEO Elf Alfa 33 1.3-1.7, 4x4, 16V, Q4 4,1 2,6-2,8 Tranself Type B 80W-90 Alfa 145, 146 1.4-1.6, 1.7 16V 4-4,5 2,4 Tranself Type B 80W-90 Alfa

Részletesebben

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Kiegészítő Vihar Casco Biztosítás termékhez

Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Kiegészítő Vihar Casco Biztosítás termékhez Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Kiegészítő Vihar Casco Biztosítás termékhez Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató 3 Általános Vagyonbiztosítási Feltételek 5 1. Biztosítási szerződés

Részletesebben

Gyártó Modell Rendszer Megnevezés ALFA ROMEO Giulietta [191] Tápfeszültség ellátás Indítóakku ALFA ROMEO Giulietta [191] Világítás EDC 16 CF3 ALFA

Gyártó Modell Rendszer Megnevezés ALFA ROMEO Giulietta [191] Tápfeszültség ellátás Indítóakku ALFA ROMEO Giulietta [191] Világítás EDC 16 CF3 ALFA Gyártó Modell Rendszer Megnevezés ALFA ROMEO Giulietta [191] Tápfeszültség ellátás Indítóakku ALFA ROMEO Giulietta [191] Világítás EDC 16 CF3 ALFA ROMEO Giulietta [191] Világítás EDC 16 CF3 ALFA ROMEO

Részletesebben

VERSAFIX. http://gyerekulesszakaruhaz.hu

VERSAFIX. http://gyerekulesszakaruhaz.hu DE ES PT IT RU DK NL PL CZ SK HU SI HR SE NO FI RO TR EE LV LT GR FR BG GB VERSAFIX VERSAFIX ISOFIX-el történő beszerelésnél vegye figyelembe az alábbi járműlistát. Ezen kívül a VERSAFIX minden olyan járműbe

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez

TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez TÁJÉKOZTATÓ az UNIQA Biztosító Zrt.-vel távértékesítés keretében kötött biztosítási szerződésekhez Tisztelt Ügyfelünk! A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló

Részletesebben

A TERMÉKKÍNÁLAT ÁTTEKINTÉSE 2015 A BEHR HELLA SERVICE ALTERNATÍV TERMÉKEI

A TERMÉKKÍNÁLAT ÁTTEKINTÉSE 2015 A BEHR HELLA SERVICE ALTERNATÍV TERMÉKEI A TERMÉKKÍNÁLAT ÁTTEKINTÉSE 2015 A BEHR HELLA SERVICE ALTERNATÍV TERMÉKEI A gyári minőségű termékek alternatívái Az értékarányos járműjavítás Ideális választás idősebb járművek esetén Vízhűtők, töltőlevegő-hűtők,

Részletesebben

A BEHR HELLA SERVICE ALTERNATÍV TERMÉKEINEK ÁTTEKINTÉSE

A BEHR HELLA SERVICE ALTERNATÍV TERMÉKEINEK ÁTTEKINTÉSE A BEHR HELLA SERVICE ALTERNATÍV TERMÉKEINEK ÁTTEKINTÉSE A gyári minőségű termékek alternatívái Az értékarányos járműjavítás Ideális választás idősebb járművek esetén Vízhűtők, klímakompresszorok és klímakondenzátorok

Részletesebben

PILKINGTON AKCIÓS KISKERESKEDELMI ÁRLISTA 2008.07.14-

PILKINGTON AKCIÓS KISKERESKEDELMI ÁRLISTA 2008.07.14- 01-AR.2031-G 2031G ALFA ROMEO 145 / 146 94-00 ELSŐ SZÉLVÉDŐ ZÖLD 20 000 01-AR.2037-G 2037G ALFA ROMEO 147 3D/5D 00- ELSŐ SZÉLVÉDŐ ZÖLD 25 000 01-AR.2034-G 2034G ALFA ROMEO 156 97-05 ELSŐ SZÉLVÉDŐ ZÖLD

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek

Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek Ügyfél-tájékoztató és biztosítási feltételek PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (termékkód: 13021) I. A legfontosabb tudnivalók összefoglalása PostaAutóŐr kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Részletesebben

Csatlakoztatási táblázat

Csatlakoztatási táblázat Csatlakoztatási táblázat Vezérlıegység (Bosch) 1-es verzió Jármővek, az 1995-ös modellév elejétıl 55 pólusú csatlakozó ( a PIN 15 nincs csatlakoztatva, kivéve BMW) - Audi 80 TDI, 100 TDI, A6 2.5 TDI 5

Részletesebben

Gyártó Modell Rendszer Megnevezés

Gyártó Modell Rendszer Megnevezés Gyártó Modell Rendszer Megnevezés ALFA ROMEO Alfa 159 Berlina Motorvezérlés EDC 16 C 39 CF4 Ver.1 ALFA ROMEO Alfa 159 Berlina Motorvezérlés EDC 16 C 39 CF4 Ver.1 ALFA ROMEO Alfa 159 Sport Wagon Motorvezérlés

Részletesebben

Kiskereskedelmi árjegyzék Ár 1 Alkatrészek megnevezése kód 12.990 Ft 20.66/Alu középdob HONDA CIVIC 21016 0 Ft 21.09/ALU LÁSD:21.02/ALU 16020 6.

Kiskereskedelmi árjegyzék Ár 1 Alkatrészek megnevezése kód 12.990 Ft 20.66/Alu középdob HONDA CIVIC 21016 0 Ft 21.09/ALU LÁSD:21.02/ALU 16020 6. Kiskereskedelmi árjegyzék Ár 1 Alkatrészek megnevezése kód 12.990 Ft 20.66/Alu középdob HONDA CIVIC 21016 0 Ft 21.09/ALU LÁSD:21.02/ALU 16020 6.990 Ft 05.01/ALU Középdob AUDI 80 P01.03 9657 8.330 Ft 05.02/ALU

Részletesebben

Ablakemelő javító patent készletek

Ablakemelő javító patent készletek Fiat Grande Punto ( 2005) ajtóüveg rögzítő patent, balos 1-180 220 Fiat Grande Punto ( 2005) ajtóüveg rögzítő patent, jobbos 1-180 221 BMW 3, 5,7, Z1, Z3, Z4, Volvo 940, 960, S60, S80, XC90, V70 ajtóüveg

Részletesebben

ABLAKTÖRLŐ LAPÁT KATALÓGUS

ABLAKTÖRLŐ LAPÁT KATALÓGUS ABLAKTÖRLŐ LAPÁT KATALÓGUS www.hella.com/wiperblades HELLA ablaktörlő lapátok A HELLA a legnevesebb európai autógyártó vállalatok vezető partnereként már 1899 óta fejleszt minőségi alkatrészeket és rendszereket

Részletesebben

Ajánlott METABOND olaj ALFA ROMEO. Alfa 33 1.3-1.7, 4x4, 16V, Q4 4,1 2,6-2,8 Tranself Type B 80W-90

Ajánlott METABOND olaj ALFA ROMEO. Alfa 33 1.3-1.7, 4x4, 16V, Q4 4,1 2,6-2,8 Tranself Type B 80W-90 Motor ALFA ROMEO Elf váltómű Alfa 33 1.3-1.7, 4x4, 16V, Q4 4,1 2,6-2,8 Tranself Type B 80W-90 Alfa 145, 146 1.4-1.6, 1.7 16V 4-4,5 2,4 Tranself Type B 80W-90 Alfa 145, 146 1.4, 1.6, 1.8 TS 16V, Q4, ti

Részletesebben

Lökh. kivágás. Max függ. terh. Eng. szám. Vontathat max. Szerelési idı

Lökh. kivágás. Max függ. terh. Eng. szám. Vontathat max. Szerelési idı ALFA ROMEO Évjárat Kód Kivitel D-érték Vontathat max. Max ü. terh. En. szám Szerelési idı Lökh. kiváás MiTo 008-70900 7 000 60 MiTo 008-470900 7 000 60 Javasolt kábel dualj Kábel köte évjárat Kábelköte

Részletesebben

Megnevezés Cikkszám Bruttó ár Megnevezés Cikkszám Bruttó ár Megnevezés Cikkszám Bruttó ár

Megnevezés Cikkszám Bruttó ár Megnevezés Cikkszám Bruttó ár Megnevezés Cikkszám Bruttó ár ALFA ROMEO 145 (930) 159 (939) Sportwagon E10-10-005-03-22 81 984 Ft Pro-Damper A 3 Sportback (8P) E60-15-007-02-22 159 936 Ft E1016-240 80 304 Ft E10-10-005-04-22 81 984 Ft Anti-Roll-Kit E40-15-007-01-11

Részletesebben

ASTRA S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Lakásbiztosítási feltétel csomag V2.2 2015.05.01

ASTRA S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe Lakásbiztosítási feltétel csomag V2.2 2015.05.01 Ügyféltájékoztató és Biztosítási feltétel-csomag az Astra Lakásbiztosítási termékeihez ASTRA OTTHON. NYUGALOM Hatályos: 2015.05.01-től Tisztelt Ügyfelünk! Az Astra S.A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

DUO plus RÖMER DUO plus. http://gyerekulesszakaruhaz.hu

DUO plus RÖMER DUO plus. http://gyerekulesszakaruhaz.hu D S PT IT RU HU SI S NO FI LT FR DUO plus RÖMR DUO plus DUO plus ISOFIX-el történő beszerelésnél vegye figyelembe az alábbi járműlistát. zen kívül a DUO plus minden olyan járműbe beszerelhető, amelyek

Részletesebben

Ablaktörlők a Hella-tól

Ablaktörlők a Hella-tól Gépjárművillamosság Elektronika Világítástechnika Termomenedzsment Értékesítés támogatása Műszaki információk A Mi ötleteink az Ön sikere. Ablaktörlők a Hella-tól Ötletek a jövő autójához H_WB 10 1 Áttekintés

Részletesebben

Gazdaságos, felújított autóelektronikai részegységek katalógusa

Gazdaságos, felújított autóelektronikai részegységek katalógusa Gazdaságos, felújított autóelektronikai részegységek katalógusa Az autóelektronikai javítások száma rohamosan növekszik. A gyári egységek költsége rendkívül magas és a szakszerű tartós megjavításuk legtöbbször

Részletesebben

KÜLÖNLEGES GÁZ INJEKCIÓ

KÜLÖNLEGES GÁZ INJEKCIÓ KÜLÖNLEGES GÁZ INJEKCIÓ A közlekedő gépkocsipark ekológikus tendenciáját követve, mely a gázzal működő gépkocsik számának növekedését mutatja, a mai naptól a Brian Bee elemzés kiterjed a GÁZ INJEKCIÓ és

Részletesebben

ABLAKTÖRLÕ LAPÁTOK EGY VERSENYKÉPES TERMÉKCSALÁD

ABLAKTÖRLÕ LAPÁTOK EGY VERSENYKÉPES TERMÉKCSALÁD BOOK 210X297_EGYBE_ch_HU:BOOK EUROREPAR 2008 210X297 CIT 2009. 02. 18. 7:28 Page 7 ABLAKTÖRLÕ LAPÁTOK EGY VERSENYKÉPES TERMÉKCSALÁD 4A 16 elsõ és 4 hátsó ablaktörlõ lapátot tartalmazó Eurorepar termékkínálat

Részletesebben

1. számú melléklet a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelethez

1. számú melléklet a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelethez /. (IV..) Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag és kenőanyagfogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről A magánszemélyek jövedelemadójáról

Részletesebben

Lökh. Kivágás. Vontathat max. Max Függ. Terh. Eng. szám. Szerelési idő

Lökh. Kivágás. Vontathat max. Max Függ. Terh. Eng. szám. Szerelési idő ALFA ROMEO Évjárat Kód Kivitel Br. kisker ár D-érték Vontathat max Max Függ. Terh. Eng. szám Szerelési idő Lökh. Kivágás MiTo 2008-170900 f 36 850 7 1000 60 EC 1,5 3 MiTo 2008-470900 g 61 750 7 1000 60

Részletesebben

AKCIÓS LISTA NAGYKERESKEDELMI VEVŐK RÉSZÉRE

AKCIÓS LISTA NAGYKERESKEDELMI VEVŐK RÉSZÉRE 01-AR.1460-G ALFA ROMEO 75 86- ELSŐ SZÉLVÉDŐ ZÖLD 19800 01-AR.1561-GG ALFA ROMEO 164 88- ELSŐ SZÉLVÉDŐ ZÖLD-ZÖLD SÁVVAL 23400 01-AR.2031-G ALFA ROMEO 145 / 146 94-00 ELSŐ SZÉLVÉDŐ ZÖLD 21400 01-AR.2032-G

Részletesebben

DUALFIX. http://gyerekulesszakaruhaz.hu

DUALFIX. http://gyerekulesszakaruhaz.hu DUALFIX Typenliste List of approved cars Liste des véhicules Lista de modelos Lista de modelos Elenco modelli Список моделей Typeliste Typelijst Lista typów Seznam typů Zoznam typov Típuslista Seznam tipov

Részletesebben

GS 01V-E17 GS 01V-E18 GS 01V-E17 GS 01V-E18 A4 [8H7, B6] Cabriolet Sebességváltó vezérlés GS 01V-E18. Sebességváltó vezérlés

GS 01V-E17 GS 01V-E18 GS 01V-E17 GS 01V-E18 A4 [8H7, B6] Cabriolet Sebességváltó vezérlés GS 01V-E18. Sebességváltó vezérlés Gyártó Modell Rendszer Megnevezés A4 [8D2, B5] A4 [8D5, B5] Avant GS 01V-E17 GS 01V-E18 GS 01V-E17 GS 01V-E18 A4 [8H7, B6] Cabriolet GS 01V-E18 AUDI A4 [8K2, B8] A4 [8K5, B8] Avant ALWR / Adaptív kanyarfény

Részletesebben

Vontathat max. Max Függ. Terh. Eng. szám. Szerelési idı. Kiegészít ı információ kábelköteghez:

Vontathat max. Max Függ. Terh. Eng. szám. Szerelési idı. Kiegészít ı információ kábelköteghez: ARO Évjárat Kód Kivitel D-érték Vontathat max Max Fü. Terh. En. szám Szerelési idı Lökh. Kiváás Benzines 30 a 6, 00 50 86 Javasolt kábel dualj Kábel köte évjárat Kábelköte ára (bruttó) ( ) Kieészítı inormáció

Részletesebben

BD00037 80 1.6 D/TD JK 81-85 90 CY CR. Korongratós. Előkamra furat átmérő: 32 mm. Megjegyzés: Ref.: 908038 50003058 068 103 351E/D/K/G/C O.E.

BD00037 80 1.6 D/TD JK 81-85 90 CY CR. Korongratós. Előkamra furat átmérő: 32 mm. Megjegyzés: Ref.: 908038 50003058 068 103 351E/D/K/G/C O.E. BD00037 80 1.6 D/TD JK 81-85 90 CY CR Korongratós. Előkamra furat átmérő: 32 mm. Ref.: 908038 50003058 068 103 351E/D/K/G/C AUDI BD00038 80 1.6 D/TD CY 85-89 90 RA Hidrotőkés. Előkamra furat átmérő: 32

Részletesebben

1097 Budapest, Illatos út 7. Fax: (36) 1/357-6390 Nyugat-Mo.: (36) 1/357-6389, Kelet Mo.: (36) 1/348-0341, Bp.: 1/348-0340

1097 Budapest, Illatos út 7. Fax: (36) 1/357-6390 Nyugat-Mo.: (36) 1/357-6389, Kelet Mo.: (36) 1/348-0341, Bp.: 1/348-0340 Condensers Kondenzátorok gyári/original univerzális/universal VÁLASZTÓTÁBLA MÁRKA ALTÍPUS ÉV GYÁRI SZÁM / O.E TÍPUS COOL4U # ALFA ROMEO 33 * 90-60 2966 23x188x0 18 003 026 39 7 1.6I-1.8I-2.0I 8-92 602

Részletesebben

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási

MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási MKB Általános Biztosító Zrt. Az MKB Általános Biztosító Zrt. 2016. január 1-től alkalmazandó kötelező gépjárműfelelősségbiztosítási díjai Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a korábban kötött felelősségbiztosítási

Részletesebben

ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK SZEMÉLYGÉPKOCSIKHOZ, TEHERGÉPKOCSIKHOZ ÉS A MEZŐGAZDASÁG SZÁMÁRA

ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK SZEMÉLYGÉPKOCSIKHOZ, TEHERGÉPKOCSIKHOZ ÉS A MEZŐGAZDASÁG SZÁMÁRA ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK SZEMÉLYGÉPKOCSIKHOZ, TEHERGÉPKOCSIKHOZ ÉS A MEZŐGAZDASÁG SZÁMÁRA www.hella.com/easychange TARTALOM A HELLA vállalatról Ablaktörlő lapátok és Easychange Ablaktörlő lapát csere - tanácsadó

Részletesebben

A V41 szoftverfrissítés főbb újdonságai

A V41 szoftverfrissítés főbb újdonságai A V41 szoftverfrissítés főbb újdonságai Új járműgyártó: SsangYong Korando, Kyron, Rexton II, Rodius Korando, Kyron, Rexton II, Rodius Korando, Kyron, Rexton II, Rodius tüag. nyomásszenzor adaptációs értékek

Részletesebben

A közölt adatok változtatásának jogát minden külön értesítés nélkül fenntartjuk. A katalógusban található rajzok nem méretarányosak.

A közölt adatok változtatásának jogát minden külön értesítés nélkül fenntartjuk. A katalógusban található rajzok nem méretarányosak. 2 Jármûlámpák A közölt adatok változtatásának jogát minden külön értesítés nélkül fenntartjuk. A katalógusban található rajzok nem méretarányosak. 2 2 Tartalomjegyzék oldal Kétfonalú, aszimmetrikus, halogén

Részletesebben

A V41 szoftverfrissítés főbb újdonságai

A V41 szoftverfrissítés főbb újdonságai A V41 szoftverfrissítés főbb újdonságai Új járműgyártó: SsangYong Korando, Kyron, Rexton II, Rodius Korando, Kyron, Rexton II, Rodius Korando, Kyron, Rexton II, Rodius tüag. nyomásszenzor adaptációs értékek

Részletesebben

Szárítószûrõk Receiver driers

Szárítószûrõk Receiver driers Szárítószûrõk Receiver driers gyári/original univerzális/universal www.cool4u.hu VÁLASZTÓTÁBLA MÁRKA ALTÍPUS ÉV GYÁRI SZÁM / O.E COOL4U # ALFA ROMEO 145-146 Benzin 94-96 6081 0151 0 003 010 19 145-146.0

Részletesebben

ABLAKTÖRLŐ LAPÁT BROSÚRA

ABLAKTÖRLŐ LAPÁT BROSÚRA ABLAKTÖRLŐ LAPÁT BROSÚRA www.hella.com/wiperblades HELLA ablaktörlő lapátok A HELLA, a legismertebb európai gépjárműgyártók vezető partnere, már 1899 óta fejleszt minőségi alkatrészeket és rendszereket

Részletesebben

TÍPUS ÉV KIALAKÍTÁS KW LE C.C

TÍPUS ÉV KIALAKÍTÁS KW LE C.C TÍPUS ÉV KIALAKÍTÁS KW LE C.C Aero lapát univerzális kampós ablaktörlő karhoz Méret Gyártmány ABLAKTÖRLŐ LAPÁT 380mm Bosch Aerotwin-Retro JEEP - WRANGLER III (JK) - 3.6 V6,, JEEP - WRANGLER III (JK) -

Részletesebben

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel minicasco biztosítás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL ÁLTALÁNOS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 4. oldal GENERTEL MINICASCO BIZTOSÍTÁS FELTÉTELEI 7. oldal A társaság az ISVAP által vezetett Biztosítói

Részletesebben

NanoDiag KICSI DE ERŐS! TELJESKÖRŰ DIAGNOSZTIKA GYORS ÉS EGYSZERŰ PROFESSZIONÁLIS KISMÉRETŰ KÖLTSÉGHATÉKONY

NanoDiag KICSI DE ERŐS! TELJESKÖRŰ DIAGNOSZTIKA GYORS ÉS EGYSZERŰ PROFESSZIONÁLIS KISMÉRETŰ KÖLTSÉGHATÉKONY NanoDiag NanoDiag KICSI DE ERŐS! TELJESKÖRŰ DIAGNOSZTIKA A járműszerelő műhelyeknek nap mint nap szembesülniük kell azzal a ténnyel, hogy az emissziós, a biztonsági és komfort követelmények miatt a járműgyártók

Részletesebben

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről XLV. fejezet A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől

Részletesebben

Kiskereskedelmi árjegyzék Ár Árucsoport Alkatrészek megnevezése kód 912 Ft Feliratok 1,8 felirat 95 11725 963 Ft Feliratok 1,9 felirat 96 11726 963

Kiskereskedelmi árjegyzék Ár Árucsoport Alkatrészek megnevezése kód 912 Ft Feliratok 1,8 felirat 95 11725 963 Ft Feliratok 1,9 felirat 96 11726 963 Kiskereskedelmi árjegyzék Ár Árucsoport Alkatrészek megnevezése kód 912 Ft Feliratok 1,8 felirat 95 11725 963 Ft Feliratok 1,9 felirat 96 11726 963 Ft Feliratok 100-as (AUDI) felirat 75 6892 963 Ft Feliratok

Részletesebben

PILKINGTON KISKERESKEDELMI ÁRLISTA 2008.07.14-

PILKINGTON KISKERESKEDELMI ÁRLISTA 2008.07.14- 01-AR.1089-BZ ALFA ROMEO ALFASUD 78-85 ELSŐ SZÉLVÉDŐ BRONZ 11 000 KIFUTÓ 01-AR.1089-G 1089G ALFA ROMEO ALFASUD 78-85 ELSŐ SZÉLVÉDŐ ZÖLD 21 000 KIFUTÓ 01-AR.1311-G 1311G ALFA ROMEO 33 83-89 ELSŐ SZÉLVÉDŐ

Részletesebben