ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS december 31- i éves konszolidált beszámolóhoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS. 2014. december 31- i éves konszolidált beszámolóhoz"

Átírás

1 ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. IGAZGATÓSÁGI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS 204. december 3- i éves konszolidált beszámolóhoz Állapot: 205. március 7.

2 Jelentés célja: A jelentés célja, hoy az éves beszámoló adatainak értékelésével úy mutassa be az ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. (továbbiakban: Társasá vay Vállalkozó vay ENEFI vay Kibocsátó vayoni, pénzüyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a vállalkozó tevékenysée során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalansáokkal eyütt, hoy ezekről - a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján - a ténylees körülményeknek mefelelő, mebízható és valós képet adjon. ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. anyavállalatra vonatkozó információk:. A Társasá alapadatai, jeyzett tőke összetétele: A Társasára vonatkozó alapinformációk Cénév: ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. A társasá anol neve: ENEFI Enery Efficiency Plc. Székhely: 34 Budapest, Klapka utca. Fióktelepe: 843 Eplény, Veszprémi u. 66. A. ép. Adószám: Székhely orszáa: Mayarorszá Telefonszám: Fax: Irányadó jo: mayar Tőzsdei bevezetés: Budapesti Értéktőzsde Varsói Értéktőzsde Működési forma: nyilvánosan működő részvénytársasá Társasá joelődjei, céformájában bekövetkezett változások A Társasá korlátolt felelősséű társasáként jött létre, majd zártkörűen működő részvénytársasáá és ezt követően nyilvánosan működő részvénytársasáá alakult át az alábbiak szerint: Reionális Fejlesztési Vállalat Korlátolt Felelősséű Társasá Alakulás dátuma: Bejeyzés dátuma: Meszűnés dátuma: Reionális Fejlesztési Vállalat zártkörűen működő Részvénytársasá Bejeyzés dátuma: RFV Reionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szoláltató Nyilvánosan Működő Részvénytársasá Változás időpontja: A részvények Budapesti értéktőzsdére történő bevezetésére május 29-én került sor. E-STAR Alternatív Eneriaszoláltató Nyrt. Változás időpontja: I. 2

3 Bejeyzés kelte: ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. Változás időpontja: Bejeyzés kelte: A Társasá működésének időtartama A Társasá határozatlan időtartamra alakult. A Társasá alaptőkéje A részvénytársasá alaptőkéje: ,- Ft (azaz kettőszázhetveneymillió-hétszázhuszonötezerhétszázkilencven forint). A Társasá részvényei Az alaptőke db 0,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészvényből áll. Alaptőke összetétele, jelentős részvényesek a jelentés aláírásának dátumán: Mennyisé (db) Részesedés () Befolyás () Összes kibocsátott részvény Öt százalék feletti részvényesek ,6 59,4 Közkézhányad* ,2 40,59 Saját részvények** ,03 8,94 Kapcsolt vállalkozások részvényei ,60 7,06 Szavazó részvények ,37 00,00 *Közkézhányad ,45 40,77 **Saját részvények ,79 8,58 Öt százalék feletti részvényesek Mennyisé (db) Részesedés () Befolyás () Soós Csaba ,47 4,45 OTP Alapkezelő Zrt ,67 8,49 Allianz Alapkezelő Zrt ,75 2,28 CRH INVEST Kft ,27 4,9 Summa ,6 59,4 A részvényekhez a azdasái társasáokról szóló törvényben (2006. évi IV. Tv. ( Gt. )) valamint a Társasá alapszabályában mehatározott jook és kötelezettséet társulnak, különösen, de nem kizárólaosan ideértve az alapszabály vonatkozó rendelkezéseit:. A részvényesnek a társasáal szembeni felelőssée a kibocsátási érték szoláltatására terjed ki, kivéve a dolozói részvényeket, amelyek inyenesen is kibocsáthatók. A részvényes a Társasá kötelezettséeiért joszabályban mehatározott kivételekkel eyébként nem felel. A részvényes a joai yakorlására a részvénykönyvbe való bejeyzést követően joosult. 3

4 2. A részvényest meilletik a részvényhez fűződő vayoni jook, íy különösen az osztalékhoz, osztalékelőlehez való jo és a likvidációs hányadhoz való jo. A dolozói részvényest meilletheti a Gt. 9. () bekezdésében mehatározott elsőbbséi jo is, amennyiben ilyen fajtájú dolozói részvénye van. A törzsrészvények tulajdonosainak osztalékra való joosultsáát az esetleesen foalomba hozott elsőbbséi dolozói részvények a yakorlatban korlátozhatják és az eyéb, az osztalékkal összefüő joosultsáokat ennek fiyelembe vételével kell értelmezni. Osztalékra az a részvényes joosult, aki az osztalékfizetésről döntő közyűlési határozatban mehatározott osztalékfizetési fordulónapon a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi mefeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejeyzésre kerül. Az osztalék kifizetése a közyűlési határozat mehozatalát követő lealább 20 nap elteltével esedékes a közyűlés által meállapított napon. 3. A részvényest meillető tasái jook alapján - az alapszabály VIII. 4. pontjában folaltak szerint - minden részvényes joosult a közyűlésen részt venni, a törvényi előírások által meszabott keretek között felviláosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joal rendelkező részvény birtokában szavazni. 4. A részvényest meilletik a fentieken túl a törvényben szabályozott kisebbséi jook, valamint a részvény átruházásának joa is, de oly módon, hoy a dolozói részvények esetében az alapszabály VI. fejezet. pontjában folalt átruházási korlátozások betartandók. 5. Az Iazatósá felhívására a részvénykönyvbe bejeyzett részvényes (letétkezelő, részvényesi mehatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hoy ténylees tulajdonosként mekkora mértékű befolyással rendelkezik a társasában. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleet az előírt határidőn belül a szavazati joa felfüesztésre kerül mindaddi, mí a tájékoztatási kötelezettséének eleet nem tesz. 2. A jeyzett tőkét metestesítő kibocsátott részesedések átruházása: A részvények átruházására vonatkozó szabályokat a Gt. a tőkepiaci törvény valamint a Társasá alapszabálya határozza me. A Társasá alapszabálya a törvénytől eltérő rendelkezést nem tartalmaz, korlátozást nem ír elő. 3. Különlees irányítási jookat metestesítő kibocsátott részesedés: A Társasá ilyen részesedéseket nem bocsátott ki. 4. Munkavállalói részvényesi rendszer által előírt irányítási mechanizmus, amelyben az irányítási jookat nem közvetlenül a munkavállalók yakorolják: A Társasá nem rendelkezik ilyen részvényesi rendszerrel. 5. Szavazati jook korlátozása Az Iazatósá felhívására a részvénykönyvbe bejeyzett részvényes (letétkezelő, részvényesi mehatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hoy ténylees tulajdonosként mekkora mértékű befolyással rendelkezik a társasában. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleet az előírt határidőn belül a szavazati joa felfüesztésre kerül mindaddi, mí a tájékoztatási kötelezettséének eleet nem tesz. A Társasá alapszabálya, eyéb szabályzatai a törvénytől eltérő további rendelkezéseket a szavazati jo korlátozása tekintetében nem tartalmaz. 4

5 6. Tulajdonosok közötti meállapodás: A Társasának nincs tudomása tulajdonosok közötti olyan meállapodásról, amely a kibocsátott részesedések, illetve a szavazati jook átruházásának korlátozását eredményezheti. 7. A vezető tisztséviselők kinevezésére és elmozdítására, valamint az alapszabály módosítására vonatkozó szabályok: A Társasá lefőbb szerve a közyűlés a határozatokat a leadott szavazatok eyszerű többséével hozza me, kivéve, ha joszabály vay felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőle a társasá működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat maasabb szavazati arányt tesz kötelezővé. 8. A vezető tisztséviselők hatásköre, különösen a részvénykibocsátásra és -visszavásárlásra vonatkozó jokörök: A Társasá alapszabálya az alábbi joszabályon alapuló felhatalmazáson túl- nem tartalmaz törvénytől eltérő rendelkezéseket a vezető tisztséviselők hatáskörét illetően. 7. Az iazatósá joosult a társasá nevének, székhelyének (telephely, fióktelep), tevékenyséi körének (a főtevékenysé kivételével) módosításával kapcsolatos döntések mehozatalára és ezzel összefüésben az alapszabály módosítására. A Gt. alapján a közyűlés felhatalmazhatja az iazatósáot a Társasá alaptőkéjének felemelésére és az ezzel kapcsolatos döntések mehozatalára. 9. Meállapodás nyilvános vételi ajánlat esetére: Nincs a Társasá részvételével kötött olyan lényees meállapodás, amely ey nyilvános vételi ajánlatot követően a Társasá irányításában bekövetkezett változás miatt lép hatályba, módosul vay szűnik me. 0. Társasá és munkavállalója közötti meállapodás: Nincs a Társasá és vezető tisztséviselője, illetve munkavállalója között olyan meállapodás, amely kártalanítást ír elő arra az esetre, ha a vezető tisztséviselő lemond, vay a munkavállaló felmond, ha a vezető tisztséviselő vay a munkavállaló joviszonyát joellenesen meszüntetik, vay a joviszony nyilvános vételi ajánlat miatt szűnik me. 5

6 Konszolidálásba bevont társasáokra vonatkozó információk: Az ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. konszolidációs körébe a következő leányvállalatok tartoznak: II. A társasá neve Orszá Alaptőke ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. 2 E-STAR ESCO Kft. 3 E-STAR Manaement Zrt. cs.a. 4 Veszprém Meyei Fűtés- és Melevíz-szoláltató Non-Profit Kft. 5 RFV Józsefváros Szoláltató Kft. 6 Fejér Meyei Eneriaszoláltató Nonprofit Kft. Mayarorszá Mayarorszá Mayarorszá Mayarorszá Mayarorszá Mayarorszá 7 RFV Slovak s.r.o. Szlovákia Tulajdon i hányad közvetle n és közvetet t () ,- HUF HUF HUF HUF HUF HUF SKK Sz av az ati jo ( ) ENEFI Polska Spółka Z o. o. Lenyelorszá PLN E-STAR Manaement Polska Spółka z o. o. véelszámolás alatt E-STAR Elektrocieplownia Mielec Spółka z o. o. EC-Eneretyka Spółka Z o. o. Eneria Euro Park Sp. z o.o. Lenyelorszá Lenyelorszá Lenyelorszá Lenyelorszá PLN PLN PLN PLN ,65 Termoenery SRL Románia RON , E-STAR Centrul de Dezvoltare Reionala SRL Románia RON E-STAR ZA Distriterm SRL felszámolás alatt Románia RON 5 5 6

7 E-STAR Enery Generation SA E-STAR Mures Enery SA csődeljárás alatt E-STAR Alternative Enery SA SC Faapritek SA Románia Románia Románia Románia RON RON RON RON E-STAR CL Distriterm SRL Románia 200 RON E-STAR Investment Manaement SRL felszámolás alatt EETEK Limited Románia Ciprus RON EUR a véelszámolásáról a döntés meszületett, azonban a bírósá a véelszámolást mé nem rendelte el 7

8 III.. Üzletmenet üzleti környezete, fejlődése, Társasá teljesítménye, illetve helyzetének átfoó elemzése, Társasá üzletpolitikája: A Kibocsátó rövid története A Társasá joelődjét Reionális Fejlesztési Kft. néven néy mayar maánszemély alapította 2000-ben. Az alapítók ey ESCO típusú (Enery Service Co., azaz eneretikai metakarítással folalkozó) céet kívántak létrehozni. Kezdetben a Társasá eyik fő tevékenysée a mái jelentős árbevételt biztosító költséhatékony villamos eneriaszoláltatás volt. A Társasá folyamatos tanácsadást biztosított üyfelei számára arra vonatkozóan, hoy azok a területile illetékes áramszoláltatótól a számukra lekedvezőbb tarifacsomaot tudják kiválasztani. A szoláltatás keretében az áramot a Társasá vásárolta me, majd a korábbinál kedvezőbb áron adta tovább üyfeleinek. A metakarított költsétömeen az üyfél és a Társasá osztozott a kettőjük között létrejött hosszú távú szerződés alapján január -től azonban menyílt a szabad áram piac, ami azt jelenti, hoy a azdasá szereplői szabadon választhatják me áramszoláltatójukat, és eyedile határozhatják me a szoláltatás kondícióit. A Társasá is alkalmazkodik a meváltozott körülményekhez, és több árampiaci kereskedővel táryal, partnereit összefova, eyüttesen lép fel, hoy a lehető lejobb feltételeket tudja elérni. A Társasá másik fő tevékenysée az alapítástól kezdődően a közviláítás fényáram-szabályozása volt. Ezután 2004-től a Társasá a fűtéskorszerűsítést és hőszoláltatást, mint üzletáat is felvette a termékpalettájára. A Társasá üyfeleinek jelentős része önkormányzat és önkormányzati intézmény, de található az üyfelek között állami intézmény, eyházi intézmény, társasházak és maánvállalkozások is. A Társasá június 2. napján alakult át zártkörűen működő részvénytársasáá, majd március 2-én a Cébírósá bejeyezte a zártkörűen működő részvénytársasá társasái forma nyilvánosan működő részvénytársasá társasái formára változását. A Társasá részvényeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésére május 29-én került sor. A Társasá részvényei én bevezetésre kerültek a Varsói Értéktőzsdére. A Társasá üzleti környezete A budapesti székhelyű Cécsoport Mayarorszáon, Lenyelorszában és Romániában működő vállalkozásból áll, melynek tavállalatai fő tevékenyséként hőtermeléssel és szoláltatással, kapcsolódó tevékenyséként pedi elektromos eneria előállításával, illetve ezek kereskedelmével folalkoznak az említett három orszá eyes, jól körülhatárolható földrajzi területein. A Csoport eyes vállalatai emellett mayarorszái projektekben közviláítási rendszerek korszerűsítésével és üzemeltetésével is folalkoznak. Üzleti tevékenysé bemutatása tevékenyséi körönként Társasá árbevétele az alábbi főbb tevékenyséekből származik: Közviláítás szoláltatás; Hőszoláltatás Közviláítás fényáram-szabályozása, Éjszakai fényáram-szabályozás A foalom a közterületek meviláításának a ténylees szüksélethez történő hozzáiazítását takarja, azaz csak a foralom által indokolttá tett fénnyel történjen a viláítás. Uyanez technikai mevalósításban a fényforrásokra jutó feszültsé előre proramozott szabályozását jelenti, amelynek következtében a fényforrások teljesítménye és foyasztása csökken, élettartamuk viszont jelentősen nő. A feszültsé csökkentése miatt csökken az eneriafelhasználás. A kínált szoláltatás 8

9 A Társasá inyenes felmérést követően olyan meoldást kínál üyfeleinek, melynek keretében saját beruházásban, az üyfél saját forrásai bevonása nélkül mevalósítja a közviláítás fényáramszabályozását. A Társasá helyi szükséletnek mefelelő kapacitású feszültsészabályzókat épít be trafókörzetenként, amelyek szabályozzák a közviláításhoz szüksées feszültséet. A feszültsészabályzókat a Társasá általában helyi alvállalkozókkal telepítteti, a beépített eszközök a Társasá tulajdonában maradnak. A szerződés létrejöttével a Társasá vásárolja az áramszoláltatótól a korábban nyújtott szoláltatást villamos áram, foyasztók karbantartása és saját szoláltatását értékesíti az üyfélnek. A saját maa által beépített berendezések karbantartását a Társasá vézi, szintén alvállalkozó bevonásával. Az üyfél időszakonként (havonta) alap vay szoláltatási díjat, és ezen felül foyasztásával arányos díjat fizet. Az elért költsémetakarításnak a beruházás finanszírozására fordított hányadát mehaladó részén az üyfél és a Társasá osztoznak. A Társasának lehetősée van arra, hoy az üyfél részére továbbértékesített villamos eneria árát a mindenkori villamos eneriaáremelésekkel korriálja. Hőszoláltatás fűtéskorszerűsítéssel Az önkormányzatok, állami intézmények sokszor elavult fűtési rendszerekkel, pazarlóan oldják me intézményeik fűtését. Ezen túlmenően az elavult rendszerek fenntartása eyre nehezebben, eyre nayobb karbantartási költséekkel oldható csak me, a berendezések esetlees mehibásodása jelentős és nem tervezett beruházással járhat. A beruházás a szűkös önkormányzati azdálkodás miatt esetle csak hitelfelvétellel, a hitelfelvételi képessé további rontásával valósulhat me. Az üyfelek épületeinek eyedi felmérését és az üyfelekkel történő előzetes iényfelmérést követően a Társasá ezen üzletáában olyan ajánlati csomaot készít, amely javaslatot tartalmaz a hőszoláltatás hosszú távon, maasabb színvonalon történő meoldásához. Szerződéskötést követően a Társasá saját beruházásban, az üyfél saját forrásai bevonása nélkül elvézi a felmérés során elkészített, hatástanulmányban vállalt, eneretikai korszerűsítést, majd a korszerű eneretikai rendszeren vézi hosszú távon (0-25 éven keresztül) a hőszoláltatást, mely maában folalja az üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátását is. A korszerűsítés eyedi iényektől füően maában folalhatja a kazáncserét, a hő felhasználás szabályozhatóvá, és mérhetővé alakítását (fűtési rendszerek többkörössé alakítása, termoszátok felszerelése, hőszivattyú beépítése stb.). A Társasá a hőszoláltatás biztosításához szüksées további tényezőket (pl.: kazánház bérlet, villamos eneria, víz stb.) részben az üyfelektől szerzi be. A berendezéseket a Társasá többnyire vilácéek hazai képviselőitől (pl. kazánok esetében ezek a céek jellemzően a Viessmann, Buderus, Hoval stb.) szerzi be, akik általában a kivitelezést is vézik. Az eszközök karbantartására a Társasá szintén hosszú távú szerződést köt ey-ey helyi alvállalkozóval. A korszerűsítés azonos feltételek mellett jelentős, akár os eneriaköltsé metakarítást eredményez. A hőszoláltatás biztosítása érdekében Társasá általában áztüzelésű berendezéseket alkalmaz. Az eddii közvetlen ázszoláltató önkormányzat kapcsolat helyett ázszoláltató (ázkereskedő) Társasá viszonylatban Társasá vásárolja a ázt és hőt szoláltat az üyfelek részére. Az üyfél miközben fűtési rendszer korszerűsödik alacsonyabb költsé mellett veszi iénybe a hőszoláltatást. Az üyfél alap vay szoláltatási díjat, és ezen felül foyasztásával arányos, előre rözített képletnek mefelelő díjat fizet. A Társasá a hőszoláltatás eyséárát a területi közüzemi ázszoláltató által kiszámlázott ázárhoz iazítja. Főbb piacok Az ENEFI földrajzi hatóköre A Társasá Nyrt. kezdetben Mayarorszáon valósított me sikeres hőszoláltatási, közviláítási és konyhatechnolóiai beruházásokat, döntően az önkormányzati szférában. A térséünkben is meváltozó azdasái és társadalmi elvárások miatt eyre nayobbá vált a Tárasá által kínált meoldásokra az iény, ami lehetővé tette a hazánkban meerősödő és referenciákat szerző Társasá réiós terjeszkedését is. 9

10 Mivel térséünkben az önkormányzatok mé inkább alulfinanszírozottak, a közintézmények fűtéstechnolóiája mé inkább elavult, íy jelentősebb metakarítások érhetőek el, ezért az ENEFI fiyelme 200-től növekvő mértékben fordult a környező orszáok és elsősorban Románia felé, majd 20-től Lenyelorszá felé. A teljes ENEFI cécsoport tevékenyséének földrajzi meoszlása a 204. év eleji állapot szerint Mayarorszá, Románia és Lenyelorszá területére terjed ki. A csoport eészének lefontosabb szoláltatásai (üzletáai) A csoport eészének lefontosabb szoláltatásai (üzletáai) a következők: hatékony hő- és távhőszoláltatás, fenntartható primer eneriaforrásokra alapozva korszerű feszültsészabályozáson alapuló eneriahatékony közviláítási szoláltatások nyújtása eneriaellátó és -átalakító berendezések modernizációja, és hatékonysá kiaknázása A Társasá üzleti tevékenyséeinek listája az EETEK-cécsoport akvizíciója révén az alábbi elsődlees üzleti tevékenyséek vézésével eészült ki: eneriatermelés, - kereskedelem, valamint - disztribúció Lenyelorszában. A Társasá üyvezetése, célja, stratéiája A Társasá üyvezetése a 202-es üzleti évben mekezdett konszolidáció keretében továbbra is adminisztratív terheinek csökkentésére fókuszál annak érdekében, hoy a működés racionalizálásával a központi költséek tovább csökkenhessenek. Emellett a Társasá üyvezetés által mehatározott célja a 205-ös üzleti évben projektjeinek hatékonyabb üzemeltetése és új projektek meszerzése illetve indítása. A Társasá üyvezetésének lényees eseményeit részletesen bemutatta táryidőszakban közzétett közleményeiben, illetőle jelen jelentésében. A Társasá főbb erőforrásai A Társasá állományi létszáma az operáció korábbi, drasztikus leépülése eredményeként 0 főre redukálódott. A létszám a napi működés fenntartásához eleendő. A jelentősen lecsökkentett vállalati központtal való működés ey befektetési alap szintű operációhoz hasonlítható. Új, nay projektek indítása esetén létszámbővítés lehet szüksées. A korábbi csődeljárás sikeres lezárása a Társasá mayarorszái piaci helyzetét stabilizálta. Mayarorszái külső kötelezettsé állománya lényeében a napi működés során bejövő szállítói számlákra csökkent. A memaradt üyfélkör fizetési feyelme mefelelő. A Társasá az operáció finanszírozását a bevételeiből fedezni tudja. Új projektek indítása esetén kellő körültekintéssel, kockázatok mérleelésével jár el. Az üyfélkör (önkormányzatok és intézményeik) maukban hordozzák a nem fizetés kockázatának lehetőséét. Pillanatnyila a teljes mayarorszái operáció banki finanszírozás iénybevétele nélkül történik. Amennyiben az újonnan indított projektek tőkeiénye mehaladja a rendelkezésre álló forrás állományt a Társasának szüksée lesz külső finanszírozásra. Kockázati tényezők A kockázati tényezők részletes ismertetését a Társasá korábban közzétett Összevon Tájékoztatója (22. old. 37. old.) tartalmazza, mely az alábbi helyen elérhető: Éves beszámoló időszakában elért eredmény és kilátások A 204 évi eredményeket neatívan befolyásolta, hoy 204 rekord mele év volt. Sajnos a tendencia folytatódott január, február és március hónapokban is, íy ez a tényező várhatóan kedvezőtlenül 0

11 befolyásolja a 205. első neyedéves számokat és várhatóan rányomja a bélyeét a teljes üzleti év azdasái teljesítményére is. A teljesítmény mérésének mennyiséi és minőséi mutatói, illetve jelzői. A cécsoport szintű mutatószámokat 204. december 3-i állapot szerint az alábbi táblázat tartalmazza. Mutatószám menevezése 203. december december 3. Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök/mérlefőössze) 76,20 79,3 Eladosodottsái ráta (kötelezettséek/forrás) 59,84 56,55 Árbevétel arányos jövedelmezősé (adózás előtti eredmény/értékesítés nettó árbevétele) Saját tőke arányos jövedelmezősé (adózás előtti eredmény/saját tőke) 7,70 2,93 25,82 6,0 Likviditási mutató I. (foróeszközök/rövid lejáratú kötelezettséek) 0,84 0,8 Likviditási yorsráta (pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettséek) 0,0 0,05 Társasá konszolidált vayoni helyzetének részletes ismertetése A Társasá konszolidált vayoni helyzetének részletes ismertetése a jelen jelentéssel eyütt előterjesztett éves beszámolója, cécsoport szinten pedi éves konszolidált beszámolója tartalmazza. A Társasá felhívja a fiyelmet arra, hoy nyilvános tőzsdei társasáként, valamennyi, Társasáal kapcsolatos jelentős eseményt nyilvánossára hoz, mely metalálható honlapján (www.e-star.hu, illetőle a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) valamint az MNB által üzemeltetett honlapon is (www.kozzetetelek.hu).

12 A 204. év jelentősebb azdasái eseményei, értékelése Az ENEFI 204. évben történt jelentősebb azdasái eseményeit orszáonkénti bontásban részletesen bemutatta neyedéves jelentései mellékletét képező vezetőséi jelentéseiben, melyeket jelen beszámolóba hivatkozással épít be az alábbiak szerint: Q jelentés (első neyedéves jelentés, közzétéve: 204. máj. 09.): H jelentés (félével jelentés, közzétéve: 204. júl. 25.): 3_.pdf Q3 jelentés (harmadik neyedéves jelentés, közzétéve: 204. okt. 27.): Q4 jelentés (neyedik neyedéves jelentés, közzétéve: 205. febr. 02.): A Társasá felhívja a fiyelmet arra, hoy nyilvános tőzsdei társasáként, valamennyi, ENEFI-vel kapcsolatos jelentős eseményt közlemény formában nyilvánossára hoz, mely metalálható honlapján (www.e-star.hu, illetőle a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) valamint az MNB által üzemeltetett honlapon is (www.kozzetetelek.hu). 2. A mérle fordulónapja után bekövetkezett lényees események, különösen jelentős folyamatok: A Társasá a fordulónapot követő jelentősebb eseményekről közleményeiben folyamatosan tájékoztatta a nyilvánossáot. Mayarorszá A Társasá tájékoztatta Tisztelt Befektetőit, hoy a mayar adóhatósá 205. január 23. napján Társasá részére meküldött tájékoztatása szerint Románia taállam adóhatósáának mekeresése alapján vérehajtási eljárást indított több mint 687 millió Ft és járulékai erejéi a Társasáal szemben. A Társasá meállapította, hoy a vérehajtási eljárás táryát képező követelés meeyezik a marosvásárhelyi adóhatósá korábbi, csődeljárás keretében nem érvényesített és ezáltal elveszített követelésével. A Társasá joorvoslattal élt mind a román, mind a mayar adóhatósá irányába. A Társasá álláspontja szerint a vérehajtásnak nem állnak fenn a joszabályi feltételei a korábban sikeresen lezárult csődeljárásra tekintettel. A Társasá hansúlyozza, hoy a csődeljárástól füetlenül is nemzetközi joba ütközőnek tartja a marosvásárhelyi adóhatósá romániai központon keresztül meküldött joseélykérelmét, hiszen annak előfeltétele, hoy meelőzően a követelését Romániában mekísérelte már vérehajtani, de az nem járt eredménnyel. A mayar adóhatósá a Társasá joorvoslati kérelmében folaltak alapján vézéssel határozott a román adóhatósá mekeresésére korábban elindított vérehajtási eljárás felfüesztéséről. 2

13 A Társasá a mayar adóhatósá részére okiratokkal iazolta, hoy a román adóhatósá a mekeresésében folalt követeléseket nem érvényesítheti a Társasáal szemben, íy vérehajtási eljárásnak sem lehet helye a Társasáal szemben. Vézésében a mayar adóhatósá a Társasá által előterjesztett okiratok alapján meállapította, hoy a Társasá jelentős vayonnal rendelkezik Romániában. Tekintettel azonban arra, hoy a román adóhatósá a követelések vonatkozásában Romániában ezekre a vayonelemekre vérehajtást nem foanatosított, a mayar adóhatósá eyeztetési eljárást kezdeményezett a román adóhatósáal annak meállapítása érdekében, hoy fennállnak-e a mekeresés joszabályi feltételei. Mint arról a Társasá már a 204. évi féléves beszámolójában tájékoztatta a befektetőket, az adminisztrációs terhek jelentős csökkentése céljából tovább eyszerűsödött a vállalatközi üzleti és hitel pozíciók. Ennek keretében az ENEFI Polska Spółka Z o. o. tulajdonjoa az ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt.-től az EETEK Ltd. tulajdonába került. Ezzel is mintey 2,2 milliárd forinttal csökken a két társasá között fennálló kiemelkedő naysáú hitelpozíció. Románia A Marosvásárhelyi Táblabírósá elfoadta a marosvásárhelyi önkormányzat elleni indított kártérítési perben a Törvényszék által hozott alapfokú elutasító döntés ellen benyújtott fellebbezést, mesemmisítette az alapfokú bírósá döntését, utasítva az üy teljes újratáryalására. A Társasá felhívja a fiyelmet arra, hoy nyilvános tőzsdei társasáként, valamennyi, E-Starral kapcsolatos jelentős eseményt közlemény formában nyilvánossára hoz, mely metalálható honlapján (www.e-star.hu, illetőle a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) valamint az MNB által üzemeltetett honlapon is (www.kozzetetelek.hu). 3. A várható fejlődés (a azdasái környezet ismert és várható fejlődése, a belső döntések várható hatása füvényében): Az anyavállalt sikeres csődeljárást követően a cécsoport a közeljövőt alapvetően a konszolidációnak szenteli. A Társasá a mayarorszái operációban új eneretikai projektek indítását tervezi a 204-es üzleti év során A Társasá jelentős összeű értékvesztéseket számolt el harmadik feles vevő követeléseire, azonban a 204-es üzleti év során fokozott fiyelmet kíván arra fordítani, hoy a vevőköveteléseit behajtsa és ennek érdekében peren kívüli meállapodásokat kössön. Uyaníy, a Társasá törekszik arra, hoy azon kisebb üyek esetében, ahol erre lehetősé mutatkozik, peren kívüli eyesséekkel csökkentse alperesi pozíciójából adódó adminisztratív terheit. A Társasá olyan vayonelemeket, melyek nem tartoznak szorosan a fő tevékenysééhez, 205 során iyekszik értékesíteni. 4. A kutatás és a kísérleti fejlesztés területe: A vállalatcsoport a 204. évben ilyen tevékenyséet nem vézett és a jövőben sem tervez véezni. 5. A telephelyek: A vállalatcsoport a 204. évben új telephelyet, fióktelepet nem hozott létre. 3

14 6. Folalkoztatáspolitika: A vállalatcsoport jelenlei azdasái helyzetének mefelelő csökkentett munkavállalói állománnyal rendelkezik. A vállalatcsoport folalkoztatáspolitikája szerint központját tudásközpontú szemléletben működteti jellemzően maas képzett szellemi állomány folalkoztatásával. A vállalatcsoport által működése során elvézett beruházásokhoz szüksées szakembereket alvállalkozói szerződés keretében veszi iénybe. 7. Környezetvédelem: A vállalatcsoport üzleti és operatív működése során is kiemelt fiyelmet fordít a környezetvédelemre. A vállalatcsoport fő üzleti tevékenysée az eneretikai beruházásokkal mevalósuló korszerű eneriaszoláltatás, mely azon túl, hoy a vállalatcsoport bevételi forrását képezi jelentős mértékű szennyeződéstől, eneriafelhasználástól óvja me a környezetet. A vállalatcsoport korábbi működése során is folyamatosan kereste a meújuló eneriák felhasználásának és hasznosíthatósáának lehetőséét. Az eneriatakarékossá és ezáltal a környezet fokozott védelme a vállalatcsoport alapvető üzleti célja és üzletpolitikája. 8. Pénzüyi instrumentumok hasznosítása: A Cécsoport lenyel operációja kamat swap (IRS) üyletet bonyolított. 9. Kockázatkezelési politika és a fedezeti üylet politika: A Cécsoport esetlees deviza árfolyamból, kamatból eredő kockázatait pénz és devizapiaci üyletekkel hárítja el. 0. Ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázatok számszerűsítve: A Társasá, a címben nevezett kockázatai a sikeres hitelezői meállapodás által javarészt elhárultak. A Társasá árképzése a fenntartható működést biztosítja. A portfolio kitisztítása és a korábbiakban részletezett eysékötések eredményeként a Társasá cashflow-ja, likviditása stabilizálódott. A csődeljárással érintett időszakhoz képest jelenle már a normál üzletmenet során jelentkező kockázatokat viseli a Társasá. 4

15 IV. Iazatósá jelentése a Társasá 204. évre vonatkozó konszolidált beszámolójához: Az Iazatósá elkészítette és elfoadta az ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját. A Társasá javasolja részvényeseinek, hoy az Iazatósá, Felüyelő Bizottsá és Könyvvizsáló beszámolóra vonatkozó jelentésének ismeretében foadja el a 204. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolót EUR táryévi eszköz-forrás eyező összeel, EUR adózott eredménnyel (nyereséel) Az Iazatósá felhívja tisztelt részvényesei fiyelmét arra, hoy jelen jelentés elválaszthatatlan részét képezi a Társasá konszolidált éves beszámolója, kéri, hoy beszámoló elfoadásáról szóló döntésüket a beszámoló (ideértve azok kieészítő mellékletét és kapcsolódó jeyzeteket is) alapos ismeretében hozzák me. A Társasá Iazatósáa továbbra sem javasolja a Közyűlés részére osztalék kifizetéséről szóló döntést. A Társasá Iazatósáa elkészítette és elfoadta idei évben is a joszabályi rendelkezés alapján a Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését, melyet a Felüyelő Bizottsá és a közyűlés elé terjesztett. 5

16 Vállalatirányítási nyilatkozat: V. Az anyavállalaton kívül a konszolidálásba bevont eyetlen vállalkozás átruházható értékpapírjai sem foronak az Európai Gazdasái Térsé valamely államának szabályozott piacán. A Társasá vállalatirányítási nyilatkozatát az eyedi üzleti jelentése tartalmazza. Kibocsátói nyilatkozat Az alkalmazott számviteli előírások alapján, a lejobb tudásunk szerint elkészített Konszolidált éves beszámoló valós és mebízható képet ad az ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. és a konszolidációba bevont vállalkozásai eszközeiről, kötelezettséeiről, pénzüyi helyzetéről valamint eredményéről, a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansái tényezőket. Társasá nyilatkozik, hoy a vezetőséi jelentés mebízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansái tényezőket. dr. Sárkány Gerely Soós Csaba Váány Tamás iazatósái taok ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. 6

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Közgyűlés időpontja: 2015. 04. 17. 10.00 óra Közgyűlés helye: 1134 Budapest, Klapka utca 11. Megismételt Közgyűlés: 2015. 04. 28. 10.00 óra

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI ÜZLETI JELENTÉS. valamint. a Társaság 2014. december 31- i éves egyedi beszámolójához

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI ÜZLETI JELENTÉS. valamint. a Társaság 2014. december 31- i éves egyedi beszámolójához ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI ÜZLETI JELENTÉS a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2014. december 31- i éves egyedi beszámolójához

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2013. negyedik negyedéves jelentése 2013. 12. 31 Közzététel: 2014. február 28. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiakban mutatja be 2013. év negyedik negyedéves,

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) VEZETŐSÉGI JELENTÉS. 2013. december 31- i éves konszolidált beszámolóhoz

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) VEZETŐSÉGI JELENTÉS. 2013. december 31- i éves konszolidált beszámolóhoz ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2013. december 31- i éves konszolidált beszámolóhoz 1 Jelentés célja: Az jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével

Részletesebben

ENEFI. Energiahatékonysági Nyrt első féléves jelentése

ENEFI. Energiahatékonysági Nyrt első féléves jelentése Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2016. első féléves jelentése H1 2016. 06. 30 Közzététel: 2016. 09. 29. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiakban mutatja be tárgyidőszaki pénzügyi eredményeit.

Részletesebben

Negyedéves jelentése

Negyedéves jelentése Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Negyedéves jelentése 2011. I. negyedévre vonatkozóan a Tpt. 54.. alapján 2011. május 31. Vezetőségi Jelentés A

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő éves rendes Közgyűlésének előterjesztéseit, határozati

Részletesebben

ENEFI. Energiahatékonysági Nyrt. 2015. első féléves jelentése

ENEFI. Energiahatékonysági Nyrt. 2015. első féléves jelentése Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2015. első féléves jelentése H1 2015. 06. 30 Közzététel: 2015. 07. 28. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiakban mutatja be tárgyidőszaki pénzügyi eredményeit.

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény alapján, a tisztelt részvényesei tájékoztatása céljából

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

ENEFI. Energiahatékonysági Nyrt. 2015. első negyedéves jelentése

ENEFI. Energiahatékonysági Nyrt. 2015. első negyedéves jelentése Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2015. első negyedéves jelentése Q1 2015. 03. 31 Közzététel: 2015. 04. 25. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiakban mutatja be tárgyidőszaki negyedéves pénzügyi

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA. Alapszabály 8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

ENEFI. Energiahatékonysági Nyrt. 2014. harmadik negyedéves jelentése

ENEFI. Energiahatékonysági Nyrt. 2014. harmadik negyedéves jelentése Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2014. harmadik negyedéves jelentése Q3 2014. 09. 30 Közzététel: 2014. 10. 27. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiakban mutatja be 2014. harmadik negyedéves pénzügyi

Részletesebben

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)

Alapszabály. 1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) Alapszabály Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta

Részletesebben

Finanszírozási / likviditási / kötvényügyletekre

Finanszírozási / likviditási / kötvényügyletekre Finanszírozási / likviditási / kötvényügyletekre vonatkozó jelentés Készítette: Imre János, Kontrolling osztályvezető Vilhelm Gábor, Treasury & IR osztályvezető Tájékoztató anyag a Közgyűlés számára 2012.

Részletesebben

KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE Pécs, április 4.

KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE Pécs, április 4. KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉSE 2016. Pécs, 2017. április 4. Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002. EK rendelet 4. cikke előírja,

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság

b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát: 1.1. A társaság cégneve:... Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek megfelelően, szerződésminta alkalmazásával a következők szerint állapítja meg

Részletesebben

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA.

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA. 9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA Alapító okirat Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 2012. első negyedéves jelentése. 2012. május 31.

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 2012. első negyedéves jelentése. 2012. május 31. Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 2012. első negyedéves jelentése 2012. május 31. Az E-Star Alternatív Nyrt. az alábbiakban mutatja be a 2012. január 1-től 2012. március 31-ig terjedő időszak

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI

KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSEI 1 Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra soron következő rendkívüli közgyűlésének előterjesztéseit, határozati

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-045428, Székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.) ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE melyben Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét

Részletesebben

ENEFI. Energiahatékonysági Nyrt. 2014. féléves jelentése

ENEFI. Energiahatékonysági Nyrt. 2014. féléves jelentése Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2014. féléves jelentése H1 2014. 06. 30 Közzététel: 2014. 07. 25. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiakban mutatja be 2014. féléves pénzügyi eredményeit. A Társaság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló

ELŐTERJESZTÉS. a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére. 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló ELŐTERJESZTÉS a Budapesti ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. Közgyűlése részére Az ülés időpontja: Az ülés helye: 24. április 26. délelőtt 8,3 óra 2174 Verseg, Fenyőharaszti Kastélyszálló 1. napirendi

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló

K Ö Z Z É T É T E L. A üzleti évre vonatkozó, és a számviteli törvény szerinti éves beszámoló K Ö Z Z É T É T E L A FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872) Igazgatósága, a 2015. március 25. napján

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2013. április 25-n 9.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 1. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 1. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat

HATÁROZATOK. 1/ Közgyűlési határozat. 2/ Közgyűlési határozat RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes közgyűlésen

Részletesebben

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com

www.bet.hu www.kozzetetelek.hu www.appeninnholding.com Az Appeninn Nyrt. a Tpt. 53. által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzé teszi a 2013. üzleti évéről szóló Összefoglaló jelentését. KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2013. április 12-től a jelentés

Részletesebben

Üzleti jelentés 2009.

Üzleti jelentés 2009. Adószám: 13039848-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Sztmár-Bereg Megyei Cégjegyzék szám: 15-09-068364 4400 Nyíregyháza, Gomba út 1 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére

ELŐTERJESZTÉS a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére a Társaság 2005. április 28-i évi rendes Közgyűlésére Tárgy: A 2004. üzleti év lezárása, ezen belül az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, a Könyvvizsgáló jelentései, a mérleg jóváhagyása, döntés a 2004.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK. a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság ELŐTERJESZTÉSEK és HATÁROZATI JAVASLATOK a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság (1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban Társaság ) 2016. évi rendes közgyűlésének

Részletesebben

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ

RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ TERVEZET!!! RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ Rt. (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-040944, székhelye: 1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) (a továbbiakban: "Társaság") 2016. április 26-i évi rendes

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2014. első negyedéves jelentése 2014. 03. 31 Közzététel: 2014. 05. 09. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiakban mutatja be 2014. év első negyedéves pénzügyi

Részletesebben

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint

2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén. Jelen vannak: a részvényesek és meghívottak a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv mely felvételre került a Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) (H-1031 Budapest, Graphisoft park 1., Záhony u. 7.) 2007. április 19. napján 10.30 órakor megtartott

Részletesebben

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31.

IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei 2002. december 31. IV/1. Az Erste Bank Hungary Rt. többségi és befolyásoló részesedést biztosító érdekeltségei Többségi részesedés vállalkozásokban Vállalkozás neve Bank tulajdoni hányada %-ban Vállalkozás székhelye ESZE

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket.

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 175., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

ENEFI. Energiahatékonysági Nyrt. 2015. harmadik negyedéves jelentése

ENEFI. Energiahatékonysági Nyrt. 2015. harmadik negyedéves jelentése Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2015. harmadik negyedéves jelentése Q3 2015. 09. 30 Közzététel: 2015. 10. 30. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiakban mutatja be tárgyidőszaki pénzügyi eredményeit.

Részletesebben

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2009. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 3. sz.

Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű. 2009. évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 3. sz. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2009. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 3. sz. Kiegészítése 2009. május 6. 3. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS az FHB Nyrt. 200.000.000.000,-

Részletesebben

Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. július 01. - 2007. szeptember 30. Telefax

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

Közgyűlési jegyzőkönyv

Közgyűlési jegyzőkönyv JEGYZŐKÖNYV AZ ÁLLAMI NYOMDA NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÁPRILIS 20-I ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL Közgyűlés helye: az Állami Nyomda Nyrt. székhelye, 1102 Bp. Halom u. 5. Közgyűlés ideje: 2012.

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. Utolsó frissítés: 2012. November 29. A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a Társaság a hatályos jogszabályoknak, továbbá a nyilvánosság

Részletesebben

A KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG I. FÉLÉVES JELENTÉSE

A KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG I. FÉLÉVES JELENTÉSE A KONZUM BEFEKTETÉSI ÉS VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 06. I. FÉLÉVES JELENTÉSE Társaság neve: Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: 76

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Részvények értékelése Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

ENEFI. Energiahatékonysági Nyrt első negyedéves jelentése

ENEFI. Energiahatékonysági Nyrt első negyedéves jelentése Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2016. első negyedéves jelentése Q1 2016. 03. 31 Közzététel: 2016. 06. 26. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiakban mutatja be tárgyidőszaki pénzügyi eredményeit.

Részletesebben

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan A(z).. (székhely: cégjegyzékszám:.., céget nyilvántartó bíróság a., mint Cégbíróság, adószám:.., statisztikai számjel:.., a továbbiakban:

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan

QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. H-1132 Budapest Váci út 30. 6. emelet TÁJÉKOZTATÁS. a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan TÁJÉKOZTATÁS a 2014. évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 30., cégjegyzékszám: Cg.

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés Dr. Musinszki Zoltán Kiegészítő melléklet készítési

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés

Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Az Állami Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rendkívüli közgyűlése Budapest, 2008. december 15. 1 Állami Nyomda Nyrt. Közgyűlési előterjesztés Napirend

Részletesebben

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 7. sz.

Az FHB Nyrt ,- Ft keretösszegű évi Kibocsátási Programjához. készített Összevont Alaptájékoztatójának. 7. sz. FHB Jelzálogbank Nyrt. Az FHB Nyrt. 200.000.000.000,- Ft keretösszegű 2014-2015. évi Kibocsátási Programjához készített Összevont Alaptájékoztatójának 7. sz. Kiegészítése Jelen dokumentum alapjául szolgáló

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * *

határozati javaslatait részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket. * * * Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) ( Társaság ) Igazgatósága a gazdasági társaságokról szóló 2006.

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006

2/4 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 S.Cont. Vagyonkezelő és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 5. I. em. 2.) Adószám: 11275006 Cégkivonat 2011.10.27. -i hatállyal 1 Általános adatok Cégjegyzékszám:

Részletesebben

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006 ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006 ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006 ÉVI ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI A Tiszai Vegyi Kombinát Részvénytársaság ezúton tájékoztatja tisztelt részvényeseit és a tőkepiac szereplőit a Társaság

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

ENEFI. Energiahatékonysági Nyrt. 2014. negyedik negyedéves jelentése

ENEFI. Energiahatékonysági Nyrt. 2014. negyedik negyedéves jelentése Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2014. negyedik negyedéves jelentése Q4 2014. 12. 31 Közzététel: 2015. 02. 02. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiakban mutatja be 2014. negyedik negyedéves pénzügyi

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045857; továbbiakban Társaság ) a tőkepiacról

Részletesebben

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.)

Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) Közgyűlési Határozatok a Graphisoft Park SE (H-1031 Budapest, Graphisoft Park 1., Záhony u. 7.) 2016. április 28. napján 10.00 órakor megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 1/2016.04.28.

Részletesebben

KOCKÁZATELEMZÉS. A kockázat értékelési folyamatoknál meg kell határozni a pontos kritériumokat, amelyek a céloknak való megfelelést biztosítják.

KOCKÁZATELEMZÉS. A kockázat értékelési folyamatoknál meg kell határozni a pontos kritériumokat, amelyek a céloknak való megfelelést biztosítják. 5.sz. füelék KOCKÁZATELEMZÉS A kockázat értékelési folyamatoknál me kell határozni a pontos kritériumokat, amelyek a céloknak való mefelelést biztosítják. Me kell határozni, hoy: mely kockázatok jelentősek,

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére

KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére KÖZGYŰLÉSI DOKUMENTUMOK a NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2015. április 26-án tartandó éves rendes közgyűlésére A Közgyűlési időpontja: 2015. április 26. 9 óra A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Értékpapírok II. 66. lecke Csekk Fogalma: a csekk kibocsátója

Részletesebben

A Raiffeisen Bank Zrt.

A Raiffeisen Bank Zrt. A Raiffeisen Bank Zrt. első negyedévi teljesítménye (nem konszolidált, IFRS adatok) Dia 1 Az üzleti expanzió alakulása Márc. / Márc. mérlegfőösszeg 1 263 607 1 584 954 1 679 669 33% ügyfél hitelek összesen

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály

dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA Alapszabály Tisztelt érdeklődő! Ezt a dokumentumot tájékoztatásul tesszük közzé. Célja, hogy Ön előzetesen átlássa a társaság alapításával járó egyes adminisztratív kötelezettségeit. Magyarázó szövegeket az egyes

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30.

K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap. 2014.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.06.30. K&H negatív is pozitív tőkevédett származtatott zártvégű alap 214.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 214.1.1-214.6.3. 213. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 5.13-12.31. I. Pénzügyi műveletek bevételei 46

Részletesebben

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

KÖZLEMÉNY KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZLEMÉNY Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság /1132 Budapest, Váci út 20./ ezúton tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a 2006. március 7-én közzétett, a Társaság 2006. április 21-ére

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

Közzétételi Szabályzat

Közzétételi Szabályzat Közzétételi Szabályzat Érvényes: 2014. szeptember 15 től Elfogadva az ALTERA Nyrt. Igazgatóságának 4/2014. (IX.15.) sz.határozatával. 1 1. Általános keretek A Közzételi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése

Vállalati pénzügyek alapjai. Befektetési döntések - Részvények értékelése BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyek alapjai Befektetési döntések - Előadó: Deliné Pálinkó Éva Részvény A részvény jellemzői Részvényt, részvénytársaságok alapításakor vagy alaptőke emelésekor kibocsátott

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. ÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati besorolás:

Részletesebben

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016

A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A TÁRSASÁG) IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016 A WABERER S INTERNATIONAL NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (A "TÁRSASÁG") IGAZGATÓSÁGÁNAK ÜLÉSEN KÍVÜL HOZOTT HATÁROZATI JAVASLATAI A TÁRSASÁG 2016. ÁPRILIS 18. NAPJÁRA ÖSSZEHÍVOTT RENDES KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás január március 31.

Graphisoft Park SE Telefon Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás január március 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Ingatlan gazdálkodás 2007. január 01. - 2007. március 31. Telefax 368

Részletesebben

Törzs/Alaptőke MFt. 93,44 78,60 78,60 L Preventív-Technika Információ és Biztonságtechnika Rt. (2)

Törzs/Alaptőke MFt. 93,44 78,60 78,60 L Preventív-Technika Információ és Biztonságtechnika Rt. (2) PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke MFt

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben