PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM NÉPRAJZ- KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA TANSZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM NÉPRAJZ- KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA TANSZÉK"

Átírás

1 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM NÉPRAJZ- KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA TANSZÉK Modern Paradicsom Kulturális antropológiai vizsgálat a hazai naturisták körében SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. Farkas Judit Tanév/félév: 2014/2015-as tanév, őszi szemeszter Szerző: Pisztora Zsófia Néprajz BA (AL) PIZTACB.PTE 1

2 TARTALOMJEGYZÉK: I. Bevezetés II. Meztelenség és naturizmus történeti távlatból III. Az életreform mozgalmak és a Harmadik Út Evangéliuma IV. A Douglas-féle modell és az életreform-irányzatok V. Naturizmus és nudizmus VI. A naturizmus nemzetközi története VII. Néhány szó a hazai naturistákról VIII. A természetesség fogalmának értelmezése a naturistáknál IX. Alternatív valóság X. Összefoglalás Illusztrációk Csatolmány Irodalomjegyzék

3 I. Bevezetés Kevés annyira ellentmondásos dolog van a nyugati kultúrában, mint az emberi test meztelenségének, illetve természetességének megítélése. Habár a média egyre több ruhátlan testet mutat be, ezek szinte kivétel nélkül az erotikához kapcsolódnak. Mivel társadalmunkban a ruhátlanság szorosan összekapcsolódott a szexualitással, erkölcsi és társadalmi dilemma tárgya lett a kollektív, nyilvános meztelenség és a hozzá kapcsolódó viszony. Ez azonban nem jellemző minden kultúrára, számos olyan törzset ismerünk, akiknek természetes, hogy testüket, illetve annak egyes részeit nem takarják el egymás előtt. A mi társadalmunkban a kollektív meztelenség tabu, azonban léteznek olyanok, akik vitatják ennek létjogosultságát. A naturisták a meztelenséget az emberi test természetes állapotának fogják fel és azt feltételezik, létezik erotikamentes ruhátlanság is. Ők egyszerre tagjai a társadalomnak és követik a meztelenség tabuját, ugyanakkor saját köreiken belül, az arra kijelölt helyen és időben ruhátlanul vannak jelen és tabusítják a ruhaviselést. Dolgozatomban első részében röviden bemutatok néhány kultúrtörténeti adatot a meztelenséggel kapcsolatban a nyugati kultúrán belül, majd ezt követően részletesebben foglalkozom a XIX. század derekán virágzó életmódreform-mozgalmak és a naturizmus történetével. Azt vázolom, hogyan fejlődtek ezek a mozgalmak, mik voltak kialakulásuk előzményei és milyen újfajta spiritualitás jellemezte őket. Megvizsgálom, hogyan alakult át és értelmeződött újra a természetesség fogalma az életmódreform-mozgalmakon belül, illetve külön kitérek a naturisták sajátos értelmezésére is ezzel kapcsolatban. Végezetül a hazai naturisták között végzett terepmunkám során szerzett adatok bemutatásához felhasználom Szíjártó Zsolt tanulmányát, aki a turizmus jelenségét mint menedéket elemzi a tér, az idő, a kommunikáció és az identitás szempontjából. (Szíjártó 2000) A hazai naturisták között végzett vizsgálatok során személyes kapcsolatba kerültem a naturistákkal. Természetesen nem volt alkalmam mindnyájukkal találkozni és szerencsésebb lett volna a nyári időszakban végezni terepmunkát. Többen felhívták közülük a figyelmemet arra, hogy "nyáron kellett volna jönnöm, akkor az igazi". Mivel a naturizmus jellegénél fogva hazánkban is szorosan kötődik a turizmushoz, leginkább a nyári, napozásra és strandolásra alkalmas időszakban virágzik. Léteznek azonban évközi uszodai és egyéb közösségi programok is. Miután felvettem a kapcsolatot a Naturisták Virtuális Klubjának (NaVKE) vezetőégével volt alkalmam részt venni személyesen is a NaVKE születésnapi rendezvényén. Ezt követően több hosszabb-rövidebb interjút készítettem azokkal a naturistákkal, akik felajánlották segítségüket dolgozatom elkészítéséhez. Igyekeztem olyanok jelentkezését 3

4 preferálni a hosszabb interjúk készítésekor, akik több éve gyakorolják a naturizmust. Beszélgettem az idősebb és a fiatalabb korosztály képviselőivel, nőkkel és férfiakkal egyaránt. Emellett készítettem egy kérdőívet, melyet az arra vállalkozó naturisták (akár névtelenül is) kitöltve visszaküldtek. Ebben elsősorban írásban kifejtendő kérdéseket tettem fel nekik a naturizmussal kapcsolatban. Mindemellett a kutatásra szánt idő egy részét arra használtam fel, hogy online fórumokon vizsgáljam a naturisták és a naturizmust ellenzők diskurzusait, kommentjeit, valamint próbáltam betekintést nyerni abba, hogy a média hogyan ábrázolja őket és és milyen visszhangot vált ki az olvasókból. Vizsgálataim időtartama és mélysége korántsem teljes, dolgozatom a kutatás korlátainak ismeretében értelmezendő és jelenleg általam megismert adatokra épül, amelyek nyilván további árnyalásra szorulnak, ha teljesebb képet kívánunk kapni a naturistákról. Mindemellett szeretném kiemelni, hogy annak ellenére, hogy tudták rólam a naturisták, hogy magam nem vagyok naturista, nyitottan és meglepően segítőkészen fogadtak. Többen kifejezték örömüket azzal kapcsolatban, hogy szeretném mélyebben megismerni naturizmussal kapcsolatos életmódjukat, gondolkodásukat, mivel korábbi tapasztalataik során leginkább a média képviselői érdeklődtek irántuk, ők pedig a ruhátlanság szenzációjellegét hangsúlyozták. Bár a naturizmussal kapcsolatban kutatás készült már hazánkban, az a turisztikai oldalról közelített a témához. Tudomásom szerint kulturális antropológiai vizsgálatot még nem végeztek Magyarországon naturista körökben. Természetesen nem gondolom, hogy dolgozatommal pótoltam ezt a hiányt, de témaválasztásomban motivált, hogy a társadalmi megítélést ennyire megosztó, évtizedek óta hazánkban is létező csoportról még nem született társadalomtudományi megközelítésű munka, holott ma divatos kulturális antropológiai téma az emberi test különböző aspektusokból való megközelítése. 1 Jellemzően az emberi test mint a kommunikáció eszköze, rítusok tárgya, szimbólum kerül értelmezésre, de Foucault óta a hatalom gyakorlásának terepeként is értelmezés alá került 2. Nemrég Kisdi Barbara otthonszüléssel kapcsolatos kutatásai során pl. arról számolt be, hogy ennek az alternatív gyakorlatnak a hátterében tulajdonképpen a női test dekolonizációs törekvései nyilvánulnak meg. 3 A Korall folyóirat 2002-ben egyik számát 4 a szabadidő és a testkultúra tematikája alá rendelte. Itt jelent meg Mohácsi Gergely tanulmánya is, aki bemutatja, hogy az emberi test társadalmi megítélése hogyan értékelődik fel a századforduló idején és a megnövekvő szabadidő és megváltozott és között "A test mint antropológiai tér" címmel rendezett nemzetközi konferenciát az Antropológia és Etika Tanszék a Veszprémi Egyetemen 2 Pl. Argejó ben "Háborítatlanul. A modern otthonszülés értelmezése." címmel írt doktori disszertációt a PTE-n ban jelent meg önálló könyve a témában lásd Kisdi Korall szám 4

5 társadalmi közeg hogyan járul hozzá egy újfajta testkultúra kialakulásához. 5 Frykman Hogyan váljunk tökéletes svéddé című cikkében többek között elemzi azt is, hogy a svéd nemzetpolitikának milyen összefüggései voltak a testtel kapcsolatos gyakorlatok megváltozásával. 6 A naturizmus történetének tárgyalásakor magam is részletesebben kitérek majd arra, hogy az életmódreform mozgalmak milyen társadalmi közegben születtek meg, az emberi test természetes állapotának eszméjeként hogyan fogalmazódott meg a nudizmus korai híveiben a kollektív ruhátlanság gondolata, majd vált később tömeges mozgalommá, főleg a két világháború közti időszakban Németországban. II. Meztelenség és naturizmus történeti távlatból A meztelenség témáját körüljáró szakirodalom több oldalról közelít a kérdéshez: leggyakrabban a képzőművészet kapcsán művészettörténeti tanulmányok olvashatóak. Ezek mellett elenyésző a kultúrtörténeti munkák száma. Lényegesen több újságcikk boncolgatja a témát többé-kevésbé felületesen, leginkább a meztelenség, mint szenzáció, érdekesség (vagyis a normálistól eltérő) volta miatt, mely megosztja a társadalmi megítélést. Dolgozatomban indokoltnak tartom külön kezelni a naturizmust, mint életreform irányzatot és annak történetét az egyéb társas meztelenséget gyakorló irányzatoktól, valamint az egyes történelmi korszakok és társadalmi rétegek meztelenséghez való viszonyától (melyekre akár maguk a naturisták is hivatkoznak kiadványaikban). A meztelenség megítélése természetesen elválaszthatatlan az ember testhez való viszonyától, mely kulturálisan meghatározott és időben is változó tényező. Egy történeti áttekintés során azonban nem mindegy, hogy magát a ruhátlansághoz való viszonyt vizsgáljuk és arra keresünk példákat, hogy mikor, kik és miért lehettek közösségben meztelenek, vagy pedig egy konkrét életreform irányzat kialakulásának és követőinek történetét, motivációit és többségi társadalomhoz való viszonyát elemezzük. A kollektív meztelenség történetének tárgyalásakor az ókori görögök testfelfogása és a Bibliából ismert Ádám és Éva teremtéstörténete megkerülhetetlen toposznak tűnik. Az ókori görög városállamok társadalmában sajátos testkultusz alakult ki, melyben az ideális a spirituális, a szellemi és a fizikai tökéletesség egyenlő arányú fejlesztése volt. Isteneik antropomorfok voltak, emberfelettien tökéletes, de emberinek elképzelt lények, akikhez 5 Mohácsi Frykman

6 próbáltak hasonlatossá válni: fizikai és szellemi képességeik folyamatos edzését és összemérését is egyfajta hódolatként gyakorolták. A gümnaszionok általában valamely isten templomának közelében épültek és az épületen belül is megtalálhatóak voltak az egyes istenek oltárai (pl. Héraklészé). De az istenek tiszteletével is szoros kapcsolatban voltak a versenyjátékok. Az istenekre és félistenekre vezették vissza a gymnastika egyik-másik ágának megteremtését. Ők a védői (enagonioi) a versenyeknek, tehát az ő tiszteletükre, az ő ünnepük fényének emelésére rendezik is ezeket. 7 Ezekben a tornacsarnokokban meztelenül edzették testüket azok, akik élhettek ezen kiváltsággal. Félrevezető lehet tehát általánosítani és azt mondani, a görögöknél természetes volt a meztelenség. A társadalomnak csupán szűk rétegét alkották azok, akik szabadnak születtek és férfiak voltak, vagyis élvezhették a demokrácia adta lehetőségeket. A nők a férfiak tulajdonainak számítottak és erkölcseik felett szigorúan őrködtek. Feladatuk a gyermekszülésre és az otthon rendbentartására korlátozódott. A szellemüket és testüket is folyamatosan pallérozó férfitársaság a hetérákban talált társra. A hetéráknak érdekében állt, hogy szellemileg és fizikálisan is kielégítsék a férfiúi igényeket, mivel így tudtak támogatókat szerezni maguknak. A meztelen figurákat ábrázoló alkotások nem a hétköznapok asszonyait örökítik meg, hanem a hetéráknál töltött időt. Habár elterjedt az a nézet, hogy az olimpián a versenyzők csaknem minden versenyszámban meztelenül szerepeltek, Platón Államában (V. könyv, 3. fej.) olvassuk, hogy régen nem csak a barbároknak, de maguknak a görögöknek a szemében is nevetségesnek és visszatetszőnek tűnt fel, hogy a férfiak meztelenül edzették testüket. A krétaiak, majd a lakedaimoniak voltak az elsők mondja tovább akik a testgyakorlat alkalmával levetkőztek. 8 A Biblia teremtéstörténetében, a Paradicsomban élő első emberpár meztelensége a természettel és Istennel való harmonikus egység és az ártatlanság szimbóluma. Csak azután veszik észre meztelenségüket és kezdik el szégyellni, miután ettek a gyümölcsből, mely a jó és a rossz tudásának fáján termett. 9 Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. 23 Az ember így szólt: Ez már csont a csontomból és hús a húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből lett. 24 Ezért a férfi elhagyja apját és anyját és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz. 25 Mind az ember, mind az asszony meztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt. 10 Erre a kígyó így beszélt az asszonyhoz: Semmi esetre sem fogtok meghalni. 5 Isten jól tudja, hogy amely napon abból esztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az istenek, akik ismerik a jót és a rosszat. 6 Az asszony 7 Dr. Mező Ferenc 1929:202 8 Dr. Mező 1929:213 9 Klaniczay 1986: Ter 2, Forrás: (letöltés dátuma: ) 6

7 látta, hogy a fa élvezhető, tekintetre szép, és csábít a tudás megszerzésére. Vett tehát gyümölcséből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is evett belőle. 7 Erre felnyílt a szemük, észrevették, hogy meztelenek. Fügefaleveleket fűztek össze, és kötényt csináltak maguknak. 8 Azután meghallották az Úristen lépteit, aki a nappali szellőben a kertben járkált. Az ember és az asszony elrejtőztek az Úristen elől a kert fái között. 9 De az Úristen hívta az embert és így szólt hozzá: Hol vagy? 10 Ő így válaszolt: Hallottam lépteidet a kertben, s féltem, mert meztelen vagyok, tehát elrejtőztem. 11 De ő így szólt: Ki adta tudtodra, hogy meztelen vagy? Ettél a fáról, amelyről megtiltottam, hogy egyél? 11 Az Úristen pedig bőrből ruhát készített az embernek és feleségének, s felöltöztette őket. 12 Klaniczay Gábor Fejezetek a szexualitás történetéből című munkájában beszámol arról, hogy a korai kereszténység idejében működő adamita 13 (nevüket Ádám nevéből eredeztetik és a bűnbeesés előtti állapotra utal) eretnekek meztelenül végezték szertartásaikat, majd a középkorban ismét felbukkant egy csoportjuk, akik a kollektív meztelenséggel azt kívánták kifejezni, hogy ha az embert eltölti a Szentlélek, képes felülemelkedni bűnös hajlamain és már nem lesz mit szégyellnie a természetes dolgokon (vagyis a paradicsomi tisztaság és ártatlanság állapotába kerülhet) 14. Hogy az egyházi és a világi hatalom szemében mennyire nem volt természetes dolog az ilyen jellegű meztelenség, azt az is jól mutatja, hogy az eretnekeket általában erkölcstelen életmóddal, szabados szexualitással, orgiákkal vádolták és kegyetlenül üldözték. 15 Paár Ádám írja cikkében, hogy maga a szakirodalom sem egységes annak megítélésében, hogy az adamiták külön mozgalmat alkottak e, vagy pedig több mozgalomban is megtalálható gondolatmenetük. 16 Mindenesetre már náluk is felfedezhető azoknak az alapeszméknek a csírája, amelyek majd a XIX. századi életreform-mozgalmak alapvető ideológiai hátterét adják. Az adamiták, mint egy radikális mozgalom hívei, a testüket is felhasználták üzenetük közvetítésére. Náluk jut először kifejezésre a természethez való visszatérés, az egyenlőség (nemek között is), a szabadság és a közösség ideája, mint paradicsomi állapot, ősharmónia, amely megvalósítható ezen a világon is. A reformáció népi radikális irányzata, az anabaptizmus is merített az adamizmusból. Münzer Tamás hívei, az anabaptisták (újrakeresztelők) elutasították a gyermekkeresztséget, vagyonközösséget prédikáltak, és már a Földön meg akarták teremteni Isten országát. Mai szóval fundamentalistának neveznék őket. írja Paár. 11 Ter 3, 4-11 Forrás: (letöltés dátuma: ) 12 Ter 3, 21 Forrás: (letöltés dátuma: ) 13 A Magyar Katolikus Lexikon így definiálja az adamitákat: 2-3. sz. szekták tagjai. Vagyon- és nőközösséget hirdettek, és paradicsomi tökéletességük (Ádámra utal a nevük) jeleként kultikus összejöveteleiken ruhátlanul vettek részt. A 13. sz: a katarokat, majd a táboritákat, az anabaptistákat, a cseh testvéreket és más szektákat is vádoltak hasonlókk ** Forrás: (Letöltés ideje: ) 14 Klaniczay 1986: Klaniczay 1986: Paár Ádám

8 A XVII-XVIII. század folyamán fokozatosan erősödött az a tendencia, amely az emberi testiség megnyilvánulásait igyekezett tabusítani. A puritán protestantizmus talajában gyökerező viktoriánus prüdéria korában olyan, ma már szélsőségesnek tűnő jelenségek is előfordultak, mint például az, hogy nem csupán bizonyos testrészekről való társalgást kerültek, vagy eufemizáltak egyes szavakat, hanem a zongora mezítelen lábára is fodros zoknit húztak - írja Fónagy Zoltán. 17 (Thomas Pyles rávilágít arra, hogy ez csupán egy mítosz) 18 A viktoriánus kor találmánya volt a fürdőgép ( bathing machine ) amely az illendő fürdőzést volt hivatott biztosítani. (7. kép) A kocsit külön használták hölgyek és urak. A kerekes szerkezetet a parton lehetett bérelni, bevontatták a vízbe, ahol a deszkaborítású kabinban az utcai ruházattól megvált a fürdőző és felöltötte fürdőkosztümjét. Ezt követően vízbe ereszkedhetett és mikor ismét partot akart érni kis zászló felvonásával jelezte a személyzetnek, hogy ideje kivontatni a kocsit a vízből. A fürdőzés ilyen gyakorlata ma már megmosolyogtat bennünket, azonban jól illusztrálja, hogy mennyire erős volt a test felet gyakorolt társadalmi kontroll még a szabadidős tevékenységek esetében is. A szélsőséges prüdéria persze megszülte az igényt a természethez való visszatérésre is és a természetesség kulcsfogalmává vált a XIX. századtól virágzó és terjedő életreform mozgalmaknak, melyek újra felfedezték Rousseuau filozófiáját. A nyilvános meztelenség, mint figyelemfelkeltő vagy lázadó magatartás alkalmas arra is, hogy fokozott figyelmet, hírértéket tulajdonítson egy-egy eseménynek. Meg kell azonban különböztetni ezt a fajta ruhátlanságot attól, amikor azt életmódszerűen gyakorolják. A figyelemfelkeltés, a lázadás célja a külvilágnak szól, míg a meggyőződéses naturisták azért válnak meg ruháiktól, hogy átérezhessék és megélhessék saját szabadságukat és általában ezt közösségükön belül teszik, ahol ezért senki nem nézi meg őket. Klaniczay beszámol könyvében arról, hogy az amerikai Brook Farm közösségének ateista tagjai az 1840-es években a nudizmust, a vallás ellen való tiltakozásként használták fel: amikor a többiek templomba indultak, ők kiültek meztelenül a házaik elé 19 Az 1960-as évek Amerikájában működő yippie-k (Youth Internatational Party) radikális megmozdulásokat szerveztek, melyben a vietnámi háború és a politikai rendszer elnyomása ellen tiltakoztak. Híresek voltak szatirikus humorukról és látványos akcióikról. Az 1968-as chicagói 17 Fónagy Zoltán Thomas Pyles Words and ways of American English. Random House. Ebben a könyvben található az a leírás, amely arról számol be, hogy egy Captain Frederick Marryat nevű utazó terjesztette el a történetet viccként és írta le Diary in America című könyvében. 19 Klaniczay 1986:245 8

9 elnökválasztáson meztelen fiatalok sétáltak be és egy tálcán levágott disznófejet hordoztak körbe a padsorok között. (3. kép) Esetükben a meztelenség eszköz volt, üzenetük fő mondanivalója abban állt, hogy korábban egy disznót kineveztek az Amerikai Egyesült Államok elnökének ( ő volt Pigasus) és teátrális kampányt szerveztek neki, kinyilvánítva véleményüket az aktuálpolitikáról. A pig szó emellett rendőrt is jelentett a szlengben és a yippie-k gyakran voltak rendőri erőszak áldozatai tiltakozó akcióik során ben a Green Peace szervezésében 600 meztelenre vetkőzött ember tüntetett némán a svájci Aletschgleccsernél. (4. kép) A megmozdulás azt kívánta kifejezni, hogy a globális felmelegedés eltünteti a gleccsereket ( stripping away ) 20 és olyan sebezhetővé teszi a földet, mint amennyire az emberek teste ruha nélkül. A teljességhez hozzátartozik az is, hogy a mai kor meztelenséghez való viszonyáról is felvessek pár gondolatot. Mike Featherstone A test a fogyasztói kultúrában 21 című tanulmányában fogalmazza meg, hogy a reklámok, mint a fogyasztói társadalom vizualizált ikonjai és ingerei olyan jól feldolgozható, hatásos témákra építenek, mint a fiatalság, szépség, energia, jó kondíció, mozgás, szabadság, romantika, egzotikum fényűzés, élvezet. 22 Összecseng ez Schrutka-Rechtsnstamm: aranykorral" kapcsolatos elemzésével, mely szerint azt az örök fiatalág, a béke és a fáradtság nélküli élet hármasa jellemzi. 23 Az válik csak fogyasztóvá, aki kritikusan szemléli saját testét és életstílusát, valamint folyamatosan összehasonlítja a reklámok által sugallt ideálokkal. Ebben a kontextusban a meztelenség csak akkor lehet jövedelmező, ha szorosan a szexualitáshoz kötődik és csak tökéletesen kimunkált, létjogosultságot nyert testeket mutat be. Természetessé és szinte illendővé válik a fiatalság, szépség, egészség, melynek kultuszában csak annak van joga ruhátlanul mutatkozni, aki ezeket az ideálokat a lehető legteljesebben megtestesíti. Az olyan természetes testi folyamatok, mint az öregedés, a test megváltozása tabuvá válnak és összekapcsolódnak az erkölcsi megítéléssel. A reklám tehát segített egy olyan világot teremteni, amelyben az egyének arra kényszerülnek, hogy érzelmileg sebezhetően és sebzetten folyamatosan ellenőrizzék magukat, vajon nincsenek-e olyan testi hibáik, melyeket már nem lehet 20 Global warming is stripping away our glaciers and leaving our entirere planet vulnerable to extreme weather, floods, sea-level rise, global decreases in carrying capacity and agricultural production, fresh water shortages, disease and mass human dislocations. (Forrás: letöltés ideje: ) 21 Featherstone Featherstone 1997:76 23 Szíjártó 2000:17; Schrutka-Rechtenstamm 1995:

10 természetesnek tekinteni. 24 A naturisták és a naturizmust ellenzők különböző online fórumain gyakorta olvasni olyan ellenzői véleményeket, melyek nem a meztelenséget nehezményezik, hanem azt, hogy olyan emberek vetkőznek le és teszik láthatóvá testüket, akik ezt nem tehetnék meg, mert idősek vagy kövérek, illetve más testi hibáik vannak, vagyis nem felelnek meg az emberi testről alkotott ideálképeknek. Ezekben a diskurzusokban a naturisták jellemzően kiemelik közösségükön belüli toleranciájukat a testi hibákkal kapcsolatban, valamint azzal érvelnek, hogy nem kívánnak megfelelni olyan ideáloknak, amelyek tulajdonképpen a természetes emberi testet sematikusan, örökké fiatalon és tökéletesen képzelik el. Nehezményezik, hogy a médiában szinte kizárólag a szexualitásal kapcsolatban lehet meztelenséget látni, holott az emberi testet nem csak erre "használjuk". A naturizmust ellenzők azzal érvelnek, hogy kellemetlen látványt nyújt számukra egy kevésbé esztétikus test látványa. Úgy vélik, hogy ha valaki meztelen testét a nyilvánosság elé tárja, annak csak akkor van létjogosultsága, ha bizonyos esztétikai normáknak megfelel. III. Az életreform mozgalmak és a Harmadik Út Evangéliuma A XIX. század végén az iparosodás, a modernizáció és az urbanizáció következményeként megváltozott életkörülmények olyan változásokat generáltak az egyes ember életében, amely megkérdőjelezte a fejlődésbe vetett hitet. Edward Carpenter 1889-ben napvilágot látott művének, a Civilisation its Cause and Cure (Civilizáció: okai és gyógyulása) kulcsfogalma az elidegenedés. Akárcsak korábban Rousseau, ő is a magántulajdon megjelenéséhez köti a problémák gyökerét. Az ember elidegenedése önmagától, embertársaitól és a természettől, szoros kapcsolatban áll a szabadság kérdésével. Abban látja a gyógyulás útját, ha az ember kibékül önmagával, embertársaival és a természettel. A kibékülés tulajdonképpen felszabadulást is jelent, tudatossá válást, ami jelentős alapeleme lesz az életreform mozgalmaknak később. A vallásból és a politikából való kiábrándulás, a hagyományos közösségek felbomlása olyan vákuumot hoz létre, melyet majd ez a fajta tudatosság lesz képes kitölteni az életreform mozgalmak követőinek körében. Carpenter kibékülési lépcsői az alábbiakból állnak: 1. Az embernek fel kell szabadulnia a racionalitás, a józan ész rabsága alól és utat kell engednie érzelmeinek, gondolatainak. Megteremtődik tehát az új embertípus, amelyet kreativitás, spontaneitás és szabadság jellemez. 24 Featherstone 1997:77 10

11 2. Vissza kell térnie az embernek a természethez, annak részeként kell újraértelmeznie magát. Új értelmet nyer a természetes fogalma és a reform mozgalmak a természetben nem csupán egy idilli hátteret látnak, melyben különböző cselekvések és létmódok környezete, hanem egyfajta új spiritualitás tárgyává is válik. A természet maga is transzcendens értelmezést kap abban a tekintetben, hogy benne képes egyesülni minden élőlény és ez az egyesülés megteremti azt a harmóniát, melyet a korábbi korok tulajdonképpen csak a túlvilágon tartottak elképzelhetőnek. A modern kor emberének utópisztikus törekvései arra irányulnak, hogy már a földi élete során elérje és élvezhesse a Paradicsomot. Ez a természetkép nem egyenlő azzal, melyet a tudományok vizsgálnak és ahol a létért folyó folyamatos versengés folyik. Ugyanakkor az evolúció gondolatmenete alátámasztja azt az elképzelést, hogy minden egybetartozik, mert a fajok egymásból való kifejlődése voltaképpen feltételezhet egy kozmikus egységet. 25 A természet a nagyvárossal szemben fogalmazódik meg és ahogy E. Skiera találóan megfogalmazta a korszakot átható menekülés célpontja lesz. 26 Ez a menekülés ma is tart, azonban egyre inkább árucikké válik az éden és az életreform-mozgalmak kínálta alternatív megoldásoknak ma már széles piaca létezik. 3. A harmadik lépcső Carpenternél az a folyamat, melynek során az ember kibékül társaival és egy egyenrangú, igazságos és békés társadalmat hoz létre. Voltaképpen azt is magában foglalja ez a gondolat, hogy szabaddá válik az ember a rákényszerített, tekintélyelvű külső politikai akarat alól és önmagából kiindulva, belülről kifelé építkezve jut el egy élhetőbb emberi közösség megalkotásáig. Az életreformmozgalmak között többnek volt társadalmi kísérlet jellegű kommunája. Az utópisztikus ideológiák persze sok tekintetben különböztek egymástól, azonban a szabadság, egyenlőség, testvériség korántsem újdonsült ideái szinte mindben felfedezhetőek. Skiera írja tanulmányában, hogy mind a szocializmusból, mind a kapitalizmusból kiábrándulva egy harmadik utat kerestek. Mivel egy utópikus politika csak arra tud hivatkozni, hogy mit akar látni a jövőben, az utópikus erkölcs nem tehet mást, hogy létezését bizonyítsa, hogy folyton rámutat arra, mit nem akar, mit tagad, s e tagadás révén kelti létezése látszatát Tordai-Soós Kata Skiera 2004: Lánczi András: Haladás és tiszta erkölcs. Forrás: (Letöltés ideje: ) 11

12 A következőkben a Skiera által összefoglalt harmadik út Evangéliumának lényegesebb összefüggéseit szeretném bemutatni, mert tulajdonképpen ezek adják majd meg az életreformmozgalmak világnézeti hátterét. A szerző cikkében 28 ezeket a reformpedagógiával való összefüggéseiben tárgyalja, de úgy vélem, nagyszerű elemzést ad, melynek ismerete hozzásegíthet a naturizmus alapjainak bemutatásához. Mint a legtöbb életreform-mozgalom, a naturizmus is csak úgy értelmezhető, ha a kibontakozását elősegítő társadalmi környezetet is megvizsgáljuk és ennek kontextusába helyezzük, illetve az ezzel való dialektusait sem hagyjuk figyelmen kívül. A modern kor, a civilizáció kritikájaként fellépő életreformmozgalmak legfőbb küldetésüknek az emberiség megmentését tartották, pedagógiájukban pedig a gyermekre, mint egy szebb és jobb, új világ letéteményesére tekintettek (v.ö.: gyermek - Messiás) októberében A Szabad Német Ifjúság százéves ünnepén képeslapként Hugo Höppener, művésznevén Fidus Fényfohász ( Lichtgebet ) című képét terjesztették.(1. kép) Höppener ( ) a természet apostola -ként ismert Karl Wilhelm Diefenbach 29 tanítványa volt, és azután kapta a Fidus nevet mesterétől, miután börtönbe vonult Diefenbach helyett, akit nyilvános meztelenkedés miatt marasztaltak el. (6. kép) Diefenbach volt egyébként a nudizmus úttörője, himmelhofi kommunájában a természettel való harmonikus életet kívánta megvalósítani követőivel, tagadva a monogámiát, vegetáriánus étrendet folytatva és nyilvánosan elfordulva a vallástól (habár teozófusnak vallotta magát). Fidus, miután elhagyta mestere kommunáját, saját közösséget alapított Berlin mellett. Művészetében jellegzetes figurák voltak a parasztok, harcosok és a meztelenül a természetben ábrázolt emberi alakok. Az Art Noveau és a szecesszió stílusában gyakran kombinálta a mitikus, erotikus és szimbolista jegyeket. A századforduló idején Németországban az egyik legismertebb festőnek számított, számos illusztrációt és posztert készített. Habár 1932-ben még a Náci Pártba is belépett, nem támogatta a náci rezsim és 1937-ben betiltották munkáinak árusítását is. Fidus egészen az 1960-as évekig feledésbe merült, ekkor fedezték fel újra a művészetét 30, mely hatással volt a pszichedelikus együttesek koncert posztereinek képi anyagára. 31 Visszatérve Höppener Fényfohász című képére, melyben a felszabadult ember a fény felé fordul, szembetűnő az az új spiritualitás, amely az ember és a természet, illetve kozmosz 28 Skiera Hermann 2011:210 és "The writers, artists and aristocrats who fell in love with Capri" Forrás: (letöltés ideje: ) 30 Kennedy-Ryan és Kennedy TEILNACHLASS FIDUS / HUGO HÖPPENER ( ) Forrás: (letöltés ideje: ) 12

13 összetartozásának élményét keresi. 32 Ez lesz a Harmadik Út Evangéliumának egyik alapvető forrása. A számtalan új, különböző vallási és filozófiai irányzatot a tradicionális vallásokból való kiábrándultság és az elidegenedés folytán megélt talajvesztettség hívta életre. Az új spiritualitás a természetbe, mint valami ősi, romlatlan entitásba menekülve próbálja gyógyítani a civilizációs ártalmakat. Ezért válik kulcsfogalommá a természetes az életreform mozgalmakban a gyógymódoktól a ruházkodáson és magatartáson át egészen a társadalmi berendezkedésig. (2. kép) A menekülést sürgette az az eszme is, mely szintén univerzális az életreform mozgalmakban és amely apokaliptikus látomásokban idézte meg a vesztébe rohanó emberiség sorsát. A természetesség mellett az élet is kulcsfogalommá vált és szorosan kapcsolódott az új, jobb konnotációkkal. 33 Megváltozott az emberi testtel kapcsolatos viszony is. A teljes élethez elengedhetetlen volt a testre irányuló figyelem fokozása, a testi folyamatok, a test természetességének felismerése és elfogadása. A tudatosság nem csak intellektuális síkon jelentkezett, hanem a testápolásban, testedzésben, az egészség, vele összefüggésben a higiénia és az esztétika mentén is. Az ép testben ép lélek mottója ismét visszatért. Ezt megkönnyítette a hagyományos gyógyászatból való kiábrándulás, amelynek következtében olyan újfajta gyógymódok keletkeztek és kezdtek népszerűsödni, mint a napfürdőzés, szabad levegőn végzett testedzés, fürdőkúrák. Az egészséges és szép test kultusza azonban közel állt már ahhoz, hogy oldalhajtásaként megszülethessen a fajnemesítés gondolata. 34 A Harmadik Út Evangéliuma a megváltást immár nem politikai vagy vallási síkon keresi, hanem a tettek mezején, méghozzá itt és most. Megváltás alatt is leginkább a társadalmi változást értik, melynek az életmódban bekövetkezett változások lehetnek az eszközei. A megváltás az ember saját kezében van, tetteivel és életmódjának megváltoztatásával pedig egyre közelebb kerülhet a földi mennyországba, leküzdvén a civilizációs ártalmakat. Az egyes irányzatok nem élveznek kizárólagosságot, egymást kiegészítve (és néha paradox módon egymással versenyezve) kínálnak alternatívákat követőiknek, hogy felépíthessék új és folyamatosan alakuló identitásukat. 32 Skiera 2004:37 33 Henri Bergson ( ) a francia filozófus, az év Nobel-díjasa, az élet fejlődésében természettudományos módszerekkel nem leírható életenergiákat vélt felfedezni. Ez az élan vital az alapja a minden élőre jellemző teremtő fejlődésnek. (Skiera 2004:39) 34 Skiera 2004:38 13

A test mint kutatási probléma az európai etnológiában és rokontudományaiban

A test mint kutatási probléma az európai etnológiában és rokontudományaiban XI/3. 2012. ősz TÖP ELTE BTK Néprajz MA II. Hajdu Ágnes Mária A test mint kutatási probléma az európai etnológiában és rokontudományaiban El kell fogadnunk azt a tényt, hogy a kutatást, a gyűjtést és az

Részletesebben

Pethő Villő. PhD értekezés

Pethő Villő. PhD értekezés Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Neveléstörténet Doktori Program Pethő Villő Kodály Zoltán és követői zenepedagógiájának életreform elemei PhD értekezés Témavezető:

Részletesebben

A REKLÁMOK HATÁSA A TESTKÉPRE

A REKLÁMOK HATÁSA A TESTKÉPRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány A REKLÁMOK HATÁSA A TESTKÉPRE Budapest, 2009. Készítette: Chrobacsinszky Eszter

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető....4 2. Témaválasztás..5 3. Mi is valójában a tömegkommunikáció?...

Részletesebben

Jó energiát adok és veszek

Jó energiát adok és veszek XI/2. ELTE BTK Néprajz MA I. Vámos Gabriella Jó energiát adok és veszek Az alternatív gyógyászat kultúrtörténete és néprajzi aspektusai egy kortárs gyógyító tevékenységén keresztül A betegségekre vonatkozó

Részletesebben

FORDULAT ZÖLD ÉS ETIKAI KÖZGAZDASÁGTAN 2002 NYÁR. A Társdalomelméleti Kollégium Szakmai Folyóirata

FORDULAT ZÖLD ÉS ETIKAI KÖZGAZDASÁGTAN 2002 NYÁR. A Társdalomelméleti Kollégium Szakmai Folyóirata FORDULAT A Társdalomelméleti Kollégium Szakmai Folyóirata ZÖLD ÉS ETIKAI KÖZGAZDASÁGTAN 2002 NYÁR Fordulat 2002 nyár Készült az Aula Kiadó nyomdájában 150 példányban Szerkesztő: Orbán Gábor, Szabó Adrienne

Részletesebben

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Budapest, 2009 TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

A2002-ben kezdõdõ kutatás abból a hipotézisbõl indult ki, hogy a múlt század hetvenes-nyolcvanas

A2002-ben kezdõdõ kutatás abból a hipotézisbõl indult ki, hogy a múlt század hetvenes-nyolcvanas Iskolakultúra 2005/2 Reformpedagógia és életreform A következő tanulmányok több éves nemzetközi, német-magyar OTKA kutatási projekt (T 037337) legújabb, magyar vonatkozású eredményeinek felhasználásával

Részletesebben

A halál viselete. Halálfélelem és társadalmi deviancia. szakdolgozat. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet

A halál viselete. Halálfélelem és társadalmi deviancia. szakdolgozat. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológiai Intézet A halál viselete Halálfélelem és társadalmi deviancia szakdolgozat Témavezető tanár: Hidas Zoltán PhD A szakdolgozat készítője:

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete

Takáts Péter. Menedzserkalauz. A vállalkozások organikus szemlélete Takáts Péter Menedzserkalauz A vállalkozások organikus szemlélete Tartalom 1. A gazdasági vállalkozások struktúrájáról 11 2. Az organikus gondolkodás gyakorlati kérdései 27 3. Vállalkozások fejlődése

Részletesebben

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul

Napjaink etikai kihívásai. Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Napjaink etikai kihívásai Kísérleti tankönyv Etika, kiegészítő modul Budapest, 2015 KÍSÉRLETI TANKÖNYV A KÖZÉPFOKÚ REFORMÁTUS HIT- ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY OKTATÁSÁHOZ Készült a Református Pedagógiai Intézet

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. Révész György, egyetemi docens PTE BTK Pszichológia Intézet Intézetigazgató

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program

Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola / Néprajz Kulturális Antropológia Doktori Program Helyi vallás a moldvai Magyarfaluban Néprajzi vizsgálat Készítette: Iancu Laura Témavezető: Prof.

Részletesebben

MANIPULATÍV KOMMUNIKÁCIÓ A TOTALITÁRIUS ÁLLAMOKBAN A TÖMEGHADSEREGEK IDŐSZAKÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓRA

MANIPULATÍV KOMMUNIKÁCIÓ A TOTALITÁRIUS ÁLLAMOKBAN A TÖMEGHADSEREGEK IDŐSZAKÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓRA Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola MANIPULATÍV KOMMUNIKÁCIÓ A TOTALITÁRIUS ÁLLAMOKBAN A TÖMEGHADSEREGEK IDŐSZAKÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A VIZUÁLIS KOMMUNIKÁCIÓRA Doktori (Ph.D)

Részletesebben

NEMI KÜLÖNBSÉGEK, CSOPORTJELLEMZŐK ÉS HABITUSOK AZ EGYETEMISTA SPORTOLÓK

NEMI KÜLÖNBSÉGEK, CSOPORTJELLEMZŐK ÉS HABITUSOK AZ EGYETEMISTA SPORTOLÓK Kovács Klára NEMI KÜLÖNBSÉGEK, CSOPORTJELLEMZŐK ÉS HABITUSOK AZ EGYETEMISTA SPORTOLÓK KÖRÉBEN Bevezetés A társadalomkutatók évtizedek óta kutatják, s a mai napig is folyamatosan figyelemmel kísérik a nők

Részletesebben

A TŰZ KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNYE: ZSONGLŐR SZUBKULTÚRA MAGYARORSZÁGON

A TŰZ KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNYE: ZSONGLŐR SZUBKULTÚRA MAGYARORSZÁGON Mészáros István Tudás szubkultúrák etnikus identitások A TŰZ KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNYE: ZSONGLŐR SZUBKULTÚRA MAGYARORSZÁGON 1. Bevezetés A budapesti zsonglőr és tűzzsonglőr közösségek szerveződésében, működésében

Részletesebben

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése

SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN. Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése SZEREPEK ÉS SZABÁLYOK A HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN TÁRSADALMAK CSALÁDJAIBAN Családmodellek összehasonlítása és teológiai értékelése 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 3 I. Történeti rész 5 1. CSALÁD A SZENTÍRÁSBAN

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és

Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Szabó Réka Metaforák és szimbólumok: C. G. Jung szimbólumértelmezése és a fogalmi metaforák elméletének összevetése Nyelvtudományi

Részletesebben

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban

Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom. Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Takáts Péter Az antropozófia szociális impulzusa és a Waldorf mozgalom Gondolatok a hármas tagozódással kapcsolatban Azt a szomorú tényt, hogy az emberiséget az életmódjából fakadóan elkorcsosulás veszélye

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA. Ságvári Bence. Kultúra és gazdaság EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR SZOCIOLÓGIA DOKTORI ISKOLA Ságvári Bence Kultúra és gazdaság Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben Elmélet és empíria Doktori disszertáció Témavezető

Részletesebben

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel

Gulyás Emese. Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Gulyás Emese Az etikus fogyasztás, mint a közügyekben való részvétel Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék Témavezető: Dr. Wessely Anna tanszékvezető egyetemi docens Eötvös

Részletesebben

Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében

Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében Vezetéstudományi Intézet Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében Vatamány Bella 2012. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 1 1. A NŐK ÉS A FÉRFIAK... 3 2. A VEZETÉS...

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés Kiss Gabriella 2009 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Hadtudományi Doktori Iskola Kiss Gabriella INTERKULTURÁLIS KIHÍVÁSOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KOMPETENCIÁK

Részletesebben

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014

MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 MANIFESZTUM Apellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614-2014 1614-ben a Fama Fraternitatis publikálásával a Rózsakeresztesek kiléptek a névtlenségből. Négy évszázaddal később a Ősi és Misztikus Rózsakeresztes

Részletesebben

A FILM MINT MISSZIÓI ESZKÖZ KORUNK VÁLTOZÓ VALLÁSOSSÁGÁNAK KONTEXTUSÁBAN

A FILM MINT MISSZIÓI ESZKÖZ KORUNK VÁLTOZÓ VALLÁSOSSÁGÁNAK KONTEXTUSÁBAN DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A FILM MINT MISSZIÓI ESZKÖZ KORUNK VÁLTOZÓ VALLÁSOSSÁGÁNAK KONTEXTUSÁBAN Hittudományi doktori értekezés a missziológia tárgykörében Készítette: Rácsok Gabriella

Részletesebben

Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület

Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület Dél-alföldi HEURégió Pont Egyesület Csernyi Gabriella Multikulturalizmus? A kárpátaljai magyar kisebbség kulturális helyzete a multikulturalizmus tükrében Szeged, 2010. Csernyi Gabriella Multikulturalizmus?

Részletesebben

Mund Katalin: A kulturális evolúció újabb elméletei a hagyományok tükrében *

Mund Katalin: A kulturális evolúció újabb elméletei a hagyományok tükrében * Mund Katalin: A kulturális evolúció újabb elméletei a hagyományok tükrében * Sevillai Szent Izidornak, az Internet védőszentjének Pléh Csaba "A gondolatok terjedési mechanizmusai: mémek vagy fertőzések"

Részletesebben