Gör. kath, nőegyesület,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gör. kath, nőegyesület,"

Átírás

1 Ili. évfolyam, szóm. Nyíregyháza, március 11. A Magyar Görögkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Felelős szerkesztő: Előfizetési ára í Szerkesztőség és kiadóhivatal: KOZMA JÁNOS. Negyedévre., 300 K Nyíregyháza, Szabo!cs-utca 20. Szerkesztőtárs Egyes szám 30 K > MOSOLYGÓ JÓZSEF. Hirdetések hasábmilim étere. 5 K Gör. kath, nőegyesület, (* ].) Keserves vergődéseink, habozásaink, nem meréseink és nem akarásaink Szaharájában zöldelő oázis támadt. Miskolci hittestvéreink megalakították az első görögkatholikus nőegyesületet. Az elsőt nemcsak Miskolczon, nemcsak Csonka- vagy akár integer Magyarországon, de talán a világon. Mert nincs népe, vallásfelekezete a világnak, mely szervezkedés dolgában annyira hátul állana, mint mi. De hagyjuk most a panaszt, a szemrehányást, aknázzuk ki az alkalmat, az öröm ritka alkalmát s örvendjünk. Örvendjünk, mert a görögkatholikus nőknek, anyáknak és leányoknak tömörülése, kézfogása hatalmas lépést jelent előre akkor, mikor hivatott és nemhivatott férfiaink hiúságvásárát, apró érdekek csatáját produkálják létérdekeink felett, magukra hagyva, megmosolyogva, sőt szemrehányásokkal illetve s ezzel elkeserítve vissza riasztva azt a kevés embert is, aki dolgozni tud, akar és próbál. A női hivatás teljesítésének oroszlánrésze a család és a jótékonyság körébe esik. Ezt tekintve első pillanatra alig látszik valami különös jelentőségűnek a női szervezkegés. Pedig nem igy van. Nincs az életnek olyan ágazata, mely e kettővel erős vonatkozásban nem állana s következésképen olyan sincs, melynél a női befolyás jótékony hatása ne érvényesülhetne. És ezért ki merjük mondani, hogy a nők szervezkedése görögkatholikus szempontból aligha tekinthető jelentéktelenebbnek mint maga a MAGOSz, a jelenlegi alvó MAGOSz-nál, szervezetlen, papirosegyesületünknél pedig hasonlithatatlanúl többet ér. Mire van szükségünk? Sok, igen sok, igen-igen sok jótékonyságra. Ezt követeli az a sok nincsünk, amiről már sokat irtunk, az a sok intézmény, amelyet meg nem teremt számunkra soha az államkormány jóindulata, létre nem hoz az anyagi erők nélkül szükölszükölködő egyházmegyei kormányzat akaratereje, csakis mindnyájunk közös áldozatkészsége. Asszonyaink, leányaink éppen ebben, ennek fokozásában, ennek kiaknázásában bírnak sok leleményességgel s legyünk őszinték: több bátorsággal is. De amit ezeknél is jobban értékelhetünk bennük, az az akaraterő és szorgalom. Iskolapéldák mutatják, hogy mi férfiak sok üdvös kezdést hagytunk már abba Nőink állhatatosabbak, s amit kezdenek, be is végzik, amit terveznek meg is csinálják. A család körében teljesített hivatásuk révén pedig egyenesen ők lehetnek megalapozói jövőnknek. Képzeljünk el egy erős női tábort, melynek, minden egyes tagja buzog hitvallásunk szeretetétől, a közügyeink iránt való meleg érdeklődéstől, tele tervekkel, reményekkel és akaraterővel. A szerető nő édes mosolyával, az anya meleg cirógatásával átviszi lelkének melegét, tüzét a férj s a gyermek lelkébe is. Tanácsol ösztönöz olyan szeretetteljes módon, hogy annak ember ellene nem állhat. Micsoda remek perspektíváját nyújtja ez a jövőnek? Micsoda erőteljes hitvalló nemzedék fog e lelkes gör. kath anyák védszárnya alól kikerülni! És meleg közvetlenségük, ellenállhatatlan varázsuk folytán minő tartalmas tevékenységet fejthetnek ki a MAGOSz szervezetének kiépítésében, nagy céljainak megvalósításában! Kifeléható reprezentatív működésűk kedves kapcsolóul szolgál majd az egymást eddig nem ismerők között s megteremtőjévé válhatik az annyira hiányzó társadalmi harmóniának. üdvözöljük a bátor kezdeményezőket, üdvözöljük az eszme felkarolóit, s lelkünk teljes melegével üdvözöljük mindazokat, kik az egyesülés eszméjét megvalósították. Gör. kath. úrinők, leányok és anyák, kövessétek a példát. Budapestnek, Debreczennek, Sátoraljaújhelynek és vidékeiknek is legyen meg mihamar a maga nőegyesülete, a vidéken lakók pedig csoportosuljanak a legközelebbi gócpont köré. Legszebb, legjobb részét választottátok

2 (jrőrögkathohkus tudósító 19'234 márciüs Ü. a munkának, midőn nemzeti s egyházi céljaink szolgálatába állottatok. Áldjon meg érte mindannyitokat az igazak, nagyok, jók és erősek Istene! Egyetemi és főiskolai hallgatóinknak sikerült egy estére összehozni a gör. kath. magyar társadalmat. Amiről mi csak álmodozni mertünk, megcselekedték derék ifjaink. A jég meg van törve, egymásra találtunk. Most ismét az ifjúságra háramlik a feladat, hogy tovább ápolja az együvétartozás érzését s összehozza a hittestvéreket. Ez az ifjúság kötelassége s erre ő a legalkalmasabb. A év közötti barátaink alkotják az összekötő kapcsot a feltűnő s a letünőben levő nemzedék között. Már nem tartoznak a fiuk, s még nem tartoznak az apák nemzedékéhez. Megvan bennök a tiszta hit és ártatlan kedély s még nem ismerik teljes valótágában az élet küzdelmeit, az apák csalódásait, kiábrándulásait, szárnyletöréseit. Ők a két nemzedék küszöbén állva, legkönnyebben valósithatják meg közös ideálunkat: a gör. kath. társadalom összeforrasztását. Ez oly ideái, amelyre más szemmel tekint az ifjú s mással az öreg. Az idősebb ember mindent annalizál s legtöbbször a saját énjét helyezi előtérbe. Az apa rendszerint önmagáért s családjáért él, a legkisebb akadály gondolkozóba ejti, kételkedik, habozik s azon az uton igyekszik haladni, amelyen véleménye szerint a legkevesebb küzdelemre van kilátása s ezért alig képes egész lelkét belevinni valamely önzetlen ügynek a szolgálatába. Az ifjú keblében ott lobog még az önzetlenség lángja, egész valójával az én-en kivül él s bármikor képes másokért, felebarátaiért áldozatot hozni. Az ifjúban még nincs meg az idősebbek többnyire öntudatlan egoizmusa, mert mindig előre tekint s erősen, fenntartás nélkül hisz az ideálok megvalósulásában, a szebb jövő kiépítésének a lehetőségében. Az ifjú nem analizál, nem kételkedik sem önmagában sem hivatásában, 'nem kételkedik ideáljaiban, ezért bizom a jövőben, mert vannak még igazi lelkei ifjaink. Bizom a jövőben, mert a Vasvári Pál körben tömörült egyetemi és főiskolai diákság a meggyőződés őszinteségével, erejének tudatával halad a cél felé. Nem töpreng, nem habozik, de cselekszik. Nem mérlegeli a lehetőségeket, nem vizsgálgatja, hogy mi lesz munkájának az eredménye, csak halad egyenesen az ideál felé, hogy megvalósítsa. Az ifjúságot entuziazmusa vezeti s ez magával ragad minket is, akiken sokszor erőt vesz a szkepticizmus, minden Siker legnagyobb akadálya. Csak az győz, aki vakon hisz a győzelemben. Ifjaink hisznek s győzni fognak. A Vasvári Pál kör hivatását elsősorban a hittestvéri szeretet ápolásában s a szétszórtan élő, egymást alig ismerő gör. kath. magyarok egyesítésében látom. Tudom, hogy ezt a hivatását híven teljesiti s hogy célját elfogja érni Eléri, mert nem kételkedik, nem habozik, de fenntartás nélkül hisz benne s aszerint cselekszik. Ezért szeretem s nagyra becsülöm ifjainkat s azt hiszem, hogy most már minden öntudatos gör. kath. szivébe zárta őket nyilvános bemutatkozásuk óta. Ők a szebb jövő zálogai, ők közöttünk a kölcsönös megismerés és megértés közvetítői, ők a kör. kath. magyarság összeforrasztói. Önmagát szereti, aki ifjainkat szereti, az egész gör. katholikusságot tehát önmagát is segíti, aki ifjainkat munkájukban támogatja. Bonkáló Sándor. fi hitei szomjazom. Mondjatok nagy, győzd igéket, Mondjátok, hogy vétek a vétek! Tanítsatok meg térdepelni, Mint aszkéta tud, vezekelni, Ne érjenek hozzám a vágyak, Fekete bűnök, fekete szárnyak, Piros szavak és meleg mesék, Az én lelkemet ne sebezzék! Szent énekek lángjában égjek, Hódoljak Jézus öt sebének, Verjem a mellem: S az életem Néked szánom-bánom ajánlom; Néked Uram! S fejem alázva Qörnyed eléd az ut porába. Tartallyné Stima Ilona. Levegővel nem él meg senki. Bár e nélkül nem lehetünk el, de ha testünknek más iápldlé' kot nem adunk, elpusztul íp úgy, mintha levegőt sem kapna, A MAGOSx sem él meg tagjai sopánkodásából. Még magából a buzgalomból sem, Ez csak a levegő. Az étel az anyagi segítség1 Szívleljük ezt meg, mikor belépünk tagnak!

3 1923, március 11. Görögkatholikus Tudósító S Március 15. Irta: Gariscsák József tanító. Ismét lengenek a zászlók, melyek azt hirdetik, hogy a magyar nemzet e napon a szabadság megszületését ünnepli. A tavaszi szél azt a trikolort lengeti a légben melyet 75 évvel ezelőtt a szabadulás, a függetlenítés babérkoszorújával övezett fel a magyar nép! Olyan ez a nap, a március idusa, mint a karácsony. Minden évben megujul és minden évben lelkünk, szivünk és egész honszerelmünk melegével üdvözöljük. Mindig találunk e napon avégből, hogy az imádatunk tárgyává tegyük; magát az eszmét, a szabadság és függetlenség eszméjét! S ha valamint sohasem fog megszűnni az a szeretet, az az eszme mely a karácsonból a népek milliói felé kisugárzik, éppen ugy nem fog megszűnni az a kimondhatatlan szeretet, mely a magyar nemzet szivéből s lelkéből sugárzik ki a márciusi eszmék, a szabadság, a függetlenség eszméi iránt. A feltámadás örök ünnepe ez a nap, a népjogok feltámadásának nagy ünnepe Ekkor szabadult meg a magyar nemzet attól a lidérctől, melyet az elődök, érthetetlen s őrültségig vitt loyalitásból ültettek a saját mellökre, melynek nyomását, szipolyozását türtük, mert türnünk kellett századokon keresztül. És alidércnyomástól megszabadult nemzeti öntudat visszaadta a népnek egyedül az Istentől származó örök tulajdont: a jogot, a népjogot. Ez történt március 15-én. Sarokkő ez a nap tehát nemzetünk életében. Olyan sarokkő, melyre egy nagy épület falait rakjuk fel mi, azok a magyarok, kik a magyar haza függetlenségének templomát igyekezünk felemelni, hova a honszerelem imádatával kell belépnünk, mert szent lesz azon hely. Március idusa tanítson meg bennünket lelkesedni, tanítson meg bennünket arra, hogy egyetlen igazi édes anyánk van r> ez a föld melyet őseink szereztek meg szamunkra s ez az édes anya, a sokat, igen sokat szenvedett széttépett édes magyar haza! De tanítson meg bennünket arra is ez a nap, hogy mi, ennek az édes anyának gyermekei még nem róttuk le kötelességeinket teljesen, hanem nekünk küzdenünk, dolgoznunk kell, hogy ezek az eszmék, a márciusi eszmék teljes ezészükben megtestesüljenek, megvalósuljanak, hogy ez a sokat szenvedett, ezer sebtől vérző szegény hazánk végrevalahára legyen igazán boldog, független és szabad! Lengő magyar lobogók! A haza minden részében feltámadó öröm raja! Legyetek előhírnökei, legyetek hirdetői annak, hogy jönni fog egy jobb kor, mely után egy nagy dicsőségteljes múlttal biró nemzet fiai epedeznek! Ha ezt jelentitek ti lengő magyar lobogók, ha ezt jelenti az enyhe tavaszi szellő, akkor megjött a tavasz, a magyar nemzet feltámadásának tavasza! De ha nem azt jelentitek, ha a március idusának ünneplése csak banquettirozás, duhajkodás, ha az igazi lelkesedésnek ehez az ünnepléshez semmi köze sincs, akkor vonjuk be azokat a lobogókat és aludjunk tovább! A március 15-ét pedig törüljük ki a kalendáriumból, mert nem vagyunk rá érdemesek, hogy ezt a napot megünnepeljük. Legyetek hirdetői, legyetek hírnökei annak, hogy a magyar nemzet tagjai öntudatra ébredve mindent megtesznek azért, amit magyar szivök sugall a szabadság, a függetlenség kivívásáért. És ti, tőlünk elszakított magyar testvéreink Istenben vetett bizodalommal várjátok a szabadulás napját, hogy ti is velünk együtt ünnepelhessétek a magyar szabadság ünnepét. Nem késhet sokáig a szabadság napja nektek sem; újra a régi dicsőséges fényben Pozsonytól Orsováig szabad hazára néz a nap!" Ezen az oly sokszor vértől megszentelt földön élve, kell, hogy szabadságot élvezzünk, hiszen ennyi sok szenvedés után igazán megérdemeljük azokat a jogokat, amelyeket március 15-én kivívtunk. Ezen szent nap emlékére örökké ragyogó betűkkel lesz beírva nemcsak a történelem lapjaira, hanem be kell, hogy vésve legyenek minden magyar szivébe és lelkébe, mert csak igy nyerhetjük vissza azt amit elvesztettünk, csak igy örülhetnek velünk együtt, talán nemsokára, idegen iga alatt nyögő magyar testvéreink. Ezek után reméljük és erősen hisszük, hiszen szivünk minden dobbanása azt súgja, hogy valahányszor egy ilyen nagy napra gondolunk, mint márc 15 volt, hogy a szabad magyar nemzetnek élnie kell és hisszük az Istent, hogy élni fog örökké a régi nagy Magyarország keretein belül, hogy a Kárpátok ormain a piros, fehér, zöld ismét hirdesse a magyar nemzet dicsőségét, nagyságát és szabadságát 1 MiYER TESTVÉREK, érés- és Ékszerészek Nyíregyháza, IV, Zriny! Ilona utca 1. Alapitva p g Telefon 298. Vállalják tempiomi felszerelési tárgyak, kelyhek stb. készítését, aranyozását és ezüstözését szolid árak mellett. Dús raktár arany, ezüst ékszerekben s és redeti svájci órákban. Katolikus oóg.

4 4 Görögkatholikus Tudósító 1923, március 11. GÖR, KATH. TUDÓSÍTÓ A Borsod Miskolczi Görögkatholikus Nőegylet" Feledhetetlen napja lesz a miskolczi gör. kath. intelligenciának a f. évi február huszonötödike. ügy Schirilla Andor esperes, mint lelkes intelligens hivei régóta nagy szükségét érezték annak, hogy a gör. kath. öntudat kifelé intenzivebb legyen és igy igyekezzék önmagáról minden idegen befolyást lerázni és a maga lábán a maga erejéből járni és minden kínálkozó alkalmat és módot felhasználni, hogy a tömörülésben rejlő hatalmas erkölcsi erő megfelelő alkotások megteremtésében nyilvánuljon. A jól sikerült február 3-iki ismerkedési estélynek első nagyszerű eredménye a 25-én megalakult Borsod-Miskolczi Gör. Kath. Nőegyesület. A megalakuláson a következők voltak jelen: Schirilla Andor esperes-lelkész Kiss Gyula hittanár, Beller Jánosné, Támba Miklósné, Bruck Jolán, Varhola Margit, Surgent Vilma, Choma Margit, Rembeczky Ilona, Pávay Matild, Ducsay Sándorné, Béres Dezsőné, Szemán Irma, Gitta Mária, Kiss Gyuláné, Illés Andorné, Hollósy Kornélné, Szőke Rózsi, Bartkó Józsefné, Demjancsik Jolán, Demjancsik Margit. Pékár Lukácsné, Chutkó Demeterné, özv. Demjancsik Antalné, Ábrahám Istvánné, Halmos Györgyné, Kovács Kálmánné, dr. Kravecz Zoltánné, Demkó Ica, Földi Boriska, Pajnár Gézáné, Sereghy Bella, dr. Mádai Lajosné, özv. Szmaligovics Szilárdné, özv. Palkó Andrásné, özv. Bednarcsik Antalné, dr Manczell Jenőné, Magyar Jánosné, özv. Vietórisz Dánielné, Gaganetz Irma, Balogh Jolán, Gerzanics Erzsébet és Mélán Sassy Csabáné, özv. dr. Janicsek Józsefné, özv. Rajkovich Sándorné, Mihalovich Margit, Vaskovics Antalné, Vaskovics Márta, Zubriczky Margit, Babilya Matild, Babilya Margit, Hornyák Olga, Kurucz Mihályné, Schirilla Andorné, Hodobay Tivadarné. Schirilla Andor esperes, az alakuló közgyűlés elnöke, a megjelenteket melegen üdvözölvén, a közgyűlést megnyitja; a jegyzőkönyvvezetésére Kiss Gyula hittanárt,a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Sassy Csabánét és dr. Manczell Jenőnéfkéri föl. Azután megállapítja, hogy Csonkamagyarország gör. katholikusainak létérdeke, hogy tömörüljenek és szervezkedjenek A gyilkos trianoni béke Miskolcot határszéli várossá tette, ahová a megszált területekről erős magvarérzése miatt menekülő gör. kath. intelligencia egy jó része letelepülni kénytelen. A gör. kath. intelligencia egy jó része a nekünk nem kedvező viszonyok miatt ugy nőtt fel, hogy a saját szertartását vagy sehogysem, vagy pedig csak felületesen ismeri Sekan abban a szégyenteljes meggyőződésben vannak, hogy az, aki gör. katholikus nemzeti és vallási szempontból csak alsóbb rendű emberként számit. Pedig ami történeti multunk a katholikus, hazafiság és kultura szempontjából nagyon is dicső és szép. Meggyőződése és lelkiismerete szerint szükségesnek tartja, hogy Miskolcon első sorban a nőintelligencia vegye kezébe és jobb jövőnek erkölcsi és anyagi alapjául szolgáló gör. kath. nőegyletet alakítsa meg. Ennélfogva felteszi a kérdést: szükségesnek tartja e a közgyűlés a gör. kath. nőegylet megalakulását. Egyhangú lelkes igen volt a felelet. Erre Schirilla elnök a megjelentek óriási lelkesedése közt határozatilag mondja ki a Borsod-Miskolczi Gör. Kath. Nőegylet" megalakulását. Az alapszabályokat felolvasásuk és alapos letárgyalásuk után a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. Ezután a közgyűlés a tisztikar megválasztását ejtette meg, melynek az eredménye a következő: Egyházi elnök Schirilla Andor esperes-lelkész, világi elnök: dr. Mádal Lajosné, titkár: Kiss Gyula hittanár, jegyző Bakolya Matild és Demkó Ica, pénztárnok dr. Manczell Jenőné, ellenőr Bartkó Józsefné. a hitéleti szakosztály elnök Pojnár Gézáné, a kultur szakosztály elnöke Sassy Csabáné, a karitatív szakosztály elnöke özv. Bodnárcsik Antalné. A megjelent hölgyek melegen ünnepelték az uj egyesület első vezetőségét, viszont a vezetőség folyton fokozódó munkára és kitartásra hivta fel a tagok figyelmét. A nőegylet első összejövetele április 7 én d. u. 6 órakor lesz a kír. kath. főgimnázium tornatermében. Hány tagja van a MAGOSZnak? E kérdésnek minden gk.-t kell érdekelni, mert a MAGOSZ az egyetlen, minden érdekeinkre kiterjedő szervezetünk s igy minden olyan gkat., ki a kesernyés kritikánál többet akar, aki tényleg akarja, hogy végre legyen belőlünk valami, aki megunta azt a lehetetlen helyzetet, amelyben egyházunk ma van, aki nemcsak hazudja magát gör. kat-nak, de tényleg az szivben lélekben, az igyekszik a MAGOSZ tagjává lenni forma szerint is s a MAGOSzon belül végezni azt a munkát, melyre ereje, tudása, képessége van. Ez oly sokunkat érdeklő kérdésre ma még pontosan megfelelni nem lehet. Mert januárban ugyan szétmentek a taggyüjtőivek s ma már március van, de azért eddig csak 28 iv érkezett vissza az ügyvezetőséghez. Érdekes, hogy az eddig beérkezett ivek között egyetlen egy sincs, amelyiket pap használta volna

5 1923. március 11. (xörögkatholikus Tudósító 5 s igy mivel természetes, hogy papjaink gyűjtőivei lesznek a legtartalmasabbak, a tagokszámának jelentős emelkedése csak akkor várható, ha papjaink is beküldik a nekik küldött iveket. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy olyan helyekről, hol bármi okból a taggyüjtés hosszabb időt vesz igénybe, célszerű az iveket beküldeni, ha nincsenek is tele s helyettök másat kérni, hogy a törzskönyvezés és tagsági igazolványok kiállításának munkája ne akadjon fenn. Az eddig beérkezett 28 iven összesen 412 tag jelentkezett, még pedig a következő helyekről: Budapest 8, Bedő 2, Bodrogkeresztur 1, Bodrogkisfalud 1, Debrecen 1, Érpatak 1, Esztergom 17, Görömböly 7, Hajdudorog 37, Hajdúnánás 1, Hatvan 13, Jéke 30, Kisíerenye 1, Makó 38, Mezőzombor 36, Miskolcz 2, Monyhatanya 3, Nagykálló 33, Nagyléta 6, Nagytétény 1, Nyircsaholy 44, Nyíregyháza 7, Opályi 18, Pere 8, Pusztadobos 10, Rozsály 15, Sajópetri 21, Sátoraljaújhely 25, Tiszaeszlár 22, Tiszafüred 1, Tolcsva 1, Vámosujfalu 1. Több helyen a belépett tagok igen szépen adakoznak a MAGOSz céljaira. Különösen ki kell emelni a legutóbb beérkezett ivek gyűjtői közül Gyulay Mihály hatvani cukorgyári tisztviselő hittestvérünket, aki a gk. vidékről e távoleső helyen jóformán minden hittestvérünket összeszedte s ezáltal a szétszórt testvéreket egyesitette. Buzgalmát s ottani testvéreink áldozatkészségét dicséri az a tény, hogy 13-an a MAGOSZ céljaira 2800 K-t adományoztak A tagsági Igazolván} ok szétküldése e héten megkezdődik. Az igazolványokat a taggyüjlők cimére küldjük meg. Tággyüjiőiveket bárkinek szívesen küld a MAGOSZ ügyvezetősége (Szerencs.) Barísch Gusztáv órás és ékszerész Nyíregyháza. Városház-épület. Vállalja templomi arany és ezüst felszerelési tárgyak, kelyhek, keresztek stb. készítését. Mezei? és Liskáng műszaki üzlete. Lakatos- fürdő-, vízvezeték- szerelő- és ^^^ autogénheggesztő műhelye ^ ^ N Y Í R E G Y H Á Z A, Zrínyi Ilona utca 1. Telefon: Vasárnap 12.Hétfő 13 Kedd 14 Szerda 15 Csütörtök 16 Péntek 17 Szombat VASÁRNAP Március. A böjt IV. vasárnapja. 7. hang. Sz. János szerzetesnek, a mennyei lépcső leírójának emlékét tiszteljük ma. Napja egyébként 30-in volna, de ősi szokás a böjt * vasárnapján végezni tiszteletét. Elt körül. Tsofán hitvalló, Örmény Leó császár alalt a sz. képek tisztelete miatt szenvedett börtönt és számtlzetést Elhalt 820 körül. Sz. Nicefor hitvalló ugyanazon időben szenvedet a hitért. Holttestét 20 évvel halála után, 84á-l»an ünnepélyesen visszavitték Konstantinápolyba. Ma este végezzük Sz. András nagy bür.bánai kánonját, a hédolási vagy leborulási szertartást (poklonák). Vegyünk részt benne s ajánljuk engesztelésül Istennek, elkövetett bűneink miatt. Szent Agápiusi és 7 társa, kik a szentföldi Cezársában fejszével ölettek meg, mert a hithez ragaszkodtak. Sz. Szabin vt. Egyiptomban 257-ben folyóvízbe dobták. Ma reggel végezzük a mindenkor segitő Szűz Mária tiszteletére elíirt dicsőítést: akathisztot. (Ugyanazt, amit Máriapócson a bucsuk alkalmával végezni szoktak.) HÍREK. Felkérjük lapunk igen tisztelt bizományos árusítóit, hogy a mult évről szóló elszámolásokat, a befolyt pénzt és a megmaradt számokat postán keresztkötés alatt 2 kg-nál kisebb csomagokban mielőbb beküldeni szíveskedjenek. Kérjük továbbá a naptárak bizományos árusítóit, hogy az eddig befolyt löszszeget a kiadóhivatalnak bekülneni szíveskedjenek. A fennmaradt naptátak a további intézkedésig még maradjanak ott. Végül felkérjük lapunk t. előfizetőit, hogy előfizetésüket megújítani és hátralékukat beküldeni szíveskedjenek. Kiadóhivatal. Kulturélet Miskolczon. A mískolczí kath. népszövetség a f. hó 24 és 25-én Dante ünnepélyt rendezett, amely alkalommal a halhatatlan költő Divina Comoediája került filmen

6 6 Górőgkatholíkus Tudósító 192B. március 11, bemutatásra. A miisor első száma Komán Andor kir. kath. főgimn. tanár, hittestvérünk szabad előadása volt, aki alaposan, hatalmas készültséggel és a lelket lenyűgöző kedves előadási készségével ismertette Dante korát, a kornak politikai küzdelmeit és mindazokat a motívumokat, amelyek őt ezen fönséges müve megírására inspirálták. Az Apolló mozgószinház termét zsúfolásig megtöltő közönség az előadása befejeztével lelkesen ünnepelte. Ugyancsak ez alkalommal Hornyák Olga hittestvérünk,ave Maria" kezdetű énekkel ragadta tapsra a lelkes közönséget, amelynek az Ő pompás énekével igazán oly kellemes délutánt szerzett. Kommentárként csak annyit: Hitlestvérek! Vivant sequentes! A nyírbátori főgimnáziumban népes és magas színvonalú szülői értekezlet volt március 2-án. A Márton Nándor elnökletével tartott értekezleten jelen volt Ady Lajos debreczeni tankerületi főigazgató is. Az értekezleten a főigazgató bevezető szavai után Mészáros Endre főgimn. tanár tartott előadást az iskola hivatásáról, melynek kapcsán rámutatott a nyírbátori főgimnázium helyzetére is Az előadáshoz legelsőbban Papp György nyirvasvári lelkész szólott hozzá az intézet fejlesztését sürgetvén. Ady Lajos főigazgató, Baloghy László főjegyző és Szabő Lajos ref. esperes hozzászólásai után az a vélemény alakult ki, hogy meg felelő épület emelése iránt széleskörű társadalmi agitációt kell inditani, de egyúttal gondoskodni kell tanári lakásokról és internátusról is. Köszönetnyilvánítás. A püspöki iroda ez uton is hálás köszönetét fejezi ki Mosolygó József tokaji, Kriskó Elek kállósemjéni és Kriskó Sándor nyirmadai lelkész uraknak, akik I. télévi kongruájukból az illetmények levonása után fennmaradt összeget a papözvegyés árvaalapnak adományozták. Versek. Csinos külsejü versesfüzet fekszik előttünk. Cime: Zokogások. Szerzője: Urr Ida. Előhangja e négy sor; Tizenhétéves lelkem csöppjei; menjetek útra illatos dalok... s mint az elárvult bús magyar szivek a feltámadásig zokogjatok. Valóban ilyenek is a versek: egy fiatal leány hamvss lelkének harmatcsöppei, tele báj jal, kellemmel, amellett nagy invenció és verselő technika. Kell-e ennél több, hogy szép jö vőt jósoljunk kedves kis hittestvérünknek. A könyv a Jövőnk" kiadása Budapest. L. B. Könyvet, papirt, írószert ési divatlapot az UJságboIlbian Vásároljon. Fábián Pál könyv, papír, írószer, hangszer és zenemükereskedése Nyíregyházán. a püspöki palotával szemben. Gör. kath. imakönyvek raktára. Hangszerjavitásokat jói, gyorsan és jutányosán készít. Iratkozzon be az Ujságbolt K<H csönkőnyvtáráb. Törvénytudás, Az állatforgalmi szavatosságról szóló évi X. tövény folyó évi március hó 1-én lépett életbe. Aki lovat, szamarat, öszvért, szarvesmarhát, bivalyt, juhot, kecskét vagy sertést elad, az eladott állat hibáiért és egyéb hiányaiért ezen törvény szerint szavatol. Az eladó az áilat tényleges átadásától számított hat héten belül (szavatossági idő) az állatnak már az átadáskor meglévő olyan betegség vagy egyéb jelentékeny hiányáért felel: 1. amelyet a minisztérium főhibának nyilvánít; vagy 2. amely nem tartozik ugyan a főhibák közé, de ha az állat a szavatossági idő alatt elhullott, vagy leöletvén hatósági intézkedés miatt, a vételár legalább egynegyed részénél nagyobb mértékben veszhette el értékét, vagy pedig a hiba oly természetű, hogy az állatnak az értékét, vagy használhatóságát tetemesen csökkenti. Altalános felelőssége van az eladónak minden jelentékeny hibáért, amelyet az eladáskor ismert és a vevő előtt elhallgatott. A szavatossági időt írásban meg lehet hosszabbítani, vagy rövidíteni és a fent nem emiitett hibák vagy hiányok esetére kiterjeszteni, vagy a fentemiitett hiányok és hibák tekintetében korlátozni. A vélelmi időszak alatt jelentkező hibákról az a vélelem, hogy azok már az eladáskor is megvoltak. A vélelmi időszakot az egyes főhibáknál a minisztérium állapítja meg, a vevő azonban erre csak akkor hivatkozhatik, ha az eladót a főhiba felismerése után legkésőbb a vélelmi időszak lejártától, vagy ha az állat már előbb elhullott vagy leöletett, ettől számított 3 nap alatt, vagy ha az eladó távol van, ezt a községi elöljáróságnak bejelenti, vagy végül az állatot az állatorvossal megvizsgáltatja. Nem szükséges azonban ezen fentartás akkor, ha az eladó a hibát csalárdul elhallgatta, A végrehajtási árverésen eladott állaiok tekintetében, vagy olyan esetekben, amidőn a törvény mások rovására nyilvános árverés megtartását irja elő, szavatosságnak nincsen helye. Főhiba^ vagy egyéb szavatossági hibák esetén a vevő a vétel felbontását kérheti. Az ár leszállítását azonban nem igényelheti. A vevő a költség megtérítését is követelheti. Az eladó szavatosságát korlátozó kikötés hatálytalan, ha az eladó a hibát a vevő előtt csalárdul elhallgatta. A szavatossági hibák és egyébb szavatossági hiány miatt támasztható követelések a szavatossági idő elteltétől számított 15 nap alatt évülnek el, ez a határidő azonban írásban meghosszabbitandó. A hiány megállapítása végett kárt előleges bizonyítási eljárás is félbeszakítja az évülést. Az eljárás befejezése után az elévülés újra kezdődik.

7 í 23. március Ü CxőrÖgkaholikus "Tudósító 1 Szerkesztői üzenetek. Amerikai előfizetőink az előfizetési dijat ne utalják át, hanem a dollárt Ajánlott levél"-ben küldjék el, előbbi esetben a lap sokat károsodik, mert itt sokkal magasabb árfolyamon váltják be a dollárt, mint ott. Minden amerikai lelkész urnák küldtünk Máriapócsi naptárt, kérjük, hogy azok ból minden előfizetőnek szíveskedjenek juttatni 1 1 példányt díjtalanul. A többit kérjük ott levő hittestvéreink között darabját 1 doüárért elárusítani. B S. Budapest. Cikkért hálás köszönet. További n. b. támogatását kérjük U. I. Budapest. Verseit köszönjük Szépek. Ha megengedi, közlünk belőle egyet-kettőt. R. S. Hejőkereiztur. A sajtórészvényjegyzéseket névszerint csak akkor közöljük, ha egy-egy hittestvér egymagában jegyez jelentősebb összeget. Egyébként csak községenként mutatjuk ki. Így a szakáidiakét is. Bank. Igazgatóságunknak még mindig nem volt alkalma tárgyalni az ügyet, ezért nem irunk róla, ezért nem közöltük a debreczeni tudósítást sem. Ha a terveze tet igazgatóságunk jónak találja, kolportálni fogjuk, addig az egész csak magánvállalkozás jellegével bir, melyet épen a vele járó nagy telelősség miatt nem kolportálhatunk. Tehát türelem! Jövőnk. 1. A lapfej klisé késleltette. Ha még e héten sem jő meg, kiadjuk a régivel. 2. Nem ő szerkeszti. T, S I. Csak most tudunk róla. Msleg részvét. A küldeményt köszönjük R. K. A február 25 iki számnál a felelős szerkesztő beteg volt. Tartalmát nem ismeri, mert a posta valahová másfelé vitte Vasárnap. Elkallódtak a postán. Ázsia, ami iit van! Kr. Dehogy is rugnók, dehogy! Kétkézzel kapcsolnók magunkhoz, csak a nyomda pajkos koboldja űzött rossz játékot, mikor Rugnók" ot csinált Rusznák Imre becsületes nevéből a sikerült vers alatt. Budapesti piaci árak március 9 én. Állatárak kilónként : Kor.-tói Kor.-ig Hízott ökör Javított ökör : Sovány ökör Tehén, jobb minőség Tehén, silányabb Tehén, kicsontozni való Növendék marha Sertés, fiatal könnyű Sertés, közép..., Sertés, nehéz Terményárak, mázsánként 1 Búza, tiszavidéki Rozs Takarmány árpa Sörárpa Köles Zab Szemes tengeri Repce Korpa Pénzpiac: Dollár Száz szokol dinár Lei Száz magyar korona: Zürichben Berlinben < 792 Kiadja a Magyar (lörögkatholikusok Országos Szövetsége Felelős kiadó: FEDÁK MIKLÖX A kiadóhivatal főnöke: LUKÁCS BÉLA. Tavaszi ctrvatfaarísnyáfe a* összes cipős cinekben óriási \áígsziékban a H U i S á i l l A II r Q 3 P O A R U H & Z B f t N Nyíregyháza, Zrínyi llona-ufoa 5. Interurbán telefon 195. Női fekete kötött harisnyák 375, 575, 650 K Női. divat mouslin harisnyák minden szinben 85, K Női fekete kötött sírna harisnyák 975, 1200, 15(0 K Nőidivnt selyemfényű mouslinflor harisnyák az összes színekben 1500, 1750 K Férfi szines kötött nyári zoknik 295, 495, 695 K Férii divat szines csikós zoknik 875, 895 K Férfi kötött, gyapjú, sport- és vadász lábszár-harisnyák. Gyermek zoknik és patent harisnyák minden szinben és nagyságban. Nöi divat selyem és fátyol harisnyák minden színárnyalatban. I N G A T L A N O K vételének és eladásának közvetítését legelőnyösebben végzi N A G Y IflflRE országos fdldblrtokrendezó bíróságtól engedélyezett kereskedelmi és Ingatlan értékesitö 1 R O D A J A Nyirvizpaiota, NYÍREGYHÁZA} '"terurbán tel Nagy hasznára van lapunknak, ha hirdetőinknél való bevásárlásainál vagy megrendeléseinél megemlíti, hogy a hirdetést punkban olvasta.

8 A. 8 Görögkatholikus Tudósító március lí. KOVÁTS GÁBOR kőfaragó telepén Mískolcz, Szeles-utca 35. (A gör. kath. templom mögött.) Nsgy utikeresztek, síremlékek és síremlék javítások a. legjutányosabb árban készülnek. Úgyszintén Kováts Testvérek kőfaragó telepén Nyíregyháza, Buzatér 9. Kathoiikus KÁHOLY cégek! JÁNOS viaszgyerlya gyára, viaszfehérités, templomi égőszeiek raktára EGERBEN- Br. Szász Géza fogorvos speciálista; iakik Andrássy-ut 49 II. Hitsorsosunk. Rendel délután 2 8-ig. A MAGOSz tagjainak fogorvosi és fogtechnikai munkáknál 20 e /e árengedményt nyújt. ' l Alapíttatott Hazánk legelső és leg- 1 Alapíttatott I , régibb harangöntődéje. j SELTEiBflFEl FRIGYES FIAI m3sy.~kir. "udvari harangüntűk SOPRON. magy. llr, udvari haran^ntök Ajánlom saját gyártmányú, tartósan égő nem csepegő oltár, csillár, temetési és három águ (trojea) méh és miiviasz gyertyáimat minden suly és nagyságban, egyszerű és legdíszesebb kivitelben. Diszgyertyáim nem festett vagy Ízléstelen mázolással, hanem viaszból készült Feszület, Mária kép és egyéb disszeí vannak díszítve Körmeneti alkalomra gömbölyű vagy négyszögű, egy vagy négy béllel ellátott fáklya gyertyáimat Lehetőleg legjutányosabb napi árban. Méhészektől méhviaszt és"mézst legjutányosabb árban veszek. Alapítva 1846-ban. árjegyzék bérmentve. Telefon 184- TIHPÁK JÁNOS templom- és szobafestő NY1RBAKTA. Minden e szakmába vágó munkát gyorsan és izmsesen kéea t. Görögkatholikus cég. Legszebb tartalmú, keresztény képes szépirodalmi lap a Képes Krónika Budapest, V., Honvéd-utca 10. Ajánlják a t. hitközségek és községeknek,v legfinomabb harangércből öntött templomharangjaikat, bármely nagyság és zengzetben, előre meghatározott hanggal. Repedt harangok átöntését,-* legújabb szabadalmazott öntött vagy kovácsolt vasból készült huzókészülékeket, íorgatható^ékszerkezettel. Régi mód szerint felszerelt harangok uj vasszerkezetű koronára való átszerelését. Kovácsolt vasbői készült szabadon álló vagy fekvőszerkezetü tűzmentes harangállványokat, 10 évi jótállás. Előnyös feltételek.»! f a görög kathoiikus ifjúság számára. Ára ízlésesen bekötve 80 korona. Rózsafüzér társulati imakönyv? a gör. kath. társulati tagok számára 50 korona, valamint ^ mindennemű hittani kézikönyv, ima- és énekeskönyv megrendelhető és kapható a Görögkatholikus Tudósító kiadóhivatalánál Nyíregyháza, Szabolcs utca 20. Nyernatott Jóba Elek könyvnyomdájában Nyíregyházán

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Árpád-házi Szent Margit Plébánia IX. évfolyam / 9. (109.szám) 1182. Budapest, Fogaras utca 16. PLÉBÁNIAI LITURGIKUS LAP Szentlélek eljövetele Majd 40 napja ünnepeltük Urunk Jézus feltámadását. A nagy szikla

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Legszebb karácsonyi ajándék az imakönyv!

Legszebb karácsonyi ajándék az imakönyv! SIS. évfolyam, 1923. 48 szátti. Nyíregyháza, december 1. A Mpgyer Görögkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Szerkesztőség: Nyírcsászári, Szatmármegye, hová a lap szellemi részét illeti

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról

Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról PPEK 756 Prohászka Ottokár: Emlékbeszéd Vasvári Pálról Prohászka Ottokár Emlékbeszéd Vasvári Pálról mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN

ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN HAFRAC MAGYAR SZÖVETSÉG A KULTURÁLT ALKOHOLFOGYASZTÁSÉRT www.alkoholtfelelosen-2340.hu ALKOHOLT FELELŐSSÉGTELJESEN 2 3 4 0 program: felelősségteljesen élvezd az italod! Az alkohol és hatása Amikor borról,

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka.

A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ születési 1791-1835 86. A 4606 gka. 1/6-1852 53. A 4608 gka. 5/1-1895 103 GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1. gka. GÖRÖG KATOLIKUS EGYHÁZ 1 A 4605 gka. 1/1 ABAÚJSZÁNTÓ 1791-1835 86 gka. 1/2 1835-1887 161 gka. 1/3 1887-1895 45 gka. 1/4 1791-1859 94 gka. 1/5 1860-1895 35 gka. 1/6 1791-53 utolsó bejegyzés: A 4606 gka.

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

2011-es eseménynaptár

2011-es eseménynaptár Művelődési Ház Katolikus Egyház Fakult Egyesület Iskola, Óvoda Német kissebbségi Kertbarát Kör 2011-es eseménynaptár A program és időpontváltozás joga fenntartva! Január 7. (péntek) Fábián Zoltán prózamondó

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS NYILVÁNTARTÁS A PÁLFA KÖZSÉG TERÜLETÉN KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓKRÓL A dokumentum tartalma a 2011. május 10-én érvényes nyilvántartási adatoknak megfelelő. dr. Orova Dániel jegyző Pálfa Pékség

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!

Médiaajánló. Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek! Médiaajánló Küldetésünk: Rádiónk a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia alapítói szándéka szerint keresztény értékrendet közvetítő, az egyetemes és a magyar kultúrát a középpontba állító közösségi rádió,

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

49/2014. (VII.18.) Elnökségi határozat

49/2014. (VII.18.) Elnökségi határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z Megyei Egyesületének elnökségi ülésén. Helye: 3525 Miskolc, Jókai u. 18. sz. a Vakok és Gyengénlátók B.-A.-Z Megyei Egyesületének

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi Rendezvényterve

Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi Rendezvényterve Bodajk Város Önkormányzat 2014. évi terve Január 1. Szerda 2. Csütörtök 3. Péntek 4. Szombat Pótszilveszter Nyugdíjas Klub 18-5. Vasárnap 6. Hétfő Taggyűlés Nyugdíjas Klub 18-7. Kedd 8. Szerda 9. Csütörtök

Részletesebben

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL

A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL A KRITIKA, ÉS AKIKNEK NEM KELL Vita a kritikáról a Revizoron, 4. 2012.09.26. Ha tizenöt éves koromban megkérdezte valaki s naná, hogy meg is kérdezték, mi akarsz lenni, kisfiam, ha nagy leszel, habozás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT

A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A TOLNA MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2007. ÁPRILIS 19-I ZÁRT ÜLÉSÉN ELFOGADOTT HATÁROZAT A Tolna Megyei Közgyűlés 51/2007. (IV. 19.) közgyűlési határozata bírósági ülnökök megválasztásáról: 1. A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán

Aranycsengettyû. Az Úr legyen veletek! Jenei Zoltán Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 3. szám 2010. Május, Pünkösd Az Úr legyen veletek! (Ruth könyve 2. rész 4. vers) Egyszerûen szép bibliai köszöntés

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA*

DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* DECEMBERBEN MEGJELENIK MEZŐ IMRE KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY C. ZONGORÁRA ÍRT SOROZATÁNAK NÉGYKEZES VÁLTOZATA* 1 A KISKARÁCSONY, NAGYKARÁCSONY szóló zongorára írott ismert változata után, a sikerre való

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Isten! Add törvényeidet a királynak... Zsolt 72,1 Érdekes kérés: szerintem egyszerre jó

Részletesebben

r};jjf1it- !t~l ... T~~._.. ~."-~. L,_ ... c~~:~:\(. : }.~. --;- I I~ "'- Jelenléti ív Meghívottak: Cl~III..' r ~ l

r};jjf1it- !t~l ... T~~._.. ~.-~. L,_ ... c~~:~:\(. : }.~. --;- I I~ '- Jelenléti ív Meghívottak: Cl~III..' r ~ l Jelenléti ív az 1996. év november hó 11. napján megtartott rendkivüli képviselőtestületi ülésről l.! Citka János 2./ Farkas János 3./ Fábián Jánosné 4./ Juhász György 5./ Kunsági László 6./ Dr. Pápai Péter

Részletesebben

FALRA HÁNYT BORSÓ EGÉSZSÉGÜGY ÉS A SZERVEZETI KIVÁLÓSÁG. Sződi Sándor IFKA - Minőségfejlesztési Központ minőségszakértő, ügyvezető igazgató

FALRA HÁNYT BORSÓ EGÉSZSÉGÜGY ÉS A SZERVEZETI KIVÁLÓSÁG. Sződi Sándor IFKA - Minőségfejlesztési Központ minőségszakértő, ügyvezető igazgató FALRA HÁNYT BORSÓ EGÉSZSÉGÜGY ÉS A SZERVEZETI KIVÁLÓSÁG Sződi Sándor IFKA - Minőségfejlesztési Központ minőségszakértő, ügyvezető igazgató FALRA HÁNYT BORSÓ Hatástalan amit mond az ember. Ugyanis ha a

Részletesebben

A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2010-es évre

A Nyíregyházi Cantemus Kórus munkaterve a 2010-es évre A Nyíregyházi Kórus munkaterve a 2010-es évre A Nyíregyházi Kórus munkaterve a 2010-es évre A Nyíregyházi Kórus munkatervének elkészítésénél figyelembe vettük a korábbi években kialakult munkarendet. Folytatni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/23/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. október 3-án

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 20/1992.(VII.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 20/1992.(VII.1.) számú r e n d e l e t e az önkormányzat jelképeinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a 17/1993. (V.1.) sz, és a 37/1993. (X.6.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. Napirend

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselők az alábbi napirendek tárgyalását határozták el. Napirend Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 11-én 16:00

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21. napján délután 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben

Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben Tiltott gyümölcs ÚJ generációs tanítások alkalmazása az ÉLETedben CSAKRA- és MERIDIÁN-tisztító módszer IMÁval INGYENES CSAKRA- és MERIDIÁNtisztítás +harmonizálás IMÁVAL Tested, Lelked, Szellemed, Érzelmeid,

Részletesebben

TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK!

TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK! Prügy község önkormányzatának idõszakos tájékoztató kiadványa 2008. 1. szám TISZTELT PRÜGYI LAKOSOK! Kérem, engedjék meg, hogy néhány aktuális dologban kérjem a segítségüket és várjam a véleményüket. 2008.

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. szeptember 3- án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

A páros versenyek végleges eredményei:

A páros versenyek végleges eredményei: 1 12. VEGYTERV SZABADIDŐSPORT TEKEKUPA 8. Lakatos Géza emlékverseny. 2006. augusztus 11 27. Serdülőknek és ifjúságiaknak: 4x30 = 120 vegyesgurítás. Szenioroknak: 4x21 = 84 hármas-taroló gurítás. A páros

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

A francia kath. egyház példája.

A francia kath. egyház példája. III. évfolyam, 1923. 9 szám. Nyíregyháza, március 4. A Magyar Görögkatholikusok Országos Szövetségének hivatalos közlönye. Főszerkesztő: Dr. VASZKÓ ENDRE. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nyíregyháza, Szabolcs-utca

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Keresztes háborúk, lovagrendek

Keresztes háborúk, lovagrendek Horváth Mihály Történelemverseny középiskolások számára 2014 Keresztes háborúk, lovagrendek TESZT 60 perc Név: Iskola neve: Javító tanár neve: 1. feladat Mit ábrázolnak a képek? Tömör, minél pontosabb

Részletesebben

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! #

#( %! ) + + +! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! # = 9.! # ! # % # % & #( %! ) + + +,!. / 0 1 2 # 3 4 5 5 3 3 4 6,. ( 3 3 5! # %& %! ( ) 3 5 4 + 7! % # %! 3 5 4 3 5 (! 3 5 3 4 + 8 + % ( 8 9, 5! # 9 8: ;66 8 9! #! 5 < 9 6! #!3 = 9.! # 4 >!?+ ( 1 ?Α & Β5 5, 5 Χ3,

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

biológia-mezg. gyakorlatok

biológia-mezg. gyakorlatok Darida István Faragó Béláné magyar-orosz rajz-földrajz- Fülöp Ferencné Gál Pálné Gát László Korsós Jozefa Mészáros Pál Mészáros Pálné Pokorny Irma Dr. Pozsár Pálné Szucsán Andrásné Dr. Rantal János Lakatos

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA

HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése. 10:00 1. előadás: AFRIKA HÉTFŐ 9:00 gyülekező Tábori szabályok 9:45 ismertetése 1. előadás: AFRIKA 11:00 sport, foci, akadályverseny 17:30 szünet A kollégiumnál kipakolás, elrendeződés A helyszín bemutatása, Csoportok beosztása,

Részletesebben

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04.

5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE EGYETEMI ÉS VÁROSI KÉP SZET ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ, 2015. OKTÓBER 02-04. 2 ( C ) IPA by 1974 5 éves az IPA MAGYAR SZEKCIÓ KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök

48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Napii Ellemzéss 48. Hét 2009. November 26. Csütörtök Összegzés Nagyságrendileg az előző napi enyhe esést kompenzálták a piacok és számottevő mozgást a héten már nem is várunk a nagy indexektől, mivel a

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr

Nemzedékek nevelői. Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében. Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Könyvszalon, 2011. 11.12 Győr Nemzedékek nevelői Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében Szakmai lektor: Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

41.-es főút 6 km. Nyíregyháza, Törzs út Nyíregyháza, Rákóczi út. Nyíregyháza, Korányi út. Nyíregyháza, Korányi út

41.-es főút 6 km. Nyíregyháza, Törzs út Nyíregyháza, Rákóczi út. Nyíregyháza, Korányi út. Nyíregyháza, Korányi út 2014. augusztus havi traffipax menetrend ( Autópálya alosztály ) nap mérés tervezett ideje mérés tervezett helye 01. 07.00-12.00 02. 07.00-12.00 03. 07.00-12.00 04. 07.00-12.00 05. 07.00-12.00 06. 07.00-12.00

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 18- ai ülésének jegyzőkönyvéből: ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2014. (VIII.18.) önkormányzati számu határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a KEOP-2014-4.10.0/N

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben