KÖZ A KÖZÖSSÉGI MUNKA SZEREPE A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítette: Vercseg Ilona Hallgató Éva. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZ A KÖZÖSSÉGI MUNKA SZEREPE A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOKBAN. Készítette: Vercseg Ilona Hallgató Éva. Szociális és gyermekvédelmi szabályozók"

Átírás

1 KÖZ A KÖZÖSSÉGI MUNKA SZEREPE A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOKBAN Készítette: Vercseg Ilona Hallgató Éva KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /1. oldal

2 Tartalom 1. Bevezetés A közösségi munka szükségességének indoklása Közösségi munka fogalma A közösségi munka alapelvei, céljai Nemzetközi tapasztalatok, trendek Lehetséges módszerek, eljárások, megoldási módok Az önsegítő és önszervező helyi (szomszédsági, települési, kistérségi és regionális) cselekvés, a demokratikus részvétel fontosságának és lehetőségeinek felismertetése a helyi társadalom szervezett szereplői és a lakosság körében Közösségi munkás kezdeményezés, a helyi lakosság aktivizálása a helyi cselekvésre Szakmai segítségnyújtás a kibontakozó helyi cselekvéshez Az önszerveződéssel kialakult közösségi csoportok együttműködésének fejlesztése a nem kormányzati szektoron belül és a három szektor között Érdekképviselet segítése Részvétel a helyi fejlesztési tervek és stratégiák elkészítésében, érvényesítve a helyi cselekvéshez nélkülözhetetlen humán infrastruktúra (ki)fejlesztése fontosságának szempontját Az alkalmazás lehetőségei, személyi feltételei Az alkalmazás lehetőségei Szakmai feltételek szerepek és feladatok A közösségi munka eredményességének mérése (indikátorok a változás kimutatására) Csoportok és hálózatok fejlődése Egyének fejlődése Önkormányzás Foglalkoztatás fejlődése Környezeti fejlődés A közösség egészségének fejlődése Szociális helyzet és szolgáltatások fejlődése KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /2. oldal

3 7. Mellékletek Szakirodalmi lista a közösségi munka irányelvekhez Könyvek, válogatások, tanulmányok Műhelybeszélgetések, esettanulmányok Esettanulmányok filmen Cikkek Honlapok KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /3. oldal

4 1. BEVEZETÉS 2.1. A közösségi munka szükségességének indoklása Az individuumra építő társadalomban az állampolgári gondolkodás és viselkedés mozgatórugója az egyéni érdek, melynek érvényesítése a verseny kiéleződéséhez, a kommunikáció leszűküléséhez, a szolidaritás érzésének csökkenéséhez, széthúzáshoz és elkülönüléshez vezet. A közösségi alapú társadalomban az egyéni mellett a köz érdeke is fontos szerepet kap. A közjóért folytatott, lokális társadalmi csoportokban zajló közösségi cselekvés a közösség tagjainak rendszeres kommunikációján, részvételén és az ezek nyomán kialakuló szolidaritáson keresztül a részvételi demokrácia fő megnyilvánulási formája. A közösségek mellőzésének társadalmi kockázata, hogy még több elnyomott és perifériára szorult ember idegenedik el a társadalomtól. Ami a magyar társadalom átstrukturálódási folyamatait illeti, a szociális munka szempontjából az alábbi főbb trendeket tekinthetjük kihívásnak a szegénység tömegessé és tartóssá válása; társadalmi kirekesztés megjelenése; a társadalmi részvétel, a társadalmi önszerveződés és együttműködés alacsony szintje, következésképp a közösségi megnyilvánulások kezdeti foka; a rendszerváltással együtt járó kultúraváltás, a korábban felhalmozott társadalmi és szakmai tudások leértékelődése, a korszerű tudás megszerzésének szociális korlátozottsága, a döntési-, az anyagi-, a támogatási- és az intézményrendszeri hiányosságok, melyek a lemaradók hátrányainak halmozódásához vezetnek; a gyengén, vagy egyáltalán nem működő társadalmi szolidaritás, a negatív történelmi tapasztalatokat felerősítő populizmus, az érdekérvényesítés- és képviselet alacsony szintje, következésképp a döntéshozók kényelmes helyzete; a szociális munkában szinte egyeduralkodó esetkezelés, a közösségi lehetőségek kiaknázatlansága; KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /4. oldal

5 a megelőzés közösségi útjainak kihasználatlansága. A kihívások és negatív jelenségek mérséklésére a szociális szakma a maga lehetőségein belül természetesen keresi a lehetőségeket. A közösségi munka a kezdeményezésre helyezi a hangsúlyt, ezáltal felkeres és a közösségi cselekvésbe von olyanokat is, akik maguktól nem igényelnének semmiféle együttműködést, s ennek oka lehet a hátrányos helyzet, kirekesztettség vagy/és önbizalomhiány stb. A közösségi munka olyan társadalmi problémák kezelésére is alkalmas, amelyeket egyedi esetekként nem lehet, vagy nem eléggé hatékonyan lehet kezelni Közösségi munka fogalma A közösségi munka egy olyan, a társadalmi integrációt elősegítő tevékenység, amely hatékonyan képes fokozni a társadalom kezdeményező- és cselekvőképességét, segíteni a szociális intézményrendszer átalakulási- és újraalakulási folyamatait, összehozni a társadalom különböző szereplőit és partnerségi kapcsolatokat kiépíteni térségi- és társadalmi szinten, és képes fokozni a társadalom demokratikus önszerveződését A közösségi munka kettős társadalmi funkcióval bír. Egyfelől a szükségletet szenvedő emberekre, másfelől a reformokra irányul, a döntéshozás, a jogalkotás befolyásolására, s az alkalmazkodás mellett vagy helyett a változtatásra fekteti a hangsúlyt, melyet az érdekeiket megfogalmazó és azokat a társadalmi nyilvánosságban artikuláló közösségek erejével kíván elérni A közösségi munka önálló szakmaspecifikumokkal rendelkező szaktevékenység preventív jellegű, képes fokozni a közösségek megtartó erejét, képes erősíteni és gyakorlattá szervezni az emberek közötti szolidaritást Alkalmas a közösségi munka továbbá arra, hogy a helyi közösségek azonosítsák saját társadalmi szükségleteiket és megszervezzék új intézményeiket önsegítő csoportok, érdekés nyomásgyakorló csoportok, a civil társadalom új intézményei stb. KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /5. oldal

6 A közösségi munka hozzásegíti a kirekesztett, marginalizált alacsony érdekérvényesítő társadalmi csoportokat ahhoz, hogy érdekeiket felismerjék, megfogalmazzák és konfrontálják az érdekeik érvényesítését gátló társadalmi intézményekkel, csoportokkal A közösségi munka alapelvei, céljai Alapelvek Társadalmi igazságosság Az emberek képessé tétele arra, hogy érvényt szerezzenek emberi jogaiknak, kielégítsék szükségleteiket és nagyobb beleszólásuk legyen az életüket befolyásoló döntéshozatali folyamatokban Közösség/civil társadalom Az emberek képessé tétele arra, hogy kötődéseiket (közösséghez tartozásukat) fokozzák és választási lehetőségeiket (civil társadalom) megismerjék és megragadják Részvétel Az emberek demokratikus bevonásának elősegítése az életüket befolyásoló kérdések megoldásába a teljes állampolgáriság, az autonómia és a közösen gyakorolt hatalom, valamint a készségek, tudás és tapasztalat alapján. Egyenlőség Az olyan egyéni megnyilvánulások illetve intézményi és társadalmi gyakorlatok megkérdőjelezése, melyek diszkriminálják és marginalizálják az embereket. Tanulás Az olyan készségek, tudás és szakértelem elismerése, mellyel az emberek hozzájárulnak a társadalmi, gazdasági, politikai és környezetvédelmi problémák megoldásához, illetve melyeket e folyamat során sajátítanak el. Együttműködés Közös munka a megfelelő tevékenységek meghatározásában és végrehajtásában, a különböző kultúrák és hozzájárulások kölcsönös tisztelete alapján Szolidaritás KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /6. oldal

7 Közös cselekvés a társadalom kohéziós ereje fokozása érdekében A közösségi munka célja A közösségi munka célja oly módon erősíteni civil társadalmat, hogy a közösségi cselekvést és a közösségi perspektívákat helyezze előtérbe a társadalmi-, gazdasági- és környezetvédelmi irányelvek kialakítása során. A közösségi munka a helyi közösségek képessé tételére törekszik, beleértve a földrajzilag meghatározott, a közös érdekek vagy azonos identitás, illetve a konkrét témák és kezdeményezések alapján szerveződő közösségeket is. A közösségi munka a közösségi csoportokon, szervezeteken és hálózatokon keresztül fejleszti az emberek képességét arra, hogy aktív tagjai legyenek a társadalomnak, valamint felkészíti az intézményeket és az állami, magán és nem kormányzati szervezeteket arra, hogy párbeszédet alakítsanak ki a lakossággal az őket érintő változások közös meghatározásában és végrehajtásában. A közösségi munka kulcsfontosságú támogatója az aktív és demokratikus társadalmi részvételnek, támogatja a hátrányos helyzetű és kiszolgáltatott helyzetben lévő közösségek autonóm véleménynyilvánítását. Olyan értékrend és alapelvek mentén határozza meg önmagát, mint az emberi jogok, a társadalmi bevonás, az egyenlőség és a sokszínűség elfogadása, amelyeket meghatározott eszköz- és ismeretrendszeren keresztül érvényesít. 3. NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK, TRENDEK A nemzetközi környezetben tapasztalható trendek nálunk is egyre inkább érvényesülnek, köszönhetően a globális kommunikációs rendszereknek, valamint a közép-európai új társadalmak immár a nyugatiakéhoz hasonló működési logikájának köszönhetően, s e hatásokat - az új struktúrák kiépítése és finanszírozása tekintetében, de társadalomlélektanilag is - még felerősíti az EU-csatlakozás folyamata. Néhány, a szociális munka szempontjából talán legfontosabbnak ítélt nemzetközi trend: A globalitás és lokalitás trendje. A globalitás szakmánk szempontjából a világon nagyjából mindenütt érvényesülő problémák megoldási kísérleteinek szintje - környezettel kapcsolatos kérdések, béke, migráció, szegénység, emberi jogok, demokrácia stb. A lokalitás a helyi problémák keletkezésének és - optimális esetben - azok megoldásának szintje. A jó helyi megoldások gazdasági kiegyensúlyozottságot, KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /7. oldal

8 nyitott társadalmat, valamint globális és lokális méretekben történő gondolkodást, tájékozódást, kommunikációt feltételeznek; A jó társadalom keresésének trendje, szoros összefüggésben a fenntartható fejlődés posztmodern fejlesztési koncepciójával, amelynek lényege az emberi és természeti erőforrások kizsákmányolásának megakadályozása és egy mind társadalmilag (szociálisan), mint ökológiailag, mind politikailag fenntartható fejlődés kialakítása. A jó társadalom a nyitott, demokratikus, toleráns társadalom; Az emberek saját ügyeikben történő részvételének fokozására tett erőfeszítések melyet Nyugaton a jóléti államok és a demokrácia válsága jelenségköreivel szokás indokolni, Közép Európában pedig az új demokráciák kiépítésének történelmi lehetőségével; A gyűlölet, a kirekesztés, társadalmi egyenlőtlenségek, a szegénység felszámolására tett erőfeszítések; A konfliktusok megoldásáért, ill. a kezelhetőségéért folyó küzdelem; Az együttműködés, az összefogás szükségességének trendje, mely nélkül jó problémafeltáró- és megoldó folyamatok nem valósulhatnak meg. 4. LEHETSÉGES MÓDSZEREK, ELJÁRÁSOK, MEGOLDÁSI MÓDOK A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok és az azokhoz közvetlenül kapcsolódó követelmények 4.1. Az önsegítő és önszervező helyi (szomszédsági, települési, kistérségi és regionális) cselekvés, a demokratikus részvétel fontosságának és lehetőségeinek felismertetése a helyi társadalom szervezett szereplői és a lakosság körében A helyi megbízatás elnyerése, a munka megkezdéséhez szükséges helyi kapcsolatok kialakítása, a főbb helyi partnerek felkutatása, megkeresése, szerződéskötés a megbízóval. KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /8. oldal

9 4.1.2 A települések feltárására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a lokalitás főbb jellemzőinek megismerése a nélkülözhetetlen történeti, szociológiai és statisztikai források kiválasztása, elemzése és értékelése révén A közösségi munkási szerep helyi elfogadtatását elősegítő kommunikációs módszerek és technikák alkalmazásával a közösségi munkás működéséhez szükséges bizalom elnyerése Közösségi munkás kezdeményezés, a helyi lakosság aktivizálása a helyi cselekvésre A lokalitás jellemzőire vonatkozó ismeretek birtokában, a közösségi munka kapcsolatteremtési, interjúkészítési technikáinak alkalmazásával a helyi lakosság és a helyi társadalom szervezett szereplőinek megszólítása (kezdeményezés), külön figyelemmel a hátrányos helyzetű csoportokra, a kezdeményezés átadása az azt továbbvivő helyi kezdeményezőknek, a helyi kezdeményezők első szervezett köre(i)nek kialakítása Az adekvát módszertani ismeretek - közösségi beszélgetések és a széles körű bevonást biztosító aktivizáló módszerek (jövőműhely, közösségi felmérés), a helyi nyilvánosság fejlesztését szolgáló módszerek (helyi lapok, közösségi rádió és televízió, közösségi fórumok) alkalmazásával, az aktívvá vált helyi emberek szervezésével a helyi kezdeményezők szélesebb körének kialakítása A pozitív megerősítés, az önbizalom- és motivációépítés érdekében, a másutt már sikerrel alkalmazott bel- és külföldi helyi megoldások (programok, projektek) ismeretének birtokában tanulmányutak, cserék szervezése az érdeklődő helyi szereplők számára Szakmai segítségnyújtás a kibontakozó helyi cselekvéshez Új helyi szolgáltatások, közösségi vállalkozások (nonprofit információs irodák, közösségi központok, tanácsadó szolgálatok) létrehozása szervezéssel, képzéssel, tanácsadással, új helyi munkahelyek létesítése Az információszerzés, -gyűjtés, -feldolgozás, -tárolás és az információ többirányú KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /9. oldal

10 kommunikálása módszereit és technikáit alkalmazva információk nyújtása és a hozzáférés lehetőségeinek feltárása, részvétel a helyi közösségi csoportok saját információs rendszerének kialakításában A lokalitásról szerzett ismeretek birtokában, valamint a menedzsmentben használatos tervezés, projektkészítés és adományszervezés-forrásteremtés technikái, a felnőttek hatékony tanítási módszereinek alkalmazásával képzések szervezése, melynek során a közösségi munkás katalizálja a helyi közösségi csoportokat saját környezetük viszonyrendszerének feltárásában, helyi szerepük, céljaik és szervezeti kereteik kialakításában, folyamatos bátorítással, információk közvetítésével, kapcsolatszervezéssel, tanácsadással és további speciális képzésekkel segít a helyi közösségi csoportoknak saját cselekvési programjaik és projektjeik kidolgozásában és megvalósításában Az önszerveződéssel kialakult közösségi csoportok együttműködésének fejlesztése a nem kormányzati szektoron belül és a három szektor között A civil társadalom eszméje, a nonprofit szektor jellemzői, a demokratikus társadalom három szektorának társadalmi funkciói, a cselekvő állampolgáriságot kifejező civil cselekvési technikák, a hatékony felnőttképzés módszereit alkalmazva kapcsolatok szervezése az adott lokalitásban működő közösségi csoportok között, a civilek társadalmi szerepvállalásának, az együttes fellépés és együttműködés fontosságának és lehetőségeinek tudatosítása közösségi beszélgetéseken és közös képzéseken, együttes cselekvési program kifejlesztésén keresztül A nyilvánosságfejlesztő módszerek alkalmazásával és átadásával a megalakult közösségi csoportok folyamatos segítése a helyi nyilvánosság szervezése és fejlesztése terén; helyi akciók, konferenciák, műhelymunkák, fórumok folyamatos szervezésével az önszervező cselekvésnek a helyi közéleti figyelem középpontjában tartása A hátrányos helyzetűek iránti közösségi munkási elkötelezettséget szem előtt tartva, annak elősegítése, hogy a hátrányos helyzettel kapcsolatos tapasztalataikat az érintettek rendszeresen bemutathassák a helyi nyilvánosságban. KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /10. oldal

11 4.5. Érdekképviselet segítése Folyamatos bátorítással, szükség esetén képzésekkel képessé tenni az érdekképviseleti feladatok ellátását Részvétel a helyi fejlesztési tervek és stratégiák elkészítésében, érvényesítve a helyi cselekvéshez nélkülözhetetlen humán infrastruktúra (ki)fejlesztése fontosságának szempontját A térségi és regionális fejlesztésre, a tervezésre és a menedzsmentre vonatkozó ismereteket integrálva, valamint az adott lokalitásban megszerzett ismeretek és kapcsolati tőke segítségével részvétel a lokalitás fejlesztés terveinek és stratégiáinak kimunkálásában A helyi humán infrastruktúra hiányosságait mérsékelő fejlesztések beépítése a tervezési munkába. Ilyenek lehetnek: helyi közösségi munkások, közösségi munkások kiképzése, alkalmazása ill. foglalkoztatása, hálózattá szervezése a (kis)térségben, új humán szolgáltatások (ki)fejlesztése és integrációja kistérségi szinten (nonprofit információs irodák, közösségi központok, tanácsadó szolgálatok) támogatott felnőttképzések beindításában való közreműködés, a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatos oktatási és nevelési programok támogatása, tanulási motivációt kifejlesztő programok indítása (a helyi oktatási-művelődési intézmények és a helyi hátrányos helyzetű, az iskolából korán kimaradt lakosok közötti kapcsolat kifejlesztése, szülő-gyerek tanulási programok indítása, a funkcionális analfabétizmus programjai stb.). KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /11. oldal

12 5. AZ ALKALMAZÁS LEHETŐSÉGEI, SZEMÉLYI FELTÉTELEI 5.1. Az alkalmazás lehetőségei Közösségi munkásokat mindhárom szektor alkalmazhat A kormányzati szektor a közigazgatásban (önkormányzatok), ill. szakosodott intézményei (művelődési, oktatási, szociális, foglalkoztatási, tervező-kutató, településfejlesztő stb.) bármelyikében alkalmazhat közösségi munkásokat az önsegítés és önszerveződés, a részvételi demokrácia fejlesztése és a lakossággal történő együttműködés érdekében; A nem kormányzati szektor akár saját szervezetei működtetéséhez - egyesületek, alapítványok, közhasznú társaságok -, akár az e szervezetek által megvalósítandó programokban és projektekben is alkalmazhat közösségi munkásokat; Az üzleti szektor képzéssel, művelődéssel, szociális jellegű szolgáltatások szervezésével, településfejlesztéssel, felméréssel-elemzéssel stb. foglalkozó cégei is fokozhatják hatékonyságukat közösségi munkások munkába állításával Szakmai feltételek szerepek és feladatok A közösségi munkás szerepei A közösségi munkás a tevékenység kezdeményezője Helyzetvizsgálat elemzés Gondoskodás olyan szolgáltatásokról (pl. játszótér, tanácsadó központ), amelyek a lakossággal való kapcsolat alapját képezik. Agitáció (nem feltétlenül harcos értelemben), ennek a szerepnek a révén lehet összehozni az embereket, hogy megvitassák a közös cselekvés lehetőségeit. A tevékenység segítője Szolgáltató szerep (pl. közösségi központ vezetése) Tanácsadás és információnyújtás KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /12. oldal

13 A csoport önértelmezésének segítése, képessé tétele arra, hogy jó úton haladjon és kerülje a belső viszályokat és hiányosságokat, Közvetítés (a csoport és a hivatalos testületek vagy más közösségi csoportok között) KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /13. oldal

14 A közösségi munkás feladatai Kapcsolatokat szervez Azonosítja a potenciális partnereket Felkeresi a potenciális partnereket Bizalmat épít személye, szándékai iránt Beszélgetés(ek)re hívja az érdeklődőket Nyilvánosságra hozza a közös szándékokat Online rendszert, kapcsolatokat épít Kiválasztja és használja a munkájához (számítógépes konfiguráció, nyomtató, szkenner) Korszerű adathordozókat használ Adatbázisokat, szövegfájlokat készít és használ Él a tömegkommunikáció eszközeivel Ösztönzi a lokális civil részvételt Biztosítja a lakossági, civil és intézményi részvétel lehetőségeit Biztosítja a lakossági, civil és intézményi részvétel lehetőségeit Bátorítja a helyi cselekvési szándékokat Bátorítja a civil társadalmi kezdeményezéseket Megszervezi a kezdeményezők első körét Biztosítja a folyamatos, kölcsönös kommunikációt a helyi szereplők között Bevonja a településfejlesztési koncepciók megalkotásának folyamatába a helyi közösségeket. Létrehozza a helyi közösségek számára fontos információs adatbázisokat Közreműködik a lakossági, közösségi kezdeményezések rögzítésében, a formális előterjesztések készítésében Dokumentálja a közösségi munkát Szakmailag támogatja a helyi cselekvést Tanulmányutat, tapasztalatcserét ajánl, szervez Információkat közvetít Segíti a helyi nyilvánosság működését Szakmai műhelybeszélgetéseket szervez Tájékozódik a pályázati lehetőségekről Adekvát továbbképzéseket, szakmai képzéseket ajánl, kínál és szervez Nyomon követi az EU támogatási rendszerének változásait Ismeri és továbbadja a hazai forrásteremtési lehetőségeket KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /14. oldal

15 Az alkalmazás szakmai feltételei - ismeretek, készségek Helyi társadalom, településközösség definíció Helyi hatalom definíció, az önkormányzatiság elve Magyar önkormányzati rendszer Önkormányzatok működésének társadalmi feltételei, gazdasági alapja Jogi előírások Szektorok közötti együttműködés változatai, a haszonáramlás irányai Szektorok közötti együttműködés statútumai Ágazatok a közszolgáltatásban és szektorok a közszolgáltatásban Szektorközi kapcsolatszervező munka lépéseinek ismerete Társadalmi egyeztetés lépéseinek ismerete Informatikai, technikai ismeretek Kommunikációs ismeretek A közösségszervezés alapvetése A kezdeményezés módozatainak ismerete A szakmai segítés módozatainak ismerete Interjú készítése Közösségi beszélgetések, ülések, tárgyalások levezetése Az aktivizáló módszerek alkalmazása Az együttműködés szervezése A lokális kapcsoltrendszer bővítése A nyilvánosság szervezése Csoportok szervezése Információk gyűjtése és továbbadása Civil cselekvési technikák Konfliktuskezelés Érdekegyeztetés A közösségi identitás jelképeinek alkotó használata Kapcsolatszervező készség Köznyelvi beszédkészség Szakmai nyelvű beszédkészség Prezentáció készítés Jogszabály alkalmazás Tárgyalási készség Közvetítői készség Szószólói készség Előadói készség Kommunikációs készség Kezdeményező készség Meghallgatni tudás készsége Információgyűjtés Dokumentálás KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /15. oldal

16 Az alkalmazás szakmai feltételei kompetenciák Adottságok Társas kompetencia Módszerkompetencia Jellemvonások Fizikai adottságok Együttműködés Gondolkodás Elhivatottság, elkötelezettség Rokonszenves külső Kapcsolatteremtő Áttekintő képesség Fejlődőképesség, megjelenés készség önfejlesztés Pszichológiai Kapcsolatfenntartó Logikus gondolkodás Felelősségtudat adottságok készség Érzelmi stabilitás Udvariasság Rendszerező képesség Kitartás Kiegyensúlyozottság Kezdeményezőkészség Kreativitás, Megbízhatóság ötletgazdaság Tűrőképesség Határozottság Ismeretek helyén való Önfegyelem alkalmazása Meggyőzőkészség Általános Pontosság tanulóképesség Empatikus készség Emlékezőképesség Precizitás Segítőkészség Felfogóképesség Szervezőkészség Motiváló készség Információgyűjtés Szorgalom Irányíthatóság Munkamódszer, Igyekezet munkastílus Tolerancia Módszeres Terhelhetőség munkavégzés Kommunikáció Gyakorlatias Türelmesség feladatértelmezés Fogalmazókészség Intenzív munkavégzés Nyelvhelyesség Legyen körültekintő és elővigyázatos Tömör fogalmazás Tudja a figyelmét készsége összpontosítani Kommunikációs Figyelemmegosztás rugalmasság Közérthetőség Nyitott hozzáállás Adekvát metakommunikáció KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /16. oldal

17 6. A KÖZÖSSÉGI MUNKA EREDMÉNYESSÉGÉNEK MÉRÉSE (INDIKÁTOROK A VÁLTOZÁS KIMUTATÁSÁRA) Kiindulási pontunk: Az elért eredmény mennyiben felelt meg a közösségi munka alapelveinknek? Pl. Erősítette-e a folyamat a közjót, a közösségiséget, a civil társadalmat? Ha igen, mennyiben járul hozzá a következőkhöz? 6.1. Csoportok és hálózatok fejlődése új kezdeményezések száma, együttműködések száma, találkozások gyakorisága, új intézmények megalakulása, értékelt és tisztelt tagjai a közösségnek, csoportfejlődés, a csoport befolyásolása, jó érzés, biztonság, boldogság az új problémákra adandó válaszokra való képesség növekedése a hiányzó tudás és képességek felismerésének foka a tagok egész közösségre gyakorolt hatása 6.2. Egyének fejlődése Önbizalom fejlődése, kapacitás növekedése a közösség felé KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /17. oldal

18 6.3. Önkormányzás Az együttműködés, részvétel a döntéshozatalban és a kontrollban 6.4. Foglalkoztatás fejlődése A közösség általi fejlesztés foglalkoztatásra felkészítő jellege, motivációs jellege, munkahelyteremtő képessége (a hátrányos helyzetűek bevonása és benntartása a folyamatban, közösségi munkahelyek teremtése közösségi munkások, helyi média, helyi közösségi gazdaságfejlesztés stb.) 6.5. Környezeti fejlődés Környezettudatosság növelési, helyi környezeti problémák megoldásának felvállalása, partnerség a helyi szereplők között, külső kapcsolatok teremtése, 6.6. A közösség egészségének fejlődése A közösségfejlesztés hozzájárulása az egészségtudatos viselkedéshez, az egészséges egyén és közösség, a közösség mentális állapota, megjelenése stb Szociális helyzet és szolgáltatások fejlődése Az önsegítés közösségi útjai, a szolidaritás új közösségi intézményeinek (- szokás), szervezeteinek (pl. egyesületek) és szolgáltatásainak (pl. roma közösségi ház) létrehozása KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /18. oldal

19 7. MELLÉKLETEK Szakirodalmi lista a közösségi munka irányelvekhez A magyarországi közösségfejlesztés honlapja: Leggyakrabban használható irodalom Főbb forráshelyek: Közösségi Adattár többszáz könyv, kiadvány, dokumentum az utóbbi 30 év közösségi irodalmából Parola a közösségi fejlesztőmunka folyóirata. Kiadja a Közösségfejlesztők Egyesülete, 1990-től, évente négyszer. A Közösségfejlesztés honlapjáról (ld. fenn!) az Adattár teljes állományáról beszerezhető információ. Ugyancsak megtalálható itt a magyar közösségfejlesztés szaklapjának, a Parolának minden száma (és ingyenesen letölthető), csakúgy, mint az alábbi szakirodalmi lista nagy része is, valamint a közösségfejlesztés, közösségi munka főbb intézményeiről szóló információk is: Közösségfejlesztők Egyesülete, Közösségi Kapcsolat Alapítvány, Civil Kollégium Alapítvány, Civil Rádió, Magyar Művelődési Intézet Közösségfejlesztési Osztály, Közösségi kezdeményezéseket támogató szakmai hálózat, Szövetség a közösségi kezdeményezések támogatásáért Egyesület. A honlapon keresztül érhetők el további magyar és külföldi szervezetek honlapjaihoz kapcsolódó linkek; programokról, helyi fejlesztői folyamatok dokumentációiról (kalendáriumok, közösségi felmérések stb.), hazai és nemzetközi eseményekről szóló híradások is. Könyvek, válogatások, tanulmányok W.W.Biddle-L.J.Biddle: A közösségfejlesztési folyamat. Kiadja a Közösségszolgálat (Országos Közművelődési Központ) 1988-ban, Budapesten, 269 oldalon. Szerk. Varga A. Tamás KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /19. oldal

20 Bodorkós Barbara - Kajner Péter - Kovács Edit - Peták Péter - Péterfi Ferenc: RAJTunk múlik! Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket a lakóhelyünkön? Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest, McConnell, Charlie: A közösségfejlesztés támogatása Európában. Ford. Szabó Olympa. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest, Parola füzetek Gergely Attila: Intézmények építése a helyi közösségekben. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest, Parola füzetek. Gyakorlati útmutató közösségi munkásoknak. Fejezetek a közösségi munka brit kézikönyvéből. Vál. Varga A. Tamás, ford. Varga Tamás, szerk. és az előszót írta Vercseg Ilona. Budapest, 2005 májusa, Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola füzetek. Harkai Nóra: Közösség és közösségi munka. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola füzetek Henderson, Paul: Társadalomhoz tartozás és állampolgáriság Európában. Ford. Varga Tamás. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest, Parola füzetek Közösségi munka szöveggyűjtemény. Vál. Varga A. Tamás, szerk. B. Vörös Gizella, fordították: Rakovszky Zsuzsa, Verók Edit. Közösségfejlesztők Egyesülete, Bp A közösségi művelődés terei alapkérdések. Szerk. Barna Gábor, Varga A. Tamás. Budapest, 1976, Népművelési Intézet A közösségi rádiózásról. Szerk. Péterfi Ferenc. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola füzetek Perlman, R. Gurin, A.: Közösségszervezés és társadalmi tervezés. Ford. Szombatiné Mihályi Zsuzsa. Kiadja a Közösségfejlesztők Egyesülete, 1993-ban, Budapesten o. Péterfi Ferenc: Helyben, nyilvánosan. Gondolatok a helyi társadalom helyi tájékoztatás és nyilvánosság kapcsolatáról. Budapest, (honlap) Péterfi Ferenc: A fejlesztőmunka esélyei és irányai városokban. Kultúra és Közösség, 1991/4. Péterfi Ferenc: Nyilvánosság, öntevékenység, animáció. Budapest, Országos Közművelődési Központ (honlap) Ronnby, Alf: A helyi közösségek mozgósítása részlet. Ford. Nizák Péter. Parola, 1996/2. Rothman, Jack: A közösségi beavatkozás megközelítései. Ford. Varga Tamás. Közösségfejlesztők Egyesülete, Budapest, Parola füzetek KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /20. oldal

21 Szomszédság. Szerk. és ford. Vercseg Ilona. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola füzetek Varga A. Tamás Vercseg Ilona: Nyitott ház-nyitott tevékenység képzés. Budapest, Múzsák Kiadó Varga A. Tamás - Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés. Magyar Művelődési Intézet, Bp és Varga A. Tamás Vercseg Ilona: Település, közösség, fejlesztés. Tapasztalataink a helyi társadalmi-kulturális fejlesztésről. Budapest, Országos Közművelődési Központ Varsányi Erika vál., szerk., bev. Megfigyelés és cselekvés. Válogatás a közösségi munka elméletéből, Budapest, Balassi Kiadó Vercseg Ilona: Közösségfejlesztő leckék kezdőknek és haladóknak, Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola füzetek Vercseg Ilona: Közösség. Eszme és valóság. Budapest, Közösségfejlesztők Egyesülete, Parola füzetek Műhelybeszélgetések, esettanulmányok Bermudez, Kira: Szomszédsági projektek Barcelonában In: Legalább ennyit a közösségfejlesztésről (honlap) Caul-Futy, Louis: Hogyan fakasszunk forrásokat in: Parola, 1995/3. Csányiné Bankó Márta: Valami elindult Verpeléten? Parola, 2006/5. Cser Annamária: Városi fejlesztőmunka Németországban Essen. In: Parola, 1998/4. Dér Miklósné: Mórágy, a suttogó falu. Parola, 2006/1. Frey Mária: Jóléti Szolgálat Jászszentlászló és Móricgát Alapítványa. In: Parola, 1997/2-3. Garai Mónika: Ház-piknik a Krúdy utcában. Parola, 2006/5. Kelemen Árpád: Milyen Fő teret szeretnénk? Esettanulmánya a Nyírpalota Társaság közösségi kezdeményezéséről. Parola/2-3. Kistérségi összefogás. Egyedül nem megy: Seyssel. In: Parola, 1993/5. KÖZ.doc Létrehozás dátuma: /21. oldal

Civil szervezetek szakértője és tanácsadója szakirányú továbbképzési szak

Civil szervezetek szakértője és tanácsadója szakirányú továbbképzési szak 1 szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja: T03010 III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Közösségfejlesztés Közösségfejlesztési folyamatok generálása, folyamatkövetése TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

A közösségfejlesztés szerepe a térségfejlesztésben WORKSHOP

A közösségfejlesztés szerepe a térségfejlesztésben WORKSHOP A közösségfejlesztés szerepe a térségfejlesztésben WORKSHOP Galánta, 2013. 07. 03. Előadó, foglalkozás vezető: Bárdos Gyula Miért is beszélünk ezekről a kérdésekről: térségfejlesztés, közösségfejlesztés?

Részletesebben

IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS. Tantervi egység

IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS. Tantervi egység IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS Tantervi egység Az ifjúságsegítő képzés interprofesszionális fejlesztése TÁMOP 5.4.4 09/2 C 2009 0002 A kurzus címe: Ifjúsági közösségfejlesztés (animáció) A kurzus címe angolul

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 55 345 03 0000 00 00 Közösségi-civil szervező szakképesítés 2721-06 Közösségszervezés II. 2. vizsgarész 1. vizsgafeladat/szóbeli vizsgatevékenység (10 perc) 2009. 1. Az útmutató

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ ANIMÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ ANIMÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 345 02 KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ ANIMÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban

Többcélú közösségi terek fejlesztése. 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban Ebédszünet 18 diányira 1 Többcélú közösségi terek fejlesztése 25 szolgáltatásfejlesztési modellprogram jó gyakorlatokkal, egy kiadványsorozatban 2 Eddig Közösségi művelődés társadalomfejlesztési-, vidékfejlesztési

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 2. A szakképesítés megnevezése: Agrármenedzser-asszisztens

AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. 2. A szakképesítés megnevezése: Agrármenedzser-asszisztens GRÁRMENEDZSER-SSZISZTENS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 621 01 2. szakképesítés megnevezése: grármenedzser-asszisztens

Részletesebben

8. AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

8. AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 8. AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 621 01 2. A Szakképesítés megnevezése: Agrármenedzser-asszisztens

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 7114-12/1 z ifjúságpolitika és a helyi ifjúsági munka keretei,

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AZ 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁMA ALATT KIADOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBER II. SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI Z 1. MELLÉKLET 30. SORSZÁM LTT KIDOTT KÖZMŰVELŐDÉSI SZKEMER II. SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 345 02 0000 00

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. Szóbeli vizsgatevékenység EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 711-12 társadalmi részvétel, közösségfejlesztés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 711-12/1

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével. Závogyán Magdolna főigazgató Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Závogyán Magdolna főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította Részt vesz a közművelődési

Részletesebben

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001

Civil szervezetek együttműködési lehetőségei. Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek együttműködési lehetőségei Egészségügyi Szakdolgozók Együttműködési Fórum Alapítás 2001 Civil szervezetek szerepe Részvételi demokrácia elősegítése Állampolgárok csoportjai véleményének

Részletesebben

AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

AGRÁRMENEDZSER-ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI GRÁRMENEDZSER-SSZISZTENS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 55 621 01 2. szakképesítés megnevezése: grármenedzser-asszisztens

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram

SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram SH/8/1 Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Dr. Margitai Barnabás Alapellátás-fejlesztési Modellprogram Projektmenedzsment Szervezet Vezető DEMIN 2016. május 27. Svájci Hozzájárulás Tematikus Prioritásai

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

A közösségfejlesztés mint stratégiai irány Vidék Akadémia a vidék jövőjéért

A közösségfejlesztés mint stratégiai irány Vidék Akadémia a vidék jövőjéért A közösségfejlesztés mint stratégiai irány Vidék Akadémia a vidék jövőjéért VM-NAKVI-Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Mezőtúr, Petőfi tér 1. 2012. október 18. Az előadás vázlata I. A közösség II. III. IV.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1860-06/1 Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gyakorlatról - szervezési feladat elemzése

Részletesebben

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor

55 213 01 0010 55 04 Sportkommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1863-06/1 Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13.

Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése, szakmai panel, 2014. december 13. Előadó: Majzik Balázs főosztályvezető-helyettes EMMI Ifjúságügyi Főosztály Előadás témája: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP, 2014-2020 Előadás elhangzott: Magyar Ifjúsági Konferencia visegrádi ünnepi ülése,

Részletesebben

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia

Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia Közösségi művelődés Közösségfejlesztés Magyarországon konferencia A közösségi tervezés lehetőségei a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztésben Vázlat Ditzendy Károly Arisztid 1. Közösségi fejlesztés,

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével EFOP-1.3.5-16 Alapvető célok: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

EFOP TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL EFOP-1.3.5-16 TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL PÁLYÁZAT CÉLJA: A helyi igényekre, lehetőségekre reflektálva új formalizált vagy nem formalizált kisközösségek létrehozása

Részletesebben

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 4. Megyei Civil Partnerségi Fórum 2014. október 20. A közigazgatás és a civil szervezetek Dr. Kállai Mária Dr. Kállai Mária Kormánymegbízott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal A területi közigazgatás

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése

Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai alaptevékenységek végzése II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1875-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 76-06 kulturális kapcsolatok és az identitás fejlesztése /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Szociális gondozó és ápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 4 76 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET

ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET ÉLETFA SEGÍTŐ SZOLGÁLAT EGYESÜLET Jelenlegi projektjeink Közösségfejlesztés KÖZTÁMHÁLÓ - közösségfejlesztés, a közösségi munka munkaformái, módszerei terjesztése Közösségi Munka Műhely - közösségfejlesztők

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ

BAGER GUSZTÁV. Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ BAGER GUSZTÁV Magyarorszá] =1828= AKADÉMIAI KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ I. RÉSZ - HÁTTÉR 1. BEVEZETÉS, 1.1. Az elemzés célja 5 1.2. A könyv szerkezete 6 2. A NEMZETKÖZI VALUTAALAP SZEREPVÁLLALÁSA, TEVÉKENYSÉGE

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS A lokalitás értelmezése és a helyi fejlesztést életre hívó folyamatok Prof.

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat.. MNVH. megyei területi felelős 2015. szeptember Az MNVH célja, feladatai Az MNVH célja: Az MNVH feladata a vidékfejlesztésben érdekelt összes szereplő együttműködési hálózatba

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról

TÁJÉKOZTATÓ. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról TÁJÉKOZTATÓ a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat felállításáról I. Előzmények Az 1698/2005/EK rendelet 68. cikke előírja a tagállamok számára a nemzeti vidéki hálózatok létrehozását, melynek határideje 2008.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2005 SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért Egyesület 4025 DEBRECEN, Török Bálint u. 4. KÖZHASZNÚSÁGI JELENÉS 2005 Tartalom I. A szervezet általános adatai, szervezet céljának

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13..

Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. Iskolai közösségi szolgálat - Műhelykonferencia Eger, 2014. május 13.. A Nemzeti Művelődési Intézet Az Emberi Erőforrások Minisztere alapította A 2012-13-ban zajlott átszervezési folyamat következtében

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként Helyi népi, kulturális és művészeti értékek alkotó-, bemutató- és rendezvényhelyszíneinek

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével

Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével Helyi értéktárak létrehozása a Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével ---------------------------------------------- Závogyán Magdolna Nemzeti Művelődési Intézet főigazgató A Nemzeti Művelődési Intézet

Részletesebben

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET DARU KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Bemutatkozás: A DARU Közhasznú Egyesületet (a Bács-Kiskun Megyei Roma Ifjúsági Egyesület jogutódjaként) 2002.02. 23-án alapították meg többségében mélykúti roma/cigány személyek,

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben

Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Helyi hálózatok szerepe a vidékfejlesztésben Tószegi-Faggyas Katalin vidékfejlesztési igazgató Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási Igazgatóság Tudásmegosztó Nap - Székesfehérvár, 2014. november 27. A vidékfejlesztés

Részletesebben

KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 PROJEKT A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja A KIS- PONGRÁC PROJEKT

KMOP-5.1.1/A-09-2f-2011-0001 PROJEKT A kőbányai Kis-Pongrác lakótelep szociális városrehabilitációja A KIS- PONGRÁC PROJEKT A KIS- PONGRÁC PROJEKT Hogyan jutottunk el a Kis-Pongrác projekt megvalósításához? Urbact városfejlesztési hálózat RomaNet projekt Kőbánya Kis-Pongrác lakótelep Bihari út 8./c 3 CÉLOK: 1. A KIS-PONGRÁC

Részletesebben