A PÁSZTÓI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PÁSZTÓI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 A PÁSZTÓI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Terra Studio Kft június

2 1094 Budapest, Angyal u. 7/a. Tel.: Fax: web: A PÁSZTÓI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROGRAMJA Készült a Pásztó Kistérség Többcélú Társulása megbízásából Ügyvezető igazgató: Laky Ildikó Felelős tervező: Galli Károly vezető projektmenedzser Munkatársak: Gajáry Gábor Veres László Külön köszönet illeti Mészáros Sándort, Pásztó Város Önkormányzatának projektmenedzserét a munka végzése során nyújtott szakmai, és Szabó Andreát, a Pásztói Kistérség Fejlesztéséért Közalapítvány megbízott irodavezetőjét szervezői tevékenységéért július

3 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 2 II. A PÁSZTÓI KISTÉRSÉG SWOT ANALÍZISE 4 III. A PÁSZTÓI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 7 III.1. A STRATÉGIA CÉLJAI 7 III.2. A STRATÉGIA CÉLJAINAK RÉSZLETES BEMUTATÁSA 7 III.2.1. Problémák 7 III.2.2. A probléma-összetevők ok-okozati összefüggései 9 III.2.3. Fejlesztési potenciálok 11 III.2.4. A stratégiai célok részletesen 12 III.3. PRIORITÁSOK 14 III.3.1. A stratégiai célok és a prioritások kapcsolata 14 III.3.2. A prioritások és intézkedések rendszere 17 IV. A PÁSZTÓI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA 18 IV.1. A HELYI GAZDASÁG FEJLESZTÉSE 18 IV.1.1. A kistérség iparterületeinek fejlesztése, piacképességük javítása 22 IV.1.2. Kistérségi menedzsment-szervezet felállítása a fejlesztések koordinálására 34 IV.1.3. Térségi marketingtevékenyég fejlesztése 40 IV.1.4. Korszerű agrár- és vidékfejlesztések megvalósítása, komplex fejlesztési programok kidolgozása és végrehajtása 51 IV.1.5. Az életképes kistérségi vállalkozások fejlesztése 64 IV.2. A KISTÉRSÉGI TURIZMUS FEJLESZTÉSE 70 IV.2.1. A kistérség turisztikai vonzerőinek elsősorban a Mátrához, Cserháthoz kötődő fejlesztése tématerületek meghatározása 74 IV.2.2. A turisztikai fogadókapacitás és háttér-infrastruktúra fejlesztése 99 IV.2.3. Komplex turisztikai programcsomagok kialakítása 107 IV.2.4. A turisztikai marketing fejlesztése 110 IV.3. HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE 121 IV.3.1. A közoktatás és a közművelődés alapfeltételeinek megteremtése, fejlesztése 123 IV.3.2. Át- és továbbképzések, valamint a szakképzési rendszer fejlesztése 129 IV.3.3. A kistérségi hátrányos helyzetű roma népesség társadalmi integrációjának elősegítése 133 IV.3.4. A sport- és rekreációs tevékenységek alapfeltételeinek megteremtése, fejlesztése 139 IV.3.5. Az egészségügyi ellátás fejlesztése 145 IV.4. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT FEJLESZTÉSE 150 IV.4.1. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése 153 IV.4.2. A szennyvízelvezetés és -kezelés rendszereinek fejlesztése 158 IV.4.3. Vízrendezés és vízkárelhárítás 163 IV.4.4. A vezetékes ivóvízellátás fejlesztése 168 IV.4.5. A hulladékgazdálkodás feltételeinek megteremtése, hatékonyságának növelése 170 1

4 I. BEVEZETÉS Pásztó Kistérség Többcélú Társulása márciusában bízta meg a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott Terra Studio Kft.-t a kistérség fejlesztési programjának elkészítésével. A többszöri előkészítő megbeszélések során körvonalazódtak a Kistérségi Társulás céljai, elvárásai a programmal kapcsolatosan. Ezek szerint a megbízott Terra Studio Kft. által készített anyagnak több célnak kell megfelelnie: 1. Alakítson ki világos, perspektivikus, minél szélesebb széles körben megvitatott és konszenzussal elfogadott jövőképet és célrendszert a kistérség fejlesztése tekintetében; 2. Szolgáltasson megalapozott szakmai hátteret célrendszert, fejlesztési programokat a kistérség jövőbeni fejlesztési pályázatai számára; 3. A javasolt fejlesztések legyenek tekintettel a jelenleg elérhető, a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) és a hozzá kapcsolódó 5 Operatív Program kereteiben becsatornázott európai uniós pályázati forrásokra, ugyanakkor, tekintettel arra, hogy 2007-től új EU pénzügyi ciklus kezdődik, melynek feltételei, irányelvei nem ismertek, tartalmazzanak hosszabb távú, nem az éppen rendelkezésre álló finanszírozási feltételekre alapozó, a kistérség fejlődése, jövőképének megvalósulása érdekében szükséges fejlesztési javaslatokat is. A Helyzetértékelés munkarészt Pásztó Kistérség Többcélú Társulása május 10-i ülésén megtárgyalta, és a szükséges módosításokkal jónak, a programkészítéshez megfelelő alapúnak minősítette. A jelen munkarészben található stratégiai célrendszer a Helyzetértékelésre, illetve az azt összegző SWOT analízisre épült. A Fejlesztési Program célja, hogy kijelölje az utat és a feladatokat a megfogalmazott stratégiai célok eléréséhez. A Pásztói kistérség Fejlesztési Programjában négy fő prioritás mentén kerültek meghatározásra a feladatok: I. Prioritás: A HELYI GAZDASÁG FEJLESZTÉSE II. Prioritás: A TURIZMUS FEJLESZTÉSE III. Prioritás: A HUMÁNERŐFORRÁS FEJLESZTÉSE IV. Prioritás: A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT JAVÍTÁSA A 4 prioritás megvalósítását 19 intézkedés szolgálja. Minden intézkedés részletes kifejtésre került, az intézkedés céljának és indoklásának, valamint az intézkedés tartalmának meghatározásával. A tevékenységek konkrét feladatokat, illetve ahol lehetséges, projekteket jelölnek meg. 2

5 A projektekre vonatkozóan meghatározásra került az adott projekt: konkrét célja, eredménye és hatása, melyek leírják, hogy a projekt hogyan járul hozzá az intézkedés, illetve a prioritás céljainak megvalósulásához, valamint meghatározza a fejlesztés közvetlen és közvetett hatásait; projekt-tevékenységei, mely fölsorolja a projekt megvalósításához szükséges feladatokat; megvalósításának szereplői, azaz a fejlesztésért felelős és érintett szervezetek, intézmények, stb. költségbecslése, mely ahol mód van rá meghatározza a fejlesztés pontos, vagy hozzávetőleges költségeit finanszírozásának lehetséges, számításba vehető forrásai (meg kell jegyezni, hogy az NFT I. OP-k idei pályázatainak nagy része, és a pályázati feltételek nem ismertek, az NFT II től induló új EU költségvetési időszak pályázati lehetőségei pedig egyáltalán nem) fejlesztési időtávja, mely hozzávetőlegesen javaslatot tesz, hogy az adott fejlesztést meddig célszerű megvalósítani 3

6 II. A PÁSZTÓI KISTÉRSÉG SWOT ANALÍZISE Erősségek A kistérség Budapesthez, a legfőbb hazai gazdasági központhoz, illetve az M3 autópályához közel, a tradicionális vásárvonalon helyezkedik el A termelési hagyományok és a természeti adottságok jó alapot kínálnak egy heterogén termékszerkezetű, versenyképes helyi agrárvertikum létrehozására Több tőkeerős, széles vertikumú mezőgazdasági vállalkozás működik a kistérségben Kozárdon egy ilyen keretében regionális zászlóshajó projekt valósul meg A kistérségi központban szabad ipari ingatlanok állnak rendelkezésre Jelentős létszámú, munkakultúrával és tapasztalattal rendelkező munkaerő áll rendelkezésre A kistérség, elsősorban a Mátra és a Cserhát révén, turisztikailag hasznosítható természeti, épített és kulturális értékekben gazdag A Pásztói strand termálvize a megye egyetlen minősített gyógyvize, melynek fejlesztésére a kistérség kidolgozott építészeti tervekkel rendelkezik A kistérségi szintű alapvető üzleti szolgáltatások elérhetők a lakosság és a vállalkozások számára A kistérségben fejlett szociális ellátórendszer épült ki A térségi központ fejlett egészségügyi, oktatási és kereskedelmi intézményrendszerrel rendelkezik, kulturális élete gazdag A kistérségben a mikrotérségi szerveződések erősek A kistérség csaknem összes településén megtörtént a vezetékes gáz- és ivóvízhálózat kiépítése. A kistérségben létrejött a többcélú térségi társulás Gyengeségek A működőtőke befektetések elkerülik a térséget A kistérség központjában az utóbbi években jelentős üzembezárásokra és létszámleépítésekre került sor A kistérség zöldmezős ipari területeinek marketingje nem megfelelő Alacsony vállalkozói aktivitás mellett a vállalkozások tőkehiányosak, innovációs és technológiai színvonaluk alacsony A munkanélküliségi ráta magas, és az utóbbi években újra növekedést mutat A kistérségben jelentős számú a tartós, a munkaerőpiacról kiszorult munkanélküli A térség szabad munkaerejét nagyrészt alacsony képzettségi szint jellemzi A kistérségben a turisztika szerepe elmarad a lehetőségektől A térségi és települési marketingtevékenység gyenge A kistérség közúthálózata elhasználódott állapotban van, a 21. sz. főút kétszer kétsávos gyorsforgalmi úttá fejlesztése késik A kistérséget érintő 81 sz. vasúti fővonal műszaki állapota rossz A kistérség természeti környezete számos helyen kommunális szilárd és folyékony hulladékkal szennyezett A pásztói gyógy- és termálvíz hőfoka alacsony, a strand jelenlegi állapotában nem alkalmas megyeinél jelentősebb szerepkör betöltésére. A kistérség településeinek nagy többsége közcsatorna-hálózattal nem rendelkezik A kistérség népességszáma csökken, a negatív természetes szaporodás következtében A kistérség területén a vízrendezés, vízelvezetés és vízkár elhárítás nem megfelelően megoldott 4

7 Lehetőségek Szlovákia, Lengyelország és a Baltikum irányába az egyik hagyományos gazdasági tranzitútvonal a kistérségen keresztül vezet Budapesten és az agglomerációban egyre fokozódó igény jelentkezik a tiszta környezetben történő rekreációra Nyugat-Európában is növekvő igény mutatkozik a zöld és az aktív turizmus termékei, a természetközeliség és az élő hagyományok megismerése iránt A kistérség természeti és épített adottságai a turizmus kínálatának növelésére kapcsolódnak a megye, a régió és a határon túli területek adottságaihoz Szlovákia közelsége megteremti az együttműködés lehetőségét elsősorban a turizmus és a kereskedelem területén A kistérség több agrártermékére növekvő kereslet mutatkozik A gázhálózatra való lakossági rácsatlakozás aránya igen alacsony A helyi lakosság környezettudatossága alacsony szinten van A kistérség több településén a szociálisan hátrányos helyzetű, veszélyeztetett társadalmi rétegek jelentős arányt képviselnek A kistérség munkaképes korú népessége jelentős számban kénytelen naponta ingázni Jellemző a fiatalabb, képzettebb rétegek elvándorlása A kistérségi együttműködési kapcsolatok kiforratlanok A kistérségben nincs a fejlesztéseknek professzionális menedzsment szervezete Veszélyek Kelet-Közép-Európa, és Magyarország versenyképessége kedvezőtlenül alakul A külső befektetések a már kialakult, kistérségen kívüli gazdasági központokban koncentrálódnak A megye keleti részében továbbra is a kedvezőtlenebb gazdasági folyamatok maradnak túlsúlyban Az alacsony képzettségű munkaerőre épülő iparágak egyre inkább leépülnek, külföldre települnek A régióban a területi fejlettségbeli különbségek nem csökkennek 5

8 A problémák okai és azok összetevői Fő problémák Potenciálok A külső termelő beruházások hiánya A 21.sz. főút és a kistérség belső úthálózatának rossz állapota A kistérség gazdasági lehetőségei ismertségének hiánya A megfelelően képzett humánerőfor-rás korlátozott rendelkezésre állása A kistérségi szabad iparterületek nem minden esetben felelnek meg a befektetői elvárásoknak Befektetés ösztönzési stratégia gyengesége A helyi vállalkozások tőkeszegénységükből adódóan nem képesek innovációra, fejlesztésre szűk belső piac, a kistelepüléseken hiányos szolgáltatások elavult technológiai színvonal alacsony hozzáadott értékű termelés nem elég vonzó vállalkozásfejlesztési eszközök korszerű vállalkozási ismeretek hiánya a technológiai fejlesztéshez és innovációhoz szükséges tudásbázis részleges hiánya A kistérség turisztikai adottságai nagyrészt kihasználatlanok a kistérség adottságai a turizmus célcsoportjai számára kevéssé ismertek a szervezett programok kialakítása kezdeti stádiumban van a turisztikai adottságok nincsenek turisztikai termékké fejlesztve a turisztikai fogadókapacitás hiányos a kistérség kiváló természeti adottságait nagymértékben rontja annak gyakori rendezetlensége, kommunális hulladékkal való szennyezettsége elszigetelt turisztikai kezdeményezések A kistérség agrárgazdasága kislétszámú és egyre csökkenő foglalkoztatást képes biztosítani, és jövedelmezősége jellemzően alacsony a térség természeti adottságainak nem mindig megfelelő a termelés szerkezete a kistermelők közötti együttműködések szerveződése alacsony szintű, hiányos a speciális kistérségi termékek előállítása, a bio- és ökogazdálkodás kevés számú helyi vállalkozásra koncentrálódik a kistérségben megtermelt agráralapanyagok helyi feldolgozása alacsony szintű az agrárvállalkozásokra jellemző a tőkeszegénység és az elaprózott birtokszerkezet 1. KISTÉRSÉGI MUNKALEHETŐSÉG HIÁNYA 2. JELLEMZŐEN ALACSONY JÖVEDELEMSZINT 3. MAGASABB SZINTŰ HELYI ÉLETPERSPEKTÍVA, KARRIERLEHETŐSÉG KORLÁTOZOTTSÁGA 4. AZ ÉLETKÖRÜLMÉNYEK ALACSONYABB SZINTJE A KÖRNYEZET MINŐSÉGE TEKINTETÉBEN Budapest és az M3 csomópont közelségéből adódó kedvező elérhetőségi helyzet A kistérségben jelentős számú, munkakultúrával rendelkező, szabad munkaerő található A kistérség mezőgazdasága több lábon álló, komplex agrár- és vidékfejlesztési vertikumok kialakítására alkalmas A kistérség természeti és épített értékekben gazdag A kistérség szabad, ipari hasznosításra alkalmas, kiajánlható ingatlanokkal rendelkezik A pásztói középfokú oktatási és szakképzési intézmények alkalmasak a helyi humánerőforrás potenciál emelésére A kistérség központjában az egészségügyi és szociális ellátórendszer a megyei átlagnál magasabb színvonalú. A természeti és épített környezet minősége a kistérség számos pontján alacsony szintű a települések zömében a szennyvízkezelés nem megoldott a kistérség nagy mennyiségű illegálisan lerakott kommunális hulladékkal szennyezett a felhagyott iparterületek, bányák, hulladéklerakók újrahasznosítása, rekultivációja nem megoldott a vízrendezés és a vízkárelhárítás a településeken jellemzően nem megoldott, ami akár katasztrófahelyzethez is vezethet a településközpontok állapota a kistérség több pontján leromlott a kistérség belterületi és településeket összekötő úthálózata rendkívül rossz kulturális, sport, rekreációs lehetőségek alacsony szintűek STRATÉGIAI CÉLOK 6

9 III. A PÁSZTÓI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III.1. A STRATÉGIA CÉLJAI 1. MUNKAHELYEK SZÁMÁNAK NÖVELÉSE 2. A JÖVEDELEMSZINT ÉS A DIVERZIFIKÁLT, ALTERNATÍV JÖVEDELEMSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK NÖVELÉSE 3. TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA 4. A HELYI TERMÉSZETI POTENCIÁL FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁSA III.2. A STRATÉGIA CÉLJAINAK RÉSZLETES BEMUTATÁSA A kistérségi stratégia egyaránt magába foglalja azokat a fő problémákat, melyekre megoldást kell találni a koncepció keretében, és azokat a potenciálokat, adottságokat, melyekre a fejlesztéseket építeni lehet. III.2.1. Problémák A kistérségi stratégia középpontjában a helyi a lakosságot, annak életminőségét közvetlenül érintő a helyzetfeltárás és a SWOT analízis alapján levezethető fő problémák állnak, melyek: a kistérségi munkalehetőségek hiánya, az alacsony jövedelemszint, a karrierlehetőség korlátozottsága, és a környezet minőségének alacsony szintje. A stratégia feltárja a problémák kialakulásához vezető ok-okozati rendszert, a problémák gyökereit. Az ok-okozati rendszer a stratégiát bemutató ábra bal oldalán található, mely jelöli az okok kapcsolódását is a fő problémákhoz. A kistérségi munkalehetőségek hiánya A kistérségi munkalehetőségek hiánya elsősorban a helyi vállalkozások által kínált munkalehetőségek csökkenésére melyben nagy szerepet játszik a korábban jelentős létszámot foglalkoztató egyes pásztói iparágak (tejipar, elektrotechnika) részbeni leépülése, másodsorban a külső termelő beruházások elmaradására vezethető vissza. A helyi gazdaság alacsony munkahelyteremtő képességének fő oka a helyi vállalkozások 7

10 tőkeszegénysége. Ezáltal a helyi munkaerő felszívására a helyi ipari szektor csak korlátozottan képes. Amellett, hogy az elmúlt időszakban külső befektetésekre nem került sor, további leépítések történtek. Az ipar mellett néhány egyedi kivételtől eltekintve az agrárium foglalkoztatása is csökkenő tendenciát mutat, és a turisztikai adottságok sem kellően kihasználtak. A szolgáltatási ágazat az alacsony kistérségi jövedelmi szint mellett a kisvállalkozások között elsősorban kényszervállalkozásokat jelent, és nem lehet képes tömeges méretű foglalkoztatásra. Az alacsony jövedelemszint Az alacsony jövedelemszint okai, hogy az elmúlt időszakban nem települtek meg olyan magas technológiai színvonalon működő, ezáltal magasabb hozzáadott értéket előállító termelő vállalkozások, amelyek versenyképesebb jövedelmet biztosítanának. A helyi vállalkozások alacsonyabb technológiai szintjük, valamint az ebből fakadó alacsonyabb termelékenységük miatt pedig jellemzően nem képesek magasabb jövedelem biztosítására. Az agrárium jövedelmi viszonyai az országos tendenciákhoz hasonlóan szintén alacsonyak és kevés a magasabb feldolgozottsági szinten termelő mezőgazdasági vállalkozás is. A diverzifikált jövedelemszerzés nem elterjedt, ezen belül a turizmus sem eléggé fejlett magasabb jövedelmek eléréséhez. A kistérség lakosságának jelentős része éppen ezért részben a munkalehetőségek, részben a magasabb kereseti lehetőségek miatt vállalja az ingázást a környező ipari központokba, vagy a fővárosba. Mindezek szemléletmód-váltást is igényelnek. A karrierlehetőség korlátozottsága A kvalifikáltabb rétegek számára a magasabb szintű életperspektíva, a helyi karrierlehetőségek korlátozott volta elsősorban a kistérségi magasabb technológiai szintű, közép- és nagyvállalkozások hiányára, illetve a meglévő, alacsonyabb végzettségű munkaerőt igénylő vállalkozásokra vezethető vissza. A meglévő ipari üzemek, ha sor kerül bővítésre, elsősorban alacsonyabb képzettségű betanított munkásokat, szakmunkásokat keresnek. A következmény, hogy a fiatalabb, kvalifikáltabb rétegek elsősorban a közszolgáltatásokban helyezkedhetnek el, vagy a kistérségen kívüli területen keresnek végzettségüknek megfelelő munkahelyet és ingáznak, illetve a végső, egyben a kistérség számára a legkedvezőtlenebb megoldásként, elhagyják a kistérséget. A környezet minőségének alacsony szintje A lakosság számára az életkörülmények alacsonyabb szintje a környezet minőségében kiterjed mind a természeti, mind az épített környezetre: így a nagyrészt megoldatlan szennyvízkezelésre, a vízrendezés és vízkárelhárítás hiányosságaira, a sok illegális hulladéklerakóra, valamint a leromlott állapotú utakra és településközpontokra. A környezet 8

11 minőségének alacsony szintje meghatározza a lakosság életkörülményeit, de befolyással van a befektetők telephelyválasztására, valamint a turizmusra is. III.2.2. A probléma-összetevők ok-okozati összefüggései Külső termelő beruházások elmaradása A külső termelő beruházások elmaradásának legmeghatározóbb tényezői annak ellenére is, hogy a hatvani autópálya csomópont 30 km-en belül van az elavult kistérségi közlekedési rendszerelemek (21. sz. főút, 81-es számú vasútvonal, mellékúthálózat rossz színvonala), és a kistérség befektetési lehetőségeinek alacsony ismertsége. Akadályozója továbbá a beruházások megtelepedésének, hogy csak korlátozottan áll rendelkezésre megfelelően képzett munkaerő. Az elmúlt években elsősorban alacsony képzettségű betanított munkások és szakmunkások kerültek a leépítés sorsára. A regisztrált munkanélküliek nagy része általános iskolai, vagy szakmunkás végzettséggel rendelkezik. A képzettebb rétegek jelentős része viszont, a jobb jövedelmi lehetőségek miatt, ingázik. A kiajánlható iparterületek a mai, munkahelyeket teremtő, a kereslet által meghatározott befektetői elvárásoknak nem minden esetben felelnek meg. Az önkormányzatoknak a munkahelyteremtő termelő beruházások megszerzéséért folytatott versenyében a mai befektetők elkényeztetett helyzetben vannak. Ebből adódóan teljes mértékben előkészített, olcsó területeket, az adminisztratív eljárások meggyorsítását, tiszta és könnyen kezelhető tulajdonviszonyokat követelnek meg, és ahol ez nem áll napra készen rendelkezésre, onnan továbbállnak. A helyi vállalkozások tőkeszegénysége, fejlesztési nehézségei A helyi vállalkozások tőkeszegénységének, és fejlesztési nehézségeinek gyökerei amely mind a jövedelemszerzésre, mind a munkahelybővítésre kedvezőtlen hatással van a szűk belső piacban, az elavult technológiai színvonalban, az alacsony hozzáadott értékű termelésben, a vállalkozási ismeretek és az innovációhoz szükséges tudásbázis hiányában keresendők. A szűk belső piac visszavezethető a korábban említett okokra, a külső beruházások hiányára, mert így nem, vagy nem meghatározó számban alakulnak ki beszállítói kapcsolatok. A szűk belső piac különösen a szolgáltatások vonatkozásában mutat szoros összefüggést a jövedelmi szinttel. A kistelepüléseken a szolgáltatások sokszor hiányosak, a vállalkozásoknak sokszor nem éri meg még alapvető ellátást biztosító üzletet sem üzemeltetni. Az alacsony technológiai színvonal szintén gátja a vállalkozások fejlesztésének, a beszállítói hálózatok kialakulásának, az alacsony hozzáadott értékű termelés pedig szintén szoros és kölcsönös kapcsolatban van a technológiai szinttel, hiszen alacsony hozzáadott érték mellett nincs esély a technológiai korszerűsítésre, e nélkül pedig nem lehetséges a magasabb hozzáadott értékű termelés. A kistérség vállalkozásait jellemzi tehát a fejlődés gátját jelentő ördögi kör kialakulása: a technológiai fejlesztésekre, modernizációra, innovációra nincs tőke, 9

12 ennek hiányában azonban alacsony a gazdaság termelékenysége, kicsi a hozzáadott érték, ezáltal alacsony a nyereség, amiből viszont nincs lehetőség technológiai fejlesztésre azaz, saját belső forrásaiból a helyi gazdaság nem képes megújhodásra. A banki hitellehetőségek ugyanakkor a kisebb, tőkeszegény vállalkozások számára elviselhetetlen kamatterheket jelentenek. A fejlesztéseket, beruházásokat tovább gátolja, hogy a jelenlegi vállalkozásfejlesztési eszközök jellemzően nem illeszkednek eléggé a vállalkozások igényeihez. Az általános tőkeszegénység mellett a fejlesztéseket az innovációhoz szükséges tudásbázis és gyakran a vállalkozási ismeretek hiánya is akadályozza. A turisztikai adottságok nem megfelelő kihasználtsága A kistérség turisztikai adottságainak nem megfelelő mértékű kihasználtsága is összetett, több elemű probléma. A kistérség kedvező adottságai kevéssé ismertek: a Budapestről és agglomerációjából hétvégenként kiáramló tömeges méretű turizmus számára Pásztó és térsége jellemzően nem jelent célterületet. A Mátra és a Cserhát természeti értékei, vagy az épített környezet emlékei nem kapcsolódnak össze a kistérséggel, és sok esetben a vonzótényezők fejlesztése is szükséges (pl.: termálvíz-hasznosítás). Az általános Mátra kép sokkal inkább a Kékes-tető, Gyöngyös társításhoz kötődik. Kevés a szervezett program, kialakításuk, összhangjuk megteremtése kistérségi szinten csak most kezdődött meg. A fogadókapacitás gyakran hiányos, kevés a színvonalas szálláshely, vendéglátóhely, melyek pedig már puszta létüknél fogva forgalomgerjesztő hatásúak. A kiépült fogadókapacitások mellett egyéb kapcsolódó szolgáltatások nem vagy csak hiányosan vehetők igénybe. A települések belső képe sokszor rendezetlen, gyakori a települések és a természeti környezet kommunális szennyezettsége, mely a táji-természeti értékeket jelentősen lerontja. Az agrárgazdaság csökkenő foglalkoztatása és alacsony jövedelmi szintje Az agrárgazdaság problémái között szerkezeti probléma, hogy a természeti adottságoknak nem mindenhol megfelelő a termékszerkezet. Jó minőségű talajokon is vannak erdők, és rosszabb minőségű talajokon is folytatnak szántóföldi művelést, valamint az elmúlt évek fejlesztései ellenére - az adottságokhoz és a piaci igényekhez képest a gyümölcstermesztés nem eléggé meghatározó a termelésben, a hozzá kapcsolódó feldolgozó kapacitás még nem épült ki. A termelők közötti szerveződések száma és szintje is alacsony, elsősorban a nagyobb vállalkozásokhoz köthető. Az elaprózott birtokszerkezetű kistermelők közötti összefogás nem jellemző, ezért a kistermelők kiszolgáltatottak a piaci viszonyoknak, felvásárlóknak. Az összefogás hiánya miatt kevés kistérségi vállalkozásra korlátozódik a feldolgozás, de alacsony szintű a speciális művelési módszerek (öko- és biotermelés alkalmazása is. Az alacsony termékfeldolgozottsági szint alacsony jövedelmeket eredményez, melyet az 10

13 országos ágazati tendenciák is rontanak. A kistérségben a mezőgazdasági vállalkozásokat tekintve általános az alacsony jövedelmezőség, és az ebből származó tőkeszegénység. III.2.3. Fejlesztési potenciálok A stratégia a problémák megoldása mellett elsősorban a kistérségi adottságokra, potenciálokra épít, amelyek egyben a megoldások alapjait is jelenthetik a fő problémákra. A stratégiai ábra jobb oldala mutatja be azokat a kistérségi potenciálokat, melyekre a kistérségi erőforrások fokozott kihasználásával a jövő fejlesztései építhetők. Az egyik legfontosabb potenciál a kistérség relatíve kedvező elérhetőségi helyzete, Budapesthez, és az M3-as autópálya hatvani csomópontjához való közelsége, mely esélyt teremt a befektetők vonzására, a foglalkoztatási problémák megoldásához, a vállalkozások piaci lehetőségének bővítéséhez, de a turizmus számára is közeli, fizetőképes keresletet és piacot biztosít. A befektetők vonzását, vállalkozások betelepedését elősegíti, hogy a kistérségben szabad, munkakultúrával rendelkező, nagyszámú munkaerő található részben épp az utóbbi évek jelentős ipari leépítéseinek köszönhetően. Az így felszabadult munkaerő jelenleg vagy munkanélküli, vagy sokkal inkább ingázást vállal, képzettsége azonban jellemzően alacsony, elsősorban szakmunkás. Az oktatási rendszer az igényeknek történő átalakítást követően alkalmas a különböző vállalkozások munkaerő keresletének kielégítésére, a képzések megvalósítására. A kistérség fontos belső erőforrása a megyei viszonylatban jó minőségű termőföld, és a változatos táji-természeti adottságok, melyek több lábon álló agrárium lehetőségét teremtik meg. Az egyik lehetőség a nagy élőmunka igényű, speciális termékeket előállító és azokat feldolgozó agrárvertikum kialakítása, illetve az extenzív jellegű, speciális ágazatok fejlesztése. Fontos az ezekhez kapcsolódó vidékfejlesztés lehetőségének kihasználása, támaszkodva a természeti környezet értékeire is (bogyós gyümölcstermesztés és feldolgozás, juhtartás-feldolgozás, biotermékek, falusi turizmus stb.). E mellett a legkedvezőbb talajadottságú területeken meghatározó jelentőségű a hagyományos, nagyüzemi méretekben gazdaságos növénytermesztés és rá épülő állattenyésztés is. A kistérség adottságai komplex vidékfejlesztési programok megvalósításán keresztül teljes vertikum kiépítését teszi lehetővé, a mezőgazdasági alapanyagok termelésétől kezdve a helyben készült termékekre alapozott falusi vendéglátásig. A kistérség természeti (Mátra, Cserhát, termálvíz) és épített értékei megalapozzák a turizmus fejlesztésének lehetőségét. Annak több, valós, fizetőképes bel- és külföldi kereslettel rendelkező ága számára kiegészülve a korábban említett kedvező 11

14 elérhetőséggel, a potenciális fogyasztópiac közelségével ideális feltételeket kínálnak. A kedvező adottságok kiaknázása révén a kistérség a budapesti lakosság kedvelt rekreációs, ezen belül aktív- és jelentős forrásbevonással gyógyturisztikai célterületévé fejlődhet. A kistérség szociális rászorultjai magas szintű ellátásban részesednek, mely a hátrányos helyzetű rétegek számára azáltal, hogy egy bizonyos ideig megélhetésüket biztosítja, lehetőséget teremt a szociális ellátórendszerből való kikerülésre, a munka világába való visszatérésre. Az ellátórendszer ugyanakkor nagyszámú egyedülálló, idős embernek, veszélyeztetett családnak és gyermeknek nyújt megfelelő életkörülményeket, biztonságot. A magas szintű egészségügyi ellátórendszer a kistérség lakosságának életminőségét növeli, mivel megteremti a lehetőségét a korszerű kezelések, magas színvonalú ellátások elérésének. Emellett az egészségügyi ellátórendszer például Pásztón a reumatikus kezelésekkel és a gyógyvíz jövőbeli hasznosításával további, akár piaci alapú szolgáltatás kialakításának is alapja lehet. III.2.4. A stratégiai célok részletesen A kistérség átfogó stratégiai célja: A kiépített és színvonalas infrastrukturális háttérre, a rendelkezésre álló képzett humánerőforrásra, valamint a meglévő gazdag turisztikai adottságok kihasználására támaszkodó kistérségi gazdaság munkahelyeket, alternatív jövedelemszerzési lehetőségeket és vonzó életkörülményeket biztosít a lakosság számára. A Pásztói kistérség stratégiai céljai a potenciálok intenzívebb kihasználásával a problémák megoldását irányozzák elő: 1. A MUNKAHELYEK SZÁMÁNAK NÖVELÉSE 2. A JÖVEDELEMSZINT ÉS A DIVERZIFIKÁLT, ALTERNATÍV JÖVEDELEMSZERZÉSI LEHETŐSÉGEK NÖVELÉSE 3. A KISTÉRSÉG TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI JAVÍTÁSA 4. A HELYI TERMÉSZETI POTENCIÁL FENNTARTHATÓ HASZNOSÍTÁSA 1. A munkahelyek számának növelése A cél magába foglalja a meglévő vállalkozások fejlesztését, kapacitásbővítések, vagy tevékenységdiverzifikáció révén megvalósuló munkahely kínálatuk bővítését. A helyi vállalkozások mellett szükséges megteremteni a feltételeket új, külső befektetésekkel megvalósuló munkahelyek létrehozásához. 12

15 2. A jövedelemszint és a diverzifikált, alternatív jövedelemszerzési lehetőségek növelése A kistérség egyik fő célja, hogy a jövedelemszint növekedjen, a jövedelmi viszonyok teremtsék meg a lakosság jövedelmi biztonságát, az közelítse meg az országos átlagot. A jelenlegi alacsonyabb jövedelmi viszonyok megkívánják a helyi erőforrások hatékonyabb kihasználását, kiegészítő jövedelemforrások bevonását, a turizmusból, a mezőgazdasági termelésből származó jövedelemtermelés fejlesztését, elősegítését. A turizmus előnye, hogy elsősorban külső, a kistérségen kívüli tőkét von be a helyi gazdaságba, ezáltal segítve elő a jövedelemszint növekedését. A munkahelyek számának növelése és a jövedelemszint emelése is megkívánja a humánerőforrás fejlesztését. A munkahelyteremtés (függetlenül attól, hogy a meglévő vállalkozások nagyobb volumenű fejlesztésével, vagy új közép- és nagyvállalkozások térségbe vonzásával valósul meg) megkívánja a megfelelő munkaerő rendelkezésre állását. Ehhez a munkanélküliek képzettségi szintjének növelése, az át- és továbbképzések fejlesztése, illetve a szakképzés korszerűsítése szükséges. A humánerőforrás fejlesztésének alapvető eleme a lakosság életminőségének növelése, melyhez a jövedelem növelésén kívül mindenek előtt jól működő ellátó intézményrendszerre van szükség az oktatás, az egészségügy, a szociális ellátás vagy a kultúra területén. E rendszerek részben a legalapvetőbb szükségletek és igények kielégítését végzik (pl. alapfokú oktatás, egészségügyi alapellátás), másrészt viszont a lakosság magasabb szintű igényeit és szükségleteit (pl. középfokú oktatás, szakképzés, kórházi ellátás, kulturális-rekreációs-sport szolgáltatások) is kielégítik. 3. A kistérség természeti és épített környezetének minőségi javítása A lakó- és a tágabb környezet tisztasága, a levegő, a víz, a talaj jó minősége, a környezet rendezettsége egyre alapvetőbb igénye a lakosságnak és egyre inkább az életminőség meghatározó eleme. Igaz ez még akkor is, ha sokszor maga a lakosság az egyik legjelentősebb szennyező (lásd. illegális hulladéklerakók), ami sokszor nem a rendezett környezet iránti igény hiányát jelenti, sokkal inkább a közösségi felelősség és környezettudatosság hiányát. A stratégiai cél tartalmazza az illegális hulladéklerakók felszámolását, a kistérség belső úthálózatának minőségi fejlesztését és bővítését, a szennyvízhálózat bővítését, a háztartások szennyvízhálózati csatlakozásának növelését és a szennyvíztisztító kapacitás növelését új tisztítóművek létesítésével. A további haváriák megelőzése érdekében szükséges a vízrendezés és vízkárelhárítás rendszerének teljes körű kiépítése. 4. A helyi természeti potenciál fenntartható hasznosítása A kistérség egyik legfőbb értéke a vonzó, ipari szennyezésektől mentes természeti környezet, melynek megőrzése nem csak kistérségi, hanem országos érdek is. A különböző 13

A Pásztói kistérség fejlesztési programja

A Pásztói kistérség fejlesztési programja A Pásztói kistérség fejlesztési programja Helyzetfeltáró munkarészek Terra Studio Kft. 2005. április Pásztói Kistérség Fejlesztési Programja - Helyzetfeltárás Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u.

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2005 A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV

Részletesebben

Dél-Cserhát az új Európában

Dél-Cserhát az új Európában Dél-Cserhát az új Európában Helyi vidékfejlesztési terv 1. Helyzetértékelés, társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetkép 1.1. Térségi lehatárolás, a települések közötti kapcsolatok rövid bemutatása

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM HARMADIK EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT! Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. augusztus

Részletesebben

CSENGER VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

CSENGER VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési változat Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Egyeztetési változat Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 CSENGER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült:

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda

Részletesebben

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA í SIÓFOK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Készítette: Terra Studió Kft. 1134 Budapest, Szomolnok u. 14. 2 Siófok Településfejlesztési

Részletesebben

NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002

NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 NYÍRBATOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és Operatív Programja Helyzetfeltárás, Jövőkép, Stratégia és Operatív Program

Zalaegerszeg és kistérsége Stratégiai és Operatív Programja Helyzetfeltárás, Jövőkép, Stratégia és Operatív Program ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS OPERATÍV

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE TÁRSADALMASÍTÁSI MUNKAANYAG Készült az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

Részletesebben

A BÉKÉSI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI PROGRAMJA

A BÉKÉSI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI PROGRAMJA A BÉKÉSI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI PROGRAMJA készítette Terra Studio Kft. 2005. június A BÉKÉSI KISTÉRSÉG GAZDASÁGI SZERKEZETÁTALAKÍTÁSI PROGRAMJA készítette Terra Studio Kft. 1094 Budapest,

Részletesebben

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA SOMOGY MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÁROP-1.2.11/A-2013 SOMOGY MEGYE KÉSZÍTETTE: SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2014. FEBRUÁR TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 5 1. A megye jövőképe... 6 2. A megye célrendszerének

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Helyi Vidékfejlesztési Stratégia Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tudás alapú, piacképes és diverzifikált gazdaság létrehozása a környezeti állapot megőrzésével, térségi összefogással Nagykálló

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI- ÉS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉSE Pécs, 2014. február 27. TARTALOMJEGYZÉK I. KÖTET: TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉS... 5 II. KÖTET: KÖRNYEZETI

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA

A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA A MÁTÉSZALKAI KISTÉRSÉG ÁTFOGÓ TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS PROGRAMJA KONCEPCIÓ ÉS STRATÉGIAI PROGRAM KIVONAT 2005 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A helyzetfeltárás fontosabb megállapításai...4

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával DOROSZLÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKARÉSZ Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEZŐHEGYES VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTETTE: Tér és Terület BT. Gyula, Hajnal utca 25. Demográfia, munkanélküliség-foglalkoztatás, oktatás -nevelés, szociális ellátás, városrészi

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2020) JAVASLATTEVŐ MUNKAANYAG Felelős tervező Dr. Szlávik János dékán, egyetemi tanár Eszterházy Károly Főiskola Vezető tervező Dr. Kovács Tibor tanszékvezető

Részletesebben

IPARI PARKOK MUNKAHELYTEREMTÉS AZ IPARI PARKOK FOGLALKOZTATÁSI SZEREPÉNEK NÖVELÉSE A VIDÉKI ÉS A PÓLUSVÁROSI TÉRSÉGEKBEN

IPARI PARKOK MUNKAHELYTEREMTÉS AZ IPARI PARKOK FOGLALKOZTATÁSI SZEREPÉNEK NÖVELÉSE A VIDÉKI ÉS A PÓLUSVÁROSI TÉRSÉGEKBEN IPARI PARKOK MUNKAHELYTEREMTÉS AZ IPARI PARKOK FOGLALKOZTATÁSI SZEREPÉNEK NÖVELÉSE A VIDÉKI ÉS A PÓLUSVÁROSI TÉRSÉGEKBEN 2011 Szerkesztette az IPE Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai Parkok

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció. III. kötet - Településfejlesztési stratégia

GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció. III. kötet - Településfejlesztési stratégia GYOMAENDRŐD VÁROS Településfejlesztési koncepció III. kötet - Településfejlesztési stratégia Tartalom 1 A fejlesztés lehetséges irányai 4 1.1 A település fejlesztését befolyásoló tényezők összefoglaló

Részletesebben

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Lőrinci Város. Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Lőrinci, 2009. november KERTES 1997KFT. TOLNAI Jánosié DR. TUBA - TERV KFT. ADROVITZ MIKLÓS FM STAT KFT. LINZENBOLD MARIANN 2 Tartalomjegyzék 1. Vezetői

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Dunamelléki tájak fejlesztésével a megújuló vidékért Készítette: Dunamellék Leader Egyesület 2011 2 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017 AKCIÓTERV az elkészült Gazdasági és Foglalkoztatási Stratégiához Készült A helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások TÁMOP-1.4.4-08/1 pályázati program támogatásával, című, TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0017

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2010-2015 (TERVEZET)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2010-2015 (TERVEZET) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2010-2015 (TERVEZET) KÉSZÜLT A KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁG ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MARCALI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA III. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív

Részletesebben

Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója

Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója Balaton Fejlesztési Tanács Balaton kiemelt térség fejlesztési koncepciója Javaslattételi szakasz II. kötet M U N K A A N Y A G 2014. április Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 5 2.

Részletesebben

Előzmények, a településfejlesztési koncepció készítésének indokoltsága

Előzmények, a településfejlesztési koncepció készítésének indokoltsága ZSÁMBOK Z SÁMBOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI T ERV ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉT MEGALAPOZÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Előzmények, a településfejlesztési koncepció készítésének indokoltsága A jelenleg érvényes,

Részletesebben