PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM NÉPRAJZ- KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA TANSZÉK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM NÉPRAJZ- KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA TANSZÉK"

Átírás

1 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM NÉPRAJZ- KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA TANSZÉK Modern Paradicsom Kulturális antropológiai vizsgálat a hazai naturisták körében SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. Farkas Judit Tanév/félév: 2014/2015-as tanév, őszi szemeszter Szerző: Pisztora Zsófia Néprajz BA (AL) PIZTACB.PTE 1

2 TARTALOMJEGYZÉK: I. Bevezetés II. Meztelenség és naturizmus történeti távlatból III. Az életreform mozgalmak és a Harmadik Út Evangéliuma IV. A Douglas-féle modell és az életreform-irányzatok V. Naturizmus és nudizmus VI. A naturizmus nemzetközi története VII. Néhány szó a hazai naturistákról VIII. A természetesség fogalmának értelmezése a naturistáknál IX. Alternatív valóság X. Összefoglalás Illusztrációk Csatolmány Irodalomjegyzék

3 I. Bevezetés Kevés annyira ellentmondásos dolog van a nyugati kultúrában, mint az emberi test meztelenségének, illetve természetességének megítélése. Habár a média egyre több ruhátlan testet mutat be, ezek szinte kivétel nélkül az erotikához kapcsolódnak. Mivel társadalmunkban a ruhátlanság szorosan összekapcsolódott a szexualitással, erkölcsi és társadalmi dilemma tárgya lett a kollektív, nyilvános meztelenség és a hozzá kapcsolódó viszony. Ez azonban nem jellemző minden kultúrára, számos olyan törzset ismerünk, akiknek természetes, hogy testüket, illetve annak egyes részeit nem takarják el egymás előtt. A mi társadalmunkban a kollektív meztelenség tabu, azonban léteznek olyanok, akik vitatják ennek létjogosultságát. A naturisták a meztelenséget az emberi test természetes állapotának fogják fel és azt feltételezik, létezik erotikamentes ruhátlanság is. Ők egyszerre tagjai a társadalomnak és követik a meztelenség tabuját, ugyanakkor saját köreiken belül, az arra kijelölt helyen és időben ruhátlanul vannak jelen és tabusítják a ruhaviselést. Dolgozatomban első részében röviden bemutatok néhány kultúrtörténeti adatot a meztelenséggel kapcsolatban a nyugati kultúrán belül, majd ezt követően részletesebben foglalkozom a XIX. század derekán virágzó életmódreform-mozgalmak és a naturizmus történetével. Azt vázolom, hogyan fejlődtek ezek a mozgalmak, mik voltak kialakulásuk előzményei és milyen újfajta spiritualitás jellemezte őket. Megvizsgálom, hogyan alakult át és értelmeződött újra a természetesség fogalma az életmódreform-mozgalmakon belül, illetve külön kitérek a naturisták sajátos értelmezésére is ezzel kapcsolatban. Végezetül a hazai naturisták között végzett terepmunkám során szerzett adatok bemutatásához felhasználom Szíjártó Zsolt tanulmányát, aki a turizmus jelenségét mint menedéket elemzi a tér, az idő, a kommunikáció és az identitás szempontjából. (Szíjártó 2000) A hazai naturisták között végzett vizsgálatok során személyes kapcsolatba kerültem a naturistákkal. Természetesen nem volt alkalmam mindnyájukkal találkozni és szerencsésebb lett volna a nyári időszakban végezni terepmunkát. Többen felhívták közülük a figyelmemet arra, hogy "nyáron kellett volna jönnöm, akkor az igazi". Mivel a naturizmus jellegénél fogva hazánkban is szorosan kötődik a turizmushoz, leginkább a nyári, napozásra és strandolásra alkalmas időszakban virágzik. Léteznek azonban évközi uszodai és egyéb közösségi programok is. Miután felvettem a kapcsolatot a Naturisták Virtuális Klubjának (NaVKE) vezetőégével volt alkalmam részt venni személyesen is a NaVKE születésnapi rendezvényén. Ezt követően több hosszabb-rövidebb interjút készítettem azokkal a naturistákkal, akik felajánlották segítségüket dolgozatom elkészítéséhez. Igyekeztem olyanok jelentkezését 3

4 preferálni a hosszabb interjúk készítésekor, akik több éve gyakorolják a naturizmust. Beszélgettem az idősebb és a fiatalabb korosztály képviselőivel, nőkkel és férfiakkal egyaránt. Emellett készítettem egy kérdőívet, melyet az arra vállalkozó naturisták (akár névtelenül is) kitöltve visszaküldtek. Ebben elsősorban írásban kifejtendő kérdéseket tettem fel nekik a naturizmussal kapcsolatban. Mindemellett a kutatásra szánt idő egy részét arra használtam fel, hogy online fórumokon vizsgáljam a naturisták és a naturizmust ellenzők diskurzusait, kommentjeit, valamint próbáltam betekintést nyerni abba, hogy a média hogyan ábrázolja őket és és milyen visszhangot vált ki az olvasókból. Vizsgálataim időtartama és mélysége korántsem teljes, dolgozatom a kutatás korlátainak ismeretében értelmezendő és jelenleg általam megismert adatokra épül, amelyek nyilván további árnyalásra szorulnak, ha teljesebb képet kívánunk kapni a naturistákról. Mindemellett szeretném kiemelni, hogy annak ellenére, hogy tudták rólam a naturisták, hogy magam nem vagyok naturista, nyitottan és meglepően segítőkészen fogadtak. Többen kifejezték örömüket azzal kapcsolatban, hogy szeretném mélyebben megismerni naturizmussal kapcsolatos életmódjukat, gondolkodásukat, mivel korábbi tapasztalataik során leginkább a média képviselői érdeklődtek irántuk, ők pedig a ruhátlanság szenzációjellegét hangsúlyozták. Bár a naturizmussal kapcsolatban kutatás készült már hazánkban, az a turisztikai oldalról közelített a témához. Tudomásom szerint kulturális antropológiai vizsgálatot még nem végeztek Magyarországon naturista körökben. Természetesen nem gondolom, hogy dolgozatommal pótoltam ezt a hiányt, de témaválasztásomban motivált, hogy a társadalmi megítélést ennyire megosztó, évtizedek óta hazánkban is létező csoportról még nem született társadalomtudományi megközelítésű munka, holott ma divatos kulturális antropológiai téma az emberi test különböző aspektusokból való megközelítése. 1 Jellemzően az emberi test mint a kommunikáció eszköze, rítusok tárgya, szimbólum kerül értelmezésre, de Foucault óta a hatalom gyakorlásának terepeként is értelmezés alá került 2. Nemrég Kisdi Barbara otthonszüléssel kapcsolatos kutatásai során pl. arról számolt be, hogy ennek az alternatív gyakorlatnak a hátterében tulajdonképpen a női test dekolonizációs törekvései nyilvánulnak meg. 3 A Korall folyóirat 2002-ben egyik számát 4 a szabadidő és a testkultúra tematikája alá rendelte. Itt jelent meg Mohácsi Gergely tanulmánya is, aki bemutatja, hogy az emberi test társadalmi megítélése hogyan értékelődik fel a századforduló idején és a megnövekvő szabadidő és megváltozott és között "A test mint antropológiai tér" címmel rendezett nemzetközi konferenciát az Antropológia és Etika Tanszék a Veszprémi Egyetemen 2 Pl. Argejó ben "Háborítatlanul. A modern otthonszülés értelmezése." címmel írt doktori disszertációt a PTE-n ban jelent meg önálló könyve a témában lásd Kisdi Korall szám 4

5 társadalmi közeg hogyan járul hozzá egy újfajta testkultúra kialakulásához. 5 Frykman Hogyan váljunk tökéletes svéddé című cikkében többek között elemzi azt is, hogy a svéd nemzetpolitikának milyen összefüggései voltak a testtel kapcsolatos gyakorlatok megváltozásával. 6 A naturizmus történetének tárgyalásakor magam is részletesebben kitérek majd arra, hogy az életmódreform mozgalmak milyen társadalmi közegben születtek meg, az emberi test természetes állapotának eszméjeként hogyan fogalmazódott meg a nudizmus korai híveiben a kollektív ruhátlanság gondolata, majd vált később tömeges mozgalommá, főleg a két világháború közti időszakban Németországban. II. Meztelenség és naturizmus történeti távlatból A meztelenség témáját körüljáró szakirodalom több oldalról közelít a kérdéshez: leggyakrabban a képzőművészet kapcsán művészettörténeti tanulmányok olvashatóak. Ezek mellett elenyésző a kultúrtörténeti munkák száma. Lényegesen több újságcikk boncolgatja a témát többé-kevésbé felületesen, leginkább a meztelenség, mint szenzáció, érdekesség (vagyis a normálistól eltérő) volta miatt, mely megosztja a társadalmi megítélést. Dolgozatomban indokoltnak tartom külön kezelni a naturizmust, mint életreform irányzatot és annak történetét az egyéb társas meztelenséget gyakorló irányzatoktól, valamint az egyes történelmi korszakok és társadalmi rétegek meztelenséghez való viszonyától (melyekre akár maguk a naturisták is hivatkoznak kiadványaikban). A meztelenség megítélése természetesen elválaszthatatlan az ember testhez való viszonyától, mely kulturálisan meghatározott és időben is változó tényező. Egy történeti áttekintés során azonban nem mindegy, hogy magát a ruhátlansághoz való viszonyt vizsgáljuk és arra keresünk példákat, hogy mikor, kik és miért lehettek közösségben meztelenek, vagy pedig egy konkrét életreform irányzat kialakulásának és követőinek történetét, motivációit és többségi társadalomhoz való viszonyát elemezzük. A kollektív meztelenség történetének tárgyalásakor az ókori görögök testfelfogása és a Bibliából ismert Ádám és Éva teremtéstörténete megkerülhetetlen toposznak tűnik. Az ókori görög városállamok társadalmában sajátos testkultusz alakult ki, melyben az ideális a spirituális, a szellemi és a fizikai tökéletesség egyenlő arányú fejlesztése volt. Isteneik antropomorfok voltak, emberfelettien tökéletes, de emberinek elképzelt lények, akikhez 5 Mohácsi Frykman

6 próbáltak hasonlatossá válni: fizikai és szellemi képességeik folyamatos edzését és összemérését is egyfajta hódolatként gyakorolták. A gümnaszionok általában valamely isten templomának közelében épültek és az épületen belül is megtalálhatóak voltak az egyes istenek oltárai (pl. Héraklészé). De az istenek tiszteletével is szoros kapcsolatban voltak a versenyjátékok. Az istenekre és félistenekre vezették vissza a gymnastika egyik-másik ágának megteremtését. Ők a védői (enagonioi) a versenyeknek, tehát az ő tiszteletükre, az ő ünnepük fényének emelésére rendezik is ezeket. 7 Ezekben a tornacsarnokokban meztelenül edzették testüket azok, akik élhettek ezen kiváltsággal. Félrevezető lehet tehát általánosítani és azt mondani, a görögöknél természetes volt a meztelenség. A társadalomnak csupán szűk rétegét alkották azok, akik szabadnak születtek és férfiak voltak, vagyis élvezhették a demokrácia adta lehetőségeket. A nők a férfiak tulajdonainak számítottak és erkölcseik felett szigorúan őrködtek. Feladatuk a gyermekszülésre és az otthon rendbentartására korlátozódott. A szellemüket és testüket is folyamatosan pallérozó férfitársaság a hetérákban talált társra. A hetéráknak érdekében állt, hogy szellemileg és fizikálisan is kielégítsék a férfiúi igényeket, mivel így tudtak támogatókat szerezni maguknak. A meztelen figurákat ábrázoló alkotások nem a hétköznapok asszonyait örökítik meg, hanem a hetéráknál töltött időt. Habár elterjedt az a nézet, hogy az olimpián a versenyzők csaknem minden versenyszámban meztelenül szerepeltek, Platón Államában (V. könyv, 3. fej.) olvassuk, hogy régen nem csak a barbároknak, de maguknak a görögöknek a szemében is nevetségesnek és visszatetszőnek tűnt fel, hogy a férfiak meztelenül edzették testüket. A krétaiak, majd a lakedaimoniak voltak az elsők mondja tovább akik a testgyakorlat alkalmával levetkőztek. 8 A Biblia teremtéstörténetében, a Paradicsomban élő első emberpár meztelensége a természettel és Istennel való harmonikus egység és az ártatlanság szimbóluma. Csak azután veszik észre meztelenségüket és kezdik el szégyellni, miután ettek a gyümölcsből, mely a jó és a rossz tudásának fáján termett. 9 Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. 23 Az ember így szólt: Ez már csont a csontomból és hús a húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből lett. 24 Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz. 25 Mind az ember, mind az asszony meztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt. 10 Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: Semmi esetre sem fogtok meghalni. 5 Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat. 6 Az asszony 7 Dr. Mező Ferenc 1929:202 8 Dr. Mező 1929:213 9 Klaniczay 1986: Ter 2, Forrás: (letöltés dátuma: ) 6

7 látta, hogy a fa élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát gyümölcséből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle. 7 Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy meztelenek. Fügefaleveleket fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak. 8 Azután meghallották az Úristen lépteit, aki a nappali szellőben a kertben járkált. Az ember és az asszony elrejtőztek az Úristen elől a kert fái között. 9 De az Úristen hívta az embert és így szólt hozzá: Hol vagy? 10 Ő így válaszolt: Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert meztelen vagyok, tehát elrejtőztem. 11 De ő így szólt: Ki adta tudtodra, hogy meztelen vagy? Ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? 11 Az Úristen pedig bőrből ruhát készített az embernek és feleségének, s felöltöztette őket. 12 Klaniczay Gábor Fejezetek a szexualitás történetéből című munkájában beszámol arról, hogy a korai kereszténység idejében működő adamita 13 (nevüket Ádám nevéből eredeztetik és a bűnbeesés előtti állapotra utal) eretnekek meztelenül végezték szertartásaikat, majd a középkorban ismét felbukkant egy csoportjuk, akik a kollektív meztelenséggel azt kívánták kifejezni, hogy ha az embert eltölti a Szentlélek, képes felülemelkedni bűnös hajlamain és már nem lesz mit szégyellnie a természetes dolgokon (vagyis a paradicsomi tisztaság és ártatlanság állapotába kerülhet) 14. Hogy az egyházi és a világi hatalom szemében mennyire nem volt természetes dolog az ilyen jellegű meztelenség, azt az is jól mutatja, hogy az eretnekeket általában erkölcstelen életmóddal, szabados szexualitással, orgiákkal vádolták és kegyetlenül üldözték. 15 Paár Ádám írja cikkében, hogy maga a szakirodalom sem egységes annak megítélésében, hogy az adamiták külön mozgalmat alkottak e, vagy pedig több mozgalomban is megtalálható gondolatmenetük. 16 Mindenesetre már náluk is felfedezhető azoknak az alapeszméknek a csírája, amelyek majd a XIX. századi életreform-mozgalmak alapvető ideológiai hátterét adják. Az adamiták, mint egy radikális mozgalom hívei, a testüket is felhasználták üzenetük közvetítésére. Náluk jut először kifejezésre a természethez való visszatérés, az egyenlőség (nemek között is), a szabadság és a közösség ideája, mint paradicsomi állapot, ősharmónia, amely megvalósítható ezen a világon is. A reformáció népi radikális irányzata, az anabaptizmus is merített az adamizmusból. Münzer Tamás hívei, az anabaptisták (újrakeresztelők) elutasították a gyermekkeresztséget, vagyonközösséget prédikáltak, és már a Földön meg akarták teremteni Isten országát. Mai szóval fundamentalistának neveznék őket. írja Paár. 11 Ter 3, 4-11 Forrás: (letöltés dátuma: ) 12 Ter 3, 21 Forrás: (letöltés dátuma: ) 13 A Magyar Katolikus Lexikon így definiálja az adamitákat: 2-3. sz. szekták tagjai. Vagyon- és nőközösséget hirdettek, és paradicsomi tökéletességük (Ádámra utal a nevük) jeleként kultikus összejöveteleiken ruhátlanul vettek részt. A 13. sz: a katarokat, majd a táboritákat, az anabaptistákat, a cseh testvéreket és más szektákat is vádoltak hasonlókk ** Forrás: (Letöltés ideje: ) 14 Klaniczay 1986: Klaniczay 1986: Paár Ádám

8 A XVII-XVIII. század folyamán fokozatosan erősödött az a tendencia, amely az emberi testiség megnyilvánulásait igyekezett tabusítani. A puritán protestantizmus talajában gyökerező viktoriánus prüdéria korában olyan, ma már szélsőségesnek tűnő jelenségek is előfordultak, mint például az, hogy nem csupán bizonyos testrészekről való társalgást kerültek, vagy eufemizáltak egyes szavakat, hanem a zongora mezítelen lábára is fodros zoknit húztak - írja Fónagy Zoltán. 17 (Thomas Pyles rávilágít arra, hogy ez csupán egy mítosz) 18 A viktoriánus kor találmánya volt a fürdőgép ( bathing machine ) amely az illendő fürdőzést volt hivatott biztosítani. (7. kép) A kocsit külön használták hölgyek és urak. A kerekes szerkezetet a parton lehetett bérelni, bevontatták a vízbe, ahol a deszkaborítású kabinban az utcai ruházattól megvált a fürdőző és felöltötte fürdőkosztümjét. Ezt követően vízbe ereszkedhetett és mikor ismét partot akart érni kis zászló felvonásával jelezte a személyzetnek, hogy ideje kivontatni a kocsit a vízből. A fürdőzés ilyen gyakorlata ma már megmosolyogtat bennünket, azonban jól illusztrálja, hogy mennyire erős volt a test felet gyakorolt társadalmi kontroll még a szabadidős tevékenységek esetében is. A szélsőséges prüdéria persze megszülte az igényt a természethez való visszatérésre is és a természetesség kulcsfogalmává vált a XIX. századtól virágzó és terjedő életreform mozgalmaknak, melyek újra felfedezték Rousseuau filozófiáját. A nyilvános meztelenség, mint figyelemfelkeltő vagy lázadó magatartás alkalmas arra is, hogy fokozott figyelmet, hírértéket tulajdonítson egy-egy eseménynek. Meg kell azonban különböztetni ezt a fajta ruhátlanságot attól, amikor azt életmódszerűen gyakorolják. A figyelemfelkeltés, a lázadás célja a külvilágnak szól, míg a meggyőződéses naturisták azért válnak meg ruháiktól, hogy átérezhessék és megélhessék saját szabadságukat és általában ezt közösségükön belül teszik, ahol ezért senki nem nézi meg őket. Klaniczay beszámol könyvében arról, hogy az amerikai Brook Farm közösségének ateista tagjai az 1840-es években a nudizmust, a vallás ellen való tiltakozásként használták fel: amikor a többiek templomba indultak, ők kiültek meztelenül a házaik elé 19 Az 1960-as évek Amerikájában működő yippie-k (Youth Internatational Party) radikális megmozdulásokat szerveztek, melyben a vietnámi háború és a politikai rendszer elnyomása ellen tiltakoztak. Híresek voltak szatirikus humorukról és látványos akcióikról. Az 1968-as chicagói 17 Fónagy Zoltán Thomas Pyles Words and ways of American English. Random House. Ebben a könyvben található az a leírás, amely arról számol be, hogy egy Captain Frederick Marryat nevű utazó terjesztette el a történetet viccként és írta le Diary in America című könyvében. 19 Klaniczay 1986:245 8

9 elnökválasztáson meztelen fiatalok sétáltak be és egy tálcán levágott disznófejet hordoztak körbe a padsorok között. (3. kép) Esetükben a meztelenség eszköz volt, üzenetük fő mondanivalója abban állt, hogy korábban egy disznót kineveztek az Amerikai Egyesült Államok elnökének ( ő volt Pigasus) és teátrális kampányt szerveztek neki, kinyilvánítva véleményüket az aktuálpolitikáról. A pig szó emellett rendőrt is jelentett a szlengben és a yippie-k gyakran voltak rendőri erőszak áldozatai tiltakozó akcióik során ben a Green Peace szervezésében 600 meztelenre vetkőzött ember tüntetett némán a svájci Aletschgleccsernél. (4. kép) A megmozdulás azt kívánta kifejezni, hogy a globális felmelegedés eltünteti a gleccsereket ( stripping away ) 20 és olyan sebezhetővé teszi a földet, mint amennyire az emberek teste ruha nélkül. A teljességhez hozzátartozik az is, hogy a mai kor meztelenséghez való viszonyáról is felvessek pár gondolatot. Mike Featherstone A test a fogyasztói kultúrában 21 című tanulmányában fogalmazza meg, hogy a reklámok, mint a fogyasztói társadalom vizualizált ikonjai és ingerei olyan jól feldolgozható, hatásos témákra építenek, mint a fiatalság, szépség, energia, jó kondíció, mozgás, szabadság, romantika, egzotikum fényűzés, élvezet. 22 Összecseng ez Schrutka-Rechtsnstamm: aranykorral" kapcsolatos elemzésével, mely szerint azt az örök fiatalág, a béke és a fáradtság nélküli élet hármasa jellemzi. 23 Az válik csak fogyasztóvá, aki kritikusan szemléli saját testét és életstílusát, valamint folyamatosan összehasonlítja a reklámok által sugallt ideálokkal. Ebben a kontextusban a meztelenség csak akkor lehet jövedelmező, ha szorosan a szexualitáshoz kötődik és csak tökéletesen kimunkált, létjogosultságot nyert testeket mutat be. Természetessé és szinte illendővé válik a fiatalság, szépség, egészség, melynek kultuszában csak annak van joga ruhátlanul mutatkozni, aki ezeket az ideálokat a lehető legteljesebben megtestesíti. Az olyan természetes testi folyamatok, mint az öregedés, a test megváltozása tabuvá válnak és összekapcsolódnak az erkölcsi megítéléssel. A reklám tehát segített egy olyan világot teremteni, amelyben az egyének arra kényszerülnek, hogy érzelmileg sebezhetően és sebzetten folyamatosan ellenőrizzék magukat, vajon nincsenek-e olyan testi hibáik, melyeket már nem lehet 20 Global warming is stripping away our glaciers and leaving our entirere planet vulnerable to extreme weather, floods, sea-level rise, global decreases in carrying capacity and agricultural production, fresh water shortages, disease and mass human dislocations. (Forrás: letöltés ideje: ) 21 Featherstone Featherstone 1997:76 23 Szíjártó 2000:17; Schrutka-Rechtenstamm 1995:

10 természetesnek tekinteni. 24 A naturisták és a naturizmust ellenzők különböző online fórumain gyakorta olvasni olyan ellenzői véleményeket, melyek nem a meztelenséget nehezményezik, hanem azt, hogy olyan emberek vetkőznek le és teszik láthatóvá testüket, akik ezt nem tehetnék meg, mert idősek vagy kövérek, illetve más testi hibáik vannak, vagyis nem felelnek meg az emberi testről alkotott ideálképeknek. Ezekben a diskurzusokban a naturisták jellemzően kiemelik közösségükön belüli toleranciájukat a testi hibákkal kapcsolatban, valamint azzal érvelnek, hogy nem kívánnak megfelelni olyan ideáloknak, amelyek tulajdonképpen a természetes emberi testet sematikusan, örökké fiatalon és tökéletesen képzelik el. Nehezményezik, hogy a médiában szinte kizárólag a szexualitásal kapcsolatban lehet meztelenséget látni, holott az emberi testet nem csak erre "használjuk". A naturizmust ellenzők azzal érvelnek, hogy kellemetlen látványt nyújt számukra egy kevésbé esztétikus test látványa. Úgy vélik, hogy ha valaki meztelen testét a nyilvánosság elé tárja, annak csak akkor van létjogosultsága, ha bizonyos esztétikai normáknak megfelel. III. Az életreform mozgalmak és a Harmadik Út Evangéliuma A XIX. század végén az iparosodás, a modernizáció és az urbanizáció következményeként megváltozott életkörülmények olyan változásokat generáltak az egyes ember életében, amely megkérdőjelezte a fejlődésbe vetett hitet. Edward Carpenter 1889-ben napvilágot látott művének, a Civilisation its Cause and Cure (Civilizáció: okai és gyógyulása) kulcsfogalma az elidegenedés. Akárcsak korábban Rousseau, ő is a magántulajdon megjelenéséhez köti a problémák gyökerét. Az ember elidegenedése önmagától, embertársaitól és a természettől, szoros kapcsolatban áll a szabadság kérdésével. Abban látja a gyógyulás útját, ha az ember kibékül önmagával, embertársaival és a természettel. A kibékülés tulajdonképpen felszabadulást is jelent, tudatossá válást, ami jelentős alapeleme lesz az életreform mozgalmaknak később. A vallásból és a politikából való kiábrándulás, a hagyományos közösségek felbomlása olyan vákuumot hoz létre, melyet majd ez a fajta tudatosság lesz képes kitölteni az életreform mozgalmak követőinek körében. Carpenter kibékülési lépcsői az alábbiakból állnak: 1. Az embernek fel kell szabadulnia a racionalitás, a józan ész rabsága alól és utat kell engednie érzelmeinek, gondolatainak. Megteremtődik tehát az új embertípus, amelyet kreativitás, spontaneitás és szabadság jellemez. 24 Featherstone 1997:77 10

11 2. Vissza kell térnie az embernek a természethez, annak részeként kell újraértelmeznie magát. Új értelmet nyer a természetes fogalma és a reform mozgalmak a természetben nem csupán egy idilli hátteret látnak, melyben különböző cselekvések és létmódok környezete, hanem egyfajta új spiritualitás tárgyává is válik. A természet maga is transzcendens értelmezést kap abban a tekintetben, hogy benne képes egyesülni minden élőlény és ez az egyesülés megteremti azt a harmóniát, melyet a korábbi korok tulajdonképpen csak a túlvilágon tartottak elképzelhetőnek. A modern kor emberének utópisztikus törekvései arra irányulnak, hogy már a földi élete során elérje és élvezhesse a Paradicsomot. Ez a természetkép nem egyenlő azzal, melyet a tudományok vizsgálnak és ahol a létért folyó folyamatos versengés folyik. Ugyanakkor az evolúció gondolatmenete alátámasztja azt az elképzelést, hogy minden egybetartozik, mert a fajok egymásból való kifejlődése voltaképpen feltételezhet egy kozmikus egységet. 25 A természet a nagyvárossal szemben fogalmazódik meg és ahogy E. Skiera találóan megfogalmazta a korszakot átható menekülés célpontja lesz. 26 Ez a menekülés ma is tart, azonban egyre inkább árucikké válik az éden és az életreform-mozgalmak kínálta alternatív megoldásoknak ma már széles piaca létezik. 3. A harmadik lépcső Carpenternél az a folyamat, melynek során az ember kibékül társaival és egy egyenrangú, igazságos és békés társadalmat hoz létre. Voltaképpen azt is magában foglalja ez a gondolat, hogy szabaddá válik az ember a rákényszerített, tekintélyelvű külső politikai akarat alól és önmagából kiindulva, belülről kifelé építkezve jut el egy élhetőbb emberi közösség megalkotásáig. Az életreformmozgalmak között többnek volt társadalmi kísérlet jellegű kommunája. Az utópisztikus ideológiák persze sok tekintetben különböztek egymástól, azonban a szabadság, egyenlőség, testvériség korántsem újdonsült ideái szinte mindben felfedezhetőek. Skiera írja tanulmányában, hogy mind a szocializmusból, mind a kapitalizmusból kiábrándulva egy harmadik utat kerestek. Mivel egy utópikus politika csak arra tud hivatkozni, hogy mit akar látni a jövőben, az utópikus erkölcs nem tehet mást, hogy létezését bizonyítsa, hogy folyton rámutat arra, mit nem akar, mit tagad, s e tagadás révén kelti létezése látszatát Tordai-Soós Kata Skiera 2004: Lánczi András: Haladás és tiszta erkölcs. Forrás: (Letöltés ideje: ) 11

12 A következőkben a Skiera által összefoglalt harmadik út Evangéliumának lényegesebb összefüggéseit szeretném bemutatni, mert tulajdonképpen ezek adják majd meg az életreformmozgalmak világnézeti hátterét. A szerző cikkében 28 ezeket a reformpedagógiával való összefüggéseiben tárgyalja, de úgy vélem, nagyszerű elemzést ad, melynek ismerete hozzásegíthet a naturizmus alapjainak bemutatásához. Mint a legtöbb életreform-mozgalom, a naturizmus is csak úgy értelmezhető, ha a kibontakozását elősegítő társadalmi környezetet is megvizsgáljuk és ennek kontextusába helyezzük, illetve az ezzel való dialektusait sem hagyjuk figyelmen kívül. A modern kor, a civilizáció kritikájaként fellépő életreformmozgalmak legfőbb küldetésüknek az emberiség megmentését tartották, pedagógiájukban pedig a gyermekre, mint egy szebb és jobb, új világ letéteményesére tekintettek (v.ö.: gyermek - Messiás) októberében A Szabad Német Ifjúság százéves ünnepén képeslapként Hugo Höppener, művésznevén Fidus Fényfohász ( Lichtgebet ) című képét terjesztették.(1. kép) Höppener ( ) a természet apostola -ként ismert Karl Wilhelm Diefenbach 29 tanítványa volt, és azután kapta a Fidus nevet mesterétől, miután börtönbe vonult Diefenbach helyett, akit nyilvános meztelenkedés miatt marasztaltak el. (6. kép) Diefenbach volt egyébként a nudizmus úttörője, himmelhofi kommunájában a természettel való harmonikus életet kívánta megvalósítani követőivel, tagadva a monogámiát, vegetáriánus étrendet folytatva és nyilvánosan elfordulva a vallástól (habár teozófusnak vallotta magát). Fidus, miután elhagyta mestere kommunáját, saját közösséget alapított Berlin mellett. Művészetében jellegzetes figurák voltak a parasztok, harcosok és a meztelenül a természetben ábrázolt emberi alakok. Az Art Noveau és a szecesszió stílusában gyakran kombinálta a mitikus, erotikus és szimbolista jegyeket. A századforduló idején Németországban az egyik legismertebb festőnek számított, számos illusztrációt és posztert készített. Habár 1932-ben még a Náci Pártba is belépett, nem támogatta a náci rezsim és 1937-ben betiltották munkáinak árusítását is. Fidus egészen az 1960-as évekig feledésbe merült, ekkor fedezték fel újra a művészetét 30, mely hatással volt a pszichedelikus együttesek koncert posztereinek képi anyagára. 31 Visszatérve Höppener Fényfohász című képére, melyben a felszabadult ember a fény felé fordul, szembetűnő az az új spiritualitás, amely az ember és a természet, illetve kozmosz 28 Skiera Hermann 2011:210 és "The writers, artists and aristocrats who fell in love with Capri" Forrás: (letöltés ideje: ) 30 Kennedy-Ryan és Kennedy TEILNACHLASS FIDUS / HUGO HÖPPENER ( ) Forrás: (letöltés ideje: ) 12

13 összetartozásának élményét keresi. 32 Ez lesz a Harmadik Út Evangéliumának egyik alapvető forrása. A számtalan új, különböző vallási és filozófiai irányzatot a tradicionális vallásokból való kiábrándultság és az elidegenedés folytán megélt talajvesztettség hívta életre. Az új spiritualitás a természetbe, mint valami ősi, romlatlan entitásba menekülve próbálja gyógyítani a civilizációs ártalmakat. Ezért válik kulcsfogalommá a természetes az életreform mozgalmakban a gyógymódoktól a ruházkodáson és magatartáson át egészen a társadalmi berendezkedésig. (2. kép) A menekülést sürgette az az eszme is, mely szintén univerzális az életreform mozgalmakban és amely apokaliptikus látomásokban idézte meg a vesztébe rohanó emberiség sorsát. A természetesség mellett az élet is kulcsfogalommá vált és szorosan kapcsolódott az új, jobb konnotációkkal. 33 Megváltozott az emberi testtel kapcsolatos viszony is. A teljes élethez elengedhetetlen volt a testre irányuló figyelem fokozása, a testi folyamatok, a test természetességének felismerése és elfogadása. A tudatosság nem csak intellektuális síkon jelentkezett, hanem a testápolásban, testedzésben, az egészség, vele összefüggésben a higiénia és az esztétika mentén is. Az ép testben ép lélek mottója ismét visszatért. Ezt megkönnyítette a hagyományos gyógyászatból való kiábrándulás, amelynek következtében olyan újfajta gyógymódok keletkeztek és kezdtek népszerűsödni, mint a napfürdőzés, szabad levegőn végzett testedzés, fürdőkúrák. Az egészséges és szép test kultusza azonban közel állt már ahhoz, hogy oldalhajtásaként megszülethessen a fajnemesítés gondolata. 34 A Harmadik Út Evangéliuma a megváltást immár nem politikai vagy vallási síkon keresi, hanem a tettek mezején, méghozzá itt és most. Megváltás alatt is leginkább a társadalmi változást értik, melynek az életmódban bekövetkezett változások lehetnek az eszközei. A megváltás az ember saját kezében van, tetteivel és életmódjának megváltoztatásával pedig egyre közelebb kerülhet a földi mennyországba, leküzdvén a civilizációs ártalmakat. Az egyes irányzatok nem élveznek kizárólagosságot, egymást kiegészítve (és néha paradox módon egymással versenyezve) kínálnak alternatívákat követőiknek, hogy felépíthessék új és folyamatosan alakuló identitásukat. 32 Skiera 2004:37 33 Henri Bergson ( ) a francia filozófus, az év Nobel-díjasa, az élet fejlődésében természettudományos módszerekkel nem leírható életenergiákat vélt felfedezni. Ez az élan vital az alapja a minden élőre jellemző teremtő fejlődésnek. (Skiera 2004:39) 34 Skiera 2004:38 13

14 Krabbe csoportosítását kiegészítve Skiera megkísérli felosztani ezeket a szerteágazó mozgalmakat az alapján, hogy reformjaikat mely területen kívánják kezdeni. A szociogenetikus csoportba azokat sorolja, amelyek a közösségi élet színtereinek megváltoztatásában látják a változás mozgatórugóját. Ezekben közös vonásként jelentkezik a városból való kivonulás, új, közösségi kapcsolatokon alapuló társadalmi berendezkedés, a magántulajdon és a profitorientáltság elutasítása. Az individuál-genetikus törekvések célja egy új ember megteremtése. Ezek közül a testre koncentráló irányzatok közül a vegetarianizmus, a természetgyógyászat és a nudizmus a legismertebb, melyek gyakran egymással összekapcsolódva jelennek meg. Az 1903-ban Paul Zimmermann által alapított nudistaközpontban a Freilichtpark-ban például a kemény testedzés mellett szigorúan vegetáriánus diétát követtek és tartózkodtak az alkoholtól és a dohányzástól. 35 (10. kép) Az ebbe a csoportba tartozó reformtörekvések az általuk felismertnek vélt természeti törvényekhez való visszatéréssel kívánták az egyes emberből kiindulva elérni céljaikat. A harmadik csoportba Krabbe az életreform törekvésekkel lazább kapcsolatot mutató, olyan szélesebb társadalmi bázissal rendelkező mozgalmakat sorolja, mint az ifjúsági mozgalmak (pl. Wandervogel) 36 és a reformpedagógiai irányzatok. 37 IV. A Douglas-féle modell és az életreform-irányzatok Mert a társadalmi tapasztalás nagy, affirmatív pontjait átpásztázva mindig rábukkanunk az igenlés, a különválás és gyógyítás rítusainak megfelelő katalógusára, s így előre feltérképezzük a kultúrának azt a részét, amely világszerte a vallásnak felel meg. (Douglas 2003:243) Mary Douglas Az a priori a természetben 38 című írásában kifejti, hogy a természet és a kultúra közötti megosztottságot a tisztasági szabály tartja fenn. Tisztasági szabály alatt azt érti, ahogy elhatárolódunk bizonyos dolgoktól, melyeket veszélyesnek, nemkívánatosnak tartunk társadalmi rendünkre nézve. Ezek a tisztátalan dolgok tabuvá válnak és minden olyan eseményt vagy cselekedetet, amikor a tabuk betörnek a társadalmi szférába tisztító rituálék kísérnek. Douglas bemutatja, hogy minél magasabb fokon szervezett egy társadalom, annál kidolgozottabb és intézményesítettebb formában gyakorolja hatalmát a tabukon keresztül is. Példaként említi a nyugat-európai kultúrát, ahol minél formálisabb szituációban van az egyén, 35 Klaniczay 1986: A Wandervogel mozgalmat 1901-ben alapította Németországban Herman Hoffmann Fölkersamb. A mozgalom célja a természethez való visszatérés, a kaland, a felelősség kialakítása a fiatalokban, némi nacionalizmussal kiegészítve. Az első világháború után a mozgalom terjesztette el széles körben a túrázás, kirándulás kultúráját. Később beolvadt a Német Ifjúsági Mozgalomba, mely a Hitler Jugend előfutára volt. (Laqueur 1984; Stachura 1981; Williams 2007) 37 Skiera 2004:39 38 Douglas 2003:

15 annál inkább igyekszik testi folyamatait elrejteni. De a társadalmi távolság nem pusztán a fizikai folyamatok kontrolljának szintjén valósul meg, hanem például térbeli vagy nyelvi szinten is. Amikor az életreform mozgalmak megkérdőjelezik a civilizációba vetett hitet, pontosan azoknak a jelenségeknek a mentén jelölik ki főbb csapásvonalaikat, amelyeknek a tisztasági szabályainkhoz van köze. Az alternatívát kínáló mozgalmak utópisztikus elképzeléseiben társadalmi egyenlőség (v.ö.: kevésbé formalizált társadalom), a szegényebbekkel való közösségvállalás, a test és a természetesség viszonyának újragondolása, férfi és női szerepek határainak felbomlása és még számtalan tabu megváltoztatása szerepel. Douglas bevezeti a rend és a nyomás fogalmát az egyének társadalmi környezetének tanulmányozásakor. A rend alatt az osztályozási módot, a kulturálisan meghatározott szimbólumrendszert, a nyomás alatt a társadalom normáinak kényszerítő erejét érti. Ennek a két társadalmi dimenziónak a mentén felvázol egy modellt, mely hasznos lehet a reformtörekvéseiket képviselő szekták és életmódmozgalmak kialakulásának megértéséhez. (1. ábra) Osztályozás (+) Nyilvános (fokozottabban közös) Egyre több nyomás nehezedik másokra Nulla Egyre jobban ellenőriznek mások Osztályozás (-) Magán (csökkenő mértékben közös) 1. ábra Azt modellezi Douglas 39, hogy - attól függően, hogy mennyi a ránk nehezedő nyomás, illetve mi mekkora nyomást gyakorolunk másokra, valamint hogy az osztályozás során mennyire követünk közös, nyilvános kódokat vagy mennyire engedhetjük meg magunknak saját kategóriáink használatát, - különböző társadalmi modellek és szerepkörök jelölhetőek ki. A horizontális és vertikális sík metszéspontján elhelyezkedő nullpont tulajdonképpen egy 39 Douglas 2003:256 15

16 ideál, egy soha el nem érhető utópia. A nullapont, a szeretetben való tökéletes szabadság gondolata rendkívül csábító. A közösségben, de szabályok nélkül való létezés dilemmájának foglyaiként az emberek ahhoz a paradox megoldáshoz folyamodnak, hogy törvényeket hoznak a szabálynélküliség érdekében. 40 Az életmódreform mozgalmak utópiái tulajdonképpen ezt a nulla pontot célozzák meg azáltal, hogy tudatosságot várnak el követőiktől (vagyis az többségi társadalom osztályozásának megkérdőjelezését), azonban ahhoz, hogy mozgalommá fejlődhessenek, hamarosan felfelé kell mozdulniuk a tengely mentén, és akár egészen szélsőséges fanatikumba is átcsaphatnak. A vissza a természetbe gondolata tulajdonképpen felfogható egyfajta térbeli elhatárolódásként is a többségi társadalomtól, illetve maga a társadalom is száműzi néha azokat, akik a tabukat megszegik. Erre szemléletes példa lehet, mikor a naturistákat külön telepekre, nudista fürdőzésre kijelölt strandokra száműzik, ahol a többségi társadalom szeme elől eltakarva gyakorolhatják életmódjukat. (Mikor Délegyházán hivatalossá vált a nudista strand, két méter magas betonfallal vették körbe.) 41 Ugyanakkor ha felbomlik az osztályozás szigorú struktúrája, megnő a személyes kapcsolatok súlya. 42 Ez erős érzelmi kötődést és karizmatikus vezetők népszerűségét eredményezheti, egy ideig. Az osztályba sorolás megszűnése nyomán ugyanis szívfájdító betekintést nyerhetünk a nullapontba, s szóbeszéd tárgyává válnak a közvetítés nélküli, strukturálatlan társadalmi viszonyok, előtérbe kerül a természettel való egyesülés. 43 A modern ember útkeresése tulajdonképpen abból áll, hogy fel-le mozog az ábra jobb oldalán, miközben egyszerre keres közösséget és próbálja meg saját magának kialakítani fogalmait és spiritualitását. Ennek az állandó keresésnek velejárója lesz mindig az irrealitás és a veszély, 44 hiszen az egyetlen lehetséges megállapítás, amely a valódi szabadsághoz vezetne pontosan az, hogy felismerjük korlátainkat, felismerjük a lehetetlent. Ha elfogadjuk, hogy a test felett gyakorolt kontroll a társadalmi struktúrából fakad és kifejezi az adott társadalom toleranciaküszöbét, azt is be kell látnunk, hogy ebben az értelmezésben a test kommunikációs eszköz, általa gyakoroljuk azt a nyomást, mely biztosítja 40 u.ott 41 Azonban maguk a naturisták is törekednek az elkülönülésre, mert nem érzik jól magukat kiszolgáltatva olyanok tekintetének, nekik nem naturisták. A közösségen belül megoszlik annak megítélése, hogy jó, illetve rossz e a zárt naturista telepek léte. Míg a többség ebben a saját biztonságát szolgáló teret lát, vannak, akik úgy vélik, bárkinek, bárhol joga lehetne meztelenül fürdeni. Úgy vélik, nem sértik meg a közszemérmet, hiszen nem tesznek semmilyen szexuális tartalmú cselekedetet, az ember meztelen teste pedig természetes dolog szemükben, amit nem értik, miért kellene szégyellniük. 42 Douglas 2003: Douglas 2003: Douglas 2003:266 16

17 a rend megmaradását. Amikor a XIX. század végén megérett az idő a változásra 45, az életreform mozgalmak a testtel kapcsolatos bánásmódokból kiindulva hirdették meg új programjaikat és terjesztették ki a természetes fogalmának újraértelmezésére. Amikor fellazul az osztályozás merevsége, újrafogalmazódnak a normák a társadalom toleranciaküszöbén. Ehhez azonban szükséges, hogy racionalizálódjanak a vélekedések az adott kultúrában, amely mindig az emberkép változásához vezet el. Douglas, mikor a primitív és a modern ellentéte helyett bevezeti a rend és a nyomás fogalmát olyan modellt alkot, melyben egyenes arányban áll az osztályba sorolás egységessége, merevsége, kikezdhetetlensége a nyomással, vagyis minél nagyobb a nyomás, annál nehezebb a rivális elméletek térhódítása. Ezek akkor tudnak kibontakozni, amikor a fennálló rend megbomlik, hitele, meggyőző ereje meggyengül és a társadalmi környezet alkalmassá válik arra, hogy újraracionalizálja világképét. 46 Nem pusztán arról van szó, hogy az iparosodás következtében egyre egészségtelenebb környezetben élő emberek egy csoportja megpróbált visszatérni a természetbe, hanem arról, hogy elérkezett az idő, amikor a társadalmi, gazdasági és politikai környezet már nem volt egységben a világképpel. Ezért alakulhatott ki egy olyan diskurzus, melyben a szennyeződéssel kapcsolatos vélekedések átalakultak és az életmód-mozgalmakon keresztül artikulálódtak. A szennyeződéssel kapcsolatos hiedelmek mindig összefüggésben állnak az adott társadalom erkölcsi nézeteivel 47. Vagyis a racionalitás alapját a közösség saját intézményei iránti lojalitása teremti meg. Mihelyt azonban a társadalom széthullik, s mindenki mást gondol a különböző környezeti kényszerekről akkor jelentkeznek a hihetőség problémái. - írja Douglas. 48 Amikor a naturisták kivonulnak a természetbe és meztelenül végeznek különböző tevékenységeket, azért teszik ezt meg szégyenérzet nélkül, mert meg vannak győződve róla, hogy ez a természetes és helyes életmód. Ugyanakkor a textilesek (nem naturisták) is azért ítélik el őket, mert az emberi természet, az erkölcs és a társadalom ellen valónak gondolják, ha valaki ruhátlanul jelenik meg mások előtt. Betegesnek, szexuálisan eltévelyedettnek, exhibicionistának, pedofilnak, legjobb esetben is fura bolondnak képzelik a naturistákat, mert megsértenek egy tabut és Douglas fogalmával szennyezővé válnak. A naturisták azonban a textileseket tartják prűdnek, képmutatónak és romlottnak (mivel a meztelenségről azonnal a szexualitásra asszociálnak) és természetellenesnek tartják azt, ha valaki nem képes önmaga és mások testének látványát elfogadni. A legtöbb naturista 45 Douglas 2003: Pulay 2005: Miként vehetnék rá egymást az emberek az együttműködésre és a helyes viselkedésre, ha nem fenyegetőznek az idővel, a pénzzel, Istennel és a természettel? (Douglas 2003:282) 48 Douglas 2003:281 17

18 helyen a ruhaviselés a tabu. Az, hogy a naturisták ugyanakkor a textilesek között élnek és a ruhátlanságot csak saját helyeiken és rendezvényeiken gyakorolják, jól példázza, hogy a szennyeződési hiedelmeken alapuló erkölcsi normák mennyire szituációfüggőek lehetnek. V. Naturizmus és nudizmus A naturizmus és a nudizmus társas meztelenséget jelent, ahol általában mindkét nem tagjai képviseltetik magukat. Jellemző, hogy nem tartják tabunak maguk között (a kijelölt térben és időben) a ruhátlanságot. Megkülönböztetik magukat ennek tekintetében a textilesektől. Egyesek különbséget tesznek a két fogalom között, míg nudizmus alatt az alkalmilag meztelenül való napozást/fürdőzést értik, naturizmus alatt ennél többet: egyfajta életmódbeli, gondolkodásbeli különbséget, amely túlmutat a ruhátlanság gyakorlatán és leginkább a természetesség fogalmának alternatív értelmezésén alapul. A két fogalmat egyes országokban is másképp használják: Amerikában és Romániában jellemzően a nudizmus terjedt el, míg Európában a naturizmus, illetve Németországban FKK-nak, azaz Freikörperkultur-nak nevezik. Nagy-Britanniában különbséget tesznek nudizmus és naturizmus között, előbbin a meztelenséget értik, utóbbin a meztelenséget, amely egy életmóddal, életfilozófiával párosul. A hazai szóhasználatban általában egymás szinonimájaként használják a két fogalmat, néhányan a naturisták közül azonban úgy gondolják, hogy a nudista kifejezés a naturista kifejezéshez képest lealacsonyító. Az alábbi internetes bejegyzés jól példázza ezt: A nudista kimegy a strandra mert meztelenkedni AKAR. Akár divatból, akár heccből, akár fogadásból a haverok miatt, akár csajozni stb. A naturista akár otthon is meztelenkedik a kertben, mert a testét annak természetes formájában "használja". Van némi különbség. 49 VI. A naturizmus nemzetközi története Európában a meztelen fürdőzés és napozás, mint egészséges cselekedet az alternatív orvoslás vívmányként született meg. A viktoriánus kor ma már egészségtelennek tűnő ruházkodási és higiéniás szokásai, az iparosodás következtében egyre szennyezettebbé vált nagyvárosi munka- és lakókörnyezet hozzájárult olyan betegségek kialakulásához, melyekre valóban gyógyírt jelentett a szabadban, friss levegőn végzett testmozgás, a napfény és a fürdőzés gyakorlata, vagyis egyfajta kúraszerű életmódváltás. A naturizmus szót először Jean Baptiste Luc Planchon ( ), egy belga fizikus használta először 1778-ban 49 Forrás: egyeb-kerdesek a-nudista-es-anaturista-kozott-van-valami-kulonbseg (letöltés dátuma: ) 18

19 megjelent munkájában, amely a természetes életmódot, mint az egészség megőrzését javalló módszert írta le. 50 Arnold Rickli ( ), egy osztrák orvos volt az atmoszférikus kúra, mint alternatív gyógykezelés mozgalmának atyja ban, az ausztriai Veldes-ben intézetet alapított, ahol fény- és légkúrákkal gyógyította pácienseit. 51 Maga is a vegetarianizmus híve volt és egészséges életmódot gyakorolt. A tüdővész gyógyításában később az amerikai orvosi gyakorlat is átvette módszereit. 52 A legelső naturista közösség 1881-ben alakult meg Brit-Indiában. A közösséget Edward Carpenter és Charles Edward Gordon Crawford levelezéséből ismerhetjük meg. A klub mottója Vigant Natura ( Let Nature Win azaz: Hagyd nyerni a természetet ) volt. Bárki tagja lehetett, akit legalább két klubtag megszavazott és elfogadta a klub szabályait. A klubban teljesen meztelenül kellett megjelenni, azonban engedélyezték a gyűrűk, a szemüveg és a műfogsor (!) viselését a tagoknak. A hölgyek nem viselhettek arcukon rúzst és púdert, valamint hajukat kibontva kellett hordaniuk. Tiltott volt a szektárius és politikai témákról való beszélgetés. Crawford, aki akkoriban még attól tartott, nem értené meg nézeteit környezete, kérte, hogy nevét bizalmasan kezeljék. Ez a nagyfokú körültekintéssel szervezet klub végül gyakorlatilag három embert számlálhatott soraiban: az 1886-ban megözvegyült Crawford mellet egy testvérpár látogatta csak (Andrew és Kellog Calderwood). A meztelenséget fizikailag (egészséges), pszichikailag (felszabadítja a lelket), morálisan (megszabadít a hamis szégyenérzettől) és esztétikailag (hiszen isten meztelennek teremtette az embert és isten munkája nem szégyellnivaló) is hasznos dolognak tartották. Végül Crawford újra megházasodott, ezt követően lelkesedése alábbhagyott, majd 1894-ben halálával megszűnt a klub. 53 A következő úttörőnek Dr. Heinrich Pudor ( ) számított, akinek Németországban kiadott propagandaszerű kiáltványai Dr. Shame álnéven jelentek meg. 54 Pudor zenetudományt, fiziológiai pszichológiát, művészettörténetet és filozófiát tanult. Szimpatizált a népies-nacionalista szemlélettel, olyannyira, hogy miután apja halála után átvette a drezdai konzervatórium irányítását, csak német zenét volt hajlandó oktatni. Megalapította saját kiadóját, ahol verseit és az általa írt, önsegítő és életreform módszereket tartalmazó munkáit kiadta. A Naked Men és a Rejoice in the Future című műveiben a 50 Gordon-Schroeder 1995:16 51 Klaniczay 1986: The Naturopaths, Forrás: (Letöltés ideje: ) 53 Farrar Klaniczay 1986:246 19

20 meztelen napozás és testedzés mellett a vegetarianizmus is feltűnik. Ő teremtette meg a Nacktkultur kifejezést, és több munkájában ecsetelte a koedukált meztelenség hasznosságát és a terhes ruházat nélkül végzett sportolás előnyeit. 55 Pudor nem volt mentes a náci eszméktől, 1933-as Swastica elnevezésű magazinjában magát a náci vezetést is kritizálja a zsidókkal szembeni toleranciájáért. 56 A századfordulót követően Németországban kezdtek elszaporodni a meztelen kikapcsolódást lehetővé tévő telepek és programok. A korábban már említett Paul Zimmermann Lübeck melletti Freilictparkjában a meztelenség elsősorban azt a célt szolgálta, hogy a szabadban végzett testedzés során megedződjön a szervezet mindenféle időjárással szemben. Az Adolf Koch által alapított berlini testnevelési iskola programjában 1902-óta meztelenül végezték a tornagyakorlatokat. A többségi társadalom azonban még nem volt felkészülve ennek fogadására, perbe fogták Koch-ot és bezáratták intézményét. 57 Koch és Hans Surén ideáit építette be programjába Richard Ungewitter is, akit mai napig a Freikörperkultur egyik legnagyobb hatású apostolának tartanak. 58 Ungewitter a gyakorlat mellé megadta a szélesebb közönség által befogadható, morális alapokon nyugvó ideológiai hátteret is. Ungewitter alsó-középosztályból származó kertész volt eredetileg, aki Pudor által került kapcsolatba a naturizmussal ban Wieder nacktgewordene Menschen (Az embereknek újra meztelennek kell lenniük) címmel írt munkája több, mint százezer példányban jelent meg és meglehetősen népszerűvé tette ban újabb könyvet írt Nacktheit ( Meztelenség ) címmel, melynek alcíme Die Nacktheit in entwicklungsgeschichtlicher, gesundheitlicher, moralischer und künstlerischer Sicht (A meztelenség fejlődéstörténeti, egészségügyi, erkölcsi és művészeti megvilágításban ) volt ban Nackt ( Meztelen ) címmel látott napvilágot ismét egy műve és megalapította a Vereinigung für hygienische, ethische und ästhetische Kultur (Szervezet a Higiénikus, Etikus és Esztétikus Kultúráért) elnevezésű szervezetet, amelynek kb. ötven fős bázisa volt. 59 Ungewitter részletesen felsorolja az öltözködés hátrányait, mely elgondolásnak a bőr légzése és ennek korlátozása, mint egészségtelen és nem higiénikus gyakorlat vázolódik fel és a napozás és légfürdőzés előnyeivel szemben jelentkezik. Igazi újítása azonban abban áll, hogy a meztelenség morális vetületeit is igazolja Meztelenség nélkül nincs igazi morál című 55 Buchy 2005: Klaniczay 1986: Klaniczay 1986: Klaniczay 1986: Wedemeyer-Kolwe 2004:

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások Oktatási Hivatal Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév Filozófia - Első forduló Megoldások 1. A következő állítások három filozófusra vonatkoznak. Az állítások számát írja a megfelelő

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Az erkölcsi nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Az erkölcsi nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az erkölcsi nevelés lényegében magatartásformálás, amelynek során a társadalom igényeinek megfelelő tartós magatartásformák kialakítására törekszünk.

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL

BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL BEVEZETÉS MIÉRT ÉS HOGYAN BESZÉL(HET)ÜNK FEMINIZMUS ÉS ANTROPOLÓGIA VISZONYÁRÓL Sokak számára furcsán hangozhat a feminizmusnak valamilyen tudományággal való összekapcsolása. Feminizmus és antropológia

Részletesebben

A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK

A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK A populáris ezotéria és az olvasás piaca DOKTORI TÉZISEK I. Az értekezés tárgya Umberto Eco talán a Foucault-inga írása idején a következő tapasztalatáról számolt be: A Buchmesse standjai közt járva feltűnik,

Részletesebben

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés

Tartalom és forma. Tartalom és forma. Tartalom. Megjegyzés Tartalom A tartalom és forma jelentése és kettőssége. A forma jelentősége, különösen az ember biológiai és társadalmi formáját illetően. Megjegyzés Ez egy igen elvont téma. A forma egy különleges fogalom

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

CHARLES DARWIN, »IS T E N megteremtette az embert, saját képmására «

CHARLES DARWIN, »IS T E N megteremtette az embert, saját képmására « 146 I S M E RE T LEN F É N Y K É P É S Z CHARLES DARWIN, 1875»IS T E N megteremtette az embert, saját képmására « MÓZES ELSÔ KÖNYVE Genezis 1 [T E RE M T É S KÖNY VE] KEZDETKOR teremtette Isten az eget

Részletesebben

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe

Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Preraffaelita testvériség XIX. század közepe Meghatározása Fiatal angol írók, festők mozgalma a természethűség nevében. Raffaello művészetétől kezdődő akadémizmustól akarták elhatárolni magukat, a Raffaello

Részletesebben

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása

Bartha Eszter. Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Bartha Eszter Egy megkésett párbeszéd? E. P. Thompson újraolvasása Edward P. Thompson: Az angol munkásosztály születése. Budapest: Osiris, 2007 A némiképp elcsépeltnek hangzó alcím ezúttal legalább a könyv

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte

A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA. AugustE Comte A SZOCIOLÓGIA ALAPÍTÓJA AugustE Comte A szociológia önálló tudománnyá válása a 19.század közepén TUDOMÁNYTÖRTÉNET: a felvilágosodás eszméi: Szabadság, egyenlőség, testvériség. Az elképzelt tökéletes társadalom

Részletesebben

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről

A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről Szilágyi Vilmos A nemiségtudományok múltjáról, jelenéről és jövőjéről A nemiséggel (vagyis a szexualitással) kapcsolatos ismeretek évezredek óta szaporodnak, de csak a 19. században kezdtek összeállni

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR

A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR A SZEMÉLYES KAPCSOLATOK ERKÖLCSE (SZEXUÁLETIKA) TÉTELSOR 2. Férfinak és nőnek teremtette 2.1. A nemek eredete 2.2. Ami azonos: a személyes méltóság 2.3. Ami különbözik: a nemi sajátosságok 2.4. Az azonosság

Részletesebben

Mi köze a sógunoknak a leanhez?

Mi köze a sógunoknak a leanhez? A menedzsment szerepe a Lean és Six Sigma programok eredményességében Mi köze a sógunoknak a leanhez? A Japán Ipari Menedzsment történeti és társadalmi alapjai Tóth László Tartalomjegyzék 1. Bevezetés

Részletesebben

A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ

A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ A DEMOGRÁFIÁI ÉS A SZOCIOLÓGIAI ÉLETRAJZ EGYESÍTÉSE A NŐI ÉLETÜT V IZSG ÁLATA ALAPJÁN DR. M O LNÁR LÁSZLÓ A gazdaságilag aktív nő életútjának, életciklusainak kutatását bemutató tanulmányomban (Molnár,

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011.

Gondolatok és képek. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán. Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. BokoDy PÉter Gondolatok és képek Bacsó Béla Gábor György Gyenge zoltán Heller Ágnes: A szépség akarata. Budapest, Typotex, 2011. A Bacsó Béla, Gábor György, Gyenge zoltán és Heller Ágnes jegyezte, A szépség

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben.

Egység. Egység. Tartalom. Megjegyzés. Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Tartalom Az egység jelentősége, jellemzői és különböző megjelenései. Az egység szerepe ebben a műben. Megjegyzés Az egység a mű egyik alapelve. Fogalmát, különböző megjelenéseit több téma tárgyalja a műben,

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

JELENKOR. Propaganda Hitler után

JELENKOR. Propaganda Hitler után JELENKOR Propaganda Hitler után Thomas Mergel 1 Propaganda Hitler után című könyvében elsősorban azt vizsgálja, milyen politikai elvárások születnek a szavazók és a politikai aktivisták választások alatt

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Mester Béla: Szabadságunk születése

Mester Béla: Szabadságunk születése balázs péter Mester Béla: Szabadságunk születése A modern politikai közösség antropológiája Kálvin Jánostól John Locke-ig. Budapest, argumentum kiadó Bibó istván szellemi műhely, 2010. Balog iván, dénes

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

Három fő vallásos világnézeti típus különül el egymástól: maga módján vallásosság: : a vallásosság

Három fő vallásos világnézeti típus különül el egymástól: maga módján vallásosság: : a vallásosság Vajdasági vallási magatartás Szerbiában ma a vallásosság fontos dolog a személyek és a társadalmi csoportok számára A társadalom plurális sokféle eszme keveredése; Három fő vallásos világnézeti típus különül

Részletesebben

Erste Bank 11600006-00000000-59838773 Kérjük feltüntetni a közlemény rovatba: XY 2014 évi MNE tagdíj 2.részlet

Erste Bank 11600006-00000000-59838773 Kérjük feltüntetni a közlemény rovatba: XY 2014 évi MNE tagdíj 2.részlet 2014. Október Naturista Hírek Elnökségi hírek Tagsági díj fizetés Értesítünk mindenkit, hogy legkésőbb 2014. december 10-ig esedékes az MNE teljes jogú tagsági díj részlet (korábban adomány) 40.000 Ft

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23

tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 Meglepetés # # tervo.indd 3 2008.10.22 14:27:23 S Z A B Ó M Á R I A CSILLAGJEGYEK ÉS GYÓGYÍTÁSUK «Meglepetés # 2008.10.21 13:38:58 # SZABÓ MARIA, 2008 BORÍTÓTERV CZEIZEL BALÁZS SZERKESZTÉS ERDÉLYI Z. ÁGNES

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

Tartalom, elemzés, értelmezés

Tartalom, elemzés, értelmezés Franczel Richárd Tartalom, elemzés, értelmezés 2009. november 7-én a német Die Welt interjút közölt Kertész Imrével 80. születésnapja alkalmából. A Nobel-díjas író a beszélgetés során Magyarországhoz,

Részletesebben

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás

1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás 1. tétel Veszélyek a munkahelyi (hivatali) életben: vesztegetés, lobbizás A korrupció latin eredetű szó, mely megrontást, megvesztegetést, valamilyen kártételt, rossz útra csábítást jelent. Az ún. korrupciós

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában

Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában 270 Braudel a Börzsönyben avagy hosszú idõtartamú meghatározottságok és rövid idõtartamú változások a nógrádi málnatermelõk életvilágában Bali János: A Börzsöny-vidéki málnatermelõ táj gazdaságnéprajza.

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban

A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban Bak Ivett A tabloidizáció megjelenése a megyei napilapokban A Zalai Hírlap vizsgálata Tabloidizáció A tabloidizáció jelensége néhány évtizede jelent meg a média területén, és a médiapiac számos képviselőjének

Részletesebben

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény

Hodosán Róza. Tízéves a szociális törvény Hodosán Róza Tízéves a szociális törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, 1993. évi III. törvény és annak változásai Magyarország 1976-ban csatlakozott a Gazdasági, Szociális és

Részletesebben

Ma már minden negyedik amerikai "felvilágosultnak" mondható. Hallelúja!

Ma már minden negyedik amerikai felvilágosultnak mondható. Hallelúja! Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" Ma már minden negyedik "felvilágosultnak" 2014 január 08. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még értékelve Givenincs Ma már minden negyedik Mérték Az ak 74 százaléka

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik

VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, »A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik 96 W E E G E E VÍZBEFÚLT FÉRFI CONEY ISLAND-EN, New York, 1940»A Z emberi együttérzés alapja az, hogy a földi élethez kötôdik « EGYÜTT ÉREZNI VALAKIVEL PETER KEMP AZ emberi együttérzés alapja az, hogy

Részletesebben

Otto Dix és George Grosz képes tudósítása Németországból

Otto Dix és George Grosz képes tudósítása Németországból Otto Dix és George Grosz képes tudósítása Németországból Otto Dix: Önarckép (1926) Otto Dix (1891-1969) szociáldemokrata családból érkezett, apja szobrász volt. Festőművésznek tanult, majd végigharcolta

Részletesebben

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája

Kora modern kori csillagászat. Johannes Kepler ( ) A Világ Harmóniája Kora modern kori csillagászat Johannes Kepler (1571-1630) A Világ Harmóniája Rövid életrajz: Született: Weil der Stadt (Német -Római Császárság) Protestáns környezet, vallásos nevelés (Művein érezni a

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

Lét szemlélet cselekvés

Lét szemlélet cselekvés Balaton Lét szemlélet cselekvés Gondolatok korunk értelmiségi kereszténységéről Az ember egész életén át a boldogulás útját keresi, melynek kulcsfontosságú állomása önmaga identitásának megtalálása. A

Részletesebben

Engedelmeskedjetek egymásnak

Engedelmeskedjetek egymásnak Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2010. augusztus 22. Lekció: 4Móz 9,15-23 Textus: Ef 5,21-6,9 Engedelmeskedjetek egymásnak Engedelmeskedjetek egymásnak, Krisztus félelmében. Az asszonyok

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN

HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Rózsa Huba HÁZASSÁG ÉS CSALÁD A BIBLIAI HAGYOMÁNYBAN Elhangzott Budapesten, a Szent István Társulat régi székházának dísztermében 2011. május 30-án, a Társulati Esték a Család Évében című rendezvénysorozat

Részletesebben

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned!

Tudatos Teremtés Alapok. Erőteljes teremtő erő lakozik benned! Tudatos Teremtés Alapok 1-es Modul Erőteljes teremtő erő lakozik benned! 1 Üdvözöllek! Kalló Melinda vagyok, és megtisztelő számomra hogy részese lehetek a tudatos teremtésednek. Tudatos teremtés alapok:

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

Fiatalok és közéleti szerepvállalás

Fiatalok és közéleti szerepvállalás uisz2004tavasz_90-.qxd 1/25/2004 12:02 PM Page 107 Bánszegi Zsuzsa Fiatalok és közéleti szerepvállalás A FIATALOK RÉSZVÉTELI ELOSEGÍTÉSE AZ IFJÚSÁGI MUNKÁBAN Egyre többet beszélünk helyi és országos szinten

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

5 lépés a gyógyulásig

5 lépés a gyógyulásig Jacques Martel 5 lépés a gyógyulásig Gyakorlati tanácsok a Lelki eredetû betegségek lexikona címû könyvhöz 5 lepes a gyogyulasig H 200 press.indd 3 5/16/14 9:31 AM A mû eredeti címe: Les 5 étapes pour

Részletesebben

Szolgáltató faluházak és Agorák

Szolgáltató faluházak és Agorák Szolgáltató faluházak és Agorák Módszertani kézikönyv közösségi szolgáltatások működtetéséhez Közösségi munka időskorúakkal Témavezető: Patyán László 19.1. A szolgáltatási modell tartalma A modern társadalmaknak

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

Munkamegosztás a mai családban

Munkamegosztás a mai családban Munkamegosztás a mai családban Előszó A témaválasztás időszerű, a családalapítás háttérbe szorulóban, Európára jellemző az öregedő társadalom A kormányok fontos társadalomfejlesztési programokat indítanak,

Részletesebben

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült?

- Tudományos szándék vagy egzisztenciális, hitélmény határozta meg azt a döntését, hogy teológiát tanult és a papi hivatásra készült? MŰHELYBESZÉLGETÉS FABINY TAMÁS Vermes Géza - a zsidó Jézus és a Holt-tengeri tekercsek kutatója A magyar származású, ma Angliában élő zsidó történészt két kutatási terület tette világhírűvé: A Qumránban

Részletesebben

Az Istentől származó élet

Az Istentől származó élet Az Istentől származó élet Előszőr is mi az élet? Sokan próbálták deffiniálni, különféle kulturális, tudományos vagy vallási nézőpontokból is. A tudomány mivel a fő forrása a megfigyelés és az információ

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény

K. Farkas Claudia. Bátor javaslat. A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény K. Farkas Claudia Bátor javaslat A kormányzó Nemzeti Egység Pártja és az 1938-as magyarországi zsidótörvény A Magyarországon 1938-tól megvalósult zsidóellenes törvényhozás 1 beindításáért hiba volna a

Részletesebben

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉRE Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte el a Kht. által szervezett Integrációs program keretébe tartozó pedagógus továbbképzések

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ HÁTTÉRANYAG AZ ALAPTÖRVÉNY NEGYEDIK MÓDOSÍTÁSÁHOZ I. ELŐZMÉNYEK 1. A módosítás indoka Az Országgyűlés 2013. március 11-én elfogadta az Alaptörvény negyedik módosítását (a továbbiakban: Módosítás). A Módosítást

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus

Kommunikáció elmélete és gyakorlata. Zombori Judit, pszichológus Kommunikáció elmélete és gyakorlata Zombori Judit, pszichológus Önmenedzselés, karriertervezés Lehetőségek, technikák Mit értünk karrier alatt? Karrier = gyors, sikeres előmenetel, érvényesülés; Karriert

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI

A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI A KÖRNYEZETI INNOVÁCIÓK MOZGATÓRUGÓI A HAZAI FELDOLGOZÓIPARBAN EGY VÁLLALATI FELMÉRÉS TANULSÁGAI Széchy Anna Zilahy Gyula Bevezetés Az innováció, mint versenyképességi tényező a közelmúltban mindinkább

Részletesebben

A tudástársadalom és a magyar vidékfejlődés

A tudástársadalom és a magyar vidékfejlődés A tudástársadalom és a magyar vidékfejlődés Kutatási zárójelentés 1. Tudásformák a vidékfejlesztésben Kutatásunk során a tudástársadalom és a magyar vidékfejlesztés kapcsolatát vizsgáltuk. Kutatásunk két

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Iskolátlanítási kísérletek

Iskolátlanítási kísérletek 504 kutatás közben Iskolátlanítási kísérletek Az elsõ családi iskolázók Ez a cikk arra vállalkozik, hogy vázlatosan bemutasson egy olyan jelenséget, amely Magyarországon ugyan kevéssé ismert, de egyre

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA

BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA BEVEZETÉS A PSZICHOLÓGIÁBA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft.

Igyunk-e előre a medve. Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Igyunk-e előre a medve bőrére? Szükségletpiramis az italfogyasztásban Gergely Ferenc / Cognative Kft. Hogyan fejlesszünk jobb terméket/reklámot? Új termék vagy kommunikáció kidolgozásához /fejlesztéséhez

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófia Doktori Iskola Openness The Phenomenon of World-openness and God-openness PhD értekezés tézisfüzet Hoppál Bulcsú Kál Témavezető: Dr. Boros János

Részletesebben

Oszlár Kálmán András. Jóga az ágyban. Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I.

Oszlár Kálmán András. Jóga az ágyban. Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I. Oszlár Kálmán András Jóga az ágyban Tantrikus Kontinencia & Spirituális Intimitás I. Mottó A tantra nem egy technika, hanem egy létforma, egy filozófia, ami szerint boldogan tudnak élni az emberek, és

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet

Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet Tartalom Louise L. Hay előszava: Ha a tanítvány készen áll, a tanító megjelenik! Jerry Hicks előszava Esther Hicks bemutatja Abrahamet 1. fejezet: Egy új szemlélet Minden vágyad meghallgatásra talál, és

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról 2011. április 6. KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT! Önök Dr. Zakariás Géza: Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges életmódról előadását hallhatják! Wellness, fittness Hitek és tévhitek az egészséges

Részletesebben

Véletlen vagy előre meghatározott

Véletlen vagy előre meghatározott Véletlen vagy előre meghatározott Amikor fejlődésről beszélünk, vagy tágabb értelemben a világban lezajló folyamatokról, akkor mindig felmerül az a filozófiai kérdés, hogy a jelenségek, történések vajon

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Érveléstechnika-logika 3. Elemi és összetett érvelések

Érveléstechnika-logika 3. Elemi és összetett érvelések Érveléstechnika-logika 3. Elemi és összetett érvelések Összetett érvelések Hosszabb szövegekben vagy beszédekben számos esetben találkozunk összetett érvelésekkel. (Lásd előző dián a 22-es csapdájának

Részletesebben

Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit

Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit Új földrajzi irányzatok 5. Posztmodern geográfiák, Timár Judit Egyetemi docens DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék (MTA Közgazdasági és Regionális Kutatóközpont) 5600 Békéscsaba, Szabó

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben