BUDAPEST FİVÁROS XV. KERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST FİVÁROS XV. KERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA"

Átírás

1 BUDAPEST FİVÁROS XV. KERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ FELÜLVIZSGÁLATA (777/2008. (XII. 17.) számú képviselı-testületi határozat) RÁKOSPALOTA - PESTÚJHELY - ÚJPALOTA BUDAPEST FİVÁROS XV. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA 2008.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A szolgáltatástervezési koncepcióhoz kapcsolódó általános alapelvek és konkrét célok 1.1. Helyi településpolitikai törekvések és feladatok 3. o A szociális szolgáltatástervezési koncepció megalkotásának célja és módja 6. o. II. Budapest XV. kerületének statisztikai adatai 2.1. Budapest XV. kerületének település-szerkezete 7. o A lakosság demográfiai jellemzıi 8. o A kerületi népesség száma, területi elhelyezkedése, népsőrősége 8. o Iskolázottsági mutatók 12. o Foglalkoztatottsági mutatók 14. o A háztartások, családok legfontosabb jellemzıi 17. o A kerületi lakásállományról 18. o. III. IV. A szociális ellátási kötelezettség általános tartalma a települési (kerületi) önkormányzatok szemszögébıl 3.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben elıírt, illetve nevesített szociális gondoskodási formák 21. o Nem a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III.. törvény alapján adott, illetve adható szociális jellegő ellátási formák 25. o. Az egyes szociális ellátási, szolgáltatási formák helyzete a tervezett tennivalók, célok megvalósítása és a további feladatok kijelölése 4.1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások 27. o Pénzbeli ellátások 27. o Természetben nyújtott ellátások 39. o A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény alapján nyújtott szociális szolgáltatások (személyes gondoskodást nyújtó ellátások) 47. o Alapszolgáltatások 47. o Szakosított ellátások 59. o Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 59. o.

3 4.3. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény alapján adható pénzbeli és természetbeli ellátást és személyes gondoskodást biztosító támogatási formák 62 o Pénzbeli és természetbeli ellátások 62. o Személyes gondoskodást biztosító támogatási formák 66. o A foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény alapján adható szociális jellegő támogatási forma 73. o A Munka Törvénykönyvérıl szóló évi XXII. törvény alapján adható szociális jellegő támogatási forma 74. o A tankönyvpiac rendjérıl szóló évi XXXVII. törvény alapján kötelezıen elıírt szociális jellegő támogatási forma 75. o A menedékjogról szóló évi CXXXIX. törvény alapján adható szociális jellegő támogatási formák 76. o. V. A nem önkormányzatok által végzett szociális szolgáltatások helye és szerepe a kerületi ellátásban 5.1. A civil szervezetek szerepe a szociális jellegő tevékenységek rendszerében 77. o Ellátási szerzıdés kötése önkormányzati feladat átvállalására 77. o Pályázatok és egyéb támogatások szociális célú civil szervezetek részére 78. o. VI. A szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások korszerősítésének irányelvei 6.1. Teendık, illetve folytatandó feladatok a szolgáltatások szakmai színvonalának emelése érdekében 80. o A szociális és gyermekvédelmi ellátások fenntartásának, mőködtetésének finanszírozási kérdései 80. o A szociális és gyermekvédelmi ellátások, intézmények tervezett karbantartási, felújítási, beruházási feladatai 80. o. VII. Mellékletek - 2 -

4 I. A SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS ALAPELVEK ÉS KONKRÉT CÉLOK 1.1. HELYI TELEPÜLÉSPOLITIKAI TÖREKVÉSEK ÉS FELADATOK Budapest Fıváros Közgyőlése május 29-én elfogadta és a kerületi polgármesterek többsége - mint közös akaratot - hitelesítette a Budapesti Szociális Charta néven ismertté vált dokumentumot, amelyben a következı alapelveket szögezték le: Budapest polgármestereinek közös állásfoglalása "Budapest szociálpolitikája az ezredfordulón" Mi Budapest 24 önkormányzatának polgármesterei, megismerve a fıváros szociálpolitikai fejlesztésérıl szóló középtávú szakmai koncepciót, ahhoz csatlakozva megállapítottuk, hogy Budapest szociális helyzetének jobbításában közösen vállalható és vállalandó feladataink vannak. Közösen vállalt felelısségünk nevében az alábbi nyilatkozatot tesszük: 1. Budapest szociális problémái - mindannyiunk közös gondja, a szociális feszültségek enyhítése - mindannyiunk közös feladata. Ahhoz, hogy Budapest valódi otthona legyen polgárainak, közös erıfeszítéseket teszünk azért, hogy a város társadalmi viszonyainak alakításában, szociális helyzetének jobbításában a lakosság minél szélesebb rétegei, intézményei, vállalkozásai, egyházi és világi civil szervezıdései aktív, tevékeny részt vállalhassanak. Saját önkormányzataink hatáskörében és kialakítandó együttmőködéseink keretében törekszünk arra, hogy Budapest önkormányzatai kivegyék részüket e közös feladatokból. Törekszünk arra, hogy az önkormányzatok saját intézményei a finanszírozás lehetıségeit eredményesebben hasznosítsák a szociálpolitikai feladatok ellátásában. Törekszünk arra, hogy az önkormányzati intézmények ágazatközi együttmőködése, a különbözı ágazatok munkájának összehangolása révén eredményesebben járuljanak hozzá a szociális problémák megoldásához. 2. A szociálpolitikai közös érdekeknek alárendelt közös fellépés feltételeinek kialakítása - tiszteletben tartva a résztvevık politikai, szakmai, intézményi és hatásköri szuverenitását

5 Az elmúlt években kialakult intézményi felépítés fıbb elveit elfogadjuk, de tisztában vagyunk azzal, hogy bármilyen hatásköri szabályozás esetén lesznek olyan hézagok és átfedések, amely területeken csak közös megállapodásaink révén találhatunk megoldást. A szociálpolitikai feladatok területén az ilyen célú megállapodások irányait és kereteit illetıen elfogadjuk a szakmai koncepció célkitőzéseit. A szakmai koncepció elfogadása kötelezettségvállalásunkat is rögzíti abban, hogy a megállapodások elıkészítése és kidolgozása munkát és feladatot ró ránk magunkra is, de e munkában nem nélkülözhetjük a képviselık, tisztviselık, szociálpolitikai szakemberek munkáját sem. 3. Összehangolási feladatok a fıváros szociálpolitikájában. Szükségesnek tartjuk azt, hogy a szociálpolitikai intézmények és ellátások áttekinthetıbbek és kiismerhetıbbek legyenek - úgy a szociális politika, mint az ellátásért folyamodó kliensek számára. E cél elérése érdekében közös fellépést tartunk szükségesnek: a segélyezési eljárás, a jogosultság mérlegelésének egyszerősítésében, harmonizációjában és racionalizálásában, a szociális ellátások klienseinek jogait védı és garantáló feltételrendszer kialakításában és érvényesítésében. a területi alapellátási formák és a szakellátások közötti összhang, differenciált munkamegosztás feltételeinek megteremtésében. az ágazatközi együttmőködés elveinek és igazgatási, finanszírozási feltételrendszerének kialakításában, különösen a szociálpolitika illetve az egészségügy, oktatás, foglalkoztatáspolitika és gyermekvédelem ágazatai közötti együttmőködés területén. az egyes ellátási formák tartalmának, szakmai és pénzügyi kritériumainak meghatározásában, a szakmai tartalmakra és gazdálkodási követelményekre egyaránt érzékeny igazgatási (finanszírozási, elszámolási, minıségbiztosítási stb.) feltételek kialakításában, a szakmai és politikai elvárásokat egyaránt átláthatóan és ellenırizhetıen érvényesítı, a nem-állami szervezetekkel kötött szerzıdések tartalmát és eljárási kereteit rögzítı, az önkormányzatok munkaszervezeti rendjében érvényesített szabályozásban. 4. A legelesettebbek, a legszegényebbek kiemelt támogatása, a társadalmi kirekesztettség és marginalizálódás enyhítése, a fıváros társadalmi integrációjának erısítése. Erkölcsi kötelezettségünknek tekintjük azt, hogy a rendelkezésünkre álló anyagi, emberi és intézményi erıforrások eszközeivel kiemelt támogatást biztosítunk a legelesettebb társadalmi csoportok tagjai számára. Erkölcsi kötelezettségünkön túlmutató felelısséget jelent e csoportok ellátása annyiban, hogy e csoportok ellátása gyakorlatilag teljes egészében az önkormányzatok hatáskörébe tartozó feladat. A szegénység enyhítése érdekében törekszünk arra, hogy a segélyek hathatósabban célozzák meg a legszegényebbeket, különös gonddal kezeljük a gyermekek és fiatalok szegénységét, a legszegényebb gyermekek számára is biztosítva az oktatásban való részvétel lehetıségét, legalább napi egyszeri étkezés és tanfelszerelés biztosításával, - 4 -

6 támogatjuk a legszegényebb, marginalizálódott csoportok önszervezıdését, érdekképviseleti lehetıségeit, speciális programok segítségével tesszük számukra is elérhetıvé a közszolgálati intézmények által biztosított szolgáltatásokat, elınyöket. az önkormányzatok lehetıségeit széles körben felmérve, közhatalmi szerepükön túl, mint hivatalaiban és intézményeiben munkaadók, mint piaci megrendelık is erıfeszítéseket tesznek a leghátrányosabb helyzető, megbélyegzett csoportok társadalmi integrációjáért. Minden tılünk elvárható eszközt igénybe véve küzdünk minden fajta diszkrimináció, így minden fajta rasszizmus ellen. Politikai és közhatalmi eszközeinkkel egyaránt küzdünk a megbélyegzett, diszkriminált csoportok társadalmi egyenjogúsításáért, azért, hogy e csoportok tagjai is teljes jogú, méltósággal felruházott tagjai legyenek Budapest társadalmának. 5. Követés, értékelés. Vállalt céljaink megvalósulását annak folyamatában is követni és értékelni szándékozzuk. A szakmai és társadalmi nyilvánosság bevonásával évente át kívánjuk tekinteni azt, hogy meddig jutottunk, és a megalapozott helyzetértékelés alapján fenntartjuk magunknak azt a lehetıséget, hogy céljainkat kiegészítsük, pontosítsuk, módosítsuk. A Budapest 24 önkormányzata közötti szociálpolitikai együttmőködés kialakításában és karbantartásában bizalmunkról biztosítjuk a testületek szociálpolitikai bizottságainak elnökeit, akiktıl el is várjuk azt, hogy konstruktívan és hatékonyan lépjenek fel a szociálpolitikai együttmőködés szakmai és politikai tartalmainak meghatározásában és ellenırzésében. Budapest, Budapest Fıváros XV. kerületének szociális szolgáltatástervezési koncepciója a fenti dekrétum elveinek a figyelembevételével, illetve a Fıvárosi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció ajánlásainak a felhasználásával készült el. A kerületi koncepció - a törvényben elıírt módon - a lehetı legnagyobb összhangban kíván lenni a Fıvárosi Önkormányzat által készített szociális szolgáltatástervezési koncepcióval

7 1.2. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓ MEGALKOTÁSÁNAK CÉLJA ÉS MÓDJA A XV. kerületi szociális szolgáltatástervezési koncepció célja a kerületben élı szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása és az ellátások megszervezésének kidolgozása. Tartalmát a XV. kerületi Önkormányzat Képviselı-testülete fogadja el és kétévente felülvizsgálja, illetve aktualizálja. A szolgáltatástervezési koncepció kidolgozásakor az Önkormányzat felhasználja mindazokat a tapasztalatokat, amelyek az évek során felhalmozódtak a munkatársaiban, képviselıiben, illetve leszőri a régebbi idıkben készült szociálpolitikai koncepciók megvalósulásának tanulságait. A XV. kerületben az elsı szociális szolgáltatástervezési koncepció 2004-ben készült, majd 2006-ban felülvizsgálva és aktualizálva lett. A XV. kerületi Önkormányzat Képviselı-testülete mindkét alkalommal - a koncepcióban leírtak szerint -tudomásul vette a már megvalósult elképzeléseket, illetve elfogadta a meghatározott célokat. A szociális szolgáltatástervezési koncepció megalkotásakor a XV. kerületi Önkormányzat maximális mértékben figyelembe vette az Európai Szociális Charta ajánlásait (különös tekintettel a 13. és a 14. cikkelyre), illetve az Európai Uniónak a szociális területet érintı elıírásait (1612/68/EGK rendelet, 1408/71/EGK rendelet, stb.). A szociális szolgáltatástervezési koncepciónak az évi III. törvény (A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) 92. -nak (4) bekezdése alapján különösen tartalmaznia kell: a) a lakosságszám alakulását, a korösszetételt, a szolgáltatások iránti igényeket, b) az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, az ütemtervet a szolgáltatások biztosításáról, c) a szolgáltatások mőködtetési, finanszírozási, fejlesztési feladatait, az esetleges együttmőködés kereteit, d) az egyes ellátotti csoportok (idısek, fogyatékos személyek, hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek) sajátosságaihoz kapcsolódóan a speciális ellátási formák, szolgáltatások biztosításának szükségességét

8 II. BUDAPEST XV. KERÜLET TELEPÜLÉS- SZERKEZETÉNEK RÖVID BEMUTATÁSA ÉS A KERÜLET FONTOSABB STATISZTIKAI ADATAI 2.1. BUDAPEST XV. KERÜLETÉNEK TELEPÜLÉS-SZERKEZETE Budapest XV. kerülete három történetileg jól elkülöníthetı, illetve megkülönböztetett területi egységbıl áll. Ez a három része a kerületnek Rákospalota, Pestújhely és Újpalota. E területrészek azonban sem építészeti szempontból, sem az ott élı emberek társadalmi, szociális helyzetét figyelembe véve nem tekinthetık teljesen homogénnek. Ez még Újpalotára - amely egy tipikus nagyvárosi lakótelep - is igaz, mint az a késıbbiekben felsorolt adatok tükrében is látható. Ez a homogenitás még kevésbé mondható el Rákospalotáról, ahol a családi házas kertvárosias lakóövezet (Rákospalota-kertváros) mellett, létezik az Öregfalu nevő terület, a maga régi építéső parasztházaival, illetve újonnan felépült lakótelepi lakásaival, társasházaival. Emellett még sok különbözı idıszakban épült településrész alkotja Rákospalota egészét. Ilyen többek között a Rákospalota-Újfalu és az egyedi adottságokkal rendelkezı MÁV-telep. Meg kell jegyezni, hogy pár éve jelentıs építési kedv mutatkozik a kerület rákospalotai részén is, ahol a számos kisebb-nagyobb épülettömbök, társasházak alkotta egységek megjelenése alapvetıen más városképi jelleget ad/adhat a környéknek. Még talán Pestújhely térsége - családi házas, villaszerő épületekkel beépített településrészként - a leghomogénebb rész a XV. kerületet alkotó három városrész közül. Emellett még meg kell említeni, hogy létezik az egykori laktanyaépületekbıl kialakított Szilas-parki lakótelep, amely ugyan Újpalota mellett van, de több szempont miatt sem kapcsolódik szervesen az óriási lakótelephez. Ezt támasztják alá az ott élı emberek statisztikai adatai is, amelyek azt mutatják, hogy a Szilas-parkban letelepedett emberek átlagos életkora jóval fiatalabb, az átlagos iskolai végzettsége magasabb, a foglalkoztatottsági mutatóik pedig jobbak, mint az Újpalotán lakóké. Ennek a viszonylag kis területnek adatai azért lehetnek érdekesek, mivel azt a - 7 -

9 körülményt látszanak alátámasztani, hogy a nemrégiben épült kisebbnagyobb társasházak - részben a kerületen kívülrıl beköltözött - lakosai valószínősíthetıen a jobb társadalmi státuszú emberek közé tartoznak és ezért kevésbé szorulnak rá a szociális ellátásokra. A koncepció 7. mellékleteként egy a XV. kerület település-szerkezetének könnyebb megismerését, megértését lehetıvé tevı térképet helyeztünk el. A fejezetben külön meg nem jelölt adatok a Központi Statisztikai Hivatal 2001-es népszámlálása adatbázisából kerültek felhasználásra A LAKOSSÁG DEMOGRÁFIAI JELLEMZİI A KERÜLETI NÉPESSÉG SZÁMA, TERÜLETI ELHELYEZKEDÉSE, NÉPSŐRŐSÉGE A XV. kerületi lakosság számának alakulása Rákospalota és Pestújhely egyesülésétıl és budapesti kerületté válásától (1950): Jól látható, hogy 1970-tıl (Újpalota építésének évei) ugrik meg a XV. kerület népessége, amely 1980-ban érte el a csúcspontot (azaz tíz év alatt majdnem megduplázódott). Ezután folyamatos népességszám fogyásról lehet beszélni, de ez a lakosságszám csökkenés az utóbbi idıben lassuló tendenciát mutat. A születések száma a XV. kerületben - az utóbbi éveket figyelve viszonylagos kiegyensúlyozottságot mutat (kivéve talán 2005-öt). 2001: 651 gyermek születése 2004: 723 gyermek születése 2002: 723 gyermek születése 2005: 608 gyermek születése 2003: 677 gyermek születése 2006: 758 gyermek születése 2007: 739 gyermek születése - 8 -

10 A Budapest XV. kerületi lakosságának száma és kormegoszlása 2003, 2007, és január 1-én (év/fı): kormegoszlás év év év felett összesen A következı táblázatokban a két legutóbbi népszámlálás - XV. kerületre vonatkozó - statisztikai adatsorai találhatóak meg. Az ilyen típusú részletes bontásban közreadott statisztikai adatok legközelebb a 2011-es népszámlálást követıen lesznek újra hozzáférhetıek és elemezhetıek. Budapest XV. kerülete népességének száma 1990-ben és 2001-ben (Rákospalota Pestújhely Újpalota bontásban): XV. kerületi lakónépesség összesen Pestújhely Rákospalota Újpalota a Szilas-parki lakótelep nélkül Újpalota Látható, hogy 2001-ben a XV. kerület lakosságának 10,2 százaléka lakott Pestújhelyen, 44,42 százaléka Rákospalotán, 43,97 százaléka Újpalotán és 1,41 százaléka élt a Szilas-parki lakótelepen

11 A XV. kerület népessége korcsoport és nemek szerinti bontásban (a 2001-es adatok szerint): Kor Férfi Nı Összesen x a kerület összlakossága

12 Újpalota lakossága korév és a teljes lakosság aránya szerinti bontásban (2001-ben a Szilas-parkkal együtt): fı % Fı % 0-14 év , , év , , év , ,91 60-x év , ,37 Összesen A XV. kerület városrészei lakosságának adatai korév és arány szerinti bontásban (2001-es adatok / Újpalota a Szilas-parkkal együtt értendı): Pestújhely Rákospalota Újpalota fı % fı % fı % 0-14 év , , , év , , , év , , ,91 60-x év , , ,37 összesen Az elızı táblázatokból egyértelmően látszik, hogy Újpalota lakossága nemcsak fogyóban, hanem elöregedıben is van. Ha a következı táblázatot elemezzük, akkor látható, hogy Újpalota nemcsak hozzáöregedett Rákospalotához, hanem kicsit le is hagyta. A táblázatokból az is látszik, hogy a legnagyobb arányban idıs emberek Pestújhelyen élnek, de a kerület népességéhez viszonyított létszámuk viszonylag csekély. Tehát miközben a kerület lakosságának száma folyamatosan csökken, a 60 éven felüliek aránya permanensen nı az összlakosságon belül. Ennek ellenére azt kell megállapítani, hogy a népszámlálás idıpontjában a fıvárosi átlaghoz képest - demográfiai szempontból - nincs rosszabb helyzetben a XV. kerület, sıt a helyzete inkább átlagosnak mondható

13 A XV. kerület városrészeinek adatai nemek és népsőrőség szerinti bontásban (2001): Férfi Nı Összesen Népsőrőség (fı/km 2 ) Rákospalota Pestújhely Újpalota XV. kerület Ez a táblázat bemutatja, hogy milyen óriási különbség van a XV. kerület városrészei között a népsőrőség tekintetében. Amíg Pestújhely fıvárosi szinten is a legritkábban lakott körzetek közé tartozik, addig Újpalota népsőrősége - a viszonylag nagy zöldterületek és a népesség fogyása ellenére - vetekszik a Budapest városmagját adó belsı területek népsőrőségével. A kerület lakosságának életnívóját befolyásoló tényezıket megvizsgálva három olyan faktorra ( ) érdemes koncentrálni, amely elsısorban meghatározza egy ember, egy család életminıségét ISKOLÁZOTTSÁGI MUTATÓK (1. ) A népesség száma iskolai végzettség szerint (2001-ben): Körzet A 10-X éves népességbıl az általános iskola elsı évfolyamát sem végezte el A 15-X éves népességbıl legalább az általános iskola 8. évfolyamával A 18-X éves népességbıl legalább középiskolai érettségivel A 25-X éves népességbıl egyetemi, fıiskolai oklevéllel rendelkezı Rákospalota Pestújhely Újpalota Összesen

14 A népesség iskolai végzettsége a megfelelı korú népesség százalékában (2001): Körzet A 10-X éves népességbıl az általános iskola elsı évfolyamát sem végezte el A 15-X éves népességbıl legalább az általános iskola 8. évfolyamával A 18-X éves népességbıl legalább középiskolai érettségivel A 25-X éves népességbıl egyetemi, fıiskolai oklevéllel rendelkezı Rákospalota 0,4 93,2 53,2 17,3 Pestújhely 0,4 93,1 53,3 18,3 Újpalota 0,3 93,8 47,1 13,0 XV. kerület 0,3 93,5 50,5 15,5 Budapest 0,6 94,2 58,7 23,8 A táblázatokat vizsgálva azt lehet megállapítani, hogy a fıvárosi átlaghoz képest viszonylag alacsony a legalább érettségivel, illetve a felsıfokú végzettséggel rendelkezı kerületi lakosok aránya. Az 1995-ben készült Budapest XV. kerület legfontosabb népességstatisztikai jellemzıi és szociális térképe címő tanulmányban még 10 % alatti volt a felsıfokú végzettségőek aránya a XV. kerületben, amelyhez képest a évi adat jelentıs javulást mutat. Azóta ez az arány a felsıfokú végzettségőeknél tovább javult, ellenben az általános iskola 8. évfolyamát nem elvégzıknél romlott. Érdemes mindehhez hozzátenni azt, hogy a legmagasabb iskolai végzettséget mutató fıvárosi átlagot jelentısen befolyásolja a budai kerületek magas kvalifikáltságú lakossága, így ha a fıvárosi átlagot adó kerületek közül kivesszük a budai kerületeket (ahol több kerületnél a felsıfokú végzettségőek aránya megközelíti az 50 %-ot), akkor már nem látszik annyira rossznak a helyzet. Sıt, ha a pesti külsı kerületeket nézzük, akkor jó néhány kerület mutatói még a XV. kerületétıl is elmaradnak ezen a téren. Érdemes odafigyelni arra a tényre, hogy a kerületen belül is eltérı a különféle szintő végzettségek aránya. Azt kell megállapítani, hogy a középfokú végzettségőeknél és a felsıfokú végzettségőeknél is Újpalota van lemaradva a kerület többi részéhez képest. Ezek a mutatók nagy valószínőséggel összefüggésben vannak az Újpalotán lejátszódott, illetve lejátszódó társadalmi folyamatokkal

15 FOGLALKOZTATOTTSÁGI MUTATÓK (2. ) XV. kerület népessége 1990-ben (összesen fı) és 2001-ben (összesen fı) gazdasági aktivitás és korcsoport szerinti bontásban: 1990 Gazdaságilag aktív népesség Gazdaságilag nem aktív népesség Korcsoportok (év) Foglalkoztatottak (fı) Munkanélküliek (fı) Inaktív keresık (fı) Eltartottak (fı) x Összesen Gazdaságilag aktív népesség Gazdaságilag nem aktív népesség Korcsoportok (év) Foglalkoztatottak (fı) Munkanélküliek (fı) Inaktív keresık (fı) Eltartottak (fı) x Összesen

16 A XV. kerület népessége gazdasági aktivitás és korcsoport szerinti bontásban, a kerület teljes lakosságszámához viszonyítva (1990-ben fı, illetve 2001-ben fı): Korcsoportok (év) Gazdaságilag aktív népesség Foglalkoztatottak (%) Munkanélküliek (%) Gazdaságilag nem aktív népesség Inaktív keresık (%) Eltartottak (%) , ,95 1,11 2,25 5, ,90 0,26 6,43 0,35 60-x 0,30-19,23 0,46 Összesen 48,15 1,37 27,91 22, Korcsoportok (év) Gazdaságilag aktív népesség Foglalkoztatottak (%) Munkanélküliek (%) Gazdaságilag nem aktív népesség Inaktív keresık (%) Eltartottak (%) , ,16 1,88 3,46 7, ,69 1,06 7,37 0,88 60-x 0,91 0,08 21,31 0,16 Összesen 41,76 3,02 32,14 23,

17 Érdemes megvizsgálni azt a kérdést, hogy a kerületi népességen belül, hogyan változott meg a gazdaságilag aktívak (ezen belül a foglalkoztatottak), illetve a gazdaságilag nem aktívak (ezen belül az inaktív keresık) száma, illetve aránya. Amíg 1990-ben a gazdaságilag aktív népesség közel a felét adta a kerület népességének, addig ez az arány 2001-re 45 % alá esett vissza. Még rosszabb a helyzet, ha a foglalkoztatottak arányát nézzük: ,15 %; ,76 %. Szintén nem túl kedvezı adat az inaktív keresık számának változása. Miközben 1990-ben 27,91 % volt az inaktív keresık (elsısorban nyugdíjasok, illetve járadékosok) aránya, addig 2001-re ez a szám 32,14 %-ra nıtt. Az eltartottak (fıleg gyermekek) száma csökkent ugyan a 11 év alatt, de az arányuk így is nıtt egy kicsit a teljes népességen belül. Tehát ezek a számok is megerısítik azt az országos tendenciát, hogy a népesség egyre kisebb hányada tartja el a népesség egyre növekvı részét. Ezt a folyamatot leginkább az inaktív keresık arányának fokozatos növekedése okozza az amúgy is egyre csökkenı számú népességen belül, amelynek következményeivel a közeljövıben számolnunk kell. Még egy fontos adat, amire figyelni érdemes. Az inaktív keresık 34 %-a munkavállalási korban van, ami a keresı korú emberek nagyfokú inaktivitását mutatja. Tehát a munkavállalási korban (60 év alatti) emberek közül sok a nyugdíjas (rokkantsági nyugdíjas) és a járadékos decemberében a Fıvárosi Munkaügyi Központ adatai szerint a XV. kerületi regisztrált munkanélküliek száma 1131 fı volt. Közülük 491-en munkanélküli járadékot kaptak, 48-an álláskeresést ösztönzı juttatásban, 30-an nyugdíj elıtti munkanélküli segélyben, illetve 344-en aktív korúak rendszeres szociális segélyében részesültek. Közhasznú foglalkoztatásban 72-en, közcélú foglalkoztatásban pedig 29-en vettek részt. A 2008-as októberi adatok szerint 1453 fı regisztrált álláskeresı volt XV. kerületi lakos, amely személyek közül 54 fı volt pályakezdı, illetve 325 fı tartós munkanélküli. Közhasznú munkában ebben az idıszakban 37-en, közcélúban pedig 25-en vettek részt. 50 év feletti regisztrált álláskeresı volt 362 fı. A XV. kerületi foglalkoztatottak összevont nemzetgazdasági ágak szerint (fı / nemzetgazdasági ág ben): Körzet Mezıgazdaság és erdıgazdálkodás Ipar, építıipar Szolgáltatási jellegő ágakban Összesen foglalkoztatott fı Rákospalota Pestújhely Újpalota Összesen

18 A XV. kerületi foglalkoztatottak száma összevont foglalkozási fıcsoport szerint (fı / foglalkozási fıcsoport 2001-ben): Körzet Egyéb szellemi Vezetı, értelmiségi Szolgáltatási Mezıgazdasági Ipari, építıipari Egyéb foglalkozású Rákospalota Pestújhely Újpalota Összesen Ezekbıl a táblázatokból annyit érdemes leszőrni, hogy a kerület lakosainak döntı többsége (76,57 %-a) a szolgáltatások területén dolgozik (ide értve minden egyéb munkát, ami nem tartozik a mezıgazdasági és az ipari jellegő munka címszó alá), illetve 22,96 %-a dolgozik az iparban, építıiparban és csupán 0,47 %-a a mezıgazdaságban. Ezekkel az adatokkal összefüggésben érdemes megemlíteni, hogy a rendszerváltozás után a XV. kerületben számos nagy bevásárlóközpont, kereskedelmi centrum épült, ahol nagyszámú olyan tevékenységő cég telepedett le, amelyek a kerületben élı - a szolgáltatási szektorban dolgozó - emberek jelentıs részének az otthonukhoz közel tudnak munkát biztosítani. Ez a helyzet 2008-ra sem változott jelentısen A HÁZTARTÁSOK, CSALÁDOK LEGFONTOSABB JELLEMZİI (3. ) A XV. kerületi háztartások fıbb adatai (2001): Körzet Összesen Összes foglalkoztatott egyszemélyes Ebbıl többszemélyes több családból álló 100 háztartásra jutó személy Rákospalota Pestújhely Újpalota Összesen

19 A XV. kerületi családok fıbb adatai (2001): Körzet Összes család Ebbıl: egy szülı gyermekkel 100 családra jutó 15 évesnél fiatalabb családtag összes gyermek Rákospalota Pestújhely Újpalota Összesen Az elıbbi két táblázatból azt érdemes kiemelni, hogy jelentıs arányban fordulnak elı egyszemélyes háztartások a kerületben (30,34 %), de ehhez hozzá kell tenni azt a kiegészítést, hogy Budapesten belül ez nem számít rossz aránynak. Vannak a fıvárosnak olyan részei elsısorban a városmagot alkotó területek - ahol ez az arány megközelíti, sıt el is éri az 50 %-ot. A másik adat, amely említést érdemel a gyermeküket, gyermekeiket egyedül nevelı szülık magas száma. Ez elsısorban Újpalotára érvényes, ahol még fıvárosi viszonylatban nézve (a budapesti arány 21,1 %) is magas az egyszülıs családok aránya (26,2 %) A KERÜLETI LAKÁSÁLLOMÁNYRÓL Lakásállomány a XV. kerületben (2001): Körzet Ebbıl Lakás lakott nem lakott egyéb célra használt Lakott üdülı Lakás és lakott üdülı együtt Rákos palota Pestújhely Újpalota Összesen

20 A XV. kerületi lakott lakások* tulajdonjelleg és használati jogcím szerint (2001): Természetes személyek tulajdona Önkormányzati Egyéb Összes Ebbıl tulajdonú Körzet lakás tulajdonosi bérleti, szolgálati Rákospalota Pestújhely Újpalota Összesen A XV. kerületi lakott lakások* száma szobaszám szerint: (2001): Körzet x Összes s z o b á s lakás Rákospalota Pestújhely Újpalota Összesen A XV. kerületi lakott* lakások alapterület szerinti megoszlása: (2001): Körzet x Összes m 2 alapterülető lakás lakás Rákospalota Pestújhely Újpalota Összesen * lakott üdülıházakkal együtt

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 8/2008.(IV.16.) rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli és természetbeli ellátásokról és

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Elıterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére a szociális célú tőzifa

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2

TARTALOMJEGYZÉK. I. Gázártámogatás... 2 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Gázártámogatás... 2 I.1. Jogosulti kör:... 2 I.1.1.Fogyatékossági támogatásban részesülı:... 2 I.1.2. Magasabb összegő családi pótlékban részesülı... 3 I.1.3.Nagycsaládos személy...

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni.

A kérelemre indult segélyezési ügyben a kérelmezı köteles családi jövedelmét igazolni. Ócsárd Község Önkormányzati Képviselıtestületének többszörösen módosított és kiegészített 4/1993. /V.19./ Önk.kt.sz. rendelete az egyes szociális ellátásokról és hatáskör átadásáról. A képviselıtestület

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testület 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Rendeletalkotás a szociális

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

11/2008./IV.24./ számú. r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL TÓSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2008./IV.24./ számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 Tószeg község önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 21886171-2-42 Cégbíróság: Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-921653 Kıbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Kft 1108 Budapest, Sütöde utca 4.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés!

J a v a s l a t. Ikt. szám: 26.065/2007. a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására. Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 26.065/2007. J a v a s l a t a szociális ellátások rendjérıl szóló önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete Mátraszele Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások rendjéről szóló, 7/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról Mátraszele Község Önkormányzat

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 14/2008.(V.1.) ÖR RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról azok igénybevételérıl és a fizetendı térítési díjakról 1 Aszód Város Önkormányzat

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a szociális

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS

Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. ELİTERJESZTÉS Polgármesteri Hivatal 9545 Jánosháza Batthyány u. 2. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS Jánosháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. augusztus 3-i ülésére 3. számú napirendi

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl

A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl A Szőcsi Önkormányzat 10/2009. (V. 29.) rendelete A gyermekvédelem helyi rendszerérıl Szőcsi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében, valamint a gyermekek

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ jún. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

I. fejezet 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet 1.. A rendelet hatálya PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IX.15.) önkormányzati rendelettel módosított 8/2011. (V.20.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. (Egységes

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról A módosításokkal egységes szerkezetben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról A módosításokkal egységes szerkezetben Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 8/2004. (VI.1.), 8/2006. (VI.1.), 16/2010. (XII.17.) és 11/2011. (V.20.) rendeletekkel módosított 8/1998. (V.5.) rendelete a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestületének../2012.(.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bordány Község Önkormányzati Képviselıtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelıanyag támogatás helyi szabályairól Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

Dr. Botka László polgármester. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása

Dr. Botka László polgármester. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása Elıterjesztı: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/9427-5/2011. Tárgy: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása Készítette: Szociális, Családvédelmi

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Levelezési cím: 3950 Sárospatak Pf.:218 J A V A S L A T - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben