A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATAI - 1. OLDAL A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A kollégium jogállása 1. A kollégium alapítója és fenntartója és az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek szerzetesrend, felügyeletét a jogszabályok szerint illetékes hatóságok végzik. A Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata az Alapító Okirat alapján rendelkezik. 2. Címe: 2081 Piliscsaba, Fő út 2/A.; adószáma: , OM azonosító: DO A kollégium a felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatók elhelyezésére szolgáló diákotthon. 4. A kollégiumban a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 66. (5) bekezdésének és az Alapító Okiratnak megfelelően szakkollégium működik. 5. A kollégium, alaptevékenysége biztosításának céljából vállalkozási tevékenységet is folytat. A nyári szünetben táboroztat és gazdálkodik a vendégszobákkal. Vállalkozási tevékenységét a hatályos törvények és pénzügyi szabályok szerint végzi. II. A kollégium alapvető céljai 1. A kollégium alapvető célja, hogy a hallgatóknak tanulmányi idejük alatt otthont, tanulási és pihenési lehetőséget biztosítson. 2. A szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi képzést nyújtson, segítve ezzel a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülését. 3. A szakkollégium interdiszciplináris, azaz vállalja a különböző tudományterületek művelését, a szakkollégiumi tagság által megfogalmazott igények és az elfogadott tanulmányi tervek szerint. Különösen arra összpontosít, hogy egy-egy témát minél alaposabban, több tudomány megközelítési szempontjából világítson meg, külső előadók és belső műhelymunka segítségével. 4. A szakkollégium feladatának tekinti, hogy tagjai a társadalmi problémákra érzékeny, a keresztény értékrendre alapozott gondolkodásmódot sajátítsanak el. 5. A kollégium és szakkollégium különös figyelmet fordít arra, hogy lakói megismerjék és megszeressék a krisztusi embereszményt, és így napról napra felfedezhessék, majd továbbadhassák a megváltás örömét. 6. A krisztusi embereszmény konkrét példájaként a kollégium Szent Józsefet, a Iosephinum névadó és pártfogó szentjét állítja tagjai elé, aki a Gondviseléstől kijelölt minden helyzetben példát adott arra, hogy élethivatásunkat Istennek tetsző módon töltsük be. A kollégium és szakkollégium ezért az Egyház egyik

2 A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATAI - 2. OLDAL Szent Józsefhez intézett imájából választja mottóját: Taníts minket életbölcsességre!. Ugyanez latinul: Doce nos prudentiam! 7. A Iosephinum megteremti az intézményi, szervezeti és anyagi feltételeit annak, hogy a hallgatók egyetemi tanulmányaik végzése idején egy színvonalasan működő, igényes szakmai, kulturális és közösségi tevékenységet megvalósító kollégiumban éljenek. A harmonikus együttélés szabályait a Házirend (3-as számú melléklet) tartalmazza. A Kollégium az etikátlan, erkölcstelen hallgatókkal szemben eljárást indít a Fegyelmi Szabályzatban (2-es számú melléklet) leírtak szerint. A hallgatói önszerveződést a Választási Szabályzat (1-es számú melléklet) segíti. A Kreditrendszer Szabályzat (4-es számú melléklet) a szakkollégiumban a kreativitást, a tudományos életet és a közösség összetartó erejének növelését szolgálja. 8. A kollégium közösségi életében, szakmai és kulturális tevékenységében a nem kollégista hallgatók is részt vehetnek. III. A kollégium szervezeti felépítése 1. Kollégista az a felsőoktatásban résztvevő hallgató, aki a felvételi eljárás során felvételt nyert a kollégiumba, élvezi a kollégium nyújtotta szolgáltatásokat és látogathatja a szakkollégium tudományos és közösségi programjait. A kollégistára nem vonatkozik a kreditrendszer szabályzat és a bentlakás idejére sem kell elköteleződnie. 2. Szakkollégista - az a felsőoktatásban résztvevő hallgató, aki felvételt nyert a szakkollégiumba, élvezi a kollégium nyújtotta szolgáltatásokat és aktívan részt vesz a szakkollégium tudományos és közösségi életében a kreditrendszer szabályai szerint, továbbá vállalja, hogy legalább egy tanévre a kollégium tagja marad. A szakkollégistáknak, elköteleződésük és az Alapító Okiratban megfogalmazott célok érdekében kifejtett tevékenységük miatt kevesebb kollégiumi díjat kell fizetni, mint a kollégistáknak. 3. Szenior kollégista - a Iosephinum Szakkollégium tanévenként pályáztatással lehetőséget biztosít két fő részére, hogy szenior kollégistaként tevékenykedjen a szakkollégiumban. Ennek feltétele, hogy a szenior kollégista státuszra jelentkező a jelentkezést megelőzően legalább négy félévig a kollégiumban lakott, valamennyi félévben teljesítette a kollégiumi és szakkollégiumi elvárásokat, aktívan részt vett a kollégiumi programok szervezésében, vállalja a kollégium által rábízott feladatok ellátását. A szenior feladatai: a tanulmányi asszisztens segítségével és útmutatásai alapján ellátja a kollégiumi élettel kapcsolatos kisebb operatív és közösségi feladatokat (programok felügyelete, díjak beszedése, versenyek lebonyolítása, a házirend betartatása, stb.), heti meghatározott óraszámban. Munkájáért a kollégium díjmentes szálláslehetőséget biztosít a számára. 4. Kollégiumi Bizottság az a kollégisták által, a Választási Szabályzat szerint megválasztott testület, melynek tagjai a Iosephinum Kollégium és Szakkollégiumban az önkormányzatiság megtestesítői. Ilyen minőségében a Kollégiumi Bizottság:

3 A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATAI - 3. OLDAL a. Felelősen tervezi, szervezi és irányítja a kollégiumi diákéletet (tanulmányi, vallási, szakmai, kulturális és sporttevékenység). b. A kollégiumban lakó diákokat képviseli a kollégiumban és a kollégiumon kívül. c. Javaslatot tesz a kollégium fejlesztésére, jobbá tételére. d. Szükség szerint, de legalább havonta ellenőrzi a kollégium rendjét és tisztaságát. Az eredményről tájékoztatja a tanulmányi asszisztenst és/vagy az igazgatót. e. Ellenőrzi a kollégium tulajdonában lévő eszközök használatát. A biztonsági díjat érintő, nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat, hiányokat jelenti a gondnoknak, lehetőleg a felelős(ök) megnevezésével. f. Javaslatot tesz az arra érdemes diákok jutalmazására vagy elmarasztalására. g. Részt vesz a kollégiumi pályázatok kidolgozásában. h. Segít a tehetséges diákok felfedezésében és a tehetségek gondozásában. 5. Tutorok A szakkollégium tutorokat kér fel a szakmai munka támogatására. A tutorokat elsősorban a PPKE BTK karán tanító oktatók közül választja ki, tekintettel az egyetem közelsége és a PPKE BTK-val megkötött együttműködési szerződésre. Máshonnan is választhat a Szakkollégium tutorokat, akik az adott tudományterületen szaktekintéllyel bírnak, vagy olyan gyakorlati, szakmai tapasztalattal rendelkeznek, ami a műhelymunkák során hasznosítható. 6. Tanulmányi asszisztens - A tanulmányi asszisztens egyetemi végzettségű, diplomás szakember, a Iosephinum Kollégium és Szakkollégium állandó alkalmazottja, a diákotthon nevelőtanára, felettese a kollégium igazgatója, neki számol be tevékenységéről. A tanulmányi asszisztens: a. Segíti az igazgatót minden tanulmányi kérdésben, és folyamatos, hatékony kapcsolatot tart fenn a Kollégiumi Bizottsággal. b. Az igazgatóval és a Kollégiumi Bizottsággal közösen elkészítik a tanulmányi terveket. c. Az elfogadott tanulmányi tervnek megfelelően irányítja a rendezvények szervezését, koordinálja az ezzel kapcsolatos munkát. Felkéri az előadókat, ellenőrzi a technikai feltételek meglétét (termek, felszerelés, stb.), gondoskodik a programok meghirdetéséről. d. Segíti a Kollégiumi Bizottságot a külső intézményekkel való kapcsolattartásban, pályázatok felkutatásában és megírásában és általában mindenben, ami a kollégium operatív munkájában szükséges és hasznos. 7. Igazgató - A Iosephinum Kollégium és Szakkollégium vezetője az Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Magyar Tartománya tartományfőnöke által kinevezett igazgató. Az igazgatót akadályoztatása esetén a tanulmányi asszisztens helyettesíti. Az igazgató: a. Felügyeli és koordinálja a kollégiumi tanulmányi és nevelőmunkát, a kollégium fenntartásával és gazdálkodásával összefüggő feladatokat. b. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a kollégium alkalmazottai felett. Irányítja és szervezi a kollégiumi alkalmazottak tevékenységét, munkájukról rendszeresen beszámoltatja őket. Feladataikat munkaköri leírásban szabályozza.

4 A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATAI - 4. OLDAL c. Folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik az alapító és fenntartó szerzetesrend tartományfőnökével, más felsőoktatási intézményekkel valamint az illetékes minisztériummal. d. A diákönkormányzattal együttműködve biztosítja a kollégiumban működő diákkörök, diákszervezetek, klubok és más rendezvények működési feltételeit. e. Szervezi és irányítja a kollégium pályázati tevékenységét. f. A gazdaságos működés érdekében szervezi, irányítja a kollégium szabad kapacitásának hasznosítását. g. Az Igazgató minden évben beszámolót készít a fenntartónak a Iosephinum Kollégium és Szakkollégium működéséről. h. Az igazgató munkáját segíti a kollégiumban lakó egyetemi hallgatók önkormányzata, a Kollégiumi Bizottság. 8. Gondnokság a kollégium műszaki, karbantartási tevékenységét fogja össze és végzi el, vezetője a gondnokságvezető. IV. A kollégium működése 1. Felvétel a kollégiumba A Iosephinum Kollégium és Szakkollégiumba a felsőoktatás nappali képzésében résztvevő hallgatók nyerhetnek felvételt. a. A kollégium minden tanévre felvételt hirdet, de üres helyekre tanév közben is vesz fel hallgatókat. b. A felvételt a Felvételi Bizottság bonyolítja, melyben részt vesz az igazgató, egy nevelőtanár és legalább két kollégiumi bizottság által delegált hallgató. c. A felvétel meghirdetésének tartalmaznia kell: a felvételi kérelem benyújtásának módját, határidejét a kérelem elbírálásának szempontjait a Felvételi Bizottság személyi összetételét a fellebbezés lehetőségét a fizetendő kollégiumi díjakat 2. Kollégiumi díjak A kollégium a felvételi meghirdetésekor két különböző kollégiumi díjat tesz közzé, egyet a kollégisták és egyet a szakkollégisták részére. A szakkollégisták kollégiumi díja mindig kevesebb, mint a kollégistáké. A kollégiumi díjak összegét az igazgató határozza meg, a kollégium biztonságos működtetését és a hallgatók általános szociális helyzetét figyelembe véve. A meghirdetett kollégiumi díjnak legalább egy tanévre érvényesnek kell lennie. A kollégium kauciót óvadékot is alkalmaz. 3. Beköltözés a kollégiumba a kollégiumba beköltözni csak a. az egyetemi jogviszony fennállása esetén, b. a kollégiumi díj első részletének befizetése és

5 A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATAI - 5. OLDAL c. a kollégium szabályainak elfogadását rögzítő beköltözési megállapodás aláírása után lehetséges. 4. Kiköltözés a kollégiumból kiköltözés végső időpontjáról és a szobák, közös helyiségek illetve leltári tárgyak átadásának részletes tudnivalóiról a kollégium legkésőbb a tanév vége előtt egy héttel ismertetőt tesz közzé. 5. A kollégium nyitva tartása - A kollégium szorgalmi és vizsgaidőszakban folyamatosan működik, szeptember 1-től június 30-ig. Nyári vakáció idején (július, augusztus) a kollégium külső vendégeket fogad (táborok, konferenciák, lelkigyakorlatok, stb.). A portaszolgálat tanulmányi időszakban és vakáció idején is 0-24 órában működik. 6. Minőségbiztosítás A kollégium folyamatosan törekszik arra, hogy az alapító okiratában küldetésnyilatkozatként megfogalmazott céljait a lehető legjobb színvonalon teljesítse. Ennek érdekében az igazgató mindig figyeli a hallgatók, a vendégek és az alkalmazottak véleményére, észrevételeire. A kollégium legalább kétévente egyszer kérdőíves felmérést végez a hallgatók körében és a megismert eredményeket az intézmény további minőségi működtetéshez felhasználja. V. A kollégium lakóinak jogai és kötelezettségei 1. A Kollégiumban lakó hallgatók joga, hogy a. a II/1 pontban megfogalmazottak szerint megfelelő tanulási és pihenési lehetőséghez jussanak b. választott önkormányzatukon keresztül érdekeiket a Kollégium vezetésénél képviseltessék c. írásban vagy szóban kérdést intézzenek a kollégiumi vezetés és önkormányzat bármely tisztségviselőjéhez, amelyre az érintett önkormányzati testület legközelebbi ülésén, a tisztségviselő pedig 15 napon belül köteles választ adni d. használják kollégium létesítményeit és eszközeit, a szabályzatoknak és a használati útmutatóknak megfelelően e. érdeklődési körüknek megfelelően részt vegyenek a kollégium szakmai, kulturális és vallási rendezvényein, az öntevékeny közösségek munkájában 2. A Kollégiumban lakó hallgatók kötelessége, hogy a. elsősorban egyetemi tanulmányi kötelezettségeiknek eleget tegyenek b. a kollégium szabályzatait megismerjék és betartsák c. a kollégiumi térítési díjait és a szabályzatokban meghatározott egyéb díjakat határidőre befizessék d. kollégium berendezéseit, eszközeit a Házirendben meghatározott módon megőrizzék, rendeltetésszerűen használják, az esetleg okozott károkat megtérítsék VI. Egyebek

6 A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATAI - 6. OLDAL A Iosephinum Kollégium és Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzatának elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek: 1. Választási szabályzat 2. Fegyelmi Szabályzat 3. Házirend 4. Kreditrendszer Szabályzat Piliscsaba, június 30. Biró Szilveszter, igazgató

7 A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATAI - 7. OLDAL A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ 1-ES SZÁMÚ MELLÉKLETE) 1. (1) A választás célja, hogy a kollégium lakói a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatok ellátására és jogok képviseletére létrejöjjön a kollégisták önkormányzata. A kollégium hallgatóinak sorából megválasztott diákönkormányzatát a Iosephinum Kollégium és Szakkollégiumban Kollégiumi Bizottságnak nevezik. (2) A Kollégiumi Bizottságba választással delegálható képviselők száma öt (5). 2. (1) A választások alapelvei: a. A kollégium minden nappali tagozatos hallgatója, aki nem áll fegyelmi, vagy közügyektől való eltiltó büntetés hatálya alatt választó. A jelölhetőség feltétele a szakkollégiumi tagság. Kollégiumi Bizottság működőképessége érdekében a választhatóság további feltétele, hogy a jelölt a választást követő tanévben a kollégiumban szándékozik maradni, és erről nyilatkozik. b. A szavazás közvetlen és titkos. c. A szavazás hivatalos szavazólapon történik, melyet a Választási Bizottság hitelesít. (2) A Kollégiumi Bizottsági mandátum egy évre szól, az újraválasztásnak nincs akadálya. 3. (1) A választások megszervezése a Iosephinum Kollégium és Szakkollégium feladata. (2) A választás időpontját a Kollégium Igazgatója határozza meg; a választásokat legalább évente egyszer, a tavaszi szemeszter idején kell megtartani. Ha a megválasztott Kollégiumi Bizottság két tagja lemond tisztségéről vagy fegyelmi eljárás miatt elveszti azt, rendkívüli választásokat kell kiírni. (3) A választások lebonyolításáért és annak tisztaságáért az Igazgató felel. (4) Az Igazgató - a Kollégiumi Bizottság meghallgatásával - Választási Bizottságot hoz létre. A Választási Bizottság négy (4) főből áll, tagjai: a. a kollégium igazgatója b. a tanulmányi asszisztens c. kettő, a választásokon nem induló - választójoggal rendelkező kollégista. (5) A Választási Bizottság névsorát a választások kiírásával egy időben kell nyilvánosságra hozni. 4. (1) A választás kétfordulós. (2) Minden választásra jogosultnak mindkét fordulóban egy (1) szavazata van. (3) A választás első fordulója (jelölés), a résztvevők számára való tekintet nélkül érvényes. A második forduló (szavazás) akkor tekinthető érvényesnek, ha azon a választásra jogosultak legalább 20 százaléka részt vesz. (4) A második forduló eredményes, ha érvényes. 5. (1) A választás első fordulójában (jelölés) úgy történik, hogy a választásra jogosult személy a hivatalos jelölőlapon megjelölt helyre olvashatóan felírja az általa

8 A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATAI - 8. OLDAL alkalmasnak tartott legfeljebb öt (5) személy nevét, és az így kitöltött jelölőlapot, a Választási Bizottság által hitelesített urnába helyezi. (2) A jelölőlap, már egyetlen jelölt nevének feltüntetésével is érvényes. (3) Érvénytelen az a jelölés, amelyet nem a Választási Bizottság által hitelesített jelölőlapon adtak le, amelyet nem az 5. (1) meghatározott urnába dobtak, amelyből nem olvasható ki egyértelműen, hogy kit jelöltek rajta, valamint ha a megengedett öt (5) személynél több nevet tartalmaz. (4) A második fordulóban (szavazás) ezeken kívül az a szavazat is érvénytelen, amelyet nem a 7. (1) meghatározott személyre adtak le. 6. (1) A választások első fordulója (jelölés) öt egymást követő munkanapon át tart. (2) A kollégium igazgatója gondoskodik arról, hogy a jelölőlap mind az öt napon 17- órától 21-óráig átvehető, és az urna a választók számára hozzáférhető legyen. Ugyancsak ő gondoskodik az urna őrzéséről és a pecsét sérthetetlenségéről is. (3) A választás technikai előkészületeiben a Választási Bizottság és a Kollégiumi Bizottság működik közre. (4) A Választási Bizottság gondoskodik arról, hogy a jelölés megkezdése előtt legalább egy héttel, jól látható és mindenki számára hozzáférhető helyen a választások kiírásáról szóló közleményt helyezzenek el, amely tartalmazza: a. a választások mindkét fordulójának pontosan meghatározott idejét b. a Választási Bizottság tagjainak névsorát c. a jelölés és szavazás helyét és módját d. azon személyek nevét és a helyet, akitől és ahol a jelölőlap valamint a szavazólap átvehető e. az urna felbontásának (mindkét fordulóban) idejét és helyét f. a jelölés elfogadásának helyét és idejét g. valamint a közleménnyel együtt a jelen Választási Szabályzat egy hitelesített másolatát is mellékelni kell. (5) A jelölőlap és a szavazólap átvételéről nyilvántartást kell vezetni. (6) Minden szavazásra jogosult személy, csak egy jelölőlapot és egy szavazólapot vehet át, más nevében tehát sem a jelölőlap sem a szavazólap nem vehető át. (7) A jelölés befejezését követően legfeljebb két napon belül a Választási Bizottság az urnát nyilvánosan bontja fel. 7. (1) A második fordulóban (szavazás) csak az indulhat, aki a jelölést elfogadja, továbbá legkevesebb kettő jelöléssel rendelkezik. (2) A jelölés elfogadása a Választási Bizottság által hitelesített dokumentumon történik. A jelölt, aláírásával deklarálja indulási szándékát. (3) A második fordulóban a 10 legtöbb jelölést kapott személy indulhat. (Vagyis a megválasztható képviselők kétszerese.) Ha az induláshoz szükséges (a 10. helyezettével azonos) legalacsonyabb jelölést többen is megkapták, valamennyien jogosultak a második fordulóban való részvételre. A sorrend kialakításánál csak azon személyeket kell figyelembe venni, akik a jelölést elfogadták.

9 A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATAI - 9. OLDAL (4) A jelölést elfogadó személy köteles a választások tisztaságát különösen betartani és azt felügyelni. (5) A második fordulóban indulni jogosult személyek névsorát tartalmazó listát a 6. (4) meghatározott módon kell közzé tenni, feltüntetve a jelölések - és a második fordulóban való szereplés jogosultságához szükséges legkevesebb jelölés - számát is. 8. (1) A második fordulót a jelölést követő két héten belül, négy egymást követő munkanapon kell lebonyolítani. (2) A szavazólapok átvételére, a szavazásra, az urna lezárására és felnyitására, a szavazatok összeszámlálására és a választási eredmény nyilvánosságra hozatalára az első fordulóra érvényes - a 6. -ban részletezett - szabályok az irányadók. 9. (1) A szavazólapon az összes - a korábban részletezett előírásoknak megfelelő - induló neve szerepel abc-sorrendben, amelyek közül a választásra jogosult szavazó legfeljebb öt nevet jelölhet meg, és a többit érintetlenül hagyja. (2) Érvényes az a szavazat, amelyen a legfeljebb öt személy neve mellé, két egymást metsző vonalat tettek. Érvényes továbbá az a szavazat is, amelyből a választói szándék egyértelműen kiolvasható. A kétséges szavazatokról a Választási Bizottság 2/3-os többséggel dönt. 10. (1)A második forduló alapján azt az öt embert kell megválasztottnak tekinteni, aki a legtöbb szavazatot kapta. (Egyszerű többség) (2)Szavazategyenlőség esetén az első fordulóban elért jelölések száma dönt. (3)Amennyiben az első fordulóban elért jelölések is azonos számúak voltak, az azonos szavazatot elért személyek között a Választási Bizottság nyilvános sorsolással dönt. 11. (1)A szavazás végeredményét a szavazást követően ki kell hirdetni. A Választási Bizottság köteles minden fordulóról jegyzőkönyvet készíteni. (2) Amennyiben a választásra jogosult vagy a Választási Bizottság valamely tagja szabálytalanságot észlel, óvást nyújthat be. Az óvással kapcsolatban első fokon a Választási Bizottság dönt. A döntés ellen a Tartományfőnökhöz lehet fellebbezni. A Tartományfőnök döntése jogerős. 12. (1)A választások eredményeképp létrejött Kollégiumi Bizottság első, alakuló ülésén megválasztja a Kollégiumi Bizottság Elnökét. (2)A Kollégiumi Bizottság belső működési mechanizmusát és szervezeti struktúráját maga határozza meg.

10 A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATAI OLDAL A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM FEGYELMI SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ 2-ES SZÁMÚ MELLÉKLETE) 1. A Iosephinum Kollégium és Szakkollégium lakóit a hatályos kollégiumi és más szabályok alapján fegyelmi és anyagi felelősség terheli. 2. Fegyelmi eljárás indítható azzal a hallgatóval szemben, aki vétkesen és súlyosan megsérti a kollégium rendjét, ill. megszegi a kollégium szabályaiban meghatározott kötelességeit. 3. (1) Fegyelmi eljárást kell indítani különösen akkor, ha a kollégista a) az igazgató szóbeli, majd írásos figyelmeztetése ellenére is folyamatosan kisebb vétséget követ el b) a kollégium lakói, dolgozói ellen súlyos vétséget követ el, c) a kollégium nyugalmát, közösségi érdekeit sértő magatartást tanúsít. (2) Fegyelmi eljárást kell indítani az anyagi felelősség megállapításával ha a kollégista szándékosan jelentős anyagi kárt okoz a kollégiumnak. (3) A közösségi érdek sérelmét jelenti többek között olyan magatartás tanúsítása, különösen a vizsgaidőszakban, amely a nyugodt élet- és tanulási körülményeket lehetetlenné teszi, valamint a házirend köznyugalomra vonatkozó rendelkezéseinek ismételt megszegése. (4) Jelentős anyagi kárnak számít az éves hallgatói normatíva 20%-át elérő kár. 4. Fegyelmi eljárást kezdeményezhet önállóan, illetve megkeresésre a a) kollégiumi igazgató, b) nevelőtanár, c) Kollégiumi Bizottság. 5. (1) A fegyelmi eljárás lefolytatására a Fegyelmi Bizottság (a továbbiakban: FB) jogosult. (2) A FB egy adott ügyben összeülő, négy személyből álló testület. A FB tagjai a kollégiumi igazgató, egy nevelőtanár és két kollégiumi bizottság által delegált kollégista. (3) A FB tagja olyan kollégista lehet, aki méltó e feladatra. A FB tagja az elvárható legnagyobb körültekintéssel, részrehajlás nélkül köteles ellátni feladatát. 6. Összeférhetetlenség miatt nem járhat el az a FB tag, aki az ügyben közvetlenül érintett, vagy szoros (érzelmi) kapcsolatban áll valamely az ügyben érintett személlyel (közvetett érintettség). 7. A FB üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a FB eljáró tagjainak, a kérelmezőnek és a jelenlévőknek a nevét (jelenléti ív), továbbá csatolni kell hozzá minden olyan iratot, nyilatkozatot, határozatot, amely az üggyel kapcsolatban született. 8. A FB külön-külön meghallgatja a kérelmezőt, az érintett személyeket, valamint a tanukat. Kérdéseket bármely bizottsági tag feltehet. A kérdések személyiségi jogokat nem sérthetnek és csak az ügy lényeges körülményeire vonatkozhatnak. 9. Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a kérelem nyilvánvalóan alaptalan, időközben okafogyottá vált, vagy a beadványt írásban visszavonták.

11 A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATAI OLDAL 11. A hallgatói, ill. kollégiumi jogviszonyban időközben bekövetkezett változások a már megindult fegyelmi eljárás befejezését nem érintik. 12. Fegyelmi büntetések, esetleges fizetési kötelezettségek megállapításával: a) megrovás, vagy b) kizárás a kollégiumból két félévre, vagy c) végleges kizárás a kollégiumból 13. A Fegyelmi Bizottság döntése ellen a kollégiumot alapító és fenntartó szerzetesrend Tartományfőnökéhez lehet fellebbezni.

12 A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATAI OLDAL AZ IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM HÁZIRENDJE (AZ SZMSZ 3-AS SZÁMÚ MELLÉKLETE) I. Általános rendelkezések 1. A kollégiumban csak olyan hallgató lakhat, aki vállalja, hogy a bentlakással járó előírásoknak eleget tesz, és ezt a bentlakási megállapodás aláírásával beköltözéskor írásban vállalja. 2. A kollégium tagjai vállalják, hogy a házirendet betartják. A házirend megsértése fegyelmi eljárást von maga után. 3. Kollégiumi felvételi alapján a hallgató a kollégiumban csak a szorgalmi és vizsgaidőszakban lakhat. Legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó napján ki kell költözni a Kollégiumból. 4. A kollégium tagjai a szobakulcsok melllé biztonsági belépőkártyát kapnak, melyet a kollégiumba való belépéskor és kilépéskor használniuk kell. Ha a kártya elveszett, azonnal jelenteni kell a portán. Az újonnan kibocsátott kártya árát a hallgató köteles megtéríteni. 5. Kollégiumi díjra vonatkozó szabályozást az SZMSZ IV/2 pontja tartalmazza. 6. A kollégium vagyonának megóvása minden kollégiumban tartózkodó személy kötelessége. A kollégium tagjai a leltári tárgyakért közösen vagy személyesen anyagilag is felelősek. A beköltözéskor kiadott leltári tárgyak felvétele, illetve kiköltözéskor azok leadása a kollégiumi előírások szerint történik. A kollégiumban okozott kárért a károkozók kártérítési díjat fizetnek. A károkozás annak módjától és mértékétől függően fegyelmi eljárást vonhat maga után. 7. A kollégium épületében és berendezéseiben előforduló hibák és károk azonnali bejelentése mindenki érdeke és kötelessége. Az észlelt vagy okozott hibát a bejáratnál elhelyezett hibanaplóba kell beírni, hogy azt a gondnokság szakszerűen elháríthassa. A gondnokság minden munkanap reggelén ellenőrzi a hibanaplót, a bejegyzett hibákat kijavítja és aláírásával szignálja. Ha a hiba elhárítása halaszthatatlan, a 0-24 órában üzemelő portától kell segítséget kérni. 8. A kollégium területén az egészségügyi, balesetvédelmi és tűzrendészeti előírásokat mindenki köteles betartani. 9. A kollégista - kérésének figyelembevételével az igazgató által kijelölt szobát foglalhatja el. Másik szobába való átköltözés, diákok egymás közötti szobacseréje lehetséges, de az csak a kollégium igazgatójának vagy tanárának tudtával történhet. II. Szobarend 1. A közösségi helységekben elhelyezett tárgyakat a szobába vinni, bútorokat a szobákból kivinni tilos.

13 A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATAI OLDAL 2. A puha fenyőfa hajópadlóval rendelkező szobákban tűsarkú cipők használata tilos, mert az nagyon rongálja a padlót. Ajánlott a házi papucs használata. 3. A szobákban elhelyezett berendezéseket és valamennyi elektromos-, TV-, telefon-, számítógép-, stb. csatlakozót szerelni és javítani tilos. A szobában elektromos fűtőtest és hűtőszekrény használata szigorúan tilos. 4. A lakószobákban a villamos csatlakozókat csak az ezekre vonatkozó érintésvédelmi és közbiztonsági és tűzrendészeti előírásoknak megfelelően lehet használni. 5. A lakószobában csak olyan díszítés engedhető meg, amely nem tesz kárt a szoba falának és berendezéseinek állagában illetve nem ellenkezik a Iosephinum által vallott értékrenddel. Ha a díszítés bármi kárt okoz a falon, a kár okozója köteles kifizetni a szoba teljes festésének költségeit. (Figyelem: a cellux szalagragasztó leszedi a festést, a gyurmaragasztó zsíros nyomot hagy maga után!) 6. A szobák rendszeres takarítása a szoba lakóinak feladata és kötelessége. Ennek elmulasztása fegyelmi vétség. 7. A szobákból a szemetet rendszeresen ki kell vinni, az udvaron elhelyezett kukatárolókba és nem a közös helyiségek kukáiba. 8. A szobában étkezni, főzni és élelmiszert tárolni szigorúan tilos. 9. A szobák állapotának figyelemmel kísérése érdekében az igazgató és egy kollégiumi tanár a szobában lakó kollégista jelenlétében megtekintheti a szobát. Ha a szoba állapota nem felel meg az egészségügyi előírásoknak, vagy a szobában olyan tárgyak találhatók, amik nem felelnek meg a tűzvédelmi és balesetvédelmi előírásoknak, a szoba lakóit fel kell szólítani a szoba eredeti állapotának helyreállítására. Ha ez egy héten belül nem történik meg, a szoba lakói ellen fegyelmi eljárást lehet indítani. 10. Kiköltözésnél a szobákat, berendezéseket kitakarítva kell átadni. Ennek elmulasztói a felelősségre vonás mellett takarítási illetve visszarendezési díjat fizetnek. 11. A szobákban állatot tartani tilos. III. Napirend, látogatók fogadási rendje 1. Lakószinteken hangkeltő berendezéseket csak az együttélés szabályainak megfelelően lehet használni. Naponta 22 órától 7 óráig, vizsgaidőszakban egész nap csendrendelet van érvényben, megszegése fegyelmi vétség. A szabály ellen vétőket a környezet köteles figyelmeztetni. 2. A kollégisták 8 és 21 óra között fogadhatnak látogatókat, kizárólag az erre kijelölt vendégfogadó-szobában. Vendégek a beköltözéstől illetve kiköltözéstől eltekintve nem tartózkodhatnak a kollégisták szobájában. Ez alól felmentést külön kérésre a nevelőtanár adhat. A kollégiumban tartózkodó vendégek házirendet sértő fegyelmezetlenségéért a vendéglátó kollégista felelősségre vonható. 3. A kollégiumban szükséges takarítási, illetve karbantartási munkák rendjéhez mindenkinek alkalmazkodnia kell.

14 A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATAI OLDAL 4. Hétvégén, külön kérésre az első emelet 101 sz. konyhája barátok, rokonok megvendégelésére igénybe vehető, amennyiben az nem zavarja a többi kollégiumi hallgatót. IV. A közös helyiségek és berendezések használata 1. Plakátokat, hirdetéseket csak a folyosón elhelyezett parafa táblákra lehet kitűzni. 2. b. A tanuló szobák elsősorban tanulás céljára használhatók. A szobát használóknak tekintettel kell lenni arra, hogy egyes hallgatók csak a teljes csend megőrzésével tudnak tanulni. 3. A konyha használata: főzés, étkezés után a mosogatás és az asztal illetve főzőlap tisztítása kötelező. Az élelmiszert a hűtőkben névvel ellátott dobozokban vagy zacskókban kell tárolni. Tilos nagy mennyiségű vagy régi, megromlott élelmiszer tárolása. A takarító személyzet a megromlott élelmiszert figyelmeztetés nélkül kidobja. 4. A mosókonyhákban kizárólag kisebb méretű ruhaneműt szabad mosni és szárítani (ágynemű mosása pl. tilos). A mosáshoz vízlágyító használata kötelező. 5. A számítógépes terem használata: a rendszergazda által elkészített szabályzat szerint. 6. Könyvtár használata: a könyvtáros által elkészített szabályzat szerint. 7. TV-terem: A TV, DVD és videókészülék használói egyezzenek meg arról, hogy éppen milyen műsort nézzenek. Tilos olyan kazetták illetve csatornák használata, amelyek a közerkölcsöt sértik. 8. Ha ugyanabban az időben több műsort szeretnének nézni a kollégisták, a recepcióról elkérhető a konferenciatermek kulcsa, ahol video-, hifi-, és TV készülékek találhatóak. 9. Rendezvénytermek használata: A kollégiumban tartott rendezvényekhez az igazgató engedélye szükséges. Az igényelt helyiségek a kollégium igazgatóval vagy tanulmányi asszisztenssel történt előzetes megállapodás alapján vehetők igénybe. V. Vegyes rendelkezések 1. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény előírásainak szellemében az intézmény területén a kollégisták és a munkatársak csak a dohányzásra kijelölt helyeken, az épületen kívül dohányozhatnak. 2. Az épületben alkoholt és kábítószert fogyasztani szigorúan tilos. 3. A kollégiumból történő kiköltözés előtt a kollégista a kollégiumban felvett leltári tárgyakkal (ágynemű, pléd, könyvtári könyvek, videokazetták, sporteszközök, stb.) köteles elszámolni. Amennyiben ezt elmulasztja, a következő évre szóló kollégiumi felvétele érvényét veszíti.

15 A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATAI OLDAL AZ IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM KREDITRENDSZER SZABÁLYZATA (AZ SZMSZ 4-ES SZÁMÚ MELLÉKLETE) I. A kreditrendszer célja, meghatározása 4. A Iosephinum Szakkollégium az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően a tudományos elmélyülés elősegítésére és a tehetséges hallgatók támogatására a diákotthonban szakkollégiumi rendszert működtet, a jelen szabályzat szerint. A kreditrendszer célja a hallgatók kreativitásának erősítése, a tudományos munka elmélyítése és a kollégiumi közösség összetartó erejének növelése. Az élet számos területén - család, munkahely, baráti kör, párkapcsolat - bebizonyosodik, hogy csak azok az emberek tudnak sikeresek és kiegyensúlyozottak lenni, akik legalább átlagosan aktívak, figyelnek Istenre, embertársaikra és magukra. A kreditpontok gyűjtése segíthet abban, hogy egy aktívabb, kreatívabb és figyelmesebb magatartás a hallgatók habitusává váljon, előkészítve ezzel a későbbi sikereket. 5. A kreditrendszer a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Szakkollégiumban a programokon való részvételért, szervezésért vagy más szakkollégiumi tevékenységért a hallgatók kreditpontokat kapnak, amelyeket a szemeszterek, valamint a tanév végén összesít a Szakkollégium vezetése. 6. A kreditrendszerben való részvétel valamennyi szakkollégistának kötelező. E kötelezettségét írásban is vállalja jelen kreditszabályzat megismerése után. II. Szakkollégiumi munka 1. Interdiszciplináris előadás-sorozatok és műhelymunka a. A Szakkollégium vezetése és a diákönkormányzat minden tanévre és félévre részletes tanulmányi és programtervet készít, valamint hagy jóvá. A tanulmányi terv feladataihoz konkrét határidőket és személyeket rendel, akik a programot felelősen szervezik és ellenőrzik. b. A tanulmányi terv egy kiválasztott témát előadás-sorozattal járhat kürül, mélyíthet el. Az előadások megtartására az adott terület szaktekintélyeit kell felkérni, akik a tudományos életben már elismerést szereztek. c. Az előadás-sorozatokat egy-egy témában konferenciává is lehet alakítani. A konferenciák azonban legyenek alaposan, gondosan, hosszabb időn át (több féléven keresztül) előkészítve és kiértékelve. Az előkészítés és kiértékelés fázisai, a kiscsoportos munka során a tagok jobban el tudnak mélyülni a kiválasztott témában. d. A nagyobb publicitású előadás-sorozatok és konferenciák mellett, illetve éppen ezek előkészítésére, elmélyítésére, kiértékelésére szervezett kiscsoportos munkát nevezi a Szakkollégium műhelymunkának. Az egyes műhelymunkákat a műhelyvezetők irányítják, akik munkájukról folyamatosan beszámolnak a Szakkollégium vezetésének.

16 A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATAI OLDAL 2. Egyetemi tanulmányok támogatása a. A Szakkollégium programjait úgy szervezi, hogy azokkal lehetőleg az egyetemi tanulmányokat segítse. Ezért a fenti alfejezetben megfogalmazottakon kívül nyelvi programokat is szervez, és szorgalmazza, hogy tagjai minél több nyelvet tanuljanak és használjanak. b. Az egyetemi tanulmányok segítésére a Szakkollégium programjait egyezteti a PPKE BTK Tanulmányi Osztályával és tanulmányi dékán-helyettesével, és azok közül néhányat egyetemi kredit megszerzésére is javasolja. c. Az egyetemi tanulmányokat különösen bentlakók részére a Szakkollégium saját eszközrendszerével, infrastruktúrájával támogatja. 3. Tehetséggondozás a. A Tanulmányi Asszisztens figyelemmel kíséri a Szakkollégium tagjainak életét, munkáját és segíti a diákokat abban, hogy saját tehetségüket felfedezzék. b. A különösen tehetséges, szorgalmas tagjait a Szakkollégium ösztönzően támogatja pályázatokon való indulásnál, nyelvek tanulásában, tanulmányutak elnyerésében. c. A Szakkollégium önszerveződő módon kialakít és működtet egy mentori rendszert, amely célja, hogy tanácsadás, útmutatás és esetenként konkrét tanulmányi segítségnyújtás működjön a tagok között, főként a felsőbb éves hallgatók vezetésével. d. A Szakkollégium lehetőséget nyújt az arra vállalkozó tagjainak, hogy saját kutatásaikat előadás keretében bemutassák társaiknak. E lehetőség kihasználására különösen ösztönzi a nagy, országos tanulmányi versenyre készülőket. 4. Közösségépítés a. A Szakkollégium különös hangsúlyt fektet minél jobb és aktívabb hallgatói közösség kialakítására. E folyamat elősegítése érdekében a Szakkollégium közösségi programokat szervez, különös tekintettel a hallgatók saját kezdeményezéseire. b. Az alapító okirat céljainak megfelelően olyan közösségi és hitéleti programokat is szervez a kollégium, ahol a kollégisták megismerhetik a keresztény hit alapértékeit. 5. Külső kapcsolatok, partnerség a. A Szakkollégium törekszik arra, hogy minél több partneri kapcsolatot építsen ki tudományos és kulturális intézményekkel, különösen saját környezetében. A kialakult és jól működő partneri kapcsolatok során adódó programokat a Szakkollégium beépítheti kínálatai rendszerébe, s az azon való részvételt hallgatóinak kreditponttal jutalmazhatja. b. A létrejött partneri kapcsolatokat lehetőség szerint szerződésben kell rögzíteni. c. A Szakkollégium céljai támogatására szponzorokkal is keresi a kapcsolatokat. III. A programokhoz tartozó kreditértékek, kategóriák

17 A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATAI OLDAL 1. A programok kreditértékét a Szakkollégium vezetése dönti el az alábbi szempontrendszer alapján: a. a Szakkollégium saját szervezésű interdiszciplináris tudományos előadásainak eseményei (10 15 pont) (kategória: tudományos előadás) b. szemináriumok, szakmai műhelysorozatok, amelyek látogatása rendszerességet, előzetes felkészülést és/vagy a programon való interaktív részvételt kíván (10 pont) (kategória: műhely) c. közösségi események, amelyek célja a hallgatói közösség építése, a lakótársak jobb megismerése, az egymásra figyelés erősítése komolyabb vagy könnyedebb műfajú rendezvény keretében (5-10 pont) (kategória: közösség) d. szakkörök kézműves, idegen nyelvi, filmklub (5 pont) (kategória: szakkör) e. szakkollégiumi hallgatók előadása társaiknak (5 pont) (kategória: tehetséggondozás) f. egyetemi vagy más szervezet által szervezett programok, amelyeknek helyszíne nem minden esetben a kollégium épülete (5 pont) (kategória: partner program) g. filmvetítés (3 pont) (kategória: filmvetítés) 2. Egyéb kreditszerzési lehetőségek: a hallgatók nem csak a programokon való részvétellel, hanem egyéb pluszmunkával is szerezhetnek kreditet. a. program, programsorozat szervezése vagy a szervezés segítése (5-10 pont) b. önálló előadói est megtartása (10 pont) c. nívós, közölhető, önálló írásmű készítése a Kollégium honlapja számára meghirdetett vagy önállóan kezdeményezett, de a vezetőséggel előre egyeztetett témában - szemeszterenként maximum 2 alkalommal, min max 5000 karakter terjedelemben (10 pont) d. diákbizottsági tagság (10 pont/szemeszter) e. a honlapon meghirdetett pályázatokon, versenyeken való részvétel (5-10 pont) f. egyéni elbírálás alapján végzett előre egyeztetett közösségi munka (nincs rögzített pontértéke) g. végzős hallgatók szakmai gyakorlata (25 pont) kivétel a hagyományos, nem bologna-i képzési rendszerben tanulók esete, akiknél 50 pont IV. Publicitás, nyilvántartás 1. A programokat, melyeken pontokat lehet gyűjteni a kollégium internetes oldalán, az eseménynaptárban hirdetjük meg, megjelölve a részvétellel megszerezhető pontok számát. Így a hallgatók - elfoglaltságuk, illetve szabadidejük, vagy éppen érdeklődési körük szerint - előre kiválaszthatják, hogy a megszerzendő (legalább) minimális pontszámot milyen programokon gyűjtik majd össze. 2. A programokat a Szakkollégium valamennyi hallgatója és lakója látogathatja. Bizonyos rendezvényeken külső személyek is részt vehetnek, hogy pontosan melyek ezek, arról mindig a honlapon található meghirdetésből lehet hitelesen értesülni.

18 A IOSEPHINUM KOLLÉGIUM ÉS SZAKKOLLÉGIUM SZABÁLYZATAI OLDAL 3. A hallgatók a kollégiumi programokon való részvételüket diákigazolványukkal igazolják. A diákigazolvány vonalkódját egy vonalkód-olvasó olvassa le az esemény kezdetekor, a számítógép pedig a programra meghirdetett pontszámot hozzárendeli a megfelelő hallgatóhoz és automatikusan összesíti a meglévő értékeket. A diákok így mindig ellenőrizhetik aktuális pontszámukat. V. Kötelező pontmennyiség, jutalmazás - elmarasztalás 1. Az egy tanév alatt összegyűjtendő minimális pontszám 100 (ebből 50 pont az első szemeszterben), ami a tapasztalok alapján kényelmesen megszerezhető. 2. A kreditgyűjtésben az első három legtöbb pontot összegyűjtött hallgató a tanév végén jutalomban részesül. 3. Amennyiben a hallgató az első félév során nem gyűjti össze az időarányos 50 pontot, a második félévi befizetésnél nem szakkollégiumi, hanem a pontgyűjtést nem tartalmazó (kollégiumi) díjcsomagot kell megfizetnie. Ha a második félév végére nem gyűjti össze a 100 pontot, a következő tanévre vonatkozó, szakkollégiumi tagság iránti felvételi kérelmét a felvételi bizottság mérlegelés nélkül elutasíthatja.

A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA

A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A FEKETE ZOLTÁN KOLLÉGIUM ÉS MACHATSEK GYULA DIÁKHOTEL FEGYELMI SZABÁLYZATA SOPRON 2008 A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa a Fekete Zoltán Kollégium és Machatsek Gyula

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KARON ÉRVÉNYES SZERVEZETI ÉSMŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/F melléklet A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE

Részletesebben

KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Kollégiumigazgató A Wesley János Lelkészképző Főiskola KOLLÉGIUMI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest,

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2013. február 25. A Szegedi Tudományegyetem Szenátus Választásának Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Nemzeti Felsőoktatásról

Részletesebben

A Szent Pál Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szent Pál Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szent Pál Katolikus Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzata I. fejezet A szakkollégium célja, feladata Célja katolikus keresztény értelmiség nevelése, mely saját szakterületén magas színvonalon

Részletesebben

KOLLÉGIUMI BENTLAKÁSI MEGÁLLAPODÁS

KOLLÉGIUMI BENTLAKÁSI MEGÁLLAPODÁS KOLLÉGIUMI BENTLAKÁSI MEGÁLLAPODÁS Mely létrejött egyfelől a Szent István Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Kollégiuma (...) mint használatba adó továbbiakban Kollégium ; másfelől Név: Születési név: Anyja

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT FELVÉTELI SZABÁLYZAT A Szervezeti és Működési Szabályzat 5. (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a Közgyűlés a következő Felvételi Szabályzatot alkotja: Alapelvek 1. Az ELTE Bibó István Szakkollégium

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016.

A KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. A SZENÁTUSI TAGJAINAK VÁLASZTÁSI ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA 2016. 1 BEVEZETÉS A Kodolányi János Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítettek szerint, a Szenátusnak hivatalból tagjai a rektor mellett

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT BAPTISTA TEOLÓGIAI AKADÉMIA HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. szeptember 23. 1 Preambulum (1) A Baptista Teológiai Akadémia (továbbiakban BTA) Hallgatói Önkormányzata

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása

YBL HÖK Választások. A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása YBL HÖK Választások A 2016-os Kari Hallgatói Önkormányzati választások rendje. A KHÖK képviselőinek megválasztása A KHÖK küldöttgyűlési képviselőinek megválasztása 1. A választáson a Nemzeti Felsőoktatási

Részletesebben

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/B. függelék 5. melléklet A KOLLÉGIUM FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI ÜGYEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE BUDAPEST,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZENÁTUS VÁLASZTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2016. december 19. A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Nemzeti Felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. előírásai (továbbiakban:

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

ELTE NAGYTÉTÉNYI ÚTI KOLLÉGIUM HÁZIREND

ELTE NAGYTÉTÉNYI ÚTI KOLLÉGIUM HÁZIREND ELTE NAGYTÉTÉNYI ÚTI KOLLÉGIUM HÁZIREND I. Általános rendelkezések 1. Az alábbiakban megfogalmazott szabályokat minden Kollégista a rá vonatkozó részeket pedig minden, a kollégiumban tartózkodó személy

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Károli Gáspár Református Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa (a továbbiakban: Szenátus) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata

Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata SzMSz 3. sz. melléklete Közgyűlés lebonyolításának rendje és választási szabályzata Érvényes: 2012. május 24-től visszavonásig 1 Hűtő- és Klímatechnikai Vállalkozások Szövetsége tisztújító/választó közgyűlés

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Mátészalka, 2012.március 30. Jóváhagyta: Papp Lászlóné igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának. Demonstrátori Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Demonstrátori Szabályzata Pécs 2010. 2013. május 22. napjától hatályos változat A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatói és kutatói munkájának,

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM 4. 3. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM Budapest, 2007. április május A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletének,

Részletesebben

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR PETHE FERENC KOLLÉGIUM HÁZIREND KESZTHELY

PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR PETHE FERENC KOLLÉGIUM HÁZIREND KESZTHELY PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR PETHE FERENC KOLLÉGIUM HÁZIREND KESZTHELY 2014. ~ 1 ~ I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Az egyetemen folytatott tanulmányaik idején a kollégiumban azok a hallgatók lakhatnak, akiket

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE FEGYELMI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. január 2. Készítette: Monoki László FB. elnök Jóváhagyta: Bukta László elnök 1 1. Szabályzat célja és hatálya (1) A szabályzat

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT

Rédei Móra Ferenc Általános Iskola. Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium OM SZABÁLYZAT Városközponti Közoktatási Főigazgatóság, Óvoda, Általános Iskola 2886 Réde, és Kollégium SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Réde, 2013. szeptember Jóváhagyta: Volf Árpád intézményvezető Városközponti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Módosította a HK a 2012. június 4. ülésén. Módosította a HK a 2013.

Részletesebben

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata A diákönkormányzat (a továbbiakban DÖK) a közoktatásban illetékes minisztérium rendeletei, valamint a Közoktatási Törvény által megszabott keretek

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA LÓNYAY MENYHÉRT SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva: 2010. június 15., hatályba lép: 2010. június 16-án Utolsó módosítás: 2014. június

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM 1 PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR DÉKÁNI UTASÍTÁS A PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR Kari Tanácsának választási rendje A HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2016. OKTÓBER 11. HATÁLYOS: VISSZAVONÁSIG DR.

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

Az elektori gyűlésre vonatkozó általános szabályok Testületi tagok megszavazásának rendje I. Szimpátiaszavazás

Az elektori gyűlésre vonatkozó általános szabályok Testületi tagok megszavazásának rendje I. Szimpátiaszavazás A Nemzeti Együttműködési Alap (továbbiakban: Alap) testületei (Tanács és kollégiumok) civil delegált tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlések ÜGYRENDJE Az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A VITÉZ JÁNOS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A VITÉZ JÁNOS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM A VITÉZ JÁNOS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalmazza a Vitéz János Kollégiumban (továbbiakban: Kollégium) lakók jogait és kötelességeit, kollégium rendeltetésszerű

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Fonyód, 2012. április 1. Jóváhagyta: Bántó Zsuzsanna Igazgató A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

Részletesebben

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL

SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézménye SZABÁLYZAT A DOHÁNYZÁSI TILALOM BETARTÁSÁRÓL Ziegler Teréz igazgató Érvényes: 2014. szeptember 1-től visszavonásig

Részletesebben

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM

ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1 ALAPSZABÁLY BOLGÁR KULTURÁLIS FÓRUM 1. Általános rendelkezések 1.1 1 Az egyesület neve: Bolgár Kulturális Fórum. 1.2 Az egyesület székhelye: 1112 Budapest, Cirmos u. 1-3., B lépcsőház, VIII. em. 47.

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Wáli István Református Cigány Szakkollégium. Szervezeti és Működési Szabályzat

Wáli István Református Cigány Szakkollégium. Szervezeti és Működési Szabályzat Wáli István Református Cigány Szakkollégium Szervezeti és Működési Szabályzat Preambulum A magyarországi cigány felzárkózás érdekében kiemelt feladat a jövőt építő értelmiség képzése. E cél megvalósítása

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT

Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT Számítógép kezelői - használói SZABÁLYZAT I. A SZABÁLYZAT CÉLJA, HATÁLYA A számítógép hálózat nagy anyagi és szellemi értéket képviselő rendszer. Felhasználóinak vállalniuk kell a használattal járó kötöttségeket

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI VÁROSI DIÁKÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat Módosította a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat Képviselőtestülete, a Zalaegerszegi Városi Diákparlament jóváhagyásával Zalaegerszeg

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata

Magyar Triatlon Szövetség Etikai Szabályzata PREAMBULUM Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 1992. szeptember 24-én elfogadott és 2001. május 16-án módosított EURÓPAI SPORT CHARTA és SPORT ETIKAI KÓDEX alapelveként jelöli, hogy a FAIR PLAY

Részletesebben

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY

PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY PANNON EGYETEM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE KESZTHELY A Kollégiumi Tanács elfogadta: 2016. június 8. A határozat száma: 5/2016 (VI.08.) számú KT határozat Hatálybalépés:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLJÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A ZALAEGERSZEGI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM DEÁK FERENC SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító:

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/ OM azonosító: Az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Iskolaszékének szervezeti és működési szabályzata 2014. szeptember 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

Részletesebben

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki.

1.2.A Házirend tárgyi hatálya az Orientációs Napok elnevezésű rendezvényre terjed ki. HÁZIREND A kari Orientációs Napok célja, hogy lehetőséget teremtsen a Karra felvételt nyert, személyek (továbbiakban: gólyák) számára, hogy a tanév megkezdése előtt megismerkedjenek az egyetemi és kari

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása

A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása YBL HÖK Választások A 2015-ös Ybl Miklós Építéstudományi kar Hallgatói Önkormányzat választását a következők alapján fog lezajlani. A HÖK képviselőinek megválasztása A HÖK küldöttgyűlési képviselőinek

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS MENTORPROGRAM A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN

TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS MENTORPROGRAM A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer Függelék TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS MENTORPROGRAM A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN BUDAPEST, 2006. október

Részletesebben

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA Az SZTE ÁJTK Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi és Családi Jogi Tudományos Diákköre (röviden: Polgári Jogi

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KOLLÉGIUMAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Széchenyi István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem) működő Egyetemi Szolgáltató Központ Egyetemi Kollégiumhoz (továbbiakban:

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

Egységes Kollégiumi Felvételi Rend

Egységes Kollégiumi Felvételi Rend Egységes Kollégiumi Felvételi Rend 1. Általános rendelkezések 1) A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: BME) saját és bérelt kollégiumaiban férőhelyre jogosult minden teljes idejű

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzata Egészségforrás Tornacsarnokának Használati Szabályzata

Dunaalmás Község Önkormányzata Egészségforrás Tornacsarnokának Használati Szabályzata Dunaalmás Község Önkormányzata Egészségforrás Tornacsarnokának Használati Szabályzata Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Egészségforrás Tornacsarnok használati szabályzatát az alábbiakban

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2007. április 12. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése...3 1. A HTE képviselete...3 2. Titkárság...3 3. Ügyvezető

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben