Területi különbségek a hazai egészségturizmus kínálatában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Területi különbségek a hazai egészségturizmus kínálatában"

Átírás

1 KÖZLEMÉNYEK DR. ÁCS PONGRÁC LACZKÓ TAMÁS Terület különbségek a haza egészségturzmus kínálatában Bevezetés Napjankban az egészségturzmus különböző formá egyre jelentősebb szerepet játszanak a vlág turzmusában, lletve számos ország gazdaság teljesítményében. Az elmúlt évtzedben töretlenül fejlődő egészségturzmuson belül mnd vlág-, mnd haza vszonylatban a wellness-turzmus területén fgyelhető meg az egyk legdnamkusabb bővülés. Az olyan általános trendek, mnt az ndvdualzácó erősödése, a demográfa átalakulás, a nők társadalm szerepenek megváltozása, a sprtualzálódás, vagy a cvlzácós betegségek egyre szélesebb körű elterjedése, lletve az egészséges életmód felértékelődése megteremtette a wellness-szolgáltatások és -termékek ránt gény társadalm hátterét (Fredl 007, Zsgmond 007). A különböző tudományterületek szakembere szernt a társadalomban tapasztalható átalakulásoknak, lletve az ágazat kedvező gazdaság teljesítményének köszönhetően a wellness-pac a jövőben s az egyk leggyorsabban fejlődő tursztka és gazdaság ágazat lesz. Az 1990-es évek derekától jelentős átrendeződés folyamat ndult az egészségturzmus vlágpacán, amnek köszönhetően a wellness-turzmus kereslet volumene napjankra csaknem kétszerese a hagyományosnak tekntett gyógy- és termálturzmus forgalmának. Az elmúlt tzenöt évben jellemző wellness boom eredményeként a vlág számos országában (Németország, Ausztra, USA) megtízszereződött a megváltozott elvárásoknak megfeleln tudó, az új típusú szolgáltatásokat, termékeket és komplex wellness-tursztka csomagokat nyújtan képes szolgáltatók száma. Napjankban a legjelentősebb wellness-kínálattal és forgalommal rendelkező országok elsősorban Európában, Észak-Amerkában, lletve Délkelet-Ázsában találhatók, ahol a szolgáltatások jellegében, az génybevétel társadalm bázsában és alapeszmében még számottevő különbségek tapasztalhatók. Ezek alól a tursztka pacokon zajló folyamatok alól hazánk sem vonhatja k magát, egyrészt mert a felsorolt országok lakossága jelent a haza egészségtursztka szolgáltatók számára a legfontosabb külföld vendégkört, másrészt pedg Magyarország hagyományosan az egyk fontos szereplője volt és kíván maradn a nemzetköz egészségtursztka pacnak. Ehhez rendelkezk nemzetközleg egyed arculatot és pac előnyt bztosító erőforrásokkal, amelyek szélesebb körű és hatékonyabb khasználása a fokozódó belföld érdeklődés és a versenytársnak teknthető európa országok nagyon dnamkus egészségtursztka bővülése és fejlesztése matt rendkívül fontossá vált. Az egészségturzmus helyzete Magyarországon Hazánkban több mnt 00 olyan település van, amelynek tursztka kínálatában meghatározó súllyal jelennek meg a gyógy- és wellness-szolgáltatások, lletve termékek. Vendégkörük nagysága és kterjedtsége alapján vannak közöttük nemzetköz, regonáls és hely egészségtursztka vonzerővel jellemezhető települések. A nemzetköz jelentőségű gyógy- és wellness-szolgáltatókkal rendelkező települések tursztka jelentőségét mutatja a leglátogatottabb magyar városok rangsorában betöltött helyük. A belföldek által leggyakrabban látogatott városok rangsorában előkelő helyen találhatók leghíresebb fürdővárosank: Hajdúszoboszló, Hévíz, Zalakaros és Bük. Vendég-

2 TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK A HAZAI EGÉSZSÉGTURIZMUS KÍNÁLATÁBAN 345 forgalmuk jelentős növekedésének köszönhetően ezek a települések az előző évekhez képest javítottak pozícójukon (005-ben Hajdúszoboszló 3., Zalakaros 10. volt a hasonló rangsorban). Az előző évhez képest számottevő belföld forgalombővüléssel jellemezhető városok közül Sófok (+4 ezer vendégéjszaka), Sopron (+53 ezer), Debrecen (+90 ezer) és Eger (+17 ezer vendégéjszaka) egyéb vonzótényezők mellett jelentős, napjankban s bővülő egészségtursztka kínálattal rendelkeznek. 1. táblázat A külföld és belföld tursták által leglátogatottabb magyar városok sorrendje 006-ban (vendégéjszakák száma, ezer) Sorszám Belföld Külföld Összesen 1. Budapest (877) Budapest (535) Budapest (611). Hajdúszoboszló (531) Hévíz (595) Hévíz (97) 3. Sófok (345) Bük (339) Hajdúszoboszló (83) 4. Sopron (338) Hajdúszoboszló (34) Sófok (669) 5. Hévíz (33) Sófok (91) Bük (533) 6. Debrecen (84) Zalakaros (8) Balatonfüred (431) 7. Zalakaros (58) Balatonfüred (138) Sopron (409) 8. Eger (6) Debrecen (115) Debrecen (399) 9. Szeged (13) Győr (11) Zalakaros (396) 10. Bük (194) Harkány (91) Eger (307) Forrás: KSH 006. A külföldeknek a magyar gyógyhelyek és -szolgáltatók ránt fokozott érdeklődését mutatja, hogy öt, híres gyógyfürdővel rendelkező vdék város (Hévíz, Bük, Hajdúszoboszló, Zalakaros, Harkány) s a leglátogatottabb tíz település között volt 006-ban. A haza kereskedelm szálláshelyeken regsztrált összes vendégforgalmat vzsgálva elmondható, hogy a vendégek által legkedveltebb tíz magyar város sznte mndegyke rendelkezk számottevő gyógy- és wellnessszolgáltatásokat kínáló fürdővel vagy szállodával. A haza egészségturzmus volumenének alakulásában akár a legjelentősebb vdék fürdőhelyek, akár a wellness- és gyógyszállodák vendégforgalmának vzsgálata alapján számottevő bővülés volt megfgyelhető az elmúlt dőszakban (1. ábra). 1. ábra Magyarország legjelentősebb vdék fürdőhelyenek vendégforgalma között (vendégek száma) Bük Hévíz Kehdakustány Sárvár Zalakaros Hajdúszoboszló Gyula Harkány Forrás: Idegenforgalm statsztka évkönyv , Tursztka statsztka évkönyv 004, 005. A vzsgált dőszak elejére jellemző lassú növekedés (bzonyos esetekben csökkenés vagy stagnálás, például Gyula, Sárvár, Harkány esetében) után, 001-től a nagy állam támogatásoknak és a hozzájuk kapcsolódó egyéb beruházásoknak, valamnt az egészségturzmus szerepét erősítő ténye-

3 346 DR. ÁCS PONGRÁC LACZKÓ TAMÁS zőknek köszönhetően a vendégek száma gyors ütemben növekedett, amnek eredményeként a három legnagyobb vendégforgalommal rendelkező településen Hévízen, Hajdúszoboszlón, Bükön 1996-hoz képest megduplázódott a vendégek száma. Emellett nagyon jelentős, évről évre követhető vendégszám-növekedés jellemezte Zalakarost és Kehdakustányt. A bemutatott vendégszám-növekedés nem jellemző az ország teljes területén. Az olyan nemzetköz hírnévvel rendelkező fürdőtelepülés, mnt Harkány, jelentős beruházások mellett s csak mnmálsan tudta vendégszámát növeln, Gyula pedg vesztett a tíz évvel ezelőtt vendégköréből. Mndkét város esetében kedvező folyamatként értékelhető a forgalm mutatóknak az elmúlt néhány évben látható növekedése. A KSH adata szernt 007-ben a haza kereskedelm szálláshelyeken regsztrált mnden ötödk (0,7%), a szállodákban csaknem mnden harmadk (9,5%) éjszakát gyógy- és wellnessszállodákban töltötték a vendégek. Mközben a kereskedelm szálláshelyeken országos átlagban 1,1%-os növekedést regsztráltak a megelőző dőszakhoz képest, a wellness-szállodákban a 8 ezerrel több vendég 13,6%-kal több éjszakát töltött el, mnt 006-ban. Ez a korább évek trendjéhez vszonyítva csökkenő ütem, de a kereskedelm szálláshelytípusok közül még mndg a legdnamkusabb bővülést mutatja.. táblázat A haza wellness-szállodák vendégforgalmának alakulása, Év A külföld A belföld Az összes A külföld- A belföld- Az összes vendégek száma vendégéjszakák száma Dnamka 007/004, % 33,1 396,0 379,6 30,9 46,4 30,6 Forrás: KSH. Az. táblázat adataból látszk, hogy mnd a vendégek száma, mnd az általuk termelt vendégéjszakák száma évről évre emelkedett, amnek következtében a forgalm mutatók több mnt háromszorosukra növekedtek a három évvel korább dőponthoz képest. A külföld és belföld vendégek arányát vzsgálva elmondható, hogy a wellness-szállodákban a haza vendégkör a meghatározó, hszen a vendégek több mnt háromnegyede belföld volt, a vendégéjszakák kétharmada belföld vendégek által realzálódott 007-ben, és ezek az arányok a korább években s hasonlóan alakultak. Bztató tendencának tűnk a haza vendégkör alakulása mellett a tendencózus vendégszám- és vendég-éjszakaszám-növekedés a külföldek esetében. A turzmus és egyben az egész magyar gazdaság egyk dnamkus fejlődést és eredményt felmutató ágazata az egészségturzmus, amely tovább jelentős tartalékokkal és fejlődés potencállal rendelkezk. A gyógy- és wellness-turzmus makrogazdaság jelentőségét és hatékonyságát mutatja, hogy a vendégek által elköltött mnden 100 Ft 167 Ft pótlólagos termelést ndukál, lletve mnden, az adott ágazatban létrejött 100 munkahely tovább 14 új munkahelyet teremt között az országos egészségtursztka beruházások multplkátorhatásának értéke a tovagyűrűző hatásokat s fgyelembe véve 70 mllárd fornt volt (Koczszky 004). Az ágazatnak között, a Szécheny-terv keretében juttatott 30,9 mllárd fornt állam támogatás 006-g 17 mllárd fornttal növelte a fejlesztett helyszínek éves árbevételét, 567 új munkahelyet teremtett, lletve 176,6 mllárd fornttal járult hozzá a GDP növekedéséhez (Mundruczó 005). 003-ban a haza GDP 10,5%-át a turzmus, ennek 0%-át pedg a gyógyturzmus termelte meg. 004 végére ez az arány tovább növekedett a statsztka rendszerben bekövetkezett változások matt. (004-től a Központ

4 TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK A HAZAI EGÉSZSÉGTURIZMUS KÍNÁLATÁBAN 347 Statsztka Hvatal nylvántartásában a wellness-turzmus önálló kategóraként jelenk meg.) 006- ban az egészségturzmus így hozzávetőlegesen 30%-kal részesedett degenforgalmunkból, az öszszes megtermelt GDP-hez pedg kb. 3%-kal járult hozzá. Gazdaság és tursztka szakemberek szernt a következő évtzedek haza gazdaságában a jelenlegnél hangsúlyosabb szerepet kell betöltene a termál- és gyógyvízre alapozott egészségturzmusnak. A különböző országos, regonáls és hely stratégákban, lletve fejlesztés programokban kemelten fontos prortásként megfogalmazott gyógy- és wellness-turzmus fejlesztését számos tényező, nemzetköz és haza trend, valamnt rendelkezésre álló természet és társadalm adottság támasztja alá: 1. A gyógy-, termál- és wellness-turzmus számos egyed előnnyel rendelkezk a turzmus egyéb ágaval összehasonlítva (a KSH adata szernt): a szezonaltás negatív hatása sokkal kevésbé érvényesül (amíg 006-ban a kereskedelm szálláshelyek január és augusztus átlagos vendégforgalma között több mnt négyszeres arány volt, addg a wellness-hotelek esetében ez két és félszeres, a gyógyhotelek esetében pedg alg több mnt kétszeresnek adódott), az átlagos tartózkodás dő hosszabb (007-ben az átlagos,7-del szemben a gyógyszállodákban 3,6 éjszakát regsztráltak), a kapactáskhasználtság jobb (007-ben a gyógyszállodák átlagosan 63,9%-os szobakapactás-khasználtsággal, a wellness-szállodák 51%-os khasználtsággal működtek, amely meghaladja a szállodák 49,8%-os átlagértékét), a fajlagos költés 30 35%-kal magasabb, mnt a turzmus más területen.. Hazánk természet adottsága tursztka szempontból kválóak, hasznosításuk a jövőben még jelentős mértékben bővíthető. Japán, Izland, Olasz- és Francaország után Magyarország a vlág ötödk legjelentősebb gyógy- és termálvízkészletekkel rendelkező országa (Gella 004). Területének 80%-a alatt jelentős mennységben található 30 C o -nál magasabb hőfokú víz. Ez közel 1300 termálforrást táplál, amelyekből a mnősített gyógyforrások száma 147 (Gella 004), amelyeket 56 gyógyszálló és 70 mnősített gyógyfürdő hasznosít (OGYFI 008). A termál- és gyógyvíz mellett hazánk rendelkezk olyan, az egészségturzmusban már jelenleg s khasznált gyógytényezőkkel, mnt gyógybarlang, mkroklíma, gyógyszap és gyógygáz. 3. A magyar egészségturzmus nagy előnye a több száz éves múltra vsszatekntő fürdőkultúránk, lletve gyógyfürdőnk nemzetköz smertsége, híre (KPMG 00). Fürdőkultúránk része, hogy a magyar lakosság szabaddejében szívesen látogat gyógy- és termálfürdőket, amt jól mutat az a KSH-statsztka, mely szernt 006-ban a belföld vendégek által az öt leglátogatottabb vdék városból négy egyértelműen fürdővárosnak mnősíthető (Hajdúszoboszló, Sófok, Hévíz, Zalakaros). Emellett a fővárosról s elmondható, hogy gyógy- és termálfürdő, a gyógy- és wellnessszállodá jelentős vendégforgalmat bonyolítanak le. 4. A nemzetköz vszonyokhoz hasonlóan, hazánkban s erősödn látszk az egészséges életvtel, az egészség megőrzése ránt gény, lletve növekszk a prevencós tevékenységek és szolgáltatások ránt kereslet (OLEF 000, 003, Hungarostudy 00, 005). 5. A fejlett vlág nagy részére jellemző demográfa átalakulások a haza társadalmat és a magyar turzmus számára legfontosabb küldőországokat nagymértékben érntk. (Például Németországban az előrejelzések szernt 050-ben mnden másodk állampolgár 55 évesnél dősebb lesz.) Ezek az átalakulások valószínűleg jelentősen növeln fogják a különböző preventív, gyógyító, lletve utógondozáshoz kapcsolódó tursztka szolgáltatások ránt gényt (ESPA 006). 6. A nemzetköz színvonalú szolgáltatásokat nyújtó haza egészségtursztka szereplők versenyképességét növel az európa vszonyokkal szemben valószínűleg sokág megmaradó árelőnyünk (Strompf 006). 7. Kedvező helyzetet teremthet a haza gyógyszolgáltatók számára az európa unós betegbztosítókat érntő szabályozás megváltozása, amely szernt az unón belül külföld kezelések megtérít-

5 348 DR. ÁCS PONGRÁC LACZKÓ TAMÁS hetők. Fontos változás, hogy az orvosválasztás szabaddá vált a tagországokon belül (am nemcsak szükséghelyzetben, hanem ambuláns kezelések esetében s érvényes), valamnt, hogy a választás esetében rányelvként már nem a jobb, hanem a legalább azonos színvonal a követelmény (Strompf 006). 8. Tovább lendületet adhat a wellness- és gyógyturzmusnak a nemzetköz utazások terén látható trend, amely a költségek csökkenése rányába hat (a fapados légtársaságok tömeges megjelenése), így a rövdebb tartózkodások s kfzetődőek és vonzóak lehetnek (Strompf 006). 9. Mnd a haza, mnd a nemzetköz vszonyok között megfgyelhető változás, hogy egyre kedveltebbé válnak a magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtó három-, négy- és ötcsllagos szálláshelyek. A haza szállodák elmúlt hatév forgalmának vzsgálata alapján egyértelműen látszk a négyés ötcsllagos hotelek forgalmának növekedése, szemben az alacsonyabb besorolású egy- és kétcsllagos egységekkel, amelyekben évről évre kevesebb éjszakát töltenek el a vendégek. 007-ben az ötcsllagos hotelek,-szer, a négycsllagosok több mnt három és félszer, a legnagyobb forgalmat lebonyolító háromcsllagos szállodák pedg 50%-kal több vendégéjszakát könyvelhettek el, mnt 001-ben (a kereskedelm szálláshelyeken összességében 6,5%-kal, a szállodákban 0%-kal nőtt a vendégéjszakák száma a vzsgált dőszakban).. ábra A belföld vendégforgalom alakulása a haza szállodákban mlló vendégéjszaka 3,5 3,0,5,0 1,5 1,0 0,5 0, csllagos 4 csllagos 3 csllagos csllagos 1 csllagos Forrás: KSH. 10. Az egészségtursztka termékek ránt belföld kereslet növekedését segítette az 1998-ban bevezetett üdüléscsekk-rendszer. A bevezetése óta forgalmát tekntve több mnt nyolcszorosára bővített rendszert a belföld turzmus serkentésére hozták létre, mvel a tapasztalatok azt mutatják, hogy a nemzetköz degenforgalomban csak az az ország lehet versenyképes, amelynek belső utazás paca s erős. 006-ban 85 ezer ember utazását támogatták 3,5 mllárd fornt értékben, amelynek 48%-át a haza kereskedelm szálláshelyeknél költötték el. A kereskedelm szálláshelyek közül a legnépszerűbb beváltóhelyek a háromcsllagos szállodák voltak, ahol 004-ben a csekkforgalom közel egyharmada bonyolódott le. 3. táblázat Az üdülés csekk rendszerének néhány adata Megnevezés Dnamka: 006/1998 Csekkértékesítés, mlló fornt 1 656, , , szeres Támogatottak száma, fő szoros Forrás: Tursztka statsztka évkönyv 005, Turzmus Magyarországon 006, előzetes adatokkal.

6 TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK A HAZAI EGÉSZSÉGTURIZMUS KÍNÁLATÁBAN A munkahely egészségmegőrző programokba fektetett összegek megtérülésével kapcsolatos külföld kutatás tapasztalatoknak köszönhetően a haza közép- és nagyvállalkozások s egyre gyakrabban smerk és fogadják el a wellness- és egyéb prevencós programoknak a munkaerő újratermelésében játszott fontos szerepét. Az eredmények alapján látható, hogy a munkahely wellness-programok hatására nemcsak az egészségügy kadások (befektetett eurónként 3,48 5,4 euróval) és a dolgozók hányzása csökkennek, hanem kedvezően változk a dolgozók produktvtása és vállalat ránt lojaltása s (Zopcsák 007). Wellness-kínálat Magyarországon A nemzetköz trendekhez hasonlóan hazánkban s egyre nagyobb számú, és egyre összetettebb a wellness-szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások köre. Napjankban Magyarországon wellnessszolgáltatások génybevételére leggyakrabban az alább típusú helyszíneken van lehetőség: a wellness-szállodákban, vagy a különböző mnősítésű kereskedelm szálláshelyeken (például a gyógyszállókban) kalakított wellness-részlegekben, a gyógy-, termál- és élményfürdők erre kalakított egységeben, egészségcentrumokban, nap wellness-szolgáltatóknál: detartoznak a wellness-centrumok; ezek olyan létesítmények, amelyek széles körű wellness-, fürdő-, szauna-, relaxácós, ftnesz-, sport- és szépségszolgáltatásokat nyújtanak, vagy olyan elsődlegesen ftnesz- (wellness-klubok, és sportközpontok), vagy beauty- (szépségszalon) proflú helyszínek, amelyek néhány wellnessszolgáltatást s nyújtanak. Közös jellemzőjük, hogy nem rendelkeznek szállással, a programok, kezelések és a szolgáltatások génybevétele néhány órától egy napg terjed. A szolgáltatók körének gyors bővülése, a termnológa és osztályozás problémák (például a szállodák önbesorolás alapján történő mnősítése, vagy az egységes mnőségbztosítás hánya), lletve az lyen szolgáltatásokat nyújtók regsztrálásának elégtelensége matt nehéz naprakész, pontos adatokkal meghatározn a haza wellness-pac méretét. A wellness-turzmus leglátványosabb, és statsztkalag s a legjobban követhető és mérhető része a wellness-szállodákban lebonyolódó forgalom. A kereslet és kínálat vszonyok objektív vzsgálatát az 54/003 (VIII. 9.) GKM-rendeletben meghatározott mnmum-krtérumrendszer megfogalmazása tette lehetségessé. A rendelet 6. / C pontja szernt: a wellness-szálloda megfelel a mnmum három csllagos szállodákban előírt követelményeknek, továbbá az egészséges életvtelhez szükséges fürdő-, szauna-, gasztronóma, sport-, relaxácós, közösség programlehetőségeket és wellness-szolgáltatásokat nyújt januárban a Magyar Szállodaszövetség 9, a KSH pedg 63 mnősítéssel rendelkező wellness-szállodát tartott nylván, amelyek összesen 9855 férőhellyel rendelkeztek. Ezek mellett ma már sok olyan szálloda létezk, amelynek nevében szerepel a wellness kfejezés, vendégenek széles körű, magas színvonalú wellness-kínálatot nyújt, és amely az utazás rodák és egyéb utazásszervezők tevékenységének, valamnt saját promócójának köszönhetően markánsan megjelenk a haza wellness-pac kínálatában. Ezeknek a szállodáknak köszönhetően 007 nyarán több mnt 150, összesen több mnt férőhellyel rendelkező, wellness-szolgáltatásokat széles körben nyújtó szállodát tartottak nylván Magyarországon (Laczkó Rébék 008). Ez dnamkusan növekvő kör, mvel 007 másodk felében s több lyen proflú szállodát kívántak átadn a beruházók. Gyógytursztka kínálat Magyarországon Hazánk széles kínálatot nyújt a jellemzően természet gyógytényezőre (elsősorban gyógyvízre, gyógybarlangra, mkroklímára, gyógyszapra) épülő tursztka szolgáltatásokból. Ezeknél a szolgáltatóknál a fő hangsúly a gyógyításon van, amt nkább csak kegészítenek az általános tursztka

7 350 DR. ÁCS PONGRÁC LACZKÓ TAMÁS szolgáltatások és vonzerők (Gella 004). A gyógyszállodák esetében azonban új jelenségként közeledés, és ma már átfedés tapasztalható az egészségturzmus (motvácóban egymástól eltérő) két ágazata: a gyógyászat és a prevencós (wellness) proflú szolgáltatások kereslet és kínálat vszonyaban. Napjankban a haza gyógyszállodák jelentős része a hagyományos gyógyászat szolgáltatások mellett széles körben kínál wellness-szolgáltatásokat s, melyeket a vendégek nagyszámban génybe s vesznek. 008-ban 5 haza gyógyszálloda rendelkezk a német wellnessszövetség által nyújtott medcal wellness mnősítéssel januárban az OGYFI 30, a KSH 56 gyógyszállodát tartott nylván, férőhellyel. Ezek mellett 13 gyógyhely, 70 gyógyfürdő, 6 szanatórum, 4 gyógybarlang és egy széndoxdgyógygázfürdő található az országban (OGYFI). A fürdők adatszolgáltatás hányossága matt a gyógytursztka pac méretének változása a gyógyszállodákban realzálódott vendégéjszakák számának vzsgálatával mérhető statsztkalag a legkönnyebben. Az összesített vendégforgalmat vzsgálva, az utolsó év szerény 1,8%-os emelkedése ellenére jelentős vendégkörbővülésről lehet beszéln az elmúlt hat év haza gyógyturzmusában. 007-ben 9%-kal több vendégéjszakát regsztráltak gyógyszállodákban, mnt 00-ben. Ez a növekedés elsősorban a szállodaszám emelkedésének és kapactásnövekedésének, az állam beruházások (például a Szécheny-terv beruházása, a főváros műemlékfürdő- és hotelfelújítások) kedvező hatásanak és a haza kereslet élénkülésének köszönhető. 4. táblázat A haza gyógyszállodák vendégforgalmának alakulása, Év A külföld A belföld Az összes A külföld- A belföld- Az összes vendégek száma vendégéjszakák száma, mlló ,380 0,706, ,365 0,77, ,486 1,011, ,573 1,148, ,398 1,36, ,380 1,31,701 Dnamka 007/00, % Forrás: KSH. A wellness- és gyógyszállodák terület koncentrácója A terület egyenlőtlenségek elemzésekor gyakran találkozunk a koncentrácó fogalmával, mely a jelenségek tömörülését, összpontosulását jelent. A koncentrácó jelenségét a mennység smérv szernt elemezhetjük úgy, hogy a vzsgált mennység smérv gyakorság és értékösszeg-eloszlását hasonlítjuk össze, vagys azt, hogy az értékösszeg mennyre koncentrálódk a sokaság bzonyos egységere. Az értékösszegnek kevés számú egységre való összpontosulását koncentrácónak nevezzük (Köves Párnczky 1981). A terület koncentrácó elemzésekor az egyk leggyakrabban használt eljárás a Lorenz-görbe ábrázolása, am tulajdonképpen a koncentrácós tábla grafkus megjelenítését jelent. Ez egy egységny oldalú négyzetben elhelyezett ábra, mely a kumulált relatív gyakorságok (g ) függvényében ábrázolja a kumulált relatív értékösszegeket (z ). A Lorenz-görbe a terület koncentrácó grafkus megjelenítésére és összehasonlítására használt módszer, mely során csak a koncentrácó tényét tudjuk megjeleníten. Arra nem alkalmas, hogy megállapítsuk, a vzsgált jelenség terület egyenlőtlenség mlyen mértékű. Az eljárást gyakran alkalmazzák, mvel, ha több dőpontban ábrázoljuk ugyanazt a jelenséget, könnyen nformácóhoz juthatunk a terület egyenlőtlenség (koncentrácó) változásáról.

8 TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK A HAZAI EGÉSZSÉGTURIZMUS KÍNÁLATÁBAN 351 A Lorenz-görbe elkészítése előtt egy adott relatív mutató szernt csökkenő vagy növekvő sorrendbe kell állítan a vzsgált adatokat, jelen esetben a térségenket (megyéket). Ha az adatokat növekvő sorrendbe rendezzük, akkor a görbe az átlónk alá kerül, csökkenő sorrend esetén az átló fölé (Ács 007). A vzsgálat alapjául a KSH nylvántartásában szereplő egységek szolgáltak, mvel jelenleg ez az egyetlen rendszeresen aktualzált, forgalm adatokra s kterjedő adatbázs a felhasznált szállodatípusokról. 3. ábra A különböző szálláshelytípusok terület koncentrácójának grafkus megjelenítése 0,8 Részesedés a szállókból 0,6 0,4 0, Összes kereskedelm szálláshely Összes wellness-szálloda Összes gyógyszálloda 0,0 0,0 0,1 0, 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 Részesedés a népességből Megjegyzés: saját számítás. A görbe értelmezése: ha létezne egy olyan területegység, amelyk a vzsgált smérv értékösszegének nagy hányadát lekötné, vagys a relatív gyakorságok és a relatív értékösszegek gen nagy mértékben eltérnének egymástól, akkor a görbe az átlótól távol esne, lletve a teljes koncentrácó esetén a görbe az egységny oldalú négyzet oldalaval esne egybe (Hajdu 1997). Amennyben az egységeknek az értékösszegből való részesedése azonos, a kumulált relatív gyakorságok és a kumulált relatív értékösszegek megegyeznek (g =z ), lyenkor a görbe egybeesk az átlóval, am a koncentrácó hányát, vagys az abszolút egyenlőséget, koncentrálatlanságot jelz. A 3. ábráról leolvasható, hogy nncs terület egyenlőség egyk szállótípus terület megjelenésében sem, de teljes koncentrácóról sem beszélhetünk. Az ábra azt s szemléltet, hogy a legksebb terület egyenlőtlenség a kereskedelm szálláshelyek, a legnagyobb koncentrácó pedg a gyógyszállodák elhelyezkedésében tapasztalható. A görbe jól mutatja ugyan a terület koncentrácót, de számadattal nem szolgál a koncentrácó nagyságáról. A következőkben ezt a koncentrácót kívánjuk kvanttatív módon mérn, két koncentrácós mutató (Hrschmann Herfndahl, Hoover) segítségével. A Hrschmann Herfndahl koncentrácós ndex sajátossága, hogy a megoszlást nem a teljesen egyenleteshez vszonyítja. A mutató 0,6 felett értéke már erős koncentráltságra, monopolhelyzetre utal 1. Értelmezése: mnmáls értékét, am az elemszám függvénye akkor vesz fel, ha a vzsgált smérv a terület egységek között egyenletesen oszlk el, maxmáls értékét pedg akkor, ha a vzsgált jelenség egy területen, egy kézben összpontosul, vagys monopolhelyzet van. (A mutató használatakor vgyázn kell arra, hogy egyforma elemszámú vzsgálatokat hasonlítsunk össze.) 1 A koncentrácós ndex értékkészlete: 1/n K 1.

9 35 DR. ÁCS PONGRÁC LACZKÓ TAMÁS n x K. = well = 0,086 n = 1 x = 1 x = a naturáls mértékegységben megadott terület jellemző n y az területegységben. Kkeresk. = = 0,064 = 1 n y y = a naturáls mértékegységben megadott terület jellemző = 1 az területegységben. n x K. = gyógy = 0,161 = 1 n x = 1 A mutató értelmezése során láthatóvá válk kvanttatív módon s, amt a Lorenz-görbe grafkusan már mutatott, hogy a gyógyszállodák terület elhelyezkedésében található a legnagyobb terület koncentrácó, de egyk terület sncs monopolhelyzetben. A következő (Hoover-)mutató gyakorlat alkalmazásával a terület egyenlőtlenségek, koncentrácók vzsgálata során sznte mnden alkalommal találkozunk, gyakran használják a településszocológában s, amkor a társadalm csoportok terület koncentrácóját, lletve a lakóhely elkülönüléseket elemzk. Az ndex azt mutatja meg, hogy az egyk smérv hány százalékát kell a területegységek között átcsoportosítan, hogy a terület megoszlása a másk jellemzőével azonos legyen. A regonáls és terület kutatások során legtöbbször a lakónépesség terület eloszlásával vetk össze a vzsgálatok szempontjából fontosnak ítélt smérvek terület eloszlását. H H H well. = ker esk. gyógy. = = = n = = x f n n y f x f = 37% = 6% = 5% Az eredmény: a wellness-szállodák 37%-át, a kereskedelm szálláshelyek 6%-át, míg a gyógyszállodák 5%-át kellene átcsoportosítan, hogy a lakónépesség terület eloszlásával azonos legyen, vagys tt s láthatjuk, hogy a gyógyszállodák terület megjelenésében tapasztalhatjuk a legnagyobb egyenlőtlenséget, koncentrácót. A wellness- és gyógyszállodák terület elhelyezkedése Itt x, y és f megoszlás vszonyszámot jelöl. A fent vzsgált grafkus ábrázolás és a mutatók által s bzonyítottuk, hogy a haza szálláshelyek terület megjelenésében koncentrácót tapasztalhatunk, legnkább a gyógyszállodák és a wellnessszállodák tekntetében. A vzsgálatank statkus helyzetképet mutatnak, nem dnamkus változást. Bár a wellness-szolgáltatásokat nyújtó szállodák építése az egész ország területére jellemző, mégs jelentős terület különbségek fgyelhetők meg mnd a KSH által mnősített, mnd az egyéb wellness-proflú szállodák esetében. Hotelek legnagyobb számban, lletve befogadóképességben Nyugat-Dunántúlon és Budapesten épültek, de az ország csaknem mnden régójában található A Hoover-ndex értékkészlete: 0 H 100.

10 TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEK A HAZAI EGÉSZSÉGTURIZMUS KÍNÁLATÁBAN 353 (Észak-Alföld kvételével) legalább négyszáz vendég fogadására alkalmas wellness-szálloda. A nyugat-dunántúl régó és Budapest együtt csaknem a felét adja a haza wellness-szállodáknak (a legalább 500 férőhellyel rendelkező házak 87%-át), emellett jelentős kínálattal rendelkezk a déldunántúl (főként az elmúlt évek balaton wellness-hotelépítés hullámnak köszönhetően) és az észak-magyarország régó s. 4. ábra A wellness-szolgáltatásokat nyújtó szállodák száma régónként Magyarországon, 007 Észak-Magyarország Észak-Alföld 5 10 Dél-Alföld 3 5 Közép-Dunántúl 5 9 Dél-Dunántúl 9 1 Nyugat-Dunántúl Közép-Magyarország KSH által nylvántartott wellness-szállodák Wellness-szolgáltatásokat nyújtó szállodák Forrás: a KSH alapján saját számítás. A gyógyszállodák elhelyezkedésében s jelentős terület egyenlőtlenség látható. 007 nyarán a haza kínálatból messze kemelkedk Nyugat-Dunántúl, hszen csaknem mnden másodk gyógyszálloda tt található (7 ház). A Nyugat-Dunántúl mellett nagyobb számú hotellel rendelkezk még az észak-alföld (10) és a közép-magyarország (7) régó s. Ezeknek a szállodáknak a nagy része néhány, jelentős gyógytursztka vonzótényezővel rendelkező településhez kötődk. Ilyenek Nyugat-Dunántúlon Hévíz (14 gyógyszállodával) és Zalakaros (5), Észak-Alföldön Hajdúszoboszló (6), a közép-magyarország régóban Budapest (5), a dél-dunántúlban pedg Harkány (3). A terület koncentrácót befolyásoló tényezők A wellness- és gyógyszállodák terület struktúráját befolyásoló tényezőket korrelácós mátrx segítségével vzsgáltuk (5. táblázat). Az elemzésbe magyarázótényezőként bevontuk az egészségturzmus alapját képező természetes gyógytényezők mutatót, a haza tursztka ágazat kapactás és forgalm jelzőszámat, a terület gazdaság fejlettségét jelző, lletve a gazdaságpoltka támogatások mértékét jelző mutatókat. E tényezők hatásanak elemzésekor fgyelembe kell venn, hogy a felhasznált módszer a kauzáls vszonyokról nem mnden esetben ad egyértelmű képet, valamnt csak mennység vszonyok vzsgálatára alkalmas. Az tt bemutatott tényezők csak egy részét jelentk a szállodák terület elhelyezkedését befolyásoló tényezőknek. Jelen vzsgálat következő szakaszában az elemzést k kívánjuk bővíten a különböző tursztka vonzerők (természet, kulturáls és specáls), a közlekedés-földrajz helyzet, az alap- és tursztka nfrastruktúra, valamnt a pályázat aktvtást mutató jelzőszámok vzsgálatára. A wellness-szállodák terület eloszlásával a vzsgált tényezők közül legszorosabb kapcsolatban a nem gyógyvíz alapú természetes gyógytényezők (ezek közül elsősorban a klmatkus gyógyhelyek) térbel előfordulása, valamnt a legalább országos vonzerejű, a haza turzmus által már khasznált gyógytényezők állnak.

A gyógyturizmusban érintett települések Magyarországon

A gyógyturizmusban érintett települések Magyarországon A gyógyturizmusban érintett települések Magyarországon Központi Statisztikai Hivatal 2013. augusztus Tartalom Bevezetés...2 Összefoglalás...3 Gyógyvizek, gyógyhelyek Magyarországon...4 A gyógyturizmus

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TURIZMUSA A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI TÉRBEN

MAGYARORSZÁG TURIZMUSA A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI TÉRBEN MAGYARORSZÁG TURIZMUSA A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI TÉRBEN AubertA. Jónás-Berki M. Marton G. 1 Pálfi A. Bevezetés A tanulmány megírását a téma turizmusföldrajzi alapvetésén túl az is motiválta, hogy a rendszerváltás

Részletesebben

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK

TARTALOM ÁBRAJEGYZÉK TARTALOM oldal I. A KUTATÁS CÉLJA, A TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA 2 II. ELMÉLETI HÁTTÉR, SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 6 III. A KUTATÁS MÓDSZERTANA 9 IV. KUTATÁSI EREDMÉNYEK, A HIPOTÉZISEK ÉRTÉKELÉSE 13 V. PUBLIKÁCIÓK,

Részletesebben

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia

Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TURISZTIKAI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁGA MEGBÍZÁSÁBÓL Országos egészségturizmus fejlesztési stratégia A stratégia elkészítésben részt vevő szakértők Aquaprofit

Részletesebben

A turisztikai fejlesztések állami támogatása térségi és nemzetgazdasági szintű hatékonyságának vizsgálata

A turisztikai fejlesztések állami támogatása térségi és nemzetgazdasági szintű hatékonyságának vizsgálata A turisztikai fejlesztések állami támogatása térségi és nemzetgazdasági szintű hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2010. június Állami Számvevőszék Kutató Intézete A turisztikai fejlesztések állami támogatása

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja

Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja Debrecen, 2004 Tartalom Előzmény 3 I. KONCEPCIÓ 4 1. Bevezető 5 2. Turisztikai tendenciák, Debrecen idegenforgalmi szerepe

Részletesebben

ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON

ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány ÜZLETI KÖRNYEZET A GYÓGYTURIZMUSBAN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Hajdúszoboszló és az egészségturizmus

Hajdúszoboszló és az egészségturizmus Hajdúszoboszló és az egészségturizmus Központi Statisztikai Hivatal 2011. március Tartalom Bevezető...2 Összefoglaló...2 1. A gyógyfürdőhely története...3 2. A szoboszlói gyógyvíz jellemzői, hatásai...4

Részletesebben

A termálvízre alapozott idegenforgalom gazdasági jelentősége három eltérő környezetben fekvő kisváros esetében

A termálvízre alapozott idegenforgalom gazdasági jelentősége három eltérő környezetben fekvő kisváros esetében Csomós György Kulcsár Balázs A termálvízre alapozott idegenforgalom gazdasági jelentősége három eltérő környezetben fekvő kisváros esetében Bevezetés A Debreceni Egyetem Műszaki Kara és a Nagyváradi Egyetem

Részletesebben

POZÍCIÓ ÉS PERSPEKTÍVÁK BARANYA TURIZMUSÁBAN

POZÍCIÓ ÉS PERSPEKTÍVÁK BARANYA TURIZMUSÁBAN POZÍCIÓ ÉS PERSPEKTÍVÁK BARANYA TURIZMUSÁBAN BARANYA MEGYE TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK AKTUALIZÁLÁSA AUBERT ANTAL SZABÓ GÉZA Baranya Megyei Önkormányzat Pécsi Tudományegyetem Turizmus Tanszéke Pécs,

Részletesebben

BARANYA MEGYE TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE

BARANYA MEGYE TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE BARANYA MEGYE TURIZMUSFEJLESZTÉSI PROGRAMJÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSE Pécsi Tudományegyetem Turizmus Tanszéke Pécs, 2005 Készült a Baranya Megyei Önkormányzat megbízásából 2005-ben. Vezető szakértők: Dr. Aubert

Részletesebben

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA

ÁLTALÁNOS STATISZTIKA Berzseny Dánel Főskola ÁLTALÁNOS STATISZTIKA műszak menedzser alapszak Írta: Dr. Köves János Tóth Zsuzsanna Eszter Budapest 006 Tartalomjegyzék. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁSI ALAPOK... 4.. A VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szakdolgozat A Mórahalmi egészségturizmus kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

Magyarország idegenforgalmi régiói

Magyarország idegenforgalmi régiói Magyarország idegenforgalmi régiói Vezető szerző: Dávid Lóránt, Aubert Antal, Bujdosó Zoltán, Csapó János, Darabos Ferenc, Dávid Lóránt, Jónás-Berki Mónika, Gyuricza László, Horváth Pál, Kovács Tibor,

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat)

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI. (első munkaváltozat) A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ TURISZTIKAI HELYZETKÉPE ÉS FEJLESZTÉSI FELADATAI (első munkaváltozat) Készült a Magyar Tudományos Akadémia RKK felkérésére Győr, 2004. Dr. Fekete Mátyás egyetemi adjunktus, szaktanácsadó

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZABÓ ZOLTÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZABÓ ZOLTÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS SZABÓ ZOLTÁN KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 2015 KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Kereskedelmi és Marketing Tanszék A Doktori Iskola vezetője: Prof. Dr. KEREKES

Részletesebben

Turizmus Bulletin. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007.

Turizmus Bulletin. A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007. IMPRESSZUM Turizmus Bulletin A MAGYAR TURIZMUS ZRT. SZAKMAI ÉS TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA XI. évfolyam, 1-2. szám Megjelenés: 2007. június Lapzárta: 2007. május Felelős kiadó: Dr. Róna Iván vezérigazgató Főszerkesztő:

Részletesebben

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN

BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN Kss Ferenc László BELSŐ GAZDASÁGOSSÁG A TERMELÉSI FOLYAMATBAN A szerzőnek a Verseny és szabályozás első kötetében 2007-ben megjelent sorozatndító ckke a szabályozás gazdaságtana történelmének és főbb témának

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2012. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal Jelentés a turizmus 2012. évi teljesítményéről Internetes kiadvány www.ksh.hu 2013. július Tartalom Tartalom 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 2. A lakosság belföldi

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 11. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2004 SZEPTEMBER SZÁMOK PIACOK EMBEREK. LIPÉCZ GYÖRGY: Adótáblák és társadalmi viszonyok

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 11. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 2004 SZEPTEMBER SZÁMOK PIACOK EMBEREK. LIPÉCZ GYÖRGY: Adótáblák és társadalmi viszonyok 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890 34567890345678903456789034567890

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK

Megvalósíthatósági tanulmány TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEGZÉS... 4 2. MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK JELLEMZŐI... 5 2.1. VILÁGTURISZTIKAI TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK... 5 2.2. A MAGYARORSZÁGI TURIZMUS JELLEMZŐI, LEHETŐSÉGEI... 7 2.3. A MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk

Az aktív foglalkoztatási programok eredményességét meghatározó tényezõk Az aktív foglalkoztatás programok eredményességét meghatározó tényezõk GALASI ÉTER LÁZÁR GYÖRGY NAGY GYULA Budapest Munkagazdaságtan Füzetek BW. 1999/4 1999. máus 1 Budapest Munkagazdaságtan Füzetek.1999/4.

Részletesebben

A magyarországi egészségturizmus vizsgálatának indokoltsága

A magyarországi egészségturizmus vizsgálatának indokoltsága Egy szakmai életút eredményei és helyszínei MAGYARORSZÁG EGÉSZSÉGTURIZMUSA Szilágyi Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék E-mail: zsfalatka@gmail.com

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Modellek, mérés.

Foglalkoztatáspolitika. Modellek, mérés. Foglalkoztatáspoltka. Modellek, mérés. Galas Péter Budapest, 20 Galas Péter, 20 Kézrat lezárva: 20. júnus Bevezetés A tananyag célja a foglalkoztatáspoltka közgazdaságtan szempontú elemzésében és értékelésében

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON

AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON Készítette: Tatár Csilla

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐINEK STRATÉGIAI FEJLESZTÉSÉT MEGALAPOZÓ FÓKUSZTANULMÁNY Debrecen, 2010 1 Tartalomjegyzék Rövidítések jegyzéke... 3 Vezetői összefoglaló... 4 I. Helyzetfeltárás...

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2011. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2012. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre

Magyar Innovációs Szövetség. Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Magyar Innovációs Szövetség Az ipari parkok fejlődési tendenciái és hatása a regionális és kistérségi fejlettségre Készítette: Lénárt Péter Róbert Budapest, 2005. június Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...3 1.1

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK GAZDASÁGI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON. 2005. január

AZ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK GAZDASÁGI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON. 2005. január AZ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK GAZDASÁGI HATÁSAI MAGYARORSZÁGON Írta: dr. Mundruczó Györgyné főiskolai docens, témavezető dr. Szennyessy Judit tanszékvezető főiskolai tanár 2005. január Tartalomjegyzék

Részletesebben