Gör. kath, nőegyesület,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gör. kath, nőegyesület,"

Átírás

1 Ili. évfolyam, szóm. Nyíregyháza, március 11. A Magyar Görögkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Felelős szerkesztő: Előfizetési ára í Szerkesztőség és kiadóhivatal: KOZMA JÁNOS. Negyedévre., 300 K Nyíregyháza, Szabo!cs-utca 20. Szerkesztőtárs Egyes szám 30 K > MOSOLYGÓ JÓZSEF. Hirdetések hasábmilim étere. 5 K Gör. kath, nőegyesület, (* ].) Keserves vergődéseink, habozásaink, nem meréseink és nem akarásaink Szaharájában zöldelő oázis támadt. Miskolci hittestvéreink megalakították az első görögkatholikus nőegyesületet. Az elsőt nemcsak Miskolczon, nemcsak Csonka- vagy akár integer Magyarországon, de talán a világon. Mert nincs népe, vallásfelekezete a világnak, mely szervezkedés dolgában annyira hátul állana, mint mi. De hagyjuk most a panaszt, a szemrehányást, aknázzuk ki az alkalmat, az öröm ritka alkalmát s örvendjünk. Örvendjünk, mert a görögkatholikus nőknek, anyáknak és leányoknak tömörülése, kézfogása hatalmas lépést jelent előre akkor, mikor hivatott és nemhivatott férfiaink hiúságvásárát, apró érdekek csatáját produkálják létérdekeink felett, magukra hagyva, megmosolyogva, sőt szemrehányásokkal illetve s ezzel elkeserítve vissza riasztva azt a kevés embert is, aki dolgozni tud, akar és próbál. A női hivatás teljesítésének oroszlánrésze a család és a jótékonyság körébe esik. Ezt tekintve első pillanatra alig látszik valami különös jelentőségűnek a női szervezkegés. Pedig nem igy van. Nincs az életnek olyan ágazata, mely e kettővel erős vonatkozásban nem állana s következésképen olyan sincs, melynél a női befolyás jótékony hatása ne érvényesülhetne. És ezért ki merjük mondani, hogy a nők szervezkedése görögkatholikus szempontból aligha tekinthető jelentéktelenebbnek mint maga a MAGOSz, a jelenlegi alvó MAGOSz-nál, szervezetlen, papirosegyesületünknél pedig hasonlithatatlanúl többet ér. Mire van szükségünk? Sok, igen sok, igen-igen sok jótékonyságra. Ezt követeli az a sok nincsünk, amiről már sokat irtunk, az a sok intézmény, amelyet meg nem teremt számunkra soha az államkormány jóindulata, létre nem hoz az anyagi erők nélkül szükölszükölködő egyházmegyei kormányzat akaratereje, csakis mindnyájunk közös áldozatkészsége. Asszonyaink, leányaink éppen ebben, ennek fokozásában, ennek kiaknázásában bírnak sok leleményességgel s legyünk őszinték: több bátorsággal is. De amit ezeknél is jobban értékelhetünk bennük, az az akaraterő és szorgalom. Iskolapéldák mutatják, hogy mi férfiak sok üdvös kezdést hagytunk már abba Nőink állhatatosabbak, s amit kezdenek, be is végzik, amit terveznek meg is csinálják. A család körében teljesített hivatásuk révén pedig egyenesen ők lehetnek megalapozói jövőnknek. Képzeljünk el egy erős női tábort, melynek, minden egyes tagja buzog hitvallásunk szeretetétől, a közügyeink iránt való meleg érdeklődéstől, tele tervekkel, reményekkel és akaraterővel. A szerető nő édes mosolyával, az anya meleg cirógatásával átviszi lelkének melegét, tüzét a férj s a gyermek lelkébe is. Tanácsol ösztönöz olyan szeretetteljes módon, hogy annak ember ellene nem állhat. Micsoda remek perspektíváját nyújtja ez a jövőnek? Micsoda erőteljes hitvalló nemzedék fog e lelkes gör. kath anyák védszárnya alól kikerülni! És meleg közvetlenségük, ellenállhatatlan varázsuk folytán minő tartalmas tevékenységet fejthetnek ki a MAGOSz szervezetének kiépítésében, nagy céljainak megvalósításában! Kifeléható reprezentatív működésűk kedves kapcsolóul szolgál majd az egymást eddig nem ismerők között s megteremtőjévé válhatik az annyira hiányzó társadalmi harmóniának. üdvözöljük a bátor kezdeményezőket, üdvözöljük az eszme felkarolóit, s lelkünk teljes melegével üdvözöljük mindazokat, kik az egyesülés eszméjét megvalósították. Gör. kath. úrinők, leányok és anyák, kövessétek a példát. Budapestnek, Debreczennek, Sátoraljaújhelynek és vidékeiknek is legyen meg mihamar a maga nőegyesülete, a vidéken lakók pedig csoportosuljanak a legközelebbi gócpont köré. Legszebb, legjobb részét választottátok

2 (jrőrögkathohkus tudósító 19'234 márciüs Ü. a munkának, midőn nemzeti s egyházi céljaink szolgálatába állottatok. Áldjon meg érte mindannyitokat az igazak, nagyok, jók és erősek Istene! Egyetemi és főiskolai hallgatóinknak sikerült egy estére összehozni a gör. kath. magyar társadalmat. Amiről mi csak álmodozni mertünk, megcselekedték derék ifjaink. A jég meg van törve, egymásra találtunk. Most ismét az ifjúságra háramlik a feladat, hogy tovább ápolja az együvétartozás érzését s összehozza a hittestvéreket. Ez az ifjúság kötelassége s erre ő a legalkalmasabb. A év közötti barátaink alkotják az összekötő kapcsot a feltűnő s a letünőben levő nemzedék között. Már nem tartoznak a fiuk, s még nem tartoznak az apák nemzedékéhez. Megvan bennök a tiszta hit és ártatlan kedély s még nem ismerik teljes valótágában az élet küzdelmeit, az apák csalódásait, kiábrándulásait, szárnyletöréseit. Ők a két nemzedék küszöbén állva, legkönnyebben valósithatják meg közös ideálunkat: a gör. kath. társadalom összeforrasztását. Ez oly ideái, amelyre más szemmel tekint az ifjú s mással az öreg. Az idősebb ember mindent annalizál s legtöbbször a saját énjét helyezi előtérbe. Az apa rendszerint önmagáért s családjáért él, a legkisebb akadály gondolkozóba ejti, kételkedik, habozik s azon az uton igyekszik haladni, amelyen véleménye szerint a legkevesebb küzdelemre van kilátása s ezért alig képes egész lelkét belevinni valamely önzetlen ügynek a szolgálatába. Az ifjú keblében ott lobog még az önzetlenség lángja, egész valójával az én-en kivül él s bármikor képes másokért, felebarátaiért áldozatot hozni. Az ifjúban még nincs meg az idősebbek többnyire öntudatlan egoizmusa, mert mindig előre tekint s erősen, fenntartás nélkül hisz az ideálok megvalósulásában, a szebb jövő kiépítésének a lehetőségében. Az ifjú nem analizál, nem kételkedik sem önmagában sem hivatásában, 'nem kételkedik ideáljaiban, ezért bizom a jövőben, mert vannak még igazi lelkei ifjaink. Bizom a jövőben, mert a Vasvári Pál körben tömörült egyetemi és főiskolai diákság a meggyőződés őszinteségével, erejének tudatával halad a cél felé. Nem töpreng, nem habozik, de cselekszik. Nem mérlegeli a lehetőségeket, nem vizsgálgatja, hogy mi lesz munkájának az eredménye, csak halad egyenesen az ideál felé, hogy megvalósítsa. Az ifjúságot entuziazmusa vezeti s ez magával ragad minket is, akiken sokszor erőt vesz a szkepticizmus, minden Siker legnagyobb akadálya. Csak az győz, aki vakon hisz a győzelemben. Ifjaink hisznek s győzni fognak. A Vasvári Pál kör hivatását elsősorban a hittestvéri szeretet ápolásában s a szétszórtan élő, egymást alig ismerő gör. kath. magyarok egyesítésében látom. Tudom, hogy ezt a hivatását híven teljesiti s hogy célját elfogja érni Eléri, mert nem kételkedik, nem habozik, de fenntartás nélkül hisz benne s aszerint cselekszik. Ezért szeretem s nagyra becsülöm ifjainkat s azt hiszem, hogy most már minden öntudatos gör. kath. szivébe zárta őket nyilvános bemutatkozásuk óta. Ők a szebb jövő zálogai, ők közöttünk a kölcsönös megismerés és megértés közvetítői, ők a kör. kath. magyarság összeforrasztói. Önmagát szereti, aki ifjainkat szereti, az egész gör. katholikusságot tehát önmagát is segíti, aki ifjainkat munkájukban támogatja. Bonkáló Sándor. fi hitei szomjazom. Mondjatok nagy, győzd igéket, Mondjátok, hogy vétek a vétek! Tanítsatok meg térdepelni, Mint aszkéta tud, vezekelni, Ne érjenek hozzám a vágyak, Fekete bűnök, fekete szárnyak, Piros szavak és meleg mesék, Az én lelkemet ne sebezzék! Szent énekek lángjában égjek, Hódoljak Jézus öt sebének, Verjem a mellem: S az életem Néked szánom-bánom ajánlom; Néked Uram! S fejem alázva Qörnyed eléd az ut porába. Tartallyné Stima Ilona. Levegővel nem él meg senki. Bár e nélkül nem lehetünk el, de ha testünknek más iápldlé' kot nem adunk, elpusztul íp úgy, mintha levegőt sem kapna, A MAGOSx sem él meg tagjai sopánkodásából. Még magából a buzgalomból sem, Ez csak a levegő. Az étel az anyagi segítség1 Szívleljük ezt meg, mikor belépünk tagnak!

3 1923, március 11. Görögkatholikus Tudósító S Március 15. Irta: Gariscsák József tanító. Ismét lengenek a zászlók, melyek azt hirdetik, hogy a magyar nemzet e napon a szabadság megszületését ünnepli. A tavaszi szél azt a trikolort lengeti a légben melyet 75 évvel ezelőtt a szabadulás, a függetlenítés babérkoszorújával övezett fel a magyar nép! Olyan ez a nap, a március idusa, mint a karácsony. Minden évben megujul és minden évben lelkünk, szivünk és egész honszerelmünk melegével üdvözöljük. Mindig találunk e napon avégből, hogy az imádatunk tárgyává tegyük; magát az eszmét, a szabadság és függetlenség eszméjét! S ha valamint sohasem fog megszűnni az a szeretet, az az eszme mely a karácsonból a népek milliói felé kisugárzik, éppen ugy nem fog megszűnni az a kimondhatatlan szeretet, mely a magyar nemzet szivéből s lelkéből sugárzik ki a márciusi eszmék, a szabadság, a függetlenség eszméi iránt. A feltámadás örök ünnepe ez a nap, a népjogok feltámadásának nagy ünnepe Ekkor szabadult meg a magyar nemzet attól a lidérctől, melyet az elődök, érthetetlen s őrültségig vitt loyalitásból ültettek a saját mellökre, melynek nyomását, szipolyozását türtük, mert türnünk kellett századokon keresztül. És alidércnyomástól megszabadult nemzeti öntudat visszaadta a népnek egyedül az Istentől származó örök tulajdont: a jogot, a népjogot. Ez történt március 15-én. Sarokkő ez a nap tehát nemzetünk életében. Olyan sarokkő, melyre egy nagy épület falait rakjuk fel mi, azok a magyarok, kik a magyar haza függetlenségének templomát igyekezünk felemelni, hova a honszerelem imádatával kell belépnünk, mert szent lesz azon hely. Március idusa tanítson meg bennünket lelkesedni, tanítson meg bennünket arra, hogy egyetlen igazi édes anyánk van r> ez a föld melyet őseink szereztek meg szamunkra s ez az édes anya, a sokat, igen sokat szenvedett széttépett édes magyar haza! De tanítson meg bennünket arra is ez a nap, hogy mi, ennek az édes anyának gyermekei még nem róttuk le kötelességeinket teljesen, hanem nekünk küzdenünk, dolgoznunk kell, hogy ezek az eszmék, a márciusi eszmék teljes ezészükben megtestesüljenek, megvalósuljanak, hogy ez a sokat szenvedett, ezer sebtől vérző szegény hazánk végrevalahára legyen igazán boldog, független és szabad! Lengő magyar lobogók! A haza minden részében feltámadó öröm raja! Legyetek előhírnökei, legyetek hirdetői annak, hogy jönni fog egy jobb kor, mely után egy nagy dicsőségteljes múlttal biró nemzet fiai epedeznek! Ha ezt jelentitek ti lengő magyar lobogók, ha ezt jelenti az enyhe tavaszi szellő, akkor megjött a tavasz, a magyar nemzet feltámadásának tavasza! De ha nem azt jelentitek, ha a március idusának ünneplése csak banquettirozás, duhajkodás, ha az igazi lelkesedésnek ehez az ünnepléshez semmi köze sincs, akkor vonjuk be azokat a lobogókat és aludjunk tovább! A március 15-ét pedig törüljük ki a kalendáriumból, mert nem vagyunk rá érdemesek, hogy ezt a napot megünnepeljük. Legyetek hirdetői, legyetek hírnökei annak, hogy a magyar nemzet tagjai öntudatra ébredve mindent megtesznek azért, amit magyar szivök sugall a szabadság, a függetlenség kivívásáért. És ti, tőlünk elszakított magyar testvéreink Istenben vetett bizodalommal várjátok a szabadulás napját, hogy ti is velünk együtt ünnepelhessétek a magyar szabadság ünnepét. Nem késhet sokáig a szabadság napja nektek sem; újra a régi dicsőséges fényben Pozsonytól Orsováig szabad hazára néz a nap!" Ezen az oly sokszor vértől megszentelt földön élve, kell, hogy szabadságot élvezzünk, hiszen ennyi sok szenvedés után igazán megérdemeljük azokat a jogokat, amelyeket március 15-én kivívtunk. Ezen szent nap emlékére örökké ragyogó betűkkel lesz beírva nemcsak a történelem lapjaira, hanem be kell, hogy vésve legyenek minden magyar szivébe és lelkébe, mert csak igy nyerhetjük vissza azt amit elvesztettünk, csak igy örülhetnek velünk együtt, talán nemsokára, idegen iga alatt nyögő magyar testvéreink. Ezek után reméljük és erősen hisszük, hiszen szivünk minden dobbanása azt súgja, hogy valahányszor egy ilyen nagy napra gondolunk, mint márc 15 volt, hogy a szabad magyar nemzetnek élnie kell és hisszük az Istent, hogy élni fog örökké a régi nagy Magyarország keretein belül, hogy a Kárpátok ormain a piros, fehér, zöld ismét hirdesse a magyar nemzet dicsőségét, nagyságát és szabadságát 1 MiYER TESTVÉREK, érés- és Ékszerészek Nyíregyháza, IV, Zriny! Ilona utca 1. Alapitva p g Telefon 298. Vállalják tempiomi felszerelési tárgyak, kelyhek stb. készítését, aranyozását és ezüstözését szolid árak mellett. Dús raktár arany, ezüst ékszerekben s és redeti svájci órákban. Katolikus oóg.

4 4 Görögkatholikus Tudósító 1923, március 11. GÖR, KATH. TUDÓSÍTÓ A Borsod Miskolczi Görögkatholikus Nőegylet" Feledhetetlen napja lesz a miskolczi gör. kath. intelligenciának a f. évi február huszonötödike. ügy Schirilla Andor esperes, mint lelkes intelligens hivei régóta nagy szükségét érezték annak, hogy a gör. kath. öntudat kifelé intenzivebb legyen és igy igyekezzék önmagáról minden idegen befolyást lerázni és a maga lábán a maga erejéből járni és minden kínálkozó alkalmat és módot felhasználni, hogy a tömörülésben rejlő hatalmas erkölcsi erő megfelelő alkotások megteremtésében nyilvánuljon. A jól sikerült február 3-iki ismerkedési estélynek első nagyszerű eredménye a 25-én megalakult Borsod-Miskolczi Gör. Kath. Nőegyesület. A megalakuláson a következők voltak jelen: Schirilla Andor esperes-lelkész Kiss Gyula hittanár, Beller Jánosné, Támba Miklósné, Bruck Jolán, Varhola Margit, Surgent Vilma, Choma Margit, Rembeczky Ilona, Pávay Matild, Ducsay Sándorné, Béres Dezsőné, Szemán Irma, Gitta Mária, Kiss Gyuláné, Illés Andorné, Hollósy Kornélné, Szőke Rózsi, Bartkó Józsefné, Demjancsik Jolán, Demjancsik Margit. Pékár Lukácsné, Chutkó Demeterné, özv. Demjancsik Antalné, Ábrahám Istvánné, Halmos Györgyné, Kovács Kálmánné, dr. Kravecz Zoltánné, Demkó Ica, Földi Boriska, Pajnár Gézáné, Sereghy Bella, dr. Mádai Lajosné, özv. Szmaligovics Szilárdné, özv. Palkó Andrásné, özv. Bednarcsik Antalné, dr Manczell Jenőné, Magyar Jánosné, özv. Vietórisz Dánielné, Gaganetz Irma, Balogh Jolán, Gerzanics Erzsébet és Mélán Sassy Csabáné, özv. dr. Janicsek Józsefné, özv. Rajkovich Sándorné, Mihalovich Margit, Vaskovics Antalné, Vaskovics Márta, Zubriczky Margit, Babilya Matild, Babilya Margit, Hornyák Olga, Kurucz Mihályné, Schirilla Andorné, Hodobay Tivadarné. Schirilla Andor esperes, az alakuló közgyűlés elnöke, a megjelenteket melegen üdvözölvén, a közgyűlést megnyitja; a jegyzőkönyvvezetésére Kiss Gyula hittanárt,a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Sassy Csabánét és dr. Manczell Jenőnéfkéri föl. Azután megállapítja, hogy Csonkamagyarország gör. katholikusainak létérdeke, hogy tömörüljenek és szervezkedjenek A gyilkos trianoni béke Miskolcot határszéli várossá tette, ahová a megszált területekről erős magvarérzése miatt menekülő gör. kath. intelligencia egy jó része letelepülni kénytelen. A gör. kath. intelligencia egy jó része a nekünk nem kedvező viszonyok miatt ugy nőtt fel, hogy a saját szertartását vagy sehogysem, vagy pedig csak felületesen ismeri Sekan abban a szégyenteljes meggyőződésben vannak, hogy az, aki gör. katholikus nemzeti és vallási szempontból csak alsóbb rendű emberként számit. Pedig ami történeti multunk a katholikus, hazafiság és kultura szempontjából nagyon is dicső és szép. Meggyőződése és lelkiismerete szerint szükségesnek tartja, hogy Miskolcon első sorban a nőintelligencia vegye kezébe és jobb jövőnek erkölcsi és anyagi alapjául szolgáló gör. kath. nőegyletet alakítsa meg. Ennélfogva felteszi a kérdést: szükségesnek tartja e a közgyűlés a gör. kath. nőegylet megalakulását. Egyhangú lelkes igen volt a felelet. Erre Schirilla elnök a megjelentek óriási lelkesedése közt határozatilag mondja ki a Borsod-Miskolczi Gör. Kath. Nőegylet" megalakulását. Az alapszabályokat felolvasásuk és alapos letárgyalásuk után a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Ezután a közgyűlés a tisztikar megválasztását ejtette meg, melynek az eredménye a következő: Egyházi elnök Schirilla Andor esperes-lelkész, világi elnök: dr. Mádal Lajosné, titkár: Kiss Gyula hittanár, jegyző Bakolya Matild és Demkó Ica, pénztárnok dr. Manczell Jenőné, ellenőr Bartkó Józsefné. a hitéleti szakosztály elnök Pojnár Gézáné, a kultur szakosztály elnöke Sassy Csabáné, a karitatív szakosztály elnöke özv. Bodnárcsik Antalné. A megjelent hölgyek melegen ünnepelték az uj egyesület első vezetőségét, viszont a vezetőség folyton fokozódó munkára és kitartásra hivta fel a tagok figyelmét. A nőegylet első összejövetele április 7 én d. u. 6 órakor lesz a kír. kath. főgimnázium tornatermében. Hány tagja van a MAGOSZnak? E kérdésnek minden gk.-t kell érdekelni, mert a MAGOSZ az egyetlen, minden érdekeinkre kiterjedő szervezetünk s igy minden olyan gkat., ki a kesernyés kritikánál többet akar, aki tényleg akarja, hogy végre legyen belőlünk valami, aki megunta azt a lehetetlen helyzetet, amelyben egyházunk ma van, aki nemcsak hazudja magát gör. kat-nak, de tényleg az szivben lélekben, az igyekszik a MAGOSZ tagjává lenni forma szerint is s a MAGOSzon belül végezni azt a munkát, melyre ereje, tudása, képessége van. Ez oly sokunkat érdeklő kérdésre ma még pontosan megfelelni nem lehet. Mert januárban ugyan szétmentek a taggyüjtőivek s ma már március van, de azért eddig csak 28 iv érkezett vissza az ügyvezetőséghez. Érdekes, hogy az eddig beérkezett ivek között egyetlen egy sincs, amelyiket pap használta volna

5 1923. március 11. (xörögkatholikus Tudósító 5 s igy mivel természetes, hogy papjaink gyűjtőivei lesznek a legtartalmasabbak, a tagokszámának jelentős emelkedése csak akkor várható, ha papjaink is beküldik a nekik küldött iveket. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy olyan helyekről, hol bármi okból a taggyüjtés hosszabb időt vesz igénybe, célszerű az iveket beküldeni, ha nincsenek is tele s helyettök másat kérni, hogy a törzskönyvezés és tagsági igazolványok kiállításának munkája ne akadjon fenn. Az eddig beérkezett 28 iven összesen 412 tag jelentkezett, még pedig a következő helyekről: Budapest 8, Bedő 2, Bodrogkeresztur 1, Bodrogkisfalud 1, Debrecen 1, Érpatak 1, Esztergom 17, Görömböly 7, Hajdudorog 37, Hajdúnánás 1, Hatvan 13, Jéke 30, Kisíerenye 1, Makó 38, Mezőzombor 36, Miskolcz 2, Monyhatanya 3, Nagykálló 33, Nagyléta 6, Nagytétény 1, Nyircsaholy 44, Nyíregyháza 7, Opályi 18, Pere 8, Pusztadobos 10, Rozsály 15, Sajópetri 21, Sátoraljaújhely 25, Tiszaeszlár 22, Tiszafüred 1, Tolcsva 1, Vámosujfalu 1. Több helyen a belépett tagok igen szépen adakoznak a MAGOSz céljaira. Különösen ki kell emelni a legutóbb beérkezett ivek gyűjtői közül Gyulay Mihály hatvani cukorgyári tisztviselő hittestvérünket, aki a gk. vidékről e távoleső helyen jóformán minden hittestvérünket összeszedte s ezáltal a szétszórt testvéreket egyesitette. Buzgalmát s ottani testvéreink áldozatkészségét dicséri az a tény, hogy 13-an a MAGOSZ céljaira 2800 K-t adományoztak A tagsági Igazolván} ok szétküldése e héten megkezdődik. Az igazolványokat a taggyüjlők cimére küldjük meg. Tággyüjiőiveket bárkinek szívesen küld a MAGOSZ ügyvezetősége (Szerencs.) Barísch Gusztáv órás és ékszerész Nyíregyháza. Városház-épület. Vállalja templomi arany és ezüst felszerelési tárgyak, kelyhek, keresztek stb. készítését. Mezei? és Liskáng műszaki üzlete. Lakatos- fürdő-, vízvezeték- szerelő- és ^^^ autogénheggesztő műhelye ^ ^ N Y Í R E G Y H Á Z A, Zrínyi Ilona utca 1. Telefon: Vasárnap 12.Hétfő 13 Kedd 14 Szerda 15 Csütörtök 16 Péntek 17 Szombat VASÁRNAP Március. A böjt IV. vasárnapja. 7. hang. Sz. János szerzetesnek, a mennyei lépcső leírójának emlékét tiszteljük ma. Napja egyébként 30-in volna, de ősi szokás a böjt * vasárnapján végezni tiszteletét. Elt körül. Tsofán hitvalló, Örmény Leó császár alalt a sz. képek tisztelete miatt szenvedett börtönt és számtlzetést Elhalt 820 körül. Sz. Nicefor hitvalló ugyanazon időben szenvedet a hitért. Holttestét 20 évvel halála után, 84á-l»an ünnepélyesen visszavitték Konstantinápolyba. Ma este végezzük Sz. András nagy bür.bánai kánonját, a hédolási vagy leborulási szertartást (poklonák). Vegyünk részt benne s ajánljuk engesztelésül Istennek, elkövetett bűneink miatt. Szent Agápiusi és 7 társa, kik a szentföldi Cezársában fejszével ölettek meg, mert a hithez ragaszkodtak. Sz. Szabin vt. Egyiptomban 257-ben folyóvízbe dobták. Ma reggel végezzük a mindenkor segitő Szűz Mária tiszteletére elíirt dicsőítést: akathisztot. (Ugyanazt, amit Máriapócson a bucsuk alkalmával végezni szoktak.) HÍREK. Felkérjük lapunk igen tisztelt bizományos árusítóit, hogy a mult évről szóló elszámolásokat, a befolyt pénzt és a megmaradt számokat postán keresztkötés alatt 2 kg-nál kisebb csomagokban mielőbb beküldeni szíveskedjenek. Kérjük továbbá a naptárak bizományos árusítóit, hogy az eddig befolyt löszszeget a kiadóhivatalnak bekülneni szíveskedjenek. A fennmaradt naptátak a további intézkedésig még maradjanak ott. Végül felkérjük lapunk t. előfizetőit, hogy előfizetésüket megújítani és hátralékukat beküldeni szíveskedjenek. Kiadóhivatal. Kulturélet Miskolczon. A mískolczí kath. népszövetség a f. hó 24 és 25-én Dante ünnepélyt rendezett, amely alkalommal a halhatatlan költő Divina Comoediája került filmen

6 6 Górőgkatholíkus Tudósító 192B. március 11, bemutatásra. A miisor első száma Komán Andor kir. kath. főgimn. tanár, hittestvérünk szabad előadása volt, aki alaposan, hatalmas készültséggel és a lelket lenyűgöző kedves előadási készségével ismertette Dante korát, a kornak politikai küzdelmeit és mindazokat a motívumokat, amelyek őt ezen fönséges müve megírására inspirálták. Az Apolló mozgószinház termét zsúfolásig megtöltő közönség az előadása befejeztével lelkesen ünnepelte. Ugyancsak ez alkalommal Hornyák Olga hittestvérünk,ave Maria" kezdetű énekkel ragadta tapsra a lelkes közönséget, amelynek az Ő pompás énekével igazán oly kellemes délutánt szerzett. Kommentárként csak annyit: Hitlestvérek! Vivant sequentes! A nyírbátori főgimnáziumban népes és magas színvonalú szülői értekezlet volt március 2-án. A Márton Nándor elnökletével tartott értekezleten jelen volt Ady Lajos debreczeni tankerületi főigazgató is. Az értekezleten a főigazgató bevezető szavai után Mészáros Endre főgimn. tanár tartott előadást az iskola hivatásáról, melynek kapcsán rámutatott a nyírbátori főgimnázium helyzetére is Az előadáshoz legelsőbban Papp György nyirvasvári lelkész szólott hozzá az intézet fejlesztését sürgetvén. Ady Lajos főigazgató, Baloghy László főjegyző és Szabő Lajos ref. esperes hozzászólásai után az a vélemény alakult ki, hogy meg felelő épület emelése iránt széleskörű társadalmi agitációt kell inditani, de egyúttal gondoskodni kell tanári lakásokról és internátusról is. Köszönetnyilvánítás. A püspöki iroda ez uton is hálás köszönetét fejezi ki Mosolygó József tokaji, Kriskó Elek kállósemjéni és Kriskó Sándor nyirmadai lelkész uraknak, akik I. télévi kongruájukból az illetmények levonása után fennmaradt összeget a papözvegyés árvaalapnak adományozták. Versek. Csinos külsejü versesfüzet fekszik előttünk. Cime: Zokogások. Szerzője: Urr Ida. Előhangja e négy sor; Tizenhétéves lelkem csöppjei; menjetek útra illatos dalok... s mint az elárvult bús magyar szivek a feltámadásig zokogjatok. Valóban ilyenek is a versek: egy fiatal leány hamvss lelkének harmatcsöppei, tele báj jal, kellemmel, amellett nagy invenció és verselő technika. Kell-e ennél több, hogy szép jö vőt jósoljunk kedves kis hittestvérünknek. A könyv a Jövőnk" kiadása Budapest. L. B. Könyvet, papirt, írószert ési divatlapot az UJságboIlbian Vásároljon. Fábián Pál könyv, papír, írószer, hangszer és zenemükereskedése Nyíregyházán. a püspöki palotával szemben. Gör. kath. imakönyvek raktára. Hangszerjavitásokat jói, gyorsan és jutányosán készít. Iratkozzon be az Ujságbolt K<H csönkőnyvtáráb. Törvénytudás, Az állatforgalmi szavatosságról szóló évi X. tövény folyó évi március hó 1-én lépett életbe. Aki lovat, szamarat, öszvért, szarvesmarhát, bivalyt, juhot, kecskét vagy sertést elad, az eladott állat hibáiért és egyéb hiányaiért ezen törvény szerint szavatol. Az eladó az áilat tényleges átadásától számított hat héten belül (szavatossági idő) az állatnak már az átadáskor meglévő olyan betegség vagy egyéb jelentékeny hiányáért felel: 1. amelyet a minisztérium főhibának nyilvánít; vagy 2. amely nem tartozik ugyan a főhibák közé, de ha az állat a szavatossági idő alatt elhullott, vagy leöletvén hatósági intézkedés miatt, a vételár legalább egynegyed részénél nagyobb mértékben veszhette el értékét, vagy pedig a hiba oly természetű, hogy az állatnak az értékét, vagy használhatóságát tetemesen csökkenti. Altalános felelőssége van az eladónak minden jelentékeny hibáért, amelyet az eladáskor ismert és a vevő előtt elhallgatott. A szavatossági időt írásban meg lehet hosszabbítani, vagy rövidíteni és a fent nem emiitett hibák vagy hiányok esetére kiterjeszteni, vagy a fentemiitett hiányok és hibák tekintetében korlátozni. A vélelmi időszak alatt jelentkező hibákról az a vélelem, hogy azok már az eladáskor is megvoltak. A vélelmi időszakot az egyes főhibáknál a minisztérium állapítja meg, a vevő azonban erre csak akkor hivatkozhatik, ha az eladót a főhiba felismerése után legkésőbb a vélelmi időszak lejártától, vagy ha az állat már előbb elhullott vagy leöletett, ettől számított 3 nap alatt, vagy ha az eladó távol van, ezt a községi elöljáróságnak bejelenti, vagy végül az állatot az állatorvossal megvizsgáltatja. Nem szükséges azonban ezen fentartás akkor, ha az eladó a hibát csalárdul elhallgatta, A végrehajtási árverésen eladott állaiok tekintetében, vagy olyan esetekben, amidőn a törvény mások rovására nyilvános árverés megtartását irja elő, szavatosságnak nincsen helye. Főhiba^ vagy egyéb szavatossági hibák esetén a vevő a vétel felbontását kérheti. Az ár leszállítását azonban nem igényelheti. A vevő a költség megtérítését is követelheti. Az eladó szavatosságát korlátozó kikötés hatálytalan, ha az eladó a hibát a vevő előtt csalárdul elhallgatta. A szavatossági hibák és egyébb szavatossági hiány miatt támasztható követelések a szavatossági idő elteltétől számított 15 nap alatt évülnek el, ez a határidő azonban írásban meghosszabbitandó. A hiány megállapítása végett kárt előleges bizonyítási eljárás is félbeszakítja az évülést. Az eljárás befejezése után az elévülés újra kezdődik.

7 í 23. március Ü CxőrÖgkaholikus "Tudósító 1 Szerkesztői üzenetek. Amerikai előfizetőink az előfizetési dijat ne utalják át, hanem a dollárt Ajánlott levél"-ben küldjék el, előbbi esetben a lap sokat károsodik, mert itt sokkal magasabb árfolyamon váltják be a dollárt, mint ott. Minden amerikai lelkész urnák küldtünk Máriapócsi naptárt, kérjük, hogy azok ból minden előfizetőnek szíveskedjenek juttatni 1 1 példányt díjtalanul. A többit kérjük ott levő hittestvéreink között darabját 1 doüárért elárusítani. B S. Budapest. Cikkért hálás köszönet. További n. b. támogatását kérjük U. I. Budapest. Verseit köszönjük Szépek. Ha megengedi, közlünk belőle egyet-kettőt. R. S. Hejőkereiztur. A sajtórészvényjegyzéseket névszerint csak akkor közöljük, ha egy-egy hittestvér egymagában jegyez jelentősebb összeget. Egyébként csak községenként mutatjuk ki. Így a szakáidiakét is. Bank. Igazgatóságunknak még mindig nem volt alkalma tárgyalni az ügyet, ezért nem irunk róla, ezért nem közöltük a debreczeni tudósítást sem. Ha a terveze tet igazgatóságunk jónak találja, kolportálni fogjuk, addig az egész csak magánvállalkozás jellegével bir, melyet épen a vele járó nagy telelősség miatt nem kolportálhatunk. Tehát türelem! Jövőnk. 1. A lapfej klisé késleltette. Ha még e héten sem jő meg, kiadjuk a régivel. 2. Nem ő szerkeszti. T, S I. Csak most tudunk róla. Msleg részvét. A küldeményt köszönjük R. K. A február 25 iki számnál a felelős szerkesztő beteg volt. Tartalmát nem ismeri, mert a posta valahová másfelé vitte Vasárnap. Elkallódtak a postán. Ázsia, ami iit van! Kr. Dehogy is rugnók, dehogy! Kétkézzel kapcsolnók magunkhoz, csak a nyomda pajkos koboldja űzött rossz játékot, mikor Rugnók" ot csinált Rusznák Imre becsületes nevéből a sikerült vers alatt. Budapesti piaci árak március 9 én. Állatárak kilónként : Kor.-tói Kor.-ig Hízott ökör Javított ökör : Sovány ökör Tehén, jobb minőség Tehén, silányabb Tehén, kicsontozni való Növendék marha Sertés, fiatal könnyű Sertés, közép..., Sertés, nehéz Terményárak, mázsánként 1 Búza, tiszavidéki Rozs Takarmány árpa Sörárpa Köles Zab Szemes tengeri Repce Korpa Pénzpiac: Dollár Száz szokol dinár Lei Száz magyar korona: Zürichben Berlinben < 792 Kiadja a Magyar (lörögkatholikusok Országos Szövetsége Felelős kiadó: FEDÁK MIKLÖX A kiadóhivatal főnöke: LUKÁCS BÉLA. Tavaszi ctrvatfaarísnyáfe a* összes cipős cinekben óriási \áígsziékban a H U i S á i l l A II r Q 3 P O A R U H & Z B f t N Nyíregyháza, Zrínyi llona-ufoa 5. Interurbán telefon 195. Női fekete kötött harisnyák 375, 575, 650 K Női. divat mouslin harisnyák minden szinben 85, K Női fekete kötött sírna harisnyák 975, 1200, 15(0 K Nőidivnt selyemfényű mouslinflor harisnyák az összes színekben 1500, 1750 K Férfi szines kötött nyári zoknik 295, 495, 695 K Férii divat szines csikós zoknik 875, 895 K Férfi kötött, gyapjú, sport- és vadász lábszár-harisnyák. Gyermek zoknik és patent harisnyák minden szinben és nagyságban. Nöi divat selyem és fátyol harisnyák minden színárnyalatban. I N G A T L A N O K vételének és eladásának közvetítését legelőnyösebben végzi N A G Y IflflRE országos fdldblrtokrendezó bíróságtól engedélyezett kereskedelmi és Ingatlan értékesitö 1 R O D A J A Nyirvizpaiota, NYÍREGYHÁZA} '"terurbán tel Nagy hasznára van lapunknak, ha hirdetőinknél való bevásárlásainál vagy megrendeléseinél megemlíti, hogy a hirdetést punkban olvasta.

8 A. 8 Görögkatholikus Tudósító március lí. KOVÁTS GÁBOR kőfaragó telepén Mískolcz, Szeles-utca 35. (A gör. kath. templom mögött.) Nsgy utikeresztek, síremlékek és síremlék javítások a. legjutányosabb árban készülnek. Úgyszintén Kováts Testvérek kőfaragó telepén Nyíregyháza, Buzatér 9. Kathoiikus KÁHOLY cégek! JÁNOS viaszgyerlya gyára, viaszfehérités, templomi égőszeiek raktára EGERBEN- Br. Szász Géza fogorvos speciálista; iakik Andrássy-ut 49 II. Hitsorsosunk. Rendel délután 2 8-ig. A MAGOSz tagjainak fogorvosi és fogtechnikai munkáknál 20 e /e árengedményt nyújt. ' l Alapíttatott Hazánk legelső és leg- 1 Alapíttatott I , régibb harangöntődéje. j SELTEiBflFEl FRIGYES FIAI m3sy.~kir. "udvari harangüntűk SOPRON. magy. llr, udvari haran^ntök Ajánlom saját gyártmányú, tartósan égő nem csepegő oltár, csillár, temetési és három águ (trojea) méh és miiviasz gyertyáimat minden suly és nagyságban, egyszerű és legdíszesebb kivitelben. Diszgyertyáim nem festett vagy Ízléstelen mázolással, hanem viaszból készült Feszület, Mária kép és egyéb disszeí vannak díszítve Körmeneti alkalomra gömbölyű vagy négyszögű, egy vagy négy béllel ellátott fáklya gyertyáimat Lehetőleg legjutányosabb napi árban. Méhészektől méhviaszt és"mézst legjutányosabb árban veszek. Alapítva 1846-ban. árjegyzék bérmentve. Telefon 184- TIHPÁK JÁNOS templom- és szobafestő NY1RBAKTA. Minden e szakmába vágó munkát gyorsan és izmsesen kéea t. Görögkatholikus cég. Legszebb tartalmú, keresztény képes szépirodalmi lap a Képes Krónika Budapest, V., Honvéd-utca 10. Ajánlják a t. hitközségek és községeknek,v legfinomabb harangércből öntött templomharangjaikat, bármely nagyság és zengzetben, előre meghatározott hanggal. Repedt harangok átöntését,-* legújabb szabadalmazott öntött vagy kovácsolt vasból készült huzókészülékeket, íorgatható^ékszerkezettel. Régi mód szerint felszerelt harangok uj vasszerkezetű koronára való átszerelését. Kovácsolt vasbői készült szabadon álló vagy fekvőszerkezetü tűzmentes harangállványokat, 10 évi jótállás. Előnyös feltételek.»! f a görög kathoiikus ifjúság számára. Ára ízlésesen bekötve 80 korona. Rózsafüzér társulati imakönyv? a gör. kath. társulati tagok számára 50 korona, valamint ^ mindennemű hittani kézikönyv, ima- és énekeskönyv megrendelhető és kapható a Görögkatholikus Tudósító kiadóhivatalánál Nyíregyháza, Szabolcs utca 20. Nyernatott Jóba Elek könyvnyomdájában Nyíregyházán

GQrögkatholikus Tudósító

GQrögkatholikus Tudósító Üt. évfolyam, 1923. 21. szárti. Nyíregyháza, május 2f. GQrögkatholikus Tudósító A Megyar Görögkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség

Részletesebben

Görögkatholikus Tudósító

Görögkatholikus Tudósító lii. évfolyam, 1923. 25 szám. Nyíregyháza, junius 24. Görögkatholikus Tudósító A Magyar O5r5gkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Előfizetési ára: Szerkesztőség

Részletesebben

Induljunk az életnek!

Induljunk az életnek! J I II. évfolyam. 1922. 24. szám Nyíregyháza, augusztus 13. A MAGVAR GÖRÖGKATHOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyírcsászári, (Szatmár megye.) Minden lapunkat

Részletesebben

Alapította : Dr. BÓROS GYÖRGY.

Alapította : Dr. BÓROS GYÖRGY. XXXIX. évf. Cluj-Kolozsvár, 1929. Május 5. szám. IMtíRIUS A V A L L Á S O S É5 E K K Ú L C 5 Ú S ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE Alapította : Dr. BÓROS GYÖRGY. Tava&sz minátenüii.. Hosszú, kietlen tél után végre kizöldült

Részletesebben

A MAGYAR GÖRÖCKATHOLIKUSOK ORSZÁGCjlfizÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE

A MAGYAR GÖRÖCKATHOLIKUSOK ORSZÁGCjlfizÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE III. évfoüvam. 1923. 51. Nyíregyháza, dec. 25. A MAGYAR GÖRÖCKATHOLIKUSOK ORSZÁGCjlfizÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség : Nyírcsászári, (Szatmtírmegye) hová a lap szellemi részét illető közlemények

Részletesebben

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY.

Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Cenzúrát. XLVI. évf. Clui, 1936. január. 1. szám. Alapította: Dr. BOROS OYÖRGY. Boldog uj esztendőt!... Lelkünk telve van ünnepi gondolatokkal... Csak most hangzott el minden templomban a magasztos karácsonyi

Részletesebben

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J

Vári Albert ur Loco Str. AI. Vlähutä 6 [Bolyai-u.J XLI. évf. Cluj-Kolozsvár, 1931 szeptember. 9. sz. AmLLASOS ÉS EMÜLC5ÖS Bálint Balázs (1882-1931). Az unitárius nevelő mintaképe, kit hosszú, munkás élete és hűséges szive érdemesített lapunknak erre az

Részletesebben

Htl\ 1 XLol 1 \J TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

Htl\ 1 XLol 1 \J TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. 40. évfolyam 1891 10. szám. Debreczen, vasárnap, mározius 8 ^Előfizetési feltételek:^ Fizetendő Debreezenben. Egész évre. 2 frt. Fél évre.. 1 Községeknek 60 ki, évi postadíj előleges beküldése után ingyen.

Részletesebben

GÖRÖGKATHOLIKUS LELKIPÁSZTOR A HAJDUDOROG-EGYHÁZMEGYEI FŐHATÓSÁG 701/1928. SZÁMÚ ENGEDÉLYÉVEL. Felelős szerkesztő: KOZMA JÁNOS

GÖRÖGKATHOLIKUS LELKIPÁSZTOR A HAJDUDOROG-EGYHÁZMEGYEI FŐHATÓSÁG 701/1928. SZÁMÚ ENGEDÉLYÉVEL. Felelős szerkesztő: KOZMA JÁNOS GÖRÖGKATHOLIKUS LELKIPÁSZTOR A HAJDUDOROG-EGYHÁZMEGYEI FŐHATÓSÁG 701/1928. SZÁMÚ ENGEDÉLYÉVEL Szerk. és kiadóhivatal: Nyírcsászári, Szatmár m. Felelős szerkesztő: KOZMA JÁNOS Megjelenik minden hó J5-én

Részletesebben

ÜMITÄRPJ5 KÖZLÖNY 9 A V A L L Á S O S ÉS E R K Ö L C 5 0 5 ELEJ ÉÖREŐZTÉSÉRB * ^ K I A D J A A DÁVID FBREPÍC E G T ^ *. Alapította: Dr.

ÜMITÄRPJ5 KÖZLÖNY 9 A V A L L Á S O S ÉS E R K Ö L C 5 0 5 ELEJ ÉÖREŐZTÉSÉRB * ^ K I A D J A A DÁVID FBREPÍC E G T ^ *. Alapította: Dr. XLÍIÍ. évf. Cluj-Kolozsvär, 1933. február 2. sz. ÜMITÄRPJ5 KÖZLÖNY 9 A V A L L Á S O S ÉS E R K Ö L C 5 0 5 ELEJ ÉÖREŐZTÉSÉRB * ^ K I A D J A A DÁVID FBREPÍC E G T ^ *. ti Alapította: Dr. BOROS GYÖRGY

Részletesebben

Dr. Székely Ottokár O.Cist. A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE

Dr. Székely Ottokár O.Cist. A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE Dr. Székely Ottokár O.Cist. A SZENT IMRE-GIMNÁZIUM HUSZONÖT ESZTENDEJE A Ciszterci Rend budapesti Szent Imre Gimnáziumának 1936/37. évi Értesítőjében, az iskola fennállásának 25-ik évében, a 4 76. oldalon

Részletesebben

AZ UNITÁRIUS KÖZLÖNY XLV. KÖTETÉNEK TARTALMA.

AZ UNITÁRIUS KÖZLÖNY XLV. KÖTETÉNEK TARTALMA. 1 AZ UNITÁRIUS KÖZLÖNY XLV. KÖTETÉNEK TARTALMA. Költemények. Balázs Ferenc: Isten akaratja 218. Iskolai év elején 218. Boros Elek: A harang 170. Davies- Pálfi Márton: Rozsda 150. Deák Berta: Tanit az óra

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

ÉRTESÍTŐ. TÁRSADALMI BS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. - t»i évfolyam 1884 Előfizetési feltételek Egész évre... 2 frt. Félévre... # ' x Negyedévre... 50 kr. Községeknek 60 kr. postadíj beküldése" mellett egész évre ingyen. Egyes szám ára 4 kr. Szerkesztőségi

Részletesebben

Vasárnap. A vármegye hármas ünnepnapja. Győr, Moson, Pozsony vár- FÜSZER, CSEMEGE

Vasárnap. A vármegye hármas ünnepnapja. Győr, Moson, Pozsony vár- FÜSZER, CSEMEGE trwewww«1«..~. 11. Győr, 1936.november 22.1. évfolyam 30. szám. iseryesztőség és kladóblvatal : Győr, Gróf Tisza Istvánfér 7. szám- Nappali telefón : 808. Effell telefón: 7-63_ A vármegye hármas ünnepnapja

Részletesebben

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY.

UNITÁRIUS KÖZLÖNY. A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. f ill KÖTET. KOLOZSVÁR, 1906. OKTÓBER 10. SZÁM. UNITÁRIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBliESZTÉSERE KIADJA A DÁVID FERENCZ EGYLET. SZERKESZTI Dr. BOROS GYÖRGY. Előfizetési ára: 2 k. 40 fillér.

Részletesebben

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR MAGYAR NEMZETI KÖNYVTÁR BIBLIOTHEOUE NATIONALE SZÉCHÉNYI BUDAPEST HONGRIE F M 3 / 3 1 8 5 I 2 1912 Sj >í. // A MIKROFILMEZÉSBŐL SZÁNDÉKOSAN KIHAGYOTT LAP AZ EREDETI DOKUMENTUMBAN

Részletesebben

UM1MIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET. Húsvéti ima.

UM1MIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET ÉBRESZTÉSÉRE KIADJA A DÁVID FERENC EGYLET. Húsvéti ima. Törvényszéki lajstromozási szám: 128. (Dos. No. 484 1939. Trib. Cluj.) XL IX. évf. Cluj, 1939. április. Serv. Cenz. C. VI. A. C luj. BUN DE 1MPRIMAT. 4. szám. UM1MIUS KÖZLÖNY A VALLÁSOS ÉS ERKÖLCSÖS ÉLET

Részletesebben

(Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava (November) Szent András hava ENYÉSZET hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

(Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava (November) Szent András hava ENYÉSZET hava LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXVI. évfolyam 10. szám (Október) Mindszent hava MAGVETÕ hava (November) Szent András hava ENYÉSZET hava 2014. október november Ára: 150 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

AZ A S Z Ó D I ÁO. H ITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM AZ 1915 1916. ISKO LAI ÉVRŐL. KÖZLI IGAZQATÓ.

AZ A S Z Ó D I ÁO. H ITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM AZ 1915 1916. ISKO LAI ÉVRŐL. KÖZLI IGAZQATÓ. AZ A S Z Ó D I ÁO. H ITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1915 1916. ISKO LAI ÉVRŐL. KÖZLI D r. O S V Á TH GEDEO N IGAZQATÓ. ASZÓD, 1Q16. KIADJA AZ ASZÓDI ÁO. HITV. EV. PETŐFI-FŐGIMNÁZIUM. LUX SÁNDOR

Részletesebben

Az 1927-ben alakult BRASSÓI TURISTA EGYESÜLET.

Az 1927-ben alakult BRASSÓI TURISTA EGYESÜLET. I. Rész. Az 1927-ben alakult BRASSÓI TURISTA EGYESÜLET. Az Erdélyi Kárpát Egyesület 1893-ban alakult meg Brassóban, Magyarországon. A Brassói Turista Egyesület 1927-ben alakult meg Brassóban, Romániában.

Részletesebben

R Székelyföldet és népét ismertető havi folyóirat. Szerkeszti

R Székelyföldet és népét ismertető havi folyóirat. Szerkeszti II. évf. 1932 január hó. 1. szám. R Székelyföldet és népét ismertető havi folyóirat. Szerkeszti BÁNYAI JÁNOS Szerkesztőség és kiadóhivatal: Odorheiu- Székely nd varhely Str.Benedek Elek-u. Csiki varrottas

Részletesebben

ERDÉLYI FIATALOK ROMÁNIAI MAGYAR FŐISKOLÁS LAP SZERKESZTI: LÁSZLÓ DEZSŐ HÚSZOLDALAS SZÁM ÁRA: FŐISKOLÁSOKNAK 10, MÁSOKNAK 20 LEI

ERDÉLYI FIATALOK ROMÁNIAI MAGYAR FŐISKOLÁS LAP SZERKESZTI: LÁSZLÓ DEZSŐ HÚSZOLDALAS SZÁM ÁRA: FŐISKOLÁSOKNAK 10, MÁSOKNAK 20 LEI ERDÉLYI FIATALOK ROMÁNIAI MAGYAR FŐISKOLÁS LAP SZERKESZTI: LÁSZLÓ DEZSŐ II. évf. 1931 február 2. szám HÚSZOLDALAS SZÁM ÁRA: FŐISKOLÁSOKNAK 10, MÁSOKNAK 20 LEI Alapítók : Balázs Ferenc, Bányai (Baumgarten)

Részletesebben

A bra ovi unitárius egyházközség megalapítása, küzdelmei és célhoz jutása. 1

A bra ovi unitárius egyházközség megalapítása, küzdelmei és célhoz jutása. 1 A bra ovi unitárius egyházközség megalapítása, küzdelmei és célhoz jutása. 1 Amikor először léptük át ennek a hajléknak küszöbét, abban a meggyőződésben tettük, hogy: Akik biznak az Úrban, azoknak erejök

Részletesebben

Tisztújítás a sportegyesületben

Tisztújítás a sportegyesületben Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXX. évfolyam 1. szám 2015. január 23. Alig néhány centiméteres hó hullott január első napjaiban.

Részletesebben

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA.

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. JELENTÉS A KOLOZSVÁRI MÁTYÁS KIRÁLY SZOBORRÓL. A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS

Részletesebben

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT

A NEGYEDÉV EMBERE MÉSZÁROS JUDIT Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk Kedves Olvasóinknak! ÚJ! Pándi Tükör 1941 Lokális közéleti- és kulturális lap 2011. december XX. évfolyam / 4., 79. szám TÉL 1275 1992

Részletesebben

Áldott húsvéti ünnepeket!

Áldott húsvéti ünnepeket! Ára: 1 hrivnya Áprilistól újra Tv-mûsor március 24 30. Részletek a 13. oldalon megnyerheti számítógépünket. 2. oldal Támad az infláció 4. oldal Megemlékezés Badalóban 5. oldal Aggódva ünnepeltünk 6. oldal

Részletesebben

A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932

A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932 PPEK 719 A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története és alapszabályai A Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesületének rövid története (1861 1932) és Alapszabályai 1932 mű a Pázmány Péter

Részletesebben

Marosi Izidor A közösségben élő. Miklósi László A katolikus egyházközségek Tomka Ferenc A keresztény család

Marosi Izidor A közösségben élő. Miklósi László A katolikus egyházközségek Tomka Ferenc A keresztény család 47. évf. 7. szám 1982. július Marosi Izidor A közösségben élő egyház Miklósi László A katolikus egyházközségek Tomka Ferenc A keresztény család IRODALMUNK LAPJAI Csanád Béla Czigány Lóránt Faludy György

Részletesebben

II. évfolyam. 8. szám. GÖRÖG KATOLIKUS SZEMLE A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Felelős szerkesztő.

II. évfolyam. 8. szám. GÖRÖG KATOLIKUS SZEMLE A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. Felelős szerkesztő. Budapest, 1930 április 20. II. évfolyam. 8. szám. GÖRÖG KATOLIKUS SZEMLE A MAGYAR GÖRÖG-KATOLIKUSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Múzeum-utca

Részletesebben