KISHARANG A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA. 6. évfolyam; 1-2. szám április 16. Valóban feltámadt!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISHARANG A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA. 6. évfolyam; 1-2. szám. 2006. április 16. Valóban feltámadt!"

Átírás

1 KISHARANG A SAN FERNANDO VÖLGYI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ GYÜLEKEZETI LAPJA Az utóbbi évtizedekben megszokhattuk, hogy a címben foglalt szavak végén nem felkiáltójelet találunk, hanem kérdıjelet, kifejezve ezzel a mai ember fenntartásait a keresztény hit alapigazságának elfogadásával kapcsolatban. Biztos, hogy az Úr Jézus feltámadását hittel vallani nem olyan egyszerő dolog, mint elhinni azt, hogy délután esıs idı lesz, vagy hogy a Duna vízállása meghaladta a nyolc métert. A feltámadáshithez nem elegendı a józan, hővös ész, hanem kell egyfajta alázat is. Az autonómiájára kényes és büszke emberi akarat meghódolása a Feltámadott elıtt, és mindenekelıtt kell a Szentlélek kegyelme. Csak ez a kegyelem szabadíthat meg minket azoktól a kétségektıl, amelyek képesek a legragyogóbb é r v e l é s e k u t á n i s megmaradni, illetve azoktól az akadályoktól, amelyeket az akarat gyengesége állíthat a hit útjába. Pál apostol ezt így fejezi ki: "Senki sem mondhatja: Jézus az Úr, c s a k a S z e n t l é l e k által" (1Kor 12,3). Erre utal maga az Úr Krisztus is, amikor így szól Péterhez: "Boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkozatta ki ezt neked, hanem az én mennyei Atyám" (Mt 16,17). Vannak dolgok, amelyekre a "test és a vér", vagyis az emberi erı, az emberi tapasztalat és okoskodás sosem képesíthet minket. Ilyen mindenekelıtt a Feltámadottba vetett hit, annak megvallása, hogy ı a mi Urunk és Istenünk (vö. Jn 20,28). Ne higgyük azt, hogy ha ma egy "civil" 6. évfolyam; 1-2. szám április 16. Valóban feltámadt! M.S. Mester. Krisztus a kereszten (1506) közegben, mondjuk a magyar Parlament kellıs közepén, egy plenáris ülés alkalmával, zárt ajtók és ablakok kinyitása nélkül hirtelen megjelenne a halálból visszatért Jézus és köszöntené a képviselıket jól ismert szavaival: "békesség nektek" (Lk 24,36, Jn 20,19), mindenki leborulna elıtte, és Tamás apostollal együtt urának és istenének vallaná ıt. Sokan inkább pszichológushoz, pszichiáterhez vagy egyenesen elmegyógyászhoz fordulnának, és bizonyítékot kérnének arról, hogy hallucináltak, mintsem hogy meghódoljanak Jézus elıtt. Aki azonban a Szentléleknek (az Atya és a Fiú Lelkének) kegyelme elıtt kitárja a saját lelkét, az a t ö b b i e m b e r n é l világosabban látja azokat az észérveket is, amelyek az Úr feltámadása mellett szólnak. Melyek ezek az érvek? A legelsı érv talán az, hogy az evangéliumok és az apostoli levelek Jézusról szóló tanúságtételét a mai napig senkinek sem sikerült megcáfolnia. Pedig az ellentábor minden követ megmozgatott a mi hitünk n e v e t s é g e s s é t é t e l e érdekében, a találékony emberi fantázia minden logikailag elképzelhetı utat bejárt az evangéliumok h i t e l e s s é g é n e k megkérdıjelezése céljából. Csináltak az apostolokból közönséges szélhámosokat, n a i v á l m o d o z ó k a t, megpróbálták Jézus csodáit és feltámadását a kései j á m b o r f a n t á z i a gyümölcseként értelmezni, azt azonban sehogysem tudták megmagyarázni, hogy a gonosztevıként

2 2. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja kivégzett názáreti ácsmesterbıl hogyan lett tüneményes gyorsasággal az egész Római Birodalomban ismert és imádott Isten. Manapság gyakran hallgatunk olyan népboldogítókat, akik kizárólag azzal válnak népszerővé, hogy azt hirdetik, amit a nép hallani szeret. (lásd a sok amerikai mamutegyházak nagy részét. Szerk. megj.) Így bizonyos ideig a toplista élén lehet maradni. Jézus azonban a legkevésbé sem törekedett arra, hogy mindenben kielégítse hallgatóságának igényeit. Amit ı tanított, az valóban "a zsidók számára botrány volt, a pogányoknak meg oktalanság" - ahogy késıbb Pál megfogalmazza (1Kor 1,23). A zsidók számára elsısorban az volt a botrány, hogy "istenné tette magát" (Jn 10,33), követıitıl mégis szegénységet és kereszthordozást kívánt. A pogányok azt tartották nevetségesnek, hogy valaki "isten létére" törékeny emberi testben jön a földre, és megengedi azt, hogy bőnös emberek ıt keresztre feszítsék. Ha Jézus egyszerően meghal a kereszten és nem támad fel, "megistenülésére" nincs semmi esély. Az a nép, amely botránkozott tanításán és keresztre adta, vajon miért kezdte volna el imádni ıt? Azok a pogány rómaiak pedig, akik a zsidókat eleve lenézték és megvetették, miért fogadták volna el istenüknek (ráadásul egyetlen Istenüknek!) a keresztre feszített názáreti ácsot? És azok a tanítványok, akik halálakor elfutottak és magára hagyták, vajon miért adták volna életüket akár egy holttestért, akár egy tetszhalottért? Ennek a feltételezésnek abszurd voltát Aranyszájú Szent János nyomán így tehetjük nyilvánvalóvá: "Ugyan honnan juthatott volna tizenkét embernek eszébe, hogy ekkora vállalkozásba kezdjen? Tanulatlanok voltak, akik ki sem mozdultak a tavak, a folyók és az eldugott falvak világából. Megírták róluk kertelés nélkül, hogy gyávák és kislelkőek voltak. Amikor Krisztust elfogták, elfutottak; aki pedig az elsı volt közöttük, csak azért ment be a fıpap udvarába, hogy ott mesterét megtagadja. Hogyan magyarázzátok meg, hogy akik Krisztus életében a támadások hatására összeomlottak, azok most, amikor Jézus meghalt és eltemették (és amint ti mondjátok, fel nem támadt), akkor fogtak hozzá, hogy meghódítsák a világot? Vajon nem azt kellett volna mondaniuk: Ez az ember, amíg élt, önmagát nem tudta megmenteni, hogyan mentene meg minket most, amikor már meghalt? Életében önmagán sem segített, hát majd halálában fog mellénk állni? Életében egyetlen népet sem hódított meg, hogyan tudnánk most, holta után, az ı nevében meghódítani a világot? - Ezért nyilvánvaló: ha nem látták volna ıt feltámadása után, és nem gyızıdtek volna meg arról, hogy gyızött a világon, sosem vállaltak volna ekkora kockázatot." A gondolatmenetet persze folytathatjuk: Mivel magyarázzátok meg, ti, feltámadástagadók, hogy Krisztus után 64-ben, amikor Néró felgyújtatta Rómát, "ingens multitudo" (nagy tömeg - Tacitus kifejezése) megy Krisztusért a halálba, vállalva a keresztre feszítés, a vadállatok elé vettetés, sıt a máglyahalál kínját is? És mivel magyarázzátok, hogy a Krisztus istenségét és feltámadását hirdetı kereszténység - dacára a hihetetlennek tőnı tanításnak - ma is létezik, sıt a legnagyobb vallás a világon, amelynek esélyei - a mi hanyatló Európánkat leszámítva - mindegyik kontinensen napjainkban is növekszenek? Kétségtelen, hogy a feltámadt Krisztus megjelenéseirıl szóló evangéliumi leírások kissé ellentmondásosaknak, bizonytalanoknak, dadogóknak tőnnek. Életünk legnagyobb élményeit tudjuk a legnehezebben elbeszélni - fıleg olyan embereknek, akik még sosem élték át azt az élményt. Egy kisgyermeknek még nem lehet megmagyarázni, milyen érzés egy nagy szerelem, egy süketnek nem lehet visszaadni legszebb hangversenyeink élményét, mint ahogy egy vaknak sem mondható el, hogy néz ki egy virágba borult fa. "Hogyan mondjam el neked - amit nem lehet -, mert szó az nincs - csak képzelet" - hallottuk valamikor a Képzelt riportban. Nos, a Feltámadott megjelenéseirıl szóló beszámolók nem képzelt riportok, hanem hiteles elbeszélések olyan valóságokról, amelyeket igazában nem lehet elbeszélni. Ezek a beszámolók hangokat adnak vissza nekünk, süketeknek, színekrıl szólnak hozzánk, vakokhoz, megrendítı élményekrıl beszélnek nekünk, behatárolt élményvilágú embereknek. Honnan tudjuk, hogy a beszámolók mégis hitelesek? Elsısorban onnan, hogy a mögöttük rejlı élmények csodát tettek: átalakították az apostolok, az elsı tanítványok és a szent asszonyok lelkét. Ez az átalakulás gyökeres volt és visszafordíthatatlan: a holttestet keresı Magdolnából a feltámadt Krisztus elsı tanúja lett, Simonból Péter, Saulból Pál, a hitetlen "Ikerbıl" pedig hívı Tamás (vö. Jn 20, 24-29). Ha kitárjuk a szívünket Isten kegyelme felé, gyarlóságaink ellenére mi magunk is részesei lehetünk az elsı tanúk élményének. A közel kétezer éves egyház tagjaiként valamiképpen mi is az ı fülükkel halljuk: "békesség nektek, én vagyok, ne féljetek", az ı szemükkel látjuk az Urat, és az ı kezükkel tapintjuk a halálból visszatért Üdvözítıt. És így, a legsúlyosabb krízisben is el tudjuk hinni azt, hogy a nagypénteki sötétség után is fölkel majd a nap, és a végsı szó nem a halálé, hanem a feltámadásé. Márfi Gyula

3 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 3. oldal KISHARANG Virágvasárnap utáni gondolatok Döbbenetes! Az Istenember földreborul és fölsír: "Hányszor próbáltalak összegyőjteni, mint kotló a csibéit, de ti nem akartátok". Karácsony éjjelén angyalait küldte a közénk jövı Isten, jelt rakott az égre, csillagot, hogy könnyebb legyen a szeretet, a jóság mellett dönteni! Heródes döntött, és a katonáit küldte válaszul. Jézus Krisztus sír Jeruzsálem falai elıtt. Sirat minket. Sír, de nem adja fel az örök tervét, a szeretetben együtt élı nagy család álmát, ahogy İ maga mondta: az Isten Országát. Döntés elé állít. Minden nap virágvasárnapja. Újból és újból kinyújtja felénk ölelı karjait az Isten. Nem adja fel a teremtés célját: Isten Országát, hol nincsenek gyıztesek és legyızöttek, hanem mindenki diadalmaskodik, hol a vállak egymás mellet feszülnek, és az álmok, a gondolatok nem kioltják, hanem alázattal hordozzák, felemelik egymást. Mindannyian dönthetnénk az élet mellett. A mennyei Atya számára nincs jó és rossz gyerek. İ a tékozló fiúkat hazavárja, hogy bőneiktıl tisztára mosva magához ölelje ıket. Milyen más lett volna az emberiség története, ha a Virágvasárnap ujjongó tömegben ott lettek volna a fıtanács emberei is: Kajafás, Heródes, Pilátus és a többiek? Nem kellett volna megélnünk n a g y c s ü t ö r t ö k ö t, n a g y p é n t e k e t, J e r u z s á l e m pusztulását, Mohácsot, a világháborúkat!? Igen, a Gonosz, mint ordító oroszlán jár körül és keresi, hogy kit nyelhet el. Mennyi vér, és szenvedés? Dönthettünk volna a szeretet, a jóság, az élet mellett is. J é z u s Krisztus sír, sirat minket, de nem adja fel! H ú s v é t hajnalán az elsı szava a reményvesztett emberiséghez, a bőnös Magdolnához: Menj, szólj a többieknek, találkozunk Galileában. Ne szomorkodjatok, folytatjuk ott, hol abbahagytuk. Legyıztem a Gonoszt, az élet bontakozik, megy tovább. A szeretetet, a bizalmat, az életet meg lehet ölni, el lehet pusztítani, el is lehet cinikusan temetni, de harmadnap feltámad. A nemrég megvásárolt tusnádi ház felújítása a napokban kezdıdött el Diadalmaskodik! Döbbenetes, az átdöfött szív újra él, szeret, remél! Nincs benne tétovázás, félelem, duzzogás, bosszúvágy, szemrehányás. Jézus bízik az ı Atyja alkotásában, az emberben. A mindmáig munkálkodó Isten hiszi, hogy a teremtés beérik, és az İ Országa eljön. Az élı szeretete nem eltapos, legyız, hanem magához emel, megtisztít, életet ad! Bennünket is saját képére, hasonlatosságára teremtett az Isten. Utunk egyéni és közösségi golgotákon, nagypéntekeken keresztül vezet. Egyetlen válasz a virágvasárnapi nemekre, a keresztre, a szívünket átdöfı lándzsák, vagy a gonosz szavak vasára egy csendes, indulat mentes újrakezdés, bizalommal teljes felhívás: Bízzatok! Nincs veszve semmi, az élet, a szeretet diadalmaskodni akar, és diadalmaskodni is fog. Gyertek szelíden, de határozottan, menjünk tovább a szeretet útján. A december 5., de most 2006 Virágvasárnapja után sem tudok mást tenni, mint némán leborulok a világért síró, bennünket összegyőjteni akaró Istenember mellé. Én igent akarok mondani, így csak egyetlen imám lehet "bocsásd meg nekik Atyám, nem tudják mit cselekednek!" Sírok, harmadnapon alázattal felállok, és az Úr h i t é v e l t o v á b b m e g y e k. I g e n céltudatosan, a szeretet útján tovább megyek, m e r t h i s z e k a feltámadásban, a s z e r e t e t v é g sı gyızelmében. Abban a gyızelemben, mely nem az embert, hanem a mi emberségünket, m é l t ó s á g u n k a t tö nkr etevı bőnt, önzést, kapzsiságot gyızi le. Határozott léptekkel tovább megyek, mert hiszek a tiszta szeretetben, az önzetlen jóságban, az alázatos munkából kibomló közös hazánk, az Isten Országának eljövetelében. Kisebb testvéri szeretettel, a feltámadás életet adó hitével ölellek, és tiszta szívvel kívánok, diadalmaskodó szent húsvéti ünnepeket, Csaba testvér

4 4. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja ISKOLAI HÍRMONDÓ Közeledik a tanév vége. Ilyenkor már egyre többen gondolnak a vakációra. Elıtte azonban még sok tennivaló vár ránk. Foglaljuk röviden össze ıket: Szülıi értekezlet - április 29. Április 29-én reggel 9:00-9:30 között szülıi értekezletet tartunk. Témák: majális, anyák napja, évzáró, évvégi piknik, TÁBOR, új iskolai év elıkészítése. KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY JELENJEN MEG, S HA LEHET, AKKOR PONTOSAN. Fényképezkedés - április 29. Április 29-én az iskola ideje alatt lesz a csoportos és egyéni fényképek készítésének és megrendelésének ideje. A következık lehetıségek közül lehet majd választani: 1. Tablóképek Ára: $13 2. Portrék: Itt két féle csomag-variáció lesz. - ugyanaz mint a tavalyi (2db 5x7, 2db 4x6, 2db 3.5x5-os képek) Ára: $20. - a másik majdnem ugyanaz, mint az elızı, azzal a különbséggel, hogy 1db 5x7-es kép van benne. Ára: $17. Tőzoltósági bemutató - április 29. Errıl az eseményrıl bıvebben olvashattok az alábbi kis cikkben. Amint az a felsoroltakból látszik nem fogunk április 29- én unatkozni. Nézzük azonban a folytatást. Jön a nyár. És jön a vakáció is. Végre! Lehet majd menni kirándulni, tópartra fürödni, lehet az udvaron sütögetni és így tovább. A nyárnak azonban vannak veszélyei is. Fıleg itt Kaliforniában, ahol a melegért nem kell a szomszédba menni. Minden kiszárad, a fák, bokrok vízért kiáltanak, és a hıségben a legkisebb szikra is elég a tőzhöz. Hogy mire kell vigyázni a nyári melegben, és baj esetén mégis mit kell tenni, azt jó ha tudják felnıttek-gyerekek egyaránt. Ezért április 29-én, délelıtt 11 órától magyar iskolásaink számára tőzvédelmi alapismeretekrıl szóló elıadást tartanak a szomszédos tőzoltó-állomás munkatársai. Ugyanakkor a gyemrekek nagy kedvencei, a tőzoltó autók is bedübörögnek majd udvarunkra, ahol az érdeklıdık kedvükre vizsgálódhatnak ezekben, még a felnıtteket is ámulásra késztetı, mindig csillogó-villogó csodajárgányokban. A tőzoltó-autó bemutató természetesen csak akkor lesz megtartva, ha aznap reggel nem lesz sürgıs Évvégi nagyüzem ISKOLAI HÍRMONDÓ Majális - GYEREK- MAJÁLIS - május 7. Május 7-én ismét megrendezzük a Majálist. A g y e r e k m a j á l i s h o z S Z Ü K S É G V A N ÖNKÉNTESEKRE. Szeretettel kérjük a szülıket, hogy JELENTKEZZENEK a lelkipásztornál. (még a szülıi értekezleten sem késı) Tervek: játszósátrak felállítása, ahol ügyességi vetélkedık keretében foglalják majd le magukat a gyerekek. 4 sátort tervezünk, és sátranként kell 2-2 fı, aki 1:00-tıl 3:00-ig vállalja a sátor mőködtetését. Több jelentkezı esetén váltás lehetséges. Anyák Napja - május 14. Az Anyák Napi ünnepély a templomban lesz. Ezt követıen hagyományosan az apukák oldják meg az ebédet a Bethlen teremben. Kérjük, hogy az urak erre már elıre készüljenek fel lélekben. Az ebéd bevétele az iskoláé. Évzáró ünnepély, bizonyítványosztás. - május 20 Május 20-án, az istentisztelet keretén belül osztjuk ki a bizonyítványokat és búcsúztatjuk el az évet. Ha Isten megsegít, akkor az istentisztelet után egy meglepetés várja majd a szülıket és a gyerekek egy részét a Bethlen teremben. Körülbelül ennyi minden vár még ránk ebben az iskolai évben. Isten segítsen bennünket az eredményes és tartalmas megvalósításban. Szeretettel várunk mindenkit! Ní-nó-ní-nó - Jönnek a tőzoltók!!! riadó az állomáson dolgozók számára. Két okból is reméljük, hogy nem történik majd ilyen: egyik ok az, hogy ha nincs riadó, akkor nincs baj. Másodsorban, ha nincs riadó, akkor biztos lesz bemutató. Szeretettel várunk minden érdeklıdı (felnıttet is) Barátokat természetesen szabad hozni...

5 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 5. oldal KISHARANG Árpád és vezérei meglátogatták egyházunkat Február 25-én, szombaton ismét megpezsdült az élet egyházunk udvarán. Furcsa külsejő, régi magyar ruhákba öltözött felnıttek és gyermekek érkeztek, és egyenesen a hátsó udvaron felállított jurtát keresték, hogy a tőz mellett egy kicsit megpihenjenek. Egyesek "lóra" pattantak és gyakorolták az ijazást. Megint mások a konyha felé vették az irányt, ahol Kovács Andris és Tóth Tibi épp a már elızıleg befőszerezett malacot húzták a nyársra, Veres János és Ica pedig a bográsgulyás elıkészítésével szorgoskodtak. A Bethlen terem vezéri nagysátorrá változott, a falakon a régmúlt idıket idézı képek, a sarokban pedig tarsolyok, és sisakok várták a gyermekeket, hogy a befejezı símitásokat elvégezzék rajtuk. Vezetıik és segítıik iskolánk régi és jelenlegi tanárai voltak. Kékessy Gertrúd a tarsolyokat készítette elı, melyeket Garabás Ági vezetése alatt fejeztek be a kis honfoglalók. Tóth Lucy a süvegeket gyártotta a lelkes gyereksereg élén. A kézmőves foglalkozások és egyéb programok, a lovasíjászat az akadályverseny és más játékok mellett a nap fénypontja mégis a malacsütés és a gulyás fızés volt kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Igaz, a malac megviccelte az éhes társaságot, ugyanis nem volt hajlandó idıre megsülni, de ezzel sem sikerült kedvét szegni a társaságnak, melynek nagy része márcsak azért is kivárta az igencsak ízletesre sikeredett malacpecsenyét. A lángos és a lapotya kenyér sem kérette magát a fogyasztásra. Több mint háromszáz darab csúszott le a résztvevık harcedzett pocakjába - kinek tejfelesen, kinek pedig jó foghagymásan. A késı délutánig tartó rendezvényre Istennek hála nem csak iskolásaink, hanem vendégek, gyülekezeti tagok egyaránt ellátogattak és gyermekeinkkel együtt ismerkedhettek a magyarok ısi kultúrájával, kézmővességével, harcászati szokásaival és ételeivel. Jövıre a török idıkbe repülünk vissza. Eger vára ostromának 455 évfordulója alkalmából ezt a dicsı eseményt fogjuk felidézni a történelmi játszóházban. Dobó István, Bornemissza Gergely, s a többiek megtanítanak majd bennünket is arra, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen.

6 6. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja Könnyek is hullottak Húsvét örömünnepén Szép Húsvét ünnepén a templomban kezdıdtek az események. Sokan voltunk kíváncsiak a feltámadási igehirdetésre. Tartalmas volt az istentisztelet, mély gondolatokat mozgatott meg a hallgatóságban. Az adakozás teljes bevétele egy nagyon szép ügy támogatására lett felajánlva a Presbitérium által. Egy nagybeteg erdélyi kisfiú gyógykezelését fogja segíteni. Miközben a felnıttek a templomban voltak, a gyerekek két csoportban találtak érdekes, a húsvétról szóló tennivalókat a nagytisztelető asszony és Hársony Ildikó vezetése alatt. Az istentiszteletet batyus ebéd követte. Volt ott minden, mi szem, szájnak ingere. Kitettünk magunkért, finomra sikerült az ebéd. A gyerekek azonban már nem nagyon tudták az utolsó falatokat nyugodtan fogyasztani, mert nagyon várták, hogy kutathassanak a főben a nyuszi által szétszórt tojások után. Elıbb a fiatalabb korosztály lepte el a parókia elıtti gyepet húsvéti kincsek után kutatva, majd a nagyobbak tették meg ugyanezt. Senkinek sem kellett csalódnia, a nyuszi elég tojást szórt szét, hogy mindenkit boldoggá tegyen. (Ez úton is köszönjük Dénes Áginak, hogy segített a nyuszinak beszerezni és szétszorni a tojásokat) Az események a Bethlen teremben folytatódtak, mert a tojáskeresés után a nagy izgalommal várt locsolóversek elmondására került sor. Az ifjabb nemzedék képviseltette csak magát. A bátrabb legények megöntöztek néhány lánykát illatos vízzel. A locsolkodást tombolahúzás követte. A tombolahúzás bevétele a magyar iskolát támogatta. A fınyeremény egy nagyon kedves élı nyuszi volt. Az eseményeknek ezen pontján a vendégsereg két táborra oszlott. Az egyik kétségbeesetten bízott abban, hogy ı viszi haza a nyuszit, a másik csak remélni merte, hogy nem ı lesz az a szerencsés. Mondanom sem kell, hogy az elsı csapat magába foglalta az összes jelenlévı gyereket, míg a másodikban benne voltunk mindannyian szülık. Mert mi történhet, ha megnyerjük a nyuszit? - volt az elsı gondolatom. A róla való gondoskodás a folytatás a 7. oladalon A locsolóversek mondásában a kicsik voltak a legjobbak A tojáskeresık egy csapata már sikerrel járt A Nyuszi ül a főben nagy sikert aratott

7 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 7. oldal KISHARANG folytatás az elızı oldalrol legkevesebb. Inkább társ kell neki, mert egy nyuszi nagyon magányos tud lenni még a legzajosabb háztartásban is. Viszont ha kerítünk neki társat, hogy ne unatkozzon, a k k o r m e g k ö n n y e n nyúltenyésztésbe mehet át az egész húsvéti nyúlmizéria. Ezen gondolatok után én is a gyerekeimmel izgultam, de azt nem árultam el nekik, hogy most kivételesen nem tartozunk egy zászló alá. (Két éve csirkéket tartunk, ık is hasonló módon lettek az életünk részei.) A várakozás kezdett a tetıfokára hágni, mire végre sor került a nyúl sorsát eldöntı tombola kihúzására. A nyuszit végül nem az vitte haza, aki megnyerte, a szerencsés nyertes felajánlotta egy olyan kisfiúnak, ahol mindkét generáció egy párton volt, KELL A NYÚL. Ha hamarabb nem, jövı húsvétkor lehet majd hozzá társat nyerni. A legifjabb tojásvadász L e l k i p á s z t o r u n k b ö l c s e n megjegyezte, hogy ha nyúl lesz, szakember is kell, hogy felszárítsa a kevésbé szerencsések könnyeit, mert bizony a csalódottsag majd minden kisgyerek szemébıl könnyeket fakasztott. A könnyek lassan felszáradtak, az ünneplı tömeg oszlani kezdett. Akik maradtak, azok jól kibeszélgették magukat, majd ık is útra keltek. Szép volt ez a Húsvét is, várjuk a következıt. Katona Valéria Én vagyok a Jó Pásztor. Keresztyén anyanyelvi tábor július között Egyházunk ebben az esztendıben egy régi elképzelést kíván megvalósítani. Anyanyelvi, de ugyanakkor keresztyén gyerektábort szervezünk a nyár folyamán a 3-16 éves korú gyerekeknekfiataloknak. Célunk, hogy a morális és erkölcsi fertıben lévı társadalomban, ott, ahol a család, vagy az egyház szerepe, ahol a klasszikus szellemi és lelki értékek folyamatosan elértéktelenednek, válaszokat adjunk, utat mutassunk a Biblia örök érvényő tanításának felhasználásával, és tegyük mindezt magyarul, a mi édes anyanyelvünkön, melyet gyermekeink itt az emigrációban egyre kevesebbet és sajnos egyre gyengébben beszélnek. A misszió tehát kettıs: és mind a kettı létszükséglet. Akár hitéletünk kincsei, akár velünk született értékeink, az Isten által belénk oltott magyarságunk vész el, mindenképpen mi, és gyermekeink lesznek a vesztesek. K ö t e l e s s é g ü n k ( a z egyháznak, de a szülıknek is) és ebbıl fakadóan felelısségünk az, hogy mit és hogyan adunk át a ránk bízott kincseknek, a gyermekeknek. Tudniuk kell, hogy van egy út, mely nem változik politikai pártok és gazdasági mutatók függvényében, érezniük kell, hogy van egy hely, ahol mindíg lesz menedék a bőnbánó szívő embereknek, érteniük kell, hogy különbbé és mássá lenni nem a devianciák és valamikor negatív de egyre inkább elfogadottá tett viselkedési normák által, hanem ha mégannyira népszerőtlen is, de a szeretet és becsületesség, a hit és öntudatosság által kell. Járniuk kell ezt az utat, melyet akár életük végéig fel tudnak vállalni, s mellyért nem kell majd unokáik elıtt szégyenkezniük. Erre az útra Jézus tanít meg bennünket - magyarul. Engedjétek hát - kedves Szülık - hozzá jönni a gyermekeket. A tábor alaptémája: Jézus Én vagyok... példázatai mentén megtanulni, hogy mit jelent İ nekünk, amerikai magyar gyerekeknek. A tábor zárónapján tábortőz és mősoros bemutató lesz. A tábor önköltségi alapon szervezıdik, így a részvételi díj annak a függvénye, hogy hány jelentkezı lesz. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet: J. Zs. A.

8 8. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja Virágvasárnapi konferencia Szimbólumok és jelentésük a virágvasárnap történetében Ha Virágvasárnap, akkor - sok év óta hagyományosan - Virágvasárnapi Konferencia. Mi is ez tulajdonképpen? Olyan, mint egy fórum, egy nyilvános bibliaóra, ahol kérdezni és megbeszélni lehet olyan, a Szentírással kapcsolatos kérdéseket, melyek feltételére talán máskor nem nyílik lehetıség. Miért is kezdtem rövid beszámolómat ezzel az úgynevezett definícióval? Azért, mert épp a konferenciát megelızı napokban hívott fel egy kissé feldúlt hang, és azt kérdezte tılem: mi fán terem ez a konferencia? És én elmondtam neki az elébb leírtakat. Mire İ csak annyit mondott: áh, hát kit érdekel manapság ilyesmi? - s szinte láttam magam elıtt lenézı kézlegyintését. (mondott még egy-két dolgot, amit most inkább nem idézek, pedig valójában az illetıt minısítené) Nos, kedves uram, ha mégis eljött volna, meglepıdött volna azon, hogy a vasárnap délutáni sziesztaidı ellenére milyen sokakat érdekeltek ilyen kérdések. És éppen nekik, az érdeklıdıknek köszönhetıen vált legutóbbi konferenciánk, még a lelkészi kar tagjai számára is maradandó emlékké, egy áldott, meghitt békés alkalommá. Istené legyen érte a dícsıség. A központi téma Jézus virágvasárnapi bevonulása volt - mi más is lehetne Virágvasárnapon? csak egy kicsit másképp, mint eddig. Mindannyian jól tudjuk, hogy mi történt azon a napon, de azt, hogy mi miért történt, és minek mi volt a jelentısége, azt talán már kevésbé. Vajon miért ment Jézus Jeruzsálembe? Miért nem választotta inkább Kapernaumot, vagy Názáretet? Miért épp egy szamarat választott bevonulásához és nem egy elefántot, vagy egy arab telivért? Mit jelent a nép nagy öröme és az, hogy ruháikra és pálmaágakra léptették Jézust? Dühös volt-e csakugyan Jézus, amikor kiőzte a kufárokat a templomból, vagy egészen más motiválta tettét? Isteni cselekedet volt-e egy fügefát megátkozni, vagy ennek is jelképes üzenete volt valakik számára? És végül, mi késztette sírásra a Mestert? Ezekre a kérdésekre, rövid öt perces magyarázatokban kaptunk feleletet a lelkipásztor testvérektıl. Nt. Dr. Bónis Béla, Nt. Danyi István, Nt. Kacsó István, Nt. Nagy Bálint, Nt. Novák József, Nt. Szabó Ildikó, Ft. Szabó Sándor, Nt. Hunter Vadász János - Köszönjük mindannyiuk szolgálatát. És köszönjük az Elsı Magyar Református Egyház Kórusának (karvezetı Hódos Judit), valamint a Kodály Kórusnak (karvezetı: Érseki Emıke) a felemelı szolgálatot, Héthalmi Terikének pedig az alkalomhoz illı szavalatot. Az istentisztelet második felében került sor egy felettébb érdekes és változatos fórumra, melybıl az igére éhes lelkek sokat meríthettek. Istentisztelet után a Bethlen teremben folytattuk a beszélgetést, asszonytesvéreink finom süteményei mellett, mégpedig igen kellemes hangulatban. Nos, így néz ki egy Virágvasárnapi Konferencia. Egy alkalom, melyen nem dörögnek a fegyverek, nem rugja ki egyik szereplı a másik zápfogát, nincs trágár beszéd, de még hangoskodás sem, de van áldás, melegség, és békességes hangulat. És bármennyire is meglepı, akár milyen sokan legyintenek rá erre, hála az Úrnak akadnak még, akiket inkább ez vonz. És amíg e Földön vannak olyanok, akik éhezik és szomjúhozzák az Igét, addig az Egyház - tetszik, vagy nem tetszik egyeseknek - élni fog, és táplálni fogja ıket Krisztus evangéliumával. J. Zs. A.

9 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 9. oldal KISHARANG A keresztyének világítsanak Ezután így szólt hozzájuk (Jézus): Vajon azért veszik elı a lámpást, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá? Nem azért, hogy a lámpatartóba tegyék? (Márk 4, 21) - Mit tettél Krisztusért azóta, hogy hívı lettél? - kérdeztek megy egy fiatalembert, aki nemrég adta át életét Krisztusnak. - Ó, én még csak tanuló vagyok - válaszolta. - Így van, de ha meggyújtasz egy gyertyát, azt miért teszed? - Azért, hogy világítson. - És csak akkor várod el tıle, hogy világítson, amikor már félig leégett, vagy pedig azonnal, mihelyt meggyújtottad? - Mihelyt meggyújtottam. - Helyes! Tehát legjobb, ha te is azonnal árasztod a fényt. Ez a rövid beszélgetés nem maradt eredmény nélkül. A fiatalember elkezdett lelkeket menteni, és sokan jutottak el általa Jézus Krisztushoz. Isten azért gyújtotta meg bennünk az İ világosságát, hogy világítsunk. Urunk ezt mondta: aki lámpást gyújt, nem takarja le edénnyel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóba teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot (Lukács 11,33) Kérdezzük meg önmagunktól: Hol áll az én lámpásom? Valahol eldugva, mert gyáva vagyok? A véka alatt, mert az üzleti életemben olyan sok a tennivalóm? Az ágy alatt, mert lusta vagyok? Vagy pedig a lámpatartóba tettem, hogy másoknak világítson? Egy régi mondás így hangzik: Ahhoz, hogy a gonosz diadalmaskodjék, nem kell más, csak az, hogy a jó emberek semmit se tegyenek Igen, sokunk számára nagy a kísértés, hogy semmit se tegyünk. Nem tartozunk a kegyelmi ajándékokkal gazdagon ellétottak közé, hanem inkább a példázatnak ahhoz a szolgájához hasonlítuink, aki mindössze egyetlen tálentumot kapott. (Lukács 19, 11-26). Fogadjuk szívünkbe az intést, és ezt az egy tálentumot ne ırizgessük valahol elrejtve. Lehet, hogy kicsiny az a kegyelmi ajándék, amit kaptunk, de használjuk fel bátran az Úr szolgálatában. Lehet, hogy csak gyenge a fényünk, de az hadd világítson! H.N.

10 10. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja

11 A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja 11. oldal KISHARANG A keresztfa árnyékában Volt egyszer egy ember, aki mindenáron meg akart szabadulni az árnyékától. Állandóan azon gondolkodott, mit tegyen szándékának megvalósításáért. Azonban akármivel is próbálkozott, saját árnyékától nem tudott megszabadulni. Mindent kipróbált, amit csak ajánlottak neki: egy ideig négykézláb mászkált, aztán vízbe ugrott, majd felkúszott egy magas fa tetejére. Mindhiába. Az árnyék akkor sem hagyta el. Mint a nem megbánt bőn, mint a rossz lelkiismeret mindenhová elkísérte. Nagyon szo-morú lett ez az ember, s minden barátjának elmesélte, miképpen akart megszabadulni a csö-könyös árnyékától. Azok persze kinevették, de az egyik nemsokára megszólalt: Ó, mily egyszerő elérni, amit akarsz! Hogyan, mit kell csinálnunk? érdeklıdtek mindjárt a többi kíváncsiskodók is. Mondom, csodálkozni fogtok, milyen egyszerő megszabadulni árnyékunktól. Egy fa árnyékába kell állnunk, és azonnal eltőnik a miénk. (Willi Hoffsümmer nyomán) Hagyaték "ha részeg magyarok káromkodásától sajdul fületek, ha szemetek a hitványak gyızelmét véli látni útonútfélen: ne döbbenjetek meg. Az Úr nem számokban méri az igazság gyızelmét, hanem az igazak cselekedeteiben. Ne keserítsen el a gyöngék hőtlensége se. Sajnáljátok a nyelvét vesztett magyart, mert önmagát rövidíti csupán, nem nemzetét. A nemzet nem számokban él, de lélekben. Egy az Úr oldalán százezreknél is többet számít a jövendı mérlegén. ( ) A lélek isteni pozitívumában mőködı ember elıbbre viszi a világot meg a nemzetet, melyhez tartozik, míg a negatív selejt mélységbe húzza alá, amihez rátapad. Az igazak jövendıjét lélek és szellem ereje formálja, s az Úr ereje emeli magasba." Wass Albert: Hagyaték Szeretettel ajánljuk mindenkinek a figyelmébe az Egyházunk jelvényével ellátott, kiváló minıségő, 100% pamut nyári pólókat. (T-shirt) Méretek: A pólók minden felnıtt méretben kaphatók (S, M, L, XL,) Elırendelésre gyerek méreteket is gyártatunk. Szín: A pólók két színben, fehér és piros színben kaphatók. A fehér pólókon egyházunk lógója színesben jelenik meg. A piros pólók elöl zsebesek, a lógó fekete. Ár: Egy póló ára: $15. Nagyobb tételő vásárlás esetén kedvezményt adunk. Rendelés: Ha szeretne pólót rendelni megteheti: postai úton, vagy az interneten keresztül. Kérjük küldjön nekünk egy levelet, vagy egy t, melyben leírja: Pólóvásár nevét, címét, telefonszámát, valamint azt, hogy milyen színben, milyen méretben hány darab pólót kiván rendelni. Az így megrendelt pólók árát, valamint a postaköltséget (melyet alább megtalál) kérjük, hogy egyházunk címére szíveskedjen postai úton elküldeni. A csekket a GHRC névre szíveskedjenek kitölteni és a Erwin St, Reseda, CA ös címre feladni. Postaköltség: 5 darab vagy kevesebb $6, 6-10 darab esetén $8 11 darab, vagy több $15 A csekk készhezvételétıl számított két munkanapon belül postázzuk a megrendelést. Szeretettel várjuk rendelését! Támogassa egyházunkat a pólók vásárlása által is! Köszönjük rendelését!

12 12. oldal KISHARANG A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja Rendezvények, események Április 30-án, vasárnap délelıtt 11 órakor kétnyelvő istentisztelet Május 7-én, délelıtt 10 órakor istentisztelet, utána MAJÁLIS. Május 14-én Anyák Napi mősor. Az ebédet a Magyar Iskola fızi. Május 20-án délután 2 órakor Keresık Órája. Június 4-én, Pünkösd vasárnapján úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelet. Június 17-én, este 7 órai kezdettel Függetlenségi Bál. Július között egyhetes NYÁRI TÁBORT szervezünk. Július 1-tıl lehet beiratkozni a magyar iskola új tanévére. Augusztus 20-án, vasárnap délelıtt úrvacsorás Új Kenyér és Államalapítás ünnepi istentisztelet. Szeptember 9-én, szombaton reggel 9 órakor kezdıdik a magyar iskola es tanéve. Az elızetes bejelentés nélküli programváltozás jogát az Egyház vezetısége fenntartja magának. Istentiszteleteket minden vasárnap délelıtt 11 órai kezdettel tartunk. Kétnyelvő istentisztelet minden hónap utolsó vasárnapján van. Bethlen termünk bérelhetı rendezvényekre, közösségi alkalmakra. from: Grace Hungarian Reformed Church Erwin Street, Reseda, CA to: Címzés helye KISHARANG - A San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház gyülekezeti lapja. Szerkeszti: Jakabffy Zsolt Attila lelkipásztor. Lapunkat ingyenesen terjesztjük, de fenntartására céladományokat örömmel elfogadunk. Meg nem rendelt kéziratokat nem ırzünk meg és nem küldünk vissza. Az esetleges címváltozást kérjük szíveskedjenek a szerkesztıség címére küldeni. Köszönjük. Cím: Erwin Street, Reseda, CA Telefon: (818) Fax: (818) Honlap: Példányszám: 250

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Egy kollégista lány gondolata

Egy kollégista lány gondolata Egy kollégista lány gondolata bíztatni a gyengét s még bátrabb tettre bírni az erıset, de nem mások ellen, bajszítóként, hanem mindig testvérként, másokért. Kiss József: Kós Károlyhoz A vidéki általános

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt.

Az Első Unitárius Népfőiskolai Tanfolyam Kolozsvárt. csendes óráimban, vagy álmatlan éjszakáimon át kirajzolódtak előttem a mélytitkú tárnák s gyakran hallani véltem a gépek zakatolását s a verejtékhúzó csákányok döngését a rózsafáim alatt, vagy a templomunk

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23.

DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. DÓZERHIT 11. - Az átlag feletti hit Bor Ferenc Ságvár, 2013. 09. 23. Hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk Atyám a Te szent színed elé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ

BÁRKA HÍRMONDÓ. Tartalom. Tavaszköszöntı. 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ 2008 Tavasz, I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Mevisz 1085 Üllıi út 24., www.mevisz.hu BEKÖSZÖNTİ Itt a várva várt tavasz! Újjáéled a természet, virágba borul minden. Húsvét új erejével elkezd lüktetni az élet, amely

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

A TÚLSÓ PARTON 2 0 0 5 2 0 0 6 NYÁRTÓL NYÁRIG Diáknaptár

A TÚLSÓ PARTON 2 0 0 5 2 0 0 6 NYÁRTÓL NYÁRIG Diáknaptár A TÚLSÓ PARTON 2 0 0 5 2 0 0 6 NYÁRTÓL NYÁRIG Diáknaptár DIÁKNAPTÁR 2005/2006 A mottó és a A túlsó parton c. elbeszélés részlet Haľko József 2005-ben megjelent Mindennapi kenyerünk cimű könyvéből. Az illusztrációs

Részletesebben

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58.

Böjti gondolatok. Bibliaolvasás: Ézs 58. Bibliaolvasás: Ézs 58. Böjti gondolatok húsvét elıtti hat hetet, ami most kezdıdött el, böjti idıszaknak nevezik. Eredetileg úgy jött létre ez az egyházi hagyomány, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT

A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT A csábi plébániaközösség lapja 1. szám 2008. HÚSVÉT Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, föltámadott! (Lk 24, 5-6) A húsvét reggelén üresen talált sír a feltámadás megkérdıjelezhetetlen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését?

Jegyzıkönyv. Novák Lajos polgármester megkérdezi, hogy kik vállalják a jegyzıkönyv hitelesítését? Jegyzıkönyv Készült 2009. március 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz József Cseh János Veres-Herédi Eszter

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16.

2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. DÁVID HŐSEI GYÜLEKEZET www.davidhosei.hu istentisztelet: 2. évfolyam 120. szám 2010. október 16. ÉLŐFOLYÓIRAT A D Á V I D H Ő S E I G Y Ü L E K E Z E T H E T I H Í R L E V E L E És lesz, valahová ez a

Részletesebben

Az idvezítı kegyelem

Az idvezítı kegyelem Bibliaolvasás: Titus 2,11-14 Alapige: Titus 2,11 Elhangzott: 2008. december 14-én Advent harmadik vasárnapján A Az idvezítı kegyelem dvent harmadik vasárnapja van, miképpen egy évvel ezelıtt is. Ha Isten

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7.

X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Madzagfalvi Hírmondó BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA A VÁROSHÁZI KRÓNIKA KÜLÖNSZÁMA WWW.BEKESVAROS.HU INGYENES 2008. AUGUSZTUS XI. ÉVFOLYAM 4.SZÁM X. Madzagfalvi Napok 2008. szeptember 5-6-7. Tisztelt

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról

Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról Beszámoló a BME Formula Student csapatának 2011-es versenyévadjáról BME Formula Racing Team 2007-ben alakult azzal a céllal, hogy versenyautót építsenek és elsı és egyetlen magyar csapatként részt vegyenek

Részletesebben

IGE. rovat. Lelki percek

IGE. rovat. Lelki percek A nyíradonyi Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola lapja I. évfolyam, 1. szám Nyíradony, 2011. október Lelki percek Papp Miklós lelki igazgató rovata Ha azt mondod egy embernek: milyen nagyszerű

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013.

JÁNOS 6,38. Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember. A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. H A R A N G S Z Ó Alsóvárosi Harangszó 2013. szeptember A L S Ó V Á R O S I A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VIII. évfolyam 9. szám 2013. szeptember Mert nem azért szálltam alá a mennybõl, hogy

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Bartusné Major Ágnes A BESZÉDZAVAROK ÉS A TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÖSSZEFÜGGÉSE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN Az iskolaérettségrıl Az utóbbi évek iskolaérettségi vizsgálatai folyamán tapasztalom, hogy néhány szülı

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Mennyei matematika. 20. fejezet. A békesség ígérete

Mennyei matematika. 20. fejezet. A békesség ígérete 20. fejezet Mennyei matematika C süggesztı a helyzet! Szép lassan nyolcmilliárd ember él a Földön, mi, adventisták pedig körülbelül tízmillióan vagyunk ezen a bolygón. Az emberek száma évente mintegy harminc

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 8. Nık a szolgálatban 3. Ez a tanítás arról szól, hogy szabad-e az asszonyoknak szólni a gyülekezetben, vagy csöndben kell-e maradniuk állandóan. 1Korinthus 14:34-36 A

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel

formát vett fel, megalázta magát és engedelmes volt a kereszthalálig. De mi a mi szegénységünk? Minden bizonnyal az, hogy kiszakadtunk az Istennel Ami mindent felülír Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. 2Kor 8,9 Igehirdetés a zsinati választások

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben