KISHARANG A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA. 6. évfolyam; 1-2. szám április 16. Valóban feltámadt!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISHARANG A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA. 6. évfolyam; 1-2. szám. 2006. április 16. Valóban feltámadt!"

Átírás

1 KISHARANG A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA Az utóbbi évtizedekben megszokhattuk, hogy a címben foglalt szavak végén nem felkiáltójelet találunk, hanem kérdıjelet, kifejezve ezzel a mai ember fenntartásait a keresztény hit alapigazságának elfogadásával kapcsolatban. Biztos, hogy az Úr Jézus feltámadását hittel vallani nem olyan egyszerő dolog, mint elhinni azt, hogy délután esıs idı lesz, vagy hogy a Duna vízállása meghaladta a nyolc métert. A feltámadáshithez nem elegendı a józan, hővös ész, hanem kell egyfajta alázat is. Az autonómiájára kényes és büszke emberi akarat meghódolása a Feltámadott elıtt, és mindenekelıtt kell a Szentlélek kegyelme. Csak ez a kegyelem szabadíthat meg minket azoktól a kétségektıl, amelyek képesek a legragyogóbb é r v e l é s e k u t á n i s megmaradni, illetve azoktól az akadályoktól, amelyeket az akarat gyengesége állíthat a hit útjába. Pál apostol ezt így fejezi ki: "Senki sem mondhatja: Jézus az Úr, c s a k a S z e n t l é l e k által" (1Kor 12,3). Erre utal maga az Úr Krisztus is, amikor így szól Péterhez: "Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkozatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám" (Mt 16,17). Vannak dolgok, amelyekre a "test és a vér", vagyis az emberi erı, az emberi tapasztalat és okoskodás sosem képesíthet minket. Ilyen mindenekelıtt a Feltámadottba vetett hit, annak megvallása, hogy ı a mi Urunk és Istenünk (vö. Jn 20,28). Ne higgyük azt, hogy ha ma egy "civil" 6. évfolyam; 1-2. szám április 16. Valóban feltámadt! M.S. Mester. Krisztus a kereszten (1506) közegben, mondjuk a magyar Parlament kellıs közepén, egy plenáris ülés alkalmával, zárt ajtók és ablakok kinyitása nélkül hirtelen megjelenne a halálból visszatért Jézus és köszöntené a képviselıket jól ismert szavaival: "békesség nektek" (Lk 24,36, Jn 20,19), mindenki leborulna elıtte, és Tamás apostollal együtt urának és istenének vallaná ıt. Sokan inkább pszichológushoz, pszichiáterhez vagy egyenesen elmegyógyászhoz fordulnának, és bizonyítékot kérnének arról, hogy hallucináltak, mintsem hogy meghódoljanak Jézus elıtt. Aki azonban a Szentléleknek (az Atya és a Fiú Lelkének) kegyelme elıtt kitárja a saját lelkét, az a t ö b b i e m b e r n é l világosabban látja azokat az észérveket is, amelyek az Úr feltámadása mellett szólnak. Melyek ezek az érvek? A legelsı érv talán az, hogy az evangéliumok és az apostoli levelek Jézusról szóló tanúságtételét a mai napig senkinek sem sikerült megcáfolnia. Pedig az ellentábor minden követ megmozgatott a mi hitünk n e v e t s é g e s s é t é t e l e érdekében, a találékony emberi fantázia minden logikailag elképzelhetı utat bejárt az evangéliumok h i t e l e s s é g é n e k megkérdıjelezése céljából. Csináltak az apostolokból közönséges szélhámosokat, n a i v á l m o d o z ó k a t, megpróbálták Jézus csodáit és feltámadását a kései j á m b o r f a n t á z i a gyümölcseként értelmezni, azt azonban sehogysem tudták megmagyarázni, hogy a gonosztevıként

2 2. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja kivégzett názáreti ácsmesterbıl hogyan lett tüneményes gyorsasággal az egész Római Birodalomban ismert és imádott Isten. Manapság gyakran hallgatunk olyan népboldogítókat, akik kizárólag azzal válnak népszerővé, hogy azt hirdetik, amit a nép hallani szeret. (lásd a sok amerikai mamutegyházak nagy részét. Szerk. megj.) Így bizonyos ideig a toplista élén lehet maradni. Jézus azonban a legkevésbé sem törekedett arra, hogy mindenben kielégítse hallgatóságának igényeit. Amit ı tanított, az valóban "a zsidók számára botrány volt, a pogányoknak meg oktalanság" - ahogy késıbb Pál megfogalmazza (1Kor 1,23). A zsidók számára elsısorban az volt a botrány, hogy "istenné tette magát" (Jn 10,33), követıitıl mégis szegénységet és kereszthordozást kívánt. A pogányok azt tartották nevetségesnek, hogy valaki "isten létére" törékeny emberi testben jön a földre, és megengedi azt, hogy bőnös emberek ıt keresztre feszítsék. Ha Jézus egyszerően meghal a kereszten és nem támad fel, "megistenülésére" nincs semmi esély. Az a nép, amely botránkozott tanításán és keresztre adta, vajon miért kezdte volna el imádni ıt? Azok a pogány rómaiak pedig, akik a zsidókat eleve lenézték és megvetették, miért fogadták volna el istenüknek (ráadásul egyetlen Istenüknek!) a keresztre feszített názáreti ácsot? És azok a tanítványok, akik halálakor elfutottak és magára hagyták, vajon miért adták volna életüket akár egy holttestért, akár egy tetszhalottért? Ennek a feltételezésnek abszurd voltát Aranyszájú Szent János nyomán így tehetjük nyilvánvalóvá: "Ugyan honnan juthatott volna tizenkét embernek eszébe, hogy ekkora vállalkozásba kezdjen? Tanulatlanok voltak, akik ki sem mozdultak a tavak, a folyók és az eldugott falvak világából. Megírták róluk kertelés nélkül, hogy gyávák és kislelkőek voltak. Amikor Krisztust elfogták, elfutottak; aki pedig az elsı volt közöttük, csak azért ment be a fıpap udvarába, hogy ott mesterét megtagadja. Hogyan magyarázzátok meg, hogy akik Krisztus életében a támadások hatására összeomlottak, azok most, amikor Jézus meghalt és eltemették (és amint ti mondjátok, fel nem támadt), akkor fogtak hozzá, hogy meghódítsák a világot? Vajon nem azt kellett volna mondaniuk: Ez az ember, amíg élt, önmagát nem tudta megmenteni, hogyan mentene meg minket most, amikor már meghalt? Életében önmagán sem segített, hát majd halálában fog mellénk állni? Életében egyetlen népet sem hódított meg, hogyan tudnánk most, holta után, az ı nevében meghódítani a világot? - Ezért nyilvánvaló: ha nem látták volna ıt feltámadása után, és nem gyızıdtek volna meg arról, hogy gyızött a világon, sosem vállaltak volna ekkora kockázatot." A gondolatmenetet persze folytathatjuk: Mivel magyarázzátok meg, ti, feltámadástagadók, hogy Krisztus után 64-ben, amikor Néró felgyújtatta Rómát, "ingens multitudo" (nagy tömeg - Tacitus kifejezése) megy Krisztusért a halálba, vállalva a keresztre feszítés, a vadállatok elé vettetés, sıt a máglyahalál kínját is? És mivel magyarázzátok, hogy a Krisztus istenségét és feltámadását hirdetı kereszténység - dacára a hihetetlennek tőnı tanításnak - ma is létezik, sıt a legnagyobb vallás a világon, amelynek esélyei - a mi hanyatló Európánkat leszámítva - mindegyik kontinensen napjainkban is növekszenek? Kétségtelen, hogy a feltámadt Krisztus megjelenéseirıl szóló evangéliumi leírások kissé ellentmondásosaknak, bizonytalanoknak, dadogóknak tőnnek. Életünk legnagyobb élményeit tudjuk a legnehezebben elbeszélni - fıleg olyan embereknek, akik még sosem élték át azt az élményt. Egy kisgyermeknek még nem lehet megmagyarázni, milyen érzés egy nagy szerelem, egy süketnek nem lehet visszaadni legszebb hangversenyeink élményét, mint ahogy egy vaknak sem mondható el, hogy néz ki egy virágba borult fa. "Hogyan mondjam el neked - amit nem lehet -, mert szó az nincs - csak képzelet" - hallottuk valamikor a Képzelt riportban. Nos, a Feltámadott megjelenéseirıl szóló beszámolók nem képzelt riportok, hanem hiteles elbeszélések olyan valóságokról, amelyeket igazában nem lehet elbeszélni. Ezek a beszámolók hangokat adnak vissza nekünk, süketeknek, színekrıl szólnak hozzánk, vakokhoz, megrendítı élményekrıl beszélnek nekünk, behatárolt élményvilágú embereknek. Honnan tudjuk, hogy a beszámolók mégis hitelesek? Elsısorban onnan, hogy a mögöttük rejlı élmények csodát tettek: átalakították az apostolok, az elsı tanítványok és a szent asszonyok lelkét. Ez az átalakulás gyökeres volt és visszafordíthatatlan: a holttestet keresı Magdolnából a feltámadt Krisztus elsı tanúja lett, Simonból Péter, Saulból Pál, a hitetlen "Ikerbıl" pedig hívı Tamás (vö. Jn 20, 24-29). Ha kitárjuk a szívünket Isten kegyelme felé, gyarlóságaink ellenére mi magunk is részesei lehetünk az elsı tanúk élményének. A közel kétezer éves egyház tagjaiként valamiképpen mi is az ı fülükkel halljuk: "békesség nektek, én vagyok, ne féljetek", az ı szemükkel látjuk az Urat, és az ı kezükkel tapintjuk a halálból visszatért Üdvözítıt. És így, a legsúlyosabb krízisben is el tudjuk hinni azt, hogy a nagypénteki sötétség után is fölkel majd a nap, és a végsı szó nem a halálé, hanem a feltámadásé. Márfi Gyula

3 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 3. oldal KISHARANG Virágvasárnap utáni gondolatok Döbbenetes! Az Istenember földreborul és fölsír: "Hányszor próbáltalak összegyőjteni, mint kotló a csibéit, de ti nem akartátok". Karácsony éjjelén angyalait küldte a közénk jövı Isten, jelt rakott az égre, csillagot, hogy könnyebb legyen a szeretet, a jóság mellett dönteni! Heródes döntött, és a katonáit küldte válaszul. Jézus Krisztus sír Jeruzsálem falai elıtt. Sirat minket. Sír, de nem adja fel az örök tervét, a szeretetben együtt élı nagy család álmát, ahogy İ maga mondta: az Isten Országát. Döntés elé állít. Minden nap virágvasárnapja. Újból és újból kinyújtja felénk ölelı karjait az Isten. Nem adja fel a teremtés célját: Isten Országát, hol nincsenek gyıztesek és legyızöttek, hanem mindenki diadalmaskodik, hol a vállak egymás mellet feszülnek, és az álmok, a gondolatok nem kioltják, hanem alázattal hordozzák, felemelik egymást. Mindannyian dönthetnénk az élet mellett. A mennyei Atya számára nincs jó és rossz gyerek. İ a tékozló fiúkat hazavárja, hogy bőneiktıl tisztára mosva magához ölelje ıket. Milyen más lett volna az emberiség története, ha a Virágvasárnap ujjongó tömegben ott lettek volna a fıtanács emberei is: Kajafás, Heródes, Pilátus és a többiek? Nem kellett volna megélnünk n a g y c s ü t ö r t ö k ö t, n a g y p é n t e k e t, J e r u z s á l e m pusztulását, Mohácsot, a világháborúkat!? Igen, a Gonosz, mint ordító oroszlán jár körül és keresi, hogy kit nyelhet el. Mennyi vér, és szenvedés? Dönthettünk volna a szeretet, a jóság, az élet mellett is. J é z u s Krisztus sír, sirat minket, de nem adja fel! H ú s v é t hajnalán az elsı szava a reményvesztett emberiséghez, a bőnös Magdolnához: Menj, szólj a többieknek, találkozunk Galileában. Ne szomorkodjatok, folytatjuk ott, hol abbahagytuk. Legyıztem a Gonoszt, az élet bontakozik, megy tovább. A szeretetet, a bizalmat, az életet meg lehet ölni, el lehet pusztítani, el is lehet cinikusan temetni, de harmadnap feltámad. A nemrég megvásárolt tusnádi ház felújítása a napokban kezdıdött el Diadalmaskodik! Döbbenetes, az átdöfött szív újra él, szeret, remél! Nincs benne tétovázás, félelem, duzzogás, bosszúvágy, szemrehányás. Jézus bízik az ı Atyja alkotásában, az emberben. A mindmáig munkálkodó Isten hiszi, hogy a teremtés beérik, és az İ Országa eljön. Az élı szeretete nem eltapos, legyız, hanem magához emel, megtisztít, életet ad! Bennünket is saját képére, hasonlatosságára teremtett az Isten. Utunk egyéni és közösségi golgotákon, nagypéntekeken keresztül vezet. Egyetlen válasz a virágvasárnapi nemekre, a keresztre, a szívünket átdöfı lándzsák, vagy a gonosz szavak vasára egy csendes, indulat mentes újrakezdés, bizalommal teljes felhívás: Bízzatok! Nincs veszve semmi, az élet, a szeretet diadalmaskodni akar, és diadalmaskodni is fog. Gyertek szelíden, de határozottan, menjünk tovább a szeretet útján. A december 5., de most 2006 Virágvasárnapja után sem tudok mást tenni, mint némán leborulok a világért síró, bennünket összegyőjteni akaró Istenember mellé. Én igent akarok mondani, így csak egyetlen imám lehet "bocsásd meg nekik Atyám, nem tudják mit cselekednek!" Sírok, harmadnapon alázattal felállok, és az Úr h i t é v e l t o v á b b m e g y e k. I g e n céltudatosan, a szeretet útján tovább megyek, m e r t h i s z e k a feltámadásban, a s z e r e t e t v é g sı gyızelmében. Abban a gyızelemben, mely nem az embert, hanem a mi emberségünket, m é l t ó s á g u n k a t tö nkr etevı bőnt, önzést, kapzsiságot gyızi le. Határozott léptekkel tovább megyek, mert hiszek a tiszta szeretetben, az önzetlen jóságban, az alázatos munkából kibomló közös hazánk, az Isten Országának eljövetelében. Kisebb testvéri szeretettel, a feltámadás életet adó hitével ölellek, és tiszta szívvel kívánok, diadalmaskodó szent húsvéti ünnepeket, Csaba testvér

4 4. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja ISKOLAI HÍRMONDÓ Közeledik a tanév vége. Ilyenkor már egyre többen gondolnak a vakációra. Elıtte azonban még sok tennivaló vár ránk. Foglaljuk röviden össze ıket: Szülıi értekezlet - április 29. Április 29-én reggel 9:00-9:30 között szülıi értekezletet tartunk. Témák: majális, anyák napja, évzáró, évvégi piknik, TÁBOR, új iskolai év elıkészítése. KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY JELENJEN MEG, S HA LEHET, AKKOR PONTOSAN. Fényképezkedés - április 29. Április 29-én az iskola ideje alatt lesz a csoportos és egyéni fényképek készítésének és megrendelésének ideje. A következık lehetıségek közül lehet majd választani: 1. Tablóképek Ára: $13 2. Portrék: Itt két féle csomag-variáció lesz. - ugyanaz mint a tavalyi (2db 5x7, 2db 4x6, 2db 3.5x5-os képek) Ára: $20. - a másik majdnem ugyanaz, mint az elızı, azzal a különbséggel, hogy 1db 5x7-es kép van benne. Ára: $17. Tőzoltósági bemutató - április 29. Errıl az eseményrıl bıvebben olvashattok az alábbi kis cikkben. Amint az a felsoroltakból látszik nem fogunk április 29- én unatkozni. Nézzük azonban a folytatást. Jön a nyár. És jön a vakáció is. Végre! Lehet majd menni kirándulni, tópartra fürödni, lehet az udvaron sütögetni és így tovább. A nyárnak azonban vannak veszélyei is. Fıleg itt Kaliforniában, ahol a melegért nem kell a szomszédba menni. Minden kiszárad, a fák, bokrok vízért kiáltanak, és a hıségben a legkisebb szikra is elég a tőzhöz. Hogy mire kell vigyázni a nyári melegben, és baj esetén mégis mit kell tenni, azt jó ha tudják felnıttek-gyerekek egyaránt. Ezért április 29-én, délelıtt 11 órától magyar iskolásaink számára tőzvédelmi alapismeretekrıl szóló elıadást tartanak a szomszédos tőzoltó-állomás munkatársai. Ugyanakkor a gyemrekek nagy kedvencei, a tőzoltó autók is bedübörögnek majd udvarunkra, ahol az érdeklıdık kedvükre vizsgálódhatnak ezekben, még a felnıtteket is ámulásra késztetı, mindig csillogó-villogó csodajárgányokban. A tőzoltó-autó bemutató természetesen csak akkor lesz megtartva, ha aznap reggel nem lesz sürgıs Évvégi nagyüzem ISKOLAI HÍRMONDÓ Majális - GYEREK- MAJÁLIS - május 7. Május 7-én ismét megrendezzük a Majálist. A g y e r e k m a j á l i s h o z S Z Ü K S É G V A N ÖNKÉNTESEKRE. Szeretettel kérjük a szülıket, hogy JELENTKEZZENEK a lelkipásztornál. (még a szülıi értekezleten sem késı) Tervek: játszósátrak felállítása, ahol ügyességi vetélkedık keretében foglalják majd le magukat a gyerekek. 4 sátort tervezünk, és sátranként kell 2-2 fı, aki 1:00-tıl 3:00-ig vállalja a sátor mőködtetését. Több jelentkezı esetén váltás lehetséges. Anyák Napja - május 14. Az Anyák Napi ünnepély a templomban lesz. Ezt követıen hagyományosan az apukák oldják meg az ebédet a Bethlen teremben. Kérjük, hogy az urak erre már elıre készüljenek fel lélekben. Az ebéd bevétele az iskoláé. Évzáró ünnepély, bizonyítványosztás. - május 20 Május 20-án, az istentisztelet keretén belül osztjuk ki a bizonyítványokat és búcsúztatjuk el az évet. Ha Isten megsegít, akkor az istentisztelet után egy meglepetés várja majd a szülıket és a gyerekek egy részét a Bethlen teremben. Körülbelül ennyi minden vár még ránk ebben az iskolai évben. Isten segítsen bennünket az eredményes és tartalmas megvalósításban. Szeretettel várunk mindenkit! Ní-nó-ní-nó - Jönnek a tőzoltók!!! riadó az állomáson dolgozók számára. Két okból is reméljük, hogy nem történik majd ilyen: egyik ok az, hogy ha nincs riadó, akkor nincs baj. Másodsorban, ha nincs riadó, akkor biztos lesz bemutató. Szeretettel várunk minden érdeklıdı (felnıttet is) Barátokat természetesen szabad hozni...

5 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 5. oldal KISHARANG Árpád és vezérei meglátogatták egyházunkat Február 25-én, szombaton ismét megpezsdült az élet egyházunk udvarán. Furcsa külsejő, régi magyar ruhákba öltözött felnıttek és gyermekek érkeztek, és egyenesen a hátsó udvaron felállított jurtát keresték, hogy a tőz mellett egy kicsit megpihenjenek. Egyesek "lóra" pattantak és gyakorolták az ijazást. Megint mások a konyha felé vették az irányt, ahol Kovács Andris és Tóth Tibi épp a már elızıleg befőszerezett malacot húzták a nyársra, Veres János és Ica pedig a bográsgulyás elıkészítésével szorgoskodtak. A Bethlen terem vezéri nagysátorrá változott, a falakon a régmúlt idıket idézı képek, a sarokban pedig tarsolyok, és sisakok várták a gyermekeket, hogy a befejezı símitásokat elvégezzék rajtuk. Vezetıik és segítıik iskolánk régi és jelenlegi tanárai voltak. Kékessy Gertrúd a tarsolyokat készítette elı, melyeket Garabás Ági vezetése alatt fejeztek be a kis honfoglalók. Tóth Lucy a süvegeket gyártotta a lelkes gyereksereg élén. A kézmőves foglalkozások és egyéb programok, a lovasíjászat az akadályverseny és más játékok mellett a nap fénypontja mégis a malacsütés és a gulyás fızés volt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Igaz, a malac megviccelte az éhes társaságot, ugyanis nem volt hajlandó idıre megsülni, de ezzel sem sikerült kedvét szegni a társaságnak, melynek nagy része márcsak azért is kivárta az igencsak ízletesre sikeredett malacpecsenyét. A lángos és a lapotya kenyér sem kérette magát a fogyasztásra. Több mint háromszáz darab csúszott le a résztvevık harcedzett pocakjába - kinek tejfelesen, kinek pedig jó foghagymásan. A késı délutánig tartó rendezvényre Istennek hála nem csak iskolásaink, hanem vendégek, gyülekezeti tagok egyaránt ellátogattak és gyermekeinkkel együtt ismerkedhettek a magyarok ısi kultúrájával, kézmővességével, harcászati szokásaival és ételeivel. Jövıre a török idıkbe repülünk vissza. Eger vára ostromának 455 évfordulója alkalmából ezt a dicsı eseményt fogjuk felidézni a történelmi játszóházban. Dobó István, Bornemissza Gergely, s a többiek megtanítanak majd bennünket is arra, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen.

6 6. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja Könnyek is hullottak Húsvét örömünnepén Szép Húsvét ünnepén a templomban kezdıdtek az események. Sokan voltunk kíváncsiak a feltámadási igehirdetésre. Tartalmas volt az istentisztelet, mély gondolatokat mozgatott meg a hallgatóságban. Az adakozás teljes bevétele egy nagyon szép ügy támogatására lett felajánlva a Presbitérium által. Egy nagybeteg erdélyi kisfiú gyógykezelését fogja segíteni. Miközben a felnıttek a templomban voltak, a gyerekek két csoportban találtak érdekes, a húsvétról szóló tennivalókat a nagytisztelető asszony és Hársony Ildikó vezetése alatt. Az istentiszteletet batyus ebéd követte. Volt ott minden, mi szem, szájnak ingere. Kitettünk magunkért, finomra sikerült az ebéd. A gyerekek azonban már nem nagyon tudták az utolsó falatokat nyugodtan fogyasztani, mert nagyon várták, hogy kutathassanak a főben a nyuszi által szétszórt tojások után. Elıbb a fiatalabb korosztály lepte el a parókia elıtti gyepet húsvéti kincsek után kutatva, majd a nagyobbak tették meg ugyanezt. Senkinek sem kellett csalódnia, a nyuszi elég tojást szórt szét, hogy mindenkit boldoggá tegyen. (Ez úton is köszönjük Dénes Áginak, hogy segített a nyuszinak beszerezni és szétszorni a tojásokat) Az események a Bethlen teremben folytatódtak, mert a tojáskeresés után a nagy izgalommal várt locsolóversek elmondására került sor. Az ifjabb nemzedék képviseltette csak magát. A bátrabb legények megöntöztek néhány lánykát illatos vízzel. A locsolkodást tombolahúzás követte. A tombolahúzás bevétele a magyar iskolát támogatta. A fınyeremény egy nagyon kedves élı nyuszi volt. Az eseményeknek ezen pontján a vendégsereg két táborra oszlott. Az egyik kétségbeesetten bízott abban, hogy ı viszi haza a nyuszit, a másik csak remélni merte, hogy nem ı lesz az a szerencsés. Mondanom sem kell, hogy az elsı csapat magába foglalta az összes jelenlévı gyereket, míg a másodikban benne voltunk mindannyian szülık. Mert mi történhet, ha megnyerjük a nyuszit? - volt az elsı gondolatom. A róla való gondoskodás a folytatás a 7. oladalon A locsolóversek mondásában a kicsik voltak a legjobbak A tojáskeresık egy csapata már sikerrel járt A Nyuszi ül a főben nagy sikert aratott

7 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 7. oldal KISHARANG folytatás az elızı oldalrol legkevesebb. Inkább társ kell neki, mert egy nyuszi nagyon magányos tud lenni még a legzajosabb háztartásban is. Viszont ha kerítünk neki társat, hogy ne unatkozzon, a k k o r m e g k ö n n y e n nyúltenyésztésbe mehet át az egész húsvéti nyúlmizéria. Ezen gondolatok után én is a gyerekeimmel izgultam, de azt nem árultam el nekik, hogy most kivételesen nem tartozunk egy zászló alá. (Két éve csirkéket tartunk, ık is hasonló módon lettek az életünk részei.) A várakozás kezdett a tetıfokára hágni, mire végre sor került a nyúl sorsát eldöntı tombola kihúzására. A nyuszit végül nem az vitte haza, aki megnyerte, a szerencsés nyertes felajánlotta egy olyan kisfiúnak, ahol mindkét generáció egy párton volt, KELL A NYÚL. Ha hamarabb nem, jövı húsvétkor lehet majd hozzá társat nyerni. A legifjabb tojásvadász L e l k i p á s z t o r u n k b ö l c s e n megjegyezte, hogy ha nyúl lesz, szakember is kell, hogy felszárítsa a kevésbé szerencsések könnyeit, mert bizony a csalódottsag majd minden kisgyerek szemébıl könnyeket fakasztott. A könnyek lassan felszáradtak, az ünneplı tömeg oszlani kezdett. Akik maradtak, azok jól kibeszélgették magukat, majd ık is útra keltek. Szép volt ez a Húsvét is, várjuk a következıt. Katona Valéria Én vagyok a Jó Pásztor. Keresztyén anyanyelvi tábor július között Egyházunk ebben az esztendıben egy régi elképzelést kíván megvalósítani. Anyanyelvi, de ugyanakkor keresztyén gyerektábort szervezünk a nyár folyamán a 3-16 éves korú gyerekeknekfiataloknak. Célunk, hogy a morális és erkölcsi fertıben lévı társadalomban, ott, ahol a család, vagy az egyház szerepe, ahol a klasszikus szellemi és lelki értékek folyamatosan elértéktelenednek, válaszokat adjunk, utat mutassunk a Biblia örök érvényő tanításának felhasználásával, és tegyük mindezt magyarul, a mi édes anyanyelvünkön, melyet gyermekeink itt az emigrációban egyre kevesebbet és sajnos egyre gyengébben beszélnek. A misszió tehát kettıs: és mind a kettı létszükséglet. Akár hitéletünk kincsei, akár velünk született értékeink, az Isten által belénk oltott magyarságunk vész el, mindenképpen mi, és gyermekeink lesznek a vesztesek. K ö t e l e s s é g ü n k ( a z egyháznak, de a szülıknek is) és ebbıl fakadóan felelısségünk az, hogy mit és hogyan adunk át a ránk bízott kincseknek, a gyermekeknek. Tudniuk kell, hogy van egy út, mely nem változik politikai pártok és gazdasági mutatók függvényében, érezniük kell, hogy van egy hely, ahol mindíg lesz menedék a bőnbánó szívő embereknek, érteniük kell, hogy különbbé és mássá lenni nem a devianciák és valamikor negatív de egyre inkább elfogadottá tett viselkedési normák által, hanem ha mégannyira népszerőtlen is, de a szeretet és becsületesség, a hit és öntudatosság által kell. Járniuk kell ezt az utat, melyet akár életük végéig fel tudnak vállalni, s mellyért nem kell majd unokáik elıtt szégyenkezniük. Erre az útra Jézus tanít meg bennünket - magyarul. Engedjétek hát - kedves Szülık - hozzá jönni a gyermekeket. A tábor alaptémája: Jézus Én vagyok... példázatai mentén megtanulni, hogy mit jelent İ nekünk, amerikai magyar gyerekeknek. A tábor zárónapján tábortőz és mősoros bemutató lesz. A tábor önköltségi alapon szervezıdik, így a részvételi díj annak a függvénye, hogy hány jelentkezı lesz. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet: J. Zs. A.

8 8. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja Virágvasárnapi konferencia Szimbólumok és jelentésük a virágvasárnap történetében Ha Virágvasárnap, akkor - sok év óta hagyományosan - Virágvasárnapi Konferencia. Mi is ez tulajdonképpen? Olyan, mint egy fórum, egy nyilvános bibliaóra, ahol kérdezni és megbeszélni lehet olyan, a Szentírással kapcsolatos kérdéseket, melyek feltételére talán máskor nem nyílik lehetıség. Miért is kezdtem rövid beszámolómat ezzel az úgynevezett definícióval? Azért, mert épp a konferenciát megelızı napokban hívott fel egy kissé feldúlt hang, és azt kérdezte tılem: mi fán terem ez a konferencia? És én elmondtam neki az elébb leírtakat. Mire İ csak annyit mondott: áh, hát kit érdekel manapság ilyesmi? - s szinte láttam magam elıtt lenézı kézlegyintését. (mondott még egy-két dolgot, amit most inkább nem idézek, pedig valójában az illetıt minısítené) Nos, kedves uram, ha mégis eljött volna, meglepıdött volna azon, hogy a vasárnap délutáni sziesztaidı ellenére milyen sokakat érdekeltek ilyen kérdések. És éppen nekik, az érdeklıdıknek köszönhetıen vált legutóbbi konferenciánk, még a lelkészi kar tagjai számára is maradandó emlékké, egy áldott, meghitt békés alkalommá. Istené legyen érte a dícsıség. A központi téma Jézus virágvasárnapi bevonulása volt - mi más is lehetne Virágvasárnapon? csak egy kicsit másképp, mint eddig. Mindannyian jól tudjuk, hogy mi történt azon a napon, de azt, hogy mi miért történt, és minek mi volt a jelentısége, azt talán már kevésbé. Vajon miért ment Jézus Jeruzsálembe? Miért nem választotta inkább Kapernaumot, vagy Názáretet? Miért épp egy szamarat választott bevonulásához és nem egy elefántot, vagy egy arab telivért? Mit jelent a nép nagy öröme és az, hogy ruháikra és pálmaágakra léptették Jézust? Dühös volt-e csakugyan Jézus, amikor kiőzte a kufárokat a templomból, vagy egészen más motiválta tettét? Isteni cselekedet volt-e egy fügefát megátkozni, vagy ennek is jelképes üzenete volt valakik számára? És végül, mi késztette sírásra a Mestert? Ezekre a kérdésekre, rövid öt perces magyarázatokban kaptunk feleletet a lelkipásztor testvérektıl. Nt. Dr. Bónis Béla, Nt. Danyi István, Nt. Kacsó István, Nt. Nagy Bálint, Nt. Novák József, Nt. Szabó Ildikó, Ft. Szabó Sándor, Nt. Hunter Vadász János - Köszönjük mindannyiuk szolgálatát. És köszönjük az Elsı Magyar Református Egyház Kórusának (karvezetı Hódos Judit), valamint a Kodály Kórusnak (karvezetı: Érseki Emıke) a felemelı szolgálatot, Héthalmi Terikének pedig az alkalomhoz illı szavalatot. Az istentisztelet második felében került sor egy felettébb érdekes és változatos fórumra, melybıl az igére éhes lelkek sokat meríthettek. Istentisztelet után a Bethlen teremben folytattuk a beszélgetést, asszonytesvéreink finom süteményei mellett, mégpedig igen kellemes hangulatban. Nos, így néz ki egy Virágvasárnapi Konferencia. Egy alkalom, melyen nem dörögnek a fegyverek, nem rugja ki egyik szereplı a másik zápfogát, nincs trágár beszéd, de még hangoskodás sem, de van áldás, melegség, és békességes hangulat. És bármennyire is meglepı, akár milyen sokan legyintenek rá erre, hála az Úrnak akadnak még, akiket inkább ez vonz. És amíg e Földön vannak olyanok, akik éhezik és szomjúhozzák az Igét, addig az Egyház - tetszik, vagy nem tetszik egyeseknek - élni fog, és táplálni fogja ıket Krisztus evangéliumával. J. Zs. A.

9 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 9. oldal KISHARANG A keresztyének világítsanak Ezután így szólt hozzájuk (Jézus): Vajon azért veszik elı a lámpást, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? (Márk 4, 21) - Mit tettél Krisztusért azóta, hogy hívı lettél? - kérdeztek megy egy fiatalembert, aki nemrég adta át életét Krisztusnak. - Ó, én még csak tanuló vagyok - válaszolta. - Így van, de ha meggyújtasz egy gyertyát, azt miért teszed? - Azért, hogy világítson. - És csak akkor várod el tıle, hogy világítson, amikor már félig leégett, vagy pedig azonnal, mihelyt meggyújtottad? - Mihelyt meggyújtottam. - Helyes! Tehát legjobb, ha te is azonnal árasztod a fényt. Ez a rövid beszélgetés nem maradt eredmény nélkül. A fiatalember elkezdett lelkeket menteni, és sokan jutottak el általa Jézus Krisztushoz. Isten azért gyújtotta meg bennünk az İ világosságát, hogy világítsunk. Urunk ezt mondta: aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóba teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot (Lukács 11,33) Kérdezzük meg önmagunktól: Hol áll az én lámpásom? Valahol eldugva, mert gyáva vagyok? A véka alatt, mert az üzleti életemben olyan sok a tennivalóm? Az ágy alatt, mert lusta vagyok? Vagy pedig a lámpatartóba tettem, hogy másoknak világítson? Egy régi mondás így hangzik: Ahhoz, hogy a gonosz diadalmaskodjék, nem kell más, csak az, hogy a jó emberek semmit se tegyenek Igen, sokunk számára nagy a kísértés, hogy semmit se tegyünk. Nem tartozunk a kegyelmi ajándékokkal gazdagon ellétottak közé, hanem inkább a példázatnak ahhoz a szolgájához hasonlítuink, aki mindössze egyetlen tálentumot kapott. (Lukács 19, 11-26). Fogadjuk szívünkbe az intést, és ezt az egy tálentumot ne ırizgessük valahol elrejtve. Lehet, hogy kicsiny az a kegyelmi ajándék, amit kaptunk, de használjuk fel bátran az Úr szolgálatában. Lehet, hogy csak gyenge a fényünk, de az hadd világítson! H.N.

10 10. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja

11 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 11. oldal KISHARANG A keresztfa árnyékában Volt egyszer egy ember, aki mindenáron meg akart szabadulni az árnyékától. Állandóan azon gondolkodott, mit tegyen szándékának megvalósításáért. Azonban akármivel is próbálkozott, saját árnyékától nem tudott megszabadulni. Mindent kipróbált, amit csak ajánlottak neki: egy ideig négykézláb mászkált, aztán vízbe ugrott, majd felkúszott egy magas fa tetejére. Mindhiába. Az árnyék akkor sem hagyta el. Mint a nem megbánt bőn, mint a rossz lelkiismeret mindenhová elkísérte. Nagyon szo-morú lett ez az ember, s minden barátjának elmesélte, miképpen akart megszabadulni a csö-könyös árnyékától. Azok persze kinevették, de az egyik nemsokára megszólalt: Ó, mily egyszerő elérni, amit akarsz! Hogyan, mit kell csinálnunk? érdeklıdtek mindjárt a többi kíváncsiskodók is. Mondom, csodálkozni fogtok, milyen egyszerő megszabadulni árnyékunktól. Egy fa árnyékába kell állnunk, és azonnal eltőnik a miénk. (Willi Hoffsümmer nyomán) Hagyaték "ha részeg magyarok káromkodásától sajdul fületek, ha szemetek a hitványak gyızelmét véli látni útonútfélen: ne döbbenjetek meg. Az Úr nem számokban méri az igazság gyızelmét, hanem az igazak cselekedeteiben. Ne keserítsen el a gyöngék hőtlensége se. Sajnáljátok a nyelvét vesztett magyart, mert önmagát rövidíti csupán, nem nemzetét. A nemzet nem számokban él, de lélekben. Egy az Úr oldalán százezreknél is többet számít a jövendı mérlegén. ( ) A lélek isteni pozitívumában mőködı ember elıbbre viszi a világot meg a nemzetet, melyhez tartozik, míg a negatív selejt mélységbe húzza alá, amihez rátapad. Az igazak jövendıjét lélek és szellem ereje formálja, s az Úr ereje emeli magasba." Wass Albert: Hagyaték Szeretettel ajánljuk mindenkinek a figyelmébe az Egyházunk jelvényével ellátott, kiváló minıségő, 100% pamut nyári pólókat. (T-shirt) Méretek: A pólók minden felnıtt méretben kaphatók (S, M, L, XL,) Elırendelésre gyerek méreteket is gyártatunk. Szín: A pólók két színben, fehér és piros színben kaphatók. A fehér pólókon egyházunk lógója színesben jelenik meg. A piros pólók elöl zsebesek, a lógó fekete. Ár: Egy póló ára: $15. Nagyobb tételő vásárlás esetén kedvezményt adunk. Rendelés: Ha szeretne pólót rendelni megteheti: postai úton, vagy az interneten keresztül. Kérjük küldjön nekünk egy levelet, vagy egy t, melyben leírja: Pólóvásár nevét, címét, telefonszámát, valamint azt, hogy milyen színben, milyen méretben hány darab pólót kiván rendelni. Az így megrendelt pólók árát, valamint a postaköltséget (melyet alább megtalál) kérjük, hogy egyházunk címére szíveskedjen postai úton elküldeni. A csekket a GHRC névre szíveskedjenek kitölteni és a Erwin St, Reseda, CA ös címre feladni. Postaköltség: 5 darab vagy kevesebb $6, 6-10 darab esetén $8 11 darab, vagy több $15 A csekk készhezvételétıl számított két munkanapon belül postázzuk a megrendelést. Szeretettel várjuk rendelését! Támogassa egyházunkat a pólók vásárlása által is! Köszönjük rendelését!

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6.

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6. SZENT KERESZT 2011. FEBRUÁR AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6. A szent keresztség Az Úr Jézus megkeresztelkedésének története arra irányítja figyelmünket,

Részletesebben

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8

K I Á L T S. A győzelmes hit. Mit Kiáltsak? Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 K I Á L T S Mit Kiáltsak? Minden test fő és minden szépsége mint a mezı virága! Megszáradt a fő, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad. Az İskeresztyén Apostoli Egyház Lapja 2007/8 A

Részletesebben

Keresztyén élet örvendezı élet

Keresztyén élet örvendezı élet örömhírlap A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata 12.ÉVFOLYAM, 2.SZÁM 2007. Újkenyér Keresztyén élet örvendezı élet TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Vezércikk 1 Balatonfenyves 2-6 Nıi csendeshét

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS 1.

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS 1. SZENT KERESZT 2011. MÁJUS AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS 1. Amikor a szent keresztségrıl beszélünk gondolva a mi keresztelésünkre is - tudnunk kell, hogy

Részletesebben

A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA

A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA Istentol áldott, kellemes Karácsonyi Ünnepet és eredményekben gazdag, boldog Új Évet kívánunk Mindenkinek! KISHARANG A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA 2. évfolyam; 6. szám.

Részletesebben

Akiket Isten Lelke vezérel

Akiket Isten Lelke vezérel SZENT KERESZT 2011. DECEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER 4. Akiket Isten Lelke vezérel Alapvetı kérdés a lelkiekkel foglalkozó ember számára: Hogyan

Részletesebben

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk I. Kor

Részletesebben

Nem akarom a bőnös halálát

Nem akarom a bőnös halálát SZENT KERESZT 2013. SZEPTEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 2. Nem akarom a bőnös halálát Sajnos, az ember sokszor olyan, hogy a vélt vagy valóságos

Részletesebben

JÁNOS ELSİ LEVELE 1:1-2:12

JÁNOS ELSİ LEVELE 1:1-2:12 JÁNOS ELSİ LEVELE 1:1-2:12 Mi volt János célja a levél megírásával? János az elsı fejezet negyedik versében adja meg erre a választ. Ezeket azért írjuk néktek, hogy örömötök teljes legyen. Nem tudom, hogy

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk.

Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk. Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk. Dsida Jenõ A nemzeti ellenállás lapja Ne csak beszélj, cselekedj

Részletesebben

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VI. Évf. I. szám 2011. január Papnak pap legyen a barátja kötötték lelkünkre annak idején a szemináriumban. Ez alatt azt

Részletesebben

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

Szeretet. Istentiszteletekre járó emberek többsége. A Szentlélek kitöltetett. 2013. MÁJUS 5. sz.

Szeretet. Istentiszteletekre járó emberek többsége. A Szentlélek kitöltetett. 2013. MÁJUS 5. sz. Szeretet 2013. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 A Szentlélek kitöltetett A felvétel a Magas-Tátrában készült, a váradi fiatalok tavalyi kirándulásán.

Részletesebben

Református hitéleti lap XIV. évfolyam 8. szám 2010. augusztus

Református hitéleti lap XIV. évfolyam 8. szám 2010. augusztus Református hitéleti lap XIV. évfolyam 8. szám 2010. augusztus Augusztus 20-án államalapító szent királyunkra emlékezünk, de tekintetünk az általa létrehozott ország felé is fordul. Most elsısorban ne történeti,

Részletesebben

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a)

Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) A Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttmőködésének idıszakos életjele 2007. Tél Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzıjére és beteljesítıjére, (Zsidókhoz írt levél. 12: 2/a) Kedves Testvéreim!

Részletesebben

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon) 2 0 0 9. s z e p t e m b e r 2 7. E M B E R T N E V E L Ü N K T u d n i v a l ó k i s k o l á n k v e z é r e l v e i r ı l S okunk büszkesége és öröme a gyülekezet fenntartásában jól mőködı Líceum. A

Részletesebben

Polgármesteri tájékoztató

Polgármesteri tájékoztató 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011. december Polgármesteri tájékoztató Tisztelt Boldogházi Lakosok! A naptári év végéhez közeledve az alábbi rövid összefoglalót készítettem az év eseményeirıl. Az önkormányzatok

Részletesebben

Feltámadott az Úr bizonynyal! hanem bizonyságtevı tisztasággal.

Feltámadott az Úr bizonynyal! hanem bizonyságtevı tisztasággal. A Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttműködésének időszakos életjele 2008. Húsvét Feltámadott az Úr bizonnyal! Olvasásra ajánlott: Lukács evangéliuma 24. rész Bizonyára megtörtént a betegek

Részletesebben

KISTARCSA. Ember emlékezzél!

KISTARCSA. Ember emlékezzél! 2009. március 1. VIII. évfolyam 1. szám Ember emlékezzél! KISTARCSA Az anyaszentegyház nagyböjt kezdetén hamut szentel, a szentelt hamuval megérinti homlokunkat és figyelmeztet az elmúlásra: ember emlékezzél,

Részletesebben

KISHARANG A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA. 11. évfolyam; Advent-Karácsonyi szám. 2011. december 15.

KISHARANG A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA. 11. évfolyam; Advent-Karácsonyi szám. 2011. december 15. KISHARANG A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA 11. évfolyam; Advent-Karácsonyi szám. 2011. december 15. "a nép, amely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot; akik lakoznak

Részletesebben

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VI. Évf. II. szám 2011. március A Szentség elıtt És csütörtök van megint. A misének vége. Maroknyi nyáj várakozik hőségesen.

Részletesebben

A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA

A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 11. évfolyam 6. szám 2009. június hónap A NAGYBAJOMI, A BÖHÖNYEI, A VÉSEI ÉS A PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 108. szám Fotó: Pénzár Video Nagyatád 1 Közélet A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Hírek WWW.METODISTA.HU. M e t o d i s t a 2009. PROGRAMSOROLÓ. ORSZÁGOS TÉLI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK Szolnok, 2009. december 29-31.

HÍRMONDÓ. Hírek WWW.METODISTA.HU. M e t o d i s t a 2009. PROGRAMSOROLÓ. ORSZÁGOS TÉLI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK Szolnok, 2009. december 29-31. HÍRMONDÓ M e t o d i s t a PROGRAMSOROLÓ Hírek WWW.METODISTA.HU ORSZÁGOS TÉLI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK Szolnok, december 29-31. ALIANSZ IMAHÉT 2010. január 4-10. ÖKUMENIKUS IMAHÉT A KERESZTÉNYEK EGYSÉGÉÉRT

Részletesebben

Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május

Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május ÜZENET Az Őri Református Egyházközség pünkösdi lapja - 2014. május Ige: Pál levele a Rómaiakhoz 8,12-17 Kedves Testvéreim! Pünkösdii üzenet Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai 2014 Pünkösdjén

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS 5. (Nyomtatva: április 13.) A szentgyónás után

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS 5. (Nyomtatva: április 13.) A szentgyónás után SZENT KERESZT 2014. ÁPRILIS AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2014. ÁPRILIS 5. (Nyomtatva: április 13.) A szentgyónás után Sok évvel ezelıtt még abban az idıben, amikor

Részletesebben

Áldott ünnepet kíván a Budafoki Református Gyülekezet!

Áldott ünnepet kíván a Budafoki Református Gyülekezet! A Budapest Budafoki Református Egyházközség KI MONDJA EL AZ ÜZENETET? Lukács 2,1-20 Felment József is a galileai Názáretbıl Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és

Részletesebben

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele Az éjszaka sötétjében Advent akkor van, ha kibírom saját sötétségemet és a világot beborító sötétet, ha nem menekülök bele sietve a sokszínnyomatú

Részletesebben

Hírek WWW.METODISTA.HU

Hírek WWW.METODISTA.HU HÍRMONDÓ M e t o d i s t a PROGRAMSOROLÓ İSZI LELKÉSZTOVÁBBKÉPZİ Budapest-Óbuda, november 9-12. 2. MIX VÁNDORCSENDESNAP Budapest-Pest, november 14. PROTESTÁNS MÉDIAMŐHELY Balatonszárszó, november 20-22.

Részletesebben

BÉKESSÉG. Vallástétel Jézusról

BÉKESSÉG. Vallástétel Jézusról www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2010. október 31. Reformáció XVI. évfolyam 4. szám Vallástétel Jézusról Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást

Részletesebben