KÖZ A KÖZÖSSÉGI MUNKA SZEREPE A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítette: Vercseg Ilona Hallgató Éva. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZ A KÖZÖSSÉGI MUNKA SZEREPE A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítette: Vercseg Ilona Hallgató Éva. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók"

Átírás

1 KÖZ A KÖZÖSSÉGI MUNKA SZEREPE A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOKBAN Készítette: Vercseg Ilona Hallgató Éva KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

2 Tartalom 1. Bevezetés A közösségi munka szükségességének indoklása Közösségi munka fogalma A közösségi munka alapelvei, céljai Nemzetközi tapasztalatok, trendek Lehetséges módszerek, eljárások, megoldási módok Az önsegítő és önszervező helyi (szomszédsági, települési, kistérségi és regionális) cselekvés, a demokratikus részvétel fontosságának és lehetőségeinek felismertetése a helyi társadalom szervezett szereplői és a lakosság körében Közösségi munkás kezdeményezés, a helyi lakosság aktivizálása a helyi cselekvésre Szakmai segítségnyújtás a kibontakozó helyi cselekvéshez Az önszerveződéssel kialakult közösségi csoportok együttműködésének fejlesztése a nem kormányzati szektoron belül és a három szektor között Érdekképviselet segítése Részvétel a helyi fejlesztési tervek és stratégiák elkészítésében, érvényesítve a helyi cselekvéshez nélkülözhetetlen humán infrastruktúra (ki)fejlesztése fontosságának szempontját Az alkalmazás lehetőségei, személyi feltételei Az alkalmazás lehetőségei Szakmai feltételek szerepek és feladatok A közösségi munka eredményességének mérése (indikátorok a változás kimutatására) Csoportok és hálózatok fejlődése Egyének fejlődése Önkormányzás Foglalkoztatás fejlődése Környezeti fejlődés A közösség egészségének fejlődése Szociális helyzet és szolgáltatások fejlődése KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /2. oldal

3 7. Mellékletek Szakirodalmi lista a közösségi munka irányelvekhez Könyvek, válogatások, tanulmányok Műhelybeszélgetések, esettanulmányok Esettanulmányok filmen Cikkek Honlapok KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /3. oldal

4 1. BEVEZETÉS 2.1. A közösségi munka szükségességének indoklása Az individuumra építő társadalomban az állampolgári gondolkodás és viselkedés mozgatórugója az egyéni érdek, melynek érvényesítése a verseny kiéleződéséhez, a kommunikáció leszűküléséhez, a szolidaritás érzésének csökkenéséhez, széthúzáshoz és elkülönüléshez vezet. A közösségi alapú társadalomban az egyéni mellett a köz érdeke is fontos szerepet kap. A közjóért folytatott, lokális társadalmi csoportokban zajló közösségi cselekvés a közösség tagjainak rendszeres kommunikációján, részvételén és az ezek nyomán kialakuló szolidaritáson keresztül a részvételi demokrácia fő megnyilvánulási formája. A közösségek mellőzésének társadalmi kockázata, hogy még több elnyomott és perifériára szorult ember idegenedik el a társadalomtól. Ami a magyar társadalom átstrukturálódási folyamatait illeti, a szociális munka szempontjából az alábbi főbb trendeket tekinthetjük kihívásnak a szegénység tömegessé és tartóssá válása; társadalmi kirekesztés megjelenése; a társadalmi részvétel, a társadalmi önszerveződés és együttműködés alacsony szintje, következésképp a közösségi megnyilvánulások kezdeti foka; a rendszerváltással együtt járó kultúraváltás, a korábban felhalmozott társadalmi és szakmai tudások leértékelődése, a korszerű tudás megszerzésének szociális korlátozottsága, a döntési-, az anyagi-, a támogatási- és az intézményrendszeri hiányosságok, melyek a lemaradók hátrányainak halmozódásához vezetnek; a gyengén, vagy egyáltalán nem működő társadalmi szolidaritás, a negatív történelmi tapasztalatokat felerősítő populizmus, az érdekérvényesítés- és képviselet alacsony szintje, következésképp a döntéshozók kényelmes helyzete; a szociális munkában szinte egyeduralkodó esetkezelés, a közösségi lehetőségek kiaknázatlansága; KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /4. oldal

5 a megelőzés közösségi útjainak kihasználatlansága. A kihívások és negatív jelenségek mérséklésére a szociális szakma a maga lehetőségein belül természetesen keresi a lehetőségeket. A közösségi munka a kezdeményezésre helyezi a hangsúlyt, ezáltal felkeres és a közösségi cselekvésbe von olyanokat is, akik maguktól nem igényelnének semmiféle együttműködést, s ennek oka lehet a hátrányos helyzet, kirekesztettség vagy/és önbizalomhiány stb. A közösségi munka olyan társadalmi problémák kezelésére is alkalmas, amelyeket egyedi esetekként nem lehet, vagy nem eléggé hatékonyan lehet kezelni Közösségi munka fogalma A közösségi munka egy olyan, a társadalmi integrációt elősegítő tevékenység, amely hatékonyan képes fokozni a társadalom kezdeményező- és cselekvőképességét, segíteni a szociális intézményrendszer átalakulási- és újraalakulási folyamatait, összehozni a társadalom különböző szereplőit és partnerségi kapcsolatokat kiépíteni térségi- és társadalmi szinten, és képes fokozni a társadalom demokratikus önszerveződését A közösségi munka kettős társadalmi funkcióval bír. Egyfelől a szükségletet szenvedő emberekre, másfelől a reformokra irányul, a döntéshozás, a jogalkotás befolyásolására, s az alkalmazkodás mellett vagy helyett a változtatásra fekteti a hangsúlyt, melyet az érdekeiket megfogalmazó és azokat a társadalmi nyilvánosságban artikuláló közösségek erejével kíván elérni A közösségi munka önálló szakmaspecifikumokkal rendelkező szaktevékenység preventív jellegű, képes fokozni a közösségek megtartó erejét, képes erősíteni és gyakorlattá szervezni az emberek közötti szolidaritást Alkalmas a közösségi munka továbbá arra, hogy a helyi közösségek azonosítsák saját társadalmi szükségleteiket és megszervezzék új intézményeiket önsegítő csoportok, érdekés nyomásgyakorló csoportok, a civil társadalom új intézményei stb. KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /5. oldal

6 A közösségi munka hozzásegíti a kirekesztett, marginalizált alacsony érdekérvényesítő társadalmi csoportokat ahhoz, hogy érdekeiket felismerjék, megfogalmazzák és konfrontálják az érdekeik érvényesítését gátló társadalmi intézményekkel, csoportokkal A közösségi munka alapelvei, céljai Alapelvek Társadalmi igazságosság Az emberek képessé tétele arra, hogy érvényt szerezzenek emberi jogaiknak, kielégítsék szükségleteiket és nagyobb beleszólásuk legyen az életüket befolyásoló döntéshozatali folyamatokban Közösség/civil társadalom Az emberek képessé tétele arra, hogy kötődéseiket (közösséghez tartozásukat) fokozzák és választási lehetőségeiket (civil társadalom) megismerjék és megragadják Részvétel Az emberek demokratikus bevonásának elősegítése az életüket befolyásoló kérdések megoldásába a teljes állampolgáriság, az autonómia és a közösen gyakorolt hatalom, valamint a készségek, tudás és tapasztalat alapján. Egyenlőség Az olyan egyéni megnyilvánulások illetve intézményi és társadalmi gyakorlatok megkérdőjelezése, melyek diszkriminálják és marginalizálják az embereket. Tanulás Az olyan készségek, tudás és szakértelem elismerése, mellyel az emberek hozzájárulnak a társadalmi, gazdasági, politikai és környezetvédelmi problémák megoldásához, illetve melyeket e folyamat során sajátítanak el. Együttműködés Közös munka a megfelelő tevékenységek meghatározásában és végrehajtásában, a különböző kultúrák és hozzájárulások kölcsönös tisztelete alapján Szolidaritás KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /6. oldal

7 Közös cselekvés a társadalom kohéziós ereje fokozása érdekében A közösségi munka célja A közösségi munka célja oly módon erősíteni civil társadalmat, hogy a közösségi cselekvést és a közösségi perspektívákat helyezze előtérbe a társadalmi-, gazdasági- és környezetvédelmi irányelvek kialakítása során. A közösségi munka a helyi közösségek képessé tételére törekszik, beleértve a földrajzilag meghatározott, a közös érdekek vagy azonos identitás, illetve a konkrét témák és kezdeményezések alapján szerveződő közösségeket is. A közösségi munka a közösségi csoportokon, szervezeteken és hálózatokon keresztül fejleszti az emberek képességét arra, hogy aktív tagjai legyenek a társadalomnak, valamint felkészíti az intézményeket és az állami, magán és nem kormányzati szervezeteket arra, hogy párbeszédet alakítsanak ki a lakossággal az őket érintő változások közös meghatározásában és végrehajtásában. A közösségi munka kulcsfontosságú támogatója az aktív és demokratikus társadalmi részvételnek, támogatja a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott helyzetben lévő közösségek autonóm véleménynyilvánítását. Olyan értékrend és alapelvek mentén határozza meg önmagát, mint az emberi jogok, a társadalmi bevonás, az egyenlőség és a sokszínűség elfogadása, amelyeket meghatározott eszköz- és ismeretrendszeren keresztül érvényesít. 3. NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, TRENDEK A nemzetközi környezetben tapasztalható trendek nálunk is egyre inkább érvényesülnek, köszönhetően a globális kommunikációs rendszereknek, valamint a közép-európai új társadalmak immár a nyugatiakéhoz hasonló működési logikájának köszönhetően, s e hatásokat - az új struktúrák kiépítése és finanszírozása tekintetében, de társadalomlélektanilag is - még felerősíti az EU-csatlakozás folyamata. Néhány, a szociális munka szempontjából talán legfontosabbnak ítélt nemzetközi trend: A globalitás és lokalitás trendje. A globalitás szakmánk szempontjából a világon nagyjából mindenütt érvényesülő problémák megoldási kísérleteinek szintje - környezettel kapcsolatos kérdések, béke, migráció, szegénység, emberi jogok, demokrácia stb. A lokalitás a helyi problémák keletkezésének és - optimális esetben - azok megoldásának szintje. A jó helyi megoldások gazdasági kiegyensúlyozottságot, KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /7. oldal

8 nyitott társadalmat, valamint globális és lokális méretekben történő gondolkodást, tájékozódást, kommunikációt feltételeznek; A jó társadalom keresésének trendje, szoros összefüggésben a fenntartható fejlődés posztmodern fejlesztési koncepciójával, amelynek lényege az emberi és természeti erőforrások kizsákmányolásának megakadályozása és egy mind társadalmilag (szociálisan), mint ökológiailag, mind politikailag fenntartható fejlődés kialakítása. A jó társadalom a nyitott, demokratikus, toleráns társadalom; Az emberek saját ügyeikben történő részvételének fokozására tett erőfeszítések melyet Nyugaton a jóléti államok és a demokrácia válsága jelenségköreivel szokás indokolni, Közép Európában pedig az új demokráciák kiépítésének történelmi lehetőségével; A gyűlölet, a kirekesztés, társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység felszámolására tett erőfeszítések; A konfliktusok megoldásáért, ill. a kezelhetőségéért folyó küzdelem; Az együttműködés, az összefogás szükségességének trendje, mely nélkül jó problémafeltáró- és megoldó folyamatok nem valósulhatnak meg. 4. LEHETSÉGES MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK, MEGOLDÁSI MÓDOK A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények 4.1. Az önsegítő és önszervező helyi (szomszédsági, települési, kistérségi és regionális) cselekvés, a demokratikus részvétel fontosságának és lehetőségeinek felismertetése a helyi társadalom szervezett szereplői és a lakosság körében A helyi megbízatás elnyerése, a munka megkezdéséhez szükséges helyi kapcsolatok kialakítása, a főbb helyi partnerek felkutatása, megkeresése, szerződéskötés a megbízóval. KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /8. oldal

9 4.1.2 A települések feltárására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a lokalitás főbb jellemzőinek megismerése a nélkülözhetetlen történeti, szociológiai és statisztikai források kiválasztása, elemzése és értékelése révén A közösségi munkási szerep helyi elfogadtatását elősegítő kommunikációs módszerek és technikák alkalmazásával a közösségi munkás működéséhez szükséges bizalom elnyerése Közösségi munkás kezdeményezés, a helyi lakosság aktivizálása a helyi cselekvésre A lokalitás jellemzőire vonatkozó ismeretek birtokában, a közösségi munka kapcsolatteremtési, interjúkészítési technikáinak alkalmazásával a helyi lakosság és a helyi társadalom szervezett szereplőinek megszólítása (kezdeményezés), külön figyelemmel a hátrányos helyzetű csoportokra, a kezdeményezés átadása az azt továbbvivő helyi kezdeményezőknek, a helyi kezdeményezők első szervezett köre(i)nek kialakítása Az adekvát módszertani ismeretek - közösségi beszélgetések és a széles körű bevonást biztosító aktivizáló módszerek (jövőműhely, közösségi felmérés), a helyi nyilvánosság fejlesztését szolgáló módszerek (helyi lapok, közösségi rádió és televízió, közösségi fórumok) alkalmazásával, az aktívvá vált helyi emberek szervezésével a helyi kezdeményezők szélesebb körének kialakítása A pozitív megerősítés, az önbizalom- és motivációépítés érdekében, a másutt már sikerrel alkalmazott bel- és külföldi helyi megoldások (programok, projektek) ismeretének birtokában tanulmányutak, cserék szervezése az érdeklődő helyi szereplők számára Szakmai segítségnyújtás a kibontakozó helyi cselekvéshez Új helyi szolgáltatások, közösségi vállalkozások (nonprofit információs irodák, közösségi központok, tanácsadó szolgálatok) létrehozása szervezéssel, képzéssel, tanácsadással, új helyi munkahelyek létesítése Az információszerzés, -gyűjtés, -feldolgozás, -tárolás és az információ többirányú KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /9. oldal

10 kommunikálása módszereit és technikáit alkalmazva információk nyújtása és a hozzáférés lehetőségeinek feltárása, részvétel a helyi közösségi csoportok saját információs rendszerének kialakításában A lokalitásról szerzett ismeretek birtokában, valamint a menedzsmentben használatos tervezés, projektkészítés és adományszervezés-forrásteremtés technikái, a felnőttek hatékony tanítási módszereinek alkalmazásával képzések szervezése, melynek során a közösségi munkás katalizálja a helyi közösségi csoportokat saját környezetük viszonyrendszerének feltárásában, helyi szerepük, céljaik és szervezeti kereteik kialakításában, folyamatos bátorítással, információk közvetítésével, kapcsolatszervezéssel, tanácsadással és további speciális képzésekkel segít a helyi közösségi csoportoknak saját cselekvési programjaik és projektjeik kidolgozásában és megvalósításában Az önszerveződéssel kialakult közösségi csoportok együttműködésének fejlesztése a nem kormányzati szektoron belül és a három szektor között A civil társadalom eszméje, a nonprofit szektor jellemzői, a demokratikus társadalom három szektorának társadalmi funkciói, a cselekvő állampolgáriságot kifejező civil cselekvési technikák, a hatékony felnőttképzés módszereit alkalmazva kapcsolatok szervezése az adott lokalitásban működő közösségi csoportok között, a civilek társadalmi szerepvállalásának, az együttes fellépés és együttműködés fontosságának és lehetőségeinek tudatosítása közösségi beszélgetéseken és közös képzéseken, együttes cselekvési program kifejlesztésén keresztül A nyilvánosságfejlesztő módszerek alkalmazásával és átadásával a megalakult közösségi csoportok folyamatos segítése a helyi nyilvánosság szervezése és fejlesztése terén; helyi akciók, konferenciák, műhelymunkák, fórumok folyamatos szervezésével az önszervező cselekvésnek a helyi közéleti figyelem középpontjában tartása A hátrányos helyzetűek iránti közösségi munkási elkötelezettséget szem előtt tartva, annak elősegítése, hogy a hátrányos helyzettel kapcsolatos tapasztalataikat az érintettek rendszeresen bemutathassák a helyi nyilvánosságban. KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /10. oldal

11 4.5. Érdekképviselet segítése Folyamatos bátorítással, szükség esetén képzésekkel képessé tenni az érdekképviseleti feladatok ellátását Részvétel a helyi fejlesztési tervek és stratégiák elkészítésében, érvényesítve a helyi cselekvéshez nélkülözhetetlen humán infrastruktúra (ki)fejlesztése fontosságának szempontját A térségi és regionális fejlesztésre, a tervezésre és a menedzsmentre vonatkozó ismereteket integrálva, valamint az adott lokalitásban megszerzett ismeretek és kapcsolati tőke segítségével részvétel a lokalitás fejlesztés terveinek és stratégiáinak kimunkálásában A helyi humán infrastruktúra hiányosságait mérsékelő fejlesztések beépítése a tervezési munkába. Ilyenek lehetnek: helyi közösségi munkások, közösségi munkások kiképzése, alkalmazása ill. foglalkoztatása, hálózattá szervezése a (kis)térségben, új humán szolgáltatások (ki)fejlesztése és integrációja kistérségi szinten (nonprofit információs irodák, közösségi központok, tanácsadó szolgálatok) támogatott felnőttképzések beindításában való közreműködés, a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatos oktatási és nevelési programok támogatása, tanulási motivációt kifejlesztő programok indítása (a helyi oktatási-művelődési intézmények és a helyi hátrányos helyzetű, az iskolából korán kimaradt lakosok közötti kapcsolat kifejlesztése, szülő-gyerek tanulási programok indítása, a funkcionális analfabétizmus programjai stb.). KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /11. oldal

12 5. AZ ALKALMAZÁS LEHETŐSÉGEI, SZEMÉLYI FELTÉTELEI 5.1. Az alkalmazás lehetőségei Közösségi munkásokat mindhárom szektor alkalmazhat A kormányzati szektor a közigazgatásban (önkormányzatok), ill. szakosodott intézményei (művelődési, oktatási, szociális, foglalkoztatási, tervező-kutató, településfejlesztő stb.) bármelyikében alkalmazhat közösségi munkásokat az önsegítés és önszerveződés, a részvételi demokrácia fejlesztése és a lakossággal történő együttműködés érdekében; A nem kormányzati szektor akár saját szervezetei működtetéséhez - egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok -, akár az e szervezetek által megvalósítandó programokban és projektekben is alkalmazhat közösségi munkásokat; Az üzleti szektor képzéssel, művelődéssel, szociális jellegű szolgáltatások szervezésével, településfejlesztéssel, felméréssel-elemzéssel stb. foglalkozó cégei is fokozhatják hatékonyságukat közösségi munkások munkába állításával Szakmai feltételek szerepek és feladatok A közösségi munkás szerepei A közösségi munkás a tevékenység kezdeményezője Helyzetvizsgálat elemzés Gondoskodás olyan szolgáltatásokról (pl. játszótér, tanácsadó központ), amelyek a lakossággal való kapcsolat alapját képezik. Agitáció (nem feltétlenül harcos értelemben), ennek a szerepnek a révén lehet összehozni az embereket, hogy megvitassák a közös cselekvés lehetőségeit. A tevékenység segítője Szolgáltató szerep (pl. közösségi központ vezetése) Tanácsadás és információnyújtás KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /12. oldal

13 A csoport önértelmezésének segítése, képessé tétele arra, hogy jó úton haladjon és kerülje a belső viszályokat és hiányosságokat, Közvetítés (a csoport és a hivatalos testületek vagy más közösségi csoportok között) KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /13. oldal

14 A közösségi munkás feladatai Kapcsolatokat szervez Azonosítja a potenciális partnereket Felkeresi a potenciális partnereket Bizalmat épít személye, szándékai iránt Beszélgetés(ek)re hívja az érdeklődőket Nyilvánosságra hozza a közös szándékokat Online rendszert, kapcsolatokat épít Kiválasztja és használja a munkájához (számítógépes konfiguráció, nyomtató, szkenner) Korszerű adathordozókat használ Adatbázisokat, szövegfájlokat készít és használ Él a tömegkommunikáció eszközeivel Ösztönzi a lokális civil részvételt Biztosítja a lakossági, civil és intézményi részvétel lehetőségeit Biztosítja a lakossági, civil és intézményi részvétel lehetőségeit Bátorítja a helyi cselekvési szándékokat Bátorítja a civil társadalmi kezdeményezéseket Megszervezi a kezdeményezők első körét Biztosítja a folyamatos, kölcsönös kommunikációt a helyi szereplők között Bevonja a településfejlesztési koncepciók megalkotásának folyamatába a helyi közösségeket. Létrehozza a helyi közösségek számára fontos információs adatbázisokat Közreműködik a lakossági, közösségi kezdeményezések rögzítésében, a formális előterjesztések készítésében Dokumentálja a közösségi munkát Szakmailag támogatja a helyi cselekvést Tanulmányutat, tapasztalatcserét ajánl, szervez Információkat közvetít Segíti a helyi nyilvánosság működését Szakmai műhelybeszélgetéseket szervez Tájékozódik a pályázati lehetőségekről Adekvát továbbképzéseket, szakmai képzéseket ajánl, kínál és szervez Nyomon követi az EU támogatási rendszerének változásait Ismeri és továbbadja a hazai forrásteremtési lehetőségeket KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /14. oldal

15 Az alkalmazás szakmai feltételei - ismeretek, készségek Helyi társadalom, településközösség definíció Helyi hatalom definíció, az önkormányzatiság elve Magyar önkormányzati rendszer Önkormányzatok működésének társadalmi feltételei, gazdasági alapja Jogi előírások Szektorok közötti együttműködés változatai, a haszonáramlás irányai Szektorok közötti együttműködés statútumai Ágazatok a közszolgáltatásban és szektorok a közszolgáltatásban Szektorközi kapcsolatszervező munka lépéseinek ismerete Társadalmi egyeztetés lépéseinek ismerete Informatikai, technikai ismeretek Kommunikációs ismeretek A közösségszervezés alapvetése A kezdeményezés módozatainak ismerete A szakmai segítés módozatainak ismerete Interjú készítése Közösségi beszélgetések, ülések, tárgyalások levezetése Az aktivizáló módszerek alkalmazása Az együttműködés szervezése A lokális kapcsoltrendszer bővítése A nyilvánosság szervezése Csoportok szervezése Információk gyűjtése és továbbadása Civil cselekvési technikák Konfliktuskezelés Érdekegyeztetés A közösségi identitás jelképeinek alkotó használata Kapcsolatszervező készség Köznyelvi beszédkészség Szakmai nyelvű beszédkészség Prezentáció készítés Jogszabály alkalmazás Tárgyalási készség Közvetítői készség Szószólói készség Előadói készség Kommunikációs készség Kezdeményező készség Meghallgatni tudás készsége Információgyűjtés Dokumentálás KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /15. oldal

16 Az alkalmazás szakmai feltételei kompetenciák Adottságok Társas kompetencia Módszerkompetencia Jellemvonások Fizikai adottságok Együttműködés Gondolkodás Elhivatottság, elkötelezettség Rokonszenves külső Kapcsolatteremtő Áttekintő képesség Fejlődőképesség, megjelenés készség önfejlesztés Pszichológiai Kapcsolatfenntartó Logikus gondolkodás Felelősségtudat adottságok készség Érzelmi stabilitás Udvariasság Rendszerező képesség Kitartás Kiegyensúlyozottság Kezdeményezőkészség Kreativitás, Megbízhatóság ötletgazdaság Tűrőképesség Határozottság Ismeretek helyén való Önfegyelem alkalmazása Meggyőzőkészség Általános Pontosság tanulóképesség Empatikus készség Emlékezőképesség Precizitás Segítőkészség Felfogóképesség Szervezőkészség Motiváló készség Információgyűjtés Szorgalom Irányíthatóság Munkamódszer, Igyekezet munkastílus Tolerancia Módszeres Terhelhetőség munkavégzés Kommunikáció Gyakorlatias Türelmesség feladatértelmezés Fogalmazókészség Intenzív munkavégzés Nyelvhelyesség Legyen körültekintő és elővigyázatos Tömör fogalmazás Tudja a figyelmét készsége összpontosítani Kommunikációs Figyelemmegosztás rugalmasság Közérthetőség Nyitott hozzáállás Adekvát metakommunikáció KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /16. oldal

17 6. A KÖZÖSSÉGI MUNKA EREDMÉNYESSÉGÉNEK MÉRÉSE (INDIKÁTOROK A VÁLTOZÁS KIMUTATÁSÁRA) Kiindulási pontunk: Az elért eredmény mennyiben felelt meg a közösségi munka alapelveinknek? Pl. Erősítette-e a folyamat a közjót, a közösségiséget, a civil társadalmat? Ha igen, mennyiben járul hozzá a következőkhöz? 6.1. Csoportok és hálózatok fejlődése új kezdeményezések száma, együttműködések száma, találkozások gyakorisága, új intézmények megalakulása, értékelt és tisztelt tagjai a közösségnek, csoportfejlődés, a csoport befolyásolása, jó érzés, biztonság, boldogság az új problémákra adandó válaszokra való képesség növekedése a hiányzó tudás és képességek felismerésének foka a tagok egész közösségre gyakorolt hatása 6.2. Egyének fejlődése Önbizalom fejlődése, kapacitás növekedése a közösség felé KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /17. oldal

18 6.3. Önkormányzás Az együttműködés, részvétel a döntéshozatalban és a kontrollban 6.4. Foglalkoztatás fejlődése A közösség általi fejlesztés foglalkoztatásra felkészítő jellege, motivációs jellege, munkahelyteremtő képessége (a hátrányos helyzetűek bevonása és benntartása a folyamatban, közösségi munkahelyek teremtése közösségi munkások, helyi média, helyi közösségi gazdaságfejlesztés stb.) 6.5. Környezeti fejlődés Környezettudatosság növelési, helyi környezeti problémák megoldásának felvállalása, partnerség a helyi szereplők között, külső kapcsolatok teremtése, 6.6. A közösség egészségének fejlődése A közösségfejlesztés hozzájárulása az egészségtudatos viselkedéshez, az egészséges egyén és közösség, a közösség mentális állapota, megjelenése stb Szociális helyzet és szolgáltatások fejlődése Az önsegítés közösségi útjai, a szolidaritás új közösségi intézményeinek (- szokás), szervezeteinek (pl. egyesületek) és szolgáltatásainak (pl. roma közösségi ház) létrehozása KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /18. oldal

19 7. MELLÉKLETEK Szakirodalmi lista a közösségi munka irányelvekhez A magyarországi közösségfejlesztés honlapja: Leggyakrabban használható irodalom Főbb forráshelyek: Közösségi Adattár többszáz könyv, kiadvány, dokumentum az utóbbi 30 év közösségi irodalmából Parola a közösségi fejlesztőmunka folyóirata. Kiadja a Közösségfejlesztők Egyesülete, 1990-től, évente négyszer. A Közösségfejlesztés honlapjáról (ld. fenn!) az Adattár teljes állományáról beszerezhető információ. Ugyancsak megtalálható itt a magyar közösségfejlesztés szaklapjának, a Parolának minden száma (és ingyenesen letölthető), csakúgy, mint az alábbi szakirodalmi lista nagy része is, valamint a közösségfejlesztés, közösségi munka főbb intézményeiről szóló információk is: Közösségfejlesztők Egyesülete, Közösségi Kapcsolat Alapítvány, Civil Kollégium Alapítvány, Civil Rádió, Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztály, Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat, Szövetség a közösségi kezdeményezések támogatásáért Egyesület. A honlapon keresztül érhetők el további magyar és külföldi szervezetek honlapjaihoz kapcsolódó linkek; programokról, helyi fejlesztői folyamatok dokumentációiról (kalendáriumok, közösségi felmérések stb.), hazai és nemzetközi eseményekről szóló híradások is. Könyvek, válogatások, tanulmányok W.W.Biddle-L.J.Biddle: A közösségfejlesztési folyamat. Kiadja a Közösségszolgálat (Országos Közművelődési Központ) 1988-ban, Budapesten, 269 oldalon. Szerk. Varga A. Tamás KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /19. oldal

20 Bodorkós Barbara - Kajner Péter - Kovács Edit - Peták Péter - Péterfi Ferenc: RAJTunk múlik! Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket a lakóhelyünkön? Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest, McConnell, Charlie: A közösségfejlesztés támogatása Európában. Ford. Szabó Olympa. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest, Parola füzetek Gergely Attila: Intézmények építése a helyi közösségekben. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest, Parola füzetek. Gyakorlati útmutató közösségi munkásoknak. Fejezetek a közösségi munka brit kézikönyvéből. Vál. Varga A. Tamás, ford. Varga Tamás, szerk. és az előszót írta Vercseg Ilona. Budapest, 2005 májusa, Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola füzetek. Harkai Nóra: Közösség és közösségi munka. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola füzetek Henderson, Paul: Társadalomhoz tartozás és állampolgáriság Európában. Ford. Varga Tamás. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest, Parola füzetek Közösségi munka szöveggyűjtemény. Vál. Varga A. Tamás, szerk. B. Vörös Gizella, fordították: Rakovszky Zsuzsa, Verók Edit. Közösségfejlesztők Egyesülete, Bp A közösségi művelődés terei alapkérdések. Szerk. Barna Gábor, Varga A. Tamás. Budapest, 1976, Népművelési Intézet A közösségi rádiózásról. Szerk. Péterfi Ferenc. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola füzetek Perlman, R. Gurin, A.: Közösségszervezés és társadalmi tervezés. Ford. Szombatiné Mihályi Zsuzsa. Kiadja a Közösségfejlesztők Egyesülete, 1993-ban, Budapesten o. Péterfi Ferenc: Helyben, nyilvánosan. Gondolatok a helyi társadalom helyi tájékoztatás és nyilvánosság kapcsolatáról. Budapest, (honlap) Péterfi Ferenc: A fejlesztőmunka esélyei és irányai városokban. Kultúra és Közösség, 1991/4. Péterfi Ferenc: Nyilvánosság, öntevékenység, animáció. Budapest, Országos Közművelődési Központ (honlap) Ronnby, Alf: A helyi közösségek mozgósítása részlet. Ford. Nizák Péter. Parola, 1996/2. Rothman, Jack: A közösségi beavatkozás megközelítései. Ford. Varga Tamás. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest, Parola füzetek KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /20. oldal

21 Szomszédság. Szerk. és ford. Vercseg Ilona. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola füzetek Varga A. Tamás Vercseg Ilona: Nyitott ház-nyitott tevékenység képzés. Budapest, Múzsák Kiadó Varga A. Tamás - Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés. Magyar Művelődési Intézet, Bp és Varga A. Tamás Vercseg Ilona: Település, közösség, fejlesztés. Tapasztalataink a helyi társadalmi-kulturális fejlesztésről. Budapest, Országos Közművelődési Központ Varsányi Erika vál., szerk., bev. Megfigyelés és cselekvés. Válogatás a közösségi munka elméletéből, Budapest, Balassi Kiadó Vercseg Ilona: Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak, Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola füzetek Vercseg Ilona: Közösség. Eszme és valóság. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola füzetek Műhelybeszélgetések, esettanulmányok Bermudez, Kira: Szomszédsági projektek Barcelonában In: Legalább ennyit a közösségfejlesztésről (honlap) Caul-Futy, Louis: Hogyan fakasszunk forrásokat in: Parola, 1995/3. Csányiné Bankó Márta: Valami elindult Verpeléten? Parola, 2006/5. Cser Annamária: Városi fejlesztőmunka Németországban Essen. In: Parola, 1998/4. Dér Miklósné: Mórágy, a suttogó falu. Parola, 2006/1. Frey Mária: Jóléti Szolgálat Jászszentlászló és Móricgát Alapítványa. In: Parola, 1997/2-3. Garai Mónika: Ház-piknik a Krúdy utcában. Parola, 2006/5. Kelemen Árpád: Milyen Fő teret szeretnénk? Esettanulmánya a Nyírpalota Társaság közösségi kezdeményezéséről. Parola/2-3. Kistérségi összefogás. Egyedül nem megy: Seyssel. In: Parola, 1993/5. KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /21. oldal

LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL

LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL Vercseg Ilona LEGALÁBB ENNYIT A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL Módszertani segédlet a közösségi egészségtervek készítéséhez Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

A proháló tagszervezeteinek kiadványai Civil Korzó

A proháló tagszervezeteinek kiadványai Civil Korzó 2008. április A proháló tagszervezeteinek kiadványai Civil Korzó 2005-től megjelenő, bejegyzett közösségi lap, amely a Dél-Dunántúl 3 megyéjére Baranya, Somogy, Tolna kiterjedően regionálissá vált. A lapot

Részletesebben

Fogalomtár Alapelvek Civil társadalom Értékek

Fogalomtár Alapelvek Civil társadalom Értékek Fogalomtár Alapelvek Az alapelvek a szaktevékenység iránytűi. Megmutatják, hogy jó irányát választottuk-e a közösségi beavatkozásnak, és segítséget nyújtanak a tevékenység értékeléséhez is. A közösségi

Részletesebben

AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT

AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT AJÁNLÁSOK A RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT A SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület tagszervezetei: Autonómia Alapítvány Civil Kollégium Alapítvány Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása

Az új szakirányú továbbképzés indításának indoklása TÁMOP 5.4.4.C. Útitársak projekt Széchenyi István Egyetem Szociális Munka Tanszék Győr Előterjesztés a Széchenyi István Egyetem szenátusa számára a PLESZI Szociális Munka Tanszéke szervezésében indítandó

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Közösségi lehetőségek a mélyszegénység elleni küzdelemben Önszerveződés és szakmaközi együttműködés Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

B. Erdős Márta - Boros Julianna - Mucsi Georgina. Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008

B. Erdős Márta - Boros Julianna - Mucsi Georgina. Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008 B. Erdős Márta - Boros Julianna - Mucsi Georgina Szakmai módszertani készségfejlesztés IV. 2012 I. BEVEZETŐ A szomszédság, a lokalitás saját felfogásunkban Nyíri Kristóf (1998) nyomán azt a természetes

Részletesebben

Civil szervezetek szakértője és tanácsadója szakirányú továbbképzési szak

Civil szervezetek szakértője és tanácsadója szakirányú továbbképzési szak 1 szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: T03010 III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:

Részletesebben

írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona

írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS írta, gyűjtötte és szerkesztette: Varga A. Tamás és Vercseg Ilona e könyv elkészültét a következő műhelyek tevékenysége segítette: az eredetileg Népművelési Intézet, majd Országos Közművelődési

Részletesebben

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság

A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság A közösségi részvétel társadalmi és hatalmi beágyazottság Nonprofit Szektor Analízis Tanulmányok a részvételi demokrácia gyakorlatáról Nizák Péter Péterfi Ferenc Mindenki elég okos, hogy saját magát irányíthassa

Részletesebben

Budapest, 2014. március 31. - 1 -

Budapest, 2014. március 31. - 1 - Budapest, 2014. március 31. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

Segédlet a közösségi tervezéshez

Segédlet a közösségi tervezéshez 93 TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 1. Segédlet a közösségi tervezéshez Budapest 2010 A sorozat és jelen lapszáma a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Területfejlesztési és Építésügyi Szakállamtitkársága

Részletesebben

KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA

KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ELLÁTÓRENDSZERÉT SEGÍTŐ HÁLÓZAT ÉS KOORDINÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA

KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA KONCEPCIÓ A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TISZK INFORMÁCIÓS ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT LÉTREHOZÁSÁRA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ELLÁTÓRENDSZERÉT SEGÍTŐ HÁLÓZAT ÉS KOORDINÁCIÓS TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Tartalom. XXV. évfolyam A közösségi fejlesztőmunka folyóirata 2014/4. szám

Tartalom. XXV. évfolyam A közösségi fejlesztőmunka folyóirata 2014/4. szám XXV. évfolyam A közösségi fejlesztőmunka folyóirata 2014/4. szám Tartalom 25 éves a Közösségfejlesztők Egyesülete Közösség konferencia 2014. november 7. Budapest... 2 Vercseg Ilona A közösség dicsérete...

Részletesebben

AZ 55 345 03 0000 00 00 KÖZÖSSÉGI-CIVILSZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

AZ 55 345 03 0000 00 00 KÖZÖSSÉGI-CIVILSZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK Pénzügyi közlöny 00/3. (00. március 30.) 3. számú melléklet AZ 55 345 03 0000 00 00 KÖZÖSSÉGI-CIVILSZERVEZŐ SZAKKÉPESÍTÉS AJÁNLOTT SZAKKÉPZÉSI PROGRAMJA I. ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK. A képzés szabályozásának

Részletesebben

Budapest, 2012. június 30. - 1 -

Budapest, 2012. június 30. - 1 - Budapest, 2012. június 30. - 1 - Pedagógiai program Általános adatok 1. Az iskola neve: Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola 2. Az iskola fenntartója: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal

Részletesebben

Közösségi munka a családsegítésben

Közösségi munka a családsegítésben Közösségi munka a családsegítésben 1 2 Nagyné Varga Ilona (szerk.) Közösségi munka a családsegítésben Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA A MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉS SZAKPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 1 BEVEZETŐ A közművelődést a magyar kulturális kormányzat olyan személyiség-, közösség- és társadalomfejlesztő programnak tekinti, amely a polgárok aktív

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁRUS FOLYÓIRATA 2007. SZEPTEMBER 12/4

KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁRUS FOLYÓIRATA 2007. SZEPTEMBER 12/4 KÖZÖSSÉGI MŰ VELŐ DÉS A MAGYAR MŰ VELŐ DÉSI INTÉZET ÉS KÉPZŐ M Ű VÉSZETI LEKTORÁRUS FOLYÓIRATA 2007. SZEPTEMBER 12/4 TARTALOM Szerkesztői előszó helyett: Orbán György Šwierkiewicz Róbert kiállítását nyitja

Részletesebben

Civil és/vagy nonprofit

Civil és/vagy nonprofit Módszertan A civil ifjúsági szektor és kapcsolatai Módszertan A fejezet a hazai ifjúsági civil szervezetek életre hívásáról, létrehozásáról, az önálló szektorrá válást befolyásoló folyamatokról szól.

Részletesebben

Szakdolgozat. Márkus Dóra

Szakdolgozat. Márkus Dóra Szakdolgozat Márkus Dóra 1 Schola Europa Akadémia Szakközépiskola a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel együttmőködésben Közösségfejlesztés Konzulens tanár: Szőcs István Készítette: Márkus Dóra Ifjúságsegítı

Részletesebben

IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013

IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013 OROSHÁZA VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2008 2013 KÉSZÍTETTE: OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL A SHORTCUT COMMUNICATIONS KFT. 2008. MÁJUS 21. Társadalmi vita előtti változat 1. BEVEZETÉS 1.1

Részletesebben

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség

Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 K É P Z É S E K Környezeti és társadalmi fenntarthatóság, esélyegyenlőség OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010. február

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban

Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Részletes javaslat az állampolgári részvétel és civil szektor megerősítésére a TAMOP-ban Az alulírott civil szervezetek 1 javaslatát részletezzük ebben az anyagban. Összefoglaló A javaslat lényege, hogy

Részletesebben

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL HATÁROK NÉLKÜL KONFERENCIA

KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL HATÁROK NÉLKÜL KONFERENCIA KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSRŐL HATÁROK NÉLKÜL KONFERENCIA Időpont: 2009. október 9 10. Helyszín: Hőforrás Hotel Gyula, Rábai Miklós u. 2. (www.hoforrashotel.hu) PROGRAM Október 9. (péntek) 13.30 13.35 Köszöntő

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Az összetartó, az egész/séges/ társadalomért

Az összetartó, az egész/séges/ társadalomért Az összetartó, az egész/séges/ társadalomért Javaslat az ICSSZEM tervezői csoport számára A szerkesztők: Benedek Zsolt, Gerencsér Balázs, Giczey Péter, Nizák Péter, Péterfi Ferenc, Porkoláb Anikó Budapest,

Részletesebben

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember

A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás. 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY. Pécs, 2009. szeptember A foglalkoztatási partnerségek jövőjét megalapozó kutatás 8341/38 jelű OFA pályázat ZÁRÓ TANULMÁNY Pécs, 2009. szeptember 1 Tartalomjegyzék 1. A KUTATÁSI FELADAT... 3 1.1 A KUTATÁS CÉLJA... 3 1.2 A KUTATÁS

Részletesebben