ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS december 31- i éves konszolidált beszámolóhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS. 2014. december 31- i éves konszolidált beszámolóhoz"

Átírás

1 ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. IGAZGATÓSÁGI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÜZLETI JELENTÉS 204. december 3- i éves konszolidált beszámolóhoz Állapot: 205. március 7.

2 Jelentés célja: A jelentés célja, hoy az éves beszámoló adatainak értékelésével úy mutassa be az ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. (továbbiakban: Társasá vay Vállalkozó vay ENEFI vay Kibocsátó vayoni, pénzüyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a vállalkozó tevékenysée során felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalansáokkal eyütt, hoy ezekről - a múltbeli tény- és a várható jövőbeni adatok alapján - a ténylees körülményeknek mefelelő, mebízható és valós képet adjon. ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. anyavállalatra vonatkozó információk:. A Társasá alapadatai, jeyzett tőke összetétele: A Társasára vonatkozó alapinformációk Cénév: ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. A társasá anol neve: ENEFI Enery Efficiency Plc. Székhely: 34 Budapest, Klapka utca. Fióktelepe: 843 Eplény, Veszprémi u. 66. A. ép. Adószám: Székhely orszáa: Mayarorszá Telefonszám: Fax: Irányadó jo: mayar Tőzsdei bevezetés: Budapesti Értéktőzsde Varsói Értéktőzsde Működési forma: nyilvánosan működő részvénytársasá Társasá joelődjei, céformájában bekövetkezett változások A Társasá korlátolt felelősséű társasáként jött létre, majd zártkörűen működő részvénytársasáá és ezt követően nyilvánosan működő részvénytársasáá alakult át az alábbiak szerint: Reionális Fejlesztési Vállalat Korlátolt Felelősséű Társasá Alakulás dátuma: Bejeyzés dátuma: Meszűnés dátuma: Reionális Fejlesztési Vállalat zártkörűen működő Részvénytársasá Bejeyzés dátuma: RFV Reionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szoláltató Nyilvánosan Működő Részvénytársasá Változás időpontja: A részvények Budapesti értéktőzsdére történő bevezetésére május 29-én került sor. E-STAR Alternatív Eneriaszoláltató Nyrt. Változás időpontja: I. 2

3 Bejeyzés kelte: ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. Változás időpontja: Bejeyzés kelte: A Társasá működésének időtartama A Társasá határozatlan időtartamra alakult. A Társasá alaptőkéje A részvénytársasá alaptőkéje: ,- Ft (azaz kettőszázhetveneymillió-hétszázhuszonötezerhétszázkilencven forint). A Társasá részvényei Az alaptőke db 0,- Ft névértékű névre szóló, dematerializált, törzsrészvényből áll. Alaptőke összetétele, jelentős részvényesek a jelentés aláírásának dátumán: Mennyisé (db) Részesedés () Befolyás () Összes kibocsátott részvény Öt százalék feletti részvényesek ,6 59,4 Közkézhányad* ,2 40,59 Saját részvények** ,03 8,94 Kapcsolt vállalkozások részvényei ,60 7,06 Szavazó részvények ,37 00,00 *Közkézhányad ,45 40,77 **Saját részvények ,79 8,58 Öt százalék feletti részvényesek Mennyisé (db) Részesedés () Befolyás () Soós Csaba ,47 4,45 OTP Alapkezelő Zrt ,67 8,49 Allianz Alapkezelő Zrt ,75 2,28 CRH INVEST Kft ,27 4,9 Summa ,6 59,4 A részvényekhez a azdasái társasáokról szóló törvényben (2006. évi IV. Tv. ( Gt. )) valamint a Társasá alapszabályában mehatározott jook és kötelezettséet társulnak, különösen, de nem kizárólaosan ideértve az alapszabály vonatkozó rendelkezéseit:. A részvényesnek a társasáal szembeni felelőssée a kibocsátási érték szoláltatására terjed ki, kivéve a dolozói részvényeket, amelyek inyenesen is kibocsáthatók. A részvényes a Társasá kötelezettséeiért joszabályban mehatározott kivételekkel eyébként nem felel. A részvényes a joai yakorlására a részvénykönyvbe való bejeyzést követően joosult. 3

4 2. A részvényest meilletik a részvényhez fűződő vayoni jook, íy különösen az osztalékhoz, osztalékelőlehez való jo és a likvidációs hányadhoz való jo. A dolozói részvényest meilletheti a Gt. 9. () bekezdésében mehatározott elsőbbséi jo is, amennyiben ilyen fajtájú dolozói részvénye van. A törzsrészvények tulajdonosainak osztalékra való joosultsáát az esetleesen foalomba hozott elsőbbséi dolozói részvények a yakorlatban korlátozhatják és az eyéb, az osztalékkal összefüő joosultsáokat ennek fiyelembe vételével kell értelmezni. Osztalékra az a részvényes joosult, aki az osztalékfizetésről döntő közyűlési határozatban mehatározott osztalékfizetési fordulónapon a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi mefeleltetés alapján a részvénykönyvbe bejeyzésre kerül. Az osztalék kifizetése a közyűlési határozat mehozatalát követő lealább 20 nap elteltével esedékes a közyűlés által meállapított napon. 3. A részvényest meillető tasái jook alapján - az alapszabály VIII. 4. pontjában folaltak szerint - minden részvényes joosult a közyűlésen részt venni, a törvényi előírások által meszabott keretek között felviláosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, valamint a szavazati joal rendelkező részvény birtokában szavazni. 4. A részvényest meilletik a fentieken túl a törvényben szabályozott kisebbséi jook, valamint a részvény átruházásának joa is, de oly módon, hoy a dolozói részvények esetében az alapszabály VI. fejezet. pontjában folalt átruházási korlátozások betartandók. 5. Az Iazatósá felhívására a részvénykönyvbe bejeyzett részvényes (letétkezelő, részvényesi mehatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hoy ténylees tulajdonosként mekkora mértékű befolyással rendelkezik a társasában. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleet az előírt határidőn belül a szavazati joa felfüesztésre kerül mindaddi, mí a tájékoztatási kötelezettséének eleet nem tesz. 2. A jeyzett tőkét metestesítő kibocsátott részesedések átruházása: A részvények átruházására vonatkozó szabályokat a Gt. a tőkepiaci törvény valamint a Társasá alapszabálya határozza me. A Társasá alapszabálya a törvénytől eltérő rendelkezést nem tartalmaz, korlátozást nem ír elő. 3. Különlees irányítási jookat metestesítő kibocsátott részesedés: A Társasá ilyen részesedéseket nem bocsátott ki. 4. Munkavállalói részvényesi rendszer által előírt irányítási mechanizmus, amelyben az irányítási jookat nem közvetlenül a munkavállalók yakorolják: A Társasá nem rendelkezik ilyen részvényesi rendszerrel. 5. Szavazati jook korlátozása Az Iazatósá felhívására a részvénykönyvbe bejeyzett részvényes (letétkezelő, részvényesi mehatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) haladéktalanul nyilatkozni köteles arról, hoy ténylees tulajdonosként mekkora mértékű befolyással rendelkezik a társasában. Amennyiben a részvényes a felhívásnak nem tesz eleet az előírt határidőn belül a szavazati joa felfüesztésre kerül mindaddi, mí a tájékoztatási kötelezettséének eleet nem tesz. A Társasá alapszabálya, eyéb szabályzatai a törvénytől eltérő további rendelkezéseket a szavazati jo korlátozása tekintetében nem tartalmaz. 4

5 6. Tulajdonosok közötti meállapodás: A Társasának nincs tudomása tulajdonosok közötti olyan meállapodásról, amely a kibocsátott részesedések, illetve a szavazati jook átruházásának korlátozását eredményezheti. 7. A vezető tisztséviselők kinevezésére és elmozdítására, valamint az alapszabály módosítására vonatkozó szabályok: A Társasá lefőbb szerve a közyűlés a határozatokat a leadott szavazatok eyszerű többséével hozza me, kivéve, ha joszabály vay felhatalmazása alapján az alapszabály, illetőle a társasá működésére kötelezően alkalmazandó tőzsdei szabályzat maasabb szavazati arányt tesz kötelezővé. 8. A vezető tisztséviselők hatásköre, különösen a részvénykibocsátásra és -visszavásárlásra vonatkozó jokörök: A Társasá alapszabálya az alábbi joszabályon alapuló felhatalmazáson túl- nem tartalmaz törvénytől eltérő rendelkezéseket a vezető tisztséviselők hatáskörét illetően. 7. Az iazatósá joosult a társasá nevének, székhelyének (telephely, fióktelep), tevékenyséi körének (a főtevékenysé kivételével) módosításával kapcsolatos döntések mehozatalára és ezzel összefüésben az alapszabály módosítására. A Gt. alapján a közyűlés felhatalmazhatja az iazatósáot a Társasá alaptőkéjének felemelésére és az ezzel kapcsolatos döntések mehozatalára. 9. Meállapodás nyilvános vételi ajánlat esetére: Nincs a Társasá részvételével kötött olyan lényees meállapodás, amely ey nyilvános vételi ajánlatot követően a Társasá irányításában bekövetkezett változás miatt lép hatályba, módosul vay szűnik me. 0. Társasá és munkavállalója közötti meállapodás: Nincs a Társasá és vezető tisztséviselője, illetve munkavállalója között olyan meállapodás, amely kártalanítást ír elő arra az esetre, ha a vezető tisztséviselő lemond, vay a munkavállaló felmond, ha a vezető tisztséviselő vay a munkavállaló joviszonyát joellenesen meszüntetik, vay a joviszony nyilvános vételi ajánlat miatt szűnik me. 5

6 Konszolidálásba bevont társasáokra vonatkozó információk: Az ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. konszolidációs körébe a következő leányvállalatok tartoznak: II. A társasá neve Orszá Alaptőke ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. 2 E-STAR ESCO Kft. 3 E-STAR Manaement Zrt. cs.a. 4 Veszprém Meyei Fűtés- és Melevíz-szoláltató Non-Profit Kft. 5 RFV Józsefváros Szoláltató Kft. 6 Fejér Meyei Eneriaszoláltató Nonprofit Kft. Mayarorszá Mayarorszá Mayarorszá Mayarorszá Mayarorszá Mayarorszá 7 RFV Slovak s.r.o. Szlovákia Tulajdon i hányad közvetle n és közvetet t () ,- HUF HUF HUF HUF HUF HUF SKK Sz av az ati jo ( ) ENEFI Polska Spółka Z o. o. Lenyelorszá PLN E-STAR Manaement Polska Spółka z o. o. véelszámolás alatt E-STAR Elektrocieplownia Mielec Spółka z o. o. EC-Eneretyka Spółka Z o. o. Eneria Euro Park Sp. z o.o. Lenyelorszá Lenyelorszá Lenyelorszá Lenyelorszá PLN PLN PLN PLN ,65 Termoenery SRL Románia RON , E-STAR Centrul de Dezvoltare Reionala SRL Románia RON E-STAR ZA Distriterm SRL felszámolás alatt Románia RON 5 5 6

7 E-STAR Enery Generation SA E-STAR Mures Enery SA csődeljárás alatt E-STAR Alternative Enery SA SC Faapritek SA Románia Románia Románia Románia RON RON RON RON E-STAR CL Distriterm SRL Románia 200 RON E-STAR Investment Manaement SRL felszámolás alatt EETEK Limited Románia Ciprus RON EUR a véelszámolásáról a döntés meszületett, azonban a bírósá a véelszámolást mé nem rendelte el 7

8 III.. Üzletmenet üzleti környezete, fejlődése, Társasá teljesítménye, illetve helyzetének átfoó elemzése, Társasá üzletpolitikája: A Kibocsátó rövid története A Társasá joelődjét Reionális Fejlesztési Kft. néven néy mayar maánszemély alapította 2000-ben. Az alapítók ey ESCO típusú (Enery Service Co., azaz eneretikai metakarítással folalkozó) céet kívántak létrehozni. Kezdetben a Társasá eyik fő tevékenysée a mái jelentős árbevételt biztosító költséhatékony villamos eneriaszoláltatás volt. A Társasá folyamatos tanácsadást biztosított üyfelei számára arra vonatkozóan, hoy azok a területile illetékes áramszoláltatótól a számukra lekedvezőbb tarifacsomaot tudják kiválasztani. A szoláltatás keretében az áramot a Társasá vásárolta me, majd a korábbinál kedvezőbb áron adta tovább üyfeleinek. A metakarított költsétömeen az üyfél és a Társasá osztozott a kettőjük között létrejött hosszú távú szerződés alapján január -től azonban menyílt a szabad áram piac, ami azt jelenti, hoy a azdasá szereplői szabadon választhatják me áramszoláltatójukat, és eyedile határozhatják me a szoláltatás kondícióit. A Társasá is alkalmazkodik a meváltozott körülményekhez, és több árampiaci kereskedővel táryal, partnereit összefova, eyüttesen lép fel, hoy a lehető lejobb feltételeket tudja elérni. A Társasá másik fő tevékenysée az alapítástól kezdődően a közviláítás fényáram-szabályozása volt. Ezután 2004-től a Társasá a fűtéskorszerűsítést és hőszoláltatást, mint üzletáat is felvette a termékpalettájára. A Társasá üyfeleinek jelentős része önkormányzat és önkormányzati intézmény, de található az üyfelek között állami intézmény, eyházi intézmény, társasházak és maánvállalkozások is. A Társasá június 2. napján alakult át zártkörűen működő részvénytársasáá, majd március 2-én a Cébírósá bejeyezte a zártkörűen működő részvénytársasá társasái forma nyilvánosan működő részvénytársasá társasái formára változását. A Társasá részvényeinek Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetésére május 29-én került sor. A Társasá részvényei én bevezetésre kerültek a Varsói Értéktőzsdére. A Társasá üzleti környezete A budapesti székhelyű Cécsoport Mayarorszáon, Lenyelorszában és Romániában működő vállalkozásból áll, melynek tavállalatai fő tevékenyséként hőtermeléssel és szoláltatással, kapcsolódó tevékenyséként pedi elektromos eneria előállításával, illetve ezek kereskedelmével folalkoznak az említett három orszá eyes, jól körülhatárolható földrajzi területein. A Csoport eyes vállalatai emellett mayarorszái projektekben közviláítási rendszerek korszerűsítésével és üzemeltetésével is folalkoznak. Üzleti tevékenysé bemutatása tevékenyséi körönként Társasá árbevétele az alábbi főbb tevékenyséekből származik: Közviláítás szoláltatás; Hőszoláltatás Közviláítás fényáram-szabályozása, Éjszakai fényáram-szabályozás A foalom a közterületek meviláításának a ténylees szüksélethez történő hozzáiazítását takarja, azaz csak a foralom által indokolttá tett fénnyel történjen a viláítás. Uyanez technikai mevalósításban a fényforrásokra jutó feszültsé előre proramozott szabályozását jelenti, amelynek következtében a fényforrások teljesítménye és foyasztása csökken, élettartamuk viszont jelentősen nő. A feszültsé csökkentése miatt csökken az eneriafelhasználás. A kínált szoláltatás 8

9 A Társasá inyenes felmérést követően olyan meoldást kínál üyfeleinek, melynek keretében saját beruházásban, az üyfél saját forrásai bevonása nélkül mevalósítja a közviláítás fényáramszabályozását. A Társasá helyi szükséletnek mefelelő kapacitású feszültsészabályzókat épít be trafókörzetenként, amelyek szabályozzák a közviláításhoz szüksées feszültséet. A feszültsészabályzókat a Társasá általában helyi alvállalkozókkal telepítteti, a beépített eszközök a Társasá tulajdonában maradnak. A szerződés létrejöttével a Társasá vásárolja az áramszoláltatótól a korábban nyújtott szoláltatást villamos áram, foyasztók karbantartása és saját szoláltatását értékesíti az üyfélnek. A saját maa által beépített berendezések karbantartását a Társasá vézi, szintén alvállalkozó bevonásával. Az üyfél időszakonként (havonta) alap vay szoláltatási díjat, és ezen felül foyasztásával arányos díjat fizet. Az elért költsémetakarításnak a beruházás finanszírozására fordított hányadát mehaladó részén az üyfél és a Társasá osztoznak. A Társasának lehetősée van arra, hoy az üyfél részére továbbértékesített villamos eneria árát a mindenkori villamos eneriaáremelésekkel korriálja. Hőszoláltatás fűtéskorszerűsítéssel Az önkormányzatok, állami intézmények sokszor elavult fűtési rendszerekkel, pazarlóan oldják me intézményeik fűtését. Ezen túlmenően az elavult rendszerek fenntartása eyre nehezebben, eyre nayobb karbantartási költséekkel oldható csak me, a berendezések esetlees mehibásodása jelentős és nem tervezett beruházással járhat. A beruházás a szűkös önkormányzati azdálkodás miatt esetle csak hitelfelvétellel, a hitelfelvételi képessé további rontásával valósulhat me. Az üyfelek épületeinek eyedi felmérését és az üyfelekkel történő előzetes iényfelmérést követően a Társasá ezen üzletáában olyan ajánlati csomaot készít, amely javaslatot tartalmaz a hőszoláltatás hosszú távon, maasabb színvonalon történő meoldásához. Szerződéskötést követően a Társasá saját beruházásban, az üyfél saját forrásai bevonása nélkül elvézi a felmérés során elkészített, hatástanulmányban vállalt, eneretikai korszerűsítést, majd a korszerű eneretikai rendszeren vézi hosszú távon (0-25 éven keresztül) a hőszoláltatást, mely maában folalja az üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátását is. A korszerűsítés eyedi iényektől füően maában folalhatja a kazáncserét, a hő felhasználás szabályozhatóvá, és mérhetővé alakítását (fűtési rendszerek többkörössé alakítása, termoszátok felszerelése, hőszivattyú beépítése stb.). A Társasá a hőszoláltatás biztosításához szüksées további tényezőket (pl.: kazánház bérlet, villamos eneria, víz stb.) részben az üyfelektől szerzi be. A berendezéseket a Társasá többnyire vilácéek hazai képviselőitől (pl. kazánok esetében ezek a céek jellemzően a Viessmann, Buderus, Hoval stb.) szerzi be, akik általában a kivitelezést is vézik. Az eszközök karbantartására a Társasá szintén hosszú távú szerződést köt ey-ey helyi alvállalkozóval. A korszerűsítés azonos feltételek mellett jelentős, akár os eneriaköltsé metakarítást eredményez. A hőszoláltatás biztosítása érdekében Társasá általában áztüzelésű berendezéseket alkalmaz. Az eddii közvetlen ázszoláltató önkormányzat kapcsolat helyett ázszoláltató (ázkereskedő) Társasá viszonylatban Társasá vásárolja a ázt és hőt szoláltat az üyfelek részére. Az üyfél miközben fűtési rendszer korszerűsödik alacsonyabb költsé mellett veszi iénybe a hőszoláltatást. Az üyfél alap vay szoláltatási díjat, és ezen felül foyasztásával arányos, előre rözített képletnek mefelelő díjat fizet. A Társasá a hőszoláltatás eyséárát a területi közüzemi ázszoláltató által kiszámlázott ázárhoz iazítja. Főbb piacok Az ENEFI földrajzi hatóköre A Társasá Nyrt. kezdetben Mayarorszáon valósított me sikeres hőszoláltatási, közviláítási és konyhatechnolóiai beruházásokat, döntően az önkormányzati szférában. A térséünkben is meváltozó azdasái és társadalmi elvárások miatt eyre nayobbá vált a Tárasá által kínált meoldásokra az iény, ami lehetővé tette a hazánkban meerősödő és referenciákat szerző Társasá réiós terjeszkedését is. 9

10 Mivel térséünkben az önkormányzatok mé inkább alulfinanszírozottak, a közintézmények fűtéstechnolóiája mé inkább elavult, íy jelentősebb metakarítások érhetőek el, ezért az ENEFI fiyelme 200-től növekvő mértékben fordult a környező orszáok és elsősorban Románia felé, majd 20-től Lenyelorszá felé. A teljes ENEFI cécsoport tevékenyséének földrajzi meoszlása a 204. év eleji állapot szerint Mayarorszá, Románia és Lenyelorszá területére terjed ki. A csoport eészének lefontosabb szoláltatásai (üzletáai) A csoport eészének lefontosabb szoláltatásai (üzletáai) a következők: hatékony hő- és távhőszoláltatás, fenntartható primer eneriaforrásokra alapozva korszerű feszültsészabályozáson alapuló eneriahatékony közviláítási szoláltatások nyújtása eneriaellátó és -átalakító berendezések modernizációja, és hatékonysá kiaknázása A Társasá üzleti tevékenyséeinek listája az EETEK-cécsoport akvizíciója révén az alábbi elsődlees üzleti tevékenyséek vézésével eészült ki: eneriatermelés, - kereskedelem, valamint - disztribúció Lenyelorszában. A Társasá üyvezetése, célja, stratéiája A Társasá üyvezetése a 202-es üzleti évben mekezdett konszolidáció keretében továbbra is adminisztratív terheinek csökkentésére fókuszál annak érdekében, hoy a működés racionalizálásával a központi költséek tovább csökkenhessenek. Emellett a Társasá üyvezetés által mehatározott célja a 205-ös üzleti évben projektjeinek hatékonyabb üzemeltetése és új projektek meszerzése illetve indítása. A Társasá üyvezetésének lényees eseményeit részletesen bemutatta táryidőszakban közzétett közleményeiben, illetőle jelen jelentésében. A Társasá főbb erőforrásai A Társasá állományi létszáma az operáció korábbi, drasztikus leépülése eredményeként 0 főre redukálódott. A létszám a napi működés fenntartásához eleendő. A jelentősen lecsökkentett vállalati központtal való működés ey befektetési alap szintű operációhoz hasonlítható. Új, nay projektek indítása esetén létszámbővítés lehet szüksées. A korábbi csődeljárás sikeres lezárása a Társasá mayarorszái piaci helyzetét stabilizálta. Mayarorszái külső kötelezettsé állománya lényeében a napi működés során bejövő szállítói számlákra csökkent. A memaradt üyfélkör fizetési feyelme mefelelő. A Társasá az operáció finanszírozását a bevételeiből fedezni tudja. Új projektek indítása esetén kellő körültekintéssel, kockázatok mérleelésével jár el. Az üyfélkör (önkormányzatok és intézményeik) maukban hordozzák a nem fizetés kockázatának lehetőséét. Pillanatnyila a teljes mayarorszái operáció banki finanszírozás iénybevétele nélkül történik. Amennyiben az újonnan indított projektek tőkeiénye mehaladja a rendelkezésre álló forrás állományt a Társasának szüksée lesz külső finanszírozásra. Kockázati tényezők A kockázati tényezők részletes ismertetését a Társasá korábban közzétett Összevon Tájékoztatója (22. old. 37. old.) tartalmazza, mely az alábbi helyen elérhető: Éves beszámoló időszakában elért eredmény és kilátások A 204 évi eredményeket neatívan befolyásolta, hoy 204 rekord mele év volt. Sajnos a tendencia folytatódott január, február és március hónapokban is, íy ez a tényező várhatóan kedvezőtlenül 0

11 befolyásolja a 205. első neyedéves számokat és várhatóan rányomja a bélyeét a teljes üzleti év azdasái teljesítményére is. A teljesítmény mérésének mennyiséi és minőséi mutatói, illetve jelzői. A cécsoport szintű mutatószámokat 204. december 3-i állapot szerint az alábbi táblázat tartalmazza. Mutatószám menevezése 203. december december 3. Befektetett eszközök aránya (befektetett eszközök/mérlefőössze) 76,20 79,3 Eladosodottsái ráta (kötelezettséek/forrás) 59,84 56,55 Árbevétel arányos jövedelmezősé (adózás előtti eredmény/értékesítés nettó árbevétele) Saját tőke arányos jövedelmezősé (adózás előtti eredmény/saját tőke) 7,70 2,93 25,82 6,0 Likviditási mutató I. (foróeszközök/rövid lejáratú kötelezettséek) 0,84 0,8 Likviditási yorsráta (pénzeszközök/rövid lejáratú kötelezettséek) 0,0 0,05 Társasá konszolidált vayoni helyzetének részletes ismertetése A Társasá konszolidált vayoni helyzetének részletes ismertetése a jelen jelentéssel eyütt előterjesztett éves beszámolója, cécsoport szinten pedi éves konszolidált beszámolója tartalmazza. A Társasá felhívja a fiyelmet arra, hoy nyilvános tőzsdei társasáként, valamennyi, Társasáal kapcsolatos jelentős eseményt nyilvánossára hoz, mely metalálható honlapján (www.e-star.hu, illetőle a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) valamint az MNB által üzemeltetett honlapon is (www.kozzetetelek.hu).

12 A 204. év jelentősebb azdasái eseményei, értékelése Az ENEFI 204. évben történt jelentősebb azdasái eseményeit orszáonkénti bontásban részletesen bemutatta neyedéves jelentései mellékletét képező vezetőséi jelentéseiben, melyeket jelen beszámolóba hivatkozással épít be az alábbiak szerint: Q jelentés (első neyedéves jelentés, közzétéve: 204. máj. 09.): H jelentés (félével jelentés, közzétéve: 204. júl. 25.): 3_.pdf Q3 jelentés (harmadik neyedéves jelentés, közzétéve: 204. okt. 27.): Q4 jelentés (neyedik neyedéves jelentés, közzétéve: 205. febr. 02.): A Társasá felhívja a fiyelmet arra, hoy nyilvános tőzsdei társasáként, valamennyi, ENEFI-vel kapcsolatos jelentős eseményt közlemény formában nyilvánossára hoz, mely metalálható honlapján (www.e-star.hu, illetőle a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) valamint az MNB által üzemeltetett honlapon is (www.kozzetetelek.hu). 2. A mérle fordulónapja után bekövetkezett lényees események, különösen jelentős folyamatok: A Társasá a fordulónapot követő jelentősebb eseményekről közleményeiben folyamatosan tájékoztatta a nyilvánossáot. Mayarorszá A Társasá tájékoztatta Tisztelt Befektetőit, hoy a mayar adóhatósá 205. január 23. napján Társasá részére meküldött tájékoztatása szerint Románia taállam adóhatósáának mekeresése alapján vérehajtási eljárást indított több mint 687 millió Ft és járulékai erejéi a Társasáal szemben. A Társasá meállapította, hoy a vérehajtási eljárás táryát képező követelés meeyezik a marosvásárhelyi adóhatósá korábbi, csődeljárás keretében nem érvényesített és ezáltal elveszített követelésével. A Társasá joorvoslattal élt mind a román, mind a mayar adóhatósá irányába. A Társasá álláspontja szerint a vérehajtásnak nem állnak fenn a joszabályi feltételei a korábban sikeresen lezárult csődeljárásra tekintettel. A Társasá hansúlyozza, hoy a csődeljárástól füetlenül is nemzetközi joba ütközőnek tartja a marosvásárhelyi adóhatósá romániai központon keresztül meküldött joseélykérelmét, hiszen annak előfeltétele, hoy meelőzően a követelését Romániában mekísérelte már vérehajtani, de az nem járt eredménnyel. A mayar adóhatósá a Társasá joorvoslati kérelmében folaltak alapján vézéssel határozott a román adóhatósá mekeresésére korábban elindított vérehajtási eljárás felfüesztéséről. 2

13 A Társasá a mayar adóhatósá részére okiratokkal iazolta, hoy a román adóhatósá a mekeresésében folalt követeléseket nem érvényesítheti a Társasáal szemben, íy vérehajtási eljárásnak sem lehet helye a Társasáal szemben. Vézésében a mayar adóhatósá a Társasá által előterjesztett okiratok alapján meállapította, hoy a Társasá jelentős vayonnal rendelkezik Romániában. Tekintettel azonban arra, hoy a román adóhatósá a követelések vonatkozásában Romániában ezekre a vayonelemekre vérehajtást nem foanatosított, a mayar adóhatósá eyeztetési eljárást kezdeményezett a román adóhatósáal annak meállapítása érdekében, hoy fennállnak-e a mekeresés joszabályi feltételei. Mint arról a Társasá már a 204. évi féléves beszámolójában tájékoztatta a befektetőket, az adminisztrációs terhek jelentős csökkentése céljából tovább eyszerűsödött a vállalatközi üzleti és hitel pozíciók. Ennek keretében az ENEFI Polska Spółka Z o. o. tulajdonjoa az ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt.-től az EETEK Ltd. tulajdonába került. Ezzel is mintey 2,2 milliárd forinttal csökken a két társasá között fennálló kiemelkedő naysáú hitelpozíció. Románia A Marosvásárhelyi Táblabírósá elfoadta a marosvásárhelyi önkormányzat elleni indított kártérítési perben a Törvényszék által hozott alapfokú elutasító döntés ellen benyújtott fellebbezést, mesemmisítette az alapfokú bírósá döntését, utasítva az üy teljes újratáryalására. A Társasá felhívja a fiyelmet arra, hoy nyilvános tőzsdei társasáként, valamennyi, E-Starral kapcsolatos jelentős eseményt közlemény formában nyilvánossára hoz, mely metalálható honlapján (www.e-star.hu, illetőle a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) valamint az MNB által üzemeltetett honlapon is (www.kozzetetelek.hu). 3. A várható fejlődés (a azdasái környezet ismert és várható fejlődése, a belső döntések várható hatása füvényében): Az anyavállalt sikeres csődeljárást követően a cécsoport a közeljövőt alapvetően a konszolidációnak szenteli. A Társasá a mayarorszái operációban új eneretikai projektek indítását tervezi a 204-es üzleti év során A Társasá jelentős összeű értékvesztéseket számolt el harmadik feles vevő követeléseire, azonban a 204-es üzleti év során fokozott fiyelmet kíván arra fordítani, hoy a vevőköveteléseit behajtsa és ennek érdekében peren kívüli meállapodásokat kössön. Uyaníy, a Társasá törekszik arra, hoy azon kisebb üyek esetében, ahol erre lehetősé mutatkozik, peren kívüli eyesséekkel csökkentse alperesi pozíciójából adódó adminisztratív terheit. A Társasá olyan vayonelemeket, melyek nem tartoznak szorosan a fő tevékenysééhez, 205 során iyekszik értékesíteni. 4. A kutatás és a kísérleti fejlesztés területe: A vállalatcsoport a 204. évben ilyen tevékenyséet nem vézett és a jövőben sem tervez véezni. 5. A telephelyek: A vállalatcsoport a 204. évben új telephelyet, fióktelepet nem hozott létre. 3

14 6. Folalkoztatáspolitika: A vállalatcsoport jelenlei azdasái helyzetének mefelelő csökkentett munkavállalói állománnyal rendelkezik. A vállalatcsoport folalkoztatáspolitikája szerint központját tudásközpontú szemléletben működteti jellemzően maas képzett szellemi állomány folalkoztatásával. A vállalatcsoport által működése során elvézett beruházásokhoz szüksées szakembereket alvállalkozói szerződés keretében veszi iénybe. 7. Környezetvédelem: A vállalatcsoport üzleti és operatív működése során is kiemelt fiyelmet fordít a környezetvédelemre. A vállalatcsoport fő üzleti tevékenysée az eneretikai beruházásokkal mevalósuló korszerű eneriaszoláltatás, mely azon túl, hoy a vállalatcsoport bevételi forrását képezi jelentős mértékű szennyeződéstől, eneriafelhasználástól óvja me a környezetet. A vállalatcsoport korábbi működése során is folyamatosan kereste a meújuló eneriák felhasználásának és hasznosíthatósáának lehetőséét. Az eneriatakarékossá és ezáltal a környezet fokozott védelme a vállalatcsoport alapvető üzleti célja és üzletpolitikája. 8. Pénzüyi instrumentumok hasznosítása: A Cécsoport lenyel operációja kamat swap (IRS) üyletet bonyolított. 9. Kockázatkezelési politika és a fedezeti üylet politika: A Cécsoport esetlees deviza árfolyamból, kamatból eredő kockázatait pénz és devizapiaci üyletekkel hárítja el. 0. Ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázatok számszerűsítve: A Társasá, a címben nevezett kockázatai a sikeres hitelezői meállapodás által javarészt elhárultak. A Társasá árképzése a fenntartható működést biztosítja. A portfolio kitisztítása és a korábbiakban részletezett eysékötések eredményeként a Társasá cashflow-ja, likviditása stabilizálódott. A csődeljárással érintett időszakhoz képest jelenle már a normál üzletmenet során jelentkező kockázatokat viseli a Társasá. 4

15 IV. Iazatósá jelentése a Társasá 204. évre vonatkozó konszolidált beszámolójához: Az Iazatósá elkészítette és elfoadta az ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolóját. A Társasá javasolja részvényeseinek, hoy az Iazatósá, Felüyelő Bizottsá és Könyvvizsáló beszámolóra vonatkozó jelentésének ismeretében foadja el a 204. évre vonatkozó IFRS szerint elkészített konszolidált éves beszámolót EUR táryévi eszköz-forrás eyező összeel, EUR adózott eredménnyel (nyereséel) Az Iazatósá felhívja tisztelt részvényesei fiyelmét arra, hoy jelen jelentés elválaszthatatlan részét képezi a Társasá konszolidált éves beszámolója, kéri, hoy beszámoló elfoadásáról szóló döntésüket a beszámoló (ideértve azok kieészítő mellékletét és kapcsolódó jeyzeteket is) alapos ismeretében hozzák me. A Társasá Iazatósáa továbbra sem javasolja a Közyűlés részére osztalék kifizetéséről szóló döntést. A Társasá Iazatósáa elkészítette és elfoadta idei évben is a joszabályi rendelkezés alapján a Budapesti Értéktőzsde részére benyújtandó felelős vállalatirányítási jelentését, melyet a Felüyelő Bizottsá és a közyűlés elé terjesztett. 5

16 Vállalatirányítási nyilatkozat: V. Az anyavállalaton kívül a konszolidálásba bevont eyetlen vállalkozás átruházható értékpapírjai sem foronak az Európai Gazdasái Térsé valamely államának szabályozott piacán. A Társasá vállalatirányítási nyilatkozatát az eyedi üzleti jelentése tartalmazza. Kibocsátói nyilatkozat Az alkalmazott számviteli előírások alapján, a lejobb tudásunk szerint elkészített Konszolidált éves beszámoló valós és mebízható képet ad az ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. és a konszolidációba bevont vállalkozásai eszközeiről, kötelezettséeiről, pénzüyi helyzetéről valamint eredményéről, a konszolidációba bevont vállalkozások helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansái tényezőket. Társasá nyilatkozik, hoy a vezetőséi jelentés mebízható képet ad a kibocsátó helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansái tényezőket. dr. Sárkány Gerely Soós Csaba Váány Tamás iazatósái taok ENEFI Eneriahatékonysái Nyrt. 6

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI ÜZLETI JELENTÉS. valamint. a Társaság 2014. december 31- i éves egyedi beszámolójához

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI ÜZLETI JELENTÉS. valamint. a Társaság 2014. december 31- i éves egyedi beszámolójához ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI ÜZLETI JELENTÉS a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról valamint a Társaság 2014. december 31- i éves egyedi beszámolójához

Részletesebben

ENEFI. Energiahatékonysági Nyrt. 2014. harmadik negyedéves jelentése

ENEFI. Energiahatékonysági Nyrt. 2014. harmadik negyedéves jelentése Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 2014. harmadik negyedéves jelentése Q3 2014. 09. 30 Közzététel: 2014. 10. 27. Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. az alábbiakban mutatja be 2014. harmadik negyedéves pénzügyi

Részletesebben

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. 2013. első féléves jelentése. 2013. augusztus 31.

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. 2013. első féléves jelentése. 2013. augusztus 31. Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. 2013. első féléves jelentése 2013. augusztus 31. Az E-Star Alternatív Nyrt. cs.a. (továbbiakban: Társaság vagy Kibocsátó ) az alábbiakban mutatja be

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ RFV REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÓ, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ RFV REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÓ, TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Jelen alaptájékoztatók alapján forgalomba hozandó Kötvények csak Magyarországon (az Egyesült Államokon kívül) és csak ún. egyesült államokbeli személynek (U.S. Person) nem minősülő személyek részére elérhetők.

Részletesebben

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem

Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem Citibank Személyi Hitel (és Hitelfedezeti Biztosítás) Kölcsönkérelem CIN: A dokumentum nyelve: mayar A Kölcsönkérelem típusa A kölcsöniénylés sorszáma: Kölcsöniénylés forrása: A Kölcsönkérelem típusa:

Részletesebben

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által kibocsátásra kerülő minimum 50.000 darab, maximum 200.000 darab 10 forint

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ AZ OPTISOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKAI, PÉNZTÁRSZOLGÁLTATÓ, KÖNYVELŐ ÉS OKTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 215 700 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŰ "A" SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. A beszámolót a FuturAqua Nyrt. 2014. április 30-án tartott közgyűlése 12/2014.

Részletesebben

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 2011. harmadik negyedéves jelentése

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 2011. harmadik negyedéves jelentése Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. 2011. harmadik negyedéves jelentése a Tpt. 54. alapján 2011. november 25. Vezetői összefoglaló A Társaság az alábbiakban mutatja be 2011. harmadik negyedévre

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont Tájékoztató Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 259.830 db 1.000,- forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 12.945.337 darab, 200,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen kibocsátott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30.

TÁJÉKOZTATÓ. 2011. augusztus 30. TÁJÉKOZTATÓ A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369), mint Kibocsátó által korábban kibocsátott, 17.106.600 darab, 5 forint névértékű, névre

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az econet.hu Média és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 10.000.000 darab, 100,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei között zártkörűen

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi 30.000.000.000,- Ft, azaz Harmincmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörűen Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegű kötvényprogramjához Program Szervező, Vezető Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. (Cg.: 01-10-045428, Székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.) ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. (Cg.: 01-10-045428, Székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.) ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. cs.a. (Cg.: 01-10-045428, Székhelye: 1122 Budapest, Székács u. 29.) ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE melyben Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét az alábbiakról

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.320.000 darab, 50,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, zártkörűen kibocsátott törzsrészvényének

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ az econet.hu Média, Telekommunikációs és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 6.710.000 darab, 100,-Ft névértékű, névre szóló, dematerializált, korábban tőkeemelés keretei

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: Miskolc, 3508, Szirmai u. 2/a; Cg. 05-10-000421; Kibocsátó ) által korábban kibocsátott, 256.756 darab, 250 forint névértékű, névre szóló,

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató OTP Bank Nyrt. 2012/2013. évi 500.000.000.000 Forint Keretösszegű Kötvényprogram Jelen dokumentum két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában az alaptájékoztatók

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2014 Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: Rövidített cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság NUTEX Nyrt Székhely: 1147.

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2013-2014. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19.

2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. PannErgy Nyrt. FÉLÉVES JELENTÉS 2015. I. félévének beszámolója 2015. augusztus 19. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport üzemben lévő energiatermelő projektjeinek (szentlőrinci, berekfürdői és miskolci)

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2015-2016. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2011. évi Kiegészítő Melléklete 2012. április 25. MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET

Részletesebben

Összevont Tájékoztató

Összevont Tájékoztató Összevont Tájékoztató A Nordtelekom Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 202 680 darab 1000 Forint értékű A sorozatú névre szóló dematerializált törzsrészvényének a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra

ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST. 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉS BUDAPEST 2015. ÁPRILIS 28., 11 óra HIRDETMÉNY RENDES KÖZGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSÁRÓL Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Libri-Shopline Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Előterjesztések és határozati javaslatok a 2014. április 29-én tartandó éves rendes közgyűlés számára Budapest, 2014. április 7. A Libri-Shopline

Részletesebben