Munkaerõpiacok átalakulóban: rugalmasság és biztonság Kôzép- és Kelet-Európában. Sandrine Cazes és Alena Nesporova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaerõpiacok átalakulóban: rugalmasság és biztonság Kôzép- és Kelet-Európában. Sandrine Cazes és Alena Nesporova"

Átírás

1

2

3 Munkaerõpiacok átalakulóban: rugalmasság és biztonság Kôzép- és Kelet-Európában Sandrine Cazes és Alena Nesporova

4

5 Munkaerõpiacok átalakulóban: rugalmasság és biztonság Kôzép- és Kelet-Európában Sandrine Cazes és Alena Nesporova International Labour Office Subregional Office for Central and Eastern Europe Budapest

6 Copyright International Labour Organization 2003 Elsõ kiadás 2003 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kiadványai szerzõi jogvédelem alatt állnak az Altalanos Szerzõi Jogvédelemról szóló Konveció 2 Protokollja alapján. Mindazonáltal részletek reprodukálhatók engedély nélkül amennyiben a forrást megjelôlik. Reprodukciós vagy fordítási jogokért a kérvényeket az alábbi címre lebet beadni: ILO Publications Bureau (Rights and Permissions), ILO International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Svájc. Az ILO örömmel fogadja ezeket a kérvényeket. Cazes, S.; Nesporova, A. Munkaerõpiacok átalakulóban: rugalmasság és biztonság Kôzép- és Kelet-Európában Budapest, International Labour Office, 2003 ISBN Afordítás az alábbi kiadvány alapján készült: Labour markets in transition: Balancing flexibility and security in Central and Eastern Europe (ISBN ), Geneva, 2003 Labour flexibility, employment, employment security, labour policy, CIS country, Eastern Europe ILO Cataloguing in Publication Data Az ILO kiadványaiban alkalmazott megnevezések, amelyek megfelelnek az ENSZ gyakorlatának, és az anyagok bemutatása nem tükröznek semmiféle véleménynyilvánítást az ILO részérõl bármely ország, térség, terület vagy annak hatóságainak jogi státuszát illetõen vagy határainak megállapítását illetõen. Az idézett cikkekben, tanulmányokban és egyéb hozzájárulásokban kifejezett véleményekért a felelõsséget kizárólag a szerzõk viselik, és a publikálás nem jelenti, bogy az azokban kifejtett véleményeket az ILO támogatja. Cégek, kereskedelmi termékek és eljárások nevének említése nem jelenti, bogy az ILO támogatja ezeket, és egy adott cég, kereskedelmi termék vagy eljárás nevének nem említése nem a helytelenítés jele. Az ILO kiadványai beszerezhetõek a nagyobb konyvkereskedésekben vagy közvetlenül az ILO Publications-tõl, International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Svájc. Katalógusok illetve az új kiadványok listái díjmentesen beszerezhetõk a fenti címen. Nyomtatás Magyarországon készült.

7 ELÕSZÓ A könyv alapjául szolgáló kutatás a Nemzetkôzi Munkaügyi Szervezet (ILO) Foglalkoztatási Szektorának fó tevékenysége, az ILO Irányító Testülete által 2003 márciusában elfogadott Mindenkit Megilletõ Méltányos Munka célkitúzését szolgáló Globális Foglalkoztatási Program (Global Employment Agenda) keretében készült. A Globális Foglalkoztatási Program egyik kulcseleme a globális verseny és a technológiai fejlódés által elóidézett munkaerópiaci változások hatékony kezelése szociális és munkaerópiaci politikák segítségével. Ezek a politikák nóvelik a munkavállalók kapacitását, mobilitását és flexibilitását, és ezzel egy idóben megfeleló foglalkoztatási és jövedelmi biztonságot garantálnak számukra. A Program a kutatás és az ebbõl adódó politikai javaslatokról szóló vita keretét adja meg, ami lehetóvé teszi a javaslatok regionális és nemzeti keretekben tórténó további kidolgozását. Ez a monográfia annak a jelenleg is folyó szakmai ILO projektnek az eredménye, amely a flexibilitás és a biztonság együttes megjelenését vizsgálja az iparilag fejlett, a rendszerváltó és a fejlódó országokban. A monográfia célja a flexibilitás, a stabilitás, a biztonság, a munkaerópiaci teljesítmény és a termelékenység közötti kapcsolat elemzése. Az átfogó, hosszú távú cél a termelékeny és szabadon választott teljes foglalkoztatás elérése globális, regionális, nemzeti és helyi szinteken. A jelen kótet hiányt pótló mu a kózép- és kelet-európai átmeneti országokkal foglalkozó szakirodalomban. A vizsgált átmeneti gazdaságok, az Európai Unió tagállamai és a Gazdasági Együttmukódési és Fejlesztési Szervezethez tartozó országok csoportjain belül végzett ôsszehasonlító elemzések és az ezekhez kapcsolódó javasolt munkaerópiaci politikai kovetkeztetések számot tarthatnak mind a kormányzati dóntéshozók, mind a szociális partnerek érdeklódésére, mivel rámutatnak arra, hogyan lebet a munkaerópiaci változásokat gazdasági és szociális szempontból jobban kezelni. A kózép- és kelet-európai valamint kózép-ázsiai volt központi tervutasításos gazdaságok munkaerdpiacai mélyreható változáson mentek keresztül a politikai, gazdasági és szociális reformok kezdete óta. Míg a múltban az állam garantálta a teljes foglalkoztatási, sõt ezekben a gazdaságokban még munkaeró-hiány is tapasztal- V

8 hato volt, 1989 után ezeknek az államoknak hirtelen szembe kellett nézniük a súlyosbodó munkanélküliséggel, amelynek szintje tartósan magasnak bizonyult. Sem a munkaügyi tôrvények, sem a munkaerópiaci intézmények nem tudták ezt az új helyzetet megfelelôen kezelni. A vállalatok nagyobb szabadságot igényeltek nagymértékú' munkaeró-feleslegük csokkentése, és munkavállalóiknak a termelési és gazdasági változásokhoz torténó igazítása érdekében. Az elbocsátott munkavállalók ugyanakkor nagy számban igényeltek segítséget munkahelykeresés, készségeik fejlesztése és jövedelmük hirtelen elvesztése miatt. Erre reagálva a nemzeti hatóságok módosították a munkaügyi torvényeket, és nemzeti foglalkoztatási szolgálatokat hoztak létre, amelyek feladata álláskôzvetítói támogatás nyújtása a munkanélküliek számára. Emellett olyan munkaerópiaci politikai intézkedéseket is bevezettek, amelyekkel javították az álláskeresók foglalkoztatási esélyeit, és amelyek révén a munkaerópiac keresleti és kínálati oldalát is befolyásolni tudták. A piacgazdaságra torténó átmenet arra kényszentette a vállalatokat, hogy racionalizálják termelési kóltségeiket, beleértve a munkaügyi kóltségeket, és gyorsan reagáljanak a piacon bekóvetkezett változásokra. A leépítések mellett a vállalatok bevezették az idóben korlátozott munkaszerzódéseket, a polgári tórvénykónyv által szabályozott szerzódéseket vagy a szerzódés nélküli informális foglalkoztatás alkalmazását, és az adózás elkerülése miatt a béreket részben zsebbe fizették. Mindazonáltal a foglalkoztatás flexibilis formáinak elterjedése, a nagyobb mértékü informális foglalkoztatás irányába mutató tendencia, és a munkavállalók foglalkoztatási és szociális védelmének ebból kóvetkezó jelentós gyengülése láttán a kormányoknak további módosításokat kellett végrehajtaniuk a hatályos munkaügyi tórvényekben, és hatékonyabb támogatási rendszereket kellett kidolgozniuk a munkavállalók számára. A társadalmi párbeszéd mind állami, mind vállalati szinten egyre fontosabb szerepet tólt be ebben a folyamatban. Jelenleg új egyensúlyt kell kialakítani a vállalatok számára biztosított flexibilitás és a munkavállalók számára nyújtott biztonság között. Ennek segítségével a vállalatok elvégezhetik a szükséges kiigazításokat, amelyek megszüntetik a termelékenység fokozása elótt álló akadályokat, a munkavállalók pedig megfeleló foglalkoztatási és jóvedelmi biztonságot élvezhetnek, ami a munkanélküliség és a szegénység csókkentéséhez járulhat hozzá. Az iparilag fejlett országok már a múltban felismerték, bogy meg kell határozni azokat a munkaerópiaci szabályozókat, amelyek lehetóvé teszik a flexibilitás és biztonság együttes alkalmazását. Az átmeneti gazdaságokban ez a kérdés csak nemrégiben kapott jelentóséget. Az átmeneti gazdaságokban a munkáltatók és munkavállalók egyaránt azon a véleményen vannak, hogy a munkaügyi jogszabályok módosításai vagy a munkaerópiaci és szociális politikák nem kezelik megfeleló módon jogos igényeiket, és emiatt hátrányosabb helyzetben vannak, mint versenytársaik vagy a lakosság egyéb csoportjai. Az iparilag fejlett államok számos eltérést mutatnak a munkahelyek megórzését szolgáló szabályozók és a munkaerópiaci politikák (így például lehetséges átváltások vagy komplementaritások) különbözo típusai kombinációjának alkalmazása során. Elmondhatjuk azonban, hogy az általános trend a vállalatok számára biztosított, nagyobb kiigazítást lehetóvé tevó flexibilitás és a munkavállalók számára nyújtott, szélesebb kórú állásbiztonság megteremtése vi

9 irányába mutât. Mivel a munkavállalók gyengébb védelmet élveznek az elbocsátásokkal szemben, szükségük van arra, hogy több segítséget kapjanak a munkaerópiaci intézményektól az újrafoglalkoztatás, a megfelelö mértékü jovedelemtámogatás és a munkaerópiaci programokhoz való jobb hozzáférés szempontjából. Ez az egyetlen módja annak, hogy elfogadják foglalkoztatásuk imént említett gyengébb védelmét. A jelen tanulmány célja, hogy az átmeneti gazdaságok számára szükséges flexibilitás és biztonság egyensúlyáról szóló vitához hozzájáruljon, és javaslatokat vessen fel a munkaerópiaci és a szociálpolitikai fejlódés új irányaival kapcsolatban. Az elemzések eredményei azt tanúsítják, hogy a munkaerópiaci szabályozások enyhítése szempontjából az átmeneti gazdaságok általában véve nincsenek lemaradva a gazdaságilag fejlett országok mögött. Ezzel szemben a tórvények végrehajtása, a munkaerópiaci intézmények és politikák a rendszerváltó országokban még mindig meglehetósen alacsony szintú'ek, és hozzájárulnak a magas munkanélküliségi arányhoz, valamint a foglalkoztatás bizonytalanságához. Ezeken a területeken még sok a tennivaló. A tanulmány az említett problémák megoldásához szeretne segítséget nyújtani annak érdekében, hogy a negativ szociális és gazdasági kovetkezményekkel járó jelenségeket minél hamarabb meg lehessen szüntetni. Göran Huitín Igazgató Foglalkoztatási Szektor, ILO

10 KÖSZÖ N ETN Yl LVÁN ÍTÁS Köszönetiinket fejezzük ki az alábbi kutatóknak, akik statisztikai adatokat szolgáltattak számunkra és a flexibilitás és biztonság kérdésével kapcsolatban országtanulmányokat végeztek: Iskra Beleva és Vasyl Tzanov Bulgária, Jifí Vecemík Cseh Köztársaság, Reelika Arro, Raul Eamets, Janno Järva, Epp Rallaste és Rala Philips Esztország, Eugeniusz Rwiatkowski, Mieczyslaw Socha és Urszula Sztanderska Lengyelország, és Tatyana Tchetvernina, Alexandra Moscovskaya, Irina Sobovela és Natalya Stepantchikova Orosz Foderáció. Röszönjük Sylvie Rauffet-nek a statiszti- kai munkában nyújtott segítséget. A szerzók nagyra értékelik a három konzultáns' értékes megjegyzéseit, valamint az ILO-ban dolgozó kollégákkal folytatott megbeszéléseket, amelyek során az egyes fejezetek ILO munkaanyagokban vagy cikkekben megjelent korábbi változatai kerültek megvitatásra. A szerzók továbbá ószinte köszönetüket kívánják kifejezni Petra Ulshoefemek, az ILO budapesti szubregionális irodája igazgatójának mindazon támogatásért, amit a kézirat lezárásának idószakában nyújtott számukra. Röszönet illeti Petra Ulshoefert azokért a kitúnó otletekért is, amelyek alapján az ILO és kozép- és kelet-európai tagállamai között folyó együttmúkodés keretében a tanulmány eredményeit és kovetkeztetéseit a gyakorlatban is meg lebet valósítani. Végezetül köszönet illeti a fordítókat, Szabó Zsuzsannát és Gecov Rrisztinát, továbbá Szabó Esztert és Farkas Annát a kötet magyar nyelvú kiadásával kapcsolatos munkálatok hatékony lebonyolításáért, valamint Aimery Chaigne-t a kitúnó fedélterv elkészítéséért. vim

11 TARTALOM Elõszó V Kôszônetnyilvánítás xiii 1 A munkaerõpiaci intézmények helyzete a rendszerváltó országokban A munkaerõpiac rugalmassága Változó munkaerõpiacok Atváltások és komplementaritások A foglalkoztatás elemzésének kovetkeztetései, javasolt politika 5 2 Munkaerõpiaci fejlemények a 90-es években: A rendszerváltó országok áttekintése Munkaerõpiaci fejlemények: A rendszerváltó országok közös jellemzõi és külônbségei A munkaerõpiaci fejlõdés nemzeti eltéréseit befolyásoló tényezõk az átmeneti gazdaságokban Kovetkeztetések 35 3 A foglalkoztatás változó jellemzól A foglalkoztatás ágazati változásai A foglalkoztatás privatizációja A foglalkoztatás egyre rugalmasabb formái Kovetkeztetések 60 4 A munkaerõpiac dinamikája az 1990-es években: Ôsszehasonlító elemzés A munkaerõ fluktuációja az 1990-es években A foglalkoztatás stabilitása és a munkaviszony hossza közötti ôsszefüggés A munkahely biztonsága versus állásstabilitás Kovetkeztetések 97 IX

12 5 A foglalkoztatást vedó' jogszabályok munkaerópiaci hatása a rendszerváltó és a nyugati fejlett ipari országok tapasztalatai alapján Bevezetés Fennálló munkaviszony A foglalkoztatást védó jogszabályok változásai az 1990-es években: Nemzetközi ôsszehasonlítás a kozép- és kelet-európai országokban A foglalkoztatást védó jogszabályok szigorúságának mérése Elózetes bizonyítások (kétváltozós ósszefüggések) Kovetkeztetések Melléklet EPL egyes rendszerváltó országokban A munkaerópiaci intézmények, a társadalmi párbeszéd és a munkabérek adóterheinek szerepe Bevezetés: A foglalkoztatást védó munkajogi szabályozáson túlmutató ósszefüggések Munkaerópiaci intézmények az 1990-es évek második felében a rendszerváltó és az OECD országokban A rendszerváltó országokra vonatkozó elófeltételek Kovetkeztetések Melléklet Definíciók és adatfonások Melléklet A tesztelés módszertana Politikai kovetkeztetések Az eddigi megállapítások ósszefoglalása A munkaeró gazdálkodás két modellje a rendszerváltó országokban Kovetkeztetések 167 Biblográfia 173 Táblázatok listája 2.1 Brutto nemzeti termék (GDP) és foglalkoztatás az rendszerváltó országok: Eves átlag nóvekedési ráták, konkrét évek (százalékok) A 15 és 64 év közötti lakosság részvételi aránya, rendszerváltó országok, 1990 és Részvételi arányok korcsoportonként, rendszerváltó országok, 1990 és 1999 (százalék) Regisztrált munkanélküliség (a munkaeró százalékos arányában az egyes évek végén), rendszerváltó országok, 1994, 1998 és Xeijes munkanélküliség, egyes rendszerváltó országok, 1994, 1998 és A fiatalok ósszesített munkanélküliséghez (munkaeró'-felmérés) viszonyított aránya, egyes rendszerváltó országok, 2000 (százalék) 21 X

13 2.7 A év közötti lakosság képzettségi szint szerinti megoszlása, egyes rendszerváltó országok, 2000 (a teljes népesség százalékony arányában) A foglalkoztatás ágazati struktúrája, egyes rendszerváltó országok, 1990 és 1999 (százakékos arány) Ônfoglalkoztatás a teljes foglalkoztatás arányában, egyes rendszerváltó országok, 1993 és 2000 (százalékok) Idószakos foglalkoztatás az alkalmazotti foglalkoztatás arányában, nemek szerinti lebontásban, egyes rendszerváltó országok, 1993 és 2000 (százalék) Részmunkaidós foglalkoztatás a teljes foglalkoztatás arányában, nemek szerinti lebontásban, egyes rendszerváltó országok, 1993 és 2000 (százalék) Másodállás a teljes foglalkoztatás arányában, egyes rendszerváltó országok (százalék) Munkaeró fluktuáció, belépési és kilépési ráták egyes rendszerváltó országokban az 1990-es években (százalék) A munkaeró fluktuáció és a munkahelyek fluktuációjának ósszehasonlítása egyes rendszerváltó országokban, (százalék) A GDP és a foglalkoztatás dinamikája (E), valamint a munkaeró fluktuációja (LT) közötti korrelációk egyes rendszerváltó országokban A foglalkoztatás megoszlása a munkaviszony hossza szerint, 1999, egyes rendszerváltó országok (százalék) a A munkaviszony átlagos hossza egyes rendszerváltó országokban, (évek) b A munkaviszony átlagos hosszának nemek szerinti megoszlása egyes rendszerváltó országokban, (évek) A foglalkoztatás megoszlása a munkaviszony hossza alapján a Cseh Koztársaságban, Lengyelországban és Szlovéniában, (százalék) A munkaviszony átlagos hossza nem, életkor, ágazat, foglalkozás és végzettség szerint, egyes rendszerváltó országokban, 1999 (évek) A munkaviszony átlagos hossza a vállalat nagysága szerint egyes átmeneti gazdaságokban, 1999 (évek) Kilépési arányok a kilépés oka szerint (százalékok) Kilépések aránya, a foglalkoztatásból való kilépés célja szerint, egyes rendszerváltó országok, (százalékok) la A GDP és a foglalkoztatásból való cél szerinti kilépések közötti korrelációs együtthatók, egyes rendszerváltó országok Ib A foglalkoztatás nôvekedése és a foglalkoztatásból való cél szerinti kilépések közötti korrelációs együtthatók, egyes rendszerváltó országok Egyes OECD országok rangsora az EPL szigorúsága szempontjából, külonbozó mutatószámok alapján A foglalkoztatás védelmére vonatkozó index: Válogatott mutatószámok és súlyozási arányok 119 XI

14 5.3 EPL mutatószámok egyes kiválasztott rendszerváltó országokban, az 1990-es évek végén A munkanélküli biztosítási rendszerek, jellemzõi egyes rendszerváltó országokban, A passzív és aktiv munkaerõpiaci politikára fordított kiadások egyes rendszerváltó országokban, A szakszervezetek és a kollektiv tárgyalások egyes rendszerváltó országokban, az 1990-es évek kózepén A munkanélküliségi ráta logaritmusát (függó változó) magyarázó regressziók, egyes rendszerváltó és OECD országokban az 1990-es évek végén A log tartos munkanélküliségi rátát (függó változó) magyarázó regressziók, egyes rendszerváltó és OECD országokban az 1990-es évek végén A fiatalok munkanélküliségi arányai logaritmusát (függó változó) magyarázó regressziók, egyes rendszerváltó és OECD országokban az 1990-es évek végén A munkaerõ-inputtal kapcsolatos intézkedéseket (függó változó) magyarázó regressziók, egyes rendszerváltó és OECD országokban az 1990-es évek végén 152 Abrák listája 4.1 Munkaeró-fluktuáció. a GDP és a foglalkoztatás nóvekedése egyes rendszerváltó országokban, GDP nóvekedése és kilépési arányok cél szerint, (százalék) EPL index egyes OECD és rendszerváltó országokban, az 1990-es évek második felében EPL szigorúsága, munkanélküliség és foglalkoztatás 123 A. Munkaeró-felmérés, munkanélküliségi ráták kózótti átlagértékek 123 B. Munkaeró-felmérés, fiatalok munkanélküliségi aránya kózótti átlagok 123 C. A népesség arány, kózótti egészéhez viszonyított foglalkoztatási átlagok 123 D. Az ónfoglalkoztatók aránya, E. Idószakos foglalkoztatás, EPL szigorúsága és munkaerõpiaci dinamika 126 A. Munkaeró fluktuációja, kózótti átlagadatok 126 B. Munkaviszony átlagos hossza, C. Tartós munkanélküliség, kózótti átlagok A munkabérek adóterhei egyes OECD és rendszerváltó országokban 143 Szôvegdobozok listája 5.1 A szigorúbb foglalkoztatást védó jogszabályok munkaerõpiaci hatásaira vonatkozó empirikus bizonyítékok ósszefoglalása 106 XII

15 A MUNKAERÕPIACI INTÉZMÉNYEK HELYZETE A RENDSZERVÁLTÓ ORSZÁGOKBAN 1.1 A MUNKAERÖPIAC RUGALMASSÁGA Az egyik leggyakrabban felmerülõ, ellentmondásos munkaerõpiaci kérdés, hogy az európai országok - az Amerikai Egyesült Államokhoz viszonyított - gyenge foglalkoztatási teljesítménye az európai munkaerõpiacok rugalmatlanságának eredménye-e. Egyes kôzgazdászok az Európára jellemzó magas munkanélküliségi szintet egyértelmuen a rugalmatlan munkaerõpiacoknak tulajdonítják, míg mások elvetik ezt a nézetet. Bizonyos irányzatok a nagyobb munkaerõpiaci flexibilitás alsóbbrendií útját javasolják az európai munkaerõpiacok szklerózisának gyógyírjaként: a neoliberális elveket valló kózgazdászok a rugalmasabb munkaerõpiacokért szállnak síkra, például a munkaerõpiaci szabályozók gyõngítése révén 1. Ezt a nézetet tiikrõzi a Gazdasági Egyiittmù'kôdési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Job Study (Munkaerõpiaci tanulmány) c. állásfoglalása (OECD, 1994/a.). Másrészt, számos más tanulmány, így például az OECD által 1999-ben kiadott Employment Outlook (Foglalkoztatási Perspektívák) szerzõi arra a kõvetkeztetésre jutottak, hogy a foglalkoztatást védõ jogszabályok 2 nem befolyásolják a munkanélküliség szintjét (bár kimutattak néhány a munkanélküliség struktúrájára gyakorolt negativ hatást). Mindazonáltal, tõbb munkaerõpiaci szakértõ megkérdõjelezi azt a széles körben elterjedt nézetet, hogy a foglalkoztatást védõ jogszabályok negativ hatást gyakorolnak a foglalkoztatásra és a munkanélküliségre. Pissarides például a kôvetkezõket írja:,,a munkavállalók általában igénylik a foglalkoztatás védelmét, és úgy tünik, hogy a mun- 1 A munkaerõpiaci szabályozók ill magukba foglalják a munkaerõpiaci intézményeket (szakszervezetek, munkanélküli biztosílási rendszerek. állami foglalkoztaiási szolgálatok, stb.), a torvényi eszkozoket (a foglalkoztatást védõ torvények, niinimáibcnól szóló torvény. stb.) és u munkaerõpiaci politikát. : A foglalkoztatást védõ szabályozók olyan torvényi rendelkezések, amelyek szabályozzák az alkahnazási és elbocsátási gyakorlatot. különöskcppen a jogellcnes elbocsátásokat. a foglalkoztatás gazdasági okokból tórténõ inegszüntetését. a végkielégítést. a minimális felmondási idõt, az elbocsátások adminisztratív engedélyezését, és a szakszervezetekkel és/vagy a munkaügyi adminisztráció képviselõivel tórténõ elõzetes konzultációkat. 1

16 káltatók sem ellenzik olyan vehemensen, mint néhány kozgazdász (Pissarides, 2001., 133. oldal). Nines meggyózô bizonyíték arra, hogy a vállalatok igen magas szintú rugalmasságot és magas munkaerõ fluktuációt tartanának kívánatosnak. A vállalatok valószínúleg a stabil foglalkoztatási viszonyokat és a tapasztalt munkaerõt preferálják, mivel így a tranzakciós kôltségek, például a felvételi kiválasztás és a képzés kôltségei alacsonyabbak lennének, és a hatékonysághoz kapcsolódó bérek hosszabb távon jelentkeznének (lásd embed erõforrás iskola, Becker, és az,,új institucionalista iskola, mint például Williamson, 1985.) A munkaeröpiaci rugalmasság fogalmának komplex volta bizonyos mértékben meghatározza annak ideológiai dimenzióját is: tág értelemben a kiigazítást a rugalmassággal azonosítják, és általában a rugalmatlanságot tartják az ezzel clientèles fogalomnak. Makroszinten a flexibilitás a külsõ sokkhatásokhoz vagy a változó munkaeröpiaci kôrülményekhez tôrténõ igazodás sebességére vonatkozik. így a munkaerópiac rugalmassága azt a mértéket jelenti, ameddig a foglalkoztatás és/vagy a munkaidó (munka input kiigazítás) vagy a bérek (munka kôltség kiigazítás) alkalmazkodnak a gazdasági változásokhoz. Ugyanakkor a munkaeröpiaci flexibilitás tôbb definícióját ismerjük. Létezik olyan definíció, amely szembeállítja a külsõ és belsõ rugalmasságot; az elöbbi új munkáltatónál tôrténô új foglalkoztatási jelentö állásváltozást jelent, és a munkaerõ fluktuációra valamint a fôldrajzi mobilitásra vonatkozik. Az utóbbi meghatározás olyan munkaköri változásokra vonatkozik, amelyek ugyanazon cégen belül zajlanak le. Létezik a numerikus és funkcionális flexibilitás megkülônbôztetésén alapuló definíció; az elöbbi a munkavállalók számában bekôvetkezõ változásokat jelenti, míg az utóbbi a cégen belül lezajló foglalkoztatási változásokra és mobilitásra utal. leien kötet a külsõ, numerikus flexibilitással foglalkozik, a makro- és mikroôkonómiai perspektívát is figyelembe véve, különös hangsúlyt helyezve a munkaeröpiaci szabályozókra és intézményekre. E választás elsõdleges oka az, hogy véleményünk szerint ezek a munkaerõpiac rugalmasságának legrelevánsabb aspektusai. Választásunkat az is indokolja, hogy a funkcionális flexibilitással kapcsolatban jelenleg nem állnak rendelkezésre adatok. 1.2 VÁLTOZÓ MUNKAERÖPIACOK Kôzép- és Kelet-Európa, valamint Kôzép-Ázsia korábbi kôzponti tervutasításos gazdaságainak munkaerõpiacai alapvetõ átalakuláson mentek keresztül a politikai, gazdasági és szoeiális reformok kezdete óta ig a kózpontilag irányított termelés és elosztás, valamint a termelõk hazai piacokon való dominanciája miatt a vállalatok jelentõs védettséget élveztek a világpiac hatásaival szemben. Emellett a munkaerõpiacokat erõsen szabályozták, ami a munkavállalók számára magas szintü foglalkoztatási biztonságot garantált. A volt szoeialista országok nemzetgazdaságainak globális verseny elõtti megnyitása arra kényszerítette a hazai vállalatokat, hogy inputjaikat (beleértve a munkaeröt), termelési technológiájukat és outputjukat a piaci kereslethez igazítsák. 2

17 Az átmenet 12 éve után a stabil munkanélküliség változatlanul az egész régió fõ problémájának mondható. Bár néhány országban ezt a problémát bizonyos mértékig magyarázza a lassú gazdasági helyreállítás, úgy túnik, hogy a kezdeti nagymértékü csokkenés után a foglalkoztatás még azokban az országokban is stagnálni kezdett, aboi a gazdasági novekedés egy hosszabb idószakon keresztül viszonylag magas volt (Nesporova, 1999). A kilencvenes évek elején a politikai dontéshozók és a lakosság tôbbsége elfogadta, hogy a teljes foglalkoztatás és a korábbi, viszonylag nagyvonalú szociális biztonsági rendszerek nem tarthatók fenn tovább. A szerkezetátalakítási intézkedéscsomagon belül a rugalmas foglalkoztatás bevezetését és a szociális védelem szintjének csôkkentését a legtöbb esetben a munkaerópiacok új piaci viszonyokhoz torténo átalakításának egyedüli lehetséges eszkozeként tüntették fel. A nemzeti munkaügyi torvények módosítása, az újonnan kialakított munkaerópiaci politika és az állami foglalkoztatás! szolgálatok azzal segítették elõ ezeket a változásokat, hogy csôkkentették a megmaradt munkahelyek elózó rendszerból örökölt erós védelmét. A korábbi védelem helyett a foglalkoztatási szolgálatok, a jövedelemtámogatás és az aktiv munkaerópiaci programok révén egy tágabb értelmú' állásbiztonság vált elérhetové. Ugyanakkor, a munkaerópiaci intézmények és a kollektiv alku gyengeségei valamint a torvények nem megfeleló szintó végrehajtása a munkaerópiac magas szintü rugalmasságát eredményezték, ahol a munkavállalók általában igen bizonytalannak érzik munkahelyüket. Az átmeneti gazdaságok politikai dontéshozóinak olyan innovativ politikát kell kidolgozniuk, amely hatékonyabban képes kezelni a munkaerópiaci változásokat gazdasági és szociális szempontból egyaránt. Auer és Cazes (2003) azoknak az iparilag fejlett nyugati államoknak a gyakorlatát ismerteti, ahol a foglalkoztatási rendszer és a szociális védelem oly módon került kialakításra, hogy az egyrészt biztosítja a munkaerópiac flexibilitását a vállalatok számára, másrészt megórzi a munkavállalók jóvedelembiztonságát (és szélesebb szociális védelmét) társadalmi szinten. Ezek a példák egyértelmú'en azt sugallják, hogy az intézményrendszer egyetlen komponense sem képes ónmagában meghatározni a flexibilitás és a biztonság kérdését. A flexibilitás és a biztonság a fó nemzeti munkaerópiaci intézmények interakcióitól, így például a munkanélküli ellátási rendszerektól, a bér-megállapító intézményektól, és a korkedvezményes nyugdíjazási rendszerektól függ. 1.3 ÁTVÁLTÁSOK ÉS KOMPLEMENTARITÁSOK Az egyes intézmények között kialakuló különbözö interakciók befolyásolhatják az egyének és a vállalatok munkaerópiaci viselkedését. Ezeket a kapcsolatokat átváltásoknak és/vagy komplementaritásoknak is nevezik. Az átváltás akkor jön létre, ha egy dolgot egy másikkal szemben értékesítenek. A foglalkoztatás szigorú védelmét például áruba lehet bocsátani a nagyvonalúbb munkanélküli ellátásért cserébe. Komplementaritásokról akkor beszélhetünk, ha az egyik fél mindkét esetben védelmet élvez: magas szintó foglalkoztatás-védelmi torvények és magas szintó szociális védelem (Esping-Andersen jóléti kapitalizmusa, ami gyakori a kontinentá- 3

18 lis Europa jóléti államaiban; Esping-Andersen, 1990). Míg az átváltás esetében az egyik fél erõsebb szociális védelemmel kompenzálhatja a vállalati szinten meglévó alacsony szintü védelmet, a komplementaritások esetében ez nem így van. A komplementaritások fogalmát itt úgy kell értelmezni, hogy az egyik intézményes rendszert egy másikkal erôsítenek meg (például a foglalkoztatás biztonságát a munkaerõpiaci politika egészíti ki), de ez abban az értelemben is felfogható, hogy az egyik dolog nem létezhet a másik nélkül. Bertola és szerzõtársai (2000) is foglalkoztak a fenti kérdésekkel, és különbözo kapcsolatokat találtak a foglalkoztatást védõ jogszabályok és más munkaerõpiaci intézmények között. A különbözo intézményi ellátások közötti interrelációk természetesen rendelkeznek nemzeti dimenzióval (foglalkoztatási rendszer). A dán rendszer például a munkaerõpiac nagymértékü numerikus flexibilitását a szociális, jövedelmi és foglalkoztatási biztonság magas szintjével kombinálja. A japán foglalkoztatási rendszer ezzel ellentétben az alacsony numerikus flexibilitást a magas funkcionális flexibilitással kombinálja. Az élethosszig tartó állásokkal jellemezhetõ japán munkaerõpiac nem követte Europa tômeges korkedvezményes nyugdíjazásra és szociális tervekre alapozott gyakorlatát: a vállalatokat és az állami szektort (szociálisan és nem mindig jogilag) arra kötelezik, hogy olyan foglalkoztatás-biztonságot és politikát garantáljanak (például munkanélküli biztosítás formájában), amely hozzájárul a munkahelyek megõrzéséhez és az elbocsátások minimalizálásához. Különbözö, a nemzeti intézményi berendezkedést jellemzõ kombinációk léteznek 3. Mindazonáltal a kép jóval ámyaltabbá válik, és az átváltások és komplementaritások mükôdése eltérõnek mutatkozik, amikor a foglalkoztatási rendszer alrendszereit elemezzük. A munkaerõpiaci szabályozók bevezetésekor a célkitûzés az volt, hogy a jogellenes elbocsátások eilen nyújtott védelem, a munkanélküli ellátások és/vagy a szociális biztonsági programok révén emeljék a munkavállalók jólétének színvonalát. A foglalkoztatás biztonsága például még mindig elsõrendü szempont egy állás pozitív megítélésekor. A munkavállalók kôrében végzett felmérések során a foglalkoztatás biztonsága elsõ helyen szerepelt az állással való megelégedettséget meghatározó tényezõk között 4. Mivel azonban mindez kôltségekkel is jár az érintett felek számára, a foglalkoztatás megszüntetésének magas kôltségei miatt a munkáltatók elállhatnak új munkavállalók toborzásától. Ugyanakkor, a nagyobb mértékú szociális ellátások csökkenthetik a foglalkoztatás szintjét: a munkanélküliek a szociális ellátás csapdájába kerülnek, mivel nem ösztönzik õket új állások vállalására. A foglalkoztatási tôrvények is védhetnek bizonyos munkavállalókat mások rovására, így például a fiatalokat, a nõket vagy a tartósan munkanélkülieket. Ez azt jelenti, hogy külônbséget kell tenni a belsõ és a külsõ paraméterek között 5 : a belsõ fog- 1 Auer és Cazes a francia és az amerikai rendszereket is részietesen elemzik (2003). 4 A munkahellyel való megelégedettség fó meghatározói között találjuk a magas jövedeimet, a tartos munkaviszonyt - i.e. azt az idotartamot, amelynek során a munkavállaló folyamatosan ugyanannak a munkáltatónak az alkalmazásában áll - és a relativ állasbiztonságot a határozatlan idejú munkaszerzódés miatt. Ezzel ellentétben, az alacsony jôvedelem és a határozott idejú munkaszerzódés miatt kialakuló bizonytalan státusz negatívan hat egy állás minoségének megítélésére (Európai Bizottság, 2001, 67. oldal). 4

19 lalkoztatási biztonság (amelyet a magán vagy állami munkáltatók nyújtanak) és a széles kôrú foglalkoztatási biztonság (amely túlmutat a belsõ munkaerõpiacokon. és figyelembe veszi a munkaerópiaci politikát valamint a társadalombiztosítási ellátásokat); a jogszabályi keret és a megvalósítás/végrehajtás (lásd Bertola et al., 2000); valamint a jogszabályok és a végrehajtás együttes fogalma és a valós, mérhetó munkaerópiaci folyamatok között. 1.4 A FOGLALKOZTATÁS ELEMZÉSÉNEK KÔVETKEZTETÉSEI, JAVASOLT POLITIKA A foglalkoztatási és szociális védelmi rendszerek különbözö komponensei közötti választást a különbözö kombinációk (átváltások és/vagy komplementaritások) alapján kell megtenni. Ezeket úgy kell meghatározni, bogy lehetóvé tegyék és biztosítsák a munkaerópiaci flexibilitás és a foglalkoztatás biztonsága közötti egyensúlyt. Az átmeneti gazdaságok politikai dôntéshozói így tehát nagyobb választási lehetóséggel bímak egy adott makroôkonómiai, intézményi és politikai kontextuson belül. A szociális partnerek (munkáltatók és munkavállalók) ezekben az országokban szintén felismerték, bogy versenyképes vállalatok nélkül, amelyek képesek munkaerejüket számban, struktúrában és minóségben a piaci viszonyokkal összhangban meghatározni, a foglalkoztatási teljesítmény alacsony szinten marad. Ugyanakkor a munkavállalóknak ésszerú' foglalkoztatási és jôvedelembiztonságra van szüksége annak érdekében, hogy megfelelóen lehessen óket motiválni a nagyobb mértékü mobilitás és flexibilitás elfogadására, hogy termelékenységük növekedjen, és a változással szembeni ellenállásuk csökkenjen. A dán rendszerben már kialakították ezt a kompromisszumot, amely az úgynevezett flexicurity (a flexibilitás és biztonság ötvözete) sikeres bevezetésének példája. A flexicurity megkôzelítés összhangban áll az ILO Méltányos Munka Programjával (ILO Decent Work Agenda) 6 és az Európai Unió foglalkoztatáspolitikájával, amely az Európai Unió lisszaboni és barcelonai csúcstalálkozóinak záródokumentumaiban jelenik meg. A flexicurity megkôzelítés jelentós befolyással volt az ILO Globális Foglalkoztatási Programjára (ILO Global Employment Agenda) (ILO, 2002), mivel ez a megkôzelítési mód megkérdójelezi a foglalkoztatáshoz való hozzáférést és az ilyen foglalkoztatás minóségét is. A Globális Foglalkoztatási Program 5 Míg a külsó és belsó tényezók fogalmát váilalati perspektívából halároztuk meg, az nem feltétlenül vonatkozik a foglalkoztatottak és a munkanélküliek közötti külônbségre (mivel ez magában foglalhatja azokat is, akik csak gyengéa kôtódnek a munkaerõpiachoz, és azokat is, akik gyakran váltják belsõ és kiilsõ státuszukat). Ki kell mondanunk, hogy a belsõ és külsó elmélet javarészt a foglalkoztatottak és a munkanélküliek közötti külonbségre épül (Lindbeck és Snower, 2001.) 6 Az ILO Méltányos Munka Programjának célja megteremteni a nõk és féríiak számára az esélyt a méltányos és termelékeny munkára, a szabadság, az egyenlóség. a biztonság és az emberi méltóság megvalósulása mellett. Ez az átfogó cél négy stratégiai célt foglal magába: a munkahelyi jogok elõmozdítása; a foglalkoztatás és a jôvedelem megteremtése: a szociális védelem és a szociális biztonság kiterjesztése; és a társadalmi párbeszéd megerõsftése (ILO. 1999). 5

20 egyik kulcseleme a munkaerõpiaci változások sikeres kezelése a szociális és munkaerõpiaci politikák segítségével, amelyek révén növelni lebet a munkavállalók kapacitását, mobilitását és flexibilitását, ugyanakkor biztosítani lebet számukra a megfeleló foglalkoztatási és jövedelmi biztonságot. A jelen tanulmányban közölt elemzés támogatást nyújt az átmeneti gazdaságok számára a cél eléréséhez. A rendszerváltó országokban nemrégiben kezdõdtek meg a kérdésrõl szóló széleskôm viták. Tanulmányunkban javaslatokat teszünk olyan munkaerópiaci szabályozásokra és munkaerópiaci politikákra, amelyek sikeresen alkalmazhatók az átalakulóban lévõ munkaerópiacokon. A politikai tanácsadás terén fontos ez a megkôzelítési mód, mivel rámutat arra, bogy lehetséges egyensúlyt teremteni a foglalkoztatás flexibilitása és a szociális védelem között. A szociális partnerek számára ez szélesebb mozgásteret jelent a tárgyalások során, mivel a kormány nem csökkentheti a foglalkoztatás védelmét anélkül, bogy bizonyos mértékben ne erósítené a szociális biztonságot, és fordítva, már amennyiben fenn kívánja tartani a flexicurity rendszert. Az alapvetó munkaerõpiaci stabilitás a magasabb szintú fejlõdés szükséges feltétele. Ennek kôvetkeztében ki kell alakítani, vagy meg kell erõsíteni azokat az intézményeket, amelyek támogatják a hatékony stabilitás e formáját, például a társadalmi párbeszédet vagy a munkaerõpiaci politikát. Azokat az intézményeket nevezhetjük hatékonynak, amelyek ésszerü és mindkét fél számára elfogadható egyensúlyt találnak a munkavállalók biztonsági igényei és a vállalatok igényei által diktált gazdasági intézkedések között. Ez a kônyv hét fejezetbõl áll. E bevezetõ fejezet után a 2. fejezet a munkaerõpiaci fejlõdés áttekintését és elemzését tartalmazza - munkaerõpiaci részvétel, foglalkoztatás, munkanélküliség, alulfoglalkoztatás és inaktivitás - Kôzép- és Kelet-Európában és Kôzép-Azsiában a 90-es évek során. A 3. fejezet az adott országok helyzetének ôsszehasonlítása révén tanulmányozza a foglalkoztatás ágazati struktúrájában és a foglalkoztatás fõbb jellemzõiben bekövetkezett változásokat, így például a foglalkoztatás státuszát, a munkaszerzõdések típusát, a formális/informális foglalkoztatás! és egyéb kérdéseket. A 4. fejezet egyes átmeneti gazdaságok munkaerõpiaci dinamikáját vizsgálja a 90-es évek során. Ebben a fejezetben értékeljük a foglalkoztatási stabilitás és flexibilitás szintjét, és az azokban bekövetkezett változásokat a gazdasági fejlõdés ciklikusságával ôsszefüggésben elemezzük és magyarázzuk. Az ezt kôvetõ két fejezet azt az ok-okozati ôsszefüggést vizsgálja, amely a munkaerõpiaci intézmények jellege és a munkaerõpiaci teljesítmények között áll fenn. Az 5. fejezetben a foglalkoztatást védõ jogszabályok szigorúságát vizsgáljuk, és elemezzük a foglalkoztatás és a munkanélküliség szintjére és struktúrájára gyakorolt hatásukat egyes átmeneti gazdaságokban és az iparilag fejlett nyugati államokban. A 6. fejezetben elõszôr a munkaerõpiaci intézmények, a munkaerõpiaci politikák, a kollektiv alku és a bérekhez kapcsolódó adózás területén bekövetkezett fejleményeket hasonlítjuk össze tíz átmeneti gazdaságban, majd az elért eredményeket összehasonlítjuk egyes OECD országok mutatóival. Ezután - ökonometriai elemzés segítségével - megvizsgáljuk, bogy a munkaerõpiaci intézmények, a társadalmi párbeszéd és a béreket terhelõ adók milyen hatást gyakorolnak az aggregált munkaerõpiaci mutatókra. A 7. fejezetben kôvetkeztetéseink általános konklúzióit vonjuk le, és aján- 6

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14.

Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései. Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Atipikus foglalkoztatás szabályozásának egyes kérdései Nacsa Beáta nacsa@ajk.elte.hu 2012. május 14. Örökség a szocializmusból A nők (erőltetett és közel teljes) részvétele a munkaerő piacon Nemi szerepek

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

Helye: Genf, Svájc. Ideje: Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context

Helye: Genf, Svájc. Ideje: Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context Helye: Genf, Ideje: 2013.06.05-06.15. Célja: ILO, 102. ülés, Employment and Social Protection in the New Demographic Context A 2013. június 5. napjától két héten át tartó ILO ülés 4 területre fókuszált:

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 8. Előadás Munkapiac, munkanélküliség Universität Miskolc, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Istitut für Wirtschaftstheorie A gazdaság kínálati

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy

STATISZTIKAI ADATOK. Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy STATISZTIKAI ADATOK Összeállította fazekas károly köllő jános lakatos judit lázár györgy A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkaerőpiaci folyamatokat leíró táblázatok teljes anyaga letölthető

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. okt jan. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. JANUÁR 2013. január 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.851 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma

Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok. Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Jó gyakorlatok a fogyatékosok foglalkoztatásában és rehabilitációjukban észt tapasztalatok Sirlis Sõmer Észt Szociális Ügyek Minisztériuma Tartalom Történelmi háttér A közelmúlt irányvonalai A foglalkoztatási

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban

Munkaerőpiaci mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban HARGITA MEGYE TANÁCSA ELEMZŐ CSOPORT RO 530140, Csíkszereda, Szabadság Tér 5. szám Tel.: +4 0266 207700/1120, Fax.: +4 0266 207703 e-mail: elemzo@hargitamegye.ro web: elemzo.hargitamegye.ro Munkaerőpiaci

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

Hogyan változott a magyar foglalkoztatás 2008 óta?

Hogyan változott a magyar foglalkoztatás 2008 óta? Hogyan változott a magyar foglalkoztatás 2008 óta? Molnár Tamás Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet MKT Vándorgyűlés, Kecskemét 2016 szeptember 16. Tartalom! Trendek a foglalkoztatottsági adatokban!

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013

Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 Melyik vállalatok nőnek gyorsan békés időkben és válságban? Muraközy Balázs MTA KRTK KTI Közgazdász Vándorgyűlés, Gyula, 2013 1 Munkatermelékenység és GDP/fő, 2011 Forrás: OECD 2 Vállalati sokféleség és

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok

Lisszaboni folyamat. 2005- részjelentés: nem sikerült, új célok Gyermekszegénység EU szociális modell célok, értékek, közös tradíció közös érdekek a gazdaságpolitikát és szociálpolitikát egységes keretben kezeli társadalmi biztonság szociális jogok létbiztonság garantálása

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember

A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe. SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember A spanyol közszféra a válság idején: a szociális párbeszéd szerepe SZAKSZERVEZETI MŰHELYBESZÉLGETÉS 2012.szeptember 24-25. Berlin/Potsdam 1 2 A megszorító programok hatása a közszférára Spanyolországban:

Részletesebben

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA

TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. július TOVÁBB CSÖKKENT AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE ÉS ARÁNYA

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása AP

Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása AP Munkaerő-piaci visszacsatoló és oktatásfejlesztési döntéstámogató rendszer kialakítása AP Az előrejelzés szempontjai 1. A munkapiac leírása és foglalkoztatási igények előrejelzése. 2. Az oktatási igények

Részletesebben

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia június

OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia Szakmai felelős: Varga Júlia június OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia. Szakmai felelős: Varga Júlia június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia. Szakmai felelős: Varga Júlia június OKTATÁSGAZDASÁGTAN OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

STATISZTIKAI ADATOK. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit

STATISZTIKAI ADATOK. Szerkesztette Bálint Mónika. Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit STATISZTIKAI ADATOK Szerkesztette Bálint Mónika Összeállította busch irén Fazekas Károly Köllő János Lakatos Judit statisztikai adatok A 2000-től kiadott Munkaerőpiaci Tükörben publikált munkapiaci folyamatokat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS PARTNEREK SZEREPE AZ EU FLEXICURITY KONCEPCIÓJÁNAK ALKALMAZÁSÁBAN

A SZOCIÁLIS PARTNEREK SZEREPE AZ EU FLEXICURITY KONCEPCIÓJÁNAK ALKALMAZÁSÁBAN BORBÉLY TIBOR BORS DEMKÓ OLIVÉR fókusztéma A SZOCIÁLIS PARTNEREK SZEREPE AZ EU FLEXICURITY KONCEPCIÓJÁNAK ALKALMAZÁSÁBAN kor Mitterand elnöksége alatt indult meg - összhangban 2005-ben, az akkor beiktatott

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

A MUNKANÉLKÜLISÉG FOGALMA ÉS TÍPUSAI

A MUNKANÉLKÜLISÉG FOGALMA ÉS TÍPUSAI A MUNKANÉLKÜLISÉG FOGALMA ÉS TÍPUSAI BENKEI-KOVÁCS BALÁZS HEGYI-HALMOS NÓRA: MUNKAERŐPIAC ÉS FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA Munkanélküliség Munkanélküliségről akkor beszélünk, ha a munkaerő kínálat meghaladja

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Készítette: Korycki Adrienn SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető, partner adrienn.korycki@salio.hu +36 1 240-4352 Ha valami hatással

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7

2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 2009.1.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 9/7 A BIZOTTSÁG 20/2009/EK RENDELETE (2009. január 13.) az 577/98/EK tanácsi rendeletnek megfelelően a munka és a családi élet összeegyeztetésére vonatkozó

Részletesebben

A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer. Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások

A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer. Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások A magyar adórendszer nemzetközi szemmel avagy versenyben az adórendszer Dr. Lőcsei Tamás Üzletágvezető, Adó- és jogi szolgáltatások Egy sikeres országhoz erős, kompetitív vállalkozások kellenek. Ennek

Részletesebben

MÓDSZERTANI KITÉRŐ Fogalmi tisztázás, megfigyelés, mérés

MÓDSZERTANI KITÉRŐ Fogalmi tisztázás, megfigyelés, mérés 16. SLIDE MÓDSZERTANI KITÉRŐ Fogalmi tisztázás, megfigyelés, mérés Háttéranyag: Kornai János Gondolatok a kapitalizmusról (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011) 2. tanulmány, 91-108 old. Az input- es outputkészletek

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején

2013. március 8.: Nemzetközi nőnap. A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 26. 2013. március 8.: Nemzetközi nőnap A nők és a nemek közötti egyenlőtlenségek a válság idején Európai Parlament, Eurobarométer

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

Mi okozza a munkanélküliséget?

Mi okozza a munkanélküliséget? Mi okozza a munkanélküliséget? A munkakeresletet és a munkakínálatot meghatározó tényezõk. A munkapiaci egyensúly és a rövidebb oldal elve. A munkanélküliség típusai és kialakulásának okai. A konjunkturális

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Budapest, 2016. november 15. MIRŐL SZÓL AZ ELŐADÁS? Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Lesz e újabb. nyugdíjreform?

Lesz e újabb. nyugdíjreform? Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országgyűlés Képviselőcsoport Gazdasági Kabinet Lesz e újabb 12 1 8 6 4 2-2 nyugdíjreform? Munkanélküliség 5,6 5,6 GDP 4,3 Infláció 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Részletesebben

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország

Vasas Szakszervezeti Szövetség. Magyarország Vasas Szakszervezeti Szövetség Magyarország Ideiglenes foglalkoztatás Az atipikus foglalkoztatás térnyerése folyamatos Európa szerte. Egyre több munkavállaló dolgozik a tipikustól a szerződéses jogviszony

Részletesebben

A VÁLTOZÁS SZÍNEI - VÖRÖSBŐL SZÜRKÉBE FROM RED TO GRAY

A VÁLTOZÁS SZÍNEI - VÖRÖSBŐL SZÜRKÉBE FROM RED TO GRAY ÖSSZEFOGLALÓ A VÁLTOZÁS SZÍNEI - VÖRÖSBŐL SZÜRKÉBE FROM RED TO GRAY A harmadik rendszerváltás Kelet-Európa és a volt Szovjetunió öregedő népessége Mukesh Chawla Gordon Betcherman Arup Banerji valamint

Részletesebben

Munkanélküliség Magyarországon

Munkanélküliség Magyarországon 2010 február 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Give Give Give Mérték Give Give Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Évek óta nem volt olyan magas a munkanélküliségi ráta Magyarországon, mint most. Ezzel

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás

Áttekintés. OECD Kommunikációs Szemle. 2003. évi kiadás Áttekintés OECD Kommunikációs Szemle 2003. évi kiadás Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az Online Könyvesboltban

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT

AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT LEGFRISSEBB ADATAI ALAPJÁN 2014. szeptember AZ ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 400 EZER ALÁ CSÖKKENT NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA, ÖSSZETÉTELE

Részletesebben

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE

Koppány Krisztián, SZE Koppány Krisztián, SZE 10. lecke Mi okozza a munkanélküliséget és az inflációt? munkanélküliség mérése. munkapiac modellje és a rövidebb oldal elve. munkanélküliség típusai. z infláció fogalma, mérése és mértéke. z infláció

Részletesebben

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest,

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, 2012.05.14. Brigitte Triems EWL past President Az Európai Női Lobbi

Részletesebben

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25

Kínai gazdaság tartós sikertörténet. Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Kínai gazdaság tartós sikertörténet Bánhidi Ferenc Konfuciusz Intézet 2008 március 25 Főbb témák Az elmúlt harminc év növekedésének tényezői Intézményi reformok és hatásaik Gazdasági fejlődési trendek

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE

HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE HAJDÚ-BIHAR MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai alapján 2016. év július hónap Jóváhagyta: Tapolcai Zoltán főosztályvezető Foglalkoztatási Főosztály 4024 Debrecen, Piac

Részletesebben

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK

BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BUDAPESTI MUNKAGAZDASÁGTANI FÜZETEK BWP. 2000/5 A külföldi működőtőke-beáramlás hatása a munkaerő-piac regionális különbségeire Magyarországon FAZEKAS KÁROLY Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke

Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke Függelék. Táblázatok és ábrák jegyzéke Táblázatok trendek 1. táblázat: Havi bruttó átlagkereset régiónként... 32 Közelkép 1.1. táblázat: Foglalkoztatás a 15 59 éves, nem tanuló népességben különböző meghatározások

Részletesebben

2.1. A éves népesség munkanélküliségi rátája

2.1. A éves népesség munkanélküliségi rátája 2.1. A 15-64 éves népesség munkanélküliségi rátája Az aktív népesség arányában, % Az aktív korú népesség arányában, % férfi nő összesen férfi nő összesen 1990 1,4 1,1 1,4 1,1 0,7 0,9 1991 6,0 5,1 5,6 4,4

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final}

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről. {SWD(2013) 523 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.10. COM(2013) 914 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA a Horvátországban fennálló túlzott költségvetési hiány megszüntetéséről {SWD(2013) 523 final} HU HU Ajánlás A TANÁCS

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet :

Foglalkoztatáspolitika. Bevezet : Foglalkoztatáspolitika Bevezet : Fogalmak 1: munkaer piac A Munkaer piac a munkaer, mint termelési tényez mozgásának terepe ahol a következ a-tényez k befolyásolják a mozgásokat Szakmai munkavégz képesség

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter február

MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter február MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9.

Foglalkoztatáspolitika 2005. Csizmár Gábor miniszter. III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia. 2004. december 9. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkoztatáspolitika 2005 Csizmár Gábor miniszter III. Országos Távmunka (e-munka) Konferencia 2004. december 9. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál

Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Fizetési trendek a magyarországi nemzetközi vállalatoknál Megbízható bérezési adatok a DUIHK 2014 es Bérezési Tanulmányában Jövőre átlagosan négy százalékkal szeretnék a külföldi vállalatok munkavállalóik

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2.

Gábor Edina. Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett. 2010. december 2. Gábor Edina Álmok és érvek a 21 órás munkahét mellett 2010. december 2. The New Economics Foundation think-and-do tank szervezet (http://www.neweconomics.org/) Cél: az életminőség javítása olyan innovatív

Részletesebben

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság

Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság Szoboszlai Mihály: Lendületben a hazai lakossági fogyasztás: új motort kap a magyar gazdaság A válságot követően számos országban volt megfigyelhető a fogyasztás drasztikus szűkülése. A volumen visszaesése

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék MAKROÖKONÓMIA. Készítette: Horváth Áron, Pete Péter. Szakmai felelős: Pete Péter MAKROÖKONÓMIA MAKROÖKONÓMIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az

Részletesebben

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív

Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége. Kérdőív Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Megy Munkaügyi Központ Encsi Kirendeltsége Kérdőív Foglalkoztatási stratégia kidolgozása Abaújban, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november. okt. febr Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. NOVEMBER 2012. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.503 álláskereső szerepelt,

Részletesebben