Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 SZJA 1 % GY JTÉSE, ELSZÁMOLÁSA Klubvezet k Fóruma január 15. I. El zetes regisztráció A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról az 1966.évi CXXVI.sz. tv 1. (14) bek. rendelkezik A jöv ben csak azoknak a civil szervezeteknek lehet felajánlani a személyi jövedelemadó 1%-át, amelyek el zetesen regisztráltak az erre szolgáló rendszerben. Azok a szervezetek akik már eddig is megszerezték a jogosultságot, - 2 éve m ködnek, alapszabályuk tartalmazza, hogy politikai tevékenységet nem folytat, semmilyen pártnak nem tagjai- NEM KELL REGISZTRÁLNI! Ezek a szervezetek az a 12 KOZ!!!! VAGY a 13 KOZ!!! Okiratban, számolják el a kapott összeget május 31 ig.(nem biztos, hogy lesz 12 KOZ) a 1337A vagy 1437 Bevallásban igazolják a jogosultságot szeptember 30-ig Tulajdonképpen, el re igazoljuk, hogy jogosultak vagyunk 1 % ra. Az Adatlapot a felszólító tájékoztató levél kézhezvételét l számított 30 napon belül kell eljuttatnia NAV-hoz. Gyakorlatilag a 2013-as Bevallásból 2014 lesz! Minden érintett szervezet kap részletes Tájékoztató levelet a változásokról! Az a szervezet, amelyik most alakul, az a tv 2-3 alapján készíti el az Alapszabályát, és adja be regisztrációját a 1337A VAGY!!!! A 1437 Nyomtatványon, annak kötelez mellékleteivel A regisztrációt szeptember 30-ig megteheti. Az új eljárást szeptember 30 i határid vel lehet alkalmazni 2015-re. Egy mindenki számára hozzáférhet adatbázis jön létre! A felajánló látja majd a kedvezményezetti listát, ebb l tudja majd, ki a jogosult. A kedvezményezetté váláshoz szükséges feltételek: a 1337A vagy 1437 Adatlap funkciói - Egyrészt igazolja a jogosultságot a kedvezményezetté váláshoz - Egyben a regisztrációt is elvégezzük vele A 1337A adatlap mellékletei a.) Létesít okirat ill. annak módosítása - papír alapon benyújtva egyszer fénymásolatban - elektronikus benyújtás esetén szkennelt másolatban b.) Nyilatkozat január 01-t l közhasznú tevékenységet folytat - Nincs lejárt esedékesség köztartozása c.) Közhasznú tevékenység kódszámának feltüntetése -1337A adatlap f lapjának 15. sorában a végzett közhasznú tevékenység kódszámának feltüntetése pl. 1. Egészségmeg rzés, betegségmegel zés, d.) Székhelyhasználatot igazoló dokumentum(földhivatali igazolással 1337A letölthet : NAV Abev Java Web Start

33 II. 12 KOZ!!!!! Vagy 13 KOZ a Kedvezményezett beszámolási kötelezettsége Benyújtási határid : május 31. a december 31-i állapotnak megfelel en A Közleményt az egyesület saját internetes felületén is kötelez en el kell helyezni és 1 évig ott kell tartani! Tartalékolás: Az Szja 1 % felhasználásának ez a módja továbbra is lehetséges, de feltételekkel: - A korábbi tartalékolt összegeket május 31 ig fel kell használni! - Továbbiakban a tartalékolási id 2 év lehet. - A 2014 ben felajánlott 1 %-ot a december 31-ig felhasznált állapotról május 30-ig kell KOZ okiratban elszámolni! Milyen arányban lehet elszámolni? A felajánlott 1%-ot 25% M ködési ktsg, 75% Programok ktsge, amelyek az Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenység érdekében merültek fel. A M ködési költség esetében kitétel: Reklám költség, ezen költségnemnek csak a 10 %-a lehet!(tehát a 25%-nak a 10 %-a) Minden regisztált szervezet gy jhet 1%-ot? : Az 1 % gy jtése nem köt dik a Közhasznúsághoz. Itt is az a feltétel érvényesül, : 2 éve már m ködik, Alapszabálya tartalmazza, hogy politikai tevékenységet nem folytat, semmilyen pártnak nem tagja és regisztrálta magát a NAV-nál. A közleményt az egyesület saját internetes felületén is kötelez en el kell helyezni és 1 évig ott tartani! Az Szja 1%, mint a közhasznúság és a gazdálkodás tényez je: A közhasznúsági kalkulátor egyik eleme: MINIMÁLIS! elvárás!: Az Szja 1% éves összege az összbevétel 2 % át el kell, hogy érje Beszámolási kötelezettség elmulasztásának szankciói: A mulasztást követ évben nem gy jthet 1%.ot, a rendelkez k láthatják a NAV honlapján a mulasztás tényét, és értesítést kapnak felajánlásuk érvénytelenségér l. Elérhet ségeim:

34 KÖZHASZNÚSÁG - KÖZFELADAT Klubvezet k fóruma A közhasznú jogállás egyfokozatú lett a évi 175. Tv. szerint a törvény hatályba lépését megel z en közhasznú jogállásukat elnyer szervezeteket május 31.ig illeti meg ez a cím. Ett l az id ponttól a közhasznú tevékenység és a közhasznú jogállás más-mást jelent. Közhasznú tevékenységet bármely szervezet végezhet, viszont közhasznú jogállása csak a törvényszék határozata alapján, a KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ és a KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉLKLET ben foglaltak szerint lehet az egyesületnek. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG FOGALMA: Civil tv.) pontja alapján: amely a létesít okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül, vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez KÖZFELADAT FOGALMA: Civil tv.) pontja alapján: az olyan jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra kötelezett közérdekb l, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályokban meghatározott követelményeknek feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint a feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is. A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGTARTÁSÁHOZ a Civil tv. 32. a még további 3 feltételt határoz meg. 1.) Hozzá kell járulni a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. (ez a KÖZFELADAT ellátását jelenti) 2.) Megfelel er forrásokkal kell rendelkezni a.) évi átlagos bevételnek meg kell haladni az 1 Mo ft.-ot b.) Vagy: két év egybeszámított adózott eredménye nem lehet negatív c.) Vagy: személyi ráfordítások a vezet tisztségvisel k juttatása nélkül- el kell hogy érjék az összes ráfordítás egynegyedét (Civil tv. 32. (4). pont. 3.) Megfelel társadalmi támogatottsággal kell rendelkezni a.) Az Szja 1% kiutalt összege eléri a Civil Tv. 54. szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel 2 %-át. b.) A közhasznú tevékenység ellátását tartósan, két év átlagában legalább 10 f közérdek önkéntes személy segíti a évi 88. tv- nek megfelel en. Civil tv. 32. ( 5.) bek. 4.) A Civil tv. 35. (1) bek értelmében civil szervezettel, állami, közigazgatási szerv, KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZ DÉST, csak akkor köthet, ha az érintett civil szervezet közhasznú jogállással rendelkezik. 5,) A Civil tv. 75. (5) bek. kimondja, hogy június 1. napjától csak az e törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a KÖZHASZNÚ megjelölés használatára.

35 ÚJ KÖZHASZNÚSÁGI REGISZTRÁCIÓ MÓDJA Mit kell tennie annak az egyesületnek aki most szeretné felvenni a közhasznúságot? A évi 175. tv. IV. 13. (1)fejezet rendelkezik a civilszervezetek nyilvántartásba vételér l. A cilvil szervezetek bírósági eljárásban alkalmazott rlapjainak típusait és tartalmi el írásait a 11/2012. (II. 29) KIM rendelet szabályozza Teend : A Civil szervezet elektronikus úton benyújt egy Közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet A kérelem letöltésének módja: A Civil Információs Portál / Intézze menü pontjában megtalálhatóak a Nyílvántartásba vételi rlapok, és azok kitöltési útmutatói. civil.info.hu Ehhez szükséges, hogy legyen a számítógépen ÁNYK letölt program. A Nyilvántartási Kérelmet a területileg illetékes bírósághoz kell beadni. Mit kell tartalmazni a kérelemnek? - Az eljáró- nyilvántartást vezet - Bíróság neve - A kérelmez adatai (egyesület adatai) - A kérelmez képvisel jének adatai - Vezet tisztségvisel k nyilatkozata (nem áll e fenn kizáró ok) - Korábbi két év beszámolója - Képviseleti jog igazolása - Létesít okirat módosítása, egységes szerkezetben foglalt szövege - Székhelyhasználatot igazoló lap - Szervezet bels szabályzata Alapszabály - Egyéb melléklet ( a közgy lés jegyz könyve, névsor) Az Egyesület változásbejegyzés iránti kérelme ugyan ilyen formában, ugyanitt megtalálható.

36 KÖZÉRDEK ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉG Klubvezet k Fóruma A közérdek önkéntes tevékenységr l a évi LXXXVIII.(88) Tv. rendelkezik. A civil szervezetek m ködésében nem jellemz a munkaviszonyban történ foglalkoztatás. Az egyén rehabilitációjában is szerepet játszik. Az Országgy lés azonban elismeri az állampolgárok önkéntes tevékenységét, amit mások javára végez. Önkéntesség: Olyan tevékenység, amelyet a személy szabad akaratából, egyéni választása és motivációja alapján pénzügyi haszonszerzés szándéka nélkül végez, más személy, vagy más személyek javát használva. Az Önkéntes tevékenységet be kell jelenteni Emberi Er forrás Minisztériumba(EMMI) A közhasznúsági tv. 10 f önkéntes foglakoztatását írja el. Bárki lehet önkéntes, aki az egyesület Alapszabályában elfogadott munkát el tudja látni. Az önkéntes egyesületi tag az alapfeladatától eltér munkát kell, hogy végezzen. Az önkéntessel szerz dést kell kötni. Tartalmát a tv. 6. bek. (1) tartalmazza. Csak egyszer, nem minden feladatra külön. Az önkéntes, munkája elismeréseként, napi 4 órát meghaladó id után költségtérítéses juttatásokat kaphat. Milyen költségtérítést kaphat az önkéntes? -utazás -szállás -étkezés - saját gépkocsi használat, munkaruházat, véd oltás, iskola rendszeren kívüli képzés Költség lehet : a.) Étkezési hozzájárulás: (nem lehet ebédjegy), az egyesület nevére kiállított Készpénzfizetési számla, hideg élelemr l. A számla összege egy napi 4 órás munka után kb ft b.) Utazási költség: - Tömegközlekedés számla ellenében, - Saját gépkocsi használat, útnyilvántartás alapján A költség nem lehet Megbízási díj, sem Munkabér. Ha az, akkor az Szja. tv az irányadó! Az önkéntes munka 1 órára jutó értékének számításánál a mindenkori kötelez legkisebb havi munkabér százhatvanad része, azaz, ft/ó. Az önkéntes elvégzett munkáját írásba kell foglalni. Önkéntes Nyílvántartó lapot kell kiállítani. A közhasznúsági tv. legalább, 10 önkéntes foglakoztatását írja el! Miért fontos ez? A Közhasznúság megállapításánál komoly szerepet játszik a közhasznúsági kalkulátor tényez i között. Közhasznúsági beszámoló 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók L.pont. Önkéntes foglalkoztatottak száma. A fogadó szervezet köteles bejelenteni az önkéntes foglakoztatást a tv. mellékletét képez lapon, az EMMI-be. Abban az esetben is, ha nem kap juttatást. Az önkéntesnek kifizetett juttatást a NEA pályázatok saját er részeként fel lehet használni! Tájékozódási lehet ség: htp://civil.kormany.hu htp://kozhasznusag.kormány.hu

37 ADOMÁNY GYÜJTÉSE Az Adomány gy jtés a évi 175 tv. 73. (1) bek. -Civil tv- kapott felhatalmazás alapján történhet. Konkrét szabályozása a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltatik Adomány: Az a pénzbeni, vagy természetbeni juttatás, amelyet az adományozó az adományozott civil szervezet alapcéljának, ill. közhasznú céljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat. Az egyesület bevételét növeli, és a társadalmi elismertségének fokmér je. Az adományozás önkéntes. Az adományozó lehet cég vagy magánszemély. Adománygy jtés: - Forrásteremtési tevékenység, élni kell vele - Nem járhat mások zavarásával - Felhasználása beszámolási kötelezettséggel jár (Mérlegbeszámoló) - Érvényesülni kell a nyilvánosság és átláthatóság feltételeinek - Ténye és mértéke a társadalmi elismertség fokmér je - Fontos tényez a közhasznúság elbírálásában (Közhasznú beszámoló) - A közhasznúsági kalkuláció egyik tényez je Az éves adomány 5%-a normatív módon visszaigényelhet. Pályázat útján: EPER-ben a NEA-13-N lehet az 5%-ot igényelni. Összege: min Max ft lehet Határid : Az adománygy jt évet követ év ig lehet benyújtani a pályázatot. Az adományozott összeget a Közhasznúsági beszámolóban Adományok sorában külön fel kel tüntetni. Az adományozás ténye, az összeg nagysága a közhasznúsági kalkuláció egyik tényez je, mint bevételt növel összeg. A természetbeni adományról jegyz könyvet kell felvenni, azonosítószámmal kell ellátni, leltárba kell venni, és bevezetni az adományozott szervezet könyveibe, és a tárgyi eszköz nyilvántartásába fel kell vezetni. Év végén, de legkés bb május 31-ig a kedvezményezett részére igazolást kell kiadni az adományozott összegr l. A Társasági adóról szóló évi LXXXI. Tv. 7. (1) bek. pontja szerint az adományozó adóalap kedvezményt vehet igénybe,az adomány 20%-nak megfelel összegben, tartós adományozás keretében további 20 % ának mértékében csökkentheti az adózás el tti eredményét. Természetes személy az általa adott adomány után nem vehet igénybe adókedvezményt.

38 SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Klubvezet k Fóruma A Civil szervezetek beszámolójának benyújtásáról a évi 175. Tv 105. (1) bek. rendelkezik. Mérleg(egyszer sített mérleg) PK-141 Eredmény-kimutatás (eredmény levezetés) Kett s könyvvitel esetén: közhasznúsági beszámoló PK-142 Közhasznúsági kiegészít melléklet Kötelez könyvvizsgálat esetén: könyvvizsgálói jelentés is A Beszámoló tagolását a 224/2000. (XX. 19.) sz. Korm. rendelet szabályozza A Beszámolót miután a közgy lés elfogadta Záradékolni kell! A 2013-as évr l minden civil szervezetnek el kell készíteni a közhasznúsági mellékletet, még ha nem közhasznú, akkor is. A közhasznúsági melléklet nyomtatvány a portálon megtalálható kitöltéséhez általános nyomtatványkitölt (ÁNYK) program szükséges Kitöltési Útmutató Nyomtatványkitölt ANYK-Abevjava keretprogram Abevjava WEbStart verzió A Civil tv. 2. (1) bek. A civil szervezet a m ködésér l folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a nyilvánosságot. Ez a Számviteli Beszámoló és a Közhasznú beszámoló. Mind a Beszámolót, mind a Közhasznú beszámolót, Az OBH-hoz kell letétbe helyezni, elektronikusan. Id pontja: május 31. Postán: Országos Bírósági Hivatal Ajánlott küldeményként. Tértivevény. Feladóvevény Budapest Pf: 24/ 1. A Beszámolót és Közhasznúsági mellékletet a szervezet internetes felületén is közzé kell tenni, és 2 évig ott kell tartani! Nyilvánosság elve. Az a szervezet, aki nyilvántartási kérelmet ad be, Civil tv. 20 (1) a felsoroltakon kívül köteles csatolni a székhelyhasználat jogcímét igazoló okirat másolatát is. BJE. 6/ hat A változás bejegyzési kérelem beadásának feltételeit a Civil. Tv. 23 -a tartalmazza Akinek módosítani kell az Alapszabályát a évi 175. Civil tv-nek megfelel en, annak a helyileg illetékes Törvényszékre kell azt beadni! Jogszabályi háttér: - A évi CLXXV. (175.) tv a civil szervezetek m ködésér l - A évi CLXXXI. (181.) tv. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról - A évi LXXXVII. (88.) tv a Közérdek önkéntes tevékenységr l - A 2000, évi C.tv a számvitelr l - A 350/2011.(XII.30.) Korm. rend. A civil szervezetek gazdálkodásáról, az adománygy jtésr l, és a közhasznúság egyes kérdéseir l

39 REPREZENTÁCIÓ- UTALVÁNYOK Klubvezet k Fóruma REPREZENTÁCIÓ A reprezentáció és a juttatások kérdésével az Szja tv , ill. ha egyesület. akkor a 70. (2a.) foglakozik A nem pénzbeni, térítésmentesen adott juttatások jogszabályai, úgy a munkáltatónál, mint a civil szervezeteknél többször is változott. A Jelenlegi szabályozás különbséget tesz az adózás szempontjából a gazdálkodó szervezetek és civil szervezetek között, az utóbbiak javára. Szja Tv. 1 sz Melléklet Természetbeni juttatások Nem pénzre visszaváltható utalványok Reprezentáció: A juttató tevékenységével összefügg, üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai eseményhez kapcsolódó esemény, rendezvény. Ehhez kapcsolódó minden juttatás adóköteles. Egyéb cél szerinti tevékenység: adómentes Egyéb, célszerinti, reprezentációnak nem min sül rendezvényen történ vendéglátás, a szervezet Alapszabályában rögzített tevékenység a.) Kirándulás, közgy lés, szabadid s tevékenység, szakmai konferencia, jubileumi rendezvények utazás, szállás, étkezési díja. b.) Jubileumi ajándék, évente 1 alkalom ft ig c.) Színházjegy-színházbérlet - Könyvutalvány d.) Étkezési utalvány (nem pénzre visszaváltható), meleg étkezés! Minden rendezvényr l, NÉVSOR név, lakcím. Fürd belép nyugdíjasok részére Erzsébet kártyával Egyéni pályázatok keretében Határid : február 15. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet program keretében nyugdíjasok számára pályázatot hirdet. Pályázni: Elnyert pályázat esetén a támogatott 2.500,. öner befizetése mellett a pályázatban felsorolt üdül helyeken, 5-33 alkalommal a belép jegy kedvezményes váltására jogosult. Kedvezményezettek: Öregségi nyugellátásban részesül, 60. életévét betölt személy. Jövedelem határ: ft/hó

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvető szabályai 2013. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről

Dr.Hosszú Károly ügyvéd. Összefoglaló az Új Civil Törvényről Összefoglaló az Új Civil Törvényről -Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Vonatkozó jogszabályok - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012.

Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok, egyházak, lakásszövetkezetek, vízitársulatok adózásának alapvetı szabályai 2012. Az egyesületek, köztestületek, alapítványok, közalapítványok, egyházak a

Részletesebben

Civil Akadémia. Jogszabályi környezet. 1. Civil szervezetek gazdálkodása

Civil Akadémia. Jogszabályi környezet. 1. Civil szervezetek gazdálkodása Civil Akadémia CIVIL AKADÉMIA 2015 Előadó: Kahulits Andrea 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil

Részletesebben

Egyesületekre vonatkozó adózási és jogi szabályok

Egyesületekre vonatkozó adózási és jogi szabályok Egyesületekre vonatkozó adózási és jogi szabályok Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (Civil tv.)

Részletesebben

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea

A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók. Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea A civil szervezetek gazdálkodása beszámolási és közzétételi kötelezettség Adózási tudnivalók Budapest 2014. május 27. Előadó: Kahulits Andrea Gazdálkodást érintő 2012. január 01. után hatályba lépett jogszabályok

Részletesebben

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-141 A PK-141 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

- megfelelő. erőforrás

- megfelelő. erőforrás Civil szervezetekre vonatkozó adózási szabályok Készítette: Czapkó Tiborné Tájékoztatási Osztály Fogalmak Civil szervezet a civil társaság (Ptk. 578/J. ), A Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület

Részletesebben

Non-profit szerveztek adózása. Összeállította: Nagy József a NAV KH főosztályvetője 2013. november

Non-profit szerveztek adózása. Összeállította: Nagy József a NAV KH főosztályvetője 2013. november Non-profit szerveztek adózása Összeállította: Nagy József a NAV KH főosztályvetője 2013. november Bemutatkozás helyett avagy kik kicsoda? Civil szervezetnek könyvvizsgálója Civil szervezetnek választott

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Új szabályok a civil szférában

Új szabályok a civil szférában Új szabályok a civil szférában Szablics Bálint Civil Kapcsolatok Főosztálya Új jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató

A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 A PK-142 nyomtatvány kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés

Részletesebben

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá

A nonprofit szervezetek száma és megoszlása közhasznú státus és szervezeti forma szerint 2010. Közhasznúvá A közcél, a közfeladat és a közhasznúság összefüggő rendszere, a jellemző közfeladatokat tartalmazó jogszabályok, a közhasznú jogállás megszerzésének és megőrzésének időzítése, tekintettel a megfelelő

Részletesebben

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések

1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Általános rendelkezések 1. FUTSAL CLUB VESZPRÉM ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület (továbbiakban: 1. FC Veszprém) Veszprém városban, Veszprém megyében a rendszeres sportolás, a szabadid

Részletesebben

A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele

A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele A közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele - a közhasznú jogállás megszerzése, megtartása, törlése - Szerző: Csedrekiné dr. Tóth Boglárka Vecsés, 2014. szeptember 24. 2012. január hó 1. napján hatályba

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 - 1-1 Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen Magyarország fejlődéséhez, a civil szervezetek a társadalom alapvető egységei, amelyek folyamatosan hozzájárulnak

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 1. oldal 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról 1 Az Országgyőlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása

Részletesebben

Számviteli, pénzügyi, adózási alapismeretek egyéb szervezetek részére

Számviteli, pénzügyi, adózási alapismeretek egyéb szervezetek részére Számviteli, pénzügyi, adózási alapismeretek egyéb szervezetek részére Ez a program (NCTA-2014-8316-C) a Norvég Civil Alap támogatásával jöhetett létre 2 A civil szervezetek pénzügyeivel, gazdálkodásával

Részletesebben

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK EGYESÜLETEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK 2014. november Szentgyörgyi Magdolna Fontosabb hatályos jogszabályok 2011. ÉVI CLXXV TÖRVÉNY AZ EGYESÜLÉSI JOGRÓL, A KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSRÓL, VALAMINT A CIVIL

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató

Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet Közhasznúsági melléklet kitöltési útmutató Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 2 Letöltés és telepítés... 3 Közhasznúsági melléklet... 4 Források,

Részletesebben

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l

T/4866. számú. törvényjavasla t. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNY A T/4866. számú törvényjavasla t az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezete k működéséről és támogatásáró l Előadó: dr. Navracsics Tibo r közigazgatási

Részletesebben

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére

Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére Hírlevél A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége tagszervezetei részére 2012. május különszám A Vadászszövetség tagszervezetei részére Székhelyén Fontos!!! Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft.

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft. CIVIL AKADÉMIA Előadó: Kahulits Andrea Civil Akadémia 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil szervezetek

Részletesebben

CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE

CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE CIVIL SZERVEZETEK JOGSZABÁLYI KÖVETÉSE 2014.02.14. 1 2011. évi december hó 16. napján került kihirdetésre és 2011. évi december hó 22. napján illetve nagyobb részben 2012. évi január hó 1. napján lépett

Részletesebben

A civil szervezetek 2012. évi beszámoló-készítési és társaságiadóbevallási

A civil szervezetek 2012. évi beszámoló-készítési és társaságiadóbevallási A civil szervezetek 2012. évi beszámoló-készítési és társaságiadóbevallási kötelezettségéről Az új civil szervezetekkel kapcsolatos szabályozás jelentősen megváltoztatta a közhasznúság feltételeit. A jogszabályváltozást

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

2011. évi CLXXV. törvény. 1. A törvény hatálya. 2. Értelmező rendelkezések 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes összefogása nélkülözhetetlen

Részletesebben